piatok 18. mája 2018

On-line: Kalkulačka na výpočet poistného

Sociálna poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke kalkulačku na informatívny výpočet poistného od 1. júla 2018. Podľa nej SZČO zistia, či sú od 1. júla 2018 povinní platiť poistné na sociálne poistenie a môžu si tiež informatívne vypočítať jeho výšku.  

Do kalkulačky SZČO najprv vloží údaj o príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, a to bez odpočítania výdavkov. Kalkulačka oznámi, či SZČO k 1. júlu 2018 vzniklo, alebo naďalej trvá povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie, alebo či jej poistenie zaniklo. Ak je povinná platiť poistné, pokračuje sa vo výpočte po zadaní vypočítaj vymeriavací základ podľa pokynov. V prípade, že SZČO pozná svoj vymeriavací základ, môže do kalkulačky zadať iba tento údaj.

Výpočet v on-line kalkulačke je informatívny a SZČO bude Sociálna poisťovňa informovať do 23. júla 2018. Poisťovňa pošle SZČO oznámenie, ak jej od 1. júla 2018 vzniká povinné poistenie a tiež, ak jej povinné poistenie pokračuje, alebo zaniká. Prvú platbu za júl 2018 potom SZČO uhradí do 8. augusta 2018. Sociálna poisťovňa neskôr podobne informuje aj SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. 

Upozorňujeme: Solárium nie je zdravou alternatívou slnečného žiarenia

Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR opálenie zo solária nechráni kožu pri letnom pobyte na slnku. Poskytuje iba ochranu porovnateľnú s nízkym ochranným faktorom. Naopak používanie solária spolu s nadmerným vystavovaním sa slnečnému žiareniu zohráva významnú úlohu v náraste melanómu kože.      

Koža má obmedzenú schopnosť regenerácie, čo môže pri neuváženej expozícii UV žiarenia spôsobiť, že niektoré bunky zostanú trvalo poškodené. Kožné defekty sa nemusia prejaviť okamžite. Veľmi rizikové je nárazové a niekoľkonásobné spálenie pokožky v detstve, prípadne v mladom veku, pretože takéto priestupky sa kumulujú a po rokoch môžu vyústiť až do rakovinového procesu. Pri nadmernej expozícii UV žiarenia môže dôjsť k akútnym prejavom, ako je zvýšená tvorba pigmentových znamienok, zvýšená citlivosť až zápal kože, vysušenie respektíve zhrubnutie pokožky, vznikajú imunologické zmeny. Po dlhšom čase nastáva predčasné starnutie kože. Pri chronickej expozícii UV žiarenia dochádza k poškodeniu DNA a tvorbe prekanceróz, čo vedie k vzniku nezhubných a zhubných nádorov vrátane malígneho melanómu. Zvlášť citlivo reagujú na UV žiarenie oči, kde hrozí rovnako trvalé poškodenie.

Úrad verejného zdravotníctva SR zdôrazňuje, že návšteve solária by sa mali vyhnúť osoby mladšie ako 18 rokov, tehotné ženy a ľudia s potlačenou imunitou po transplantáciách. Obchádzať by ich mali aj osoby s teplotou a akoukoľvek infekčnou chorobou vrátane prechladnutia, tiež ľudia s albinizmom a bledým typom pokožky s rozmnoženými pigmentovými materskými znamienkami, osoby s veľkým počtom névov a materskými znamienkami väčšími ako päť milimetrov. Solárium nie je vhodné ani pre osoby s čerstvými a chronickými jazvami na koži, s akútnym a chronickým poškodením kože, alergiami na slnečné žiarenie či ľudí po operácii očných šošoviek a chorobách zraku.      

Vlani bolo na Slovensku evidovaných 731 zariadení solárií. Pri kontrolách sa zistilo, že na Slovensku je stále mnoho prevádzok, ktoré porušujú legislatívne predpisy a nedodržiavajú celkovú hygienickú úroveň. Kontroly často odhalia aj pochybenia pri používaní UV žiaričov, ktorých produkcia UV žiarenia prekročila legislatívou stanovenú limitnú hodnotu. Minulý rok bolo po kontrolách v soláriách uložených 49 pokút v sume 15.930 eur. 

EU: Stop testovaniu na zvieratách

Európska únia by mala spustiť diplomatickú ofenzívu zameranú na celosvetový zákaz testovania kozmetiky na zvieratách od roku 2023.  

Predaj kozmetických výrobkov, ktoré boli testované na zvieratách, je v rámci EÚ zakázaný od roku 2013. Približne 80% krajín však naďalej umožňuje testovanie a predaj kozmetiky testovanej na zvieratách. Poslanci poukázali aj na nedostatky systému fungujúceho v EÚ. Niektoré kozmetické prípravky sú totiž naďalej testované na zvieratách, avšak za hranicami EÚ. Tieto výrobky prechádzajú na území únie pred ich umiestnením na trh ďalšími testami, pri ktorých sa však už využívajú alternatívne metódy.

Podľa uznesenia Európskeho parlamentu sa väčšina zložiek prítomných v kozmetických výrobkoch používa aj v iných výrobkoch, akými sú lieky, čistiace a pracie prostriedky či potraviny. Na tieto zložky sa vzťahuje iná legislatíva, ktorá môže povoľovať ich testovanie na zvieratách. Nedostatok spoľahlivých informácií o kozmetických výrobkoch dovážaných do EÚ z tretích krajín, kde boli testované na zvieratách, predstavuje naďalej závažný problém. Uznesenie odmieta akékoľvek oslabenie zákazu testovania kozmetiky na zvieratách v EÚ prostredníctvom prebiehajúcich obchodných rokovaní či pravidiel Svetovej obchodnej organizácie.

Únia by mala zaistiť, že na trh EÚ sa zo zahraničia nedostanú žiadne výrobky testované na zvieratách. Parlament vyzval lídrov členských štátov a EÚ, aby využili svoje diplomatické siete na vytvorenie koalície na podporu celosvetového zákazu testovania kozmetických výrobkov na zvieratách a obchodu s takto testovanými zložkami týchto výrobkov - napríklad prostredníctvom medzinárodného dohovoru OSN. Globálny zákaz testovania kozmetiky na zvieratách by mal podľa poslancov nadobudnúť účinnosť v roku 2023.

Aktuálne: Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Od 20. mája môžu záujemci podávať na ministerstvo dopravy žiadosti o zriadenie novej stanice technickej kontroly. Zákon prináša aj nové predpisy o schvaľovaní vozidiel a opatrenia Európskej únie, ktoré súvisia s kontrolami technického stavu.  

V okresoch a krajoch Slovenskej republiky je stanovený fixný počet staníc technickej kontroly (STK). Na získanie povolenia na ďalšiu stanicu je určený počet evidovaných vozidiel v danom okrese, ktorý vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25% kapacity ďalšej kontrolnej linky stacionárnej STK. Ďalšou podmienkou je, aby potrebné kapacity v sieti stacionárnych STK boli v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy, alebo si to vyžadujú regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry. Ministerstvo pripravilo vzory žiadostí a podrobný návod, ako žiadosť podať na svojej webovej stránke mindop.sk.

V novom zákone sa od 20. mája 2018 upravujú aj pokuty za nepodrobenie vozidla technickej a emisnej kontrole v ustanovených lehotách. Ak prevádzkovateľ vozidla podrobí vozidlo príslušnej kontrole dodatočne do 15 dní a zároveň uhradí pokutu vo výške 1/3 (55 eur), pokuta sa bude považovať za uhradenú v plnej výške. Ak prevádzkovateľ vozidla nesplní tieto podmienky, pokuta za neplatnú technickú kontrolu zostane rovnaká ako v súčasnosti (165 eur) a tiež pokuta za neplatnú emisnú kontrolu zostane rovnaká ako v súčasnosti (165 eur).

Od 20. mája 2018 bude povolený aj dovoz vozidiel M1 s pravostranným riadením, čo ocenia najmä tí, ktorí si budú chcieť priviezť svoje auto z Cypru, Írska, Malty či Veľkej Británie.  Splnenie technických kritérií pre cestnú premávku bude posudzovať technická služba overovania (skúšobňa).

štvrtok 17. mája 2018

SR: Modernejšia verejná doprava

Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) pribudnú na Slovensku prestupné terminály, záchytné parkoviská či projekty na zlepšenie informovanosti verejnej dopravy.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhlásilo eurofondovú výzvu zameranú na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v decembri 2016. K dispozícii je 35,1 milióna eur. Zatiaľ bolo v rámci 5 kôl ministerstvu doručených 46 projektov - z nich boli vyhodnotené 3 kolá, v ktorých agrorezort podporí 21 projektov za 18,8 milióna eur. Do 3. hodnotiaceho kola výzvy (uzavreté 2. októbra 2017) bolo doručených 9 projektov. MPRV SR vydalo rozhodnutia o schválení pre päť projektov v celkovom objeme 4,1 milióna eur.

Zlepší sa napr. informatizácia MHD v Žiline, zmodernizujú sa zastávky verejnej dopravy v Kežmarku a zvýši sa kapacita prestupného terminálu v Malackách, kde pribudne aj záchytné parkovisko. V Košiciach z eurofondov určených pre samosprávy zmodernizujú zastávky verejnej dopravy a informačné systémy. V Bernolákove zrevitalizujú prestupný dopravný terminál. Podporu získala aj výstavba prestupných dopravných terminálov vo Svätom Jure, Považskej Bystrici a v Prešove. Hlavné mesto Bratislava získalo peniaze na informačné tabule pre MHD. Z prostriedkov IROP sa tiež zrekonštruujú zastávky v Žiline, kde zároveň zrealizujú projekt preferencie verejnej osobnej dopravy. Prešovský samosprávny kraj dostal peniaze na modernizáciu dispečerského centra pre integrovanú dopravu.

Žiadatelia zo Slovenska môžu získať finančné prostriedky na zabezpečenie moderných informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy. Peniaze z eurofondov sú tiež určené na preferenciu verejnej dopravy, rekonštrukciu a výstavbu prestupných dopravných uzlov a zastávok verejnej dopravy. Výzva sa zameriava aj na záchytné parkoviská. Oprávnenými žiadateľmi sú najmä mestá, obce, samosprávne kraje a poskytovatelia pravidelnej verejnej osobnej dopravy. 

e-Government: Dizajn manuál pre verejnú správu

S cieľom zjednotiť používateľské rozhrania a spôsob komunikácie pri poskytovaní elektronických služieb na Slovensku vznikol jednotný manuál pre elektronické služby verejnej správy. 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v záujme zabezpečenia jednotného používateľského rozhrania a spôsobu komunikácie pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy na základe požiadavky zjednotenia e-služieb vyplývajúcej z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy z roku 2016 vydal Metodické usmernenie č. 002089/2018, ktorým sa vydáva Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy.

Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy je dostupný on-line na https://idsk-elements.herokuapp.com/. 

