utorok 16. októbra 2018

FLEX: Nové štipendiá pre slovenských stredoškolákov


Desať slovenských stredoškolákov bude mať po prvý raz možnosť stráviť školský rok 2019/2020 na strednej škole v USA v rámci programu Future Leaders Exchange (FLEX). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31. októbra t.r.  

Program študentom umožňuje spoznať novú kultúru, zvýšiť svoje sebavedomie, získať jazykové zručnosti, ako aj rozšíriť svoje kariérne príležitosti. Účastníci programu FLEX sa stávajú mladými ambasádormi svojich krajín, ktorí oboznamujú Američanov s kultúrou, históriou a tradíciami Slovenska. Študenti si tiež vytvárajú silné vzťahy s hostiteľskou rodinou a spolužiakmi, ktoré často pretrvávajú po celý život. Letenku, štúdium, zdravotné poistenie aj prípravné školenie im zaplatí americká vláda, ktorá im zároveň bude mesačne prispievať na účasť na spoločenských aktivitách. Ubytovanie je zabezpečené v amerických hosťovských rodinách.

Do programu sa môžu prihlásiť slovenskí občania narodení medzi 15. júlom 2001 a 15. júlom 2004, ktorí vedia komunikovať po anglicky, majú dobrý študijný priemer a za posledných päť rokov strávili v USA menej ako 90 dní. Musia byť tiež študentmi prvého alebo druhého ročníka strednej školy, alebo kvinty alebo sexty na osemročnom gymnáziu. Následne prejdú výberovým konaním. V semifinále sa študenti zúčastnia individuálneho pohovoru, podstúpia test angličtiny, vypracujú esej a následne vyplnia prihlášku, ktorú pošlú do pobočky American Councils v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Vo výberovom konaní študenti majú preukázať svoju spôsobilosť zúčastniť sa ročného výmenného pobytu.

Upozorňujeme: Falošné maily


Polícia upozorňuje na podvodné elektronické správy, v ktorých sa páchateľ vydáva za obchodného partnera alebo dokonca riaditeľa spoločnosti. Jedna z firiem tak prišla o 167.524 eur.
      
Takzvané CEO podvody (z anglického prekladu Chief Executive Officer) prebiehajú prostredníctvom emailu. V ňom sa podvodník môže vydávať za manažéra alebo riaditeľa či predsedu spoločnosti. Osloví pracovníka učtárne a predstiera pokyn nadriadeného na prevod finančných prostriedkov. Totožnosť manažéra alebo jeho mailová adresa môže byť v elektronickej forme maskovaná. Páchateľ však môže vytvoriť aj pozmenenú adresu, ktorá sa výrazne podobá na adresu nadriadeného. Ojedinelé nie sú ani prípady, kedy je falošná žiadosť odoslaná z pravej adresy nadriadeného. Text správy býva stručný a vo väčšine prípadov direktívne formulovaný: „Urobte prevod na účet... Môžete urobiť prevod...dnes?" Páchateľ sa tiež vydáva za iného obchodníka či spoločnosť, s ktorou je obeť v kontakte práve z dôvodu prebiehajúceho obchodu. Pozmení údaje na faktúre, najmä číslo účtu, kam majú financie previesť. V takomto prípade obdrží pracovník správu z mailovej adresy obchodníka, s ktorým už bol predtým v kontakte, čo podvodníkovi pomôže zvýšiť dôveryhodnosť zmeny.

Páchatelia získavajú osobné informácie pomocou manipulácie. Táto metóda sa podľa polície bežne používa v komunikácii cez telefóny alebo internet, pričom zneužíva dôverčivosť ľudí vydávaním sa za známe a existujúce spoločnosti či inštitúcie. Je preto potrebné prijať opatrenia za účelom pravidelných školení zameraných na aktuálne kybernetické hrozby. Dôležité je tiež zavedenie technických opatrení, ako aj bezpečnostných (administratívnych) postupov pri udeľovaní pokynov na akýkoľvek prevod alebo platbu finančných prostriedkov najmä na zahraničné účty (dvojitá kontrola, telefonické overovanie pri náhlej požiadavke o úhradu alebo pri náhlej zmene čísla účtu na faktúre a podobne).

