piatok 19. októbra 2018

SR: Elektronické verejné obstarávanie


Od 18. októbra 2018 je na Slovensku dostupná nová (modernizovaná) verzia Informačného systému EVO, ktorý zastrešuje Úrad pre verejné obstarávanie SR.

Nová verzia informačného systému pre verejné obstarávanie umožňuje, aby sa do aukcie a zákazky autentifikovali subjekty už cez eID kartu (občiansky preukaz s čipom).

Benefity modernizovaného systému EVO:
- Integrácia s Profilom VO a ISZÚ
- Jednotné prihlásenie do IS UVO a IS EVO
- Jednotný dizajn IS UVO a IS EVO
- Intuitívnejšie používateľské rozhranie oproti „starému“ EVO
- eID autentifikácia (prihlásenie pomocou eID karty do zákazky aj aukcie)
- Wizard (sprievodca výberu správneho oznámenia)
- Možnosť zadávania štruktúrovanej ponuky
- Elektronická aukcia na najnižšiu cenu, najlepší pomer ceny a kvality a nákladov počas životného cyklu
- ESPD
- Konverzia „papierových“ zákaziek a zákaziek vytvorených v „starom“ systéme EVO do modernizovaného systému EVO (resp. sprístupnenie funkcionalít modernizovaného EVO „papierovým“ zákazkám a zákazkám vytvorených v „starom“ systéme EVO)

EU: Nový investičný fond


Európska komisia a skupina Breakthrough Energy podpísali memorandum o porozumení s cieľom zriadiť spoločný investičný fond Breakthrough Energy Europe (BEE), ktorého účelom je pomáhať inovačným európskym podnikom rozvíjať radikálne nové technológie čistej energie a prinášať ich na trh.

Ide o ďalší krok v boji proti zmene klímy pri plnení Parížskej dohody a podpore energetickej efektívnosti, ktorým Európska komisia vysiela jasný signál kapitálovým trhom a investorom, že celosvetový prechod na moderné a čisté hospodárstvo je nezvratnou skutočnosťou.
Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas doplnil: „Plníme záväzok stimulovať verejno-súkromnú spoluprácu pri financovaní inovácie v oblasti čistej energie. Fond vybavený sumou 100 miliónov EUR je určený pre inovátorov a spoločnosti s potenciálom dosiahnuť výrazné a trvalé zníženie emisií skleníkových plynov."

Bill Gates, predseda fondu Breakthrough Energy Ventures, uviedol: „Potrebujeme nové technológie, aby sme zabrániť najhorším dôsledkom zmeny klímy. Európa svojimi rozsiahlymi investíciami do výskumu a rozvoja zaujala dôležité vedúce postavenie v tejto oblasti. Vedci a podnikatelia vyvíjajúci inovácie na riešenie zmeny klímy potrebujú kapitál, aby mohli vybudovať spoločnosti, ktoré tieto inovácie prinesú na celosvetový trh. Úlohou fondu Breakthrough Energy Europe je tento kapitál poskytovať.“

Breakthrough Energy Europe spája verejné financovanie s dlhodobým rizikovým kapitálom, aby sa umožnilo priniesť výskum a inovácie v oblasti čistej energie na trh rýchlejšie a efektívnejšie. Fond je vybavený prostriedkami vo výške 100 miliónov EUR a je zameraný na znižovanie emisií skleníkových plynov a podporu energetickej efektívnosti v oblasti elektrickej energie, doprave, poľnohospodárstve, výrobe a staviteľstve. Ide o pilotný projekt, ktorý môže slúžiť ako vzor pre podobné iniciatívy v iných tematických okruhoch. Začiatok fungovania fondu Breakthrough Energy Europe sa očakáva v roku 2019. Polovicu kapitálu poskytne skupina Breakthrough Energy a druhá polovica bude pochádzať z finančných nástrojov na rozdelenie rizika InnovFin financovaných prostredníctvom aktuálneho programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020.

Radíme: Zbytočné výdavky


Sedemdesiat percent Slovákov priznáva, že zbytočne míňajú peniaze na veci a služby, ktoré nepotrebujú. Približne polovici z ich sa takéto zbytočné náklady darí aspoň čiastočne obmedzovať, pätina ľudí sa však o to snaží márne. Najviac nepotrebných výdavkov smeruje na nákup potravín. Nasledujú „vyhodené peniaze“ na alkohol a cigarety a potom na cestovanie. Tretina ľudí si myslí, že po zredukovaní nepotrebných výdavkov by mesačne dokázali ušetriť od 50 do 100 eur a ďalšia štvrtina by vedela takto usporiť aj viac ako stovku.

