piatok 16. marca 2018

Radíme: Poznaj svoje práva

Pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľských práv pripravil Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb prehľad práv používateľov telekomunikačných služieb. 

Zmluvu môže záujemca uzavrieť zmluvu s jedným či viacerými telekomunikačnými operátormi podľa vlastného výberu, ak nie je zákonný dôvod na jej odmietnutie, napr. ak poskytovanie služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné, záujemca o ňu je dlžníkom niektorého z operátorov, alebo sa nachádza v zozname dlžníkov, alebo nesúhlasí s podmienkami zmluvy. V prípade poruchy máte zákonné právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej (telekomunikačnej) služby, ktoré ste nezavinili a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného telekomunikačným operátorom. Toto právo si ale musíte uplatniť u operátora najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania verejnej služby.

Ako účastník verejnej telefónnej služby máte právo:
a) zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach,
b) na prístup k informačnej službe o telefónnych číslach,
c) bezplatne volať na čísla tiesňových volaní vrátane čísla 112,
d) bezplatne zasielať SMS na číslo 112.

Ak telekomunikačný operátor poskytuje služby v rozpore so zmluvou, nekvalitne, alebo nesprávne vyúčtuje cenu za služby, máte právo uplatniť si u neho reklamáciu podľa jeho reklamačného poriadku. Nemá to však odkladný účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté verejné služby. Operátor je povinný písomne oznámiť výsledok prešetrenia reklamácie do 30 dní od jej doručenia, inak sa považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní, operátor je pritom povinný vás o predĺžení písomne informovať pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Ak vám operátor neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie, tak máte právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií, t.j. bez zmluvnej pokuty. Ak operátor ani po opakovanej uznanej reklamácii neposkytuje službu podľa zmluvy, alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, máte právo odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie, ak porušenie povinností operátora stále pretrváva.

V prípade, že nebudete so spôsobom vybavenia reklamácie spokojní, tak sa nemusíte domáhať svojich práv súdnou cestou, ale môžete sa obrátiť na subjekty, ktoré riešia spory mimosúdne alebo alternatívnym spôsobom. Tieto subjekty nenahrádzajú činnosť súdu, ale snažia sa sprostredkovať vám s operátorom písomnú dohodu, ktorá je záväzná. Sú to rýchlejšie a lacnejšie možnosti riešenia sporu. Ak operátor podstatne zmení zmluvné podmienky a vy s týmito zmenami nesúhlasíte, tak môžete od zmluvy bez sankcií, t.j. bez „zmluvnej pokuty" odstúpiť. V prípade, že sa rozhodnete zmeniť telefónneho operátora, tak si môžete svoje doterajšie telefónne číslo ponechať. 

Platy: Najmenej rástli predavačkám

Priemerná mzda na Slovensku podľa Štatistického úradu SR medziročne vzrástla zhruba o 4%. Prieskum KRUK ukázal, že na tomto trende profitujú predovšetkým zamestnanci z dopravného sektora (31%) a finančníci (29%), ktorým sa za posledné tri roky príjem zvýšil najviac. 

Pokles príjmu naopak uvádza 40% ľudí zamestnaných v stavebníctve a zhodný počet ľudí vo finančnom sektore. Pri porovnaní výsledkov s ostatnými sektormi respondenti zaznamenali nielen jeden z najväčších rastov príjmov za posledné tri roky, ale zároveň početná časť uviedla výrazný pokles. V štátoch, ktoré čelia ekonomickým problémom (napr. Taliansko a Španielsko) výrazne klesajú platy predovšetkým zamestnancom v odbore služieb, stavebníctva a dopravy. V týchto krajinách uvádza pokles príjmov viac než 50% respondentov zo zmienených odborov.

Zvýšenie príjmov často vedie k zníženiu obozretnosti voči dlhom a ich splácaniu. Ľudia získajú pocit, že si môžu dovoliť viac utrácať, a tým sa aj viac zadlžiť. V prípade straty zamestnania alebo dlhodobej choroby, čo sú najčastejšie dôvody finančných problémov, im ale môžu chýbať prostriedky na splácanie dlhov aj bežnú prevádzku domácnosti. Najlepšou prevenciou je priebežné vytváranie finančnej rezervy aspoň vo výške trojmesačného platu. Jednotlivé profesie nakladajú so zvýšeným príjmom odlišným spôsobom. Pokiaľ sa zvýši mzda zamestnancom v doprave a vo financiách, 37%, resp. 30% respondentov ju použije na splácanie dlhov. Viac šetriť začnú pracovníci IT (46%) a bankári (36%), zamestnanci z IT sektora a služieb však zvýšený príjem tiež intenzívnejšie utrácajú. Zamestnanci v sektore služieb (30%) začnú po zvýšení platu menej plánovať nákupy a míňajú spontánnejšie.

EU: Európsky orgán práce

V poslednom desaťročí sa počet mobilných občanov, t. j. ľudí žijúcich a pracujúcich v inom členskom štáte, takmer zdvojnásobil a v roku 2017 ich bolo 17 miliónov. Komisia presadzuje zriadenie Európskeho orgánu práce.  

V prvom rade bude poskytovať občanom a podnikom informácie o možnostiach zamestnania, stáží, schém mobility, náboru a odbornej prípravy, ako aj poradenstvo týkajúce sa práv a povinností súvisiacich so životom, s prácou a/alebo pôsobením v inom členskom štáte EÚ.

Po druhé bude podporovať spoluprácu vnútroštátnych orgánov v cezhraničných situáciách tým, že im pomôže zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ, ktorými sa chráni a riadi mobilita, jednoducho a účinne dodržiavali. V súčasnosti sa voľný pohyb pracovníkov riadi rozsiahlym súborom právnych predpisov EÚ, pričom mnohé z týchto predpisov sa menia a modernizujú, a to napríklad tie, ktoré sa týkajú koordinácie sociálneho zabezpečenia v celej EÚ a takých otázok, ako je napr. vysielanie pracovníkov v kontexte poskytovania služieb. Prioritou je nielen docieliť, aby tieto pravidlá boli spravodlivejšie a účelné, ale aj zabezpečiť, aby sa správne uplatňovali a presadzovali spravodlivým, jednoduchým a účinným spôsobom vo všetkých hospodárskych odvetviach. Prispeje tak napr. k zlepšeniu výmeny informácií, podporí budovanie kapacít vnútroštátnych orgánov a pomôže im vykonávať zosúladené a spoločné inšpekcie. Zabráni sa tiež možným podvodom a zneužívaniu pravidiel.

Po tretie bude schopný zabezpečiť mediáciu a uľahčiť riešenie cezhraničných sporov, ku ktorým môže dôjsť napríklad v prípade reštrukturalizácie spoločnosti, do ktorej sú zapojené viaceré členské štáty.

Európsky orgán práce sa zriadi ako nová decentralizovaná agentúra EÚ a po ukončení legislatívneho procesu EÚ by mal začať fungovať v roku 2019. Európska komisia zároveň zriaďuje poradnú skupinu pozostávajúcu z kľúčových zainteresovaných strán, ktoré sa budú zaoberať praktickými aspektmi budúceho fungovania orgánu. 

e-Formuláre: Daňové priznanie

Na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2017 zostávajú necelé tri týždne, termín uplynie 3.apríla. Daňové priznanie k dani z príjmov je povinné pre zdaniteľné príjmy prevyšujúce 1.901,67 eura. 

Lehota na podanie daňového priznania je do 31. marca. Nakoľko tento deň pripadne na sobotu a navyše Veľkonočné sviatky, posledným dňom na podanie daňového priznania je utorok 3.apríla 2018. Podanie daňového priznania je možné aj odložiť, a to o 3 mesiace, resp. až o 6 mesiacov v prípade, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy zo zahraničia. O odklad je možné požiadať len na predpísanom tlačive (Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania), dostupné na portáli finančnej správy.  Oznámenie o predĺžení lehoty je potrebné podať do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. O odklad nemôže požiadať daňovník v konkurze alebo v likvidácii. Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, pričom v tejto novej lehote je daň aj splatná.

Daňové priznanie sa podáva na daňovom úrade, resp. jeho kontaktom mieste osobne, poštou alebo elektronicky. Od 1.1.2018 je elektronické podanie daňového priznania povinné už aj pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov. Všetky typy daňových priznaní sú dostupné v Katalógu formulárov.  Ak na komunikáciu s finančnou správou využívate elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), je potrebné mať preinštalovaný platný certifikát vydaný po 1.novembri 2017. Dovtedy platné certifikáty boli totiž Ministerstvom vnútra SR zneplatnené. Podania podpísané zneplatneným certifikátom totiž systém nemôže prijať. Výmena sa realizuje v klientskych centrách okresných úradov, rovnako ako na oddeleniach vydávania dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru (OR PZ).

Do celkových zdaniteľných príjmov patrí akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený, vrátane príjmu dosiahnutého zo zdrojov v zahraničí. Daňové priznanie nemusí podať ten daňovník, ktorý dosiahol v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na území SR a požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. 

štvrtok 15. marca 2018

Technológie: Príležitosť na rast

Manažment súkromných spoločností vníma budúcnosť ich firiem v najbližších dvoch rokoch optimisticky. Hlavným dôvodom je globálny rast svetovej ekonomiky, ktorý nastal prvýkrát po desiatich rokoch. 

Dve tretiny vrcholových manažérov tak veria, že príjmy spoločností budú v tomto roku rásť. Potvrdil to prieskumu Deloitte Private: Globálne perspektívy súkromných spoločností: plány, priority a očakávania (Global perspectives for private companies: Plans, priorities, and expectations). Hoci súkromné spoločnosti na celom svete pociťujú optimizmus, prieskum odhalil aj niekoľko rozdielov, týkajúcich, sa najväčších rizík rastu v jednotlivých regiónoch. „Napríklad respondenti v regióne EMEA, kam patrí aj Slovensko, považujú za najväčšiu výzvu nábor zamestnancov“, vysvetlil Patrik Ferko. Aby firmy prekonali neustále výzvy v oblasti náboru, naplnili svoje rastúce potreby pracovnej sily a podporili udržanie zamestnancov, 42% z nich plánuje v najbližšom roku investovať do školení pre svojich zamestnancov a 31% do rozvojových programov pre lídrov.

