piatok, 17. novembra 2017

Pripomíname si: Nežná revolúcia 1989

Podľa tohtoročného októbrového prieskumu IVO vníma Nežnú revolúciu pozitívne 53% Slovákov a záporne 19% (1003 respondentov). 

Kladne hodnotia November 1989 najčastejšie ľudia vo veku 25-54 rokov, s vysokoškolským vzdelaním a tiež ľudia vykonávajúci kvalifikovanú prácu: úradníci, tvoriví odborní pracovníci, podnikatelia a živnostníci, vyšší riadiaci pracovníci. Pozitívne ho vnímajú najčastejšie prívrženci strán SaS a OĽaNO, tiež prívrženci členstva Slovenska v EÚ. „Ľudia, ktorí si ctia tradície 1. Československej republiky (ČSR), ľudia, ktorí sa hlásia k pravicovej politickej orientácii, ľudia, ktorým je blízke liberálne zmýšľanie", doplnila Zora Bútorová. Pokiaľ ide o vnímanie ľudí v krajoch, kladne hodnotia Nežnú revolúciu najmä v Trnavskom a Bratislavskom kraji.

Naopak, záporne hodnotia November '89 najčastejšie ľudia v Košickom a Banskobystrickom kraji.Podľa výsledkov prieskumu negatívne hodnotia Nežnú revolúciu ľudia vo veku nad 65 rokov, ľudia so základným vzdelaním, nekvalifikovaní manuálni pracovníci, nezamestnaní a dôchodcovia. „Tiež prívrženci strany ĽSNS a Smeru-SD, kritici členstva SR v EÚ, ľudia, ktorí hodnotia negatívne vznik 1. ČSR v roku 1918, ľudia hlásiaci sa k ľavicovej orientácii a ľudia, ktorým sú blízke konzervatívne hodnoty", dodala Bútorová.

Pri porovnaní výsledkov so staršími výskumami sa ukázalo, že od roku 2009 do roku 2014 „výrazne ubudli ľudia priaznivo hodnotiaci November 1989". Po roku 2014 sa ich počet podľa IVO mierne zvýšil. 

štvrtok, 16. novembra 2017

Horizont 2020: Posledný program

Európska komisia zverejnila posledný pracovný program rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 na roky 2018 – 2020. 

Pracovný program Horizont 2020 obsahuje 17 tematických oddielov a všeobecné prílohy opisujúce pravidlá, akými sú štandardné podmienky prípustnosti a kritériá oprávnenosti, kritériá výberu a udeľovania grantov atď. Každá tematická časť popisuje celkové ciele, príslušné výzvy na predkladanie návrhov a témy v rámci jednotlivých výziev. Novinkou sú štyri vzájomne sa posilňujúce oblasti záujmu, ktoré presahujú hranice programu a sú zosúladené s hlavnými politickými prioritami: Budovanie nízkouhlíkovej spoločnosti odolnej voči klíme (LC);  Spájanie hospodárskych a environmentálnych prínosov - Cirkulárna ekonomika (CE); Digitalizácia a transformácia európskeho priemyslu a služieb (DT) a Zvyšovanie účinnosti bezpečnostnej únie (SU). Spolu s týmito oblasťami sú spojené rozpočtové prostriedky vo výške viac ako 7 miliárd EUR (2018-2020).

Ide o posledný pracovný program Horizont 2020, ktorý umožní hladký prechod na akéhokoľvek nástupcu – spustený bol pilotný projekt Európskej inovačnej rady (European Innovation Council, EIC) aj pilotný projekt, ktorý zavádza paušálne sumy. V rámci prípravy finálnej verzie pracovného programu H2020 na roky 2018-2020 sa zohľadnili tiež výsledky konzultácií so zainteresovanými stranami a súvisiacie politické priority Európskej komisie ako jednotný digitálny trh, energetická únia či iniciatíva týkajúca sa vytvorenia Európskej rady pre inovácie (EIC). 

SR: Prieskum benefitov 2017

Zamestnanci na Slovensku sú radi, ak ich spoločnosť napreduje. Na druhej strane očakávajú zo strany zamestnávateľov motivačné techniky. 

Tohtoročný prieskum benefitov prebiehal od mája do augusta. Preferenciou uchádzačov je predovšetkým finančné ohodnotenie. V prípade nefinančných benefitov je hitom tohto roka flexibilita, a to v niekoľkých formách – možnosť práce z domova, flexibilný pracovný čas či platené krátkodobé ochorenie. Prekvapivé sú aj hodnoty mesačných benefitov. Až 8,36% respondentov uviedlo, že získavajú mesačné benefity v hodnote od 20 do 39 eur, ďalej 7,78% respondentov uviedlo mesačnú hodnotu benefitov vo výške od 100 do 149 eur. Hodnotu mesačných benefitov vo výške 1000 eur a viac deklaruje 1,15% respondentov. Zaujímavosťou je aj to, že až 53,6% opýtaných spoločností na Slovensku neposkytuje svojim zamestnancom žiadnu hodnotu benefitov, alebo zamestnanci nevnímajú, že získané benefity majú nejakú hodnotu.

TOP 10 benefitov, kde požiadavky uchádzačov najviac prevyšujú ponuku zamestnávateľov:
1.      Príspevok na bývanie/ubytovňu
2.      Platená dovolenka nad zákonný rámec
3.      Príspevok na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť
4.      Služobné auto aj na súkromné účely
5.      13. plat/14. plat/pravidelné bonusy
6.      Platené krátkodobé ochorenie (bez PN)
7.      Firemná škôlka
8.      Platené študijné voľno
9.      Jazykové vzdelávanie
10.  Home office – práca z domu

Rebríček TOP očakávaných benefitov zo strany zamestnancov:
1.      13. plat -14. plat/pravidelné bonusy
2.      Príspevok na bývanie
3.      Služobné auto aj na súkromné účely
4.      Platená dovolenka nad zákonný rámec
5.      Home office – práca z domu
6.      Platené krátkodobé ochorenie (bez PN)
7.      Flexibilná pracovný čas
8.      Jazykové vzdelávanie
9.      Príspevok na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť
10.  Vzdelávací/Training program

Prieskum zároveň ukázal,  ktoré benefity v súčasnosti zamestnanci považujú za štandard a nevnímajú ich ako benefit. Neznamená to však, že by sa bez nich obišli. Do tejto skupiny zaradili vianočné večierky, firemné darčeky či možnosť závodného stravovania. 

IoT: Sigfox prichádza na Slovensko

Sieť internetu vecí (Internet of Things - IoT) je v plnej prevádzke už v 17. európskej krajine. Na Slovensku ju prevádzkuje SimpleCell Networks Slovakia, podľa ktorej pokrýva viac ako 90% územia SR a 85% populácie.  

Technológia sa využije napríklad na presnú analýzu počasia. Množstvo informácií zozbieraných z veľkého počtu snímačov umožní predpovedať počasie s väčšou presnosťou. Informácie sa dokážu využiť aj pri predpovediach postupu lesných požiarov či diaľkovom sledovaní rastu poľnohospodárskych plodín. V nasledujúcom roku majú byť realizované projekty inteligentných parkovacích systémov, monitoring a analýza kvality ovzdušia či projekty zamerané na starostlivosť o seniorov. Cieľom operátora je vybudovanie slovenského ekosystému výrobcov a integrátorov riešení pre internet vecí. V súčasnosti štartuje spoluprácu s fakultami Slovenskej technickej univerzity aj Technickej univerzity v Košiciach.

Počas prvého meetupu bola vyhlásená Sigfox IoT Challenge, ktorá má za cieľ motivovať vývojárov, študentov či investorov. Operátor bude vyhlasovať výzvy pravidelne podľa dopytu od partnerov na vývoj konkrétnych zariadení či riešení. Prvá výzva je vyhlásená na vytvorenie zariadenia pre diaľkový odpočet stavu elektromerov, aby si mohli zákazníci energetických spoločností priebežne kontrolovať spotrebu a byť upozorňovaní pri neobvyklej situácii. Druhá výzva je zameraná na vývoj seizmického snímača určeného pre bezpečnostné riešenia na súkromných pozemkoch. 

EU: Falošné správy a on-line dezinformácie

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu zameranú na falošné správy a on-line dezinformácie a zriadila expertnú skupinu na vysokej úrovni zastupujúcu akademických zamestnancov, on-line platformy, spravodajské médiá a organizácie občianskej spoločnosti. Mali by prispieť k rozvoju celoeurópskej stratégie boja proti šíreniu falošných správ, ktorá sa má predložiť na jar 2018. 

On-line platformy a iné internetové služby poskytujú ľuďom nové možnosti kontaktov, diskusie aj získavania informácií. Šírenie správ, ktoré úmyselne zavádzajú a ovplyvňujú  vnímanie reality sa však stáva čoraz väčším problémom. Občania, sociálne média, spravodajské organizácie (vysielatelia, tlačené médiá, spravodajské agentúry, on-line médiá a overovatelia skutočností), výskumní pracovníci a verejné orgány sú vyzvané, aby sa do polovice februára podelili o svoje názory v rámci verejnej konzultácie. Jej účelom je zhromaždiť názory o tom, aké opatrenia by sa mohli prijať na úrovni EÚ s cieľom poskytnúť účinné nástroje na identifikáciu spoľahlivých a overených informácií v digitálnom veku.

Očakávajú sa príspevky v troch hlavných oblastiach: - - Rozsah problému, t. j. ako falošné správy vnímajú občania a zainteresované strany, do akej miery sú si vedomí problému on-line dezinformácií, alebo nakoľko dôverujú rôznym médiám.
- Posúdenie opatrení, ktoré už boli prijaté platformami, spravodajskými mediálnymi spoločnosťami a organizáciami občianskej spoločnosti na boj proti šíreniu falošných správ on-line ako aj stanovísk k úlohám a zodpovednosti príslušných zainteresovaných strán.
- Možné budúce opatrenia na zlepšenie prístupu občanov k spoľahlivým a overeným informáciám a na zabránenie šíreniu dezinformácií on-line.

Konzultácia sa zaoberá iba tými falošnými správami a on-line dezinformáciami, ktorých obsah nie je ako taký nezákonný, a preto sa na ne nevzťahujú existujúce európske ani vnútroštátne legislatívne a samoregulačné opatrenia.

