piatok 23. marca 2018

Trend: Elektronická pohľadnica

V predveľkonočnom období už tradične stúpa záujem ľudí o posielanie pohľadníc svojim rodinám či blízkym. Budeme okrem klasických pohľadníc posielať aj elektronické? 

Možnosť poslať elektronickú pohľadnicu spustila Slovenská pošta koncom novembra minulého roka a v priebehu mesiaca, čiže počas vianočného obdobia ľudia poslali takmer 12.000 takýchto pohľadníc. Aj na základe skúseností zo zahraničia tak Slovenská pošta očakáva rastúci záujem ľudí o elektronické pohľadnice predovšetkým počas dovolenkového obdobia. Klasická pohľadnica totiž môže z dovolenkovej destinácie putovať na Slovensko aj desať dní, elektronickú pohľadnicu je možné doručiť do troch pracovných dní.

Okrem zadania textu sa môže na elektronickú pohľadnicu nahrať buď vlastná fotografia, alebo si vybrať z predvolených možností obrázkov. Pošta pohľadnicu po elektronickom odoslaní a uhradení vytlačí a adresátovi doručí klasicky do schránky. K dispozícii sú zatiaľ dva formáty: Klasik A6 (15x10 cm) a Veľká A5 (21x15 cm).

Upozorňujeme: Šetriče energie

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) eviduje zvýšený nárast spotrebiteľských podaní súvisiacich s ponukou produktov označovaných za „šetriče energie“. 

Spoločným znakom je opis ich údajných výhod a zníženia spotreby, ktoré majú zabezpečovať. Tieto informácie sú ale komunikované bez predloženia konkrétnych analýz či štúdií, ktoré by sľubované výhody potvrdzovali. Navyše predávajúcim je subjekt so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, a teda aj mimo dozornej pôsobnosti SOI. Webové stránky, na ktorých sú uvedené výrobky ponúkané, neobsahujú informácie vyžadované príslušnou slovenskou legislatívou – napr. informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní; postup pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom a pod. Slovenská obchodná inšpekcia preto upozorňuje, aby ste si pred kúpou riadne zvážili uvedené skutočnosti. Vyhnete sa tak možným problémom súvisiacim s kvalitou výrobku, jeho vrátením predávajúcemu či vrátením peňazí zo strany predávajúceho.

Podľa platných právnych predpisov je SOI orgánom štátnej kontroly predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu. V rámci medzinárodnej spolupráce však už oslovila príslušné národné orgány podľa sídla predávajúceho (ak sa ho podarilo identifikovať) so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti a možného zamedzenia konania, ktoré nie je v súlade s platnou legislatívou. Keďže v mnohých prípadoch ide o krajiny, ktoré nie sú súčasťou jednotného trhu EÚ, slovenská strana nie je oprávnená opatrenia zo strany príslušného národného orgánu žiadnym spôsobom vynucovať (okrem prípadov, ak ide o predávajúceho so sídlom v niektorom z členských štátov EÚ).  

SR: Nesplácaných retailových úverov je menej

Aj keď sa zadĺženosť domácností v posledných rokoch zdvojnásobila, podiel nesplácaných retailových úverov klesá. Potvrdila to správa Deloitte o nesplácaných bankových úveroch.

Predaje portfólií nesplácaných bankových úverov v strednej a východnej Európe podľa nej vzrástli a hodnota uzatvorených transakcií v roku 2016 prekročila 7 miliárd eur. Rovnako zvýšená aktivita na dlhovom trhu pokračovala aj v roku 2017. Hoci k najpredávanejším stále patria portfóliá zlyhaných úverov korporátnych dlžníkov, niektorí investori už upriamili svoju pozornosť aj k hypotékam na bývanie. „Hlavnými hnacími silami predaja portfólií nesplácaných bankových úverov v strednej Európe boli v uplynulých rokoch zlepšujúce sa makroekonomické podmienky a nárast realitných trhov. Prístup k lacnému financovaniu podnietil dopyt investorov. Na druhej strane regulátori v mnohých jurisdikciách zaviedli opatrenia, ktoré mali donútiť finančné inštitúcie zbaviť sa rizikových aktív", priblížila Ivana Lorencovičová.

Situácia na Slovensku sa podobá vývoju v okolitých krajinách. Poskytovanie retailových a korporátnych úverov v rámci bankového sektora na Slovensku stále rastie a vykazuje jeden z najvyšších rastov v krajinách zapojených do štúdie. Bankový sektor je zdravý, podiely nesplácaných úverov sú nízke a ziskovosť je vysoká. V dôsledku klesajúcich úrokových sadzieb a zlepšujúcej sa situácie na trhu práce rástol priemerný stav úverov rýchlejšie než priemerné mzdy. Slovenské domácnosti majú navyše relatívne nízke úspory v porovnaní s výškou dlhov. Podiely nesplácaných úverov na Slovensku však klesali a na konci roka 2016 predstavovali 3,7% retailových úverov a 6,5% korporátnych úverov. Podiely nesplácaných bankových úverov na Slovensku patria medzi najnižšie v regióne.

Deloitte očakáva, že v strednej Európe zostane aj v roku 2018 najbežnejším spôsobom znižovania miery zadlženia v bankovom sektore predaj portfóliá nesplácaných úverov. V mnohých krajinách sa predpokladá nárast predaja portfólií nesplácaných hypoték tretím stranám. 

EU: Zdaňovanie v digitálnej oblasti

Európska komisia navrhla nové pravidlá, aby sa digitálne obchodné činnosti v EÚ zdaňovali spravodlivo a v prospech rastu.  

Rozmach digitálnych podnikov (sociálne médiá, kolaboratívne platformy či poskytovatelia on-line obsahu) v značnej miere prispievajú k hospodárskemu rastu v EÚ. Súčasné daňové pravidlá však neboli navrhnuté s ohľadom na podniky, ktoré sú globálne, virtuálne, alebo majú len malú či žiadnu fyzickú existenciu. V súčasnosti je 9 z 20 najväčších spoločností z hľadiska trhovej kapitalizácie digitálnych, pričom pred desiatimi rokmi bol tento pomer 1 k 20. Ako tento trend správne využiť a zároveň zabezpečiť, aby digitálne spoločnosti zároveň odvádzali spravodlivý podiel daní? Inak existuje reálne riziko pre verejné príjmy: digitálne podniky v EÚ majú v súčasnosti polovičnú priemernú efektívnu sadzbu dane oproti tradičnému hospodárstvu.

Súčasné daňové predpisy sa nevzťahujú na zisky z lukratívnych činností, napr. predaj údajov a obsahu vytvorených používateľmi. Začínajú sa hľadať rýchle, jednostranné riešenia, aby sa zdanili digitálne činnosti, čo z právneho systému robí mínové pole a vedie k daňovej neistote medzi podnikmi. Ak sa má digitálne hospodárstvo zdaňovať spravodlivo, udržateľne a v prospech rastu, jediným východiskom je koordinovaný prístup. Dva odlišné legislatívne návrhy Európskej komisie majú viesť k spravodlivejšiemu zdaňovaniu digitálnych činností v EÚ:
- Prvá iniciatíva je zameraná na reformu pravidiel zdaňovania právnických osôb, aby sa zisky evidovali a zdaňovali tam, kde podniky intenzívne interagujú s používateľmi cez digitálne kanály. Toto riešenie EK uprednostňuje z dlhodobého hľadiska.
- Druhý návrh reaguje na výzvy viacerých členských štátov, že treba zaviesť dočasnú daň z hlavných digitálnych činností, ktoré v súčasnosti v EÚ vôbec nie sú zdaňované.

V tomto balíku sa stanovuje koherentný prístup EÚ k systému zdaňovania v digitálnej oblasti, ktorý podporuje digitálny jednotný trh a bude slúžiť ako jedno z východísk medzinárodných diskusií zameraných na riešenie tejto otázky na celosvetovej úrovni.

štvrtok 22. marca 2018

Lieky: Poistencom sa vráti vyše 2,8 milióna eur

Zdravotné poisťovne opäť vracajú poistencom peniaze v rámci ochranného limitu na doplatky za lieky. Vyše 164.000 ľuďom posielajú za posledný štvrťrok minulého roka viac ako 2,8 milióna eur. Poistenci ich dostávajú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vracia doplatky za lieky 120.690 klientom v sume viac ako dva milióny eur. Peniaze za lieky obdrží ďalších 36.000 poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera v sume 639.000 eur. Union ZP vracia doplatky .7637 poistencom v sume vyššej ako 131.000 eur.

Zdravotné poisťovne vracajú peniaze za lieky napríklad dôchodcom, ťažko zdravotne postihnutým ľuďom či zdravotne ťažko postihnutým deťom. Ochranný limit sa vzťahuje na všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa. Do limitu sa však započítava doplatok za najlacnejšiu verziu lieku na trhu. Pokiaľ suma nepresiahne tri eurá, zdravotná poisťovňa ju pripočíta v ďalšom kvartáli. 

Erasmus+: Virtuálna výmena

Jeden z najúspešnejších programov EÚ rozširuje svoje mobilitné akcie o elektronickú ponuku. Projekt virtuálnej výmeny v rámci programu Erasmus+ má v priebehu nasledujúcich dvoch rokov pomocou digitálnych vzdelávacích nástrojov podporiť medzikultúrny dialóg a zlepšiť zručnosti minimálne 25.000 mladých ľudí.

Zahŕňa 33 krajín zapojených do programu Erasmus+ a región južného Stredozemia, ktorý pokrýva Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbyu, Maroko, Palestínu, Sýriu a Tunisko. Elektronická verzia programu Erasmus+ bude dopĺňať program tradičnej fyzickej mobility a v budúcnosti by sa mohla rozšíriť aj do ďalších regiónov sveta. Virtuálna výmena bude spájať mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, študentov a akademických pracovníkov prostredníctvom moderovaných diskusií, nadnárodných projektových skupín, hromadných otvorených on-line kurzov a odbornej prípravy. Umožní napr. raz za týždeň spojiť sa a na základe vopred rozoslaných materiálov prostredníctvom moderátora debatovať o otázkach, ako je hospodársky rozvoj či zmena klímy. Všetky činnosti sa budú realizovať v rámci programov vysokoškolského vzdelávania alebo organizovaných mládežníckych projektov.

