štvrtok 18. januára 2018

Spyware: Skygofree - sledovací malvér zameraný na mobilné zariadenia

Špionážny malvér sa šíri cez webové stránky imitujúce oficiálne weby mobilných operátorov. Ide o sofistikovaný, viacstupňový spyware, ktorý dovoľuje útočníkovi získať plnú kontrolu nad infikovaným zariadením. 

V súčasnosti je schopný odpočúvať všetky konverzácie a šumy v okolí zariadenia v momente, keď sa ocitne na špecifickom mieste (odpočúvanie založené na polohe). Medzi jeho ďalšie unikátne funkcie patrí využívanie tzv. služieb dostupnosti (Accessibility Services) na nelegálne získanie obsahu z WhatsApp konverzácií ako aj schopnosť pripojiť napadnuté zariadenie do Wi-Fi siete kontrolovanej útočníkmi. Je tiež schopný vytvárať fotografie a natáčať videá, zachytávať telefónne záznamy, SMS správy, určovať polohu tzv. geolokáciu, kradnúť záznamy udalostí z kalendárov či cenné informácie pracovného alebo obchodného charakteru uložené v pamäti zariadenia. Voči špeciálnej funkcii Androidu na vypnutie nečinných aplikácií používa mechanizmus s falošnými notifikáciami o aktualizácii, a tak ostáva aktívny aj po automatickom vypnutí obrazovky. Podľa najnovších zistení sa útočníci zamieravajú už aj na používateľov Windows.

Väčšina falošných webových stránok využívaných na šírenie tohto spywaru bola zaregistrovaná v roku 2015, kedy prebiehala podľa telemetrických zistení Kaspersky Lab najaktívnejšia distribučná kampaň. Najnovšia doména bola zaregistrovaná len nedávno – v októbri 2017, čo svedčí o tom, že útočníci v kampani pokračujú. Z analyzovaných dát bolo identifikovaných niekoľko obetí, všetky pochádzali z Talianska. Experti odhalili 48 rôznych príkazov, ktoré môžu byť implementované útočníkmi, čo im umožňuje maximálnu flexibilitu použitia. Kaspersky Lab detetekovalo Skygofree verzie pre Android ako HEUR:Trojan.AndroidOS.Skygofree.a andHEUR:Trojan.AndroidOS.Skygofree.b a Windows vzorky ako UDS:DangerousObject.Multi.Generic. 

Trend: Dôchodky na účty

Sociálna poisťovňa zaznamenala minulý rok doteraz najvyšší počet dôchodkov poukázaných na bankové účty oproti dôchodkom vyplateným v hotovosti.  

Na bankové účty dôchodcov tak Sociálna poisťovňa zaslala 956.054 dôchodkov a v hotovosti 406.317. Ide nielen o poistencov, ktorí v danom roku dosiahli dôchodkový vek a dali si dôchodok vyplácať na svoj bankový účet, ale aj dôchodcov, ktorí sa rozhodli zmeniť spôsob vyplácania dôchodku v prospech bezpečnejšej alternatívy, ktorou je účet v banke.

Najviac takýchto zmien Sociálna poisťovňa zaznamenala v marci 2017 (5.741) a vo februári (5.620). Začiatok kalendárneho roka je pravidelne obdobím, keď sa dôchodcovia pre takéto zmeny rozhodujú častejšie. V roku 2017 Sociálna poisťovňa dostala spolu 52.401 žiadostí o výplatu dôchodku na účet v banke a podobnú zmenu.

Upozorňujeme: Nová nebezpečná kozmetika

Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém EÚ pre nepotravinárske výrobky) pribudlo oznámenia od kontrolných orgánov v Nórsku, v Nemecku a v Taliansku. Nebezpečné výrobky sa ale môžu vyskytovať aj v Slovenskej republike. 

V lepidle na umelé nechty Sheba Nails brush on Resin
(značka: Sheba Nails, výrobná dávka: Lot nr. 0316) z USA bolo zistené prekročené množstvo hydrochinónu, čo môže spôsobiť kožné alergie.

