piatok 18. januára 2019

Pishing: Ďalší pokus získať bankové údaje


Zvýšený výskyt podozrivej emailovej komunikácie s cieľom získať citlivé údaje klientov zaznamenala Tatra banka. Ide o podvodné konanie nazývané phishing.

Podvodný e-mail vzbudzuje dojem, že odosielateľom je Tatra banka, prípadne jej dcérska spoločnosť. Obsahuje odkaz na podvodnú stránku a pod rôznymi zámienkami, ktoré sa týkajú aktualizácie on-line bankovníctva, prípadne bezpečnosti, požaduje od klientov zadanie prihlasovacích údajov do internet bankingu a údaje o platobných kartách. Tatra banka zdôrazňuje, že nikdy od klientov nežiada overenie ich osobných a bankových údajov takýmto spôsobom. To sa týka tak emailovej ako aj telefonickej komunikácie. Odporúča preto na e-mail neodpovedať a ani neklikať na jeho prílohy alebo linky. Pracovníci zaoberajúci sa bezpečnosťou už situáciu aktívne riešia.

Ak už klienti zadali na podvodnej stránke svoje aktuálne údaje, banka odporúča, aby neodkladne kontaktovali call centrum a požiadali o blokovanie PID (osobné identifikačné číslo klienta) a platobných kariet.

Phishing je podvodný e-mail. Pomocou neho sa neznámy útočník snaží vylákať od prijímateľa mailu citlivé údaje na prihlásenie sa do internet bankingu (meno, priezvisko, dátum narodenia, heslo a podobne). V niektorých prípadoch informácie o platobnej karte a iné na zneužitie vhodné informácie. Podozrivými znakmi sú adresa odosielateľa nie je štandardná banková, e-mail je napísaný s gramatickými chybami a komplikovaným jazykom a obsahuje neznáme meno odosielateľa. E-mail je typický svojou urgentnosťou, obvykle odkazuje na webovú stránku, veľmi podobnú oficiálnej bankovej stránke. Avšak táto stránka po načítaní neobsahuje bezpečnostné znaky. 

EU: Viac financií na odstavenie jadrových zariadení


Európsky parlament vyzval na zvýšenie príspevku Európskej únie v procese vyraďovania už odstavených jadrových zariadení, vrátane slovenskej jadrovej elektrárne Bohunice V1.

Poslanci vyzvali na úpravu výšky spolufinancovania aktivít, ktoré súvisia s procesom vyraďovania odstavenej jadrovej elektrárne Bohunice V1 na Slovensku a štyroch odstavených blokov jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku. Pôvodný návrh Európskej komisie, aby finančná spoluúčasť únie na projektoch a činnostiach týkajúcich sa vyraďovania v rokoch 2021 - 2027 nepresiahla 50 % poslanci prepracovali tak, aby spolufinancovanie únie tvorilo minimálne 50 %. Parlament tiež presadzuje, aby bolo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie poverené zhromažďovaním, rozvíjaním a výmenou poznatkov v oblasti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na úrovni únie.

Schválené uznesenie Európskeho parlamentu bude zaslané Rade (ministrov) EÚ. V tomto prípade však ide o nezáväzné stanovisko, nakoľko Európsky parlament má v tejto otázke iba poradnú úlohu. Konečné znenie nového nariadenia je tak plne v rukách ministrov členských štátov.

Upozorňujeme: Nabíjačky elektrických áut môžu ohroziť sieť


Rozvoj elektrických vozidiel prispieva k udržateľnosti životného prostredia. V niektorých regiónoch sa verejné a súkromné nabíjacie stanice stávajú samozrejmosťou. Rastúca popularita elektromobilov viedla expertov z Kaspersky Lab ku kontrole široko dostupných domácich nabíjačiek, ktoré obsahujú funkciu vzdialeného prístupu.

Zistili, že v prípade zneužitia by pripojená nabíjačka mohla spôsobiť preťaženie napájania. To by znefunkčnilo sieť, do ktorej bola pripojená, čo by sa nezaobišlo bez finančných následkov. V najhoršom prípade by dokonca mohli byť poškodené aj ostatné zariadenia pripojené k sieti. Odborníci našli spôsob, ako zadávať príkazy na nabíjačke, a tak zastaviť nabíjací procesor alebo ho nastaviť na maximálny možný prúd. Zatiaľ čo prvá možnosť by „len" zabránila v používaní auta, druhá by mohla spôsobiť prehriatie drôtov na zariadeniach, ktoré nie sú chránené poistkou.

Sotva útočník získa prístup do wifi siete, do ktorej je nabíjačka pripojená, dokáže ovplyvniť množstvo elektrickej energie, ktorú spotrebuje. Keďže zariadenia sú určené pre domáce použitie, zabezpečenie bezdrôtovej siete je zvyčajne slabšie. V praxi to znamená, že útočníci môžu ľahko získať prístup, napríklad použitím tzv. „bruteforcing" techniky, ktorá systematicky testuje všetky možné kombinácie hesiel a kyberkriminálnici ju bežne používajú. Dokazujú to aj štatistiky Kaspersky Lab, podľa ktorých 94 % útokov na zariadenia internetu vecí v roku 2018 spôsobili bruteforcing útoky zo služieb Telnet a SSH. Len čo útočníci preniknú do bezdrôtovej siete, je pre nich jednoduché zistiť IP adresu nabíjačky, čo im otvára dvere k zneužitiu zraniteľností a narušeniu operácií.

„Ľudia často zabúdajú, že v rámci cieleného útoku sa počítačoví zločinci vždy zameriavajú na najmenej očividné prvky s cieľom byť čo najviac nenápadní. Preto je dôležité hľadať zraniteľné miesta, a to nielen v inovatívnych technologických produktoch, ale aj v ich príslušenstve. Práve na to sa zvyčajne útočníci zameriavajú. Ako sme poukázali, dodávatelia by mali byť obzvlášť opatrní pri pripojených zariadeniach, ktoré sú súčasťou vozidiel a mali by využiť pomoc odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti na kontrolu ich zariadení", zdôraznil na záver bezpečnostný výskumník spoločnosti Dmitrij Sklyar.

štvrtok 17. januára 2019

On-line: Rezervácia termínu v Sociálnej poisťovni


Sociálna poisťovňa spustila celoplošnú prevádzku svojho rezervačného systému. Po pilotnej prevádzke v bratislavskej pobočke môžu tento systém využívať poistenci na celom Slovensku a elektronicky si objednať termín návštevy pre vybraté agendy v ktorejkoľvek pobočke.

Konkrétny termín sa rezervuje prostredníctvom webovej stránky socpoist.sk v časti Objednajte si termín návštevy v pobočke. Používateľ si vyberie agendu, ktorú potrebuje vybaviť, následne zadá názov svojej obce a systém mu ponúkne najbližšie pracoviská, ktoré môže navštíviť. Po zadaní dátumu a presného času systém potvrdí termín návštevy a meno pracovníka, ktorý bude danú vec riešiť. Dôležitou súčasťou rezervačného systému je aj poučenie o tom, aké doklady je potrebné predložiť. Rezervačný systém slúži na objednanie si návštevy sociálnej poisťovne najmä pri tých životných situáciách, ktorých vybavenie si vyžaduje väčší časový priestor. Využiť ho možno najmä na spísanie žiadosti o všetky druhy dôchodkov, prípadne riešenie dlhu poistenca a zamestnávateľa, zamestnanie a prácu SZČO v EÚ a jej povinnosti voči Sociálnej poisťovni.
      
Spustenie rezervačného systému neobmedzuje možnosť navštíviť pobočku osobne a bez objednania. Neohlásení poistenci sú vybavovaní priebežne podľa poradia, ako prichádzajú. Ak by sa rozhodli vyhnúť čakaniu, termín návštevy si môžu elektronicky rezervovať aj v kiosku s počítačom priamo v pobočke. V platnosti zostáva aj možnosť dohodnúť si návštevu telefonicky.

EU: Jednomyseľnosť v daňovej politike sa zdá byť čoraz viac zastaralá


Európska komisia otvorila diskusiu o reforme rozhodovania v oblasti daňovej politiky únie. V súčasnosti si daňové otázky vyžadujú jednomyseľnú dohodu všetkých členských štátov.

Komisia v niektorých oblastiach spoločnej daňovej politiky navrhuje pracovný plán postupného a cieleného prechodu na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v riadnom legislatívnom postupe. Takéto hlasovanie umožní dosiahnuť rýchlejšie, efektívnejšie a demokratickejšie dohody o daňových záležitostiach. Okrem toho by sa do daňových rozhodnutí v riadnom legislatívnom postupe aktívne zapojil Európsky parlament, čím by boli lepšie zastúpené názory občanov a zvýšila by sa adresná zodpovednosť. Komisia nenavrhuje žiadnu zmenu právomocí EÚ v daňovej oblasti, ani práv členských štátov stanovovať sadzby daní z príjmu fyzických či právnických osôb podľa vlastného uváženia.

Návrh 4-stupňového prechodu na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou:
 *  V 1. kroku by sa členské štáty dohodli, že prejdú na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v prípade opatrení, ktoré zlepšujú spoluprácu a vzájomnú pomoc členských štátov v boji proti daňovým podvodom a únikom a v prípade administratívnych iniciatív, ktoré majú zjednodušiť život podnikom EÚ (napr. zjednotenie nahlasovacích povinností).
  * 2. krokom by sa zaviedlo hlasovanie kvalifikovanou väčšinou ako užitočný nástroj na presadenie opatrení, ktorými daňová politika podporuje ciele iných politík (napr. boja proti zmene klímy, ochrany životného prostredia a i.).
  * 3. krokom by sa hlasovanie kvalifikovanou väčšinou zaviedlo tam, kde by zmodernizovalo už zjednotené pravidlá EÚ (napr. pravidlá DPH a spotrebnej dane).
  * 4. krokom by sa umožnilo hlasovať kvalifikovanou väčšinou o veľkých daňových projektoch, napríklad o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických
osôb (CCCTB) a o novom systéme zdaňovania digitálneho hospodárstva.

V uvedených oblastiach by sa opatrenia mohli presadiť vďaka takzvanej premosťovacej doložke, ktorá umožňuje prejsť na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou a riadny legislatívny postup. Žiadna zmena zmlúv EÚ nie je potrebná.

Trend: Autá, cloud a zdieľanie


Podobne ako vývoj mobilného telefónu ďaleko prekročil svoj pôvodný účel aj obyčajné auto stojí na pokraji evolučnej explózie. Auto sa premení na fyzického aj digitálneho asistenta – od prehrávania rovnakej hudby, akú vodič chvíľu pred nastúpením počúval v obývacej izbe, cez správu schôdzok až po vedenie pracovných porád cez Skype.

Možnosti vlani predstavenej platformy Volkswagen Automotive Cloudu však nebudú užitočné len pre jednotlivca, môžu sa rozšíriť na celú organizáciu. Heiko Huettel dodáva: „Naše rozhranie by sa napríklad dalo integrovať s firemným systémom pre personalistiku a financie – vzniklo by tak bezproblémové prostredie pre správu firemného vozového parku. Cloudové riešenie otvára dvere prípadom použitia, ktoré zatiaľ ani neexistujú.“ Platforma ale nie je len cloud. Je nevyhnutná možnosť okamžitého nasadenia a, samozrejme, tiež okamžitej aktualizácie platformy. Preto sú také dôležité cloudové služby, ktoré sa spolu s aplikáciami môžu meniť ako reakcia na potreby používateľov, okrem iného aj na bezpečnosť. V automobilovom priemysle sú tiež nutné off-line funkcie, pretože používatelia od áut očakávajú, že budú fungovať kedykoľvek. Auto potrebuje, aby určité prepojené funkcie boli k dispozícii neustále, a práve to vodiči očakávajú.

Pre Volkswagen siaha budúcnosť prepojených vozidiel za automatizáciu a dokonca aj za digitálnu asistenciu. „Chceme budúcnosť, v ktorej si nájdete auto, nastúpite doň a ako kľúč vám postačí váš inteligentný telefón. Budúcnosť, v ktorej umožníte, keď ste práve preč, aby si vaše auto požičal niekto z rodiny či priateľov – jednoducho im v aplikácii udelíte oprávnenie. Chceme budúcnosť v znamení pohodlia. Práve o to sa usilujeme. Myslím si, že by to mohlo mať obrovský vplyv na dopravnú infraštruktúru všeobecne. Naším najdôležitejším cieľom je dať ľuďom nové možnosti“, opisuje Heiko Huettel. Ak má byť technológia užitočnejšia a zvládnuť toho pre nás viac, nezaobíde sa bez dát. Vo svete, kde spoločnosti prechádzajú technologickou transformáciou právom nadobúda dôležitosť ochrana osobných údajov. „Budúcnosť je v umelej inteligencii, než sa jej však začneme venovať, musíme sa zamerať na prvý krokNejde len o to, aké dáta použijeme a ako ich využijeme, aby to malo maximálny účinok, prvoradé je zabezpečenie týchto dát. Prvým krokom vždy musí byť zaistiť, aby dáta zákazníka boli v bezpečí. Až a jedine potom môžeme bezpečne využiť plný potenciál týchto dát v zákazníkov prospech“, vysvetľuje Heiko Huettel.

streda 16. januára 2019

Upozorňujeme: Elektronické dotazníky pre operátorov


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 31.1.2019 vyplnili dotazníky prostredníctvom on-line systému.

Úrad takto robí elektronický zber dát, ktoré sú potrebné pre trhové analýzy, cenovú reguláciu, výpočet obratu a medzinárodné vykazovanie. V prípade nesplnenia povinnosti operátorovi hrozí pokuta od 200 eur do 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak operátor nemal obrat, tak mu hrozí pokuta do 300.000 eur.

Elektronický zber dát sa uskutočňuje dvakrát do roka. Práve prebiehajúci elektronický zber dát trvá od 01.01.2019 do 31.01.2019. Príslušné dotazníky pre zber dát je potrebné vyplniť v lehote do 31.01.2019. Všetky dotazníky, ktoré telekomunikačný operátor nevyplní, je potrebné odovzdať prázdne. Ak subjekt už neposkytuje siete, služby alebo siete a služby v oblasti elektronických komunikácií, tak je povinný to oznámiť úradu vyplnením a doručením predpísaného tlačiva podľa prílohy č. 1 všeobecného povolenia č. 1/2014 dostupnom on-line na webe úradu. 

SR: Zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj


Až dve tretiny opýtaných spoločností zo Slovenska plánujú rozšíriť svoje aktivity v oblasti výskumu a vývoja. Motivačným faktorom pre firmy je zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj z 25 % na 100 %, ktoré bolo zavedené začiatkom roku 2018.

Podľa prieskumu Deloitte by malo mať zvýšenie daňového odpočtu pre väčšinu slovenských spoločností pozitívny dopad na ich činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Až pre 87 % opýtaných je zvýšenie odpočtu motiváciou na jeho využitie a čo je ešte dôležitejšie, až 66 % spoločností by na základe toho chcelo rozšíriť svoje aktivity v tejto oblasti. „Výdavky na výskum a vývoj na Slovensku sú stále výrazne nižšie ako priemer EÚ. Výsledky prieskumu však ukazujú povzbudivý trend. Spoločnosti plánujú svoje činnosti v oblasti výskumu a vývoja v najbližších rokoch zvýšiť. Zistili sme, že táto skutočnosť nevyplýva len z finančných prostriedkov EÚ, ktoré sú dostupné v rámci rozpočtu na roky 2014 – 2020, ale aj z rastúceho presvedčenia, že slovenské spoločnosti už čoskoro nebudú schopné zakladať svoju konkurenčnú výhodu len na lacnej pracovnej sile”, vysvetľuje Martin Rybár.

Medzi kľúčové faktory pre výskum a vývoj na Slovensku pritom patria dostupnosť viacerých typov podpory, viac hotovostných grantov v porovnaní s daňovými úľavami a lepšia dostupnosť skúsených výskumníkov. „Keďže nedostatok kvalifikovaných výskumníkov v súčasnosti predstavuje pre spoločnosti na Slovensku veľký problém, bolo by účelné preskúmať politiku o zamestnávaní cudzincov. Slovensko je atraktívnou destináciou pre držiteľov pokročilých titulov z krajín mimo EÚ ako Ukrajina, Rusko alebo India. V situácii vážneho nedostatku uchádzačov by dávalo zmysel zmierniť pravidlá získavania pracovných povolení pre výskumníkov”, uviedol Rybár. Za najväčší problém systému podpory výskumu a vývoja považuje 38 % spoločností identifikovanie činností výskumu a vývoja, ktoré môžu byť podporené. Ďalším problémom je nejasná interpretácia predpisov v oblasti výskumu a vývoja zo strany finančnej správy.

Radíme: Správne používanie bezpečnostného pásu a airbagu


Bezpečnostné pásy v osobných automobiloch zachránili pri nehodách už veľa ľudských životov. Dnes už myslí na povinnosť pripútať sa väčšina vodičov, ale nie všetci to robia správne.
      
Podľa výsledkov analýz vyše tisícky reálnych dopravných nehôd, ktoré vykonali experti tímu Výskumu dopravnej bezpečnosti automobilky Škoda, bezpečnostné pásy sú najúčinnejšie do rýchlosti 50 km/h. Ich efekt sa odvíja od druhu zrážky. V prípade čelného nárazu je účinnosť pásu 43 %, v prípade bočného nárazu 39 %, pri strete zozadu 49 % a pri prevrátení vozidla až 77 %. Nejde len o samotný návyk pripútať sa pred každým rozbehnutím vozidla, ale aj o to, ako sa tento automatický a samozrejmý úkon vykoná. „Pred samotnou jazdou je dôležité nastaviť si vhodnú výšku pásu, poriadne ho dotiahnuť a správne nastaviť opierku hlavy. Vzdialenosť sedadla od pedálov by mala byť taká, aby pri zošliapnutí pedálov ostali nohy pokrčené v kolenách. Výškové nastavenie sedadla sa musí upraviť tak, aby mal vodič dobrý výhľad a medzi hlavou a stropom by mala vždy ostať medzera, veľká minimálne ako zovretá päsť. Volant sa správne drží v polohe 'trištvrte na tri', a to s pokrčenými lakťami. Táto poloha poskytuje vodičovi najlepšie podmienky pre vyhýbacie manévre", radí Jiří Haman.
      
Bezpečnostný pás radí nastaviť tak, aby neviedol cestujúcemu cez krk, ale cez rameno. Pás vedúci cez krk by mohol spôsobiť závažné rezné poranenie v mieste, kde vedú tepny. V spodnej časti musí pás viesť cez panvovú kosť, nie brucho. Pás sa preto snažíme stiahnuť čo najnižšie. Po zapnutí by mal pás pevne priliehať k telu. Mnohým je to nepríjemné, ale v prípade nárazu uvoľnený pás nezachytí telo okamžite, a to bude pokračovať k čelnému sklu vysokou rýchlosťou oveľa dlhšiu dobu. Tým viac sa priblíži k vybuchujúcemu airbagu a to je nebezpečné!  Veľa ľudí si pás úmyselne povoľuje v oblasti pásu, ženy zase často pás držia rukou, aby ich netlačil do pŕs. V takom prípade pás zafunguje až so značným oneskorením, telo nezastaví a zvyšuje sa riziko zranenia nielen od airbagov, ale aj od samotného bezpečnostného pásu.

utorok 15. januára 2019

.SK: Vyššia bezpečnosť slovenských domén


Od marca tohto roka si budú môcť slovenské firmy zabezpečiť svoje webové sídla s doménou .SK proti tomu, aby ich klientov hekeri nemohli tak jednoducho presmerovať na falošné webstránky.

Umožniť to má pripravovaná služba DNSSEC, ktorá zabezpečuje používanie domén na internete proti podvrhnutiu (tzv. spoofing) a úmyselnej manipulácii. V spolupráci so svojím strategickým partnerom, londýnskou skupinou CentralNic Group, pritom SK-NIC na Slovensko prinesie najmodernejšiu verziu služby DNSSEC s využitím šifrovacieho algoritmu eliptických kriviek (Elliptic Curve Digital Signing Algorithm - ECDSA). Príprava zavedenia tejto služby si pritom okrem investícií do systémov vyžiadala aj významnú investíciu do hardvérového vybavenia.

„Ako sme deklarovali po vstupe do spoločnosti SK-NIC v roku 2017, naším strategickým cieľom je vytvoriť čo najlepšie prostredie pre rozvoj slovenskej digitálnej ekonomiky. Investícia do spustenia najmodernejšej verzie služby DNSSEC s šifrovaním prostredníctvom eliptických kriviek je v súlade s naším dlhodobým strategickým cieľom byť pozitívnym príspevkom tak pre slovenskú spoločnosť, internetovú komunitu, ale aj pre budúci hospodársky rast ťahaný čoraz viac vedomostnou ekonomikou", uviedol Ben Crawford.

Európa na dlani: Citizens’ App - aplikácia pre občanov

Už aj prostredníctvom novej mobilnej aplikácie máme možnosť dozvedieť sa, čo urobila, robí a aké sú ďalšie plány Európskej únie (EÚ).

Citizens’ App spustená pred májovými európskymi voľbami ponúka prehľad dosiahnutých úspechov, tém a ďalších cieľov EÚ. Zároveň vysvetľuje, čo robí europarlament pre občanov, poskytuje prehľad rôznych iniciatív rozdelených podľa tém či lokality, ako aj mapovanie dosiahnutého pokroku. Vyhľadávanie a personalizovaný obsah je dostupný v dvadsiatich štyroch jazykoch. Aplikáciu si možno bezplatne stiahnuť v App Store a Google Play.

Aplikácia ponúka:
• prehľad, čo Európska únia urobila a plánuje urobiť pre svojich občanov;
• informácie o podujatiach;
• miestne a národné iniciatívy rozdelené do 20 oblastí;
• prístup k multimediálnemu obsahu, ako sú videá, podcasty a prezentácie;
• vyhľadávanie a filtrovanie zoznamov a zobrazenie výsledkov vyhµadávania zobrazených na mape.

Aplikáciu si môžete prispôsobiť:

• pridať udalosti, ktoré Vás zaujímajú, do osobného kalendára;
• označiť si jednotlivé témy;
• hodnotiť iniciatívy;
• dostávať upozornenia o témach, ktoré sú pre vás dôležité;
• zdieľať iniciatívy na sociálnych médiách;
• zobraziť výsledky v jazyku podľa výberu;
• mať prístup k osobným údajom a vybrať si ako využívať váš účet;
• zachovať si rovnaké nastavenia účtu vo všetkých zariadeniach.

Aplikácia tiež umožňuje ľahký prístup k údajom na webovej stránke Čo robí Európa pre mňa, ktorá informuje ako ovplyvňuje EÚ život občanov na celom kontinente.

Upozorňuje: Citlivé finančné údaje


Podľa správy Kaspersky Lab je on-line nakupovanie jednou z najobľúbenejších aktivít na internete, populárnejší je už len e-mail. A zatiaľ čo väčšina ľudí (93 %) si je vedomá finančných kybernetických hrozieb, až 32 % ľudí má skúsenosť s tým, že ich citlivé finančné údaje skončili v nesprávnych rukách.

Pohodlie on-line nakupovania môže byť veľmi lákavé, no niektorí ľudia majú obavy, do akej miery sú ich on-line platby chránené. Prieskum ukázal, že až jedna štvrtina (26 %) z ľudí, ktorých finančné údaje boli zneužité, nikdy nedostala svoje peniaze späť. Medzi faktory, ktoré môžu potenciálne ohrozovať financie ľudí, patrí napríklad náročnosť kontroly platobných poverení po tom, čo boli použité v rôznych e-shopoch, a tiež rôznorodosť dostupných platobných metód. Pre nakupujúcich môže byť náročné udržať si všetky informácie o on-line platbách pod kontrolou. Viac ako polovica ľudí (54 %) sa obáva, že ich finančné údaje skončia v rukách kyberzločincov. Na druhej strane, tretina (36 %) respondentov zabudla alebo si ani nepokúšala zapamätať webové stránky a aplikácie, kde zdieľali svoje finančné informácie.

Keďže spotrebitelia chcú mať svoje platobné údaje po ruke a zároveň si ich chcú aj jednoducho pamätať, každý piaty (20 %) si ich preto radšej uloží na svojom zariadení. On-line nákupy sú tak pohodlnejšie a používateľ sa nemusí obávať, že prihlasovacie údaje zabudne. Ak však zariadenie stratí alebo mu ho ukradnú, je vystavený riziku, že príde nielen o svoje osobné údaje, ale aj o peniaze, pretože niekto mohol získať prístup k bankovému účtu používateľa.

pondelok 14. januára 2019

SR: Čerpanie eurofondov


Z 11 operačných programov (OP) programového obdobia 2014 - 2020 v celkovej hodnote 13,906 miliardy eur, pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli ku koncu minulého roka schválené prostriedky vo výške 2,758 miliardy eur. To predstavuje čerpanie na úrovni 19,84 %.

Najvyšší percentuálny podiel využitia pridelených finančných prostriedkov, viac ako 34 %, eviduje ministerstvo v operačnom programe Technická pomoc, viac ako 30 % plánovaných zdrojov sa podarilo vyčerpať tiež u OP Integrovaná infraštruktúra a Programu spolupráce INTERACT III. Tieto programy majú spolu s OP Ľudské zdroje splnený cieľ čerpania na rok 2019. Naopak, menej ako desať percent z celkových pridelených prostriedkov sa podarilo do konca minulého roka vyčerpať u OP Rybné hospodárstvo, OP Výskum a inovácie či u cezhraničných programov Interreg. 

