piatok 23. februára 2018

e-Bezpečnosť: Až 70% párov zdieľa medzi sebou prístupové heslá

Pre štvrtinu je bežným štandardom, že majú neobmedzený prístup do mobilu alebo tabletu svojej polovičky a pravidelne kontrolujú každú novú aktivitu.  

V prieskume Kaspersky Lab zameraný na sledovanie správania sa partnerov v súvislosti s ich digitálnymi aktivitami až osem z desiatich respondentov zastávalo názor, že páry by mali mať súkromný priestor tak v off-line ako aj on-line svete. Na druhej strane pre 70% z nich má vzťah oveľa vyššiu hodnotu ako súkromie. To zrejme vysvetľuje, prečo sa rovnako 70% párov priznalo k  vzájomnému zdieľaniu prístupových hesiel alebo PIN kódov do svojich zariadení či k on-line účtom.

Až 26% má v zariadení svojho partnera uložené súbory intímneho charakteru, napríklad textové správy (14%), fotografie (12%) alebo dokonca videá (11%). Týka sa to aj ďalších citlivých informácií finančného charakteru (11%) alebo pracovných záznamov (11%). Kým trvá vzťah, táto otvorenosť je prirodzená. Problémy však môžu nastať po rozpade vzťahu, čo potvrdili aj výsledky prieskumu. Až 12% z tých, ktorí prežili rozchod sa priznalo k tomu, že z pomsty zverejnili on-line súkromné či intímne informácie o expartnerovi. Rovnako 12% zámerne poškodilo, alebo chcelo poškodiť zariadenie svojho bývalého, 21% sa priznalo k špehovaniu partnera cez on-line účty, ku ktorým poznali prístupové údaje. V ohrození sú aj finančné úspory – 10% respondentov v prieskume sa priznalo, že po rozchode obrali svojho ex o peniaze, ku ktorým sa dostali on-line.

Muži sa ukázali ako pomstychtivejší - 17% zverejnilo z pomsty súkromné informácie o svojej bývalej oproti 7% žien. Rovnako aj vypočítavejší - 17% mužov zneužilo informácie od expartnerky vo svoj prospech v porovnaní s 8% žien. Ženy boli oveľa aktívnejšie pri zbavovaní sa všetkých spomienok, vrátane vymazania informácií týkajúcich sa ich expartnera. Viac ako muži sa venujú špehovaniu expartnera na sociálnych sieťach. 

EU: Jednoduchšie obchodovanie s energiami

Výbor Európskeho parlamentu pre výskum a energie schválil novú legislatívu, ktorá zjednoduší obchodovanie s energiami v rámci trhu Európskej únie. 

Európska únia dovezie ročne energie za vyše 350 miliárd eur. Veľká časť z týchto peňazí by sa mohla ušetriť, keby mohli členské štáty voľne obchodovať so svojimi prebytkami. Navrhovaná legislatíva to umožní a otvorí priestor na vznik nového trhu s energiami v rámci Európskej únie. Vďaka tomu sa znížia jej ceny pre firmy aj pre domácnosti. Ide o ďalší krok k budovaniu funkčnej Energetickej únie.

Europoslanci tiež navrhujú posilniť ochranu spotrebiteľov pri riešení nedostatku energie v členských štátoch Európskej únie a navrhujú niekoľko opatrení:
- V každej krajine EÚ by mal byť dostupný porovnávací nástroj, ktorý by zobrazoval a stanovoval sadzby od všetkých dodávateľov s nestranným algoritmom, nezávislým od dodávateľov.
- Spotrebitelia by mali mať možnosť odstúpiť od zmluvy bez toho, aby čelili sankciám a už na prvej strane by mal byť uvedený súhrn kľúčových podmienok.
- Do januára 2022 by prechod k inému dodávateľovi nemal trvať dlhšie než 24 hodín.

Účty by mali zobrazovať skutočné množstvo spotrebovanej energie, dátum splatnosti platby, kontaktné údaje spoločnosti, ako aj pravidlá týkajúce sa sprostredkovania poskytovateľa a riešenia sporov.  

Novinka: Zmeny v elektronických schránkach

Od 22. 02. 2018 je na portáli slovensko.sk dostupný upravený vizuál schránky spolu s novou funkciou umožňujúcou hromadné preberanie notifikácií o doručení. Uvedené zmeny boli zapracované len do novej verzie elektronických schránok. 

Aktuálne sú elektronické schránky dostupné v kontrastnejšej verzii, ktorá bola navrhnutá v súvislosti s prispôsobovaním vizuálu schránok pre zrakovo znevýhodnených. Nasadené úpravy dizajnu sú viditeľné najmä v zozname správ (lepšie farebné odlíšenie prečítaných/neprečítaných správ, farebné zvýraznenie stavu správy, plynutia lehôt). Menšími zmenami a úpravami prešli aj niektoré štýly a veľkosti písma.

Zároveň bola v elektronických schránkach fyzických a právnických osôb sprístupnená funkcia slúžiaca na hromadné preberanie doručeniek. Pri doručovaní rozhodnutí do vlastných rúk sa obsah elektronickej správy sprístupní používateľovi elektronickej schránky až po prevzatí notifikácie o doručení prostredníctvom zadania BOK kódu. Doposiaľ bolo prevzatie elektronických rozhodnutí doručovaných do vlastných rúk možné len po jednom, autorizovaním konkrétnej notifikácie o doručení príslušného rozhodnutia. Využitím novej funkcie hromadného prevzatia doručeniek môžu teraz používatelia prevziať  a autorizovať všetky prijaté notifikácie o doručení v schránke jednoduchšie. 

SASS: Úspešný rok kolektívneho investovania

Celkový majetok v podielových fondoch a riadených portfóliách pod správou členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) k 31.12.2017 dosiahol 9,06 miliárd Eur.

V rámci celkového majetku pod správou narástol aj objem majetku v samotných otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR aj ďalší rok na historicky najvyššiu hodnotu 8,31 miliárd Eur, čo znamenalo solídny rast o 14,4% oproti koncu roku 2016. Najvyšší podiel, (40,2%) pripadá na zmiešané fondy. Viac ako 22% z celkových aktív v podielových fondoch tvoria dlhopisové fondy, 14,9% realitné fondy, 12,5% akciové fondy a 7,4% tvoria aktíva fondov krátkodobých investícií. Ide o historické rekordy kolektívneho investovania na Slovensku, výsledok niekoľko rokov pokračujúcej dôvery podielnikov v trh kolektívneho investovania a finančné trhy všeobecne. Táto dôvera bola vyjadrená aj rastom čistých predajov otvorených podielových fondov počas celého roka 2017. Najvyššie čisté predaje smerovali do zmiešaných fondov (581,6 mil. Eur), do realitných fondov (173,2 mil. Eur) do akciových fondov (62,2 mil. EUR). Naopak najväčší odlev finančných prostriedkov sme zaznamenali vo fondoch krátkodobých investícií (-88,8 mil. EUR).

Celkový objem čistých predajov za celý rok 2017 bol 703,5 milióna Eur. Celková ustálená dynamika rastu spravovanej hodnoty majetku ako aj nových investícií do otvorených podielových fondov bola odrazom rastu hodnoty jednotlivých tried aktív na svetových finančných trhoch aj odrazom záujmu a dôvery obyvateľstva v sektor kolektívneho investovania v SR. K tomu sa snaží prispieť tiež SASS podporovaním transparentnosti informovania verejnosti aj silným samoregulačnými aktivitami k svojim členom. V priebehu roku 2017 sa asociácia významne spolupodieľala na tvorbe národnej aj európskej legislatívy regulujúcej finančné trhy.

Slovenská asociácia správcovských spoločností v súčasnosti združuje 20 spoločností z oblasti kolektívneho investovania, ktoré na slovenskom trhu ponúkajú 648 otvorených podielových fondov. 

štvrtok 22. februára 2018

SR: Návrat odborníkov zo zahraničia

V roku 2017 ponúkli verejné inštitúcie v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia 33 pracovných pozícií a na Slovensko sa vrátilo 5 špičkových odborníkov. Stále zostáva otvorená možnosť prijatia ďalších 13 odborníkov.

Informácie o stave implementácie podpornej schémy predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na rokovanie vlády SR. Ministerstvo má záujem o ďalšie fungovanie podpornej schémy, pričom by mala obsahovať nové, jasnejšie nastavenia, ktorými sa odbúra prípadná administratívna záťaž. Snahou bude tiež zjednodušiť spôsob uchádzania sa o pozície Slovákmi pôsobiacimi v zahraničí. Mohlo by ísť predovšetkým o úpravu podmienok, ktoré musia spĺňať uchádzači o podporu v rámci schémy (napr. o odstránenie podmienky, že uchádzač nesmel mať žiaden pracovnoprávny vzťah v SR počas troch rokov pred podaním žiadosti o podporu zo schémy), ako aj niektorých ďalších procesov.

Na podporu návratu odborníkov zo zahraničia je vyčlenených ročne jeden milión eur do roku 2018. Štát takto motivuje absolventov vysokých škôl v zahraničí či expertov, ktorí pôsobia v cudzine, aby sa vrátili späť na Slovensko. Absolventi prestížnych zahraničných škôl, ktorí majú menej ako 40 rokov a v posledných troch rokoch u nás nepracovali, sú motivovaní sumou 10.000 eur. Slováci, ktorí pracujú na vedúcej alebo inej významnej pozícii v zahraničí vyše 10 rokov, môžu dostať až 50.000 eur. Peniaze im majú poslúžiť napríklad na náklady spojené s presťahovaním či na kompenzáciu nefinančných strát ako prerušenie sociálnych väzieb. Zo zahraničia sa zatiaľ vrátilo 6 mladých odborníkov a 7 expertov.  

Aktuálne: Menšia byrokracia už tento rok

Vláda SR schválila nový zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii). 

Tento zákon zruší povinnosť úradov pýtať od občanov a podnikateľov výpis a odpis z registra trestov, ako aj výpisy z katastra nehnuteľností, obchodného registra a živnostenského registra.  Účinnosť nadobudne od 1. júla tohto roka, zmení 167 zákonov, 68 vyhlášok a 8 opatrení a 12 nariadení vlády, ktoré hovoria o tom, že tieto výpisy v papierovej forme musia občania a podnikatelia predkladať. Úrady si ich vďaka registrom, ktoré budú mať k dispozícií, budú vedieť skontrolovať v reálnom čase. Ľudia vďaka tomu ušetria 13 miliónov eur len na poplatkoch, čase a cestovných nákladoch.