Komisia zároveň vyzvala expertov na podanie prihlášok do skupine na vysokej úrovni zaoberajúcej sa falošnými správami, v rámci ktorej by poskytovali poradenstvo, pokiaľ ide o stanovenie rozsahu tohto javu, vymedzenie úloh a zodpovednosti príslušných zainteresovaných strán, pochopenie medzinárodného rozmeru, zohľadnenie existujúcich stanovísk a vypracovanie odporúčaní. Skupina by mala podľa možnosti zahŕňať niekoľko zástupcov každej oblasti expertízy, či už ide o akademickú obec alebo občiansku spoločnosť. Cieľom je vyvážený výber expertov. Výzva je otvorená až do polovice decembra. Expertná skupina na vysokej úrovni má začať pracovať v januári 2018, pričom bude pôsobiť niekoľko mesiacov.  

streda, 15. novembra 2017

e-Služby: Slovenskí lekárnici sú pripravení

V sobotu 11. novembra 2017 sa uskutočnilo 30. zasadnutie najvyššieho orgánu Slovenskej lekárnickej komory - Snemu. Delegáti hodnotili aj elektronické projekty. 

K pripravenosti lekárnikov na e-zdravie Alena Chytilová uviedla: „Lekárnici pripravení sú, splnili si všetky povinnosti, ktoré boli doteraz od nich požadované, avšak vzhľadom k zásadným zmenám, ktoré e-zdravie prinesie, logicky vzniká istá obava, či bude možné v novom roku spustiť jeho ostrú prevádzku. Zároveň lekárnici očakávajú, že budú mať prístup k celej farmakoterapii pacienta, v zmysle pripomienky SLeK, ktorú už MZ SR v legislatívnom procese akceptovalo.“ Tento postoj podporila aj Miroslava Snopková: „Lekárnici pripravení sú a čakajú na ďalšie pokyny z NCZI. Myslím, že e-zdravie bude možné spustiť v novom roku, ale určite sa v úvode vyskytne dosť aplikačných nedokonalostí, keďže v lekárňach zatiaľ nemáme testovacie prostredie systému ako celku. Najväčší prínos pre pacienta vidíme v možnosti farmaceuta nahliadnuť do celej farmakoterapie pacienta. Ten, ako odborník na lieky, bude vedieť posúdiť prípadné interakcie, či duplicity liekov.“ 

Potvrdzuje to aj záujem pacientov o kľúčový osvetový projekt SLeK – Interakcie liekov. Za tri mesiace fungovania internetovej aplikácie sa v nej zaregistrovalo 1.622 pacientov, z ktorých si 152 dohodlo termín konzultácie v niektorej z pripojených lekární. Farmaceuti v projekte zatiaľ identifikovali 2.141 interakcií liekov. Výsledky ďalšieho projektu SLeK – Nedostupné lieky, ktorý  sa realizoval v spolupráci s AIFP a AOPP, boli základným argumentom pre zásadnú novelizáciu zákona o liekoch a aj vďaka aktivite lekárnikov sa dostupnosť liekov v SR výrazne zlepšila. Kým októbri 2016 bolo zaznamenaných 3.986 hlásení o nedostupných liekoch, v marci tohto roku to bolo iba 1.295 a v máji už len 18 hlásení.  

Aktuálne: Nové investičné stimuly

Vládou schválený návrh zákona podporuje znižovanie regionálnych rozdielov a zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky určením priorít predovšetkým do výskumu a vývoja, moderných technológií a investícií s vyššou pridanou hodnotou. 

Snahou rezortu hospodárstva je motivovať k investíciám hlavne v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (sever, východ a juh). K zásadným zmenám pri poskytovaní investičnej pomoci patrí vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe. V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahrádza podmienku zamestnania podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyšších ako priemerných miezd v danom okrese. Návrh zákona ďalej prináša sprísnenie hodnotenia investičných zámerov, sprehľadnenie podmienok poskytnutia investičnej pomoci, sprísnenie podmienok ich plnenia a presné definovanie krokov orgánov štátnej správy v prípade zistenia ich porušenia. Poskytovanie investičnej pomoc sa má hodnotiť pravidelne na ročnej báze formou ex post analýzy.

Podporené budú aj investície, ktoré neprinášajú vytvorenie nových pracovných miest, ale smerujú do nákupu nových technológií. Zvýhodnené budú investície malých a stredných podnikov. Mala by sa odbúrať náročná administratíva, zvýšiť kontrola, ako aj transparentnosť celého procesu. V rozvinutých regiónoch, kde je nezamestnanosť nízka, získajú investori priamu pomoc len v prípade, že investujú do výskumu a vývoja. 

Novinka: Inštitút pôdohospodárskej politiky

Poslaním nového analytického útvaru Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bude zlepšovať rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov.  

Ide o analytický útvar, ktorý by mal pomôcť nielen ministerke, ale aj celému širšiemu vedeniu pri rozhodovacích procesoch vo všetkých oblastiach, čiže v oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva a určite aj v oblasti lesníctva a rozvoja vidieka. Podľa odborného garanta inštitútu Jána Pokrivčáka okrem interných analýz pre vedenie rezortu bude časť práce analytikov tvoriť aj príprava analýz pre odbornú a širokú verejnosť, ako aj vládu.

Prioritami inštitútu pre najbližšie obdobie budú revízia výdavkov rezortu v spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) a Útvarom hodnoty za peniaze, ako aj nastavenie novej spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. Inštitút bude financovaný prostredníctvom národného projektu budovania analytických kapacít v ústredných orgánoch štátnej správy a vzniká po vzore Inštitútu finančnej politiky pri MF SR.

e-Government: Informatizácia verejnej správy

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh schválila osem kľúčových dokumentov na zabezpečenie projektov informatizácie verejnej správy. Vytvára tak predpoklady pre riešenia 25 životných situácií, ktoré budú úrady schopné riešiť automaticky podľa princípu jedenkrát a dosť.  

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu ponúka rezortom nástroje na vytvorenie a poskytovanie jednotlivých služieb eGovernmentu pre občanov na úrovni 21 storočia. Ide napríklad o automatické nastavenie životných situácií a implementačný prístup orientovaný na klienta, vyhľadávanie a navigáciu koncových používateľov služieb verejnej správy, ale aj verejne avizované možnosti realizácie platieb za služby VS, či rozvoj ultra rýchlej konektivity a ďalší rozvoj komunikačnej infraštruktúry v Slovenskej republike.

V poňatí odbornej verejnosti ide o tri balíky riešení:
„Lepšie dáta“ a „Lepšie služby“ zamerané na zvyšovanie úžitkovej hodnoty služieb pre občanov a podnikateľov a zvyšovanie otvorenosti a dôveryhodnosti verejnej správy.
„Zdieľané služby (hybridného) vládneho cloudu” zamerané na zvyšovanie efektívnosti fungovania verejnej správy.
„Prierezové aktivity“ na zabezpečenie lepšieho riadenia a realizácie cieľov informatizácie z pohľadu legislatívy, ochrany osobných údajov, informačnej a kybernetickej bezpečnosti, prístupu k službám eGovernmentu (vysokorýchlostný internet /dátová konektivita), digitálnej inklúzie, komunikácie.

Prehľad schválených dokumentov
Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy (2017 – 2020)
Referenčná architektúra Informačného systému verejnej správy v cloude
Strategická priorita: Otvorené údaje
Strategická priorita: Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou
Strategická priorita: Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie centrálnych spoločných blokov
Koncepcia riadenia informatizácie
Aktualizovaná metodika projektového riadeniaStrategická priorita: Komunikačná infraštruktúra 

utorok, 14. novembra 2017

IT – Akadémia: Lepšie vzdelávanie aj v informatike

Cieľom nového národného projektu do roku 2020 je zlepšiť vzdelávania v informatickej, technickej a prírodovednej oblasti. Na projekte sa bude podieľať minimálne 300 základných škôl, 200 stredných škôl a päť univerzít. Spolu sa doň zapojí vyše 36.000 žiakov a študentov a približne 2100 učiteľov. 

Národný projekt sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Bol vytvorený ako reakcia na nedostatočné množstvo a trvalo klesajúcu kvalitu vzdelávania a nadobudnutých kompetencií absolventov škôl v informatickej, technickej a prírodovednej oblasti vzhľadom na súčasné potreby zamestnávateľov, najmä v sektore informačných a komunikačných technológií (IKT). Vzniknúť tak má model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre potreby vedomostnej spoločnosti. Výsledkom má byť ročný nárast zhruba tisícky absolventov, špecialistov pre IKT sektor.  

Prijímateľom nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 21.046.596 eur, pričom nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ je výške vyše 20.672.504 eur, je CVTI SR. Projekt realizuje spoločne s projektovými partnermi, a to Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinskou univerzitou v Žiline. Ďalšími spolupracujúcimi organizáciami sú IT Asociácia Slovenska, Slovenská informatická spoločnosť, Košice IT Valley, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Štátny pedagogický ústav a Metodicko-pedagogické centrum. 

EU: Nové pravidlá pre vodičské preukazy

Vodiči diabetici a so srdcovo-cievnymi chorobami z členských krajín Európskej únie budú musieť od 1. januára 2018 rešpektovať sprísnené pravidlá. 

Pri srdcovo-cievnych chorobách nariadenie Európskej únie spresňuje, pri ktorých chorobách môžu zodpovedné orgány vydávať alebo obnovovať vodičské preukazy až po tom, čo bolo ochorenie u žiadateľa účinne vyliečené, alebo bolo na základe pravidelných kontrol vydané príslušné lekárske osvedčenie. Žiadatelia alebo vodiči strácajú nárok na vydanie vodičského preukazu, ak im bol implantovaný defibrilátor, ak trpia aneuryzmou hrudnej a brušnej aorty alebo na ochorenie srdcovej chlopne, Brugadov syndróm, alebo ak prekonali zlyhanie srdca. Akékoľvek výnimky môžu byť udelené len so súhlasom odborného lekára.

Nová smernica sa dotýka aj diabetikov užívajúcich lieky, pri ktorých je riziko, že vyvolajú hypoglykémiu. Podľa novej smernice bude musieť žiadateľ preukázať, že si uvedomuje riziko spojené s hypoglykemickým stavom a že tento stav dokáže primerane ovládať. Vodičské preukazy sa nemôžu vydať ani obnoviť žiadateľom alebo vodičom, ktorí si dostatočne neuvedomujú svoj hypoglykemický stav a tým, ktorí majú opakovanú ťažkú hypoglykémiu. Výnimku môžu dostať len tí, ktorí predložia lekársky posudok a podrobujú sa pravidelnej lekárskej kontrole.

