piatok, 18. augusta 2017

SR: Desiatky nových cyklotrás 
Prvé nenávratné finančné prostriedky z fondov Európskej únie získalo 28 projektov zameraných na rozvoj cyklistickej infraštruktúry. S ich realizáciou sa začne už tento rok.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spustilo cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP) v decembri 2016 výzvu na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy). Výzva s alokáciou 81,8 mil. eur je zameraná na obnovu a rekonštrukciu už existujúcich a budovanie nových cyklistických komunikácií. Do prvého hodnotiaceho kola výzvy, ktoré bolo uzavreté v marci, bolo doručených 35 projektov v celkovom objeme 15,7 mil. eur. Ministerstvo schválilo 28 projektov v celkovom objeme 12,7 mil. eur zo zdrojov EÚ. Celková dĺžka nových cyklotrás bude 86,9 km.

Do druhého hodnotiaceho kola výzvy, uzavretého 21. augusta 2017, bolo doručených 21 projektov v celkovom objeme 8,6 mil. eur a V súčasnosti sa vykonáva ich administratívna kontrola a vyhodnotené budú v priebehu septembra t.r.. Jednotlivé hodnotiace kolá výzvy prebiehajú v trojmesačnom cykle až do vyčerpania alokácie na jednotlivé regióny. V rámci výzvy na cyklotrasy sú oprávnení predkladať projekty obce, samosprávne kraje, mimovládne organizácie a subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu.

Podpis zmlúv na získanie nenávratných finančných príspevkov na cyklodopravu z prvého kola je naplánovaný na september. Viaceré samosprávy už spustili verejné obstarávania, prvé projekty tak začnú realizáciu už tento rok. V prvej polovici budúceho roka by pritom mohla byť zrealizovaná už väčšina schválených projektov.    
Dubaj: Najväčšia OLED obrazovka 
V Dubaji je odhalená najväčšia OLED obrazovka a zároveň najväčšia videostena s vysokým rozlíšením na svete.  

Videostena obrích rozmerov, ktorá sa nachádza v nákupnom centre Dubai Mall vedľa budovy Burdž Chalífa, bola zhotovená z 820 zobrazovacích panelov LG typu Open Frame OLED. Na projekte sa podieľala aj spoločnosť Emaar Entertainment, ktorá prevádzkuje dubajské akvárium. Umiestnenie priamo pri akváriu je harmonické - zakrivený tvar displeja sa dopĺňa s vlnením tečúcej vody. OLED panely možno nakombinovať do konvexných aj konkávnych tvarov, a to tak na šírku, ako aj na výšku, takže dobre zapadnú do akéhokoľvek priestoru.

O technológii OLED sa často hovorí ako o displeji novej generácie, pretože displej sám vyžaruje vlastné svetlo a eliminuje tak potrebu objemného a neefektívneho podsvietenia. To umožňuje dosiahnuť jedinečný obraz s najtmavšími čiernymi odtieňmi, skutočnými farbami a širším uhlom pozorovania.   

štvrtok, 17. augusta 2017

Online: Ombudsman pre poistné zmluvy
Poistná zmluva patrí medzi zložitejšie kontrakty. Úlohou ombudsmana je pomôcť spotrebiteľovi ju pochopiť ako aj pomôcť urovnať vzniknuté nedorozumenie či prípadný spor. K dispozícii je už aj samostatná internetová stránka.  

Útvar ombudsmana pre alternatívne riešenie sporov z poistných zmlúv medzi klientmi (spotrebiteľmi) a poisťovňou (členom Slovenskej asociácie poisťovní) zriadil webovú stránku poistovaciombudsman.sk. Prináša jednak základné informácie o fungovaní útvaru, ale aj pre klienta dôležité podrobnosti o podmienkach začatia konania pred ombudsmanom spolu s náležitosťami žiadosti.

Ombudsman bude riešiť spotrebiteľské spory z poistných zmlúv medzi klientmi a poisťovňou. Spotrebiteľ (fyzická osoba nepodnikateľ) má právo obrátiť sa na ombudsmana s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu v prípade, ak členská poisťovňa SLASPO odpovedala na jeho sťažnosť/žiadosť o nápravu zamietavo, alebo neodpovedala vôbec. Cieľom konania pred ombudsmanom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Podrobnosti konania pred ombudsmanom upravuje zákon o ARSS a Pravidlá útvaru ombudsmana SLASPO pri alternatívnom riešení sporov.

Činnosť poisťovacieho ombudsmana nenahrádza rozhodovaciu činnosť súdov. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu a uplatniť si svoje právo na súde.    
GfK: Smartfóny boli najlákavejšie pre Brazílčanov
Rast dopytu viedli v 2Q 2017 rozvíjajúce sa ázijské trhy s medziročným nárastom o 13%, po nich nasledovali krajiny strednej a východnej Európy s 11% rastu a za nimi Latinská Amerika s 10%. 

Dopyt po smartfónoch v Latinskej Amerike vzrástol v Q2 2017 medziročne o 10% na 27 mil. kusov. Toto oživenie je spôsobené prevažne dopytom po smartfónoch v Brazílii. Napriek neistej politickej a ekonomickej situácii sa dopyt po smartfónoch v druhom štrťroku zvýšil medziročne o 15%. GfK si zachováva svoj optimistický výhľad pre Latinskú Ameriku a odhaduje nárast dopytu po smartfónoch približne o 7%. Trh v 2Q 2017 medziročne stúpol aj v Severnej Amerike o 6% na 47,4 mil. kusov po tom, keď v predchádzajúcom štvrťroku dopyt klesal. GfK odhaduje pre rok 2017 dopyt na úrovni asi 203 mil. kusov,  čo by znamenalo  medziročný nárast o 2%.

Slabá makroekonomická situácia prirodzene ovplyvňuje trh na Strednom východe a v Afrike. Celkový dopyt po smartfónoch tu činil 42,2 mil. kusov, čo predstavuje medziročný nárast iba o 1%. Spomalenie rastu je z veľkej časti spôsobené zlou makroekonomickou situáciou v regióne a značným nasýtením trhov Stredného východu týmito prístrojmi. Najmä v Egypte panuje vysoká inflácia. V 2Q tu dopyt medziročne klesol o 4%, pričom GfK odhaduje pre rok 2017 pokles o 10%. Ide však o veľký a rozmanitý región a GfK očakáva, že celkový dopyt po smartfónoch v roku 2017 medziročne narastie o 5%. Rast zaistia predovšetkým tie krajiny subsaharskej a južnej Afriky, kde je penetrácia smartfónov stále ešte relatívne malá.

Podľa GfK Point of Sales z apríla a mája a z júnových odhadov vychádzajúcich z týždenných dát do 24. júna 2017.    

streda, 16. augusta 2017

Upozorňujeme: Generálny pardon BVS 
Do 31. augusta 2017 je možné bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie na verejnú kanalizáciu. Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) si nebude uplatňovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu. 

Generálny pardon sa týka tých, ktorí odvádzajú odpadové vody a vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) do verejnej kanalizácie v správe BVS a majú s BVS uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu (platia vodné) bez zavedenej služby „odvádzanie a čistenie odpadových vôd“ (stočné) a/alebo „odvádzanie a čistenie vôd z povrchového odtoku“ (zrážky), prípadne odvádzajú odpadové vody do verejnej kanalizácie z iných/vlastných zdrojov.

Postup pri uplatnení generálneho pardonu:
• producent doručí osobne, resp. zašle poštou na adresu BVS (Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29), v termíne od 20. júna do 31. augusta 2017, vyplnené a podpísané tlačivo „Podklady pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v rámci generálneho pardonu“, ktoré sa nachádza v sekcii Formuláre na stiahnutie;
• na základe doručeného, správne vyplneného tlačiva, zašle BVS producentovi na podpis novú Zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.

Generálny pardon sa neuplatní, ak bude vyplnené tlačivo doručené BVS po 31. auguste 2017; producent nedoručí BVS podpísanú zmluvu, resp. ju doručí po 31. októbri 2017; u producenta odpadových vôd je potvrdený neoprávnený odber pitnej vody z verejného vodovodu; BVS u producenta už identifikovala neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd; medzi producentom a BVS už existuje súdny spor.

V prípade preukázania neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie po skončení generálneho pardonu si BVS bude od neoprávnených producentov uplatňovať náhradu škody a aj zmluvnú pokutu – v prípade fyzickej osoby (nepodnikateľa) vo výške 300 EUR a v prípade ostatných producentov vo výške 3.000 EUR.
GfK: O smartfóny je záujem najmä v strednej a východnej Európe
Rast dopytu viedli v 2Q 2017 rozvíjajúce sa ázijské trhy s medziročným nárastom o 13%, po nich nasledovali krajiny strednej a východnej Európy s 11% rastu. 

V západnej Európe dopyt po smartfónoch klesá už tretí štvrťrok za sebou. V 2Q 2017 dosiahol 28,7 mil. kusov, v medziročnom porovnaní je teda o 3% nižší. Pokles je spôsobený vysokou nasýtenosťou najväčších trhov: Nemecka, Veľkej Británie a Francúzska. V týchto krajinách sa dopyt znížil o -4, -5 a -7%. GfK však očakáva, že v 4Q budú uvedené na trh významné novinky, ktoré by mali celoročný pokles zmierniť na -0,4%.

Pokračuje však oživenie trhu v regióne stredná a východná Európa, kde v 2Q 2017 dopyt po smartfónoch dosiahol 18,7 mil. kusov, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 11%. S tým, ako sa v Rusku a na Ukrajine stabilizuje politická situácia a obnovuje sa dôvera spotrebiteľov, v oboch krajinách bol zaznamenaný značný medziročný nárast. V Rusku dopyt v 2Q stúpol medziročne o 11% a na Ukrajine o 22%. GfK upravila odhad týkajúci sa dopytu po smartfónoch v roku 2017 na 85,2 mil. kusov, čo zodpovedá medziročnému rastu o 9%.

Podľa GfK Point of Sales z apríla a mája a z júnových odhadov vychádzajúcich z týždenných dát do 24. júna 2017.

utorok, 15. augusta 2017

Reality: Medziročne najviac zdraželi 1- a 2-izbové byty 
Oproti 1. kvartálu sa ale cenový rast bytov v 2. štvrťroku spomalil a 1-izbové a 5 a viac izbové byty dokonca zlacneli. Meter štvorcový bytu (1.590 eur) však zostáva drahší než meter štvorcový domu (1.139 eur).  

V prepočte na meter štvorcový sú domy najlacnejšie a 1 – izbové byty (1.749 eur) sú najdrahšie. S pribúdajúcim izbami cena za m2 klesá a najlacnejšie vychádzajú 4-izbové byty, v prípade ktorých za meter štvorcový zaplatíme „len“ 1.482 eur. Pri luxusnejších, 5 a viac izbových bytoch, to však už neplatí a cena za m2 začína opäť rásť. Pri takýchto veľkometrážnych bytoch zaplatíme za m2 až 1.636 eur. Ceny „jednoizbákov“ sa pritom znížili o -19 eur za meter štvorcový, teda o -1,1%, a ceny veľkometrážnych bytov klesli ešte výraznejšie, a to o -27 eur za m2 (o -1,6%). V porovnaní „z kvartálu na kvartál“ najviac zdraželi domy (o 3,4%) a 3-izbové byty (o 2%).

Zvyčajne ešte dôležitejšia ako veľkosť bytu je jeho geografická poloha. Je to často to najdôležitejšie kritérium, podľa ktorého si vyberáme svoj vysnívaný byt či dom. Najdrahšie nehnuteľnosti sú samozrejme v Bratislave a jej okolí, kde sa cena nachádza až na úrovni 1.904 eur za m2, teda je 2 – násobne až 3 – násobne vyššia ako v ostatných našich regiónoch. Najlacnejšie nehnuteľnosti nájdeme v nitrianskom regióne, a to len 668 eur za m2. Nasleduje Trenčiansky, Banskobystrický a Prešovský kraj, pričom posledné dva menované sú zároveň aj regiónmi s najvyššou mierou nezamestnanosti.

Medziročne sa počas druhého štvrťroka najvýraznejšie zvýšili ceny nehnuteľností v trenčianskom, nitrianskom a prešovskom regióne. V Trenčianskom kraji medziročne zdraželi nehnuteľnosti až o takmer 16%, teda o 102 eur za meter štvorcový. O 15%, teda o 87 eur za m2, sa zvýšili ceny bytov a domov v nitrianskom regióne a o desatinu v Prešovskom kraji. V okolí nášho hlavného mesta síce byty a domy zdraželi miernejšie, o necelých 7%. Vzhľadom na vysoké ceny nehnuteľností to ale predstavuje až 119 eur za m2. Pri porovnaní z kvartálu na kvartál najvýraznejšie zdraželi byty a domy v banskobystrickom (o 8,3%) a trenčianskom regióne (o 5,5%) a najpomalšie rástli v okolí hlavného mesta.     
GfK: Smartfón chcú takmer všetci
Celosvetový dopyt po smartfónoch dosiahol v druhom kvartáli t.r. 347 miliónov kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 4%. Rast dopytu viedli rozvíjajúce sa ázijské trhy s medziročným nárastom o 13%. Hodnota trhu sa medziročne zvýšila vďaka stúpajúcej priemernej cene (ASP = average sales price) o 9%. 