Umelá inteligencia: Stretávame sa s ňou už každý deň

V Žiline majú radi čierne Octavie, banskobystrickí zákazníci sa zaujímajú o hatchbacky s motorom 2.0 a SUV sa predá skôr v Bratislave ako v Liptovskom Mikuláši. Vyplýva to z prvých dát úplne novej aplikácie.  

Stock Allocation mapuje nákupné správanie sa zákazníkov, ktorí si prichádzajú po ojazdené vozidlo, alebo ho ponúkajú na predaj. Aplikácia neustále sleduje trh, ktorý na Slovensku tvorí zhruba 500.000 inzerovaných ojazdených áut ročne. Učí sa z neho a vytvára hypotézy, o čo a kde majú zákazníci najväčší záujem. Na to sa potom reaguje rýchlymi prevozmi určitých značiek a typov vozidiel do miest, kde je o ne najväčší záujem. Dokáže tak efektívne riadiť presun skladových zásob vozidiel.  

Do kontaktu s umelou inteligenciou prichádzame síce už niekoľko rokov, no len málo ľudí si to uvedomuje... 1. Nakupovanie on-line: K rozhodnutia zákazníkov prispievajú napríklad odporúčania na stránke e-shopu riadené umelou inteligenciou. Ak si zákazník začne prezerať produkty, na pozadí sa okamžite spúšťa analytický proces jeho záujmov. Predajca si tak môže zvýšiť obrat až o 53%, ako uvádza McKinsey na príklade Amazonu. On-line gigant siahol po inteligentných odporúčaniach ako prvý ešte v roku 2014, neskôr ho nasledovali eBay a Alibaba.

2. Smarfóny: V novembri minulého roku bol predstavený prvý telefón s neurónovým procesorom podporujúcim umelú inteligenciu. Dnes smartfón podľa zvykov používateľa optimalizuje svoj výkon, spúšťa aplikácie a významne šetrí batériu. Stáva sa z neho inteligentný asistent, ktorý dokáže napr. pomôcť s organizáciou fotogalérie.

3. Mobilná fotografia: Umelá inteligencia preberá rolu profesionálneho fotografa. Mobilné zariadenie analyzuje záber ešte pred odfotením - vyrovná horizont, navrhne priblíženie alebo oddialenie. A dokáže rozpoznať, aký objekt fotíte - či ide o krajinku, západ slnka alebo kvety vo váze a ďalšie. Navyše podporuje stabilizácia obrazu, ktorú riadi po prvýkrat tiež umelá inteligencia.

4. Spamový filter v mailboxe: G-mail je schopný odfiltrovať 99,9% spamových správ. K tomuto vysokému číslu sa dopracoval vďaka zapojeniu strojového učenia (podskupina umelej inteligencie) ešte v roku 2015. Každý používateľ G-mailu môže pomôcť umelej inteligencii, ak nevyžiadané maily označí ako spam.

5. Virtuálni asistenti: Kontakt s umelou inteligenciou je najviditelnejší pri digitálnych asistentoch. Ich úlohu je rozpoznať príkazy v hovorenom či písanom dialógu a odpovedať.Rozprávať  s robotom sa môžete v praxi od roku 2011. S virtuálnym asistentom môžete hovoriť napríklad v navigácii svojho auta alebo priamo v smartfónoch. Chatbot spoločnosti Mastercard zas rád zodpovie otázku o výške výdavkov. Ak vás zaujíma konkrétna téma v americkom magazíne The Wall Street Journal, povedzte to robotovi a ten sa postará o správny výber. 

Umelá inteligencia: Nová platforma na Slovensku

Zavádza sa vo všetkých odvetviach, ktoré vytvárajú efektívnosť ľudskej produktivity a bude pokračovať v transformácii globálneho priemyslu, hospodárstva aj sociálneho systému. Americká obchodná komora v SR zakladá novú platformu umelej inteligencie na Slovensku.  

Platforma sa usiluje o zjednotenie a prepojenie akademického, verejného a podnikateľského sektora v snahe využiť všetky možnosti umelej inteligencie pre Slovensko. Podľa Oxford Insights prinesie umelá inteligencia revolúciu v poskytovaní verejných služieb a už dnes vlády na celom svete začínajú vidieť jej potenciál nielen pre hospodárstvo, ale aj pre firmy a verejné služby.

Podľa Martiny Slabejovej z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu krajiny V4 sú v Európskej únii prvé, ktoré zaujali postoj k pripravovanému oznámeniu Európskej komisie o rozvoji umelej inteligencie. Na národnej úrovni je hlavným koordinátorom aktivít práve úrad vicepremiéra. Orientuje sa aj na podporu rozvoja inovatívnych podnikov, start-upov a prilákanie talentov, ktoré majú potenciálny prínos pre slovenskú ekonomiku. 

streda 16. mája 2018

Radíme: Skontrolujte si znamienka

Kožní lekári aj tento rok pripomínajú, aby sme venovali pozornosť materským znamienkam či iným zmenám na koži. Na prevenciu upozorňuje tiež Európsky deň melanómu, do ktorého sa po 15. raz zapojilo aj Slovensko.  


Malígny melanóm patrí medzi najzhubnejšie nádory a nevyhýba sa ani mladým ľuďom. Každý človek by mal poznať svoje znamienka a niekoľkokrát do roka si sám aj s pomocou niekoho z rodiny prehliadnuť kožu doma pred zrkadlom. Nezabúdať pritom na uši, pokožku hlavy pod preriedenými vlasmi, ale ani na plôšky nôh, dokonca genitálie. Melanóm môže vzniknúť aj na celkom zdravej koži.

V rámci Európskeho dňa melanómu sa vykonáva skríning a preventívne vyšetrenia materských znamienok. Záujemcovia môžu navštíviť viaceré dermatovenerologické ambulancie po celom Slovensku do 17. mája počas ordinačných hodín, kde si môžu dať vyšetriť materské znamienka a iné kožné problémy, čím môžu úspešne predchádzať nádorovým ochoreniam. Podozrivé znamienka možno rozpoznať aj doma na základe tzv. pravidla ABCDE. Je odvodené od anglických skratiek:
A = Asymetry (znamienko je asymetrické, niektorá časť z neho vytŕča),
B = Border (znamienko je neohraničené, okraje akoby boli rozpité),
C = Colour (znamienko mení farbu, prípadne je časť inak sfarbená),
D = Diameter (znamienko mení veľkosť, rizikové sú najmä tie nad šesť milimetrov),
E = Elevation (z plochého znamienka sa stáva vypuklé, má nerovný povrch). 

Blockchain: Ako overiť šperky a diamanty

Podľa štúdie Consumer Goods Forum prichádza globálna ekonomika na falšovaných výrobkoch až o 250 miliárd dolárov ročne. Ročné náklady poisťovní spojené s podvodmi dosahujú iba na šperkárskom trhu až 2,5 miliardy dolárov. Aj preto firmy obchodujúce s diamantmi a šperkami hľadajú nové spôsoby, ako ich sledovať vo všetkých fázach dodávateľského reťazca – od bane na cenné kovy až k predajcovi. 

Vyššia transparentnosť by mohla všetkým stranám, vrátane spotrebiteľov, zabezpečiť prehľad o tom, kadiaľ sa šperky pohybujú a odkiaľ pochádzajú, aby sa zaručila ich kvalita a pravosť. Jednoduchší a bezpečnejší spôsob, ako tieto transakcie efektívne spravovať prináša blockchain. V transparentnom zdieľanom systéme sa vytvára trvalý reťazec záznamov o uskutočnených transakciách, vďaka ktorému môže ktorákoľvek zo strán tovar kdekoľvek na svete presne a rýchlo dohľadať. Prieskum IBV medzi 203 firmami z oblasti spotrebného tovaru zistil, že 18% všetkých firiem v tomto odbore už blockchain používa. Podľa respondentov priniesol najväčšiu zmenu práve v oblasti bezpečnosti a pravosti výrobkov.

Združenie popredných firiem na trhu so zlatom a diamantmi oznámilo spustenie prvej medziodborovej iniciatívy využívajúcej blockchain na sledovanie pôvodu hotových kusov šperkov. Firmy Asahi Refining (rafinácia drahých kovov), Helzberg Diamonds (americký predajca šperkov), LeachGarner (dodávateľ drahých kovov), The Richline Group (svetový výrobca šperkov) a UL (nezávislá kontrola vykonávaná treťou stranou) spúšťa iniciatívu TrustChain, ktorá na jednej platforme zaisťuje digitálne overenie, kontrolu fyzického výrobku aj procesu výroby a dohľad tretej strany. Iniciatíva už takto v blockchainovej sieti zabezpečila stopercentné sledovanie šiestich modelov diamantových a zlatých zásnubných prsteňov.

WiFi4EU: Prvá výzva

Mestá a obce v členských krajinách EÚ môžu od utorka 15.5.2018 žiadať o financovanie bezplatného a bezdrôtového verejného prístupu k internetu v rámci novej iniciatívy. Je to prvá z piatich výziev, ktoré budú postupne zverejnené do roku 2020. 

Európska komisia 15. mája o 13.00 h (SELČ) zverejnila prvú výzvu na predkladanie žiadostí o financovanie bezplatného a bezdrôtového internetu v obciach. Na jej základe dostane 1.183 obcí poukazy WiFi4EU v celkovej hodnote 15.000 eur. Ide o sumu určenú na financovanie zariadení Wi-Fi a ich inštaláciu na verejných priestranstvách. Poukazy sa budú rozdeľovať podľa poradia, v akom o ne obce požiadajú. EÚ sa však snaží zabezpečiť rovnomerné geografické pokrytie medzi členskými štátmi, a preto každá krajina získa najmenej 15 a najviac 95 poukazov.

Po získaní poukazu budú musieť obce ponúkať bezpečné pripojenie Wi-Fi bez reklám a poplatkov najmenej počas 3 rokov. Financovanie získajú len tie siete, ktoré nekopírujú existujúce bezplatné súkromné alebo verejné služby podobnej kvality v tých istých verejných priestoroch. Podmienkou je registrácia obce na portáli WiFi4EU.eu, ktorý bol sprístupnený 20. marca, čo už vykonalo vyše 16.000 obcí. 

Aktuálne: Platobný systém SIPS

Národná banka Slovenska na svojom webe informovala, že jej medzibankový platobný systém SIPS je opäť plne funkčný.  

V dôsledku výpadku systému SIPS v pondelok 14.5.2018 neboli zrealizované niektoré cezhraničné platby. Každá banka zvolí pri riešení tejto situácie vlastný postup, preto je potrebné, aby sa klienti obrátili priamo na svoju banku.

Všetky domáce platby z pondelka 14.5.2018 sú podľa vyhlásenia Národnej banky Slovenska spracované.

utorok 15. mája 2018

SR: Lokálne frekvencie v pásme 10 GHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pridelil dva frekvenčné bloky z pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) v okresoch Stará Ľubovňa, Šaľa, Turčianske Teplice spoločnosti Slovanet.  