Napriek celosvetovo rastúcej ekonomike respondenti z jednotlivých regiónov vnímajú aj niektoré hrozby, napr.  menové výkyvy, slabší dopyt na domácom trhu, prísnejšie regulačné požiadavky a technologické náklady. Reakciou je zvyšovanie produktivity, zameranie sa na vývoj nových produktov a služieb a dosahovanie rastu na existujúcich trhoch. Nárast príjmov vzhľadom na vývoj na medzinárodných trhoch pritom očakáva 27% respondentov.

V ére rýchleho rozvoja technológií využívajú súkromné spoločnosti zmeny v digitálnej oblasti na náskok pred konkurenciou. Dve tretiny respondentov spája technologický pokrok s novými príležitosťami a pozitívnymi výsledkami. Existuje vščak aj niekoľko negatívnych vplyvov, ktoré zmeny so sebou prinášajú: zmeny v očakávaniach klientov, makroekonomické zmeny či zmeny v regulácii. Takmer polovica respondentov je presvedčená, že trh v najbližších rokoch zmenia netradiční konkurenti.

Napriek obmedzenej aktivite v oblasti fúzií a akvizícií v minulom roku, prieskum naznačuje ich možný návrat ako nástroj strategického rastu. V budúcom roku 42% respondentov predpokladá možnosť akvizície či fúzie, zatiaľčo 26% respondentov očakáva, že sa stanú jej cieľom.

Strom roka: 16. ročník vyhlásený

Nadácia Ekopolis vyhlásila ďalší ročník ankety, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem o životné prostredie. Jednotlivci, mestá, školy či organizácie môžu prihlasovať stromy, ktoré sú ich srdcu blízke do konca apríla 2018. 

Z prihlásených stromov vyberie odborná komisia 12 finalistov. Verejné hlasovanie ankety začne na festivale Pohoda v Trenčíne a bude trvať do konca septembra 2018.  Nadácia sa rozhodla vytvoriť aj Instagram súťaž, ktorá bude prebiehať počas festivalu Pohoda. Fotografie a príbehy stromov - finalistov budú uverejnené na webovej stránke Nadácie Ekopolis. Hlasovať bude možné formou hlasovacieho lístka, sms, na webe, ale aj na sociálnej sieti Facebook.

Súťaž bude vyhodnotená v októbri t.r. Strom s najvyšším počtom hlasov získa titul Strom roka 2018 a postúpi do celoeurópskeho finále, teda do ankety Európsky strom roka. Víťazný strom dostane súčasne odmenu v podobe dendrologického posudku a finančný príspevok na ošetrenie. Ošetrovania budú prebiehať s účasťou verejnosti, žiakov a študentov škôl, čím sa má prispieť k osvete o ochrane stromov. Novinkou je zorganizovanie odborného semináru s ukážkou odborného ošetrenia pre zástupcov samosprávy, úradníkov v troch slovenských mestách.

Trend: Aktivity s televízorom

Medzi najčastejšie činnosti, ktoré Slováci zvládajú pri sledovaní televízie, patrí surfovanie na internete a prezeranie sociálnych sietí. Najčastejšie používaným zariadením popri televízií je tak smartfón a počítač. 

Aktuálny výskum Nielsen Admosphere Slovakia (500 respondentov z aktívnej internetovej populácie staršej ako 15 rokov zo Slovenského národného panelu) potvrdil, že Slováci sa venujú popri sledovaní televízie najmä aktivitám v spojení s komunikačnými technológiami: najväčšia časť respondentov (68%) pri televízií surfuje na internete, 53% si prehliada obsah na sociálnych sieťach a 49% sa venuje čítaniu a písaniu správ. Vo všetkých týchto činnostiach sú pritom o niečo aktívnejšie ženy ako muži. Všeobecne však platí, že len veľmi malé percento (5%) popri sledovaní televízie nerobí nič ďaľšie. A 6% respondentov odpovedalo, že televíziu nesleduje.

Najčastejším používaným zariadením popri sledovaní televízie je smartfón - denne ho takto používa 57% respondentov, ktorí sa aspoň niekedy pozerajú na televíziu. Na druhom mieste je počítač (bez ohľadu na typ), ten denne pri televízií používá 40% opýtaných a na treťom tablet, ktorý si pri televízií zapína 16% respondentov. Medzi najmenej používané zariadenia popri sledovaní televízie patria inteligentné zariadenia typu wearables: okuliare, hodinky apod. (denne 5%), herné konzoly (4%) a čítačky elektronických kníh (2%).

EU: Nebezpečné najmä hračky a automobily

Európska komisia zverejnila správu o systéme včasného varovania pred nebezpečnými výrobkami za rok 2017. Vnútroštátne orgány do systému zadali vyše 2.000 varovaní, najčastejšie išlo o hračky — niekoľko modelov fidget spinnerov, automobily a motocykle. 

Celkom 2.201 varovaní viedlo k prijatiu takmer 4.000 opatrení, napr. stiahnutie výrobkov z trhu. V roku 2017 patrili k najviac nahlasovanej kategórii výrobkov hračky (29%), po ktorej nasledovali motorové vozidlá (20%) a odevy, textil a módne doplnky (12%). Pokiaľ ide o druh rizika, v roku 2017 bolo najčastejšie hlásené riziko poranenia (28%) a následne chemické riziko (22%). Väčšina nebezpečných výrobkov nahlásených do systému pochádzala z krajín mimo EÚ. Najčastejšou krajinou pôvodu je pritom Čína. Počet varovaní v roku 2017 však zostáva podobne ako rok predtým stabilne na úrovni 53% (1.155 varovaní). V 413 nahlásených prípadoch (26%) išlo o nebezpečné výrobky s pôvodom v EÚ.

Spotrebitelia čoraz častejšie nakupujú výrobky na internete priamo z tretích krajín. Aj tieto výrobky musia spĺňať bezpečnostné štandardy EÚ. Komisia sa usiluje podnietiť svojich medzinárodných partnerov a internetové platformy k spolupráci. Vydala 1. marca 2018 odporúčanie so súborom opatrení, ktoré by mali prijať internetové platformy a členské štáty v záujme posilnenia svojej činnosti v oblasti boja proti nezákonnému obsahu na internete, a to aj v prípade nebezpečných výrobkov.

V apríli Európska komisia predstaví Novú dohodu pre spotrebiteľov so zámerom zmodernizovať existujúce pravidlá a zlepšiť ochranu spotrebiteľov. Ďalšia etapa modernizácie systému prispeje k tomu, že používatelia si budú môcť jednotlivé varovania pozrieť vo všetkých úradných jazykoch EÚ. V súčasnosti je do systému zapojených 31 krajín (EÚ spolu s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom). Vlastná webová stránka umožňuje prístup k týždennej aktualizácií varovaní. Spotrebitelia aj podniky si môžu vytvoriť personalizované upozornenia o jednotlivých varovaniach a vymieňať si ich cez sociálne médiá. K dispozícii je aj osobitný nástroj, pomocou ktorého môžu firmy rýchlo a účinne informovať vnútroštátne orgány o výrobku, ktorý uviedli na trh a ktorý môže byť nebezpečný. 

streda 14. marca 2018

SR: Platba v hotovosti v obchodoch stále dominuje

Pri pokladni v kamenných prevádzkach pravidelne vyťahuje z peňaženky bankovky a mince až sedem z desiatich Slovákov. A hoci bezhotovostných platieb z roka na rok pribúda, stále sú v menšine.

Bezkontaktné platby sú skôr rozšírenejšie u ľudí s vysokoškolským vzdelaním, na druhej strane hotovosťou platia častejšie ľudia s nižším vzdelaním. Pre spoločnosť Home Credit to zistil prieskum agentúry STEM/MARK. V kamenných obchodoch, napríklad v potravinách, dennodenne platí hotovosťou takmer štvrtina Slovákov a ďalších takmer 50% niekoľkokrát za týždeň. Na druhej strane debetnou kartou, ktorú majú ľudia k svojmu bežnému účtu, platí denne len jeden z desiatich Slovákov a niekoľkokrát za týždeň ďalšia tretina opýtaných. „Na Slovensku v kamenných prevádzkach denne platí hotovosťou dvakrát toľko ľudí ako kartou. Pravidelne hotovosť využíva vyše 70% ľudí. Na druhej strane kartou pravidelne uhrádza takéto nákupy len 45% nakupujúcich. Samozrejme viacerí v priebehu jedného týždňa využívajú aj hotovosť aj kartu", približuje výsledky prieskumu analytik Roman Müller.

Aj nákupy cez internet najčastejšie Slováci nakoniec zaplatia v hotovosti. A to aj napriek tomu, že bezhotovostné platby sú jednoduchšie a rýchlejšie. Tretina Slovákov aspoň raz za mesiac za tovar objednaný cez internet zaplatí v hotovosti až po jeho prevzatí, teda na dobierku. Za to isté obdobie zaplatí za internetový nákup prevodom z účtu len každý piaty človek, podobne je to aj v prípade platby debetnou kartou. Platba kreditnou kartou za nákupy on-line je podľa prieskumu na Slovensku ešte menej rozšírená. 

EU: Cezhraničné investovanie

Európska komisia predložila návrhy predpisov, ktoré podporia alternatívne zdroje financovania a odstránia prekážky cezhraničného investovania.  

Zámerom je oživiť cezhraničný trh pre investičné fondy, podporiť trh EÚ s krytými dlhopismi a väčšia istota pre investorov v súvislosti s cezhraničnými transakciami s cennými papiermi a pohľadávkami. Únia kapitálových trhov by mala mobilizovať kapitál a smerovať ho do všetkých podnikov v EÚ, hlavne malých a stredných, ktoré potrebujú zdroje na to, aby mohli expandovať a prosperovať. Vďaka rýchlemu prijatiu návrhov Európskym parlamentom a Radou budú môcť podniky a investori väčšmi využívať príležitosti jednotného trhu. Komisia súčasne vyzýva spoluzákonodarcov, aby čo najrýchlejšie prijali návrhy kľúčových reforiem na dobudovanie únie kapitálových trhov. Ide napríklad o návrh na posilnenie dohľadu nad kapitálovými trhmi, návrh týkajúci sa reštrukturalizácie podnikov a tiež návrh na poskytnutie nových možností sporenia pre spotrebiteľov. Z dvanástich návrhov, ktoré EK predložila s cieľom vytvoriť predpoklady pre vznik únie kapitálových trhov, spoluzákonodarcovia doteraz schválili len tri.