V roku 2017 si vyžiadali občania a podnikatelia v papierovej forme 348.680 výpisov z listu vlastníctva, 280.325 výpisov z obchodného registra, 67.690 výpisov zo živnostenského registra a 316.130 výpisov a odpisov z registra trestov. Hoci v obchodnom alebo súkromnom styku ešte tieto výpisy môžu byť vyžadované, štát a verejná správa ich už pýtať od občanov nebudú môcť. V prípade, že sa tak stane, organizáciám bude hroziť pokuta podľa zákona o e-Governmente. Na začiatku bude úradom pomáhať v zavádzaní integrácií či prechodných riešení, avšak následne aj  dohliadať na to, ako budú svoje povinnosti plniť úrad vicepremiéra. Plánuje  rokovať aj s komerčným sektorom, ktorý takéto výpisy stále vyžaduje.

Trend: Atramentové tlačiarne vytláčajú laserové

V Európe pretrvávajú mylné predstavy o technológií laserovej tlače, pritom ale rastú očakávania v oblastiach ochrany životného prostredia, nákladov a výkonnosti, čo prináša nové príležitosti pre atramentové tlačiarne. 

Podľa on-line prieskumu Epson 74% manažérov s rozhodovacími kompetenciami a influencerov v európskych firmách volí atramentové tlačiarne, ak majú dostatok informácií o výhodách tlačovej technológie  (názory vyše 8.000 profesionálov z 21 európskych krajín, vrátane Slovenska). Stále pretrváva veľa mylných predstáv o tom, aká technológia je výkonnejšia, najmä v súvislosti s odpadom a produktivitou. Len 7% respondentov vedelo, že atramentová tlačiareň podává vyšší výkon vo všetkých piatich testovaných oblastiach: odpad, produktivita, rýchlosť, emise CO2 a spotreba energie.

V európskom regióne 3 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko) z odpovedí respondentov vyplýva, že napriek predsudkom by sa veľká väčšina (76% opýtaných) rozhodla pre firemnú atramentovú tlačiareň, pokiaľ by boli obmedzovaní reálnymi možnosťami tlače. Väčšina respondentov (74%) sa mylne domnievala, že laserová tlačiareň produkuje menej CO2 a 61% respondentov sa mylne domnievalo, že laserová tlačiareň produkuje menej odpadu ako atramentová tlačiareň. Okrem toho 77% opýtaných nesprávne predpokladalo, že laserová tlačiareň prináša vyššiu produktivitu vďaka kratšom čase údržby a menšiemu množstvu prestojov pri tlači.

Atramentové tlačiarne získavajú čoraz silnejšie postavenie na trhu, podľa analytikov IDC môžeme očakávať, že ich sektor v západnej Európe do roku 2020 porastie rýchlosťou 10,2% (CAGR). V Európe pracovné štandardy súvisia aj so spoločenskou zodpovednosťou firiem (vrátane environmentálnych a sociálnych atribútov). Výhody atramentových tlačiarní sú mimoriadne dôležité pre veľké korporácie, ktoré vnímajú rastúcu potrebu zaistiť každoročnú súlad s normami pre nefinančné výkazy tak v EÚ ako aj v ostatných častiach sveta. Existujúce národné politiky často nedokážu zaistiť udržiavanie otepľovania pod dva stupne Celsia definované v Parížskej klimatickej dohode. Splnenie mezinárodných cieľov bude vyžadovať, aby najmä obchodná komunita preukázala, že plní potreby globálnych kritérií, akými sú ciele udržateľného rozvoja. 

Radíme: Získajte príspevok až 1.750 €

Domácnosti, ktoré plánujú využívať slnečnú energiu na ohrev vody, majú v tomto roku opäť šancu získať finančný príspevok z projektu Zelená domácnostiam financovaného z európskych fondov. 

Jednou z najväčších výhod solárnych kolektorov je podľa Erika Chabrečeka, že dokážu domácnosti ročne ušetriť až 70% nákladov na ohrev teplej vody a na rozdiel od fotovoltických panelov im stačí menšia plocha na streche. Dajú sa inštalovať prakticky na celom území Slovenska bez ohľadu na to, či žijete na juhu či na Orave. Rozdiel medzi najchladnejšími a najteplejšími regiónmi v dopadajúcom množstve slnečnej energie je približne len 15%.

Účinnosť solárnych kolektorov závisí od nasmerovania na svetovú stranu, od ročného obdobia a od sklonu plochy, na ktorú dopadajú slnečné lúče. Počas leta, kedy je slnečné žiarenie pomerne veľké, je možné prakticky úplne zohrievať vodu slnkom. Kolektory  však spoľahlivo pracujú i pri teplotách pod nulou. Stačí, ak je slnečný deň a vyrábajú teplo aj v zime. 

streda 21. februára 2018

EU: Ako postupovať pri verejnom obstarávaní projektov z prostriedkov EÚ

Európska komisia uverejnila nové usmernenie určené pre štátnych, regionálnych a miestnych úradníkov pracujúcich s finančnými prostriedkami EÚ.

Usmernenie, ktoré bude čoskoro dostupné vo všetkých jazykoch, pokrýva celý postup od A po Z, t. j. od prípravy a uverejnenia výziev až po výber a vyhodnotenie ponúk a plnenie zmlúv. Je ho možné použiť aj nad rámec fondov EÚ. Prináša tipy, ako sa vyhnúť chybám, osvedčené postupy aj užitočné odkazy a šablóny. Takisto sa v ňom vysvetľuje, ako čo možno najlepšie využiť možnosti, ktoré ponúkajú revidované smernice o verejnom obstarávaní z roku 2014.

Cieľom je pomôcť pri zabezpečovaní účinných a transparentných postupov verejného obstarávania pre projekty financované z európskych prostriedkov, menej byrokracie a viac on-line postupov. Uľahčiť má účasť malých podnikov na verejných súťažiach a umožniť zaviesť nové kritériá pri vyhodnocovaní ponúk so zámerom vybrať sociálne zodpovedné spoločnosti a inovatívne, ekologické výrobky.

V rokoch 2014 – 2020 smeruje z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) do reálnej ekonomiky vyše 450 miliárd eur, z ktorých polovica sa investuje prostredníctvom verejného obstarávania.

SR: Technológie pod drobnohľadom ministerstva financií

Centrum pre finančné inovácie, ktoré vo februári vzniklo na ministerstve financií, sa bude detailne venovať problematike FinTech inovácií, identifikácii možných bariér pre ich vznik a pôsobenie na Slovensku.  

Inovácie umožňujú rozvoj existujúcich služieb bánk, poisťovní a obchodníkov s cennými papiermi. Riešenia založené na technológii blockchain sú fenoménom súčasnosti. Ich využitie môže zmeniť spôsob, akým ľudia vykonávajú každodenné finančné operácie. Ministerstvo financií vytvorilo tím ľudí, ktorí sa tejto téme budú podrobne venovať.

„Mať všetky svoje prostriedky/peniaze pod kontrolou a na dosah niekoľkých klikov nám určite uľahčí život. Samozrejme udržanie vysokej bezpečnosti pri overovaní identity a autorizácii, napríklad vo forme odtlačkov prstov alebo skenov tváre bude prioritou“, uviedol predseda Centra pre finančné inovácie na MF SR Martin Peter. Tieto témy budú predmetom diskusií a výsledkom by malo byť zvýšenie dynamiky rozvoja finančných služieb na Slovensku a zlepšenie konkurencieschopnosti slovenského podnikateľského ekosystému na európskom ako aj globálnom trhu. Koordináciu aktivít skupiny v európskej a medzinárodnej oblasti zastrešuje podpredseda pracovnej skupiny Peter Paluš, vedúci oddelenia finančných politík Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únií v Bruseli.

Centrum pre finančné inovácie je zložené zo zamestnancov sekcie finančného trhu na MF SR a stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli. Cieľom je zapojenie všetkých relevantných rezortov, účastníkov trhu, záujmových združení a verejnosti. 

Radíme: Šetríme firemné náklady

Šetriť výdavky je bežná prax každej spoločnosti. Zámerom je viesť ju tak, aby bola v dobrej finančnej kondícii, rástla a zabezpečila prosperitu aj pre svojich zamestnancov.  

Ako a kde šetriť náklady a čas? Asseco Solutions odporúča 4 užitočné rady pre každú spoločnosť.  

1. Myslite ekologicky, riešte veci digitálne
Zbytočné tlačenie všetkých tlačív  a dokumentov na papier vie v dlhodobom horizonte urobiť škrt cez váš rozpočet. A to nehovoríme o starostiach so skladovaním nekonečných hromád papierov. Riešenie je pritom jednoduché. Stačí prejsť na „digitálnu éru“. Digitálne dokumenty umožňujú zdieľanie, zálohovanie a zverejňovania dokumentov. Efektívna práca so zmluvami, dohodami a faktúrami tak môže výrazne uľahčiť chod firmy, ušetriť čas a určite sa vám poďakuje aj naša planéta.

2. Zvážte svoje investície
Investície sú neoddeliteľnou súčasťou podnikania, pretože kto neinovuje, stagnuje. Avšak aj k ním sa musíme postaviť s rozumom a ekonomicky. Firemné autá, tlačiarne či iné nákladné položky si už dnes firma nemusí kupovať, ale prenajať. Spojenie operatívny lízing je často skloňované a z dlhodobého hľadiska vám fokáže ušetriť čas aj peniaze. Odpadajú starosti so servisom či dodávkou spotrebného materiálu, ktoré sú v cene mesačného paušálu.

3. Riaďte procesy efektívne a majte kontrolu nad firmou
Sledovať dianie vo firme je vyčerpávajúce. Pamätať na všetky termíny, sledovať efektívnosť procesov, maximalizáciu ziskov. Pomoc poskytnú podnikové systémy. Sprehľadnia všetky agendy (účtovníctvo, zásielky, jazdy firemnými autami, PHM), pomôžu vo finančnom riadení (sledovanie nákladov, zamestnancov, vozidlá a o.), zvýšiť efektivitu výroby a skladového hospodárstva, uľahčiť mzdovú agendu a personalistiku, zjednodušiť komunikáciu so štátnou správou... Dobrý systém musí mať intuitívne ovládanie, možnosť personalizácie a mal by vedieť spolu s firmou tiež rásť.

4. Šetrite náklady na kancelárie
Zamestnanci sa v spoločnostiach nezaoberajú úsporou elektrickej energie do takej miery ako v ich vlastných domácnostiach. Ak nepomôže napomínanie, prejdite na LED žiarovky s 80 až 90% úsporu energie. Rovnako dokáže niekoľko desiatok až stoviek eur ušetriť aj vypínanie elektronických spotrebičov. Standby mód nestačí. Pri kúpe nových zariadení si všímajte aj ich spotrebu, pretože investícia do drahších spotrebičov sa môže vrátiť späť už v krátkom čase a chránite aj životné prostredie. 

Smartfón: Závislosť naša každodenná

Čoraz viac sme odkázaní na inteligentný telefón, našu predĺženú ruku. Chodí nám do stánku pre magazíny, nakupuje nám oblečenie a nosí košíky v obchode, či posiela pohľadnice k sviatkom. Takto strávi v tesnom kontakte s telefónom telo na telo až 85% Európanov počas aspoň piatich hodín denne. 