Víťaz výberových konaní formou elektronickej aukcie zaplatil za pridelené bloky v každej lokalite jednorazovú úhradu vo výške 1.202 EUR. Držiteľ povolení je povinný začať používať pridelené frekvencie do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Predmetom výberových konaní boli tri frekvenčné bloky, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne.

Účastníci výberového konania sa mohli uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov. Jediným hodnotiacim kritériom bola ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Najnižšie podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré boli predmetom výberového konania - vyvolávacia cena predstavovala pre každý ponúkaný frekvenčný blok 550 EUR.

Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým používateľom. 

On-line: spolumozeme.sk

Skončíš na vozíku, liečba ti aj tak nepomôže, nemala by si mať deti...To je tá choroba, pri ktorej sa zabúda? Prečo si stále unavený, veď nič nerobíš!? To sú len niektoré z viet, ktoré si musia vypočuť pacienti s diagnostikovanou sklerózou multiplex (SM). 

Pre ľudí zostáva neznámym ochorením, a preto sa s ním spájajú viaceré predsudky. Predsudky ale oneskorujú a sťažujú diagnostiku sklerózy multiplex a odďaľujú potrebnú liečbu. Moderná medicína pritom dokáže spomaliť rozvoj ochorenia. Existujú lieky, ktoré umožňujú „ušiť“ pacientovi liečbu na mieru. Včasná diagnostika a okamžitá liečba je jedinou prevenciou rozsiahleho poškodenia centrálnej nervovej sústavy! Príznaky SM sú nejednoznačné a často sa pripisujú iným ochoreniam, aj preto je diagnostika náročná. Poruchy citlivosti ako tŕpnutie či brnenie môžu odznieť spontánne alebo po rehabilitácii. Zväčša sa pripíšu „problémom s chrbticou" a stav tak zostáva nediagnostikovaný. Podobné je to aj so zápalom očného nervu, typický skorý príznak SM. Videnie sa často upraví samé skôr, než pacient stihne navštíviť očného lekára a mnohí to preto ani neurobia. Aj poruchy hybnosti sa môžu ukázať až po určitej záťaži - napríklad po dlhšej chôdzi, turistike, písaní na klávesnici a ľudia si ich zvyknú spájať so svalovým preťažením. Navštívia reumatológa či ortopéda, ktorí skutočnú príčinu neodhalia.

Liečba SM je celoživotná terapia náročná na výdrž a ochotu pacienta užívať dlhodobo predpísané lieky v stanovených dávkach v správnom čase. Nedostatočný účinok terapie býva najčastejším dôvodom ukončenia liečby. Častejšie liečbu ukončia mladší pacienti s nižšou aktivitou ochorenia ako tí, ktorých postihuje výrazne, pretože sú pre nich nepríjemnejšie vedľajšie účinky liečby než samotné ochorenie. Dôležité je, aby pacient spolupracoval s lekárom a aby pri manažovaní liečby tvorili tím. Nedočkavosť či nerealistické očakávanie by mal lekár zvládnuť trpezlivým a empatickým prístupom. Už dnes sú možnosti liečby lepšie ako napríklad pred tromi rokmi. Ak teda pacientov stav neodpovedá dobre na liečbu, mal by sa zmeniť liek s vyššou účinnosťou.

Sklerózou multiplex trpia ženy trikrát častejšie ako muži a najčastejšie sa prejaví medzi druhou a štvrtou dekádou života, kedy si chcú založiť rodinu a mať deti... Podporu pacientom prináša 2. ročník projektu Neskrývaj sa, odhoď predsudky. Môj život so sklerózou multiplex - pod záštitou Slovenskej neurologickej spoločnosti je jeho základným cieľom upriamiť pozornosť a dôraz na odstránenie predsudkov, ktoré toto ochorenie sprevádzajú. 

EU: Jednotná kvalita potravín

Riešenie problému dvojakej kvality potravín naberá jasnejšie kontúry. Európska komisia predstavila jednotnú metodiku testovania výrobkov, ktorá zavádza harmonizovaný postup pri porovnávaní potravín pre celú EÚ. 

Jednotná metodika nadväzuje na návrh Európskej komisie zaradiť dvojakú kvalitu medzi nekalé obchodné praktiky. Pracovalo na nej Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie s expertmi z členských štátov, spotrebiteľskými organizáciami, maloobchodníkmi a prizvanými výrobcami. Na formulovaní metodiky sa podieľala aj Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Európska komisia očakáva, že členské štáty do konca roka 2018 uskutočnia spoločný porovnávací test potravín, ktorý môže metodiku ešte vyladiť.

Metodika poskytuje krajinám návod, ako postupovať pri výbere produktov, odbere vzoriek a samotnom testovaní. Výrobcovia potravín, pri ktorých testy preukážu rozdiely, budú musieť príslušným orgánom predložiť vysvetlenie. Výsledky celoeurópskeho testovania by mali dať odpoveď aj na otázku, kedy rozdiely v zložení a senzorických vlastnostiach potravín predávaných pod rovnakou značkou na rôznych trhoch možno považovať za významné. Ide o kľúčový prvok navrhovanej zmeny smernice o nekalých obchodných praktikách, na základe ktorej členské štáty budú môcť za takéto rozdiely postihovať výrobcov.

Testy až v tretine krajín Európskej únie vrátane Slovenska odhalili, že na trhu  sú dostupné výrobky, ktoré síce na prvý pohľad pôsobia rovnako, ale v závislosti od krajiny nákupu majú preukázateľne odlišné zloženie. Slovensko vykonalo už dve série testov na dvojakú kvalitu potravín, pričom oba testy približne v polovici prípadov potvrdili existenciu dvojakej kvality potravín. 

Aktuálne: Príspevok na polopodzemné kontajnery

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) poskytne finančný príspevok vo výške 200.000 eur bez DPH na vybudovanie ďalších polopodzemných kontajnerov v hlavnom meste. 

Zámerom je vybudovanie minimálne jedného stanovišťa polopodzemných kontajnerov v každej zo 17 bratislavských mestských častí. Finančný príspevok sa bude preto rozdeľovať prednostne tak, aby sa zohľadňoval tento princíp. Na vybudovanie jedného stanovišťa polopodzemných kontajnerov OLO poskytne príspevok vo výške 50% preukázateľných nákladov na jeho vybudovanie, maximálne však 10.000 eur bez DPH. Žiadosti je potrebné podávať do 1. júna mailom na ppkbratislava@olo.sk a zároveň poštou na adresu OLO. Vyhodnocovať ich bude spoločná komisia zložená zo zástupcov mestskej firmy a magistrátu.

Požiadať o finančný príspevok môže mestská časť, správca nehnuteľnosti či spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu. Žiadateľ musí preukázať schopnosť zabezpečiť financovanie projektu z vlastných zdrojov v minimálnej výške 50% celkových nákladov na vybudovanie. Ku žiadosti je tiež potrebné priložiť vypracovaný projekt vybudovania stanovišťa polopodzemných kontajnerov, stavebné povolenie, návrh lokality a pozemku na zriadenie stanovišťa. Rovnako aj preverenie inžinierskych sietí, súhlasné stanovisko hlavného mesta, súhlas všetkých správcov a preukázanie majetkovoprávneho vzťahu k navrhovanému pozemku.

V Bratislave sa v roku 2017 a 2018 vybudovalo v rámci pilotného projektu 27 polopodzemných kontajnerov na zmesový komunálny aj triedený odpad, a to na štyroch stanovištiach v mestských častiach Ružinov (Družicová 2), Petržalka (Budatínska 17), Staré Mesto (Žižkova) a Vrakuňa (Stavbárska 34 – 38 a 40 – 42). 

pondelok 14. mája 2018

Radíme: Bezplatné poradenstvo

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad od 1. apríla poskytuje bezplatné poradenstvo spotrebiteľom v štyroch pracoviskách na Slovensku. Kontaktné miesto je okrem Popradu aj v Trnave, Bratislave a po prvý raz už aj v Košiciach. 

„Spotrebiteľské poradenské centrum ADR (Alternative Dispute Resolution) v Poprade na Nábreží Jána Pavla je určené obyvateľom Prešovského kraja a Košický kraj má kontaktné miesto priamo vo svojej metropole v sídle Edukačného centra mimosúdneho riešenia sporov v budove Magistrátu mesta Košice na Triede SNP. Spotrebiteľom Bratislavského kraja sú naši kolegovia k dispozícii v Bratislave na Grösslingovej ulici a v Trnave poradenstvo bezplatne poskytujeme v poradni na Trhovej ulici“, upresnil predseda združenia Michal Fáber. Poradenské centrá spotrebiteľom pomôžu pri problémoch s reklamáciou chybného produktu alebo služby v kamennom či internetovom obchode a pri odstúpení od zmluvy. Zároveň poradia pri problémoch s finančnými službami, zmluvami na dodávku energií, zmluvách o dielo a rôznych iných sporoch medzi predávajúcim a kupujúcim.

Vlani riešilo S.O.S. najviac podnetov z oblasti predaja mimo prevádzkových priestorov, vrátane podomového predaja energií, podnety týkajúce sa finančných služieb, reklamácie obuvi, stavebných a remeselných prác a pod. Služby mimosúdneho zastupovania v troch poradenských centrách v Poprade, Bratislave a Trnave minulý rok využilo 648 spotrebiteľov, v ich prospech sa podarilo vymôcť prostriedky v celkovej hodnote 64.200 eur. Združenie tiež poskytlo takmer 1.700 telefonických a on-line konzultácií. „Často sa stáva, že spotrebitelia počas prieskumu na ulici alebo v telefonickom rozhovore súhlasia, aby im predajca na skúšku poslal tovar a o pár mesiacov už vymáha vraj neuhradené poplatky. Zmluvy o poskytovaní elektriny alebo plynu nikdy neslobodno uzatvárať medzi dverami. Ak vám niekto zaklope a snaží sa vás na prahu presvedčiť, že má výhodnú ponuku, už to by mal byť varovný signál“, zdôraznil Fáber. Stále pretrvávajú aj problémy s reklamáciami obuvi, najmä tzv. módnej obuvi, ktorá je prakticky nereklamovateľná, hoci v obchodoch už takmer inú ako módnu obuv nenájdete. Ľudia tiež podľa neho príliš dôverčivo platia vysoké zálohy zhotoviteľom a remeselníkom, ktorí u nich zazvonili a sľúbili, že výhodne vymenia strechu, alebo zateplia pivnicu. Po tom, čo dostanú peniaze, však často objednané dielo v požadovanej kvalite neodovzdajú. Spotrebitelia často reklamovali aj nábytok, šperky, oblečenie, kozmetické služby, spodnú bielizeň či napríklad účes.

