pondelok 18. júna 2018

TechSummit: Čím viac sú v našom živote prítomné nové technológie, tým viac je potrebný ľudský faktor ako nositeľ kreativity, riešení a pravidiel

Technológie mali ľuďom uľahčiť život, aby získali viac času pre seba a svojich blízkych. Zatiaľ to však vyzerá tak, že nám ho skôr berú a obmedzujú našu slobodu.  

„Nemáme jasnú víziu, ako chceme žiť. Pre budúcnosť bude kľúčové spoločne o nej komunikovať a spolupracovať na jej napĺňaní“, uviedol Davy Čajko. Slovensko je v oblasti inovácií skôr tzv. nasledovačom, nie lídrom. Chýba nám dlhodobá vízia, s ktorou by sa spoločnosť stotožnila. Krajiny ako napríklad Estónsko, ktoré si ju stanovili a napĺňajú ju, napredujú výrazne rýchlejšie a sú v oblasti digitalizácie, vzdelávania či podpory priemyslu a regiónov pre ostatných príkladom. 

Viacerí ľudia si pod umelou inteligenciou predstavujú elektronickú bytosť. „Dnes je to však predovšetkým počítačový program, ktorý zabezpečuje strojové učenie, lepšiu štatistiku, hľadanie korelácii, automatizáciu procesov a presnosť vo výrobe. Technológia, ktorá funguje len so správnym zadaním od človeka. Preto potrebujeme kvalitných ľudí, ktorí dokážu s novou technológiou vytvárať kvalitný produkt. Kľúčové preto teraz je investovať do umelej inteligencie ako aj do vzdelávania o nej“, zhrnul  František Duchoň. Zamestnania, ktoré sú dnes dominantné, sme ešte pred desiatimi rokmi nepoznali a je veľmi pravdepodobné, že takéto rýchle tempo zmien bude pokračovať. Ako teda dnes vzdelávať študentov? Je zjavné, že nemá zmysel učiť informácie, dôležitejšia bude flexibilita, schopnosť vedieť rýchlo sa prispôsobiť novým situáciám, selektovať informácie a rozhodovať sa. 

Obrovskými zmenami prejde doprava. Vzniknú služby, ktoré vyriešia kompletný presun z bodu A do bodu B, čiže nám inteligentne nakombinujú rôzne typy dopravných prostriedkov a pritom nás zbavia akejkoľvek povinnosti tak, aby sme si počas cestovania mohli vybaviť on-line návštevu lekára či prednášku v škole. Otázkou je, či chceme žiť takto a či sa náš dennodenný život nezmení natoľko, že doprava už pre nás nebude taká dôležitá.

Medzi najdôležitejšie prvky kybernetickej bezpečnosti patrí silná kooperácia a výmena informácií – medzi krajinami, aj medzi sektormi. Avšak v tom, aké efektívne vedia byť pritom štáty, sa diskutujúci nezhodli. Ďalším dôležitým prvkom ochrany je rýchla a odborná reakcia na vzniknuté incidenty a využívanie umelej inteligencie.

Mnohé modely firiem sú neefektívne, start-upy sa nedokážu rozbehnúť a zanikajú skôr, ako vyvinú vlastný produkt. Ako reakcia na to vznikajú ekosystémy, ktoré pomáhajú vyriešiť širokú škálu problémov. Ide o sieť ľudí, firiem, projektov a investorov, ktorí sú si navzájom prospešní. V každej krajine funguje ten ekosystém inak a má vlastné pravidlá, ale dnes je zrejmé, že bez nich by prežilo oveľa menej spoločností. 

Téma inteligentných nemocníc je v celej strednej Európe ešte len v začiatkoch. „Na Slovensku sa už realizovali čiastkové riešenia, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu. Podľa môjho názoru by bolo najlepšie začať inteligentnými investičnými rozhodnutiami a oveľa viac pozornosti sústrediť na rozhodovací proces v tejto fáze. Na to je potrebné vytvoriť širšie povedomie o tom, čo vlastne inteligentné nemocnice sú a ako sa tvoria, inšpirovať sa v zahraničí a následne meniť prístup“, upozornil Ján Králik. 