V Číne sa dopyt po smartfónoch v druhom štvrťroku ustálil na úrovni 110,1 mil. kusov  bez toho, že by vykázal nejakú medziročnú zmenu. Toto zmiernenie rastu dopytu po smartfónoch bolo spôsobené predovšetkým nasýtenosťou trhu. Avšak, ako vidíme v iných regiónoch, nové produkty predávané za vyššie ceny hodnotu trhu zvyšujú. GfK odhaduje, že v Číne v roku 2017 dosiahne dopyt po smartfónoch úroveň 461 mil. kusov, a to je medziročný nárast o 2%. Predpokladá sa, že rast vyjadrený peňažne (USD) bude oveľa vyšší, a síce medziročne o 11%.  V 2Q 2017 dosiahol celkový dopyt po smartfónoch vo vyspelých ázijských krajinách 16,1 mil. kusov, čo predstavuje medziročný pokles o 3%. Pokles dopytu v Južnej Kórei, ktorá v minulom roku zaznamenala obrovský nárast, vyrovnáva zvýšený dopyt tak v Japonsku (medziročné zvýšenie o 12%) aj v Austrálii (medziročne o 9% viac). GfK očakáva, že v druhej polovici roka 2017 sa dopyt mierne zvýši a na konci roka bude nižší o 1% na úrovni 73,1 mil. kusov.

V roku 2017 sa očakáva najsilnejší regionálny rast v rozvíjajúcich sa ázijských krajinách. Dopyt po smartfónoch dosiahol v tomto regióne 56,7 mil. kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 13%. O takýto rast sa zaslúžili hlavne Bangladéš a Malajzia. V Bangladéši dopyt po smartfónoch vzrástol medziročne o 40%. Po ekonomickom prepade v roku 2015 stále trvá ekonomické oživenie v Malajzii a dopyt po telefónoch tu v 2Q 2017 stúpol medziročne o 31%. V Indii bol dopyt po tomto druhu zariadenia aj v 2Q 2017 stály a vzrástol medziročne o 14%. GfK očakáva, že nedávno ohlásené zavedenie dane za tovary a služby (GST = goods and services tax) nebude mať v tejto krajine vplyv na dopyt po smartfónoch.  Celkový dopyt po smartfónoch v regióne dosiahne v roku 2017 celkovo 234 miliónov kusov, čo je medziročný nárast o 11%. To predstavuje najväčší ročný nárast naprieč všetkými regiónmi.

Podľa GfK Point of Sales z apríla a mája a z júnových odhadov vychádzajúcich z týždenných dát do 24. júna 2017. 

pondelok, 14. augusta 2017

Reality: Meter štvorcový je o 90 eur drahší ako vlani 
V druhom štvrťroku t.r. sa meter štvorcový nehnuteľnosti predával v priemere za 1.369 eur a medziročný rast cien dosiahol 7,0%. Oproti prvému štvrťroku t.r. sa teda medziročný rast cien nehnuteľností mierne spomalil. Napriek tomu ale ide o druhý najrýchlejší rast od roku 2008.  
Pod spomalenie rastu cien nehnuteľností v 2. kvartáli sa podpísal hlavne pomalší rast cien bytov. Naopak, ceny domov sa zvýšili výraznejším tempom ako v predchádzajúcom štvrťroku. Nehnuteľnosti u nás zdraželi nielen medziročne, ale aj v porovnaní s prvým kvartálom si pripísali rast o 2,8%. V druhom štvrťroku sme za meter štvorcový nehnuteľnosti medziročne priplácali až 90 eur. Najciteľnejšie rozdiely sú v prípade bytov. Ak ste totiž kupovali byt v apríli až júni tohto roka, tak za meter štvorcový ste zaplatili až o 137 eur viac ako vlani. Pri kúpe domu nebol nárast až taký výrazný, keďže za meter štvorcový sme museli zaplatiť „len“ o 37 eur viac ako v rovnakom období vlaňajška. Oproti prvému tohtoročnému kvartálu sa v 2. štvrťroku priemerná cena za meter štvorcový nehnuteľnosti zvýšila o 37 eur. Rovnaký rast, o 37 eur, dosiahli aj ceny za jeden m2 plochy domu. Rast cien bytov bol miernejší a za m2 sme v 2. kvartáli museli zaplatiť o 17 eur viac ako v prvom štvrťroku.

Napriek citeľnému rastu cien sú nehnuteľnosti stále približne o -12% lacnejšie v porovnaní s ich historickým maximom z polovice roka 2008. Aj tu ale veľa závisí od typu nehnuteľnosti. Zatiaľ čo ceny domov sú nižšie oproti predkrízovým úrovniam o takmer -12%, tak bytom chýbajú do dosiahnutia cenového maxima len zhruba -2%. Za rekordnými úrovňami z roku 2008 najviac zaostávajú 1-izbové byty, a to o takmer -7%. Dvojizbákom chýba do dosiahnutia historického vrcholu necelé percento. Viacizbové byty ale už svoje maximá z roku 2008 prekonali – trojizbáky o percento, 4-izbové byty o 3,5% a 5 a viac izbové byty sú aktuálne drahšie až o 14%.

Ceny bytov a domov sú aktuálne nižšie ako ich predkrízové maximá vo všetkých našich regiónoch. Najvýraznejšie, až o pätinu, zaostávajú ceny v Prešovskom kraji a následne v Košickom kraji (o -16,5%). Naopak, predkrízové úrovne najviac dohnali nehnuteľnosti v Bratislave a okolí, ktoré sú aktuálne lacnejšie len o necelých -6%. 
e-Schránka: V júli využilo elektronické služby 1,5 milióna občanov  
Úrady zaslali poča uplynulého mesiaca podnikateľom do elektronických schránok takmer 400.000 rozhodnutí. Do schránok sa prihlásili zástupcovia vyše 100.000 firiem.

Počas júla 2017 sa do elektronických schránok prihlásilo celkom 893.719 používateľov a po prvýkrát 41.796 z nich. Najviac ľudí navštívilo svoju e-schránku v utorok 4. júla, kedy systém zaznamenal 9645 unikátnych prihlásení. Minimálne raz sa prihlásilo k 31. júlu 2017 do schránky 103.808 fyzických osôb a 109.458 právnických osôb.

V júli bolo cez portál slovensko.sk zaslaných celkovo 145.417 podaní, z toho 124.459 podaní uskutočnili právnické osoby, 2930 fyzické osoby a 18.028 orgány verejnej moci. Do 261.573 aktivovaných elektronických schránok právnických osôb prišlo v tomto mesiaci celkom 389.953 úradných rozhodnutí, do schránok fyzických osôb 2396 rozhodnutí a orgány verejnej moci si medzi sebou zaslali 58.384 rozhodnutí. Sumárny počet správ, ktoré boli zaslané cez slovensko.sk, ku koncu júla predstavuje 27.510.900. 