EU: Nové označovanie palívTáto iniciatíva sa uskutočňuje na základe článku 7 smernice o infraštruktúre pre alternatívne palivá z októbra 2014 a v súlade s Akčným plánom týkajúcim sa infraštruktúry pre alternatívne palivá, ktorý Európska komisia oznámila v novembri 2017. Stanovuje sa v ňom niekoľko podporných opatrení na urýchlenie zavedenia infraštruktúry, zvýšenie investícií a zlepšenie prijatia zo strany spotrebiteľov. Zároveň dopĺňa návrhy komisie v rámci stratégie Európa v pohybe pre čistú, bezpečnú a prepojenú mobilitu.

Nové značky sú rozdelené do troch skupín:
·  Benzínové palivá označené písmenom „E“ v kruhu: E5, E10, atď. (písmeno „E“ označuje špecifické biozložky (etanol) prítomné v benzíne).
·  Dieslové palivá označené písmenom „B“ v štvorci: B7, B10, XTL, atď. (písmeno „B“ značí špecifické zložky bionafty prítomné v nafte, písmená XTL označujú syntetickú naftu, ktorá sa nezískava spracovaním surovej ropy).
·   Plynové palivá s uvedením ich špecifického podtypu v kosoštvorci: napr. CNG, LNG, LPG a H2 (vodík).

V prípade novších vozidiel budú etikety viditeľné aj v príručke majiteľa a môžu sa objaviť aj v elektronickej príručke, dostupnej prostredníctvom informačno-zábavného systému vozidla. Okrem toho, že by mali byť viditeľné na všetkých verejných čerpacích staniciach, mali by byť viditeľné aj u autorizovaných predajcov. Nové značky sú zavedené vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie, krajinách EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) a takisto v Macedónsku, Srbsku, vo Švajčiarsku a v Turecku.

pondelok 15. októbra 2018

Zálohovanie: Pre 54 % domácich používateľov zbytočnosť


Najčastejšími príčinami straty dát je ľudská chyba, zlyhanie hardvéru a nákaza malvérom.
Prieskum Acronis realizovaný v auguste 2018 medzi používateľmi zo Spojených štátov, Európy a Ázie ukázal, že svoj osobný počítač si zálohuje stále menej než polovica používateľov. 

Hoci si veľa používateľov svoj osobný počítač stále nezálohuje, povedomie verejnosti o potrebe ochrany dát rastie. Podľa prieskumu sa počet používateľov zálohujúcich si svoj počítač zvýšil oproti minulému roku o 2,8 percentuálneho bodu. Na druhej strane sa medziročne zvýšil o takmer 4 percentuálne body počet domácností, ktoré zažili stratu dôležitých dát. Až 26,4 % používateľov by bolo ochotných za odblokovanie dát zašifrovaných ransmovérom zaplatiť.

Kľúčové zistenia prieskumu:
- 46,1 % respondentov tohto roku potvrdilo, že si zálohuje svoje osobné počítače (vlani 43,3 %);
- 39 % domácností uviedlo, že už niekedy zažili stratu dôležitých osobných dát (vlani 35,1 %);
- najčastejšími príčinami straty dát je ľudská chyba (30,6 %), zlyhanie hardvéru (26 %), útok ransomvéru či iného malvéru  (13,2 %) a strata či krádež zariadenia (10, 8 %);
- zaplatiť za odšifrovanie dát zasiahnutých ransomvérom je ochotných 26,4 % používateľov, 73,6 % by nezaplatilo nič.

EU: Rovnosť žien a mužov

Rozdiely medzi mužmi a ženami sa v Európskej únii postupne znižujú. Slovensko však bolo jedinou krajinou únie, v ktorej sa za desať rokov situácia síce len mierne, ale zhoršila. 

Vyplýva to z aktuálneho Indexu rodovej rovnosti, ktorý zverejňuje Eurostat. Aktuálne výsledky priradili Slovensku úroveň 52,4 bodu zo 100 (26. miesto, prepad o 7 pozícií). Najmenšie rozdiely sú vo Švédsku, kde je rovnosť na úrovni 82,6 bodu. Najväčšiu nerovnosť zaznamenali v Grécku (50 bodov), nasleduje Maďarsko (50,8 bodu) a Slovensko zhodne s Rumunskom. Priemer za všetkých 28 krajín EÚ je na úrovni 66,2 bodu.

