piatok 27. apríla 2018

IT Fitness Test: Analýza IT zručností pokračuje

Tento rok bude testovanie IT zručností na Slovensku prebiehať od 26. apríla do konca roka a zapojiť sa doň môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie. 

Podmienkou je registrácia na webe itfitness.sk a zapojenie sa do samotného testovania. Hlavným cieľom zostáva preverenie digitálnych kompetencií a zručností u žiakov základných a stredných škôl a zároveň testovanie úrovne IT znalostí učiteľov. Test je rozdelený na dve základné časti, a to nepovinnú Informačnú časť a Vedomostno-kompetenčnú časť, v ktorej riešiteľov čaká testovanie v 5 oblastiach. Test pre základné školy obsahuje 20 otázok, o čosi náročnejší bude test pre stredné a vysoké školy - IT zručnosti a digitálnu gramotnosť žiakov preverí v 25 otázkach. Všetci riešitelia testu získajú po jeho absolvovaní certifikát, pričom snahou IT Asociácie Slovenska je zaradiť certifikát medzi všeobecne akceptované dokumenty, ktoré by zamestnávatelia zohľadňovali pri pracovných pohovoroch a prijímaní uchádzača do zamestnania.

Aktuálny ročník IT Fitness Testu bude obohatený o novú funkcionalitu, vďaka ktorej budú pedagógovia získavať informácie o tom, ako v testovaní uspela konkrétna trieda, či priemerný čas potrebný na riešenie jednotlivých úloh. Rozšírená funkcionalita zároveň umožní manažmentu školy monitorovať úspešnosť riešenia testu a získať tak komplexné informácie o digitálnych zručnostiach svojich žiakov.

Girl's Day: Deň žien v IT

Štvrtý štvrtok vo štvrtom mesiaci je vo svete známy aj ako Deň žien v IT s tradíciou vo viac ako 166 krajinách. Už piaty rok si tento deň pripomína aj Slovensko s hlavným cieľom ukázať ženám, že svet informačných technológií vôbec nemusí byť nudný.

Napriek tomu, že v bežnom živote sme stále viac konfrontovaní s technológiami, u slovenských žien sa vývoj za sledovaných desať rokov uberal opačným smerom. Napr. v IT divíziách Siemens zamestnáva 10% žien, čo je mierne nad priemerom Slovenska. Pritom ešte v roku 2006 bol IT sektor na Slovensku z jednej tretiny ženský biznis. V tom období to bolo v Nemecku 20,3%. Dnes nás predbehli Češky (11,2%), Maďarky (13,1%), ale aj Poľky (14,5%) či Rakúšanky (17,2%). Pritom celoeurópsky podiel žien, ktoré sa venujú IT po desaťročia, sa blíži k hranici len 17%.

Na základe údajov Európskej únie len od roku 2006 na Slovensku narástol počet mužov v IT sfére zo 66,7% na takmer 91%. Slováci tak kopírovali celoeurópsky trend nárastu, keďže v rámci únie sa počet mužov v IT za desať rokov zvýšil o takmer 6%. U slovenských žien bol trend úplne opačný, ich počet v oblasti IT klesol na nelichotivých 9,2%.   

štvrtok 26. apríla 2018

EU: Posilnenie ochrany oznamovateľov

Škandalózne prípady Dieselgate, Panama Papers, LuxLeaks alebo prebiehajúce odhalenia súvisiace s Cambridge Analytica ukázali, že oznamovatelia môžu hrať dôležitú úlohu pri odhaľovaní nezákonných činností, ktoré poškodzujú verejný záujem. 

Ochrana oznamovateľov v jednotlivých štátoch EÚ je v súčasnosti rozdrobená a nejednotná. Iba 10 členských štátov dnes oznamovateľom garantuje plnohodnotnú ochranu. Inde je táto ochrana iba čiastočná a vzťahuje sa len na konkrétne odvetvia alebo kategórie zamestnancov. Občania, ktorí odkryjú nelegálne činnosti, by za svoje konanie nemali byť trestaní. V skutočnosti však zato mnohí z nich zaplatia svojím miestom, povesťou či dokonca zdravím: až 36% pracovníkov, ktorí nahlásili neprávosť, následne čelilo odvetným krokom (prieskum Global Business Ethics Survey z roku 2016). Ochrana oznamovateľov takisto pomôže brániť slobodu prejavu a slobodu médií. Má kľúčový význam pre ochranu právneho štátu a demokracie v Európe.

Nový návrh nastaví celoúniové štandardy, ktoré zaručia vysokú úroveň ochrany oznamovateľov o porušení práva EÚ tak v rámci organizácie ako aj verejným orgánom. Oznamovatelia budú zároveň chránení pred prepustením, degradáciou či inými formami odvetných opatrení. Vnútroštátne orgány budú mať povinnosť informovať občanov a zaškoliť orgány verejnej správy, ako postupovať vo vzťahu k oznamovateľom. Novým návrhom sa zaistí celoúniová ochrana pre oznamovateľov porušení európskej legislatívy v týchto oblastiach: verejné obstarávanie; finančné služby, boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu; bezpečnosť výrobkov; bezpečnosť dopravy; ochrana životného prostredia, jadrová bezpečnosť; bezpečnosť potravín a krmív, zdravie a dobré životné podmienky zvierat; verejné zdravie; ochrana spotrebiteľa; súkromie, ochrana údajov a bezpečnosť sietí a informačných systémov. Vzťahuje sa aj na porušenia pravidiel hospodárskej súťaže EÚ, porušenia a zneužívanie pravidiel zdaňovania právnických osôb a poškodenie finančných záujmov EÚ. Komisia privíta, ak členské štáty pôjdu ešte ďalej a nad rámec týchto minimálnych noriem zavedú komplexné rámce na ochranu oznamovateľov, ktoré budú vychádzať z rovnakých zásad.

Všetky spoločnosti, ktoré majú viac ako 50 zamestnancov alebo ročný obrat vyšší ako 10 miliónov eur, budú musieť zaviesť interný postup spracúvania informácií od oznamovateľov. Nová právna úprava sa bude týkať aj štátnych a regionálnych orgánov a obcí nad 10.000 obyvateľov. Zriadené ochranné mechanizmy budú povinne zahŕňať:
* jasné oznamovacie kanály vo vnútri organizácie aj navonok, ktoré zaručia dôvernosť;
* trojstupňový systém oznamovania:
- vnútorné oznamovacie kanály;
- oznamovanie príslušným orgánom – ak vnútorné kanály nefungujú alebo ak dôvodne nemožno očakávať, že by fungovali (napríklad ak by využitie vnútorných kanálov mohlo ohroziť účinnosť vyšetrovacích činností zodpovedných orgánov);
- verejné/mediálne oznamovanie – ak po oznámení cez iné kanály nedošlo k prijatiu primeraných opatrení alebo ak existuje bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu alebo nezvratné poškodenie;
* povinnosť orgánov a podnikov poskytovať spätnú väzbu: v prípade oznamovania cez vnútorné kanály budú orgány a podniky musieť do troch mesiacov reagovať na správy oznamovateľov a poskytnúť im následné informácie;
* zabránenie odvetným opatreniam a účinná ochrana: všetky formy odvetných opatrení sú zakázané a mali by sa sankcionovať. Ak oznamovateľ čelí odvetným opatreniam, mal by mať prístup k bezplatnému poradenstvu a primeraným opravným prostriedkom (napríklad k možnostiam zastaviť obťažovanie na pracovisku alebo zabrániť prepusteniu). Dôkazné bremeno sa v takýchto prípadoch presunie tak, aby daná osoba alebo organizácia museli preukázať, že sa svojím konaním nechcú pomstiť oznamovateľovi. Oznamovatelia budú takisto chránení v súdnych konaniach, predovšetkým tým, že budú oslobodení od zodpovednosti za zverejnenie informácií.

Aktuálne: Zelená škola na Slovensku

Inovátori a startupisti môžu svoju rozpracovanú ekoinováciu prihlásiť na bratislavskú Zelenú inovačnú a podnikateľskú letnú školu, ktorá sa po prvom ročníku v Nemecku presúva na Slovensko.  

Spoločne s odborníkmi tu nájdu spôsob, ako svoj nápad, riešenie v oblasti životného prostredia a udržateľného rozvoja posunúť k reálnemu podnikateľskému plánu. Hlavným cieľom je, aby účastníci získali nové znalosti v oblasti zhodnocovania svojho potenciálneho biznis plánu, ale aj jeho financovania, marketingu či ochrany duševného vlastníctva. K dispozícii budú pre účastníkov tiež experti z oblasti ekoinovácií a „zeleného sektora“, od ktorých môžu získať spätnú väzbu. Svoje vlastné projekty odprezentujú účastníci na záver pred odbornou porotou.

Do Zelenej inovačnej a podnikateľskej letnej školy sa môžu prihlásiť startupové tímy, ale aj individuálne eko talenty do 31. mája t.r. vyplnením registračného formulára. Zelená letná škola sa uskutoční v dňoch 25. - 28. Júna 2018. Účasť na podujatí je bezplatná. Registračný formulár a ďalšie potrebné informácie nájdu záujemcovia na ecoinnovative.eu. Podujatie sa koná v rámci medzinárodného projektu EcoInn Danube, ktorý je súčasťou Dunajského nadnárodného programu Interreg Danube spolufinancovaného fondmi Európskej únie. Koordinátorom projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR. 

SR: Zlepšenie fungovania obchodného registra

Vláda SR schválila rad opatrení, ktorých postupným zavedením sa má dosiahnuť zlepšenie súčasného fungovania a efektivity obchodného registra, čím prispejú tiež k zlepšovaniu podnikateľského prostredia.  ​

Opatrenia majú byť realizované v dvoch na seba nadväzujúcich fázach – v prvej do 31. decembra 2018 a v druhej do 31. decembra 2020.

Oprava neaktuálnych údajov v obchodnom registri: odstránenie chybovosti a nekorektnosti údajov najmä prostredníctvom údajov z referenčných registrov ako aj prostredníctvom skúmania plnenia zákonných podmienok registrácie. Vyústi to do tzv. čistenia údajov obchodného registra a registrového súdu, kde sa zapísané osoby nespĺňajúce podmienky registrácie (napr. obchodné spoločnosti, ktoré majú stále vedené základné imanie v slovenských korunách) vymažú z úradnej povinnosti (výmaz tzv. mŕtvych obchodných spoločností). Rešpektovať sa bude ochrana možných veriteľov ako aj opatrenia na boj proti daňovým podvodom.