Najviac sa na slovensko.sk prihlasujú občania z Bratislavského kraja, tvoria až 44 %. Celkový počet prístupov na portál v mesiaci júl bol 1.518.618. Nárast zaznamenalo aj Kontaktné centrum ústredného portálu slovensko.sk, ktoré počas júla vybavilo 9255 žiadostí. V porovnaní s júlom 2016 ide o viac ako 400% nárast, v júli 2016 vybavili operátori 1733 žiadostí občanov.    

piatok, 11. augusta 2017

Aktuálne: Slováci sa najviac zadlžujú v bankách
Na produktoch od bánk dlžíme tradične najviac. Potvrdil to aj najnovší prieskum spoločnosti zameranej na správu a inkaso pohľadávok.   

Podľa údajov EOS KSI Slovensko sa v roku 2016 najvyššia suma jedného dlhu v segmente B2C (Business to Consumer) vyšplhala na rekordných 664.816,89 eur. Fyzická osoba v priemere dlhovala čiastku 1.390 eur. Kritickými boli najmä nebankové spoločnosti (20,21%) a najhoršie dopadli banky (69,74%).

Naopak najmenší dlh vznikal v oblasti poistných služieb (1,28%). Do kategórií menej zadĺžených oblastí patria aj telekomunikácie, kde dlh dosiahol iba 4,88%.     
Upozorňujeme: Skontrolujte si adaptéry NVIDIA SHIELD
NVIDIA oznámila výmenu zástrčiek sieťových adaptérov SHIELD určených na použitie v kontinentálnej Európe.  

Konkrétny produkt sa dodával s celosvetovými sadami nabíjačiek pre zariadenia SHIELD, európske tablety SHIELD a SHIELD TV od júla 2014 až do mája 2017. Dôvodom je, že európska zástrčka, tzv. plochý konektor, môže prasknúť a predstavuje riziko zásahu elektrickým prúdom. Sťahovanie sa tak netýka ďalších produktov NVIDIA či jej adaptérov.

Na stránke http://www.nvidia.com/support/adapterrecall zákazníci nájdu informácie o možnosti získania náhradnej zástrčky, ktorú obdržia po registrácii. NVIDIA už spolupracuje aj s príslušnými štátnymi orgánmi.    

štvrtok, 10. augusta 2017

Online: Slovenským národným športom je hokej, ale každý šiesty Slovák nešportuje
Pravidelne športuje každý štvrtý Slovák, naopak jeden zo šiestich dopytovaných podľa internetového prieskumu nešportuje vôbec. 

Výsledky priniesol prieskum Slovenského národného panela, ktorý prebehol v polovici júna na vzorke 500 respondentov reprezentujúcich internetovú populáciu SR vo veku 18–65 rokov. Štvrtina respondentov sa v ňom označila za pravidelných športovcov, podobne ako v Poľsku a v Česku, kde prebehli rovnaké prieskumy. Sezónne športuje 28% Slovákov, 24% Čechov, v Poľsku je to každý šiesty. Poliaci naopak vo väčšej miere športy nevykonávajú (takmer každý štvrtý – 22%), na Slovensku a v Česku možnosť „nikdy nešportujem“ uviedol každý šiesty. Slováci nešportujú najčastejšie zo zdravotných dôvodov (42%), nemajú na šport čas (31%), prípadne priznávajú, že sú leniví (29%). Za svoju najobľúbenejšiu aktivitu respondenti najčastejšie označili cyklistiku (najviac v obľube ju má každý piaty), pešiu turistiku (16%) a posilňovanie či fitness (11%). Pešia turistika zvíťazila u Čechov (22%) a Poliakov (18%).

V otázke národného športu medzi slovenskými a českými respondentmi jednoznačne zvíťazil hokej. Národným športom je pre viac ako polovicu Slovákov (53%) a taktiež 60% Čechov. Na druhom mieste sa umiestil futbal (25% na Slovensku a 23% v Česku), na tretie miesto slovenského rebríčka sa dostala cyklistika (9%), v Česku bodoval biatlon (3%). Poľskému poradiu kraľuje futbal (69%), nasledovaný hádzanou (10%) a skokmi na lyžiach (5%).    
SR: Správa národnej domény s novými podmienkami
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a spoločnosť SK-NIC podpísali Dodatok k Zmluve o spolupráci. Všetky zmeny budú prerokované na úrovni Komisie pre správu národnej domény .sk. 

Do zmluvy sa tiež včleňuje mechanizmus, ktorý bude brániť prípadnému blokovaniu jej zasadnutí. Štát bude mať naviac možnosť odstúpiť  od zmluvy, ak si dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti, a nemusí sa pýtať na názor protistrany, ako to bolo doteraz. Zavedený bol aj nový sankčný mechanizmus. Vďaka povinnému nepretržitému monitorovaniu a každoročnému nezávislému auditu bude možné pravidelne vyhodnocovať plnenie úloh zo strany SK-NIC a celkovo sa posilní kontrola a transparentnosť pri správe domény .sk. Štát zároveň bude mať denne aktualizovanú zálohu databázy všetkých .sk domén. Dodávateľ sa tiež zaviazal, že nebude prezentovať a propagovať doménu .sk a vykonávať akúkoľvek marketingovú, propagačnú alebo mediálnu činnosť týkajúcu sa domény .sk v rozpore so záujmami Slovenskej republiky.

Upresnené boli aj ustanovenia, ktoré odrážajú potreby a záujmy internetovej komunity. Financovanie projektov na podporu a rozvoj internetovej komunity vo výške 5% z vybraných poplatkov sa bude týkať vždy daného kalendárneho roku. V prípade, že si dodávateľ nesplní niektorú zo svojich povinností, financie vo fonde sa navýšia z 5 na 10 percent vybraných poplatkov v danom kalendárnom roku. Zmluvné strany sa zaviazali, že spoločne vytvoria nový mechanizmus na prerozdeľovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja internetovej komunity. Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci s SK-NIC, a.s.    

streda, 9. augusta 2017

Trend: Zdieľanie a prístup k podnikovým dokumentom
Z mobilných zariadení pristupujú podnikoví používatelia najčastejšie k obchodným dokumentom.

Podľa prieskumu Acronis v oblasti zdieľania a prístupu k podnikovým súborom zdieľanie a prístup k podnikovým dátam patrí k najväčším výzvam SMB (malých a stredne veľkých) českých aj slovenských spoločností v oblasti ochrany dát. Nejaké riešenie na zdieľanie a synchronizáciu súborov zvažuje tohto roku nasadiť takmer polovica podnikov.

Kľúčové zistenia: 
- České a slovenské SMB firmy a organizácie v oblasti zdieľania a prístupu k podnikovým dokumentom najčastejšie riešia roztrieštenosť informácií (61%), nízku úroveň zabezpečenia (56%) a ukladanie pracovných súborov do externých úložísk typu Dropbox (33%).
- Ich používatelia najčastejšie z mobilných zariadení pristupujú k obchodným dokumentom (67%), k marketingovým informáciám (39%) a k servisným prípadom (38%).
- Už 44% podnikov zvažuje v tomto roku nasadenie špecializovaného riešenia na zdieľanie a synchronizáciu súborov (oproti 18% v roku 2016).