Európske kryté dlhopisy: Komisia navrhuje spoločné predpisy – smernicu a nariadenie – týkajúce sa krytých dlhopisov. Tie dnes s objemom nesplatených súm vo výške 2,1 bilióna EUR predstavujú jeden z najväčších dlhových trhov v EÚ. Návrhy predpisov majú zabezpečiť, aby úverové inštitúcie väčšmi využívali kryté dlhopisy ako stabilný a nákladovo efektívny zdroj financovania, a to hlavne na menej rozvinutých trhoch. Investorom zároveň ponúkajú širšie a bezpečnejšie možnosti investovania. Ich cieľom je aj zníženie nákladov na úvery a pôžičky pre hospodárstvo ako celok. Komisia odhaduje, že celkové ročné úspory pre dlžníkov v EÚ by sa mohli pohybovať v rozmedzí od 1,5 do 1,9 miliardy EUR.

Cezhraničná distribúcia investičných fondov: Investičné fondy umožňujú nasmerovať do hospodárstva súkromné úspory a prinášajú podnikom väčšie možnosti financovania. Celkový objem trhu EÚ s investičnými fondmi sa pohybuje na úrovni 14,3 bilióna EUR. Tento trh však ešte svoj plný potenciál nenaplnil. Iba o čosi viac ako tretina (37%) fondov podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov a približne 3% alternatívnych investičných fondov je registrovaných na predaj vo viac ako troch členských štátoch. Dôvodom sú okrem iného regulačné prekážky, ktoré v súčasnosti bránia cezhraničnej distribúcii investičných fondov. Cieľom  návrhu je odstrániť tieto prekážky pre všetky druhy investičných fondov, aby bola cezhraničná distribúcia jednoduchšia, rýchlejšia a lacnejšia. Vďaka väčšej konkurencii budú mať investori väčší výber a získajú lepšie ponuky. Pritom zostane zachovaná vysoká úroveň ochrany investorov.

Predpisy týkajúce sa cezhraničných transakcií s pohľadávkami a cennými papiermi: Pri postúpení pohľadávky prenesie veriteľ právo vymáhať pohľadávku na inú osobu výmenou za platbu. Podniky tento systém využívajú, aby získali likviditu a prístup k úverom. V súčasnosti však neexistuje právna istota, podľa ktorého vnútroštátneho práva sa má postupovať pri určovaní majiteľa cezhranične postúpenej pohľadávky. Nové predpisy objasňujú, podľa ktorého práva sa takéto spory majú riešiť. Spravidla by to bolo právo krajiny, v ktorej majú obvyklé bydlisko či sídlo veritelia. Nehľadí sa pritom na členský štát, ktorého súdy alebo orgány tento prípad skúmajú. Návrh podporí cezhraničné investovanie, prístup k lacnejším úverom a zabráni systémovým rizikám.

Komisia prijala tiež oznámenie, podľa ktorého vnútroštátneho práva sa má pri cezhraničnej transakcii určiť majiteľ cenného papiera. Väčšia právna istota prispeje k rozmachu cezhraničných investícií, prístupu k lacnejším úverom a k integrácii trhov.

Aktuálne: Defibrilátori na štadiónoch

Okruh futbalových štadiónov s prístupným automatickým externým defibrilátorom sa rozširuje. Najčastejšie sa umiestňuje práve do priestorov, kde sa združuje veľké množstvo ľudí.

Ďalších päť defibrilátorov bude umiestnených na štadiónoch druholigových klubov Lokomotíva Košice, Nové Mesto nad Váhom, Spišská Nová Ves, Komárno a Trebišov. Automatický externý defibrilátor slúži na zrušenie chorobného rytmu srdca, môže ich používať aj laik.

Súčasťou projektu bude ale aj školenie odborníkmi, ako defibrilátory používať správne. „Viaceré zdravotné incidenty počas futbalových stretnutí totiž ukázali, že je nesmierne dôležité, aby sme disponovali potrebnou technikou a mali na úrovni vyškolený personál, ktorý vie, čo má v krízovej situácii robiť", dodal Peter France zo Slovenského futbalového zväzu. 

e-Maturita: Pre vyše 2.100 prihlásených žiakov

Od utorka 13. marca 2018 sa na celom Slovensku začal týždeň písomných maturít. Na skúšku dospelosti sa v tomto školskom roku prihlásilo 43.541 žiakov, ktorí budú písať maturitné testy na 707 stredných školách. 

Maturantov čaká postupne slovenčina, cudzí jazyk, matematika a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinský jazyk. Žiaci certifikačných stredných škôl si mohli opäť zvoliť absolvovanie maturitných testov z vyučovacích jazykov a matematiky elektronickou formou pomocou počítača. Týka sa to maturity zo slovenské jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry a matematiky. Na elektronickú maturitu sa prihlásilo vyše 2.100 žiakov zo 101 škôl.

Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky si všetky školy môžu prevziať 2. mája 2018 elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené v dňoch 3. – 4. mája 2018.

Všetky informácie o príprave a priebehu MATURITY 2018 sú dostupné na stránkach http://www.nucem.sk/sk/maturita a http://www.etest.sk/e-maturita-2018/. 

utorok 13. marca 2018

Malvér: Zo stránok pre dospelých

Aj v kybernetickom priestore „sex predáva“. Potvrdil to prieskum bezpečnostných analytikov zameraný najmä na to, ako kyberzločinci zneužívajú obsah pre dospelých na škodlivé aktivity. 

Škodlivý súbor zo stránok a aplikácií s obsahom pre dospelých si stiahlo 25% používateľov mobilných zariadení. Viac ako 1,2 milióna ľudí vyšli tak tieto aktivity veľmi draho. Takmer dobrovoľne otvorili dvere kyberzločincom, ktorí prístup k zariadeniu vedeli naozaj výhodne zužitkovať. Či už na získanie citlivých údajov a prístupov k bankovým službám, predaju identít na čiernom trhu alebo za účelom získania finančnej odmeny vo forme výkupného.

Experti objavili až 23 malvérových rodín (kmeňov), ktoré za šteklivým obsahom pre dospelých ukrývali ich skutočné škodlivé aktivity. Najväčšie riziko pri sťahovaní obsahu z neznámych aplikácií s obsahom pre dospelých predstavujú  tzv. clickery. Hneď potom, ako infikujú zariadenie, sa začne malvér preklikávať cez rôzne reklamné odkazy (ad-linky), alebo sa pokúsi prihlásiť používateľa na predplatené služby tzv. WAP-subscription s cieľom obrať ho o jeho predplatený mobilný kredit. Druhým najrozšírenejším typom hrozby v tomto odvetví sú bankingové trojany, ktoré sa tvária ako obľúbené prehrávače videí s obsahom pre dospelých. K často sa vyskytujúcim hrozbám patria aj malvér zameraný na získanie root oprávnení a ransomvér. Značná časť infekcií pochádza aj z legálnych aplikácií známych portálov a služieb.

Vo väčšine prípadov ide o ransomvér, ktorý využíva výhražné taktiky. Ihneď po infikovaní sa používateľovi zobrazí odkaz, že na jeho zariadení bol detekovaný nelegálny obsah (vo väčšine prípadov odkazuje na detskú pornografiu), a preto bolo zariadenie zablokované. Za odomknutie zariadenia požaduje od obete zaplatenie určitej finančnej sumy, teda výkupné.

Aktuálne: Najčastejšie mýty o mozgu

Slovensko sa tento rok po jedenástykrát aktívne pripája k celosvetovej kampani Týždeň mozgu. Od roku 1996 sa vo vyše 60 krajinách konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov.  

Týždeň mozgu je tento rok od 12. do 18. marca 2018. Slováci si môžu vo všetkých krajoch vypočuť prednášky o mozgu, zapojiť sa do zaujímavých diskusií a workshopov, alebo rôznym spôsobom potrápiť svoje mozgové závity. Viaceré poradne zdravia, knižnice, školské zariadenia či zariadenia sociálnych služieb ohlásili, že počas Týždňa mozgu zorganizujú nejakú zaujímavú aktivitu pre občanov. Informujú o nich na svojich webových stránkach alebo v lokálnych médiách. My sme pre Vás vybrali najčastejšie mýty o mozgu spolu s vysvetlením, ako to je v skutočnosti.

Mýtus 1: Využívame len určité percento (10%, 5%, 2% ...) mozgu
Fakt: Nezáleží na tom, čo robíme, náš mozog je neustále aktívny. Niektoré oblasti sú aktívnejšie v rôznych situáciách ako iné, ale celý mozog pracuje nepretržite na 100%.

Mýtus 2: Poškodenie mozgu je vždy nezvratné, neuróny sa neobnovujú, len počas života zanikajú
Fakt: Aj počas života v mozgu pribúdajú nové synaptické spojenia. Záleží od rozsahu a vážnosti zranenia, ale s niektorými poškodeniami sa dokáže mozog vysporiadať. Aj u dospelých je zachovaná tzv. neurogenéza, teda rast nových neurónov.

Mýtus 3: Mozog je sivý
Fakt: Mozog je ružovej až červenej farby, pretože je zásobovaný krvou cez hustú sieť ciev a kapilár. Sivá mozgová hmota, ktorá tvorí zväčša mozgovú kôru je tvorená telami neurónov, pri­čom biela mozgová hmota, ktorá tvorí podkôrové oblasti je tvorená axón­mi. Avšak ani jedna z nich nemá skutočne bielu, resp. sivú farbu.

Mýtus 4: Ľudský mozog je najväčší spomedzi všetkých živočíchov
Fakt: Priemerný ľudský mozog váži 1.300 g, pričom mozog delfína váži pri­bližne rovnako, ale mozog veľryby až 7.800 g a mozog orangutana len 370 g. Väčší teda neznamená lepší a ani inteligentnejší.

Mýtus 5: Alkohol zabíja mozgové bunky
Fakt: Alkohol nevplýva priamo na smrť neurónov, avšak môže nepriaz­nivo ovplyvňovať počet dendritov, čo spôsobuje problémy pri prenose vzruchov medzi neurónmi. Alkohol je neurotoxín a jeho nadmerná a pravidelná konzumácia môže viesť k neurologickým ochore­niam ako Wernicke-Korsakovov syndróm.

Mýtus 6: Používame prevažne pravú alebo ľavú hemisféru
Fakt: Výskum na vyše 1.000 účastníkoch neukázal, že by sme používali jednu hemisféru viac ako druhú. V skutočnosti sú iba niektoré funkcie mozgu (reč) lokalizo­vané viac do jednej z hemisfér, čo nazývame lateralita, ale je pri tom vždy zapojená aj druhá hemisféra.