Projekty spotrebiteľských poradenských centier sú financované v rámci dotácie Ministerstva hospodárstva SR a potrvajú do konca tohto roka. Kontaktné osoby tu spotrebiteľom pomôžu spor vyriešiť prioritne mimosúdnou cestou. Už dva roky rieši S.O.S. ako jediný subjekt na Slovensku všetky druhy spotrebiteľských sporov aj prostredníctvom inštitútu alternatívneho riešenia sporov a poverených osôb. Ak prípad nie je možné riešiť poradenstvom, kontaktná osoba podnet presmeruje na inštitúcie, ktoré by v danom prípade mohli pomôcť. 

Trend: On-line je čoraz viac ľudí nad 55 rokov

Internet už dávno nie je priestorom iba pre mladšie generácie. Čoraz viac ľudí vo veku na 55 rokov je digitálne aktívnych. Vyznajú sa aj v kybernetickej bezpečnosti?

Podľa prieskumu Kaspersky Lab sa k obave o internetovú bezpečnosť starších rodinných príslušníkov priznalo až 60% respondentov. Napriek tomu tretina z nich nerobí nič, aby ich ochránila pred stupňujúcimi sa kybernetickými hrozbami, pre ktoré sú práve používatelia internetu nad 55 rokov atraktívnym cieľom. Pritom až okolo 84% používateľov vo veku nad 55 rokov sa dnes pripája k internetu z domu niekoľkokrát za deň a 44% je on-line minimálne 20 hodín týždenne. Podľa údajov z druhej polovice roka 2017 vlastnila táto veková skupina v priemere až 4 pripojené zariadenia na domácnosť, zväčša vrátane 2 počítačov a 2 mobilných zariadení.

Viac ako polovica (60%) respondentov v prieskume sa priznala, že má obavy o bezpečnosť starších členov rodiny: 44% uviedlo, že sa už stretli s internetovou hrozbou zameranou na ich starších príbuzných – 15% sa stalo obeťami on-line scamov, 15% zasiahla infekcia malvérom alebo iným vírusom, 13%  bolo sledovaných nelegálnym škodlivým softvérom a pod. Zdá sa, že strach a obavy o bezpečnosť starších príbuzných u mladej generácie narastajú aj vzhľadom na stupňujúce sa riziko, ktorému sú v on-line prostredí vystavení. Prieskum však ukázal, že tieto obavy ich nemotivujú dostatočne k tomu, aby uskutočnili opatrenia na ich ochranu. Len asi tretina (34%) z respondetov nainštalovala antivírovú ochranu do zariadení starších členov rodiny a tiež len zhruba tretina (32%) sa s nimi pravidelne rozpráva o možných rizikách a hrozbách, s ktorými sa môžu stretnúť na internete. Tých, čo nerobia nič preto, aby ochránili generáciu našich rodičov a starých rodičov je tiež až tretina (33%), čím zvyšujú riziko ich potenciálneho ohrozenia kybernetickým útokom. 

EU: Spoznávaj EÚ

Pokiaľ máte 18 rokov, ste občanom EÚ a túžite spoznávať európsku kultúru, toto je príležitosť presne pre vás. Tento rok môže 20.000-30.000 mladých ľudí cestovať po Európe zdarma. Ďalší budú môcť ťažiť z iniciatívy neskôr. 

Až 15.000 mladých ľudí bude mať príležitosť precestovať Európu zdarma už toto leto od júla do septembra. Záujemcovia sa môžu prihlásiť on-line, pričom systém bude otvorený na prihlasovanie od 12. do 26. júna. V prvom kole sa sa môžu prihlásiť iba obyvatelia členských štátov, ktorý dovŕšia 18 rokov dňa 1. júla. Vycestovať môžu minimálne na 1 deň a maximálne na 30 do 4 rôznych krajín. Akcia sa týka najmä cestovania vlakmi, no v špeciálnych prípadoch aj ostatnej dopravy - napr. pre zdravotne postihnutých či v oblastiach s obmedzeným prístupom.

Európsky parlament bol silným obhajcom myšlienky vlakových cestovných lístkov zdarma pre 18-ročných Európanov a odhlasoval tri uznesenia podporujúce túto iniciatívu. Poslanci sa domnievajú, že mladým ľuďom umožní spoznávať európsku rozmanitosť, lepšie pochopiť jeden druhého a dozvedieť sa viac o Európe. Očakávajú, že povzbudzovanie mladých občanov EÚ k cestovaniu v EÚ a stretnutia s ľuďmi z iných krajín podporí európsku identitu a posilní spoločné hodnoty EÚ.

Podrobnejšie informácie budú dostupné na Európskom portáli pre mládež aj na Facebooku v druhej polovici mája t.r.

SR: Ceny nehnuteľností v 1. kvartáli 2018

Ceny nehnuteľností na Slovensku na úvod roka zdraželi o 36 eur za meter štvorcový. Oproti predkrízovým maximám sú však stále o -10% lacnejšie.  

Podľa údajov Národnej banky Slovenska sa v úvodnom kvartáli tohto roka meter štvorcový nehnuteľnosti na Slovensku predával v priemere za 1.396 eur. Medziročný rast cien tak oproti záveru vlaňajška mierne zrýchlil o 0,5 p. bodu na 4,8%. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa ceny nehnuteľností zvýšili až o 2,6%, teda o 36 eur za meter štvorcový. Ceny nehnuteľností tak opäť rástli po predchádzajúcom kvartálnom zlacnení v závere vlaňajška. Vtedy išlo o prvý pokles za posledných dva a pol roka. Pod zrýchlenie tempa rastu cien nehnuteľností sa podpísal rastúci dopyt po nehnuteľnostiach, a to najmä z dôvodu blížiaceho sa sprísňovania podmienok na poskytovanie úverov. Tie budú totižto obmedzovať nielen maximálnu výšku úveru z hľadiska založenej nehnuteľnosti, ale aj z hľadiska čistého ročného príjmu. Výraznejší cenový rast brzdí ponuka bytov a domov z dokončovaných projektov. Taktiež zdražovanie nehnuteľností bolo v predchádzajúcich kvartáloch pomerne citeľné, čo naráža na finančné možnosti našich domácností.

Ušetriť sme v úvodnom kvartáli tohto roka nedokázali ani v prípade bytov, ani v prípade rodinných domov. Pri domoch sme si za meter štvorcový priplatili o 27 eur viac ako v 4. štvrťroku vlaňajška. V rámci rodinných domov ale klesla cena luxusnejších víl, a to až o cca -220 eur za m2. Pri bytoch cena v prvom štvrťroku oproti záveru vlaňajška vzrástla o 42 eur za meter štvorcový. Samozrejme pri bytoch ale boli rozdiely v nadväznosti na počet izieb. Oproti 4. kvartálu zdraželi hlavne veľkometrážne byty, a to predovšetkým 4-izbové byty (o 95 eur za m2) a 5 a viac izbové byty (o 45 eur za m2). Aj menšie byty ale v kvartálnom porovnaní zdraželi. No najmenej vzrástli ceny práve pri jednoizbákoch, a to o 28 eur za m2 a pri trojizbákoch o 29 eur za m2. Aj medziročne nás nehnuteľnosti vychádzajú drahšie. Oproti 1. kvartálu 2017 sme si za meter štvorcový v úvode tohto roka priplatili v priemere až 64 eur. Najviac to pocítime pri kúpe bytu, ktorého priemerná cena za m2 je až o 108 eur vyššia ako v prvom kvartáli 2017. Najvýraznejšie išli nahor ceny 4-izbákov, a to až o 156 eur za m2. Viac ako pred rokom nás vychádzajú aj 1-izbáky, a to o 107 eur a 3-izbáky o 105 eur za m2. Oproti úvodu roka 2017 poklesla jedine cena 5 a viac izbových bytov, a to o -62 eur za meter štvorcový. V prípade domov nie je cenový nárast až taký výrazný a za meter štvorcový zaplatíme „len“ o 35 eur viac ako v úvode roka 2017.

Najdrahšie nehnuteľnosti sú v Bratislave a jej okolí, kde sa cena nachádza až na úrovni 1.945 eur za m2 (2 až 3–násobne vyššia ako v ostatných regiónoch SR). Najlacnejšie nehnuteľnosti nájdeme v nitrianskom regióne (691 eur za  m2). Nasleduje Trenčiansky, Banskobystrický a Prešovský kraj. V úvodnom kvartáli 2018 ale došlo k rastu cien nehnuteľností vo všetkých slovenských regiónoch. V porovnaní so 4. kvartálom uplynulého roka ceny najvýraznejšie vzrástli v Trnavskom kraji (o 50 eur za m2) a v Bratislavskom kraji (o 40 eur za m2). Najmiernejší nárast cien nehnuteľností zaznamenal trenčiansky región (o 9 eur za m2). Aj medziročne sú nehnuteľnosti drahšie vo všetkých krajoch. Najviac zdraželi v Košickom kraji (o 120 eur za m2). V trnavskom regióne musíme z vrecka vytiahnuť o 88 eur viac a v bratislavskom o 72 eur viac za meter štvorcový ako pred rokom.

piatok 11. mája 2018

SR: Pracovníci z tretích krajín

Zamestnávať na základe dohody o vyslaní medzi slovenským subjektom a firmou so sídlom mimo EÚ už na Slovensku nebude možné. Zmena na trhu práce platí od 1. mája 2018 na základe novely zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti.

Legislatíva pôvodne umožňovala vysielať zamestnancov z tretích krajín na výkon práce na Slovensku v rámci poskytovania služieb zahraničného zamestnávateľa so sídlom mimo EÚ. To sa novelou zákona o pobyte cudzincov a novelou o službách zamestnanosti mení. Dôvodom má byť obmedzenie množstva prichádzajúcich cudzincov. Podľa predkladateľov novely bol stav často zneužívaný a neprehľadný. Slovenské orgány nemali možnosť overiť si existenciu či reálne fungovanie zahraničnej spoločnosti, ktorá pracovníkov vysielala. Hrozilo tak riziko vzniku fiktívnych pracovných pomerov medzi vysielajúcou spoločnosťou a cudzincami.

Podľa nových pravidiel budú môcť zamestnanci z tretích krajín pracovať u slovenského zamestnávateľa len priamo na základe pracovnej zmluvy alebo na základe tzv. vnútropodnikového presunu zamestnanca. Ten však prináša zásadné administratívne a byrokratické prekážky. „Do praxe sa napríklad zavádza povinnosť preukázať, že slovenská spoločnosť a zahraničná spoločnosť, ktorá presúva zamestnanca, patria do jednej skupiny podnikov", vysvetlil Róbert Minachin z Deloitte Legal. Bude tiež nutné dokázať, že cudzinec je zamestnancom zahraničnej spoločnosti aspoň 6 mesiacov pred dátumom podania žiadosti na takýto presun.

