utorok 18. septembra 2018

RIS: Školy budú nahlasovať údaje o žiakoch už len elektronicky


Zníženie byrokracie a adresnejšie financovanie škôl a školských zariadení je cieľom zberu štatistických údajov zo škôl prostredníctvom Rezortného informačného systému (RIS). Podľa zákona budú školy údaje o počte žiakov či zamestnancov zasielať od septembra 2018 už len elektronicky.
      
Zber údajov sa bude realizovať v období od 15. do 30. septembra 2018. Po spracovaní sa údaje stanú podkladom na financovanie škôl a školských zariadení, pričom ako referenčný register bude slúžiť už len Rezortný informačný systém. Zástupcovia škôl zadávajú údaje do RIS prostredníctvom svojich školských informačných systémov a riadia sa pritom Metodickým pokynom pre aktualizáciu rezortných údajov zverejneným na webstránke http://crinfo.iedu.sk. Inštruktážne video, ako si skontrolovať správnosť zaslaných údajov a odoslanie výsledných protokolov, bude v najbližších dňoch k dispozícii na úvodnej stránke. Ak predstavitelia škôl zistia akýkoľvek nesúlad údajov, alebo budú potrebovať s niečím pomôcť, môžu sa obrátiť na operátorov kontaktného centra na mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

Úlohou RIS je tiež priniesť dôležité informácie a štatistiky, ktoré budú mať neskôr využitie v praxi. Ak napríklad na strednú školu nastúpi nový žiak, škola si informácie o ňom nebude musieť získavať sama. Stačí, ak do systému zadá špecifické EDUID žiaka a údaje o ňom získa automaticky. Informácie z RIS-u pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny môžu v budúcnosti nahradiť súčasné potvrdenia o návšteve školy. To ušetrí čas nielen samotným školám, ale aj žiakom a ich rodičom.

EU: Nové pravidlá na odstránenie teroristického obsahu z internetu


Predseda Jean-Claude Juncker vo svojej správe o stave Európskej únie za rok 2018 predstavil nové pravidlá, podľa ktorých sa bude teroristický obsah odstraňovať z internetu do jednej hodiny. Nové pravidlá sú predstavené pred neformálnym stretnutím v Salzburgu, na ktorom by sa lídri EÚ mali venovať otázkam bezpečnosti.

Teroristický obsah sa na internete naďalej šíri a pre európsku spoločnosť predstavuje reálnu hrozbu. Len v januári 2018 bolo zaznamenaných takmer 700 nových prípadov oficiálnej online propagandy Dá'iš. Európska komisia na dobrovoľnom základe pracuje s niekoľkými kľúčovými zainteresovanými stranami v rámci internetového fóra EÚ vrátane on-line platforiem, členských štátov a Europolu, aby sa obmedzila prítomnosť teroristického obsahu na internete. V marci spoločnostiam a členským štátom odporučila niekoľko opatrení na ďalšie zintenzívnenie tejto práce. Napriek tomu, že toto úsilie prinieslo pozitívne výsledky, celkový pokrok nebol dostatočný.

Novými pravidlami navrhnutými Európskou komisiou (EK) sa pomôže zabezpečiť, aby sa teroristický obsah z internetu rýchlo odstránil:
- Pravidlo jednej hodiny: teroristický obsah je z dôvodu rýchlosti, akou sa šíri, najškodlivejší v prvých hodinách výskytu on-line. Preto EK navrhuje právne záväznú jednohodinovú lehotu, v ktorej sa má obsah na základe príkazu od príslušných vnútroštátnych orgánov odstrániť.
- Jasná definícia teroristického obsahu ako materiálu, ktorý podnecuje na páchanie teroristických trestných činov alebo ich obhajuje, propaguje činnosti teroristickej skupiny alebo poskytuje technické inštrukcie na páchanie teroristických trestných činov.
- Povinnosť náležitej starostlivosti pre všetky platformy, aby sa zabezpečilo, že sa nezneužívajú na šírenie teroristického obsahu na internete. V závislosti od rizika šírenia teroristického obsahu prostredníctvom ich platforiem budú poskytovatelia služieb povinní podnikať aj iniciatívne opatrenia, napríklad využívať nové nástroje, aby lepšie chránili svoje platformy a svojich používateľov pred zneužívaním teroristami,
- Intenzívnejšia spolupráca: návrhom sa zriaďuje rámec posilnenej spolupráce medzi poskytovateľmi hostingových služieb, členskými štátmi a Europolom. Od poskytovateľov hostingových služieb a od členských štátov sa bude žiadať, aby zriadili kontaktné miesta, ktoré budú k dispozícií nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a tým zjednodušili ďalšie spracovanie príkazov na odstránenie nelegálneho obsahu a hlásení.
- Silnejšie záruky: poskytovatelia obsahu sa budú môcť spoľahnúť na účinné mechanizmy podávania sťažností, ktoré budú musieť zaviesť všetci poskytovatelia služieb. Ak odstránenie obsahu nebude opodstatnené, od poskytovateľa služieb sa bude očakávať, že ho čo najrýchlejšie obnoví. Vnútroštátne orgány budú poskytovať účinné súdne prostriedky nápravy a poskytovatelia platforiem a obsahu budú mať právo napadnúť príkaz na odstránenie. V prípade platforiem, ktoré využívajú automatizované detekčné nástroje, by mal byť zavedený osobný dohľad a malo by sa využívať manuálne overovanie, aby sa zabránilo chybným odstráneniam.
- Väčšia transparentnosť a povinnosť zodpovedať sa: transparentnosť a dohľad sa zaručí prostredníctvom každoročných správ o transparentnosti vyžadovaných od poskytovateľov služieb a členských štátov, v ktorých sa uvedú spôsoby boja proti teroristickému obsahu, ako aj pravidelné hlásenia o podniknutých iniciatívnych opatreniach.
- Silné a odstrašujúce finančné sankcie: členské štáty budú musieť zaviesť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za nedodržanie príkazov na odstránenie teroristického obsahu z internetu. Ak sa budú pravidelne nedodržiavať príkazy na odstránenie takéhoto obsahu, môžu sa poskytovateľovi služieb uložiť peňažné sankcie až do 4% jeho celkového obratu za posledný obchodný rok.

Na boj proti ďalším formám nezákonného obsahu, akými sú napríklad nenávistné prejavy na internete, sa významné IT spoločnosti (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat a Dailymotion) zaviazali dodržiavať kódex správania. Zaviazali sa bezodkladne vyhodnocovať a v prípade potreby odstraňovať nezákonný xenofóbny a rasistický obsah (väčšinu do 24 hodín), pomáhať používateľom oznamovať nezákonné nenávistné prejavy a zlepšiť podporu občianskej spoločnosti, ako aj koordináciu s vnútroštátnymi orgánmi.

Bezpečnosť: Takmer každý tretí únik firemných dát končí výpoveďou

Podľa správy Kaspersky Lab a B2B International takmer každý tretí (31%) únik údajov v minulom roku viedol k tomu, že ľudia prišli o svoju prácu. A nehovoríme len o IT zamestnancoch. V 29% prípadov v malých a stredných podnikoch a 27% prípadov vo veľkých podnikoch prišli o prácu predstavitelia na vyšších senior pozíciách mimo IT.