Podľa prieskumu Huawei takmer polovica opýtaných (42%) považuje samých seba za skôr závislých, alebo dokonca úplne závislých na telefóne. Prejavuje sa to aj v obetiach, ktoré sme ochotní položiť na oltár moderných komunikačných technológií. Zo skúmaných vecí by sa priemerný Európan nemal problém vzdať sladkostí. V prospech smartfónu tak odpovedalo 68% opýtaných. Najmenší problém so sladkosťami by mali Dáni a najväčší Gréci. Obyvatelia Dánska by rovnako ľahko vedeli prežiť aj bez alkoholu... „Alkohol je tam výrazne drahší a ťažšie dostupný. Vníma sa teda ako luxusná záležitosť a toho sa všeobecne vzdávame ako prvého. Smartfón bude pre Dánov pravdepodobne tak dôležitý ako jedlo alebo vzduch”, objasňuje sociologička Silvia Porubänová. Najťažšie zo všetkých opýtaných európskych krajín by sa vzdával alkoholických nápojov český národ. Odborníčka vysvetľuje, že „ísť na jedno” má aj iný význam, než len načerpať promile: „V Česku je kultúra pitia (nielen piva) skutočne vžitou hodnotou. Je súčasťou každodenných úkonov a konzumácia alkoholu tvorí kulisu individuálnych i spoločenských príbehov.” 

So vzdaním sa TV setu mnohí otáľali viac, než to bolo v prípade sladkostí či nápojov pre dospelých. Európsky priemer (71%) zdvihli Srbi, kde by sa až 76% obyvateľov nebránilo odovzdaniu televízie. Dáni by sa však o to ťažšie vzdávali televízie, o čo ľahšie prišli o pochutiny či alkoholické nápoje. Ich ochota je na 62%, čo je najnižšia hodnota v prieskume.

V rebríčku toho, čo by sme za telefón za žiadnu cenu nevymenili, vedie sex a intimita (76% opýtaných). Temperamentní Gréci a horkokrvní Maďari povedali jasné nie telefónu v 89% prípadov, Dáni tvorili opozíciu s len 57% opýtaných. Ďalšia oblasť, v ktorej sa Európa rozdelila, je chodenie na rande. Dáni a Rakúšania by radšej sedeli doma s telefónom, než sa chystali na schôdzku. S tým ale zásadne nesúhlasia Rumuni, kde by len desatina obyvateľstva vystriedala randenie za ťukanie do mobilu.

Prieskum z januára 2018 zahŕňa viac než 6-tisíc respondentov z 12 krajín strednej a východnej Európy: Dánsko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Grécko a Turecko. 

utorok 20. februára 2018

Trend: Výroba liečiv bude regulovaná prísnejšie

Biofarmaceutický priemysel prechádza zásadnými zmenami, ktoré prinášajú nové príležitosti. Zástupcovia priemyslu by mali rozmýšľať nekonvenčne a podporovať rýchle a cielené inovácie. 

Bezpečnejšie lieky: Industrializácia biofarmaceutického priemyslu napreduje. Umelá inteligencia, kognitívne technológie, automatizácia a výpočtové technológie zásadne menia aj túto oblasť. Vyššia bezpečnosť liekov a efektívnejšia liečba umožnia poskytovať individuálnejšiu a cielenejšiu starostlivosť o pacientov. Hodnota pre pacientov a platiteľov bude čoraz viac ovplyvňovať tvorbu cien, a nielen pokrývať náklady na výskum a vývoj. Aj regulačné orgány sa budú zameriavať hlavne na etiku, bezpečnosť a ochranu, takže očakávajú, že biofarmacutické spoločnosti budú proaktívne.

Orientácia na pacientov: Úlohou biofarmaceutických spoločností bude naďalej zavádzať digitálne technológie a orientácia na pacienta. Na to budú využívať rôzne stratégie vrátane podnikovej kultúry zameranej na pacienta, spolupráce v zdravotníckom ekosystéme a digitálnych partnerstiev. Budú sa viac usilovať pracovať s pacientmi, aby lepšie porozumeli ich potrebám, ktoré ovplyvňujú návrh klinického skúšania, nábor pacientov a odolnosť. Produkty a služby budú lepšie spĺňať potreby pacientov a zlepšovať liečebné postupy, a teda budú zaujímavejšie pre platiteľov, poskytovateľov aj regulačné orgány.

Globálna regulácia: Keďže sa regulácia neustále vyvíja, všetky zastúpené strany budú musieť neustále vyhodnocovať vplyv nových regulácií a proaktívne pristupovať k riadeniu regulačných zmien. Stále častejšie sa rozličné regulačné predpisy uplatňujú na globálnej úrovni a tento trend sa bude naďalej rozširovať. Už samotné spoločnosti tak budú smerovať k samoregulácii a ku kultúre kvality. Cieľom každej zainteresovanej strany sa stane vytvorenie jednoduchších procesov a zosúladenie svojich regulačných skupín, aby urýchlili nastolené zmeny.

Podľa správy Deloitte 2018 Global Life Sciences Outlook: Innovating Life Sciences in the Fourth Industrial Revolution: Embrace, Build, Grow (Globálna prognóza pre biofarmaceutický priemysel na rok 2018: inovácia biofarmácie počas štvrtej priemyselnej revolúcie: prijatie, rozvoj, rast).  

EU: Nové celoeurópske výskumné projekty

Európsky obranný fond podporí ďalší rad výskumných projektov v oblasti obrany financovaných z prostriedkov EÚ.  

Projekt Ocean2020 na podporu námorného dozoru a operácií na izoláciu námorného priestoru a pre ich potreby zaradí do operácií flotily dróny a ponorky bez posádky. Získané informácie sa prepoja s tradičnými systémami, aby si vojenskí velitelia vytvorili celkový prehľad o vývoji situácie. Projekt uskutoční konzorcium združujúce 42 partnerov z 15 krajín EÚ pod vedením Leonardo S.p.A. Podporí ho grant vo výške približne 35 miliónov EUR. V roku 2019 sa v rámci projektu vykonajú dve predvádzacie akcie v reálnych podmienkach, jedna v Pobaltí pod vedením švédskeho námorníctva a druhá v Stredomorí pod vedením talianskeho námorníctva.

Granty vo výške jeden milión až tri milióny eur sa poskytli aj trom ďalším projektom, ktoré majú za cieľ zlepšiť výstroj vojakov:
Projekt ACAMSII vyvinie adaptabilnú kamufláž, ktorá bude vojakov chrániť pred snímačmi pôsobiacimi v niekoľkých vlnových dĺžkach.
Gossra zdokonalí kompatibilitu komplexných systémových prvkov (napr. snímačov alebo digitálnych ochranných okuliarov), ktoré vojaci používajú.
Vestlife sa snaží vyvinúť ultraľahký nepriestrelný ochranný výstroj pre vojakov po výsadku.
Príslušné dohody o grante pre tieto projekty sa podpíšu v nadchádzajúcich týždňoch.

V rámci výskumnej zložky Európskeho obranného fondu sa 90 miliónov EUR pridelí na výskumné granty v oblasti obrany, ktoré budú v plnej výške financované priamo z rozpočtu EÚ (2017–2019). Projekty, ktoré sa budú financovať, sa vybrali v prvom kole výzvy na prekladanie návrhov výskumných projektov v oblasti obrany, ktoré sa konalo v roku 2017. V decembri 2017 sa podpísala prvá dohoda o grante s konzorciom PYTHIA. Cieľom tohto projektu je identifikovať hlavné trendy v rýchlo sa vyvíjajúcom prostredí inovačných obranných technológií.

Komisia takisto onedlho prijme pracovný program pre výskum v oblasti obrany na rok 2018 a požiada Európsku obrannú agentúru, aby vyhlásila nové výzvy na predkladanie návrhov výskumných projektov v oblasti obrany. Budú zamerané na technológie elektronického dizajnu pre obranné aplikácie a európsky vysokovýkonný laserový efektor. Ďalší balík grantov na výskum v oblasti obrany sa podpíše do konca roka 2018. 

On-line: Test ekologickej inteligencie

Naozaj vieme správne triediť odpad? Odpoveď získame v novom vzdelávacom on-line projekte Test ekologickej inteligencie.  

Na stránke www.triedime.sk/test-ekologickej-inteligencie sú každý týždeň pre účastníkov pripravené zaujímavé témy, vďaka ktorým získajú praktické vedomosti ako prispieť k ochrane životného prostredia. Počas 13 týždňov bude vždy v pondelok zverejnená nová téma. Účastníci si ju naštudujú a následne zodpovedajú krátky test. Každý týždeň budú vyžrebovaní spomedzi všetkých účastníkov traja, ktorí budú odmenení populárnym fidget spinnerom a edukačnými materiálmi. Do súťaže je možné zapojiť sa počas celého trvania vzdelávania – jedinou podmienkou je zodpovedanie všetkých otázok  jednotlivých tém v poradí, v akom boli zverejnené.

On-line vzdelávací projekt Test ekologickej inteligencie sa začal 12. februára a končí 13. mája 2018. Výhercovia budú zverejnení 18. mája na stránke triedime.sk. Po skončení všetkých 13 epizód vzdelávania bude úspešným účastníkom vygenerovaný certifikát o  absolvovaní. Zapojiť sa môžu všetci – deti, mládež aj dospelí. Po uzavretí posledného kola testu budú vyžrebovaní aj traja výhercovia hlavných cien: tabletu, fitness náramku a slúchadiel. 

Radíme: Zimný smog

Aj na Slovensku už pociťujeme smog, najčastejšie je to práve počas zimného obdobia. Ako sa pred jeho škodlivými účinkami chrániť?

Počas vyhlásenej smogovej situácie by sa mali ľudia vyhnúť fajčeniu aj športovaniu. Mali by sme obmedziť aj vetranie v interiéroch a skrátiť celkový pobyt vonku. Vyhnúť by sme sa mali tiež aktivitám, ktoré ďalej zhoršujú kvalitu vzduchu. Okrem fajčenia ide napríklad o lepenie, prášenie alebo spaľovanie na voľných priestranstvách. „Smog dráždi sliznice dýchacích ciest, čo môže spôsobiť jeho akútny zápal", varuje Kvetoslava Koppová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. „U alergikov môžu smogové situácie viesť k vyvolaniu astmatického záchvatu a u osôb s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy ku zhoršeniu aktuálneho zdravotného stavu.“

Na výstrahu pred nepriaznivým vplyvom znečisteného ovzdušia počas smogových situácií slúži smogový varovný systém. Upozornenie na smogovú situáciu nasleduje po prekročení informačného prahu 100 µg/m3, výstraha pred závažnou smogovou situáciou nasleduje po prekročení výstražného prahu 150 µg/m3 vyjadreného ako 12-hodinový kĺzavý priemer koncentrácie PM10 a súčasne podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia nie je odôvodnené predpokladať zníženie koncentrácie tejto znečisťujúcej látky v priebehu 24 h pod hodnotu informačného/výstražného prahu. Obec vtedy musí o smogovej situácii informovať a regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v spolupráci s obcami poskytnúť podrobnejšie informácie o dosahoch znečistenia ovzdušia na zdravie a možnostiach ochrany.

pondelok 19. februára 2018

e-Schránka: Rozhodnutia o dôchodkoch

Sociálna poisťovňa informovala poberateľov dôchodkov, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, že rozhodnutie o zvýšení dôchodku od 1. januára 2018 im zaslala iba do aktivovanej elektronickej schránky. 