Virtuálna výmena Erasmus+ vo svojej prípravnej fáze zvýšila záujem univerzít a mládežníckych organizácií, pričom sa už vytvorilo 50 partnerstiev a 40 osôb absolvovalo školenie, aby mohli ako sprostredkovatelia moderovať diskusie. Počas pilotnej fáze sa do virtuálnej výmeny, na ktorú je do decembra 2018 vyčlenený rozpočet v objeme 2 miliónov EUR, zapojí minimálne 8.000 mladých ľudí. Ak bude úspešná, cieľom je predĺžiť ju do konca roku 2019 a tak získať ďalších 17.000 účastníkov.

Od roku 2015 bolo financovaných vyše 1.000 projektov medzi európskymi univerzitami a univerzitami v južnom Stredomorí, ktoré majú v pláne umožniť približne 15.000 študentom a akademickým pracovníkom z južného Stredozemia prísť do Európy, pričom viac ako 7.000 Európanov bude vyučovať alebo študovať v týchto krajinách. Okrem toho sa približne 2.200 mladých ľudí z krajín južného susedstva EÚ, ako aj mladých pracovníkov každoročne zapája do projektov neformálneho vzdelávania. 

i-Zariadenia: Preferencie v automobilovom priemysle

Wifi, hlasovo aktivované aplikácie a inteligentné vozidlá bez vodiča – to sú len niektoré technologické prvky, o ktorých sa diskutuje stále viac. Lenže veci idú dopredu veľmi rýchlo a možno nastal čas dupnúť na brzdu a na chvíľu sa zamyslieť - skutočne chcú ľudia toto? 

GfK sa zameralo na tri oblasti - elektrifikáciu, konektivitu a autonómiu a rozhodlo sa podrobnejšie preskúmať tento vývoj, ktorý zásadne mení to, ako ľudia cestujú. Podľa Global GfK study 2017 – Znovu na cestách! je hlavným dôvodom na voľbu určitého spôsobu dopravy jeúsilie „byť nezávislý" (18%). Nasledujúca potreba „byť mobilný" (16%) a „šetriť náklady a čas" (15%). Mať vozidlo zostáva aj naďalej atraktívnou možnosťou, pretože uspokojuje väčšinu týchto potrieb. To sa odráža na skutočnosti, že 78% mileniálov a 68% spotrebiteľov nad 36 rokov hovorí o tom, že počas piatich rokov si kúpi automobil.

Mileniáli aj staršia generácia chce využiť širokú škálu rôznych spôsobov dopravy a uprednostňujú také možnosti, ktoré v danej situácii ponúkajú najlepšie osobné výhody. Prečo jazdiť autom? Nespoľahlivé cestovné poriadky... Prečo jazdiť vlakom? Dopravné zápchy... Zdá sa, že výrobcovia automobilov a iní mobilní poskytovatelia budú musieť prísť s vysoko kompatibilnou ponukou obsahujúcou najnovšie inovácie, ktoré zákazníkov automobilového priemyslu uspokoja.     

Aktuálne: Portál WiFi4EU spustený

Zóny bezplatného WiFi signálu v centrách komunitného života (námestia, parky, knižnice či múzeá) je cieľom európskej dotačnej schémy WiFi4EU. Prvá výzva na predloženie projektov bude vyhlásená 15. mája, mestá a obce sa ale môžu registrovať už teraz.

WiFi4EU v prvom kole ponúkne 15 miliónov eur na technické vybavenie verejného internetu (routre, antény a pod.) pre mestá a obce vo všetkých členských štátoch EÚ, v Nórsku a na Islande. V súlade s princípom geografickej vyváženosti je pre každú krajinu rezervovaný minimálny počet poukážok 15, žiadna krajina zároveň nesmie získať viac ako 8% všetkých prostriedkov. Na Slovensko tak príde najmenej 15 poukážok, každá v hodnote 15 tisíc eur.

S registráciou netreba váhať, pretože po vyhlásení výzvy nebude času nazvyš. Peniaze vo forme poukážok (voucherov) sa budú rozdeľovať podľa poradia, v akom budú prijaté, teda, kto prv príde, prvý berie. Neúspešní slovenskí žiadatelia však nemusia vešať hlavu, pretože pre nich sa pripravuje národné rozšírenie Wifi pre teba na rovnakom princípe.

Štúdiu uskutočniteľnosti projektu WiFi pre teba predložil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na verejné prerokovanie (tzv. public hearing) 19. marca. Financie naň budú vyčlenené z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). V priebehu nasledujúcich 2 rokov budú vyhlásené aj ďalšie 4 výzvy z programu WiFi4EU, ktorého celková hodnota bude 120 miliónov eur.

streda 21. marca 2018

EU: Zmeny pre sociálnu ochranu

Európska komisia predstavila návrh odporúčania Rady o prístupe k sociálnej ochrane pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby.  

Svet práce sa vyvíja a s prihliadnutím na nové životné štýly, podnikateľské postupy a digitalizáciu sa aj systémy sociálnej ochrany musia prispôsobovať novým skutočnostiam. Dnes má takmer 40% zamestnaných ľudí buď atypické zamestnanie – nepracujú na základe pracovnej zmluvy na plný pracovný čas uzatvorenej na neurčitý čas –alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. A nemajú vždy dobrý prístup k systémom sociálneho zabezpečenia, nemajú poistenie v nezamestnanosti ani prístup k dôchodkovým právam.

V súlade s Európskym pilierom sociálnych práv je cieľom návrhu stanoviť smerovanie pre členské štáty v záujme podpory prístupu k sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby, a to najmä tie osoby, na ktoré sa vzhľadom na ich postavenie v zamestnaní nevzťahujú dostatočne schémy sociálneho zabezpečenia. V odporúčaní sa stanovuje:
* Odstraňovanie medzier vo formálnom pokrytí tým, že sa zabezpečí, aby sa pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby mohli za porovnateľných podmienok zapojiť do príslušných systémov sociálneho zabezpečenia.
* Možnosť primeraného účinného pokrytia, aby si mohli vytvoriť a uplatňovať náležité nároky.
* Uľahčenie prevodu nárokov na sociálne zabezpečenie z jedného zamestnania do druhého.
* Poskytovanie transparentných informácií pracovníkom a samostatne zárobkovo činným osobám o ich nárokoch na sociálne zabezpečenie a súvisiacich povinnostiach.

Komisia prezentovala aj svoje stanoviská v súvislosti s posilnením monitorovania vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv. 

e-Slovensko: Zmeny na stránke portálu

Z dôvodu zefektívnenia a zjednodušenia práce s portálom slovensko.sk bola upravená jeho úvodná stránka. 

Najvýraznejšou zmenou je vytvorenie tlačidla „Vybrané e-služby“. V tejto sekcii nájdete 10 vybraných elektronických služieb, ktoré súvisia s podnikaním, s držbou motorového vozidla, so sťahovaním či s osobnými údajmi a dokladmi. Uvedené elektronické služby boli vybrané nielen z dôvodu, že sa s nimi v praxi často stretávame, ale taktiež aj preto, že patria medzi najčastejšie vyhľadávané slovné spojenia na portáli.

Ďalej boli v bočnom paneli nahradené tlačidlá „Úradná tabuľa“, ktorú po novom nájdete v pätke portálu pod názvom „Elektronická úradná tabuľa“ a „Pomoc“, ktorá ostala už len na hornej lište portálu. Na ich miesto boli presunuté „Životné situácie“ a „Otázky a odpovede“, v ktorých môžete ľahko nájsť praktické prípady, ako postupovať aj odpovede na najčastejšie otázky ohľadom používania elektronických schránok. 

Veda: Príčina autoimunitných chorôb

V súčasnosti rozoznávame približne 100 autoimunitných chorôb, pri ktorých imunitný systém útočí na vlastné bunky. Vedci z Yale University zverejnili výsledky štúdie, ktorá identifikuje príčinu ich vzniku a predstavili tiež metódy, ako autoimunitné choroby liečiť. 

Na začiatku zápalového procesu stojí baktéria žijúca v čreve Enterococcus gallinarum, ktorá patrí do skupiny enterokokov schopných spôsobovať infekcie. Je však nebezpečná v tom, že dokáže vycestovať z čreva do pečene, sleziny alebo do lymfatických uzlín. Vedce pracovali s geneticky upravenými myšami náchylnými na autoimunitné choroby. Analyzovali u nich baktérie v čreve a identifikovali tie, ktoré spôsobujú zápal alebo sa podieľajú na vytváraní protilátok podnecujúcich autoimunitnú odpoveď. Vinníkom bola jednoznačne baktéria E. gallinarum. Výsledok potvrdili, keď porovnali pečeňové bunky zdravých ľudí s pečeňovými bunkami ľudí s autoimunitnou chorobou a v ich pečeni našli stopy nebezpečného enterokoka.

Vedci súčasne našli efektívne spôsoby na potlačenie autoimunitnej odpovede. Rast E. gallinarum dokážu ovplyvniť antibiotiká, ale aj vakcína. „Vakcína proti E. gallinarum predstavuje špecifický prístup, lebo očkovanie proti ostatným baktériám nie je prevenciou proti úmrtnosti alebo autoimunite“, zdôrazňuje Martin Kiegel. „Vakcína sa podáva injekčne do svalu, aby neovplyvnila iné baktérie žijúce v črevách. Liečba pomocou antibiotík a vakcinácia sa javia ako sľubné a mohli by zlepšiť životy pacientov s autoimunitnými chorobami.“ 

Autoimunitné choroby postihujú približne 5 až 7% populácie. Počet ľudí s autoimunitnými chorobami sa neustále zvyšuje. Za posledných desať rokov došlo najmä k nárastu reumatických, endokrinologických, gastrointestinálnych a neurologických autoimunitných chorôb. Najväčším skokanom je na základe tridsiatich štúdií práve celiakia, pričom najvyššie percentá novo diagnostikovaných pacientov dosiahli prosperujúce krajiny Kanada, Izrael, Holandsko, Dánsko, Veľká Británia, Španielsko, ale aj Česká republika. Medzi ďalšie autoimunitné choroby patrí aj cukrovka 1. typu, ktorej výskyt sa výrazne zvýšil najmä v Izraeli, v krajinách EÚ, Srbsku a v Kanade. Na vzostupe je aj zriedkavá choroba myasténia gravis, ktorá má neurologický základ a prejavuje sa svalovou slabosťou. Pacienti s touto diagnózou pribudli najmä v Dánsku, Taliansku, Nórsku a v Japonsku.