Hlavným motívom nasadenia riešení na zdieľanie a prístup k podnikovým dokumentom bola doteraz rozvíjajúca sa pracovná mobilita. Teraz sa však stále viac zákazníkov zaujíma o riešenia prístupu k súborom aj súvislosti s blížiacim sa termínom platnosti smernice GDPR, pretože umožňujú nastaviť takú prístupovú politiku, ktorá zabraňuje prípadom neoprávneného úniku citlivých osobných dát.

Aktuálne: Na úhrady faktúr sa čaká v priemere 64 dní
Podnikateľské subjekty musia byť pri čakaní na úhrady faktúr od svojich zákazníkov či obchodných partnerov trpezlivé. Podľa štúdie Euler Hermes (Economic Outlook: HIGH STAKES GAME) trvalo v roku 2016 celosvetovo v priemere až 64 dní, kým bolo za poskytnuté tovary alebo služby zaplatené. Každá štvrtá spoločnosť dokonca dostala úhradu až po 88 dňoch.     

Ešte závažnejším je zistenie, že 9% spoločností sa muselo vlani zmieriť s termínom 120 dní, kým došlo k vyrovnaniu ich pohľadávok. Takéto závery prináša štúdia, v rámci ktorej bolo oslovených celosvetovo 27 tisíc spoločností. V západnej Európe sa podľa týchto zistení čaká v priemere 61 dní. Odborníci zároveň odhadujú, že v prebiehajúcom roku 2017 sa toho veľa nezmení a termín úhrad faktúr celosvetovo zostane na úrovni 64 dní.  "Sektory ako chemický priemysel, stavebníctvo, informačné a komunikačné technológie a strojové zariadenia dostávajú za svoje pohľadávky zaplatené neskôr než je celosvetový priemer", 
poznamenal Peter Mucina. Naopak rýchlejšie dostávajú podľa neho zaplatené spoločnosti pôsobiace v oblasti maloobchodu, konkrétne gastronómia, domáce potreby a doprava.

Pri prieskume sa zároveň mapoval ukazovateľ insolvencie v 43 krajinách po celom svete. Počet firiem ocitajúcich sa v platobnej neschopnosti klesá celosvetovo už len veľmi pomaly. Experti Euler Hermes odhadujú, že za rok 2017 sa dostanú na úroveň -1%. Počty insolvencií na Slovensku by však mali ešte v tomto roku klesať výraznejšie (-5%). V budúcom roku sa už  očakáva zvrat a predpokladá nárast počtu firiem, ktoré zaznamenajú finančné problémy a dostanú sa do platobnej neschopnosti o +1% v roku 2018.  

utorok, 8. augusta 2017

Novinka: 5-13 tisíc eur na nízkoenergetické drevodomy
Na podporu výstavby drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie je vyčlenených v roku 2017 v rámci pilotného projektu jeden milión eur.  

Dotácia sa má vzťahovať na zhotovený drevený rodinný dom s podlahovou plochou jedného podlažia bez pivnice najmenej 70m2. Musí mať najmenej tri obytné miestnosti a byť skolaudovaný najskôr v deň nadobudnutia účinnosti vyhlášky. Obstarávacia cena domu musí byť min. 65000 eur (dom na kľúč), min. 55000 eur (holodom) a min. 30000 eur (hrubá stavba). Drevodom musí zároveň spĺňať kvalitatívne a energetické kritéria zaručené certifikátmi. Podpora bude poskytnutá výhradne fyzickým osobám s trvalým pobytom na území SR formou dotácie na jeden rodinný dom len jedenkrát. V dome, na ktorý bude poskytnutá dotácia nesmie byť zriadená prevádzkareň, t. j. občan nesmie dom využívať na podnikanie.

Agrorezort poskytne dotáciu 11000 eur na drevodom v energetickej triede A0, 10000 eur v triede A1 a na území hlavného mesta SR 6000 eur v triede A0 a 5000 eur v triede A1. Ak sa dom nachádza na území obce v najmenej rozvinutom okrese, dotácia stúpne o 2000 eur. Žiadosť sa bude podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí. Agrorezort už posunul vyhlášku do medzirezortného pripomienkového konania. 
EU: Cezhraničné internetové nákupy
Čoraz viac spotrebiteľov EÚ nakupuje cez internet a ich dôvera v elektronický obchod sa dramaticky zvýšila, najmä pokiaľ ide o internetové obchody z iných krajín EÚ.  

Za posledných desať rokov sa tak podiel Európanov, ktorí nakupujú cez internet, takmer zdvojnásobil (z 29,7% v roku 2007 na 55%  v roku 2017). Na Slovensku v roku 2016 nakupovalo cez internet 56,3% opýtaných, pričom v roku 2007 to bolo len 16% opýtaných.  Podľa prieskumu sa tiež zvýšila informovanosť spotrebiteľov o svojich právach. Plne oboznámených so svojimi základnými právami je v priemere 13 spotrebiteľov (od roku 2014 nárast o 3,6%). Slovensko v rámci EÚ dokonca dosiahlo najlepšie hodnotenie o znalosti svojich spotrebiteľských práv, keď v priemere až 60% opýtaných odpovedalo správne na všetky otázky v tejto oblasti. Horšie je to s dôverou Slovákov v to, že im vládne či mimovládne spotrebiteľské organizácie pomôžu pri ochrane ich spotrebiteľských práv – týmto podľa prieskumu dôveruje len 57% opýtaných, pričom priemer EÚ bol 72%.

Žiaľ, maloobchodníci stále nie sú ochotní rozšíriť svoje obchodné aktivity na internete a naďalej majú obavy predávať svoj tovar online spotrebiteľom v iných krajinách EÚ. Ako dôvod najčastejšie uviedli vyššie riziko podvodu a neplatenia pri cezhraničnom predaji, odlišné daňové predpisy, či rozdiely vo vnútroštátnom zmluvnom práve a v pravidlách na ochranu spotrebiteľa. Európska komisia preto predložila návrh týkajúci sa moderných digitálnych zmluvných pravidiel na zosúladenie zmluvných pravidiel pre online predaj tovaru, ktorého cieľom je uľahčiť prístup k digitálnemu obsahu a online predaju v rámci EÚ. 

pondelok, 7. augusta 2017

Zelená domácnostiam: Nové kolá
O poukážky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať tento rok ešte 4-krát.  

Najbližšie 14. kolo projektu Zelená domácnostiam určené pre zariadenia na výrobu tepla bude otvorené 8. augusta 2017 o 15. hod. Ďalšie kolá s rovnakým zameraním budú vyhlásené 19. septembra a 17. októbra. Kolo určené pre zariadenia na výrobu elektriny je naplánované na 10. októbra. Celkom tak budú tento rok ešte vydané poukážky za 5,3 miliónov EUR. Tento rok tak bude vyhlásených celkom dvanásť kôl.