Mýtus 7: Starší mozog si ťažšie zapamätáva a pamäť vekom oslabuje
Fakt: Veľa ľudí má aktívnu a bystrú myseľ aj vo vysokom veku. Do istej miery zohráva úlohu tiež genetika, avšak najväčší vplyv na vitalitu nášho moz­gu má spôsob života. Primeraná fyzická a mentálna aktivita, zdravá a vyvážená strava a dostatok sociálnych kontaktov pomáhajú udržiavať mo­zog v dobrej kondícii. Je dôležité mozog neustále „zaťažovať“ a trénovať ho. Učenie a všetko nové mozgu prospieva a podnecuje ho k tvorbe nových spojení medzi neurónmi.

EU: Centrum na zlepšenie kvality potravín

Vedomostné centrum pre potravinové podvody a kvalitu potravín bude v rámci Spoločného výskumného centra podporovať tvorcov politík EÚ a vnútroštátne orgány poskytovaním a výmenou najaktuálnejších vedeckých poznatkov o potravinových podvodoch a problémoch s kvalitou potravín. 

Obavy súvisiace s potravinovými podvodmi a kvalitou potravín podkopávajú dôveru spotrebiteľov, čo má nepriaznivé dôsledky na celý potravinový reťazec od poľnohospodárov až po maloobchodných predajcov. Okrem toho môžu byť spotrebitelia vystavení nekalým obchodným marketingovým praktikám, najmä pokiaľ ide o potravinové výrobky, ktoré sa na rôznych trhoch ponúkajú v podobnom balení napriek tomu, že majú odlišné zloženie.

Vedomostné centrum pre boj proti potravinovým podvodom a kvalitu potravín bude:
* koordinovať činnosti zamerané na dohľad nad trhom, napríklad nad zložením a senzorickými vlastnosťami potravín ponúkaných v rovnakom balení a pod rovnakou značkou na viacerých trhoch v celej EÚ,
* prevádzkovať systém včasného varovania a informovania o potravinových podvodoch, napríklad monitorovaním médií a poskytovaním informácií širokej verejnosti,
* prepájať informačné systémy členských štátov a Európskej komisie, napríklad databázy, v ktorých sa opisuje zloženie určitých vysokohodnotných agropotravinárskych výrobkov ako víno a olivový olej,
* generovať informácie o situácii v jednotlivých krajinách, napríklad mapovaním kompetencií a infraštruktúry laboratórií v členských štátoch.

Centrum bude tvoriť vestníky, interaktívne mapy, databázy a pravidelné správy prístupné verejnosti. V plnej miere ho bude financovať Európska komisia. Veľkosť jednotlivých skupín odborníkov bude závisieť od konkrétnej pracovnej úlohy. 

Upozorňujeme: Ďalšia nebezpečná kozmetika

Kontroly v Litve, Rumunsku a v Nemecku upozornili na nové nebezpečné kozmetické výrobky v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky). Predávať sa ale môžu aj na Slovensku. 

Zmäkčujúca pedikúrová maska Skin pedicure mask značky Strictly Professional (výrobná dávka: SPB 0648, batch BJ 24, čiarový kód: 5033940008787) a maska na ruky s gáfrovým olejom Manicure mask with camphor oil značky Strictly professional ( výrobná dávka: SPB 0564, batch BF 24, čiarový kód: 5033940004659) zo Spojeného kráľovstva majú v zložení na obale uvedené Isobutylparaben a Methyldibromo glutaronitrile. Látka Methyldibromo glutaronitrile je pritom konzervať, ktorý nie je povolený v kozmetických výrobkoch.


Rovnako lak na nechty Vitamin Super Nail Hardner značky BNC manicure Miss Rou/ Daewon Cosmetics (výrobná dávka: neuvedené, krajina pôvodu: neuvedené, výrobca: neuvedené) obsahuje v zozname zložiek nepovolené látky Dibutyl Phtalate a Toluenesulfoamide.

A vo farbe na tetovanie INTENZE Terra Di Siena značka: INTENZE (article: ST1199ALEXTER, ref: 21C22515G23150074, batch: RX44Q22Y77W122O72RD68G87IMX40, LOT: SS199, EXP: 11/30/2019) z USA bola zistená prítomnosť ťažkých kovov (nikel: 86 mg.kg -1 a olovo: 11 mg. kg-1).

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na stránke Európskej komisie:  http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm. 

pondelok 12. marca 2018

Aktuálne: Nové vyhlášky ÚRSO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  pripravuje nové vyhlášky, ktorými sa ustanoví cenová regulácia v elektroenergetike, plynárenstve, teplárenstve a vo vodárenstve. Verejnosť bude môcť zaslať podnety v predpokladanom pripomienkovacom konaní v apríli a máji 2018. 

Elektroenergetika: Základným cieľom je úprava výpočtu veličiny WACC pre výpočet povoleného zisku pre regulované subjekty za výkon regulovaných činností v oblasti prenosu elektriny a distribúcie elektriny. Ďalej je to úprava využívania rezervovaných kapacít odberateľom elektriny pri distribúcii elektriny, zabránenie duplicitného účtovania prekročenia rezervovanej kapacity a úprava legislatívno-technických parametrov pri vzorci na určenie ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.

Plynárenstvo: ÚRSO chce upraviť spôsob výpočtu veličiny WACC, ktorá slúži na výpočet povoleného primeraného zisku za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. Spresní sa tiež definícia niektorých ekonomicky oprávnených nákladov. Doplnia sa ustanovenia, ktoré zamedzia neprimeranému doúčtovaniu ceny za prekročenie ročného množstva distribuovaného plynu, resp. dodaného množstva plynu pre tarifné skupiny vzťahujúce sa na zraniteľných odberateľov plynu. Zavedie sa osobitný režim spoplatnenia prekročenia objednaného denného maximálneho množstva odobraného plynu pre odberateľov plynu, ktorých charakter odberu je sezónny.

Teplárenstvo: Cieľom sú zmeny výpočtu niektorých ekonomicky oprávnených nákladov v cene za výrobu, distribúciu a dodávku tepla. ÚRSO chce, aby sa objektívne odzrkadľovali náklady nevyhnutne potrebné na vykonávanie tejto regulovanej činnosti. Navrhovaná úprava spočíva aj v zjednodušení výpočtu maximálnej výšky ceny zemného plynu v cene tepla a v úprave ekonomicky oprávnených fixných nákladov v špecifickom prípade, ak dodávateľ tepla priberie nových odberateľov. V prílohách sa k predmetnej vyhláške odstránia niektoré technické nepresnosti.

Vodárenstvo: Novou vyhláškou chce ÚRSO zabezpečiť pri zmene cenových rozhodnutí o maximálnych cenách za vodné a stočné počas regulačného obdobia 2017-2021 zohľadnenie výšky primeraného zisku a uplatnenie odpisov z majetku používaného na regulovanú činnosť vo výške, ktorá je ekonomicky oprávneným nákladom. Navrhovaná úprava spočíva v úprave vzorca pre výpočet primeraného zisku pri zohľadnení využitia kapacity vodohospodárskeho majetku, ktorý sa používa na regulovanú činnosť a v úprave výpočtu faktora investičného rozvoja.

EU: Akčný plán pre finančné technológie

Finančný sektor je najväčším používateľom digitálnych technológií a je významnou hybnou silou v digitálnej transformácii hospodárstva. 

V novom akčnom pláne sa stanovuje 23 krokov, ktorými by sa umožnil rozmach inovačných obchodných modelov, podpora šírenia nových technológií, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a integrity finančného systému.

Hlavné aktivity
- Komisia vytvorí Laboratórium EÚ v oblasti finančných technológií, v ktorom sa budú európske a vnútroštátne orgány stretávať s poskytovateľmi technológií v neutrálnom a nekomerčnom priestore.
- Komisia už vytvorila monitorovacie stredisko a fórum EÚ pre technológiu blockchainu. Tento rok bude informovať o výzvach a možnostiach kryptoaktív. Pracuje na komplexnej stratégii pre technológiu distribuovanej databázy transakcií a blockchain, ktorá sa týka všetkých odvetví hospodárstva. Distribuovaná databáza transakcií je informačná databáza, ktorá je spoločná pre celú sieť, najznámejším druhom je blockchain.
- Komisia uskutoční konzultáciu na tému, ako najlepšie podporiť digitalizáciu informácií zverejnených kótovanými spoločnosťami v Európe, a to aj prostredníctvom využitia inovačných technológií na prepojenie národných databáz. Investori tak získajú oveľa ľahší prístup ku kľúčovým informáciám, aby mohli prijímať informované investičné rozhodnutia.
- Komisia bude organizovať pracovné semináre s cieľom zlepšiť výmenu informácií, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť.
- Komisia predloží plán s osvedčenými postupmi týkajúcimi sa tzv. experimentálnych regulačných prostredí (regulatory sandboxes), ktorý vychádza z usmernenia európskych orgánov dohľadu. Experimentálne regulačné prostredie je rámec vytvorený regulačnými orgánmi umožňujúci začínajúcim podnikom v oblasti finančných technológií a iným inovátorom realizovať živé experimenty v kontrolovanom prostredí pod dohľadom regulačného orgánu. Získavajú popularitu najmä na rozvinutejších finančných trhoch.

Nariadenie o kolektívnom investovaní po schválení v Európskom parlamente a v Rade umožní požiadať o značku EÚ, ktorá umožní ponúkať služby v celej únii. Investori budú v rámci platforiem kolektívneho financovania chránení jasnými pravidlami pre zverejňovanie informácií, pravidlami týkajúcimi sa správy a riadenia rizík a jednotného prístupu k dohľadu. 

Výzva: Cloud pre obce

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejnil výzvu na národný projekt „Migrácia IS obcí do vládneho cloudu Plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa“ (DCOM+). 

Projekt DCOM+ spočíva v migrácii informačných systémov obcí do vládneho cloudu a vytvorenie predpokladov na pripojenie ďalších obcí a miest do vládneho cloudu v nadväznosti na už implementovaný projekt Dátové centrum obcí a miest, do ktorého bolo pripojených 1.511 obcí a miest. Rozšíri sa tak dostupnosť koncových služieb (napr. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, Platenie miestnych daní, Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a Registrovanie psa) v jednotlivých obciach a mestách. O DCOM+ už prejavilo záujem 624 obcí. Okrem toho sa predpokladá záujem ďalších 449 obcí. Na konci projektu v roku 2020 by malo byť do projektu zapojených 86% miest a obcí Slovenska.

