piatok 23. februára 2018

e-Bezpečnosť: Až 70% párov zdieľa medzi sebou prístupové heslá

Pre štvrtinu je bežným štandardom, že majú neobmedzený prístup do mobilu alebo tabletu svojej polovičky a pravidelne kontrolujú každú novú aktivitu.  

V prieskume Kaspersky Lab zameraný na sledovanie správania sa partnerov v súvislosti s ich digitálnymi aktivitami až osem z desiatich respondentov zastávalo názor, že páry by mali mať súkromný priestor tak v off-line ako aj on-line svete. Na druhej strane pre 70% z nich má vzťah oveľa vyššiu hodnotu ako súkromie. To zrejme vysvetľuje, prečo sa rovnako 70% párov priznalo k  vzájomnému zdieľaniu prístupových hesiel alebo PIN kódov do svojich zariadení či k on-line účtom.

Až 26% má v zariadení svojho partnera uložené súbory intímneho charakteru, napríklad textové správy (14%), fotografie (12%) alebo dokonca videá (11%). Týka sa to aj ďalších citlivých informácií finančného charakteru (11%) alebo pracovných záznamov (11%). Kým trvá vzťah, táto otvorenosť je prirodzená. Problémy však môžu nastať po rozpade vzťahu, čo potvrdili aj výsledky prieskumu. Až 12% z tých, ktorí prežili rozchod sa priznalo k tomu, že z pomsty zverejnili on-line súkromné či intímne informácie o expartnerovi. Rovnako 12% zámerne poškodilo, alebo chcelo poškodiť zariadenie svojho bývalého, 21% sa priznalo k špehovaniu partnera cez on-line účty, ku ktorým poznali prístupové údaje. V ohrození sú aj finančné úspory – 10% respondentov v prieskume sa priznalo, že po rozchode obrali svojho ex o peniaze, ku ktorým sa dostali on-line.

Muži sa ukázali ako pomstychtivejší - 17% zverejnilo z pomsty súkromné informácie o svojej bývalej oproti 7% žien. Rovnako aj vypočítavejší - 17% mužov zneužilo informácie od expartnerky vo svoj prospech v porovnaní s 8% žien. Ženy boli oveľa aktívnejšie pri zbavovaní sa všetkých spomienok, vrátane vymazania informácií týkajúcich sa ich expartnera. Viac ako muži sa venujú špehovaniu expartnera na sociálnych sieťach. 

EU: Jednoduchšie obchodovanie s energiami

Výbor Európskeho parlamentu pre výskum a energie schválil novú legislatívu, ktorá zjednoduší obchodovanie s energiami v rámci trhu Európskej únie. 

Európska únia dovezie ročne energie za vyše 350 miliárd eur. Veľká časť z týchto peňazí by sa mohla ušetriť, keby mohli členské štáty voľne obchodovať so svojimi prebytkami. Navrhovaná legislatíva to umožní a otvorí priestor na vznik nového trhu s energiami v rámci Európskej únie. Vďaka tomu sa znížia jej ceny pre firmy aj pre domácnosti. Ide o ďalší krok k budovaniu funkčnej Energetickej únie.

Europoslanci tiež navrhujú posilniť ochranu spotrebiteľov pri riešení nedostatku energie v členských štátoch Európskej únie a navrhujú niekoľko opatrení:
- V každej krajine EÚ by mal byť dostupný porovnávací nástroj, ktorý by zobrazoval a stanovoval sadzby od všetkých dodávateľov s nestranným algoritmom, nezávislým od dodávateľov.
- Spotrebitelia by mali mať možnosť odstúpiť od zmluvy bez toho, aby čelili sankciám a už na prvej strane by mal byť uvedený súhrn kľúčových podmienok.
- Do januára 2022 by prechod k inému dodávateľovi nemal trvať dlhšie než 24 hodín.