Miera zamestnanosti za sledované obdobie rokov 2005 až 2015 sa pohybovala na úrovni 60 % v prípade žien, zamestnaných však boli až tri štvrtiny mužov. Na plný úväzok bolo zamestnaných až 60 %, žien len 44 %. Naopak, na čiastočný pracovný úväzok pracovalo viac žien, a to 8 %, mužov iba 4 %. Čo sa týka platov, ženy zarábajú v priemere o 21 % mesačne menej ako muži. V priemere pritom pracujú 39 hodín týždenne. Muži pracujú o dve hodiny dlhšie. Za posledné roky narastajú rozdiely medzi pohlaviami v starostlivosti o domácnosť a deti, a to v neprospech žien. Až 35 % z nich sa stará o deti, prípadne sa s nimi učí, a to najmenej hodinu denne. Rovnaké činnosti vykonáva len 19 % mužov. Ženy sa viac starajú aj o dennodenné aktivity spojené s chodom domácnosti, podľa indexu sa to týka až 77 % žien, pričom tieto činnosti má na starosti iba 47 % mužov. Najmenej hodinu denne varí a upratuje 60 % žien, muži iba 16 %. V prípade vzdelania sú rozdiely medzi pohlaviami mierne. Vysokoškolské vzdelanie dosiahlo 19 % žien a 16 % mužov. Ženy sa však nezapájajú do verejného života tak ako muži. V sledovanom období bola iba pätina z nich v parlamente. A iba 15 % žien je v predstavenstvách firiem.

Najväčšie rozdiely v prospech žien sú na Slovensku v prípade zdravia. Ženy sa dožívajú v priemere o sedem rokov viac ako muži, a to napriek tomu, že 40 % mužov inklinuje k športovým aktivitám a konzumácii ovocia a zeleniny, v porovnaní s 33 % žien. Nadmerne však  pije alkohol a fajčí 47 % mužov, zatiaľ čo žien len 24 % žien.

SR: Pozemkové úpravy

Pozemkové vzťahy na Slovensku sú mimoriadne komplikované. Prevláda rozdrobenosť a nejasnosť vlastníckych a užívateľských vzťahov. Pozemkové úpravy by mali priniesť poriadok, kratšie lehoty konaní aj ušetriť financie. 
     
Na Slovensku je v súčasnosti 8,4 miliónov vlastníckych parciel, 4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov. Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu je 11,93 a jeden vlastník v priemer vlastní 22,74 parciel. Systémovým riešením sú pozemkové úpravy, ktoré však prebiehali len veľmi pomaly. Podľa ministerstva pôdohospodárstva možno z kapacitných dôvodov začať proces sceľovania v 120 katastrálnych územiach ročne, čo znamená, že by celý proces trval približne 30 rokov. Už za desať rokov by však bolo vidieť veľký efekt na celom Slovensku. Dôležité je však zabezpečiť stabilný prísun financií, ktorý na 30 rokov odhaduje na úrovni 800 až 850 miliónov. Ministerstvo už vyhlásilo verejné obstarávanie, ktoré vytvorí priestor na vykonanie komplexných pozemkových úprav vo viac ako 160 katastrálnych územiach. Alokovaných je viac ako 44 miliónov eur.

Ministerka tiež avizovala aktualizáciu Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva. Výsledkom pozemkových úprav je nové usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich evidencia v katastrálnych operátoch katastra nehnuteľností, nové nájomné vzťahy k pozemkom, ako aj realizované technické a ekologické opatrenia spoločných a verejných zariadení.

Pozemkové úpravy v číslach
      Počet vlastníckych parciel: 8,4 mil.
      Počet evidovaných vlastníkov pozemkov: 4,4 mil.
      Počet spoluvlastníckych vzťahov: 100,7 mil.
      Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu: 11,93
      Priemerný počet parciel na 1 vlastníka: 22,74

„Komplexné“ pozemkové úpravy
       počet ukončených: 418
       počet prebiehajúcich: 18
       počet ukončených prípravných konaní: 290
       počet prebiehajúcich prípravných konaní: 58

Jednoduché pozemkové úpravy
      počet ukončených: 91
      počet prebiehajúcich: 126
      počet ukončených prípravných konaní: 26
      počet prebiehajúcich prípravných konaní: 89