Podľa prieskumu pre Home Credit (od 17. 9. do 21.9. 2018 agentúra STEM/MARK metódou CAWI na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie 506  respondentov vo veku 18 – 60 rokov) sa pätina ľudí  márne snaží obmedziť svoje zbytočné výdavky. „No a máme tu aj tri percentá Slovákov, ktorí si uvedomujú, že majú zbytočné výdavky, no nevadí im to a ani sa ich preto nechystajú zredukovať. Na druhej strane treba povedať, že ide o prirodzenú vlastnosť, keď si chcú ľudia takto urobiť radosť a potešiť sa napríklad novým mobilom, luxusnou kabelkou, parfumom alebo najnovším modelom lyží. Samozrejme, mali by prihliadať na svoje finančné možnosti a zbytočne sa príliš nezadlžovať“, hovorí Miroslav Zborovský. Najviac nepotrebných výdavkov smeruje na nákup potravín a nealkoholických nápojov (43 %). Približne tretina ľudí potom uvádza alkohol a tabak a štvrtina si uvedomuje zbytočné výdavky na dopravu a cestovanie. Nasledujú oblečenie a obuv, potom náklady na bývanie a energie, drogériu, ďalej na voľnočasové aktivity a taktiež na elektroniku a spotrebný tovar. Najmenej ľudia spomínajú zbytočné výdavky na zdravie (4 %). „Je zaujímavé, ako rozdielne vnímajú svoje nepotrebné náklady muži a ženy. Tak napríklad v prípade drogérie a kozmetiky sa priznáva k zbytočným výdavkom   len necelých 9 % mužov, u žien je to už 22 %. Podobne je to aj s oblečením a obuvou, kde zbytočne míňa peniaze 11 % mužov, no u žien je to až trojnásobok“, dopĺňa Miroslav Zborovský.

Štyria z desiatich ľudí to vidia tak, že po zredukovaní zbytočných výdavkov by mesačne dokázali z rodinnej kasy ušetriť do 50 eur. Ďalšia tretina to odhadla na sumu od 50 do 100 eur a takmer štvrtina by vedela takto usporiť aj viac ako stovku. A kde sa Slováci najviac reálne snažia ušetriť? V prieskume najčastejšie uvádzali alkohol a tabak (39 %) a následne oblečenie a obuv (33 %). Potom sú to výdavky na cestovanie a dovolenky, ďalej na bývanie a energie a až potom sú to ušetrené peniaze na nákup potravín a nealkoholických nápojov. Na zdraví sa snaží ušetriť len jeden zo sto Slovákov. „Zbytočné výdavky majú ľudia nezriedka aj pri spravovaní vlastných financií. Vo vlastnom záujme je preto vhodné urobiť si poriadok aj v tejto oblasti. Napríklad detailne si porovnať produkty rôznych finančných inštitúcií, ktoré sa v dôležitých detailoch často líšia. Nevýhodné úvery sa dajú spojiť do jedného výhodnejšieho, čím sa dá usporiť na mesačných splátkach, rovnako tak aj na zbytočných duplicitných poplatkoch a poisteniach. Dobré je si tiež sledovať splatnosť kreditky a využívať jej bezúročné obdobie a neplatiť tak nič navyše. Ideálne je taktiež bez omeškania platiť všetky mesačné splátky a účty a vyhnúť sa tak sankčným poplatkom a pokutám“, radí M. Zborovský.

štvrtok 18. októbra 2018

Zelená domácnostiam: Mimoriadne kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlási v stredu 24. októbra 2018 o 15. hod. mimoriadne kolo národného projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Je určené pre tie domácnosti z mimobratislavských regiónov, ktoré budú mať zariadenia na výrobu tepla nainštalované do jedného mesiaca.

„V posledných dňoch zrušili platné poukážky viaceré domácnosti a aktuálna disponibilná suma dosiahla 450.000 eur. Keďže pilotný projekt tento rok končí, vyhlásením mimoriadneho kola so skráteným termínom na inštaláciu zariadení umožňujeme, aby mohli byť využité aj zostávajúce vyčlenené prostriedky", uviedla Alexandra Velická zo SIEA. Suma môže ešte narásť, ak sa do začiatku kola uvoľnia ďalšie prostriedky z už vydaných poukážok. Domácnosti, ktoré vedia, že nebudú môcť využiť platné poukážky, by mali prostredníctvom zhotoviteľov čím skôr ukončiť ich platnosť.

V poslednom 28. kole budú podporené inštalácie tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a slnečných kolektorov. Inštalácie musia byť ukončené a žiadosti o preplatenie poukážok predložené do 26. novembra 2018. Mimoriadne kolo bude krátke. Je určené naozaj len pre tých, ktorí sú rozhodnutí a pripravení okamžite po vydaní poukážky začať s inštaláciou. „Ak nemajú domácnosti vybraného zhotoviteľa a nie je jasné, že zariadenie bude v priebehu pár dní k dispozícii, nech žiadosť radšej nepodávajú, ale počkajú na pokračovanie projektu v budúcom roku", zdôraznila Velická. 