Správa Od dátového vzostupu až po dátový pád: Riziká a odmeny súvisiace s ochranou osobných údajov zistila, že 43% podnikov na celom svete malo za posledný rok aspoň jednu zlú skúsenosť s únikom údajov, z čoho až v dvoch pätinách prípadov došlo k zásahu do osobných identifikačných údajov zákazníka, tzv. PII (41% prípadov v malých a stredných podnikoch a 40% vo veľkých podnikoch). Pokiaľ ide o zodpovedných zamestnancov, nie vždy sa im po incidente podarilo udržať svoje pracovné miesta, a týkalo sa to dokonca aj tých na top manažérskej úrovni. Výpoveď kvôli úniku dát môže podľa prieskumu postihnúť skutočne kohokoľvek bez ohľadu na pozíciu, ktorú vo firme zastáva. V roku 2017 mal dopad na širokú škálu ľudí, ktorí boli zo zamestnania prepustení: od generálnych riaditeľov až po rádových zamestnancov, ktorí vystavili zákaznícke dáta riziku. Samozrejme, pre podniky to znamená oveľa viac ako len stratený talent: 45% malých a stredných podnikov a 47% veľkých podnikov muselo zaplatiť odškodnenie postihnutým zákazníkom, viac ako tretina – respektíve 35% malých a stredných podnikov a 38% veľkých podnikov zaznamenali problémy prilákať nových zákazníkov a viac ako štvrtina (27%) malých a stredných podnikov a 31% veľkých podnikov museli zaplatiť pokuty.

V moderných firmách sa uchovávaniu citlivých osobných údajov prakticky nedá vyhnúť: 88% spoločností zhromažďuje a ukladá osobné identifikačné údaje svojich zákazníkov (PII) a 86% zhromažďuje a ukladá takýto typ informácií o svojich zamestnancoch. Navyše nové predpisy, ako napríklad GDPR, znamenajú, že uchovávanie osobných údajov prináša aj riziká spojené s neplnením regulačných požiadaviek. Riziko je priam hmatateľné vzhľadom na skutočnosť, akým spôsobom firmy uchovávajú dáta. Približne 20% citlivých zákazníckych a korporátnych údajov sú uchovávané mimo firmy: v externom cloude, v súkromných zariadeniach zamestnancov (BOYD) alebo v tzv. SaaS aplikáciách, čo spôsobuje, že kontrola dátového toku a ich bezpečné uchovanie sú pre podniky skutočnou výzvou.

Podľa prieskumu má 86% firiem zavedenú aspoň nejakú formu zabezpečenia údajov a takisto zavedené pravidlá, ktorými je zabezpečené dodržiavanie platnej legislatívy. Samotné pravidlá ochrany osobných údajov však nie sú zárukou, že s údajmi sa bude skutočne zaobchádzať správnym spôsobom. Existuje preto potreba nasadenia bezpečnostných riešení, ktoré dokážu chrániť údaje naprieč celou infraštruktúrou – vrátane cloudu, zariadení, aplikácií a ďalších. Je potrebné zvýšiť povedomie o kyberbezpečnosti, no nielen medzi IT pracovníkmi, ale všetkými zamestnancami, keďže čoraz viac oddelení vo firme pracuje s údajmi a teda im musí byť jasné, ako ich uchovávať v bezpečí. Zatiaľ čo únik údajov môže byť pre firmu ako takú zničujúce, môže mať tiež nemalý vplyv na životy ľudí – či už sú to zákazníci alebo zamestnanci, ktorí pochybili. Treba mať neustále na pamäti, že kybernetická bezpečnosť má dosah v reálnom živote a mala by zaujímať naozaj každého. Keďže dáta dnes už prechádzajú cez viaceré zariadenia a cloudové úložiská a s reguláciami, ako je GDPR, ktoré sú už v platnosti, je dôležité, aby firmy venovali ešte väčšiu pozornosť svojim stratégiám na ochranu údajov,hovorí Dmitry Aleshin.

pondelok 17. septembra 2018

SR: Dlhy u mobilných operátorov

Mladí ľudia na Slovensku majú najviac dlhov, ktoré nedokážu splácať, u mobilných operátorov. Ich podlžnosti za telefonovanie a prenos dát, ktoré sú po lehote splatnosti, dosahujú niekoľko miliónov eur.

Podľa evidencie EOS KSI Slovensko tlekomunikačným spoločnostiam dlhuje peniaze až 12.000 Slovákov do 28 rokov. V tejto vekovej skupine je ich najviac a spolu majú zaplatiť vyše 5,3 milióna eur. Ide o nesplácané pohľadávky v ťažkej delikvencii s omeškaním splácania aj jeden rok. Najvyšší dlh jednotlivca pritom dosahuje 8.580 eur. K takejto vysokej sume sa môžu dopracovať ľudia, ktorí mali napríklad extrémnu spotrebu na prenose dát doma, ale ešte pravdepodobnejšie v zahraničí. Alebo prekročili predplatené balíky tým, že telefonovali na neznáme čísla do iných krajín.
     
Okrem telekomunikačných spoločností dlhujú mladí ľudia do 28 rokov aj bankám a nebankovkám. V týchto odvetviach je dlžníkov menej, len takmer 6.000, ale dlhujú omnoho vyššie sumy, spolu vyše 19 miliónov eur. Opäť ide o záväzky po lehote splatnosti, ktorých neúspešné vymáhanie banky a nebankovky presunuli na inkasnú spoločnosť EOS KSI. Ďalšie záväzky majú mladí ľudia v poisťovniach či lízingových spoločnostiach. Vyše 1,2 milióna eur dlhujú napríklad za škody, ktoré spôsobili nepoistenými autami.

EU: Platby za využívanie diel umelcov a novinárov


Európsky parlament schválil svoj mandát na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o reforme digitálneho autorského práva únie. Súčasťou textu sú záruky chrániace malé podniky a slobodu prejavu.

Cieľom parlamentných pozmeňujúcich návrhov k pôvodnému textu Európskej komisie je zaistiť odmenu pre umelcov, najmä hudobníkov, interpretov a scenáristov, ako aj vydavateľov a novinárov za ich diela, ktoré využívajú platformy ako YouTube, Facebook či Google News. Parlamentom schválený text sprísňuje Európskou komisiou predložený návrh smernice, ktorý prenáša zodpovednosť za porušovanie autorských práv na on-line platformy a agregátory správ. Toto pravidlo by sa malo vzťahovať aj na úryvku, ktoré boli prevzaté z novinových článkov. V praxi to znamená, že tieto platformy budú musieť za nimi sprístupňovaný a ponúkaný materiál zaplatiť držiteľom autorských práv. Parlament tiež požaduje, aby aj samotní novinári, nie iba vydavatelia, mali nárok na podiel z príjmu za využívanie ich diel. Poslanci zároveň v snahe o podporu začínajúcich podnikov presadzujú vyňatie malých a mikroplatforiem z pôsobnosti smernice.

Súčasťou poslancami schváleného textu sú aj ustanovenia, ktoré by mali zaistiť, že uplatňovanie autorského práva EÚ v on-line prostredí nepovedie k nespravodlivému obmedzeniu slobodu prejavu, ktorá dnes do značnej miery definuje internet. Parlament preto presadzuje, aby sa na šírenie jednoduchých hypertextových odkazov, ktoré sú doplnené „samostatnými slovami,‟ nevzťahovali ustanovenia chrániace autorského práva. Kroky on-line platforiem zamerané na kontrolu súladu nahratého obsahu s autorským právom nesmú viesť k zneprístupneniu diel, ktorými sa žiadne práva neporušujú. Platformy budú tiež zodpovedné za zavedenie systému rýchlej nápravy - prevádzkovaného jej personálom, nie počítačovým algoritmom - ktorý dokáže na základe sťažností reagovať na prípadné neoprávnené odstránenie obsahu.

Parlamentom schválený text tiež uvádza, že nekomerčné nahrávanie obsahu do internetových encyklopédií, akou je napríklad Wikipédia, alebo platformy na vývoj softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, napríklad GitHub, budú oslobodené od povinnosti dodržiavať ustanovenia smernice súvisiace s autorským právom.

Poslanci tiež presadzujú posilnenie vyjednávacích práv autorov a interpretov, ktorí by mali mať možnosť nárokovať si dodatočnú odmenu od strany, s ktorou uzavreli zmluvu o využívaní práv, pokiaľ je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s príslušnými priamymi či nepriamymi príjmami danej strany. Parlamentom schválený text zároveň umožňuje autorom a interpretom zrušiť práva na ich dielo alebo ukončiť exkluzivitu vyplývajúcu z licenčnej zmluvy, pokiaľ zmluvná strana dané dielo nevyužíva.

