utorok 22. januára 2019

Aktuálne: Nové odpočty spotreby plynu

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o zmenách cien za dodávku plynu od 1. decembra 2018 pre regulované subjekty prinieslo tiež zmenu odpočtov spotreby.

Zmenu odpočtového cyklu zaviedol od 1. januára 2019 prevádzkovateľ distribučnej siete SPP – distribúcia (SPP-D) pre všetkých dodávateľov plynu na Slovensku. Na odberných miestach v kategórii mimo domácností sa bude odpočet spotreby vykonávať k 31. decembru daného roka. Odpočet spotreby pre všetky domácnosti sa bude vykonávať vždy k poslednému dňu v mesiaci.
„Zákazníci SPP v súvislosti s touto zmenou nemusia do SPP nahlasovať žiadne údaje. Väčšiny zákazníkov SPP by sa posun termínu odpočtov ku koncu kalendárneho mesiaca nemal dotknúť vôbec, snahou spoločnosti je pritom zabezpečiť, aby mohla zasielať vyúčtovacie faktúry svojim zákazníkom tak ako doteraz", uviedol Ondrej Šebesta. Pri asi 10 % zákazníkov SPP v prípade ktorých prevádzkovateľ distribučnej siete uskutoční odpočet spotreby koncom daného mesiaca, zašle SPP vyúčtovaciu faktúru až začiatkom nasledujúceho mesiaca. Takýmto zákazníkom SPP zašle rozpis na 10 zálohových platieb namiesto doterajších 11, pričom v mesiaci, v ktorom im bude doručená vyúčtovacia faktúra, zálohu platiť nebudú. 

Podľa hovorkyne Západoslovenskej energetiky Michaely Dobošovej sa zmena týka všetkých zákazníkov, domácností aj podnikateľov: „Odpočet pre domácnosti sa bude vykonávať vždy k poslednému dňu v mesiaci, ostatní zákazníci mimo segmentu domácností budú zaradení do jednotného vyúčtovacieho cyklu s vyúčtovaním k 31. decembru." V prípade domácností sa odpočet spotreby plynu bude vykonávať vždy ku koncu kalendárneho mesiaca. Čiže, ak mal zákazník odpočet napríklad k 18. januáru, po novom sa bude realizovať až k 31. januáru. S tým súvisí aj posun pri vystavovaní vyúčtovacej faktúry, ktorá môže byť zákazníkovi doručená s časovým posunom do 15. februára. Zákazníci nemusia v tejto súvislosti nahlasovať žiadne údaje, väčšina z nich túto zmenu ani nepocíti. V prípade zákazníkov z radov podnikateľov prichádza k väčšej zmene. Všetky odberné miesta boli zaradené do jednotného odpočtového cyklu s ročným vyúčtovaním k 31. decembru. Takýto odpočet už bol zrealizovaný k 31. decembru 2018. V závislosti od mesiaca, kedy bolo realizované vyúčtovanie doteraz, môže prísť v tejto prvej vyúčtovacej faktúre k vyšším nedoplatkom, respektíve preplatkom. Zároveň bude vystavený nový rozpis zálohových platieb na zúčtovacie obdobie od 1. januára do 31. decembra 2019. Prípadné väčšie nedoplatky, respektíve preplatky môže zákazník riešiť s našou spoločnosťou individuálne. 

Jeden z dodávateľov, spoločnosť innogy Slovensko, už odberateľom - regulovaným firmám - zaslala mimoriadne vyúčtovanie. Pre tie firmy, ktoré mali vyúčtovanie aj doteraz v januári, to nebude mať žiaden dopad. Predpokladá sa, že ostatné firmy sa budú musieť vyrovnať s väčším či menším nedoplatkom. V rámci individuálneho prístupu im v prípade výraznejšej jednorazovej finančnej záťaže ponúkne možnosť rozložiť si úhradu faktúry na splátky s výhodnejšími podmienkami. 

Upozorňujeme: Nebezpečné aktivity zamestnancov na sociálnych sieťach


Prípady prelomenia ochrany podnikových sietí rastú v posledných rokoch najviac v bežných obchodných spoločnostiach. Podľa zistení GFI Software bolo v segmente obchodných firiem iba v Spojených štátoch za prvú polovicu minulého roku zaznamenaných 309 prípadov, čo je podstatne viac ako v zdravotníckych organizáciách, verejných inštitúciách a školách. Počet útokov na firmy, hlavne malé a stredné (SMB) vzrástol v roku 2017 o 75 %.

SMB spoločnosti v poslednom čase stále častejšie čelia problémom s priepustnosťou firemného webového pripojenia. Dôvody môžu byť dva: neautorizované využívanie podnikovej siete či kybernetický útok. Jednou z hlavných príčin prelomenia bezpečnosti podnikových sietí je nepracovný prístup používateľov na firemné webové pripojenie, najčastejšie na sociálne siete. Nielenže môžu zahltiť kapacitu pripojenia, ale predovšetkým svojim správaním spôsobujú nákazu svojho PC, ktorá sa neskôr rozšíri do celej siete.