Upozorňujeme: Automatická výmena informácií

Do 30. júna sú oznamujúce finančné inštitúcie povinné podať Oznámenie FATCA a Oznámenie DAC2/CRS o finančných účtoch rezidentov z iných krajín.   

Povinnosť vyplýva zo zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní ako jedného z nástrojov boja proti daňovým únikom. Za nesplnenie povinností hrozí pokuta vo výške až do 10.000 eur. V tomto roku majú finančné inštitúcie povinnosť poskytnúť finančnej správe vybrané informácie za rok 2017 o finančných účtoch daňových rezidentov USA, členských štátov EÚ a zmluvných štátov uvedených v zozname, ktorý zverejnilo MF SR na svojom webovom sídle. Finančná správa zašle prijaté informácie daňovým správam príslušných štátov do 30. septembra 2018. Finančné správy v členských a signatárskych krajinách tak získajú informácie o každom bankovom účte svojho rezidenta v zahraničí, číslo účtu a zostatok na ňom. Oproti minulému roku došlo k zmenám vo FATCA ako aj k rozšíreniu zoznamu štátov na výmenu CRS, a preto je potrebné venovať pozornosť podrobným informáciám a pokynom pre finančné inštitúcie k podávaniu Oznámenia FATCA a Oznámenia DAC2/CRS zverejneným na portáli finančnej správy. Oznamovanie informácií prebieha elektronicky prostredníctvom formulára a pripojenia XML prílohy.

Slovenské oznamujúce finančné inštitúcie reportovali informácie týkajúce sa finančných účtov prvý raz v roku 2016 za roky 2015 a 2014 na základe medzinárodnej dohody FATCA. Prostredníctvom nej sú totiž finančné inštitúcie povinné prostredníctvom finančnej správy poskytovať americkej daňovej správe (IRS) údaje o príjmoch a zostatkoch amerických subjektov na ich finančných účtoch. Zároveň USA poskytuje obdobné recipročné údaje partnerským jurisdikciám, vrátane Slovenska. V roku 2017 pribudla povinnosť oznamovať aj informácie podľa štandardu CRS (Common Reporting Standard), v EÚ adoptovaný smernicou DAC 2. Podľa tohto štandardu oznamujú finančné inštitúcie zahraničným jurisdikciám informácie o nerezidentoch do konca júna. 

Zelená domácnostiam: Už len dve kolá

Posledné dve kolá sú určené na inštalácie tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a slnečných kolektorov v domácnostiach mimo bratislavského samosprávneho kraja. 

Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) bude posledné kolo pilotného projektu vyhlásené 7. augusta 2018. V najbližšom 25. kole budú 26. júna 2018 k dispozícii 3 milióny eur vďaka nevyužitým prostriedkom z prechádzajúcich kôl. Na inštaláciu zariadení budú mať domácnosti ako zvyčajne tri mesiace od vydania poukážky. 

Aktuálne SIEA pripravuje pokračovanie projektu tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov eur bol už schválený. Do roku 2023 by tak mohlo byť podporených ďalších 25.000 inštalácií v domácnostiach mimo bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok sa plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážku priebežne. Aj nový projekt má prispieť predovšetkým k plneniu ukazovateľov, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom je podporiť viac inštalácií s celkovým vyšším inštalovaným výkonom s dôrazom na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. Zámerom je podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotol na tuhé fosílne palivo. Ďalšia pripravovaná zmena sa týka fotovoltických zariadení, pri ktorých by malo byť zrušené uprednostnenie inštalácií s využitím akumulácie vyrobenej elektriny do batérií. 

V rámci projektu Zelená domácnostiam bolo doteraz preplatených vyše 13.500 poukážok v celkovej hodnote vyše 30 miliónov eur. Z toho bolo 5.231 poukážok určených na inštaláciu slnečných kolektorov, 3.454 je tepelných čerpadiel, 1.679 kotlov na biomasu a 3.208 fotovoltických systémov. Vydaných je vyše 3.200 ďalších poukážok v hodnote 7,8 milióna eur k zariadeniam, ktoré sa momentálne inštalujú. Ku koncu roka by malo byť spolu podporených viac ako 18.000 inštalácií. Celkový rozpočet pilotného projektu je 45 miliónov eur. Projekt je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, podpora pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. 