Rozhodnutia o zvýšení dôchodkov boli do elektronických schránok zasielané od 27.12.2017 do 17.1.2018, čiže každý majiteľ aktivovanej e-schránky takéto rozhodnutie už dostal. Týmto poberateľom dôchodkov tak už nebolo rozhodnutie o zvýšení dôchodku zaslané poštou. Celkovo Sociálna poisťovňa k 1. januáru 2018 valorizovala 1.716.599 dôchodkov, z toho 6.305 rozhodnutí o zvýšení dôchodkov odoslala poberateľom elektronicky do e-schránok.

Povinnosť Sociálnej poisťovne zasielať elektronické dokumenty, vrátane rozhodnutí o zvýšení dôchodkovej dávky, do aktivovanej elektronickej schránky, vyplýva zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente). 

Compliance: 3 oblasti, kde musia firmy zabrať

Compliance je termín zaužívaný v podnikateľskom prostredí ako súbor opatrení, predpisov a postupov zabezpečujúcich súlad interných postupov, smerníc s legislatívnymi požiadavkami zákonodarcu pri súčasnom dodržiavaní vnútornej kultúry, spoločenskej zodpovednosti a etiky vo vnútri každej spoločnosti. Každý podnikateľ má, alebo je povinný určiť osobu, ktorá je za súlad s legislatívnymi požiadavkami vo vnútri firmy zodpovedná.  

V tomto roku bude nepochybne hlavnou úlohou správne implementovanie zmien týkajúcich sa ochrany osobných údajov (GDPR), ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo – pre niektoré subjekty – ochrany pred kybernetickými incidentmi.

1. Kybernetická bezpečnosť a ochrana osobných údajov je dnes alfou a omegou, keďže veľká časť aj vcelku bežných aktivít firmy sa presunula do on-line prostredia. Dôverné informácie či obchodné tajomstvo sú tak vystavené vyššiemu riziku zneužitia. Navyše, vyššiu bezpečnosť stanovuje aj nová legislatíva: nový zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý vstúpi do platnosti v apríli a koncom mája nás čaká aj účinnosť právnej úpravy ochrany osobných údajov (GDPR) v spojení s nedávno uverejneným novým znením zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z.z.).
Odporúčania pre firmy: S ochranou osobných dát rovnako ako s kybernetickou bezpečnosťou by sa malo začať na webových stránkach, kľúčovým vstupným zdrojom informácií. Povesť firmy dokáže doslova položiť na lopatky tiež nezvládnutá krízová situácia, ktorá sa môže týkať napríklad úniku dát či ich zneužitia. Počiatočné časové a finančné investície do školení zameraných na bezpečnosť siete, monitorovanie on-line činností, do procesných postupov pre prípad úniku dát a pod. majú nevyčísliteľnú hodnotu.

2. Etika v podnikaní je na Slovensku pomerne vágnym pojmom. Slovenské firmy v nej nevidia veľkú pridanú hodnotu, napríklad vo forme konkurencieschopnosti na trhu. „Pozorujeme však trend, že tlak zo strany nových zamestnancov na kvalitu firiem, do ktorých nastupujú, pomaly rastie. Viac sa o túto problematiku zaujímajú, keď si hľadajú novú prácu. Významnú úlohu majú aj tzv. whistlebloweri, o ktorých radi informujú médiá. Ich počiny odhaľujú to, ako firmy nereflektujú na zvýšené reputačné riziko, ak do svojich vnútorných procesov neimplementujú práve spomínanú etiku a kultúru podnikania, alebo nezadefinujú pevne svoju korporátnu kultúru“, hovorí Sylvia Szabó z advokátskej kancelárie Ružička Csekes.
Odporúčania pre firmy: Compliance programy sú realitou síce pre väčšie spoločnosti, ale časom budú aj pre stredne veľké a stredné firmy. Ak chce akákoľvek spoločnosť eliminovať čo najviac riziko spojené s jej reputáciou, určite by mala postupovať systémom „tone from the top“. Na začiatku totiž stojí úprava celkovej korporátnej komunikácie a v ďalšom kroku aj vo vzťahu k jednotlivým nižším úrovniam, a to cez úpravu internej štruktúry, organizácie, kompetencií či právomocí. Výzvou u nás nepochybne bude aj zavádzanie nulovej tolerancie pre prípady interných podvodov alebo vo vzťahu k tretím stranám. Navyše novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ukladá povinným osobám, aby ich program zameraný proti praktikám legalizácie schválil aj štatutárny orgán.

3. Reputačné riziko - nie nadarmo sa hovorí, že každý zamestnanec je chodiacou reputáciou firmy. S ohľadom na nekontrolovateľnosť pohybu zamestnancov a toho, čo zverejňujú na sociálnych sieťach, právnici upozorňujú, že reputačné a prípadne i regulačné riziko číha na spoločnosti aj tu.
Odporúčania pre firmy: V tomto kontexte naberá už spomínaná etika a dôraz na kultúru spoločnosti ešte väčšiu dôležitosť. Firmy by reálne mali začať klásť dôraz na tieto hodnoty a v praxi ich aj „žiť“. Na začiatku stojí revidovanie existujúcich alebo zavedenie nových eticko-pracovných poriadkov. Firmy by mali konkrétne stanoviť interné pravidlá na používanie sociálnych sietí, či pravidlá na komentovanie a vyjadrovanie sa zamestnancov na rôznych verejných fórach, ak sa dotýkajú danej spoločnosti. 

EU: Ochrana na sociálnych sietiach

Facebook, Twitter a Google+ zverejnili zmeny vykonané na zosúladenie s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Pre viac ako štvrť miliardy používateľov v EÚ sú už aj v tejto forme prínosom. 

Spotrebitelia v EÚ tak môžu využívať právo odstúpiť od nákupu uskutočneného v elektronickom obchode, alebo budú môcť podávať svoje sťažnosti priamo v Európe, a nie v Kalifornii. Zmeny však len čiastočne spĺňajú požiadavky právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa. Facebook a hlavne Twitter iba čiastočne vyriešili závažné problémy týkajúce sa ich zodpovednosti a toho, ako sú používatelia informovaní o možnom odstránení obsahu či ukončení zmluvy. Pokiaľ ide o postup „oznamovania a prijímania opatrení“ používaný orgánmi na ochranu spotrebiteľa na účely oznámenia nezákonného obsahu a podania žiadosti o jeho odstránenie, zmeny sú tiež nedostatočné. Zatiaľ čo Google+ vytvoril protokol a stanovil lehoty na vybavovanie takýchto žiadostí, Facebook a Twitter súhlasili iba s poskytnutím osobitnej mailovej adresy, na ktorú môžu vnútroštátne orgány oznamovať porušenie práva. Nezaviazali sa však riešiť takéto žiadosti v určitých lehotách.

V novembri 2016 sa začali realizovať opatrenia v oblasti presadzovania práva v reakcii na viacero sťažností od spotrebiteľov, ktorí sa pri používaní týchto webových stránok stali obeťami podvodov a na ktorých sa uplatňovali podmienky o poskytovaní služieb nerešpektujúce právo EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Prevádzkovatelia sociálnych médií odvtedy konkrétne súhlasili so zmenou:
- podmienok poskytovania služieb obmedzujúcich alebo úplne vylučujúcich zodpovednosť sociálnych sietí v súvislosti s plnením danej služby,
- podmienok, ktoré od spotrebiteľov vyžadujú, aby sa vzdali práv spotrebiteľa zaručených legislatívou EÚ, medzi ktoré patrí právo odstúpiť od nákupu uskutočneného v elektronickom obchode,
- podmienok upierajúcich spotrebiteľom ich právo obrátiť sa na súd v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko, a stanovujúcich uplatňovanie kalifornských právnych predpisov,podmienok, ktoré oslobodzovali platformu od povinnosti označovať komerčné oznamy a sponzorovaný obsah.
Spoločnosti sa zaviazali vykonať tieto zmeny vo všetkých jazykových zneniach svojich podmienok v prvom štvrťroku 2018. Komisia očakáva, že on-line platformy budú rýchlo a proaktívne odhaľovať a odstraňovať nezákonný obsah na internete a predchádzať jeho opakovanému výskytu. Pracuje už na návrhu konkrétnych opatrení.

Vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa a Európska komisia budú monitorovať vykonávanie prisľúbených zmien a budú aktívne využívať postup oznamovania a prijímania opatrení poskytovaný spoločnosťami. Zamerajú sa na nezákonný komerčný obsah týkajúci sa neželaného predplatného a iných podvodov. Okrem toho môžu orgány v prípade potreby prijať opatrenia, a to vrátane donucovacích opatrení. Komisia predloží v apríli Nové smerovanie s dôrazom na spotrebiteľa. V rámci tejto reformy sa navrhne modernizácia existujúceho práva v oblasti ochrany spotrebiteľa a zabezpečí sa jeho riadne presadzovanie. 

On-line: Spoznaj svojho policajta

Mesto Zvolen rozbieha projekt, od ktorého si sľubuje väčšie prepojenie obyvateľov a svojich strážcov verejného poriadku.  

Obyvatelia budú informovaní, kto má na starosti okolie ich bydliska a budú môcť zodpovedného policajta kontaktovať a prebrať s ním problémy verejného poriadku. Za týmto účelom vznikla na internetovej stránke mestskej polície sekcia Spoznajte svojho policajta, ktorá okrem kontaktu obsahuje aj fotografie tváre policajtov a ich rozdelenie do jednotlivých rajónov. Ktokoľvek môže už dnes kontaktovať svojho strážcu verejného poriadku so svojím podnetom na mailovej adrese tvojpolicajt@zvolen.sk či na mobilnom telefónnom čísle 0905382769.