Aby tieto aktivity mohli eliminovať, musia si dnes spoločnosti jednak nastaviť adekvátnu bezpečnostnú politiku, a potom na jej podporu využiť nasledujúce spôsoby filtrovania obsahu:
- Prevencia publikovania definovaných kľúčových slov na stránky sociálnych médií.
- Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich typov súborov cez sociálne média (napr. excelovských tabuliek či databáz).
- Blokovanie prístupu na podozrivé webové stránky, predovšetkým s hernou tematikou.

„Ak majú sieťoví administrátori dnes k dispozícii iba nástroje typu meranie rýchlosti pripojenia, odozvy siete a pod., nebudú pravdepodobne schopní včas identifikovať hrozbu kybernetického útoku či neautorizovaného využitia siete“, dodal Zdeněk Bínek

Trend: Technologické inovácie v biofarmaceutickom priemysle


Spolupráca medzi regulačnými orgánmi a biofarmaceutickými spoločnosťami by sa mala zmeniť. Cieľom by mali byť inovácie s pozitívnym prínosom pre pacientov. Tomu by mali výrazne pomôcť moderné technológie, napr. na overenie pôvodu údajov by sa mohol využiť blockchain.

Uvádza sa to v aktuálnej správe O budúcnosti biofarmaceutického priemyslu, ktorú vypracovalo Centrum zdravotníckych riešení spoločnosti Deloitte. Hlavné prognózy týkajúce sa regulácie biofarmaceutického priemyslu v roku 2025 vychádzajú z toho, ako by sa mali správať regulačné orgány, pacienti a celé odvetvie. „Regulačné prostredie biofarmaceutického priemyslu je v súčasnosti čoraz zložitejšie a nejednotnejšie a má problémy udržať krok s exponenciálnymi zmenami v medicíne, vede a technológiách a zároveň ochrániť bezpečnosť pacienta", uviedla Ľubica Dumitrescu. Umelá inteligencia, robotická automatizácia procesov a tvorba prirodzeného jazyka sa stanú bežnou súčasťou klinických skúšok a celkovo spôsobia revolúciu v produktivite. Zjednodušia sa tak procesy, čo umožní regulačným orgánom rýchlejšie vykonávať kontrolu a získať spätnú väzbu. Údaje získané mimo klinických skúšok povedú k vytvoreniu nových rámcov dôkazov.

Podľa Dumitrescu biofarmaceutické spoločnosti musia zmeniť prístup k regulácii a vytvoriť nové, súčinnejšie prostredie. Pozornosť biofarmaceutických spoločností sa bude sústreďovať na pacientov, ktorí sa budú v plnej miere podieľať na navrhovaní predpisov. Regulačné oddelenia jednotlivých biofarmaceutických spoločností už nebudú plniť len podpornú funkciu pre biznis, ale stanú sa plnohodnotnými strategickými biznis partnermi pre ostatné oddelenia. Zosúladenie regulácie na medzinárodnej a národnej úrovni bude mať pozitívny vplyv na celkovú harmonizáciu regulácie. Užšou spoluprácou medzi regulačnými úradmi vzniknú dohovory o zdieľaní údajov. Dôležitá bude aj spolupráca medzi regulačnými orgánmi a odvetvím. Medzi sebou budú zdieľať údaje v reálnom čase a regulačný prístup tak bude vychádzať priamo z výsledkov.

pondelok 21. januára 2019

SR: Uvoľňovanie frekvenčného pásma pre 5G

Podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 2017/899 musí Slovenská republika umožniť využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. Frekvencie z pásma 700 MHz sa budú využívať najmä na budovanie mobilných sietí piatej generácie (5G). Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb preto zverejnil oznam o zámere vykonať zmenu v existujúcich terestriálnych prevádzkových povoleniach vydaných pre Towercom.

Aj po vykonaných zmenách zostane doterajší rozsah digitálneho pozemského TV vysielania zachovaný. Všetky zainteresované strany vrátane spotrebiteľov a používateľov môžu vyjadriť svoje stanoviská k navrhovaným zmenám do 18. februára 2019. Úrad už intenzívne komunikoval o predčasnom uvoľnení frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz. Spoločnosť aktuálne frekvencie používa v 1. – 4. celoplošnej digitálnej televíznej sieti (MUXe). Úrad tiež vypracoval plán zmeny terestriálnych prevádzkových povolení, ktorý spočíva v zmene pridelených frekvencií tak, aby bolo riadne a včasne zabezpečené splnenie povinnosti vyplývajúcej z článku 1 ods. 1 Rozhodnutia (EÚ) 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 694 – 790 MHz v Európskej únii.