EU: Zásady pre drony

Využívanie dronov, ktorých hmotnosť nepresiahne 150 kg, je zatiaľ regulovaná iba na úrovni členských štátov. Rôznorodosť vnútroštátnych predpisov v oblasti dizajnu či bezpečnosti dronov brzdí rozvoj trhu s bezpilotnými lietadlami v EÚ. 

Podľa nových pravidiel budú musieť mať na pamäti bezpečnosť bezpilotných lietadiel už dizajnéri, ktorí by mali zabezpečiť, aby nimi navrhnutá konštrukcia dronu neohrozovala ľudí. Bezpilotné lietadla by mali byť na základe bezpečnostného rizika vyplývajúceho napríklad z ich váhy alebo miesta využívania vybavené istými prvkami a funkciami - napríklad systémom zabraňujúcim zrážkam či systémom automatizovaného pristávania v prípade straty kontaktu či kontroly nad strojom.

Prevádzkovatelia sa budú musieť oboznámiť so všetkými pravidlami, ktoré sa na nich vzťahujú. Budú tiež explicitne zodpovední za bezpečnú prevádzku dronu, teda za neohrozenie verejnosti či iných objektov vo vzduchu. Isté bezpilotné lietadlá bude zároveň možné prevádzkovať až po absolvovaní špecifického školenia. Prevádzkovatelia väčších dronov, ktoré môžu v prípade zrážky spôsobiť ľuďom zranenie, by mali byť zaregistrovaní vo vnútroštátnych registroch a ich stroje za účelom ľahšej identifikácie označené. Táto povinnosť sa nebude vzťahovať na prevádzkovateľov najmenších dronov.

Európska komisia by mala na základe týchto kľúčových zásad vypracovať detailnejšie celoúnijné pravidlá. Tie by mali okrem iného zadefinovať obmedzenia maximálnej prevádzkovej vzdialenosti či nadmorskej výšky a určiť, ktoré drony by mali na základe rizík spojených s ich zamýšľaným využívaním podliehať certifikácií. Budúce pravidlá tiež vymedzia, ktorí operátori budú musieť byť zaškolení a zaregistrovaní a ktoré bezpilotné lietadlá budú mať dodatočné bezpečnostné prvky v povinnej výbave.

Parlamentom schválené nariadenie prináša okrem spoločných zásad využívania dronov aj novelizáciu pravidiel v oblasti bezpečnosti letectva. Cieľom sú moderné, primerané a na rizikách založené právne predpisy, ktoré pomôžu udržať vysokú úroveň bezpečnosti leteckej dopravy v EÚ aj pri očakávanom náraste jej intenzity v nasledujúcich rokoch. Novela posilňuje spoluprácu medzi Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA) a vnútroštátnymi orgánmi napríklad v prípadoch letov nad konfliktnými zónami. Schválený text tiež poveruje Európsku komisiu vypracovaním štandardov na získavanie údajov z letových zapisovačov v reálnom čase s cieľom urýchliť poskytnutie pomoci v prípade núdze.

piatok 15. júna 2018

SR: Rebríček verejných vysokých škôl a fakúlt

Už po 11. raz analyzoval portál Profesia.sk umiestnenie vysokoškolských absolventov podľa uplatnenie na trhu práce.     

Súčasní absolventi vysokej školy majú z pohľadu pracovných príležitostí lepšiu východiskovú pozíciu ako tí, čo ukončili školu pár rokov dozadu. Stále menej firiem vyžaduje v inzerátoch predošlú prax na pracovnej pozícii či v odbore. V roku 2017 tak bola pre absolventov vhodná viac ako tretina z celej ponuky na Profesia.sk. Obdobie, kedy na trh práce prichádzajú absolventi, prináša na  portál najviac ponúk v roku. V máji 2017 išlo dokonca o najúspešnejší mesiac 21 ročnej histórie Profesie, kedy firmy uverejnili 26.906 inzerátov. Historicky druhým najúspešnejším bol jún 2017 s 25.067 inzerátmi.