Z finančnej alokácie fondov EÚ na roky 2014- 2020 (bez Programu rozvoja vidieka) zostáva vyčerpať 11,147 miliardy eur. Slovensko môže tieto peniaze využiť podľa schváleného pravidla N+3 až do roku 2023. 

SR: Stratégia kybernetickej bezpečnosti


Slovensko sa nachádza na posledných miestach v rámci štátov Európskej únie v pripravenosti voči kybernetickým útokom a ich prevencii po technickej, ale aj personálnej stránke. Podľa štatistík Europolu viac ako dve tretiny organizácií v Európe nemá ani odhad možného finančného dosahu kybernetického útoku na ich spoločnosť a menej ako štvrtina má vypracovaný reakčný plán pre prípad hrozby prostredníctvom kybernetického útoku. 
      
Hlavným rizikom pre firmy je v súčasnosti spoliehanie sa na technológie bez organizačnej štruktúry kybernetickej bezpečnosti. Správne vypracovaná stratégia zabezpečuje ochranu a prevenciu pred stále sofistikovanejšími útokmi kybernetickej špionáže. Tie môžu prebehnúť vo forme získania dôveryhodných informácií, neoprávneným prístupom, či nedostupnosťou služieb, čo v konečnom dôsledku môže ovplyvniť celkovú prevádzku firmy. Organizačnú štruktúru, ktorá takýto dosah pomáha eliminovať, od slovenských firiem priamo vyžaduje už od apríla 2018 novoprijatý zákon č. 69/2018 Z. z o kybernetickej bezpečnosti. „Nový zákon o kybernetickej bezpečnosti pre spoločnosti zavádza povinnosť vyčleniť dostatočné prostriedky ako materiálno-technické, personálne, tak aj časové, za účelom zabezpečenia kontinuity služieb či výroby. Do šiestich mesiacov od zaradenia do registrov Národného bezpečnostného úradu sú firmy povinné mať vypracované bezpečnostné opatrenia zabezpečujúce riadenie kybernetickej bezpečnosti s technológiami spĺňajúcimi legislatívne požiadavky, ktoré budú vedieť identifikovať bezpečnostné hrozby, ako aj incidenty v takmer reálnom čase, a tým predísť ďalším kyberútokom", vysvetlil Erik Saller.
      
Podľa štúdie Europolu sú útoky na internete svojou sofistikovanosťou, no zároveň jednoduchšou dostupnosťou, stále náročnejšie rozpoznateľné. Najviac útokov na európske krajiny a spoločnosti prichádzalo v minulom roku priamo z Európy. Útoky pritom môžu smerovať od hekerských skupín cez nespokojných zamestnancov až po aktivistov. V súčasnosti sa spoločnosti výrazne spoliehajú prevažne na bezpečnostné technológie, čo je ale nedostačujúce. „Základom bezpečnostných opatrení kybernetickej bezpečnosti je definovanie presných rolí v rámci riadenia v prípade kybernetického útoku alebo incidentu a presné určenie reakčného plánu na jeho odstránenie, ako aj zamedzenie ďalšieho výskytu. Kompletný zoznam všetkých bezpečnostných opatrení sa nachádza v pripravovanej vyhláške o bezpečnostných opatreniach," doplnil bezpečnostný analytik pre priemyselné systémy Bohuš Levčík.

Kryptomeny: Škodlivá ťažba epidémiou roku 2018

V roku 2018 prepukla plnou silou celosvetová epidémia škodlivej ťažby kryptomien. Zaznamenaný počet útokov vzrástol o viac než 83 %. On-line útoky pritom zasiahli viac než päť miliónov používateľov počas prvých troch kvartálov roku 2018. Na porovnanie uvedieme, že v rovnakom období v roku 2017 bolo útokmi zasiahnutých 2,7 milióna používateľov. Hlavným hnacím motorom bolo podľa expertov Kaspersky Lab inštalovanie a používanie nelicencovaného softvéru a obsahu.

V roku 2018 dokonca škodlivá ťažba kryptomien prevládala nad hlavnou hrozbou posledných rokov – ransomvérom. Počet používateľov internetu, ktorí sa stali obeťou útoku škodlivého softvéru zameraného na ťažbu kryptomien sa v prvej polovici roku neustále zvyšoval. Napadnutých bolo približne 1,2 milióna používateľov mesačne, pričom tieto útoky vyvrcholili v marci. Z analýzy Kaspersky Lab vyplýva, že ani legislatíva týkajúca sa kryptomien ani náklady na pokrytie energie nemajú významný vplyv na šírenie škodlivého ťažobného malvéru. Podľa výsledkov vyšetrovania jednotlivých skupín malvérov je jasné, že útočníci väčšinou infikovali zariadenia tak, že navádzali používateľov, aby si nainštalovali pirátsky softvér a nelicencovaný obsah. „Naša analýza ekonomického pozadia škodlivej ťažby kryptomien a príčin jeho rozšírenia v určitých regiónoch odhalila jasnú koreláciu: čím jednoduchšie bolo možné šíriť nelicencovaný softvér, tým viac prípadov škodlivej ťažby kryptomien bolo odhalených. Stručne povedané: aktivita, ktorá nie je všeobecne vnímaná ako nebezpečná, ako napríklad sťahovanie a inštalácia pochybného softvéru, podporuje úplne jednoznačne jednu z hlavných kyberbezpečnostných hrozieb, ktorou je práve škodlivá ťažba kryptomien“, konštatuje Evgeny Lopatin.

Ďalšie kľúčové zistenia správy:
Celkový počet používateľov, ktorí sa stretli s nelegálnou ťažbou kryptomien, vzrástol o viac než 83 % z 2 726 491 v roku 2017 na 5 001 414 v roku 2018.
Podiel odhalených ťažiarov kryptomien z celkového počtu zistených hrozieb vzrástol z 5 % v roku 2017 na 8 % v roku 2018.
Celkový počet používateľov, ktorí sa stretli s nelegálnou ťažbou kryptomien na svojich mobilných zariadeniach, narástol až päťnásobne, z 1.986 používateľov v roku 2017 na 10.242 používateľov v roku 2018.

S cieľom znížiť riziko infekcie škodlivým softvérom zameraným na ťažbu kryptomien sa odporúča:
Pravidelne aktualizovať softvér na všetkých zariadeniach, ktoré používate. Ak chcete zaistiť, aby ťažiari kryptomien nezneužívali zraniteľné miesta, používajte nástroje, ktoré dokážu automaticky takéto zraniteľné miesta nájsť a následne stiahnuť a nainštalovať záplaty.

Na osobných zariadeniach používajte spoľahlivé riešenia na ochranu používateľa. Pamätajte na to, aby kľúčové funkcie, ako napríklad strážca systému (System Watcher), boli zapnuté. 

Neprehliadajte menej očividné ciele, ako sú napríklad systémy hromadnej obsluhy, POS terminály či dokonca predajné automaty. Fakt, že aj tieto zariadenia môžu byť zneužité na nelegálnu ťažbu kryptomien, dokazuje aj jeden z ťažiarov, ktorý zneužil exploit EternalBlue.

Používajte ovládací prvok aplikácie na sledovanie škodlivej aktivity v legitímnych aplikáciách. Špecializované zariadenia by mali byť v režime východiskového odmietnutia (resp. v režime Defualt Deny). Používajte bezpečnostné riešenia, ktoré tieto funkcie zahŕňa.


Na ochranu firemného prostredia je taktiež veľmi dôležité vzdelávať zamestnancov a IT tímy. Nezabúdajte na uchovávanie citlivých údajov samostatne a na obmedzenie prístupu k nim.

piatok 11. januára 2019

Trend: On-line porovnávanie v mobiloch


Čo nie je na internete, pre mnohých kupujúcich ako keby ani neexistovalo. Ponuka s využitím on-line prezentácie už nie je len doménou bežného spotrebného tovaru, ale je kľúčovým aj pri predaji automobilov.


V poslednom období výrazne pribúda počet ľudí, ktorí si vyhľadávajú  prostredníctvom mobilných zariadení ojazdené automobily. Napr. mesačná návštevnosť webových stránok AAA AUTO z mobilov v krajinách Vyšehradskej štvorky sa spolu blíži k hranici dva a pol milióna. Najviac mesačných návštev bolo v Českej republike (1.240.597), potom nasleduje Slovensko (761.070), tretie je Poľsko (386.081), ktoré už predbehlo v tomto ukazovateli Maďarsko (334.940). Práve v Poľsku návštevnosť vzrástla najviac zo všetkých spomínaných krajín, pričom medziročne predstavuje tento nárast až 136 %. V Českej republike a v Maďarsku sa rast pohybuje zhodne na úrovni 54 %, na Slovensku je to nárast o 46 %.

 „V dnešnej dobe patrí webová prezentácia k strategickým nástrojom každej spoločnosti. S príchodom smartfónov sme sa zamerali aj na previazanosť hlavného webu s mobilnou verziou. Ide o službu pre našich zákazníkov, ktorí sa vďaka tomu môžu rýchlejšie a pohodlnejšie zorientovať v ponuke. Väčšina ľudí si takto vyberie svoje auto a potom to buď konzultujú s operátormi kontaktného centra spoločnosti alebo rovno navštívia najbližšiu pobočku“, vysvetľuje Karolína Topolová.

Na Slovensku aj v susednej Českej republike sú v smartfónoch dlhodobo najvyhľadávanejšími ojazdenými vozidlami Škodovky pred Volswagenmi. V Maďarsku sú to zase autá značiek Opel a taktiež Volkswagen, ktoré si tento rok vymenili prvú a druhú pozíciu z vlaňajška. Aj v Poľsku sú najvyhľadávanejšími modely od Opla, no na druhom mieste sú tu autá značky Suzuki.

Aktuálne: Slováci očakávajú zvýšené výdavky a nie sú spokojní so mzdou

Traja z desiatich Slovákov vstupujú do roku 2019 s tým, že ich čakajú výrazne vyššie výdavky na potraviny, služby či úhradu energií. Ďalších viac ako 40 % očakáva aspoň mierne zvýšenie takýchto nákladov. Tretina Slovákov by aktuálne na pokrytie všetkých potrieb požadovala navyše oproti svojim príjmom sumu od 150 do 300 eur. 

Približne pätine opýtaných chýba viac ako 300 eur. S tým súvisia aj nároky Slovákov na výšku svojich zárobkov. Dve tretiny ľudí totiž uviedli, že nie sú spokojní so súčasnou výškou svojho platu a 45 % očakáva v tomto roku jeho zvýšenie. Vyplýva to z prieskumu agentúry STEM/MARK pre spoločnosť Home Credit. „Zvýšené mesačné výdavky na chod domácností, samozrejme, znamenajú väčší tlak na rodinné rozpočty, čo však mnohým finančne veľmi nevychádza. Ako nám ukázali výsledky prieskumu, deväť z desiatich opýtaných by aktuálne potrebovalo na pokrytie všetkých potrieb nejaké peniaze navyše", komentuje výsledky prieskumu analytik trhu Jaroslav Ondrušek.


S vyššími výdavkami a plánovaním budúcnosti idú ruka v ruke aj očakávania v oblasti zárobkov. Dve tretiny Slovákov sa v prieskume vyjadrili, že nie sú spokojní s výškou svojej mzdy. Tretine z nich by stačilo zvýšenie mesačného zárobku o sumu do 100 eur. Sedem percent opýtaných čaká zvýšenie mzdy o viac ako 150 eur a päť percent ľudí v rozmedzí od 100 do 150 eur. Veľa Slovákov v roku 2019 plánuje rôzne väčšie investície, predovšetkým do vybavenia domácností. Za nábytok, teda napríklad novú sedačku, posteľ, stôl či skriňu plánuje takmer 40 % ľudí v roku 2019 minúť sumu do 1000 eur. Do spotrebičov, ako sú práčka, chladnička, mraznička alebo rúra na pečenie, chce 27 % opýtaných investovať v priebehu roka do 500 eur, ďalších 12 % od 500 do 1000 eur. Nemalé prostriedky však Slováci hodlajú minúť aj na oddych a zábavu. Tretina z nich má v pláne minúť na dovolenky čiastku od 500 do 1500 eur. Každý piaty si vystačí aj so sumou do 500 eur. Sú však aj takí, ktorí minú na dovolenky oveľa viac. Sedem percent opýtaných má na to rozpočet od 1500 do 3000 eur a dve percentá dokonca viac ako 3000. 
„Keď sa pozrieme na to, z akých zdrojov chcú ľudia investície do domácností, ale aj do oddychu uhrádzať, väčšina to plánuje vykrývať najmä z vlastných úspor. Nasledujú pôžičky z banky alebo nebankovej spoločnosti a na treťom mieste je to potom požičiavanie si peňazí od rodiny alebo priateľov", uzatvára Ondrušek.

EU: Regulácia kryptoaktív

Regulačné orgány Európskej únie (EÚ) od roku 2013 varujú investorov, že môžu zaznamenať veľké straty, ak vložia svoje peniaze do digitálnych mien, akými sú bitcoin alebo ethereum, alebo kúpia virtuálne mince v rámci nejakej prvotnej ponuky (ICO), ktorými firmy získavajú peniaze výmenou za digitálne tokeny.

Kurz bitcoinu vyskočil koncom roka 2017 takmer až na 20.000 USD (17.460 eur), odvtedy však už stratil tri štvrtiny hodnoty. Celková hodnota kryptomien sa približne pred rokom dostala až na 830.000 miliárd USD, aktuálne sa pohybuje na úrovni okolo 130.000 miliárd USD. European Banking Authority (EBA)
  vo svojej správe o kryptoaktívach uviedla, že tie vo väčšine prípadov nespadajú do rámca finančných pravidiel Európskej únie, a preto je ťažké načrtnúť ich detailnejší obraz. Regulačné orgány EÚ však identifikovali finančné inštitúcie, ktoré priamo vlastnia kryptoaktíva, obchodujú s nimi, poskytujú úvery, pričom ako zábezpeku akceptujú kryptoaktíva a vymieňajú kryptoaktíva za hotovosť, ale majú len málo údajov o týchto aktivitách.

Podľa EBA vývoj na trhoch tiež signalizuje, že bude potrebné prehodnotiť legislatívu EÚ týkajúcu sa prania špinavých peňazí. Komplexná analýza nákladov a výnosov by mala ukázať, či je potrebné prijať nejakú reguláciu „príležitostí a rizík" spojených s aktivitami v oblasti kryptoaktív a s príslušnými technológiami. Je teda potrebný komplexný prístup, ktorého súčasťou bude napríklad analýza, aký vplyv má veľká spotreba energie pri ťažbe kryptoaktív na klímu v EÚ a ciele v oblasti udržateľného rozvoja. Analýza EÚ by tiež mala zhodnotiť vplyv kryptoaktív na odolnosť finančného sektora a väzby medzi kryptoaktívami a tradičným bankovníctvom.

Separátna správa Európskeho úradu pre cenné papiere a trhy ESMA uviedla, že niektoré kryptoaktíva spadajú pod pravidlá EÚ regulujúce obchodovanie s cennými papiermi, orgány dohľadu však majú problémy s ich aplikáciou. Ďalšie kryptoaktíva sa pohybujú mimo aktuálneho regulačného rámca, čo znamená, že investori majú len obmedzenú alebo žiadnu ochranu, keď do nich investujú. Aktuálne neexistuje právna definícia kryptoaktív a podľa ESMA by bolo najlepšie, ak by sa tieto diery v pravidlách riešili na európskej úrovni.

štvrtok 10. januára 2019

SR: Najviac dopravných nehôd v roku 2018 spôsobili šoféri s nízkou vodičskou praxou


V rámci porovnania vodičov podľa dĺžky praxe 26 % smrteľných dopravných nehôd v roku 2018 spôsobili vodiči, ktorí mali vodičské oprávnenie menej ako päť rokov. Vyplýva to zo štatistík, ktoré zverejnilo Prezídium PZ. Polícia sa chce preto preventívne zamerať na týchto vodičov.

Pripravovaná novela zákona o cestnej premávke sa tak bude venovať najmä vodičom s praxou do dvoch rokov. "Voči týmto vodičom budeme prijímať veľmi silné, prísne opatrenia. Keď dvakrát porušia priestupky závažným spôsobom alebo prekročia rýchlosť, budú sa musieť podrobovať doškoľovaciemu kurzu v autoškole, budú musieť mať psychologické vzdelávanie a potom ešte prejsť, čo sa týka polície, preskúšaním z odbornej spôsobilosti. Keď vodič s nízkou praxou poruší tretíkrát do dvoch rokov tieto pravidlá, odoberieme mu minimálne na pol roka vodičské oprávnenie", uviedol Ľuboš Rumanovský.

Trend v počte dopravných nehôd je na Slovensku dlhodobo klesajúci. V uplynulom roku došlo k 13 873 dopravným nehodám, čo je o 140 menej ako v roku 2017. Za posledné tri roky stúpa aj počet dopravných nehôd spôsobených vodičmi pod vplyvom alkoholu. V minulom roku išlo o 1643 nehôd, pričom policajti pri kontrolách zastavili 9.612 vodičov pri jazde pod vplyvom alkoholu, čo je v prepočte viac ako 26 vodičov za jeden deň. Svoju negatívnu rolu pri dopravných nehodách stále zohráva aj používanie mobilných telefónov počas jazdy. Sprísnia sa preto sankcie za porušenie zákazu ich používania a bude sa to týkať aj iných telekomunikačných, audiovizuálnych a obdobných zariadení, ktoré by nemali byť v ruke pri šoférovaní. 

Trend: Počet povolených reštrukturalizácií klesá

V minulom roku bolo na Slovensku vyhlásených 255 konkurzov a povolených iba 14 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov. Podľa CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) v medziročnom porovnaní s rokom 2017, v ktorom bolo vyhlásených 223 konkurzov, ich počet v roku 2018 vzrástol o 14,35 %. Počet povolených reštrukturalizácií sa v porovnaní so 49 povolenými reštrukturalizáciami v roku 2017 medziročne znížil až o 71,43 %.

„Napriek tomu, že počet vyhlásených konkurzov po trojročnom období klesania v roku 2018 prvýkrát vzrástol, bol po roku 2017 druhý najnižší od roku 2009", uvádza analytička Jana Marková. Hoci sa kondícia slovenskej ekonomiky zlepšovala, na trhu pôsobili firmy, ktoré sa dostali do úpadku, či už z dôvodu prvotnej alebo druhotnej platobnej neschopnosti a začali svoju nepriaznivú finančnú situáciu riešiť. „Negatívne vnímame skutočnosť, že aj napriek novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá ustanovila od 1. januára 2018 zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu včas, súdy v roku 2018 zastavili 176 konkurzných konaní pre nedostatok majetku, čo v porovnaní s rokom 2017 so 121 rozhodnutiami predstavuje nárast o 45,45 %. Znamená to, že majetok úpadcov nepostačoval ani na úhradu nákladov konkurzu. O tri percentá narástol počet rozhodnutí súdov o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, keď síce 103 dlžníkov disponovalo prostriedkami na úhradu nákladov konkurzu, ale ich majetok nepostačoval na úhradu pohľadávok proti podstate. Od 224 dlžníkov tak veritelia nedostali ani euro zo svojich pohľadávok", upozorňuje Marková.

Počet povolených reštrukturalizácií klesol už štvrtý rok za sebou. V minulom roku ich bolo povolených najmenej za posledných desať rokov, pričom medziročná miera poklesu až o 71,43 % je historicky najväčšia. Vlani nebola povolená žiadna reštrukturalizácia v štyroch mesiacoch. Za hlavný dôvod poklesu počtu povolených reštrukturalizácií považuje CRIF SK legislatívnu zmenu v zákone o konkurze a reštrukturalizácii. Od konca apríla 2015 sa výrazne sprísnili podmienky pre riešenie úpadku dlžníka reštrukturalizáciou. Zaviedli sa minimálne 50-percentná miera uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov a zákaz rozdeľovať zisk vyprodukovaný dlžníkom po skončení reštrukturalizácie až do uhradenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov v plnej výške. Slovenská republika má jednu z najvyšších mier uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov v reštrukturalizácii v porovnaní s inými krajinami.

EU: Digitálna dátová diaľnica s Latinskou Amerikou


Európska komisia informovala o projekte výstavby podmorského kábla s optickými vláknami, ktorý cez Atlantický oceán spojí Latinskú Ameriku s Európou. Exekutíva Európskej únie spresnila, že dohoda o výstavbe tzv. digitálnej diaľnice už platí.

Nový transatlantický optický kábel má byť pripravený na použitie už v roku 2020 a fyzicky bude prepájať Portugalsko s Brazíliou. Jeho cieľom je poskytnúť vysokú širokopásmovú konektivitu a podporiť rozvoj obchodnej, vedeckej a kultúrnej výmeny medzi oboma kontinentmi. Kábel bude podporovať aj ďalšiu prepojenosť medzi jednotlivými krajinami Latinskej Ameriky. Podľa stanoviska Európskej komisie projekt odráža aj záväzok Európskej únie spolupracovať s Latinskou Amerikou na implementácii Agendy 2030 a má uľahčiť vzájomnú spoluprácu v oblastiach ako sú technológie cloud computingu, telemedicíny, podnikania, výskumu a vzdelávania.

Hlavným účastníkom projektu je konzorcium BELLA (skratka pre názov Budovanie európskeho spojenia s Latinskou Amerikou). Konzorcium je založené na medzinárodnom partnerstve výskumných a vzdelávacích sietí, ktorého hlavným investorom je Európska komisia s príspevkom vo výške približne 26,5 miliónov eur. Komisia tieto financie použije z programov Horizont 2020, Copernicus a cez nástroj regionálnej rozvojovej spolupráce.

streda 9. januára 2019

Upozorňujeme: Platby za frekvencie


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje subjekty, ktoré majú pridelené frekvencie, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 15. januára 2019 zaplatili úhradu za právo používať frekvencie.

Frekvencie majú pridelené okrem telekomunikačných operátorov napr. aj obecné polície, hasičské záchranné zbory, nemocnice, civilné bezpečnostné služby, taxislužby, priemyselné podniky... Výška úhrady a ďalšie potrebné informácie sú uvedené priamo v povolení.

Ak držiteľ povolenia nezaplatí úhradu za frekvencie, tak úrad podľa zákona o elektronických komunikáciách zruší povolenie, alebo odoberie pridelenú frekvenciu. Následne nebude môcť takémuto subjektu tri roky vydať povolenie na používanie frekvencií. 

Novinka: Elektronický výpis z registra trestov


Slovenské úrady štátnej a verejnej správy si od 1. januára musia vyhľadať výpis z registra trestov elektronicky z dostupných informačných systémov a prostredníctvom portálu OverSi. Finančná úspora má predstavovať vyše 10 miliónov eur ročne.

Register trestov vybavil v roku 2018 vyše 712.000 žiadostí o výpis, z čoho asi 300.000 výpisov zaplatili občania. Úradom budú vydávané len výpisy z registra trestov, čo si vyžiadalo zavedenie bezpečnostných opatrení v systéme. Prístup k výpisom z registra trestov bude mať iba zamestnanec poverený inštitúciou a každá požiadavka bude evidovaná a archivovaná. Odpisy z registra trestov sú priamo riešené v rámci registra.

Od 1. septembra, kedy vstúpil do platnosti zákon proti byrokracii, sú fyzické a právnické osoby odbremenené od dokladovania výpisov z obchodného, živnostenského registra a z listu vlastníctva. Ide o takzvanú prvú vlnu boja proti byrokracii, ktorú vyhlásil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Všetky tieto výpisy si úrady nájdu pomocou portálu OverSI. Od novembra 2018 ponúka portál aj kópiu katastrálnej mapy. Do budúcnosti sa plánuje zrušenie predkladania potvrdení o návšteve školy, ako aj o sociálnych, zdravotných či daňových nedoplatkoch.

EU: Zákaz jednorazových plastov od roku 2021

Plastové výrobky na jedno použitie, vrátane tanierov, príborov, slamiek, paličiek na balóny či vatových tyčiniek, z ktorých vzniká viac ako 70% morského odpadu, by sa na základe europoslancami schváleného návrhu novej smernice nemali od roku 2021 dostať na trh únie.

Poslanci do zoznamu produktov, ktoré by sa mali ocitnúť na čiernej listine, zaradili aj produkty z oxo-degradovateľných plastov a obaly rýchleho občerstvenia vyrobené z expandovaného polystyrénu. Spotreba ďalších produktov, pri ktorých neexistuje alternatíva, by mala byť do roku 2025 obmedzená na úrovni členských štátov aspoň o 25 %. Toto opatrenia sa týka napríklad jednorazových krabíc na hamburgery či sendviče a nádob na zeleninu, ovocie, dezerty alebo zmrzlinu. Členské štáty by mali vypracovať vlastné plány podpory využívania produktov, ktoré sú vhodné na recykláciu a opätovné a viacnásobné využitie. Ďalšie plastové výrobky, napríklad nápojové fľaše, by sa mali zbierať oddelene a do roku 2025 by sa 90 % z nich malo recyklovať.

Poslanci Európskeho parlamentu sa zhodli na potrebe uplatniť redukčné opatrenia aj voči odpadu z tabakových výrobkov - najmä cigaretových filtrov, ktoré obsahujú plasty. Do roku 2025 by sa mal objem tohto druhu odpadu znížiť o 50 %, do roku 2030 až o 80 %. Jediný cigaretový ohorok dokáže znečistiť päťsto až tisíc litrov vody. Pokiaľ je odhodený voľne na ulici, môže trvať až dvanásť rokov, kým sa rozloží. Filtrom tabakových výrobkov patrí po plastových fľašiach druhé miesto medzi jednorazovými plastovými výrobkami, z ktorých vzniká najviac morského odpadu. Členské štáty by mali zabezpečiť, že náklady na zber odpadov z tabakových výrobkov, ako aj na ich prepravu a spracovanie, uhradia tabakové spoločnosti. 

Podobný princíp by sa mal uplatniť aj voči producentom plasty obsahujúcich rybolovných nástrojov a zariadení, ktorí by mali prispieť, a to aj finančne, k naplneniu recyklačných cieľov. Členské štáty by totiž mali každoročne zaistiť aj zber minimálne 50 % stratených alebo zámerne vyhodených rybolovných zariadení či nástrojov, ktoré obsahujú plasty. Do roku 2025 by sa malo recyklovať 15 % z nich. Rybolovné nástroje predstavujú 27 % odpadu, ktorý končí na európskych plážach.

Plasty tvoria podľa Európskej komisie viac ako 80 % morského odpadu. V dôsledku pomalého rozkladu sa plasty zhromažďujú v moriach, oceánoch a na plážach na celom svete. Zvyšky plastov sa nachádzajú v telách korytnačiek, tuleňov, veľrýb a vtákov, rýb a mäkkýšov, ale aj ďalších morských živočíchov, prostredníctvom ktorých sa dostávajú aj do ľuďmi konzumovanej stravy. Plast je praktický, prispôsobivý, široko uplatniteľný a ekonomicky výhodný materiál, ktorý by však mal byť vo väčšej miere recyklovaný a opätovne využívaný. Odhadzovanie plastov nie je iba ekonomickou stratou materiálu, ktorý mohol byť opätovne využitý, ale vedie k dodatočným nákladom na odpratanie odpadu, či stratám na príjmoch z cestovného ruchu alebo rybolovu.

utorok 8. januára 2019

Radíme: Elektronické daňové priznanie k dani z motorových vozidiel


Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV) je potrebné podať a daň aj zaplatiť do 31. januára 2019. Toto daňové priznanie musia podať elektronicky už aj všetky fyzické osoby podnikatelia.

Vypĺňanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je pre približne 160.000 daňovníkov jednoduchšie. Finančná správa počas uplynulého víkendu rozposlala do elektronických schránok na portáli finančnej správy už všetky predvyplnené daňové priznania k tejto dani -  v časti Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne daňového subjektu na portáli finančnej správy. Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane. Aj takto vyplnené daňové priznanie však musí daňovník najskôr skontrolovať a doplniť aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie 2018. Teda tie, ktoré nemohli byť v predvyplnenom priznaní zohľadnené a zaznamenané, nakoľko neboli spracované v daňovom priznaní za minulé zdaňovacie obdobie. Následne musí daňové priznanie podať. A to aj za predpokladu, ak by predvyplnené daňové priznanie nijako neupravoval.

Sadzba dane je uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel a odvíja sa od centimetrov kubických (zdvihového objemu valcov motora) v prípade osobných automobilov, od kilowattov za hodinu v prípade elektromobilov a od celkovej hmotnosti a počtu náprav u nákladných áut. Sadzba dane sa následne upravuje podľa veku vozidla. 

Upozorňujeme: Nebezpečný LED reflektor

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR sa vyskytoval nebezpečný výrobok ohrozujúci zdravie spotrebiteľov. Ide o LED multičipový reflektor TRIXLINE 10 W, model: TR LED flood light z Číny.

LED reflektorové svietidlo s označením LED multičipový reflektor TRIXLINE 10 W, model: TR LED flood light 110 x 25 x 90 mm má na zadnej strane držiak a štítok s identifikačnými (technickými) údajmi. Výrobok je balený v zeleno-bielom kartónovom obale. Pri jeho používaní hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Kovové časti svietidla triedy ochrany I, ktoré sú prístupné na nainštalovanom svietidle a ktoré sa môžu stať živými v prípade poruchy izolácie, nie sú pripojené na ochrannú svorku ani ochranný kontakt. Pri skúške ochrany proti prieniku vody do svietidla (na svietidle IP65) sa voda dostala k elektrickým častiam svietidla.

Slovenská obchodná inšpekcia už nariadila stiahnuť výrobok z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľom odporúča, ak si tieto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať. Pri vrátení uvedeného výrobku predávajúcemu máte právo na vrátenie kúpnej ceny.

SR: Najviac transakcií sa uskutočnilo v oblasti energetiky, finančných služieb a nehnuteľností.

Na Slovensku sa ku koncu novembra 2018 predalo vyše 30 spoločností s celkovou odhadovanou hodnotou dosahujúcou takmer 500 mil. EUR. Viacero transakcií sa uzatvorilo v sektoroch energetiky a finančných služieb, čo sa podpísalo aj pod relatívne vysokú hodnotu transakcií. O predaj majú záujem spoločnosti z oblasti priemyselnej výroby a služieb, potravinárstva, zdravotníctva, maloobchodu aj technológií.

„Najväčšie transakcie sa uskutočnili v sektore energetiky. Viaceré energetické firmy investovali do obnoviteľných zdrojov, pri ktorých sú reguláciou garantované výnosy na ďalšie roky, alebo do tzv. ESCO firiem pôsobiacich v oblasti energetickej efektívnosti. V mnohých prípadoch je cieľom diverzifikácia cash-flow do budúcnosti, keďže marža na tradičných energetických biznisoch klesá pri nízkych cenách elektriny“, uviedla Ivana Lorencovičová. Vlastníkov zmenili aj viaceré spoločnosti z oblasti finančných služieb. Noví investori nastúpili do niektorých leasingových spoločností a poisťovní. To predstavuje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, kedy transakciám dominovali odvetvia priemyselnej výroby, zdravotníctva a telekomunikácií. Podľa I. Lorencovičovej mnohé ďalšie transakcie sú ešte rozpracované: „Stále pretrváva zvýšený záujem vlastníkov spoločností o predaj. Súčasná situácia je tejto možnosti priaznivo naklonená, nakoľko sa nachádza v obehu veľké množstvo peňazí a mnohí korporátni a finanční investori aktívne vyhľadávajú investičné príležitosti na rast a uloženie voľných prostriedkov.“

Rovnako atraktívne pre investorov sú aj nehnuteľnosti. Záujem investorov je najmä o komerčné nehnuteľnosti, akými sú obchodné centrá, hotely, administratívne budovy a biznis centrá. Aktivita v tomto sektore pretrváva už niekoľko rokov. „Medzi investormi dominovali najmä strategickí investori, teda investori ktorí vstupujú do spoločností v oblasti svojho primárneho biznisu. V energetike a finančných službách je takýto vývoj prirodzený, keďže ide o komplexné a regulované odvetvia s predpokladanou návratnosťou investícií presahujúcich 10 rokov. Motivácia strategických investorov je predovšetkým konsolidovať trh, prípadne rozšíriť svoje pôsobenie na novom trhu a generovať synergie z rozsahu. Takéto firmy majú know-how a skúsenosti z iných krajín, ktoré vedia efektívne aplikovať na Slovensku“, dodala I. Lorencovičová. Podobne ako v uplynulých rokoch podľa nej medzi kupujúcimi prevažovali zahraniční investori, avšak podiel slovenských investorov výrazne narástol a podieľal sa približne na jednej štvrtine z celkového množstva transakcií. Pre slovenské firmy môžu byť zahraniční investori často prínosom, pretože prinášajú overené skúsenosti a vedomosti z jednotlivých oblastí a sektorov a zároveň môžu byť zárukou dlhodobého rozvoja spoločnosti.

pondelok 7. januára 2019

SR: Nový zákon rozšíri pravidlá pre informačné technológie vo verejnej správe


Tento rok dôjde ku komplexnej zákonnej úprave pravidiel pre informačné technológie (IT) vo verejnej správe. Vláda SR schválila ešte minulý rok návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe.

Kým súčasný zákon reguluje najmä prevádzku a bezpečnosť, nový zákon má obsahovať aj jednotné pravidlá pre nastavenie vnútornej organizácie úradov v oblasti IT, plánovania a prípravy budovania IT, ako aj monitoringu a kontroly. Pokryje sa tak na zákonnej úrovni celý životný cyklus IT v organizácii. Zákon prinesie tiež posilnenie ustanovení o kybernetickej bezpečnosti. Posilní činnosť vládnej jednotky CSIRT pri riešení a prevencii kybernetických hrozieb. Zákon tak umožní jednotke CSIRT napríklad zbierať, spracúvať a vyhodnocovať systémové informácie, vykonávať pravidelné hodnotenie zraniteľnosti služieb a bezpečnostné audity.

Upravia sa aj povinnosti vo vzťahu k dodávateľom a dodávkam IT, napríklad povinnosť posudzovania alternatív pri príprave veľkých projektov a manažovanie ich dodávky spôsobom, kedy ich je možné ukončiť aj po čiastkovom dodaní, ak toto pre potreby úradu postačuje. Bude sa to týkať aj povinnosti využívania otvorenej licencie pri softvéri, ktorý sa vyvíja pre verejnú správu.

Umelá iteligencia: Nové granty


Aj vďaka grantovému programu AI pre dobro vznikajú vo svete riešenia na báze umelej inteligencie, ktoré majú pomôcť zlepšovať život okolo nás. Zrakovo postihnutým pomáha napríklad bezplatná zvuková aplikácia Seeing AI na rozpoznávanie okolia, dáta pomáhajú farmárom zvýšiť udržateľnú výrobu potravín či algoritmus vymodeluje tvár na zlepšenie operácií detí.

Cieľom grantového programu AI pre dobro je podporiť vývoj inovatívnych riešení, ktoré využívajú umelú inteligenciu pre dobro spoločnosti. Autori užitočných a inovatívnych projektov môžu od Microsoftu získať finančnú podporu, technológie či expertízu. Spoločnosť na program celkovo na päť rokov vyčlenila 115 miliónov dolárov. Grantová podpora je určená pre vývojárov, neziskové organizácie, akademický sektor, vedcov a vynálezcov aj firemné projekty. Aktuálne môžu záujemcovia získať granty v rámci AI pre dobro, ktoré sa venujú trom rôznym oblastiam.

Umelá inteligencia pre život bez bariér (AI for Accessibility) - päťročný grantový program vo výške 25 miliónov dolárov podporuje využitie potenciálu umelej inteligencie na zlepšenie života vyše jednej miliardy ľudí so špeciálnymi potrebami na celom svete. Cieľom programu je urýchlenie vývoja dostupných a inteligentných AI riešení, ktoré vychádzajú z pokrokov v službe Microsoft Cognitive Services. Vývojárom pomôžu vytvárať smart aplikácie, ktoré vidia, počujú, hovoria a lepšie vyhodnocujú ľudské potreby. Microsoft sa zameriava na tri hlavné oblasti: zamestnávanie ľudí so špeciálnymi potrebami, zlepšenie ich každodenného života a prístupu k informáciám. Grantový program Umelá inteligencia pre život bez bariér je určený pre vývojárov, neziskové organizácie, akademický sektor, vedcov a vynálezcov.

Umelá inteligencia pre životné prostredie (AI for Earth) - program je určený na inovatívne riešenie globálnych environmentálnych problémov pomocou AI technológií a cloudových služieb. Microsoft v rámci programu poskytuje inovatívne technológie, na ktoré vyčlenil 50 miliónov dolárov. Grant poskytuje prístup k pokročilým zdrojom cloud computingu Azure projektom, ktoré menia spôsob monitorovania a modelovania prírodných procesov. Aktuálne sú k dispozícii dva druhy grantov – na služby klasifikácie a obohacovania dát a Azure kredit. Grantový program AI pre životné prostredie je určený na projekty zamerané na poľnohospodárstvo, biodiverzitu, klimatické zmeny a vodné zdroje.  Žiadatelia môžu byť z akademických inštitúcií, neziskových organizácií, vládnych organizácií, z environmentálnych start-upov alebo aj z inovatívneho projektu komerčnej spoločnosti.

Umelá inteligencia pre humanitárnu činnosť (AI for Humanitarian Actions) - program vo výške 40 miliónov dolárov podporuje využitie moderných technológií ako umelá inteligencia v kombinácii s cloudom na záchranu ľudských životov, zmiernenie utrpenia a obnovenie ľudskej dôstojnosti. Microsoft chce podporiť projekty v rámci štyroch kľúčových oblastí: odstránenie následkov katastrof, pomoc deťom, pomoc utečencom a vysídleným ľuďom a ochranu ľudských práv. Pomoc môžu získať neziskové a humanitárne organizácie.


Radíme: Starostlivosť o pleť v zime


Striedanie teplôt, mráz, vietor – zimné počasie výrazne vplýva na pokožku, ktorá je v tomto období ešte citlivejšia a náchylnejšia na podráždenie. Ako sa teda čo najlepšie starať o svoju pleť v zimnom období?

„Pokiaľ chcete docieliť zdravú a krásnu pleť, musíte sa pripraviť ako na teplo domova, tak aj na vonkajší mráz. Kedykoľvek ste vystavení výrazným teplotným zmenám, vaša pleť z toho nie je vôbec nadšená. Jej obvyklou reakciou je zväčša svrbenie, vysúšanie a zvýšená citlivosť. Suchý vzduch spôsobuje malé trhlinky, ktoré sú nielen bolestivé, ale zároveň umožňujú aj nechcené ukladanie nečistôt“, vysvetľuje Susan Bowermanová.

1. Horúci kúpeľ len s mierou - Dopriať si horúci kúpeľ a rozohriať tak vymrznuté telo je pre niektorých z nás veľmi príjemným rituálom v zimnom období. Bohužiaľ dlhodobý pobyt v horúcej vode významne prispieva k dehydratácii pokožky, ktorá je v zime už aj tak extrémne preťažovaná. Raz za čas si radšej miesto dlhého kúpeľa dajte rýchlu sprchu, ktorá vás zahreje a nenapácha toľko škôd. Ak sa budete chcieť ponoriť do teplého voňavého kúpeľa, siahnite vždy po pene obohatenej o zvlhčujúce zložky (napr. výťažky z aloe vera).

2. Hydratácia je základ - Hydratácia pokožky je dôležitá a v zime to platí dvojnásobne. Ak máte suchú pleť, nebojte sa jej dopriať opakovanú výživu aj počas dňa. Hydratačné prípravky nanášajte ihneď po kúpeli, kým je pokožka stále vlhká. Vyskúšajte krémy obohatené napríklad o bambucké maslo, olivový či kokosový olej – nielenže pekne voňajú, ale dodajú pleti potrebné živiny.

3. Pitný režim - Pokožku je potrebné hydratovať nielen zvonku, ale aj zvnútra. Dodržujte pitný režim a vaša pleť vám poďakuje. Stavte skôr na neperlivú vodu a nesladené čaje. Sladenými a alkoholickými nápojmi totiž žiadaný efekt nedosiahnete. Ak vám obyčajná voda nechutí, môžete ju osviežiť čerstvou citrónovou, limetkovou alebo pomarančovou šťavou. Citrusové plody obsahujú antioxidanty, ktoré majú pozitívny vplyv na vzhľad vašej pokožky.

4. Nezabúdajte na pery - Vysušené pery, popraskané kútiky, opary... Pery dostávajú v zime naozaj zabrať. Navyše máme tendenciu ich neustále oblizovať, hrýzť, lúpať. Stačí ale jedna vec, vďaka ktorej predídete zbytočným problémom. Zvlhčite a zmäkčite pery balzamom obohateným o SPF ochranný faktor, a to kedykoľvek počas dňa. Odumreté šupinky kože môžete odstráňte šetrným pílingom, ktorý si rýchlo a jednoducho pripravíte aj z domácich zásob – zmiešajte lyžicu cukru s lyžicou medu, potom naneste zmes na pery a nechajte pôsobiť 15 minút. Pred opláchnutím pery ešte premasírujte zvyšným cukrom. 

5. Kúzlo noci - Nezabúdajte ani na starostlivosť o tie miesta, ktoré majú tendenciu sa viac vysušovať. Nakrémujte si pred spaním lakte, kolená a chodidlá. Ráno sa prebudíte nielen s dobre vyživenou pokožkou, ale odmení vás svojou jemnosťou a hebkosťou na dotyk. Ruky sú vašou vizitkou, preto majte svoj obľúbený krém na ruky vo svojej blízkosti a hydratujte ich po každom umytí.