Účty by mali zobrazovať skutočné množstvo spotrebovanej energie, dátum splatnosti platby, kontaktné údaje spoločnosti, ako aj pravidlá týkajúce sa sprostredkovania poskytovateľa a riešenia sporov.  

Novinka: Zmeny v elektronických schránkach

Od 22. 02. 2018 je na portáli slovensko.sk dostupný upravený vizuál schránky spolu s novou funkciou umožňujúcou hromadné preberanie notifikácií o doručení. Uvedené zmeny boli zapracované len do novej verzie elektronických schránok. 

Aktuálne sú elektronické schránky dostupné v kontrastnejšej verzii, ktorá bola navrhnutá v súvislosti s prispôsobovaním vizuálu schránok pre zrakovo znevýhodnených. Nasadené úpravy dizajnu sú viditeľné najmä v zozname správ (lepšie farebné odlíšenie prečítaných/neprečítaných správ, farebné zvýraznenie stavu správy, plynutia lehôt). Menšími zmenami a úpravami prešli aj niektoré štýly a veľkosti písma.

Zároveň bola v elektronických schránkach fyzických a právnických osôb sprístupnená funkcia slúžiaca na hromadné preberanie doručeniek. Pri doručovaní rozhodnutí do vlastných rúk sa obsah elektronickej správy sprístupní používateľovi elektronickej schránky až po prevzatí notifikácie o doručení prostredníctvom zadania BOK kódu. Doposiaľ bolo prevzatie elektronických rozhodnutí doručovaných do vlastných rúk možné len po jednom, autorizovaním konkrétnej notifikácie o doručení príslušného rozhodnutia. Využitím novej funkcie hromadného prevzatia doručeniek môžu teraz používatelia prevziať  a autorizovať všetky prijaté notifikácie o doručení v schránke jednoduchšie. 

SASS: Úspešný rok kolektívneho investovania

Celkový majetok v podielových fondoch a riadených portfóliách pod správou členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) k 31.12.2017 dosiahol 9,06 miliárd Eur.

V rámci celkového majetku pod správou narástol aj objem majetku v samotných otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR aj ďalší rok na historicky najvyššiu hodnotu 8,31 miliárd Eur, čo znamenalo solídny rast o 14,4% oproti koncu roku 2016. Najvyšší podiel, (40,2%) pripadá na zmiešané fondy. Viac ako 22% z celkových aktív v podielových fondoch tvoria dlhopisové fondy, 14,9% realitné fondy, 12,5% akciové fondy a 7,4% tvoria aktíva fondov krátkodobých investícií. Ide o historické rekordy kolektívneho investovania na Slovensku, výsledok niekoľko rokov pokračujúcej dôvery podielnikov v trh kolektívneho investovania a finančné trhy všeobecne. Táto dôvera bola vyjadrená aj rastom čistých predajov otvorených podielových fondov počas celého roka 2017. Najvyššie čisté predaje smerovali do zmiešaných fondov (581,6 mil. Eur), do realitných fondov (173,2 mil. Eur) do akciových fondov (62,2 mil. EUR). Naopak najväčší odlev finančných prostriedkov sme zaznamenali vo fondoch krátkodobých investícií (-88,8 mil. EUR).

Celkový objem čistých predajov za celý rok 2017 bol 703,5 milióna Eur. Celková ustálená dynamika rastu spravovanej hodnoty majetku ako aj nových investícií do otvorených podielových fondov bola odrazom rastu hodnoty jednotlivých tried aktív na svetových finančných trhoch aj odrazom záujmu a dôvery obyvateľstva v sektor kolektívneho investovania v SR. K tomu sa snaží prispieť tiež SASS podporovaním transparentnosti informovania verejnosti aj silným samoregulačnými aktivitami k svojim členom. V priebehu roku 2017 sa asociácia významne spolupodieľala na tvorbe národnej aj európskej legislatívy regulujúcej finančné trhy.