SR: Najviac rastie priemerná mzda v IT


Priemerná nominálna mesačná mzda sa podľa údajov Štatistického úradu SR zvýšila v júli 2018 oproti júlu 2017 najviac v priemysle o 10,8% (na 1.128 eur), ďalej v informačných a komunikačných činnostiach o 9,8% (1.816 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,5% (470 eur), maloobchode o 8,1% (738 eur), stavebníctve o 7,8% (732 eur), veľkoobchode o 7,5% (975 eur), ubytovaní o 7,4% (738 eur), vybraných trhových službách o 7,3% (948 eur), doprave a skladovaní o 6,2% (965 eur) a v predaji a oprave motorových vozidiel o 3,5% (1.000 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v júli 2018 medziročne vzrástla v priemysle o 8%, informačných a komunikačných činnostiach o 7%, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,9%, maloobchode o 5,5%, stavebníctve o 5,1%, veľkoobchode o 4,9%, ubytovaní o 4,8%, vybraných trhových službách o 4,6%, doprave a skladovaní o 3,5% a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,9%.

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v informačných a komunikačných činnostiach o 7%, ubytovaní o 5,5%, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,3%, priemysle o 4,5%, veľkoobchode o 4,4%, maloobchode o 4,3%, stavebníctve o 3,7%, vybraných trhových službách o 2,5%, doprave a skladovaní o 2,2% a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,7%.

V priemere za sedem mesiacov roku 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa mzda zvýšila v informačných a komunikačných činnostiach o 9,8% (na 1.884 eur), ubytovaní o 8,1% (710 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,9% (462 eur), priemysle o 7,2% (1.090 eur), veľkoobchode o 7% (952 eur), maloobchode o 6,9% (713 eur), stavebníctve o 6,4% (695 eur), vybraných trhových službách o 5,2% (929 eur), doprave a skladovaní o 4,9% (935 eur) a v predaji a oprave motorových vozidiel o 3,3% (989 eur). 

piatok 14. septembra 2018

ETM: Kombinuj a choď


Bratislava sa aj tento rok zapojí do Európskeho týždňa mobility (ETM), ktorý sa koná každoročne od 16. do 22. septembra. Vodiči sa môžu tešiť na možnosť bezplatného cestovania v MHD a na zľavnenú prímestskú dopravu.
      
Tohtoročná kampaň ETM je zameraná na tému „kombinuj a choď". Hlavné mesto v tomto smere v rámci podpory alternatívnej dopravy umožní v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava (DPB) aj tento rok možnosť cestovať v MHD zadarmo pre všetkých vodičov motorových vozidiel. Na jazdu zadarmo v dopravných prostriedkoch MHD bude stačiť preukázanie sa platným vodičským preukazom, ktorý bol vydaný v štátoch EÚ. Na medzimestské linky 801, 901 a na nočné spoje MHD sa zľava vzťahovať nebude a bude platiť štandardná tarifa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).

Od 16. do 22. septembra vrátane budú môcť obyvatelia cestovať v IDS BK na regionálnych linkách Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a autobusového dopravcu Slovak Lines s 50% zľavou zo základného cestovného bez nutnosti preukazovania sa platným vodičským preukazom. Do akcie sa zapojí aj vlakový dopravca RegioJet, ktorý ponúkne jednodňovú stopercentnú zľavu v sobotu 22. septembra v regionálnych vlakoch RegioJet linky S70 na trase Komárno - Bratislava. 

Záujemcovia môžu využiť aj bratislavský mestský projekt zdieľaných bicyklov bikesharing, ktorý bol spustený minulý týždeň. K dispozícii bude aj carsharing, ktorý spustili už minulý rok. Projekt up! city realizovaný na Námestí SNP pred Starou tržnicou ako forma zdieľanej dopravy by mal pomôcť k zlepšeniu mobility v meste, ako aj čistejšiemu ovzdušiu.

DPB si v rámci ETM pripravil deň otvorených dverí vo svojej vozovni Jurajov dvor. Ten sa bude konať v sobotu 22. septembra v čase od 10.00 do 16.00 h. Súčasťou programu bude aj prehliadka nových i historických vozidiel mestskej hromadnej dopravy.

On-line: Kalkulačka na výpočet príspevku na opatrovanie


Odborníci z Inštitútu sociálnej politiky ministerstva práce vytvorili kalkulačku na výpočet výšky príspevku na opatrovanie. Jej zverejnením na web stránke ministerstva práce chcú zlepšiť informovanosť ľudí, ktorí sa starajú o ťažko postihnutého blízkeho.

Kalkulačka umožňuje žiadateľom skontrolovanie nároku a nezáväzný výpočet výšky príspevku na opatrovanie. Je potrebné zadať parametre: výšku príjmu, dôchodku, či je ťažko zdravotne postihnutá osoba nezaopatrené dieťa a pod. Kalkulačka následne vypočíta sumu príspevku. „Reálne zisťovanie nároku na priznanie a výšku príspevku na opatrovanie môže v praxi trvať niekoľko týždňov. Kalkulačka umožní nezáväzne vypočítať sumu príspevku prakticky okamžite po zadaní vstupných údajov“, uviedla Lucia Fašungová. 

Začiatkom leta bola prijatá novela zákona o penažných príspevkoch na kompenzáciu tažkého zdravotného postihnutia, ktorej najvýznamnejšou zmenou je nárast príspevku na opatrovanie. Už v tomto roku to je mimoriadne navýšenie pre opatrovatelov v produktívnom veku o cca 120 eur, pre opatrovatelov v dôchodkovom veku o cca 92 eur.       

Technológie: Samozrejmosť aj rušivý prvok


V Spojených štátoch amerických uskutočnila spoločnosť 3M medzi žiakmi generácie Z prieskum týkajúci sa ich správania v škole a vzťahu k elektronike počas vyučovania. Aj napriek všeobecnému presvedčeniu, že mladí sú čisto digitálnou generáciou, 90% žiakov si robí poznámky ručne a svoj telefón si počas vyučovania vypína až 61% žiakov a študentov. 

Mladí, narodení od polovice 90. rokov do súčasnosti (generácia  Z) vyrastali s mobilným telefónom v ruke a celý svoj život sú obklopení modernými technológiami. Známi sú svojím rýchlym životným tempom a takmer neustálou on-line prítomnosťou. Aspoň taká je vžitá predstava. „Používanie sociálnych sietí je pre generáciu Z samozrejmosťou. Keď  ale príde na domáce úlohy a štúdium, pre 61% dopytovaných sú mobilné telefóny rušivým rozptýlením. Mladí  ich teda vypínajú, aby sa dokázali plne sústrediť. To však neznamená, že by počas štúdia technológie úplne prehliadali. Až 85% mladým sa učí najlepšie, keď majú k dispozícii digitálne aj nedigitálne nástroje. Na počítači tak môžu vyhľadávať informácie, ale svoje poznámky si zapisujú stále klasicky perom", komentoval Matej Polievka.

Viac ako 80% študentov by sa necítilo úplne komfortne, pokiaľ by museli používať iba digitálne nástroje. Neposkytujú im takú slobodu, akú majú s ručne písanými poznámkami. Sami študenti v 85 % priznávajú, že úlohy si splnia skôr vtedy, keď si ich môžu ručne zapísať na papier. Podobne to je aj pri práci s informáciami v zamestnaní. Poznámkový blok a pero sú stále neoddeliteľnou súčasťou mnohých profesií napriek tomu, že vo veľkom používajú aj digitálne technológie. Poznámkové bločky pomôžu napísať rýchlu poznámku alebo odkaz, ktorý sa vďaka farebnosti medzi ostatnými papiermi nestratí, alebo vyznačiť si dôležitú stranu v  knihe či katalógu.