Slovenská republika v zmysle požiadaviek článku 1 ods. 1 Rozhodnutia (EÚ) 2017/899 do 30. júna 2020 umožní využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. Frekvencie z pásma 700 MHz sa budú využívať najmä na budovanie mobilných sietí piatej generácie (5G). Členské štáty EÚ mali povinnosť do 31.12.2017 uzavrieť všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií v rámci EÚ. RÚ v roku 2017 uzavrel všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií so všetkými susednými krajinami (Česká republika, Poľská republika, Rakúska republika, Maďarská republika a Ukrajina), čím naplnil požiadavky čl. 1 ods. 2 Rozhodnutia (EÚ) 2017/899. Bez uzavretia týchto dohôd by Slovensko nemohlo prideliť frekvencie z pásma 700 MHz pre budovanie sietí piatej generácie (5G).

EU: Zvýšenie dôveryhodnosti schvaľovacieho postupu pre pesticídy


Europoslanci sa v nelegislatívnom uznesení zhodli na tom, že verejnosť by mala mať prístup k štúdiám predloženým v rámci konaní o schvaľovaní pesticídov. Sprístupnené by mali byť aj všetky podporné dokumenty, údaje a informácie vzťahujúce sa na žiadosť o autorizáciu.

Žiadatelia by počas konania mali povinne zaregistrovať do verejného registra všetky regulačné štúdie, ktoré budú realizované. Stanoviť by sa tiež mal časový priestor na pripomienky, počas ktorého by mohli zainteresované strany predložiť ďalšie existujúce údaje s cieľom zohľadniť všetky relevantné informácie pred prijatím rozhodnutia, dodáva schválený text. Parlament vyzval Európsku komisiu, aby predložila opatrenia na účinnú ochranu zraniteľných skupín s cieľom bezodkladne a bez výnimky ukončiť používanie pesticídov na dlhé vzdialenosti v blízkosti, škôl, zariadení starostlivosti o deti, detských ihrísk, nemocníc, pôrodníc a opatrovateľských zariadení. Uznesenie požaduje lepšie monitorovanie pesticídov po ich uvedení na trh. Vyzýva tiež Európsku komisiu, aby vypracovala epidemiologickú štúdiu o skutočných vplyvoch prípravkov na ochranu rastlín na ľudské zdravie. Parlament tiež žiada systematické preskúmanie všetkých dostupných štúdií týkajúcich sa karcinogenity glyfozátu a stanovenie maximálnych hladín rezíduí pre pôdu a povrchovú vodu.

Uznesenie si všíma obavy vyplývajúce z existujúceho práva žiadateľov vybrať si členský štát, ktorý bude spravodajcom pri podaní žiadosti o schválenie účinnej látky, a teda ktorý vypracuje návrh hodnotiacej správy a predloží ju Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Tento postup sa totiž môže javiť ako netransparentný a vykazovať známky potenciálneho konfliktu záujmov. Parlament preto vyzval Európsku komisiu, aby žiadosť o obnovu autorizácie neprideľovala členskému štátu, ktorý bol zodpovedný za predchádzajúce hodnotenie daného pesticídu. Poslanci tiež požadujú väčšiu transparentnosť pri prijímaní rozhodnutí o autorizovaní pesticídov prostredníctvom podrobných zápisníc z rokovaní a zverejňovania výsledkov hlasovania v orgánoch, ktoré majú konečné slovo v procese posudzovania pesticídu.

Európsky parlament zriadil Osobitný výbor pre postup únie pre povoľovanie pesticídov (PEST) v nadväznosti na spory týkajúcich sa opätovnej autorizácie glyfozátu - účinnej látky používanej v prípravkoch na ochranu rastlín. Stalo sa tak 6. februára 2018, teda deväť rokov po prijatí nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín.

SR: Register zbraní a streliva


Ministerstvo vnútra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti Register zbraní a streliva, ktorej cieľom je vytvorenie Informačného systému pre oblasť zbraní a streliva, elektronizáciu príslušných procesov a zavedenie elektronických služieb pre občanov a podnikateľov.

Zámerom je, aby sa k tomuto strategickému dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie aj ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy. Predkladaná štúdia MV SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra umožní plnú informatizáciu v agende zbraní a streliva. Zavedením informačného systému sa výrazne zjednodušia procesy obsluhy občanov a podnikateľov. IS Zbrane a strelivo  bude predstavovať moderný a komplexný informačný systém, napĺňajúci stanovené architektonické princípy a bude integrovaný s centrálnymi komponentmi podľa referenčnej architektúry.

Hlavným cieľom projektu je:
- zavedenie plne elektronických služieb a obojstrannej elektronickej komunikácie medzi občanmi, podnikateľmi a štátnou správou,
- odstránenie manuálnych úkonov, papierovej evidencie,
- zvýšenie kvality údajov a s tým súvisiaca schopnosť analyzovať údaje a prijímať informované rozhodnutia.

Štúdia uskutočniteľnosti sa zameriava aj na posúdenie výhodnosti, alternatív, podmienok a vytvorenie predpokladov pre optimalizáciu činností štátnej správy. Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti možno zasielať do 21.januára 2019 prostredníctvom formulára zverejneného na webstránke ministerstva na adresu suit@minv.sk.