Členské štáty EÚ sú povinné prijať a zverejniť najneskôr do 1. januára 2018 zákony a iné právne predpisy potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. 

Aktuálne: Svetový deň diabetu

V utorok 14. novembra si ľudia vo viac ako 130 krajinách sveta pripomenú Svetový deň cukrovky. Presne 14. novembra 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting považovaný za hlavného z objaviteľov inzulínu. V roku 1923 dostal za tento objav Nobelovu cenu. 

Svetový deň diabetu sa na podnet Medzinárodnej federácie diabetu s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pripomína od roku 1991 ako reakcia na rapídne stúpajúci výskyt cukrovky. Cieľom je zvýšiť informovanosť o tejto chorobe, o jej diagnostike a liečbe, pretože cukrovka už predstavuje globálnu epidémiu so život ohrozujúcimi komplikáciami. Cukrovkou dnes celosvetovo trpí viac ako 300 miliónov ľudí a očakáva sa, že tento počet sa počas nasledujúcich desaťročí zdvojnásobí.

Na Slovensku trpí týmto ochorením viac ako  350 tisíc ľudí, pričom  štvrtina z nich o svojom ochorení ani nevie. Predpokladá sa, že ročne pribúda v našom štáte viac ako 20 tisíc diabetikov. V 90% prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita. Klinické štúdie pritom potvrdili, že prechodu z rizikového prediabetického štádia (porucha tolerancie glukózy, hyperglykémia nalačno, metabolický syndróm) do štádia klinického DM je možné predísť, alebo ho aspoň oddialiť, až v cca 50% prípadov správnou intervenciou v horizonte efektu minimálne 5-7 rokov. Pravidelná fyzická aktivita pomáha telu lepšie fungovať – znižuje riziko diabetu, ale aj srdcových ochorení, mŕtvice, vysokého krvného tlaku, alebo osteoporózy.

Oddelenie podpory zdravie (OPZ) pri RÚVZ Banská Bystrica v rámci prevencie pripravilo výjazdy odborníkov Poradne zdravia. Začínajú tento týždeň v obci Nemecká a 16. novembra v obci Baláže. Záujemcom okrem vyšetrenia biochemických parametrov (CHOL, GLU, TG a HDL chol) a individuálneho poradenstva zameraného aj na prevenciu diabetu, poskytnú aj vzdelávacie materiály Diabetes mellitus alebo cukrovka- Novodobý strašiak? 

SR: Nová verzia virtuálnej registračnej pokladnice

Virtuálna registračná pokladnica (VRP), ktorú v súčasnosti využíva približne 30.000 podnikateľov, prešla ďalšou úpravou. Finančná správa nasadila novú verziu tejto bezplatnej služby so zmenami, ktoré majú uľahčiť prácu.  

V novej verzii VRP je sprístupnený balík reportov, ktoré žiadali používatelia. Základný report obsahuje prehľad pokladničných a iných dokladov (vklad, výber, neplatný doklad). Rozšírený report obsahuje tiež prehľad položiek na pokladničných dokladoch. Podnikatelia budú mať k dispozícii aj report predaja - predané položky katalógu s rozpisom DPH, množstvom a sumou. Report pokladníc zahŕňa sumárny prehľad za zvolené VRP podnikateľa s obratmi a rozpisom typov platidiel. A report prihlásení zasa obsahuje zoznam prihlásení z jednotlivých zariadení na VRP a ich úspešný alebo neúspešný výsledok.

Novinkou je ďalej presná identifikácia riadku a chyby pri importe. Pri chybne vyplnenej položke v katalógu tovarov a služieb sa vypíše riadok, v ktorom omyl vznikol. Import zoznamu tovaru alebo služieb sa zároveň rozšíril o možnosť importu vo formáte xlsx. Zmenou je tiež vytlačenie dokladu „výber“. V prípade mobilnej aplikácie bude možné využitie čítačky QR kódov pri „vrátenej položke“ na urýchlenie vyhľadávania dokladu. Pri vrátení alebo reklamácii tovaru stačí v aplikácii VRP naskenovať QR kód z pokladničného dokladu, na ktorom bol evidovaný a daný tovar vybrať. Všetkým používateľom VRP sa budú tiež zobrazovať informačné oznamy o nedostupnosti aplikácie, technické informácie či novinky z oblasti legislatívy. Oznamy si podnikateľ nájde v schránke správ.

Bezplatná aplikácia VRP je prístupná online na portáli finančnej správy. Základným predpokladom je internetové pripojenie používateľa. VRP je možné používať cez klasický stolový počítač, notebook alebo smartfón ako mobilnú aplikáciu. Od septembra 2017 sa už zrušil mesačný limit na počet vydaných pokladničných dokladov prostredníctvom VRP.  

pondelok, 13. novembra 2017

Windows Movie Maker: Súčasť podvodu

Známy bezplatný program bol súčasťou najviac rozšíreného kybernetického rizika uplynulého týždňa na Slovensku.  

Podvodníkom sa upravenú verziu tohto softvéru na tvorbu a spracovávanie videí darilo šíriť vďaka dobrej optimalizácii svojho webu pre vyhľadávače. Prispel k tomu pretrvávajúci záujem o tento softvér napriek tomu, že výrobca ukončil jeho podporu v januári 2017. Podstata podvodu spočíva v tom, že ak internetoví používatelia hľadajú tento softvér cez internetové vyhľadávače, ponúkne sa stránka windows-movie-maker.org. Tá však za tento bezplatný softvér žiada poplatok 29,95 amerických dolárov, vrátane 25% fiktívnej zľavy. Prehliadač Bing túto stránku zobrazí na prvej strane výsledkov.

Po inštalácii softvéru z uvedenej stránky získa používateľ štandardne fungujúci Windows Movie Maker. Na rozdiel od bezplatnej verzie tohto programu však táto verzia tvrdí, že je len skúšobnou a na prístup k všetkým jej vlastnostiam musí používateľ zrealizovať upgrade na plnú verziu. Používateľa program opakovane vyzýva zakúpiť plnú verziu: prvý raz hneď po spustení, neskôr keď sa používateľ snaží uložiť nový súbor. Táto výzva dokonca zabraňuje používateľovi pokračovať, vďaka čomu uňho vyvoláva dojem, že uloženie súboru je platenou funkcionalitou. O podvodnom obsahu tohto webu ESET informoval Google aj Microsoft.

Upozorňujeme: Nová nebezpečná kozmetika

Do európskeho systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) pribudli z Estónska, Írska a Španielska oznamy o nebezpečných kozmetických výrobkoch. Je však možné, že sa vyskytujú aj na Slovensku. 

Kanadské telové maslo Body Butter with Coconut Oil infused with Bamboo značky DELON(LOT 140127-121, čiarový kód: 0 59338 12583 1) obsahuje methylisothiazolinone (0,0120%), povolené len do zmývateľných výrobkov. Výrobok tak môže spôsobiť u citlivých osôb alergickú reakciu.

Nezmývateľný kondicionér na vlasy pre deti Kids Organics Olive &Soy Oil Moisturizing Growth Lotion značky Africas Best (výrobná dávka: 39766/21, Best by 11/2019, čiarový kód: 0 34285 51308 5), nezmývateľný kondicionér na vlasy pre deti African Pride Dream Kids Detangler Miracle značky Africas Best (výrobná dávka: SON16576, EXP 5_2019, čiarový kód: 802535483019) vyrobené v USA  a špongia s mydlom na umývanie dispofoam one, Disposable, Soapy sponge značky dispofoam (výrobné dávky: 170116, 170209, 170301, 170321, 170601, 171117, čiarový kód: 8 427835 100736) majú v zozname zložiek uvedenú zmes konzervačných látok methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone. Zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov. U citlivých osôb tak hrozí rovnako alergická reakcia.  

SR: Mzda v septembri 2017

V septembri 2017 v porovnaní so septembrom 2016 vzrástla zamestnanosť najviac v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,7%. V priemysle a v doprave a skladovaní vzrástla zhodne o 3,1%, vo veľkoobchode o 2,9%, v maloobchode o 2,3% a v informačných a komunikačných činnostiach o 1,7%. Znížila sa len vo vybraných trhových službách o 0,8%. 

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v septembri 2017 oproti septembru 2016 najviac v maloobchode o 7,2% (674 eur). V doprave a skladovaní sa zvýšila o 6,8% (912 eur), v priemysle o 4,4% (1017 eur), vybraných trhových službách o 3,1% (890 eur) a vo veľkoobchode o 2,5% (892 eur). V informačných a komunikačných činnostiach ale klesla o 2,8% (1621 eur).
Priemerná reálna mesačná mzda medziročne vzrástla najviac v maloobchode o 5,6%, v doprave a skladovaní o 5,1%, v priemysle o 2,8%, vo vybraných trhových službách o 1,5% a vo veľkoobchode o 0,9%. Nižšia bola len v informačných a komunikačných činnostiach o 4,3%.
Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v maloobchode o 6,4%, doprave a skladovaní o 6,1%, priemysle o 3,6%, vo veľkoobchode o 3% a vybraných trhových službách o 2,9%. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 4,6%.

V priemere za deväť mesiacov roku 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach o 3,9%, doprave a skladovaní o 3,6%, maloobchode o 3,3%, priemysle o 2,9%, vo veľkoobchode o 2,6% a vo vybraných trhových službách o 2,4%. Mzda sa zvýšila v maloobchode o 7,5% (670 eur), doprave a skladovaní o 7,3% (895 eur), priemysle o 4,7% (1 017 eur), vo veľkoobchode o 4,1% (890 eur) a vybraných trhových službách o 4% (885 eur). Znížila sa len v informačných a komunikačných činnostiach o 3,5% (1665 eur). 

On-line: Ľudské práva a ich ochrana

Podľa štatistík je až 50%  svetovej populácie v súčasnosti  pripojená k internetu a tento podiel sa neustále zvyšuje. Keďže on-line svet zohráva stále dôležitejšiu úlohu v životoch mnohých ľudí, predstavuje priestor, v ktorom by mali byť prirodzene chránené ľudské práva.