Na inštaláciu zariadení a zaslanie žiadostí o preplatenie sú určené tri mesiace. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky odovzdať zhotoviteľom, ktorí ich zarezervujú v elektronickom systéme. SIEA naďalej dôrazne odporúča, aby sa domácnosti ešte pred vyplnením žiadosti o poukážku svoju investíciu vopred konzultovali so zhotoviteľmi. Zaujímať by sa mali o to, či je zariadenie pre nich vhodné, či bude v termíne stanovenom na inštaláciu k dispozícii a aké povinnosti im pri uvedení do prevádzky vznikajú. Aktuálne si môžu vybrať z vyše 3100 zariadení.

Od spustenia projektu v decembri 2015 preplatila SIEA z projektu financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia poukážky v celkovej hodnote viac ako 16,8 miliónov EUR. Ďalšie za vyše 6 miliónov EUR už majú domácnosti k dispozícii. Spolu by tak ku koncu roka 2017 mohlo byť vďaka projektu nainštalovaných približne 12 tisíc zariadení. Zostávajúce prostriedky z pilotného projektu v hodnote viac ako 12 miliónov EUR budú k dispozícii v roku 2018.  
Radíme: Zablokovanie platobnej karty 
Strata či odcudzenie platobnej karty je obzvlášť nepríjemné v cudzine. Dôležité je  nezabudnúť okamžite kontaktovať svoju banku a požiadať o zablokovanie karty - či už prostredníctvom zákazníckej linky alebo internetbankingu.  

S peniazmi môžu následne pomôcť príbuzní alebo priatelia cez služby, prostredníctvom ktorých zašlú peniaze online a poškodený si ich vyberie priamo v zahraničnej pobočke. Ak sa chystáte do menej obvyklých turistických krajín (napríklad Laos, Vietnam či Keňa), oznámte to pred odletom svojej banke. Inak si môže myslieť, že vám kartu niekto ukradol a preventívne ju zablokuje! Dovolenkári cestujúci autom by si mali tiež vopred naštudovať pravidlá cestnej premávky v jednotlivých krajinách, cez ktoré prechádzajú, aby predišli pokutám z neznalosti.

Platobnú kartu v zahraničí využíva čoraz viac Slovákov. Odbremeňuje totiž od výmeny hotovosti, čo sa cení najmä pri prechode cez niekoľko krajín a zároveň je zárukou finančnej rezervy pre neočakávané výdavky. Zostáva tiež bezpečnejšou v prípade krádeže peňaženky, pretože kartu môžete okamžite zablokovať. Platobné karty dnes ponúkajú aj rôzne benefity, napr. asistenčné služby (okamžitú pomoc pri autonehode či náhlej hospitalizácii) ako aj samotné cestovné poistenie a ďalšie. 

piatok, 4. augusta 2017

SR: Väčšina firiem nevie čeliť novodobým útokom
Spravidla využívajú štandardné preventívne systémy zamerané na IT bezpečnosť, napríklad antivírusy a firewally. Oveľa menej spoločností používa sofistikovanejšie bezpečnostné nástroje proti novodobým hrozbám, akými sú napríklad ransomvéry spôsobujúce výpadky webov a služieb. 

Kým prvú kategóriu nástrojov využíva podľa prieskumu 93% firiem, tú druhú (napr. nástroje na šifrovanie dát či prediktívny monitoring počítačových sietí) iba necelé dve pätiny (38%) podnikov. „Ide ovýsledok pretrvávajúceho povedomia, že štandardné systémy postačujú na ochranu aj splnenie legislatívnych požiadaviek. Na druhej strane tieto nástroje nedokázali tento rok rýchlo a efektívne čeliť sofistikovaným hrozbám, akými boli napríklad ransomvér WannaCry alebo takzvané DDoS útoky, ktoré u nás len nedávno odstavili webové stránky Fun rádia, Sme.sk aj RTVS“, pripomína Roman Čupka. S obidvomi typmi ochrán majú pritom firmy dobré skúsenosti – bežné systémy považuje za prínosné 83% a nadštandardné 80% respondentov.

O podceňovaní významu sofistikovaných bezpečnostných riešení svedčia aj poddimenzované investičné plány firiem. Do nadštandardných systémov pre IT bezpečnosť plánuje počas najbližších 3 až 5 rokov investovať iba o málo viac spoločností (20%) ako do štandardných (16%). Najviac (37%) organizácií plánuje nasadzovať nové nástroje ochranu pred škodlivým kódom, nasledujú technológie pre aplikačnú bezpečnosť, na zaznamenávanie činnosti infraštruktúry a informačných systémov, ich používateľov a administrátorov a nástroje na detekciu, zber a vyhodnocovanie kybernetických udalostí. Prvú päťku uzatvárajú nástroje na overovanie identity používateľov pre prístup do informačných systémov.

Prieskum o využívaní digitálnych technológií, o ich prínosoch a plánovaných technologických investíciách firiem v najbližších rokoch, urobila agentúra GfK v priebehu mája medzi viac ako stovkou IT manažérov, riaditeľov a majiteľov podnikov. 
Aktuálne: Televíznemu príjmu na Slovensku dominuje satelit
Až 43% Slovákov prijíma TV signál cez satelit, 27% prostredníctvom káblovej televízie, 18% využíva IPTV a 10% prijíma televíziu cez anténu. 

Satelitný príjem zabezpečuje pre 53% respondentov satelitná platforma Skylink, ktorú nasledujú služby Digi TV (21%) a Magio Sat (16%). Len 1% televíznych divákov preferuje vysielanie špecificky v SD rozlíšení, takmer dve tretiny (63%) v HD rozlíšení. Pokiaľ ide o možnosť voľby, až 57% respondentov by uprednostnilo pozeranie televízie v HD kvalite. Z väčšej časti ide najmä o mužov, mladšiu generáciu (vo veku 18 – 24 rokov) a satelitných používateľov. V HD sledujú slovenskí diváci najmä filmy a prírodopisné dokumenty. Mužský divák si v HD kvalite rád pozrie aj šport (20% mužov oproti 4% žien), naopak ženy zase televízne seriály (13% žien oproti 4% mužov).

A na čo najviac reagujú slovenskí diváci? Samozrejme na zvyšovanie ceny. Až 58% respondentov by zvažovalo zmenu TV operátora, pokiaľ by došlo k zvýšeniu ceny za využívaný programový balík. Zmenu tiež zvažujú pri nízkej kvalite TV signálu (40%). Muži sú citlivejší na zmeny v programovej ponuke (41% mužov oproti 30% žien).

Do prieskumu bolo na Slovensku zapojených 504 respondentov (v pomere 50% žien a 50% mužov) vo veku od 18 do 64 rokov. Veková štruktúra: 19% vo veku 18-24, 27% vo veku 25-34, 21% vo veku 35-44, 21% vo veku 45-54, 12% vo veku 55-64. Čo sa týka vzdelanostnej štruktúry 14% respondentov ukončilo len základné vzdelanie, 10% ukončilo vysokoškolské štúdium. Väčšinový príjem domácnosti (48%) sa pohybuje na úrovni 601 až 1330 eur. 43% respondentov býva v spoločnej domácnosti o 4 a viac členoch.  

štvrtok, 3. augusta 2017

e-Schránka: Zmenené notifikácie o doručení
Pri doručovaní rozhodnutia do vlastných rúk sa obsah elektronickej správy sprístupní používateľovi elektronickej schránky až po prevzatí doručenky, a to zadaním tzv. BOK kódu. Forma doručenky bola začiatkom augusta upravená. 

Po novom sa nazývajú „Notifikácie o doručení“ a obsahujú stručný text, ktorý používateľa elektronickej schránky informuje o dátume a čase prijatia elektronickej správy a o lehote na prevzatie doručenky.

Notifikácia obsahuje tiež informáciu o právnych následkoch prípadného neprevzatia, a teda či sa elektronická správa po uplynutí úložnej lehoty bude považovať za doručenú (v prípade rozhodnutia do vlastných rúk s fikciou doručenia) alebo nedoručenú (v prípade rozhodnutia do vlastných rúk). 
Aktuálne: Televíziu stále sledujeme, ale už inak 
Technologické trendy neobišli ani správanie Slovákov pri sledovaní televízie. K dispozícii máme nové zariadenia a tie menia spôsoby, akými sledujeme televízny obsah bez ohľadu na vek. Televízia sa stakla dostupnou kdekoľvek a vyberať si môžeme aj poskytovateľa televíznych služieb. 

V súčasnosti vyše tri štvrtiny televíznych divákov využívajú na sledovanie televízie viac ako jedno zariadenie, 36% používa 2 zariadenia, 14% dokonca 4 a viac zariadení. Aj keď je televízny prijímač stále najčastejšie využívaným zariadením (96%), slovenskí diváci tiež siahajú aj po alternatívnych zariadeniach ako notebook (37%) alebo smartfón (23%). Notebooky využíva na sledovanie obľúbených televíznych formátov najmä mladá generácia (vo veku 18 – 24 rokov), pri využívaní smartfónov zas dominujú muži. Až 14% respondentov využíva na sledovanie televízie kombináciu televízneho prijímača a notebooku, takmer polovica (47%) využíva len televízny prijímač.

Takmer 9 z 10 (86%) televíznych divákov sleduje televíziu viac ako jednu hodinu denne, až 14% dokonca viac ako 4 hodiny denne. A nevyhneme sa pritom istým stereotypom. Muži surfujú po internete častejšie (71% mužov oproti 59% žien), na druhej strane pre ženy sú sprievodnou aktivitou najmä domáce práce (66% žien oproti 43% mužov). Obe skupiny však popri sledovaní televízie rovnako radi chatujú (50%) a komunikujú na sociálnych sieťach (64%).

Do prieskumu bolo na Slovensku zapojených 504 respondentov (v pomere 50% žien a 50% mužov) vo veku od 18 do 64 rokov. Veková štruktúra: 19% vo veku 18-24, 27% vo veku 25-34, 21% vo veku 35-44, 21% vo veku 45-54, 12% vo veku 55-64. Čo sa týka vzdelanostnej štruktúry 14% respondentov ukončilo len základné vzdelanie, 10% ukončilo vysokoškolské štúdium. Väčšinový príjem domácnosti (48%) sa pohybuje na úrovni 601 až 1330 eur. 43% respondentov býva v spoločnej domácnosti o 4 a viac členoch.  

streda, 2. augusta 2017

SR: Viac než tretina Slovákov nakupuje vo výpredajoch
Podľa prieskumu KRUK o hospodárení s rodinnými financiami nakupuje viac než tretina Slovákov (37%) vo výpredajoch a zľavových akciách, resp. navštívi viac obchodov, aby zohnala tovar za najnižšiu cenu.

K nákupom vo výpredajoch sa hlási úplne rovnaký podiel žien a mužov (37%), najmä mladých ľudí vo veku 18 až 34 rokov (38% respondentov). Starší ľudia vo vekovej skupine 45 až 65 rokov nakupujú v zľavových akciách len o trochu menej (38% opýtaných). Prekvapením nie je ani to, že väčší podiel (41%) nakupujúcich v zľavách tvoria nezamestnaní respondenti prieskumu, ale líšia sa nákupné zvyklosti obyvateľov rôznych regiónov. Vo výpredajoch nakupujú najviac obyvatelia Nitrianskeho (42%) a Trenčianskeho (41%) kraja, najmenej obyvatelia Bratislavy a Trnavského kraja (v oboch prípadoch 34%). Takmer 46% respondentov hľadajúcich najnižšiu cenu nákupu má vyššie vzdelanie. Len minimálne sú rozdiely medzi respondentmi s rôznou úrovňou finančnej gramotnosti.

Ďalším spôsobom, ako ušetriť peniaze za potraviny a ostatný nutný tovar, sú nákupy v hypermarketoch a na tržniciach. K takémuto spôsobu nakupovania sa hlási 32% respondentov prieskumu. Najmenej nakupujú na tržniciach a v hypermarketoch obyvatelia Žilinského (28%) a Košického (29%) kraja, najviac obyvatelia Trnavského (36%) a Nitrianskeho (35%) kraja. Skladba zákazníkov hypermarketov a tržníc sa len veľmi málo líši podľa veľkosti mesta, v ktorom žijú.

Užitočné rady
Nie každá zľava či výpredaj sa zákazníkom vždy vyplatí - predovšetkým pokiaľ započítame dodatočné náklady. Kto potrebuje ušetriť, ten by sa mal na každý nákup dôkladne pripraviť.
- Pri plánovaní nákupov v zľavách či výpredajoch kalkulujte i s nákladmi na cestu alebo potrebný čas, ktorý by ste mohli venovať nejakej zárobkovej činnosti.
- Dôkladne si pripravte nákupný zoznam a rozpočet na konkrétny nákup a nenechajte sa zlákať zľavou na tovaru, ktorý nepotrebujete.
- Ovocie a zeleninu sa vyplatí nakupovať na tržniciach neskoro popoludní a večer - farmári a obchodníci vypredávajú zvyšný tovar so zľavou, aby ho nemuseli voziť späť.
- Takmer všetky obchodné reťazce majú zákaznícke programy, v ktorých je možné získavať dodatočné zľavy. Registrujte sa do nich, ale nenechávajte sa zlákať na nákup len pre zľavu.
- Čerstvé potraviny nakupujte radšej v menšom množstve a častejšie - nebudete potom zbytočne vyhadzovať skazené jedlo.