Elektronizácia procesov: elektronický spôsob podávania návrhov na zápis údajov, na zápis zmeny zapísaných údajov a na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra zjednoduší viaceré procesy na strane súdov aj na strane osôb, ktoré ich podávajú. Navrhuje sa preto, aby návrh do obchodného registra bolo možné podávať na súd len elektronicky. Zároveň by sa mali zaviesť elektronické formuláre s automatickou kontrolou údajov navrhovaných na zápis alebo zmenu oproti údajom uvedeným v iných (najmä referenčných) registroch.
Pre osoby, ktoré nebudú môcť z rôznych dôvodov komunikovať elektronicky, zostane zachovaná možnosť podať návrh do obchodného registra najmä prostredníctvom advokáta, notára, či jednotného kontaktného miesta a neskôr tiež externých registrátorov.

Efektívnejšie prepojenie s referenčnými registrami a inými zdrojovými registrami: podávanie návrhov v elektronickej forme predpokladá efektívnejšiu integráciu s príslušnými registrami (či už referenčnými alebo zdrojovými), čo umožní preberanie údajov, ktoré už sú v informačných systémoch verejnej správy k dispozícii. Odpadne tak viacero obdobných administratívnych záťaží spojených s nevyhnutnosťou viacnásobnej registrácie údajov na viacerých miestach. Zároveň sa tým aj zníži chybovosť zapisovaných údajov, ktoré môžu vznikať najmä pri ich manuálnom prepisovaní. A spolu s opatreniami zameranými na odstránenie chybovosti už zapísaných údajov sa týmto tiež vytvorí predpoklad, aby údaje zverejnené v obchodnom registri na internete boli právne záväzné.

Odbremenenie registrových súdov: popri registrovom súde by boli oprávnení pôsobiť aj tzv. externí registrátori (notári). Výhoda bude najmä v dostupnejších a komfortnejších službách a v  odbremenení súdov od časti agendy, ktorá je administratívna a nesúvisí priamo s vedením súdnych sporov.

Optimalizácia sústavy registrových súdov: obchodný register vedie osem registrových súdov. Toto prináša viacero odlišností v postupoch jednotlivých súdov, čo pre zapísané osoby predstavuje aj právnu neistotu. Optimalizovaním počtu registrových súdov sa zlepší predvídateľnosť rozhodovania a ich postupov pri registrácii údajov v obchodnom registri. 

Upozorňujeme: Chybná varná doska

Plynové varné dosky Eldslaga, ktoré si spotrebitelia zakúpili v sieti IKEA pred 1. januárom 2018, je potrebné si nechať opraviť.

Upozornenie týkajúce sa tovaru zakúpeného v Európe vydala samotná spoločnosť na základe kontroly v Belgicku. Pri výrobe došlo u dodávateľa k omylu a do jedného z horákov varnej dosky bol nainštalovaný nesprávny vstrekovací plynový ventil, čoho dôsledkom sú zvýšené emisie oxidu uhoľnatého (CO) nad povolené limity Európskej únie. Podľa skúmania nehrozí zvýšené nebezpečenstvo požiaru či výbuchu a zatiaľ neboli hlásené žiadne prípady nehody.

IKEA vyzýva zákazníkov na Slovensku, ktorí si takúto varnú dosku zakúpili, aby prestali používať veľký horák v pravom hornom rohu varnej dosky (ostatné horáky sú bezpečné) a obrátili sa na Kontaktné centrum IKEA na tel. č. 02/48 226 111. Na odstránenie chyby je potrebné, aby zákazníka navštívil servisný technik a varnú dosku opravil. Táto služba je bezplatná a ani doklad o kúpe (pokladničný blok) nie je potrebný! 

streda 25. apríla 2018

Radíme: Sociálne poistenie

Pred odchodom za prácou do krajín Európskej únie (EÚ) si overte, kde a ako budete platiť sociálne poistenie.  

Je to dôležité, aby ste vedeli, ktorým zákonom budete v zahraničí podliehať, kde sa máte hlásiť a poistiť, a teda prípadne aj žiadať o príslušné dávky (napr. nemocenské, materské, dávku v nezamestnanosti). O priznanie dávky sa spravidla žiada tam, kde ste boli naposledy poistení. Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, aby ste sa o svoje práva a povinnosti zaujímali v konkrétnej inštitúcii sociálneho zabezpečenia v tom štáte, do ktorého odchádzate pracovať. Príslušné inštitúcie členských štátov EÚ, ktoré občanom poskytnú potrebné informácie, sú zverejnené aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne: Verejný adresár európskych inštitúcií sociálneho zabezpečenia. Pre zamestnancov aj SZČO totiž platí, že sociálne poistení môžu byť len v jednej krajine EÚ.

Zamestnanec, resp. SZČO obvykle podlieha v oblasti sociálneho zabezpečenia právnym predpisom tej krajiny, v ktorej reálne vykonáva činnosť/pracuje (s výnimkou situácie, v ktorej si uplatní tzv. inštitút vyslania a bude mať vystavené potvrdenie PD A1 – vtedy zostáva poistencom Sociálnej poisťovne). Čiže napr. v prípade brigády v Španielsku sa bude takýto zamestnanec či SZČO, ktorý bude pracovať v Španielsku, riadiť španielskymi právnymi predpismi a tam sa musí aj prihlásiť a platiť poistné. Zamestnancom pracujúcim výhradne na území štátu EÚ taktiež odporúčame, aby si po príchode v tamojšej inštitúcii sociálneho zabezpečenia overili, či ich zahraničný zamestnávateľ na sociálne poistenie aj skutočne prihlásil.

Sociálna poisťovňa tiež upozorňuje, aby si poistenci pri odchode zo štátu, v ktorom vykonávali zárobkovú činnosť, požiadali o potvrdenie dôb poistenia v príslušnej inštitúcii sociálneho zabezpečenia, teda ešte pred návratom na Slovensko. 

Aktuálne: Nezamestnaní mladí sú ochotní sa kvôli práci vycestovať

Až 23% nezamestnaných Slovákov vo veku 20 - 34 rokov je ochotných presťahovať sa za prácou do iného členského štátu EÚ, zatiaľ čo na zmenu bydliska v rámci vlastnej krajiny by pristúpilo len 14% z nich.  

SR je v tomto smere medzi ôsmimi krajinami s „obráteným“ pomerom oproti väčšine a na druhej priečke podľa rozdielu, hneď za Bulharskom (23% : 12%). Väčšina krajín EÚ má pritom tento pomer obrátený - väčšina mladých ľudí sa za prácou nechce sťahovať do iného štátu, radšej tak urobí v rámci svojej rodnej krajiny. Vyplýva to z analýz zverejnených koncom marca 2018 Eurostatom, štatistickým úradom Európskeho spoločenstva, ktoré sa týkali pracovného trhu mladých ľudí v rámci EÚ vo veku 20 – 34 rokov a vypracované boli na základe dát European Labour Force Survey.

V uvedenej vekovej skupine až 89% ľudí pracujúcich v SR nezmenilo pri nástupe do svojho terajšieho zamestnania miesto svojho bydliska (extrémom je 98% v Taliansku), pričom v rámci krajiny sa presťahovalo za miestom len 6% (v Írsku 26%) a z inej členskej krajiny sa prisťahovalo 5% (v Luxembursku 12%). V poslednom uvedenom prípade je pritom kontinentálny priemer pod 1%. Navyše viac ako polovica nezamestnaných mladých Slovákov, konkrétne 56%, nie je naklonených myšlienke presťahovať sa za prácou. K európskemu štandardu na úrovni 50% sa to blíži oveľa výraznejšie ako zistená neochota k pracovnej mobilite u Malťanov (73%), Holanďanov (69%) či Cyperčanov (68%).

Prieskum zamestnaneckých preferencií / Candidate Survey 2017 ukazuje, že 46% respondentov zo vzorky 1.503 kontaktovaných sa už niekedy sťahovalo za prácou, z nich 43% do zahraničia. Troma hlavnými dôvodmi boli nedostatok práce, ponuka práce a mzda. Až 48% respondentov udáva, že pravidelne jazdí pracovne do zahraničia. Hlavným motivujúcim faktorom pre prácu v zahraničí je lepšia mzda (73%). Presne polovica všetkých sťahovaní za prácou v rámci SR sa udiala do iného kraja, iba 2% boli v rámci rovnakého okresu (5% do iného okresu pri zachovaní kraja).

Trend: Predražené byty

Ceny nehnuteľností na Slovensku budú pravdepodobne ďalej rásť, pričom sa to dotkne najmä starších bytov. Ceny novostavieb závisia od ponuky developerov.

Priemerná cena bytu v krajských mestách SR sa v tento rok v marci oproti februáru zvýšila z 1.496 eur za meter štvorcový na 1.534 eur (2,5%). Rástli hlavne ceny starších bytov. Hodnota nových sa vyvíjala nejednoznačne, niekde medzimesačne aj poklesla. Dôvodom je podľa analytika Vladimíra Kubrického to, že záujemcov o bývanie obmedzujú finančné možnosti najmä v tomto segmente, keďže ceny novostavieb sú vyššie. Priemerný rozdiel medzi novými a staršími dvojizbovými bytmi je 17%. Očakávané zvýšenie cien bytov spája so zmenami v oblasti financovania nehnuteľností prostredníctvom bankových úverov. Národná banka Slovenska pripravuje opatrenie, podľa ktorého by celkové zadlženie na osobu nemalo prekročiť osemnásobok jej čistého ročného príjmu. Záujemcovia to môžu pochopiť ako signál na okamžité riešenie vlastného bývania skôr, ako začnú platiť nové pravidlá národnej banky, kedy už úver možno nedostanú.

Najväčšia kúpyschopnosť obyvateľstva je podľa analytika v hlavnom meste, ktoré dominuje v cenách bytov. V segmente starších dvojizbových bytov sa cena pohybuje okolo 2.300 eur/m2. Najdrahšie staršie dvojizbové byty sú v rámci Bratislavy v Starom Meste, kde je ich cena na úrovni 2.681 eur/m2, nasleduje Nové Mesto na úrovni 2.479 eur/m2 a Ružinov s cenou 2.353 eur/m2. Najnižšie ceny v rámci Bratislavy sú vo Vrakuni (1.752/m2). V Trnave, Nitre, Žiline a Košiciach sa ceny bytov pohybujú od 1.400 do 1.600 eur/m2, zatiaľčo v Trenčíne, Banskej Bystrici a Prešove sú ich ceny v rozmedzí od 1.100 do 1.300 eur/m2. 

EU: Schvaľovanie nových automobilov a ich kontroly

Každý členský štát bude musieť každoročne vykonať minimálny počet skúšok automobilov - skontrolované musí byť aspoň jedno vozidlo na každých 40.000 automobilov prihlásených do evidencie v danom členskom štáte v predchádzajúcom roku. 

Minimálne 20% týchto skúšok sa musí týkať aj emisií. Členské štáty s nízkym počtom zaregistrovaných vozidiel budú musieť skontrolovať aspoň päť automobilov ročne. Overiť dodržiavanie predpisov bude môcť vykonať aj Európska komisia, ktorá bude mať právomoc udeliť výrobcom automobilov administratívne pokuty až do výšky 30.000 eur za každé nevyhovujúce vozidlo. Komisia tiež bude mať právomoc nariadiť stiahnutie vozidiel v celej únii.