Radíme: Daňové priznanie bude možné podať na viacerých miestach

Finančná správa rozširuje kontaktné miesta, kde budú zamestnanci preberať daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017.  

Daňové priznanie tak bude možné podať nielen priamo v daňových úradoch, ale aj v mestských úradoch, kultúrnych domoch, kine, klientskom centre či knižnici. Podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 budú môcť daňovníci aj v ďalších vyše 40 miestach v obciach a mestách mimo sídiel daňových radov a ich organizačných zložiek. Štandardne najväčší nápor zažívajú daňové úrady v Bratislave a Košiciach. Obyvatelia a návštevníci hlavného mesta budú môcť podať daňové priznanie okrem DÚ Ševčenkova aj v DÚ Vladimíra Clementisa a VDS Radlinského ako aj v Klientskom centre na Tomášikovej ulici. V Košiciach zase budú môcť klienti finančnej správy podať daňové priznania okrem dvoch daňových úradov aj v budove Magistrátu mesta Košice. Kompletný zoznam obcí a miest, na ktorých sa budú preberať daňové priznania mimo sídiel daňových radov a ich organizačných zložiek je na webe financnasprava.sk.

Súčasťou rozširovania možností na podanie daňových priznaní je aj projekt mobilných kancelárií. Tie  budú k dispozícii na parkovisku pri DÚ Bratislava na Ševčenkovej ulici. V prípade tzv. „drive-in“ podávania ide o to, že vozidlo finančnej správy, ktoré bude pristavené pri daňovom úrade, preberie od vodiča tlačivo, ten si vezme potvrdenie a bez toho, aby vystúpil, môže pokračovať v ceste.  

utorok 20. marca 2018

Aktuálne: Zaplať básňou!

Dúšok povzbudzujúcej kávy či čaju sa na Svetový deň poézie 21. marca premení na oslavu - aj v 19 kaviarňach na Slovensku môžeme za ne zaplatiť veršami. Na sociálnych sieťach ich môžete označiť #PayWithAPoem a #PoetryForChange. 

Do piateho ročníka podujatia sa zapoja tisícky kaviarní v 40 krajinách sveta, z toho aj 19 partnerských kaviarní Julius Meinl v 11 slovenských mestách. Na Slovensku sa v nich ročne naservíruje 15 miliónov šálok kávy alebo čaju, čo predstavuje 40 tisíc šálok denne. V celom svete sa denne vypije 5 miliónov šálok kávy alebo čaju Julius Meinl.

Ambasádorom medzinárodného podujatia sa tento rok stal britský hudobník JP Cooper. Z najinšpiratívnejších básní, ktorými návštevníci kaviarní na celom svete zaplatia svoj obľúbený nápoj, zloží pieseň. Autori môžu navyše vyhrať vstupenky na jeden z koncertov JP-ho Coopera. 

Svetový deň vody 2018: Príroda pre vodu

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva budú aj tento rok realizovať bezplatné rozbory vody zo studní pre verejnosť. 

Kvalita pitnej vody sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického. ÚVZ SR počas 21. marca 2018 (streda od 9:00-11:30) poskytne:
· orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (zo studní, nie z verejného vodovodu) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany; vodu je potrebné priniesť v množstve minimálne 0,2 litra vody v čistej, vypláchnutej fľaši (napr. z minerálky),
· odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako aj ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.
Poradenstvo a konzultácie budú záujemcom poskytnuté pracovníkmi odboru hygieny životného prostredia osobne na Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave alebo telefonicky: RNDr. Z. Valovičová, Mgr. D. Gubková - č. tel.: 02/49 284 383, Mgr. M. Jajcaj - č. tel.: 02/49 284 375.

Voda z verejných vodovodov je pod neustálou kontrolou jej dodávateľov aj orgánov verejného zdravotníctva, ktoré na overenie jej kvality vykonávajú vlastný monitoring. O kvalitu vody v studni sa naopak musí starať jej vlastník, preto sa odporúča nechať si skontrolovať vodu zo studne 1-2 x ročne, (napríklad na ÚVZ SR aj regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR). Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné.

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil aj publikáciu Zdravá pitná voda z vlastnej studne, ktorá je pomôckou pre majiteľov studní, ako udržiavať bezpečnú pitnú vodu z individuálneho vodného zdroja (studne). K dispozícii je aj on-line na webe ÚVZ SR. 

Upozorňujeme: Nebezpečný mixér

Internetový obchod sťahuje z predaja ručný mixér značky Scarlett typ SC-HM40S05 na základe nariadenia Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá produkt vyhodnotila ako nebezpečný. 

Hej.sk žiada všetkých zákazníkov, ktorí si v minulosti uvedený ručný mixér zakúpili, aby ho bezodkladne prestali používať a produkt vrátili späť do predajní Hejhouse (zoznam s adresami na hej.sk). Spotrebitelia, ktorí nemajú možnosť osobného vrátenia tovaru, môžu produkt zaslať na reklamačné oddelenie Hej.sk, a to na adresu Elektrosped, a.s., Prologis Park Senec – budova DC 10B, Diaľničná cesta č. 6, Senec 903 01.

O vrátenie tovaru žiada Hej.sk aj v prípade, že ručný mixér je funkčný. Kúpna cena vráteného výrobku Scarlett typ SC-HM40S05 bude zákazníkom v plnom rozsahu vrátená a rovnako im budú kompenzované aj náklady vynaložené na vrátenie produktu. Predaj tohto výrobku ukončili aj ďalší slovenskí predajcovia. 

Upozorňujeme: Nebezpečné výživové doplnky

Írsko prostredníctvom Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) upozornilo na nebezpečné výrobky Falcon Labs. 

Food Safety Authority (FSA) v Írsku analyzovalo
viacero výrobkov značky Falcon Labs, pričom vo Falcon Labs OXYBURNPRO, Falcon Labs SEPERCLEN bol zistený zakázaný 1,3-dimethylamylamine (DMAA) a vo výrobku Falcon Labs SUPERDRIVE bol zistený rovnako nepovolený methasterone. FSA zároveň vyjadrilo pochybnosť o bezpečnosti výrobkov značky Falcon Labs a vo varovaní pre spotrebiteľov na svojej webovej stránke uvádza, že výrobky značky Falcon Labs môžu pre prítomnosť ilegálnych steroidov a stimulantov predstavovať vážne zdravotné riziko pre konzumentov.

1,3-DMAA je stimulant, ktorý môže spôsobiť akútne dočasné zvýšenie krvného tlaku, čo môže viesť k dýchavičnosti, napätiu na hrudi a riziku srdcového infarktu alebo cerebrálneho krvácania. Methasterone je anabolicko-androgénny steroid, ktorý sa spája s mnohými prípadmi poškodenia pečene.

Írsko o svojich zisteniach informovalo prostredníctvom systému AAC (systém administratívnej pomoci a spolupráce, Administrative Assistance and Cooperation System) všetky členské štáty EÚ. Na základe obdržanej informácie vykonal ÚVZ SR kontroly viacerých webových stránok.

pondelok 19. marca 2018

EU: Každá tretia žena od 15 rokov zažila násilie

Europoslanci vyzvali jedenásť členských štátov EÚ, ktoré dosiaľ neratifikovali Istanbulský dohovor, aby tak čo najskôr urobili. Medzi nimi je aj Slovensko! 

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy tiež ako Istanbulský dohovor, doteraz ratifikovalo iba sedemnásť členských štátov EÚ. Ide o Belgicko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Slovensko a desať ďalších členských štátov - Bulharsko, Česká republika, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko a Spojené kráľovstvo, dohovor dosiaľ neratifikovali.

Neochota niektorých krajín EÚ pristúpiť k ratifikácii dohovoru vyplýva podľa europoslancov z mylných predstáv a zavádzajúcich argumentov týkajúcich sa použitia slova rod (gender) v jeho texte. Európsku komisiu a Radu (ministrov) EÚ preto vyzvali na prijatie konkrétnych opatrení, ktoré by viedli k čo najskoršej ratifikácii dohovoru zostávajúcimi členskými štátmi. Časť poslancov je však presvedčená, že text dohovoru a jeho definícia rodu sú ovplyvnené ideologickými nánosmi, voči ktorým sa tvrdo ohradili. Únia podľa nich nemá v tejto veci právomoc a mala by rešpektovať vnútorné usporiadanie spoločnosti v každej krajine.

Podľa údajov Európskej komisie bola každá tretia žena od svojich 15 rokov v EÚ obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia. Viac ako polovica žien v EÚ zažila sexuálne obťažovanie a každá dvadsiata žena bola znásilnená. Istanbulský dohovor je najkomplexnejšou medzinárodnou dohodou v oblasti boja proti násiliu na ženách. Rada Európy ho prijala v roku 2011, do platnosti vstúpil v auguste 2014 a Európska únia ho podpísala v júni 2017.

SR: Zákon o praní špinavých peňazí

Od 15.3.2018 platí novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ktorú Slovensko prijalo na základe smernice Európskeho parlamentu. Upravuje práva a povinnosti tzv. povinnej osoby pre vyše 500.000 firiem.  

Každá právnická osoba, nie iba povinné osoby, musí zapísať do obchodného registra údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod. Povinnosť je nevyhnutné splniť v prechodnom období do 31.12.2019. Okrem toho musí každá povinná osoba do 15.5.2018 písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii. Povinná osoba musí program aktualizovať vždy, ak dochádza k zmene predmetu činnosti povinnej osoby a pred začatím poskytovania nového produktu – ak toto môže mať vplyv na zvýšenie rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu. A kto je povinná osoba? Podľa Mgr. Sylvie Szabó sa je to napríklad aj podnikateľ, ktorý vykonáva obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10.000 eur bez ohľadu na to, či je vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré môžu byť prepojené.