Vnútropodnikový presun sa využíval len minimálne, pretože imigračný proces bol jednoduchší pri využití inštitútu vyslania. Nové legislatívne pravidlá budú v praxi prinášať problémy, pretože ani samotné štátne orgány (úrady práce a cudzinecká polícia) nemajú s vnútropodnikovými presunmi skúsenosti. Zatiaľ tiež nie je jasné, ako sa budú žiadosti a k nim povinne prikladané dokumenty vyhodnocovať a posudzovať. 

e-Government: Ďalšie dopytové výzvy

Nové výzvy, ktoré sprístupnil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu na pripomienkovanie do 16. mája, sa budú týkať zdieľania údajov medzi úradmi pre princíp Jedenkrát a dosť, zlepšovania služieb e-governmentu a migrácie informačných systémov do vládneho cloudu. 

Projekt Manažment údajov inštitúcií verejnej správy, ktorý má hodnotu 30 miliónov eur, sa zameriava na kvalitu údajov a ich využívanie pre realizáciu princípu Jedenkrát a dosť. Úrady musia prestať žiadať od občanov údaje, ktoré už raz sú v spoločných registroch. Je pritom potrebné doladiť to nielen na centrálnej úrovni, ale aj na úrovni jednotlivých rezortov, úradov a ďalších organizácii, ktoré sú koncovými používateľmi týchto registrov. Ďalší projekt Malé zlepšenia eGov služieb (t.j. elektronických služieb verejnej a štátnej správy s hodnoutou 20 mil. eur) sa bude týkať zlepšovania služieb pre občanov a podnikateľov, hlavne v oblastiach najčastejších životných situácii. A projekt Migrácia Informačného systému verejnej správy do cloudovej Infraštruktúry ako služby (10 mil. eur) uľahčí orgánom verejnej moci premiestniť svoje informačné systémy do vládneho cloudu.

Potenciálnymi oprávnenými žiadateľmi sú rezorty a ich podriadené organizácie, obce či územné celky. Hodnotiace kritériá spomínaných projektov schválil Monitorovací výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) dňa 4. mája 2018. Po skončení pripomienkovania čaká projekty verejné prerokovanie (public hearing), ktoré sa bude konať 23. mája. Materiály sú zverejnené na vicepremier.gov.sk/index.php/informatizacia/obsahove-nalezitosti-dopytovych-vyziev/index.html. 

HbbTV: Neznámy pojem?

S hybridnou televíziou sa slovenskí televízni diváci už stretli, keďže skoro dve tretiny internetových používateľov majú svoju televíziu pripojenú k internetu. Čo o HbbTV ale Slováci vedia a ako k nej pristupujú?  

Podľa prieskumu Nielsen Admosphere (1.000 respondentov starších než 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panelu) väčšina, 64% má televízor pripojený k internetu. Z nich až 88% využíva funkcie, ktoré smart TV ponúka, napríklad interaktívne aplikácie, internetový prehliadač, YouTube, Netflix alebo rádio. Tretina opýtaných, ktorí majú televíziu s internetovým pripojením, dokonca funkcie smart TV využíva veľmi často, teda skoro každý deň. Len 12% odpovedalo, že funkcie smart TV nikdy nepoužíva. Všeobecne smart funkcie využívajú o niečo viac muži ako ženy, pričom najviac používajú YouTube, internetový prehliadač, aplikácie na sledovanie filmov z archívu a požičovní a video obsahu, aplikácie na prehrávanie alebo streamovanie hudby a sociálne siete.

Slovenskí respondenti však väčšinou nevedia, čo pojem HbbTV, čiže hybridná televízia, ktorá pri sledovaní televízie umožňuje divákom využívať špeciálne doplnkové služby televíznych staníc, znamená. Iba 5% odpovedalo, že vedia, čo HbbTV znamená a že ju vo svojom televízori využívajú. Ďalšou skupinou boli tí, ktorí vedia, čo HbbTV znamená, ale ju nepoužívajú (27%). Najväčšou skupinou boli respondenti, ktorí nevedia, čo HbbTV znamená (68%) - hlavne vo vekovej skupine 45–54 rokov a u respondentov s nižším vzdelaním.

A ktoré služby HbbTV považujú Slováci za najviac prínosné? Pre 63% je to prístup do video archívu televíznych relácií jednotlivých TV staníc, 52% respondentov vybrala pohodlnejší prístup k internetovému obsahu webových stránok a on-line službám televíznych staníc. Ako najmenej prínosná skončila so 6% interaktívna televízna reklama. 

EU: 12 otázok o budúcnosti Európy

Európska komisia (EK) začala na Deň Európy on-line verejnú konzultáciu určenú všetkým Európanom. Môžu sa v nej vyjadriť, akým smerom by sa podľa nich mala Európska únia v budúcnosti uberať. 

Komisia 5. a 6. mája po prvýkrát zvolala občiansky panel, aby vypracoval návrh verejnej konzultácie. Do Bruselu na akciu organizovanú Európskym hospodárskym a sociálnym výborom pricestovalo 96 Európanov, ktorí spoločne vypracovali 12 otázok on-line prieskumu. Je súčasťou prebiehajúcej diskusie o budúcnosti EÚ s 27 členskými štátmi, ktorá sa začala 1. marca 2017 uverejnením bielej knihy EK.

On-line konzultácia na ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe_en bude prebiehať súbežne s už prebiehajúcimi dialógmi s občanmi, ktoré organizujú Európska komisia a členské štáty. Od roku 2012 sa uskutočnilo takmer 700 takýchto interaktívnych verejných diskusií v 160 mestách. Komisia plánuje zvýšiť ich frekvenciu, aby ich do volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v máji 2019, stihla zorganizovať ďalších 500. Okrem EK organizujú dialógy s občanmi v súčasnosti aj vlády všetkých členských štátov v nadväznosti na iniciatívu Francúzska, ktorú podporili hlavy štátov alebo predsedovia vlád budúcej EÚ27.

Na zasadnutí Európskej rady v decembri 2018 predloží EK členským štátom priebežnú správu o procese spojenom s bielou knihou. Záverečnú správu predstaví 9. mája 2019 na prvom samite EÚ27 v rumunskom Sibiu, čiže iba niekoľko týždňov pred voľbami do Európskeho parlamentu. 

štvrtok 10. mája 2018

EU: Zmluvy o energetickej efektívnosti

Eurostat, štatistický úrad Európskej komisie a Európska investičná banka (EIB) predstavili novú príručku o štatistickom spracovávaní zmlúv o energetickej efektívnosti. 

Príručka sa riadi usmernením Eurostatu k revidovanému režimu spracovávania zmlúv o energetickej efektívnosti v účtoch verejných inštitúcií, ktoré bolo vydané v septembri 2017 a vysvetľuje sa v nej praktické využitie technickej pomoci zo zdrojov Európskeho centra investičného poradenstva (EIAH). K dispozícii on-line je na http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/methodology/guidance-on-accounting-rules.

V príručke sa podrobne vysvetľuje, ako fungujú zmluvy o energetickej efektívnosti a poskytuje sa jasný prehľad potenciálneho vplyvu na verejné financie. Pomôže členským štátom aj ďalším zúčastneným stranám lepšie pochopiť vplyv, ktorý majú tieto zmluvy na klasifikáciu vynaložených investícií v štátnych súvahách a verejným orgánom pomôže prijímať informovanejšie rozhodnutia pri príprave a realizácii ich zmlúv o energetickej efektívnosti. Príručka je zároveň užitočným nástrojom, ktorý verejným aj súkromným predkladateľom projektov pomôže lepšie porozumieť investičnému plánu a odstrániť vnímané prekážky, ktoré bránia investíciám. 

Interreg Europe: IV. verejná výzva v programovom období 2014-2020

Slovenskí projektoví partneri majú opäť možnosť do 22. júna 2018 zaslať svoj projekt prostredníctvom online systému. 

Oprávnenými subjektmi na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú verejné orgány, orgány riadené verejným právom a súkromné neziskové orgány. Slovenskí partneri môžu prostredníctvom projektovej spolupráce nadobudnúť know-how v implementácii politík a programov regionálneho rozvoja cez výmenu skúseností, osvedčených postupov a vzdelávania sa v oblasti tvorby politík.

Vyhlásená verejná výzva bude pokrývať opäť všetky tematické ciele:
- výskum, technologický vývoj a inovácie,
- konkurencieschopnosť MSP,
- nízkouhlíkové hospodárstvo,
- životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov. Žiadatelia môžu využiť na overenie relevantnosti projektového zámeru pre čerpanie prostriedkov z programu Interreg Europe aj interaktívny nástroj interregeurope.eu/self-assessment/. Aplikačný balík dokumentov pre vyhlásenú výzvu bude zverejnený na interregeurope.eu/apply/. Bližšie informácie o programe spolupráce získate aj na mhsr.sk/eu-a-fondy/europska-uzemna-spolupraca/interreg-europe-2014-2020.

Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe ponúka individuálne konzultácie k projektom. Termín je možné si dohodnúť elektronicky na interregeurope@mhsr.sk, alebo telefonicky na 02/4854 5019. 

On-line: #pretozetitohovorim

Celosvetový pilotný projekt #becauseIsayso sa zameriava na prevenciu vysokého krvného tlaku. Máj je mesiacom povedomia o hypertenzii a počas celého mesiaca sa budú realizovať bezplatné merania krvného tlaku aj na Slovensku. 

Tento rok vyzvú svojich rodičov na prevenciu a kontrolu vysokého krvného tlaku deti. Nestačí však rodičom povedať „choď si skontrolovať svoj krvný tlak, pretože ti to hovorím“, treba im aj trpezlivo vysvetľovať dôvody, pre ktoré je prevencia a liečba vysokého krvného tlaku nutná. Na Slovensku bude počas Svetového dňa hypertenzie 17.5.2018 bezplatné meranie tlaku vo vybraných sieťach lekární: viac na pretozetitohovorim.sk, presrdce.eu alebo becauseIsayso.net. Hypertenzia patrí medzi novodobú epidémiu, je označovaná ako tiché ochorenie bez príznakov a postihuje viac ako 40% dospelých vo veku už od 25 rokov. Až polovica pacientov s vysokým krvným tlakom pritom môže byť nediagnostikovaná. Stáva sa problémom už aj pre mladších ľudí a je obrovskou ekonomickou aj sociálnou záťažou.

O vysokom krvnom tlaku hovoríme pri hodnotách od 140 mmHg. Čím je tlak krvi vyšší, tým závažnejšie riziká hrozia. Každý vzostup o 20/10 mmHg zvyšuje riziko kardiovaskulárnej  mortality dvojnásobne. Celkovo postihuje 2 z 5 mužov alebo žien, pritom muži môžu mať mierne zvýšené riziko vzniku. Patrí medzi najdôležitejšiu príčinu vzniku kardiovaskulárnych ochorení a výskytu mŕtvice na celom svete. Dôvodom môže byť rodinná predispozícia, ale aj zlý životný štýl. Mladí ľudia príznaky vysokého krvného tlaku nepoznajú, pripisujú ich stresu a iným diagnózam. Podceňujú aj kontrolu svojho krvného tlaku - ak si ho aj zmerajú a zistia vysokú hodnotu, považujú ju za náhodu, nie za ochorenie. Medzi najčastejšie rizikové faktory hypertenzie zaraďujeme: vek, pohlavie, nadmerné užívanie alkoholu, nedostatočnú fyzickú aktivitu, nadváhu a obezitu, vysoký príjem soli a stres.