Obyvatelia väčších miest, v ktorých fungujú služby rozvozu nákupov do domu, by mali zvážiť, či je cena za dovoz vyššia než ich náklady na cestu do hypermarketu. Nákupy na objednávku majú navyše ďalšiu výhodu - nehrozí vám, že nakúpite veľa ďalších vecí mimo nákupného zoznamu.
Trend: Ransom DDoS 
Podľa správy  Q2 2017 botnet DDoS report druhý štvrťrok 2017 poznačili rozsiahle a dlhotrvajúce DDloS útoky zamerané na veľké ciele: spravodajskú agentúru Al Jazeera, webové stránky novín Le Monde a Le Figaro či servery služby  Skype. Najdlhší útok trval až 277 hodín (11 dní).

V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom zaznamenali experti významné zmeny nielen v dĺžke trvania DDoS útokov, ale aj geografickom rozšírení incidentov. Medzi aprílom a júnom t.r. boli hlásené útoky z 86 krajín sveta (v 1. štvrťroku 2017 ich bolo 72). K najviac postihnutým krajinám patrili Čína, Južná Kórea, USA, Hong Kong, Veľká Británia, Rusko, Taliansko, Holandsko, Kanada a Francúzsko. Zvýšenie kurzov kryptomien spôsobilo, že kyberzločinci sa snažili manipulovať ceny aj cez DDoS útoky. Jedna z najväčších búrz, kde sa obchoduje s bitcoinami - Bitfinex bola napadnutá práve v čase, kedy sa uvádzala nová mena IOTA token. K podobnému oslabeniu došlo krátko predtým aj na burze BTC-E, rovnako spôsobenému DDoS útokom.

Záujem o získanie finančnej hotovosti je veľkou motiváciou pre organizátorov DDoS útokov, ktorí čoraz častejšie kombinujú útoky s ransomvérom (požadovaním výkupného pod hrozbou DDoS útokov) - ide o tzv. Ransom DDoS alebo RDoS útoky. Kyberzločinci zvyčajne obetiam posielajú správy, v ktorých požadujú výkupné v rozmedzí od 5 - 200 bitcoinov. V prípade, že firma alebo organizácia odmietne zaplatiť požadovanú čiastku, útočníci hrozia DDoS útokom niektorej z najkritickejších častí v infraštruktúre firmy. V niektorých prípadoch sú tieto správy okamžite nasledované krátkodobým (demonštratívnym) DDoS útokom, ktorý má ukázať, že ide o skutočnú hrozbu. Rozsiahly pokus o takýto RDoS útok bol zaznamenaný koncom júna. Skupina známa ako Armada Collective požadovala od siedmych juhokórejských bánk sumu v prepočte okolo 315-tisíc dolárov.

Experti Kaspersky Lab varujú organizácie, že ak sa rozhodnú zaplatiť výkupné za takýto demonštratívny útok, môže im to priniesť dlhodobé škody. ,,Reputácia" platiteľa sa okamžite rozšíri v kyberzločineckej sieti a môže vyprovokovať ďalšie útoky. Pred všetkými typmi DDoS útokov bez ohľadu na ich dĺžku, komplexnosť či silu, môže firmy a organizácie ochrániť vhodné bezpečnostné riešenia.

utorok, 1. augusta 2017

Bloodhound: Najrýchlejšie auto sveta
Vozidlo Bloodhound SSC má za cieľ prekonať rýchlosť 1.600 km/hod. Technológie pomáhajú získavať inžinierom dáta v reálnom čase a ďalej optimalizovať výkon automobilu.

Zhromažďovať, analyzovať a vysielať dáta z viac než 500 senzorov umiestnených v nadzvukovom automobile Bloodhound SSC (Super Sonic Car) umožnia cloudové technológie. Pomocou nich tímy technikov priamo optimalizujú vozidlo Bloodhound SSC. Získavajú v reálnom čase prehľad o tom, ako rôzne súčasti a technológie automobilu pracujú, čo umožňuje rýchlo nachádzať aj riešiť prekážky, ktoré zatiaľ stoja v ceste dosiahnuť rýchlostný rekord.

Vysielanie by malo byť k dispozícii tiež žiakom a študentom, ktorí vďaka tomu získajú jasnejšiu predstavu o technológiách, ktoré poháňajú najrýchlejšie pozemné vozidlo. Len vo Veľkej Británii každoročne viac než 100.000 študentov vypracováva práce, ktoré sa na projekt Bloodhound nejako vzťahujú, alebo sa ním inšpirujú. Celosvetovo ide iste o milióny ľudí a vzhľadom na to, že vozidlo tohto roku vstúpi do fázy terénnych skúšok, bude tento počet ďalej rásť.

Na projekte Bloodhound sa podieľajú Oracle, Castrol, Zhejiang Geely Holding Group, Nammo, MTN, Rolex a Rolls Royce.

EU: Nový program na podporu konzumácie mlieka, ovocia a zeleniny 
Od 1. augusta platí efektívnejší program na podporu konzumácie mlieka, ovocia a zeleniny v školách, ktorý sa začne realizovať v celej Európskej únii od prvého dňa školského roka 2017/2018.

Vzniká zlúčením dlvoch súčasných programov - na podporu konzumácie ovocia a zeleniny a na podporu konzumácie mlieka - do jednotného právneho rámca. Na jeho financovanie Európska únia tento rok vyčlenila sumu 250 miliónov eur: približne 150 miliónov eur na ovocie a zeleninu a 100 miliónov eur na mlieko. Slovensko získa vyše 3,2 miliónov eur. Cieľom je podporovať zdravé stravovacie návyky u detí pomocou distribúcie ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov ako aj osobitné vzdelávacie programy, ktoré majú zvýšiť povedomie žiakov o dôležitosti správnej výživy a vysvetliť im, ako sa vyrábajú potraviny.

Deťom v školách sa bude prioritne podávať čerstvé ovocie, zelenina a konzumné mlieko. Distribuovať sa môžu takisto spracované výrobky: polievky, ovocné kompóty, džúsy, jogurty a syr, ak to schvália vnútroštátne zdravotnícke orgány. Nepovoľuje sa žiadny pridaný cukor, soľ a tuk okrem prípadu, že vnútroštátne zdravotnícke orgány ich povolia v obmedzenom množstve. Členské štáty samy rozhodujú o konkrétnej forme programu, napríklad aké tematické vzdelávacie opatrenia a iné poľnohospodárske výrobky chcú doň začleniť. Môžu podporovať nákup miestnych alebo regionálnych výrobkov, ekologické výrobky, krátke dodávateľské reťazce, environmentálne prínosy aj systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky. Okrem toho majú možnosť doplniť pomoc EÚ na financovanie programu o vnútroštátnu pomoc.