Práve v digitálnom svete ale bývajú ľudské práva naopak často poškodzované. S cieľom zmeniť tento stav Rada Európy podpísala dohodu s technologickými spoločnosťami, v ktorej sa spoločne zaviazali podporovať otvorený a bezpečný internet. Dohodu ako prví podpísali Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Kaspersky Lab Microsoft, Orange a Telefónica. Svoju súčinnosť pri dodržiavaní a podporovaní záväzku prisľúbilo aj ďalších 6 technologických asociácií: Computer & Communications Industry Association (CCIA), DIGITAL EUROPE, European Digital SME Alliance, European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO), GSMA a Global Network Initiative (GNI).

Dohoda je jednou z priorít stratégie Rady Európy pre kontrolu internetu Internet Governance Strategy for the period 2016-2019, ktorá sa zameriava na ochranu internetových používateľov prostredníctvom presadzovania princípov demokracie v on-line prostredí a zabezpečení ochrany ľudských práv na internete. Všetci partneri a podporovatelia dohody (ktorá je otvorená) sa zaviazali spolupracovať v niekoľkých kľúčových oblastiach: ochrana detí pred sexuálnym obťažovaním a zneužívaním, sloboda prejavu v on-line prostredí, právo na súkromie a ochranu osobných údajov, vzdelávanie k demokratickému občianstvu, rodová rovnosť v on-line prostredí, boj proti počítačovej kriminalite (kyberzločinu) a terorizmu, kultúra a digitalizácia.

piatok, 10. novembra 2017

SR: Ochrana rastlín v poľnohospodárstve, lesníctve a verejnej zelene

Roztoče, baktérie, vírusy či iné parazitické rastliny dovezené z tretích krajín spôsobujú v Európe vážne ekonomické a hospodárske škody. 

Karanténna smernica Európskej únie zahŕňa 220 škodlivých organizmov, ktoré zavlečením do Európy spôsobujú vážne škody. V rámci EÚ je momentálne najväčšou hrozbou ochorenie spôsobené baktériou Xylella fastidiosa. Napáda cca 200 až 300 druhov bylín, okrasných a ovocných drevín, poľných plodín aj rastlín vo verejnej zeleni. Napadnuté rastliny sú zdrojom ďalšej infekcie a v krátkom čase hynú. V marci tohto roku bolo ohrozené aj Slovensko, kedy bolo na našom území predaných 11 kusov pravdepodobne infikovanej rastliny horčinka (Polygala myrtifolia). Podozrenie sa nepotvrdilo. Ale v roku 2012 sme čelili zavlečeniu škodcu jedlých gaštanov (Dryokosmus kuriphilus).

Schválené nové nariadenie vlády o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny transponuje vykonávaciu smernicu EÚ 2017/1279 do právneho poriadku SR. Smernica upravuje najmä dovozné podmienky rastlín a rastlinných produktov do EÚ aj podmienky bezpečného pohybu rastlín v rámci EÚ, konkrétne do tzv. chránených zón. Princíp chránených zón v EÚ je systémom, ktorý zabezpečuje udržanie stavu bez výskytu určitých škodlivých organizmov v určitých členských štátoch alebo na ich častiach.

EÚ: Čistá mobilita

Európska komisia v rámci  očakávaného  „dopravného balíčka" navrhla opatrenia, ktoré urýchlia  prechod k vozidlám s nízkymi a nulovými emisiami.  

Spojené štáty a Čína v oblasti čistej mobility napredujú míľovými krokmi, nové opatrenia by preto mali únii pomôcť  udržať si podiel na trhu a pokúsiť sa získať postavenie svetového lídra  v oblasti produkcie vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami. Navrhnuté boli aj nové ciele priemerných  emisií CO2 pre všetky nové osobné a nákladné automobily v EÚ, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2025, resp. 2030.  

Balík čistej mobility zahŕňa:
· nové normy týkajúce sa CO2,
· smernicu o ekologických vozidlách,
· akčný plán a investičné riešenia pre celoeurópske zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá,
· revíziu smernice o kombinovanej doprave,
· smernicu o službách osobnej autokarovej dopravy,
· iniciatívu v oblastí batérií.  

Trend: Viac platobných kariet než obyvateľov

Na Slovensku je aktuálne v obehu 5,7 milióna platobných kariet, z toho takmer 5,5 milióna je bezkontaktných.

Slovensko patrí naďalej k lídrom v používaní bezkontaktných platieb v regióne. Minulý rok u nás medziročne narástol počet platieb uskutočnených kartami až o 14% a objem transakcií o 7%. Takmer 40% všetkých platieb na Slovensku sa vykonáva bezkontaktne.

Absolútnymi priekopníkmi v bezhotovostných platbách sú severské krajiny Švédsko, Fínsko, Nórsko. Tam je počet terminálov niekoľkonásobne vyšší v porovnaní so Slovenskom, čo sa zároveň odráža len v tretinovom počte transakcií na jednu kartu.  

Trend: Fluktuácia zamestnancov

Z takmer 86.000 Slovákov, ktorí si na profesii.sk počas posledného roka vytvorili životopis, zmenila prácu až pätina. Najčastejšie išlo o zamestnancov v marketingu a cestovnom ruchu.

Pri porovnaní s predošlou analýzou z roku 2015 tak fluktuácia na Slovensku rastie. Vtedy spomedzi ľudí so životopisom na pracovnom portáli zmenilo na Slovensku prácu počas jedného roka 12%. Fluktuácia teraz klesla pod 10% pri ľuďoch nad 40 rokov. Nižšiu vernosť svojmu zamestnávateľovi teda pociťujú najmä mladší pracovníci. Fluktuáciu nad 30% eviduje portál pri vekových skupinách 15 až 19 rokov a 20 až 24 rokov.

Najmenej stabilnú pracovnú silu majú firmy v marketingu, reklame, prekladateľstve či v cestovnom ruchu: z desiatich zamestnancov až traja za posledných 12 mesiacov zmenili prácu. Do odvetví s najčastejšie odchádzajúcimi zamestnancami sa dostali aj žurnalistika a právo. S výnimkou cestovného ruchu väčšina pracovných pozícií v odvetviach s najvyššou fluktuáciou vyžaduje netechnické vysokoškolské vzdelanie. Naopak najmenej zamestnancov zmenilo prácu za posledný rok v textilnom, kožiarskom či odevnom priemysle. Zamestnanci textilného priemyslu predbehli v rebríčku s najnižšou fluktuáciou dokonca aj vrcholový manažment. V predošlej analýze boli najvyšší riaditelia na prvom mieste. Na ďalších miestach sa dostala technika a rozvoj, výroba a strojárstvo.

Spomedzi všetkých regiónov menili prácu najviac zamestnanci v Bratislavskom kraji. Na druhom mieste skončil Prešovský kraj, ktorý je v poradí druhým regiónom s najnižším počtom ponúk. Zároveň však platí, že podľa portálu Platy.sk má Prešov a okolie najnižšiu priemernú mzdu (v priemere 954 eur v hrubom). Najnižšia fluktuácia je v Nitrianskom kraji. Po Bratislave a okolí a Trnavskom kraji ide o región s tretím najvyšším počtom pracovných miest.    

štvrtok, 9. novembra 2017

Financie: Rozumné sporenie

Až 63% Slovákov si nevytvára dostatočnú rezervu, dlhodobé aktíva netvorí a na budúcnosť sa nezabezpečuje 94%. Úver či pôžičku spláca viac než polovica a až 85% smeruje peniaze do neprimerane vysokej spotreby.

Podľa prieskumu Nadácie Partners a agentúry Focus má väčšina Slovákov nedostatočnú finančnú gramotnosť, ktorá dostala Slovensko na nelichotivé miesta vo viacerých ukazovateľoch, napríklad najrýchlejšie sa zadlžujúca krajina v EÚ, najväčší podiel úspor v bankách medzi krajinami strednej a východnej Európy.

Bez ohľadu na výšku príjmu je nevyhnutné stanoviť si rozumné finančné ciele: ochrániť svoj príjem, vytvárať rezervu, ochrániť svoj majetok poistením a tvoriť aktíva na dôchodok. Odporúča sa dodržiavať pravidlo 10:20:30:40, podľa ktorého 10% z mesačného príjmu odkladáme ako rezervu, 20% smerujeme na dlhodobé aktíva (investície), úvery držíme pod hranicou maximálne 30% príjmov a maximálne 40% použijeme na bežnú spotrebu.   

GDPR: Vizuálny hacking

S účinnosťou od 25. mája 2018 nariaďuje General Data Protection Regulation (GDPR)  spoločnostiam pracujúcim s osobnými údajmi zaviesť konkrétne technické a organizačné opatrenia a tiež zdokladovať, že s dátami v súlade s nariadením aj pracujú. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov poskytuje modernizovaný právny rámec v oblasti ochrany dát v Európe, ktorý je založený na zodpovednosti používateľov. Spoločnosti už dnes investujú do softvérovej ochrany počítačových sietí a zariadení pred únikom informácií milióny eur. Ale podľa nariadenia bude dôležitá aj fyzická ochrana dát. Okrem zodpovedného používania mobilných zariadení chránia dáta pred nepovolanými pohľadmi aj filtre na obrazovky. Obmedzujú zorný uhol celej obrazovky a blokujú pohľad z obidvoch strán. Pri bočnom pohľade začína obraz už od 30 stupňov černieť a obsah obrazovky sa stáva pre nepovolaných neviditeľný. Druhou možnosťou je zlatý filter, ktorý hekerovi ukáže len jeho vlastný obraz a zanecháva o 14% zreteľnejšiu obrazovku ako čierny filter. Filtre sú priehľadné a nevytvárajú prekážku plnohodnotnej práci pri počítači.

Už v roku 2015 experiment inštitútu Ponemon v USA odhalil, ako ľahko sa vizuálni hekeri dostanú k citlivým dátam. V roku 2016 naň nadviazal prieskum 3M v Číne, Francúzsku, Nemecku, Indii, Japonsku, Južnej Kórei a Veľkej Británii. Výsledky sú alarmujúce: u takmer polovice pokusov dokázal vizuálny heker získať informácie najneskôr za 15 minút a 52% z nich bolo citlivých. Navyše k neželanému videniu citlivých informácií treťou osobou došlo nepozorovane. V 68% pokusov o prečítanie informácie nikto nepodnikol žiadne kroky, aby v tom hekerovi zabránil. Dôvodom môže byť sústredenosť na prácu, ale aj nevedomosť o výške rizika. 