Slovenská asociácia správcovských spoločností v súčasnosti združuje 20 spoločností z oblasti kolektívneho investovania, ktoré na slovenskom trhu ponúkajú 648 otvorených podielových fondov. 

štvrtok 22. februára 2018

SR: Návrat odborníkov zo zahraničia

V roku 2017 ponúkli verejné inštitúcie v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia 33 pracovných pozícií a na Slovensko sa vrátilo 5 špičkových odborníkov. Stále zostáva otvorená možnosť prijatia ďalších 13 odborníkov.

Informácie o stave implementácie podpornej schémy predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na rokovanie vlády SR. Ministerstvo má záujem o ďalšie fungovanie podpornej schémy, pričom by mala obsahovať nové, jasnejšie nastavenia, ktorými sa odbúra prípadná administratívna záťaž. Snahou bude tiež zjednodušiť spôsob uchádzania sa o pozície Slovákmi pôsobiacimi v zahraničí. Mohlo by ísť predovšetkým o úpravu podmienok, ktoré musia spĺňať uchádzači o podporu v rámci schémy (napr. o odstránenie podmienky, že uchádzač nesmel mať žiaden pracovnoprávny vzťah v SR počas troch rokov pred podaním žiadosti o podporu zo schémy), ako aj niektorých ďalších procesov.

Na podporu návratu odborníkov zo zahraničia je vyčlenených ročne jeden milión eur do roku 2018. Štát takto motivuje absolventov vysokých škôl v zahraničí či expertov, ktorí pôsobia v cudzine, aby sa vrátili späť na Slovensko. Absolventi prestížnych zahraničných škôl, ktorí majú menej ako 40 rokov a v posledných troch rokoch u nás nepracovali, sú motivovaní sumou 10.000 eur. Slováci, ktorí pracujú na vedúcej alebo inej významnej pozícii v zahraničí vyše 10 rokov, môžu dostať až 50.000 eur. Peniaze im majú poslúžiť napríklad na náklady spojené s presťahovaním či na kompenzáciu nefinančných strát ako prerušenie sociálnych väzieb. Zo zahraničia sa zatiaľ vrátilo 6 mladých odborníkov a 7 expertov.  

Aktuálne: Menšia byrokracia už tento rok

Vláda SR schválila nový zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii). 

Tento zákon zruší povinnosť úradov pýtať od občanov a podnikateľov výpis a odpis z registra trestov, ako aj výpisy z katastra nehnuteľností, obchodného registra a živnostenského registra.  Účinnosť nadobudne od 1. júla tohto roka, zmení 167 zákonov, 68 vyhlášok a 8 opatrení a 12 nariadení vlády, ktoré hovoria o tom, že tieto výpisy v papierovej forme musia občania a podnikatelia predkladať. Úrady si ich vďaka registrom, ktoré budú mať k dispozícií, budú vedieť skontrolovať v reálnom čase. Ľudia vďaka tomu ušetria 13 miliónov eur len na poplatkoch, čase a cestovných nákladoch.

V roku 2017 si vyžiadali občania a podnikatelia v papierovej forme 348.680 výpisov z listu vlastníctva, 280.325 výpisov z obchodného registra, 67.690 výpisov zo živnostenského registra a 316.130 výpisov a odpisov z registra trestov. Hoci v obchodnom alebo súkromnom styku ešte tieto výpisy môžu byť vyžadované, štát a verejná správa ich už pýtať od občanov nebudú môcť. V prípade, že sa tak stane, organizáciám bude hroziť pokuta podľa zákona o e-Governmente. Na začiatku bude úradom pomáhať v zavádzaní integrácií či prechodných riešení, avšak následne aj  dohliadať na to, ako budú svoje povinnosti plniť úrad vicepremiéra. Plánuje  rokovať aj s komerčným sektorom, ktorý takéto výpisy stále vyžaduje.

