streda 31. januára 2018

Trend: Plne autonómne automobily

Napriek stúpajúcej dôvere môžu výrobcovia týchto automobilov podľa štúdie Deloitte stále naraziť na viaceré prekážky.  

Podstatne menej respondentov sa dnes domnieva, že autonómne autá nebudú bezpečné: menej ako polovica (47%) spotrebiteľov na americkom trhu predstavuje dramatický pokles oproti roku 2017, kedy až 74% respondentov uviedlo, že autonómne autá nie sú bezpečné. Podobná situácia je v Európe. V Nemecku napríklad klesol počet „nedôverujúcich“ respondentov zo 72% na 45%.  Viac ako polovica opýtaných (54%) v Nemecku uviedla, že by uprednostnila autonómne vozidlo, ak by pochádzalo od tradičného výrobcu áut, ktorému dôverujú (34% respondentov v roku 2017). Vyššiu dôveru v tradičných producentov má v prípade autonómnych vozidiel generácia Y/Z a so zvyšujúcim sa vekom postupne dôvera postupne klesá. V USA by napríklad autonómne auto od známej značky šoférovalo až 70% respondentov z generácie Y/Z, 60% opýtaných z generácie X a 56% ľudí narodených skôr než v roku 1965.

Viac než polovica spotrebiteľov by mala lepší pocit z jazdy v autonómnom vozidle, ak by jednotlivé vlády zaviedli konkrétne štandardy a predpisy.  Hoci sa spotrebitelia zdajú byť ochotnejší prijať nové technológie vo forme autonómnych áut, viacerí odmietajú možnosti novších spôsobov pohonu a uprednostňujú tradičné motory. Takmer na všetkých skúmaných trhoch nadpolovičná väčšina respondentov stále uprednostňuje buď benzínový alebo dieselový motor. A keďže výrobcovia áut začínajú vytvárať partnerstvá pri budovaní infraštruktúry elektrických nabíjacích staníc a vývoji súvisiacich služieb s pridanou hodnotou zvyšujúcich komfort spotrebiteľov, môžu sa elektromobily stať želanou alternatívou.

Podľa Deloitte Global Automotive Consumer Study 2018 (vyše 22.000 spotrebiteľov v 17 krajinách sveta)
spotrebitelia nie sú ochotní zaplatiť za autonómne vozidlá oveľa viac ako za tradičné: v Nemecku (50%), USA (38%) a v Japonsku (31%). Prieskum priniesol podobné závery v oblasti elektromobilov, kde 42% nemeckých spotrebiteľov a len niečo viac než tretina Japoncov a Američanov uviedla, že nie je ochotná znášať zvýšené náklady na získanie takejto technológie. 

DPO: Úradník pre osobné údaje

Nariadenie o prísnejšej ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) prikazuje niektorým firmám vytvoriť novú pozíciu – pracovníka zodpovedného za osobné údaje. Data Protection Officer (DPO) bude podľa odborníkov zakrátko lukratívnou pozíciou a nebude vôbec jednoduché ho nájsť.  

Európske nariadenie GDPR účinné od 25. mája tohto roka si podľa odhadov vyžiada zmeny procesov a systémov u približne pol milióna firiem na Slovensku za vyše 40 miliónov eur. Nariadenie zavádza niekoľko nových požiadaviek, medzi ktorými je aj povinné ustanovenie DPO – zodpovednej osoby za spracúvanie osobných údajov pre určený okruh prevádzkovateľov. Dnes je na Slovensku ustanovenie zodpovednej osoby dobrovoľné. Podľa GDPR musia mať prevádzkovatelia Data Protection Officera v troch konkrétnych prípadoch:
- Spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt.
- Hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú také spracovateľské operácie, ktoré si vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu.
-Hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

Pojem „veľký rozsah“ nie je nikde presne kvantifikovaný. Aby firma zistila, či spadá do tejto kategórie, môže si pomôcť vysvetlením pracovnej skupiny pri Európskej komisii WP29, ktorá vydáva k GDPR metodické usmernenia. Za určujúce faktory veľkého rozsahu považuje počet dotknutých osôb, objem údajov alebo rozsah rôznych položiek údajov, dĺžku trvania alebo stálosť činnosti spracúvania a geografický rozsah spracovateľskej činnosti.

Kompetencie a úlohy DPO sú veľmi široké. Monitoruje dodržiavanie nových požiadaviek na ochranu osobných údajov a súvisiacich právnych predpisov, poskytuje informácie, poradenstvo a odporúčania vedeniu či spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov. DPO majú reguláciou garantované nezávislé postavenie, musia byť prizývané na zasadnutia manažmentu a budú musieť byť pri rozhodnutiach vplývajúcich na ochranu osobných údajov. Zodpovedná osoba nemusí byť iba interný zamestnanec firmy, môže túto funkciu zastávať aj externe na základe zmluvy. Zároveň podniky patriace do jednej skupiny si môžu zvoliť iba jedného DPO.

Radíme: Pohľadávka v konkurze

Po vyhlásení konkurzu na Rapid life životná poisťovňa (predtým aj Prvá československá poisťovňa alebo Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid) informuje Národná banka Slovenska o ďalšom postupe. 

Nároky (pohľadávky) vyplývajúce z uzatvorených poistných zmlúv je potrebné si uplatniť v rámci konkurzného konania, teda prihlásiť podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou, ktorá musí byť doručená na predpísanom tlačive a obsahovať základné náležitosti (§ 29 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii), a to v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (t.j. do 15.03.2018) v jednom rovnopise správcovi (JUDr. Dana Husťáková, so sídlom: Žriedlová 3, 040 01 Košice) a v jednom rovnopise na príslušnom súde (Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice k spisovej značke 31K/28/2017). K prihláške je potrebné pripojiť dokumentáciu preukazujúcu prihlásenú pohľadávku (napríklad poistnú zmluvu, poistku a pod.).

Ak si klienti prihlásia pohľadávku až po uplynutí 45 dňovej lehoty od vyhlásenia konkurzu, nebudú mať hlasovacie právo, ktoré má inak veriteľ v rámci konkurzu. Prihlásiť je potrebné každú pohľadávku, ktorá dosiaľ nebola celkom uspokojená (uhradená) bez ohľadu na to, či poistná zmluva bola ukončená pred vyhlásením konkurzu, alebo či v čase vyhlásenia konkurzu ešte trvala. Prihlásiť je potrebné aj pohľadávky, ktoré si spotrebitelia už uplatňujú prostredníctvom súdu alebo v exekučnom konaní. V súlade s  § 30 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť." Nesprávne alebo neúplne vyplnená prihláška pohľadávky finančného spotrebiteľa teda môže viesť k jej neuspokojeniu.

Všetky začaté súdne konania, ktoré sa týkajú majetku poisťovne, sa vyhlásením konkurzu prerušujú a všetky začaté exekučné konania, ktoré sa týkajú majetku poisťovne, sa zastavujú. Národná banka Slovenska odporúča, aby sa klienti s prihlásením pohľadávky do konkurzu voči spoločnosti Rapid life životná poisťovňa obrátili na Centrum právnej pomoci, advokáta alebo vyhľadali inú kvalifikovanú právnu pomoc. 

Polročné vysvedčenie: Pre Slovákov stále dôležité

Polročné vysvedčenie školopovinného dieťaťa vníma ako dôležitú udalosť 50,2% Slovákov. Najviac vnímajú polročné vysvedčenie pozitívne, ak sú na ňom len jednotky a dvojky. 

Podľa aktuálneho prieskumu ACRC (1.012 respondentov) ako dôležitú udalosť vnímajú vysvedčenie najmä ľudia žijúci v Trenčianskom kraji. Najmenšiu dôležitosť mu pripisujú obyvatelia Prešovského kraja. Najviac opýtaných vníma polročné vysvedčenie pozitívne, ak sú na ňom len jednotky a dvojky. Štvrtina opýtaných pripúšťa, že je dobré, aj keď je na ňom jedna trojka. Slovensko má aj skupinu prísnych dospelých, ktorí ocenia vysvedčenie, len ak sú na ňom samé jednotky. Tých však nie je ani 5%.

Polročné vysvedčenie oslavuje 38% Slovákov. Viac rodičov uprednostňuje darček pred spoločným zážitkom. Peniaze ako formu odmeny využívajú necelé 4% rodičov. Najčastejšími darčekmi sú sladkosti a knihy. Medzi najobľúbenejšie zážitkové odmeny patrí výlet s rodinou, návšteva cukrárne alebo spoločný obed v reštaurácii. Iba 6% respondentov sa priznalo, že svoje dieťa za zlé vysvedčenie potrestalo. Medzi najviac využívané formy trestu patria zákazy používania počítača, mobilu, sledovania televízie a vychádzok s kamarátmi.

Ľudia vnímajú drobnú pozornosť učiteľovi vo forme kytice kvetov alebo čokolády ako vhodné poďakovanie za úsilie venované ich deťom. Napriek tomu túto formu prejavu vďaky urobí menej ako polovica opýtaných. Najčastejšie si učiteľov malou pozornosťou uctia v Trenčianskom a Trnavskom kraji. 

utorok 30. januára 2018

BFHI: Baby friendly hospital aj na Slovensku

Ministerstvo zdravotníctva informuje na svojom webe o zlepšovaní podmienok v oblasti gynekológie, pôrodníctva a neonatológie v slovenských nemocniciach. Postupne prijíma opatrenia, aby čo najviac zdravotníckych zariadení na Slovensku získalo certifikát Nemocnica priateľská k deťom - Baby friendly hospital (BFHI).  

Odborné semináre: V prvom štvrťroku 2018 sa v 4 nemocniciach MZ SR (v Univerzitnej nemocnici Bratislava, Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice, Univerzitnej nemocnici Martin a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici) uskutočnia odborné semináre pre zástupcov gynekologicko-pôrodníckych a neonatologických oddelení. Povedú ich lektorky s medzinárodným odborným certifikátom, ktoré ministerstvo vybralo na základe odporúčania Slovenskej pediatrickej spoločnosti (SPS). Jednotlivé oddelenia môžu následne požiadať o udelenie certifikátu BFHI. Udeľuje ho WHO v spolupráci s UNICEF, pričom túto iniciatívu na Slovensku zastrešuje SPS. Plaketa sa udelí, ak nemocnica opustí zastarané nemocničné postupy a dodržiava súbor 10 pravidiel podporujúcich priateľský prístup k matkám a novorodencom.

Profesionálni laktační konzultanti: Ministerstvo plánuje aj akreditáciu sústavného vzdelávania v špecializácii „profesionálny laktačný konzultant“. Zdravotnícki pracovníci (lekár, pôrodná asistentka alebo sestra) by takýto kurz mohli absolvovať už v  polovici tohto roka. Zámerom je, aby na každom gynekologicko-pôrodníckom a neonatologickom oddelení bol najmenej jeden laktačný konzulant. Preto rezort súčasne pracuje aj na úprave výnosu o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie.

Poplatky v pôrodniciach: V snahe o čo najväčšiu humanizáciu pôrodov bez bolesti MZ SR od februára 2018 ruší poplatok za podanie epidurálnej anastézie, resp. analgézie  a tiež poplatok za prítomnosť ďalšej osoby pri pôrode.

Nové štandardy: MZ SR v spolupráci s odborníkmi finalizuje tvorbu štandardných diagnostických a terapeutických postupov v tejto oblasti. Súčasťou bude napr. podpora ženy počas laktácie s cieľom, aby ženy čo najskôr začali s dojčením a ešte v nemocnici sa naučili jeho správnu techniku. 

Upozorňujeme: Zmeny pri podpore fotovoltických panelov

V roku 2018 čakajú žiadateľov o poukážky na fotovoltické panely na Slovensku dve zmeny. Zníži sa sadzba podpory na inštaláciu fotovoltických panelov o 100 € a pribudne nová povinná príloha k žiadosti o preplatenie poukážky.

Vyhlásené budú dve fotovoltické kolá s plánovanou alokáciu 1,65 milióna €. Podobne ako v predchádzajúcom období bude na fotovoltické inštalácie určená štvrtina z celkovej sumy 13,2 milióna € určenej pre mimobratislavské regióny. Sadzba podpory pre fotovoltické zariadenia sa od januára 2018 znižuje na základe aktualizácie, ktorá vychádza z cien predložených za fotovoltické inštalácie v roku 2017. Aj naďalej však bude v prípade fotovoltických panelov príspevok na 1 kW inštalovaného výkonu podstatne vyšší ako pri iných zariadeniach.

Nová príloha sa týka iba fotovoltických inštalácií a bude sa prikladať až k žiadosti o preplatenie poukážky. Pri všetkých fotovoltických inštaláciách, ku ktorým bude vydaná poukážka v roku 2018, bude nutné predložiť kópiu oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky v zmysle odseku6 § 4a zákona č. 309/2009 Z. z., ktoré majú domácnosti odosielať distribučným spoločnostiam. Uvedenie malého zdroja do 10 kW do prevádzky má podľa zákona výrobca elektriny do 10 pracovných dní od spustenia zariadenia oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, bez ohľadu na použité technické riešenie. Oznámenie má podľa zákona obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť.

Doplnenie novej povinnej prílohy vychádza z pripomienok, že domácnosti neinformujú distribučné spoločnosti o inštaláciách uvedených do prevádzky. Na stránke Zelená domácnostiam bol doplnený zoznam podporených inštalácií  o príslušný kraj, aby si mohli distribučné spoločnosti overiť, či si domácnosti svoju povinnosť splnili.

Aktuálne: O demencii aj cez telefón

Slovenská Alzheimerova spoločnosť zriadila telefonickú linku, kde sa možno do konca marca t.r. poradiť o možnostiach prevencie, zdravotníckej aj sociálnej pomoci.

Alzheimerovu chorobu sprevádza strata pamäti, prvým príznakom je časté zabúdanie. „Problémy s pamäťou netreba bagatelizovať a ak sa k nim pridružia aj ďalšie prejavy, akými sú zmena nálady a správania, je potrebné vyhľadať lekára. Ak je niekto vo vašej blízkosti zábudlivý, opakovane sa pýta na tie isté veci, prípadne má problémy nájsť správne slová a vy sa obávate, či netrpí demenciou, využite individuálne bezplatné telefonické poradenstvo a skonzultujte svoj problém s odborníkmi", radí Jana Blusková zo Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

Demencia patrí medzi závažné duševné poruchy typické pre vyšší vek a prináša so sebou zmeny v oblasti fungovania kognitívnych funkcií. Prečo u niekoho vznikne toto ochorenie a u iného nie, stále nie je známe. Prvé prejavy Alzheimerovej choroby, ktorá je najčastejšou príčinou demencie, sa podľa skúseností odborníkov z praxe často pripisujú starnutiu, stresu alebo depresii. Hlavným z varovných príznakov tohto degeneratívneho ochorenia mozgu je zhoršovanie pamäti, najprv sa stráca krátkodobá, neskôr aj dlhodobá. Reč a úsudok bývajú postihnuté neskôr.    

Odborníci v poradni sú k dispozícii na čísle 02/62 41 08 85 do konca marca v pracovné dni v čase od 12.00 do 16.00 h. Viac informácií možno nájsť na alzheimer.sk. 

GDPR: Právo na zabudnutie

Spracovatelia osobných údajov budú musieť podľa GDPR nariadenia zabezpečiť ochranu zhromaždených osobných údajov a rešpektovať aj tzv. právo na zabudnutie.  

Pokiaľ niektorý zo zákazníkov či iných fyzických osôb toto právo využije, spracovatelia budú musieť všetky osobné údaje dotyčnej osoby zlikvidovať. Uchovávať osobné údaje nemožno dlhšie, než je to nevyhnutné. Každý e-shop by preto mal stanoviť lehoty, po uplynutí ktorých sa uchované údaje vymažú. Musí tiež zabezpečiť možnosť preskúmania ich správnosti a opravy nesprávnych údajov. Nariadenie prinieslo tiež zásadu minimalizácie osobných údajov. Spracúvať ich bude možné len v nevyhnutnom rozsahu a na určitý účel. Nariadenie GDPR sa pritom netýka len spracovateľov, ktorí osobné údaje spracúvajú plne automatizovanými prostriedkami (napr. počítačovým programom), ale aj tých, ktorí ich spracúvajú neautomatizovane (napr. písomne do záznamovej knihy) či čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania (napr. časť údajov sa spracúva na počítači a časť písomne).

Každý e-shop musí zabezpečiť ochranu osobných údajov, ktoré spracúva nielen v súlade s nariadením GDPR ale aj novoprijatým zákonom o ochrane osobných údajov. Musí zabezpečiť dôvernosť osobných údajov, a tiež prijať opatrenia na zamedzenie neoprávnenému prístupu k nim a k zariadeniu, ktoré sa na spracúvanie používa. Osobné údaje by mali byť zoskupené do určitých skupín, resp. databáz, a to podľa účelu, na ktorý sa spracúvajú. Tieto skupiny, databázy či zoznamy sa označujú ako informačné systémy. E-shop môže mať informačný systém zhromažďujúci údaje o zákazníkoch, personálny a mzdový informačný systém zhromažďujúci informácie o zamestnancoch a pod. Každý spracúvateľ, e-shop, musí o jednotlivých informačných systémoch viesť evidenciu. Registrácia týchto informačných systémov sa síce po novom nevyžaduje, ale určité povinnosti si prevádzkovateľ voči Úradu na ochranu osobných údajov musí splniť. 

pondelok 29. januára 2018

e-Bezpečnosť: Kybernetická bezpečnosť EÚ

Ochrana bezpečnosti občanov sa dostáva do stredobodu legislatívnej činnosti únie. Prioritné iniciatívy musia zabezpečiť, aby orgány členských štátov boli informované, kto prekračuje spoločnú vonkajšiu hranicu EÚ.  

Iniciatívy sú zamerané na interoperabilitu informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc a migrácie a iniciatívy na posilnenie nástrojov na boj proti terorizmu a praniu špinavých peňazí. Európsky program v oblasti bezpečnosti stanovil hlavné opatrenia na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby. Medzi takéto opatrenia patrí aj boj proti radikalizácii, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, blokovanie zdrojov financovania terorizmu, ako aj lepšia výmena informácií. Komisia o vývoji informuje v pravidelne zverejňovaných správach.

Na základe stratégie kybernetickej bezpečnosti zo septembra 2017 vznikla sieť odborných stredísk v oblasti kybernetickej bezpečnosti a výskumné a odborné stredisko pre kybernetickú bezpečnosť. V prvom štvrťroku 2018 sa vytvorenie tejto siete podporí pilotným projektom, na ktorý bude v rámci iniciatívy Horizont 2020 vyčlenených 50 miliónov EUR. Komisia zároveň poskytne ďalších 5 miliónov EUR na posilnenie dešifrovacích kapacít Europolu, aby podporila orgány presadzovania práva pri vyšetrovaniach trestných činov. Urobí tak aj v nadväznosti na výzvu na poskytnutie ďalšej podpory, ktorú členské štáty predniesli na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci minulý rok v decembri.

RIA 2020: Jednoduchá a zrozumiteľná legislatíva

Vláda SR schválila Stratégiu lepšej regulácie RIA 2020. Ministerstvo hospodárstva chce pilotne do roku 2020 testovať nové formy hodnotenia, posudzovania a tvorby regulácií. Vzniknúť má aj nová komplexná IT platforma, aby aj verejnosť mala viac informácií o problematike regulácií. 

Zaviesť  do procesu legislatívy jednoduchosť a zrozumiteľnosť a zároveň hodnotenie vplyvov je cieľom Stratégie lepšej regulácie RIA 2020 (Regulatory Impact Assessment – posudzovanie vplyvov navrhovaných regulácií), ktorú odsúhlasila vláda. Ministerstvo hospodárstva si uvedomuje, že táto reforma musí byť postupná a je potrebné pri jej uvádzaní do praxe prihliadať na potreby a možnosti administratívy. Jednotlivé nové formy hodnotenia, posudzovania a tvorby regulácií sa budú do roku 2020 pilotne testovať na úrovni MH SR, prípadne aj  na úrovni ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Rezort hospodárstva plánuje navrhovať opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia systematicky, v rámci pilotného fungovania by ich malo byť viac ako 100.

Pri hodnotení regulácii by mala pomôcť plánovaná nová komplexná IT platforma lepšej regulácie, ktorá umožní nielen lepšiu vzájomnú komunikáciu subjektov štátnej správy zapojených do agendy lepšej regulácie, ale poskytne aj priestor pre verejnosť na získavanie informácií z tejto oblasti. Všeobecným cieľom hodnotenia regulácií je posúdiť ich pozitívne a negatívne účinky na vybrané oblasti: na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské a životné prostredie, na sociálnu oblasť a životnú úroveň občanov, ktorých sa týka, ako aj na informatizáciu spoločnosti a na služby poskytované občanom zo strany štátnej správy. Hodnotenie môže vysvetliť, či a do akej miery sa naplnili pôvodné účely regulácie, posúdiť pozitívne účinky a určiť účinok na vymedzené oblasti, čiže možné negatívne účinky.

Súčasťou schválenej stratégie je aj vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o problematike regulácií. Stratégia lepšej regulácie by mala byť financovaná prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ zo zdrojov Operačného programu Efektívna verejná správa. 

e-Busy: V hlavnom meste Slovenska ich bude 18

Do vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava pribudli prvé elektrobusy. Celkovo ich bude 18 a v premávke budú všetky do júna 2018. 

V uliciach Bratislavy už začali jazdiť prvé z nich v rámci bežných liniek MHD. Elektronabíjacie stanice sú umiestnené primárne vo vozovni Krasňany a Jurajov Dvor. Dve nabíjacie miesta sú naplánované na trase elektrobusov na Kollárovom námestí a na Patrónke. Vozidlá budú nabíjané aj počas dňa na rýchlonabíjačkách, ale aj pomocou pantografových ramien. V noci budú nabíjané pomocou nabíjačiek vo vozovniach. Dojazd vozidiel je bez priebežného dobíjania min. 160 km.

Všetky elektrobusy sú nízkopodlažné, plne klimatizované, s vnútorným aj vonkajším kamerovým systémom. Vybavené sú modernými technológiami, nebude chýbať ani wi-fi pripojenie či USB nabíjačky. Po nasadení elektrobusov klesne zaťaženie životného prostredia približne o 976, 61kg/rok oxidu uhoľnatého, o 277, 74 kg/rok aromatických uhľovodíkov, o 1914,42 kg/rok oxidu dusíka a o 12,61 kg/rok pevných častíc. Maximálna obsaditeľnosť elektrobusu s dĺžkou 12 metrov je 106 osôb z toho 33 + 1 na sedenie, maximálna obsaditeľnosť vozidla do 9 metrov je 54 osôb z toho 16 + 1 na sedenie. Elektrobusy sú taktiež vybavené elektronickým počítaním cestujúcich.

Nákup elektrobusov bol financovaný z fondov EÚ. Celková suma za 18 ks vozidiel je 10,4 mil. eur. bez DPH, pričom z fondov EÚ sa financovala čiastka 8, 5 mil. eur, zo štátneho rozpočtu 1 mil. eur a 900 tisíc eur bolo vykryté z rozpočtu mesta. 

GDPR: Vopred zaškrtnuté políčko na získanie súhlasu končí

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov (GDPR) prinieslo sprísnené podmienky na získanie súhlasu na spracovanie osobných údajov fyzickej osoby.  

V súčasnosti je bežné, že jednotlivé e-shopy získavajú súhlas so spracovaním osobných údajov zákazníka tak, že na záver objednávky umiestnia vopred zaškrtnuté políčko pred vetou ,,súhlasím so spracovaním osobných údajov“. To už však nebude možné. Súhlas musí byť po novom udelený slobodne a na vopred vymedzený účel spracovania. Zákazníci budú môcť svoj súhlas kedykoľvek odvolať, o čom ich e-shop musí upovedomiť ešte pred jeho poskytnutím, napr. už pri spomínanom políčku, ktorého zaškrtnutím súhlas udelí. Odvolanie, ale aj udelenie súhlasu nesmie zákazníka zavádzať a musí byť formulované jednoducho a jasne.

E-shop ako spracovateľ osobných údajov bude musieť v prípade kontroly preukázať, že osobné údaje určitej osoby spracúva na základe súhlasu, ktorý získal v súlade s nariadením GDPR. Ak do mája 2018 e-shop nezíska súhlasy so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením GDPR, na ďalšie spracovanie týchto údajov bude potrebné získanie opätovného súhlasu. V opačnom prípade sa prevádzkovatelia e-shopov nevyhnú likvidačným pokutám, ktoré môžu byť uložené až do výšky 20 miliónov eur alebo do výšky 4% z ročného obratu. 

piatok 26. januára 2018

Platobná neschopnosť: Väčšinou klesne, na Slovensku stúpne

Sedem z desiatich krajín sveta dosiahne v roku 2018 pozitívny vývoj z hľadiska platobnej neschopnosti tamojších firiem.  

Podľa analýzy Euler Hermes globálny index insolvencií bude mať klesajúcu tendenciu, a to o 1%. To však neplatí pre Slovenskom, kde možno rátať s nárastom insolvencií o 1 až 5%, rovnako ako vo Švédsku a Japonsku. Index odráža celkový rast ekonomiky na celom svete. Platobná neschopnosť stále zostane nad úrovňou pred krízou v takmer polovici krajín.

Analýza ďalej ukázala, že krajiny ako Čína, Čile, Veľká Británia, Rumunsko a Maroko čaká v aktuálnom roku najsilnejší nárast insolvencií, teda až o 5% a viac. Stabilnú úroveň, príp. pokles do 5%, predpokladajú experti Euler Hermes pre Nemecko, Poľsko, Rusko, Kanadu, USA, Južnú Afriku, Fínsko, ale aj Bulharsko. Pokles insolvencií o viac než 5% možno očakávať v Brazílii, Francúzsku, Taliansku, Maďarsku, Dánsku, Portugalsku, no aj v Českej republike.   

Radíme: Skôr než podpíšete pôžičku

Začiatok roka môže priniesť finančné starosti spojené s neočakávanými výdavkami. Ak sa rozhodujete pre spotrebný úver či pôžičku, zvážte niekoľko užitočných rád.     

1. Vyberajte si z overených spoločností
Prvým krokom je zodpovedať si otázku, na aký účel potrebujete peniaze a na základe toho si vybrať najvhodnejší typ pôžičky. Vynechajte podozrivé firmy, ktoré sa môžu tváriť ako najviac priateľské a ústretové. Často totiž ľudí lákajú na to, že klientov nepreverujú a ponúkajú peniaze aj takým, ktorí nemajú vôbec žiadny príjem a splácanie úveru je tak pre nich neriešiteľným problémom. Každá solídna úverová spoločnosť a banka uchádzača o úver preverí, aby zistila, či je vôbec schopný požičané peniaze splácať. Keď si požičiavate peniaze, treba sa riadiť podľa zásady, že životnosť vecí, ktoré si hodláte  z úveru zaobstarať, by mala presiahnuť čas splácania.

2. Porovnávajte ponuky konkurencie
Vyberajte si teda len z ponuky bezpečných a preverených spoločností, ideálne takých, ktoré sú pod kontrolou Národnej banky Slovenska. „Vyžiadajte si od viacerých takýchto spoločností konkrétne ponuky pre vaše potreby a doma si ich v pokoji poriadne porovnajte. Môžete získať výhodnejšie podmienky a v konečnom dôsledku ušetriť nemalé finančné prostriedky do budúcnosti“, radí analytik Roman Müller. Dôležitými ukazovateľom sú výška mesačnej splátky a čas splácania. Tieto parametre  by mali byť primerané vašim možnostiam a veku, aby ste boli schopní splácať úver aj v prípade výpadku pravidelného príjmu.

3. Sledujte kľúčový parameter - RPMN
Jedným z absolútne najdôležitejších parametrov, ktorý vplýva na výhodnosť či nevhodnosť pôžičky je RPMN, čiže ročná percentuálna miera nákladov. Zahŕňa nielen úrok, ale aj všetky ďalšie poplatky. Je dôležité pripomenúť, že RPMN musí obsahovať každá zmluva.

4. Pozorne čítajte aj sankcie a výnimky
Dajte si pozor aj na rôzne chytáky, ktoré taktiež môžu výrazne navýšiť váš úver. Zaujímajte sa o podmienky, koľko by vás stála upomienka, ak napríklad zabudnete zaplatiť nejakú splátku. Dôležité je presne vedieť a strážiť si termín, kedy presne musí byť splátka na účte veriteľa. „Pýtajte sa tiež na to, ako by spoločnosť riešila vašu prípadnú neschopnosť splácať pôžičku. Solídna spoločnosť by vám mala  v takom prípade, ak sa jej ozvete čím skôr, ponúknuť vyhovujúce riešenie“, dopĺňa R. Müller. Ďalšou dôležitou súčasťou úveru môže byť aj poistenie schopnosti splácať úver, ktoré vás môže chrániť v prípade nepredvídateľných komplikácií. Opäť si preštudujte všetky podmienky a výnimky, na aké situácie sa toto poistenie nevzťahuje, aby ste neboli v problémovej situácii nepríjemne prekvapení.

5. Podpíšte len to, čomu rozumiete na 100 %
Pred samotným podpísaním zmluvy o úvere by ste nemali mať žiadne nezodpovedané otázky či pochybnosti. Máte právo si zobrať návrh zmluvy domov na preštudovanie. Je vždy lepšie si celý text najskôr prejsť s rodinou alebo známym či susedom, ktorý tomu viac rozumie. Nikdy sa tiež nenechajte odradiť rozsahom zmluvy alebo malými písmenami. Kým si nie ste úplne istí tým, čo zmluva obsahuje, nepodpisujte ju a radšej sa opýtajte v spoločnosti, kde sa zaujímate o úver, ešte raz. Pôžička je záväzok a je nutné si ju brať s rozvahou, nie pod tlakom alebo v časovej tiesni. 

EU: Ako chrániť včely a pomáhať včelárom

Až 84% druhov rastlín a 76% potravinárskej produkcie závisí od tohto malého neúnavného hmyzu, ktorý opeľuje divo rastúce aj poľnohospodárskej rastliny. 

Ekonomickú hodnotu, ktorú včely vyprodukujú, možno vyčísliť na 14,2 miliardy eur ročne, čo značne prevyšuje hodnotu vyprodukovaného medu. Európski včelári však v posledných rokoch prichádzajú o celé roje včiel. Hrajú proti nim viaceré faktory: či už je to intenzívne poľnohospodárstvo a pesticídy, ktoré okrem škodlivého hmyzu zabíjajú aj užitočné včely alebo vírusy, zmeny podnebia alebo strata biotopov. Poľnohospodársky výbor Európskeho parlamentu preto prijal iniciatívnu správu o podpore európskeho včelárstva. Okrem navýšenia finančnej pomoci pre včelárov  poslanci žiadajú opatrenia na zlepšenie zdravia včiel, ochranu miestnych a regionálnych druhov či zákaz niektorých pesticídov.

V EÚ sa ročne vyprodukuje okolo 250 tisíc ton medu, čo ju stavia hneď po Číne na celosvetové druhé miesto. 600 tisíc európskych včelárov sa stará o 17 miliónov úľov, pričom najväčšími európskymi producentmi medu sú Rumunsko, Španielsko a Maďarsko. Na pokrytie svojej domácej spotreby však EÚ musí med dovážať a to práve Číny. Táto „prírodná sladká látka“, ako ju definuje smernica o mede, však z dovozu nie je taká čistá, ako by sme chceli. Med je tretím najviac falšovaným produktom na svete. Až 20% medu, ktorý prechádza cez naše vonkajšie hranice, nespĺňa európske štandardy. Pridáva sa doňho cukrový sirup, alebo iné podobné a hlavne lacné látky, čo tlačí dole ceny a hrá proti poctivým včelárom, ktorí chcú predávať čistý med. Poslanci preto žiadajú lepšie testovanie a prísnejšie kontroly dovážaného medu a vyššie pokuty pre podvodníkov. Taktiež chcú jasnejšie označovanie pôvodu, aby spotrebitelia vedeli, čo kupujú a propagáciu konzumácie medu, predovšetkým na školách.

GDPR: Zmeny aj pre e-shop

Už 25. mája 2018 nadobudne účinnosť všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov nazývané tiež GDPR nariadenie. A to určuje osobám, ktoré osobné údaje spracúvajú nové povinnosti.

Základom je vedieť, ktoré údaje sú podľa GDPR nariadenia osobnými. Zjednodušene sú to všetky údaje o fyzickej osobe, na základe ktorých túto možno priamo či nepriamo identifikovať. Okrem mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy či čísla občianskeho preukazu je osobným údajom tiež odtlačok prsta, hlas, údaj fyzickej osoby o jej zdravotnom stave, konkrétne tetovanie, mailová adresa, IP adresa, lokalizačné údaje, cookies či on-line identifikátor.

Viaceré administratívne povinnosti spojené so spracúvaním osobných údajov sa prevádzkovateľom vrátane e-shopov zrušujú, napr. oznamovacia povinnosť, evidenčná povinnosť či povinnosť osobitnej registrácie. Sú však nahradené novými inštitútmi, ktoré stanovujú potrebu najmä materiálneho zabezpečenia súladu spracúvania osobných údajov s právnymi predpismi. Spočívajú predovšetkým v prijatí nových opatrení, ktoré zaistia bezpečnosť osobných údajov pred ich zneužitím či inými rizikami spojenými s ich spracúvaním.

GDPR 2018 prináša tiež povinnosť oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov každé narušenie ochrany osobných údajov, a to do 72 hodín od okamihu, od ktorého sa o tom spracúvateľ dozvie. Pokiaľ bude v dôsledku narušenia ochrany vysoká pravdepodobnosť zneužitia údajov, spracúvateľ to bude musieť oznámiť i konkrétnym osobám, ktoré údaje poskytli. 

štvrtok 25. januára 2018

Envirofond: Prvá podpora elektromobility

Účinnejšia podpora v budovaní kvalitnej vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry, ale aj zatepľovanie verejných budov, najmä obecných úradov, materských a základných škôl či verejných knižníc. Aj to sú oblasti, ktoré budú podporované zo zdrojov Environmentálneho fondu.  

Osobitnú pozornosť získajú najmenej rozvinuté okresy pri budovaní kanalizačnej a vodovodnej infraštruktúry. Rozhodla o tom vláda, ktorá schválila navýšenie výdavkov fondu o 37 miliónov eur. Medzi najmenej rozvinuté okresy patria Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov a Medzilaborce.

Ministerstvo životného prostredia po prvýkrát finančne podporí elektromobilitu. V prvom štvrťroku plánuje Envirofond vyhlásiť výzvu na nákup áut s elektrickým pohonom. Pridanou hodnotou pri hodnotení žiadostí bude práve skutočnosť, či bola alebo nebola v danej obci vyhlásená nízkoemisná zóna (od minulého roka). Pozornosť envirorezortu sa zameriava aj na mimoriadne situácie spojené s prejavmi klimatickej zmeny ako suchá, požiare ale aj povodne, kalamitné výskyty hmyzu či zosuvy pôdy. V prípade, že nastane takáto mimoriadna situácia, Envirofond bude mať na tento účel vyčlenenú finančnú rezervu.

Konkrétne informácie s termínom predkladania žiadostí o dotáciu čoskoro zverejní Environmentálny fond na svojej internetovej stránke envirofond.sk.

GDPR: Usmernenie a on-line pomôcka

Členské štáty EÚ by mali zrýchliť prijímanie vnútroštátnych právnych predpisov a zabezpečiť, aby tieto opatrenia boli v súlade s GDPR nariadením. Len dva z nich už prijali príslušné vnútroštátne právne predpisy.  

Zároveň by členské štáty mali zabezpečiť, aby ich vnútroštátne orgány mali potrebné finančné a ľudské zdroje na to, aby dokázali garantovať svoju nezávislosť a efektívnosť. Európska komisia vyčleňuje 1,7 milióna EUR na financovanie orgánov na ochranu údajov, ale zároveň aj na zaškolenie pracovníkov týchto orgánov. Ďalšie 2 milióny EUR sú k dispozícii na podporu vnútroštátnych orgánov v ich úsilí zameranom na pomoc určenú pre podniky, najmä MSP. Pre nich je určený aj nový praktický online nástroj, ktorý má pomôcť dosiahnuť súlad s novými pravidlami na ochranu údajov a mať z nich čo najväčší osoh.

Hlavné prvky nových pravidiel ochrany údajov:
Jeden súbor pravidiel pre celý kontinent, ktorý podnikom zaručí právnu istotu a občanom rovnakú úroveň ochrany údajov v celej EÚ.
Pre všetky spoločnosti ponúkajúce služby v EÚ platia rovnaké pravidlá, a to aj vtedy, keď tieto spoločnosti sídlia mimo EÚ.
Výraznejšie a nové práva pre občanov: posilnené je právo na informácie, právo na prístup a právo na zabudnutie. Nové právo na prenosnosť údajov umožňuje občanom presúvať si údaje z jednej spoločnosti do druhej. Spoločnosti tým získajú nové obchodné príležitosti.
Silnejšia ochrana proti porušeniu ochrany údajov: ak spoločnosť zaznamená porušenie ochrany údajov, ktoré ohrozuje jednotlivcov, musí o tom do 72 hodín informovať orgán na ochranu údajov.
Skutočne účinné pravidlá a odrádzajúce pokuty: všetky orgány na ochranu údajov budú mať právomoc ukladať pokuty do výšky 20 miliónov EUR, resp. v prípade právnických osôb do výšky 4% ich celosvetového ročného obratu.

Výzva: 40 mil. eur pre nemocnice

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkovo 40 mil. eur je určených na modernizáciu infraštruktúry na poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti, zvýšenie produktivity a efektívnosti. 

Výzva bude rozdelená na tri hodnotiace kolá: prvé z nich sa uzavrie v marci, druhé v máji a tretie v septembri 2018. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 15 mil. eur. Financie môžu získať nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR, VÚC, obcí, neziskové organizácie či súkromné subjekty. Počas realizácie projektu musí prijímateľ dodržiavať všetky podmienky, napr. nebyť dlžníkom na zdravotnom a sociálnom poistení, ale aj nebyť podnikom v ťažkostiach. Výška príspevku závisí od počtu akútnych lôžok v danom ústavnom zdravotníckom zariadení, ich využitia, obložnosti a očakávaných zmien v nemocnici v rámci predloženého projektu transformácie, ktoré schvaľoval Inštitút zdravotnej politiky MZ SR.

V 1. výzve, ktorá sa uzavrela v novembri 2017, uspelo 15 nemocníc - získajú celkovo viac ako 65 mil. eur z eurofondov. Najviac prostriedkov pôjde do Nemocnice Poprad, a.s. a Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. Každá z nich môže čerpať viac ako 7 mil. eur. Nemocnica Poprad peniaze použije na rekonštrukciu, prístavbu, materiálno-technické zabezpečenie, zdravotnícku techniku a zefektívnenie manažmentu ppacienta, napr. v prípade náhlej cievnej mozgovej príhody. Nemocnica Brezno bude z eurofondov financovať rekonštrukciu. Bardejovská Nemocnica sv. Jakuba, n.o. získala takmer 6 mil. eur na vybudovanie traktu urgentnej medicíny.

e-Bus: Prvý slovenský elektrobus

Popradská mestská hromadná doprava testuje prvý elektrobus Leonis Electric od slovenského výrobcu. 

Leonis Electric je prototypovým elektrobusom výrobcu Troliga Bus z Levoče. Elektrobus je plne nízkopodlažný a batérie má umiestnené na streche. Pohon zabezpečujú synchrónne elektromotory s permanentným magnetom umiestené v nábojoch kolies zadnej nápravy od firmy Ziehl-Abegg.

Elektrická energia z batérií umiestnených na streche vozidla by mala zabezpečiť dojazd okolo 200 km. Elektrický Leonis by mal byť podľa výrobcu schopný prevádzky aj počas tatranských zím, keďže batérie by mali byť funkčné až do -40 °C.

Firma predstavila aj druhý elektrobus Leonis s odlišným dizajnom. Neskôr by sa mal rovnako otestovať v Poprade.  

streda 24. januára 2018

TMT: Záujem o predplatený digitálny obsah porastie

Podľa 17. vydania Prognóz v oblasti technológií, médií a telekomunikácií (TMT) bude v roku 2018 až jedna miliarda cestujúcich, resp. jedna štvrtina všetkých cestujúcich cestovať v lietadlách s funkčným internetovým pripojením priamo počas letu (in-flight connectivity – IFC). Tento údaj znamená odhadovaný nárast cestujúcich využívajúcich internet o 20% v roku 2018 a výnosy približne vo výške 1 mld. USD.  

Deloitte predpovedá, že živé vysielanie a rôzne naživo prenášané udalosti prinesú v roku 2018 priame príjmy vo výške 545 miliárd USD, čo je zvýšenie o 1% oproti roku 2017. Veľká väčšina týchto príjmov (537 miliárd USD, 98,5%) sa očakáva z tradičných sektorov, zvyšok bude pochádzať z live streamingu a z e-športov. Spotrebitelia sú čoraz ochotnejší zaplatiť za digitálny obsah. Do konca roka 2018 by až 50% dospelých v rozvinutých krajinách mali mať predplatené aspoň dve internetové médiá. Do konca roka 2020 by sa mal tento priemer dokonca zdvojnásobiť na štyri internetové médiá. Očakáva sa, že živé televízne a rozhlasové vysielanie bude v roku 2018 vytvárať 72% všetkých príjmov vysielacieho charakteru, pričom jeho najväčšou časťou bude televízne vysielanie s 358 miliardami USD za reklamy a predplatné. Zisk z televíznej reklamy v roku 2018 sa odhaduje na 188 miliárd USD a podiel živého vysielania na príjmoch z platených televízií sa tak odhaduje na 170 miliárd USD. Na základe nášho odhadu podielu televízorov v domácnostiach, ktoré sú na vybraných trhoch sledované digitálnym videorekordérom (DVR), bude približne 85% z predpokladaných príjmov platených televíznych staníc vo výške 200 miliárd USD pripadať na živé vysielanie.

Podľa očakávaní odborníkov firmy do konca roka 2018 zdvojnásobia využívanie technológií strojového učenia. Prognózy TMT zdôrazňujú päť kľúčových oblastí, ktoré povedú k intenzívnejšiemu využívaniu strojového učenia v podnikaní, a následne k jeho zjednodušeniu, zlacneniu a celkovému zrýchleniu. Ľudská spoločnosť dosiahla zlomový bod, kedy sa zavádzanie strojového učenia do podnikania výrazne zrýchľuje. Túto akceleráciu katalyzuje okrem iného aj nástup novej generácie čipov umožňujúcich pokročilejšie metódy matematického modelovania a spracovania veľkého množstva dát (tzv. big data) v reálnom čase. Vďaka nim spotrebovávajú softvérové aplikácie strojového učenia menej energie a zároveň sú citlivejšie, flexibilnejšie a dokonalejšie.   

EU: Znečistené ovzdušie

Deviatim členským štátom: Česku, Francúzsku, Maďarsku, Nemecku, Rumunsku, Slovensku, Spojenému kráľovstvu, Španielsku a Taliansku hrozí konanie o porušení povinnosti za prekročenie dohodnutých obmedzení týkajúcich sa znečistenia ovzdušia. 

Európska komisia chce spolupracovať s členskými štátmi a pomôcť im pri dodržiavaní emisných limitov, ktoré sa zaviazali dodržiavať a ktoré zaručujú zdravie občanov. Tieto limity platia pre niekoľko najznečisťujúcejších látok, konkrétne oxid dusičitý (NO2) a suspendované častice (PM10) a mali sa dosiahnuť v roku 2010, resp. 2005. Cieľom ministerského samitu o kvalite ovzdušia 30. januára je zabezpečiť, aby sa bezodkladne prijali a realizovali ďalšie účinné opatrenia. V opačnom prípade EK pristúpi k súdnemu konaniu, ako to už urobila proti dvom ďalším členským štátom a postúpiť prípady týchto členských štátov na Súdny dvor.

Komisia prijala aj akčný plán na zabezpečenie dodržiavania pravidiel, čo je súbor konkrétnych opatrení, ktoré majú pomôcť členským štátom podporovať, monitorovať a presadzovať súlad s environmentálnymi právnymi predpismi EÚ, ktoré slúžia na zabránenie znečisteniu alebo poškodzovaniu životného prostredia. V právnych predpisoch EÚ o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom vzduchu v Európe (smernica 2008/50/ES) sa stanovujú hraničné hodnoty pre kvalitu ovzdušia, ktoré sa nikde v EÚ nesmú prekročiť a členským štátom sa v nich ukladá povinnosť obmedziť vystavenie občanov škodlivým látkam znečisťujúcim ovzdušie. Napriek tejto povinnosti kvalita ovzdušia už roky v mnohých regiónoch zostáva problémom. V 23 z 28 členských štátov sú neustále prekračované normy kvality ovzdušia – celkovo vo viac ako 130 mestách Európy.

Do dnešného dňa prebiehajú súdne konania o porušení povinnosti, pokiaľ ide o NO2, proti 13 členským štátom: Belgicku, Česku, Dánsku, Francúzsku, Luxembursku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Spojenému kráľovstvu, Španielsku a Taliansku. Pokiaľ ide o častice PM10, v súčasnosti prebiehajú konania proti 16 členským štátom (Belgicku, Bulharsku, Česku, Francúzsku, Grécku, Lotyšsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku a Taliansku) a dva z týchto prípadov (Bulharsko a Poľsko) boli postúpené na Súdny dvor EÚ. Súdny dvor v apríli 2017 vydal rozsudok, pokiaľ ide o prekročenie hodnôt PM10 v Bulharsku.

Fibrinogen Martin: Úspech slovenských lekárov

Vrodené poruchy fibrinogénu patria medzi vzácne poruchy zrážania krvi. Slovenskí výskumníci popísali doteraz neznámu mutáciu tohto ochorenia, ktorá dostala pomenovanie Fibrinogen Martin. 

Vzácne vrodené krvácavé poruchy hemostázy sú skupina ochorení, pri ktorých je znížený alebo úplný nedostatok plazmatických bielkovín (tzv. koagulačných faktorov), ktoré sú nevyhnutné v procese zrážania krvi. Medzi tieto vzácne poruchy zrážania krvi patria aj vrodené poruchy fibrinogénu – bielkoviny krvnej plazmy, ktorá za vzniku vláknitého fibrínu v spolupráci s krvnými doštičkami uzatvára v mieste poranenia porušenú cievnu stenu. Tieto poruchy sa rozdeľujú na kvantitatívne (afibrinogenémia a hypofibrinogenémia) alebo kvalitatívne (dysfibrinogenémia).

V posledných rokoch bola definovaná funkcia jednotlivých častí zložitej molekuly fibrinogénu a odhalená genetická podstata porúch fibrinogénu. Na Jesseniovej lekárskej fakulty UK a v Univerzitnej nemocnici Martin sa tímu výskumníkov podarilo identifikovať doposiaľ nepopísanú mutáciu v beta reťazci FGB génu, ktorý kóduje molekulu fibrinogénu u jediného pacienta na Slovensku so závažným krvácavým ochorením – vrodenou afibrinogenémiou. Od roku 2016 sa už podarilo diagnostikovať 58 pacientov so vzácnymi vrodenými poruchami fibrinogénu (hypofibrinogenémia a dysfibrinogenémia), u ktorých sa do štandardnej diagnostiky doplnili aj globálne testy hemostázy (test generácie trombínu, rotačná tromboelastometria), ktoré sú dôležité z pohľadu správneho manažmentu liečby. U všetkých týchto pacientov sa bude realizovať genetická analýza pomocou nových sekvenčných metód.

Martinskí výskumníci v súčasnosti intenzívne skúmajú nielen súvislosť medzi klinickým fenotypom a typom genetickej poruchy, ale aj možnosti predvídania klinického priebehu ochorenia na základe konkrétneho molekulového defektu. Poznanie molekulového mechanizmu je predpokladom pre rozvoj génovej terapie. 

Trend: Peňaženku nahradia smart hodinky

Klasická peňaženka či platobné karty budú minulosťou, nahradia ich tzv. nositeľné zariadenia. Podľa prognózy bude 62% týchto zariadení, označovaných často ako smart hodinky, obsahovať platobné funkcie do roku 2020.

V roku 2016 mal trh so smart hodinkami podľa Mastercard hodnotu 16,2 miliardy dolárov, pričom sa očakáva ďalší rast aj rozširovanie schopností sprostredkovávať platby. Zvýšenie predajov v Británii o 45% v roku 2016 predstavoval jeden z najvýraznejších nárastov medzi európskymi krajinami: predalo sa tu neskutočných 13 miliónov nositeľných zariadení.

Hnacím motorom rastu trhu so smart hodinkami je predovšetkým dôvera v bezkontaktné technológie. V druhej polovici roku 2015 vzrástol v medziročnom porovnaní počet bezkontaktných platieb realizovaných v európskych krajinách takmer o 170% a v roku 2016 sa ich počet strojnásobil.

Objem mobilných platieb realizovaných v siedmich najvyspelejších krajinách EÚ (Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Švédsko, Holandsko a Španielsko) vzrástol ku koncu roka 2015 na 52 miliárd dolárov, pričom v nasledujúcich piatich rokoch sa očakáva jeho strojnásobenie. V tom istom roku spotrebitelia v Británii utratili bezkontaktnými platbami 25 miliárd libier, zatiaľčo v roku 2017 bola približne rovnaká čiastka – presne 23,23 miliardy libier – dosiahnutá iba za šesť mesiacov. 

utorok 23. januára 2018

On-line: Boj proti nenávistným prejavom

Podľa tretieho hodnotenia uplatňovania kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete IT spoločnosti priemerne odstránili 70% nezákonných nenávistných prejavov, ktoré im boli oznámené.  

V máji 2016 sa Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft v kódexe správania zaviazali bojovať proti šíreniu takéhoto obsahu v Európe. Do 24 hodín sa im darí odstrániť väčšinu (vyše 81%) nenávistného obsahu, niektoré problémy však pretrvávajú – používatelia najmä nedostávajú systematickú spätnú väzbu. Ku kódexu správania sa teraz pripájajú aj Google+ a Instagram.

Hoci najdôležitejšie záväzky obsiahnuté v kódexe správania boli splnené, je potrebné dosiahnuť ďalšie zlepšenia:
- Používatelia stále nedostávajú spätnú väzbu priemerne v prípade takmer tretiny oznámení, pričom miera reakcie rôznych IT spoločností sa líši. Transparentnosť a spätná väzba pre používateľov sú oblasti, ktoré si vyžadujú ďalšie zlepšenie.
- Kódex správania dopĺňa právne predpisy na boj proti rasizmu a xenofóbii, v ktorých sa stanovuje, že páchatelia trestných činov podnecovania nenávisti, či už na internete alebo off-line, musia byť účinne stíhaní. Priemerne pätina prípadov nahlásených spoločnostiam bola mimovládnymi organizáciami ohlásená tiež polícii alebo prokurátorom. Toto číslo sa od poslednej monitorovacej správy takmer zdvojnásobilo. Takéto prípady si vyžadujú rýchly postup zo strany polície.

Komisia ponúka vnútroštátnym orgánom, občianskej spoločnosti a firmám sieť na spoluprácu a výmenu osvedčených postupov ako aj cielenú finančnú a prevádzkovú podporu. Približne dve tretiny členských štátov už majú národné kontaktné miesto zodpovedné za problematiku nenávistných prejavov na internete. Na jar 2018 sa plánuje osobitný dialóg medzi príslušnými orgánmi členských štátov a IT spoločnosťami.

SR: Viac zelene, zdravšie ovzdušie

Ministerstvo pôdohospodárstva ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhodnotilo prvé kolo výzvy na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.  

Predložených bolo 70 projektov v hodnote vyše 21 miliónov eur. Schválených bolo 38 projektov v hodnote 12,852 milióna eur. Najčastejšie žiadali mestá a obce peniaze na revitalizáciu vnútroblokov sídlisk, ale nechýbali ani projekty na sadové úpravy, oddychové zóny či obnovu parkov.

Regióny môžu žiadať financie na desať oblastí. V rámci opatrení na zníženie hluku v urbanizovanom prostredí je možné žiadať prostriedky na protihlukové plány, hlukové mapy, protihlukové steny a bariéry, protihlukovú výsadbu a izolácie na zdroji hluku. Peniaze možno žiadať aj na tvorbu prirodzených krajinných prvkov, ako napríklad malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy. Ministerstvo tiež podporuje budovanie prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelených parkov, zelených stien a striech, ale tiež aktivít v oblasti dopravnej infraštruktúry ako sú zelené koridory pozdĺž cyklotrás, čiže aleje, živé ploty, remízky.

Ďalšími oblasťami sú zazelenanie miest, opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia, multifunkčné zóny na ekologické využívanie krajiny a tiež na regeneráciu vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Ministerstvo v novej výzve venuje veľký priestor aj na prácu s dažďovou vodou. Ide o budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd a tiež zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu. Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy, obce, mestá, samosprávne kraje, subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného sektora. 

Aktuálne: Povinnosti do konca januára

Koniec prvého mesiaca prináša viaceré povinnosti, na ktoré upozornil portál slovensko.sk.

Ak ste zamestnávateľ, mali by ste do 31. januára 2018 zabezpečiť, aby vaši zamestnanci podpísali „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“ pre rok 2018.

Ak ste držiteľom motorového vozidla evidovaného v Slovenskej republike a využívate ho na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť, mali by ste do 31. januára 2018 podať daňové priznanie a zároveň aj zaplatiť daň z motorových vozidiel (tzv. cestná daň).

Ak ste v priebehu uplynulého roka nadobudli nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2017, mali by ste do 31. januára 2018 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností (byty, nebytové priestory, pozemky, stavby), prípadne podať čiastkové priznanie, ak ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, alebo nastala zmena napr. využitia stavby, výmery či druhu pozemku alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo. Žiadosť o oslobodenie alebo zníženie dane je potrebné podať takisto do konca januára.

Ak cestujete po diaľniciach a rýchlostných cestách na území Slovenskej republiky, mali by ste si zakúpiť novú ročnú elektronickú diaľničnú známku. Platnosť ročnej elektronickej diaľničnej známky zakúpenej v roku 2017 sa totiž končí 31. januára 2018.

EU: Eurofondy po roku 2020

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k budúcnosti politiky súdržnosti a jej fondom po roku 2020. 

Konzultácia je otvorená pre všetkých občanov a subjekty zapojené do prípravy a realizácie politiky súdržnosti EÚ, vrátane prijímateľov podpory z eurofondov. Má formu dotazníka – Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti súdržnosti ponúka jedinečnú príležitosť ovplyvniť diskusiu k návrhom hlavných legislatívnych a strategických dokumentov EÚ pre politiku súdržnosti po roku 2020. Dotazník je dostupný aj v slovenskom jazyku a je ho možné vyplniť v termíne najneskôr do 8. marca 2018.

Paralelne s touto verejnou konzultáciou otvorila Európska komisia samostatný proces konzultácií v nasledovných piatich tematických oblastiach: investície, výskum a inovácie, podpora malých a stredných podnikateľov a jednotný trh; migrácia; bezpečnosť; strategická infraštruktúra; hodnoty a mobilita.   

pondelok 22. januára 2018

Upozorňujeme: Správa o používaní čísel

Telekomunikační operátori by nemali zabudnúť na každoročnú povinnosť predložiť do konca januára Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb správu o používaní pridelených čísel. Inak im hrozí pokuta.  

Správa o používaní pridelených čísel slúži ako informácia o tom, ktoré čísla sa skutočne používajú. Úrad prideľuje čísla telekomunikačným operátorom potrebné na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb. Najznámejším príkladom sú telefónne čísla účastníkov verejných telefónnych sietí.

Držiteľ  je povinný predkladať každoročne do 31. januára správu o používaní prideleného čísla. Za používanie čísel sa platí úhrada splatná do 31. marca nasledujúceho roka po vydaní rozhodnutia úradu o pridelení čísla a opakovane každoročne počas platnosti rozhodnutia úradu o pridelení čísla na účet úradu. Podľa zákona o elektronických komunikáciách „úrad zruší individuálne povolenie na používanie čísel, alebo rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel neuhradil opakovanú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti.“

Úrad tiež uloží pokutu tomu, kto nepredložil správu o používaní čísel v lehote uvedenej v rozhodnutí úradu o pridelení čísel. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti. 

Novinka: V retroplechovke za dobrodružstvom

Na pulty predajní prichádza Zlatý Bažant ’73 v praktickej 500 ml plechovke. Odráža kus pivovarníckej, športovej, vedeckej aj dobrodružnej histórie. 

Pivovar v Hurbanove bol od začiatku výstavby v 60. rokoch minulého storočia plánovaný ako vzorová prevádzka, v ktorej sa bude variť to najlepšie pivo v Československu s ambíciou preraziť do sveta. Preto tu už v 70-tych rokoch spustili do prevádzky prvú linku na plnenie pivných plechoviek v bývalom východnom bloku. Ich cieľovou stanicou spočiatku bývali najmä československé veľvyslanectvá. Neskôr cestovala plechovka na vskutku zaujímavé miesta po celej planéte a dokonca aj aj za jej hranice.

Pivo v plechovke si pribalili československí horolezci, ktorí sa v roku 1973 vybrali pokoriť vrchol Nanga-Parbat v Himalájach. Hurbanovské pivo sa v batohoch týchto drsných chlapíkov ocitlo aj na Mount Evereste a vrchole Makalu, či sa ním osviežovali na africkom Kilimandžáre. Na plachetnici moreplavca Richarda Konkolského doslova obišlo celý svet. Najďalej sa plechovka dostala kamsi, kde sa nikdy predtým žiadne pivo neocitlo: na obežnú dráhu. V roku 1978 si ho pribalila misia Sojuz 29. Sovietski kozmonauti Kovaľjonok a Ivančevkov si tak vzali k srdcu slová svojho predchodcu z predchádzajúcej misie, Vladimíra Remeka, ktorému vo vesmíre chýbalo práve pivo. Opačným smerom – do hlbín – sa plechovka z Hurbanova vybrala ešte rok pred svojou misiou do vesmíru, keď ju vzali členovia našej potápačskej speleologickej výpravy pri Cejlóne. 

On-line: 40+ na odpis?

Do skupiny, ktorá si na Slovensku ťažšie hľadá prácu, v posledných rokoch spadajú už aj ľudia po štyridsiatke.

Občianske  združenie Inštitút trvalého rozvoja 40+ preto spustilo prieskum, ktorý mapuje skutočné skúsenosti s hľadaním si práce. Už teraz čísla ukazujú, že 40 ročný záujemca si v 50% prípadov hľadá prácu 6-12 mesiacov. V správach sme pritom informovaní, že chýbajú špecialisti. Zadania firiem však často okliešťujú možnosti recruiterov – pretože požiadavka firiem a manažmentov zvyčajne siaha vo výberovom procese k ľuďom do 40 rokov. Potvrdzuje to aj Dr. Vilam Páleník zo Slovenskej akadémie vied: „Náš trh práce extrémne požaduje ideálnych pracovníkov, t.j. v ideálnom veku, s ideálnou praxou či vzdelaním. Pritom reálne takýchto formálne ideálnych pracovníkov niet a na druhej strane formálne ideálny pracovník vôbec nemusí byť ten najlepší pracovník.“ 

Aké máte skúsenosti s hľadaním si práce vy? Máte po 40tke a hľadáte si prácu? Alebo chcete reštartovať a rozhodujete sa podnikať? Prípadne poznáte ľudí vo svojom okolí, ktorých sa téma týka? Zapojiť sa do prieskumu môžete na click4survey.sk.     

EU: Viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb DPH a menej byrokracie

Európska komisia navrhla nové pravidlá, vďaka ktorým budú mať členské štáty viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb dane z pridanej hodnoty (DPH), čím vznikne priaznivejšie daňové prostredie pre rast malých a stredných podnikov. 

Cieľom je vytvoriť jednotný priestor EÚ v oblasti DPH, a tým výrazne znížiť stratu spôsobenú podvodmi v oblasti DPH, ktorá v únii každoročne predstavuje 50 miliárd eur, podporiť podnikanie a zaručiť príjmy do štátneho rozpočtu. Členské štáty dnes môžu vo svojich krajinách uplatňovať sadzbu zníženú až na úroveň 5% na dve rôzne kategórie výrobkov, niekde existujú osobitné výnimky týkajúce sa ďalších znížených sadzieb. Okrem štandardnej sadzby DPH v minimálnej výške 15% budú môcť odteraz členské štáty:
- zaviesť dve rozdielne znížené sadzby v rozmedzí od 5% do výšky štandardnej sadzby tak, ako uznajú za vhodné,
- zaviesť jedno oslobodenie od DPH (alebo tzv. nulovú sadzbu),
- zaviesť zníženú sadzbu v rozmedzí od 0% do výšky znížených sadzieb.
Súčasný zoznam druhov tovaru a služieb, ktoré môžu podliehať zníženej sadzbe DPH je príliš komplikovaný, preto by sa mal zrušiť a nahradiť novým zoznamov výrobkov (napr. zbraní, alkoholických nápojov, hazardných hier a tabaku), na ktoré by sa mala vždy uplatňovať štandardná 15% alebo vyššia sadzba dane. Na ochranu príjmov do štátnej pokladnice budú musieť členské štáty zároveň zabezpečiť, aby vážená priemerná sadzba DPH bola najmenej 12%. Nový režim znamená aj to, že všetok tovar podliehajúci v súčasnosti iným sadzbám, ako je štandardná sadzba DPH, im bude môcť podliehať aj naďalej.

Podľa platných pravidiel môžu členské štáty oslobodiť predaj uskutočňovaný malými podnikmi od DPH pod podmienkou, že neprekročí istý ročný obrat, odlišný v jednotlivých krajinách. Rastúce MSP tak prichádzajú o možnosť využiť zjednodušené opatrenia v prípade, že prekročili limit na oslobodenie od dane. Tieto oslobodenia od dane navyše platia iba pre podniky pôsobiace na domácom trhu. Hoci súčasný limit na oslobodenie bude platiť aj naďalej, vďaka návrhom sa:
- zavedie maximálna výška príjmu v celej EÚ (2 milióny eur), do ktorej budú môcť malé podniky využiť zjednodušené opatrenia bez ohľadu na to, či už sú alebo nie sú oslobodené od DPH,
- členským štátom umožní oslobodiť všetky malé podniky, ktoré spĺňajú podmienky oslobodenia od DPH od povinností súvisiacich s identifikáciou, fakturáciou, účtovníctvom alebo daňovými priznaniami,
- zavedie limit 100.000 eur pre obrat, ktorý by podnikom pôsobiacim vo viac ako jednom členskom štáte umožňoval využívať oslobodenie od DPH.

Legislatívne návrhy sa teraz predložia Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru na konzultáciu a Rade na schválenie. Zmeny začnú platiť až vtedy, keď sa skutočne zavedie konečný režim. 

piatok 19. januára 2018

EU: Akčný plán digitálneho vzdelávania

Akčný plán sa zameriava na rozvoj digitálnych zručností (zručností, znalostí a prístupov) potrebných na lepšie začlenenie do pracovného a spoločenského života, efektívne využívanie technológií vo vzdelávaní a využívanie údajov a prognóz na zlepšenie vzdelávacích systémov.  

V pláne sa uvádza niekoľko iniciatív, ktoré Európska komisia v partnerstve s členskými štátmi a zainteresovanými stranami implementuje do konca roka 2020. Plán sa bude vykonávať v kontexte procesu Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET 2020), rámca EÚ pre spoluprácu členských štátov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Aké sú hlavné priority plánu?
- Lepšie využívanie digitálnych technológií na výučbu a štúdium.
- Rozvoj digitálnych zručností pre život a prácu v dynamickej digitálnej ére.
- Zdokonaľovanie vzdelávania lepšou analýzou údajov a prognóz.

Opatrenia budú zahŕňať poskytovanie vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia školám, rozširovanie SELFIE, nového nástroja sebahodnotenia, ktorý Európska komisia vyvinula pre školy na lepšie využívanie technológií na výučbu a kampaň na zvýšenie informovanosti verejnosti o internetovej bezpečnosti, kybernetickej hygiene a mediálnej gramotnosti.

Výzva: Podpora pre projekty slovenských a čínskych organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe dohody medzi slovenskou a čínskou vládou v spolupráci s ministerstvom školstva vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v SR a ČĽR.

Verejná výzva SK-CN-RD 2018 má nasledovné priority určené so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“:
1. Materiálový výskum, nanotechnológie, laserové technológie.
2. Info – komunikačné technológie.

Projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja tak, ako sú tieto definované v § 2 ods. 2, 3, 4 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Charakter výskumu riešenia projektu definuje žiadateľ jednoznačne v žiadosti.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike na roky  2018 – 2021. Podrobné informácie sú zverejnené na stránke apvv.sk. V systéme bude možné podávať žiadosti od 29. januára 2018. Dátum ukončenia výzvy je 30. marec 2018. 

Radíme: Povinná elektronická komunikácia

Všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcovia musia s finančnou správou komunikovať od 1. januára výlučne elektronicky. Registráciu na portáli finančnej správy si však viac ako 2/3 z nich stále nevybavili!  

V priebehu uplynulých štyroch týždňov sa na portáli finančnej správy zaregistrovalo približne 18.000 nových subjektov z očakávaných cca 60.000. Daňové subjekty tak registráciu na portáli finančnej správy odkladajú na poslednú chvíľu - až tesne pred začiatok plnenia si svojich povinností voči finančnej správe. Finančná správa preto opätovne upozorňuje právnické osoby zapísané v obchodnom registri, aby samotnú on-line registráciu neodkladali a zaregistrovali sa v dostatočnom predstihu predtým, ako budú podávať akékoľvek dokumenty finančnej správe v roku 2018. Povinnosť elektronického doručovania sa totiž vzťahuje na všetky podania.

Už v januári na niektoré daňové subjekty čaká podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel evidovaných v Slovenskej republike na podnikanie. Právnické osoby zapísané v obchodnom registri, resp. daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky a týka sa ich povinnosť podať DP k DzMV, musia podať toto daňové priznanie výhradne elektronicky. V prípade, že chce/musí daňovník podať toto daňové priznanie elektronicky, musí byť však registrovaný na portáli FS. Prehľadne informácie o registrácii a autorizácii používateľov elektronických služieb sú dostupné priamo na portáli finančnej správy. Okrem textových manuálov sú tu pripravené aj videá aj popisy potenciálnych situácií, najčastejšie otázky a odpovede, rôzne odporúčania.

Predvyplnené DP k DzMV si daňové subjekty nájdu priamo v časti Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne daňového subjektu na portáli finančnej správy. Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane. Aj takto vyplnené daňové priznanie však musí daňovník najskôr skontrolovať a následne, samozrejme, podať. A to aj za predpokladu, ak by predvyplnené daňové priznanie nijako neupravoval.  

Upozorňujeme: Nebezpečný mobil - hračka

Slovenská obchodná inšpekcia zistila výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia najmä pre deti. 

Plastová zvuková hračka na batérie MOBIL „xiewei TOYS“ z Číny v tvare mobilného telefónu má
svetlomodrú farbu a na jej prednej strane je umiestnené malé zrkadielko a tlačidlá, po stlačení ktorých vydáva rôzne zvuky. Na prednej strane má nalepený farebný obrázok s vyobrazením žirafy, slonov, zebry a ďalších zvieratiek. Na obale na prilepenom štítku sú uvedené: názov výrobku, artiklové číslo N.143863, číslo modelu: 8045 a EAN kód: 8584156143863. Na samostatnom štítku je umiestnené označenie CE.

Pri jej používaní hrozí mechanické riziko poškodenia sluchu. Hračka je svojím vyhotovením zaradená do kategórie hračiek, ktoré sa prikladajú tesne k uchu, pričom hladina akustického tlaku určená v príslušných technických normách nesmie byť prekročená. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko dočasného poškodenia sluchu.

Ak ste túto hračku zakúpili, vo vlastnom záujme ju nepoužívajte. Spotrebiteľ má právo  nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.  

štvrtok 18. januára 2018

Spyware: Skygofree - sledovací malvér zameraný na mobilné zariadenia

Špionážny malvér sa šíri cez webové stránky imitujúce oficiálne weby mobilných operátorov. Ide o sofistikovaný, viacstupňový spyware, ktorý dovoľuje útočníkovi získať plnú kontrolu nad infikovaným zariadením. 

V súčasnosti je schopný odpočúvať všetky konverzácie a šumy v okolí zariadenia v momente, keď sa ocitne na špecifickom mieste (odpočúvanie založené na polohe). Medzi jeho ďalšie unikátne funkcie patrí využívanie tzv. služieb dostupnosti (Accessibility Services) na nelegálne získanie obsahu z WhatsApp konverzácií ako aj schopnosť pripojiť napadnuté zariadenie do Wi-Fi siete kontrolovanej útočníkmi. Je tiež schopný vytvárať fotografie a natáčať videá, zachytávať telefónne záznamy, SMS správy, určovať polohu tzv. geolokáciu, kradnúť záznamy udalostí z kalendárov či cenné informácie pracovného alebo obchodného charakteru uložené v pamäti zariadenia. Voči špeciálnej funkcii Androidu na vypnutie nečinných aplikácií používa mechanizmus s falošnými notifikáciami o aktualizácii, a tak ostáva aktívny aj po automatickom vypnutí obrazovky. Podľa najnovších zistení sa útočníci zamieravajú už aj na používateľov Windows.

Väčšina falošných webových stránok využívaných na šírenie tohto spywaru bola zaregistrovaná v roku 2015, kedy prebiehala podľa telemetrických zistení Kaspersky Lab najaktívnejšia distribučná kampaň. Najnovšia doména bola zaregistrovaná len nedávno – v októbri 2017, čo svedčí o tom, že útočníci v kampani pokračujú. Z analyzovaných dát bolo identifikovaných niekoľko obetí, všetky pochádzali z Talianska. Experti odhalili 48 rôznych príkazov, ktoré môžu byť implementované útočníkmi, čo im umožňuje maximálnu flexibilitu použitia. Kaspersky Lab detetekovalo Skygofree verzie pre Android ako HEUR:Trojan.AndroidOS.Skygofree.a andHEUR:Trojan.AndroidOS.Skygofree.b a Windows vzorky ako UDS:DangerousObject.Multi.Generic. 

Trend: Dôchodky na účty

Sociálna poisťovňa zaznamenala minulý rok doteraz najvyšší počet dôchodkov poukázaných na bankové účty oproti dôchodkom vyplateným v hotovosti.  

Na bankové účty dôchodcov tak Sociálna poisťovňa zaslala 956.054 dôchodkov a v hotovosti 406.317. Ide nielen o poistencov, ktorí v danom roku dosiahli dôchodkový vek a dali si dôchodok vyplácať na svoj bankový účet, ale aj dôchodcov, ktorí sa rozhodli zmeniť spôsob vyplácania dôchodku v prospech bezpečnejšej alternatívy, ktorou je účet v banke.

Najviac takýchto zmien Sociálna poisťovňa zaznamenala v marci 2017 (5.741) a vo februári (5.620). Začiatok kalendárneho roka je pravidelne obdobím, keď sa dôchodcovia pre takéto zmeny rozhodujú častejšie. V roku 2017 Sociálna poisťovňa dostala spolu 52.401 žiadostí o výplatu dôchodku na účet v banke a podobnú zmenu.

Upozorňujeme: Nová nebezpečná kozmetika

Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém EÚ pre nepotravinárske výrobky) pribudlo oznámenia od kontrolných orgánov v Nórsku, v Nemecku a v Taliansku. Nebezpečné výrobky sa ale môžu vyskytovať aj v Slovenskej republike. 

V lepidle na umelé nechty Sheba Nails brush on Resin
(značka: Sheba Nails, výrobná dávka: Lot nr. 0316) z USA bolo zistené prekročené množstvo hydrochinónu, čo môže spôsobiť kožné alergie.

Výrobok na bielenie pokožky Lightening Beauty Lotion (značka: BSQ/Caro bright+, výrobná dávka: Lot: L 16351A, čiarový kód: 8 713887000088)  obsahuje v nadmernom množstve 2,66 g/100 g látku kojic acid, čím by sa aplikovala na veľký povrch pokožky.

Vo viacerých farbách na tetovanie boli zistené látky, ktoré patria medzi aromatické amíny, a tie vo farbách na tetovanie nesmú byť: Bright Red (značka: Intenze, výrobná dávka: SS241) z USA s Anisidine 31 mg.kg-1, Dark Red (značka: Eternal Ink, výrobná dávka: 11.06.15) z USA s Anisidine (18 mg.kg-1 ) ako aj Lighting Yellow (značka: Eternal Ink, výrobná dávka: 16488) z USA s Anisidine (97 mg.kg-1 ) a Toluidine (126 mg.kg-1). 

EU: Celoeurópska stratégia pre plasty

Európania každoročne vyprodukujú 25 miliónov ton plastového odpadu, z ktorého sa len niečo menej než 30% zozbiera na recykláciu. Plasty tvoria vo svete až 85% odpadu na plážach. Ako mikroplasty, ktorých účinok na zdravie občanov nepoznáme, sa vzduchom, vodou a jedlom dokonca dostávajú do pľúc aj na stôl. 

Nová celoúnijná stratégia pre plasty má zmeniť spôsob, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú. Cieľom je chrániť životné prostredie a súčasne položiť základy hospodárstva plastov, kde sa pri ich navrhovaní a výrobe plne zohľadňujú potreby opätovného použitia, opráv a recyklácie a vyvíjajú sa udržateľnejšie materiály. Podľa nových plánov budú všetky plastové obaly na trhu EÚ do roku 2030 recyklovateľné, spotreba jednorazových plastov sa zníži a zámerné používanie mikroplastov sa obmedzí.

Tento prístup prinesie nové príležitosti pre inovácie, konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest. Spolu so stratégiou pre plasty Európska komisia prijala monitorovací rámec, ktorý sa skladá zo súboru 10 kľúčových ukazovateľov vzťahujúcich sa na každú fázu cyklu, ktorými sa na národnej a únijnej úrovni bude merať pokrok v prechode na obehové hospodárstvo.

Európska únia v rámci novej stratégie:
Dosiahne, aby sa recyklácia podnikom vyplácala: Vypracujú sa nové pravidlá týkajúce sa balenia. S narastajúcim zberom plastov ako aj s lepším a štandardizovaným systémom separovaného zberu a triedenia odpadu v celej EÚ by mali vzniknúť vylepšené recyklačné zariadenia s väčšou kapacitou. Ušetrí sa tak približne sto eur na zozbieranú tonu odpadu. Takisto to bude pridanou hodnotou pre konkurencieschopnejší a odolnejší priemysel plastov.

Zníži objem plastového odpadu: Európske právne predpisy už viedli k podstatnému zníženiu používania plastových tašiek vo viacerých členských štátoch. Nové plány sa teraz sústredia na ďalšie jednorazové plasty a rybolovný výstroj, na podporu národných informačných kampaní a na určenie rozsahu nových celoúnijných pravidiel, ktoré sa na základe konzultácie so zainteresovanými stranami a dôkazov majú predložiť v roku 2018. Komisia takisto prijme opatrenia na používanie mikroplastov vo výrobkoch a určí označenia pre biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty.

Zastaví znečisťovanie morí odpadom: Opatrenia podľa nových pravidiel o prístavných zberných zariadeniach sa zamerajú na morský odpad z morských zdrojov. Ich cieľom bude dosiahnuť, aby sa odpad vyprodukovaný na lodiach alebo zhromaždený na mori voľne neodhadzoval, ale vracal na pevninu a tam náležite spracoval. Pamätá sa aj na opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia prístavov, lodí a príslušných orgánov.

Bude stimulovať investície a inovácie: Komisia bude orgány členských štátov a európske podniky usmerňovať v tom, ako plastový odpad minimalizovať pri zdroji. Podpora inovácií stúpne s ďalšími 100 miliónmi EUR na financovanie vývoja inteligentnejších a recyklovateľnejších plastových materiálov, ktorými sa procesy recyklácie zefektívnia a umožní sa sledovanie a odstraňovanie nebezpečných látok a kontaminantov z recyklovaných plastov.

Bude podnecovať zmenu vo svete: Rozvinie sa tiež spolupráca s partnermi z celého sveta na návrhoch globálnych riešení a vypracovaní medzinárodných noriem.

Zainteresované strany sa do 12. februára 2018 môžu zapojiť do prebiehajúcej verejnej konzultácie. Komisia začne pracovať na revízii smernice o obaloch a odpadoch z obalov a pripravovať usmernenia k separovanému zberu a triedeniu odpadu, ktoré sa majú vydať v roku 2019. Stratégia pre plasty takisto citeľne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a k naplneniu Parížskej dohody. 

streda 17. januára 2018

Výzva: Frekvencie v pásme 10 GHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejnil výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) formou elektronickej aukcie v okresoch: Stará Ľubovňa, Šaľa, Turčianske Teplice. Určené sú na prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete. 

Predmetom výberových konaní sú tri frekvenčné bloky, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne. Účastníci sa môžu uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov. Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Úrad stanovil najnižšie podanie za ponúkané frekvenčné bloky vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý ponúkaný frekvenčný blok 550 EUR. Ponuka do výberového konania musí byť doručená do podateľne úradu osobne alebo poštou najneskôr do 31.01.2018 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky vo výške 600 EUR, ktorá musí byť pripísaná na účte pred uplynutím lehoty určenej na predloženie ponuky do výberového konania.

Výberová komisia vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak ich predložená ponuka nesplní, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. Úrad pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka spĺňa požiadavky uvedené vo výzve. Z aukcie vylúči tiež účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok podľa zákona o elektronických komunikáciách. Výberové konanie formou elektronickej aukcie bude zrušené, ak do aukcie postúpi len jeden účastník výberového konania.   

EU: 169 miliónov EUR na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov

Európska komisia zverejnila výzvy na predloženie návrhov programov na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov EÚ na celom svete. Na spolufinancovanie programov je k dispozícii o 27 miliónov viac ako v roku 2017. 

Dve tretiny finančných prostriedkov sú vyhradené na propagáciu potravinových výrobkov EÚ v krajinách mimo EÚ, predovšetkým v krajinách s veľkým potenciálom na zvýšenie vývozu agropotravinárskych výrobkov, akými sú Kanada a Japonsko, Čína, Mexiko a Kolumbia. V rámci EÚ by sa mal klásť dôraz na informovanie spotrebiteľov o rôznych systémoch a značkách kvality EÚ (zemepisné označenia alebo ekologické výrobky). Financovanie jednotlivých odvetví bude zamerané na podporu udržateľného chovu vrátane oviec a kôz. Boli vyčlenené aj dodatočné prostriedky na kampane zamerané na podporu zdravého stravovania a konzumáciu ovocia a zeleniny.

Kto sa o tieto prostriedky môže uchádzať? Výzva na predkladanie návrhov umožňuje žiadať o finančné prostriedky širokej škále organizácií, akými sú zväzy jednotlivých odvetví, organizácie výrobcov a potravinárske orgány zodpovedné za propagačné aktivity. Takzvané jednoduché programy môže predložiť jedna alebo viac organizácií z jednej krajiny EÚ, kombinované programy môžu predložiť aspoň dve vnútroštátne organizácie z aspoň dvoch členských štátov, resp. jedna či viacero európskych organizácií. Súvisiace kampane prebiehajú väčšinou tri roky. Programy môžu zahŕňať širokú škálu tém od všeobecných kampaní o zdravom stravovaní až po konkrétne trhové sektory.

Návrhy je potrebné predložiť cez portál EK do 12. apríla 2018. Komisia ich posúdi a na jeseň oznámi príjemcov. Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny EÚ CHAFEA poskytuje niekoľko nástrojov, ktoré žiadateľom pomôžu predložiť návrhy. Viac podrobností bude k dispozícii počas série „informačných dní“ konajúcich sa na rôznych miestach EÚ, prvý z nich sa uskutoční 31. januára v Bruseli.