Upozorňujeme: Nekalé fúzie spoločností

Od stredy 8.11.2017 platí časť novely Obchodného zákonníka, ktorá špekulatívne fúzie firiem ako spôsob zbavovania sa dlhov stavia mimo zákon.  ​

V zmysle schváleného návrhu nebude možné zlúčenie, splynutie obchodných spoločností, ak by výsledkom fúzie mala byť spoločnosť, ktorá by bola v úpadku. Zakazuje sa tiež, aby „fúzovali“ spoločnosti, ktoré sú v konkurze, v likvidácii a o ktorých súd rozhodol, že budú zrušené. K tomu, či sú tieto podmienky splnené, teda či nástupnícka spoločnosť nebude v úpadku, sa musí vyjadriť audítor. Rovnako bude účinná aj trestnosť prevodu obchodných podielov na tzv. „biele kone“.

Ak bol však návrh zmluvy o splynutí, zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti schválený pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, v tomto prípade platí právna úprava účinná do 7.11.2017.

Po 1. januári 2018 nadobudnú účinnosť ďalšie zmeny z novely Obchodného zákonníka, z ktorých možno spomenúť opatrenia proti vymenovaniu tzv. „bielych koní“ do funkcie štatutára či vyššiu mieru zodpovednosti štatutárov. Cieľom opatrení je zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku.  

Radíme: CRP test na vírusovú alebo bakteriálnu infekciu

Špeciálne testovanie v ambulanciách všeobecných lekárov sa na Slovensku realizuje asi 10 rokov. Hlavným zámerom je nepredpisovať zbytočné antibiotiká a liečiť infekciu či iné ochorenie správne. 

Lekári krátkym odberom krvi vyšetrujú najmä deti. Ministerstvo zdravotníctva to pediatrickým ambulanciám nariadilo od roku 2011, odkedy musia toto pomocné vyšetrenie vykonávať povinne. Ale vyžiadať si ho môže aj dospelý pacient. Kedy je na to najvhodnejší čas? Merateľné hodnoty je možné zaznamenať už o 4 – 6 hodín, maximum dosahuje CRP o 24 – 48 hodín a k poklesu dochádza o 4 – 5 dní. Pri prvých príznakoch horúčky je teda lepšie počkať a neutekať k lekárovi ihneď.

Aké hodnoty CRP sú nebezpečné? Kedy sú už potrebné antibiotiká? Normálna hodnota je menej než 10 mg/l. Pri 10–25 mg/l ide o zvýšenú hodnotu (vírusové ochorenie, avšak nevylučuje bakteriálnu infekciu, hlavne ak choroba v čase odberu vzorky trvala príliš krátko).Viac ako 50 mg/l znamená väčšinou bakteriálnu infekciu, kedy sú antibiotiká potrebné. Deti majú nižšiu základnú hladinu CRP než dospelí ľudia, preto sa u nich za hraničné považujú nižšie hodnoty CRP než u dospelých. Zložité je používanie testu CRP u novorodencov – treba ho opakovať aj niekoľko krát, aby sa hodnoty dali jednoznačne interpretovať. Rýchly test na stanovenie hladiny CRP je pre lekára cenným nástrojom pri rozhodovaní sa medzi nutnosťou okamžitej antibakteriálnej terapie a prípadným sledovaním vývoja choroby. Lekár však posudzuje celkový klinický stav a tak nie je CRP test vždy nutný.

streda, 8. novembra 2017

Aktuálne: Žiadosti na mimoprodukčné a verejnoprospešné funkcie lesov

Pôdohospodárska platobná agentúra spustila výzvu na predkladanie žiadostí s cieľom motivovať obhospodarovateľov lesov, aby hospodárili trvalo udržateľným spôsobom a uplatňovali prírode blízke hospodárenie.  

Podpora je určená pre obhospodarovateľov lesných porastoch s celkovou výmerou najmenej 5 ha, ktoré boli vedené v programe starostlivosti o lesy s rokom začiatku platnosti programu starostlivosti o lesy 2007 alebo 2012 (okrem výnimiek, kde bol program starostlivosti o lesy vyhotovený pre iné ako desaťročné obdobie). Odmena zo strany štátu bude určená na poskytovanie netrhových úžitkov. Poskytuje sa v rámci schémy de minimis za predpokladu, že celková výška pomoci nepresiahne 200.000 eur v priebehu troch fiškálnych rokov.

Celkovo sú k dispozícii 2 milióny eur. Výška podpory bude vypočítaná ako súčet súčinov výmer obhospodarovaných lesných porastov v hektároch za príslušný hospodársky súbor lesných typov a sadzby za hospodársky súbor lesných typov. Uvedený súčin sa urobí osobitne pre porasty pestované prírode blízkym spôsobom, kde je sadzba na 1 hektár vyššia o 50% oproti sadzbe pre lesné porasty, v ktorých sa neuplatňovalo prírode blízke hospodárenie. Minimálna priemerná sadzba na jeden hektár bude 5,56 eur, jej výška bude závisieť od počtu podaných žiadostí a od toho, koľkí žiadatelia splnia podmienky, ktoré stanovuje vyhláška.

MPRV SR odhaduje, že počet žiadostí o podporu by mohol dosiahnuť číslo 1150.  Predpokladaný dátum vyplatenia podpory je 10. december 2017. Všetky potrebné dokumenty, ako aj vzor formulára žiadosti o podporu sa nachádzajú na www.apa.sk.  

Wi-Fi: Bezplatné zóny na Slovensku

Už budúci rok budú môcť slovenské mestá a obce získať finančný príspevok na zriadenie wifi zón s bezplatným pripojením k internetu. Zavedenie vysokorýchlostného internetu sa má týkať aj štátneho vlakového dopravcu. 

Jedným z finančných zdrojov bude osobitný program Európskej komisie WiFi4EU (Wifi pre EÚ) určený pre členské štáty Európskej únie. Podľa P. Pellegriniho však v rámci Slovenska z neho bude môcť získať podporu len zhruba 15 až 20 obcí, a to po cca 15.000 eur. Druhým zdrojom by mal byť program Wifi pre teba pripravovaný na národnej úrovni. Dotácia má pomôcť najmä malým obciam a mestám vybudovať na verejných miestach hotspoty k wifi sieti. Peniaze budú určené na technické vybavenie, akými sú wifi routre či antény.

Za dôležité považuje P. Pellegrini aj zlepšenie prístupu k internetu pre cestujúcich v železničnej doprave. So Železničnou spoločnosťou Slovensko sa tak má pripravovať projekt na poskytovanie vysokorýchlostného internetu pre cestujúcich.

SR: Deň bez dlhov

Piaty ročník podujatia opäť poradí ľuďom, ktorí majú problémy so splácaním svojich záväzkov v 11 obciach Prešovského, Banskobystrického a Košického kraja.

 V utorok 14. a v stredu 15. novembra sa tu otvoria kontaktné miesta, kde sa môžu ľudia bojujúvi so splácaním dlhov zadarmo poradiť, ako riešiť svoju ťažkú finančnú situáciu. Výsledkom je konkrétny plán, ako obmedziť náklady, ako zohnať ďalší zdroj príjmov, alebo ako rozložiť záväzky na dlhšie časové obdobie. V stánku v Prešove budú prítomní tiež konzultanti Centra právnej pomoci, štátnej organizácie, ktorá ako jediná môže slovenským občanom sprostredkovať osobný bankrot. Všetky informácie sú k dispozícii na nasedlhy.sk. Poradenské služby možno využiť aj na bezplatnej telefónnej linke 0800 333 700.

Podľa prieskumu, ktorý si nechala spoločnosť KRUK vypracovať, je priemerná výška dlhu slovenských dlžníkov 845 eur. Častejšie a viac si požičiavajú muži (55% dlžníkov s priemerným dlhom 926 eur), zatiaľ čo podiel žien tvorí 45% a ich priemerný dlh je 765 eur. Najviac dlžníkov (16,1% z celej SR s priemerným dlhom 919 eur) pochádza z Košického kraja, nasledujú kraje Nitriansky (15,9% dlžníkov, priemerný dlh 888 eur) a Prešovský (13,9% dlžníkov, priemerný dlh 920 eur), kde majú dlžníci súčasne najvyššie záväzky. Najmenšie sumy si požičiavajú dlžníci z Bratislavského kraja, ktorí s priemerným záväzkom 829 eur tvoria iba 5,5% slovenských dlžníkov. 

SR: Osobné bankroty lámu rekordy

V októbri t.r. na Slovensku zbankrotovalo 867 občanov. Najviac bankrotov bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji. Od začiatku tohto roka zbankrotovalo už 3.641 Slovákov. 

Podľa CRIF – Slovak Credit Bureau takmer všetky osobné bankroty v októbri 2017 prebiehali podľa novelizovanej právnej úpravy zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinnej od 1. marca 2017, pričom oddlženie formou konkurzu si zvolilo 856 občanov Slovenska a možnosť splátkového kalendára využilo 9 dlžníkov. Iba 2 osobné bankroty boli vyhlásené podľa ustanovení zákona platných do 28. februára 2017.

V októbri 2017 oddlženie formou osobného bankrotu využilo 833 občanov a 34 fyzických osôb podnikateľov. Najviac, 202 ľudí zbankrotovalo v Banskobystrickom kraji, nasleduje Žilinský kraj so 159 osobnými bankrotmi. Najmenej ľudí zbankrotovalo v Trnavskom kraji – 45. To ale môže súvisieť aj s tým, že v tomto kraji ešte stále nie je zriadená ani jedna pobočka Centra právnej pomoci a dlžníkov vybavujú pobočky Centra v Bratislavskom a Nitrianskom kraji.

Z ľudí, ktorí zbankrotovali v októbri 2017, bolo 566 mužov a 301 žien. Najväčšiu skupinu dlžníkov s 269 osobnými bankrotmi tvorili ľudia vo veku 40 – 49 rokov. Viac ako 8% dlžníkov malo vysokoškolské vzdelanie.

utorok, 7. novembra 2017

Upozorňujeme: Reaper môže spôsobiť rozsiahle výpadky internetu aj elektrickej siete

Desiatky tisíc internetových zariadení od webových kamier cez routre až po digitálne video rekordéry boli v ostatných týždňoch infikované novým typom malvéru. 