Mladí vnímajú technológie hlavne ako prostriedok kontaktu so svojimi vrstovníkmi a tiež rýchleho kontaktu so svojou rodinou. Až 78% dopytovaných sa priznalo k posielaniu textových správ a správ na sociálnych sieťach počas vyučovania a viac ako polovica uviedla, že to robí často. Ale napriek všetkému textovaniu nemajú mladí z generácie Z v školách vôbec nízke ambície. Dobré známky sú hlavným cieľom pre necelé tri štvrtiny z nich. Je však potešujúce, že aj keď technológie vnímajú ako neoddeliteľnú súčasť svojho života, uvedomujú si aj ich tienisté stránky. Traja zo štyroch zástupcov generácie Z uviedli, že ich technológie pri štúdiu rušia.

štvrtok 13. septembra 2018

Novinka: Web pre Centrálne úradné doručovanie


O niekoľko mesiacov sa má na Slovensku začať realizovať projekt Centrálne úradné doručovanie, od ktorého si štát sľubuje šetrenie v miliónoch eur ročne. Všetky dokumenty od úradov budú v nových obálkach s červeným prúžkom. Ďalšie informácie sú sústredené na novej webovej stránke novaobalka.sk.

Stránka vznikla z iniciatívy zamestnancov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Webstránka obsahuje informácie o tom, čo je Centrálne úradné doručovanie a jeho výhody, čo konkrétne nájde občan v obálke a popis dokumentov. Tvorcovia mysleli aj na tých, ktorí sa budú chcieť o obálke a jej obsahu poradiť. V rubrike Kontakt nájdu telefónne číslo a formulár pre Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk.

Postupné zmeny doručovania úradných rozhodnutí majú zabezpečiť jeho zjednodušenie, sprehľadnenie a formálne zjednotenie. Tým občanom, ktorí si prajú komunikovať so štátom elektronicky, musia úrady posielať rozhodnutia do ich elektronických schránok. Tým, ktorí uprednostňujú klasickú poštu, systém automaticky zašle rozhodnutia listinne v nových obálkach vytvorených pre projekt Centrálne úradné doručovanie.

EU: Európsky zbor solidarity

Európsky parlament schválil zriadenie Európskeho zboru solidarity, ktorý mladým ľuďom prinesie nové možnosti dobrovoľníckej práce v únii zameranej na pomoc v oblastiach vzdelávania, zdravia, ochrany životného prostredia, predchádzania prírodným katastrofám, distribúcie potravín a nepotravinových výrobkov či integrácie migrantov a žiadateľov o azyl.

Prostredníctvom Európskeho zboru solidarity môžu mladí ľudia prejaviť záujem o činnosti vykonávané registrovanými organizáciami na viacjazyčnom interaktívnom webovom portáli. Od spustenia iniciatívy v roku 2016 sa stihlo zaregistrovať viac ako 70.000 mladých ľudí a takmer 7.000 osôb sa už zúčastňuje na aktivitách súvisiacich so sociálnou inklúziou, integráciou migrantov, podporou miestnych komunít, rozvojom kultúrneho dedičstva či vzdelávaním. Registrácia je otvorená pre mladých ľudí, ktorí dosiahli vek 17 rokov, v čase začiatku dobrovoľníckej práce však musia mať aspoň 18 a nie viac ako 30 rokov.
      
Podľa europoslancov by sa Európsky zbor solidarity mal viac otvoriť mladým ľuďom s obmedzenými možnosťami a príležitosťami, napríklad osobám so zdravotným postihnutím, mládeži z izolovaných alebo marginalizovaných komunít, ako aj ľuďom s poruchami učenia či zdravotnými problémami. Zdôraznili tiež potrebu zabrániť prípadnému zneužívaniu mladých ľudí na neplatenú prácu pokiaľ existuje kvalitná platená alternatíva, a preto presadili jasné odlíšenie dobrovoľníckej činnosti od platenej práce. Trvanie dobrovoľníckej práce bude obmedzené na dvanásť mesiacov, dĺžka stáže sa bude pohybovať v rozmedzí dvoch a šiestich mesiacov a pracovná zmluva bude pokrývať minimálne obdobie troch mesiacov.

Európska únia zo svojho rozpočtu na tento účel na roky 2018-2020 vyčlení vyše 375 miliónov eur. Deväťdesiat percent tejto sumy dostanú dobrovoľníci, desať percent sa vynaloží na takzvanú pracovnú zložku programu. Európska komisia navrhla, aby sa na Európsky zbor solidarity v budúcom sedemročnom rozpočte (2021-2027) vyčlenila suma 1,26 miliardy eur.

Trend: Spotreba nelegálnych cigariet rastie


Napriek tomu, že spotreba falšovaných a pašovaných cigariet patrí na Slovensku stále medzi najnižšie v Európe, medziročne narástla o 50%. Zaradili sme sa tak medzi krajiny s najvyšším medziročným rastom.

V roku 2017 sa u nás spotrebovalo približne 360 miliónov nelegálnych cigariet, čo predstavuje 4,8% z celkového trhu. Ak by sa tieto cigarety predali legálne, dodatočne získané daňové príjmy by dosiahli približne 44 miliónov eur. Je to o 15 miliónov eur viac ako v roku 2016. Tieto zistenia vyplynuli zo štúdie KPMG UK pre inštitút Royal United Services Institute for Defense and Security Studies (RUSI) - Project SUN 2017, ktorá analyzuje trh s nelegálnymi cigaretami v členských štátoch Európskej únie (EÚ), Nórsku a Švajčiarsku. Nelegálne cigarety zahŕňajú falzifikované cigarety známych značiek a pašované cigarety z iných krajín, nelegálne uvedené na spotrebiteľský trh.

Celková spotreba cigariet na Slovensku za rok 2017 bola najvyššia za posledných päť rokov. Kým v roku 2013 spotrebovali Slováci celkovo 6,53 miliardy kusov cigariet, v roku 2017 to bolo 7,36 miliardy. V porovnaní s rokom 2016 tak vzrástla spotreba medziročne o takmer 8%.
Výrazný nárast zaznamenala aj spotreba pašovaných neznačkových cigariet, tzv. Illicit Whitesktoré pochádzajú z krajín mimo EÚ. Ide o cigarety, ktoré sú obvykle vyrobené legálne, avšak s primárnym účelom predaja mimo krajinu pôvodu. Počas prevozu do cieľovej destinácie sú pašované do krajín, kde nemajú žiadnu alebo len obmedzenú legálnu distribúciu. Predávajú sa bez príslušnej kontrolnej známky (bez zaplatenia spotrebnej dane). V súčasnosti predstavujú takmer 39% nelegálnej spotreby cigariet na Slovensku, čo je približne 140 miliónov kusov cigariet.
Podľa štúdie počet falšovaných a pašovaných cigariet v sledovaných krajinách celkovo v roku 2017 klesol o 7,4% na 44,7 miliárd kusov. Stále to však predstavuje 8,7% celkovej spotreby, čo značí stratu na daňových príjmoch vo výške 10 miliárd eur. Najvyšší objem nelegálnych cigariet sa v roku 2017 opäť spotreboval vo Francúzsku (7,61 miliardy kusov), nasleduje Veľká Británia (6,9 miliardy) a Poľsko (4,91 miliardy) cigariet. Zaujímavosťou je, že napriek umiestneniu v prvej trojke z pohľadu celkovej nelegálnej spotreby, Francúzsko spolu s Poľskom zaznamenali najvyšší medziročný pokles spotreby nelegálnych cigariet. Najvýznamnejším zdrojom nelegálnej spotreby v EÚ boli v roku 2017 cigarety pašované z krajín mimo EÚ vrátane tzv. Illicit Whites. Spolu s falšovanými cigaretami dosiahli objem viac ako 38 miliárd spotrebovaných kusov, t.j. až 85% celkovej nelegálnej spotreby. V uplynulom roku bola najväčším zdrojom nelegálnych cigariet z krajín mimo EÚ Ukrajina, nasledovaná Bieloruskom.

streda 12. septembra 2018

Upozorňujeme: Nebezpečné prípravky na vlasy


Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém EÚ pre nepotravinárske výrobky) pribudli hlásenia od kontrolných orgánov v Taliansku a Írsku. Upozorňujú na nebezpečné kozmetické výrobky, ktoré sa však môžu predávať aj v iných krajinách.