Prínosom pripojenia ďalších obcí a miest v rámci projektu DCOM+ je výrazné zníženie nákladov miest a obcí o informačné systémy, pričom aktuálnosť, prevádzku a údržbu bude garantovať DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Tento prístup umožní jednoduchšie fungovanie samosprávy a tým zásadnej zmeny kvality poskytovaných služieb pre občanov a podnikateľov. Ďalším prínosom pre samosprávu je ušetrenie investícií do budovania samostatných dátových centier pre jednotlivé obce a mestá.

Riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII) schválil tento projekt v decembri 2017. Celková maximálna suma vyčlenená na realizáciu predmetného projektu predstavuje 31.440.257,18 eur. Vyzvania na národné projekty sú spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na  informatizacia.sk, opii.gov.sk a partnerskadohoda.gov.sk.  

Novinka: Centrálne úradné doručovanie

Nový projekt Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) má byť spustený v plnej prevádzke už v novembri t.r. Štátu môže priniesť počas desiatich rokov úsporu až 120 miliónov eur. 

Pri odosielaní úradnej zásielky občanovi Slovenska už nebude musieť úrad zisťovať, či má, alebo nemá aktivovanú elektronickú schránku. Urobí to zaňho automaticky systém a ak občan nemá aktivovanú elektronickú schránku, kam by mu inak prišli všetky úradné dokumenty, systém pošle dokument na listinné doručovanie – do poštového podniku, odkiaľ sa už dostane do rúk príjemcu. Na základe stanoviska Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb NASES spustil priame rokovacie konanie s podnikom Slovenská pošta, ktorý bude listinné doručovanie realizovať. Slovenská pošta totiž podľa vyjadrenia regulátora ako jediná vlastní licenciu distribuovať úradné dokumenty.

Centrálne úradné doručovanie sa podľa zákona o e-Governmente v plnom rozsahu spustí v novembri 2018 pre 34 štátnych organizácií, vrátane všetkých ministerstiev, Finančnej správy SR alebo Štatistického úradu SR. Na systém centrálneho doručovania povinne pripoja všetky hlavné orgány verejnej moci. Zapájanie úradov bude postupné počas pilotnej prevádzky ešte pred zákonom stanoveným termínom. Prvým pilotným partnerom bude Ministerstvo dopravy a výstavby SR.  

piatok 9. marca 2018

EU: Ženy v digitálnom veku

Komisia pri príležitosti 110. Medzinárodného dňa žien vydáva správu o rovnosti medzi ženami a mužmi a predkladá aj správu o ženách v oblasti technológií. 

Technologický sektor do roku 2020 vytvorí 500.000 nových pracovných miest. Z uverejnenej štúdie  o postavení žien v digitálnom veku vyplýva, že väčší počet žien na digitálnych pracovných miestach by mohol posilniť HDP v EÚ o16 miliárd EUR ročne. Ženy však predstavujú iba 24,9% absolventov technicky zameraných vysokých škôl. Pokiaľ ide o podnikanie v oblasti technológií, majú začínajúce podniky, ktoré vlastnia ženy, väčšiu šancu na úspech, avšak štúdia ukazuje, že len 14,8% začínajúcich podnikov zakladajú ženy.

Zároveň s touto správou Európska komisia pripomenula už v minulý rok predložený návrh na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pre pracujúce rodiny, akčný plán na boj proti rozdielu v odmeňovaní žien a mužov a financovanie opatrení na zvyšovanie povedomia vyzvala na ukončenie násilia páchaného na ženách. V správe sa poukazuje na to, že ženy stále čelia problémom v rôznych oblastiach.

* Hoci majú európske ženy lepšie vzdelanie ako muži (v roku 2016 malo vysokoškolské vzdelanie 44% žien vo veku 30 – 34 rokov v porovnaní s 34% mužov), v rozhodovacích pozíciách v spoločnostiach sú naďalej zväčša nedostatočne zastúpené a ešte stále zarábajú v priemere v celej EÚ o 16% menej ako muži.
* Ženy sú nedostatočne zastúpené aj v politike. V šiestich krajinách (Grécko, Chorvátsko, Cyprus, Lotyšsko, Maďarsko a Malta) predstavujú ženy menej než 20 % členov parlamentu.
* V priemere 44% Európanov si myslí, že ženy by sa mali starať o domácnosť a o rodinu. V jednej tretine členských štátov EÚ zastáva tento názor najmenej 70% obyvateľov.
* Násilie je naďalej príliš rozšírené: každá tretia žena v Európe už od svojich 15 rokov zažila fyzické či sexuálne násilie. Takisto 55% žien v EÚ čelilo sexuálnemu obťažovaniu.

Trend: Priekopníkmi inovácií najmä etablované spoločnosti

Až 72% respondentov, špičkových manažérov vyhlásilo, že inovácie v ich oblasti prinášajú existujúce organizácie, a nie nováčikovia. Oproti tomu iba podľa 22% z nich sú nositeľmi inovácií primárne menšie spoločnosti či začínajúce firmy. 

Podľa novej globálnej C-suite štúdie realizovanej IBM Institute for Business Value lídrami nasledujúcej vlny inovácií tak budú najmú etablované spoločnosti s vlastnými údajmi, dlhoročnými skúsenosťami a novými technológiami, akými sú cloud, umelá inteligencia či blockchain. Rozhovory s vyše 12.500 vedúcimi pracovníkmi ukázali, že etablované firmy už nemajú veľké obavy z digitálnych firiem. Podľa štúdie IBM z roku 2015 až 54% vrcholových manažérov očakávalo narastajúcu konkurenciu z iných odvetví, o dva roky neskôr tento počet klesol o polovicu na 26%. Dnes viac ako jedna tretina (36%) vrcholných manažérov vyhlásila, že v ich odvetví sa noví hráči na trhu podieľajú na nových trendoch a inováciách len minimálne alebo vôbec.

Najsilnejšími zbraňami zavedených spoločností sa stali dáta – vlastnia až 80% svetového objemu dát. Využívajú sa na optimalizáciu podnikania a firemných procesov. Umelá inteligencia umožní rýchlejšie využitie údajov aj čoraz cennejších odborných znalostí. Podľa štúdie sa do umelej inteligencie a kognitívnych technológií chystá investovať 43% podnikov, ktoré chcú tak splniť strategické ciele, u ostatných firiem je to iba 25%. Faktor, ktorý výrazne odlišuje lídra v oblasti umelej inteligencie, je schopnosť používať údaje na rozpoznanie neuspokojených potrieb zákazníka. Až 80% dopytovaných ich vie efektívne rozpoznať!

Jedným z najvýznamnejších trendov posledných rokov je záujem o maximálne využívanie technológií. V roku 2004 prikladali manažéri technologickým faktorom iba malú dôležitosť – až do piateho miesta. V roku 2012 sa dostali technológie už na prvú pozíciu, na ktorej zotrvávajú dodnes. V roku 2017 sa pozornosť manažérov obrátila späť na ľudí. Vedúci pracovníci sa zaoberajú nielen meniacimi sa zákazníckymi preferenciami, ale zameriavajú sa aj na to, ako nájsť tých správnych ľudí, ako ich zaškoliť a udržať si ich. 

Aktuálne: Slovenky mimo hlavného mesta zarábajú o štvrtinu menej ako muži. Je to najväčší rozdiel z krajín V4

Mzdové rozdiely na Slovensku zostávajú pomerne výrazné. Zárobok ženy, ktorá pracuje mimo Bratislavy je o 25% nižší ako plat muža, v hlavnom meste je tento rozdiel 20%. 

Analýza Platy.sk porovnávala mediány platov žien a mužov v hlavnom meste aj mimo neho. Pri porovnaní s výsledkami z ostatných platových portálov pod záštitou medzinárodného webu Paylab.com sú rozdiely mimo hlavného mesta na Slovensku najvyššie zo všetkých krajín V4. Čo sa týka rozdielov v hlavnom meste, z krajín V4 sú rozdiely menšie iba vo Varšave. Kým v Poľsku a na Slovensku boli vždy platové rozdiely medzi pohlaviami nižšie v hlavnom meste, Česká republika a Maďarsko zostávajú výnimkou. Napríklad zamestnankyne v Prahe zarobia o 23% menej ako muži. Mimo stovežatej sú však rozdiely menšie. Tento jav však môže byť spôsobený najmä tým, že v hlavných mestách je vyšší počet manažmentu, v ktorom je vyšší podiel mužov.

Najlepšie platená desatina zamestnancov v Bratislave zarobí vyše 2.500 eur. Z celkového počtu ženských zamestnankýň v hlavnom meste však takúto métu dosahuje iba 4,8 a mužov je 14,5%. V najlepšie platenej desatine Bratislavčanov je tak 20% žien a 80% mužov. Ešte horšie zastúpenie v najlepšej zarábajúcej desatine majú ženy na zvyšku Slovenska. Iba 4,3% žien zarobí vyše 1.743 eur v hrubom. Z mužských zamestnancov má vyšší plat na trhu presne 14%. V najlepšie platenej desatine Slovákov mimo Bratislavy je tak podľa Platy.sk 18% žien a 82% mužov.

Podľa Paylab Compensation Monitora je mať za šéfa muža oveľa pravdepodobnejšie, ako mať za šéfa ženu. Z celkového počtu manažérskych pozícií je totiž na Slovensku iba necelá štvrtina obsadená ženami. Manažérske pozície pritom patria k tým najlepšie ohodnocovaným.

Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika

V Írsku a v Estónsku boli nahlásené do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) nové nebezpečné kozmetické výrobky v Európskej únii. Vyskytovať sa môžu ale aj v iných krajinách. 

Paleta očných tieňov Eyeshadow palette značky The Bronze Palette (výrobná dávka: neznáma, krajina pôvodu: neznáma, výrobca: neznámy) obsahuje zakázané ťažké kovy (arzén, chróm, olovo a nikel). Podobne ceruzka a rúž na pery Lipstick & Liner značky Matte Liquid (výrobná dávka: neznáma, výrobca: neznámy) obsahuje arzén, chróm a olovo.

V ochrannom kréme na tvár SPF 30 Haute Protection značky Lovea (výrobná dávka: 203577/2, LOT 0641C9901, EAN: 3506770303022) z Francúzska bola zistená konzervačná látka methylisothiazolinone (0,011%), ktorá je povolená len do zmývateľných výrobkov. U citlivých osôb tak môže spôsobiť alergickú reakciu.