Na rozdiel od predchodcov (napr. Mirai), ktorí sa do internetových routerov a IP kamier dostával cez slabé alebo prednastavené heslá, je Reaper sofistikovanejší a pri rozširovaní využíva pokročilé hekerské techniky. Do zariadení sa dostáva zneužitím známych chýb a zraniteľností firmvéru. Stvoritelia Reapera sa týmto spôsobom pokúšajú ovládnuť armádu zariadení označovanú ako botnet. Ich motívy zatiaľ nie sú známe, rýchly nárast počtu kompromitovaných zariadení ako aj skutočnosť, že škodlivý kód neustále modifikujú, môžu byť ale predzvesťou rozsiahleho útoku. Infikované zariadenia by sa dali zneužiť nielen na zahltenie a odstavenie vybraných webových služieb, znefunkčnenie internetových pripojení, ale aj na pokus o preťaženie elektrickej siete, a to v prípade, že by sa kód pokúsil o súčasné spustenie obrovského množstva elektrických zariadení. Napríklad cez termostat ovládnutý na diaľku môžu útočníci spustiť klimatizácie alebo kúrenie a spôsobiť tak preťaženie a kolaps elektrickej siete.

Reaper je len jedna z celého radu tohtoročných vážnych hrozieb, ktoré pripomínajú nevyhnutnosť lepšie zabezpečiť siete firiem a verejnej správy. Firmy aj verejná správa by mali zvýšiť ochranu riadiacich systémov, ktoré stoja napríklad aj za procesmi v energetike, vodárenstve či verejnej doprave. Tieto tradične izolované systémy sa dnes prepájajú s vonkajším svetom, aby mohli napríklad zbierať dáta zo vzdialených senzorov a umožnili zariadenia ovládať na diaľku. Nové komunikačné toky ich však vystavujú aj novým rizikám.

e-Platby: Stále na vzostupe

Počet platieb platobnými kartami v obchodoch rastie rýchlejším tempom ako výber hotovosti z bankomatov. 

Podľa ČSOB sa počet platieb na POS termináloch v obchodoch od začiatku roka zvýšil oproti vlaňajšku o 16%, zatiaľčo počet výberov hotovosti z bankomatov v rovnakom období poklesol o 1%. Dynamicky rastie aj využívanie bezkontaktných platieb. Klienti ČSOB platia kartami najčastejšie v supermarketoch, obchodoch s potravinami, na čerpacích staniciach, v reštauráciách alebo obchodoch s oblečením. Zároveň sa z roka na rok zvyšuje obľuba bezkontaktných platieb. Bezkontaktné platby tvorili aktuálne až 72% podiel z celkového počtu POS platieb realizovaných klientmi ČSOB, zatiaľ čo vlani to bola necelá polovica. Priemerná výška takejto platby je 15,53 eura.

Z prieskumu ČSOB a TNS Slovakia medzi generáciou mladých vyplýva, že kým medzi mladými vo veku od 16 do 19 rokov majú platobné karty iba 14% zastúpenie, študenti vo veku od 20-26 rokov využívajú kartu v takmer tretine prípadov. V prípade mladých, ktorí už majú vlastný príjem, je tento podiel ešte vyšší. 

Financie: Slováci si mesačne odložia 106 eur

V porovnaní s minulým rokom sme sa zlepšili o 9 eur. Muži si pritom sporia výrazne viac ako ženy (127 eur oproti 84 eur). Každý šiesty Slovák je schopný odložiť si mesačne aj viac ako 200 eur. 

Slováci si po prvý raz v histórii dokážu mesačne odložiť vyše 100 eur. Viac ako pätina Slovákov (22%) si sporí či investuje viac ako pred dvomi či tromi rokmi. Hlavnými dôvodmi sú vyšší príjem domácnosti, snaha nasporiť si napríklad na vlastné bývanie či nové zamestnanie. Polovica Slovákov si odkladá mesačne rovnakú sumu ako v nedávnej minulosti. Horšie je na tom viac ako štvrtina ľudí (27%). Najčastejším dôvodom sú vyššie životné náklady pri nezmenenom príjme, nižší príjem domácnosti, odchod do dôchodku či vyšší výdavky na rodinu, napríklad z dôvodu narodenia dieťaťa.

Najčastejšou motiváciou, prečo si Slováci odkladajú peniaze, je finančná rezerva či prípad núdze (94%). Ďalším dôvodom sú menšie či väčšie nákupy alebo rekonštrukcia vlastného bývania (70%). Práve na tieto účely slúžia najobľúbenejšie sporiace účty. Dve tretiny zo Slovákov si zároveň odkladajú, aby si mohli dovoliť kúpiť niečo neskôr, bez konkrétneho cieľu. Na lepší príjem v starobe či skorší odchod do dôchodku si odkladajú takmer tri pätiny Slovákov. Na dovolenku si sporí len 29% Slovákov.

Prieskum pre Slovenskú sporiteľňu zrealizovalo IMAS International počas júla 2017 prostredníctvom telefonických rozhovorov na vzorke 500 respondentov nad 15 rokov.

Radíme: Kvalifikovaný elektronický podpis

Z dôvodu potenciálnej zraniteľnosti certifikátov na slovenských eID kartách bola 31. októbra 2017 o 18:23 hromadne zrušená (revokovaná) platnosť certifikátov s veľkosťou kľúčov 2048-bitov, ktoré boli vydané na občianskych preukazoch s čipom (eID) a elektronických dokladoch o pobyte (eDoPP) kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb SVK eID ACA/PCA/SCA. 

Po zrušení platnosti certifikátov je možné eID kartu a eDoPP kartu bez získania nových certifikátov naďalej používať na preukazovanie totožnosti občana, prihlasovanie sa do elektronickej schránky, potvrdzovanie doručeniek, aktivovanie elektronickej schránky, doručovanie a na ďalšie elektronické služby, pri ktorých stačí zadávať BOK kód. Funkčnosť eID karty je teda rovnaká, ako keby mal občan eID kartu iba aktivovanú zadaním BOK kódu bez nahratia certifikátov (t.j. iba s aktivovanou online eID funkciou). Samozrejme bez získania nových certifikátov nie je možné uskutočňovať úkony, pri ktorých sa vyžaduje použitie kvalifikovaného elektronického podpisu.

Aplikácie na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu dostupné na portáli slovensko.sk (sekcia Na stiahnutie) umožňujú aj po zrušení platnosti certifikátov týmito certifikátmi podpisovať dokumenty, pričom používateľa neinformujú o neplatnosti použitých certifikátov. Dôvodom je, že pri procese podpisovania sa platnosť certifikátov neoveruje a k overovaniu prichádza až po doručení podania do elektronickej podateľne. Pri overení platnosti je takto vytvorený podpis vyhodnotený ako ako neplatný. To znamená, že na dokument podpísaný použitím certifikátu so zrušenou platnosťou sa bude nazerať rovnako, ako keby nebol vôbec podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Po výmene certifikátov v eID alebo eDoPP sa pri podpisovaní môže zobrazovať ponuka dvoch kvalifikovaných certifikátov: certifikát so zrušenou platnosťou a nový certifikát, ktoré sa líšia iba časom platnosti. Na podpisovanie je potrebné zvoliť certifikát s dlhšou dobou platnosti (certifikát s kratšou dobou platnosti je certifikát so zrušenou platnosťou). 

pondelok, 6. novembra 2017

EU: Rovnosť odmeňovania na Slovensku

Európsky deň rovnosti odmeňovania (tento rok 3. novembra) je momentom, kedy ženy oproti mužom akoby prestali dostávať odmenu – takmer dva mesiace pred koncom roka. 

Priemerná hodinová mzda žien na Slovensku je dnes o 19,6% nižšia ako u mužov. V rebríčku sa tak zaradilo opäť na šieste miesto v EÚ, pričom európsky priemer rozdielu v odmeňovaní žien a mužov je 16,3%.

Kroky Európskej komisie:
· Už v priebehu niekoľkých týždňov predloží akčný plán na riešenie platovej nerovnosti, zintenzívni tak prebiehajúce opatrenia a predstaví nové kroky.
· V novembri usporiada kolokvium na tému „Práva žien v búrlivých časoch". Časť programu bude venovaná hľadaniu nových riešení zameraných na boj proti rozdielom v odmeňovaní.
· Komisia v apríli predložila legislatívne  návrhy o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, ktoré prinesú väčšiu flexibilitu a lepšiu ochranu matkám, otcom a pestúnom, či už si vezmú voľno na starostlivosť o deti, využijú pružné pracovné úpravy, alebo sa vrátia do zamestnania.
· Záväzok EÚ zabezpečiť rodovú rovnosť medzi jej občanmi potvrdzuje aj Európsky pilier sociálnych práv, ktorý tri inštitúcie EÚ spoločne vyhlásia 17. novembra na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast. 

Upozorňujeme: Podvodníci blokujú výdavky z automatov

Dopravný podnik Bratislava zaznamenal problémy s podvodníkmi, ktorí manipulujú s automatmi na cestovné lístky. 

Podvodníci sa chcú obohatiť na cestujúcich, ktorí si kupujú cestovné lístky prostredníctvom multifunkčných automatov. Upchávajú na automatoch výdajný otvor na mince tak, aby automat výdavok nevyplatil. Cestujúci v domnení, že im automat nevydal, opustia priestor pri automate a výdavok si vezmú podvodníci.

Dopravný podnik spolu so servisnou spoločnosťou už testuje riešenia, ktoré by mali zabrániť fyzickému zablokovaniu otvoru na výdavok mincí. Apeluje na zvýšenú pozornosť cestujúcej verejnosti, aby pri výdavku v automate vždy skontrolovali, či otvor nie je fyzicky upchatý a vzali si svoju vrátenú hotovosť. Ak ste takýto problém zaznamenali, nahláste ho na infolinku 02/ 5950 5950.   

SR: Vojna byrokracii

Slovenskú legislatívu čaká zmena vyše 147 zákonov, 68 vyhlášok, 8 opatrení a 12 nariadení vlády. Výpis listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, zo živnostenského registra a z registra trestov tak nebudú k rôznym žiadostiam prikladať občania či podnikatelia, ale pozrú si ich priamo samotné úrady, navyše v reálnom čase. 