Za všeobecné porušenie zákona je možné uložiť pokutu až do výšky 200.000 eur a pri závažných porušeniach je výška pokuty až do 1.000.000 eur, pre banky a finančné inštitúcie až do výšky 5.000.000 eur. Firmy môžu byť potrestané aj zverejnením rozhodnutia o uložení sankcie na webovej stránke finančnej spravodajskej jednotky počas piatich rokov. Podľa informácií poskytnutých subjektmi, ktoré vedú príslušné registre a zoznamy, bolo identifikovaných približne 548.000 povinných osôb. Tento počet je však niekoľkonásobne vyšší, keďže niektoré subjekty môžu byť zaradené medzi povinné osoby na základe viacerých predmetov činnosti.

Spolu so zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb ide o ďalší zásadný impulz, ktorý môže odštartovať vlnu trestných stíhaní firiem, organizácií, inštitúcií, nadácií, či napríklad aj politických strán. „Myslím, že dôvodom je aj nárast neobvyklých obchodných operácií súvisiacich so schránkovými spoločnosťami (napr. PANAMA Papers), zvyšovanie zapájania bielych koní pri karuselových podvodov na DPH, 100% nárast phishingu, významný nárast vkladov na účty právnických osôb so sídlom v daňových rajoch, ktoré sú vedené v slovenských bankách, vykonaných čínskymi občanmi žijúcimi v Maďarsku, zneužitie ukradnutej identity (aj korporátnej), zvýšený nárast podvodných konaní, narušenia bezpečnosti sietí, kybernetická trestná činnosť a mnohé iné aktivity“, dodáva JUDr. Lucie Schweizer. 

e-Government: slovensko.sk bude inovované

Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk čakajú zmeny. Mali by sa prejaviť v projekte Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy. 

Podľa Národnej agentúry pre sieťové pre sieťové a elektronické služby (NASES) pribudnú napríklad inteligentné elektronické formuláre aplikujúce princíp tzv. jedenkrát a dosť, podpora pre využívanie otvorených dát či zvýšenie používateľského zážitku pri komunikácii zavedením intuitívneho vyhľadávania a navigácie.

V uplynulom týždni sa stretli realizátori s odbornou verejnosťou a zástupcami tretieho sektora, aby prerokovali výsledný stav štúdie uskutočniteľnosti projektu, ktorý má zmeniť portál a prispieť k jeho modernizácii.

EU: Viac ako 30 miliónov detí dostáva mlieko, ovocie a zeleninu

V školskom roku 2016/2017 sa vyše 12,2 milióna detí v 79.000 školách zapojilo do programu Európskej únie na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v školách a približne 18 miliónov detí do programu na podporu konzumácie mlieka v školách. Predstavuje to viac ako 74.000 ton ovocia a zeleniny a viac ako 285.000 ton mliečnych výrobkov rozdelených najmä medzi deťmi vo veku od 6 do 10 rokov. 

Program tak podporuje zdravé stravovacie návyky u detí a zahŕňa aj osobitné vzdelávacie programy, ktoré majú zvýšiť povedomie o dôležitosti správnej výživy a vysvetliť, ako sa vyrábajú potraviny. V rámci tohto programu EÚ sa každý školský rok vyhradí 150 miliónov EUR na ovocie a zeleninu a 100 miliónov EUR na mlieko a iné mliečne výrobky. Nedávno boli odsúhlasené rozpočtové prostriedky pre všetkých 28 členských štátov zapojených do programu v školskom roku 2018/2019 a očakáva sa, že Európska komisia ich schváli do konca marca. Slovenským školám bolo pridelených 2.113.724 EUR na podporu konzumácie ovocia a zeleniny a 990.350 EUR na podporu konzumácie mlieka.

V školskom roku 2016/2017 boli najviac distribuované jablká spolu s hruškami, slivkami, broskyňami, nektárinkami, pomarančmi, jahodami a banánmi. Medzi najobľúbenejšími druhmi zeleniny bola mrkva, rajčiny a paprika. Vzdelávacie opatrenia zahŕňali návštevy poľnohospodárskych podnikov, školské záhrady, hodiny a/alebo súťaže varenia, lekcie s odborníkmi na výživu, hry atď.
V rámci programu na podporu konzumácie mlieka boli najobľúbenejšími kategóriami produktov mlieko, ochutené mlieko a fermentované mliečne výrobky, napríklad jogurty. Vo veľkej miere sa distribuovali aj syry.

Prostriedky pridelené z rozpočtu EÚ členskému štátu vychádzajú z počtu žiakov v krajine a pokiaľ ide o mlieko z čerpania prostriedkov z predchádzajúceho programu. Vnútroštátne orgány môžu presunúť časť (20% – 25%) vyčleneného rozpočtu z jedného odvetvia do druhého. Môžu využiť aj viac prostriedkov, ak si iné členské štáty odmietnu prevziať celý príspevok. Okrem toho môžu  rozhodnúť o presnom spôsobe vykonávania programu (ktoré tematické vzdelávacie opatrenia využijú, alebo ktoré iné poľnohospodárske produkty budú školopovinné deti dostávať) a navýšiť tiež pomoc EÚ formou vnútroštátnej pomoci. Môžu tak podporiť nákup miestnych, regionálnych produktov, ekologické výrobky, krátke dodávateľské reťazce, environmentálne prínosy a systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky. 

piatok 16. marca 2018

Radíme: Poznaj svoje práva

Pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľských práv pripravil Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb prehľad práv používateľov telekomunikačných služieb. 

Zmluvu môže záujemca uzavrieť zmluvu s jedným či viacerými telekomunikačnými operátormi podľa vlastného výberu, ak nie je zákonný dôvod na jej odmietnutie, napr. ak poskytovanie služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné, záujemca o ňu je dlžníkom niektorého z operátorov, alebo sa nachádza v zozname dlžníkov, alebo nesúhlasí s podmienkami zmluvy. V prípade poruchy máte zákonné právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej (telekomunikačnej) služby, ktoré ste nezavinili a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného telekomunikačným operátorom. Toto právo si ale musíte uplatniť u operátora najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania verejnej služby.

Ako účastník verejnej telefónnej služby máte právo:
a) zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach,
b) na prístup k informačnej službe o telefónnych číslach,
c) bezplatne volať na čísla tiesňových volaní vrátane čísla 112,
d) bezplatne zasielať SMS na číslo 112.

Ak telekomunikačný operátor poskytuje služby v rozpore so zmluvou, nekvalitne, alebo nesprávne vyúčtuje cenu za služby, máte právo uplatniť si u neho reklamáciu podľa jeho reklamačného poriadku. Nemá to však odkladný účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté verejné služby. Operátor je povinný písomne oznámiť výsledok prešetrenia reklamácie do 30 dní od jej doručenia, inak sa považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní, operátor je pritom povinný vás o predĺžení písomne informovať pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Ak vám operátor neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie, tak máte právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií, t.j. bez zmluvnej pokuty. Ak operátor ani po opakovanej uznanej reklamácii neposkytuje službu podľa zmluvy, alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, máte právo odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie, ak porušenie povinností operátora stále pretrváva.

V prípade, že nebudete so spôsobom vybavenia reklamácie spokojní, tak sa nemusíte domáhať svojich práv súdnou cestou, ale môžete sa obrátiť na subjekty, ktoré riešia spory mimosúdne alebo alternatívnym spôsobom. Tieto subjekty nenahrádzajú činnosť súdu, ale snažia sa sprostredkovať vám s operátorom písomnú dohodu, ktorá je záväzná. Sú to rýchlejšie a lacnejšie možnosti riešenia sporu. Ak operátor podstatne zmení zmluvné podmienky a vy s týmito zmenami nesúhlasíte, tak môžete od zmluvy bez sankcií, t.j. bez „zmluvnej pokuty" odstúpiť. V prípade, že sa rozhodnete zmeniť telefónneho operátora, tak si môžete svoje doterajšie telefónne číslo ponechať. 

Platy: Najmenej rástli predavačkám

Priemerná mzda na Slovensku podľa Štatistického úradu SR medziročne vzrástla zhruba o 4%. Prieskum KRUK ukázal, že na tomto trende profitujú predovšetkým zamestnanci z dopravného sektora (31%) a finančníci (29%), ktorým sa za posledné tri roky príjem zvýšil najviac. 

Pokles príjmu naopak uvádza 40% ľudí zamestnaných v stavebníctve a zhodný počet ľudí vo finančnom sektore. Pri porovnaní výsledkov s ostatnými sektormi respondenti zaznamenali nielen jeden z najväčších rastov príjmov za posledné tri roky, ale zároveň početná časť uviedla výrazný pokles. V štátoch, ktoré čelia ekonomickým problémom (napr. Taliansko a Španielsko) výrazne klesajú platy predovšetkým zamestnancom v odbore služieb, stavebníctva a dopravy. V týchto krajinách uvádza pokles príjmov viac než 50% respondentov zo zmienených odborov.

Zvýšenie príjmov často vedie k zníženiu obozretnosti voči dlhom a ich splácaniu. Ľudia získajú pocit, že si môžu dovoliť viac utrácať, a tým sa aj viac zadlžiť. V prípade straty zamestnania alebo dlhodobej choroby, čo sú najčastejšie dôvody finančných problémov, im ale môžu chýbať prostriedky na splácanie dlhov aj bežnú prevádzku domácnosti. Najlepšou prevenciou je priebežné vytváranie finančnej rezervy aspoň vo výške trojmesačného platu. Jednotlivé profesie nakladajú so zvýšeným príjmom odlišným spôsobom. Pokiaľ sa zvýši mzda zamestnancom v doprave a vo financiách, 37%, resp. 30% respondentov ju použije na splácanie dlhov. Viac šetriť začnú pracovníci IT (46%) a bankári (36%), zamestnanci z IT sektora a služieb však zvýšený príjem tiež intenzívnejšie utrácajú. Zamestnanci v sektore služieb (30%) začnú po zvýšení platu menej plánovať nákupy a míňajú spontánnejšie.

EU: Európsky orgán práce

V poslednom desaťročí sa počet mobilných občanov, t. j. ľudí žijúcich a pracujúcich v inom členskom štáte, takmer zdvojnásobil a v roku 2017 ich bolo 17 miliónov. Komisia presadzuje zriadenie Európskeho orgánu práce.  

V prvom rade bude poskytovať občanom a podnikom informácie o možnostiach zamestnania, stáží, schém mobility, náboru a odbornej prípravy, ako aj poradenstvo týkajúce sa práv a povinností súvisiacich so životom, s prácou a/alebo pôsobením v inom členskom štáte EÚ.