Databáza výrobkov hlásených do RAPEX je dostupná na stránke Európskej komisie:  http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm. 

štvrtok 8. marca 2018

Interrrail: Bezplatné cestovanie pre mladých Európanov

Európska komisia schválila rozhodnutie o financovaní, ktoré sa týka návrhu Európskeho parlamentu o bezplatnom poukaze na Interrail pre Európanov, ktorí dovŕšia 18 rokov.  

Na program sa v roku 2018 vyčlení 12 miliónov eur, čo by malo umožniť približne 20.000 až 30.000 mladým ľuďom cestovať a získať skúsenosti, ktoré prispejú k posilneniu európskej identity a spoločných európskych hodnôt a podporia spoznávanie európskych miest a kultúr. Návrh je v súlade s ambíciami Európskej únie na podporu vzdelávacej mobility, aktívneho občianstva, sociálneho začlenenia a solidarity všetkých mladých ľudí. Jeho cieľom bude ponúknuť mladým ľuďom bez ohľadu na ich sociálne zázemie alebo vzdelanie, vrátane mladých ľudí so zníženou pohyblivosťou, možnosť cestovať do zahraničia.

Informácie o novej príležitosti pre mladých 18-ročných Európanov prinesie propagačná kampaň, ktorej súčasťou môže byť verejné výberové konanie na výber prvých cestovateľov. Tí by mali na cesty po Európe vyraziť už toto leto. Cestovanie bude vo všeobecnosti prebiehať vlakom, cestujúci by však v prípade potreby mali mať k dispozícii aj alternatívne druhy dopravy zohľadňujúce environmentálne hľadisko, čas a vzdialenosť.

Radíme: Chyby pri pracovnom pohovore

Úspešne zvládnuť pracovný pohovor nemusí byť vždy jednoduché, najmä ak s tým človek nemá skúsenosti. Osobný pohovor je pritom dôležitou časťou výberového procesu. Ako sa teda vhodne pripraviť? 

Podľa skúseností personalistov ľudia chodia na pohovory často nedostatočne pripravení a o neúspechu rozhodujú neraz zdanlivé maličkosti. Napriek stresu, ktorý môže pohovory sprevádzať, by sa uchádzači nemali báť byť otvorení a úprimní a zároveň reálne zhodnotiť svoje možnosti.

Najčastejšie odporúčania
Dajte si záležať na životopise: veľa napovie už jeho forma – chronologicky usporiadané pracovné skúsenosti svedčia o pripravenosti a schopnosti uchádzača. Z pracovných skúsenosti treba najskôr uvádzať tie najnovšie, až potom tie staršie. Pre potenciálneho zamestnávateľa je dôležité vedieť, s čím všetkým má uchádzač skúsenosti a čo bolo jeho pracovnou náplňou. Na druhej strane však neradno do životopisu písať ani dlhé opisné vety. Pôsobí to neprofesionálne, životopis sa má písať v bodoch, stručne a výstižne. Súčasťou je tiež vhodná fotografia, najlepšie preukazová a čo najaktuálnejšia. Profesionálna by mala byť rovnako mailová adresa, určite sa vyhnite infantilným adresám typu medvedik82@azet.sk.

Pripravte sa na rozhovor v cudzom jazyku: jazykové zručnosti sú pre zamestnávateľov stále veľmi dôležité. Je zbytočné sa v úrovni angličtiny či iného cudzieho jazyka preceňovať. Množstvo ľudí má potom problém na pohovore plynulo prejsť do cudzieho jazyka, hoci uviedli, že ho uvádzajú na dobrej úrovni.

Nečakajte na otázky, hovorte o sebe: ľudia na pohovoroch bojujú so stresom, čo sa nepriaznivo odrazí na celom dojme z pohovoru, najmä ak nie sú úplne pripravení. Podľa personalistov problém nastáva najmä vtedy, keď majú uchádzači hovoriť sami o sebe. Nevedia, čo o sebe povedať a často tápajú - sú pripravení odpovedať len na vopred pripravené otázky.

Majte prehľad o mzdách: ľudia sa často buď podceňujú, alebo preceňujú. Na pohovor by mali prichádzať s presnou predstavou, akú mzdu si na danej pozícii  predstavujú a čo je minimálna suma, pod ktorú by nešli. Svoju predstavu by tiež mali vedieť odôvodniť. „Mzda sa odvíja od mnohých faktorov. Uchádzači často prídu na pohovor s celkom konkrétnym mzdovým očakávaním, pričom poukazujú na mzdy svojich známych. Zabúdajú však brať do úvahy, že daný človek môže vo firme pracovať oveľa dlhšie alebo je jeho pracovná náplň úplne iná. Omnoho relevantnejšie je vychádzať z prieskumov, ktoré ukazujú priemerné mzdy pre jednotlivé odvetvia a pozície a hlavne v konkrétnom kraji“, objasňuje Michal Batis.

Dôležité je ukázať svoju motiváciu a záujem: zistiť si niečo o firme a o pozícii, o ktorú sa človek uchádza. Ľudia to často neurobia, a potom na pohovoroch tápajú. Nevedia povedať, prečo majú vlastne o túto prácu záujem, prečo si zvolili túto firmu a prečo by mali byť vhodnými kandidátmi. Veľa ľudí problém zhodnotiť nielen svoje pracovné skúsenosti, ale najmä silné a slabé stránky či osobnostné vlastnosti, ktoré sú pre niektoré pozície dôležité.

Všetky skúsenosti sa rátajú: je dôležité objektívne zhodnotiť, čo všetko z pracovných aj mimopracovných skúseností je dôležité povedať. Ľudia často v životopisoch neuvádzajú veci, ktoré by z nich razom spravili najlepších kandidátov na určitú pracovnú pozíciu. Aj mimopracovné aktivity dokážu zavážiť. 

DCOM: Žiadne „papierovačky“

V decembri 2015 bol do prevádzky uvedený systém Dátové centrum obcí a miest (DCOM). Obce a mestá prostredníctvom neho spĺňajú povinnosť z takzvaného zákona o eGovernmente – komunikovať s občanom elektronicky. V roku 2020 by malo byť do DCOM pripojených 86% miest a obcí Slovenska. 

Od uvedenia systému do ostrej prevádzky do konca januára 2018 obce a mestá pripojené do systému spracovali 320.250 podaní - 219.245 prijatých a 101.005 odoslaných. Využíva sa už pri riešení takmer každej požiadavky občana: sociálne dávky, upomienky k nezaplateným poplatkom alebo dane, spolu ide o 138 elektronicky poskytovaných služieb. Pôvodný cieľ projektu bol pripojiť do systému 1.057 obcí, začiatkom tohto roka ich však bolo už 1.451. DCOM je jedna pritom dobrovoľný. Na Slovensku vzbudil záujem najmä u menších obcí a miest, pre ktoré sú vlastné systémy finančne nedostupné. Až 75% z nich tvoria mestá a obce do 1.000 obyvateľov.

Na prevádzku systému bolo založené združenie DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska). Štát v ňom zastupuje ministerstvo financií a samosprávu zase ZMOS. Ministerstvo poskytlo peniaze na spustenie projektu a prevádzku na úvodné dva roky. DCOM umožňuje ťažiť z integrácie štátnych registrov. Ak občan vypĺňa tlačivo, nemusí zadávať údaje, ktoré o ňom štát má  k dispozícií, napríklad číslo občianskeho preukazu, rodné číslo alebo údaje o parcelách a nehnuteľnostiach, ktoré vlastní. Podľa princípu „jedenkrát a dosť“ by občan mal každý osobný údaj poskytnúť verejným inštitúciám iba raz. Potom by si ho štátne inštitúcie mali vymieňať medzi sebou. Podľa odhadov združenia dokáže občan vďaka DCOMu ušetriť pri jednom podaní v priemere až tri hodiny času.

Bankrot: Rok s novými pravidlami

Od účinnosti nových pravidiel pre osobný bankrot uplynul rok. Za toto obdobie bolo na súd podaných 7.402 návrhov a schválených 4.330 osobných bankrotov + 68 splátkových kalendárov. Osobný bankrot sa stal výrazne dostupnejší.  

Do konca februára 2018 Centrum právnej pomoci zrealizovalo takmer 90 tisíc konzultácií s klientmi o osobnom bankrote. Zároveň bolo podaných vyše 11 tisíc žiadostí o konkurz a 270 žiadostí o splátkový kalendár. Nárok na konkurz bol priznaný vo viac ako 9,5 tisícoch prípadoch, na splátkový kalendár 167 osobám. Vyhlásený konkurz bol v 4.330 prípadoch, vyhlásený splátkový kalendár v 68 prípadoch. Na porovnanie za celý rok 2016 (pred zmenou pravidiel) bolo podaných 497 návrhov a schválených 141 osobných bankrotov.

Skladba ľudí, ktorí sa obracajú na centrum so žiadosťami o osobný bankrot, je rôznorodá. Častými žiadateľmi sú živnostníci, dôchodcovia (vrátane invalidných dôchodcov), nezamestnaní, ale tiež ručitelia. Záväzky, ktoré dlžníci žiadajúci o osobný bankrot zväčša majú, sa pohybujú v objeme minimálne 100.000 EUR, zvyčajne je to niekoľko 100.000 EUR. Maximálny dlh bol vo výške 5 miliónov EUR. Rôzne sú aj počty exekučných konaní vedených voči dlžníkom, ktorí žiadali o osobný bankrot. Všeobecne sú tieto počty okolo 40 – 50 až 80 exekúcií. Osobitným prípadom je dlžník s 305 veriteľmi. 

streda 7. marca 2018

EU: Finančná kriminalita

Európsky parlament zriadil nový osobitný výbor pre finančnú kriminalitu, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky.
Nový výbor, ktorého zriadením parlament reaguje aj na minuloročné odhalenia vyplývajúce z takzvaných Paradise Papers, by mal nadviazať na činnosť bývalých osobitných výborov pre daňové rozhodnutia (TAXE a TAX2) a pre pranie špinavých peňazí, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (PANA).

V novom osobitnom výbore, ktorého mandát potrvá 12 mesiacov, zasadne 45 poslancov. Presné zloženie výboru by mali poslanci schváliť počas marcového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.

SR: Sanácia enviromentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia zabezpečí sanáciu ďalších 10 území kontaminovaných najmä priemyselnou a poľnohospodárskou činnosťou. Využijú sa peniaze z Operačného program Kvalita životného prostredia - 180 miliónov eur z európskych fondov. 