Nová legislatíva zavádza nový režim testovania vozidiel, ktorý by mal zaručiť, že schválené vozidlo počas celého svojho životného cyklu neprekročí emisné limity. Poskytovatelia služieb technickej kontroly budú v tejto súvislosti pravidelne kontrolovaní nezávislými audítormi.

Majiteľom automobilov, ktorí budú nútení nechať si vozidlo po výzve výrobcu opraviť, bude odstránenie výrobcom zapríčineného nedostatku uhradené. Výrobcovia budú zároveň povinní poskytnúť prístup k relevantným informáciám nevyhnutným na vykonanie akejkoľvek opravy vozidla aj nezávislým autoservisom, aby si majitelia automobilov mohli vybrať, u koho a za akú cenu si nechajú vozidlo opraviť.

Nové pravidlá by mali nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2020.

utorok 24. apríla 2018

Aktuálne: Advokáti poradia aj tento rok zadarmo

Slovenská advokátska komora každoročne oslavuje výročie prijatia zákona, ktorým sa v roku 1990 vytvoril rámec pre novú advokáciu. Pri príležitosti Dňa advokácie budú advokáti aj tento rok poskytovať v deviatich slovenských mestách právne rady bezplatne. 

Podľa zverejnených informácií na internete sa záujemcovia o právnu pomoc budú môcť poradiť s advokátmi v stredu 25. apríla 2018 v čase od 9.00 do 14.00 hod.:
- v mestskom úrade v Nitre,
- v mestskom úrade v Banskej Bystrici,
- v mestskom úrade v Trnave,
- v mestskom úrade v Trenčíne,
- v mestskom úrade v Žiline,
- v mestskom úrade v Prešove,
- v mestskom úrade  v Poprade,
- v regionálnej kancelárii SAK v Košiciach na Floriánskej 19,
- v sídle SAK v Bratislave na Kolárskej 4. 

EU: Kvalitnejšie biopotraviny

Europoslanci schválili novú legislatívnu úpravu, ktorá by mala zvýšiť kvalitu produktov ekologickej výroby a prispieť k rozšíreniu bioprodukcie v EÚ. 

Novela nariadenia o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní bioproduktov v EÚ je výsledkom rokovaní parlamentných vyjednávačov a ministrov členských štátov zavŕšených dohodou na jej konečnom znení zo dňa 28. júna 2017.

Zvyšovanie kvality biopotravín
- Prísne kontroly založené na posúdení rizika v celom dodávateľskom reťazci: inšpekcie sa budú vykonávať fyzicky na mieste u všetkých subjektov na všetkých stupňoch výroby, prípravy a distribúcie bioproduktu, a to aspoň raz ročne alebo v prípade, že v predchádzajúcich troch rokoch nebolo zaznamenané porušenie pravidiel a pravdepodobnosť ich porušenia bola vyhodnotená ako nízka aspoň raz za dva roky.
- Rovnako prísne pravidlá pre dovážané bioprodukty: platnosť aktuálnych pravidiel o uznávaní podobných, nie však identických štandardov ekologickej výroby pri produktoch dovážaných z niektorých tretích krajín, vyprší v priebehu piatich rokoch od nadobudnutia účinnosti nového nariadenia.

Podpora rozširovania bioprodukcie v EU
- Zvyšovanie dostupnosti ekologického osiva a zvierat: členské štáty zriadia a zabezpečia aktualizovanie databáz dostupného ekologického rozmnožovacieho materiálu s cieľom nasýtiť dopyt po výrobných vstupoch na strane poľnohospodárov a motivovať ponuku na strane chovateľov, šľachtiteľov a producentov. V prípade dostatočnej ponuky vyprší platnosť výnimiek umožňujúcich za istých podmienok využívanie konvenčného (nie plne ekologického) rozmnožovacieho materiálu pri bioprodukcii v roku 2035.
- Zmiešané poľnohospodárstvo ostáva povolené: farmy vyrábajúce produkty konvenčného aj ekologického poľnohospodárstva budú naďalej povolené, nakoľko ich zákaz, pôvodne navrhovaný Európskou komisiou, by podľa poslancov odrádzal farmárov od postupného prechodu na ekologickú výrobu. Zmiešané farmy však budú musieť jasne a účinne oddeliť oba druhy poľnohospodárskej výroby, aby nedochádzalo k zámene výrobkov či kontaminácii bioproduktov nepovolenými pesticídmi či hnojivami.
- Jednoduchšia certifikácia pre malých farmárov: možnosť skupinovej certifikácie ušetrí malým poľnohospodárom čas a peniaze pri prechode na ekologickú výrobu.

Zabránenie kontaminácii biopotravín syntetickými pesticídmi či hnojivami 
- Preventívne opatrenia: poľnohospodári aj ďalší operátori v dodávateľskom reťazci budú povinní aplikovať nové preventívne opatrenia s cieľom zabrániť kontaminácii ekologických produktov nepovolenými látkami. V prípade podozrenia z kontaminácie bude do ukončenia kontroly zakázané ponúkať výrobok ako ekologický. V prípade, že kontaminácia bola úmyselná, napr. v prípade zámerného použitia nepovoleného pesticídu, alebo nedošlo k dôslednému uplatneniu preventívnych opatrení, produkt definitívne príde o predponu bio.
- Osobitné prahové hodnoty pre nepovolené látky: vnútroštátna legislatíva, ktorou niektoré členské štáty určujú limity napríklad pre prítomnosť nepovolených pesticídov v bioproduktoch, a teda ide ďalej ako nariadenie EÚ, môže ostať naďalej v platnosti. Dané členské štáty však zároveň musia na svojom území umožniť predaj bioproduktov z iných krajín únie, ktoré spĺňajú všeobecné pravidlá EÚ v oblasti bioprodukcie.
- Prehodnotenie preventívnych opatrení a vnútroštátnych pravidiel: Európska komisia vypracuje do štyroch rokov po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia správu, ktorá zhodnotí uplatňovanie preventívnych opatrení a vnútroštátnych limitov pre prítomnosť nepovolený látok v bioproduktoch. V prípade potreby predloží legislatívny návrh, ktorý by preventívne opatrenia posilnil či harmonizoval vnútroštátne pravidlá.

Trend: Miestne potraviny

Pre 47% slovenských spotrebiteľov je pri nákupe potravín, drogérie a kozmetiky najdôležitejšia kvalita, pre 26% cena a pre 10% krajina pôvodu.  

Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Slovenskú alianciu moderného obchodu (SAMO) vypracovala agentúra GfK (február 2018, 1.000 respondentov starších ako 18 rokov). Viac ako polovica spotrebiteľov si myslí, že kvalita slovenských potravín sa určite (6%) alebo skôr  (49%) zlepšuje. Slovenskí spotrebitelia uprednostňujú potraviny zo Slovenska najmä v kategóriách čerstvých potravín. Obchodné reťazce vyvíjajú rôzne programy, aby mohli domáci výrobcovia, aj malí a strední, jednoduchšie dodávať tovar na pulty veľkých sietí.

Najväčšie zastúpenie slovenských potravín na pultoch reťazcov majú výrobky z cukrovarníckeho, hydinárskeho, mliekarenského, pivovarníckeho a vinárskeho priemyslu, ale aj mlynského, pekárskeho a cukrárskeho priemyslu a týka sa to aj medu, lahôdok a chladeného, baleného hotového jedlá. Aliancia je presvedčená o tom, že podporné aktivity reťazcov našli u slovenských výrobcov aj spotrebiteľov odozvu. Za rok 2017 predali členovia SAMO potraviny pochádzajúce zo Slovenska za viac ako 1,5 miliardy eur. Na pulty obchodných reťazcov združených v SAMO ide aj produkcia slovenských poľnohospodárov. Napr. jeden z členov predal v roku 2017 viac ako 50 miliónov kilogramov ovocia a zeleniny pochádzajúcich od slovenských pestovateľov.  

Deň zeme 2018: Obmedzte plasty!

Hlavnou témou tohtoročného Dňa Zeme (22. apríla) bol plastový odpad. Ohrozuje najmä oceány - výskumníci odhadujú, že do roku 2050 bude v oceánoch viac plastových čiastočiek ako rýb. 

Plast sa totiž nikdy úplne nerozloží, iba sa časom rozpadne na menšie kúsky. Väčšina z nich nie je väčšia ako 5 mm, preto si ich ryby mýlia so svojou prirodzenou potravou, fytoplanktónom. Každému človeku, ktorý skonzumuje priemerné množstvo morských plodov, sa zároveň do tela dostáva približne 11.000 plastových čiastočiek ročne. Také množstvo chémie môže spôsobovať niektoré druhy rakoviny, poruchy imunity či obezitu. Plasty prispievajú tiež ku klimatickým zmenám. Spôsobujú zvyšovanie emisií metánu, ktorý je jednou z hlavných príčin globálneho otepľovania. Navyše, keďže ide o ropný produkt, už len ich výroba znásobuje množstvo skleníkových plynov v atmosfére.

Ako znížiť množstvo plastov okolo nás? 
* Stačí povedať „Nie, ďakujem“: Najjednoduchšou cestou, ako obmedziť spotrebu plastov je odmietnuť ich. Napríklad nepoužívať v baroch a reštauráciách slamky. Túto myšlienku podporuje kampaň #StopSucking pod záštitou nadácie Lonely Whale či iniciatíva londýnskeho denníka Evening Standard The Last Straw. Pomôže tiež nebrať si pri pravidelných nákupoch igelitky.

* Preč s jednorazovými obalmi: Aj drobnosti, napríklad látková nákupná taška či vlastný pohár v kaviarni môžu z dlhodobého hľadiska predstavovať zmenu. Dell sa napríklad tento rok rozhodol nepodávať na konferencii nápoje v plastových fľašiach, ušetrí ich tak až 65.000.

* Recyklovať, recyklovať, recyklovať: Ak sa odpad správne nevytriedi, skončí v spaľovni alebo na skládke. Každá nádoba slúži špecifickému odpadu a je dobré vedieť, kam aký odpad patrí.

* Na značke záleží: Trvalá udržateľnosť sa stala prioritou pre mnohé firmy, ktoré tomu prispôsobujú aj svoje výrobky a služby. Plastový odpad z oceánov sa dnes už používajú na výrobu ekologických obalov aj topánok.

* Odstráňme, čo sme už vytvorili: Nie je dôležité len zamedziť vzniku nového plastového odpadu, pozornosť je treba venovať aj postupnému odstraňovaniu toho existujúceho. Čo keby ste vyčistili svoje okolie od plastového odpadu? 

pondelok 23. apríla 2018

Výskum a inovácie: Dve nové výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšie dve výzvy zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v celkovej výške 36 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať príspevok od 200 tisíc eur do 1 milión eur. 