Žiadosti o tieto výpisy presiahli za rok 2016 počet pol milióna, napríklad výpis z obchodného registra a živnostenského registra bol v papierovej forme vydaný 321.159 krát a výpis listu vlastníctva 288.470 krát. Výpis z registra trestov v papierovej forme si  v tomto roku vyžiadali občania a podnikatelia 213.379 krát. Po podrobnej analýze slovenskej legislatívy preto pripravil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu novelu  správneho poriadku, ktorá by mala už od 1. mája budúceho roka odstrániť potrebu listinnej formy výpisov. Úrad očakáva úsporu až 3,5 milióna eur občanom a podnikateľom na  poplatkoch a úsporu až 620 000 hodín strávených pri získavaní týchto výpisov. Bude rokovať aj s komerčným sektorom, ktorý takéto výpisy stále vyžaduje.

Úrad vicepremiéra bude na začiatku úradom pomáhať v zavádzaní integrácií či prechodných riešení, avšak následne aj  dohliadať na to, ako budú svoje povinnosti plniť. Keďže v súlade s princípom jedenkrát a dosť si údaje z výpisov môžu úrady získavať sami v reálnom čase, v  prípade, že svoju povinnosť nesplnia, budú čeliť sankciám. Sankcie na troch úrovniach zaviedla jesenná novela zákona o eGovernmente, platná od 1. novembra 2017. 

Trend: Čítačka odtlačkov prstov

Stále viac telefónov má vo svojej výbave čítačku odtlačkov prstov. Niektoré značky ju využívajú len na odomknutie telefónu, iné sa naopak  sústredia na to, aby bola táto technická vymoženosť využitá čo najviac.  

Čítačka odtlačkov prstov sa nachádza buď na zadnej strane telefónu alebo priamo pod displejom. Pri výbere telefónu je dobré si dopredu zistiť, ako je čítačka citlivá, rýchla, či overí aj mierne vlhký prst a či funguje po priložení prstu z akéhokoľvek smeru. Základnou funkciou čítačky odtlačkov prstov zostáva prebúdzanie telefónu bez zadávania PIN kódov. U niektorých značiek je možné nahrať aj viacero odtlačkov prstov. Dôležitou funkciou je tiež zabezpečenie telefónu z hľadiska ochrany osobných dát. Vďaka čítačke sa bezpečne prihlásite do mobilného bankovníctva a niektoré aplikácie, napríklad Google Play, potom môžu váš odtlačok využiť pri overení platby.

Čítačkám je možné priradiť ďalšie ovládacie funkcie. Pomocou senzoru môžete napríklad listovať v galérii, spustiť fotenie či nahrávanie videa, vypnúť alarm, alebo prijať hovor. Okrem toho je pomocou čítačky možné stiahnuť notifikačnú lištu. Nastaviť si môžete tiež otvorenie vybranej aplikácie priradeným odtlačkom prstu, alebo vybranú aplikáciu odtlačkom prstu zabezpečiť tak, že sa bez jeho použitia neotvorí. Môže slúžiť aj ako navigačné tlačidlo, pomocou ktorého sa vrátite späť, otvoríte prehľad naposledy spustených aplikácií, alebo sa presuniete na domovskú obrazovku. K dispozícii je dnes celý rad aplikácií, vďaka ktorým ešte viac rozšírite využitie čítačky. Môžete tak napríklad zhasnúť displej, zapnúť lampičku, ovládať hudobný prehrávač alebo video... 

piatok, 3. novembra 2017

Radíme: Ako sa pripraviť na chladné dni

Pripravte sa na chladnešie počasie už teraz, aby vás neprekvapila náhla zima a zvyšok jesene ste si vychutnali v zdraví.  

Chladnejšie počasie si žiada teplejšie oblečenie. Inventúra šatníka pomôže zistiť, či budete potrebovať nové oblečenie, alebo ho stačí nechať vyčistiť. Detské oblečenie skúšajte s predstihom, aby ste mali prehľad, z čoho všetkého deti vyrástli a čo potrebujete prípadne dokúpiť. Preferujete nákupy cez internet? E-shopy radšej navštevujte tiež s predstihom. Zo zákona máte 14  dní nato, aby ste nepoužívaný tovar vrátili bez udania dôvodu. Pri skoršom nákupe ho stihnete vrátiť či vymeniť tak, aby vás zima neprekvapila.  

Ďalšou výzvou jesene, okrem kúpy vecí na zimu, je prekonanie obdobia jesenných infekcií v plnom zdraví. Okrem pohybu na čerstvom vzduchu posilnite imunitu dostatočným príjmom vitamínov a antioxidantov. Ich hlavným zdrojom je ovocie a zelenina. Stav imunity ovplyvňuje aj zdravá črevná mikroflóra, ktorú môžete pozitívne ovplyvniť konzumáciou kyslomliečnych produktov s obsahom probiotických kultúr, alebo aj kvasenej kapusty a ďalších fermentovaných produktov. Otužovaním naučíte telo prekonávať prudké zmeny teploty, takže na chlad bude reagovať menej výrazne. V domácich podmienkach môžete začať striedaním horúcej a studenej sprchy, alebo si doprajte pravidelný relax v saune.

Upozorňujeme: Zlodeji bitcoinov sú späť

Nový malvér kradne úspory v kryptomenách tak, že v schránke zariadenia nahradí adresu svojou vlastnou. Zločinci sa zameriavajú na bitcoin, ethereum, zcash, dash, monero a ďalšie. Podarilo sa im takto získať už 100 tisíc dolárov.  

Výskumníci Kaspersky Lab objavili nový typ trojana, tzv. CryptoShuffler meniaceho adresy peňaženiek kryptomien. Ak chce používateľ uskutočniť prevod krypto-mincí na iného používateľa, musí spravidla poznať ID (jedinečné viacmiestne číslo) peňaženky príjemcu. CryptoShuffler po inicializácii začne monitorovať schránku zariadenia, ktorú používateľ využíva pri platbe. To zahŕňa kopírovanie čísiel peňaženky a ich vloženie do riadku „cieľová adresa“, ktorý sa používa na vykonanie transakcie. Trojan nahradí peňaženku používateľa peňaženkou, ktorá je vlastnená tvorcom škodlivého softvéru a keď používateľ vloží identifikátor peňaženky do riadku s cieľovou adresou, prevedie svoje peniaze priamo na zločincov bez toho, aby to vôbec zaregistroval.

Vyšetrovanie odhalilo aj škodlivé aktivity ďalšieho trojana zameraného na kryptomenu monero DiscordiaMiner. Ten je navrhnutý tak, aby nahrával a spúšťal súbory zo vzdialeného servera. Podľa výskumu existujú niektoré výkonnostné podobnosti s trojanom NukeBot, ktorý bol objavený začiatkom tohto roka. Zdrojové kódy tohto malvéru boli zdieľané na nelegálnych hackerských fórach.

Používateľom sa odporúča nainštalovať bezpečnostné riešenia, ktoré poskytujú špecializované funkcie na ochranu finančných transakcií. 

EU: Sexuálne obťažovanie je neprípustné

Európsky parlament odsúdil všetky formy sexuálneho násilia ako aj tolerovanie fyzického či psychického obťažovania a zdôraznil nutnosť potrestania páchateľov. 

Podľa správy Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) z roku 2014 o násilí páchanom na ženách zažila každá tretia žena v dospelosti fyzické alebo sexuálne násilie. Až 55% žien v EÚ bolo sexuálne obťažovaných a 32% všetkých obetí v EÚ uviedlo, že tohto obťažovania sa dopustil ich nadriadený, kolega alebo zákazník. Sexuálnemu obťažovaniu bolo v povolaniach, ktoré si vyžadujú určitú kvalifikáciu alebo na pozíciách vo vrcholovom manažmente vystavených 75% žien, v sektore služieb to bolo 61% žien.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení zopakovali Európskej komisii výzvu z roku 2014, aby za účelom ochrany žien a dievčat pred násilím - vrátane sexuálneho obťažovania a zneužívania - pripravila úniovú stratégiu a legislatívny návrh so záväznými nástrojmi. Súčasťou boja proti sexuálnemu obťažovaniu by mali byť informačné kampane a riešenie problémov nedostatočného nahlasovania  a sociálnej stigmatizácie. Politici by mali ísť zodpovedne príkladom pri predchádzaní a boji proti sexuálnemu obťažovaniu v parlamentoch aj mimo nich.

S kybernetickým obťažovaním sa v EÚ stretlo 20% mladých žien (vo veku od 18 do 29 rokov), pričom každá desiata žena bola vystavená sexuálnemu obťažovaniu alebo prenasledovaná prostredníctvom nových technológií. 

Radíme: Ako predísť krádeži dát cez Wi-Fi

Výskumníci tvrdia, že až 41% zariadení Android je náchylných na varianty systému KRACK. Najzraniteľnejšie sú Linuxové systémy. 

Aj zariadenia OpenBSD, MediaTek a Linksys boli označené za zraniteľné. Na ich ochranu, nielen kým budú odstránené chyby na všetkých zariadeniach, odporúčajú odborníci z Trend Micro:
- Pravidelne aktualizovať Wi-Fi router a firmware hardvéru, kedykoľvek je to možné; alternatívne prepnite na eternetové / káblové pripojenie aspoň dovtedy, kým nebudú chyby odstránené.
- Nakonfigurovať identifikátor sady služieb (SSID) tak, aby ste minimalizovali možnosť  pripojenia ostatných používateľov do vašej Wi-Fi siete.
- Povoliť firewallu, aby do zariadenia pridal ďalšiu vrstvu zabezpečenia používať privátnu sieť (VPN), najmä pri vzdialenom prístupe k podnikovým aktivitám.

Tým najzákladnejším pravidlom je nepovoliť žiadnej neznámej aplikácii, aby vo vašom smart zariadení čokoľvek zmenila. Rovnako  neotvárať podozrivé prílohy emailov alebo neznáme odkazy. Ďalej je potrebné zavárať vyskakovacie okná, ktoré žiadajú, aby ste na niečo klikli a následne je dobré sa raz za čas pozrieť, či stránka, ktorú spúšťate, nabieha ako zabezpečená a že má certifikát podpísaný certifikačnou autoritou. Zjednodušene to znamená, že url stránky sa začína písmenami https a že písmena nie sú preškrtnuté. Aj tak je však potrebné premýšľať nad dôveryhodnosťou stránky. Predovšetkým, ak viete, že budete zadávať heslá, údaje k vášmu účtu a podobné citlivé údaje. 