Vo výrobkoch na vlasy I provenzali Balsamo erboristico ai semi di lino (značka: Gianasso výrobná dávkalot 3167, 3067, 3137, 3167, 3487, 3527, 2987, krajina pôvodu: Taliansko výrobca: La Duellepi, srl) bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v zmysle neskorších predpisov.

Farba na vlasy Emergency Cone Henna (značka: Malika, výrobná dávka: 48533, čiarový kód: 3574641063016, krajina pôvodu: Pakistan, výrobca: WB Products, Karachi-Pakistan) obsahuje aj látku phenol (0,19% a 2,12% mg.kg-1), čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1175) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

SR: Diaľničné známky v roku 2019


Vodiči zaplatia za diaľničné známky v budúcom roku rovnakú cenu. Ročnú diaľničnú známku si môžu zakúpiť v hodnote 50 eur, mesačnú (30-dňovú) diaľničnú známku za 14 eur a 10-dňovú diaľničnú známku za 10 eur. Ročná diaľničná známka platí od 1. januára 2019 do 31. januára 2020. Takisto sa nebude meniť ani časová platnosť diaľničných známok.

„Ceny za diaľničné známky ponechávame na rovnakej úrovni aj preto, aby sme motivovali vodičov, nech uprednostňujú diaľnice a rýchlostné cesty. Tieto umožňujú pohodlnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie spojenie. Poplatky za používanie diaľnic investujeme do rozvoja cestnej infraštruktúry“, povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Slovensko má už od roku 2011 nezmenenú cenu za ročnú diaľničnú známku, ktorá je v regióne najnižšia. Vodiči môžu dnes využívať približne 790  km diaľnic, rýchlostných ciest a vymedzených úsekov ciest 1. triedy, ktoré spravuje Národná diaľničná spoločnosť. Predaj diaľničných známok má rastový trend. Do konca augusta 2018 sa na elektronických diaľničných známkach vybralo vyše 66 miliónov eur bez DPH.

GDPR: Povinnosti pokračujú


Zavedenie nariadenia GDPR v máji tohto roka bolo najväčšou zmenou pravidiel ochrany osobných údajov na úrovni EÚ za posledných viac ako 20 rokov. Aj po 100 dňoch od nadobudnutia účinnosti však organizácie stoja v tejto súvislosti pred mnohými výzvami.

Organizácie sa na GDPR pripravovali hlavne získavaním nových talentov a technológií, ktoré mali zabezpečiť súlad s nariadením v stanovenom termíne. Väčšina z nich sa sústredila na dátum účinnosti, ktorým bol 25. máj, ale týmto termínom sa plnenie povinnosti nekončí. Riešením pre napĺňanie požiadaviek nariadenia je využívanie nových technologických systémov, postupov a podnikových procesov. Takýto prístup bude kľúčový pre zabezpečenie súladu aj v budúcnosti. „Mnohé organizácie si uvedomujú, že systémy, ktoré sú momentálne vhodné a dostatočné, nemusia v budúcnosti stačiť, a preto budú skúmať technológie so stále efektívnejším dosahovaním súladu s GDPR. Potrebné budú tiež ďalšie zdroje na udržateľnosť programov smerujúcich k udržiavaniu súladu s GDPR", komentuje Dagmar Yoder.
      
Kompetentné orgány zatiaľ neudelili pokutu v dôsledku porušenia povinností stanovených GDPR a organizácie tak môžu mať tendenciu poľaviť zo svojich opatrení, kým nedôjde k prvému výstražnému trestu. V prípade previnenia hrozí pokuta až do 20 miliónov eur alebo 4% celkového ročného obratu a riziko početných žalôb, ktoré by v konečnom dôsledku mohli pre spoločnosti mať ešte väčšie finančné a reputačné dôsledky. Práve reputačné riziko je tak pre mnohé spoločnosti najväčším motivátorom pri zavádzaní potrebných opatrení, postupov a kontrolných mechanizmov do každodennej praxe.    

utorok 11. septembra 2018

Slovensko.sk: Prístup k e-schránke


K obsahu elektronických schránok subjektov, ktoré zanikli, alebo už nie sú nažive, je od 2. septembra 2018 možné pristupovať aj bez osobného vyžiadania. Táto možnosť je ale obmedzená v súlade s novelou zákona o e-Governmente.

Do elektronických schránok fyzických osôb, fyzických osôb podnikateľov, právnických osôb aj orgánov verejnej moci, ktoré boli deaktivované z dôvodu úmrtia, ukončenia podnikania alebo zrušenia (zániku) subjektu však nebude možné doručovať rozhodnutia (odosielateľovi rozhodnutia sa zašle chybová správa s informáciou, že doručovanie do schránky adresáta nie je možné) a taktiež sa z nich nebudú dať odosielať správy. Zastupovania, resp. udelené oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickými schránkami ostanú ale zachované.

Uvedená zmena vyplýva z novelizovaného ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o e-Governmente: „Správca modulu elektronických schránok zabezpečí majiteľovi elektronickej schránky a jeho právnemu nástupcovi, ak o ňom vie, prístup k obsahu elektronickej schránky aj po jej deaktivácii, a to podobu podľa § 15 písm. a).“ 

Radíme: Po letných horúčavách potrebuje vozidlo dôkladnú kontrolu


Extrémne teploty tohtoročného leta zanechali stopy aj na vozidlách. Pri dlhotrvajúcom vystavení automobilu spaľujúcim slnečným lúčom sa poškodzuje rýchlejším tempom nielen lak, ale prakticky všetky jeho funkčné časti – od pneumatík, cez brzdy, batériu až napríklad po čelné sklo. Po odznení úmornej vlny horúčav sa preto odporúča dôkladná kontrola stavu vozidla.

„Akonáhle začne teplomer ukazovať znesiteľné hodnoty, nemali by vodiči odkladať kontrolu pneumatík a doplnenie všetkých prevádzkových kvapalín. Oboje by malo síce patriť medzi rutinné úkony, ale dlhé obdobie tropických dní z toho aktuálne robí veľmi urgentnú úlohu“, upozorňuje Petr Vaněček. Vysoké denné teploty a veľké rozdiely medzi dňom a nocou môžu viesť k celkovému zníženiu tlaku v pneumatikách. Pri jeho kontrole je potrebné vychádzať z hodnoty odporúčanej pre konkrétne vozidlo napísanej v manuáli, nie z hodnoty maximálneho tlaku uvedenej na bočnici pneumatík. Súčasne s kontrolou tlaku sa odporúča preveriť aj hĺbka dezénu, pretože pri vysokých teplotách sa pneumatiky opotrebovávajú podstatne rýchlejšie. Aj keď skúsení vodiči chránia v priebehu leta lak vozidla pred poškodením a vyblednutím prípravkom s UV filtrom a interiér vozidla zodpovedajúcim zaclonením, ani tak sa všetkým drobným škodám nevyhnú. Pri vizuálnej prehliadke vozidla po letnej sezóne by sa mali zvlášť zamerať na čelné sklo, ktoré ohrozujú vysoké tepelné šoky – napríklad v autoumyvárni alebo pri náhlej zmene počasia s príchodom letnej búrky. Skontrolovať, či nie je niekde prasknuté, preto určite nie je od veci.

Dobré je odporučiť aj cestu do autoservisu na dôkladné preverenie stavu bŕzd, batérie a štartéra, prípadne zmeranie bodu tuhnutia chladiacej kvapaliny. Čím vyššia teplota, tým viac hrozí prehriatie brzdového obloženia a brzdovej kvapaliny. Uistenie sa o správnej funkcii bŕzd v autoservise minimálne pridá pokoj na duši. Tiež na batérii môže prehrievanie v teplom počasí napáchať veľa škôd a po nástupe chladnejšieho počasia môže vodičov nepríjemne prekvapiť jej znížená kapacita. To isté platí aj o štartovaní alebo žhavení. V teple naštartuje motor jednoducho, takže sa prípadná skrytá porucha na štartovaní alebo žhavení nemusí vôbec prejaviť, ale v chladnejšom počasí  môže byť všetko náhle inak. Návštevu servisu by mali vodiči súčasne využiť aj na kontrolu klimatizácie, ktorá tiež vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Kabínový filter by sa mal meniť aspoň jedenkrát do roka, občas je nutné doplniť chladiace médium.