Rajóny sú rozdelené tak, aby aj jednotliví policajti dostali na starosť práve lokalitu, v ktorej sami žijú. Zámerom je čo najosobnejší kontakt. Samotní policajti by časom mali zorganizovať stretnutia s obyvateľmi, aby sa im predstavili a informovali ich o svojej činnosti. Pochopiteľne policajti musia plniť aj množstvo iných úloh, hliadkovanie v ich lokalite teda z objektívnych príčin musí byť časovo obmedzené. Na hliadkovanie a riešenie problémov priamo vo svojich rajónoch sú vyčlenené najmenej dve hodiny týždenne. Po každej návšteve rajónu budú povinní urobiť úradný záznam o svojich zisteniach, následne budú stanovené lehoty na prípadné vyriešenie problémových situácií. Ich aktivita bude pochopiteľne podliehať kontrole.

piatok 16. februára 2018

e-Schránka: Posunutie dátumu povinnej aktivácie

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra posunie z 1. mája 2018 až na 1. február 2019.  

Prechodné obdobie predĺži novela zákona o kybernetickej bezpečnosti schválená Národnou radou SR 30. januára 2018, a to z viacerých dôvodov. Jedným z nich je posilnenie bezpečnosti a vylúčenie bezpečnostných rizík spojených s chybnou alebo podvodnou aktiváciou, keďže v súčasnosti sa v zákonom ustanovených evidenciách takýchto právnických osôb neuvádza identifikátor štatutárneho zástupcu, t. j. osoby, ktorá by mala mať oprávnenie do elektronickej schránky pristupovať a disponovať s ňou automaticky zo zákona.

V legislatívnom procese sa už nachádza návrh zákona, ktorý má pre právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, zriadiť register mimovládnych neziskových organizácií a aj upraviť osobitné zákony tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať ich štatutárnych zástupcov (v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo). Taktiež by malo prísť  k prepojeniu s Registrom právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO). 

Aktuálne: Vyše 50 miliónov eur pre stredné odborné školy

Financie sú určené na modernizáciu materiálno-technického vybavenia pracovísk, internátov, rekonštrukciu priestorov či zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.  

MPRV SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhodnotilo prvé kolo žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Predložených bolo spolu 107 projektov v hodnote  68,8 mil. eur a schválených doteraz 77 projektov v hodnote 50,24 milióna eur. Spolu je na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní vyčlenených bezmála 95 miliónov eur, po prvom kole teda ostáva k dispozícii ešte približne 45 miliónov eur.

Najviac podporované aktivity boli materiálno-technické vybavenie pracovísk ako napríklad dielne, šatne, sociálne zariadenia, moderné meracie zariadenia pre študentov, výpočtová technika, vzduchotechnika, osvetlenie. Pri rekonštrukcii priestorov to bolo rozšírenie učební, zvýšenie počtu učební, vytvorenie nových priestorov pre hygienické potreby. Podporené bolo tiež zvýšenie energetickej hospodárnosti budov – zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie strechy.

Agrorezort v rámci IROP-u podporí vznik tisícok nových miest v škôlkach, lepšie technické vybavenie v školách, zeleň v mestách, rekonštrukcie regionálnych ciest, lepšie sociálne služby, kvalitnú verejnú dopravu či budovanie cyklotrás. 

e-Dokumenty: Digitalizácia faktúr

Úplne digitalizovaný proces fakturácie je pre európske spoločnosti aj dnes hudbou budúcnosti. Podľa štúdie European Payment Practices z roku 2017 len 18% európskych spoločností disponuje fakturačným procesom, ktorý možno považovať za kompletne digitalizovaný, na Slovensku je to 17%.
     
Slovensko sa tak zaradilo medzi krajiny so stredne vysokou mierou digitalizácie. A pritom vyše polovica slovenských spoločností (55%) je presvedčená, že digitalizovaný proces fakturácie vedie k vyššiemu počtu platieb načas. Celkovo z európskeho hľadiska je to každá druhá spoločnosť, ktorá tvrdí, že digitalizácia fakturačných procesov pomáha pri meškajúcich platbách či výpadkoch úhrad faktúr.

V praxi je však úplne digitalizovaný proces fakturácie pozostávajúci z automatizovaného inkasa pohľadávok prispôsobené potrebám zákazníka, napr. používanie big data analýz, ešte stále väčšinou hudba budúcnosti. Väčšinou sa používa softvér na podporu procesu fakturácie a zamestnanci spravujú sami čiastkové procesy. Vysokú mieru digitalizácie vo fakturácii možno badať v krajinách Španielsko, Francúzsko, Švajčiarsko a Belgicko. Paradoxne v Nemecku je táto miera nízka. Podľa prieskumu len 3% nemeckých spoločností majú kompletný elektronický fakturačný systém. 

Radíme: Superodpočty na vedu a výskum

Slovenským daňovníkom všetkých právnych foriem podnikania, ktorí realizujú projekt výskumu a vývoja na podporu vlastnej konkurencieschopnosti, legislatíva od roku 2015 umožňuje uplatniť si náklady naň ako daňovo uznané výdavky.  

Tie si môžu uplatniť nielen pri výpočte daňového základu, ale 25% ich hodnoty si za stanovených podmienok môžu odpočítať ešte aj od vypočítaného základu dane ako tzv. superodpočet. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau dosiahol v roku 2015 uplatnený superodpočet len 9,2 milióna eur a v roku 2016 len 16,4 milióna eur. Slovenská vláda počítala s objemom až 24 miliónov eur ročne. Výhodu superodpočtu si v roku 2015 uplatnilo 83 podnikateľských subjektov, o rok neskôr 112 subjektov, pričom 51 z nich už druhýkrát. „Nízka sadzba superodpočtu v kombinácii so zvýšenými nákladmi na administratívu projektu a povinnosťou zverejnenia cieľov projektu ako citlivých informácií spôsobila neatraktívnosť tohto nástroja podpory výskumu a vývoja, a to najmä pre menšie, rastúce firmy z oblasti nových technológií a startupy, na ktoré mal byť prioritne orientovaný", zhodnotila analytička Jana Šnircová.

Ak mal byť superodpočet nástrojom motivácie pre podnikový výskum a vývoj v súlade s koncepciou Priemysel 4.0, očakávala by sa kumulácia superodpočtov najmä v priemyselných odvetviach Slovenska. Zastúpenie subjektov všetkých odborov priemyselnej výroby spolu je však menej ako polovičné, hoci na objeme superodpočtu v roku 2015 dominovali podielom takmer 75%, no v roku 2016 už iba 66%. Naopak, príležitosti sa chopili najmä podniky z oblasti počítačového programovania, poradenstva a súvisiacich služieb. Ich podiel v roku 2016 dosiahol na počte subjektov 14% a na objeme superodpočtu viac ako 22%.

Zákonodarca na nízky záujem reagoval novelou zákona o dani z príjmov, ktorú parlament schválil 7. 12. 2017. Novela od roku 2018 prináša do systému superodpočtu niekoľko zmien. Za najpodstatnejšiu sa považuje štvornásobné navýšenie superodpočtu: z doterajších 25% na 100% vynaložených daňovo uznateľných výdavkov.

štvrtok 15. februára 2018

IT: Digitálna gramotnosť je nevyhnutnosť

Slovensko dlhodobo bojuje s nedostatkom odborníkov v technických a prírodovedných smeroch, no napriek tomu prichádza o talenty. Podľa prieskumu Microsoft si dokáže vyše 45% dievčat na slovenských základných školách predstaviť kariéru vo vede a technike, chýba im však podpora najbližšieho okolia, najmä od rodiny a učiteľov. 

Dievčatá strácajú záujem o technické odbory okolo 12. roku a ženy sú vo vede a technológiách stále v menšine. Podľa odhadov na trhu práca na Slovensku už v súčasnosti chýba vyše 13.000 IT špecialistov a v budúcnosti toto číslo ešte vzrastie. Podľa Európskej komisie bude už v roku 2020 až 90% pracovných miest vyžadovať určitý stupeň digitálnych zručností vo všetkých odvetviach hospodárstva, nielen v IT. Rozvoj digitálnych zručností má preto pomôcť mladým ľuďom uspieť a byť konkurencieschopnými na trhu práce, čo zároveň pozitívne ovplyvní aj ekonomiku.    

Úroveň digitálnych zručností a vedomostí obyvateľstva pravidelne testuje IT Fitness Test IT Asociácie Slovenska, ktorý aj v roku 2017 overil schopnosť účastníkov a predovšetkým študentov na základných a stredných školách pracovať s počítačom, skúmal vedomosti o internete, sociálnych sieťach, online bezpečnosti či online marketingu. Úspešnosť Slovákov nad 15 rokov v ňom oproti roku 2015 klesla v priemere až o 3%. Ani štúdium informatických odborov sa neteší takému záujmu, aký si žiada budúcnosť, v ktorej sa rola informačných a komunikačných technológií budú naďalej zvyšovať.  

Trend: Odborníci na bezpečnosť

Zákon o kybernetickej bezpečnosti, smernica EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ako aj nová metodika pre bezpečnosť IT vo verejnej správe zvýšia dopyt po odborníkoch zameraných na počítačovú bezpečnosť.  

Slovenské technické univerzity v súčasnosti ročne vzdelávajú iba niekoľko absolventov špecializovaných na bezpečnosť IT, preto ich je na pracovnom trhu už dnes málo. V budúcnosti však dopyt po takýchto ľuďoch výrazne porastie. Podľa analýzy Flowmon Networks tak v najbližších rokoch budú na Slovensku chýbať zhruba tri tisícky fundovaných ľudí, ktorí by mali vo firmách aj vo verejnej správe plniť nové role vyplývajúce z prísnejšej legislatívy a požiadaviek na vyššiu bezpečnosť digitálnych technológií a ochranu dát.

Zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý by mal byť účinný od apríla tohto roku, má definovať efektívne opatrenia pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru. Bankám, energetickým podnikom, operátorom, dopravcom aj nemocniciam, klinikám a ďalším organizáciám ukladá povinnosť vytvoriť celú organizačnú štruktúru na riadenie bezpečnosti, ktorá má pozostávať z viacerých rolí. Legislatíva tiež určí pre každú rolu – od štatutárneho orgánu, cez manažéra kybernetickej bezpečnosti, až po administrátora a používateľa – jasné práva, povinnosti a zodpovednosti.  Oblasť informačnej bezpečnosti je pomerne mladá a iba málo organizácií malo doteraz pre takéto role vyčlenených špecializovaných samostatných ľudí.

Prísnejšia legislatíva pre počítačovú bezpečnosť sa nedotkne iba firiem, ale aj verejnej správy. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súčasnosti pripravuje novú metodiku pre systematické zabezpečenie informačnej bezpečnosti v štáte. Usmernenie sa týka ministerstiev, polície, súdov a iných organizácií verejnej správy. Štát chce na národnej aj rezortných úrovniach vytvoriť tímy, ktoré budú monitorovať infraštruktúru, analyzovať bezpečnostné incidenty, robiť penetračné testy a navrhovať ochranu proti kybernetickým hrozbám. Dopyt verejnej správy aj firiem po odborníkoch na bezpečnosť zvýši aj nariadenie GDPR, ktoré u nás začne platiť 25. mája t.r.  