Trend: Atramentové tlačiarne vytláčajú laserové

V Európe pretrvávajú mylné predstavy o technológií laserovej tlače, pritom ale rastú očakávania v oblastiach ochrany životného prostredia, nákladov a výkonnosti, čo prináša nové príležitosti pre atramentové tlačiarne. 

Podľa on-line prieskumu Epson 74% manažérov s rozhodovacími kompetenciami a influencerov v európskych firmách volí atramentové tlačiarne, ak majú dostatok informácií o výhodách tlačovej technológie  (názory vyše 8.000 profesionálov z 21 európskych krajín, vrátane Slovenska). Stále pretrváva veľa mylných predstáv o tom, aká technológia je výkonnejšia, najmä v súvislosti s odpadom a produktivitou. Len 7% respondentov vedelo, že atramentová tlačiareň podává vyšší výkon vo všetkých piatich testovaných oblastiach: odpad, produktivita, rýchlosť, emise CO2 a spotreba energie.

V európskom regióne 3 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko) z odpovedí respondentov vyplýva, že napriek predsudkom by sa veľká väčšina (76% opýtaných) rozhodla pre firemnú atramentovú tlačiareň, pokiaľ by boli obmedzovaní reálnymi možnosťami tlače. Väčšina respondentov (74%) sa mylne domnievala, že laserová tlačiareň produkuje menej CO2 a 61% respondentov sa mylne domnievalo, že laserová tlačiareň produkuje menej odpadu ako atramentová tlačiareň. Okrem toho 77% opýtaných nesprávne predpokladalo, že laserová tlačiareň prináša vyššiu produktivitu vďaka kratšom čase údržby a menšiemu množstvu prestojov pri tlači.

Atramentové tlačiarne získavajú čoraz silnejšie postavenie na trhu, podľa analytikov IDC môžeme očakávať, že ich sektor v západnej Európe do roku 2020 porastie rýchlosťou 10,2% (CAGR). V Európe pracovné štandardy súvisia aj so spoločenskou zodpovednosťou firiem (vrátane environmentálnych a sociálnych atribútov). Výhody atramentových tlačiarní sú mimoriadne dôležité pre veľké korporácie, ktoré vnímajú rastúcu potrebu zaistiť každoročnú súlad s normami pre nefinančné výkazy tak v EÚ ako aj v ostatných častiach sveta. Existujúce národné politiky často nedokážu zaistiť udržiavanie otepľovania pod dva stupne Celsia definované v Parížskej klimatickej dohode. Splnenie mezinárodných cieľov bude vyžadovať, aby najmä obchodná komunita preukázala, že plní potreby globálnych kritérií, akými sú ciele udržateľného rozvoja. 

Radíme: Získajte príspevok až 1.750 €

Domácnosti, ktoré plánujú využívať slnečnú energiu na ohrev vody, majú v tomto roku opäť šancu získať finančný príspevok z projektu Zelená domácnostiam financovaného z európskych fondov. 

Jednou z najväčších výhod solárnych kolektorov je podľa Erika Chabrečeka, že dokážu domácnosti ročne ušetriť až 70% nákladov na ohrev teplej vody a na rozdiel od fotovoltických panelov im stačí menšia plocha na streche. Dajú sa inštalovať prakticky na celom území Slovenska bez ohľadu na to, či žijete na juhu či na Orave. Rozdiel medzi najchladnejšími a najteplejšími regiónmi v dopadajúcom množstve slnečnej energie je približne len 15%.

Účinnosť solárnych kolektorov závisí od nasmerovania na svetovú stranu, od ročného obdobia a od sklonu plochy, na ktorú dopadajú slnečné lúče. Počas leta, kedy je slnečné žiarenie pomerne veľké, je možné prakticky úplne zohrievať vodu slnkom. Kolektory  však spoľahlivo pracujú i pri teplotách pod nulou. Stačí, ak je slnečný deň a vyrábajú teplo aj v zime.