Kontrolu vozidla by malo uzatvoriť jeho dôkladné vyčistenie a ošetrenie všetkých povrchov namáhaných vysokými teplotami, teda nielen laku, ale aj všetkých plastových plôch a pneumatík. Najskôr prichádza na rad odstránenie hrubých nečistôt, drobných prachových častíc (vrátane agresívneho letného peľu) a mastných sadzí z výfukov ostatných automobilov. Až po dôkladnom ručnom umytí alebo v tlakovej umyvárni s odmasťovacím prípravkom je možné nanášať kvalitný vosk, ktorý ošetrí drobné letné poškodenia.

Trend: Umelá inteligencia v automobilovom priemysleUž o niekoľko rokov bude asistent pre odbočenie vpravo schopný presne interpretovať aj nepredvídateľné dopravné situácie a varovať vodiča. Automatické núdzové brzdenie je tiež technicky možné. Jeden zo systémov slúžiacich na tento účel je aj rozpoznanie gest. Využíva strojové učenie, umelé neurónové siete a snímacie techniky na detekciu približujúceho sa cyklistu oveľa skôr, ako to bolo možné doteraz. Umelá inteligencia tiež oznámi asistentovi pre odbočenie vpravo, ktorým smerom sa chodec alebo cyklista pravdepodobne pohne.  „Umelá inteligencia hrá veľkú úlohu pri nahrádzaní ľudských činností. Vďaka softvéru, ktorý ňou bude vybavený dokáže vozidlo interpretovať a vyhodnotiť nielen to, čo sa odohráva pred vozidlom, ale do úvahy vezme aj to, čo by sa mohlo udiať“, hovorí Karl Haupt. V tomto zmysle sa algoritmy umelej inteligencie podobajú skúsenému vodičovi, ktorý inštinktívne rozozná potenciálne kritickú situáciu a včas sa pripraví na brzdenie. Schopnosti počítača by teda mali byť minimálne na úrovni človeka. Toto kritérium najlepšie spĺňajú algoritmy využívajúce metódy hlbokého strojového učenia.

Rovnako ako ľudia, aj systémy umelej inteligencie sa musia najskôr naučiť riadiť vozidlo. Ako autoškola im slúži metóda „kontrolovaného učenia.“ V rámci tohto procesu softvér analyzuje obrovské množstvo dát, aby odvodil úspešné a neúspešné stratégie postupov, a neskôr takéto naučené správanie použil vo vozidle. Dáta pre strojové učenie sa získavajú ukladaním signálov z radarov a kamier z reálnej cestnej premávky. Viac dát a výpočtov vedie k lepším výsledkom. Práve preto je široká databáza takýchto údajov základným kameňom vývoja umelej inteligencie. To vyžaduje vytvorenie systému, ktorý spája milióny pixelov v obraze z kamery a dokáže vyhľadať každú kombináciu parametrov, ktorá by vyriešila daný problém. Sériová výroba tohto systému bude zahájená s príchodom piatej generácie multifunkčnej kamery, pričom už aj kamery predchádzajúcej generácie využívajú prístupy hlbokého učenia.

Spoločnosť Continental plánuje ešte v priebehu t.r. zamestnať približne 400 špecialistov na umelú inteligenciu a stále hľadá ďalších talentovaných ľudí na vývoj produktov a procesov v oblasti umelej inteligencie.

pondelok 10. septembra 2018

On-line: Bez prístupu k internetu už takmer nedokážeme fungovať


Ľudia sú dnes závislí od pripojenia k internetu v takej miere, že až 23% by sa radšej nechalo prichytiť nahých na verejnosti, než ostať bez svojich on-line zariadení. Podľa prieskumu Kaspersky Lab viac ako pätina (22%) respondentov tvrdí, že pripojenie je pre nich rovnako dôležité ako mať prístup k jedlu a potravinám, vode či bývaniu.

To, že sa spoliehame na digitálne zariadenia ako aj pripojenie, ktoré poskytujú, je teraz tak silné, že strata smartfónu (prípadne tabletu) môže byť stresujúcejšia než mnohé iné skutočne traumatické situácie. Takmer všetci respondenti (90%) uviedli, že by boli vystresovaní, ak by svoje zariadenie stratili, alebo im ho niekto ukradol. Na porovnanie, zmeškanie vlaku alebo lietadla stresuje „len“ 88% respondentov a 80% v prípade, pokiaľ by boli účastníkmi menej závažnej dopravnej nehody. Ľudia sú dokonca ochotní riskovať, že sa dostanú do trápnej situácie alebo až ublíženie na zdraví, len aby zostali v on-line spojení. Napríklad 26% respondentov sa pozeralo do telefónu pri prechode cez cestu a 21% keď prechádzalo neznámou či nebezpečnou štvrťou.

Byť on-line dnes znamená tiež, že sa staráte a zaujímate o okolie. Konektivita sa stala integrálnou súčasťou našich vzťahov, či už voči rodine alebo priateľom. V prípade, že ľudia nemôžu používať svoje zariadenia, najčastejšie sa obávajú o rodinu a priateľov (51%) a tiež toho, že nebudú schopní pomôcť členovi rodiny v prípade, ak sa niečo stane (45%). Obavy z problémov s on-line pripojením a ich dôsledkov na naše milostné životy sú často oprávnené. Medzi problémy, ktoré nefungujúce pripojenie spôsobuje, patrí napríklad zmeškanie rande (21%), ale aj problémy, ktoré pretrvávajú v dlhšom časovom horizonte. Jeden zo šiestich respondentov (15%) priznáva problémy s blízkymi osobami v dôsledku vybitia batérie, straty alebo odcudzenia zariadenia.

Online pripojenie zohráva dôležitú úlohu v našom každodennom živote. Páry vyžadujú, že ich partner bude na ich správy či hovory aktívne reagovať, rodičia zas očakávajú, že budú môcť okamžite zistiť, kde sú ich deti a kamaráti nepočítajú s tým, že ich budete ignorovať. Bez prístupu k svojim zariadeniam sa ľudia dostávajú do mnohých problémov – príležitosti im utekajú pomedzi prsty, nevedia sa zorientovať a obávajú sa o svojich blízkych. Naša túžba a potreba byť stále online a veci, ktoré sme ochotní urobiť pre to, aby sme boli pripojení, poukazujú na to, aké dôležité sú pre nás naše digitálne zariadenia. Nemali by sme však zabúdať na bezpečnosť a mali by sme na ňu prihliadať nech už robíme čokoľvek a nachádzame sa kdekoľvek. Používatelia musia dbať na to, aby bez ohľadu na situáciu ich pripojenie zostalo vždy bezpečné“, hovorí Dmitrij Aleshin.

Napriek závislosti na on-line pripojení až 18% ľudí nerobí nič pre to, aby ich zariadenia udržiavali plne funkčné a on-line. Iba 34% ľudí kontroluje úroveň batérie a len jeden z piatich (22%) pravidelne kontroluje ich stav

OverSi: Prvé elektronické výpisy

Od 1. septembra platí pre slovenské úrady zákaz žiadať výpisy z  obchodného a živnostenského registra a z katastra nehnuteľností, ktoré dokážu nájsť sami v spoločných registroch. V prvý pracovný deň 3. 9. sa zo 7.090 registrovaných používateľov portálu OverSi, prostredníctvom ktorého môžu  zamestnanci orgánov verejnej moci pristupovať k údajom občanov, prihlásilo 1.862 subjektov.

