štvrtok 18. januára 2018

Spyware: Skygofree - sledovací malvér zameraný na mobilné zariadenia

Špionážny malvér sa šíri cez webové stránky imitujúce oficiálne weby mobilných operátorov. Ide o sofistikovaný, viacstupňový spyware, ktorý dovoľuje útočníkovi získať plnú kontrolu nad infikovaným zariadením. 

V súčasnosti je schopný odpočúvať všetky konverzácie a šumy v okolí zariadenia v momente, keď sa ocitne na špecifickom mieste (odpočúvanie založené na polohe). Medzi jeho ďalšie unikátne funkcie patrí využívanie tzv. služieb dostupnosti (Accessibility Services) na nelegálne získanie obsahu z WhatsApp konverzácií ako aj schopnosť pripojiť napadnuté zariadenie do Wi-Fi siete kontrolovanej útočníkmi. Je tiež schopný vytvárať fotografie a natáčať videá, zachytávať telefónne záznamy, SMS správy, určovať polohu tzv. geolokáciu, kradnúť záznamy udalostí z kalendárov či cenné informácie pracovného alebo obchodného charakteru uložené v pamäti zariadenia. Voči špeciálnej funkcii Androidu na vypnutie nečinných aplikácií používa mechanizmus s falošnými notifikáciami o aktualizácii, a tak ostáva aktívny aj po automatickom vypnutí obrazovky. Podľa najnovších zistení sa útočníci zamieravajú už aj na používateľov Windows.

Väčšina falošných webových stránok využívaných na šírenie tohto spywaru bola zaregistrovaná v roku 2015, kedy prebiehala podľa telemetrických zistení Kaspersky Lab najaktívnejšia distribučná kampaň. Najnovšia doména bola zaregistrovaná len nedávno – v októbri 2017, čo svedčí o tom, že útočníci v kampani pokračujú. Z analyzovaných dát bolo identifikovaných niekoľko obetí, všetky pochádzali z Talianska. Experti odhalili 48 rôznych príkazov, ktoré môžu byť implementované útočníkmi, čo im umožňuje maximálnu flexibilitu použitia. Kaspersky Lab detetekovalo Skygofree verzie pre Android ako HEUR:Trojan.AndroidOS.Skygofree.a andHEUR:Trojan.AndroidOS.Skygofree.b a Windows vzorky ako UDS:DangerousObject.Multi.Generic. 

Trend: Dôchodky na účty

Sociálna poisťovňa zaznamenala minulý rok doteraz najvyšší počet dôchodkov poukázaných na bankové účty oproti dôchodkom vyplateným v hotovosti.  

Na bankové účty dôchodcov tak Sociálna poisťovňa zaslala 956.054 dôchodkov a v hotovosti 406.317. Ide nielen o poistencov, ktorí v danom roku dosiahli dôchodkový vek a dali si dôchodok vyplácať na svoj bankový účet, ale aj dôchodcov, ktorí sa rozhodli zmeniť spôsob vyplácania dôchodku v prospech bezpečnejšej alternatívy, ktorou je účet v banke.

Najviac takýchto zmien Sociálna poisťovňa zaznamenala v marci 2017 (5.741) a vo februári (5.620). Začiatok kalendárneho roka je pravidelne obdobím, keď sa dôchodcovia pre takéto zmeny rozhodujú častejšie. V roku 2017 Sociálna poisťovňa dostala spolu 52.401 žiadostí o výplatu dôchodku na účet v banke a podobnú zmenu.

Upozorňujeme: Nová nebezpečná kozmetika

Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém EÚ pre nepotravinárske výrobky) pribudlo oznámenia od kontrolných orgánov v Nórsku, v Nemecku a v Taliansku. Nebezpečné výrobky sa ale môžu vyskytovať aj v Slovenskej republike. 

V lepidle na umelé nechty Sheba Nails brush on Resin
(značka: Sheba Nails, výrobná dávka: Lot nr. 0316) z USA bolo zistené prekročené množstvo hydrochinónu, čo môže spôsobiť kožné alergie.

Výrobok na bielenie pokožky Lightening Beauty Lotion (značka: BSQ/Caro bright+, výrobná dávka: Lot: L 16351A, čiarový kód: 8 713887000088)  obsahuje v nadmernom množstve 2,66 g/100 g látku kojic acid, čím by sa aplikovala na veľký povrch pokožky.

Vo viacerých farbách na tetovanie boli zistené látky, ktoré patria medzi aromatické amíny, a tie vo farbách na tetovanie nesmú byť: Bright Red (značka: Intenze, výrobná dávka: SS241) z USA s Anisidine 31 mg.kg-1, Dark Red (značka: Eternal Ink, výrobná dávka: 11.06.15) z USA s Anisidine (18 mg.kg-1 ) ako aj Lighting Yellow (značka: Eternal Ink, výrobná dávka: 16488) z USA s Anisidine (97 mg.kg-1 ) a Toluidine (126 mg.kg-1). 

EU: Celoeurópska stratégia pre plasty

Európania každoročne vyprodukujú 25 miliónov ton plastového odpadu, z ktorého sa len niečo menej než 30% zozbiera na recykláciu. Plasty tvoria vo svete až 85% odpadu na plážach. Ako mikroplasty, ktorých účinok na zdravie občanov nepoznáme, sa vzduchom, vodou a jedlom dokonca dostávajú do pľúc aj na stôl. 

Nová celoúnijná stratégia pre plasty má zmeniť spôsob, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú. Cieľom je chrániť životné prostredie a súčasne položiť základy hospodárstva plastov, kde sa pri ich navrhovaní a výrobe plne zohľadňujú potreby opätovného použitia, opráv a recyklácie a vyvíjajú sa udržateľnejšie materiály. Podľa nových plánov budú všetky plastové obaly na trhu EÚ do roku 2030 recyklovateľné, spotreba jednorazových plastov sa zníži a zámerné používanie mikroplastov sa obmedzí.

Tento prístup prinesie nové príležitosti pre inovácie, konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest. Spolu so stratégiou pre plasty Európska komisia prijala monitorovací rámec, ktorý sa skladá zo súboru 10 kľúčových ukazovateľov vzťahujúcich sa na každú fázu cyklu, ktorými sa na národnej a únijnej úrovni bude merať pokrok v prechode na obehové hospodárstvo.

Európska únia v rámci novej stratégie:
Dosiahne, aby sa recyklácia podnikom vyplácala: Vypracujú sa nové pravidlá týkajúce sa balenia. S narastajúcim zberom plastov ako aj s lepším a štandardizovaným systémom separovaného zberu a triedenia odpadu v celej EÚ by mali vzniknúť vylepšené recyklačné zariadenia s väčšou kapacitou. Ušetrí sa tak približne sto eur na zozbieranú tonu odpadu. Takisto to bude pridanou hodnotou pre konkurencieschopnejší a odolnejší priemysel plastov.

Zníži objem plastového odpadu: Európske právne predpisy už viedli k podstatnému zníženiu používania plastových tašiek vo viacerých členských štátoch. Nové plány sa teraz sústredia na ďalšie jednorazové plasty a rybolovný výstroj, na podporu národných informačných kampaní a na určenie rozsahu nových celoúnijných pravidiel, ktoré sa na základe konzultácie so zainteresovanými stranami a dôkazov majú predložiť v roku 2018. Komisia takisto prijme opatrenia na používanie mikroplastov vo výrobkoch a určí označenia pre biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty.

Zastaví znečisťovanie morí odpadom: Opatrenia podľa nových pravidiel o prístavných zberných zariadeniach sa zamerajú na morský odpad z morských zdrojov. Ich cieľom bude dosiahnuť, aby sa odpad vyprodukovaný na lodiach alebo zhromaždený na mori voľne neodhadzoval, ale vracal na pevninu a tam náležite spracoval. Pamätá sa aj na opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia prístavov, lodí a príslušných orgánov.

Bude stimulovať investície a inovácie: Komisia bude orgány členských štátov a európske podniky usmerňovať v tom, ako plastový odpad minimalizovať pri zdroji. Podpora inovácií stúpne s ďalšími 100 miliónmi EUR na financovanie vývoja inteligentnejších a recyklovateľnejších plastových materiálov, ktorými sa procesy recyklácie zefektívnia a umožní sa sledovanie a odstraňovanie nebezpečných látok a kontaminantov z recyklovaných plastov.

Bude podnecovať zmenu vo svete: Rozvinie sa tiež spolupráca s partnermi z celého sveta na návrhoch globálnych riešení a vypracovaní medzinárodných noriem.

Zainteresované strany sa do 12. februára 2018 môžu zapojiť do prebiehajúcej verejnej konzultácie. Komisia začne pracovať na revízii smernice o obaloch a odpadoch z obalov a pripravovať usmernenia k separovanému zberu a triedeniu odpadu, ktoré sa majú vydať v roku 2019. Stratégia pre plasty takisto citeľne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a k naplneniu Parížskej dohody. 

streda 17. januára 2018

Výzva: Frekvencie v pásme 10 GHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejnil výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) formou elektronickej aukcie v okresoch: Stará Ľubovňa, Šaľa, Turčianske Teplice. Určené sú na prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete. 

Predmetom výberových konaní sú tri frekvenčné bloky, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne. Účastníci sa môžu uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov. Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Úrad stanovil najnižšie podanie za ponúkané frekvenčné bloky vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý ponúkaný frekvenčný blok 550 EUR. Ponuka do výberového konania musí byť doručená do podateľne úradu osobne alebo poštou najneskôr do 31.01.2018 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky vo výške 600 EUR, ktorá musí byť pripísaná na účte pred uplynutím lehoty určenej na predloženie ponuky do výberového konania.

Výberová komisia vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak ich predložená ponuka nesplní, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. Úrad pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka spĺňa požiadavky uvedené vo výzve. Z aukcie vylúči tiež účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok podľa zákona o elektronických komunikáciách. Výberové konanie formou elektronickej aukcie bude zrušené, ak do aukcie postúpi len jeden účastník výberového konania.   

EU: 169 miliónov EUR na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov

Európska komisia zverejnila výzvy na predloženie návrhov programov na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov EÚ na celom svete. Na spolufinancovanie programov je k dispozícii o 27 miliónov viac ako v roku 2017. 