Výrobok na bielenie pokožky Lightening Beauty Lotion (značka: BSQ/Caro bright+, výrobná dávka: Lot: L 16351A, čiarový kód: 8 713887000088)  obsahuje v nadmernom množstve 2,66 g/100 g látku kojic acid, čím by sa aplikovala na veľký povrch pokožky.

Vo viacerých farbách na tetovanie boli zistené látky, ktoré patria medzi aromatické amíny, a tie vo farbách na tetovanie nesmú byť: Bright Red (značka: Intenze, výrobná dávka: SS241) z USA s Anisidine 31 mg.kg-1, Dark Red (značka: Eternal Ink, výrobná dávka: 11.06.15) z USA s Anisidine (18 mg.kg-1 ) ako aj Lighting Yellow (značka: Eternal Ink, výrobná dávka: 16488) z USA s Anisidine (97 mg.kg-1 ) a Toluidine (126 mg.kg-1). 

EU: Celoeurópska stratégia pre plasty

Európania každoročne vyprodukujú 25 miliónov ton plastového odpadu, z ktorého sa len niečo menej než 30% zozbiera na recykláciu. Plasty tvoria vo svete až 85% odpadu na plážach. Ako mikroplasty, ktorých účinok na zdravie občanov nepoznáme, sa vzduchom, vodou a jedlom dokonca dostávajú do pľúc aj na stôl. 

Nová celoúnijná stratégia pre plasty má zmeniť spôsob, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú. Cieľom je chrániť životné prostredie a súčasne položiť základy hospodárstva plastov, kde sa pri ich navrhovaní a výrobe plne zohľadňujú potreby opätovného použitia, opráv a recyklácie a vyvíjajú sa udržateľnejšie materiály. Podľa nových plánov budú všetky plastové obaly na trhu EÚ do roku 2030 recyklovateľné, spotreba jednorazových plastov sa zníži a zámerné používanie mikroplastov sa obmedzí.

Tento prístup prinesie nové príležitosti pre inovácie, konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest. Spolu so stratégiou pre plasty Európska komisia prijala monitorovací rámec, ktorý sa skladá zo súboru 10 kľúčových ukazovateľov vzťahujúcich sa na každú fázu cyklu, ktorými sa na národnej a únijnej úrovni bude merať pokrok v prechode na obehové hospodárstvo.

Európska únia v rámci novej stratégie:
Dosiahne, aby sa recyklácia podnikom vyplácala: Vypracujú sa nové pravidlá týkajúce sa balenia. S narastajúcim zberom plastov ako aj s lepším a štandardizovaným systémom separovaného zberu a triedenia odpadu v celej EÚ by mali vzniknúť vylepšené recyklačné zariadenia s väčšou kapacitou. Ušetrí sa tak približne sto eur na zozbieranú tonu odpadu. Takisto to bude pridanou hodnotou pre konkurencieschopnejší a odolnejší priemysel plastov.

Zníži objem plastového odpadu: Európske právne predpisy už viedli k podstatnému zníženiu používania plastových tašiek vo viacerých členských štátoch. Nové plány sa teraz sústredia na ďalšie jednorazové plasty a rybolovný výstroj, na podporu národných informačných kampaní a na určenie rozsahu nových celoúnijných pravidiel, ktoré sa na základe konzultácie so zainteresovanými stranami a dôkazov majú predložiť v roku 2018. Komisia takisto prijme opatrenia na používanie mikroplastov vo výrobkoch a určí označenia pre biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty.

Zastaví znečisťovanie morí odpadom: Opatrenia podľa nových pravidiel o prístavných zberných zariadeniach sa zamerajú na morský odpad z morských zdrojov. Ich cieľom bude dosiahnuť, aby sa odpad vyprodukovaný na lodiach alebo zhromaždený na mori voľne neodhadzoval, ale vracal na pevninu a tam náležite spracoval. Pamätá sa aj na opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia prístavov, lodí a príslušných orgánov.

Bude stimulovať investície a inovácie: Komisia bude orgány členských štátov a európske podniky usmerňovať v tom, ako plastový odpad minimalizovať pri zdroji. Podpora inovácií stúpne s ďalšími 100 miliónmi EUR na financovanie vývoja inteligentnejších a recyklovateľnejších plastových materiálov, ktorými sa procesy recyklácie zefektívnia a umožní sa sledovanie a odstraňovanie nebezpečných látok a kontaminantov z recyklovaných plastov.