Ak sa vysoký krvný tlak nelieči, môže sa prejaviť až cievnou príhodou vo forme mozgovej porážky alebo srdcového infarktu či vážnym poškodením obličiek. Viac ako 75% pacientov potrebuje na dosiahnutie cieľových hodnôt tlaku kombinovanú liečbu. Pri užívaní viacerých liekov však pacienti zvyčajne liečbu nedodržiavajú správne, upravujú si dávkovanie, alebo niektorý z liekov prestanú užívať. Prerušenie liečby pri hypertenzii je nebezpečné a môže ohroziť ich život. Už vynechanie jednej dávky môže spôsobiť nekontrolované prudké zvýšenie tlaku krvi. Riešením sú napríklad fixné kombinácie - spojenie dvoch alebo troch liečiv v jednej tabletke. 

Aktuálne: Národné registre so stavmi odometrov nestačia

Európsky parlament upozornil na alarmujúci stav obchodu s automobilmi so stočenými kilometrami. Vybudovanie národných registrov stavu odometrov  je základným prvkom, ktorý je potrebné ďalej rozšíriť na celú úniu a vytvoriť medzinárodnú databázu. Týmto opatrením to však nekončí.  

Ekonomický zisk z neoprávnených zásahov do odometrov môže byť podľa europoslancov vzhľadom na nízke ceny potrebného vybavenia a umelý nárast najazdených kilometrov, značný. Na základe štúdií odhadujú, že v rámci cezhraničného predaja bol vykonaný neoprávnený zásah u 30 – 50% vozidiel, čo v celej EÚ predstavuje celkovú škodu 5,6 až 9,6 miliardy eur. „Práve pri prevoze cez hranice sa stráca história automobilu a stav odometra sa tak de facto legalizuje. Nemecký automobilový klub ADAC priniesol zaujímavú štúdiu, v ktorej upozornil, že stáčanie je problémom aj v samotnom Nemecku a to aj napriek jeho trestnosti. Škody ročne dosahovali 6 miliárd eur. Stočenie počtu najazdených kilometrov takto ilegálnym spôsobom zvýšilo hodnotu vozidla v priemere o 3.000 eur. Keďže väčšina áut zo zahraničia k nám prúdi práve z Nemecka, je to alarmujúca situácia. Už niekoľko rokov upozorňujeme, že situáciu je potreba riešiť a ako východisko vidíme práve prepojenie národných registrov s pravidelne zaznamenávaným stavom odometra“, uviedla Karolína Topolová.

Na prepojenie národných databáz na európskej úrovni by mala poslúžiť už existujúca infraštruktúra, akou je EUCARIS. Na Slovensku vzniká databáza, do ktorej sa budú zapisovať údaje v priebehu celého životného cyklu automobilu. Okrem technických, emisných kontrol a kontroly originality tu budú prispievať aj poisťovne, autoservisy, polícia, ministerstvo dopravy, lízingové spoločnosti, znalci a zároveň aj predajcovia ojazdených vozidiel. Súčasťou záznamu nebude iba stav odometra, ale aj napríklad výsledky kontrol, opráv, fotografie poškodených častí vozidla.

Europoslanci vyzývajú Európsku komisiu, aby sa ďalej usilovala o vytvorenie nielen právnych, ale aj technických a prevádzkových prekážok, aby sa stala manipulácia nemožná, alebo tak náročná a drahá, že sa neoplatí. Manipulácia s odometrom je zakázaná v 26 štátoch EÚ, z ktorých iba 6 považuje stáčanie za trestný čin. Výbor vyzdvihuje fakt, že vozidlá sú stále viac prepojené a odovzdávajú údaje, ako napríklad stav odometra, na servery výrobcom. Chce vytvorenie európskej blockchainovej siete pre počítadlá najazdených kilometrov, pretože podľa nich táto technológia môže zabezpečiť údaje v sieti a zabrániť manipulácii s nimi.   

streda 9. mája 2018

Trend: Adaptácia na informačné technológie začína stagnovať

Po niekoľkých rokoch pozitívneho vývoja v oblasti adaptácie obyvateľstva na moderné informačné a komunikačné technológie (IKT) nastáva obdobie stagnácie.

Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) na výberovej vzorke 1.028 respondentov z marca 2018. Kým v roku 2015 sa počítačom a internetu prispôsobovalo veľmi ľahko alebo skôr ľahko celkovo 58% respondentov, v roku 2018 zostal ich podiel približne rovnaký –  59%. Naopak, za tri roky mierne stúpol podiel ľudí, ktorí tvrdia, že IKT sa prispôsobujú veľmi ťažko alebo skôr ťažko z 18% na 21%. Na druhej strane podiel tých, ktorí sa učiť a prispôsobovať odmietajú, výraznejšie neklesá. V súčasnosti je ich 20%. Pracovať s modernými technológiami najčastejšie odmietajú ľudia nad 65 rokov (až  58% z nich); nízko vzdelaní (44%); nekvalifikovaní manuálni pracovníci (27%); nezamestnaní (25%); ľudia s najnižšími príjmami (49%) a obyvatelia najmenších obcí (29%).

Najdôležitejšími dôvodmi stagnácie v digitálnej gramotnosti je najmä nechuť učiť sa a prispôsobovať, pretože technika je pre ľudí je čoraz zložitejšia (26%) a nemožnosť využívať počítač alebo internet (25%). Každý desiaty respondent tvrdí, že nie je motivovaný, lebo mu stačí to čo už vie, alebo nepociťuje tlak okolia (napr. v škole, v práci, v bežnom živote). Medzi významné argumenty – minimálne v niektorých slabších sociálnych skupinách obyvateľstva – patrí aj nedostatok financií a absencia pomoci od iných.

Za tri roky vzrástol podiel ľudí, ktorí avizujú problém s nejakou infotechnológiou či elektronickou službou vo väčšine skúmaných prípadov. Takmer tri štvrtiny z tých, čo sa prispôsobujú ťažko, tvrdí, že má problémy nielen s používaním špecializovaných / profesionálnych aplikácií, ale často s aj bežnými činnosťami. Napríklad s inštalovaním programov a ich nastavovaním (77%), s používaním externých zariadení (69%), so sťahovaním a odosielaním súborov cez internet (63%) alebo s bežnými „kancelárskymi“ aplikáciami (58%).

Výskum digitálnej gramotnosti sa v roku 2018 sústredil aj na to, ako sa za posledné tri roky zmenilo a vyprofilovalo vnímanie ľudí v otázkach celkového vplyvu počítačov a internetu na spoločnosť. Hoci najväčšia časť populácie (37%) vníma ako najväčší problém nedostatok fyzickej aktivity (pohybu, športu, pobytu v prírode), od roku 2015 zosilnel akcent na problematiku medziľudského odcudzenia. U respondentov sa zvýšila najmä citlivosť na oslabovanie schopnosti človeka normálne komunikovať a kritika závislosti ľudí na IKT, ktoré vedú k neschopnosti rozlišovať medzi virtuálnou realitou a reálnym životom. Kým v roku 2015 ich považovalo za najzávažnejší problém 18% opýtaných, v súčasnosti je to už 26%, resp. 27%. Kritické nazeranie na deštrukčný vplyv infotechnológií na medziľudské vzťahy doplňuje aj názor ďalších 24% respondentov, ktorí považujú za najväčší problém vzájomné odcudzenie ľudí a stratu osobných kontaktov.

Na druhej strane, ľudia sú menej citliví na problémy spojené s kyberkriminalitou, resp. kyberbezpečnosťou a širšie ponímanými ľudskými právami. Napríklad šírenie vírusov, podvodné web stránky, krádeže osobných údajov, účtov, hesiel a pod., považuje za závažný problém 22% respondentov. Propagáciu násilia, rasizmu, terorizmu, pornografie 17%, a stratu súkromia zapríčinenú sledovaním aktivít a zvyklostí na internete, zverejňovaním osobných údajov, monitorovaním pohybu atď., len 16% opýtaných. 

e-Bezpečnosť: Dáta stráca stále viac respondentov

Podľa prieskumu Acronis, ktorý skúmal prístup, zvyky a povedomie bežných používateľov o zálohovaní dát, rastúci počet internetových zariadení v domácnostiach zvyšuje riziká straty osobných dát.

Už v 35% domácností niekto z jej členov stratil svoje dáta. Prieskum bol zameraný na dve oblasti, všeobecné zálohovacie témy a špecifické otázky o ransomvéri.

Kľúčové témy v rámci všeobecných zistení:
* 31,4% respondentov nezálohuje vôbec svoje osobné dáta;
* 47,2% využíva cloudové zálohovanie;
* 35,7% uviedlo, že oni sami či členovia ich rodiny už niekedy stratili svoje dáta (vlani 34%).
Viac ako štyri on-line zariadenia využíva 49,1% domácností, jedno až tri zariadenia 35% domácností.

K ransomvéru, najrýchlejšie rastúcej hrozbe súčasnosti, sa respondenti vyjadrili nasledovne:
* 41,8% uviedlo, že nikdy nepočuli o ransomvéri, napriek tomu je to o 20 percentuálnych bodov menej než pred rokom;
* 56% respondentov si uvedomuje, že ransomvér využíva systém používateľa a robí z neho rukojemníka, pretože dokáže nenávratne zničiť dáta;
* 7% používateľov by bolo ochotných zaplatiť ekvivalent viac ako 3.000 Kč za získanie svojich dát späť.

Zabezpečené zálohy sú najúčinnejším nástrojom proti strate dát. Riziká rastú nielen pre bežných spotrebiteľov, ale aj v podnikovom sektore. Podľa Cyber Security Ventures škody spôsobené ransomvérom prekročili v roku 2017 hranicu 5 miliárd USD. V tejto čiastke je zahrnuté nielen výkupné, ale tiež ďalšie náklady, ako strata ušlého zisku v dôsledku prestojov, cena obnovy a opätovného nastolenia normálnej prevádzky po útoku, investície do nových bezpečnostných opatrení, stratené obchodné príležitosti v dôsledku straty reputácie, školenia zamestnancov a podobne.

EU: Výzva pre odborníkov na on-line ekonomiku

Komisia uverejnila výzvu na predkladanie prihlášok odborníkov, ktorí majú záujem podporiť prácu strediska EÚ pre monitorovanie on-line ekonomiky. 