Cieľom je podporiť nielen výskumné, vývojové a inovačné aktivity v podnikoch a výskumných organizáciách, ale aj aktivity zamerané na ochranu práv duševného vlastníctva. Každá z výziev je zameraná na inú tematickú oblasť: Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. Hlavné aktivity projektu musia byť zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochranu práv duševného vlastníctva a realizáciu inovačných opatrení. V rámci výziev môžu byť podporené malé, stredné aj veľké podniky, pričom na realizácii projektov sa môžu podieľať aj výskumné organizácie. Oprávnené sú projekty s realizáciou na celom území Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja.

Hodnotenie jednotlivých žiadostí sa uskutoční v rámci kôl. Uzávierky prvých dvoch hodnotiacich kôl sú naplánované na 29. júna a 31. augusta 2018. Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzvy sú vyhlásené ako otvorené – to znamená, že k ich uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa. Obe výzvy sú vyhlásené v zjednodušenom režime, aby znížili administratívnu záťaž žiadateľov. Žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať plne elektronicky a zjednodušene prebieha aj predkladanie jednotlivých príloh. Všetky potrebné informácie získate na https://www.opvai.sk/ a prostredníctvom emailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.   

Trend: Až 85% Slovákov si porovnáva ceny na internete

Tradičný spôsob, návštevu viacerých kamenných prevádzok, dnes ešte využíva skoro polovica opýtaných. Na druhej strane vôbec nikdy ceny neporovnáva len jeden zo sto Slovákov.  

Keď idem niečo kupovať, tak to rozhodne chcem mať výhodnejšie a za menej peňazí. Takto uvažuje väčšina Slovákov. Viac ako tri štvrtiny ľudí totiž pravidelne porovnávajú pred nákupmi ceny tovaru vo viacerých konkurenčných obchodoch. Ďalších vyše 20 % opýtaných to robí aspoň príležitostne. Na druhej strane takých, čo vôbec nikdy neporovnávajú ceny je naozaj veľmi málo - len jedno percento. Najviac, až 85% sa orientuje v cenách pomocou internetových porovnávačov. Len o niečo menej je takých, ktorí si ceny kontrolujú priamo na webových stránkach jednotlivých predajcov. Medzi nakupujúcimi však stále fungujú aj letáky obchodníkov. V klasickej papierovej alebo elektronickej forme si v nich ceny všímajú až dve tretiny opýtaných. Čoraz väčšej obľube sa tešia aj inovatívne riešenia. Približne 15% ľudí si kontroluje ponuky prostredníctvom aplikácií v telefónoch, v prevažnej miere ide predovšetkým o mladšie ročníky.

Podľa prieskumu pre Home Credit porovnávanie cien sa týka najčastejšie práve nákupov spotrebnej elektroniky, teda napríklad televízorov, počítačov či mobilov. Výrobok takejto kategórie si kúpi bez porovnania cien len päť ľudí zo sto. Podobne to funguje aj pri bielej elektronike, ako je napr. kúpa práčky alebo chladničky, kde sa porovnaním cien na trhu riadi skoro 90% ľudí. Väčšina porovnáva ceny predovšetkým pri drahších položkách. Po elektronike potom ide najčastejšie o nábytok, dovolenky, oblečenie či vybavenie pre dom a záhradu. Hoci z mesačných rozpočtov domácností ukrajujú veľkú časť náklady spojené s nákupom potravín, nie všetkých Slovákov až tak trápi ich cena. Čo sa kde dá zohnať lacnejšie v tomto prípade rieši len šesť z desiatich ľudí. Ešte o niečo menej respondentov, približne polovica, si vyberá finančné produkty a služby tak, že si porovnajú ich výhodnosť a ceny.

Do práce na bicykli: Odhodlaj sa zmeniť svoj pohľad na cestu do práce

Cyklisti majú stále možnosť zapojiť sa do kampane, a to až do soboty 5. mája. Podľa ministerstva dopravy sa do v poradí 5. ročníka zapojilo už vyše 80 miest a obcí. 

Dochádzanie do práce na bicykli má pozitívne dopady na zdravie ľudí aj na životné prostredie. Všetci prihlásení prispievajú svojou účasťou k rozvoju cyklodopravy. Dvoj až štvorčlenné družstvá môžu v priebehu mesiaca máj každodennými jazdami poskytnúť vedeniu svojich miest dôležité informácie o pohybe cyklistov a vytvoriť tak podmienky na výstavbu bezpečnej cyklistickej infraštruktúry.

Samotná súťaž sa spúšťa v utorok 1. mája a končí sa vo štvrtok 31. mája 2018. Je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do zaregistrujú a potvrdia tak, že budú v priebehu mája dochádzať do práce na bicykli. 

Slovensko.sk: Pribudne aj inteligentný sprievodca zákonmi a predpismi

Aby ľudia postupne nemuseli predkladať žiadne výpisy, potrebujú si úrady vymieňať údaje. Technické riešenia na vzájomné zdieľanie údajov prinesie jeden z už odsúhlasených projektov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). 

Pracovný názov projektu Rozvoj platformy integrácie údajov a Manažment osobných údajov odzrkadľuje tiež ďalší aspekt projektu, ktorým je ochrana osobných údajov. Občan získa prehľad o tom, aké údaje o ňom štát má, aj kto a kedy ich použil. Projekt v hodnote približne 16 miliónov a 748-tisíc eur vypracoval ÚPVII v spolupráci so Slovensko.Digital, Útvarom hodnota za peniaze a ministerstvami vnútra a práce, sociálnych vecí a rodiny.

Odsúhlasené boli štúdie uskutočniteľnosti aj pre tieto štyri projekty:
* WiFi pre Teba – slovenská obdoba európskeho projektu WiFi4EU, ktorý umožní mestám a obciam získať financie na technické vybavenie pre WiFi zdarma na verejných miestach. Hodnota z OPII – PO7: 10 miliónov eur.
* Zavedenie služieb Platform as a Service – jednotné cloudové testovacie prostredie pre nové informačné systémy verejnej správy, ktoré bude spoločné pre všetky úrady. Rezorty tak nebudú musieť vytvárať vlastné riešenia a míňať štátne financie za „to isté“. Zároveň sa zrýchli tvorba informačných systémov. Hodnota z OPII – PO7: pribl. 18 miliónov a 975tisíc eur.
* Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy – inovácie na portáli Slovensko.sk smerujúce k väčšej prehľadnosti a používateľskému komfortu. Pribudne napríklad osobná zóna klienta, kde bude možné sledovať stav svojich podaní. Hodnota z OPII – PO7: pribl. 14 miliónov a 444 tisíc eur.
* Inteligentné regulácie – 1. fáza – výsledkom projektu bude bezplatný inteligentný sprievodca v komplikovanej spleti slovenských aj európskych predpisov, regulácií a zákonov, ktorý uľahčí život najmä začínajúcim podnikateľom, ale aj ostatným občanom. Register používateľovi automaticky vyfiltruje, ktoré povinnosti voči štátu sa ho týkajú. V prvej fáze projektu by malo byť pokrytých 80% povinností, ktoré sa vzťahujú na bežných podnikateľov. Hodnota z OPII – PO7: pribl. 6 miliónov a 23 tisíc eur.

Spoločnou vlastnosťou schválených projektov je zámer šetriť čas a peniaze občanovi aj štátu. Aj používateľský komfort a služby na portáli Slovensko.sk sa musia neustále zlepšovať. Užitočným pomocníkom bude napr. sprievodca zákonmi a predpismi, ktorý bude občanov presne informovať, aké sú ich povinnosti.   

piatok 20. apríla 2018

Trend: Technológie domáce práce spríjemnia

Technologický pokrok ovplyvňuje už takmer všetky aspekty nášho života. Vďaka nemu sa jednoduchšie vyrovnávame s každodennými úlohami v práci, domácnosti aj vo voľnom čase.  

Ak by existoval zoznam najviac nenávidenej domácej práce, víťazom by bolo žehlenie. Až 38% respondentov v prieskume uviedlo, že žehlenie a upratovanie kuchyne (35%) je najkomplexnejšie z domácich prác, keďže sú časovo náročné a vyžadujú veľa krokov. Na druhej strane, pranie bielizne je skrz Európu jednou z najjednoduchších domácich prác (89%), aj keď nie obľúbenou: takmer polovica respondentov uviedla, že pranie je nudné a až tretina z nich túto činnosť priam nenávidí.

Výskum tiež odhalil, že 90% respondentov sa obáva poškodenia bielizne pri praní: neodstránenia škvŕn sa bojí 63%, straty sýtosti farieb 43% a nakoniec až 39% má strach, že bielizeň nebude po vypraní biela. Belosť oblečenia trápi takmer polovicu žien a len tretinu mužov, ale pokiaľ ide o dĺžku procesu prania, viac mužov (11%) sa obáva, že proces prania bude príliš dlhý.

Podľa on-line prieskumu na národných reprezentatívnych vzorkách ľudí vo veku 18-64 rokov na 6 trhoch (Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Rumunsko, Španielsko a Poľsko) v júni 2017. 

Radíme: Novela zákonníka práce

Od 1. mája 2018 budú zavedené mzdové zvýhodnenia pre zamestnancov za prácu počas víkendu a zvyšujú sa tiež sumy za prácu počas sviatkov a za nočnú prácu.  

Schválená novela Zákonníka práce (zákon č. 63/2018 Z. z.) s účinnosťou od 1. mája 2018 ustanovuje povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancom mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu. Zvyšuje aj sumy mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok a za nočnú prácu. Schválený návrh zmenil z pôvodne navrhovaného mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu najmenej 100% minimálnej mzdy za hodinu na postupné zavedenie týchto zvýhodnení v dvoch fázach od 1.5.2018 a od 1.5.2019 a to nasledovne:
- najmenej v sume 25% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2018 do 30.4.2019) a najmenej v sume 50% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2019) za prácu v sobotu,
- najmenej v sume 50% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2018 do 30.4.2019) a najmenej v sume 100% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2019) za prácu v nedeľu.

V prípade nočnej práce (medzi 22. hodinou a 6. hodinou) doterajšie mzdové zvýhodnenie najmenej 20% minimálnej mzdy sa zvyšuje na najmenej 30% minimálnej mzdy (od 1.5.2018 do 30.4.2019) a na najmenej 40% minimálnej mzdy (od 01.05.2019) a osobitne pre rizikové práce na najmenej 35% minimálnej mzdy (od 1.5.2018 do 30.4.2019) a najmenej 50% minimálnej mzdy (od 01.05.2019).

Taktiež sa upravila možnosť dohodnúť si nižšie sumy tohto mzdového zvýhodnenia, a to v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (avšak iba ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a zamestnáva menej ako 20 zamestnancov), a to nasledovne:
- najmenej v sume 20% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2018 do 30.4.2019) a najmenej v sume 45% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2019) za prácu v sobotu,
- najmenej v sume 40% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2018 do 30.4.2019) a najmenej v sume 90% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2019) za prácu v nedeľu,
- najmenej 25% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2018 do 30.4.2019) a najmenej v sume 35% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2019) za nočnú prácu (s výnimkou rizikovej práce).

Možnosť dohody nižších súm zvýhodnenia sa bude môcť uplatniť iba v prípade zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu a v nedeľu, alebo aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca (nesmie však ísť o rizikovú prácu). Novela zákona nedefinuje ani jeho odôvodnenie bližšie neurčuje povahu práce, alebo o aké podmienky prevádzky má ísť.

V prípade práce vo sviatok doterajšie mzdové zvýhodnenie za prácu najmenej 50% priemerného zárobku sa zvyšuje na najmenej 100% priemerného zárobku zamestnanca.

Podľa advokátskej kancelárie Ružička Csekes tak bude možné si s vedúcim zamestnancom v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu alebo v nedeľu. Obdobne to je už dnes aj v prípade práce vo sviatok a nočnej práce. S inými zamestnancami takáto dohoda ale nie je možná.

On-line: Internet uprednostní na komunikáciu takmer štvrtina Slovákov

Až 43,8% ľudí na Slovensku v roku 2017 komunikovalo so svojimi priateľmi a známymi najčastejšie osobne. Telefonickú komunikáciu využila primárne asi tretina obyvateľov a cez internet najčastejšie komunikovala takmer štvrtina obyvateľov Slovenska. 

Osobná komunikácia pritom dominuje u najstarších ľudí (65-ročných a starších), občania v strednom a staršom strednom veku (40- až 65-roční) komunikujú so svojimi priateľmi a známymi najčastejšie telefonicky a mladší ľudia pri takejto komunikácii využívajú najčastejšie internet. Podiel využívania telefónu a internetu pri komunikácii s priateľmi a známymi sa zvyšuje so vzrastajúcim vzdelaním ľudí.

Výskum tiež zisťoval, na koho sa v prípade potreby obyvatelia Slovenska obracajú so žiadosťou o pomoc či podporu. Väčšina ľudí by sa v prípade choroby, ktorá si vyžaduje starostlivosť, a tiež keď potrebujú pomoc v domácnosti alebo v záhrade, obrátila na blízkeho člena rodiny (v oboch prípadoch takmer 67%). Druhá najväčšia časť opýtaných by sa v takýchto prípadoch obrátila so žiadosťou o pomoc na vzdialenejšieho člena rodiny (14% a 17%). Blízkeho kamaráta by poprosila o pomoc asi desatina opýtaných a na iných ľudí zo susedstva či na kolegov z práce by sa ako na prvých so žiadosťou o pomoc obrátil iba malý podiel respondentov.

Podobné výsledky boli zaznamenané aj v prípade zlého psychického stavu a potreby poradiť či porozprávať sa o rodinných problémoch. Aj vtedy by väčšina požiadala o pomoc najskôr blízkeho člena rodiny, v tomto prípade by sa však už častejšie obrátili aj na ľudí mimo rodiny. Blízky kamarát či kamarátka sú tiež osobami, ktorých by ľudia ako prvých oslovili v prípade, že by sa chceli poradiť v súvislosti s rodinnými problémami (35%), ale aj ísť sa zabaviť do spoločnosti (45%).

Podľa výskumu Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorý je súčasťou dlhodobého medzinárodného komparatívneho výskumu International Social Survey Programme (ISSP) realizovaného v takmer 50 štátoch sveta. Výskum Sociálne siete a sociálne zdroje (1.404 respondentov starších než 16 rokov vybraných metódou stratifikovaného náhodného výberu) bol realizovaný v septembri a októbri 2017. 

EU: Viac recyklácie a menej skládkovania

Európsky parlament schválil nové návrhy, ktoré sú súčasťou legislatívy o spracúvaní odpadov zameranej na prechod k obehovému hospodárstvu. 

Zlepšenie odpadového hospodárstva môže podľa poslancov priniesť pozitíva okrem iného v oblasti ochrany životného prostredia a klímy ako aj verejného zdravia. Štyri schválené legislatívne návrhy sú súčasťou reformného balíka zameraného na prechod únie k obehovému hospodárstvu, v rámci ktorého by mala byť hodnota produktov, materiálov a zdrojov zachovávaná čo najdlhšie. Do roku 2025 by sa malo recyklovať aspoň 55% komunálneho odpadu, čiže odpadu produkovaného domácnosťami a malými podnikmi. Do roku 2030 by podiel recyklovaného odpadu mal dosiahnuť 60% a do roku 2035 aspoň 65%. Recyklovať by sa v roku 2025 malo aj minimálne 65% odpadu z obalov, pričom tento podiel by mal do roku 2030 vzrásť na 70%. Nová legislatíva stanovuje aj samostatné ciele pre jednotlivé obalové materiály, napríklad pre papier, kartón, plast, sklo, kov a drevo.

Skládkovanie: Nová právna úprava zavádza strop na množstvo odpadu, ktorý môže skončiť na skládkach. V roku 2035 by to malo byť maximálne 10% komunálneho odpadu. V roku 2014 neskončila temer žiadna časť komunálneho odpadu z Belgicka, Dánska, Holandska, Nemecka, Rakúska a Švédska na skládkach. V tom istom roku skládkovali Cyprus, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko a Malta viac ako tri štvrtiny svojho komunálneho odpadu. Textilný a nebezpečný odpad, ktorý vyprodukujú domácnosti, by sa mal od roku 2025 separovať. Biologicky rozložiteľný odpad by mal byť taktiež zbieraný oddelene alebo priamo domácnosťami kompostovaný.

Zníženie odpadu o polovicu: Členské štáty by sa v súlade s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja mali zamerať na zníženie objemu potravinového odpadu, a to o 30% do roku 2025 a o 50% do roku 2030. V snahe predchádzať samotnej tvorbe potravinového odpadu by členské štáty mali stimulovať zber nepredaných potravín a ich bezpečnú redistribúciu. Podľa poslancov je tiež potrebné dôsledne spotrebiteľom vysvetľovať rozdiel medzi dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom spotreby potravín.

Na Slovensku sa podľa Eurostatu v roku 2016 vyprodukovalo 348 kg odpadu na osobu. Približne 66% komunálneho odpadu skončilo na skládkach, 23% sa recyklovalo alebo kompostovalo a 11% sa spálilo. Slovensko patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu (približne 23% v roku 2016). Väčšina komunálneho odpadu sa na Slovensku skládkuje alebo spaľuje (v roku 2016 cca 77%).

štvrtok 19. apríla 2018

Aktuálne: Rýchlejší internet na Slovensku

Obce na Slovensku budú pokryté ešte rýchlejším internetom, ako sa predpokladalo.  

„Máme dohodu s telekomunikačnými operátormi, že infraštruktúru vybudujú na vlastné náklady. Ušetrené peniaze budeme môcť použiť na iné projekty pre vidiecke širokopásmové pripojenie“, vyhlásil podpredseda vlády R. Raši. „Slovensko má ambíciu stať sa jedným z európskych lídrov pri zavádzaní 5G, pričom vysokorýchlostný internet na celom území EÚ, a teda aj SR, patrí medzi základné piliere efektívneho fungovania jednotného digitálneho trhu a je jednou z priorít Európskej komisie.“ 

Medzi plánované projekty na Slovensku patria:
- WiFi pre teba – slovenská obdoba európskeho projektu WiFi4EU, ktorá umožní obciam získať dotácie na technické zabezpečenie WiFi zdarma na verejných miestach.
- Dobudovanie 4G pokrytia na hlavných dopravných trasách.
- Spolufinancovanie budovania optických pripojení na vidieku.
- Zmapovanie plánov pre ultra vysokorýchlostný internet (rýchlejší ako 100 Mbit/s), ktorý je predpokladom pre budovanie sietí 5. generácie (5G).

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) rokoval s operátormi, ktorí sa zaviazali do konca roka 2020 zabezpečiť širokopásmové pripojenie pre všetky tzv. NGA biele miesta Slovenska. To sú obce, pre ktoré dovtedy neexistovala možnosť ani plán pokrytia internetom s prenosovou rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s. V roku 2015 napočítala Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) až 1.808 takýchto miest a obcí. Od vzniku ÚPVII v lete 2016 do konca roka 2017 sa konali štyri verejné konzultácie, vďaka ktorým sa postupne našli riešenia pre všetky z nich. 

EU: Nový prístup k elektronickým dôkazom

Európska komisia navrhuje nové pravidlá, ktoré policajným a súdnym orgánom umožnia získať rýchlejší prístup k elektronickým dôkazom – napr. k emailom alebo dokumentom uloženým na cloude – ktoré potrebujú pri vyšetrovaní, stíhaní a usvedčovaní zločincov a teroristov. 

Tí dnes bežne používajú na komunikáciu textové správy, emaily či aplikácie. Viac než polovica všetkých vyšetrovaných trestných činov v súčasnosti obsahuje cezhraničnú žiadosť o získanie elektronických dôkazov, ktorými disponujú poskytovatelia služieb so sídlom v inom členskom štáte alebo mimo EÚ. Na získanie takýchto údajov je nevyhnutná justičná spolupráca a vzájomná právna pomoc, no tento proces je v súčasnosti príliš pomalý a zdĺhavý. Takmer dve tretiny zločinov páchaných v súčasnosti, pri ktorých sa elektronické dôkazy nachádzajú v inej krajine, tak nie je možné riadne vyšetriť alebo trestne stíhať najmä vzhľadom na čas potrebný na zhromaždenie týchto dôkazov alebo kvôli roztrieštenosti právneho rámca.

Novými  návrhmi sa:
* vytvorí európsky príkaz na predloženie: Umožní to súdnemu orgánu v členskom štáte žiadať o elektronické dôkazy (emaily, textové správy, správy v aplikáciách) priamo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka služby v únii a ktorý je založený, alebo má sídlo v inom členskom štáte, a to bez ohľadu na umiestnenie daných údajov. Poskytovateľ bude povinný odpovedať do 10 dní a v núdzových prípadoch do 6 hodín (v porovnaní so 120 dňami pri existujúcom európskom vyšetrovacom príkaze alebo 10 mesiacmi pri postupe vzájomnej právnej pomoci);

* pomocou európskeho príkazu na zablokovanie zabráni, aby sa údaje vymazali: Umožní to súdnemu orgánu v členskom štáte nariadiť poskytovateľovi služieb, ktorý ponúka služby v EÚ a ktorý je založený, alebo má sídlo v inom členskom štáte, aby zachoval určité údaje, o ktoré neskôr príslušný orgán bude môcť požiadať prostredníctvom vzájomnej právnej pomoci, európskeho vyšetrovacieho príkazu alebo európskeho príkazu na predloženie;

* poskytnú silné záruky a opravné prostriedky: Obidva príkazy sa môžu vydať iba v rámci trestného konania a vzťahujú sa na ne všetky procesné záruky trestného práva. Nové pravidlá zaručujú silnú ochranu základných práv, ako je zapojenie súdnych orgánov a dodatočné požiadavky pri získavaní určitých kategórií údajov. Zahŕňa to aj záruky týkajúce sa práva na ochranu osobných údajov. Poskytovatelia služieb a osoby, ktorých údaje sa žiadajú, sú chránení rôznymi zárukami, napríklad možnosťou poskytovateľa služieb požiadať o preskúmanie, ak príkaz zjavne porušuje Chartu základných práv Európskej únie;

* pre poskytovateľov služieb zavádza povinnosť určiť právneho zástupcu v únii: Aby sa na všetkých poskytovateľov služieb, ktorí ponúkajú služby v Európskej únii, vzťahovali rovnaké povinnosti, a to aj vtedy, ak sa ich ústredie nachádza v tretej krajine, sú títo poskytovatelia povinní určiť právneho zástupcu v EÚ na prijímanie, dodržiavanie a presadzovanie rozhodnutí a príkazov vydaných príslušnými orgánmi členských štátov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní;

* pre podniky a poskytovateľov služieb zabezpečí právna istota: keďže dnes orgány presadzovania práva pri získavaní potrebných dôkazov často závisia od dobrej vôle poskytovateľov služieb, v budúcnosti sa právna istota pre príslušné orgány a poskytovateľov služieb zvýši tým, že sa na príkazy na poskytnutie elektronických dôkazov budú uplatňovať rovnaké pravidlá.   

CT: Do slovenských nemocníc najmodernejšie prístroje

Pacienti vo viacerých slovenských nemocniciach budú mať k dispozícii najmodernejšie CT prístroje.  

Nemocnice nakúpili CT prístroje rôzneho typu v závislosti od typu zdravotníckeho zariadenia. Celkovo 13 nových CT so záručnou dobou 2 až 8 rokov si obstaralo 11 nemocníc na Slovensku:
- Nemocnica Poprad
- Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
- Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého D. Kubín
- Nemocnica Alexandra Wintera v Piešťanoch
- Fakultná nemocnica v Prešove
 - Univerzitná nemocnica v Bratislave
- Fakultná nemocnica v Žiline
- Fakultná nemocnica v Nových Zámkoch
- Nemocnica v Kráľovskom Chlmci- Fakultná nemocnica v Trnave
- Národný onkologický ústav v Bratislave

Nákup CT prístrojov bol realizovaný cez elektronickú akciu a vďaka dvom kolám sa ceny podarilo výrazne znížiť, v niektorých prípadoch až o 50%. Celkovo sa tak usporilo 13,5 milióna eur. Výška sumy sa odvíjala od typu CT prístroja a jeho výkonnosti a bola od 550.000 eur do 1,7 milióna eur s DPH vrátane servisu.

Ministerstvo zdravotníctva aktuálne realizuje verejné obstarávania pre nemocnice aj na RTG a MR techniku, kancelársku techniku či nemocničné postele. 

Aplikácie: Ohrozujú osobné údaje používateľov

Experti sledovali 13 miliónov oficiálnych aplikácií a zistili, že takmer štvrtina prenáša používateľské údaje cez nechránené HTTP protokoly. Väčšinou ide o údaje o zariadení a technické špecifikácie, úniky sa ale týkali aj určenia polohy zariadenia, histórie vyhľadávaní či citlivých osobných údajov ako telefónne číslo, meno alebo vek používateľa. 

Podľa analýzy Kaspersky Lab aplikácie obsahovali tzv. SDK nástroje tretích strán využívané prevádzkovateľmi reklamných služieb. Niektoré majú takmer pol miliardy sťahovaní po celom svete, takže získané údaje môžu byť zneužívané aj na rozsiahlejšie kybernetické útoky. SDK predstavuje set vývojárskych nástrojov, ktoré sú vo väčšine prípadov distribuované bezplatne a umožňujú autorom softvéru sústrediť sa na najdôležitejšie časti aplikácie. Vývojári často používajú kód tretej strany, aby tak ušetrili čas použitím už existujúcej funkcionality. Týmto spôsobom sú napríklad reklamné SDK schopné zbierať údaje o používateľovi za účelom lepšieho cielenia reklamy.

Hlbšia analýza ukázala, že prenos dát sa uskutočňuje cez nechránené http protokoly. Pre nedostatočnú ochranu a chýbajúce šifrovanie sú osobné údaje používateľov vystavené obrovskému riziku. Prístup k ním tak môže získať ktokoľvek, či už cez nechránené wifi siete, poskytovateľa internetových služieb alebo aj cez malvér v domácom routri. Navyše, takto získané dáta môžu byť používané na ďalšie škodlivé aktivity a s ich pomocou sa do zariadenia môžu dostať podvodné verzie reklám infikované malvérom.  

streda 18. apríla 2018

Radíme: Najčastejšou chybou pri zápale močových ciest je samoliečba

Hoci je cystitída alebo zápal močových ciest pomerne častým ochorením, ktoré trápi najmä ženy, väčšina sa snaží problém riešiť najskôr sama. Navyše takmer 80% opýtaných nerobí žiadne preventívne kroky, aby sa zápalu vyhli, alebo aby sa neobjavil opätovne.  

Ak majú Slovenky vo veku 18 až 60 rokov podozrenie na zápal močových ciest a pociťujú príznaky ako pálenie, štípanie a bolesť, až 59,5% sa snaží problém vyriešiť najskôr samoliečbou. Ďalších 29,3% z 500 opýtaných žien si kúpi v lekárni voľne dostupné preparáty, ktoré odporúča lekárnik, alebo sú známe z reklamy. Iba 11,2% postupuje podľa rád odborníkov a navštívi lekára, ktorý následne predpíše vhodnú liečbu. Pri zbytočnom čakaní sa zápal môže rozšíriť aj do obličiek a spôsobiť ďalšie nepríjemné komplikácie, či predĺžiť čas liečby. Môže sa dokonca stať chronickým a neustále sa opakovať. Hrozí tak poškodenie obličiek a pomôcť už nemusia ani antibiotiká.

Prevažná časť opýtaných zamieri pri ťažkostiach k všeobecnému lekárovi (55,4% žien), urológa zvolí 26,9% a zvyšných 17,1% sa nechá vyšetriť u svojho gynekológa. Vo väčšine prípadov lekár určí diagnózu pomocou vyšetrenia moču. Keďže najmä u žien je riziko znehodnotenia vzorky moču baktériami, ktoré môžu pochádzať z okolia pošvy alebo konečníka, v niektorých prípadoch zvolí lekár ako vhodnejšiu formu zavedenie cievky priamo do močového mechúra. Základné vyšetrenie sa môže podľa potreby doplniť aj ultrazvukom močového ústrojenstva. Následne lekár predpíše vhodnú liečbu. V prípade bakteriálneho zápalu sú to zvyčajne antibiotiká.

Cystitída podľa štatistík postihne 40 až 50% žien minimálne raz za život. Riziko vzniku sa zvyšuje, ak žena zápal močových ciest v minulosti už prekonala, alebo nebol dostatočne či správne preliečený. Až 76,8% žien z prieskumu však na predchádzanie vzniku cystitídy neužíva žiadne lieky či výživové doplnky (kladne odpovedalo len 23,2%). Pritom práve doplnky stravy môžu byť významným pomocníkom v boji proti premnoženiu baktérií, ktoré sú za zápal zodpovedné. „Najnovšie štúdie o výživovom doplnku na báze kombinovanej fytoterapie s patentovanou kombináciou extraktov z berberínu, betulínu, arbutínu, Forskolínu  a D-manózy potvrdili účinnosť pri liečbe aj prevencii recidivujúcich infektov dolných močových ciest“, hovorí urológ MUDr. Igor Bartl. Prípravok má duálne dávkovanie, a tak chráni močové cesty počas dňa i noci. Len výživové doplnky samy osebe však nestačia. Dôležité je taktiež dbať na pravidelný pitný režim, vďaka ktorému sa baktérie vyplavujú z tela von. Alfou a omegou by malo byť dodržiavanie osobnej hygieny, zdravého životného štýlu a absolvovanie preventívnych prehliadok u lekára. 

Mobilné LTE: Viac než 2 milióny používateľov na Slovensku

Na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu využilo na Slovensku mobilné siete LTE v druhom polroku 2017 viac než 2,32 mil. používateľov. Až 76% z nich tvorili bytoví (nefiremní) zákazníci.  

Používatelia v tomto období prostredníctvom LTE preniesli cca 11.400 TB dát, z toho bytoví zákazníci cca 8000 TB dát. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN Mobile poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). V štatistike je zahrnutá len technológia LTE, technológie GSM/GPRS a technológie tretej generácie (3G) sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu používateľov sú zahrnutí len aktívni. Používatelia s obmedzeným prístupom k internetu alebo len s emailovými službami nie sú zahrnutí. V druhom polroku 2017 bolo na Slovensku evidovaných takmer 4 milióny SIM kariet (spolu 3G a 4G – LTE), ktoré sa aktívne používali na širokopásmový prístup k internetu. Z uvedeného počtu cca 3,1 mil. aktívne používali bytoví zákazníci. Používatelia v 3G a 4G sieťach spolu preniesli 20.800 TB dát.      

Technológiu LTE na Slovensku využíva niekoľko ďalších spoločností v pevných sieťach na nomádsky prístup. Počty ich používateľov a prenesených dát nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených štatistikách. Za nomádsky prístup sa považuje taký prístup, pri ktorom sa umiestnenie koncového zariadenia môže meniť, ale počas používania má koncové zariadenie stále (fixné) umiestnenie. 

Radíme: Povinná elektronická komunikácia s Finačnou správou

Živnostníci (SZČO) môžu komunikovať s finančnou správou aj prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu. 

Od 1. júla 2018 podľa zákona č. 563/2009 z. z. o správe daní sú všetky fyzické osoby-podnikatelia a aj ich zástupcovia povinní komunikovať s finančnou správou elektronicky. Jeden zo spôsobov, ktorý  môže živnostník ako daňový subjekt využiť pri odosielaní dokumentov finančnej správe, je zásielka prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu s čipom a elektronickým podpisom.

O elektronický občiansky preukaz, resp. jeho aktiváciu a tiež o vydanie certifikátov k elektronickému podpisu možno požiadať na ktoromkoľvek z 84 pracovísk dokladov na Slovensku nezávisle od miesta pobytu.

SR: Poplatky za televíziu, telefón a internet

Podľa prieskumu KRUK za nákladmi na bývanie krátia Slovákom rozpočet hlavne poplatky za televíziu, telefón a internet, a to najmä pracovníkom v sektore IT. 

Jarné vyúčtovanie za spotrebované energie v minulom roku zasa výrazne zasiahne do rozpočtu predovšetkým zamestnancom v školstve a obchode. Najciteľnejšie vnímajú zaťaženie celkovými fixnými výdavkami zamestnanci vo finančníctve, školstve a zdravotníctve. Ich rozpočet je zaťažený nákladmi na bývanie, televíziu, internet, telefón, prevádzku automobilu, poistenie či poplatky za školu a škôlku zo 40%. Najlepšie sú na tom ľudia pracujúci v stavebnom sektore: fixné poplatky pre nich predstavujú menej ako tretinu domácich nákladov. Pracovníci v zdravotníctve viac než iné profesie investujú do svojich detí, platby za služby súvisiace s deťmi a ich vzdelávaním uvádza 27% zdravotníkov. V prípade nákladov na prevádzku automobilu vedú zamestnanci finančného sektora a sektora IT, platby sa týkajú zhodne 44% respondentov.

Výdavky na voľný čas sú najvýraznejšie zastúpené v rozpočte pracovníkov v stavebníctve a sektore IT. Najmenej za koníčky a zábavu utrácajú ľudia pracujúci v zdravotníctve (66% z nich má tieto výdavky vo výške maximálne do 10% rozpočtu). Najčastejšie výdavky vo voľnom čase tvorí nákup lístkov do kina, návšteva reštaurácie alebo stretnutie s priateľmi. Za tieto aktivity sú najviac ochotní platiť ľudia pracujúci v službách (42%). Čo sa týka výdavkov za cestovanie a výlety, na popredných pozíciách sú zamestnanci zo zdravotníctva. Do aktívneho odpočinku pri športových aktivitách najviac investujú v rámci voľnočasových výdavkov zamestnanci sektora IT spolu s príslušníkmi uniformovaných zborov (21%, respektíve 17%).  

utorok 17. apríla 2018

On-line: Biblia v posunkovom jazyku

Nepočujúci na Slovensku môžu spoznať text Biblie prostredníctvom videonahrávok v posunkovom jazyku.  

Sprístupnila ich Slovenská biblická spoločnosť na webovej stránke biblia.sk, kde sa nepočujúci oboznámia s Novou aj Starou zmluvou. Dôvodom je, že aj keď nepočujúci dokážu čítať, väčšina z nich má problém čítať písaný text s porozumením. Biblická spoločnosť sa preto rozhodla priblížiť im evanjelium formou, ktorá je pre nepočujúcich najzrozumiteľnejšia. Videonahrávky sú určené predovšetkým nepočujúcim, ale aj kresťanským pracovníkom, ktorí sa im venujú. V prvej fáze projektu bolo preložených päť príbehov z Novej zmluvy.

Preklad pripravujú samotní nepočujúci. Projektový tím tvoria piati nepočujúci, dvaja teológovia, tlmočníčka a dvaja režiséri. Roman Vojtechovský, nepočujúci pedagóg a lingvista, oceňuje prínos prekladu pre celú komunitu a rozvoj posunkového jazyka. Prekvapila ho náročnosť textov: „Každý príbeh v sebe skrýva mnoho biblických pojmov a pozadí, ktoré treba dlhšie preštudovať, aby aj nezainteresovaný človek pochopil, čo je zmyslom daného príbehu. A to nepočujúcim chceme cez videonahrávky osvetliť." 

V druhej fáze projektu (do apríla 2019) pribudne v Biblii pre nepočujúcich ďalších desať videonahrávok – päť z Novej zmluvy a päť zo Starej zmluvy.

EU: Zapájame sa do budovania Jednotného digitálneho trhu

Budovanie digitálne silnej a konkurencieschopnej Európy bola hlavná téma Digital Day II v Bruseli. 

Experti z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spolu s ďalšími zástupcami krajín Vyšehradskej štvorky podrobne predstavili neoficiálne spoločné stanovisko (non-paper) k problematike umelej inteligencie – čo najdôležitejšie je potrebné riešiť, aké sú možné problémy, ako regulovať, aby sme dosiahli lepšiu integráciu na Jednotnom digitálnom trhu a najmä, aké opatrenia treba prijať, aby sme minimalizovali možné negatívne dopady na zamestnanosť a spoločnosť.

Deklarácia k téme blockchainové technológie: Signatári sa zaväzujú k spolupráci na realizácii služieb založených na technológii blockchain. Zároveň vyzývajú Európsku komisiu, aby prijala potrebné kroky na podporu cieľov tohto vyhlásenia. Európska komisia plánuje navrhnúť blockchainové technológie ako novú infraštruktúru digitálnych služieb v rámci programu Spájame Európu a taktiež plánuje pokračovať v podpore projektov s využitím blockchain technológií v rámci programu Horizont 2020. Cieľom iniciatívy je začať prvé cezhraničné aktivity do konca roka 2019. Súčasťou spolupráce bude aj zdieľanie vzájomných skúseností vo využívaní technologických scenárov, využívanie osvedčených praktík a postupov súvisiacich s implementáciou blockchainových aplikácií, pričom sa bude čerpať aj z odborných poznatkov získaných prostredníctvom novovzniknutého programu Blockchain observatóriom. ÚPVII už v októbri 2017 nadviazalo diskusiu s Luxemburskom, ktoré blockchainové technológie úspešne využíva, pričom Slovensko má ambíciu pokračovať v implementácii technológií pri digitalizovaní elektronických služieb štátu.

Deklarácia k podpore technologických riešení s využitím umelej inteligencie (AI): Zúčastnené členské štáty súhlasili so spoluprácou na posilnení technologickej a priemyselnej kapacity Európy v oblasti umelej inteligencie a jej využívaní vrátane lepšieho prístupu k údajom vo verejnom sektore. Európska komisia chce vytvoriť základné podmienky na podporu inovatívnych obchodných modelov,  hospodárskeho rastu či nových kvalifikovaných pracovných miest. Správna implementácia riešení umelej inteligencie bude mať dopad na riešenie sociálno-ekonomických problémov, ktoré úzko súvisia s transformáciou trhov práce a modernizáciou európskych systémov vzdelávania. Taktiež bude potrebné zabezpečiť prijatie takého právneho a etického rámca, ktorý bude založený na základných právach a hodnotách EÚ, vrátane ochrany súkromia a ochrany osobných údajov, ako aj zásad, ako je transparentnosť a zodpovednosť. Navyše Slovensko v spolupráci s Poľskom vypracovalo pozičný dokument, ku ktorému sa neskôr pridali Česká Republika a Maďarsko. Popri Veľkej Británii, Francúzsku či Fínsku, ktoré už majú etablovanú politiku v oblasti AI na národnej úrovni, Slovensko spolu s ďalšími krajinami V4 patrí  medzi prvé krajiny, ktoré takýto dokument vypracovali.

Deklarácia k podpore tzv. Inovačného radaru: Európska únia podporuje výskum a inovácie (R&I) v Európe investovaním miliárd eur prostredníctvom programov výskumu a inovácií, napr. Horizont 2020. V rámci tejto podpory členské štáty privítali on-line nástroj s názvom Inovačný radar, umožňujúci otvorený prístup k poznatkom o inováciách a inovátoroch, ktorí sú za nimi. Tento nástroj napríklad umožní občanom nazrieť do toho, ako sa využíva financovanie EÚ a ako môže prispieť k rastu, zamestnanosti a zlepšovaniu životnej úrovne. Občania, verejní činitelia, odborníci, novinári a podnikatelia môžu vďaka Inovačnému radaru ľahko zistiť výsledky financovania inovácií EÚ. 

Trend: Investície do bývania

Viac ako polovica Slovákov už investovala do rekonštrukcie a modernizácie svojich domov a bytov. Dôvodom bola nielen túžba po zmene, ale hlavne snaha znížiť si náklady na bývanie.  

Niečo vyše štvrtiny Slovákov ešte stále býva v nehnuteľnosti v pôvodnom stave. V domácnosti postavenej alebo rekonštruovanej pred viac ako 15 rokmi, ktorá je definovaná ako príbytok v pôvodnom stave, žije 28% slovenských domácností. V tomto smere vedie Trenčiansky kraj, kde byt a dom v danej kondícií vlastní až 35% opýtaných. Vyplýva to z prieskumu Poštovej banky realizovanom agentúrou 2muse na vzorke 510 respondentov.

Najviac zrekonštruovaných stavieb možno nájsť v Prešovskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Košickom kraji, kde je zároveň najmenší podiel ľudí žijúcich v novostavbách. V týchto častiach Slovenska sa viac investuje do zmodernizovania bytov a domov v pôvodnom stave. Novostavby sú preferované najmä na západe Slovenska, v menších obciach a mestách, kde v nich žije približne každý piaty Slovák. Rekonštruované nehnuteľnosti dominujú vo väčších mestách.

Slováci túžia po zmene a až polovica z nich tento rok plánuje kúpu nového alebo rekonštrukciu starého bývania. Prerábať sa bude najmä na západe, chystá sa na to viac ako pätina Bratislavčanov. Je to totiž jeden zo spôsobov, ako sa dajú znížiť mesačné výdavky na energie. V tomto smere má najväčší efekt zateplenie fasády domu a výmena okien. Prerábku do 3.000 eur Slováci realizujú prevažne z vlastných zdrojov. Prieskum však ukázal, že vo väčšine prípadov sa do tejto sumy nezmestia. Práve rekonštrukcia totiž zvykne odkryť nedostatky stavby, ktoré si vyžiadajú pár stovák navyše. Pri kalkulácii preto treba počítať aj s minimálne 10% finančnou rezervou na neočakávané výdavky. 

Slovensko.sk: Elektronická komunikácia stále rastie

Počas prvého štvrťroka 2018 „pretieklo“ cez Ústredný portál verejnej správy takmer 17 miliónov správ. Je to takmer päťnásobne viac ako v rovnakom období minulého roka. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby eviduje aj zvýšené používanie e-schránok fyzickými osobami.  

V prvých troch mesiacoch roka 2018 poslali orgány verejnej moci 2,2 milióna rozhodnutí. Počet zaslaných rozhodnutí ÚPVS je v prvom štvrťroku tohto roka o dva milióny vyšší než v tom istom období minulého roka. Len v januári 2018 bolo odoslaných 780.000 rozhodnutí, pričom ide o 7-násobný nárast oproti januáru minulého roka.  Svoju e-schránku si v prvom štvrťroku 2018 aktivovalo 35 tisíc nových používateľov, z toho takmer 9 tisíc fyzických osôb, ktoré môžu e-komunikáciu so štátom využívať na dobrovoľnej báze, podľa svojho uváženia.

Štatistika NASES:
- Občania, podnikatelia aj úrady zaslali prostredníctvom štátneho elektronického portálu slovensko.sk v prvom štvrťroku 2018 vyše 16.706.700 správ.
- V prvom kvartáli 2017 to bolo 3.754.000 správ.
- V porovnaní s tým istým obdobím v minulom roku ide o nárast o takmer 13 mil. správ, teda takmer päťnásobný nárast.
- V tomto roku stúpol počet novoaktivovaných schránok o 34.069.
- V prvých troch mesiacoch roku 2018 si svoju e-schránku na doručovanie aktivovalo 8.719 fyzických osôb.
- Mesačne sa na slovensko.sk prihlási viac ako milión používateľov. 

pondelok 16. apríla 2018

EU: Zákaz nekalých obchodných praktík v potravinovom reťazci

Európska komisia zverejnila zákaz najškodlivejších nekalých obchodných praktík  v potravinovom reťazci. Cieľom je zaistiť spravodlivejšie zaobchádzanie s malými a strednými potravinárskymi a poľnohospodárskymi podnikmi. 

Práve malí a strední prevádzkovatelia v potravinovom reťazci vrátane poľnohospodárov sú najzraniteľnejší voči nekalým obchodným praktikám partnerov, ktorí sú tiež súčasťou reťazca. Často im chýba vyjednávacia sila a alternatívy, ako dostať výrobky k spotrebiteľom.

Vďaka návrhu budú zakázané:
· oneskorené platby za netrvanlivé potravinárske výrobky,
· rušenie objednávok na poslednú chvíľu,
· jednostranné alebo retroaktívne zmeny zmlúv či tlak na dodávateľa, aby platil za vyplytvané výrobky.
Ďalšie postupy budú povolené iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany vopred jasne a jednoznačne dohodnú.

Od členských štátov sa vyžaduje, aby určili verejný orgán zodpovedný za presadzovanie nových pravidiel, ktorý  bude mať právomoc uložiť primeranú a odrádzajúcu sankciu v prípade ich porušenia. Navrhované opatrenia dopĺňajú už existujúce pravidlá v členských štátoch, ktoré môžu prijať aj ďalšie opatrenia, ak to uznajú za vhodné. Budú mať formu smernice a ešte ho prerokuje Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty).

Upozorňujeme: Posledné týždne na darovanie 2% alebo 3% zo zaplatených daní

Darovať ich môžete občianskym združeniam, neziskovým organizáciám alebo nadáciám do 30. apríla 2018.

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017, predkladá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za zdaňovacie obdobie na osobitnom, predpísanom tlačive. Tri percentá zo zaplatenej dane z príjmov môže poukázať iba ten, kto vykonával v roku 2017 dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín, o čom je povinný doložiť aj písomné potvrdenie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré zamestnancovi na jeho žiadosť vystaví zamestnávateľ, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Vyhlásenie spolu s potvrdením môžete podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Ak je vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane chybné, alebo nesprávne vyplnené, správca dane vyzve daňovníka na jeho opravu v určenej lehote. Ak obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne automaticky. V tomto prípade správca dane výzvu na opravu nesprávnych údajov nezasiela.

Daňovník - fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane 2%, resp. 3% len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

SR: Firmy pristupujú k zamestnancom inak

Ak sa dostanú do finančných problémov, oveľa rýchlejšie prepúšťajú. 

S nesplatenými pohľadávkami sa firmy snažia vyrovnávať rôzne. Niektoré obmedzia investície, iné zvýšia ceny svojich produktov a služieb a ďalšie zastavia prijímanie nových zamestnancov, pričom časť z tých pôvodných prepustia. Až 24% firiem na Slovensku sa snaží svoj narušený cash flow vyriešiť personálnymi zmenami. Na porovnanie, v Poľsku a Česku to tak robí len 8%firiem, v Rakúsku 9% a v Maďarsku 23% firiem.

Pri raste pohľadávok skúšajú firmy v okolitých krajinách skôr zvyšovať ceny svojich produktov a služieb, nie prepúšťať. Oproti Slovensku tiež priznali, že sa v prípade finančných problémov viac boja o svoje prežitie. Na Slovensku sa v takom prípade cíti v ohrození 11%firiem, v Poľsku a Česku 13%, v Rakúsku 14% a v Maďarsku 19%.

Štúdia European Payment Practices 2017 sa uskutočnila už desiatykrát. Na jar minulého roku nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS oslovil 3.200 odborníkov zo 16 európskych krajín, z toho 200 spoločností zo Slovenska.

Radíme: Vysoký cholesterol

Minimálne jedna tretina obyvateľstva v SR má zvýšené hladiny cholesterolu. A hoci vyšetrenie je jednoduché a máme dostupnú liečbu, veľa ľudí sa nelieči!  

Vysoký cholesterol, podobne ako vysoká hladina cukru v krvi či vysoký tlak, je veľmi zákerný. Nebolí a v mladšom veku sa nijako neprejavuje. Usadzuje sa ale na stenách ciev a znižuje ich priechodnosť. Výsledkom je srdcový infarkt, mozgová porážka, nedokrvenie dolných končatín, postihnutie obličiek, poruchy erekcie u mužov. Preto je potrebné hladinu cholesterolu kontrolovať, snažiť sa ju znížiť zmenou životného štýlu a pohybovými aktivitami.

Ak sa ale hladinu cholesterolu nedarí znížiť, odborník predpíše lieky: statíny, fibráty, inhibítory vstrebávania cholesterolu (lieky brániace vstrebávaniu cholesterolu). Vyše 80% vysoko rizikových skupín (hypertonici, diabetici alebo po srdcovocievnej príhode) však nedosahuje normálne hodnoty cholesterolu. Tie má teda menej ako jedna pätina tejto rizikovej populácie! K nim sa pridáva aj 80% pacientov s familiárnou hypercholestrolémiou. Odporúča sa preto kombinovať statínovú liečbu s inými efektívnymi terapiami. Do úvahy prichádza predovšetkým biologická liečba tzv. PCSK9 inhibítormi.

piatok 13. apríla 2018

EU: Nová dohoda pre spotrebiteľov

Európska komisia predstavila balík opatrení v prospech európskych spotrebiteľov, vďaka ktorému budú môcť Európania lepšie čeliť výzvam modernej doby a budú viac chránení pred rozsiahlymi podvodmi. 

Hoci už teraz máme v EÚ jedny z najprísnejších pravidiel na ochranu spotrebiteľa na svete, nedávno sa vyskytli prípady, ktoré ukázali, že súčasné predpisy a ich presadzovanie majú svoje hranice.

Aktuálny návrh obsahuje:
1. Posilnenie spotrebiteľských práv na internete
* Väčšia transparentnosť internetových obchodov – jasné informácie, či nakupujete  výrobky alebo služby od obchodníka alebo súkromnej osoby a či ste v prípade komplikácií chránení spotrebiteľskými právami.
* Nové spotrebiteľské práva vo vzťahu k „bezplatným“ digitálnym službám – právo na určité informácie možnosť odstúpenia od zmluvy do 14 dní sa rozšíri aj na „bezplatné“ digitálne služby, pri ktorých spotrebitelia síce neplati, ale poskytujú svoje osobné údaje (napríklad: cloudové úložiská, sociálne médiá či emailové účty).

2. Nástroje na presadzovanie práva a získania odškodnenia
* Žaloby v zastúpení na európsky spôsob – podľa nových návrhov bude môcť oprávnený subjekt, napríklad spotrebiteľská organizácia, požadovať nápravu (napríklad odškodnenie alebo opravu) v mene skupiny spotrebiteľov, ktorí boli poškodení nezákonnou obchodnou praktikou. Podľa návrhu by malo byť takéto zastúpenie bezplatné.
* Lepšia ochrana pred nekalými obchodnými praktikami – súčasné právne predpisy neumožňujú dožadovať sa adekvátnej nápravy v prípade nekalých obchodných praktík. V súčasnosti je to v tejto oblasti rozhodnutie členského štátu, podľa nového návrhu by mali spotrebitelia vo všetkých členských štátoch mať v prípade nekalých obchodných praktík, ako napr. agresívneho alebo zavádzajúceho marketingu, právo napríklad na finančnú kompenzáciu a ukončenie zmluvy.

3. Účinné pokuty za porušenie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa
Komisia navrhuje posilniť právomoc orgánov EÚ na ochranu spotrebiteľa, ktoré momentálne nie sú dostatočne vybavené na to, aby mohli ukladať pokuty za praktiky, ktoré poškodia veľký počet spotrebiteľov v celej EÚ. Výška pokút sa v jednotlivých členských štátoch značne líši a je často príliš nízka na to, aby mohla mať skutočne odstrašujúci účinok, hlavne na spoločnosti podnikajúce cezhranične a vo veľkom rozsahu. Na základe návrhu budú mať vnútroštátne orgány právomoc koordinovane ukladať účinné, primerané a odrádzajúce pokuty pričom pokuta môže dosiahnuť až  4% ročného obratu obchodníka v príslušnom členskom štáte. Členské štáty budú mať možnosť stanoviť vyššie maximálne pokuty.

4. Riešenie dvojakej kvality spotrebného tovaru
* Komisia navrhuje, aby sa v smernici o nekalých obchodných praktikách výslovne stanovilo, že výrobky nemožno predávať vo viacerých členských štátoch s tým, že sú totožné, keď majú výrazne odlišné zloženie alebo vlastnosti.
* Spoločné výskumné centrum Komisie (JRC) práve dokončuje avizovanú spoločnú testovaciu metódu a v máji 2018 bude koordinovať testovanie zamerané na potravinové výrobky.

5. Lepšie podmienky pre podniky
Nové návrhy odstránia zložité povinnosti a neprimeranú záťaž, ktorú pre obchodníkov predstavuje právo spotrebiteľov odstúpiť od zmluvy (napríklad nebudú musieť vrátiť peniaze, kým reálne nebol vrátený reklamovaný tovar). Vďaka novým pravidlám budú mať obchodníci takisto väčšiu voľnosť pri komunikácii so spotrebiteľmi, budú môcť využívať nové prostriedky on-line komunikácie, akými sú webové formuláre alebo chaty.

Návrhy ešte prerokuje Európsky parlament a členské štáty v Rade EÚ.

Zelená domácnostiam: Poukážky na fotovoltické panely pre 584 domácností

Medzi vydanými poukážkami pre domácností v mimobratislavských regiónoch je 150 bez využitia elektrickej akumulácie. 

Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) bolo 22. kolo s alokáciou 1,65 milióna eur uzatvorené v súlade s osobitnými podmienkami projektu po prekročení vyčlenenej sumy o 10% po viac ako ôsmich minútach. Vzápätí systém žiadosti aj vyhodnotil. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.

Ďalšie kolá pilotného projektu Zelená domácnostiam už nebudú určené pre inštalácie fotovoltických panelov. Pilotný projekt v roku 2018 končí. SIEA pripravuje pokračovanie projektu na rok 2019. V rámci pripravovaného projektu s novými podmienkami bude možné požiadať aj o príspevky na inštaláciu fotovoltických panelov v mimobratislavských regiónoch.

Najbližšie 23. kolo projektu Zelená domácnostiam je určené pre zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Otvorené bude 17. apríla 2018 o 15. hod. K dispozícii budú poukážky v hodnote 3 milióny eur.