Bude podnecovať zmenu vo svete: Rozvinie sa tiež spolupráca s partnermi z celého sveta na návrhoch globálnych riešení a vypracovaní medzinárodných noriem.

Zainteresované strany sa do 12. februára 2018 môžu zapojiť do prebiehajúcej verejnej konzultácie. Komisia začne pracovať na revízii smernice o obaloch a odpadoch z obalov a pripravovať usmernenia k separovanému zberu a triedeniu odpadu, ktoré sa majú vydať v roku 2019. Stratégia pre plasty takisto citeľne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a k naplneniu Parížskej dohody. 

streda 17. januára 2018

Výzva: Frekvencie v pásme 10 GHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejnil výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) formou elektronickej aukcie v okresoch: Stará Ľubovňa, Šaľa, Turčianske Teplice. Určené sú na prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete. 

Predmetom výberových konaní sú tri frekvenčné bloky, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne. Účastníci sa môžu uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov. Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Úrad stanovil najnižšie podanie za ponúkané frekvenčné bloky vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý ponúkaný frekvenčný blok 550 EUR. Ponuka do výberového konania musí byť doručená do podateľne úradu osobne alebo poštou najneskôr do 31.01.2018 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky vo výške 600 EUR, ktorá musí byť pripísaná na účte pred uplynutím lehoty určenej na predloženie ponuky do výberového konania.

Výberová komisia vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak ich predložená ponuka nesplní, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. Úrad pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka spĺňa požiadavky uvedené vo výzve. Z aukcie vylúči tiež účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok podľa zákona o elektronických komunikáciách. Výberové konanie formou elektronickej aukcie bude zrušené, ak do aukcie postúpi len jeden účastník výberového konania.   

EU: 169 miliónov EUR na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov

Európska komisia zverejnila výzvy na predloženie návrhov programov na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov EÚ na celom svete. Na spolufinancovanie programov je k dispozícii o 27 miliónov viac ako v roku 2017. 

Dve tretiny finančných prostriedkov sú vyhradené na propagáciu potravinových výrobkov EÚ v krajinách mimo EÚ, predovšetkým v krajinách s veľkým potenciálom na zvýšenie vývozu agropotravinárskych výrobkov, akými sú Kanada a Japonsko, Čína, Mexiko a Kolumbia. V rámci EÚ by sa mal klásť dôraz na informovanie spotrebiteľov o rôznych systémoch a značkách kvality EÚ (zemepisné označenia alebo ekologické výrobky). Financovanie jednotlivých odvetví bude zamerané na podporu udržateľného chovu vrátane oviec a kôz. Boli vyčlenené aj dodatočné prostriedky na kampane zamerané na podporu zdravého stravovania a konzumáciu ovocia a zeleniny.

Kto sa o tieto prostriedky môže uchádzať? Výzva na predkladanie návrhov umožňuje žiadať o finančné prostriedky širokej škále organizácií, akými sú zväzy jednotlivých odvetví, organizácie výrobcov a potravinárske orgány zodpovedné za propagačné aktivity. Takzvané jednoduché programy môže predložiť jedna alebo viac organizácií z jednej krajiny EÚ, kombinované programy môžu predložiť aspoň dve vnútroštátne organizácie z aspoň dvoch členských štátov, resp. jedna či viacero európskych organizácií. Súvisiace kampane prebiehajú väčšinou tri roky. Programy môžu zahŕňať širokú škálu tém od všeobecných kampaní o zdravom stravovaní až po konkrétne trhové sektory.

Návrhy je potrebné predložiť cez portál EK do 12. apríla 2018. Komisia ich posúdi a na jeseň oznámi príjemcov. Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny EÚ CHAFEA poskytuje niekoľko nástrojov, ktoré žiadateľom pomôžu predložiť návrhy. Viac podrobností bude k dispozícii počas série „informačných dní“ konajúcich sa na rôznych miestach EÚ, prvý z nich sa uskutoční 31. januára v Bruseli. 