Vytvorenie strediska bolo oznámené v rámci návrhu nových pravidiel pre on-line platformy s cieľom vytvorenia spravodlivého, transparentného a predvídateľného podnikateľského prostredia pre malé podniky a obchodníkov. Monitorovacie stredisko bude sledovať a zohľadňovať aktuálne výzvy aj príležitosti v oblasti digitálneho hospodárstva. Cieľom výzvy je vybrať 15 nezávislých expertov s odbornými znalosťami a skúsenosťami v oblasti on-line ekonomiky. Títo experti budú stredisku pomáhať počas najmenej dvoch rokov v oblastiach prístupu a využitia údajov, algoritmického rozhodovania, klasifikácii a transparentnosti, ako aj v oblasti potenciálnych diskriminačných postupov platforiem voči ich používateľom. Osobitnú pozornosť by mali venovať vývoju politík a regulačných prístupov v Európe.

Úlohou pracovnej skupiny bude vypracovať stanoviská a správy, ktoré pomôžu tvorcom politík na európskej aj vnútroštátnej úrovni rozvíjať európsky prístup k on-line platformám. V závislosti od dosiahnutého pokroku a na základe poznatkov získaných vďaka monitorovaciemu stredisku Európska komisia posúdi, či je potrebné prijať ďalšie opatrenia, a to v lehote troch rokov.

Prihlášky je možné posielať do 5. júna. Informácie o výzve možno nájsť na https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-experts-observatory-online-platform-economy.

Aktuálne: Podpora poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra poskytne podporu na poistenie úrody vinohradov proti škodám na úrode spôsobenými počasím, ale aj chorobami alebo škodcami. Uzávierka žiadostí je 15. mája. 

Žiadatelia môžu žiadať prostriedky na poistenie proti škodám na úrode spôsobenými nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, inými nepriaznivým poveternostnými udalosťami, zvieratami alebo chorobami viniča alebo zamorením škodcami. Uvádza sa aj zdôvodnenie výberu poisťovne. Všetky potrebné informácie sú na stránke apa.sk/poistenie-urody.

Agrorezort poľnohospodárom, ovocinárom či vinohradníkom pomohol aj v minulosti. V roku 2016 bola vyhlásená eurofondová výzva na zavlažovanie, na ktorú bolo alokovaných 25 miliónov eur. Po extrémnych mrazoch na jar 2016 zase štát pomohol ovocinárom sumou 3,5 milióna eur. Ďalšiu výzvu na budovanie zavlažovacích systémov chystá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejniť v najbližších týždňoch. Má tiež pripravený návrh fungovania rizikového fondu.

pondelok 7. mája 2018

Novinka: Zubný preukaz dieťaťa

Od konca mája t.r. sa v pôrodniciach zavedie Zubný preukaz dieťaťa. Vytvorila ho Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a slúži na zápis informácií, či je dieťa v pravidelnom ošetrení zubného lekára a ako je dodržiavaná prevencia zubného kazu.

Preukaz postupne od prvých dní života dieťaťa poskytne rady rodičom a vysvetlí im jednotlivé postupy, ako vykonávať ústnu hygienu, aký druh nápojov a potravy je vhodný pre zdravé zúbky dieťaťa, kedy začať používať zubnú pastu a podobne. Vysvetľuje význam a obsah prvej preventívnej prehliadky dieťaťa po dovŕšení jedného roku života. Zároveň obsahuje záznam od prvej preventívnej prehliadky v 12. mesiaci postupne v polročných intervaloch do veku šesť rokov. Uvádza tak náplň aj výsledok každej preventívnej prehliadky s odporúčaniami pre rodiča. Preukaz dieťaťa je ilustrovaný a je obdobou Pediatrického preukazu dieťaťa. Predpokladá sa, že bude pomôckou aj pre pediatra na ľahšiu diagnostiku celkových ochorení ovplyvňovaných následkami neliečeného zubného kazu.

Zubní lekári dlhodobo poukazujú na potrebu prevencie ochorení ústnej dutiny s tým, že zubný kaz je ochorenie, ktorého dôsledná prevencia ho redukuje na minimum. Základné piliere prevencie zubného kazu sú výživa s redukovaným príjmom cukrov, dokonalá ústna hygiena, fluoridácia a preventívne prehliadky.

VentureEU: 2,1 miliardy EUR na podporu rizikového kapitálu

Európska komisia a Európsky investičný fond (EIF) spustili program celoeurópskeho fondu fondov rizikového kapitálu (VentureEU) s cieľom zvýšiť objem investícií do inovatívnych startupov a podporiť expanziu inovatívnych podnikov v Európe. 

Očakáva sa, že v celej EÚ získa prístup k týmto zdrojom financovania približne 1.500 začínajúcich a rozširujúcich sa podnikov. Komisia a EIF oznámili názvy šiestich fondov, ktoré sa podieľajú na programe a získajú podporu EÚ na dosiahnutie cieľa investovať do európskeho trhu s rizikovým kapitálom. Vďaka finančnej podpore EÚ vo výške 410 miliónov EUR majú fondy mobilizovať až 2,1 miliardy EUR z verejných a súkromných investícií. V dôsledku toho sa očakáva, že sa podarí prilákať 6,5 miliardy EUR nových investícií do inovatívnych startupov a rozširujúcich sa podnikov v celej Európe, čím sa zdvojnásobí objem terajšieho rizikového kapitálu v Európe.

Európska únia poskytne základné investície až do výšky 410 miliónov EUR vrátane 67 miliónov EUR z vlastných fondov EIF: 200 miliónov EUR z kapitálového nástroja InnovFin v rámci programu Horizont 2020, 105 miliónov EUR z programu COSME (program EÚ pre malé a stredné podniky) a 105 miliónov EUR z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), tzv. Junckerovho plánu. Zvyšok financií získajú vybraní správcovia fondov predovšetkým od nezávislých investorov.

Program prispeje aj k fungovaniu únie kapitálových trhov, pre ktorú je rizikový kapitál dôležitý, v Európe však nie je dostatočne rozvinutý. V roku 2016 napríklad investovali fondy rizikového kapitálu v EÚ približne 6,5 miliardy EUR, kým v USA to bolo 39,4 miliardy EUR.

SR: Takmer polovica mladých Sloveniek prejavila záujem o kariéru vo vede či IT

Napriek tomu si túto cestu naozaj zvolí iba štvrtina z nich. Podľa prieskumu je na vine nedostatok ženských vzorov z praxe. 

Potvrdila to európska štúdia Microsoft, ktorá zahŕňala 11.500 dievčat a mladých žien vo veku 11 až 30 rokov a odhalila úzke prepojenie medzi životnými vzormi a motiváciou či záujmom dievčat o kariéru v technických či prírodovedných odboroch (STEM). Do prieskumu sa zapojilo aj 500 slovenských dievčat a mladých žien a ukázalo sa, že ich záujem o prírodovedné a technické predmety sa takmer zdvojnásobil, keď mali vo svojom okolí pozitívny vzor z odboru (iba 14% dievčat bez vzoru prejavilo záujem o STEM v porovnaní s 27% dievčat, ktoré vzor mali). Najviac vzory ovplyvnili ich záujem o kariéru v IT, kde záujem dievčat stúpol až o 21%, čo je pozitívna správa najmä v situácii, keď dievčatá predstavujú iba približne 12% z celkového počtu študentov na technických vysokých školách na Slovensku.

Mladé ženy so vzorom preukázali výrazne viac nadšenia pre kariéru v týchto oboroch – 57% tých, čo vzor majú v porovnaní s 32% bez vzoru. To je 25-% nárast a podstatne viac ako európsky priemer (15%), čo ukazuje, aké sú vzory a preklady pre slovenské mladé ženy dôležité. Iba štvrtina mladých žien, ktoré majú záujem o prácu v STEM odboroch, v nich dnes aj naozaj pracuje. Ženy dnes reprezentujú iba 30% pracovníkov v európskom IT a čím skôr príde spoločnosť s komplexnou stratégiou, ako motivovať viac slovenských dievčat pre štúdium technických a prírodovedných smerov a následne pre prácu v týchto odboroch, tým lepšie sa dokážeme pripraviť a formovať budúcnosť.

Prieskum takisto odhalil aj znepokojujúcu skutočnosť, že IT a iné technické smery o dievčatá prichádzajú už vo veku 12 rokov, kedy sa väčšina ešte len rozhoduje pre štúdium na strednej škole.

Trend: Finančné aplikácie

Aj na slovenskom trhu existujú aplikácie, ktoré dokážu zjednodušiť život a zároveň ušetriť peniaze. Či už ide o internetové bankovníctvo, správu úverov alebo možnosti nakúpiť lacnejšie.

Takmer 40% Slovákov má v mobiloch stiahnutú niektorú z aplikácií na porovnávanie cien.
Populárne sú aj aplikácie na vyhľadávanie akciového tovaru, na správu vernostných kariet či elektronické peňaženky. Dve tretiny z tých Slovákov, ktorí s takýmito službami majú osobnú skúsenosť, tvrdia, že s ich pomocou získali tovar alebo službu za lepšiu cenu. Na druhej strane približne štvrtina opýtaných takéto mobilné aplikácie nevyužíva preto, že sa obávajú o bezpečnosť svojich osobných údajov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Home Credit uskutočnila agentúra STEM/MARK.

Štyria z desiatich Slovákov majú vo svojich mobilných telefónoch stiahnutú niektorú z aplikácií na porovnávanie cien. Medzi nimi mierne dominujú muži, ktorých je o 10% viac ako žien. Využívajú ich predovšetkým mladšie ročníky: vo vekovej kategórii od 15 do 29 rokov je ich takmer o 100% viac ako v kategórii od 45 do 59 rokov. Čoraz viac priaznivcov si získavajú aj ďalšie aplikácie, predovšetkým na vyhľadávanie akciového tovaru, ktoré má vo svojom mobile každý piaty Slovák. Takmer rovnako je už rozšírená aj elektronická peňaženka. Potom sú to aj stále populárnejšie aplikácie na spravovanie vernostných kariet či správu financií.

Pre mnohých ľudí je využívanie finančných aplikácií rutinnou každodennou záležitosťou, čo im prináša viaceré benefity. Takmer polovica používateľov si pochvaľuje pohodlnejšie a rýchlejšie nakupovanie, tretina spomína uľahčenie výberu toho správneho tovaru. Ďalší ocenili prínos aplikácií pre lepšie plánovanie nákupov, zlepšenie prehľadu o akciách a zľavách, ale aj dobrý pocit z modernosti a neustálej aktuálnosti.

piatok 4. mája 2018

Radíme: Nevenujte zariadeniu väčšiu pozornosť než svojej polovičke

Digitálna doba priniesla aj možnosť byť v neustálom spojení s blízkou osobou. Avšak podľa štúdie Kaspersky Lab to má tiež svoju odvrátenú tvár a digitálne zariadenia môžu poriadne otriasť partnerskými vzťahmi. 