SR: Od 1. januára 2019 sa zmení výška úrazových dávok


Sociálna poisťovňa upozorňuje, že úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2,6%. Rovnako o 2,6% vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou (ktorá sa tiež každý rok valorizuje).

Tieto dávky sa zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázaného Štatistickým úradom SR za prvý polrok roku 2018, ktoré je práve 2,6%. Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2019 bude 55.992,30 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2019 zvyšuje na 55.992,30 eura. Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2019 bude predstavovať 27.996,40 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2019 bude vo výške 2.800,30 eura. Na hodnotu 2.800,30 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Najčastejšie vyplácanou dávkou z úrazového poistenia je úrazová renta s priemerným mesačným počtom poberateľov 7.187 (v priemernej výške 312,14 eur). Ďalšou je úrazový príplatok, ktorý priemerne mesačne poberalo 2.702 poistencov (v priemernej výške 161,49 eur).

Trend: Takmer polovica zamestnancov pracuje pod stresom


Až 49 % zamestnancov na Slovensku pociťuje stres v práci niekoľkokrát za týždeň, resp. takmer každý deň. Vyplýva to z on-line prieskumu medzi takmer 3 tisíc respondentmi, ktorý zrealizovala spoločnosť Profesia pre združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis. Stres na pracovisku má negatívne dopady nielen na pohodu a zdravie zamestnancov, ale aj na ich produktivitu.

Až 45 % dopytovaných v prieskume deklarovalo, že stres im spôsobuje najmä nadmerné množstvo práce. Traja z desiatich zamestnancov sa priznali, že si musia prácu nosiť domov, a to až niekoľkokrát za týždeň. „Nadmerné pracovné vyťaženie sa dostáva až na úroveň 54 % v prípade súkromných zahraničných firiem a práca v nadčasoch presahuje hranicu 70 % u vrcholových manažérov“, hovorí Daniela Beráková. Zamestnaným ľuďom tiež spôsobujú stres vysoké očakávania od nadriadených (27 %) a zlé pracovné podmienky (25 %).  „Zaujímalo nás, či by ľudia boli ochotní pracovať za menej peňazí, ak by to zmiernilo tlak, pod ktorým pracujú. Prieskum ukázal, že štvrtina zamestnancov by bola ochotných vzdať sa časti svojej mzdy, ak by bola práca menej stresová“, uvádza Ivana Vagaská. Až 71 % z nich by bolo ochotných vzdať sa 10 % platu, avšak len 22 % by oželelo zníženie platu vo výške 20 %. „Dlhodobo preťažený zamestnanec, ktorému sa narušuje rovnováha medzi pracovným a osobným životom, skôr či neskôr z firmy odíde a tá za neho bude musieť hľadať náhradu. Navyše, v dôsledku syndrómu vyhorenia môže byť na dlhú dobu úplne vyradený z produktívneho života“, dodáva Ivana Vagaská.

Business Leaders Forum plánuje vydať pre firmy praktické odporúčania, ako pre svojich zamestnancov zabezpečiť zdravé pracovisko. Na to je podľa psychológov potrebné, aby mal zamestnanec prácu, ktorá ho baví, bol zapájaný do rozhodnutí vo fungovaní firmy, mal dobré vzťahy s kolegami a nezaťažovali ho neefektívne nastavené procesy. Ako tvrdí Ivana Vagaská: „Jedným z faktorov, ktoré podporujú psychické zdravie zamestnancov, je i vhodné pracovné prostredie. Trendom je odklon od open space priestorov, ktoré narušujú sústredenie a využívanie tzv. biofilického dizajnu, teda dizajnu, ktorý čo najviac pripomína prírodné prostredie.“ Čoraz viac firiem tiež zavádza tzv. sabbatical – a teda možnosť čerpania niekoľkomesačného voľna nad rámec zákona. Zamestnanci tiež oceňujú možnosť porozprávať sa pri ťažkých osobných či pracovných situáciách so psychológom, ktorého im prepláca zamestnávateľ. „Kľúčové je však uvedomiť si, že fungujú najmä tie najjednoduchšie veci. Prvoradé je rozprávať sa s ľuďmi, s každým osobne a individuálne“, dodáva I. Vagaská. Niektoré firmy investujú do pozície tzv. happiness manažéra, ktorý má na starosti proces získavania spätnej väzby od ľudí a zisťovania ich potrieb. Takýto osobný typ rozhovoru na pravidelnej báze však môžu na seba prebrať aj tímlídri, ktorí sú v najužšom kontakte so svojimi ľuďmi a vedia na vzniknuté problémy najrýchlejšie zareagovať.