Trend: Influenceri sú sledovaní najmä zo zvedavosti

Na Slovensku sa na sledovanie aj podľa najnovšieho výskumu Nielsen Admosphere Slovakia stále najčastejšie využíva Facebook. 

Podľa prieskumu päťsto respondentov z internetovej populácie Slovenského národného panela starších ako 15 rokov je pre Slovákov top sociálnou sieťou, na ktorej najčastejšie sledujú zdieľaný obsah Facebook – hlásia sa k tomu dve tretiny oslovených, na druhom mieste je to YouTube (40%) a na treťom Instagram (29%). Najmenej využívanou sociálnou sieťou na tento účel je momentálne Snapchat (4%). A 26% respondentov influencerov na sociálnych sieťach nesleduje vôbec.

Aké dôvody na sledovanie na sociálnych sieťach ľudia najčastejšie uvádzajú? Vedie sledovanie „zo zvedavosti“ (47%),  42% opýtaných sa páčia fotky, ktoré zdieľajú a 41% ich sleduje preto, že sa vyjadrujú k témam, ktoré ich zaujímajú. Výskum zisťoval aj to, čo prípadne používateľom, ktorí influencerov sledujú, na ich príspevkoch prekáža: u 47% je  reklama, 41% sa nepáči, keď sú príspevky neúprimné a 30% odradia fotky, z ktorých je zjavné, že nezachytávajú reálny život osobnosti, porovnateľný počet opýtaných označilo za problém aj fotky, ktoré sú príliš retušované.

Podľa prieskumu iba 39% sledovateľov si už niekedy vyhľadalo viac informácií o téme spomenutej v príspevku influencera, 28% sa po vzhliadnutí príspevku zúčastnilo nejakej kultúrnej akcie a 23% si vyhľadalo informácie o propagovanom produkte. 

SR: Rast miezd najvýraznejší od roku 2010

Podľa analýzy Platy.sk priemerná základná mzda na Slovensku predstavovala v minulom roku 980 eur v hrubom. Oproti roku 2016 je to o 60 eur v hrubom viac. 

Medziročný rast priemernej základnej mzdy predstavoval podľa portálu 6,6% - ide o základný a nie celkový priemerný plat, teda o priemernú mesačnú mzdu, do ktorej sa nezapočítavajú odmeny či iné finančné bonusy. Analýza tiež ukázala, že desatina zamestnancov na Slovensku zarábala v minulom roku menej ako 561 eur v hrubom. Naopak najlepšie zarábajúca desatina zamestnancov mala základný hrubý plat vyšší než 1.567 eur. Medián v roku 2017 predstavoval sumu 900 eur. To znamená, že presne polovica Slovákov mala základnú mzdu nižšiu. Portál taktiež vyčíslil 1. kvartil na 699 eur v hrubom. To znamená, že až štvrtina zamestnancov u nás má základný plat nižší ako spomínaná suma.

Základné platy rástli najrýchlejšie v Nitrianskom a Trnavskom kraji (v oboch o vyše 8%), za nimi skončil Košický kraj, kde oproti roku 2016 narástli mzdy o 7,4%. Základná mzda stúpla v každom regióne o vyše 5%. Najpomalšie rástli zárobky percentuálne v hlavnom meste a okolí. Je to však logické, keďže v tomto kraji sú platy v porovnaní so zostatkom Slovenska výrazne vyššie. Z tohto dôvodu aj vyšší nárast absolútnej hodnoty predstavuje podielovo nižšie číslo.

Regionálne rozdiely sú vidieť najmä na rozložení pracovníkov do mzdových pásiem. Kým 31%  zamestnancov  v Prešovskom kraji nezarobí viac ako 650 eur v hrubom, v Bratislavskom kraji je to iba 5% pracovníkov. Zaujímavú štatistiku možno vidieť taktiež pri zmapovaní podielu zamestnancov so základným platom, ktorý je vyšší než 2.000 eur. V hlavnom meste a okolí má takúto sumu k dispozícií 12,3%, v Prešovskom kraji je to iba 1,7% pracovníkov.