Dve tretiny finančných prostriedkov sú vyhradené na propagáciu potravinových výrobkov EÚ v krajinách mimo EÚ, predovšetkým v krajinách s veľkým potenciálom na zvýšenie vývozu agropotravinárskych výrobkov, akými sú Kanada a Japonsko, Čína, Mexiko a Kolumbia. V rámci EÚ by sa mal klásť dôraz na informovanie spotrebiteľov o rôznych systémoch a značkách kvality EÚ (zemepisné označenia alebo ekologické výrobky). Financovanie jednotlivých odvetví bude zamerané na podporu udržateľného chovu vrátane oviec a kôz. Boli vyčlenené aj dodatočné prostriedky na kampane zamerané na podporu zdravého stravovania a konzumáciu ovocia a zeleniny.

Kto sa o tieto prostriedky môže uchádzať? Výzva na predkladanie návrhov umožňuje žiadať o finančné prostriedky širokej škále organizácií, akými sú zväzy jednotlivých odvetví, organizácie výrobcov a potravinárske orgány zodpovedné za propagačné aktivity. Takzvané jednoduché programy môže predložiť jedna alebo viac organizácií z jednej krajiny EÚ, kombinované programy môžu predložiť aspoň dve vnútroštátne organizácie z aspoň dvoch členských štátov, resp. jedna či viacero európskych organizácií. Súvisiace kampane prebiehajú väčšinou tri roky. Programy môžu zahŕňať širokú škálu tém od všeobecných kampaní o zdravom stravovaní až po konkrétne trhové sektory.

Návrhy je potrebné predložiť cez portál EK do 12. apríla 2018. Komisia ich posúdi a na jeseň oznámi príjemcov. Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny EÚ CHAFEA poskytuje niekoľko nástrojov, ktoré žiadateľom pomôžu predložiť návrhy. Viac podrobností bude k dispozícii počas série „informačných dní“ konajúcich sa na rôznych miestach EÚ, prvý z nich sa uskutoční 31. januára v Bruseli. 

Trend: Influenceri sú sledovaní najmä zo zvedavosti

Na Slovensku sa na sledovanie aj podľa najnovšieho výskumu Nielsen Admosphere Slovakia stále najčastejšie využíva Facebook. 

Podľa prieskumu päťsto respondentov z internetovej populácie Slovenského národného panela starších ako 15 rokov je pre Slovákov top sociálnou sieťou, na ktorej najčastejšie sledujú zdieľaný obsah Facebook – hlásia sa k tomu dve tretiny oslovených, na druhom mieste je to YouTube (40%) a na treťom Instagram (29%). Najmenej využívanou sociálnou sieťou na tento účel je momentálne Snapchat (4%). A 26% respondentov influencerov na sociálnych sieťach nesleduje vôbec.

Aké dôvody na sledovanie na sociálnych sieťach ľudia najčastejšie uvádzajú? Vedie sledovanie „zo zvedavosti“ (47%),  42% opýtaných sa páčia fotky, ktoré zdieľajú a 41% ich sleduje preto, že sa vyjadrujú k témam, ktoré ich zaujímajú. Výskum zisťoval aj to, čo prípadne používateľom, ktorí influencerov sledujú, na ich príspevkoch prekáža: u 47% je  reklama, 41% sa nepáči, keď sú príspevky neúprimné a 30% odradia fotky, z ktorých je zjavné, že nezachytávajú reálny život osobnosti, porovnateľný počet opýtaných označilo za problém aj fotky, ktoré sú príliš retušované.

Podľa prieskumu iba 39% sledovateľov si už niekedy vyhľadalo viac informácií o téme spomenutej v príspevku influencera, 28% sa po vzhliadnutí príspevku zúčastnilo nejakej kultúrnej akcie a 23% si vyhľadalo informácie o propagovanom produkte. 

SR: Rast miezd najvýraznejší od roku 2010

Podľa analýzy Platy.sk priemerná základná mzda na Slovensku predstavovala v minulom roku 980 eur v hrubom. Oproti roku 2016 je to o 60 eur v hrubom viac. 

Medziročný rast priemernej základnej mzdy predstavoval podľa portálu 6,6% - ide o základný a nie celkový priemerný plat, teda o priemernú mesačnú mzdu, do ktorej sa nezapočítavajú odmeny či iné finančné bonusy. Analýza tiež ukázala, že desatina zamestnancov na Slovensku zarábala v minulom roku menej ako 561 eur v hrubom. Naopak najlepšie zarábajúca desatina zamestnancov mala základný hrubý plat vyšší než 1.567 eur. Medián v roku 2017 predstavoval sumu 900 eur. To znamená, že presne polovica Slovákov mala základnú mzdu nižšiu. Portál taktiež vyčíslil 1. kvartil na 699 eur v hrubom. To znamená, že až štvrtina zamestnancov u nás má základný plat nižší ako spomínaná suma.

Základné platy rástli najrýchlejšie v Nitrianskom a Trnavskom kraji (v oboch o vyše 8%), za nimi skončil Košický kraj, kde oproti roku 2016 narástli mzdy o 7,4%. Základná mzda stúpla v každom regióne o vyše 5%. Najpomalšie rástli zárobky percentuálne v hlavnom meste a okolí. Je to však logické, keďže v tomto kraji sú platy v porovnaní so zostatkom Slovenska výrazne vyššie. Z tohto dôvodu aj vyšší nárast absolútnej hodnoty predstavuje podielovo nižšie číslo.

Regionálne rozdiely sú vidieť najmä na rozložení pracovníkov do mzdových pásiem. Kým 31%  zamestnancov  v Prešovskom kraji nezarobí viac ako 650 eur v hrubom, v Bratislavskom kraji je to iba 5% pracovníkov. Zaujímavú štatistiku možno vidieť taktiež pri zmapovaní podielu zamestnancov so základným platom, ktorý je vyšší než 2.000 eur. V hlavnom meste a okolí má takúto sumu k dispozícií 12,3%, v Prešovskom kraji je to iba 1,7% pracovníkov.

utorok 16. januára 2018

Novinka: Videokonferenčný systém NR SR

Kancelária Národnej rady SR zaobstarala nový videokonferenčný systém. Slúžiť bude tak poslancom ako aj zamestnancom národnej rady, ktorí pravidelne komunikujú so zahraničnými inštitúciami. 

Videokonferenčný systém tvoria v súčasnosti dve sústavy. Prvou je konferenčná miestnosť pre 20 diskutujúcich vybavená monitormi a plnoautomatizovanými troma kamerami. Umožnia vyhľadať a sledovať hovoriaceho rečníka a takisto dokážu sledovať prezentujúceho rečníka. Druhou časťou výbavy je mobilný konferenčný systém. Ten má slúžiť najmä na individuálne prenosy, keďže jeho výhodou je možnosť zapojiť ho aj priamo v kanceláriách výborov.

Zámerom zavedenia videokonferenčného systému je úspora prevádzkových nákladov. Využitím nového systému sa tak napr. z dvojdňových služobných ciest do zahraničia stane dvojhodinová záležitosť.

On-line: Publikácie Parlamentného inštitútu

Nové odborné publikácie, ktoré vznikli najmä v súvislosti s dôležitými výročiami z hľadiska slovenskej štátnosti a parlamentnej demokracie, sú sprístupnené na webovej stránke Národnej rady SR. 

Príspevky mapujúce život a profesionálne pôsobenie významného slovenského politika, redaktora, kňaza Jozefa Miloslava Hurbana sú zhrnuté v knihe Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda Slovenskej národnej rady. Kolektívna monografia z pera ôsmich renomovaných historikov vyšla pri príležitosti 200. jubilea narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín.

Publikácia o slovenskej ústave Ústava Slovenskej republiky a jej dvadsaťpäť rokov (1992 – 2017) bola vydaná pri príležitosti 25. výročia jej prijatia. Sleduje historicko-právny vývoj ústavy, pričom jej hlavným prínosom je zakomponovanie všetkých sedemnástich novelizácií na jednom mieste. Pri prehľadnej grafike tak umožňuje rýchly pohľad na to, čo sa s našou ústavou, základným dokumentom štátu, za uplynulé štvrťstoročie vlastne udialo.

Priblížiť existenciu jedinečného fenoménu v slovenských parlamentných dejinách je cieľom zborníka dokumentov Zápisnice Klubu slovenských poslancov I (1918 – 1919). Klub organizovaný na národnom, nie straníckom princípe pôsobil na pôde Národného zhromaždenia v Prahe do apríla 1920. Spočiatku existoval paralelne so Slovenskou národnou radou v Martine. Ihneď po zrode 1. Československej republiky sa na svojich zasadnutiach venoval naliehavým povojnovým záležitostiam. Dôležitými témami bolo ústavnoprávne usporiadanie pomerov v štáte a príprava demokratických volieb. Prvú časť edície dokumentov s bohatým poznámkovým aparátom sa podarilo pripraviť priamo z fondu Parlamentného archívu. 

Aktuálne: Imunologický prehľad obyvateľov SR

Už v tomto roku sa začne na Slovensku realizovať imunologický prehľad obyvateľov, ktorý bol naposledy vypracovaný v roku 2002. Výsledky by mohli byť kompletné do konca roka 2018, prípadne v prvej polovici roku 2019.  

Okrem osýpok sa bude kontrolovať aj kolektívna imunita na iné vybrané ochorenia, napr. vírusovú hepatitídu typu A, či niektoré ochorenia z povinných či odporúčaných očkovaní. Preverovanie sa vykoná na vzorke zhruba 3.000 ľudí, druhy kontroly infekčných ochorení stanoví expertná skupina zložení z odborníkov v oblasti epidemiológie. Na základe výsledkov prehľadu následne prijme rezort zdravotníctva potrebné opatrenia, napríklad otvorenie očkovacieho kalendára alebo preočkovanie rizikových skupín ľudí.

Potrebu vykonať imunologický prehľad ukázal aj výskyt 7 pravdepodobne importovaných prípadov osýpok v SR v roku 2017 a 2018 (domáce ochorenia osýpok sa od roku 1998 v SR neobjavili), ale aj zvýšený výskyt vírusovej hepatitídy typu A v Bratislavskom kraji. V roku 2016 a 2017 spôsobili osýpky v krajinách EÚ spolu 46 úmrtí, najviac sa vyskytovali v Rumunsku, Taliansku a Nemecku. Vzhľadom na vysokú nákazlivosť osýpok nie je vylúčený výskyt ďalších prípadov. Úrad verejného zdravotníctva SR monitoruje celosvetovo epidemiologickú situáciu a kontinuálne ju vyhodnocuje. Aktuálne informácie sú pravidelne zverejňované na webovej stránke uvzsr.sk. 

EU: Lacnejšie, bezpečnejšie a modernejšie elektronické platby

Cieľom revidovanej smernice o platobných službách (tzv. PSD2) je zmodernizovanie európskych platobných služieb v prospech spotrebiteľov aj spoločností. 

Konkrétne ide o tieto zmeny:
- Zakážu sa príplatky za platby spotrebiteľskými kreditnými alebo debetnými kartami v kamenných obchodoch alebo online.
- Platobný trh EÚ sa otvorí pre poskytovateľov služieb, ktorí ponúkajú platobné služby na ich základe získavajú prístup k informáciám o platobnom účte.
- Zavedú sa prísne bezpečnostné požiadavky na elektronické platby a ochranu finančných dát spotrebiteľov.
- Posilnia sa práva spotrebiteľov vo viacerých oblastiach, napríklad sa zníži ich spoluzodpovednosť za neautorizované platobné transakcie a zavedie sa bezpodmienečné právo („bez akýchkoľvek otázok“) na vrátenie finančných prostriedkov pri inkasách v eurách.

Nové pravidlá nadobúdajú účinnosť 13. januára 2018 prostredníctvom ustanovení, ktoré členské štáty zaviedli do svojich vnútroštátnych právnych predpisoch v súlade s právom EÚ. Komisia vyzýva členské štáty, ktoré ešte netransponovali smernicu PSD2, aby tak urobili urýchlene.

Revidovanú smernicu o platobných službách PSD2 (smernica EÚ 2015/2366) navrhla Európska komisia v júli 2013 a Rada a Parlament ju schválili v roku 2015. Ide o najnovší z právnych predpisov, ktoré únia prijala s cieľom zabezpečiť moderné, efektívne a lacné platobné služby a zlepšiť ochranu európskych spotrebiteľov a podnikov. 

pondelok 15. januára 2018

SR: Priority Najvyššieho kontrolného úradu v roku 2018

Už minuloročné kontroly identifikovali viaceré riziká v oblasti zazmluvňovania právnych, analytických či poradenských služieb zo strany štátnych inštitúcií. Opodstatnenosť zmluvných vzťahov vo vybraných oblastiach, kvalita dodaného predmetu zmluvy a postup jeho ďalšieho využitia sa bude kontrolovať aj tento rok.

V oblasti samosprávy kontrolóri preveria hospodárnosť a účinnosť zavádzania projektu dátového centra obcí a miest ako aj obnovy a modernizácie verejného osvetlenia samospráv. V tejto súvislosti budú vyhodnocovať dosiahnuté úspory elektrickej energie.

V oblasti školstva NKÚ SR preverí financovanie a čerpanie financií na jednotlivé projekty naviazané na vedecké parky a výskumné centrá a zároveň či poskytnuté prostriedky splnili svoj účel.

Úrad plánuje tiež dve medzinárodné kontrolné akcie zamerané na pripravenosť slovenskej vlády zaviesť Agendu OSN 2030 a na plnenie troch vybraných čiastkových cieľov v oblasti vedeckého výskumu a environmentálnej politiky. Medzinárodná kontrola v spolupráci s NKÚ ČR preverí uplatňovanie antidumpingových a vyrovnávacích ciel ako nástroja ochrany domáceho trhu a vyhodnotení účinnosť opatrení politík EÚ v oblasti  obnoviteľných zdrojov energie.

Skontroluje sa tiež hospodárenie nielen štátnych, ale aj mestských a obecných lesov, nakladanie s drevom a obhospodarovanie lesov, ako aj realizácia politiky lesného hospodárstva a plnenie úloh Národného programu využitia potenciálu dreva SR a Národného lesníckeho programu SR či na program starostlivosti o lesy. Kontrolóri sa zamerajú na efektívnosť a účinnosť systému triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach a na plnenie opatrení štátu prijatých na podporu zvýšenia podielu triedeného zberu na celkovom komunálnom odpade. Ďalšia kontrola environmentálneho zamerania súvisí s vyhodnotením stavu zavedenia opatrení ochrany pred povodňami na rôznych úrovniach.      

NKÚ SR momentálne ukončuje prierezovú kontrolu hospodárenia zdravotníckych zariadení a jedným zo záverov je aj zámer skontrolovať liekovú politiku. Na základe vypracovanej predbežnej štúdie sa preverí aj poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov, do akej miery sa napĺňajú strategické ciele v starostlivosti o seniorov v pobytových zariadeniach.  

e-Schránka: Elektronicky komunikuje so štátom trikrát viac ľudí

Občania, podnikatelia aj úrady zaslali prostredníctvom štátneho elektronického portálu slovensko.sk v roku 2017 vyše 30 miliónov správ. To je dvojnásobok v porovnaní s predošlým rokom. 

Zvýšenie sa netýka iba podnikateľov, s ktorým komunikuje štát od 1. júla 2017 už iba elektronicky, ale aj fyzických osôb, ktoré si dobrovoľne aktivovali svoju e-schránku. Mesačne sa na slovensko.sk prihlási viac ako milión používateľov.

Zatiaľčo v januári 2017 v rámci elektronických schránok odišlo niečo vyše milióna správ, v poslednom kvartáli 2017 to boli mesačne v priemere takmer štyri milióny.

Štatistiky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby za rok 2017: 
- nárast elektronickej komunikácie štátu s podnikateľmi až o 5,5-násobok,
- 3-násobný nárast počtu aktivovaných schránok fyzických osôb,
- viac ako 1 milión prihlásených používateľov za mesiac.

Novinka: Aplikácia Poprad

Novú mobilnú turistickú aplikáciu môžu využívať tak obyvatelia ako aj návštevníci mesta, po stiahnutí aj v off-line režime.  

Aplikácia bola najskôr dostupná pre systém Android, ku ktorému už pribudol aj operačný systém iOS, čiže oba najpoužívanejšie operačné systémy mobilných telefónov a tabletov. Používatelia v nej nájdu všetky dôležité a zaujímavé body ako galérie, pamiatky, atrakcie, turistické trasy, cyklotrasy v okolí mesta a potrebné informácie o nich. Navigácia má aj tú výhodu, že dokáže návštevníka v prípade zapnutého GPS navigovať priamo na konkrétne miesto. K dispozícii je tiež stručná audiostopa.

Novinku radnica pripravovala v spolupráci s mestskom informačnou kanceláriou a bude ju v pravidelných intervaloch aktualizovať. Náklady na aplikáciu sú na úrovni vyše 1.800 eur a financovaná je z rozpočtu Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry. Dostupná je zatiaľ v slovenskom jazyku, anglická mutácia by mala byť hotová ešte pred začiatkom letnej turistickej sezóny. 

Radíme: Kontrolu STK si nenechávajte na poslednú chvíľu

Národná asociácia STK očakáva vo februári a v marci 2018 na niektorých staniciach STK výrazne väčší záujem. V tomto období totiž uplynú dva roky od tzv. generálneho pardonu, ktorý vodičom umožňoval vyriešiť prepadnuté a neplatné STK kontroly. 

Jarné mesiace sú štandardne obdobím, kedy sú stanice STK najviac vyťažené z dôvodu, že väčšina vodičov si chce kúpiť nové auto po zime. Jar 2018 bude tiež poznačená generálnym pardonom z februára 2016. Vodiči, ktorým vychádza termín STK na február a marec 2018, ale môžu prísť už aj v januári. Vyhnú sa zbytočnému čakaniu aj vo všetkých ďalších rokoch počas vlastnenia vozidla, pretože ich všetky následné termíny sa posunú na január.

Asociácia ďalej vodičom odporúča, aby si vyberali stanice s možnosťou objednať sa na konkrétny termín a konkrétny čas. Objednávanie termínu je možné zvyčajne tri mesiace vopred, na niektorých staniciach aj šesť mesiacov vopred. 

piatok 12. januára 2018

Novinka: Šperky z recyklovaného zlata z elektroniky

Na veľtrhu CES 2018 bola predstavená aj kolekcia šperkov z recyklovaného zlata. Drahý kov pritom pochádza z použitej elektroniky.  

Nový rad šperkov predstavila herečka Nikki Reedová pod svojou módnou značkou Bayou with Love. Sériu prsteňov, náušníc a manžetových gombíkov zo 14 a 18 karátového zlata ponúka už dnes na internete a ich cena je od 78 dolárov. Recyklované zlato sa naďalej používa aj v matičných doskách nových IT produktov.

Podľa štúdie Trucost je dopad na životné prostredie pri recyklovanom využívaní zlata až o 99% nižší, ako keby sa malo vyťažiť. Nedávne prieskumy zároveň potvrdzujú, že iba 12,5% elektronického odpadu sa používa na výrobu nových produktov! V prípade mobilných telefónov napríklad Američania „vyhodia“ v zlate a striebre približne 60 miliónov dolárov ročne.

Na ilustráciu Dell používa vo svojich produktoch a baleniach recyklovateľné materiály už viac ako 10 rokov. Od roku 2012 zrecyklovalo takmer 23 tisíc ton použitých materiálov, medzi ktoré patrí aj plastový odpad z oceánov. Cieľom firmy do konca roka 2020 je zrecyklovať približne 45 tisíc ton odpadu.

e-Tlačivá: Prihláška na STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave prijíma prihlášky na štúdium už iba v elektronickej verzii. Odpadá aj povinnosť tlačiť si elektronickú prihlášku a posielať ju v papierovej forme poštou.  

Zmena v spôsobe prihlasovania na štúdium si vyžiadala úpravy v Akademickom informačnom systéme (AIS) tak, aby mohla univerzita  on-line  vyplnenú prihlášku pokladať za doručenú a pracovať s údajmi v nej. Pribudli napr. funkcie súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé a vkladanie dokumentov v pdf formáte –  ide najmä o vysvedčenia, ocenenia z olympiád a pod. Vyplnením všetkých údajov, potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov, čestného vyhlásenia a nahraním príloh sa prihláška považuje za doručenú. Ak by predsa nejaký údaj chýbal, uchádzačov budú kontaktovať pracovníci študijných oddelení fakúlt.

Akademický informačný systém STU uľahčuje študentom komunikáciu aj štúdium po prijatí na univerzitu. V systéme je pre študentov bezplatne on-line dostupná všetka študijná literatúra, ktorá vyšla v univerzitnom vydavateľstve Spektrum. Cez AIS si môžu zapisovať termíny skúšok, zápočtov, univerzitným emailom konzultovať s vyučujúcimi. Systém informuje aj o najdôležitejších udalostiach na pôde školy, výskumných projektoch a ich riešiteľoch. 

Trend: Rýchlonabíjacie stanice pre elektromobily

Pol roka od sprístupnenia rýchlonabíjacej stanice v Považskej Bystrici pribudla v regióne hornej Nitry druhá v Prievidzi. A čoskoro ich doplní tretia v Starej Turej.  

Rýchlonabíjacia stanica v centre Prievidze má výkon 50kW a ponúka tri typy konektorov, ktoré sú kompatibilné so všetkými typmi elektromobilov dostupnými na európskom trhu. Súčasne ju môžu využívať dve vozidlá na elektrický pohon, pričom sa batéria na 80% dobije do 30 minút, teraz je to navyše bezplatne.

V druhom polroku uplynulého roka jazdilo po slovenských cestách viac ako päťsto elektromobilov. Ministerstvo hospodárstva SR očakáva, že ich počet do roku 2025 vzrastie až na 20 tisíc. V súčasnosti sa na Slovensku nachádza vyše 100 verejných nabíjacích staníc a asi 350 neverejných.

„Naším zámerom nie je budovať iba rýchlonabíjacie stanice, sieť nabíjačiek chceme rozšíriť aj o tie klasické, ktoré by sme radi umiestnili do niektorých z 80 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja“,  uviedol župan Jaroslav Baška, autor myšlienky projektu Zelená župa. Samotný Úrad TSK dnes využíva tri župné elektromobily, štvrtý využíva krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región.   

EU: 1 miliarda EUR do špičkových európskych superpočítačov

Európska komisia predstavila plány spolu s členskými štátmi investovať do budovania infraštruktúry špičkových európskych superpočítačov. 

Superpočítače sú potrebné na spracovanie čoraz väčšieho množstva údajov a prinášajú spoločnosti výhody v mnohých oblastiach od zdravotnej starostlivosti cez energiu z obnoviteľných zdrojov až po bezpečnosť automobilov a kybernetickú bezpečnosť. V súčasnosti európski vedci a priemysel čoraz častejšie spracúvajú údaje mimo EÚ, lebo výpočtový čas dostupný v EÚ nezodpovedá ich potrebám. Tento nedostatok nezávislosti ohrozuje súkromie, ochranu údajov, obchodné tajomstvá a vlastníctvo údajov – najmä na účely citlivých aplikácií.

Spoločný podnik EuroHPC bude slúžiť na nadobúdanie, budovanie a rozširovanie infraštruktúry špičkovej vysokovýkonnej výpočtovej techniky (high-performance computing – HPC) v celej Európe. Navyše bude podporovať výskumno-inovačný program zameraný na rozvoj technológií a strojov (hardvéru), ako aj aplikácií (softvéru), ktoré budú nainštalované na týchto najvýkonnejších superpočítačoch. Príspevok EÚ do EuroHPC bude v súčasnom viacročnom finančnom rámci približne 486 miliónov EUR a podobnú sumu poskytnú členské štáty a pridružené krajiny. Celkovo by sa do roku 2020 mala investovať 1 miliarda EUR z verejných financií a súkromní členovia iniciatívy by okrem toho mali prispieť aj nepeňažnými príspevkami.

Spoločný podnik bude realizovať tieto činnosti:
1. Nadobudnutie a prevádzka dvoch špičkových superpočítačových strojov s predexaflopovou výkonnosťou a aspoň dvoch stredne výkonných superpočítačových strojov (schopných zhruba 1016 výpočtov za sekundu) a poskytovanie a riadenie prístupu k týmto superpočítačom širokej škále verejných a súkromných používateľov počínajúc rokom 2020.
2. Výskumno-inovačný program zameraný na HPC: cieľom je podporiť rozvoj európskych supervýkonných výpočtových technológií vrátane prvej generácie európskej mikroprocesorovej technológie s nízkou spotrebou energie a spoločné dizajnovanie európskych exaflopových strojov, ako aj zlepšovať kvalitu aplikácií, podporovať rozvoj zručností a propagovať širšie využívanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky.

Spoločný podnik EuroHPC bude v prevádzke od roku 2019 do roku 2026. Plánovanú infraštruktúru budú spoločne vlastniť a prevádzkovať členovia. V prvom kroku pôjde o krajiny, ktoré podpísali vyhlásenie EuroHPC a o súkromných členov z akademickej obce a priemyslu. Ostatní členovia sa k tejto spolupráci môžu pripojiť kedykoľvek v závislosti od ich finančného príspevku. 

štvrtok 11. januára 2018

Aktuálne: Čo očakávajú Slováci

Takmer 90% obyvateľov Slovenska očakáva, že rok 2018 bude približne rovnaký alebo aj lepší, ako bol ten uplynulý. Najväčšími optimistami sú hlavne mladí ľudia do 30 rokov.  

V čom očakávame, že bude rok 2018 lepší? Takmer polovica respondentov prieskumu GfK (november 2017 na vzorke 1.000 respondentov vo veku od 15 do 79 rokov) si myslí, že sa im zlepší ich finančná situácia. Vyše dve pätiny z nich (42%) čakajú, že bude lepší aj ich život v osobnej oblasti (zážitky, skúsenosti, vzdelávanie). Zvyšujú sa tiež očakávania v oblasti pracovného života a úspechov, ale aj v oblasti rodiny a blízkych, kde v oboch oblastiach 37% očakáva lepší rok, než bol ten uplynulý. Najviac to čakajú ľudia do 30 rokov. Lepší rok v oblasti svojho zdravotného stavu alebo svojich blízkych čaká až 28% z nich, pričom sú to hlavne ľudia vo vekovej kategórii nad 60 rokov.

A čoho sa v roku 2018 obávame? Ľudia považovali rok 2017 za horší v prvom rade kvôli zhoršeniu svojej finančnej situácie a rovnako tieto očakávania sú dôvodom pesimizmu v roku 2018 (až 46%). Najviac sa toho obávajú ľudia s čistým mesačným príjmom do 800 euro. Horšiu politickú situáciu na Slovensku v roku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom očakáva až 38% ľudí, ktorí očakávajú horší rok. Vyše jedna tretina z nich čaká aj zhoršenie celkovej ekonomickej situácie v našej krajine. Zhoršenie zdravotného stavu či stavu svojich blízkych v roku 2018 očakáva jedna tretina z tých, čo očakávajú horší rok 2018. Rovnako 33% z nich čaká, že všeobecná nálada v slovenskej spoločnosti bude horšia ako bola minulý rok.

Aký bude život na Slovensku o 10 rokov - v roku 2028? Vyše jedna tretina obyvateľstva Slovenska si myslí, že o desať rokov bude na Slovensku život približne na rovnakej úrovni ako je teraz. A rovnako vyše jedna tretina (37%) očakáva, že v roku 2028 bude Slovensko lepším miestom na život ako v súčasnosti. Len približne jedna štvrtina ľudí si myslí, že život na Slovensku bude o desať rokov horší, ako je to v súčasnosti. 

Upozorňujeme: Nebezpečné krémy

Do rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) nahlásili kontrolóri v Nemecku, Estónsku a Francúzsku nové nebezpečné výrobky. Môžu sa nachádzať aj na Slovensku. 

Pílingový krém Naturschön Peelingmaske Peel-off mask (značka dm alverde), v sklenej hnedej nádobke s objemom 100 ml z Rakúska, obsahuje patogénny mikroorganizmus Pseudomonas aeruginosa.

V kréme na ruky Crema Mani dermoprotettiv (značka Envie), v bielej tube s objemom 100 ml z Talianska, sa nachádza zmes konzervantov Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, ktorá u citlivých používateľov môže spôsobiť alergickú reakciu.

Pleťový gél Lift gel activateur (značka NEWA) od neznámeho výrobcu z Izraela, ktorý sa predáva samostatne alebo s elektrickým prístrojom na spevnenie pokožky,  je nebezpečný kvôli obsahu látky N-nitrosodiethanolamine. 

Výzva: 10 miliónov eur na triedenie odpadov

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu na podporu dotrieďovania vytriedených zložiek komunálnych odpadov, predovšetkým tých, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. 

Od štvrtka 11. januára 2018 môžu v rámci novej výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia žiadať o podporu fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s odpadom. Podpora bude poskytovaná na budovanie, resp. modernizáciu dotrieďovacích liniek na vytriedené zložky komunálneho odpadu, a to so zameraním na vytriedené zložky komunálnych odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Cieľom je zvýšenie kapacity systémov na triedenie komunálnych odpadov, a tým zníženie celkového objemu odpadu ukladaného na skládkach.

Žiadosti je možné predkladať priebežne až do vyčerpania finančných prostriedkov. Podpora bude poskytovaná v súlade so schémou štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc). Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1,5 mil. eur. V snahe minimalizácie administratívnej záťaže žiadateľov ministerstvo v rámci predmetnej výzvy vytvorilo priestor na využitie elektronickej výmeny informácií priamo s príslušnými verejnými inštitúciami, ktoré nimi disponujú.

Úplné znenie uvedenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (s kódom OPKZP-PO1-SC111-2018-38) je dostupné na webovom sídle op-kzp.sk. 

Upozorňujeme: Babylove ovocný príkrm

Z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa dm drogerie markt sťahuje z predaja výrobok babylove ovocný príkrm.

Pri kontrolách boli v príkrme nájdené zvyšky čistiaceho prostriedku s obsahom chlóru!  Ide o výrobok s nasledovným dátumom minimálnej trvanlivosti: babylove ovocný príkrm jahoda, malina, jablko od 4. mesiaca, 190 g, dátum minimálnej trvanlivosti do 05.07.2019. Dátum spotreby nájdete jednoducho na bočnej hrane viečka.

Chlorečnan sa mohol do príkrmu dostať v dôsledku použitia chlórovanej vody pri procese spracovania surovín, prípadne pri dezinfikovaní prístrojov používaných pri spracovaní surovín. Zvýšené množstvo chlorečnanu počas jedného dňa môže u ľudí viesť k obmedzenej schopnosti krvi viazať kyslík a môže brániť príjmu jódu.

Zákazníci, ktorí si tento produkt kúpili, ho môžu vrátiť v ľubovoľnej predajni dm, a to aj bez dokladu o kúpe. Peniaze im budú samozrejme vrátené. V prípade akýchkoľvek otázok je možné volať každý pracovný deň v čase od 8:00 do 17:00 hod. na bezplatnú zákaznícku linku dm drogerie markt na číslo 0800 111 881.

streda 10. januára 2018

Radíme: Dôchodcovia zo zahraničia musia preukázať žitie

Aby mohli poberatelia dôchodkov s bydliskom v zahraničí poberať svoj dôchodok, musia preukázať žitie na špeciálnom tlačive.  

Tlačivo v rôznych jazykoch je dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti Formuláre - Dôchodcovia mimo SR. V prípade nepredloženia potvrdenia o žití, bude výplata dôchodku zastavená. Vyplnené, podpísané a úradne overené tlačivo poberateľ dôchodku zašle Sociálnej poisťovni.

Kontrola žitia poberateľov dôchodkov s bydliskom v zahraničí sa uskutočňuje pravidelne. U dôchodcov žijúcich v krajinách Európskej únie alebo vo Švajčiarskej konfederácii jedenkrát a u dôchodcov žijúcich mimo EÚ štyrikrát do roka (do 15.1., do 15.4., do 15.7. a do 15.10. bežného roka). Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch EÚ alebo v Švajčiarskej konfederácii, preukazujú žitie jedenkrát ročne, najneskôr do 31.1.2018. 

EU: Ako zvýšiť úroveň očkovania

Európska komisia spustila koncom minulého roka verejnú konzultáciu k aktivitám, ktoré sa majú začleniť do návrhu na užšiu spoluprácu s EÚ v oblasti boja proti očkovateľným chorobám.

Zainteresované osoby a organizácie môžu prispieť k formovaniu tejto dôležitej iniciatívy vyplnením dotazníka, ktorý sa skladá z troch oblastí: riešenie odporu voči očkovaniu, udržateľné politiky vakcinácie v EÚ a spolupráca v rámci EÚ vrátane podpory dialógu zainteresovaných strán a celosvetového zdravia.

Konzultácia bude dostupná do 15. marca 2018 na https://ec.europa.eu/info/consultations/. Po tomto dátume sa z pripomienok vypracuje správa. 

On-line: Prekladový slovník slovenského a posunkového jazyka

Na webovej stránke posunky.sk je spustený dvojjazyčný prekladový slovník slovenského jazyka a slovenského posunkového jazyka. K pondelku 8. januára tu bolo vložených 5.283 hesiel, ktoré sa budú ďalej dopĺňať, aby obsahoval najmenej 13.000 hesiel. 

Je určený pre všetkých záujemcov o posunkovú zásobu slovenského posunkového jazyka, prípadne aj o prevzaté posunky z národných posunkových jazykov. Práca na slovníku bola pôvodne zameraná na zemepisné termíny hlavne pre nepočujúcich moderátorov Správ RTVS v slovenskom posunkovom jazyku, ktoré sa vysielajú každý večer na Dvojke, ďalej pre tlmočníkov aj divákov Správ RTVS.

Elektronický prekladový slovník pozostáva z dvoch základných vyhľadávaní z východiskového jazyka do cieľového jazyka. Prvým je zo slovenského jazyka do slovenského posunkového jazyka a vyhľadáva sa podľa dvoch možností: podľa zadaného slova a podľa tematických celkov. Druhým typom vyhľadávania je zo slovenského posunkového jazyka do slovenského jazyka a vyhľadá sa najprv podľa typu posunku, či je posunok jednoručný alebo dvojručný symetrický, ak majú dve ruky zhodné tvary, prípadne dvojručný asymetrický, ak dve ruky majú svoj navzájom odlišný tvar. Následne sa zisťuje podľa základných manuálnych častí posunku tvar rúk a ich pozícia v priestore. Pod slovníkovým heslom sa nachádzajú údaje, ktoré sú dôležité, napríklad uvedenie slov hovoreného alebo orálneho komponentu, ktorý je dôležitou súčasťou posunku.

Novinka: Mzdová kalkulačka

Inštitút zamestnanosti pripravil na svojich webových stránkach mzdovú kalkulačku, ktorá má pomôcť zodpovedať niekoľko základných otázok pre nezamestnaných.

Konkrétne, keď poberám dávky v hmotnej núdzi a zamestnám sa:
- Budem mať nárok na prídavky na deti?
- Budem dostávať daňový bonus?
- Budem dostávať dávky v hmotnej núdzi a aktivačný príspevok?
- Budem platiť dane a odvody? V akej výške?
- Budem mať nárok na dovolenku? Stravné? V akej výške?
- Budú moje deti naďalej dostávať obedy v škole?
- A hlavne: Koľko bude v našej rodinne kase?

Kalkulačka po zadaní požadovaných informácií môže pomáhať aj sociálnym a terénnym pracovníkom či zamestnancom úradov práce. Autori pri jej tvorbe vychádzali z 18 základných zákonov vrátane ich novelizácie. V budúcnosti sa plánuje tiež ako mobilná aplikácia.   

utorok 9. januára 2018

Aktuálne: Digitálny temný vek

Veľká časť súčasných digitálnych informácií je vystavená riziku úplného zmiznutia. Znepokojuje to hlavne archivárov a archeológov.

Úplná digitalizácia nie je všeliekom na záchranu historických dokumentov, preto treba vymýšľať a zdokonaľovať techniky na záchranu pamiatok. Odborníci zo SAV vidia riešenie napríklad pomocou esenciálnych olejov.  Na rozdiel od predchádzajúcich desaťročí neexistuje v súčasnosti takmer žiaden fyzický záznam väčšiny digitálnych materiálov, ktoré vlastníme. Fotíme na digitálne aparáty, no len málokto si dáva vyvolávať fotografie, životnosť CD tiež nebude trvať viac ako pár desaťročí... Digitálny obsah po čase zmizne. Niektorí odborníci nazývajú 21. storočie „informačnou čiernou dierou", pretože digitálne informácie, ktoré v súčasnosti vytvárame, nemusia byť čitateľné softvérmi budúcnosti. Všetkým týmto údajom – „digitálnej histórii nášho storočia“ – hrozí, že nebudú nikdy obnoviteľné.

Viaceré z najväčších svetových firiem založených na zbieraní údajov sa stále spoliehajú na staré pamäťové médium: magnetickú pásku. V roku 1952 predstavilo IBM prvý systém na ukladanie dát na magnetickú pásku, čím sa uviedla elektronická výpočtová technika. Bude to riešením pre archív 21. storočia?   

25 rokov Slovenska: Na potraviny, elektroniku aj automobil pracujeme kratšie

Priemerne zarábajúci Slovák musí dnes na potraviny, ktoré bežne nakupuje, odpracovať kratší čas ako v čase vzniku Slovenskej republiky. Výrazne kratšie ako v roku 1993 musíme dnes pracovať aj na kúpu elektroniky, spotrebičov do domácnosti či automobilu. 

Rozdiely sú výraznejšie, ak ide o kúpu drahších potravín ako je mäso alebo syry.  Napríklad na kúpu 1kg trvanlivej salámy sme museli v roku 1993 odpracovať takmer 3 hodiny, ale dnes nám stačí len jedna hodina a 19 minút. Na jeden kilogram hovädzieho mäsa sme pred 25 rokmi museli pracovať 2 hodiny, dnes iba niečo vyše hodinu. Pri prepočtoch Poštová banka porovnala priemerné nominálne mzdy a priemerné ceny vybraných tovarov a vypočítala, koľko času musíme odpracovať na ich kúpu dnes a koľko sme museli v roku 1993. Opäť to však má svoj háčik, ktorý spočíva v tom, že prepočty vychádzajú z priemernej mzdy. Platí teda, že čím nižšiu mzdu zamestnanec dostáva, tým dlhšie musí pracovať na kúpu vybraných výrobkov a tým horšie vníma svoju životnú úroveň. Na porovnanie cien v roku 1993 a dnes poslúži napr. bežný nákup v potravinách obsahujúci 1 chlieb, 1 maslo, 20 dkg salámy, 20 dkg syru eidamu, 10 vajec, 4 jogurty, 1 liter polotučného mlieka, 0,5 kg bravčového bôčiku, 1 kg zemiakov, 1 kg jabĺk a 4 pivá. V roku 1993 sme za tento nákup museli zaplatiť 214 Sk a odpracovať naň 6 hodín a 22 minút. Dnes nás tento istý nákup vyjde 16,2 EUR a priemerne zarábajúci Slovák musí kvôli nemu stráviť v práci 2 hodiny a 48 minút.

Ak sme si v roku 1993 potrebovali kúpiť novú chladničku, museli sme na ňu vynaložiť všetky peniaze zarobené za 43 dní. Dnes nám na to postačí náš 9-dňový zárobok. Podobne je to v prípade nového televízora – 57 odpracovaných dní v roku 1993 verzus 8 dní v súčasnosti. A na kúpu nového auta sme pred 25 rokmi museli odpracovať až 3 roky a 4 mesiace, dnes nám stačí odpracovať jeden rok. Z uvedeného vyplýva, že pre priemerne zarábajúceho našinca sú dnes tovary bežnej aj dlhodobej spotreby cenovo dostupnejšie ako v roku 1993.

Ceny tovarov a služieb v obchodoch a úroveň miezd významne ovplyvňujú našu životnú úroveň. Jej vnímanie je však vo veľkej miere subjektívne a vplýva na to množstvo faktorov, ako je napríklad aj dostupnosť a kvalita tovarov, úroveň zdravotníctva a vzdelávacieho systému, rozvinutosť realitného trhu či dostupnosť bankových služieb.  

e-Tlačivá: Daňové priznania k dani z motorových vozidiel

Vypĺňanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je jednoduchšie. Predvyplnené daňové priznania dostali daňové subjekty, ktoré ho podali už minulý rok elektronicky.   

Finančná správa zabezpečila pre 129.944 daňových subjektov predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV). Automaticky vygenerované dáta z informačného systému si daňovníci nájdu priamo v časti Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne na portáli finančnej správy. Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane. Aj takto vyplnené daňové priznanie však musí daňovník najskôr skontrolovať a následne, samozrejme, podať. A to aj za predpokladu, ak by predvyplnené daňové priznanie nijako neupravoval.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2017 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31.januára 2018. Podávajú ho daňové subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie. Právnické osoby zapísané v obchodnom registri, resp. daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky, musia podať toto daňové priznanie výhradne elektronicky. Ostatné subjekty môžu daňové priznanie doručiť aj osobne, alebo poslať poštou na daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo podľa sídla právnických osôb. V prípade, že chce/musí daňovník podať daňové priznanie elektronicky, musí byť registrovaný na portáli FS.

Sadzba dane (príloha č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel) sa odvíja od centimetrov kubických (zdvihového objemu valcov motora) v prípade osobných automobilov, od kilowattov za hodinu v prípade elektromobilov a od celkovej hmotnosti a počtu náprav u nákladných áut. Následne sa upravuje podľa veku vozidla. 

Upozorňujeme: Problémový e-shop

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala ešte v minulom roku zvýšený nárast podaní proti internetovému obchodu s bielizňou rajpradla.sk. 

Podľa informácií po uskutočnení objednávky a jej zaplatení spotrebiteľom nie je tovar doručený. Viacero spotrebiteľov si uplatnilo právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, predávajúci odstúpenie akceptoval, avšak peniaze im rovnako nevrátil. Navyše s predávajúcim nie je možné komunikovať žiadnym zo spôsobov uvedených na stránke internetového obchodu.

Prevádzkovateľom je Youuu, s. r. o. so sídlom Vranovská 45/1, 61400 Brno, Česká republika. Kontrolná činnosť SOI je v rámci jej kompetencií zameraná ale len na podnikateľské subjekty so sídlom na území SR. V prípade problémov s podnikateľským subjektom z iného členského štátu EÚ je možné obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum v SR (Ministerstvo hospodárstva SR), tel.: 02/4854 2317, 02/4853 2019, e-mail: info@esc-sr.sk.

Vzhľadom na intenzitu podnetov spotrebiteľov a skutočnosť, že Slovenská obchodná inšpekcia nie je oprávnená vymáhať platby za nedodaný tovar, odporúčame dôkladne zvážiť nákup prostredníctvom uvedenej webovej stránky. 

pondelok 8. januára 2018

Novinka: Prvá rýchlonabíjacia stanica s podpornou batériou

V Bratislave ako prvom meste v strednej a východnej Európe pribudla nová nabíjacia stanica pre elektromobily, ktorá má výrazne skrátiť čas dobíjania elektromobilov.   

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič vyhlásil, že do roku 2030 by malo mať každé tretie auto v EÚ čistý pohon, čiže aby bolo poháňané elektrinou, vodíkovým motorom alebo malo minimálne veľmi silnú hybridnú zložku. Najmä v mestách by sa mali využívať motory, ktoré neemitujú žiadne škodlivé emisie. Je to dôležité pre zdravie obyvateľov EÚ, kde každý rok predčasne zomiera 400.000 ľudí práve kvôli chorobám spôsobených nadmernými emisiami v mestách. A je to dôležité aj pre technologické líderstvo vo svete.

Pred pár mesiacmi bol prijatý balík opatrení tzv. čistej mobility pre Európu, v ktorom boli zdôraznené všetky parametre potrebné pre elektromobilitu v nasledujúcej dekáde. Zároveň sa tu zdôraznilo urýchliť budovanie infraštruktúry pre čistý pohon. V Európe potrebujeme 800.000 nabíjacích staníc, dnes ich má 200.000. Preto je do roku 2020 na podporu budovania infraštruktúry vyčlenených 900 miliónov eur. 

25 rokov Slovenska: Zarábame zhruba o 73% viac

Úroveň mzdy a to, čo si za ňu môžeme dovoliť kúpiť, je odrazovým mostíkom pri hodnotení životnej úrovne. Ako sa nám zmenila počas samostatnej Slovenskej republiky? Zhodnotenie pripravila Poštová banka.   

Nominálna mzda priemerne zarábajúceho Slováka sa zvýšila z 5.379 Sk v roku 1993 na úroveň 925 EUR v roku 2017 (priemer za 1. až 3. kvartál 2017). Po prepočte konverzným kurzom na eurá sme v roku vzniku Slovenskej republiky v priemere zarábali 179 EUR mesačne. Dalo by sa teda povedať, že naše príjmy za 25 rokov existencie Slovenska vzrástli viac než 5-násobne. Reálne však nie sme 5-krát bohatší ako vtedy. Nemôžeme sa totiž pozerať iba na nominálne zvýšenie miezd, ale treba brať do úvahy aj vývoj cien, ktoré sa počas tohto obdobia taktiež zvýšili, a to viac než 3–násobne. Na začiatku 90. rokov zaznamenávala naša krajina najvyššiu infláciu, ktorá dosahovala až dvojciferné hodnoty. Aj v roku 1993 predstavovala priemerná inflácia až 23%. V ďalších rokoch sa situácia už upokojila a inflácia sa znížila na normálnejšie úrovne. Na prelome milénia nás ale opäť potrápil dvojciferný cenový rast, netrvalo to však dlho. Od roku 2005 sa inflácia u nás držala pod 5% hranicou a v rokoch 2014 až 2016 sme dokonca prechádzali obdobím deflácie, teda poklesom cien tovarov a služieb v obchodoch.

Reálnejší pohľad na to, či zarábame viac alebo menej ako v roku 1993, tak prináša vývoj reálnych miezd, teda nominálnych miezd očistených o infláciu. Na začiatku 90. rokov naše priemerné zárobky síce v nominálnom vyjadrení rástli, a to aj dvojciferným tempom, ale vzhľadom na vysokú infláciu naše reálne mzdy klesali. Napríklad v roku 1993 náš priemerný reálny zárobok medziročne poklesol o takmer -4%. V roku 2016 boli naše reálne zárobky približne o 67% vyššie ako v roku 1993. A v roku 2017 sme reálne zarábali zhruba o 73% viac ako v roku vzniku našej krajiny. Znamená to, že priemerne zarábajúci Slovák si v súčasnosti môže zo svojho zárobku dovoliť kúpiť viac tovarov a služieb ako pred 25 rokmi. Z tohto uhľa pohľadu vyplýva, že sa máme v priemere lepšie ako v roku 1993 a naša životná úroveň je vyššia. Ale aj tento pohľad na vývoj reálnych zárobkov je však do určitej miery skreslený.

Priemerná mzda v hospodárstve je síce veľmi dôležitý ukazovateľ, ale viacerí Slováci si na úroveň priemernej mzdy ani zďaleka nesiahnu. S tým úzko súvisí ďalší dôležitý faktor ovplyvňujúci životnú úroveň, a tým je príjmové rozdelenie v spoločnosti. Vysoký podiel nízkopríjmových zamestnancov a ľudí bez práce zhoršuje životnú úroveň v krajine. To, čo významne ovplyvňuje našu životnú úroveň, je samozrejme aj miera nezamestnanosti a úroveň trhu práce. Od toho totiž závisí naša možnosť či nemožnosť nájsť si prácu, špeciálne prácu, ktorá nás baví a prináša nám aj primeraný zárobok. Zatiaľčo v socialistickom režime nezamestnanosť takmer neexistovala, začiatkom 90. rokov sa vyhupla na dvojciferné hodnoty. V súčasnosti sa ale nachádza na historicky najnižších úrovniach a bez práce je len 8% nášho ekonomicky aktívneho obyvateľstva. 

Výzva: Malí farmári môžu získať grant 15.000 €

Celkovo agrorezort  poskytne malým farmárom 4,95 milióna eur. Žiadosti je možné podať do 13. apríla 2018 na Pôdohospodársku platobnú agentúru. 

Nenávratný finančný príspevok vyplatí platobná agentúra na jeden malý poľnohospodársky podnik vo forme dvoch splátok počas max. päť rokov. Pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP sa vyplatí 50% a 50% po správnej realizácii podnikateľského plánu. Oprávneným žiadateľom na zapojenie sa do novej výzvy MPRV SR je malý poľnohospodársky podnik (fyzická alebo právnická osoba) podnikajúci v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne dva roky. Výrobný potenciál malého poľnohospodárskeho podniku, meraný štandardným výstupom, prevyšuje 4.000 eur a neprevyšuje 7.999 eur. Výnimku tvoria komodity, akými sú zemiaky; zelenina, melóny a jahody; vinohrady a dojnice, u ktorých hodnota štandardného výstupu prevyšuje 4.000 eur, ale neprevyšuje 9.999 eur.

Malí poľnohospodári sa tak v rámci výzvy môžu zaoberať napr. pestovaním zemiakov, aromatických, liečivých, koreninových rastlín a bylín, zeleniny, melónov, jahôd a ďalších druhov ovocia či chovom napr. koní, hovädzieho dobytka, dojníc, prasníc, oviec, králikov, včiel, kačiek alebo nosníc. Kritériá pre výber projektov, všeobecné podmienky pre poskytnutie príspevku, ako aj forma a spôsob preukázania plnenia kritérií a podmienok, sú podrobne uvedené vo výzve, zverejnenej na webovom sídle apa.sk.

MPRV SR bude zároveň spolupracovať s malými farmármi aj v projekte Chcem dodávať, ktorý umiestnil za zvýhodnených podmienok produkty stovky produktov viac ako 100 slovenských výrobcov na pulty reťazcov. 

Radíme: Za volantom bez mobilu

Z vyhodnotenia dopravných nehôd na Slovensku za rok 2017 vyplynulo, že vodiči stále hazardujú s našimi životmi nevenovaním pozornosti vedeniu auta. A je za tým spravidla používanie mobilu. 

Slovenskí vodiči tak telefonujú, venujú sa SMS či MMS správam, alebo sú na internete aj priamo za volantom. V roku 2017 polícia zaznamenala 21 tisíc takýchto priestupkov, čo bolo o 4.400 viac než v roku 2016. Z tohto dôvodu bude polícia v tomto roku častejšie kontrolovať úseky, kde vodiči nevenovali pozornosť jazde. A naplánované sú aj kontroly na cestách 1. triedy, pričom sa budú využívať technické zariadenia – kamerové záznamy.

Mapa rozmiestnených kontrolných zariadení bude zverejnená na internete, aby si vodiči plne uvedomovali riziká svojho konania práve v kritických úsekoch. 

piatok 5. januára 2018

Upozorňujeme: Nedostupnosť e-Schránky

V prvý januárový víkend tohto roku rátajte s nedostupnosťou elektronických služieb na portáli slovensko.sk.  

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) oznámila, že od 05.01.2018 od 22:00 h. do 06.01.2018 do 17:15  h. bude na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk prebiehať mimoriadna technická odstávka. Odstávka teda začína v noci z piatka a bude pokračovať aj v sobotu cez deň. Z tohto dôvodu v uvedenom čase nebude možné pristupovať na portál ÚPVS a nebudú funkčné žiadne elektronické služby.

Odstávka bude zameraná na úpravy funkcionalít, zrýchlenie, optimalizáciu aplikácií a infraštruktúry ÚPVS. Obmedzenie práce s portálom je naplánované v termíne, v ktorom je podľa štatistík NASES záujem o elektronické služby menší. 

Eurofondy: Od januára nové opatrenia

Na Slovensku sa zavádzajú ďalšie opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov. Hlavné zmeny sa týkajú predchádzania rizík, zvyšovania informovanosti, povinného hodnotenie skupinami expertov a zjednodušenia komunikácie medzi riadiacimi orgánmi a žiadateľmi. 

Od 1. januári 2018 tak začala platiť séria opatrení, ktoré sú súčasťou Akčného plánu na posilnenie transparentnosti eurofondov. Pripravil ho Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, medzi nimi aj s Nadáciou Zastavme korupciu. Celkovo 36 opatrení bolo predstavených koncom septembra 2017. Akčný plán pozitívne hodnotí aj Európska komisia.

Jedným z nových opatrení na zvyšovanie kvality vyhlasovaných výziev je povinné vypracovanie rizikovej analýzy. Tie vypracujú riadiace orgány s metodickou podporou Centrálneho koordinačného orgánu (CKO) pre každú výzvu jednotlivo. Analýza musí obsahovať spôsoby, akými budú riziká eliminované. Novinkou je aj opatrenie na zvýšenie informovanosti potenciálnych žiadateľov. Riadiace orgány sú povinné pred samotným vyhlásením výzvy informovať verejnosť o tejto výzve – aké sú jej základné parametre, kto môže žiadať o finančný príspevok a na čo apod. Podstatnou zmenou je tiež, že vedecko-výskumné projekty a projekty zavádzajúce inovácie nad 10 miliónov EUR budú povinne hodnotené skupinami expertov.

Novinka: Aplikácie z verejných dát

Ako sa obliecť, alebo či vyvetrať napovie nová aplikácia s údajmi od SHMÚ, víťaz tretieho ročníka Danubehack 3.0. Ďalšia zaujímavá appka mapuje voľnú ornú pôdu, iná zachytáva historické zmeny Bratislavy podľa údajov z máp. 

Ambíciou DanubeHack 3.0 bolo podporiť vývoj aplikácií na opätovnom použití otvorených údajov a aplikačno progamovacích rozhraní (APIs) organizácií verejnej správy. Porotu najviac zaujala aplikácia SHMÚ INSPIRE & OpenData, ktorá využíva symbiózu otvorených dát a informácií o počasí. Poskytuje meteorologické údaje a údaje o kvalite ovzdušia. Tie boli sprístupnené ako otvorené dáta a prostredníctvom inspire služieb (minzp.sk/inspire/) a údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu.  

Druhá ocenená aplikácia Otvorená pôdna mapa identifikuje zmenu využitia pôdy, napríklad umožňuje identifikovať rozsah odlesnenia územia Slovenka. Využíva údaje bonitovaných pôd (geoportal.gov.sk) o kvalite pôdy, ktoré môžu byť zároveň vizualizované na mape, pričom si používateľ zistí aj hodnotu pôdy. Projekt využíva údaje bonitovaných pôdno- ekologických jednotiek Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Lužianky z rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obsahujúce informácie o kvalite a cene pôdy.

Tretia víťazná aplikácia Historické zmeny Bratislavy podľa mapy ukazuje hlavné mesto Slovenska a jeho zmeny počas niekoľkých časových období, najmä zobrazenie zastavanosti v čase v centre mesta. Údaje pre tvorbu boli využité vďaka portálu geoportal.gov.sk.

Vytvoriť užitočné aplikácie z verejne prístupných dát je čoraz rozšírenejšie. Okrem programátorských zručností sú zdrojom aj verejne prístupné datasety, napr. portál otvorených dát data.gov.sk. Na oficiálnej stránke hackathonu budú aplikácie k dispozícii v januári t.r.

On-line: Nelegálny hazard na Slovensku

Finančná správa do konca uplynulého roka zverejnila v zozname zakázaných webových sídiel až 127 webstránok.  

Zamestnanci finančnej správy riešili až 221 webových sídiel so zakázanou ponukou. S výzvou na ukončenie nelegálnej činnosti boli oslovené všetky dotknuté spoločnosti. Subjekty majú 10 dní na to, aby nelegálnu činnosť ukončili, pričom 76 z nich na základe výzvy tak urobilo. Štyri subjekty prestali prevádzkovať službu ešte pred jej zaslaním. Ak vyzvané subjekty nelegálnu činnosť neukončia, dostanú sa na zoznam zakázaných webových sídiel.

Ku koncu roka 2017 tak evidovala finančná správa v zozname 127 webstránok. Súd na základe žiadosti finančnej správy vydal už 8 príkazov na zamedzenie vykonania platobnej operácie v prospech účtov nelegálnych prevádzkovateľov a 40 príkazov na zamedzenie prístupu k webovému sídlu s nelegálnym obsahom. Za prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená pokuta až do výšky 500.000 eur. Využívanie nelegálnych webových sídiel môže spôsobiť problémy aj ich používateľom. Občania, klienti nelegálnych hazardných stránok môžu byť vystavení riziku straty investovaných peňazí.

Pozornosť na oblasť on-line hazardu upriamila finančná správa na základe novely zákona o hazardných hrách, ktorá upravila podmienky dozoru nad poskytovaním internetových hazardných hier. Od júla 2017 jej tak pribudla nová kompetencia.

štvrtok 4. januára 2018

Radíme: Odvoz vianočných stromčekov

Odvoz vianočných stromčekov bude zabezpečovať OLO v Bratislave od 8. 1. 2018 do 31. 3. 2018.

Odzdobené vianočné stromčeky je potrebné ukladať v prípade rodinných domov ku zberným hniezdam – najbližšiemu stojisku a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob. Existuje aj ďalšia možnosť, priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore OLO na Starej Ivánskej ceste 2, ktorý je otvorený každý deň okrem nedele a sviatkov od 8:00 do 18:00 hod.

O odvoz vianočných stromčekov sa budú v Bratislave starať tri pracovné skupiny, každá v zložení jeden vodič a dvaja závozníci. Zber a odvoz vianočných stromčekov začne 8. 1. 2018 v mestskej časti Staré Mesto a následne bude pokračovať aj v ostatných mestských častiach. Stromčeky budú odvezené do bratislavskej spaľovne odpadu, kde sa energeticky zhodnotia, teda spália. Ich spálením spolu so zmesovým komunálnym odpadom sa vyrába teplo a elektrina, ktorá je ďalej distribuovaná do 22.000 bratislavských domácností.

Množstvo vyzbieraných a odvezených vianočných stromčekov z roka na rok stúpa. Kým napríklad v roku 2014 pracovníci OLO odviezli 84 ton vianočných stromčekov, v roku 2016 to bolo takmer 99 ton a v roku 2017 už viac ako 112 ton. 

Aktuálne: Biele kone aj osobná zodpovednosť

Prvým januárovým dňom roku 2018 nadobudlo účinnosť viacero úprav právnych predpisov, ku ktorým patrí aj novela Obchodného zákonníka. 

Už 8. novembra 2017 nadobudla účinnosť časť zákona zameraná na špekulatívne fúzie spoločností, teraz sa k nej pridali opatrenia zvyšujúce mieru zodpovednosti štatutárov a spoločníkov firiem.  V zmysle schválenej novely tak už nebude možné zlúčenie, splynutie obchodných spoločností, ak by výsledkom mala byť spoločnosť v úpadku. Rovnako sa zakazuje, aby „fúzovali“ spoločnosti, ktoré sú v konkurze, v likvidácii a o ktorých súd rozhodol, že budú zrušené. K tomu, či sú tieto podmienky splnené, teda či nástupnícka spoločnosť nebude v úpadku, sa musí vyjadriť audítor.

Zavádza sa aj vyššia zodpovednosť štatutárov a spoločníkov. S účinnosťou od 1. januára 2018 možno napríklad uplatňovať zodpovednosť voči:
- Spoločníkovi obchodnej spoločnosti, ktorý ju ovláda, a spôsobil jej úpadok.
- Tzv. faktickému štatutárovi, t.j. osobe, ktorá síce „formálne“ nikdy nebola ustanovená do funkcie štatutára, avšak vykonáva najvyššie obchodné vedenie spoločnosti.
- Štatutárom, ktorí podali oneskorene (resp. vôbec nepodali) návrh na vyhlásenie konkurzu a súd konkurz nemohol vyhlásiť pre nedostatok majetku; rozhodnutie o náhrade škody bude znamenať diskvalifikáciu.
Zrejme kľúčové je posilnenie zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú veriteľom, ak nie je včas podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Štatutári budú osobne zodpovedať za škodu, ktorú tým spôsobia veriteľom a rozhodnutie súdu o náhrade škody môže znamenať diskvalifikáciu štatutára. Navyše, nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas bude trestným činom.

Aby sa zabránilo prevádzať firmy na „biele kone", zavádza sa povinnosť, že na vymenovanie do funkcie štatutára bude potrebné mať podpisový vzor úradne overený pred notárom alebo matrikou osobne. Ďalším opatrením je zavedenie nového trestného činu nekalej likvidácie. Ak sa niekto stane „bielym koňom", môže byť trestne stíhaný. Rovnako sa to vzťahuje aj na tých, ktorí prevádzajú svoju účasť v podniku na „bieleho koňa", alebo ktorí tieto úkony sprostredkúvajú.

Zmeny sa dotknú aj možnosti založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Založiť ju nemôže  daňový dlžník a už ani dlžník Sociálnej poisťovne. Na druhej strane už nebude potrebné pri zakladaní spol. s r.o. vždy predkladať potvrdenie správcu dane o tom, že zakladateľ nemá podlžnosti voči Daňovému úradu. Toto potvrdenie bude po novom potrebovať iba ten, kto je vedený v zozname daňových dlžníkov a toto potvrdenie vie eliminovať údaje zapísané v zozname dlžníkov. Súd pri výmaze firmy z Obchodného registra bude skúmať, či firma nie je dlžníkom Sociálnej poisťovne.

Účinnosť nadobúda aj ďalšie opatrenie, podľa ktorého osoby zapísané v registri partnerov verejného sektora, ktoré uzatvárajú so subdodávateľmi zmluvy na dodanie tovaru alebo služieb pre verejnú zákazku, musia plniť subdodávateľom faktúry v rovnako prísnych lehotách, v akých ich plní verejný sektor im, t. j. v lehote 30 dní. 

Plastové tašky: Od 1. januára povinne spoplatnené

Igelitky sa stávajú odpadom pomerne rýchlo a ich výskyt v životnom prostredí neustále rastie. Jeden Slovák ich ročne spotrebuje približne 466! 

Ľahké plastové tašky, ktoré predstavujú výraznú záťaž pre životné prostredie, sú od 1. januára 2018 predajcovia povinní spoplatniť a zároveň alternatívne poskytovať iné druhy tašiek z papiera či textilu alebo tašiek určených na opakované použitie. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch hrozia pokuty od 500 do 50 tisíc eur. Kontrolovať a udeľovať prípadné pokuty je oprávnená Slovenská obchodná inšpekcia.

Spoplatnené sú ľahké plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov. Veľmi ľahká plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov – nazývaná aj ako mikroténové vrecúško, ktorá sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami, spoplatneniu nepodlieha.

Ministerstvo životného prostredia SR ešte koncom roka 2016 vyhlásilo iniciatívu Slovensko bez igelitových tašiek. V súčasnosti sa k výzve pripojili maloobchodné reťazce COOP Jednota, Kaufland a podporil ju tiež Zväz obchodu a cestovného ruchu SR. Cieľom je postupne odstrániť ekologicky nevyhovujúce tašky z predaja a zákazníkom pri nákupoch ponúkať inú, ekologickejšiu alternatívu.  

streda 3. januára 2018

On-line: Ubytovanie od súkromných osôb si za posledný rok objednal každý šiesty Európan

Až 17% ľudí v Európskej únii si za posledný rok objednalo ubytovanie (izbu, byt, dom, chatu, atď.) od súkromných osôb cez internet. Väčšina z nich pritom použila špecializované weby, aplikácie aj sociálne siete.  

On-line rezervácia ubytovania od súkromných osôb bola najčastejšia medzi ľuďmi vo veku 25-54 rokov (22%), najmenej to bolo u vyššej vekovej kategórie 55-74 rokov (10%). Najčastejší je takýto typ on-line rezervácie vo Veľkej Británii a Luxembursku. Slovensko sa ocitlo tesne pod priemerom EÚ, takéto služby on-line využilo 16% ľudí. Na poslednom mieste sa v tomto rebríčku nachádza Česká republika, len 1% Čechov využilo rezerváciu ubytovania od súkromných osôb cez internet.

Objednanie dopravných služieb od súkromných osôb on-line bolo za posledný rok menej obvyklé, len 8% Európanov využilo takéto služby, čomu zodpovedá aj slovenský priemer v tejto kategórii. Slováci však využívajú rezerváciu dopravných služieb cez internet najviac z celej V4. V rámci EÚ ich najviac využili mladí vo veku 16-24 rokov (14%). Najobľúbenejšie sú vo Veľkej Británii, Estónsku a Írsku. Naopak najmenej využívaná objednávka dopravných služieb od súkromných osôb cez internet bola na Cypre (1%), v Českej republike, Rakúsku, Portugalsku a Rumunsku (každá krajina po 2%). Takmer vo všetkých členských krajinách bol počet jednotlivcov, ktorí pri objednávke ubytovania využili internet od iných súkromných osôb vyšší ako tých, ktorí si takto objednali dopravu. Výnimkou je Estónsko (15% ubytovanie a 20% doprava) a Česká republika (1% ubytovanie, 2% doprava).

Podľa prieskumu Eurostatu, ktorý okrem iného mapoval využívanie on-line poskytovanie ubytovania a dopravných služieb od súkromných osôb a venoval sa fenoménu zdieľanej ekonomiky. 

e-Tlačivá: Finančná správa upozorňuje na zmeny

Elektronicky komunikujúci daňovníci získajú predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel počas prvých dvoch januárových týždňov. Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby (typ B) budú k dispozícii tiež počas januára. Pre verejnosť ich finančná správa sprístupní na svojom portáli a v tlačenej forme na daňových úradoch v druhej polovici januára.  

Ako prvé sa podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV) do 31. januára 2018. Tlačivo je už dostupné na portáli finančnej správy v časti Katalóg elektronických formulárov. Finančná správa zabezpečí už predvyplnené DP k DzMV pre tých daňovníkov, ktorí elektronicky podali DP k DzMV za zdaňovacie obdobie 2016 v časti Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne daňového subjektu najneskôr do polovice januára 2018. Na portáli finančnej správy je už zverejnená Informácia k vygenerovanému a predvyplnenému daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel, čiže ako pracovať s predvyplneným elektronickým dokumentom.

Ďalší januárový termín, konkrétne 25. január 2018, je posledný deň na podanie kontrolného výkazu DPH, súhrnného výkazu DPH a tiež daňového priznania k DPH za uplynulé zdaňovacie obdobie (posledný štvrťrok 2017 alebo december 2017) pre podnikateľov, ktorí sú zároveň platiteľmi DPH. Za tieto zdaňovacie obdobia sa tlačivá nemenia a ostávajú v platnosti tie, ktoré podnikatelia používali počas roka 2017. Dostupné sú na portáli finančnej správy v časti Katalóg elektronických formulárov. Pre zdaňovacie obdobia od januára 2018 budú však účinné už nové tlačivá daňového priznania k DPH, ktoré budú k dispozícii od začiatku februára 2018 a prvýkrát ich bude potrebné podať do 26. februára 2018.

Medzi najdôležitejšie daňové termíny roka patrí koniec marca, resp. 3. apríl v roku 2018, kedy je posledný deň na podanie daňového priznania pre daň z príjmu za predchádzajúci rok. Finančná správa upozorňuje, aby si daňovníci neodkladali túto povinnosť až na posledný možný termín po veľkonočných sviatkoch, ale aby daňové priznanie podali skôr. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A sa nemenilo a je dostupné na portáli v časti Katalóg elektronických formulárov. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (DPFO B) a daňové priznanie k dani z príjmov pre právnické osoby (DPPO) sa menia. Nové vzory týchto tlačív ovplyvnila novela zákona o dani z príjmov, ktorú  schválili poslanci Národnej rady SR až v decembri. Tlačivá tak budú zverejnené postupne v priebehu januára.  

Radíme: Nový televízor by mal podporovať DVB-T2/HEVC

Ak prijímate televízne stanice terestriálne, t.j. prostredníctvom vonkajšej alebo izbovej antény, mali by ste sa pripraviť na zmeny. Frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz, ktoré sa používajú na televízne vysielanie, budú onedlho používať mobilní operátori. 

Okolité krajiny tiež prechádzajú z DVB-T na DVB-T2. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) preto odporúča, aby ste si pri kúpe nového televízneho prijímača všímali, či podporuje štandard DVB-T2/HEVC. Starší televízor, s ktorým ste spokojní, ale nie je nevyhnutné ihneď meniť. Bude však potrebné k nemu dokúpiť prídavné zariadenie s podporou DVB-T2/HEVC, ktoré sa pripojí medzi anténu a televízor. Čo by ste mali vedieť pred kúpou nového televízneho prijímača obsahuje krátke video na https://youtu.be/JexyJq1lqj4.

Regulačný úrad už uzavrel dohody s národnými regulačnými autoritami všetkých okolitých členských krajín EÚ a s Ukrajinou týkajúce sa frekvenčných plánov pre digitálne terestriálne televízne vysielanie vo frekvenčnom pásme 470 – 694 MHz, čím naplnil požiadavky čl. 1 ods. 2 Rozhodnutia EÚ 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 694 – 790 MHz (ďalej len „700 MHz“) v Európskej únii. Uzavretiu dohôd predchádzali vyše dvojročné dvojstranné rokovania s regulačnou autoritou každej susednej krajiny jednotlivo v rámci štvorstrannej skupiny (AUT, CZE, HNG, SVK) ako aj skupiny NEDDIF (North Eastern Digital Dividend Implementation Forum) združujúcej krajiny strednej, východnej a severnej Európy. Bez uzavretia týchto dohôd by Slovensko nemohlo prideliť frekvencie z pásma 700 MHz na budovanie sietí piatej generácie (5G). Z dôvodu zachovania rozsahu programov šírených prostredníctvom digitálneho terestriálneho televízneho vysielania a modernizácie vysielacích zariadení v prospech technológií členské štáty EÚ prechádzajú z DVB-T na DVB-T2, resp. na DVB-T2/HEVC.  

Členské štáty EÚ majú povinnosť do 31.12.2017 uzavrieť všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií v rámci EÚ a do 30. júna 2020 umožniť využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. Do 30. júna 2018 majú prijať a zverejniť svoj národný plán a harmonogram, ktorý bude obsahovať podrobné kroky týkajúce sa uvoľnenia frekvenčného pásma 700 MHz. V Slovenskej republike je prijatie a zverejnenie národného plánu v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR.