utorok 31. marca 2020

Aktuálne: Pandemické ošetrovné

Od 27. marca 2020 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá zaviedla tzv. pandemické ošetrovné. Ako sa to premietlo do praxe?

Podľa Sociálnej poisťovne sa upravujú procesy pediatrov pri potvrdzovaní potreby ošetrovania detí nasledovne:
* Pediatri nepotvrdzujú rodičom zdravých detí do dovŕšenia 11 rokov (10 rokov + 364 dní) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, ktorým si chcú rodičia uplatniť nárok na ošetrovné.

* Pediatri nepotvrdzujú rodičom zdravých detí (t. j. detí bez akútneho zhoršenia zdravotného stavu) s dlhodobo nepriaznivým stavom do dovŕšenia 18 rokov (17 rokov + 364 dní) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, ktorým si chcú rodičia uplatniť nárok na ošetrovné.

* Pediatri potvrdzujú rodičom chorého dieťaťa (bez ohľadu na vek) nevyhnutnú potrebu osobného a celodenného ošetrovania z dôvodu náhleho zhoršenia jeho zdravotného stavu za predpokladu, ak rodičia dieťaťa nie sú poberateľmi ošetrovného z dôvodu uzatvorenia predškolských a školských zariadení, pričom pediater vypíše časť A Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo), na II. diel potvrdenia uvedie, dokedy si choré dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie a oba diely Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo) odovzdá rodičovi, ktorý si uplatní nárok na ošetrovné zaužívaným spôsobom.

* Pediatri potvrdzujú rodičom dieťaťa od dovŕšeného 11. roku do dovŕšenia 16 rokov veku (15 rokov + 364 dní), ktoré zatiaľ nejaví známky choroby, avšak vyžadujú osobné a celodenné ošetrovanie z dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzické schopnostimu nedovoľujú zvládnuť pobyt v domácom prostredí bez dozoru rodiča. Potreba osobného a celodenného ošetrovania nie je u týchto detí automatická, ale musí ju indikovať pediater. Ako dôvod potvrdenia potreby ošetrovania sa v zdravotnej dokumentácii uvedie diagnóza U07.2, pričom za celé obdobie od 9. marca 2020, kedy sa začali uzatvárať školy, do skončenia krízovej situácie stačí vypísať jednu žiadosť o ošetrovné pre každého rodiča (už nie je potrebné každých 10 dní vypisovať novú žiadosť). Pediater vypíše časť A Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo), na II. diele potvrdenia neuvedie, dokedy dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie a oba diely Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo) zašle Sociálnej poisťovni pediater (rodičia žiadajú o potvrdenie telefonicky). Každému rodičovi vystaví pediater iba jednu žiadosť o ošetrovné na celé krízové obdobie. Ak sa potrebujú rodičia počas krízovej situácie prestriedať pri ošetrovaní dieťaťa, pediater vystaví každému rodičovi samostatnú žiadosť o ošetrovné.

On-line: Postup pri vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) odporúča postupovať pri vyučovaní on-line podľa štátneho vzdelávacieho programu – vzdelávacieho štandardu vyučovacieho predmetu pre príslušný ročník a pri plnení výkonových a obsahových štandardov sa zamerať prioritne na základné učivo. 

Učiteľom sa odporúča klásť dôraz na výkonové štandardy, ktoré slúžia na utvrdenie a prehĺbenie už osvojeného základného učiva. Zároveň sa navrhuje využívať toto obdobie na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v rámci všetkých vzdelávacích oblastí, a to prácou s rôznymi typmi a druhmi textov, s využitím medzipredmetových vzťahov a prierezových tém. V rámci jednotlivých vyučovacích predmetov nemusí škola v tejto situácii podľa ŠPÚ prebrať všetky stanovené výkonové a obsahové štandardy daného ročníka, ale môže ich presunúť do vyššieho ročníka. Zručnosti, ktoré by mali žiaci nadobudnúť v navrhovaných praktických aktivitách, si môžu ďalej zdokonaľovať vo vyšších ročníkoch. 

Na webe ŠPÚ sa nachádzajú tiež viaceré odporúčania, napríklad ako môžu rodičia a učitelia uľahčiť vyučovanie detí v domácom prostredí či námety na vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.

EU: Ako rozpoznať dezinformácie o koronavíruse

Od pôvodného tvrdenia, že vírus sa na ľudí preniesol z netopierej polievky po správy o tom, že krajiny EÚ navzájom bojujú o zdravotnícke pomôcky, dezinformácie o koronavíruse sú všade. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila, že „falošné informácie sa šíria rýchlejšie ako vírus“ a nazvala to „infodémiou planetárnych rozmerov.  Ako tieto falošné správy rozpoznať a ako pomôcť zastaviť ich šírenie? 
 
Európska únia má vlastnú webovú stránku, kde sú najnovšie informácie o tom, čo robí, alebo plánuje robiť proti koronavírusu. Už čoskoro tam bude aj prehľad najčastejších mýtov a poloprávd, ktoré sa vynorili spoločne s epidémiou. Odborníci a politici z EÚ a jej členských štátov organizujú videokonferencie o dezinformáciách aj o tom, ako čo najlepšie informovať ľudí o rizikách a spôsoboch ich riešenia. Existuje tiež tlak na on-line platformy, aby prijali opatrenia proti on-line podvodom.

Prečo ľudia úmyselne dávajú do obehu nepravdivé informácie? Niektorí to robia pre peňažný profit. Môže im to pomôcť predávať výrobky, alebo zvyšovať návštevnosť webových stránok, a tým pádom aj zisky z reklamy. Iní šíritelia môžu sledovať svoje politické ciele. Podľa správy špeciálneho tímu EÚ, ktorý bojuje proti dezinformáciám, mnohé takéto správy pochádzajú od americkej alternatívnej pravice, z Číny alebo Ruska, pričom ich zámerom je oslabiť EÚ, alebo vyvolávať politické zmeny. Veľa ľudí však zdieľa falošné informácie preto, lebo im jednoducho veria a nerobia to preto, že by chceli niekomu zámerne ublížiť.
 
Dezinformácie prežívajú vďaka ľuďom, ktorí im veria a zdieľajú ich. A naletieť je niekedy veľmi ľahké. Ak narazíte na správu, ktorá vo vás vyvoláva silnú reakciu, alebo vyzerá príliš dobre alebo príliš zle, aby to bola pravda, preverte si ju, aby ste nezdieľali niečo zavádzajúce. Najjednoduchším spôsobom je overiť si na internete, či o tom píšu viaceré dôveryhodné zdroje. Dezinformácie môžete tiež nahlásiť na sociálnej platforme, kde ste ich našli. Veľa internetových spoločností sa zaviazalo proti dezinformáciám o koronavíruse podnikať konkrétne kroky. Nebojte sa porozprávať s osobou, ktorá tieto informácie šíri. Ľudia si niekedy ani neuvedomujú, že môžu rozširovať klamstvá. Výskumníci hovoria, že ľudí, ktorí veria na konšpiračné teórie, najlepšie presvedčíte, ak im preukážete empatiu, budete apelovať na ich kritické myslenie a nebudete ich zosmiešňovať.

pondelok 30. marca 2020

Radíme: Spomalenie COVID-19

Podľa Ministerstva zdravotníctva SR ochorenie COVID-19 je možné spomaliť vedomým úsilím udržiavania fyzickej vzdialenosti od ostatných ľudí.

Sociálny odstup je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako znížiť šírenie choroby. Na spomalení šírenia ochorenia sa tak môže podieľať každý svojou trpezlivosťou a spoluprácou. Je potrebné vyhýbať  sa preplneným miestam aj nepodstatnému zhromažďovaniu sa, obmedzovať kontakt s ľuďmi s vyšším rizikom ochorenia COVID-19, teda najmä seniormi a ľuďmi so zlým zdravotným stavom, či udržiavať vzdialenosť najmenej dva metre. Pozdraviť sa v čase nového koronavírusu môžu ľudia miesto objatia, potrasenia ruky či bozku aj zamávaním. 

Odborníci rovnako odporúčajú nakupovať a používať verejnú dopravu v čase mimo špičky, stretávať sa virtuálne. Ak je to možné, využívajte donáškové služby potravín alebo on-line nakupovanie. Cvičenie možno vykonávať doma alebo vonku, no izolovane od ostatných ľudí na dva metre. Najvhodnejšie je pracovať z domu.

EU: Repatriácia občanov z tretích krajín

Európska komisia (EK) navrhla uvoľniť z rozpočtu EÚ 75 miliónov eur na pomoc členským štátom EÚ, ktoré hľadajú spôsoby, ako dopraviť domov svojich štátnych príslušníkov z tretích krajín, v ktorých uviazli po vypuknutí pandémie koronavírusu. Komisia rovnako navrhla zvýšenie rozpočtu rezervy zdravotníckeho vybavenia rescEU.

Vďaka repatriačným letom, ktoré sa organizujú prostredníctvom mechanizmu únie v oblasti civilnej ochrany a ktoré spolufinancuje EÚ, bolo od prepuknutia pandémie späť do Európy prepravených už 2.312 osôb z Číny, Japonska, USA, Maroka, Tuniska, Gruzínska, Filipín a Kapverd. V najbližších dňoch sa plánuje ďalších vyše 80 repatriačných letov. EÚ v rámci svojho mechanizmu v oblasti civilnej ochrany a na základe zásady solidarity prispieva na náklady na lety, ktoré zo zahraničia späť do únie prepravujú štátnych príslušníkov viac než jedného členského štátu.

Vďaka piatkovému návrhu EK dôjde aj k zvýšeniu rozpočtu historicky prvej rezervy zdravotníckeho vybavenia (ventilátorov, ochranných rúšok a základných zdravotníckych potrieb) v rámci systému rescEU na celkovo 80 miliónov eur.

Komisia s cieľom zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na tieto operácie predkladá návrh opravného rozpočtu – teda návrh na reorganizáciu časti výdavkov EÚ na daný rok v súlade s najnovšími prioritami. V návrhu opravného rozpočtu sa počíta s nasledovnými položkami: pomoc Grécku vo výške 350 miliónov eur na riadenie migrácie (zvýšenie k pôvodnej sume núdzovej pomoci za 350 miliónov eur); 3,6 milióna eur pre Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb na posilnenie jeho schopnosti identifikovať, posudzovať a oznamovať hrozby pre ľudské zdravie vyplývajúce z prenosných ochorení a zvýšiť odbornú kapacitu v súvislosti s koronakrízou; 100 miliónov eur na pomoc Albánsku na rekonštrukciu po zemetrasení z 26. novembra 2019; dodatočné finančné prostriedky vo výške 3,3 milióna eur pre Európsku prokuratúru (EPPO) na zvýšenie jej rozpočtu na rok 2020.

On-line: G Suite pre vzdelávanie

Google sprístupnil špeciálnu webstránku growwithgoogle.sk/preskoly pre slovenské školy a vzdelávacie inštitúcie. Poskytuje informácie, ako je možné prostredníctvom bezplatných nástrojov začať vyučovať a komunikovať so žiakmi a študentmi na diaľku.
 
Bezplatná služba G Suite pre vzdelávanie obsahuje súbor 11 nástrojov, vrátane Učebne Google. Táto služba je vhodná pre základné, stredné aj vysoké školy a na jej používanie stačí počítač či smartfón s pripojením k internetu. Školy musia len preukázať, že majú neziskový štatút a sú uznané štátom. Nástroje dostupné v rámci služby umožňujú zadávať žiakom a študentom úlohy, ich kontrolu a známkovanie, umožňujú tiež spoluprácu na tabuľkách a prezentáciách a v neposlednom rade aj komunikáciu so žiakmi a študentmi prostredníctvom videokonferenčných hovorov, chatu alebo emailu.

Kompletný balík služieb G Suite pre vzdelávanie je pre školy dostupný úplne zadarmo pre neobmedzený počet študentov, pričom zahŕňa aj videohovory a zdieľané súbory. Táto platforma je k dispozícii celosvetovo a je lokalizovaná aj do slovenčiny. Funguje kompletne on-line vo webovom prehliadači. Na jej využívanie na počítači nie sú nutné žiadne zložité inštalácie a takisto funguje aj na mobiloch s operačnými systémami Android aj iOS.

Možnosti G Suite pre vzdelávanie:
*Spojiť sa so žiakmi prostredníctvom emailu, chatu alebo videokonferencie.
*Vytvárať virtuálne triedy, zadávať úlohy a testy, odovzdávať výučbové materiály.
*Spolupracovať na dokumentoch, tabuľkách a prezentáciách v reálnom čase, hodnotiť a známkovať.
*Vytvárať zoznamy úloh, zasielať upozornenia, zvolávať virtuálne stretnutia.

O bezplatný balík môžu požiadať:
- školy, ktoré preukážu, že nie sú prevádzkované za účelom zisku,
- školy evidované v sieti škôl a školských zariadení prvého a druhého stupňa ako aj stredné školy,
- formálne akreditované vysoké školy.

piatok 27. marca 2020

EU: Ochrana kritických európskych aktív a technológií

Európska komisia vydala usmernenia s cieľom zabezpečiť dôsledný celoeurópsky prístup k preverovaniu zahraničných investícií v čase krízy v oblasti verejného zdravia a súvisiacej hospodárskej zraniteľnosti. Cieľom je chrániť spoločnosti a kritické aktíva EÚ najmä v oblastiach ako zdravotníctvo, lekársky výskum, biotechnológie a infraštruktúry.

Na základe existujúcich pravidiel EÚ sú členské štáty oprávnené preverovať priame zahraničné investície (PZI) pochádzajúce z krajín mimo EÚ z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku. Ochrana verejného zdravia sa považuje za naliehavý dôvod vo všeobecnom záujme. Členské štáty môžu uložiť zmierňujúce opatrenia (napríklad záväzky súvisiace s dodávkami s cieľom splniť nevyhnutné potreby na úrovni EÚ aj jednotlivých členských štátov), alebo zabrániť zahraničnému investorovi v tom, aby nadobudol určitú spoločnosť, alebo aby nad ňou získal kontrolu. Vnútroštátne mechanizmy preverovania PZI sú v súčasnosti zavedené v 14 členských štátoch. 

V nových usmerneniach komisia apeluje na členské štáty, ktoré už majú zavedené existujúce mechanizmy preverovania investícií, aby v plnej miere využili nástroje, ktoré majú k dispozícii na základe práva EÚ aj vnútroštátneho práva s cieľom zabrániť tokom kapitálu z krajín mimo EÚ, ktoré by mohli oslabiť bezpečnosť Európy alebo verejný poriadok v nej. Zároveň vyzýva zostávajúce členské štáty, aby zriadili plnohodnotný mechanizmus preverovania investícií a kým sa tak stane, aby zvážili všetky možnosti dostupné v súlade s právom EÚ a medzinárodnými záväzkami s cieľom riešiť potenciálne prípady, kedy by nadobudnutie alebo získanie kontroly zahraničným investorom nad určitými podnikmi, infraštruktúrami alebo technológiami viedlo k riziku, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť alebo verejný poriadok v EÚ.

Komisia ďalej vyzýva členské štáty k vzájomnej spolupráci, pretože sa môžu vyskytnúť prípady preverovania PZI, v ktorých by zahraničné investície mohli mať vplyv na celý jednotný trh EÚ. Zahraničné akvizície, ku ktorým aktuálne dochádza, už teraz patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia EÚ o preverovaní priamych zahraničných investícií a mohli by sa preskúmať v rámci mechanizmu spolupráce zavedeného na základe nariadenia, ktorý bude plne funkčný od októbra 2020.

Pokiaľ ide o pohyb kapitálu, v usmerneniach sa zároveň pripomína, za akých špecifických okolností môže dôjsť k obmedzeniam v oblasti voľného pohybu kapitálu, a to najmä z tretích krajín a v súvislosti s nadobúdaním majetkových podielov.

On-line: Príručka verejného obstarávania

Úrad pre verejné obstarávanie a Nadácia Zastavme korupciu pripravili a na internete sprístupnili Stručnú príručku verejného obstarávania. Zámerom je pomôcť pri správnom používaní zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa dostupných štatistík sa ročne uzavrú zmluvy za takmer päť miliárd eur. Len v roku 2018 bolo celkovo ukončených 3.162 nadlimitných a podlimitných obstarávaní, v rámci ktorých bolo uzatvorených 6.796 zmlúv. „Kým na Slovensku neplatí zákon o profesionalizácií verejného obstarávania, na základe ktorého by sa znalosť zákona riešila systémovo, takéto pomôcky sú veľmi prospešné. Často sa stretávam s tými najzákladnejšími otázkami, na ktoré príručka dáva jasné odpovede. Oceňujem iniciatívu Nadácie Zastavme korupciu, ktorá nás na takúto spoluprácu oslovila”, vysvetľuje Jaroslav Lexa.

„Snažili sme sa s kolegami príručku napísať čo najzrozumiteľnejšie a bez komplikovaných právnických fráz. Je pre tých, ktorí nemajú čas alebo chuť študovať komplikovaný zákon. Chcel by som, aby si ju prečítalo čo najviac ľudí nakupujúcich podľa zákona o verejnom obstarávaní“, dodal Miroslav Cák, právnik spolupodieľajúci sa na príprave príručky a poskytujúci právnu podporu Nadácii Zastavme korupciu pri kontrole nekalých praktík vo verejných obstarávaniach.

Upozorňujeme: Podvodné volania

Národná banka Slovenska (NBS) na svojich webových stránkach upozorňuje na podozrivé volania v jej mene,  ktoré sa snažia vylákať osobné údaje pod zámienkou predaja pamätných dvojeurových mincí. 

Volajúci väčšinou poznajú aj priezvisko volaného / volanej. Po tom, ako sa ľudia opýtajú, odkiaľ ho / ju poznajú, volajúca osoba ukončí hovor. Národná banka zdôrazňuje, že za žiadnych okolností pamätné dvojeurové mince nepredáva telefonicky, či už vo svojom mene alebo prostredníctvom partnerských firiem.

Pamätné dvojeurové mince, ktoré sú zákonným platidlom vo všetkých krajinách eurozóny, NBS vymieňa vo svojom ústredí v Bratislave a vo svojich expozitúrach vždy len za ich nominálnu hodnotu 2 eurá za kus. Predáva aj zberateľské euromince, ktoré sú zákonným platidlom len na území členského štátu, ktorý ich vydal. Zberateľské euromince sa dajú kúpiť osobne u zmluvných partnerov NBS. Zoznamy sú zverejnené na webových stránkach NBS.

štvrtok 26. marca 2020

Radíme: Jazda počas COVID-109

Svet zasiahnutý pandémiou nového koronavírusu určil  za hlavné pravidlo izoláciu v bezpečí doma, ale nie vždy je to možné. Aj pri jazde automobilom je však nenyhnutné dodržiavať bezpečnostné pravidlá.

V prvom rade uprednostnite individuálnu jazdu, resp. obmedzte počet spolujazdcov, vyvarujte sa ľudí s akútnymi príznakmi respiračného ochorenia a aj v aute používajte respirátor, alebo aspoň rúško.  Lekárka Jana Parmová ďalej odporúča uchovať si kontakty na všetkých spolucestujúcich, aby ste ich mohli v prípade nákazy okamžite kontaktovať.  

Riziko nákazy existuje aj pri cestovaní autom. Všetky povrchy, ktorých sa dotknete, dezinfikujte pred jazdou aj po jazde, obzvlášť pokiaľ s niekým auto zdieľate, alebo ste niekoho viezli. Dezinfekcia častí, akými sú volant, radiaca páka, ručná brzda, kľučky, držadlá alebo ovládacie prvky rádia napadnú takmer každého. Podľa lekárky nemalo by sa zabudnúť ani na páčky pod volantom (smerovky, stierače), ovládanie tempomatu, lakťovú opierku, ovládanie nastavenia sedadiel, rám dverí a kľučky z vonkajšej strany vozidla alebo napríklad držadlo batožinového priestoru. Tieto zásady platia dvojnásobne pre vodičov, ktorí prepravujú pasažierov. Organizácia Consumer Reports na dezinfekciu radí využiť niektoré prostriedky, ktoré sú doma. Proti novému koronavírusu zaberá najmenej 70-percentný roztok alkoholu. Alkoholom je možné utrieť  samotné čalúnenie sedadiel a ďalšie mäkké povrchy vo vozidle. Zásadne vo vozidle nepoužívajte peroxid vodíka, ktorý pravdepodobne spôsobí poškodenie povrchov. Na dotykové displeje v autách nepoužívajte ani čističe obsahujúce čpavok.

Rúško môžete nájsť aj vo svojej autolekárničke. V niektorých európskych krajinách boli totiž donedávna súčasťou jej povinnej výbavy. 

EU: Osobné ochranné prostriedky

Spoločné obstarávanie osobných ochranných prostriedkov spustila Európska komisia (EK) s cieľom riešiť krízu spojenú s koronavírusom minulý týždeň. Zahŕňa najmä ochranné masky typu 2 a 3, ochranné rukavice a okuliare, ochranné štíty, chirurgické masky a kombinézy.

Podľa správy EK výrobcovia predložili ponuky na každú z požadovaných položiek, pričom v niektorých prípadoch ich ponuky presahujú množstvá požadované členskými štátmi Európskej únie. Nemocnice, zdravotnícki pracovníci, opatrovateľské domy aj pacienti, ktorí to potrebujú, by tak mali mať potrebné vybavenie na ochranu pred koronavírusom aj na obmedzenie šírenia tejto nákazy.

Objednaný zdravotnícky materiál má čoskoro priniesť úľavu pre Taliansko a Španielsko, ale aj pre ďalších 23 členských štátov únie. Vybavenie bude k dispozícii dva týždne po tom, ako členské štáty podpíšu zmluvy s výrobcami požadovaného zdravotníckeho materiálu. Na spoločnom obstarávaní sa zúčastňuje 25 členských štátov EÚ. Ponuky od rôznych výrobcov sa vyhodnocujú a očakáva sa, že zmluvy budú podpísané v najbližších dňoch. 

Novinka: ucimenadialku.sk

Viac ako 100 webinárov, on-line hodín, odporúčania pre učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov aj vysoké školy. To všetko nájdete na novom webe ucimenadialku.sk. Vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a rezortu školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu.

Cieľom je pomôcť zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení v oblasti školstva. Zároveň stránka ponúka inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu. Sú na nej sústredené všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby sa nimi mohli tieto zariadenia jasne a jednoznačne riadiť. Okrem toho na tejto stránke nájdete prehľad elektronických zdrojov dostupných on-line, ktoré sú určené pre učiteľov, žiakov a rodičov. Zoznam sa zameriava na zdroje pre materské, základné a stredné školy. Nachádzajú sa tu odkazy na rozmanité druhy materiálov, akými sú napr. interaktívne učebné materiály pre žiakov, náučné videá, interaktívne cvičenia a testy, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov či mobilné aplikácie. Pre čo najširšie použitie sú v zozname výlučne zdroje v slovenskom alebo českom jazyku a vo väčšine prípadov dostupné zadarmo. 

Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov. Mnohé spoločnosti poskytujúce on-line vzdelávanie sa rozhodli zadarmo sprístupniť svoj obsah počas trvania mimoriadnej situácie. Stránka sa bude priebežne aktualizovať. Akékoľvek námety, inšpirácie, pripomienky a otázky je možné zasielať na info@ucimenadialku.sk.

streda 25. marca 2020

Upozorňujeme: Falšované lieky

Európska lieková agentúra (EMA) nalieha na širokú verejnosť, aby nekupovala lieky od neautorizovaných webových stránok a predajcov, ktorých cieľom je využiť obavy počas prebiehajúcej pandémie koronavírusového ochorenia COVID-19.

V súčasnosti nie je povolená žiadna liečba liekom na COVID-19. K dispozícii sú iba lieky na liečbu príznakov, ako je horúčka, v súlade s odporúčaním lekára alebo lekárnika. Predajcovia môžu tvrdiť, že ich výrobky môžu liečiť, alebo predchádzať COVID-19, prípadne sa zdá, že poskytujú ľahký prístup k oprávneným liekom, ktoré inak nie sú ľahko dostupné. Takéto výrobky sú pravdepodobne falšované lieky. Falšované lieky sú falošné lieky, ktoré predajcovia vydávajú za skutočné alebo povolené. Môžu obsahovať nesprávnu či žiadnu účinnú látku, alebo správnu zložku v nesprávnom množstve. Môžu obsahovať aj veľmi škodlivé látky, ktoré by nemali byť v liekoch. Užívanie takýchto výrobkov môže viesť k vážnym zdravotným problémom až k zhoršeniu zdravia.

Aby ste sa ochránili pred podvodnými predajcami, kupujte lieky iba od miestnej lekárne alebo predajcu, alebo od lekárne on-line, ktorá je registrovaná u príslušných vnútroštátnych orgánov. Zoznamy registrovaných lekární on-line v krajinách EÚ nájdete na webovej stránke agentúry EMA alebo priamo na webových stránkach príslušných vnútroštátnych orgánov. Všetky registrované lekárne on-line majú spoločné logo: obdĺžnik s vodorovnými pruhmi a biely kríž v ľavej polovici obdĺžnika priľahlej k stredovej čiare. Pod touto vlajkou je vlajka krajiny EÚ, v ktorej je lekáreň on-line zaregistrovaná.

Pred zakúpením lieku zo stránky skontrolujte, či má logo a potom naň kliknite. Dostanete sa na webovú stránku vnútroštátneho orgánu a zobrazí sa zoznam všetkých legálne prevádzkovaných lekární on-line. Pred pokračovaním v nákupe skontrolujte, či je tam uvedená aj on-line lekáreň, ktorú ste navštívili. Ak nie je uvedená na zozname, nekupujte z nej žiadne lieky.

EU: Ochrana preťažených sietí

Eurokomisár Thierry Breton usporiadal videokonferenciu s generálnymi riaditeľmi európskych telekomunikačných spoločností a predstaviteľmi Globálneho systému pre mobilné komunikácie (GSMA) a Asociácie mobilných telekomunikačných operátorov. 

Zdôraznil potrebu chrániť najzraniteľnejších spotrebiteľov vrátane mikropodnikov a malých a stredných podnikov, ktoré majú ťažkosti s platením svojich účtov. Telekomunikační operátori sa zaviazali chrániť hladké fungovanie otvoreného internetu, monitorovať situáciu a predchádzať preťaženiu. Uvítali pozitívnu reakciu poskytovateľov obsahov na výzvu Európskej komisie znížiť zaťaženie siete a upozornili, že už došlo k podstatným zlepšeniam. 

Diskusia sa zaoberala aj potrebou zhromaždiť anonymizované mobilné metadáta, ktoré by pomohli analyzovať vzorce šírenia koronavírusu spôsobom, ktorý je plne v súlade s právnymi predpismi Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a s elektronickým súkromím. Obe strany zdôraznili dôležitosť ochrany sietí pred počítačovými útokmi aj počas krízy spôsobenej šírením koronavírusu.

On-line: Pošli tašku

Bratislavská arcidiecézna charita spustila projekt Pošli tašku. Ktokoľvek môže upozorniť prostredníctvom webstránky poslitasku.sk na osamelo žijúceho seniora a vybaviť mu donášku nákupu potravín. 

Bratislavská arcidiecézna charita má dlhoročné skúsenosti s pomocou pre seniorov. Projekt Pošli tašku je určený pre všetkých seniorov, ktorí si dokážu zaplatiť nákup, ale aj pre tých, ktorí finančné prostriedky nemajú a sú v núdzi. Zároveň vyzýva všetkých, ktorí sa chcú pridať ako dobrovoľníci, aby sa prihlásili a takisto aj tí, ktorí chcú prispieť inou formou. 

Služba je určená nielen pre seniorov z Bratislavy. Bratislavská arcidiecézna charita združuje dobrovoľníkov aj vo farských charitách. Projekt je tak dostupný aj v Skalici, Senci, Šaštíne či Pezinku.

utorok 24. marca 2020

Aktuálne: Otvorené obchody

Potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá budú v nedeľu zatvorené. Pôjde o sanitárny deň a deň, kedy si majú oddýchnuť zamestnanci predajní.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) zároveň vydá opatrenie, ktorým určí špeciálne otváracie hodiny pre dôchodcov nad 65 rokov, a to vo všetkých otvorených prevádzkach, vždy len od 9.00 do 12.00 h. Pri vstupe do obchodov sa má podľa slov predsedu vlády SR kontrolovať telesná teplota vchádzajúcich zákazníkov na čele. 

Telekomunikační operátori pôsobiaci na Slovenskú majú niektoré predajne dočasne zatvorené, alebo fungujú v obmedzenom režime. Zoznam predajní a otváracích hodín je pravidelne aktualizovaný na webových stránkach. Zákazníkom sa odporúča minimalizovať návštevy predajní a vybavovať požiadavky prostredníctvom elektronickej komunikácie. V nevyhnutných prípadoch sa vybavujú zákazníci chrániaci sa rúškom a ich počet v predajniach je limitovaný.


EU: Zelené jazdné pruhy

Európska komisia vydala nové rady, ako uplatňovať jej usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc, aby sa nákladná doprava mohla pri súčasnej pandémii pohybovať naprieč Európskou úniou. 

Aby mohli naďalej fungovať celoúnijné dodávateľské reťazce, žiada sa od členských štátov, aby bezodkladne určili všetky relevantné medzinárodné hraničné priechody v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) ako hraničné priechody so „zeleným jazdným pruhom“. Tieto zelené hraničné priechody by mali byť otvorené pre všetky nákladné vozidlá bez ohľadu na tovar, ktorý vezú. Prekročenie hranice vrátane všetkých kontrol a zdravotných skríningov by nemalo trvať viac než 15 minút. Kontroly a skríning treba vykonávať tak, aby vodiči nemuseli vychádzať z vozidiel a samotní vodiči by mali byť podrobovaní iba minimálnym kontrolám. Od vodičov nákladných vozidiel by sa nemala vyžadovať žiadna dokumentácia okrem dokladu totožnosti a vodičského preukazu a podľa potreby listu od zamestnávateľa. Mali by sa uznávať elektronicky predložené / zobrazené dokumenty. Vzhľadom na súčasný stav sa od členských štátov zároveň žiada dočasne pozastaviť všetky obmedzenia prístupu na cesty momentálne platné na ich území – napríklad zákaz jazdy cez víkend, v noci a v určitých sektoroch.

Komisia vyzýva členské štáty, aby zriadili tranzitné koridory bezpečného prejazdu, ktoré súkromným vodičom a ich cestujúcim, ako sú zamestnanci zdravotníctva a dopravného sektora, ako aj občania EÚ, ktorí sa vracajú domov, bez ohľadu na národnosť, umožnia priamy a prioritný prejazd krajinou každým potrebným smerom v rámci siete TEN-T. Mali by sa pritom držať výlučne vymedzenej trasy a zastavovať len na minimálne potrebné oddychové prestávky. Členské štáty by mali zabezpečiť funkčnosť aspoň jedného letiska na účely návratu občanov a prijímania letov medzinárodnej pomoci.

Na zaistenie funkčnosti dopravy sa členským štátom odporúča prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí voľný pohyb všetkých pracovníkov medzinárodnej dopravy bez ohľadu na dopravný prostriedok. Treba predovšetkým upustiť od pravidiel ako dopravné obmedzenia a povinná karanténa dopravných pracovníkov, ktorí nemajú príznaky ochorenia. Členské štáty by napríklad nemali od dopravných pracovníkov vyžadovať potvrdenie od lekára, že sú zdraví. Na zaistenie bezpečnosti dopravných pracovníkov sú takisto potrebné posilnené hygienické a prevádzkové opatrenia na letiskách, v prístavoch, na železničných staniciach a v ďalších uzloch vnútrozemskej dopravy. Medzinárodne uznávané osvedčenia o odbornej spôsobilosti by sa mali považovať za dostatočné na preukázanie toho, že pracovník pôsobí v medzinárodnej doprave. Pri absencii osvedčenia (pretože nie každý medzinárodný vodič ho má) by sa mal akceptovať list podpísaný zamestnávateľom. Všetky tieto zásady by mali platiť aj pre občanov tretích krajín, pokiaľ sú nevyhnutní na zaistenie voľného pohybu nákladu v rámci EÚ a do nej.

COVID-19: Návšteva lekárne

Najväčším rizikom pri šírení nového koronavírusu je skutočnosť, že nie každý nositeľ vírusu má aj klinické prejavy ochorenia. Pacienti s ľahším priebehom zvyčajne nenavštívia lekára, ale lekáreň, kde si chcú kúpiť lieky dostupné bez lekárskeho predpisu. 

Slovenská lekárnická komora preto vyzýva, aby návštevu lekárne zvážili a pripravila niekoľko odporúčaní.

CHRONICKÍ PACIENTI (vysoký tlak krvi, diabetes, astma a pod.) požiadajte (ideálne telefonicky alebo mailom) lekára o predpísanie elektronického lekárskeho predpisu s maximálnym možným množstvom užívaných liekov – väčšinou na tri mesiace, u liekov s obsahom omamných a psychotropných látok na jeden mesiac. Následne telefonicky kontaktujte lekárnika a informujte sa o aktuálnej dostupnosti predpísaných liekov, aby ste v prípade nedostupnosti lieku nemuseli navštíviť viac lekární, prípadne sa do lekárne opakovane vrátiť, ak je potrebné lieky objednať.

AKÚTNI PACIENTI, či už požadujúci výdaj liekov bez lekárskeho predpisu, alebo pacienti s lekárskym predpisom na liek, ktorí neužívajú dlhodobo (napríklad antibiotiká, analgetiká, antihistaminiká a pod.), požiadajte o výber liekov príbuzných či známych. Prispejete tak k prechodnému zníženiu koncentrácie chorých pacientov v priestoroch lekární.

VŠETCI PACIENTI, ktorí pozorujete symptómy ako horúčka, suchý kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti hlavy a kĺbov, sa podľa možnosti vyhnite kontaktu s inými ľuďmi a kontaktujte call centrum Úradu verejného zdravotníctva (0917 222 682), prípadne rýchlu zdravotnú pomoc (112).

ZDRAVÍ KLIENTI verejných lekární požadujúci výživové doplnky, liečebnú kozmetiku a iný sortiment verejných lekární, odložte návštevu lekárne aspoň o mesiac.

FARMACEUTI a prevádzkovatelia lekární - je potrebné zabezpečiť častejšie uplatňovanie sanitačných postupov v zmysle schváleného hygienického režimu, vetranie priestorov lekárne a dôraz na osobnú hygienu zamestnancov, zvlášť v prípade individuálnej prípravy liekov. V regiónoch s potvrdeným výskytom vírusu odporúčame zvážiť obmedzenie vstupu pacientom do lekárne a expedovať cez pohotovostné výdajné okienko.

pondelok 23. marca 2020

COVID-19: Bezpečné nakupovanie

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou šírením nového koronavírusu členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu (BILLA, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, METRO, Terno a TESCO) zverejnili odporúčania pre bezpečné nakupovanie.

Úspešné zvládnutie situácie vyžaduje ohľaduplnosť a dodržiavanie nasledovných odporúčaní:
- Vyhnite sa nákupom v čase špičky. Nechajte deti doma a nákup urobte sami.
- Pri návšteve predajní používajte ochranné rúško a noste ho počas celej doby pobytu v obchode tak, aby zakrývalo ústa aj nos.
- Ak rúško nemáte, použite vreckovku, šál alebo akýkoľvek materiál na prikrytie nosa a úst v záujme ochrany nielen seba, ale aj ostatných.
- Pri nakupovaní dbajte na odporúčania zdravotníkov. Ani počas nakupovania sa nedotýkajte tváre, najmä pier, nosa a očí.
- Ak máte kašeľ alebo nádchu, vyhýbajte sa návšteve predajní; v krajnom prípade výlučne s ochrannou maskou na nos a ústa; na ľudí v obchode, prípadne na jedlo a iné výrobky, nekašlite a nekýchajte.
- Pri nutnosti kýchania si zakryte ústa a nos lakťom alebo vreckovkou; vreckovku uschovajte a nevyhadzujte do koša v predajni a jej blízkom okolí.
- Nenaberajte čerstvé výrobky (najmä pekárske) holými rukami, používajte jednorazové rukavice alebo vrecká.
- Nakupujte iba to, čo naozaj potrebujete. Ak sa nezmyselne zásobíte prehnaným množstvom produktov, ohrozíte jeho dennú dostupnosť pre iných.
- Počas nákupu dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť pri obslužných pultoch či platení.
- Odporúčame platby bezhotovostným stykom, je to rýchlejšie a pohodlnejšie.
- Ak je to možné, použite samoobslužné pokladne.

COVID-19: Financie na výskum

Iniciatíva pre inovačné lieky, ktorá je verejno-súkromným partnerstvom medzi Európskou komisiou a farmaceutickým priemyslom v Európe, zverejnila začiatkom marca zrýchlenú výzvu na predkladanie výskumných projektov zameraných na liečbu a diagnostiku nákazy COVID-19. 

Výzva je súčasťou koordinovanej reakcie Európskej únie na hrozbu, ktorú pre verejné zdravie predstavuje COVID-19 a dopĺňa rozpočet vyčlenený na pohotovostný výskum nového koronavírusu z programu Horizont 2020 ešte koncom januára. 

Na podporu výskumu prostredníctvom Iniciatívy pre inovačné lieky bude z programu Horizont 2020 vynaložených až 45 miliónov eur. 

Radíme: Využívať telekomunikačné služby zodpovedne

Vzájomná pomoc, prejavy vďaky tým, ktorí pomáhajú v prvých líniách, ale aj vyzývanie na zodpovednosť voči iným dopĺňa výzva na efektívne používanie telekomunikačných služieb.
 
Byť zodpovedným k iným a akceptovať nariadenia odborníkov prízvukujú mnohí. K týmto odporúčaniam sa pridáva aj Orange, ktorý chce apelovať na racionálne a zodpovedné využívanie aj telekomunikačných služieb. Spolu môžeme efektívne rozvrhnúť naše telekomunikačné potreby počas celého dňa, a tým minimalizovať nápor na telekomunikačnú prevádzku a zabezpečiť tak jej fungovanie pre všetkých.

Internet a dáta
*Počas pobytu doma, keď máte pevný domáci internet, nezabudnite si skontrolovať, či máte svoje zariadenia – mobil, tablet, počítač pripojené na domácu Wi-Fi sieť, pripadne si mobilné dáta vypnite úplne a zapínajte ich len v prípade, ak idete nevyhnutne von.
*Ak využívate mobilné dáta počas dňa a primárne, ak pracujete z domu, sťahujte iba tie dokumenty alebo súbory, ktoré skutočne potrebujete a ak môžu počkať, sťahujte väčšie súbory v noci alebo v hodinách s menšou prevádzkou, ideálne medzi 20. hodinou večer a 8. hodinou ráno.
*Vždy, keď je to možné, vyhnite sa priamemu posielaniu súborov s veľkým objemom dát, akými sú napríklad videá alebo prezentácie.
*Posielajte odkazy alebo linky, kde sú tieto súbory uložené na sieti (napr. Google docs, Wetransfer, Úschovňa, Orange úložisko a iné).
*Ak je napriek všetkému nevyhnutné odoslať súbory s veľkým objemom, komprimujte ich, alebo uložte vo formáte, ktorý ma menší objem dát (napríklad z ppt do pdf).
*Používajte nástroje na spoluprácu – napríklad Teams alebo Slack, a ak je to možné, nie vždy s videom.
*Vyhnite sa posielaniu alebo odpovedaniu na hromadné emaily.
*Optimalizujte svoju prevádzku a fungovanie podľa toho, čo skutočne potrebujete v danom čase – emaily, práca, tele-konferencie, školské a vzdelávacie aplikácie, prístup k informáciám či nástroje pre voľný čas, videohry, live streaming, prehrávanie videa – zvážte, či nie je možné nechať si tieto aktivity na hodiny s menšou prevádzkou.

Volania a správy
*Využívajte chatovacie aplikácie a sociálne média, cez ktoré si môžete písať, telefonovať aj uskutočňovať videohovory.
*Využívajte SMS správy.
*V prípade hlasových hovorov cez mobilnú sieť počas dňa, kedy je sieť najviac vyťažená, volajte krátko a stručne, dlhšie hovory si nechávajte na večerné, nočné a skoré ranné časy.

piatok 20. marca 2020

SR: Mapa o COVID-19

Na Slovensku pribudla interaktívna mapa údajov o novom koronavíruse ako súčasť webovej aplikácie.

Interaktívnu mapu aktuálne spracovaných laboratórnych údajov o novom koronavíruse s prehľadom o počte pozitívnych vzoriek podľa miest, pohlavia a dátumu spustilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). 

Všetky informácie sú súčasťou webovej aplikácie dostupnej TU. Cieľom je podľa NCZI zvýšiť prehľadnosť a transparentnosť relevantných údajov o novom koronavíruse, ktorý spôsobuje infekčné ochorenie COVID-19.

EU: Zdravotnícke rezervy

Európska komisia (EK) sa rozhodla vytvoriť rezervy strategického vybavenia v systéme rescEU s cieľom pomôcť členským krajinám EÚ v boji proti pandémii COVID-19.

Zdravotnícke vybavenie, ktoré bude súčasťou tejto rezervy, bude zahŕňať najmä vybavenie potrebné na intenzívnu starostlivosť - pľúcne ventilátory, osobné ochranné prostriedky, rúška na opakované použitie, vakcíny a terapeutiká a laboratórne potreby. Rezerva sa bude nachádzať v jednom alebo vo viacerých členských štátoch únie, ktoré budú zodpovedné za obstarávanie zdravotníckeho vybavenia. Komisia bude financovať 90 percent tejto rezervy a jej distribúciu bude riadiť Koordinačné centrum pre núdzové reakcie (ERCC), ktoré zabezpečí, aby sa vybavenie dostalo tam, kde je najviac potrebné. 

Pôvodný rozpočet EÚ na túto rezervu predstavuje 50 miliónov eur. Okrem toho členské štáty na základe dohody o spoločnom obstarávaní nakupujú v súčasnosti osobné ochranné prostriedky, pľúcne ventilátory a vybavenie potrebné na testovanie na COVID-19. Vďaka dohodnutému koordinovanému postupu získajú členské štáty silnú pozíciu pri rokovaniach s príslušným výrobným odvetvím o dostupnosti a cenách jednotlivých medicínskych produktov.

Opatrenie nadobudne účinnosť v piatok 20. marca. Následne môže členský štát, ktorý má záujem o umiestnenie rezerv v systéme rescEU na svojom území, požiadať Európsku komisiu o priamy grant. Tento grant pokryje 90 percent nákladov na rezervu, pričom zvyšných desať percent znáša členský štát.

Radíme: COVID-19 a odpad

Ako správne postupovať pri nakladaní s komunálnym odpadom u osôb, ktoré sú v domácej povinnej karanténe v súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom a ochorením COVID-19?

Magistrát mesta Bratislava zatiaľ čaká na oficiálne vyjadrenie hlavného hygienika SR. Ľuďom v karanténe, prípadne s podozrením na nákazu odporúča, aby odpad zo svojej domácnosti vkladali do plastového vreca na odpadky a po naplnení ho riadne zviazali. Uzavreté vrece by mali ešte vložiť do druhého vreca a takto uložený odpad skladovať doma, kým nie sú známe výsledky testov, alebo kým nebude odpad takto uložený najmenej 72 hodín. Až po uplynutí 72 hodín či po oznámení negatívnych výsledkov testov by mali umiestniť odpad do zberných nádob.

Takýmto nakladaním s potenciálne infekčným odpadom zabránime, aby do kontaktu s ním prišli ďalšie osoby, vrátane zamestnancov spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, ktorí zabezpečujú jeho odvoz.

      

štvrtok 19. marca 2020

SR: Prvé slovenské kmene nového koronavírusu

Virológovia z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) izolovali v laboratóriu so stupňom biologickej bezpečnosti úrovne 3 (BSL3) prvé slovenské kmene nového koronavírusu. 

Po úspešnej genetickej charakterizácii budú slovenské kmene koronavírusu SARS-CoV-2 vložené do Európskeho vírusového archívu a budú tak k dispozícii medzinárodnej vedeckej komunite na ďalší výskum. Podľa virológa Boris Klempa sa to podarilo vďaka úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a Národného referenčného centra pre chrípku, ktoré poskytlo klinické vzorky prvých slovenských pacientov ako zdroje vírusu. 

Vedci vo Virologickom ústave BMC SAV pripravili  po izolácii z vírusov neinfekčné vzorky ich genetického materiálu, ktoré v súčasnosti spracováva tím z Vedeckého parku Univerzity Komenského. Cieľom tohto kroku je identifikovať kompletný vírusový genóm.

Aktuálne: O COVID-19 aj chatbot

Prístup k najaktuálnejším informáciám a pokynom v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu má pomôcť zabezpečiť aj nový systém Covid.chat od iniciatívy Slovensko.help. Na jeho používaní sa dohodli s predstaviteľmi Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). 

Okrem oficiálnej stránky covid.chat môže byť táto webová aplikácia - chatbot - jednoducho nasadená aj na ďalšie weby, napríklad stránky samospráv, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, lekárskych ambulancií a ďalších. Informácie v systéme sú spracované a priebežne aktualizované podľa pokynov Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR. Pre občanov, ktorí nevedia využívať webovú aplikáciu, Slovensko.help pripravilo telefonickú verziu systému, v ktorej môžu vyberať jednotlivé možnosti stlačením tlačidla na telefóne. Zámerom je pomôcť odľahčiť telefonickú infolinku NCZI, ktorá čelí veľkému náporu volajúcich a zabezpečiť, aby všetci občania mohli získať odpovede na svoje otázky týkajúce sa pandémie. Webový chatbot aj infolinka sú prepojené.

Pomoc štátu v súvislosti s novým koronavírusom ponúkajú aj slovenské firmy. Aliter Technologies spolu s ďalšími IT partnermi ponúkli NCZI zadarmo systém na centralizovaný automatizovaný zber a spracovanie dát o víruse medzi ľuďmi a v ich lokalite. Ide o modifikáciu už existujúceho systému, ktorý funguje vo viacerých krajinách a využíva ho napríklad Organizácia spojených národov. Pomáha záchranným zložkám optimalizovať výjazdy k pacientom. Sleduje pacienta a jeho stav v prehľadnej mape spolu s aktuálnou polohou všetkých záchranárskych vozidiel, ako sanitky, chemické vozidlá či hasičské autá. Podporná služba umožní nahlasovanie pacientov do akéhosi centrálneho príjmu, čiže do aplikácie spravovanej štátom na krízovom štábe ministerstva vnútra. Nadácia Eset zriadila Fond na podporu účinnej diagnostiky a prevencie ochorenia COVID-19, do ktorého firma tiež prispeje, aby pomohla zabezpečiť potrebné vybavenie na skvalitnenie diagnostiky a zavedenie plošného testovania na Slovensku.

Novinka: Aplikácia upozorní na COVID-19

Už aj na Slovensku je dostupná aplikácia zameraná na COVID-19. Používateľov podporuje v dodržiavaní karantény a zároveň ich informuje, ak sa ocitnú v blízkosti registrovanej infekcie (do 50m).

Dokonca im oznámi stretnutia s infekciou aj spätne (z posledného obdobia), ak sa vyskytli v blízkosti osoby s pozitívnymi testami na COVID-19. Používatelia si môžu aj priamo z aplikácie vybrať možnosť otestovať sa na COVID-19 a zároveň do nej naspäť dostanú informáciu o výsledku, bez potreby niekam volať či chodiť. V prípade, že anonymný identifikátor bude referenčným centrom / laboratóriom / lekárom označený ako pozitívny, automaticky upozorní ostatných, ktorí s ním boli v blízkosti za posledné obdobie, samozrejme anonymne. Ich stretnutia na mapách sa zobrazia ako rizikové, čiže aplikácia umožňuje okamžite reagovať na nekontrolovateľné šírenie infekcie predovšetkým aspymptomatickými bacilonosičmi.

Aplikácia nesleduje používateľa, ako sme zvyknutí. Zaznamenáva výlučne stretnutia (miesto a čas) s inými, rovnako anonymnými aplikáciami. Ak sa ukáže jedno alebo viac z týchto stretnutí ako stretnutie s infikovaným, upozorní na to. Nesleduje, a pokiaľ sami nezadáte, tak ani nepozná meno vlastníka alebo číslo jeho mobilného telefónu a nemožno ju použiť na vyhľadanie osoby. Bola vyvíjaná ako GDPR compliant a na registráciu, aby sa predišlo rôznym zneužitiam záškodníkov, požaduje e-mail, na ktorý je zaslané potvrdenie. 

Podobné aplikácie fungujú už v Izraeli, USA (CDC) aj Nemecku. Slovenská aplikácia sa vyvíja v úzkej spolupráci lekárov v rámci zdravotníckeho fóra na Facebooku, ktoré združuje takmer 5.000 zdravotníkov. Aplikácia nezohľadňuje žiadne iné záujmy než hlavnú prioritu v tomto čase - zastavenie šírenia vírusu COVID-19. Prevádzkovateľom je občianske združenie.

streda 18. marca 2020

EU: Expertná skupina pre COVID-19

Európska komisia (EK) oznámila vytvorenie vedeckej expertnej skupiny pre chorobu COVID-19 zostavenej z epidemiológov a virológov z rôznych členských štátov EÚ. Prvé oficiálne stretnutie sa má uskutočniť v stredu 18. marca.

Cieľom poradnej skupiny bude sformulovať na základe vedeckých údajov usmernenia EÚ týkajúce sa opatrení na riadenie rizík. V expertnej skupine sú okrem odborníkov v oblasti verejného zdravia aj lekári, epidemiológovia a virológovia. EK budú radiť pri: formulácii opatrení uplatniteľných vo všetkých členských štátoch so zreteľom na osobitné vnútroštátne kontexty; identifikácii a znížení nedostatkov a identifikácii nezrovnalostí a slabín v opatreniach, ktoré sa prijímajú v súvislosti s obmedzením šírenia COVID-19, a to aj pri klinických prístupoch a liečbe; uprednostňovaní zdravotnej starostlivosti, civilnej ochrany a iných zdrojov, ako aj podporných opatrení, ktoré sa majú organizovať alebo koordinovať na úrovni EÚ. Experti následne odporučia konkrétne politické opatrenia na zmiernenie dlhodobých dôsledkov choroby COVID-19.

Expertnú skupinu tvorí sedem ľudí zo šiestich členských štátov únie. Budú konať vo vlastnom mene a nezávisle. Ako pozorovatelia v tejto skupine budú vystupovať zástupcovia Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Koordinačného centra pre núdzové reakcie (ERCC). Členovia expertného tímu budú rokovať najmenej dvakrát týždenne prostredníctvom videokonferencií na základe otázok položených eurokomisiou alebo z vlastnej iniciatívy.

Wifi4EU: Výzva odložená

Vzhľadom na núdzové opatrenia, ktoré zavádzajú európske krajiny v boji proti koronavírusu, sa Európska komisia (EK) rozhodla odložiť plánovanú výzvu Wifi4EU. O novom dátume výzvy bude informovať, akonáhle sa situácia v Európe dostane do bežného režimu.

Európska komisia plánovala otvoriť výzvu v rámci iniciatívy WiFi4EU od 17. marca, 13:00 SEČ do 18. marca 2020, 17:00 SEČ. Výzva umožňuje získať obciam a mestám v rámci EÚ podporu na vybudovanie verejnej WiFi siete na ich území. Podpora do výšky 15.000 eur je určená na zakúpenie zariadení a inštaláciu samotnej siete. Obec alebo mesto hradí prístup na internet, prevádzku siete po dobu 3 rokov, garantuje inštaláciu na verejne prístupných miestach, bezplatné využívanie pre obyvateľov a návštevníkov a minimálnu rýchlosť pripojenia 30 Mbps.

V rámci aktuálneho kola malo byť opätovne prideľovaných 15 poukážok pre každú zúčastnenú krajinu. Celkovo sa obce a mestá mohli uchádzať o 947 poukážok, pričom podmienkou zapojenia a získania podpory je on-line registrácia na portáli wifi4eu.eu.

Zelená domácnostiam II: Zmenené podmienky

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) odložila vyhlásenie ďalších kôl na vydávanie poukážok z projektu Zelená domácnostiam II a o dva mesiace predĺžila platnosť poukážok, ktoré doteraz v roku 2020 vydala. 

Dvojmesačné predĺženie platnosti poukážok na nákup a inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie SIEA zaviedla, aby mohli domácnosti a zhotovitelia inštalácie zrealizovať. Termíny podávania nových žiadostí o príspevok oznámia potom, ako bude zrejmé, dokedy budú trvať opatrenia súvisiace s výskytom ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Dátum platnosti poukážok, dokedy je nutné podať žiadosť o ich preplatenie, sa pri tepelných čerpadlách presúva na 18. júla, pri kotloch na biomasu na 26. júla, pri slnečných kolektoroch na 3. augusta a pri fotovoltických paneloch na 10. augusta. Domácnosti, ktoré tento rok poukážky získali, SEIA upozorňuje, že lehota, dokedy majú zhotovitelia poukážky rezervovať v elektronickom systéme, zostáva naďalej 30 dní od vydania poukážky. Pri prvých tohtoročných poukážkach na tepelné čerpadlá uplynie 19. marca 2020.

utorok 17. marca 2020

On-line: Koronavírus COVID-19 - aktualizované

Na novej webstránke pripravilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) informácie o vývoji ochorenia ako aj prijatých opatreniach. Nájdete tu tiež aktuálne grafy znázorňujúce vývoj celkového počtu potvrdených prípadov po dňoch, aj vývoj celkového počtu odobratých vzoriek na dennej báze.

Okrem základných informácií o víruse COVID-19, príznakoch ochorenia, preventívnych aj protiepidemických opatreniach ponúka stránka virus-korona.sk informácie o aktuálne platných nariadeniach štátu a inštitúcií. Dôležitou súčasťou sú aj často kladené otázky a odpovede vybrané na reálnom základe najčastejších otázok smerovaných na infolinku NCZI.

Prehľadne sú spracované pokyny pre občana a tiež pokyny pre lekárov. Občan sa dozvie informácie o je karanténe, kedy v nej ostať, ako sa má zachovať v rôznych situáciách. Získa odpovede aj na to, či sa môže nakaziť od zvieraťa, čo hrozí tehotným ženám a či pomáha preventívne pitie roztoku s chlórom. Lekári si môžu overiť, či postupujú správne pri podozrení na COVID-19.

NCZI tiež rozšírilo služby infolinky 0800 221 234, s Call Centrom dobrovoľne spolupracuje cca 200 študentov lekárskej fakulty, ktorí komunikujú aj v anglickom jazyku.

Úrad vlády SR upozornil na aktualizované informačné spoty o koronavíruse, ktoré sú dispozícii na ďalšej webstránke korona.gov.sk.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR rozšírilo svoju podstránku ku novému koronavírusu, kde budú v prehľadnej tabuľkovej forme spracované a priebežne aktualizované informácie o hraničných režimoch jednotlivých krajín: www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach.

COVID-19: Bezpečnostné odporúčanie pre prevádzkovateľov základných služieb

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT zverejnilo rozšírené Odporúčanie pre prevádzkovateľov základných služieb na zaistenie vysokej miery dostupnosti týchto služieb. 

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT rozširuje svoje odporúčania (II):
- rozdeliť a identifikovať činnosti organizácie/firmy na „in house“ – úkony, ktoré si vyžadujú prítomnosť zamestnanca v budove a „off site“ – úkony neviazané na lokalitu zamestnanca,
- všetky „off site“ činnosti umožniť zamestnancom vykonávať z domáceho prostredia na základe interného predpisu špecifického pre každú inštitúciu individuálne pre zabezpečenie optimálneho neprerušeného fungovania a kontinuity,
- zabezpečiť výkon všetkých „in house“ úkonov s alternatívnou rotáciou minimálneho počtu zamestnancov tak, aby v budove bolo v každom momente v osobnom kontakte čo najmenej zamestnancov,
- obmedziť počet zamestnancov v jednotnom priestore a alternovať osoby sediace v jednej kancelárii prostredníctvom striedania sa pri výkone práce (jedna osoba párny týždeň, druhá nepárny), 
- zamestnancom, ktorý prichádzajú do zamestnania verejnou hromadnou dopravou prednostne umožniť vykonávať prácu „off site“ pokiaľ je to možné,
- identifikovať kľúčové prevádzkové role; tam kde je možná zastupiteľnosť, s okamžitou platnosťou prikázať rotáciu pre zastupiteľnosť a zamedzenie osobného kontaktu,
- s okamžitou platnosťou nariadiť zamestnancom zákaz združovania sa na chodbách, v kuchynkách, zasadačkách, spoločných priestoroch,
- s okamžitou platnosťou nariadiť zákaz akýchkoľvek návštev v prevádzkových a kancelárskych budovách,
- obmedziť počet osôb vo výťahu na polovicu (a menej) podľa veľkosti výťahu s cieľom udržať minimálne 1 až 1.5m medzi osobami vo výťahu,
- obmedziť fajčiarske prestávky, ich dĺžku a počet osôb (max. jedna), zamestnanec, ktorého činnosti spadajú do kategórie „in house“ musí povinne informovať zamestnávateľa, ak žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá denne cestuje za prácou mimo územie Slovenskej republiky (do okolitých štátov), 
- potrebné pracovné porady vykonávať elektronickou formou aj v prítomnosti zamestnancov v budove, zrušiť aj stretnutia 1+1,
- okamžite umožniť zamestnancom nosiť rúšku bez akýchkoľvek výhrad, ak je to možné nariadiť zamestnancom stravovať sa na pracovisku a zredukovať/zrušiť odchod z pracoviska do stravovacích zariadení počas pracovnej zmeny,
- rozložiť obedňajšie prestávky tak, aby v stravovacej miestnosti bol čo najmenší počet ľudí, prípadne stravu cez okienko len vydávať a umožniť „obed pri stole“ v kancelárii zamestnanca,
- dodržiavať, alebo prikázať tzv. pravidlo „zatvorených dverí“ kancelárií a pracovísk,
- kladúc dôraz na rešpektovanie všetkých interných bezpečnostných opatrení, informovať zamestnancov o dôležitosti oboznámiť zamestnávateľa o akomkoľvek porušení, nedodržaní či zamlčaní skutočností v súvislosti s bezpečnostnými nariadeniami, 
- dodržiavať hygienické opatrenia odporúčané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Hlavným hygienikom Slovenskej republiky a Svetovou zdravotníckou organizáciou, 
- riadiť sa nariadeniami Krízového štábu SR (všetky dôležité a aktuálne informácie nájdete na stránke https://www.korona.gov.sk.

Zároveň je nevyhnutné poučiť zamestnancov o riziku kybernetických útokov (techniky sociálneho inžinierstva, phishing,), ktoré sú môžu byť spojené s terajšou situáciou a jej bezpečnostný režimom. Všetky detegované incidenty je potrebné hlásiť Národnému centru kybernetickej bezpečnosti SK CERT (podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti). Organizácie, ktoré už majú zavedený Bussiness Continuity Management majú v tomto smere značnú výhodu, pričom vyššie uvedené odporúčané opatrenia sú doplnkom opatrení, vychádzajúcich z BCM v organizácii.

EU: Usmernenia režimu na hraniciach

Európska komisia (EK) predložila členským štátom EÚ usmernenia o opatreniach na riadenie štátnych hraníc, týkajúcich sa zdravia v súvislosti s krízovou situáciou, ktorú predstavuje ochorenie COVID-19.  Stanovujú zásady integrovaného prístupu k účinnému riadeniu hraníc s cieľom chrániť zdravie a zároveň zachovať integritu vnútorného trhu.

Ľudia ohrození šírením choroby COVID-19 by mali mať prístup k primeranej zdravotnej starostlivosti buď v krajine, do ktorej pricestovali, alebo v krajine, z ktorej sa chystajú odísť. Toto by malo byť koordinované medzi krajinami, ktorých sa to týka. Každý, kto vstupuje na územie členského štátu EÚ, môže byť podrobený zdravotným kontrolám aj bez zavedenia kontrol na vnútorných hraniciach únie. Rozdiel medzi bežnými zdravotnými kontrolami a hraničnými kontrolami spočíva v možnosti zamietnuť vstup do krajiny jednotlivým osobám. Chorým by sa nemal odoprieť vstup do krajiny, ale mal by sa im poskytnúť prístup k zdravotnej starostlivosti.

Členské štáty môžu opätovne zaviesť kontroly na vnútroschengenských hraniciach z dôvodov verejnej politiky, ktorá môže v extrémne kritických situáciách zahŕňať aj verejné zdravie. Takéto hraničné kontroly by sa však mali organizovať, aby sa zabránilo výskytu väčšieho množstva osôb (dlhé rady) na hraniciach, čo môže zvýšiť šírenie koronavírusu. Členské štáty by mali koordinovať vykonávanie zdravotných kontrol iba na jednej strane hraníc. Všetky hraničné kontroly by sa mali uplatňovať primeraným spôsobom a s ohľadom na zdravie ľudí. Členské štáty musia vždy prijať svojich vlastných občanov a obyvateľov s trvalým pobytom a mali by uľahčovať tranzit ďalších občanov a obyvateľov EÚ, ktorí sa vracajú do svojej domovskej krajiny. Voči cudzím štátnym príslušníkom môžu prijať opatrenia v podobe samostatnej izolácie, ak také požiadavky zavedú aj voči svojim vlastným občanom. Členské štáty by mali uľahčiť prechod cezhraničných pracovníkov, najmä (ale nielen) tých, čo pôsobia v sektore zdravotníctva a potravinárstva a služieb (starostlivosť o deti a starších ľudí).

EK chce zachovať voľný obeh tovaru na jednotnom trhu, čo považuje za rozhodujúce na udržanie dostupnosti základných tovarov, akými sú zásoby potravín - vrátane hospodárskych zvierat či dôležitého lekárskeho a ochranného vybavenia. Cieľom EK je, aby kontrolné opatrenia na hraniciach nespôsobili vážne narušenie dodávateľských reťazcov či toku základných služieb všeobecného záujmu a neohrozili národné ekonomiky a hospodárstvo EÚ ako celku. Členské štáty by preto na hraničných priechodoch mali určiť prioritné pruhy pre strategickú nákladnú dopravu, napríklad formou "zelených pruhov". Záujem EK je zachovať aj bezpečný pohyb pracovníkov v doprave vrátane vodičov nákladných vozidiel a vlakov, pilotov a posádok lietadiel. Podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) neexistuje dôkaz, že potraviny sú zdrojom alebo prenášačom ochorenia COVID-19.

pondelok 16. marca 2020

Upozorňujeme: Falošné webové stránky a malvérové kampane

Aj Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT varuje pred rozsiahlymi phishingovými kampaňami, ktoré využívajú obavy zo šírenia koronavírusu COVID-19. Ich cieľom je získavanie citlivých údajov, rozširovanie malvéru, ale tiež šírenie poplašných správ.

Ako príklady môžeme uviesť phishingové mailové správy rozosielané v mene Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Obsahujú napríklad takýto text: „Prejdite si priložený dokument o bezpečnostných opatreniach týkajúcich sa šírenia koronavírusu“ (z angl. Go through the attached document on safety measures regarding spreading of corona virus) alebo „Toto jednoduché opatrenie vás môže zachrániť“ (z angl. This little measure can save you). Emaily sú často hodnovernou kópiou mailov, ktoré WHO bežne distribuuje, čo zvyšuje ich dôveryhodnosť. Obsahom takýchto mailov a ich príloh môže byť malvér, odkazy na škodlivé stránky alebo rôzne nefungujúce, ale platené návody, ako predísť nákaze, resp. ponuky škodlivých a nebezpečných výrobkov, ktoré sú vydávané za účinné vakcíny. Cieľom je získavať osobné a iné citlivé údaje od obete, najmä prihlasovacie údaje do bankových služieb, čísla kreditných kariet, ale aj priame zasielanie finančných prostriedkov. Konkrétne v Ázii bol distribuovaný malvér Lokibot prostredníctvom škodlivej prílohy, ktorá mala formu návodu, ako sa brániť proti vírusu a aké opatrenia vykonať.

Vzhľadom na situáciu SK-CERT odporúča pri práci s mailom, sociálnymi sieťami a chatovacími službami:
*Neotvárať neoverené správy a správy od neznámych používateľov.
*Neotvárať podozrivé prílohy (ani v známych formátoch .pdf/.docx a iné).
*Neotvárať URL odkazy vzbudzujúce podozrenie.
*V prípade využívania emailových aplikácií vypnúť funkciu náhľadu do prílohy.
*V prípade podozrenia overiť obsah správy u odosielateľa inou formou (telefonicky, osobne).
*Nikdy nereagovať na správy žiadajúce akékoľvek osobné a citlivé údaje (prihlasovacie mená, heslá, údaje o platobných prostriedkoch).

Výskumníci v oblasti kybernetickej bezpečnosti varujú aj pred podozrivými webovými stránkami distribuujúcimi malvér pomocou aplikácií, podobajúcich sa na tzv. „korona mapy“ – interaktívne mapy, kartograficky zobrazujúce prípady COVID-19 v reálnom čase. Boli zachytené prípady, keď útočníci pomocou takejto webovej stránky lákajú používateľov na stiahnutie spustiteľného (.exe) súboru, ktorý obsahuje škodlivý kód. Nie je možné ani vylúčiť existenciu škodlivých webových stránok s podobnou tematikou ako „korona mapy“, ktoré potencionálne distribuujú škodlivý kód pomocou známych ale aj zatiaľ nezverejnených bezpečnostných chýb internetových prehliadačov. V neposlednom rade to sú aj rozličné webové stránky rozširujúce hoaxy a dezinformácie s cieľom vyvolania paniky alebo len zvýšenia návštevnosti samotnej webovej stránky. 

Pri vyhľadávaní informácií o COVID-19 používajme oficiálne zdroje informácií (štátne, zdravotné, epidemiologické a výskumné organizácie) alebo mainstreamové médiá. V prípade kartografického a grafického zobrazovania informácií - „korona máp“, odporúčame využívať iba známe služby, napríklad živý prenos pomocou platformy YouTube, alebo mapu založenú na platforme ArcGIS.

Radíme: COVID-19 a zmeny na pracovisku

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky platia nové opatrenia. Ako sa dotknú zamestnávateľov aj zamestnancov? 

Podľa advokátskej kancelárie Havel & Partners môžeme dotknuté skupiny zamestnávateľov rozdeliť na dve skupiny:
1. Zamestnávateľov, kde pôsobia zástupcovia zamestnancov (t.j. odborová organizácia, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník).
2. Zamestnávateľov, kde nepôsobia zástupcovia zamestnancov.

Zamestnávatelia z prvej skupiny majú možnosť uzavrieť so zástupcami zamestnancov písomnú dohodu, v ktorej vymedzia vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nebude môcť prideľovať prácu. V takom prípade potom môže zamestnávateľ využiť danú dohodu a teda pôjde o prekážky na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku (resp. podľa dohody so zástupcami zamestnancov, najmenej však vo výške 60 %). Takúto dohodu so zástupcami zamestnancov však nie je možné nahradiť jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa (ako je to napr. v Českej republike).

Medzi vážne prevádzkové dôvody môže patriť napríklad situácia, kedy v rámci jednej zmeny viac ako polovica zamestnancov na zmenu nenastúpi z rôznych dôvodov (napr. OČR, PN, nariadená karanténa a iné) a zvyšok zmeny pre malý počet zamestnancov nebude schopný riadne prevádzkovať rôzne zariadenia – zamestnávateľ teda nebude môcť prítomným zamestnancom prideľovať prácu a môže využiť dohodu so zástupcami zamestnancov. Rovnako za vážny prevádzkový dôvod sa môže považovať situácia, kedy uzavretie prevádzky nariadi priamo štát.

Zamestnávatelia z druhej skupiny v prípade, že nemôžu zamestnancom prideľovať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, majú právo poslať svojich zamestnancov domov, pričom im poskytnú náhradu mzdy v sume ich 100 % priemerného zárobku.

EU: Opatrenia na zmiernenie COVID-19

Európska komisia (EK) predstavila riešenia na zmiernenie sociálno - ekonomického dosahu epidémie COVID-19, a to vrátane možnosti využiť na tento účel 37 miliárd eur cez politiku kohézie. 

Komisia tento rok nebude vymáhať od členských štátov vrátenie nevyčerpaného predbežného financovania cez štrukturálne fondy. Asi 8 miliárd eur z rozpočtu EÚ tak budú môcť členské štáty použiť na doplnenie štrukturálneho financovania vo výške 29 miliárd eur. Zvýši sa tým výška investícií v roku 2020 a pomôže sa vopred vyčleniť aj použitie doteraz nepridelených 28 miliárd eur na financovanie politiky kohézie na roky 2014 - 2020. Komisia vyzvala Európsky parlament a Radu EÚ, aby tento návrh urýchlene schválili.

Hlavná fiškálna reakcia na koronavírus pôjde cez štátne rozpočty členských štátov, a preto EK navrhla, aby vlády krajín mohli navrhnúť rozsiahle podporné opatrenia v súlade s existujúcimi pravidlami EÚ o štátnej pomoci pre občanov a firmy, aj pre malé a stredné podniky, ktoré čelia hospodárskym problémom pre COVID-19. Ide o opatrenia, akými sú mzdové dotácie, pozastavenie platieb daní z príjmu právnických osôb a dane z pridanej hodnoty alebo sociálne príspevky. Členské štáty môžu poskytnúť finančnú pomoc priamo spotrebiteľom, napríklad na zrušené služby alebo cestovné lístky, ktoré prevádzkovatelia nevracajú. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii sa zmobilizuje aj na podporu prepustených pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb v dôsledku koronavírusu. V roku 2020 bude mať k dispozícii až 179 miliónov eur.

Pravidlá EÚ o štátnej pomoci umožňujú členským štátom pomáhať spoločnostiam vyrovnať sa s nedostatkom likvidity, ak potrebujú pomoc na záchranu a môžu nahradiť firmám škodu priamo spôsobenú mimoriadnymi udalosťami vrátane opatrení v odvetviach letectvo a cestovný ruch. V  nasledujúcich týždňoch bude jedna miliarda eur presmerovaná z rozpočtu EÚ ako záruka pre Európsky investičný fond s cieľom motivovať banky, aby poskytovali likviditu malým a stredným podnikom a stredným podnikom. Pomôže to najmenej 100.000 podnikom tohto typu s financovaním vo výške okolo 8 miliárd eur. Komisia presadzuje aj "úverové prázdniny" dlžníkom, ktorí sú negatívne ovplyvnení touto epidémiou.

piatok 13. marca 2020

Trend: Home office

Čoraz viac firiem aj úradov pre rastúce obavy zo šírenia koronavírusu zamestnancom umožňuje, odporúča, alebo prikazuje pracovať z domu. Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat však doteraz túto možnosť využívalo pravidelne iba 3,6 % Slovákov, čo je výrazne menej ako v niektorých iných krajinách Európskej únienie.

Väčšina firiem ani úradov preto na model vzdialeného fungovania nie je technicky pripravená a neposkytuje svojim zamestnancom ani základné pokyny, ktorými by sa mali riadiť, aby obmedzili kybernetické riziká. Podľa Flowmon Networks organizácie, ktoré náhle posielajú pracovať ľudí z domu, by mali dbať na tri základné veci. V prvom rade by mali zabezpečiť, aby sa zamestnanci pripájali na diaľku cez dobre zabezpečenú a šifrovanú sieťovú komunikáciu. V praxi to znamená vytvoriť virtuálnu privátnu sieť (VPN), ideálne s dvojfaktorovou autentifikáciou, aby zamestnanci nepristupovali k dátam do firemnej siete z internetu. „Niektoré menšie firmy nemajú žiadnu virtuálnu privátnu sieť a mnohých väčším podnikom zase chýba dostatočný počet licencií, takže nedokážu zvládnuť náhly zvýšený objem komunikácie zo vzdialených lokalít", hovorí Roman Čupka. Druhým dôležitým krokom pri práci z domu je informovať ľudí o potrebe dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá. „Niektorí zamestnanci sa môžu napríklad rozhodnúť pracovať z kaviarne alebo z iných verejných priestranstiev, kde sa pripojením na verejnú wi-fi sieť vystavujú zvýšeným rizikám, že sa im hekeri nabúrajú do poštovej schránky, získajú údaje kreditnej karty alebo firemné prihlasovacie údaje“, vysvetľuje R. Čupka. Lepšie je preto podľa neho pripájať sa na verejných miestach cez hotspot mobilného telefónu, najlepšie v kombinácii s využitím VPN.

Zamestnanci, ktorí nie sú zvyknutí pracovať z domu, môžu tiež byť ľahším terčom phishingových kampaní. Po svete sa už šíria manipulatívne emaily s odkazmi alebo priloženými súbormi, ktoré majú obsahovať dôležité alebo prevratné informácie o novom koronavíruse, prípadne sľubujú grafické znázornenie aktuálnych informácií. Mnohé však slúžia na šírenie malvéru pre odchytávanie hesiel alebo ransomvéru, ktorý umožňuje útočníkom zašifrovať dáta napadnutej firmy a pýtať od obetí výkupné. „Zamestnávatelia by mali svojich ľudí varovať pred klikaním na odkazy z emailov alebo zo sociálnych sietí, hoci vyzerajú na prvý pohľad dôveryhodne a taktiež pred inštaláciou neznámeho softvéru“, pripomína R. Čupka. V rámci osvety je tiež vhodné zdôrazniť zamestnancom potrebu posilniť a pravidelne meniť prístupové heslá. Jedna zo základných prevencií proti hekerom je používať dlhšie a zložitejšie heslá, ktoré okrem písmen obsahujú aj číslice a špeciálne znaky. „V tomto prípade sa však málokto vyhne používaniu správcu hesiel. Alternatívne sa dajú heslá koncipovať napríklad ako úryvky piesní a inak zrozumiteľného textu. Ideálne je ich tiež čo najčastejšie meniť, čo môže byť v prípade prihlasovania do firemných systémov pokojne aj každý mesiac", radí R. Čupka.

Tretím krokom pri zavádzaní home officu by mala byť neustála kontrola a monitoring prebiehajúcich pripojení zamestnancov. „S nárastom počtu ľudí pracujúcich z domu a vyššou vyťaženosťou sietí sa budú organizácie častejšie potýkať s rozličnými funkčnými a bezpečnostnými problémami, ktoré budú musieť IT oddelenia riešiť“, dodáva odborník na kybernetickú bezpečnosť.