Vznikol tiež web stopbyrokracii.sk, kde sú informácie, kontakty a najmä možnosť podať podnet na úrad, ktorý by jeden z výpisov žiadal. Prvý deň dostal ÚPVII dve takého hlásenia. Všetky úrady, kde úradníci pochybia, najskôr protibyrokratický tím pracovníkov ÚPVII upozorní na porušenie zákona a v prípade opakovaného porušenia môže jeho úrad takéto inštitúcie pokutovať.

Na mailovú adresu stopbyrokracii@vicepremier.gov.sk v pondelok 3. 9. prišlo 79 otázok a žiadostí. 42 telefonických požiadaviek riešilo v piatok a v pondelok Ústredné kontaktné centrum. Zamestnanci úradov sa zaujímali napríklad o to, ako získajú prístup, alebo kam majú zasielať registračné žiadosti. Rovnako im boli poskytnuté metodické usmernenia a výklad k samotnému zákonu proti byrokracii. Medzi technickými problémami sa opakuje najmä nevyhnutnosť prihlásiť sa s verejnou statickou IP adresou pre úrady, ktoré nie sú v sieti Govnet.  Celkovo bolo počas pondelka 3. 9. 2018 prostredníctvom systému OverSi úradníkmi vyžiadaných 182 výpisov. Ďalšie stovky výpisov si overovali úradníci prostredníctvom svojich systémov, ktoré sú integrované na Centrálnu správu referenčných údajov (CSRÚ).

SR: Najvyššie mzdy mali finanční a poisťovací zamestnanci

Priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve SR dosiahla podľa Štatistického úradu SR v 2. štvrťroku 1.004 eur a v medziročnom porovnaní sa zvýšila o 6,4%. Nižší prírastok spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa medziročne zvýšila o 3,5%. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 1. štvrťroku 2018 vzrástla o 1,4%.       

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetví finančné a poisťovacie činnosti (1.991 eur), informácie a komunikácia (1.772 eur) a dodávka elektriny, plynu a pary (1.626 eur). V dvanástich  odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (567 eur), ostatných činnostiach (643 eur) a v stavebníctve (715 eur).

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka priemerná nominálna mzda vzrástla vo väčšine odvetví, relatívne najrýchlejšie v umení, zábave a rekreácii (o 9,7%),  verejnej správe a obrane (o 9,6%) a v obchode (o 9%).

Z pohľadu právnej formy subjektov priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v porovnaní s 2. štvrťrokom 2017 v rozpočtových organizáciách o 9,1% na 1.062 eur, vo veľkých podnikoch s 20 a viac zamestnancami o 7,2% na 1.216 eur, príspevkových organizáciách o 6% na 1.105 eur a v malých podnikoch do 19 zamestnancov o 2,9% na 716 eur.

Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1.258 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 758 eur v Prešovskom kraji do 942 eur v Trnavskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 2. štvrťroku 2017 s najvyšším prírastkom o 9,1% v Nitrianskom kraji a o 8,2% v Žilinskom kraji.

V 1. polroku 2018 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 980 eur. Medziročne sa zvýšila o 6,4 %, reálna mzda vzrástla o 3,7 %. Rast nominálnej mzdy bol o 2,2 p. b. rýchlejší ako v rovnakom období minulého roka

piatok 7. septembra 2018

Novinka: Súťaž o tri roboty SCARA

Epson vkladá svoju najnovšiu technológiu do rúk budúcnosti: univerzít, stredných škôl a výskumných inštitúcií v celej oblasti EMEAR (Európa, Stredný východ a Afrika). 

Prečo zvolila spoločnosť vzdelávacie a výskumné inštitúcie? Aby podporila rast, rozvoj a konkurencieschopnosť priemyslu a automatizácie. Svoje žiadosti posielajte on-line na epson.eu/robots-contest. Ak odošlete svoj návrh pred 15. decembrom 2018, získate možnosť vyhrať 3 roboty  na podporu svojho projektu.

Žiadatelia budú hodnotení podľa zoznamu kritérií, medzi ktoré patrí inovatívnosť, príspevok k vzdelávaniu, rozvoj schopností, jedinečnosť využitia robotu a udržateľnosť. Pri postupe do užšieho výberu budú vyzvaní, aby predstavili svoju žiadosť pred panelom hodnotiteľov.

e-Školy: Piaty ročník otvorený

Grantový program e-Školy pre budúcnosť prichádza aj po piaty rok s hlavnou témou správne a bezpečné využívanie digitálnych technológií.

Príležitosť majú pedagógovia a mimovládne organizácie, ktoré majú dobrý nápad, ako zmysluplne zaradiť zodpovedné používanie digitálnych médií do vyučovacieho procesu. Nadácia Orange prerozdelí na jednotlivé projekty celkovo 50.000 €.

Grantový program je otvorený od  03. 09. 2018, uzávierka prijímania projektov je 3. 10. 2018 o 24:00 hod. Uchádzať sa o podporu so svojim projektom môžu pedagógovia a mimovládne organizácie prostredníctvom on-line prihlášky na stránke nadaciaorange.egrant.sk. Výsledky grantového programu budú zverejnené po 26. októbri 2018.

Počas predchádzajúcich štyroch rokov grantového programu Nadácia Orange podporila 180 projektov z celkovo predložených 439 žiadostí.

SR: Zbankrotoval už aj tínedžer

V auguste zbankrotovalo 1.352 obyvateľov Slovenskej republiky. Je to o 74 prípadov viac ako v predchádzajúcom mesiaci. 

V medziročnom porovnaní bolo v auguste tohto rok vyhlásených až o 681 bankrotov viac. Od začiatku tohto roka do konca augusta bolo na Slovensku vyhlásených už 8.976 osobných bankrotov, čo je o 71% viac ako za celý minulý rok. Údaje vyplývajú z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau.

Najpočetnejšou skupinou dlžníkov boli tridsiatnici. A prvýkrát bol zaznamenaný osobný bankrot u tínedžera. Najviac osobných bankrotov bolo v auguste t.r. vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 318, najmenej v Bratislavskom kraji – 81.

štvrtok 6. septembra 2018

EU: Shazam súčasť Apple

Európska komisia schválila prevzatie aplikácie na rozpoznávanie hudby Shazam koncernom Apple. Podrobné skúmanie podľa komisie ukázalo, že akvizícia nenaruší konkurenciu na európskom trhu streamovania hudby.
     
Apple ohlásil prevzatie aplikácie koncom minulého roka a Európska komisia začala skúmanie transakcie v apríli tohto roka. Apple má akvizícia pomôcť lepšie konkurovať službe Spotify, ktorá je lídrom v oblasti streamovania hudby.
     
Aplikácia Shazam umožňuje prostredníctvom mikrofónu mobilného telefónu identifikáciu piesne, ktorá hrá v okolí.   

Upozorňujeme: Ďalšie nebezpečné výrobky

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozornil na nové nebezpečné kozmetické výrobky v Európskej únii, ktoré do systému Rapex nahlásili kontrolné orgány v Írsku, Taliansku, Spojenom kráľovstve a v Nemecku. 

Prvým je výrobok na vyrovnávanie vlasov Original Smoothing Solution značky Brazilian Blowout z USA. Obsahuje methylene glycolv ekvivalent formaldehydu vo vodnom roztoku. Ďalej chýbala adresa zodpovednej osoby, informačná zložka k výrobku a pre tento výrobok nebola vypracovaná ani správa o bezpečnosti kozmetického výrobku. Pásiky na bielenie zubov Crest Whitestrips značky Crest z USA obsahujú nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka. Vo farbe na tetovanie Dark Brown značky Intenze z USA bola zasa zistená prítomnosť ťažkých kovov arzénu, olova a niklu. V čiernej farbe na tetovanie Dark Sumy značky Panthera XP z Talianska bolo pri kontrole zistené prekročené povolené množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov.
     