Po druhé bude podporovať spoluprácu vnútroštátnych orgánov v cezhraničných situáciách tým, že im pomôže zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ, ktorými sa chráni a riadi mobilita, jednoducho a účinne dodržiavali. V súčasnosti sa voľný pohyb pracovníkov riadi rozsiahlym súborom právnych predpisov EÚ, pričom mnohé z týchto predpisov sa menia a modernizujú, a to napríklad tie, ktoré sa týkajú koordinácie sociálneho zabezpečenia v celej EÚ a takých otázok, ako je napr. vysielanie pracovníkov v kontexte poskytovania služieb. Prioritou je nielen docieliť, aby tieto pravidlá boli spravodlivejšie a účelné, ale aj zabezpečiť, aby sa správne uplatňovali a presadzovali spravodlivým, jednoduchým a účinným spôsobom vo všetkých hospodárskych odvetviach. Prispeje tak napr. k zlepšeniu výmeny informácií, podporí budovanie kapacít vnútroštátnych orgánov a pomôže im vykonávať zosúladené a spoločné inšpekcie. Zabráni sa tiež možným podvodom a zneužívaniu pravidiel.

Po tretie bude schopný zabezpečiť mediáciu a uľahčiť riešenie cezhraničných sporov, ku ktorým môže dôjsť napríklad v prípade reštrukturalizácie spoločnosti, do ktorej sú zapojené viaceré členské štáty.

Európsky orgán práce sa zriadi ako nová decentralizovaná agentúra EÚ a po ukončení legislatívneho procesu EÚ by mal začať fungovať v roku 2019. Európska komisia zároveň zriaďuje poradnú skupinu pozostávajúcu z kľúčových zainteresovaných strán, ktoré sa budú zaoberať praktickými aspektmi budúceho fungovania orgánu. 

e-Formuláre: Daňové priznanie

Na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2017 zostávajú necelé tri týždne, termín uplynie 3.apríla. Daňové priznanie k dani z príjmov je povinné pre zdaniteľné príjmy prevyšujúce 1.901,67 eura. 

Lehota na podanie daňového priznania je do 31. marca. Nakoľko tento deň pripadne na sobotu a navyše Veľkonočné sviatky, posledným dňom na podanie daňového priznania je utorok 3.apríla 2018. Podanie daňového priznania je možné aj odložiť, a to o 3 mesiace, resp. až o 6 mesiacov v prípade, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy zo zahraničia. O odklad je možné požiadať len na predpísanom tlačive (Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania), dostupné na portáli finančnej správy.  Oznámenie o predĺžení lehoty je potrebné podať do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. O odklad nemôže požiadať daňovník v konkurze alebo v likvidácii. Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, pričom v tejto novej lehote je daň aj splatná.

Daňové priznanie sa podáva na daňovom úrade, resp. jeho kontaktom mieste osobne, poštou alebo elektronicky. Od 1.1.2018 je elektronické podanie daňového priznania povinné už aj pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov. Všetky typy daňových priznaní sú dostupné v Katalógu formulárov.  Ak na komunikáciu s finančnou správou využívate elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), je potrebné mať preinštalovaný platný certifikát vydaný po 1.novembri 2017. Dovtedy platné certifikáty boli totiž Ministerstvom vnútra SR zneplatnené. Podania podpísané zneplatneným certifikátom totiž systém nemôže prijať. Výmena sa realizuje v klientskych centrách okresných úradov, rovnako ako na oddeleniach vydávania dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru (OR PZ).

Do celkových zdaniteľných príjmov patrí akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený, vrátane príjmu dosiahnutého zo zdrojov v zahraničí. Daňové priznanie nemusí podať ten daňovník, ktorý dosiahol v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na území SR a požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. 

štvrtok 15. marca 2018

Technológie: Príležitosť na rast

Manažment súkromných spoločností vníma budúcnosť ich firiem v najbližších dvoch rokoch optimisticky. Hlavným dôvodom je globálny rast svetovej ekonomiky, ktorý nastal prvýkrát po desiatich rokoch. 

Dve tretiny vrcholových manažérov tak veria, že príjmy spoločností budú v tomto roku rásť. Potvrdil to prieskumu Deloitte Private: Globálne perspektívy súkromných spoločností: plány, priority a očakávania (Global perspectives for private companies: Plans, priorities, and expectations). Hoci súkromné spoločnosti na celom svete pociťujú optimizmus, prieskum odhalil aj niekoľko rozdielov, týkajúcich, sa najväčších rizík rastu v jednotlivých regiónoch. „Napríklad respondenti v regióne EMEA, kam patrí aj Slovensko, považujú za najväčšiu výzvu nábor zamestnancov“, vysvetlil Patrik Ferko. Aby firmy prekonali neustále výzvy v oblasti náboru, naplnili svoje rastúce potreby pracovnej sily a podporili udržanie zamestnancov, 42% z nich plánuje v najbližšom roku investovať do školení pre svojich zamestnancov a 31% do rozvojových programov pre lídrov.

Napriek celosvetovo rastúcej ekonomike respondenti z jednotlivých regiónov vnímajú aj niektoré hrozby, napr.  menové výkyvy, slabší dopyt na domácom trhu, prísnejšie regulačné požiadavky a technologické náklady. Reakciou je zvyšovanie produktivity, zameranie sa na vývoj nových produktov a služieb a dosahovanie rastu na existujúcich trhoch. Nárast príjmov vzhľadom na vývoj na medzinárodných trhoch pritom očakáva 27% respondentov.

V ére rýchleho rozvoja technológií využívajú súkromné spoločnosti zmeny v digitálnej oblasti na náskok pred konkurenciou. Dve tretiny respondentov spája technologický pokrok s novými príležitosťami a pozitívnymi výsledkami. Existuje vščak aj niekoľko negatívnych vplyvov, ktoré zmeny so sebou prinášajú: zmeny v očakávaniach klientov, makroekonomické zmeny či zmeny v regulácii. Takmer polovica respondentov je presvedčená, že trh v najbližších rokoch zmenia netradiční konkurenti.

Napriek obmedzenej aktivite v oblasti fúzií a akvizícií v minulom roku, prieskum naznačuje ich možný návrat ako nástroj strategického rastu. V budúcom roku 42% respondentov predpokladá možnosť akvizície či fúzie, zatiaľčo 26% respondentov očakáva, že sa stanú jej cieľom.

Strom roka: 16. ročník vyhlásený

Nadácia Ekopolis vyhlásila ďalší ročník ankety, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem o životné prostredie. Jednotlivci, mestá, školy či organizácie môžu prihlasovať stromy, ktoré sú ich srdcu blízke do konca apríla 2018. 

Z prihlásených stromov vyberie odborná komisia 12 finalistov. Verejné hlasovanie ankety začne na festivale Pohoda v Trenčíne a bude trvať do konca septembra 2018.  Nadácia sa rozhodla vytvoriť aj Instagram súťaž, ktorá bude prebiehať počas festivalu Pohoda. Fotografie a príbehy stromov - finalistov budú uverejnené na webovej stránke Nadácie Ekopolis. Hlasovať bude možné formou hlasovacieho lístka, sms, na webe, ale aj na sociálnej sieti Facebook.

Súťaž bude vyhodnotená v októbri t.r. Strom s najvyšším počtom hlasov získa titul Strom roka 2018 a postúpi do celoeurópskeho finále, teda do ankety Európsky strom roka. Víťazný strom dostane súčasne odmenu v podobe dendrologického posudku a finančný príspevok na ošetrenie. Ošetrovania budú prebiehať s účasťou verejnosti, žiakov a študentov škôl, čím sa má prispieť k osvete o ochrane stromov. Novinkou je zorganizovanie odborného semináru s ukážkou odborného ošetrenia pre zástupcov samosprávy, úradníkov v troch slovenských mestách.

Trend: Aktivity s televízorom

Medzi najčastejšie činnosti, ktoré Slováci zvládajú pri sledovaní televízie, patrí surfovanie na internete a prezeranie sociálnych sietí. Najčastejšie používaným zariadením popri televízií je tak smartfón a počítač. 

Aktuálny výskum Nielsen Admosphere Slovakia (500 respondentov z aktívnej internetovej populácie staršej ako 15 rokov zo Slovenského národného panelu) potvrdil, že Slováci sa venujú popri sledovaní televízie najmä aktivitám v spojení s komunikačnými technológiami: najväčšia časť respondentov (68%) pri televízií surfuje na internete, 53% si prehliada obsah na sociálnych sieťach a 49% sa venuje čítaniu a písaniu správ. Vo všetkých týchto činnostiach sú pritom o niečo aktívnejšie ženy ako muži. Všeobecne však platí, že len veľmi malé percento (5%) popri sledovaní televízie nerobí nič ďaľšie. A 6% respondentov odpovedalo, že televíziu nesleduje.

Najčastejším používaným zariadením popri sledovaní televízie je smartfón - denne ho takto používa 57% respondentov, ktorí sa aspoň niekedy pozerajú na televíziu. Na druhom mieste je počítač (bez ohľadu na typ), ten denne pri televízií používá 40% opýtaných a na treťom tablet, ktorý si pri televízií zapína 16% respondentov. Medzi najmenej používané zariadenia popri sledovaní televízie patria inteligentné zariadenia typu wearables: okuliare, hodinky apod. (denne 5%), herné konzoly (4%) a čítačky elektronických kníh (2%).

EU: Nebezpečné najmä hračky a automobily

Európska komisia zverejnila správu o systéme včasného varovania pred nebezpečnými výrobkami za rok 2017. Vnútroštátne orgány do systému zadali vyše 2.000 varovaní, najčastejšie išlo o hračky — niekoľko modelov fidget spinnerov, automobily a motocykle. 

Celkom 2.201 varovaní viedlo k prijatiu takmer 4.000 opatrení, napr. stiahnutie výrobkov z trhu. V roku 2017 patrili k najviac nahlasovanej kategórii výrobkov hračky (29%), po ktorej nasledovali motorové vozidlá (20%) a odevy, textil a módne doplnky (12%). Pokiaľ ide o druh rizika, v roku 2017 bolo najčastejšie hlásené riziko poranenia (28%) a následne chemické riziko (22%). Väčšina nebezpečných výrobkov nahlásených do systému pochádzala z krajín mimo EÚ. Najčastejšou krajinou pôvodu je pritom Čína. Počet varovaní v roku 2017 však zostáva podobne ako rok predtým stabilne na úrovni 53% (1.155 varovaní). V 413 nahlásených prípadoch (26%) išlo o nebezpečné výrobky s pôvodom v EÚ.

Spotrebitelia čoraz častejšie nakupujú výrobky na internete priamo z tretích krajín. Aj tieto výrobky musia spĺňať bezpečnostné štandardy EÚ. Komisia sa usiluje podnietiť svojich medzinárodných partnerov a internetové platformy k spolupráci. Vydala 1. marca 2018 odporúčanie so súborom opatrení, ktoré by mali prijať internetové platformy a členské štáty v záujme posilnenia svojej činnosti v oblasti boja proti nezákonnému obsahu na internete, a to aj v prípade nebezpečných výrobkov.

V apríli Európska komisia predstaví Novú dohodu pre spotrebiteľov so zámerom zmodernizovať existujúce pravidlá a zlepšiť ochranu spotrebiteľov. Ďalšia etapa modernizácie systému prispeje k tomu, že používatelia si budú môcť jednotlivé varovania pozrieť vo všetkých úradných jazykoch EÚ. V súčasnosti je do systému zapojených 31 krajín (EÚ spolu s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom). Vlastná webová stránka umožňuje prístup k týždennej aktualizácií varovaní. Spotrebitelia aj podniky si môžu vytvoriť personalizované upozornenia o jednotlivých varovaniach a vymieňať si ich cez sociálne médiá. K dispozícii je aj osobitný nástroj, pomocou ktorého môžu firmy rýchlo a účinne informovať vnútroštátne orgány o výrobku, ktorý uviedli na trh a ktorý môže byť nebezpečný. 

streda 14. marca 2018

SR: Platba v hotovosti v obchodoch stále dominuje

Pri pokladni v kamenných prevádzkach pravidelne vyťahuje z peňaženky bankovky a mince až sedem z desiatich Slovákov. A hoci bezhotovostných platieb z roka na rok pribúda, stále sú v menšine.

Bezkontaktné platby sú skôr rozšírenejšie u ľudí s vysokoškolským vzdelaním, na druhej strane hotovosťou platia častejšie ľudia s nižším vzdelaním. Pre spoločnosť Home Credit to zistil prieskum agentúry STEM/MARK. V kamenných obchodoch, napríklad v potravinách, dennodenne platí hotovosťou takmer štvrtina Slovákov a ďalších takmer 50% niekoľkokrát za týždeň. Na druhej strane debetnou kartou, ktorú majú ľudia k svojmu bežnému účtu, platí denne len jeden z desiatich Slovákov a niekoľkokrát za týždeň ďalšia tretina opýtaných. „Na Slovensku v kamenných prevádzkach denne platí hotovosťou dvakrát toľko ľudí ako kartou. Pravidelne hotovosť využíva vyše 70% ľudí. Na druhej strane kartou pravidelne uhrádza takéto nákupy len 45% nakupujúcich. Samozrejme viacerí v priebehu jedného týždňa využívajú aj hotovosť aj kartu", približuje výsledky prieskumu analytik Roman Müller.

Aj nákupy cez internet najčastejšie Slováci nakoniec zaplatia v hotovosti. A to aj napriek tomu, že bezhotovostné platby sú jednoduchšie a rýchlejšie. Tretina Slovákov aspoň raz za mesiac za tovar objednaný cez internet zaplatí v hotovosti až po jeho prevzatí, teda na dobierku. Za to isté obdobie zaplatí za internetový nákup prevodom z účtu len každý piaty človek, podobne je to aj v prípade platby debetnou kartou. Platba kreditnou kartou za nákupy on-line je podľa prieskumu na Slovensku ešte menej rozšírená. 

EU: Cezhraničné investovanie

Európska komisia predložila návrhy predpisov, ktoré podporia alternatívne zdroje financovania a odstránia prekážky cezhraničného investovania.  

Zámerom je oživiť cezhraničný trh pre investičné fondy, podporiť trh EÚ s krytými dlhopismi a väčšia istota pre investorov v súvislosti s cezhraničnými transakciami s cennými papiermi a pohľadávkami. Únia kapitálových trhov by mala mobilizovať kapitál a smerovať ho do všetkých podnikov v EÚ, hlavne malých a stredných, ktoré potrebujú zdroje na to, aby mohli expandovať a prosperovať. Vďaka rýchlemu prijatiu návrhov Európskym parlamentom a Radou budú môcť podniky a investori väčšmi využívať príležitosti jednotného trhu. Komisia súčasne vyzýva spoluzákonodarcov, aby čo najrýchlejšie prijali návrhy kľúčových reforiem na dobudovanie únie kapitálových trhov. Ide napríklad o návrh na posilnenie dohľadu nad kapitálovými trhmi, návrh týkajúci sa reštrukturalizácie podnikov a tiež návrh na poskytnutie nových možností sporenia pre spotrebiteľov. Z dvanástich návrhov, ktoré EK predložila s cieľom vytvoriť predpoklady pre vznik únie kapitálových trhov, spoluzákonodarcovia doteraz schválili len tri.

Európske kryté dlhopisy: Komisia navrhuje spoločné predpisy – smernicu a nariadenie – týkajúce sa krytých dlhopisov. Tie dnes s objemom nesplatených súm vo výške 2,1 bilióna EUR predstavujú jeden z najväčších dlhových trhov v EÚ. Návrhy predpisov majú zabezpečiť, aby úverové inštitúcie väčšmi využívali kryté dlhopisy ako stabilný a nákladovo efektívny zdroj financovania, a to hlavne na menej rozvinutých trhoch. Investorom zároveň ponúkajú širšie a bezpečnejšie možnosti investovania. Ich cieľom je aj zníženie nákladov na úvery a pôžičky pre hospodárstvo ako celok. Komisia odhaduje, že celkové ročné úspory pre dlžníkov v EÚ by sa mohli pohybovať v rozmedzí od 1,5 do 1,9 miliardy EUR.

Cezhraničná distribúcia investičných fondov: Investičné fondy umožňujú nasmerovať do hospodárstva súkromné úspory a prinášajú podnikom väčšie možnosti financovania. Celkový objem trhu EÚ s investičnými fondmi sa pohybuje na úrovni 14,3 bilióna EUR. Tento trh však ešte svoj plný potenciál nenaplnil. Iba o čosi viac ako tretina (37%) fondov podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov a približne 3% alternatívnych investičných fondov je registrovaných na predaj vo viac ako troch členských štátoch. Dôvodom sú okrem iného regulačné prekážky, ktoré v súčasnosti bránia cezhraničnej distribúcii investičných fondov. Cieľom  návrhu je odstrániť tieto prekážky pre všetky druhy investičných fondov, aby bola cezhraničná distribúcia jednoduchšia, rýchlejšia a lacnejšia. Vďaka väčšej konkurencii budú mať investori väčší výber a získajú lepšie ponuky. Pritom zostane zachovaná vysoká úroveň ochrany investorov.

Predpisy týkajúce sa cezhraničných transakcií s pohľadávkami a cennými papiermi: Pri postúpení pohľadávky prenesie veriteľ právo vymáhať pohľadávku na inú osobu výmenou za platbu. Podniky tento systém využívajú, aby získali likviditu a prístup k úverom. V súčasnosti však neexistuje právna istota, podľa ktorého vnútroštátneho práva sa má postupovať pri určovaní majiteľa cezhranične postúpenej pohľadávky. Nové predpisy objasňujú, podľa ktorého práva sa takéto spory majú riešiť. Spravidla by to bolo právo krajiny, v ktorej majú obvyklé bydlisko či sídlo veritelia. Nehľadí sa pritom na členský štát, ktorého súdy alebo orgány tento prípad skúmajú. Návrh podporí cezhraničné investovanie, prístup k lacnejším úverom a zabráni systémovým rizikám.

Komisia prijala tiež oznámenie, podľa ktorého vnútroštátneho práva sa má pri cezhraničnej transakcii určiť majiteľ cenného papiera. Väčšia právna istota prispeje k rozmachu cezhraničných investícií, prístupu k lacnejším úverom a k integrácii trhov.

Aktuálne: Defibrilátori na štadiónoch

Okruh futbalových štadiónov s prístupným automatickým externým defibrilátorom sa rozširuje. Najčastejšie sa umiestňuje práve do priestorov, kde sa združuje veľké množstvo ľudí.

Ďalších päť defibrilátorov bude umiestnených na štadiónoch druholigových klubov Lokomotíva Košice, Nové Mesto nad Váhom, Spišská Nová Ves, Komárno a Trebišov. Automatický externý defibrilátor slúži na zrušenie chorobného rytmu srdca, môže ich používať aj laik.

Súčasťou projektu bude ale aj školenie odborníkmi, ako defibrilátory používať správne. „Viaceré zdravotné incidenty počas futbalových stretnutí totiž ukázali, že je nesmierne dôležité, aby sme disponovali potrebnou technikou a mali na úrovni vyškolený personál, ktorý vie, čo má v krízovej situácii robiť", dodal Peter France zo Slovenského futbalového zväzu. 

e-Maturita: Pre vyše 2.100 prihlásených žiakov

Od utorka 13. marca 2018 sa na celom Slovensku začal týždeň písomných maturít. Na skúšku dospelosti sa v tomto školskom roku prihlásilo 43.541 žiakov, ktorí budú písať maturitné testy na 707 stredných školách. 

Maturantov čaká postupne slovenčina, cudzí jazyk, matematika a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinský jazyk. Žiaci certifikačných stredných škôl si mohli opäť zvoliť absolvovanie maturitných testov z vyučovacích jazykov a matematiky elektronickou formou pomocou počítača. Týka sa to maturity zo slovenské jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry a matematiky. Na elektronickú maturitu sa prihlásilo vyše 2.100 žiakov zo 101 škôl.

Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky si všetky školy môžu prevziať 2. mája 2018 elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené v dňoch 3. – 4. mája 2018.

Všetky informácie o príprave a priebehu MATURITY 2018 sú dostupné na stránkach http://www.nucem.sk/sk/maturita a http://www.etest.sk/e-maturita-2018/. 

utorok 13. marca 2018

Malvér: Zo stránok pre dospelých

Aj v kybernetickom priestore „sex predáva“. Potvrdil to prieskum bezpečnostných analytikov zameraný najmä na to, ako kyberzločinci zneužívajú obsah pre dospelých na škodlivé aktivity. 

Škodlivý súbor zo stránok a aplikácií s obsahom pre dospelých si stiahlo 25% používateľov mobilných zariadení. Viac ako 1,2 milióna ľudí vyšli tak tieto aktivity veľmi draho. Takmer dobrovoľne otvorili dvere kyberzločincom, ktorí prístup k zariadeniu vedeli naozaj výhodne zužitkovať. Či už na získanie citlivých údajov a prístupov k bankovým službám, predaju identít na čiernom trhu alebo za účelom získania finančnej odmeny vo forme výkupného.

Experti objavili až 23 malvérových rodín (kmeňov), ktoré za šteklivým obsahom pre dospelých ukrývali ich skutočné škodlivé aktivity. Najväčšie riziko pri sťahovaní obsahu z neznámych aplikácií s obsahom pre dospelých predstavujú  tzv. clickery. Hneď potom, ako infikujú zariadenie, sa začne malvér preklikávať cez rôzne reklamné odkazy (ad-linky), alebo sa pokúsi prihlásiť používateľa na predplatené služby tzv. WAP-subscription s cieľom obrať ho o jeho predplatený mobilný kredit. Druhým najrozšírenejším typom hrozby v tomto odvetví sú bankingové trojany, ktoré sa tvária ako obľúbené prehrávače videí s obsahom pre dospelých. K často sa vyskytujúcim hrozbám patria aj malvér zameraný na získanie root oprávnení a ransomvér. Značná časť infekcií pochádza aj z legálnych aplikácií známych portálov a služieb.

Vo väčšine prípadov ide o ransomvér, ktorý využíva výhražné taktiky. Ihneď po infikovaní sa používateľovi zobrazí odkaz, že na jeho zariadení bol detekovaný nelegálny obsah (vo väčšine prípadov odkazuje na detskú pornografiu), a preto bolo zariadenie zablokované. Za odomknutie zariadenia požaduje od obete zaplatenie určitej finančnej sumy, teda výkupné.

Aktuálne: Najčastejšie mýty o mozgu

Slovensko sa tento rok po jedenástykrát aktívne pripája k celosvetovej kampani Týždeň mozgu. Od roku 1996 sa vo vyše 60 krajinách konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov.  

Týždeň mozgu je tento rok od 12. do 18. marca 2018. Slováci si môžu vo všetkých krajoch vypočuť prednášky o mozgu, zapojiť sa do zaujímavých diskusií a workshopov, alebo rôznym spôsobom potrápiť svoje mozgové závity. Viaceré poradne zdravia, knižnice, školské zariadenia či zariadenia sociálnych služieb ohlásili, že počas Týždňa mozgu zorganizujú nejakú zaujímavú aktivitu pre občanov. Informujú o nich na svojich webových stránkach alebo v lokálnych médiách. My sme pre Vás vybrali najčastejšie mýty o mozgu spolu s vysvetlením, ako to je v skutočnosti.

Mýtus 1: Využívame len určité percento (10%, 5%, 2% ...) mozgu
Fakt: Nezáleží na tom, čo robíme, náš mozog je neustále aktívny. Niektoré oblasti sú aktívnejšie v rôznych situáciách ako iné, ale celý mozog pracuje nepretržite na 100%.

Mýtus 2: Poškodenie mozgu je vždy nezvratné, neuróny sa neobnovujú, len počas života zanikajú
Fakt: Aj počas života v mozgu pribúdajú nové synaptické spojenia. Záleží od rozsahu a vážnosti zranenia, ale s niektorými poškodeniami sa dokáže mozog vysporiadať. Aj u dospelých je zachovaná tzv. neurogenéza, teda rast nových neurónov.

Mýtus 3: Mozog je sivý
Fakt: Mozog je ružovej až červenej farby, pretože je zásobovaný krvou cez hustú sieť ciev a kapilár. Sivá mozgová hmota, ktorá tvorí zväčša mozgovú kôru je tvorená telami neurónov, pri­čom biela mozgová hmota, ktorá tvorí podkôrové oblasti je tvorená axón­mi. Avšak ani jedna z nich nemá skutočne bielu, resp. sivú farbu.

Mýtus 4: Ľudský mozog je najväčší spomedzi všetkých živočíchov
Fakt: Priemerný ľudský mozog váži 1.300 g, pričom mozog delfína váži pri­bližne rovnako, ale mozog veľryby až 7.800 g a mozog orangutana len 370 g. Väčší teda neznamená lepší a ani inteligentnejší.

Mýtus 5: Alkohol zabíja mozgové bunky
Fakt: Alkohol nevplýva priamo na smrť neurónov, avšak môže nepriaz­nivo ovplyvňovať počet dendritov, čo spôsobuje problémy pri prenose vzruchov medzi neurónmi. Alkohol je neurotoxín a jeho nadmerná a pravidelná konzumácia môže viesť k neurologickým ochore­niam ako Wernicke-Korsakovov syndróm.

Mýtus 6: Používame prevažne pravú alebo ľavú hemisféru
Fakt: Výskum na vyše 1.000 účastníkoch neukázal, že by sme používali jednu hemisféru viac ako druhú. V skutočnosti sú iba niektoré funkcie mozgu (reč) lokalizo­vané viac do jednej z hemisfér, čo nazývame lateralita, ale je pri tom vždy zapojená aj druhá hemisféra.

Mýtus 7: Starší mozog si ťažšie zapamätáva a pamäť vekom oslabuje
Fakt: Veľa ľudí má aktívnu a bystrú myseľ aj vo vysokom veku. Do istej miery zohráva úlohu tiež genetika, avšak najväčší vplyv na vitalitu nášho moz­gu má spôsob života. Primeraná fyzická a mentálna aktivita, zdravá a vyvážená strava a dostatok sociálnych kontaktov pomáhajú udržiavať mo­zog v dobrej kondícii. Je dôležité mozog neustále „zaťažovať“ a trénovať ho. Učenie a všetko nové mozgu prospieva a podnecuje ho k tvorbe nových spojení medzi neurónmi.

EU: Centrum na zlepšenie kvality potravín

Vedomostné centrum pre potravinové podvody a kvalitu potravín bude v rámci Spoločného výskumného centra podporovať tvorcov politík EÚ a vnútroštátne orgány poskytovaním a výmenou najaktuálnejších vedeckých poznatkov o potravinových podvodoch a problémoch s kvalitou potravín. 

Obavy súvisiace s potravinovými podvodmi a kvalitou potravín podkopávajú dôveru spotrebiteľov, čo má nepriaznivé dôsledky na celý potravinový reťazec od poľnohospodárov až po maloobchodných predajcov. Okrem toho môžu byť spotrebitelia vystavení nekalým obchodným marketingovým praktikám, najmä pokiaľ ide o potravinové výrobky, ktoré sa na rôznych trhoch ponúkajú v podobnom balení napriek tomu, že majú odlišné zloženie.

Vedomostné centrum pre boj proti potravinovým podvodom a kvalitu potravín bude:
* koordinovať činnosti zamerané na dohľad nad trhom, napríklad nad zložením a senzorickými vlastnosťami potravín ponúkaných v rovnakom balení a pod rovnakou značkou na viacerých trhoch v celej EÚ,
* prevádzkovať systém včasného varovania a informovania o potravinových podvodoch, napríklad monitorovaním médií a poskytovaním informácií širokej verejnosti,
* prepájať informačné systémy členských štátov a Európskej komisie, napríklad databázy, v ktorých sa opisuje zloženie určitých vysokohodnotných agropotravinárskych výrobkov ako víno a olivový olej,
* generovať informácie o situácii v jednotlivých krajinách, napríklad mapovaním kompetencií a infraštruktúry laboratórií v členských štátoch.

Centrum bude tvoriť vestníky, interaktívne mapy, databázy a pravidelné správy prístupné verejnosti. V plnej miere ho bude financovať Európska komisia. Veľkosť jednotlivých skupín odborníkov bude závisieť od konkrétnej pracovnej úlohy. 

Upozorňujeme: Ďalšia nebezpečná kozmetika

Kontroly v Litve, Rumunsku a v Nemecku upozornili na nové nebezpečné kozmetické výrobky v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky). Predávať sa ale môžu aj na Slovensku. 

Zmäkčujúca pedikúrová maska Skin pedicure mask značky Strictly Professional (výrobná dávka: SPB 0648, batch BJ 24, čiarový kód: 5033940008787) a maska na ruky s gáfrovým olejom Manicure mask with camphor oil značky Strictly professional ( výrobná dávka: SPB 0564, batch BF 24, čiarový kód: 5033940004659) zo Spojeného kráľovstva majú v zložení na obale uvedené Isobutylparaben a Methyldibromo glutaronitrile. Látka Methyldibromo glutaronitrile je pritom konzervať, ktorý nie je povolený v kozmetických výrobkoch.


Rovnako lak na nechty Vitamin Super Nail Hardner značky BNC manicure Miss Rou/ Daewon Cosmetics (výrobná dávka: neuvedené, krajina pôvodu: neuvedené, výrobca: neuvedené) obsahuje v zozname zložiek nepovolené látky Dibutyl Phtalate a Toluenesulfoamide.

A vo farbe na tetovanie INTENZE Terra Di Siena značka: INTENZE (article: ST1199ALEXTER, ref: 21C22515G23150074, batch: RX44Q22Y77W122O72RD68G87IMX40, LOT: SS199, EXP: 11/30/2019) z USA bola zistená prítomnosť ťažkých kovov (nikel: 86 mg.kg -1 a olovo: 11 mg. kg-1).

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na stránke Európskej komisie:  http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm. 

pondelok 12. marca 2018

Aktuálne: Nové vyhlášky ÚRSO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  pripravuje nové vyhlášky, ktorými sa ustanoví cenová regulácia v elektroenergetike, plynárenstve, teplárenstve a vo vodárenstve. Verejnosť bude môcť zaslať podnety v predpokladanom pripomienkovacom konaní v apríli a máji 2018. 

Elektroenergetika: Základným cieľom je úprava výpočtu veličiny WACC pre výpočet povoleného zisku pre regulované subjekty za výkon regulovaných činností v oblasti prenosu elektriny a distribúcie elektriny. Ďalej je to úprava využívania rezervovaných kapacít odberateľom elektriny pri distribúcii elektriny, zabránenie duplicitného účtovania prekročenia rezervovanej kapacity a úprava legislatívno-technických parametrov pri vzorci na určenie ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.

Plynárenstvo: ÚRSO chce upraviť spôsob výpočtu veličiny WACC, ktorá slúži na výpočet povoleného primeraného zisku za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. Spresní sa tiež definícia niektorých ekonomicky oprávnených nákladov. Doplnia sa ustanovenia, ktoré zamedzia neprimeranému doúčtovaniu ceny za prekročenie ročného množstva distribuovaného plynu, resp. dodaného množstva plynu pre tarifné skupiny vzťahujúce sa na zraniteľných odberateľov plynu. Zavedie sa osobitný režim spoplatnenia prekročenia objednaného denného maximálneho množstva odobraného plynu pre odberateľov plynu, ktorých charakter odberu je sezónny.

Teplárenstvo: Cieľom sú zmeny výpočtu niektorých ekonomicky oprávnených nákladov v cene za výrobu, distribúciu a dodávku tepla. ÚRSO chce, aby sa objektívne odzrkadľovali náklady nevyhnutne potrebné na vykonávanie tejto regulovanej činnosti. Navrhovaná úprava spočíva aj v zjednodušení výpočtu maximálnej výšky ceny zemného plynu v cene tepla a v úprave ekonomicky oprávnených fixných nákladov v špecifickom prípade, ak dodávateľ tepla priberie nových odberateľov. V prílohách sa k predmetnej vyhláške odstránia niektoré technické nepresnosti.

Vodárenstvo: Novou vyhláškou chce ÚRSO zabezpečiť pri zmene cenových rozhodnutí o maximálnych cenách za vodné a stočné počas regulačného obdobia 2017-2021 zohľadnenie výšky primeraného zisku a uplatnenie odpisov z majetku používaného na regulovanú činnosť vo výške, ktorá je ekonomicky oprávneným nákladom. Navrhovaná úprava spočíva v úprave vzorca pre výpočet primeraného zisku pri zohľadnení využitia kapacity vodohospodárskeho majetku, ktorý sa používa na regulovanú činnosť a v úprave výpočtu faktora investičného rozvoja.

EU: Akčný plán pre finančné technológie

Finančný sektor je najväčším používateľom digitálnych technológií a je významnou hybnou silou v digitálnej transformácii hospodárstva. 

V novom akčnom pláne sa stanovuje 23 krokov, ktorými by sa umožnil rozmach inovačných obchodných modelov, podpora šírenia nových technológií, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a integrity finančného systému.

Hlavné aktivity
- Komisia vytvorí Laboratórium EÚ v oblasti finančných technológií, v ktorom sa budú európske a vnútroštátne orgány stretávať s poskytovateľmi technológií v neutrálnom a nekomerčnom priestore.
- Komisia už vytvorila monitorovacie stredisko a fórum EÚ pre technológiu blockchainu. Tento rok bude informovať o výzvach a možnostiach kryptoaktív. Pracuje na komplexnej stratégii pre technológiu distribuovanej databázy transakcií a blockchain, ktorá sa týka všetkých odvetví hospodárstva. Distribuovaná databáza transakcií je informačná databáza, ktorá je spoločná pre celú sieť, najznámejším druhom je blockchain.
- Komisia uskutoční konzultáciu na tému, ako najlepšie podporiť digitalizáciu informácií zverejnených kótovanými spoločnosťami v Európe, a to aj prostredníctvom využitia inovačných technológií na prepojenie národných databáz. Investori tak získajú oveľa ľahší prístup ku kľúčovým informáciám, aby mohli prijímať informované investičné rozhodnutia.
- Komisia bude organizovať pracovné semináre s cieľom zlepšiť výmenu informácií, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť.
- Komisia predloží plán s osvedčenými postupmi týkajúcimi sa tzv. experimentálnych regulačných prostredí (regulatory sandboxes), ktorý vychádza z usmernenia európskych orgánov dohľadu. Experimentálne regulačné prostredie je rámec vytvorený regulačnými orgánmi umožňujúci začínajúcim podnikom v oblasti finančných technológií a iným inovátorom realizovať živé experimenty v kontrolovanom prostredí pod dohľadom regulačného orgánu. Získavajú popularitu najmä na rozvinutejších finančných trhoch.

Nariadenie o kolektívnom investovaní po schválení v Európskom parlamente a v Rade umožní požiadať o značku EÚ, ktorá umožní ponúkať služby v celej únii. Investori budú v rámci platforiem kolektívneho financovania chránení jasnými pravidlami pre zverejňovanie informácií, pravidlami týkajúcimi sa správy a riadenia rizík a jednotného prístupu k dohľadu. 

Výzva: Cloud pre obce

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejnil výzvu na národný projekt „Migrácia IS obcí do vládneho cloudu Plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa“ (DCOM+). 

Projekt DCOM+ spočíva v migrácii informačných systémov obcí do vládneho cloudu a vytvorenie predpokladov na pripojenie ďalších obcí a miest do vládneho cloudu v nadväznosti na už implementovaný projekt Dátové centrum obcí a miest, do ktorého bolo pripojených 1.511 obcí a miest. Rozšíri sa tak dostupnosť koncových služieb (napr. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, Platenie miestnych daní, Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a Registrovanie psa) v jednotlivých obciach a mestách. O DCOM+ už prejavilo záujem 624 obcí. Okrem toho sa predpokladá záujem ďalších 449 obcí. Na konci projektu v roku 2020 by malo byť do projektu zapojených 86% miest a obcí Slovenska.

Prínosom pripojenia ďalších obcí a miest v rámci projektu DCOM+ je výrazné zníženie nákladov miest a obcí o informačné systémy, pričom aktuálnosť, prevádzku a údržbu bude garantovať DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Tento prístup umožní jednoduchšie fungovanie samosprávy a tým zásadnej zmeny kvality poskytovaných služieb pre občanov a podnikateľov. Ďalším prínosom pre samosprávu je ušetrenie investícií do budovania samostatných dátových centier pre jednotlivé obce a mestá.

Riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII) schválil tento projekt v decembri 2017. Celková maximálna suma vyčlenená na realizáciu predmetného projektu predstavuje 31.440.257,18 eur. Vyzvania na národné projekty sú spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na  informatizacia.sk, opii.gov.sk a partnerskadohoda.gov.sk.  

Novinka: Centrálne úradné doručovanie

Nový projekt Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) má byť spustený v plnej prevádzke už v novembri t.r. Štátu môže priniesť počas desiatich rokov úsporu až 120 miliónov eur. 

Pri odosielaní úradnej zásielky občanovi Slovenska už nebude musieť úrad zisťovať, či má, alebo nemá aktivovanú elektronickú schránku. Urobí to zaňho automaticky systém a ak občan nemá aktivovanú elektronickú schránku, kam by mu inak prišli všetky úradné dokumenty, systém pošle dokument na listinné doručovanie – do poštového podniku, odkiaľ sa už dostane do rúk príjemcu. Na základe stanoviska Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb NASES spustil priame rokovacie konanie s podnikom Slovenská pošta, ktorý bude listinné doručovanie realizovať. Slovenská pošta totiž podľa vyjadrenia regulátora ako jediná vlastní licenciu distribuovať úradné dokumenty.

Centrálne úradné doručovanie sa podľa zákona o e-Governmente v plnom rozsahu spustí v novembri 2018 pre 34 štátnych organizácií, vrátane všetkých ministerstiev, Finančnej správy SR alebo Štatistického úradu SR. Na systém centrálneho doručovania povinne pripoja všetky hlavné orgány verejnej moci. Zapájanie úradov bude postupné počas pilotnej prevádzky ešte pred zákonom stanoveným termínom. Prvým pilotným partnerom bude Ministerstvo dopravy a výstavby SR.  

piatok 9. marca 2018

EU: Ženy v digitálnom veku

Komisia pri príležitosti 110. Medzinárodného dňa žien vydáva správu o rovnosti medzi ženami a mužmi a predkladá aj správu o ženách v oblasti technológií. 

Technologický sektor do roku 2020 vytvorí 500.000 nových pracovných miest. Z uverejnenej štúdie  o postavení žien v digitálnom veku vyplýva, že väčší počet žien na digitálnych pracovných miestach by mohol posilniť HDP v EÚ o16 miliárd EUR ročne. Ženy však predstavujú iba 24,9% absolventov technicky zameraných vysokých škôl. Pokiaľ ide o podnikanie v oblasti technológií, majú začínajúce podniky, ktoré vlastnia ženy, väčšiu šancu na úspech, avšak štúdia ukazuje, že len 14,8% začínajúcich podnikov zakladajú ženy.

Zároveň s touto správou Európska komisia pripomenula už v minulý rok predložený návrh na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pre pracujúce rodiny, akčný plán na boj proti rozdielu v odmeňovaní žien a mužov a financovanie opatrení na zvyšovanie povedomia vyzvala na ukončenie násilia páchaného na ženách. V správe sa poukazuje na to, že ženy stále čelia problémom v rôznych oblastiach.

* Hoci majú európske ženy lepšie vzdelanie ako muži (v roku 2016 malo vysokoškolské vzdelanie 44% žien vo veku 30 – 34 rokov v porovnaní s 34% mužov), v rozhodovacích pozíciách v spoločnostiach sú naďalej zväčša nedostatočne zastúpené a ešte stále zarábajú v priemere v celej EÚ o 16% menej ako muži.
* Ženy sú nedostatočne zastúpené aj v politike. V šiestich krajinách (Grécko, Chorvátsko, Cyprus, Lotyšsko, Maďarsko a Malta) predstavujú ženy menej než 20 % členov parlamentu.
* V priemere 44% Európanov si myslí, že ženy by sa mali starať o domácnosť a o rodinu. V jednej tretine členských štátov EÚ zastáva tento názor najmenej 70% obyvateľov.
* Násilie je naďalej príliš rozšírené: každá tretia žena v Európe už od svojich 15 rokov zažila fyzické či sexuálne násilie. Takisto 55% žien v EÚ čelilo sexuálnemu obťažovaniu.