On-line: Zakázané weby

Počet zakázaných webových sídiel na Slovensku sa neustále zvyšuje. Za ich prevádzkovanie môže byť uložená pokuta až do výšky 500.000 eur. 

Zamestnanci finančnej správy vyzvali na ukončenie nelegálnej činnosti 271 webových sídiel. Tie majú 10 dní na to, aby nelegálnu činnosť ukončili, pričom 95 z nich na základe výzvy tak urobilo. Štyri subjekty prestali prevádzkovať službu ešte pred jej zaslaním. V zozname zakázaných webových sídiel je momentálne 139 stránok. Súd na základe žiadosti finančnej správy vydal už 13 príkazov na zamedzenie vykonania platobnej operácie v prospech účtov nelegálnych prevádzkovateľov a 44 príkazov na zamedzenie prístupu k webovému sídlu s nelegálnym obsahom.

Využívanie nelegálnych webových sídiel môže spôsobiť problémy aj ich používateľom. Klienti nelegálnych hazardných stránok môžu byť vystavení riziku straty investovaných peňazí. Viac informácií, ako aj zoznam prevádzkovateľov nelegálneho hazardu na internete je dostupný na portáli finančnej správy v časti Hazardné hry.

Smartfón: Niekoľkokrát za hodinu sleduje takmer polovica Európy

Téma závislosti na telefónoch je v posledných rokoch často skloňovaná. Najmä staršia generácia ťažko znáša prítomnosť telefónov na stoloch počas rodinných stretnutí či chatovanie, kým sa s niekým rozprávate. 

Až 74% Európanov si pred spaním aspoň občas prečíta maily, textové správy, alebo kontroluje sociálne siete. V Českej republike je toto číslo ešte o niečo vyššie (78%) a najviac sa komunikácii priamo z postele venujú Poliaci (82%). Najzdržanlivejší sú v tomto prípade Slovinci so 64%. Po prebudení nasleduje v Európe podobný scenár, a to až v 70% prípadov. Aj preto má počas noci smartfón v posteli, napríklad pod vankúšom, v priemere 11% opýtaných. Kým v Dánsku spí s telefónom až 15%, Rakúšania si doprajú zdravší spánok a len 5% si berie telefón pod perinu. Vedľa postele však odpočíva smartfón 65% Európanov.

Prieskum Huawei tiež potvrdil, že väčšina z nás sa cíti bez smartfónu stratená. Chorváti sú na svoj telefón asi najviac naviazaní, keďže takmer tretina z nich siahne bezdôvodne k telefónu viac než 12-krát za hodinu. Tento zvyk je výrazne menej frekventovaný v susednom Rakúsku (4%) alebo Maďarsku (4%). Viac než dve tretiny Čechov má pri sebe smartfón vyše 13 hodín denne. Aktívne ho využíva dlhšie než tri hodiny približne 65% opýtaných, pričom najaktívnejší sú v Srbsku, Rumunsku, Bulharsku a Turecku.

V rebríčku najfrekentovanejších činností sa na prvom mieste umiestnilo posielanie správ (86%), no v tesnom závese pokračuje čoraz populárnejšie fotografovanie smartfónom (85%). Prvú trojicu uzatvárajú sociálne siete s 81%. Klasické telefonické hovory sú stále v obľube u Poliakov (90%) a Čechov (89%), avšak v ostatných krajinách výrazne zaostávajú a najmenej telefonujú rakúski používatelia (38%).

Prieskum Smart(phone) relationships (vzťahy prostredníctvom smartfónu) z januára 2018 zahŕňa viac než 6 tisíc respondentov z 12 krajín strednej a východnej Európy: Dánsko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Grécko a Turecko. 

streda 14. februára 2018

Výzva: 30 miliónov eur pre inteligentné inovácie v priemysle

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo novú výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Prerozdelí 30 miliónov eur.  

Maximálna výška príspevku na jeden projekt sú dva milióny eur, minimálna výška podpory je stanovená na 100 tisíc eur. Podporu získa zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných na implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov výlučne v rámci existujúcej prevádzky podniku. O podporu sa môžu uchádzať projekty v rámci celej SR s výnimkou Bratislavského kraja. Žiadatelia môžu investovať do nákupu dlhodobého majetku, ktorým budú zavádzať jeden alebo viaceré prvky inteligentných riešení v rámci existujúcej prevádzky podniku alebo jeho funkčného celku. Každý projekt musí preukázať zameranie na niektorú z produktových línií v rámci jednej z nasledujúcich domén inteligentnej špecializácie:
Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Priemysel pre 21. storočie
Zdravé potraviny a životné prostredie.

Oprávnenými žiadateľmi sú mikro, malé, stredné aj veľké podniky registrované na území SR, od ktorých vzniku ku dňu predloženia žiadosti uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň majú ku dňu predloženia žiadosti v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu, a to najneskôr v deň predchádajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred predložením žiadosti a zároveň sú účtovnou jednotkou v zmysle §1 zákona o účtovníctve. Uzávierky prvých dvoch hodnotiacich kôl budú 30. apríla a 31. júla 2018. Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, teda k jej uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa.

Žiadosti, vrátane príloh, je možné predkladať plne elektronicky. Žiadateľ už nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi, ktoré si poskytovateľ môže overiť vo verejne dostupných registroch. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v používateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú pomôcť minimalizovať formálne nedostatky. Všetky potrebné informácie sú na www.opvai.sk v časti Výzvy/Ministerstvo hospodárstva SR ako SO pre OP VaI aj prostredníctvom mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk. 

GDPR: Na Slovensku na okraji záujmu

Takmer štyri z desiatich firiem sa ešte nezačali pripravovať na splnenie požiadaviek európskeho nariadenia GDPR – General Data Protection Regulation (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Prísnejšia ochrana osobných údajov pritom začne v EÚ platiť už od 25. mája tohto roka.

Upozornil na to prieskum TÜV SÜD Slovakia medzi desiatkami slovenských firiem. Vyše štvrtina (28%) sa dokonca s novou reguláciou ani neoboznámila. Väčšina spoločností na Slovensku neriadi informačnú bezpečnosť dostatočne a môže byť pre ne veľmi náročné splniť všetky nové pravidlá. Zavedenie GDPR môže v závislosti od veľkosti a zamerania firmy, a takisto aj v závislosti od doterajšieho nastavenia informačnej bezpečnosti vo firme trvať 3 až 12 mesiacov. Je teda možné, že časť z nich to nestihne a vystavia sa riziku vysokých pokút. Pokuty sa môžu vyšplhať až do 4% celosvetového obratu firmy alebo do výšky 20 miliónov eur. Lepšiu východiskovú pozíciu majú tie firmy, ktoré majú zavedené medzinárodné normy v oblasti riadenia procesov (ISO 9001) a v oblasti informačnej bezpečnosti (ISO 27001).

GDPR sa podľa odhadov slovenských úradov dotkne vyše pol milióna firiem na Slovensku a vyžiada si zmeny v procesoch a systémoch za vyše 40 miliónov eur. A firmy si to uvedomujú. Podľa prieskumu takmer osem z desiatich firiem očakáva dodatočné finančné náklady spojené so zavedením GDPR. Odborníci upozorňujú, že nejde len o hrozbu vysokých pokút, ale aj o reálne škody, ktoré môže slabá ochrana dát firme spôsobiť. Každý zamestnanec, ktorý prichádza do styku s osobnými údajmi, by mal vedieť, aké sú jeho povinnosti podľa nariadenia GDPR. Neznalosť a nekonanie môže mať pre firmu až likvidačné následky. Najčastejšie bezpečnostné incidenty vznikajú práve z nedostatočného povedomia o legislatíve a pravidlách.

Novinka: Aplikácia pre regióny

Lepšie informovať o dianí v slovenských regiónoch má priniesť nová aplikácia TASR s názvom U nás sa dejú veci. 

Slovenské obce a mestá ročne organizujú tisícky podujatí pre verejnosť, pričom si viaceré skutočne zaslúžia oveľa väčšiu pozornosť než sa im dostane. Príčinou nemusí byť nezáujem médií. Často sa stáva, že novinári sa o podujatí jednoducho dozvedia neskoro, alebo nedozvedia vôbec. TASR má v regiónoch vyše dvadsať píšucich novinárov, desiatky foto- a videoreportérov a spolupracovníkov. Obce väčšinou o svojich podujatiach informujú na weboch. Nie je však možné, aby redaktori denne prehliadali stovky internetových stránok a na základe toho vyberali podujatie, ktoré spracujú.Prístup do aplikácie je vytvorený na novom webe tlačovej agentúry obce.tasr.sk.

Po prihlásení sa na základe prístupového hesla používateľ vyplní jednoduchý formulár o pripravovanej akcii. So systémom pracuje regionálny spravodajca, ktorý informácie rediguje a následne môžu byť využité v týždennom prehľade podujatí v servise TASR. 

IT: Stále najlepšie platy

Až 65% obyvateľov siedmich európskych krajín: Českej republiky, Nemecka, Poľska, Rumunska, Slovenska, Španielska a Talianska vníma svoju finančnú situáciu kriticky.  

Štvrtine (25%) obyvateľov skúmaných európskych krajín na konci mesiaca nezostávajú žiadne prostriedky a ich mesačný príjem často len ťažko dostačuje na pokrytie životných nákladov. Ďalších 40% s peniazmi vyjde, ale neplánované výdavky sú pre nich veľký problém. Iba 29% respondentov zostávajú po uhradení každodenných výdavkov peniaze, ktoré môžu sporiť. O peniaze sa nemusí obávať 6% oslovených respondentov. Prieskum KRUK porovnával odpovede od zamestnancov pracujúcich v službách, obchode, stavebníctve, doprave a logistike, financiách, IT, zdravotníctve, vzdelávaní a uniformovaných zložkách. Na Slovensku hodnotia najlepšie svoju finančnú situáciu zamestnanci v odbore IT a v zdravotníctve, so svojím príjmom najhoršie vychádzajú zamestnanci zo sektora dopravy a služieb. Aj na európskej úrovni hodnotia najlepšie svoju finančnú situáciu respondenti pracujúci v odbore IT a finančných služieb (ako dobrú alebo veľmi dobrú 46%, resp. 42% oslovených). V odbore služieb a dopravy a logistiky to bolo iba 30%. So svojimi financiami sú najspokojnejší Európania pracujúci v IT sektore v Španielsku (61% spokojných respondentov).