štvrtok, 2. novembra 2017

Súťaž: Hľadáme predmet s príbehom

Slovenské národné múzeum a Národní muzeum pripravujú rozsiahly výstavný projekt k 100. výročiu vzniku Československej republiky „Česko-slovenskú / Slovensko-českú výstavu“, v rámci ktorej vyhlasujú súťaž pre verejnosť.

Cieľom je objaviť predmety so zaujímavým príbehom, ktoré dokumentujú česko-slovenské vzťahy. Okrem atraktívnych cien budú mať víťazi jedinečnú možnosť vystaviť predmety s príbehom na oficiálnej výstave v Bratislave a v Prahe. Súťaž prebieha do 31. januára 2018.

A ako sa môžete zapojiť? Stačí nájsť predmet, ktorý odráža česko-slovenské vzťahy. Predmet kúpený, darovaný, vyrobený či privezený z ciest. Pamiatku na pekné chvíle strávené v rodine, v práci, s priateľmi. Nie je dôležité, či česko-slovenské prepojenie tvorí predmet alebo osoba jeho vlastníka. Súťažiaci predmet odfotografuje, napíše stručný príbeh a prostredníctvom formulára zverejní na webovej stránke výstavy www.cesko-slovensko.eu. Autorský tím výstavy vyberie zo súťažných predmetov najzaujímavejšie a včlení ich priamo do výstavy.

Voľby do VÚC: Informácie telefonicky

V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásených na 4. novembra 2017 zriadilo  MV SR pre obyvateľov Slovenskej republiky informačnú telefonickú linku.  

Zamestnanci ministerstva  vnútra budú opäť poskytovať informácie týkajúce sa voličov, ich práv, povinností, organizačného zabezpečenia volieb a podobne prostredníctvom špeciálnej telefonickej linky. Fungovať bude od 30. októbra  2017 do 3. novembra 2017, a to v pracovných dňoch v čase od 7.00  do 15.30 hodiny a v deň volieb dňa 4. novembra 2017 od 7.00  do 22.00 hodiny na telefónnych číslach 02/4859 2312 a 02/4859 2313.

Uvedená informačná linka je určená výlučne pre občanov a nebudú na nej poskytované informácie právnickým osobám, médiám, politickým stranám ani obciam. 

KRAK: Útok cez Wi-Fi

Takzvaný chránený prístup, ktorý mal zaistiť bezpečné surfovanie na internete aj v prípade využívania Wi-Fi, má problémy na niekoľkých miestach a môže tak dôjsť k jeho prelomeniu.  

V protokole Wi-Fi Protected Acces 2 (WPA2) je niekoľko bezpečnostných nedostatkov. Chyby pri šifrovaní spôsobujú, že útočník môže po napadnutí systému čítať komunikačný tok medzi koncovým zariadením a routerom. Získa tak kompletný prehľad vášho pohybu na stránkach (zadávanie hesiel, čísla účtov, osobných informácií), ale môže získať aj všetky súbory, ktoré budete posielať ako prílohu, alebo s nimi pracovať v cloude. Rovnako môže sledovať aktivitu v aplikáciách, ktoré využívajú pripojenie k internetu (internet banking, Facebook, …). Ohrozené sú teda aj mobily, tablety a ďalšie mobilné zariadenia, čo je mimoriadne nebezpečné pri pripojených zariadeniach Internet of Things.  

Nedávny útok bol pomenovaný Key Reinstallation Attacks (KRACK). K napadnutiu KRACK môže dôjsť len vtedy, ak je útočník v dosahu signálu rovnakej Wi-Fi, na ktorú ste práve pripojení, teda cca 10 metrov. Podľa odborníkov z Trend Micro nie je nutné vyvíjať nový WPA systém. Stačí, aby boli vyvinuté „záplaty“ na jednotlivé diery v zabezpečení a každé zariadenie následne updatovalo svoj firmware. Napríklad Apple aj Microsoft už takéto „záplaty“ vyrobili a pridali ich do nových aktualizácií svojich systémov. Na ochranu teda stačí povoliť aktualizácie na svojich zariadeniach. Ťažšie to však majú používatelia Androidu, tam bude vývoj riešenia trvať dlhšie a používatelia by teda mali byť opatrnejší. 

e-ID: Bezpečnejšie kvalifikované elektronické podpisy

Ministerstvo vnútra (MV) SR je schopné vydávať nové bezpečnejšie kvalifikované elektronické podpisy (KEP) pre všetkých držiteľov elektronických občianskych preukazov (eID). 

Rezort začal v utorok rozposielať SMS správy, v ktorých informuje, že na pracoviskách klientskych centier a ďalších pracoviskách vydávania dokladov nahráva do eID nový bezpečnejší KEP s dĺžkou 3027 bitov. Na Slovensku bolo doposiaľ vydaných 300.000 KEP. Aktívne ich využíva podľa ministerstva zhruba 30.000 držiteľov, ktorí budú musieť navštíviť pracoviská z dôvodu nahratia nového bezpečnejšieho kľúča. Pre ostatných, ktorí KEP nevyužívajú a doposiaľ nevyužili, sa pripravuje riešenie, vďaka ktorému sa im v najbližších týždňoch na diaľku nahrá nový bezpečnejší kľúč s dĺžkou 3072 bitov.

Po rozhodnutí akreditovanej certifikačnej autority ministerstvo začalo s plošnou deaktiváciou doposiaľ nahratých KEP s dĺžkou 2048 bitov. Pripravilo opatrenia, aby pracoviská vydávania dokladov zvládli prípadný nápor záujemcov o nahratie nového bezpečnejšieho KEP. Vyvolávacie systémy v klientskych centrách budú takýchto občanov automaticky prideľovať voľným pracovníkom na oddeleniach vydávania dokladov. 

streda, 1. novembra 2017

Aktuálne: Dušičky a Pamiatka všetkých zomrelých

Začiatkom novembra si viac spomíname na svojich zomrelých príbuzných a priateľov. Už naši predkovia v týchto dňoch navštevovali cintoríny, kde čistili okolie hrobov, ukladali vence, kvetiny a zapálili sviečku, aby sa potom v tichu pomodlili za spásu duší. 

Cirkev veriacich povzbudzuje k modlitbe za zosnulých práve preto, že pre všetky duše v očistci na začiatku novembra možno získať tzv. odpustky. V minulosti sa tiež verilo, že počas dušičkovej polnoci majú duchovia bohoslužbu. Keď sa ráno ozvalo zvonenie z kostola, museli sa dušičky vrátiť späť do očistca. Taktiež sa hovorilo, že ak na Dušičky prší, duše zomrelých oplakávajú svoje hriechy.

Pôvodne sa tento sviatok slávil 13. mája, prvýkrát v Ríme v roku 609, kedy pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám všetkých bohov, tzv. Pantheon a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii a všetkým svätým mučeníkov. Pápež Gregor III. (731-741) zmenil slávenie Všetkých svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých. 

utorok, 31. októbra 2017

Horizont 2020: Na vedu a inovácie 30 miliárd EUR 
Európska komisia oznámila, ako v období 2018 až 2020 vynaloží 30 miliárd EUR programu Horizont 2020, vrátane 2,7 miliardy EUR na naštartovanie Európskej rady pre inováciu. 

Program na obdobie 2018 až 2020 bude zameraný na menší počet tematických okruhov, na ktoré sa však vyčlení viac prostriedkov a ktoré priamo súvisia s prioritami Európskej komisie: nízkouhlíková budúcnosť odolná voči zmene klímy (3,3 mild. EUR), obehové hospodárstvo (1 mil. EUR), digitalizácia a premena európskeho priemyslu a služieb (1,7 mild. EUR), bezpečnostná únia (1 mild. EUR), migrácia (200 mil. EUR). Suma 2,2 miliardy EUR sa vyčlení na projekty čistej energie v 4 prepojených oblastiach: obnoviteľné zdroje energie, energeticky hospodárne budovy, elektromobilita a riešenia ukladania energie. Do tejto sumy patrí aj 200 miliónov EUR na podporu rozvoja a výroby ďalšej generácie elektrických batérií v Európe.

Zo zdrojov Horizont 2020 sa naďalej bude financovať „výskum motivovaný zvedavosťou“ (nazývaný aj základný výskum či výskum na hraniciach poznania). Ročný pracovný program Európskej rady pre výskum na rok 2018 podporí excelentných výskumníkov sumou takmer 1,86 miliardy EUR. Akcie Marie Skłodowska-Curie, z ktorých sa financujú štipendiá pre výskumníkov vo všetkých etapách ich kariéry, sa v priebehu troch rokov navýšia o 2,9 miliardy EUR. Prehĺbi sa aj medzinárodná spolupráca: vyše 1 miliardy EUR pôjde do 30 iniciatív v oblastiach spoločného záujmu, napr. na spoluprácu s Kanadou v personalizovanej medicíne, so Spojenými štátmi, s Južnou Kóreu, Singapurom a Austráliou na automatizáciu cestnej dopravy, s Indiou v oblasti problémov s vodou a africkými krajinami v oblasti potravinovej bezpečnosti a energie z obnoviteľných zdrojov. Cielene sa pridelí 460 miliónov EUR na podporu členských a pridružených krajín, ktoré sa na programe zatiaľ nepodieľajú celým svojim potenciálom. Navyše bude program naďalej propagovať intenzívnejšie spolupôsobenie s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi.

Na podporu otvorenej vedy sa poskytnú 2 miliardy EUR a 600 miliónov EUR sa vyčlení na európsky cloud pre otvorenú vedu, európsku dátovú infraštruktúru a vysokovýkonnú výpočtovú techniku. Novinkou je zavedenie pilotného projektu paušálnej sumy, ktorý predstavuje novú, jednoduchšiu koncepciu poskytovania finančnej podpory účastníkom. Výsledkom bude presun ťažiska kontrol ex ante z finančnej kontroly na vedecko-technický obsah projektov.