Vo výrobku pre deti s názvom Lait de toilette Hydralant pour Bé značky Pr Francoise Bedon z Francúzska je v zozname zložiek uvedená zmes konzervačných látok methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone. Táto zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok tak môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb. Spotrebitelia si musia dať pozor aj v prípade výrobku na bielenie pokožky Whitening Body Cream z Toga z dôvodu vysokého obsahu látky hydrochinón, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie. Nebezpečný je tiež výrobok na bielenie pokožky Lightening Beauty Lotion značky BSQ/Caro bright+ kvôli vysokému obsahu látky kojic acid (kyselina kojová), ktorá je aplikovaná na veľký povrch pokožky.

Novinka: Art Selfie

Kultúrny inštitút Google spustil v rámci svojej aplikácie Google Arts & Culture novú funkciu. Art Selfie umožňuje používateľom vyhľadávať umelecké diela prostredníctvom selfie, čiže spárovať ich tvár s tvárou z obrazu. 

Využíva pritom technológiu počítačového videnia založeného na strojovom učení, ktorá porovnáva tvár používateľa s tisíckami historických umeleckých diel vo svojich databázach. Svet umenia môžete teraz objsviť aj cez svoju tvár na g.co/ArtSelfie, dostupné pre
iOS a Android. K dispozícii sú gify, obrázky a b-roll.

Ako Art Selfie funguje?
* Stiahnete si aplikáciu Google Arts and Culture (iOS,
Android).
* Otvorte Domovskú stránku aplikácie. Prejdite dole, až kým neuvidíte kartu s nápisom “Art Selfie”.
(Poznámka: karta sa nenachádza v menu, ale v strede obrazovky).
* Kliknite na tlačidlo „Začínáme“ (prípadne „Get started“ / podľa nastavenia jazyka). Urobíte si selfie, následne sa zobrazia výsledky, ktoré sa zhodujú s vašou fotografiou.
* Na stránke s výsledkami máte viacero možností: kliknutím na ikonu „Zdieľať“ môžete výsledok uverejniť prostredníctvom akejkoľvek aplikácie vo vašom telefóne, ktorá podporuje zdieľanie obrázkov, kliknutím na obrázok môžete zobraziť ďalšie podrobnosti o diele.

streda 5. septembra 2018

SR: Slovnaft má prvú nabíjaciu stanicu pre elektromobily

Rafinéria na bratislavskej Prístavnej ulici na svojej čerpacej stanici nainštalovala prvú elektronabíjačku v rámci projektu NEXT-E na Slovensku. Do konca roka by mali pribudnúť ďalšie štyri elektronabíjačku.

Zákazníci môžu nabíjať svoje elektromobily bezplatne pomocou konektoru so striedavým ako aj jednosmerným prúdom. Odhadovaný čas nabitia jedného elektromobilu je približne 30 minút pri nabití batérie na 80%.

Európska komisia vybrala NEXT-E na spolufinancovanie cez Nástroj na spájanie Európy (Connecting Europe Facility – CEF), v rámci ktorého sa nainštaluje 222 rýchlonabíjačiek a 30 ultranabíjačiek v Česku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Rumunsku a na Slovensku. Konzorcium NEXT-E dostalo grant vo výške 18,84 milióna eur na rozvoj elektromobility. Na Slovensku sa v rámci projektu vybuduje 18 rýchlonabíjacích a sedem ultranabíjacích staníc. Nainštalovanie všetkých elektronabíjačiek v šiestich krajinách bude realizované do konca roku 2020.

Trend: Drahšie potraviny

Potraviny sú na Slovensku stále drahšie. Od roku 2000 zdraželi už o 46%. Spolu s Rakúskom sme sa ocitli v strede európskeho rebríčka. 

Podľa Slovenského farmárskeho, družstva (SFD) si naša krajina v tomto roku pripisuje na svoje konto nelichotivé prvenstvo v Európskej únii, nakoľko ceny potravín a nealkoholických nápojov v SR rastú najvýraznejším tempom v rámci celej EÚ. Naopak jednoznačne najpomalší nárast cien potravín a nealkoholických nápojov v období rokov 2000 až 2017 evidovali v Írsku, a to o 7,6%. V prípade Portugalska od začiatku milénia narástli ceny potravín a nealko nápojov o 27,5%, vo Francúzsku a Holandsku zhodne o 31%. Absolútnym rekordérom s najrýchlejším nárastom cien potravín a nealkoholických nápojov (až o 185,6%) je Rumunsko. O vyše 120% vzrástli ceny potravín od roku 2000 aj v Maďarsku a Lotyšsku.
   
Za posledných 17 rokov ceny tovarov a služieb na Slovensku vzrástli celkovo o 64,1%. Najvýraznejší nárast sa pritom zaznamenal v prípade vzdelávania, a to o takmer 173%. Nasledovala kategória bývanie a energie s nárastom cien o takmer 140%. Iba nábytok a zariadenie domácností je lacnejšie ako na začiatku milénia, a to asi o 9%. Podľa údajov Štatistického úradu priemerné nominálne mzdy Slovákov zaznamenali od roku 2000 tiež nárast o 145%.

EU: Opatrenia proti solárnym panelom z Číny

Antidumpingové a antisubvenčné opatrenia EÚ týkajúce sa solárnych panelov dovážaných z Číny prestali platiť v pondelok o polnoci po takmer piatich rokov ich používania.
     
Európska komisia sa po zvážení potrieb výrobcov aj tých, ktorí používajú, alebo dovážajú solárne panely, rozhodla, že je v najlepšom záujme EÚ, aby upustila od uvedených antidumpingových a antisubvenčných opatrení. Toto rozhodnutie zohľadňuje tiež nové ciele únie v oblasti obnoviteľnej energie.
     
EÚ uložila antidumpingové a antisubvenčné opatrenia proti čínskym solárnym panelom v decembri 2013 na obdobie dvoch rokov. Tieto kroky boli obnovené v marci 2017, ale len na obdobie 18 mesiacov, na rozdiel od obvyklých piatich rokov. Rozšírenie ochranných opatrení len na obdobie 18 mesiacov znamenalo kompromis medzi konkurenčnými záujmami a postupné prispôsobovanie cien dovozu do EÚ cenám na svetových trhoch.
     
Podľa oznámenia eurokomisie sa situácia na trhu nezmenila do takej miery, že by bolo odôvodnené ďalšie predĺženie ochranných opatrení nad rámec plánovaných 18 mesiacov. Exekutíva EÚ preto odmietla žiadosť zo strany tohto výrobného odvetvia EÚ o nové preskúmanie ukončenia opatrení.

utorok 4. septembra 2018

EU: Ovocie, zelenina a mlieko do škôl

S novým školským rokom sa do škôl vracia aj program Európskej únie na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka na školách. 

Súčasťou školského programu EÚ, ktorého cieľom je podporovať zdravé stravovacie návyky detí, bude distribúcia ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov ako aj osobitné vzdelávacie programy, ktoré majú zvýšiť informovanosť žiakov o dôležitosti správnej výživy a vysvetliť im, ako sa vyrábajú potraviny. Účasť na programe je dobrovoľná, no zapojiť sa rozhodli (či už do celého programu alebo len jeho časti) všetky členské štáty EÚ. V rámci programu sa každý školský rok vyhradí 150 miliónov EUR na ovocie a zeleninu a 100 miliónov EUR na mlieko a iné mliečne výrobky. Členské štáty majú možnosť financovať tento program nielen z prostriedkov EÚ, ale ho aj navýšiť z vlastných finančných zdrojov.

Vďaka čoraz vyššiemu počtu zúčastnených škôl malo v školskom roku 2017/2018 z tejto iniciatívy v oblasti zdravého stravovania osoh už viac ako 30 miliónov detí v celej EÚ. Pri výbere distribuovaných produktov sa zohľadňujú zdravotné a environmentálne hľadiská, sezónnosť, rôznorodosť a dostupnosť. Členské štáty môžu podporiť nákup miestnych alebo regionálnych produktov, ekologické výrobky, krátke dodávateľské reťazce, environmentálne prínosy a systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky.