utorok 16. októbra 2018

FLEX: Nové štipendiá pre slovenských stredoškolákov


Desať slovenských stredoškolákov bude mať po prvý raz možnosť stráviť školský rok 2019/2020 na strednej škole v USA v rámci programu Future Leaders Exchange (FLEX). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31. októbra t.r.  

Program študentom umožňuje spoznať novú kultúru, zvýšiť svoje sebavedomie, získať jazykové zručnosti, ako aj rozšíriť svoje kariérne príležitosti. Účastníci programu FLEX sa stávajú mladými ambasádormi svojich krajín, ktorí oboznamujú Američanov s kultúrou, históriou a tradíciami Slovenska. Študenti si tiež vytvárajú silné vzťahy s hostiteľskou rodinou a spolužiakmi, ktoré často pretrvávajú po celý život. Letenku, štúdium, zdravotné poistenie aj prípravné školenie im zaplatí americká vláda, ktorá im zároveň bude mesačne prispievať na účasť na spoločenských aktivitách. Ubytovanie je zabezpečené v amerických hosťovských rodinách.

Do programu sa môžu prihlásiť slovenskí občania narodení medzi 15. júlom 2001 a 15. júlom 2004, ktorí vedia komunikovať po anglicky, majú dobrý študijný priemer a za posledných päť rokov strávili v USA menej ako 90 dní. Musia byť tiež študentmi prvého alebo druhého ročníka strednej školy, alebo kvinty alebo sexty na osemročnom gymnáziu. Následne prejdú výberovým konaním. V semifinále sa študenti zúčastnia individuálneho pohovoru, podstúpia test angličtiny, vypracujú esej a následne vyplnia prihlášku, ktorú pošlú do pobočky American Councils v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Vo výberovom konaní študenti majú preukázať svoju spôsobilosť zúčastniť sa ročného výmenného pobytu.

Upozorňujeme: Falošné maily


Polícia upozorňuje na podvodné elektronické správy, v ktorých sa páchateľ vydáva za obchodného partnera alebo dokonca riaditeľa spoločnosti. Jedna z firiem tak prišla o 167.524 eur.
      
Takzvané CEO podvody (z anglického prekladu Chief Executive Officer) prebiehajú prostredníctvom emailu. V ňom sa podvodník môže vydávať za manažéra alebo riaditeľa či predsedu spoločnosti. Osloví pracovníka učtárne a predstiera pokyn nadriadeného na prevod finančných prostriedkov. Totožnosť manažéra alebo jeho mailová adresa môže byť v elektronickej forme maskovaná. Páchateľ však môže vytvoriť aj pozmenenú adresu, ktorá sa výrazne podobá na adresu nadriadeného. Ojedinelé nie sú ani prípady, kedy je falošná žiadosť odoslaná z pravej adresy nadriadeného. Text správy býva stručný a vo väčšine prípadov direktívne formulovaný: „Urobte prevod na účet... Môžete urobiť prevod...dnes?" Páchateľ sa tiež vydáva za iného obchodníka či spoločnosť, s ktorou je obeť v kontakte práve z dôvodu prebiehajúceho obchodu. Pozmení údaje na faktúre, najmä číslo účtu, kam majú financie previesť. V takomto prípade obdrží pracovník správu z mailovej adresy obchodníka, s ktorým už bol predtým v kontakte, čo podvodníkovi pomôže zvýšiť dôveryhodnosť zmeny.

Páchatelia získavajú osobné informácie pomocou manipulácie. Táto metóda sa podľa polície bežne používa v komunikácii cez telefóny alebo internet, pričom zneužíva dôverčivosť ľudí vydávaním sa za známe a existujúce spoločnosti či inštitúcie. Je preto potrebné prijať opatrenia za účelom pravidelných školení zameraných na aktuálne kybernetické hrozby. Dôležité je tiež zavedenie technických opatrení, ako aj bezpečnostných (administratívnych) postupov pri udeľovaní pokynov na akýkoľvek prevod alebo platbu finančných prostriedkov najmä na zahraničné účty (dvojitá kontrola, telefonické overovanie pri náhlej požiadavke o úhradu alebo pri náhlej zmene čísla účtu na faktúre a podobne).

EU: Nové označovanie palívTáto iniciatíva sa uskutočňuje na základe článku 7 smernice o infraštruktúre pre alternatívne palivá z októbra 2014 a v súlade s Akčným plánom týkajúcim sa infraštruktúry pre alternatívne palivá, ktorý Európska komisia oznámila v novembri 2017. Stanovuje sa v ňom niekoľko podporných opatrení na urýchlenie zavedenia infraštruktúry, zvýšenie investícií a zlepšenie prijatia zo strany spotrebiteľov. Zároveň dopĺňa návrhy komisie v rámci stratégie Európa v pohybe pre čistú, bezpečnú a prepojenú mobilitu.

Nové značky sú rozdelené do troch skupín:
·  Benzínové palivá označené písmenom „E“ v kruhu: E5, E10, atď. (písmeno „E“ označuje špecifické biozložky (etanol) prítomné v benzíne).
·  Dieslové palivá označené písmenom „B“ v štvorci: B7, B10, XTL, atď. (písmeno „B“ značí špecifické zložky bionafty prítomné v nafte, písmená XTL označujú syntetickú naftu, ktorá sa nezískava spracovaním surovej ropy).
·   Plynové palivá s uvedením ich špecifického podtypu v kosoštvorci: napr. CNG, LNG, LPG a H2 (vodík).

V prípade novších vozidiel budú etikety viditeľné aj v príručke majiteľa a môžu sa objaviť aj v elektronickej príručke, dostupnej prostredníctvom informačno-zábavného systému vozidla. Okrem toho, že by mali byť viditeľné na všetkých verejných čerpacích staniciach, mali by byť viditeľné aj u autorizovaných predajcov. Nové značky sú zavedené vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie, krajinách EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) a takisto v Macedónsku, Srbsku, vo Švajčiarsku a v Turecku.

pondelok 15. októbra 2018

Zálohovanie: Pre 54 % domácich používateľov zbytočnosť


Najčastejšími príčinami straty dát je ľudská chyba, zlyhanie hardvéru a nákaza malvérom.
Prieskum Acronis realizovaný v auguste 2018 medzi používateľmi zo Spojených štátov, Európy a Ázie ukázal, že svoj osobný počítač si zálohuje stále menej než polovica používateľov. 

Hoci si veľa používateľov svoj osobný počítač stále nezálohuje, povedomie verejnosti o potrebe ochrany dát rastie. Podľa prieskumu sa počet používateľov zálohujúcich si svoj počítač zvýšil oproti minulému roku o 2,8 percentuálneho bodu. Na druhej strane sa medziročne zvýšil o takmer 4 percentuálne body počet domácností, ktoré zažili stratu dôležitých dát. Až 26,4 % používateľov by bolo ochotných za odblokovanie dát zašifrovaných ransmovérom zaplatiť.

Kľúčové zistenia prieskumu:
- 46,1 % respondentov tohto roku potvrdilo, že si zálohuje svoje osobné počítače (vlani 43,3 %);
- 39 % domácností uviedlo, že už niekedy zažili stratu dôležitých osobných dát (vlani 35,1 %);
- najčastejšími príčinami straty dát je ľudská chyba (30,6 %), zlyhanie hardvéru (26 %), útok ransomvéru či iného malvéru  (13,2 %) a strata či krádež zariadenia (10, 8 %);
- zaplatiť za odšifrovanie dát zasiahnutých ransomvérom je ochotných 26,4 % používateľov, 73,6 % by nezaplatilo nič.

EU: Rovnosť žien a mužov

Rozdiely medzi mužmi a ženami sa v Európskej únii postupne znižujú. Slovensko však bolo jedinou krajinou únie, v ktorej sa za desať rokov situácia síce len mierne, ale zhoršila. 

Vyplýva to z aktuálneho Indexu rodovej rovnosti, ktorý zverejňuje Eurostat. Aktuálne výsledky priradili Slovensku úroveň 52,4 bodu zo 100 (26. miesto, prepad o 7 pozícií). Najmenšie rozdiely sú vo Švédsku, kde je rovnosť na úrovni 82,6 bodu. Najväčšiu nerovnosť zaznamenali v Grécku (50 bodov), nasleduje Maďarsko (50,8 bodu) a Slovensko zhodne s Rumunskom. Priemer za všetkých 28 krajín EÚ je na úrovni 66,2 bodu.

Miera zamestnanosti za sledované obdobie rokov 2005 až 2015 sa pohybovala na úrovni 60 % v prípade žien, zamestnaných však boli až tri štvrtiny mužov. Na plný úväzok bolo zamestnaných až 60 %, žien len 44 %. Naopak, na čiastočný pracovný úväzok pracovalo viac žien, a to 8 %, mužov iba 4 %. Čo sa týka platov, ženy zarábajú v priemere o 21 % mesačne menej ako muži. V priemere pritom pracujú 39 hodín týždenne. Muži pracujú o dve hodiny dlhšie. Za posledné roky narastajú rozdiely medzi pohlaviami v starostlivosti o domácnosť a deti, a to v neprospech žien. Až 35 % z nich sa stará o deti, prípadne sa s nimi učí, a to najmenej hodinu denne. Rovnaké činnosti vykonáva len 19 % mužov. Ženy sa viac starajú aj o dennodenné aktivity spojené s chodom domácnosti, podľa indexu sa to týka až 77 % žien, pričom tieto činnosti má na starosti iba 47 % mužov. Najmenej hodinu denne varí a upratuje 60 % žien, muži iba 16 %. V prípade vzdelania sú rozdiely medzi pohlaviami mierne. Vysokoškolské vzdelanie dosiahlo 19 % žien a 16 % mužov. Ženy sa však nezapájajú do verejného života tak ako muži. V sledovanom období bola iba pätina z nich v parlamente. A iba 15 % žien je v predstavenstvách firiem.

Najväčšie rozdiely v prospech žien sú na Slovensku v prípade zdravia. Ženy sa dožívajú v priemere o sedem rokov viac ako muži, a to napriek tomu, že 40 % mužov inklinuje k športovým aktivitám a konzumácii ovocia a zeleniny, v porovnaní s 33 % žien. Nadmerne však  pije alkohol a fajčí 47 % mužov, zatiaľ čo žien len 24 % žien.

SR: Pozemkové úpravy

Pozemkové vzťahy na Slovensku sú mimoriadne komplikované. Prevláda rozdrobenosť a nejasnosť vlastníckych a užívateľských vzťahov. Pozemkové úpravy by mali priniesť poriadok, kratšie lehoty konaní aj ušetriť financie. 
     
Na Slovensku je v súčasnosti 8,4 miliónov vlastníckych parciel, 4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov. Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu je 11,93 a jeden vlastník v priemer vlastní 22,74 parciel. Systémovým riešením sú pozemkové úpravy, ktoré však prebiehali len veľmi pomaly. Podľa ministerstva pôdohospodárstva možno z kapacitných dôvodov začať proces sceľovania v 120 katastrálnych územiach ročne, čo znamená, že by celý proces trval približne 30 rokov. Už za desať rokov by však bolo vidieť veľký efekt na celom Slovensku. Dôležité je však zabezpečiť stabilný prísun financií, ktorý na 30 rokov odhaduje na úrovni 800 až 850 miliónov. Ministerstvo už vyhlásilo verejné obstarávanie, ktoré vytvorí priestor na vykonanie komplexných pozemkových úprav vo viac ako 160 katastrálnych územiach. Alokovaných je viac ako 44 miliónov eur.

Ministerka tiež avizovala aktualizáciu Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva. Výsledkom pozemkových úprav je nové usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich evidencia v katastrálnych operátoch katastra nehnuteľností, nové nájomné vzťahy k pozemkom, ako aj realizované technické a ekologické opatrenia spoločných a verejných zariadení.

Pozemkové úpravy v číslach
      Počet vlastníckych parciel: 8,4 mil.
      Počet evidovaných vlastníkov pozemkov: 4,4 mil.
      Počet spoluvlastníckych vzťahov: 100,7 mil.
      Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu: 11,93
      Priemerný počet parciel na 1 vlastníka: 22,74

„Komplexné“ pozemkové úpravy
       počet ukončených: 418
       počet prebiehajúcich: 18
       počet ukončených prípravných konaní: 290
       počet prebiehajúcich prípravných konaní: 58

Jednoduché pozemkové úpravy
      počet ukončených: 91
      počet prebiehajúcich: 126
      počet ukončených prípravných konaní: 26
      počet prebiehajúcich prípravných konaní: 89

piatok 12. októbra 2018

Radíme: Chrípka či prechladnutie?

Chrípku si netreba pomýliť s prechladnutím, pripomínajú odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR. V októbri sa začala chrípková sezóna, ktorá potrvá až do konca apríla. Niekedy je však náročné rozlíšiť chrípku od iných respiračných infekcií a ľudia si ju mýlia so silným prechladnutím.
     
Chrípka má náhly nástup príznakov a sprevádza ju vysoká teplota - 38 stupňov celzia. Na začiatku ochorenia je typická bolesť kĺbov, silná bolesť hlavy a bolesť svalov. Chrípka sa prejavuje suchým a dráždivým kašľom, zimnicou a triaškou. Po 48 hodinách môže prísť nádcha a bolesť hrdla. Ak sa choroba neskomplikuje, tieto príznaky po troch až piatich dňoch odznejú, hoci únava a slabosť môžu pretrvávať dlhšie. K úplnému uzdraveniu zväčša dôjde po dvoch až štyroch týždňoch od prvých príznakov. Prechladnutie sprevádza nádcha, kýchanie, slzenie očí a podráždené hrdlo. Prechladnutie je obmedzené na horné dýchacie cesty, nie je sprevádzané vysokou teplotou, bolesťami kĺbov a svalov. Príznaky bežného prechladnutia trvajú kratšie a komplikácie ako zápal pľúc sa vyskytujú zriedka.
     
Chrípku treba vyležať a liečba je symptomatická. Spočíva v zmierňovaní príznakov podávaním liekov na zníženie teploty, proti kašľu, bolesti hlavy a zápalu dýchacích ciest. Ide o vírusové ochorenie, preto sa nelieči antibiotikami. Antibiotiká sa používajú, iba ak je chrípka komplikovaná sekundárne bakteriálnou infekciou, napríklad zápalom ucha, prínosových a čelových dutín, nosa, priedušiek a pľúc. Dôležité je prijímať tekutiny a vitamíny, obmedziť kontakt s  ostatnými ľuďmi počas trvania príznakov, aby sa zabránilo nákaze, a používať jednorazové papierové vreckovky. Pri prechladnutí sa podľa ÚVZ SR stačí pár dní zdržiavať doma, tiež piť veľa tekutín, najlepšie teplého čaju, prípadne užívať voľne dostupné lieky, ktoré odporučí lekárnik. Ak ochorenie trvá dlhšie ako tri dni, teplota sa zvyšuje a príznaky neustupujú, odborníci radia kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý posúdi, či ide o vírusovú alebo bakteriálnu infekciu a rozhodne o vhodnej liečbe. 

Aktuálne: Nové projekty informatizácie na Slovensku

Lepšie parkovanie pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí, kratšie konania na Najvyššom súde či open data z inšpektorátov práce a z úradov verejného zdravotníctva má priniesť realizácia 7 projektov informatizácie verejnej správy, ktoré schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OPII – PO7). 

Projekty sa zrealizujú vďaka eurofondom:
Redizajn siete GOVNET za 7.321.890,45 eura – Bezpečnosť nadrezortnej siete Govnet sa zásadne zvýši vďaka tzv. IPSec tunelu. Sieť sa navyše dostane plne do rúk štátu. Projekt Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) ďalej umožní v Govnete uskutočňovať šifrované videokonferencie.
     
Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce (5.803.061 eur) - Okrem toho, že projekt zlepší pracovné podmienky pracovníkov inšpektorátu, prinesie aj elektronické služby pre verejnosť, skráti lehoty správnych konaní a umožní publikovanie otvorených údajov.
     
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva (17.982.240 eur) – Projekt elektronizuje správne procesy a zrýchli výkon kontrol, ktoré vykonáva 37 úradov verejného zdravotníctva. V súlade s princípom jedenkrát a dosť budú kontroly menej byrokratické a viac zamerané na vecnú náplň. Údaje o kontrolovanom subjekte nebudú už znova vyžadované. Toto zefektívnenie sa prejaví aj na 50 % znížení poplatkov. Vzniknú nové interaktívne služby, ktoré zmenia spôsob komunikácie s klientmi a znížia administratívnu záťaž. Údaje budú navyše transparentne zverejňované vo forme open data.
     
Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu (5.432.245 eur) -  Práca sudcov a kancelárie sa vďaka informačnému systému zrýchli a priemerná dĺžka konania by sa mala znížiť z 214 dní v roku 2016 na 150 v roku 2022. Transparentnosť Najvyššieho súdu bude posilnená publikovaním otvorených údajov (open data) a možnosťou dohodnúť si termín nahliadnutia do spisu online.
     
Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní (5.038.375 eur) –  Projekt rezortu financií zefektívni, zrýchli a zautomatizuje prijatie a spracovanie faktúr. Prínosom bude úspora za tlač, poštovné, doručovanie a spracovanie faktúr, ako aj menšia chybovosť.
     
eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (9.133 014,62 eura) - Zdravotne postihnutí ľudia ľahšie nájdu voľné parkovacie miesto, systém im ukáže obsadenosť zvoleného parkoviska a bude ich navigovať na vhodné miesto. Projekt DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) okrem toho zamedzí zneužívaniu parkovacích preukazov aj neoprávnenému parkovaniu na miestach vyhradených pre ŤZP.
     
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám (9.688.014 eur) - Priestorové údaje sú dáta s priamym alebo nepriamym odkazom na polohu alebo geografickú oblasť, ktoré slúžia napríklad na tvorbu dokumentácie pri územnom plánovaní, či na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Cieľom projektu ministerstva životného prostredia je sprístupňovanie harmonizovaných priestorových údajov a služieb od orgánov verejnej moci. Zlepší to rozhodovacie procesy vo verejnej správe, pričom sa zároveň zvýši využitie týchto údajov a služieb. Občania, podnikatelia, ale aj úradníci získajú, resp. overia si priestorové údaje rýchlejšie a jednoduchšie ako doteraz.

EU: Nová stratégia biohospodárstva

Európska komisia predstavila akčný plán na rozvoj udržateľného a obehového biohospodárstva. Novou stratégiou biohospodárstva sa usiluje oživiť tvorbu pracovných miest, hospodársky rast a investície. 

Cieľom je zefektívniť trvalo udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov a prispieť tým k riešeniu
globálnych i miestnych problémov. Biohospodárstvo dokáže premeniť riasy na pohonné hmoty, recyklovať plasty, z odpadu vytvoriť nový nábytok či oblečenie a z priemyselných vedľajších produktov biohnojivá. Vzťahuje sa na všetky odvetvia a systémy, ktoré využívajú biologické zdroje. Ide o jedno z najväčších a najdôležitejších odvetví Európskej únie. Jeho ročný obrat dosahuje približne 2 miliardy eur a zamestnáva približne 18 miliónov ľudí.  Do roku 2030 by biohospodárstvo mohlo vytvoriť milión nových ekologických pracovných miest.

Na vytvorení udržateľného obehového biohospodárstva sa ale musia spoločne podieľať verejné orgány aj priemyselný sektor. Na podporu zavedie komisia v budúcom roku 14 konkrétnych opatrení zameraných na tri hlavné ciele:
1. Rozšíriť a posilniť priemyslové odvetvia založené na biotechnológiách.
2. Rýchlo rozšíriť biohospodárstvo po celej Európe.
3. Chrániť ekosystém a pochopiť ekologické obmedzenia biohospodárstva.

Na obdobie 2021 – 2027 navrhla Európska komisia vyčleniť z programu Horizont Európa 10 miliárd eur, ktoré sa použijú na potraviny a prírodné zdroje vrátane biohospodárstva.

štvrtok 11. októbra 2018

Trend: Vek singularity

Ľudia už nie sú dominantným druhom na Zemi. Podľa údajov z digitálnej analýzy GSMA Intelligence počet mobilných elektronických zariadení v roku 2014 prekročil počet ľudí. Ak zahrnieme počítače, ktoré nie sú mobilné, počet zariadení pripojených k internetu do roku 2020 dosiahne 34 miliárd.

Podľa futuristu a vynálezcu Raya Kurzweila potrvá iba 12 rokov, kým počítače dosiahnu úroveň ľudskej inteligencie. Tento pojem známy ako technologická singularita sa vo futurológii, kybernetike, modernej mytológii a vedecko-fantastickej literatúre používa na označenie hypotetického stavu, keď sa obvykle pomocou umelej inteligencie alebo pomocou prepojenia ľudského mozgu s počítačom vytvoria entity s inteligenciou prevyšujúcou ľudskú, ktoré rapídne urýchlia technologický pokrok ďaleko za schopnosť ľudí zmysluplne sa na ňom zúčastňovať. Kurzweil tvrdí, že sa tak stane už v roku 2029. Tento časový rámec predpokladá nástup singularity oveľa skôr, ako ho očakával napríklad britský teoretický fyzik Stephen Hawking, ktorý sa nazdával, že nastane v roku 2045.

V súčasnosti musia počítače prejsť niečím ako Turingovým testom (vyvinutý známym britským informatikom Alanom Turingom), aby sa zistilo, či sa stroj dokáže správať spôsobom ekvivalentným človeku alebo nerozoznateľným od človeka. Napriek tomu, že mnohí vrátane Stephena Hawkinga, generálneho riaditeľa spoločností Tesla a SpaceX Elona Muska aj dokonca zakladateľa spoločnosti Microsoft Billa Gatesa, varovali pred vekom strojového učenia a umelej linteligencie, Kurzweil sa ho neobáva. V súvislosti s otázkou o možnej existencii jednej umelej inteligencie, ktorá potenciálne zotročí ľudstvo, vyhlásil, že je to nereálne.Podľa Muska sa ľudia budú musieť priblížiť počítačom alebo riskovať, že sa stanú irelevantnými: „Umelá inteligencia nás robí múdrejšími. Možno ešte nie je súčasťou nášho tela, ale okolo roku 2030 budeme pripájať svoj neokortex, časť mozgu, ktorou myslíme, ku cloudu." 

SR: Osobný bankrot v 3. štvrťroku

Od júla do konca septembra t.r. bolo na Slovensku vyhlásených 1.940 nových osobných bankrotov. Ide o vysoký nárast tak voči predchádzajúcemu štvrťroku, ako aj voči predchádzajúcemu roku.

V treťom kvartáli sa prejavili pozitívne účinky novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktoré zjednodušila proces osobného bankrotu. Za celý rok do konca septembra zbankrotovalo celkom 2.775 obyvateľov Slovenska. „Úprava zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. marca 2017, výrazným spôsobom zmenila podmienky a spôsob oddlženia platobne neschopných fyzických osôb, čo sa najvýraznejšie prejavuje v medziročnom porovnaní. Kým pred rokom v 3. štvrťroku zbankrotovalo iba 181 ľudí, v rovnakom období tohto roka je to desaťnásobne viac", upresňuje Jana Marková. Novela sprístupnila osobný bankrot väčšiemu okruhu ľudí. Kým pred novelou o oddlženie mohli požiadať iba občania, po novele tak môžu urobiť aj občania – podnikatelia.

Oddlženie formou konkurzu v treťom štvrťroku 2017 využilo 1.l922 občanov Slovenska, možnosť splátkového kalendára si zvolilo 18 dlžníkov. Z celkového počtu osobných bankrotov v 3. štvrťroku pripadalo 1215 na mužov a 725 na ženy. Z pohľadu veku tvoria najväčšiu skupinu dlžníkov so 605 osobnými bankrotmi tvoria ľudia vo veku 40 až 49 rokov. Takmer osem percent dlžníkov má vysokoškolské vzdelanie. Najviac osobných bankrotov bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 514 a Žilinskom kraji – 382 a najmenej v Nitrianskom a Trnavskom kraji – v oboch rovnako 132.

EU: Opatrenia voči CMR

Európska komisia prijala nové obmedzenia na 33 chemických látok používaných pri výrobe odevov, obuvi a iných textilných výrobkov, o ktorých je známe, že majú rakovinotvorné účinky a spôsobujú problémy pre reprodukčné zdravie. 

Nové opatrenia sú zamerané na ochranu zdravia európskych občanov tým, že obmedzujú ich vystavenie chemikáliám CMR, čiže látkam klasifikovaným ako karcinogénne, mutagénne a toxické z pohľadu reprodukcie. Tie môžu byť obzvlášť škodlivé v prípade častého kontaktu s ľudskou kožou. Stanovujú maximálne koncentračné limity pre používanie látok CMR v odevoch a textíliách a zakazujú umiestňovanie výrobkov, ktoré prekračujú tieto limity, na trh EÚ bez ohľadu na to, kde boli vyrobené.
     
Obmedzenia boli vypracované na základe vedeckých a technických odporúčaní Európskej chemickej agentúry (ECHA) z Helsínk a po rozsiahlych konzultáciách so zainteresovanými stranami. Nové limity pre chemikálie CMR začnú platiť 24 mesiacov po zverejnení nariadenia v Úradnom vestníku EÚ.

streda 10. októbra 2018

Upozorňujeme: Neplatný LEI kód nedovolí uzavrieť obchod

Pri vydaní emisie zaknihovaných cenných papierov aj pri realizácii a oznamovaní určitých finančných transakcií majú subjekty povinnosť identifikovať sa Legal Entity Identifier (LEI) kódom. Na Slovensku ho prideľuje Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP). 

LEI kód je jediný dátový údaj, ktorý umožňuje jedinečnú a trvalú identifikáciu subjektov aktívnych na finančných trhoch, a to v globálnom rozsahu. Využitie LEI kódu sa zároveň neustále rozširuje. V súčasnosti sa pripravuje prepojenie LEI kódu s medzinárodným kódom ISIN, ktorý označuje finančný nástroj. Cieľom má byť zlepšenie transparentnosti vystavenia sa riziku investovania do cenných papierov prepojením emitenta s vydanými cennými papiermi. Subjekty, ktoré budú identifikované LEI kódom a informácie o tom, ktoré cenné papiere konkrétny subjekt vydal budú zverejnené na webstránkach Asociácie národných číslovacích agentúr ANNA a nadácie GLEIF.

Ak sa zistí, že LEI kód je exspirovaný, je potrebné vykonať jeho obnovu. Odporúča sa požiadať o pravidelnú obnovu LEI kódu ešte pred jeho exspiráciou. Na uplynutie platnosti kódu CDCP upozorní 6 týždňov pred uplynutím platnosti LEI, a to zaslaním inštrukcie na obnovu platnosti kódu na kontaktnú emailovú adresu. CDCP umožňuje subjektom spravovať svoj LEI kód on-line. Prostredníctvom účtu v sekcii webovej stránky CDCP vyhradenej LEI kódu si subjekt, ktorému bol pridelený LEI kód môže obnoviť jeho platnosť. Účet sa klientovi zriaďuje automaticky pri podaní žiadosti o pridelenie LEI kódu. S pridelením a obnovou LEI kódu sú spojené poplatky. Za obnovu LEI kódu si CDCP účtuje poplatok 45 EUR; obnovený LEI kód je platný jeden rok.

slovensko.sk: Nové e-schránky

Od sprístupnenia nového vizuálu elektronických schránok uplynul už takmer rok a pol. V poslednom období vykonala Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) viacero dizajnových a funkčných zmien a na vylepšovaní elektronických schránok plánuje pokračovať aj v budúcnosti.

Prechodné obdobie, počas ktorého je dostupná duálna verzia schránok, t. j. starý a nový vizuálvizuál, trvá od 1. júla 2017. Cieľom paralelného fungovania oboch verzií je, aby mali používatelia dostatočný čas na osvojenie si práce v novom prostredí elektronických schránok. NASES plánuje v najbližších mesiacoch toto prechodné obdobie ukončiť a starý (červený) vizuál elektronických schránok úplne vypnúť.

Tí používatelia, ktorí ešte stále pracujú so starými schránkami, by sa mali čím skôr oboznámiť s novým vizuálom. Ak sa vám nový vizuál elektronickej schránky nezobrazuje korektne, aktualizujte si verziu vášho internetového prehliadača. V prípade, že pri práci v novom vizuáli elektronickej schránky nenájdete funkciu, ktorú ste predtým v starej schránke využívali, svoje podnety a postrehy môžete adresovať priamo na mailovú adresu lepsieschranky@nases.gov.sk. 

EU: This time I am voting/Tentoraz idem voliť

Európsky parlament spustil iniciatívu, do ktorej sa môžu zapájať dobrovoľníci z celej Európskej únie. Rozbehla sa začiatkom leta a dnes je v nej zapísaných takmer 68.000 ľudí z celej Európy. Slovensku zatiaľ patrí v európskom rebríčku 7. miesto.

3.046 dobrovoľníkov zo Slovenska patrí medzi najaktívnejších v celej Európe. Dvaja z nich už boli aj v Štrasburgu, keďže sa im podarilo umiestniť v prvej desiatke tých, ktorí pre iniciatívu získali najviac  prihlášok. Najaktívnejší Slovák Šimon Podešva zapojil do iniciatívy až 139 ďalších ľudí.

Európania čelia mnohým výzvam, od migrácie po zmenu klímy, od nezamestnanosti  mladých ľudí po ochranu osobných údajov. Referendum o Brexite zároveň ukázalo, že EÚ nie je nespochybniteľný
projekt. A hoci väčšina z nás považuje demokraciu za samozrejmosť, zdá sa, že je stále viac ohrozená, a to tak vo svojom myšlienkovom základe ako aj v praxi.

Preto začal Európsky parlament budovať komunitu priaznivcov, ktorí by pomohli podporiť vyššiu účasť na európskych voľbách.  Iniciatívu plánujeme podporiť aj prostredníctvom vplyvných ľudí / influencerov, ktorí dokážu osloviť mladú generáciu, aby sa postavila za európske myšlienky. Do iniciatívy Tentoraz idem voliť sa symbolicky zaregistroval aj známy moderátor SAJFA.
Viac info a registrácie na thistimeimvoting.eu.

utorok 9. októbra 2018

On-line: Rezervácia návštevy v Sociálnej poisťovni

Termín návštevy sociálnej poisťovne si môžete vopred dohodnúť už aj cez internet - zatiaľ v najväčšej pobočke na Slovensku v Bratislave a vo všetkých jej pracoviskách. Do konca roku 2018 by to malo fungovať pre všetky pobočky Sociálnej poisťovne na Slovensku.

Termín návštevy v pobočke Bratislava je možné objednať si cez webovú stránku www.socpoist.sk v časti Objednajte si termín návštevy v pobočke. Používateľ si prostredníctvom jednoduchej aplikácie vyberie agendu, ktorú potrebuje vybaviť. Následne zadá názov svojej obce (trvalé bydlisko) a systém mu ponúkne najbližšie pracoviská, ktoré môže navštíviť. Po zadaní dátumu a presného času systém vygeneruje potvrdenie termínu návštevy a meno pracovníka, ktorý bude s poistencom danú vec riešiť. Súčasťou rezervačného systému je aj poučenie, ktoré doklady si treba priniesť.
   
Rezervačný systém možno využiť na spísanie žiadosti o všetky druhy dôchodkov, riešenie dlhu poistenca a zamestnávateľa, zamestnania a práce SZČO v EÚ a jej povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Zavedenie rezervácie termínu návštevy nijako neobmedzuje možnosť navštíviť pobočku osobne bez vopred dohodnutého termínu. Neohlásení poistenci budú vybavovaní priebežne podľa poradia, ako prichádzajú. Tak ako doteraz, v platnosti zostáva aj možnosť objednať si termín návštevy prostredníctvom telefonického hovoru.

Trend: Slováci si stále nedostatočne uvedomujú dôležitosť III. piliera

Dôchodkové sporenie nie je šikovný marketingový ťah finančných inštitúcií. Predstavuje logiku, ktorú v sebe skrýva slovenský dôchodkový systém a jeho perspektíva vzhľadom na niekoľko dôležitých faktorov.

Dobrým príkladom je pôrodnosť, ktorá bude podľa štatistík a odhadov naďalej klesať. To spôsobí, že súčasný systém nebude v budúcnosti schopný zabezpečiť ľuďom v penzijnom veku dostatočný dôchodok. Týka sa to najmä tých občanov, ktorí sú dnes v produktívnom veku, tzv. generácia mileniálov.

Podľa prieskumu, ktorý začiatkom tohto roka zrealizovala agentúra NMS Media Research na vzorke  1.149 respondentov, je finančná gramotnosť slovenských mileniálov nízka a na dôchodok veľmi nemyslia. Výsledky odhali, že starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) má založených:
10 % mladších mileniálov (15 – 25 rokov),
30 % starších milenálov (26 – 35 rokov),
26 % príslušníkov generácie X (36 – 55 rokov).

Novinka: Slovenská batériová aliancia

Nová aliancia je impulzom pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akadémiou a finančnými inštitúciami s cieľom reálne sa podieľať na hodnotovom reťazci batérií v Európe. Môže prispieť aj k širšej ambícii Slovenska rozvinúť svoj potenciál do regionálneho inovačného údolia, takzvaného Danube Valley. 

Štvrtá priemyselná revolúcia zásadným spôsobom mení priemysel. Výsledkom sú nové technológie a inovatívne ekosystémy. Batérie – ako strategická technológia pre prechod na čisté energetické systémy a čistú mobilitu – predstavujú jej neodmysliteľnú súčasť.
Slovensko, líder vo výrobe automobilov na obyvateľa, si uvedomuje nevyhnutnosť kráčať s uvedenými trendami a spoluurčovať ich. Ide o dlhodobú konkurencieschopnosť a ďalšie pracovné miesta.   

Hodnota trhu s batériami sa odhaduje na 250 miliárd EUR ročne od roku 2025 a Európska únia si nemôže dovoliť závislosť od ázijských trhov, ktoré už pochopili kľúčový význam batérií. Pod strechou Európskej batériovej aliancie (EBA) – združujúcej približne 120 priemyselných hráčov a inovátorov – preto podniká zásadné kroky smerom k masovej produkcii batérií v Európe. Predpokladá sa úzka spolupráca aj so slovenskou alianciou.

Účastníci inauguračného stretnutia vyjadrili odhodlanie napredovať v danej oblasti a využiť platformu Slovenskej batériovej aliancie na vzájomné prepájanie sa a mobilizovanie zdrojov – aby sa na Slovensku etabloval inovatívny a konkurencieschopný batériový ekosystém, ktorý posilní rodiaci sa batériový ekosystém Európskej únie.  

pondelok 8. októbra 2018

On-line: Doprava v Bratislavskom kraji

Bratislavský samosprávny kraj spustil anonymný dotazníkový prieskum k doprave. Vyplniť ho môžu domácnosti aj jednotlivci z celého Bratislavského kraja. Takto zozbierané údaje by mali následne poslúžiť ako podklad pre spracovanie Plánu udržateľnej mobility. 

Pôjde o základný nástroj na plánovanie dopravného systému v regióne a zároveň podmienku čerpania eurofondov na rozvoj regionálnej a mestskej verejnej dopravy. Získané údaje a strategický dokument majú poslúžiť na vypracovanie hodnovernej analýzy a modelu súčasného stavu. Ten má byť podľa kraja kvalitným podkladom pre prognózu dopravných vzťahov a pre následný návrh opatrení v prospech obyvateľov Bratislavského kraja. Samotný dokument Plán udržateľnej mobility by mal byť predstavený koncom budúceho roka.
     
Anketový dotazník je zverejnený na webovej stránke: https://www.surveygizmo.com/s3/4587315/dotaznikovy-prieskum-dopravneh o-spravania. Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

EU: Jednoduchší systém DPH

Európsky parlament podporil komisiou predložený návrh reformy predpisov týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty. Poslanci navrhli niekoľko zmien, vrátane zavedenia maximálnej sadzby DPH.

Parlament hlasoval o dvoch legislatívnych návrhoch, ktoré sú súčasťou väčšieho balíka opatrení zameraných na reformu systému DPH a sprehľadnenie cezhraničných pravidiel. Cieľom prvej smernice je uľahčiť najmä malým a stredným podnikom obchodovanie na jednotnom trhu a znížiť rozsah podvodov s DPH. Druhá smernica by mala viesť k vytvoreniu jednotnejšieho systému sadzieb DPH.
Poslanci zároveň navrhli zavedenie maximálnej sadzby DPH na úrovni 25%, ustanovenie mechanizmov na riešenie sporov, zriadenie systému automatickej notifikácie zmien v pravidlách týkajúcich sa DPH v rôznych členských štátoch a spustenie informačného portálu, ktorý by poskytoval rýchle a presné informácie o sadzbách DPH naprieč EÚ.

Parlamentom schválenými zmenami sa teraz bude zaoberať Rada (ministrov) EÚ, ktorá musí rozhodnúť o konečnom znení novej legislatívy. Podľa nedávnej štúdie členské štáty prichádzajú pri cezhraničných podvodoch s DPH až o 50 mld. eur.

LoJax: Prvý škodlivý kód, ktorý infikuje UEFI

Bezpečnostná spoločnosť ESET analyzovala prvý škodlivý kód, ktorý infikuje UEFI, teda náhradu BIOS-u v novších počítačoch. Ide o firmware základnej dosky počítača. 

UEFI hrozby sú obzvlášť nebezpečné v tom, že slúžia ako kľúč do celého počítača a zároveň dokážu prežiť viaceré bezpečnostné protiopatrenia, napríklad reinštaláciu operačného systému alebo výmenu pevného disku. Kompletné odstránenie UEFI hrozby si vyžaduje výrazné technické zručnosti napríklad v tom, ako preflashovať firmware zariadenia.

Na základe viacerých znakov sa spoločnosť domnieva, že za škodlivým kódom je skupina Sednit. Tá je podľa amerického ministerstva spravodlivosti za útokom na organizáciu Demokratickej strany krátko pred prezidentskými voľbami v roku 2016. Skupina má byť taktiež za únikom emailov Svetovej antidopingovej agentúry a za útokom na globálnu televíznu sieť TV5 Monde. V tomto prípade skupina útočila na vládne ciele na Balkáne a v strednej a východnej Európe.
     

piatok 5. októbra 2018

USB: Malvér aj na ťažbu kryptomien

USB zariadenia sú tu už takmer 20 rokov a aj napriek tomu, že z pohľadu kybernetickej bezpečnosti majú skôr pošramotenú povesť, stále zostávajú obľúbeným vymeniteľným zariadením aj darčekovým predmetom. 

Podľa údajov získaných v rámci Kaspersky Security Network (KSN) vedie rebríček top hrozieb zameraných na vymeniteľné zariadenia tzv. Windows LNK malvér. V prvej desiatke nechýba ani starnúci exploit „zraniteľnosti Stuxnet“ z roku 2010 či zraniteľnosť CVE-2018-2568, no vo zvýšenej miere sa k slovu hlási aj ťažba kryptomien. Na root-diskoch bol detekovaný populárny malvér na ťažbu kryptomien známy od roku 2014, konkrétne Trojan.Win32.Miner.ays/ Trojan.Win64.Miner.all. Tento trójsky kôň sa dostane aplikáciu na ťažbu kryptomien na počítač, potom inštaluje a v tichosti spustí softvér na ťažbu kryptomien, následne stiahne potrebné nástroje, ktoré mu umožnia posielať akékoľvek výsledky na externý server kontrolovaný útočníkom. Niektoré infekcie odhalené v roku 2018 sa datujú aj niekoľko rokov späť, čo indikuje, že ide o dlhotrvajúcu infekciu, ktorá sa pravdepodobne prejavovala najmä negatívnym dosahom na výkon procesora v zariadení obete.

Počet detekcií tejto 64-bitovej verzie malvéru na ťažbu kryptomien rastie medziročne o šestinu, v predchádzajúcom medziročnom období (2016 a 2017) išlo o 18,42 % nárast, aktuálne sa očakáva rast na úrovni 16,42 % . Tento trend naznačuje, že vymeniteľné zariadenia zohrávajú významnú úlohu pri distribúcii tejto hrozby. Rozvíjajúce sa trhy, kde sa USB zariadenia používajú v oveľa väčšej miere v obchodnom styku, sú preto najviac náchylné na rozšírenie tejto škodlivej infekcie – najväčšmi postihnuté sú regióny Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. Izolované útoky boli zaznamenané aj v európskych krajinách a tiež v Severnej Amerike.

USB zariadenia boli v roku 2018 zneužité napríklad aj pri šírení hrozby Dark Tequila, komplexného bankového malvéru odhaleného 21. augusta 2018, ktorému padlo za obete minimálne za posledných päť rokov mnoho spotrebiteľov aj korporátnych používateľov v Mexiku. Údaje z KSN ďalej ukazujú, že až 8 % hrozieb zameraných na priemyselné kontrolné systémy bolo v prvej polovici roka 2018 spôsobených práve prostredníctvom vymeniteľných zariadení.

Experti preto používateľom odporúčajú:
Dávajte si pozor, aké zariadenia pripájate k počítaču – poznáte ich pôvod?
Investujte do šifrovaných USB zariadení od overených značiek – týmto spôsobom budú vaše dáta zabezpečené aj keď zariadenie stratíte.
Ubezpečte sa, že aj dáta uložené na USB zariadení sú šifrované.
Používajte také bezpečnostné riešenie, ktoré skenuje všetky vymeniteľné zariadenia, či neobsahujú malvér ešte predtým, než sa pripoja do siete – dokonca aj overené značky môžu byť kompromitované cez dodávateľský reťazec.

Dodatočné tipy pre firmy:
Dohliadajte na využívanie USB zariadení – definujte, ktoré USB zariadenia sa môžu používať, kto ich môže používať a za akým účelom.
Vzdelávajte zamestnancov v oblasti bezpečnosti pri využívaní USB zariadení – najmä ak je USB zariadenie využívané na pracovnom aj domácom počítači.
Nenechávajte USB zariadenia voľne dostupné a bez dozoru.

Aktuálne: Registrácia na Národnom bezpečnostnom úrade


Stovky firiem sa mali do konca septembra t.r. zaregistrovať na Národnom bezpečnostnom úrade. Povinnosť vyplýva zo zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Ide o poskytovateľov takzvaných základných a digitálnych služieb, ktoré by v prípade výpadku mohli ohroziť životy alebo zdravie občanov, prípadne spôsobiť veľké ekonomické škody (banky, telekomy, energetické podniky, ale aj dopravné a vodárenské spoločnosti, firmy z hutníctva, farmácie či chemického priemyslu, aj zdravotnícke zariadenia vrátane nemocníc a súkromných kliník). Registráciou sa ale zákonné povinnosti prevádzkovateľov základných a digitálnych služieb, ako aj informačných systémov verejnej správy iba začínajú. Do dvoch rokov od začiatku účinnosti zákona budú musieť mať dotknuté subjekty vytvorenú celú organizačnú štruktúru pre riadenie kybernetickej bezpečnosti pozostávajúcu z viacerých rolí a využívať tiež adekvátne bezpečnostné technológie. Mali by tiež mať bezpečnostný plán, podľa ktorého majú pravidelne precvičovať modelovú situáciu hrozby narušenia alebo zničenia kritickej infraštruktúry a byť schopné poskytnúť súčinnosť príslušným orgánom.

Odborníci na bezpečnosť IT pripomínajú, že nová legislatíva tiež zavádza povinnosť hlásiť incidenty do niekoľkých hodín či dní, čo väčšina dotknutých subjektov v súčasnosti nedokáže. Na splnenie legislatívnych požiadaviek budú musieť firmy v budúcnosti siahnuť po nových formách zabezpečenia založených na behaviorálnych analýzach, ktoré v kombinácii so strojovým učením a prvkami umelej inteligencie dokážu identifikovať bezpečnostný incident prakticky okamžite.

EU: Ekologickejšie automobily

Emisie CO2 nových automobilov by mali do roku 2030 klesnúť o 40%, zatiaľčo podiel elektrických a nízkoemisných vozidiel na trhu by mal rásť rýchlejšie.

Európsky parlament navrhuje stanoviť cieľ zníženia emisií celoúnijného vozového parku predaných nových vozidiel jednotlivých automobiliek do roku 2030 na úrovni 40% oproti hodnotám v roku 2021. Európska komisia presadzovala v pôvodnom návrhu 30% zníženie emisií do roku 2030. Poslanci tiež navrhujú predbežný 20% cieľ znižovania emisií do roku 2025, teda o päť percentuálnych bodov viac, ako navrhla Európska komisia. Predložená právna úprava obsahuje podobné ciele aj pre ľahké úžitkové vozidlá.

Výrobcovia automobilov, ktorých priemerné emisie CO2 prekračujú tieto ciele, by mali čeliť pokutám, príjem z ktorých by smeroval do rozpočtu EÚ. Takto získané prostriedky by sa podľa poslancov mali vynaložiť na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov automobilového priemyslu, ktorých negatívne zasiahli zmeny v sektore. Automobilky by tiež mali zabezpečiť, aby ich vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami, teda elektromobily alebo vozidlá emitujúce menej ako 50g CO2 na kilometer, tvorili v roku 2025 minimálne 20% a do roku 2030 aspoň 35% z celkového počtu nimi predaných nových osobných a ľahkých úžitkových vozidiel na trhu EÚ.

Parlament vyzval Európsku komisiu, aby do dvoch rokov zaviedla systém testovania reálnych emisií CO2 pomocou prenosného zariadenia - podobne ako v prípade testovania emisií NOx. Dovtedy by sa emisie CO2 mali určovať na základe údajov z meračov spotreby paliva v automobiloch. Poslanci presadzujú, aby bol systém testovanie emisií v skutočných jazdných podmienkach plne funkčný v roku 2023. Európska komisia by mala do konca roka 2019 predložiť legislatívny návrh v oblasti označovania automobilov, ktoré by spotrebiteľom poskytlo presné a porovnateľné údaje o spotrebe paliva, emisiách CO2 a ďalších ovzdušie znečisťujúcich látok. Od roku 2025 by zároveň výrobcovia automobilov mali na základe spoločnej metodiky nahlasovať emisie CO2 ich nových vozidiel za celý životný cyklus.

štvrtok 4. októbra 2018

Trend: Mobil ako úniková cesta

Až 75 percent ľudí siahne po svojom mobilnom zariadení, len aby sa vyhli rozhovoru s inou osobou.

Nedávny prieskum Kaspersky Lab potvrdil trend v správaní sa ľudí, pričom až tri štvrtiny opýtaných pripustilo, že svoje zariadenie používajú, aby predstierali svoju zaneprázdnenosť, keď sa s niekým nechcú zhovárať. Prieskum ďalej uvádza, že 72 % ľudí siaha po svojom mobile, keď nevedia, ako sa v danej spoločenskej situácií zachovať. Takmer polovica (46 %) pripúšťa, že svoje mobilné zariadenia každodenne používajú len na zabíjanie času a 44 % ich denne používa ako prostriedok na rozptýlenie. Mobilné zariadenia sú tiež záchranným kolesom pre tých, ktorí pri plnení jednoduchých úloh v každodennom živote uprednostňujú nepriamy kontakt. V skutočnosti by takmer tretina (31 %) ľudí radšej vykonávala bežné aktivity, ako je objednanie taxíka alebo pýtanie sa na cestu, kam sa potrebujú dostať, prostredníctvom webových stránok a aplikácií, pretože je to pre nich jednoduchšie ako dohováranie sa s inou osobou.

Neustále spoliehanie sa na mobilné zariadenia sa stalo dôvodom paniky v momente, keď prestanú fungovať. Tretina (34 %) ľudí sa obáva, že sa nebudú vedieť zabaviť, ak nemajú prístup k svojmu mobilnému zariadeniu, 12 percent sa dokonca obáva, že nebudú môcť predstierať zaneprázdnenosť, ak ich zariadenie nebude fungovať.

Radíme: Správne skladovanie pneumatík

Už čoskoro bude opäť nutné vymeniť letné plášte za zimné a nepoužívanú sadu uskladniť. O pneumatiku, ak nemá prísť o svoje vlastnosti a aby vydržala čo najdlhšie, je však potrebné sa aj dobre postarať a to najmä pri jej uskladnení.
   
Dôležité je začať umývaním a po sezóne pneumatiky riadne očistite, nebojte sa kefy, saponátov ani vody. Nielen, že sa s pneumatikami potom bude lepšie manipulovať, ale predĺžite tým aj ich životnosť. Plášte sa musia následne dobre vysušiť a uložiť, ideálne zabalené v igelitových vreciach, na miesto, kam nesvieti slnko, do chladu a sucha. Ideálna teplota je okolo 10 - 15 stupňov Celzia. Vhodne uložené pneumatiky starnú oveľa pomalšie, ako keby boli týmto faktorom vystavené", radí Aleš Langer.
   
Okrem dodržiavania základných pravidiel pre skladovanie je rozdiel aj v tom, či sa odkladajú len plášte, alebo celé kolesá. V prípade samotných pneumatík odborníci odporúčajú ukladať ich nastojato a pravidelne pootáčať. Naopak, pri uskladnení celých kolies aj s ráfikmi je odporúčané ich uskladňovať naležato, prípadne v závese. Dôležité je, aby pneumatiky boli rovnomerne zaťažené, a preto by sa mali približne po mesiaci popremiestňovať.

Pri skladovaní nepoužívaných plášťov nezabúdajte na bezpečnosť. Pneumatika je veľmi horľavý, ťažko uhasiteľný materiál. Pri jej horení sa uvoľňuje veľké množstvo tepla, čo môže viesť k porušeniu statiky objektu alebo dokonca aj k jeho zrúteniu. Okrem toho dochádza pri horení k veľkému vzniku splodín, ktoré napríklad v pivniciach obytných domov sťažujú zásah hasičov aj evakuáciu obyvateľov. Niet preto divu, že skladovanie pneumatík v spoločných priestoroch obytných domov býva často obmedzené alebo dokonca úplne zakázané", uzatvára Langer.

EU: Novela smernice o audiovizuálnych mediálnych službách

Nová legislatíva sa bude vzťahovať na prevádzkovateľov televízneho vysielania aj na platformy prinášajúce zdieľané videá - vrátane priamych prenosov, prípadne ponúkajúce videá na požiadanie - akými sú Netflix, YouTube alebo Facebook.

Poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb budú zodpovední za prijatie opatrení voči obsahu, ktorý podnecuje násilie, nenávisť a terorizmus, pričom obsah s bezdôvodným násilím či pornografiou bude podliehať najprísnejším pravidlám. Platformy prinášajúce zdieľané videá budú musieť rýchlo reagovať na obsah, ktorý bude označený ako škodlivý. Nová právna úprava nezavádza povinnosť akéhokoľvek automatického filtrovania obsahu ešte pred jeho nahratím do katalógu platformy. Parlament však trval na tom, aby mali platformy povinnosť vytvoriť transparentný, efektívny a ľahko použiteľný mechanizmus, ktorý by používateľom umožnil nahlásenie škodlivého obsahu.

Súčasťou sú aj prísnejšie pravidlá týkajúce sa reklamy, umiestňovania produktov v televíznych programoch určených pre deti a obsahu dostupného prostredníctvom platforiem ponúkajúcich videá na požiadanie. Vyjednávači parlamentu tiež zaistili, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb nespracúvali nimi získané dáta za účelom ich komerčného využitia vrátane profilovania a cielenej reklamy. Schválený text upravuje aj všeobecné pravidlá týkajúce sa reklamy. Tá by mala tvoriť maximálne 20% denného vysielania - v čase od 6.00 hod. do 18.00 hod., pričom smernica zároveň ruší aktuálne obmedzenie jej trvania na 12 minút počas každej hodiny, a maximálne 20% hlavného vysielacieho času - teda od 18.00 hod. do polnoci.

Poslanci v snahe o podporu európskeho audiovizuálneho sektora a kultúrnej rozmanitosti presadili, aby 30% obsahu v katalógoch platforiem ponúkajúcich videá na požiadanie tvorili európske diela. Platformy videí na požiadanie by zároveň mali prispieť k rozvoju európskej audiovizuálnej produkcie, a to buď priamymi investíciami do obsahu, alebo príspevkom do vnútroštátneho fondu. Výška príspevku platforiem v každom členskom štáte by mala byť úmerná ich príjmom za videá na požiadanie v danej krajine - malo by pritom ísť o členský štát, v ktorom má platforma svoje sídlo, alebo krajina, z ktorej pochádzajú všetci alebo väčšina jej divákov či poslucháčov.

Nová právna úprava tiež obsahuje ustanovenia týkajúce sa dostupnosti, integrity signálu vysielateľov, posilnenia regulačných orgánov a podpory mediálnych zručností.

streda 3. októbra 2018

e-Podpis: Dve novinky

Ak máte záujem využívať elektronický podpis, potrebné certifikáty získate už cez internet bez osobnej návštevy pracoviska Policajného zboru SR.

Nová verzia aplikácie na prihlásenie (eID klient, verzia 3.0.0) pre operačný systém MS Windows obsahuje už aj aplikáciu Disig Web Signer na elektronické podpísanie potvrdenia o vydaní certifikátov. Stiahnuť si ju môžete priamo na portáli slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie (samostatne alebo ako súčasť Inštalačného balíčka aplikácií). Podmienkou je, aby ste na vašom občianskom preukaze s elektronickým čipom (eID karte) mali už aktivovaný 6-miestny bezpečnostný osobný kód (BOK). Po prihlásení sa na portál slovensko.sk nová verzia aplikácie automaticky zistí stav certifikátov na vašej eID karte a ak ich nemáte, alebo sú neplatné, ponúkne ich vydanie.

Ministerstvo spravodlivosti SR začalo pri podpisovaní elektronických podaní na Obchodný register SR akceptovať ASiC kontajner (prípony súborov .asic, .asice, .scs, .sce). Naďalej ostal podporovaný aj pôvodný formát XAdES_ZEP EPES (výstupom je XML súbor s príponou .zepx), formát CSM CadES EPES (výstupom je dokument s príponou súboru .zep) a formát XAdES_ZEP PDF (výstupom je dokument s príponou súboru.zepx).

SR: Finančný príspevok na podporu gramotnosti detí

Základné školy sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok na projekty podporujúce rozvoj matematickej, čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo štvrté hodnotiace kolo v rámci dopytovo orientovanej výzvy.
     
Školy sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok do 12. októbra t.r. O finančné prostriedky môžu naďalej žiadať oprávnení žiadatelia, ktorými sú základné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, resp. v prípade, ak škola nemá právnu subjektivitu, oprávneným žiadateľom je zriaďovateľ školy. Projekty môžu byť zamerané na mimoškolskú činnosť, na zaradenie extra hodín i vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických klubov.

Minimálna výška príspevku je 50.000 eur, maximálna 200.000 eur. Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 12 mesiacov, maximálna dva roky. Celková alokácia na túto výzvu je 15 miliónov eur z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. V rámci predchádzajúcich troch kôl výzvy bolo predložených celkovo 93 žiadostí v celkovej výške viac ako 10,8 milióna eur, z toho bolo 11 žiadostí v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.

Aktuálne: Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti 2018

V Európskej únii začal šiesty ročník Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti (ECSM). Kampaň, ktorá bude prebiehať celý október, organizujú Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť ENISA, Európska komisia a viac ako 200 partnerov z celej Európy. 

Cieľom je zvyšovanie informovanosti a podpora kybernetickej bezpečnosti medzi občanmi a organizáciami, ako aj poskytovanie aktuálnych bezpečnostných informácií prostredníctvom vzdelávania a výmeny osvedčených postupov.
Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti sa v roku 2018 zameriava na štyri témy, pričom každej z nich sa bude venovať jeden októbrový týždeň:
1. týždeň - 1. až 7. októbra: „Venujte sa základnej kybernetickej hygiene“
2. týždeň - 8. až 14. októbra: „Rozšírte svoje digitálne zručnosti a znalosti“
3. týždeň - 15. až 21. októbra: „Rozpoznajte kybernetické podvody“
4. týždeň - 22. až 28. októbra: „Nové technológie a súkromie“.

Počas Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti sa v celej Európe bude konať viac než 400 aktivít, akými sú konferencie, workshopy, školenia, všeobecné prezentácie pre používateľov, webové semináre, on-line kampane s cieľom podporiť bezpečnosť na internete. Oficiálne webové sídlo kampane je
www.cybersecuritymonth.eu. Používatelia tu môžu nájsť tipy a rady v 23 jazykoch EÚ, pozrieť si informačné materiály a nájsť koordinátorov ECSM vo všetkých členských štátoch. Môžu si tiež otestovať vedomosti v on-line kvíze o kybernetickej bezpečnosti. Na stránke nájdete aj interaktívnu mapu, na ktorej môžete nájsť, aké aktivity sa v každom meste organizujú.

utorok 2. októbra 2018

Upozorňujeme: IKEA sťahuje niektoré šarže stropných lámp CALYPSO

Zákazníci, ktorí si kúpili stropnú lampu CALYPSO po 1. auguste 2016, by si mali skontrolovať jej výrobnú šaržu. IKEA sťahuje z predaja stropné lampy CALYPSO, ktoré boli vyrobené medzi 25. týždňom 2016 a 44. týždňom 2017, teda šarže 1625 až 1744.

Zákazníci informovali spoločnosť o páde sklených tienidiel lámp CALYPSO. Aby minimalizovala riziko, rozhodla sa IKEA stiahnuť z predaja stropné lampy CALYPSO výrobných šarží 1625 až 1744.

IKEA vyzýva všetkých zákazníkov, ktorí majú stropnú lampu CALYPSO vyrobenú v uvedenom období, aby tento výrobok priniesli späť do obchodného domu IKEA, kde dostanú novú lampu CALYPSO, alebo im v plnej výške vrátime peniaze. Pokladničný blok nie je potrebný.

Novinka: Chatbotová aplikácia Taxana

Daňovníkom radí okrem pracovníkov call centra už aj Taxana, chatbotová aplikácia na zabezpečenie automatizovanej komunikácie medzi občanmi a finančnou správou, a to prostredníctvom jej portálu aj na facebooku. 
     
Finančná správa (FS) je prvá štátna inštitúcia, ktorá spúšťa automatizovaný chat so svojimi klientmi. Pomenovanie Taxana vybrali zamestnanci FS ako slovnú hračku anglického slova "tax", čo v slovenskom jazyku znamená "daň". Taxana funguje na princípe vyskakovacieho okna v prostredí portálu FS, dostupná je aj na facebookovej fanúšikovskej stránke finančnej správy. Priamou identifikáciou dopytu alebo postupnými otázkami, ktoré kladie daňovníkovi, sa spoločne prepracujú k téme, ktorá občana zaujíma. Z úvodnej správy od používateľa identifikuje kategórie alebo aj podkategórie témy. Identifikácia prebieha na základe vydefinovaných kľúčových výrazov, prípadne ich kombinácií. V prvej fáze bude radiť v daňovej oblasti vo vybraných jednoduchších odborných témach, konkrétne v oblasti dane z pridanej hodnoty, závislej činnosti, príjmu fyzických osôb či právnických osôb, elektronickej komunikácie s finančnou správou a v oblasti elektronických registračných pokladníc. Po vyhodnotení úspešnosti projektu chce FS rozšíriť automatizovaný chatbot aj na ostatné daňové a colné témy.

Chatbot je počítačový program, ktorý napodobňuje rozhovor s človekom. Poskytuje pohodlný a interaktívny spôsob, ako sa spojiť so zákazníkmi online a dať im podobný zážitok, aký majú z konverzácie so živým operátorom kedykoľvek počas dňa. Je to robot, ktorý komunikuje s používateľmi a je schopný viesť rôzne komunikácie s tisíckami používateľov v jednej sekunde. Finančná správa pracovala na príprave aplikácie niekoľko mesiacov. Súčasný chatbot FS slúži aj na zbieranie dopytov, čím vytvára podklady pre strojové učenie sa pomocou umelej inteligencie. Cieľom finančnej správy je na základe zozbieraného množstva dopytov vytvoriť chatbot s použitím umelej inteligencie. Na prípravu takejto komplexnej databázy je nevyhnutných aspoň 30.000 individuálnych dopytov tak, aby chatbot poznal všetky možné varianty otázok občanov.

V4 Innovators: Stáže v Izraeli

Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) vyhlásil výzvu pre začínajúcich podnikateľov a startupistov. Sedem vybraných záujemcov zo Slovenska sa môže v decembri 2018 zúčastniť stáže v Izraeli, počas ktorej im experti poradia, ako zhodnotiť a zvýšiť trhový potenciál. 

Výzva je súčasťou pilotného projektu V4 Innovators, ktorý je pripravovaný na základe Memoranda o porozumení a spolupráci v oblasti inovácií medzi vládou štátu Izrael, krajinami V4 a MVF. Celkový rozpočet projektu je 150.000 eur. Každú krajinu V4 budú zastupovať 7 vybraní žiadatelia. Podporené budú žiadosti o stáže zástupcov startupov, firiem a inkubátorov pôsobiacich v odvetviach informačné a komunikačné technológie, zdravotníctvo, biotechnológie, doprava, inteligentná mobilita, automobilový sektor, a tiež finančné technológie, kybernetika, kybernetická bezpečnosť a umelá inteligencia.
     
Stážisti strávia v Izraeli viac ako dva týždne. Vzdelávací program zabezpečuje od 3. do 19. decembra 2018 medzinárodné tréningové centrum v izraelskej Haife. Teoretická časť vzdelávacieho modulu sa bude konať vo forme prednášok, praktická časť bude orientovaná na priame väzby s izraelskými podnikateľmi, investormi a akademikmi špecializujúcimi sa na špičkové technológie, ako aj mentormi z oblasti riadenia inovatívnych podnikov.

Žiadateľmi môžu byť fyzické osoby, ktoré sú občanmi krajín V4. Začínajúce slovenské podniky a startupy, ktoré zastupujú, musia na trhu pôsobiť menej ako 5 rokov. Ak žiadateľ nie je vlastníkom spoločnosti, musí byť žiadosť potvrdená splnomocneným zástupcom zamestnávateľa. Žiadosti je nutné zasielať do 22. októbra 2018 elektronicky v anglickom jazyku v zmysle podmienok definovaných vo výzve na mailovú adresu visegradfund@visegradfund.org. Formuláre žiadostí a detailné informácie k výzve sú zverejnené na webovom sídle MVF https://www.visegradfund.org/. Lokálnym administrátorom pre Slovensko je Sekcia inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA. Informácie k podávaniu žiadostí je možné získať telefonicky na čísle +421905371194, prípadne elektronickou formou na mailovej adrese katarina.ruzickova@siea.gov.sk. 

pondelok 1. októbra 2018

Novinka: Mobilná aplikácia pre cestujúcich v Bratislavskom kraji

Používateľom umožní nákup cestovných lístkov, vyhľadávanie spojení či prehľad cestovných poriadkov všetkých dopravcov, ktorí sú zapojení do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK). K dispozícii je v slovenskej, anglickej a nemeckej mutácii.
     
Na plnohodnotné využitie mobilnej aplikácie je potrebné sa v nej zaregistrovať a vytvoriť si profil. Aplikácia je voľne dostupná na stiahnutie ako pre operačný systém Android, tak iOS. Cestovné lístky je možné kupovať buď z kreditu alebo použitím platobnej karty Visa, Mastercard, Maestro. Cestovný lístok možno kúpiť aj pre spolucestujúcich, skupina však musí cestovať spolu. Z každej kategórii lístkov je možné zakúpiť najviac 30 kusov. Cestovný lístok začína platiť po minúte od nákupu. Ochranu proti kopírovaniu zabezpečuje QR kód, ktorý sa mení každé tri sekundy.

Okrem zakúpenia lístkov si môže cestujúci v mobilnej aplikácii vyhľadať jednotlivé spojenia verejnej dopravy z miesta na mape či výberom najbližších zastávok. Aplikácia umožňuje aj poslanie otázok, resp. zaslanie spätnej väzby a podnetov zo strany cestujúceho. Tie sa budú vyhodnocovať a zapracovávať. 

SR: Novela o katastri nehnuteľnostiach

Novela katastrálneho zákona č.212/2018 Z.z. platná od októbra t.r. prináša viacero zmien. Nová elektronická služba Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností má zvýšiť ochranu práv k nehnuteľnostiam. 

Zaviedla sa osobitná lehota na výmaz záložného práva. Ide o skrátenie z doterajších 60 kalendárnych dní na 5 pracovných dní. Skráti sa tiež lehota na vykonanie záznamu, ak sa návrh podá elektronicky prostredníctvom formulára, a to zo 60 na 30 dní. Katastrálne odbory okresných úradov budú nad rámec doterajšej legislatívy rozhodovať o oprave údajov katastra, pokiaľ sa budú týkať evidovania viacnásobného vlastníctva v katastri. Predpokladom je, že s tým budú súhlasiť dotknuté osoby. Katastrálny odbor nebude rozhodovať o tom, kto je vlastníkom nehnuteľnosti, ale o tom, ktorý z viacnásobne evidovaných vlastníkov zostane v katastri evidovaný. Budú môcť opraviť aj chybné údaje zapísané v katastri na základe rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov, ak sa chyba zistila po uplynutí lehoty piatich rokov od ich zápisu - chybné údaje, ktoré boli do katastra zapísané na základe predložených verejných listín.
   
Do obsahu katastra sa zavádza evidencia cien všetkých nehnuteľností od účinnosti novely, spätne sa nebude zisťovať a zapisovať. Novým výstupom z katastra je tiež súpis nehnuteľností - zoznam všetkých nehnuteľností jedného vlastníka alebo správcu, alebo nájomcu, či záložného veriteľa za celý štát, ale napríklad aj z územia kraja, okresu, či jedného katastrálneho územia. Pokiaľ v katastri dôjde k zmene, napríklad k vyznačeniu plomby na liste vlastníctva, nová služba o tom zašle správu na mobilný telefón a na e-mail.
     
Novela katastrálneho zákona precizuje, ktoré stavby sa budú evidovať v katastri - zapíše sa iba stavba, ktorá je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou. Ruší sa povinnosť predkladať geometrický plán k zmluve, verejnej alebo inej listine, ak bol potrebný. Geometrický plán má totiž k dispozícii katastrálny odbor vo svojej dokumentácii. To znamená, že ak bol geometrický plán úradne overený príslušným katastrálnym odborom po nadobudnutí účinnosti novely katastrálneho zákona, stačí, ak účastník konania v návrhu na vklad alebo v návrhu na vykonanie záznamu uvedie číslo tohto overenia. Samozrejme, číslo musí byť zároveň uvedené aj v zmluve.

EU: Nové pravidlá o cezhraničnom používaní elektronických identifikačných preukazov

Od  29. septembra t.r. nadobudli účinnosť celoeurópske právne predpisy o elektronickej identifikácii (nariadenie eIDAS), ktoré umožnia cezhraničné uznávanie elektronických identifikačných preukazov a umožnia občanom a podnikom EÚ prístup k on-line službám aj v prípade, že pochádzajú z iného členského štátu.

Okrem iného budú napríklad môcť podávať daňové priznanie on-line, vytvoriť si bankový účet, alebo založiť spoločnosť na diaľku, zapísať sa na školu, alebo získať prístup k osobným zdravotným záznamom on-line, a to všetko v súlade s najvyššími normami na ochranu osobných údajov. Krajiny EÚ majú povinnosť uznávať vnútroštátne systémy elektronickej identifikácie z inej krajiny EÚ, ktoré už boli oznámené členskými štátmi a sú v súlade s nariadením eIDAS. Nemecko a Taliansko ukončili proces oznamovania, Luxembursko a Španielsko sa chystajú ho ukončiť, zatiaľčo Chorvátsko, Estónsko, Belgicko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo ho už tiež začali.

Využívanie elektronických identifikácií môže európskym podnikom a správnym orgánom ušetriť viac ako 11 miliárd EUR ročne. Celoeurópska elektronická identifikácia je dôležitá aj pre cezhraničné uplatňovanie zásady „jedenkrát a dosť“, čím sa významne znižuje administratívna záťaž. Inými slovami, informácie bude potrebné oznámiť orgánom verejnej správy len raz.