Páry dnes často používajú zariadenia a internetové služby, aby posilnili svoj vzťah - 8 z 10 ľudí vždy zostáva v kontakte so svojím partnerom on-line, keď nie sú spolu a 62% potvrdilo, že komunikácia prostredníctvom zariadení a internetu im pomáha cítiť blízkosť svojho partnera. Platí to najmä pre tie páry, ktoré spolu nežijú v jednej domácnosti (75%).
Táto digitálna oddanosť sa týka aj samotného zdieľania, keďže 53% ľudí tvrdí, že ich vzťah sa zlepšil, odkedy zdieľajú svoje on-line aktivity, vrátane prístupov k účtom a zariadeniam. Aj to však môže mať svoje negatíva, ktoré je potrebné zvážiť.

Používanie zariadení však môže viesť k hádkam medzi blízkymi. Napríklad 51% ľudí sa priznalo k hádke kvôli používaniu zariadenia počas spoločného stolovania alebo rozhovoru. Viac ako polovica (55%) respondentov mala s partnerom konflikt z dôvodu nadmerného času stráveného na zariadení. Toto percento je ešte vyššie (58%) pre páry, ktoré spolu žijú v jednej domácnosti v porovnaní s 49% tých, ktoré sú vo vzťahu, ale žijú oddelene. Zdrojom nezhôd môže byť nepochybne aj samotný prístup k zariadeniam. Štvrtina respondentov (25%) sa napríklad nevedela dohodnúť, kto je na rade v používaní zariadenia. Búrku vo vzťahoch spôsobilo tiež zabudnuté dobitie zariadenia (45%), alebo jeho strata (28%). Čoraz viac párov sa stretáva aj s problémami spôsobenými bezpečnostnými hrozbami. Takmer štvrtina (24%) párov sa pohádala po tom, čo jeden z nich infikoval zariadenie malvérom a u 19% prípadov vznikla hádka po tom, čo partner prišiel omylom alebo kvôli infekcii spôsobenej kybernetickou hrozbou o finančné úspory. Pravdepodobnosť vzniku hádky pre vyššie spomínané problémy je prirodzene vyššia u párov, ktoré si navzájom zdieľajú zariadenia. 

e-Bezpečnosť: Až 4 z 10 zamestnancov už zabudli pracovné heslo

Vyše pätina respondentov používa na pracovné účely viac ako päť hesiel. Čím viac hesiel majú, tým väčšia je pravdepodobnosť, že o nejaké prídu, alebo ich zabudnú. 

Podľa prieskumu pre ALEF, ktorý uskutočnila agentúra AKO (1.000 respondentov, 21. - 26. februára 2018) takmer 43% ľudí priznáva, že už raz zabudli nejaké heslo potrebné na pracovné účely. Častejšie sa to stáva tým zamestnancom, ktorí musia na prácu používať viacero hesiel. Ak zamestnanec stratí, zabudne, alebo mu ukradnú heslo potrebné na prístup do pracovných aplikácií či súborov, môže to mať vážne následky: či už vo forme finančných škôd, prezradenia plánov konkurencii alebo útokov hekerov. Veľkým rizikom je, ak zamestnanec používa rovnaké heslá na rôzne prístupy, napríklad do pracovných aj súkromných aplikácií.

Najväčšími zábudlivcami sú tí, ktorí pre prácu potrebujú veľa hesiel. Ak musí zamestnanec používať vyše 10 hesiel, podľa prieskumu je takmer 75% pravdepodobnosť, že aspoň jedno zabudne. Zraniteľnosť zamestnanca sa tak s každým ďalším prístupom zvyšuje. Takisto platí, že čím častejšie si zamestnanci menia, alebo musia meniť pracovné heslá, tým väčšie je riziko zabudnutia hesla.
Na vine sú často samotné firmy, ktoré majú nesprávne nastavenú bezpečnostnú politiku. Ak nútia zamestnancov meniť si heslo každý týždeň, môže to viesť k tomu, že si budú heslá zaznamenávať na nebezpečných miestach, že heslá zabudnú, alebo sa budú snažiť si ich vyberať čo najjednoduchšie. 

Upozorňujeme: Osobný bankrot sa nevzťahuje na sociálne odvody

Osobám, ktoré požiadali o oddlženie prostredníctvom vyhlásenia konkurzu (tzv. osobný bankrot), ani po oddlžení súdom pohľadávky nezanikajú a z toho dôvodu nie sú vymazané zo zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne. 

Všetky pohľadávky poisťovne, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu, sa stávajú nevymáhateľné, to však neznamená, že pohľadávky zaniknú. Znamená to len toľko, že Sociálna poisťovňa ich nemôže ďalej vymáhať. Pre tieto fyzické osoby je tu možnosť doplatiť si poistné za obdobie pred vyhlásením konkurzu, aby sa im táto doba zarátala pre ich nároky na dôchodok.

Ak poistné nebude zaplatené, predmetné obdobie nebude zohľadnené pre výpočet dôchodku. Týka sa to aj fyzických osôb, ktoré požiadali o oddlženie formou splátkového kalendára a v rámci neho nebolo poistné zaplatené v plnom rozsahu.

Zelená domácnostiam: V máji môže poukážku získať vyše 1.600 domácností

Pilotný národný projekt tento rok končí. Ak chcete už nasledujúcu sezónu využívať kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo, o poukážku treba požiadať 22. mája 2018. V špeciálnom kole určenom pre mimobratislavské regióny budú k dispozícii 4 milióny eur.  

Tepelné čerpadlá sú vhodné pre novostavby alebo rekonštruované rodinné domy, ktoré sú už zateplené, alebo majú vymenené okná. Investícia do čerpadla je zaujímavá najmä v lokalitách, kde nie je plynofikácia a majitelia sú odkázaní na podstatne drahšiu elektrinu. Vďaka čerpadlám môžu pri vhodnom návrhu ušetriť až dve tretiny nákladov na teplo. Tepelné čerpadlo získava energiu zadarmo zo vzduchu, vody či zeme. Investičné náklady sú síce vyššie, ale vďaka príspevku ich môžu domácnosti znížiť až o 3.700 eur na inštaláciu. Kotly na biomasu sú riešením pre tých, ktorým pri zabezpečovaní tepla veľmi záleží na čo najnižších investičných a prevádzkových nákladoch. Podmienkou samozrejme je, aby mali v blízkosti cenovo dostupné palivo, teda drevo, pelety alebo štiepku.

Kotly na biomasu sú ideálne predovšetkým v obciach, kde chýba plynofikácia a dodnes sa tam vykuruje prevažne uhlím. Drevo v moderných nízkoemisných zariadeniach zaťažuje životné prostredie podstatne menej ako uhlie spaľované v starých kotloch. Moderné kotly majú aj finančné výhody. Palivo je v nich využívané podstatne efektívnejšie, vďaka čomu sa ho spotrebuje menej. Navyše palivové drevo bolo vždy výrazne lacnejšie ako uhlie a aj rozdiel v cene uhlia a peliet je už minimálny. Maximálna výška poukážky na kotol na biomasu v rodinnom dome je 1.500 eur. Finančný príspevok na kotol na biomasu dostanú len tie domácnosti, ktoré ním nahradia zariadenie na fosílne palivá.

Špeciálne kolo bude vyhlásené 22. mája 2018 o 15.00 hod. Trvanie sa predĺži na 72 hodín a bude uzatvorené najneskôr po uplynutí tejto lehoty, prípadne skôr po prekročení vyčlenenej alokácie o 10%. Do decembra 2018 by malo v slovenských domácnostiach pribudnúť ešte 5.600 podporených zariadení. Ak zostanú po 1. polroku voľné finančné prostriedky po nevyužitých poukážkach, SIEA vyhlási kolá pre zariadenia na výrobu tepla aj v letnom období. V 2. polroku je však zámer predovšetkým dokončovať inštalácie, aby mohli byť na jeseň preplatené posledné poukážky. Od decembra 2015, kedy bol projekt spustený, využilo poukážky v hodnote 27,5 milióna eur vyše 12.500 domácností. SIEA už pripravuje pokračovanie projektu od roku 2019.  

štvrtok 3. mája 2018

EU: Jednoduchšie sťahovanie aj on-line registrácia

Európska komisia navrhla nové pravidlá týkajúce sa práva obchodných spoločností, ktoré by mali uľahčiť zlučovanie, delenie alebo sťahovanie sa v rámci jednotného trhu. Majú tiež zabezpečiť ochranu práv zamestnancov a zabrániť zneužívaniu daňového systému.

Nové pravidlá sú súčasťou úsilia EK o dosiahnutie spravodlivejšieho jednotného trhu. Dopĺňajú nedávne iniciatívy zamerané na posilnenie pravidiel týkajúcich sa vyslaných pracovníkov a boj proti daňovým únikom a podvodom, ako aj návrh EK týkajúci sa európskeho orgánu práce. Podniky sa budú môcť sťahovať alebo reorganizovať v rámci celého jednotného trhu s nižšími nákladmi a bez toho, aby sa museli potýkať so zložitými právnymi požiadavkami. Komisia odhaduje úspory nákladov pre spoločnosti vo výške 12.000 – 19.000 eur na jednu operáciu, pričom v priebehu piatich rokov dosiahnu úspory celkovú výšku 176 – 280 miliónov eur.

Iba 17 členských štátov v súčasnosti umožňuje vybaviť celý proces registrácie spoločnosti cez internet. Podľa nových pravidiel sa spoločnosti budú môcť zaregistrovať, založiť nové pobočky alebo vypĺňať dokumenty v obchodnom registri na internete vo všetkých členských štátoch. Vďaka využívaniu digitálnych prostriedkov sa proces zakladania spoločností zefektívni a bude menej nákladný:
* registrácia spoločnosti cez internet zaberie v priemere polovicu času a môže byť až trikrát lacnejšia ako registrácia tradičným spôsobom,
* suma, ktorú spoločnosti z EÚ na základe nových pravidiel ušetria vďaka registrácii a podávaniu dokumentov cez internet, sa odhaduje na 42 – 84 miliónov eur ročne,
* na základe zásady „jedenkrát a dosť“, ktorá sa uplatňuje v návrhu, nebudú už spoločnosti musieť počas svojho životného cyklu opakovane predkladať rovnaké informácie rôznym orgánom,
* zainteresované strany budú môcť z obchodných registrov bezplatne získať o spoločnostiach viac informácií.

S cieľom zabrániť podvodom a zneužívaniu si budú môcť orgány jednotlivých štátov vymieňať informácie o členoch predstavenstva alebo vedenia, ktorí boli zbavení funkcie. Ak existuje podozrenie z podvodu, môžu vyžadovať fyzickú prítomnosť majiteľov spoločností. Zároveň budú môcť požadovať, aby boli do procesu zapojené určité subjekty, napríklad notári.