Úspory vo výške maximálne jedného mesačného príjmu má pätina (21%) Európanov a 29% respondentov má úspory vo výške dvoch až troch mesačných platov, teda celkovo polovica Európanov má v najlepšom prípade úspory vo výške troch mesačných platov. Nemci sa tu umiestňujú pod európskym priemerom. Aj napriek tomu, že sa sami označujú za sporivý národ, 46% respondentov má úspory iba do výšky troch mesačných platov. Najmä vo východnej Európe majú ľudia často k dispozícii oveľa menej rezervných prostriedkov. Až 63% zamestnancov v obchode na Slovensku a 64% v Rumunsku má úspory nepresahujúce príjem za tri mesiace podobne ako zamestnanci v sektore služieb v Českej republike (65%).

V priemere 57% oslovených vidí finančné zabezpečenie do budúcnosti ako jednu zo svojich priorít. Na Slovensku na svoju budúcu finančnú istotu myslia predovšetkým zamestnanci z oblasti IT (72%) a finančných služieb (71%) a súčasne tieto dve skupiny si môžu najviac dovoliť riadiť sa dlhodobým plánom úspor na zaistenie tejto finančnej istoty. 

utorok 13. februára 2018

e-Komunikácia: Takmer päť miliónov správ cez slovensko.sk

Január 2018 bol historicky najvyužívanejším mesiacom portálu. Podľa štatistiky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o viac ako 4,5-násobný nárast. 

V auguste 2017 prvýkrát portál evidoval vyše milión prihlásení na slovensko.sk. Odvtedy pod túto hranicu už neklesol. Elektronických rozhodnutí, ktoré zaslali úrady, bolo v januári vyše 700.000. Elektronická komunikácia tak len za tento mesiac ušetrila inštitúciám vyše 1,5 milióna eur, ktoré by v prípade fyzického zasielania minuli na poštovné náklady. Cez portál najviac komunikuje Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa a Ministerstvo spravodlivosti SR cez svoje krajské súdy.

K elektronickým službám poskytuje telefonickú podporu aj Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk so svojimi vyškolenými operátormi. V porovnaní s januárom predchádzajúceho roka prijali o 2500 viac požiadaviek, čo je medziročne 50% nárast. Používatelia elektronických schránok sa najviac pýtali o radu práve cez posledný januárový týždeň, kedy bolo potrebné elektronicky podať niektoré daňové priznania. 

Elektroodpad: Celoročný zber

Bratislavčania môžu od roku 2015 využiť celoročný mobilný zber prostredníctvom stránky zberelektroodpadu.sk. Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM prostredníctvom tejto služby umožňuje bezplatný zber predovšetkým bielej techniky.

Stačí navštíviť webstránku, vybrať si termín a postupovať podľa ďalších inštrukcií. Termíny zberov sa dopĺňajú priebežne. Objednávanie na jednotlivé termíny zberu sa uzatvárajú dva dni pred samotným zberom a zverejňuje sa ďalší termín zberu. Okrem toho v spolupráci s mestskými časťami organizuje ENVIDOM už od roku 2008 jarné a jesenné mobilné zbery elektroodpadu.

Za rok 2017 sa do mobilných zberov ENVIDOMU zapojilo 2.391 bratislavských domácností, ktoré odovzdali 5.232 kusov starých spotrebičov s celkovou hmotnosťou vyše 87 ton. Približne polovicu tvorili staré chladničky, mrazničky, televízory a monitory - elektroodpad, ktorý pre obsah škodlivých látok najviac škodí životnému prostrediu. Ekologickou recykláciou sa získali druhotné suroviny – rôzne železné, neželezné a drahé kovy, sklo alebo plasty. Bratislavčania takto prispievajú aj na prospešné aktivity v hlavnom meste. Napríklad v kampani z predchádzajúcich rokov venoval ENVIDOM za každý kilogram vyzbieraného elektroopadu v rámci mobilného zberu päť centov na výstavbu nového pavilónu vlkov s vyhliadkou v bratislavskej zoo. Celkovo odovzdal 10.936 eur.

Existujú tiež ďalšie možnosti, ako sa zbaviť nepotrebných elektrospotrebičov. Je to napríklad spätný odber dovozom a odvozom priamo z domácností, ktorý pri kúpe nového produktu realizujú bezplatne elektropredajne. Bezplatne takisto možno odovzdať elektroodpad aj v zberných dvoroch. Malé spotrebiče, akými sú kulmy, mixéry, holiace strojčeky, PC klávesnice, je možné odovzdať aj do malých kontajnerov, ktoré združenie rozmiestňuje v rámci Bratislavy. V súčasnosti ich možno nájsť v priestoroch viacerých miestnych úradov mestských častí. 

SR: Ceny nehnuteľností koncom roka 2017

V poslednom vlaňajšom kvartáli sa na Slovensku ceny nehnuteľností znížili o -1,3%, teda o -18 eur za meter štvorcový. Podľa Národnej banky Slovenska je to prvý kvartálny pokles cien za posledných dva a pol roka. 

Ušetriť sme dokázali ale iba v prípade rodinných domov, kde sme meter štvorcový mohli kúpiť o 20 eur lacnejšie ako v 3. štvrťroku. Klesla hlavne cena luxusnejších víl, a to až o cca -200 eur za m2. Pri bytoch cena vo štvrtom štvrťroku oproti tretiemu kvartálu neklesla, ale naopak vzrástla, a to o 34 eur za meter štvorcový. Zdraželi hlavne 3-izbové byty (o 40 eur za m2) a jednoizbáky (o 38 eur za m2). Zlacneli jedine veľkometrážne 5 a viac izbové byty, a to o 37 eur za m2. Medziročne najvýraznejšie išli nahor ceny 2-izbákov, a to až o 122 eur za m2 a 1-izbáky nás vychádzajú o rovnú stovku za m2 viac ako pred rokom. Klesla jedine cena 5 a viac izbových bytov (o 22 eur). V prípade domov nie je cenový nárast až taký výrazný a za meter štvorcový zaplatíme „len“ o 26 eur viac ako v závere roka 2016.

Najdrahšie nehnuteľnosti sú samozrejme v Bratislave a jej okolí, kde sa cena nachádza až na úrovni 1.905 eur za m2, teda je 2 – násobne až 3 – násobne vyššia ako v ostatných našich regiónoch. Najlacnejšie nehnuteľnosti nájdeme v nitrianskom regióne, a to len 658 eur za  m2. Nasleduje Banskobystrický, Trenčiansky a Prešovský kraj. V záverečnom kvartáli 2017 došlo k zníženiu cien nehnuteľností vo väčšine našich regiónov. V porovnaní s 3. kvartálom ceny najvýraznejšie klesli v Prešovskom kraji, a to o -75 eur za m2 a v Banskobystrickom kraji o -40 eur za m2. Kvartálne sa ceny domov a bytov zvýšili jedine v bratislavskom a trnavskom regióne. Aj tento nárast bol ale len mierny o 4, resp. 5 eur za m2. Medziročne sú ale nehnuteľnosti drahšie vo všetkých krajoch. Najviac zdraželi v Košickom kraji, a to o takmer stovku za meter štvorcový. V bratislavskom regióne musíme z vrecka vytiahnuť o 73 eur a v trenčianskom o 70 eur viac za meter štvorcový ako pred rokom. 

Radíme: Chrípka či prechladnutie?

Patria medzi najčastejšie ľudské ochorenia a najmä pri prvých príznakoch nedokážeme vždy presne určiť, či máme chrípku, alebo sme prechladnutí... 

Pre chrípku je typický náhly začiatok, zimnica, triaška, horúčka (nad 38°C), únava, bolesti hlavy, svalov a kĺbov, neskôr kašeľ a nádcha. Každoročne postihne 10% svetovej populácie. Riziko vzniku komplikácií chrípky zvyšuje vek aj zdravotný stav osôb, chronické ochorenia, fajčenie čo obezita. U mladých osôb trvá väčšinou 7 – 14 dní. K najčastejším komplikáciám patria zápal stredného ucha, prínosových dutín a pľúc. Menej často môže prísť aj ku komplikáciám postihujúcim srdce alebo nervový systém, prípadne až k úmrtiu. Príznaky chrípky: náhly nástup príznakov z plného zdravia, vysoká teplota nad 38°C, typický úvodný príznak je bolesť kĺbov, silná bolesť hlavy, často za očami, bolesť svalov v rukách, v  nohách a na chrbte, suchý, dráždivý kašeľ, často sa objaví zimnica a triaška, po 48 hodinách sa môže prejaviť nádcha a bolesť hrdla.

Pôvodcom chrípky je vírus chrípky, ktorý má niekoľko typov a subtypov  a vyznačuje sa veľkou premenlivosťou. Prenáša sa kvapôčkovou infekciou pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní, ale nákaza je možná aj kontaminovanými rukami a predmetmi. Keďže ide o vírusové ochorenie, nelieči sa antibiotikami. Do dvoch dní od začiatku príznakov by sa mali naordinovať antivirotiká. Chrípku je potrebné vyležať. Odporúčajú sa lieky tlmiace bolesti hlavy, svalov a na zníženie teploty. Únavu a malátnosť je však možné pociťovať ešte niekoľko dní či týždňov po ústupe chrípky.

Okrem chrípky nás zvyknú potrápiť aj iné akútne respiračné ochorenia. Najčastejšie ich spôsobujú viaceré vírusy (napr. rinovírusy, adenovírusy, koronavírusy) alebo baktérie (streptokoky, stafylokoky, hemofily, bordetely).  Vstupnou bránou infekcie sú predovšetkým dýchacie cesty. K vírusovej infekcii horných dýchacích ciest sa niekedy môže pridať bakteriálna infekcia a spôsobiť napríklad zápal prínosových dutín, ucha, alebo dolných dýchacích ciest. Ako spoznáme príznaky prechladnutia? Prechladnutie sa prejaví postupne, teplota zvyčajne nebýva vyššia ako 38°C. Kĺby bolia iba zriedkavo, často sa prejaví bolesť svalov v rukách, v nohách a na chrbte. Jeden z možných príznakov je kašeľ, od začiatku sa objavuje nádcha a bolesť hrdla.  

pondelok 12. februára 2018

Výzva: Chcete hodnotiť IT alebo smart projekty?

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu hľadá odborných hodnotiteľov na hodnotenie projektov financovaných z Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra a projektov pre tzv. Smart Cities financovaných zo slovensko-amerického inovačného fondu.  

Prostredníctvom prvej výzvy úrad oslovuje záujemcov – odborných hodnotiteľov, ktorí budú hodnotiť žiadosti o nenávratný finančných príspevkov v rámci Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII). Očakáva sa od nich minimálne 5-ročná prax, odborné znalosti v oblasti IT, orientácia v legislatíve v oblasti IT a informačnej bezpečnosti, ako aj skúsenosti s realizáciu konkrétnych projektov. Žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov sa môžu zasielať aj prostredníctvom e-schránky najneskôr do 29. marca 2018. Viac na informatizacia.sk.

Druhá výzva  je určená pre tých, ktorí majú záujem hodnotiť  žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Pilotného projektu experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v SR  v troch oblastiach: Manažment vody, manažment odpadov a manažment energií. Uchádzači musia spĺňať všeobecné, odborné aj osobnostné kritéria. Očakáva sa vysokoškolské vzdelanie, minimálne 6-ročná prax v danom odbore a napríklad skúsenosti s verifikáciou rozpočtu projektu. Žiadosti na zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov sa predkladajú len písomne do 5. marca 2018. Viac na vicepremier.gov.sk.

V rámci opatrení na zvýšenie transparentnosti budú jednotlivých hodnotiteľov pre konkrétne eurofondové projekty elektronicky žrebovať a zoznam hodnotiteľov projektov vrátane výsledných hodnotiacich hárkov bude zverejnený v systéme ITMS 2014+.  

Online: Iniciatíva pre férový obchod

Vznik iniciatívy oficiálne podpísali Potravinárska komora Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu. Pripojením sa k európskej Supply Chain Initiative sa zaviazali presadzovať zásady správnej obchodnej praxe a transparentné a korektné riešenie všetkých prípadných sporov, ktoré môžu vzniknúť v každom obchodnom vzťahu.   
Až 90% potravinového tovaru vyrobeného na Slovensku predávajú obchodné reťazce. Prihlásením sa k iniciatíve sa každý signatár zaväzuje upraviť svoje interné postupy podľa Zásad správnej obchodnej praxe a prípadné obchodné spory riešiť najskôr formou mediácie a následne dohodou, čo je rýchlejšie a lacnejšie riešenie a hlavne nenarušuje vzájomné vzťahy medzi potravinárom a obchodníkom. K iniciatíve je možné sa prihlásiť jednoducho prostredníctvom stránky ferovyobchod.sk.

K 9.2.2018 akceptovalo zásady a pravidlá férového obchodu 8 členov PKS: Cloetta, Coca-Cola, Coca-Cola HBC, Ferrero, Mars, Mondelez, Nestlé, Unilever a 5 členov SAMO: obchodné reťazce BILLA, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco. „Iniciatíva vytvára samoregulačný etický rámec pre obchodné vzťahy medzi potravinármi a obchodníkmi. Predstavuje však aj príležitosť na skvalitnenie vzájomných obchodných vzťahov a vytvorenie lepších podnikateľských príležitostí pre slovenských výrobcov potravín“, dodáva Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

Biometria: Nové spôsoby autenfikácie

Podľa globálnej štúdie používatelia pri prihlásení do aplikácií a zariadení uprednostňujú bezpečnosť pred pohodlím. Mladšie generácie dospelých si netvoria silné heslá, skôr používajú biometrické metódy, viacfaktorovú autentifikáciu a správcu hesiel. 

Mileniáli sa rýchlo stávajú najpočetnejšou skupinou pracujúcich, preto môžu vplývať na to, ako budú zamestnávatelia a technologické firmy riešiť zabezpečenie prístupu k zariadeniam a aplikáciám. Výskum IBM Budúcnosť identity zahŕňal takmer 4.000 dospelých respondentov z USA, Ázie, Tichomoria a Európy a zaoberal sa ich prístupom k autentifikácii. Medzi jeho kľúčové zistenia patrí:
Bezpečnosť prevažuje nad pohodlím: Bezpečnosť sa ukázala byť najdôležitejšia pri prihlasovaní do väčšiny aplikácií – najmä v prípadoch, kedy používatelia manipulujú s peniazmi.
Stále viac je obľúbená biometria: 67% ľudí dnes bez problémov používa biometrickú autentifikáciu, zatiaľ čo 87% tvrdí, že ju bude bez problémov používať v budúcnosti.
Mileniálom už heslá nestačia: Aj keď 75% mileniálov používa biometrické metódy, silné heslo vytvára menej ako polovica z nich. Ďalších 41% používa viackrát rovnaké heslo. Najstaršie generácie si naopak dajú viac záležať na vytváraní silných hesiel, ale menej často využívajú biometrické metódy a viacfaktorovú autentifikáciu.
Biometria vedie v Ázijsko-tichomorskom regióne: Respondenti z tohto regiónu majú o biometrickej autentifikácii najucelenejšie informácie a neboja sa ju používať. V biometrii naopak najviac zaostáva USA. Výsledky výskumu sú v rozpore s dlhodobým všeobecným presvedčením, že „pohodlie hrá pri bezpečnosti najdôležitejšiu rolu.“ Ukazujú, že bezpečnosť má v prípade väčšiny aplikácií a najmä v prípade, že sú spojené s peniazmi, vyššiu prioritou ako súkromie alebo pohodlie.

Bezpečnosť prevažovala ako najvyššia priorita pri bankových, investičných a rozpočtových aplikáciách. V priemere pri týchto kategóriách označilo až 70% respondentov bezpečnosť za svoju hlavnú prioritu, zatiaľ čo 16% z nich si vybralo súkromie a 14% pohodlie. Bezpečnosť bola pre respondentov dôležitá aj pre on-line obchody, pracovné aplikácie a e-mail. Pri aplikáciách pre sociálne médiá už neboli stanovené priority tak razantne. Jemný náskok získalo pohodlie (36%), za ktorým nasledovala bezpečnosť (34%) a súkromie (30%). Až 44% respondentov označilo otlačok prstu za jednu z najbezpečnejších autentifikačných metód, zatiaľ čo heslo a kódy PIN považuje za bezpečné iba 27%, respektíve 12% používateľov.

Medzi najčastejšími obavami spojenými s biometrickou autentifikáciou patrí pri 55% respondentov obava zo straty súkromia a pri 50% obava zo straty bezpečnosti (zneužitie falošných biometrických údajov). Starší dospelí sa správajú zodpovednejšie pri vytváraní hesiel, naopak mladšia generácia má pri zabezpečení svojich on-line účtov väčšiu tendenciu používať správcu hesiel, biometrické metódy a viacfaktorovú autentifikáciu. Len 42% mileniálov používa zložité heslá (v porovnaní s 49% respondentov vo veku 55 rokov a viac) a 41% z nich používa rovnaké heslo viackrát (oproti 31% osôb z kategórie 55+). Ľudia z vekovej skupiny 55+ používajú v priemere 12 hesiel, zatiaľ čo generácia Z (18-20 rokov) má v priemere iba päť hesel. U mileniálov je dvakrát pravdepodobnejšie, že budú používať správcu hesiel (34%) než pri spotrebiteľoch starších 55+ (17%). 

112: Európsky deň linky

V Slovenskej republike bolo číslo tiesňového volania 112 zavedené 1. júla 2003. Už 15 rokov sa tak pravidelne zapájame do aktivít Európskeho dňa 112 vyhláseného Európskou asociáciou liniek tiesňového volania EENA.  

Zámerom je zvýšiť povedomie o existencii a fungovaní čísla tiesňového volania 112, eliminovať počet neoprávnených volaní, zvýšiť efektivitu záchranných zložiek, a tým pomôcť pri záchrane života a zdravia občanov, majetku aj životného prostredia. Tento rok sa v priestoroch letiskovej haly M. R. Štefánika v Bratislave mohli návštevníci v piatok  9. februára oboznámiť s prácou hasičov, policajtov, zamestnancov odboru  prevencie kriminality MV SR, zamestnancov kontrolného a chemického laboratória aj operátorov koordinačného strediska.

Hasiči spestrili svoju prezentáciu o možnosť vyskúšať si kompletný zásahový odev a nechýbala ani prehliadka automobilovej hasičskej techniky. Okrem hier s policajnou tematikou, reflexných prvkov či fotografií s policajnými psami si záujemcovia mohli ďalej pozrieť výstroj a výzbroj príslušníka pohotovostnej motorizovanej jednotky, nahliadnuť do policajného auta a oboznámiť sa s jeho vybavením. K dispozícii bola videoprojekcia o práci krajského riaditeľstva PZ a prezentácia odboru prevencie kriminality zameraná na deti z hľadiska ochrany, bezpečnosti a efektívnej komunikácie. Kontrolní a chemickí laboranti predviedli meracie prístroje: princíp fungovania, druhy, údaje a výstupy z meraní aj ochranné odevy a masky používané v minulosti a teraz.

Zamestnanci koordinačného strediska pripravili prezentáciu o činnosti koordinačných stredísk, o práci operátorov čísla tiesňového volania 112, civilnej ochrany, ako aj prednášku o  možnosti používania sms na 112. Vzdelávacia brožúra a DVD Záchranárik informovali o nástrahach internetu, o čísle 112, o práci hasičov, polície, záchranky, o drogovej prevencii či opise zlodeja. Prezentoval sa tu mládežnícky časopis Mladý záchranár, ktorý sa orientuje na druhý stupeň základných škôl. Jednou z tém bolo tiež obchodovanie s ľuďmi. 

piatok 9. februára 2018

Smartfóny: S väčšou uhlopriečkou inšpirovali na nákupy

Celosvetový predaj smartfónov dosiahol vo štvrtom kvartáli 2017 (4Q17) 397 miliónov kusov (medziročný nárast o 1%). Zaslúžili sa o to predovšetkým krajiny Stredného východu a Afriky (8% rast) a krajiny strednej a východnej Európy (7% rast). Priemerná predajná cena sa zvýšila medziročne o 10% na 363 USD a hodnota predajov sa zvýšila o 11%.  

V 4Q17 dosiahol dopyt po smartfónoch v západnej Európe 37,0 miliónov kusov, čo znamená medziročný pokles o 3%. Napriek tomuto zníženiu počtu predaných kusov sa hodnota predaja zvýšila o 17%, najmä vďaka Veľkej Británii, kde došlo k jej zvýšeniu o 24% a vďaka Francúzsku, kde hodnota predaja stúpla o 19%. V roku 2017 dosiahla hodnota predaja v západnej Európe celkovo 56 miliárd USD (o 5% viac ako v roku 2016). Avšak predaj počtu predaných telefónov na trhu klesol o 4% na 125,6 miliónov predaných kusov. Výhľad na rok 2018 je pre tento región pozitívny, pretože sa očakáva nárast dopytu o jedno percento na celkových 126,4 milióna kusov.

Oživenie dopytu v strednej a východnej Európe pokračovalo a predaj smartfónov dosiahol v 4Q17 celkovo 25,2 milióna kusov, čo je medziročný nárast o 7%. Podobne ako v západnej Európe hodnota predajov vzrástla medziročne o významných 28%. V roku 2017 zaznamenal región predaj 85,2 milióna smartfónov, to je v porovnaní s rokom 2016 nárast o 9%. A očakáva sa, že v roku 2018 bude rast pokračovať; GfK predpovedá 6% nárast dopytu, najmä vďaka jeho posilneniu v Rusku a na Ukrajine.

Podľa finálnych dát výskumu GfK Point of Sales uskutočneného v októbri a novembri 2017 a z odhadov založených na týždenných decembrových dátach.