Profil

Svet komunikácie je internetový denník, ktorý už od roku 1997 monitoruje aktuálne dianie so zameraním na info-komunikačné technológie. V samostatných rubrikách informuje nielen o nových produktoch a riešeniach, ale aj o biznis aktualitách, upozorňuje na nebezpečné výrobky a prináša tiež cenné rady a tipy. Od roku 2009 sme tak postupne rozšírili informačný obsah do viacerých oblastí so zámerom vybudovať širší, komplexnejší informačný zdroj. S našimi čitateľmi komunikujeme aj prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Google+ . A zaznamenávame výraznejšie odozvy tiež zo zahraničia. Môže za to implementácia prekladača Google, vďaka ktorému sa náš obsah prekladá automaticky do vyše 60 jazykov. Svet internetu je úžasný! 

Komunikačné technológie dnes ovplyvňujú všetky oblasti nášho života. Bežným čitateľom Sveta komunikácie je tak už nielen riaditeľ IT oddelenia či manažér, ktorý priamo rozhoduje o výške investícií do IT systému, ale každý záujemca hľadajúci kvalitné a prehľadné informácie.
Bonus navyše: Obsah Sveta komunikácie sa distribuje aj v rámci databáz medzinárodnej spoločnosti EMIS a Newton IT do celého sveta. Server je tiež monitorovaný viacerými špecializovanými rešeršnými agentúrami.

Cieľová skupina krajín
· Česká republika
· Poľsko
· Slovenská republika
· Veľká Británia
· Spojené štáty americké

Cieľová skupina čitateľov
· Top manažéri (CIO, CTO)
· Marketingoví a PR manažéri
· IT špecialisti, správcovia podnikových systémov a sietí
· Pedagógovia a študenti
· Záujemci o moderné komunikačné trendy
Svet-komunikacie.sk  predstavuje najefektívnejší spôsob, ako možno získať pravidelný, aktuálny a stručný prehľad o užitočných novinkách.
---------------------------------
The World of Communication (Svet komunikácie) is an Internet daily journal, which has been monitoring info-communication technologies since the year 1997. In single thematic sections it brings the information on business actualities, new products and solutions, the latest achievements of science and more helpfull information... Since 2009 we gradually enlarged our content about information from other departments of the social, economic and culture life. Our goal is to create more richer and interesting information source. You can also use information from our profiles on Facebook a Google+. We achieved the most foreign reactions thanks to Google translate and our interesant content, of course. Internet is amazing!  

It is designed not only for the directors or managers of IT departments, who directly decide about the amount of investment into the company IT system. It is also for every manager, who is seeking quality and transparent information and is interested  in trends and news of communication technologies in our life.

Added bonus: The news of the World of Communication is further spread by means of databases of an international company – the Internet Securities Business and the Newton IT into the whole world. More specialised search companies also monitor the server.

Target group – readers:
· Top managers (CIO, CTO)
· Marketing and PR managers
· IT specialists, administrators of business systems and computer networks
· Teachers and students
· IT fans at modern communication trends


Geographic Location:
· Czech Republik
· Poland
· Slovak republik
· United Kingdom
· United States


Svet-komunikacie.sk is the quickest way to get the actual summary about usufully news.