Ide o lokality v Starej Turej (skládka komunálneho odpadu Drahý vrch), Bošanoch (dve skládky priemyselných odpadov z výroby koží), Horných Našticiach (skládka popolčeka), Leviciach (práčovňa a čistiareň po priemyselnej výrobe), Novej Dedine (sklad pesticídov), Utekáči (bývalé sklárne Clara), Giraltovciach (skládka tuhého komunálneho odpadu), Starej Ľubovni (skládka komunálneho a priemyselného odpadu) a v Čeľovciach (sklad pesticídov). Výška finančných nákladov, ktoré budú vynaložené na odstránenie environmentálnych záťaží, bude závisieť od rozsahu znečistenia a výberu sanačných metód v jednotlivých lokalitách. Rezort životného prostredia teraz do jedného roka predloží na schválenie plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže príslušnému Okresnému úradu v sídle kraja.

Doteraz už bolo sanovaných 32 environmentálnych záťaží, pričom náklady predstavovali takmer 80 miliónov eur. Ďalších asi 270 envirozáťaží je v rôznom štádiu rozpracovanosti. Pri 100 pokračuje, alebo sa pripravuje geologický prieskum, ktorého výsledky určia metódu či náklady. Pri asi 140 sa už geologický prieskum uskutočnil. Pri necelých 10 prebieha verejné obstarávanie a pri 20 už bolo verejné obstarávanie aj ukončené. 

Trend: Wi-Fi v mestskej doprave

V uliciach Bratislavy bude jazdiť 266 vozidiel s wi-fi, čo je takmer 50% vozidlového parku mestskej hromadnej dopravy. Všetky vozidlá s wi-fi pripojením sú označené piktogramom. 

Wi-fi bolo nainštalované doteraz do 48 autobusov, kde sa mesačne eviduje 390 tisíc pripojení. Aktuálne sa zavádza do 50 autobusov a do 60 nových električiek. Zároveň 90 nových autobusov a 18 nových elektrobusov je už vybavených wi-fi pripojením priamo od výrobcu. V nových vozidlách s wi-fi priamo od výrobcu sa spustila testovacia prevádzka pripojenia. Dôvodom je analýza objemu prenesených dát, aby mohol dopravný podnik optimálne nastaviť objem dát na jednotlivé vozidlo.

V blízkom čase tak bude po Bratislave jazdiť spolu 266 vozidiel MHD vybavených wi-fi pripojením, čo je vyše 450% nárast v porovnaní s minulým rokom. Koncepciu Smart city by mala čoskoro doplniť o.i. platba za lístok platobnou kartou aj nový web dopravného podniku.

EU: Špeciálna delegácia pre Slovensko

Európsky parlament vyšle na Slovensko osemčlennú delegáciu.

V súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka odsúhlasila Konferencia predsedov politických skupín Európskeho parlamentu vyslanie osemčlennej delegácie na Slovensko.

Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT) a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) zostavia spoločný pracovný program. Členovia delegácie by mali byť z týchto dvoch výborov parlamentu.

utorok 6. marca 2018

e-Government: Nové projekty

Lepšie zdieľanie dát a zefektívnenie fungovania Sociálnej poisťovne aj Centra právnej pomoci sú eurofondové projekty, ktorými pokračuje ťaženie proti byrokracii. Nové IT projekty prinesú technické riešenia na realizáciu princípu Jeden krát a dosť. 

Projekty na zníženie byrokracie, centrálne riadenie ľudských zdrojov v štátnej správe, zefektívnenie fungovania Sociálnej poisťovne a Centra právnej pomoci schválil Riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII) v decembri 2017. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejnil vyzvania na 3 národné projekty:
Centrálny informačný systém štátnej služby (CISŠS) - cieľom je vybudovanie nadrezortného personálno-informačného systému, ktorý bude fungovať ako centrála riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe. Uchádzači a zamestnanci budú proaktívne informovaní o voľných pracovných miestach a výberových konaniach pre celú štátnu správu.

Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne (MÚSP) - zabezpečí, že Sociálna poisťovňa bude používať kvalitné a jednotné údaje získané od ostatných orgánov verejnej moci, aby tieto údaje nemuseli žiadať od fyzických alebo právnických osôb. Rovnako bude jednotný spôsob poskytovania údajov Sociálnej poisťovne platiť smerom k iným úradom a inštitúciám.

Informačný systém Centra právnej pomoci (IS CPP) - nahradí existujúce, nedostatočné riešenie a zároveň poslúži ako IT podpora pre pripravovanú reformu na posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencie eskalácie právnych problémov. Projekt zabezpečí nielen softvérové riešenie, ale zároveň aj IKT vybavenie jednotlivých pracovísk Centra právnej pomoci tak, aby bolo možné plnohodnotne poskytovať právnu pomoc, konzultácie a iné služby a zároveň eliminovať administratívnu záťaž pre obe zúčastnené strany. Súčasne sa pokryjú procesné zmeny súvisiace s rozšírením agendy Centra právnej pomoci o oblasť osobného bankrotu.

Spoločným zámerom je znižovanie administratívnych nákladov, zvýšenie automatizácie procesov, podpora zdieľania údajov medzi registrami a úspora času aj peňazí.

Súťaž: Aj slovenské startupy môžu získať až 150 tisíc EUR

Startupy sa môžu prihlásiť do štvrtého ročníka PowerUp!, súťaže pre začínajúce firmy v oblasti čistej energie v strednej Európe. Okrem finančných odmien sa víťazi môžu zapojiť do špeciálneho programu Highway®.  

Začínajúcim podnikateľom ponúka financovanie až do výšky 150 tisíc eur a podporu v oblastiach vývoja a ochrany produktov, budovania tímov a prístupu k medzinárodným zákazníkom a externým zdrojom financovania. Organizátor InnoEnergy zdôrazňuje, že na trhu s energiami je mimoriadne vyhľadávaná mobilita, kybernetická bezpečnosť a riešenia uskladnenia energie. Záujem je aj o technológie, ktoré umožňujú zníženie emisií škodlivých látok do ovzdušia a technológie, ktoré bojujú proti smogu.

Víťazom predchádzajúceho ročníka bola maďarská spoločnosť HeatVentors, ktorá predstavila inovatívnu metódu skladovania tepelnej energie vyžadujúcu o 90% menej priestoru a umožňujúcu ušetriť 20 až 40% energie. Finále súťaže PowerUp! v Prahe a desiatim národným finále budú predchádzať tzv. Bootcamps. Tieto workshopy s európskymi podnikateľskými mentormi poskytujú príležitosť na overenie vlastného podnikateľského modelu a zlepšenie prezentačných zručností účastníkov. Pre účasť v súťaži je potrebné mať produktový prototyp a tím a vyplniť do 15. apríla formulár na stránke powerup.innoenergy.com. 

EU: Ochrana proti teroristickému obsahu na internete

Z hľadiska bezpečnosti európskych občanov predstavuje teroristický obsah na internete obzvlášť závažné riziko, a problém jeho šírenia sa teda musí riešiť ako absolútna priorita.

Teroristickým obsahom sú všetky materiály, ktoré podnecujú k páchaniu teroristických činov v zmysle smernice EÚ o boji proti terorizmu alebo vnútroštátnych právnych predpisov vrátane materiálu, ktorého obsah priamo pochádza od teroristických organizácií uvedených na zoznamoch EÚ alebo OSN, prípadne im ho možno pripísať. Európska komisia odporúča viac konkrétnych opatrení, ktorými sa výraznejšie obmedzí výskyt teroristického internetového obsahu.

Pravidlo jednej hodiny: Vzhľadom na to, že teroristický obsah má najškodlivejší vplyv v prvých hodinách svojho výskytu na internete, malo by pre všetky spoločnosti platiť všeobecné pravidlo odstránenia takéhoto obsahu do hodiny od nahlásenia podnetu na jeho odstránenie.

Rýchlejšie odhaľovanie a účinnejšie odstraňovanie: S cieľom účinne a promptne odstraňovať alebo zablokovať teroristický obsah, ako aj zabrániť jeho opätovnému výskytu po jeho odstránení by internetové spoločnosti mali okrem nahlasovania internetového obsahu realizovať aj proaktívne opatrenia, medzi ktoré patrí automatické odhaľovanie takýchto príspevkov. V záujme pomoci menším platformám by si spoločnosti mali vymieňať a optimalizovať náležité technologické nástroje a uplatňovať dohody o pracovných podmienkach, vďaka čomu sa zlepší spolupráca s príslušnými orgánmi vrátane Europolu.

Zlepšený systém nahlasovania internetového obsahu: Mali by sa zaviesť zrýchlené postupy slúžiace na čo najrýchlejšie spracovanie podnetov týkajúcich sa nebezpečného obsahu. V tejto súvislosti musia členské štáty zabezpečiť potrebné kapacity a zdroje na odhaľovanie, identifikovanie a postupovanie podnetov týkajúcich sa teroristického obsahu.

Pravidelné podávanie správ: Členské štáty by mali komisii pravidelne, podľa možnosti každé tri mesiace podávať správu o nahlasovaní internetového obsahu a následných opatreniach, ako aj o celkovej spolupráci so spoločnosťami s cieľom obmedziť výskyt teroristického internetového obsahu.

Na účely monitorovania účinkov odporúčania sa od členských štátov a spoločností bude vyžadovať, aby do troch mesiacov predložili relevantné informácie o teroristickom obsahu a do šiestich mesiacov informácie o inom nezákonnom obsahu.  

SR: Fajčíme menej

Fajčiarov je na Slovensku čoraz menej, ale neplatí to pre mladú generáciu. Až takmer 78% respondentov uviedlo, že nefajčí, pričom žien je viac. 

Najviac fajčiarov (takmer 30%) bolo vo vekovej skupine menej ako 25 rokov, najmenej (13%) bolo vo vekovej skupine 65+.Viac ako polovica respondentov (58,8%) konzumuje destiláty len zriedka, alebo nikdy, muži viac ako ženy. Takmer 15% mužov a 2% žien si doprajú každý deň alebo obdeň pivo, víno konzumujú necelé 4% mužov a 1% žien. Väčšina respondentov (96%) za posledných 12 mesiacov neužila drogu.