Firmy na Slovensku mali v roku 2017 najväčší záujem o absolventov odborov spojených s informatikou. Jeden životopis takéhoto uchádzača si pozrelo v priemere takmer 8 zamestnávateľov. V priemere viac ako 5 firiem zaujali tiež životopisy absolventov strojárstva, ekonomiky, techniky, stavebníctva a spoločenských vied. Na konci tohto poradia skončili absolventi umeleckých odborov. Životopis uchádzačov s umeleckým vzdelaním si v priemere na Profesia.sk prezreli len dve firmy. Viac ako 7 vzhliadnutí životopisu dosiahli v najnovšom rebríčku iba absolventi Ekonomickej univerzity. Bratislavskej škole sa tak podarilo obhájiť prvenstvo z predošlého roka zrejme aj preto, že ekonómovia, účtovníci, či mzdoví pracovníci sú dnes potrební v každej firme bez ohľadu na druh podnikania. Na druhom mieste skončila Slovenská technická univerzita, za ňou Technická univerzita v Košiciach a na štvrtom mieste je Žilinská univerzita. V TOP 10 sa najväčší posun nahor podaril Univerzite Komenského a Univerzite Mateja Bela, keď si obe školy polepšili oproti predošlému rebríčku o dve priečky. Najväčší prepad zaznamenala Trenčianska univerzita Andreja Dubčeka, ktorá klesla o tri miesta. 

Trend: Exekúcie dôchodkov

Sociálna poisťovňa zaznamenáva neustále nárast exekúcií voči poberateľom dôchodkov. Ku koncu apríla vykonala 36.580 takýchto exekučných zrážok. 

Ich počet rastie aj v medziročnom porovnaní a ku koncu decembra 2017 zaznamenala 35.655 exekučných zrážok. K 31. decembru 2016 ich bolo 34.015. Dôchodcovia alebo ľudia v preddôchodkovom veku si často neuvedomujú riziká vyplývajúce z plnenia finančných záväzkov, ktoré na seba prevzali a ktorých neplnenie môže viesť neskôr k znižovaniu ich dôchodkového príjmu po dovŕšení dôchodkového veku a priznaní dôchodkovej dávky.

Z hľadiska príjmu sú práve oni najzraniteľnejšou skupinou občanov. Preto nielen samotní dôchodcovia, ale už aj ľudia v preddôchodkovom veku by si mali strážiť svoje výdavky, aby sa nedostali do takejto nepriaznivej finančnej situácie, keď ich jediným príjmom bude starobný dôchodok.

EU: Dvojaká kvalita potravín

Európska komisia vydáva spoločnú metodiku testovania, ktorá bude slúžiť na porovnávanie kvality potravinových výrobkov v celej EÚ. 

Metodika je dielom Spoločného výskumného centra (JRC) a poslúži orgánom na ochranu spotrebiteľa v členských štátoch, aby mohli testovať a porovnávať zloženie aj vlastnosti potravinových výrobkov predávaných v podobnom balení v celej únii.

Vnútroštátne orgány pre bezpečnosť potravín a pre ochranu spotrebiteľa nesú zodpovednosť za to, že potraviny uvedené na jednotný trh spĺňajú príslušné právne predpisy EÚ. Testovacia metodika im pomôže zistiť, či sa potravinové výrobky uvádzajú na trh v súlade s právom EÚ. Laboratóriá vo viacerých členských štátoch EÚ koordinované Spoločným výskumným centrom budú teraz uplatňovať túto metodiku v celoeurópskej testovacej kampani, ktorej cieľom je zozbierať údaje o rozsahu problému dvojakej kvality. Prvé výsledky by mali byť k dispozícii do konca roka 2018.

Šesť princípov výberu a testovania potravinárskych výrobkov v rámci spoločnej metodiky
1.  Transparentnosť
· Lepšie fungovanie a komunikácia medzi všetkými stranami
· Menší potenciál na vznik sporných situácií

2.  Stanovenie jednotlivých krokov v hodnotení
· Výber produktov → plán odberu vzoriek → vyšetrovanie vzoriek na získanie výsledkov testu → rozhodnutie o ďalšom postupe

3.  Porovnateľnosť
· Výber produktov → plán odberu vzoriek → vyšetrovanie vzoriek na získanie výsledkov testu → rozhodnutie o ďalšom postupe

4.  Kritéria hodnotenia
· Vedecky podložené a dôsledne aplikované
· Metódy navrhnuté pre cielenú komoditu; praktické a nákladovo efektívne
· Akreditované testovacie laboratóriá a štandardné testovacie metódy

5.  Inkuzívnosť
· Spravodlivé a rovné zapojenie zainteresovaných strán: prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, príslušné orgány, zástupcovia spotrebiteľov

6.  Spravodlivosť
· Výber značiek na testovanie s prihliadnutím na trhové podiely
· Dodržiavanie požiadaviek dôvernosti

Aktuálne: Slováci reklamu ignorujú

Len necelá pätina respondentov tvrdí, že si niečo kúpi práve na základe reklamy. Na druhej strane ale väčšina priznáva, že pokiaľ je reklama dobrá, zlepšuje to ich vnímanie o danom výrobku alebo firme.  

Podľa prieskumu Home Credit v reklame najviac Slovákov zaujíma cena a potom značka. Vo všeobecnosti si Slováci vyberajú nejaký tovar alebo službu predovšetkým na základe ich ceny, potom rozhodujú predchádzajúce skúsenosti a odporúčania. Reklama je v tomto rebríčku až na siedmom mieste. Len 2% ľudí uviedli, že sa často rozhodujú pri nakupovaní práve podľa reklám. Ďalších 14% si pod vplyvom reklamy niečo kúpi občas. „Vyše polovica respondentov sa vyjadrila, že si na základe reklamy nič nekúpi, ale pokiaľ je reklama dobrá, zlepšuje to ich vnímanie o firme alebo jej výrobkoch. Ďalšia pätina ľudí tvrdí, že ich reklama vôbec neovplyvňuje a že sa podľa nej nerozhodujú. Každý desiaty Slovák dokonca reklamu úplne ignoruje", doplnil Jaroslav Ondrušek. Približne tretina ľudí berie do úvahy aj recenzie a diskusie na internete. Rozhodovanie sa pre nejaký tovar alebo firmu podľa reklamy skončilo až na siedmom mieste.

„Deklarovaná najnižšia cena výrobku alebo služby nemusí znamenať, že v konečnom dôsledku naozaj zaplatíme najmenej peňazí. Napríklad pomerne lacný nekvalitný televízor sa môže pokaziť hneď po uplynutí jeho záručnej doby a čakajú vás tak okamžite ďalšie výdavky. Alebo napríklad pri výbere finančných produktov je dobré brať do úvahy mimo ich základnej ceny a úrokových sadzieb aj ďalšie položky, ako sú výška sankcií, nutnosť poistenia a podobne. V reklame na nejaký finančný produkt totiž často býva uvedená len jeho základná cena za ideálnych podmienok. Pri výbere preto treba zvažovať všetky kritériá a je vhodné si podrobne preštudovať čo najviac informácií o danej finančnej službe", pripomína Ondrušek.

To, že cena je pri nakupovaní u Slovákov top kritériom, potvrdili aj v odpovedi na otázku čo ich najviac upútalo na reklame. Práve cenu totiž uviedla skoro až polovica opýtaných. Značka bola zaujímavá pre takmer tretinu ľudí. Každý desiaty opýtaný zase ocenil vtipné alebo originálne spracovanie reklamy. Je zaujímavé, že celebrita v reklame nie je pre Slovákov ani zďaleka rozhodujúcim faktorom, ktorý by ich mal presvedčiť na kúpu výrobku alebo služby. Celebrita jednoducho upútala len 2% respondentov. Keď už reklama na niekoho zaberá, je to predovšetkým prostredníctvom televíznych obrazoviek. Aspoň tak to vníma väčšina Slovákov. Šiesti z desiatich sa vyjadrili, že najviac ich ovplyvňuje reklama v televízii. Viac ako polovica spomenula internet a približne štvrtina sociálne siete. Bilbordy a letáky, podobne ako aj reklama v tlači ovplyvňuje zhodne po 13% Slovákov. Najmenej zrejme účinkuje reklama cez telefón, ktorá podľa vyjadrení ľudí ovplyvní len 3% z nich.