V prieskume sa 56,4% mužov a 58,3% žien vyjadrilo, že trpí dlhodobou chorobou alebo zdravotným problémom pretrvávajúcim dlhšie ako šesť mesiacov. Ich podiel sa so stúpajúcim vekom štatisticky významne zvyšuje. Najviac sa vyskytuje: vysoký krvný tlak (27,4%), alergia (19,9%), nasleduje ischemická choroba srdca (9%) a diabetes mellitus (8,5%). Takmer 54% opýtaných sa nikdy nedalo zaočkovať, iba 10% bolo očkovaných pred menej ako rokom (očkuje sa cca 4%) a 11% očkovanie proti chrípke podstúpilo v období medzi jedným až dvoma rokmi, vyše štvrtina respondentov pred viac ako dvoma rokmi. Najmenej očkovaných bolo vo veku 25 – 64 rokov.

Preventívnu gynekologickú prehliadku absolvovalo za posledných dvanásť mesiacov 57,8% opýtaných žien. Disciplinovanejšie sú mladšie – vo veku od 25 do 64 rokov ich prišlo takmer 75%, oveľa menej (iba 42%) bolo žien vo veku 65+. Preventívne mamografické vyšetrenie prsníkov podstúpila iba štvrtina respondentiek. Iba 18% mužov absolvovalo urologickú preventívnu prehliadku. Návštevu zubnej preventívnej prehliadky absolvovalo z opýtaných 68% mužov a takmer 75% žien. Necelých 15% mužov a 9% žien nebolo na žiadnej preventívnej prehliadke.

Podľa prieskumu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý realizovalo 36 regionálnych úradov v roku 2016. Výskumnú vzorku tvorilo 3.773 respondentov (1.872 mužov a 1.901 žien). Najpočetnejšiu tvorili respondenti vo veku 25-64 rokov (38,9%), nasledovala skupina menej ako 25 rokov (31,2%) a skupina nad 65 rokov (29,9%).

pondelok 5. marca 2018

Novinka: Centrum pre deti s poruchami sluchu

V bratislavskom Národnom ústave detských chorôb bolo slávnostne otvorené špeciálne centrum určené pre deti s poruchami sluchu.

Pod jednou strechou bude v novozriadenom centre fungovať multidisciplinárny tím na komplexnú diagnostiku aj liečbu detí s poruchami sluchu. Na rozdiel od zahraničia je táto liečba na Slovensku hradená zo zdravotného poistenia. Ladislav Kužela, generálny riaditeľ NÚDCH, odhaduje, že jedno z 1.000 narodených detí má u nás ťažkú a dve až štyri deti stredne ťažkú poruchu sluchu.

Ročne teda pribudne na Slovensku cca 220 detí s poruchami sluchu, ktoré môžu viesť až k vyradeniu z bežného života. Ak by deti nedostali dostatočnú starostlivosť, hrozila by im hluchonemota, pretože by sa nenaučili rozprávať. Ak sa ale akákoľvek porucha sluchu dokáže správne a včas zachytiť, šanca na vyliečenie bez chirurgického zákroku je vyše 60%. 

EU: Čo je nelegálne off-line, je nelegálne aj on-line

Internetové spoločnosti dnes odstraňujú 70% nezákonných nenávistných prejavov, pričom vo vyše 80% prípadov to bolo v rozpätí 24 hodín. Šírenie nezákonného internetového obsahu oslabuje dôveru občanov a predstavuje bezpečnostné hrozby.  

Za nelegálny obsah sa považujú teroristické informácie, materiály obsahujúce sexuálne zneužívanie detí, nelegálne nenávistné prejavy, klamlivé a podvodné postupy v obchodnom styku, prípadne porušenia práv duševného vlastníctva. Európska komisia pripravila ďalšie prevádzkové opatrenia na zabezpečenie rýchlejšieho odhaľovania a odstraňovania nezákonného internetového obsahu.

Jasnejšie postupy týkajúce sa oznámenia a následného opatrenia: Spoločnosti by mali definovať jednoduché a transparentné pravidlá oznamovania nezákonného obsahu vrátane zrýchlených postupov týkajúcich sa „dôveryhodných oznamovateľov“. S cieľom zabrániť neúmyselnému odstráneniu obsahu, ktorý nemá nezákonný charakter, by poskytovatelia obsahu mali byť o takýchto rozhodnutiach informovaní a mali by mať možnosť ohradiť sa proti nim.

Efektívnejšie nástroje a proaktívne technológie: Spoločnosti by mali zaviesť používateľsky zrozumiteľné systémy oznamovania. Mali by disponovať proaktívnymi nástrojmi na odhaľovanie a odstraňovanie nezákonného obsahu, a to najmä v prípade teroristického obsahu a obsahu, ktorý možno aj bez ohľadu na kontext považovať za nezákonný, akým je materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí alebo falšovaný tovar.

Posilnené záruky na zaistenie základných práv: S cieľom zabezpečiť presnosť a podloženosť rozhodnutí o odstránení obsahu, osobitne v prípade využívania automatizovaných nástrojov, by mali spoločnosti zaviesť účinné a primerané záruky vrátane dohľadu a overovania vykonávaných človekom, pri plnom rešpektovaní základných práv, slobody prejavu a predpisov v oblasti ochrany údajov.

Osobitná pozornosť venovaná malým spoločnostiam: Na základe dobrovoľných dohôd by sa v internetovom odvetví mala rozvíjať spolupráca a výmena skúseností, osvedčených postupov a technologických riešení, ako aj nástrojov umožňujúcich automatické odhaľovanie nezákonného obsahu. Táto spoločná zodpovednosť by bola prospešná najmä pre malé platformy s obmedzenejšími zdrojmi a znalostnou základňou.

Užšia spolupráca s orgánmi: Ak existujú dôkazy o závažnom trestnom čine alebo podozrenia, že nezákonný obsah predstavuje ohrozenie života alebo bezpečnosti, spoločnosti by o tom mali bezodkladne informovať orgány presadzovania práva. Komisia vyzýva členské štáty, aby na tento účel zaviedli náležité právne povinnosti.

Tieto opatrenia sa môžu líšiť v závislosti od charakteru nelegálneho obsahu. Spoločnosti by pri odstraňovaní nezákonného obsahu mali postupovať v súlade so zásadou proporcionality. Komisia bude monitorovať opatrenia podnikané v reakcii na toto odporúčanie a rozhodne o potrebe prijať dodatočné opatrenia, podľa potreby aj vo forme právnych predpisov. Zároveň bude v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami ďalej vykonávať analýzy a v tejto súvislosti v nasledujúcich týždňoch otvorí verejnú konzultáciu venovanú danej problematike.

SR: O krok bližšie k bezplatnému internetu na verejných miestach

Wifi pre Teba je národnou nadstavbou pripravovaného európskeho projektu Wifi4EU, prostredníctvom ktorého je možné získať finančné prostriedky z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) na vytvorenie prístupu k bezplatnému internetu. 

„V európskom projekte nebude pre Slovensko až tak veľa peňazí, pretože balík bude rozdelený medzi všetkých 27 krajín. Na Slovensku bude môcť byť úspešných možno 15 – 20 obcí. Preto pripravujeme Wifi pre Teba, kde bude môcť dotáciu získať až niekoľko stovák subjektov“, uviedol vicepremiér Peter Pellegrini a dodal, že je jeho prioritou zabezpečiť všetkým občanom možnosť prístupu k internetu bez ohľadu na to, z akej oblasti či sociálnej skupiny pochádzajú a či si to môžu dovoliť vo svojej domácnosti.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zahájil vytváranie databázy odborných hodnotiteľov pre projekty na zavedenie WiFi zdarma pre občanov v rôznych verejných priestoroch po celom Slovensku. Záujemcovia o hodnotenie takýchto projektov sa môžu prihlásiť do 29. marca. 

SR: Hýbeme sa málo

Slováci si uvedomujú, že zdravý životný štýl vplýva na dĺžku života. Ale viac ako polovica respondentov (61,3% - takmer 65% žien a 58% mužov) sa nevenuje pravidelne žiadnemu športu a s pribúdajúcom vekom záujem o pohyb ešte klesá. 

Vyše 92% opýtaných si myslí, že môže ovplyvniť dĺžku svojho života spôsobom ako žije a stará sa o svoje zdravie. Muži a ženy sa líšili v názoroch na svoju fyzickú kondíciu. Muži ju hodnotia častejšie ako výbornú. Vyše 59% opýtaných uviedlo, že fyzickú kondíciu má celkom dobrú. Takmer polovica (49,2%) uviedla, že spí 7-8 hodín denne. Až 58,7% má spánok 7 - 8 hodín, alebo viac ako 8 hodín denne. Muži aj ženy sú na tom rovnako. Čo sa týka kvality, väčšina opýtaných (57,3%) považuje svoj spánok za celkom dobrý.

Hoci v posledných rokoch odborníci často upozorňujú, že popularita a spotreba mlieka prudko klesá, v prieskume sa to úplne nepotvrdilo. Takmer 40% respondentov pije mlieko každý deň alebo obdeň, najviac ľudia do 25 rokov (polovica opýtaných). Najmenej pijú mlieko (necelých 32%) ľudia od 25 do 64 rokov. Viac žien (vyše 41%) konzumuje každý deň surovú zeleninu, mužov je podstatne menej (necelých 27%). Raz až dva razy do týždňa konzumuje varenú a dusenú zeleninu 54,6% respondentov a rovnaké percento si dopraje každý deň ovocie. Ženy výrazne častejšie (až 62 %) než muži (46%). Zaujímavé je, že so stúpajúcim vekom sa významne znižuje konzumácia citrusových plodov a banánov, podobne aj každodenné maškrtenie sladkostí.

Väčšina respondentov (58,2%) konzumuje bravčové mäso raz až dvakrát týždenne, muži častejšie (64,3%) ako ženy (52,2%), takmer 66% respondentov konzumuje raz až dvakrát týždenne hydinu. Menej často zaraďujeme do stravy hovädzie mäso – raz až dva razy mesačne rovnako ako údeniny. Polovica opýtaných raz alebo dvakrát do mesiaca konzumuje čerstvé alebo mrazené ryby, rybie konzervy a šaláty. Diéty sú skôr doménou žien. V období posledného roka podľa našich zistení držalo diétu vyše 22% opýtaných žien, mužov bolo iba necelých 13%.

Podľa prieskumu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý realizovalo 36 regionálnych úradov v roku 2016. Výskumnú vzorku tvorilo 3.773 respondentov (1.872 mužov a 1.901 žien). Najpočetnejšiu tvorili respondenti vo veku 25-64 rokov (38,9%), nasledovala skupina menej ako 25 rokov (31,2%) a skupina nad 65 rokov (29,9%).