piatok 26. augusta 2022

EU: Zelené aktivity

V novembri 2019 Európsky parlament vyhlásil klimatickú pohotovosť a vyzval Európsku komisiu, aby vo všetkých svojich legislatívnych návrhoch pamätala na cieľ výrazne znižovať emisie a udržať globálne otepľovanie do 1,5 °C. Komisia v reakcii predstavila Európsku zelenú dohodu (angl. European Green Deal) - plán, aby sa Európa do roku 2050 mohla stať klimaticky neutrálnym kontinentom.

Parlament prijal klimatický predpis EÚ 24. júna 2021 a týmto krokom sa cieľ na redukciu emisií o 55 % do roku 2030 a cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu stali právne záväznými. Európska únia by tak mala byť pripravená dosiahnuť po roku 2050 negatívne emisie. Klimatický predpis by mal priniesť výhody ako čistejšie ovzdušie, voda a pôda, znížené účty za energie, zrekonštruované domy, lepšia verejná doprava a viac nabíjacích staníc pre e-automobily, menej odpadu, zdravšie potraviny a zlepšenie zdravia pre súčasné a budúce generácie. Prínosom pre podniky bude aj vytváranie príležitostí v oblastiach, v ktorých si Európa kladie za cieľ stanoviť globálne štandardy. Očakáva sa tiež, že sa vytvoria pracovné miesta napríklad v oblasti obnoviteľnej energie, energeticky efektívnych budov a procesov. Na dosiahnutie cieľa do roku 2030 navrhla Európska komisia v roku 2021 balíček 6 nových a 13 aktualizovaných legislatívnych opatrení známy pod názvom Fit for 55 v oblasti klímy a energetiky. Parlament prijal 22. júna 2022 pozíciu k :
• revízii európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS) s cieľom zahrnúť znečisťujúce odvetvia, ako napr. sektor budov a cestná doprava, a s cieľom postupne zrušiť bezplatné kvóty do roku 2032,
• zavedeniu mechanizmu na zabránenie únikom uhlíka a zavedenie dovozného cla na uhlík na dovážaný tovar s cieľom zabrániť premiestňovaniu výroby o krajín s menej ambicióznymi cieľmi v oblasti klímy,
• sociálnemu klimatickému fondu na zabezpečenie spravodlivej energetickej transformácie prostredníctvom riešenia z toho vyplývajúcej energetickej chudoby a chudoby v oblasti mobility, financovaný z aukcií kvót ETS.
Začiatkom júna poslanci EP prijali pozíciu k:
• zdieľaniu spoločného úsilia medzi krajinami EÚ s cieľom zvýšiť národné ciele zníženia emisií v sektoroch, na ktoré sa nevzťahuje ETS, najmä v doprave, poľnohospodárstve, stavebníctve a odpadovom hospodárstve, z 29 % na 40 % do roku 2030,
• posilneniu pravidiel na zvýšenie odstraňovania uhlíka v sektore využívania pôdy, zmeny využívania pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF),
• návrh, ktorý zaručí, že nové osobné automobily a dodávky v EÚ budú v roku 2035 produkovať nulové čisté emisie,
• revízii emisných kvót pre leteckú dopravu s cieľom zahrnúť do systému všetky lety z Európskeho hospodárskeho priestoru a potenciálne riešenie pre lety mimo EÚ (známe ako CORSIA).
Poslanci Európskeho parlamentu budú v nasledujúcich mesiacoch rozhodovať okrem iného aj o svojom postoji k energetickým témam (obnoviteľné zdroje energie, efektívnosť, dane).

V marci 2020 predstavila Európska komisia aj akčný plán pre obehové hospodárstvo. Obsahuje opatrenia týkajúce sa celého životného cyklu produktov s cieľom podporiť udržateľnú spotrebu a redukovať odpad. Sústreďuje sa najmä na: elektroniku a IT zariadenia, batérie a autá, obaly a plasty, textil, staviteľstvo a budovy či potravinový reťazec. Jedným z odvetví, ktoré sú najviac zodpovedné za klimatické zmeny, je práve potravinový sektor. Európske poľnohospodárstvo je jediným veľkým farmárskym regiónom na svete, ktorému sa podarilo znížiť emisie - o 20 percent od roku 1990. No aj tak má stále na svedomí takmer 10 percent emisií v EÚ, z čoho 70% pochádza zo živočíšnej výroby. Ďalšia stratégia, predstavená v máji 2020, ktorej názov je "z farmy na stôl" (Farm to Fork) by mala garantovať spravodlivý, zdravý a ekologický potravinový systém a zároveň zaistiť dostatočné príjmy pre farmárov. Táto stratégia pokrýva celý potravinový reťazec. Spomína sa tu redukovanie pesticídov, hnojív a antimikrobiálnych látok a podpora organickej poľnohospodárskej výroby. Parlament privítal európsku stratégiu "z farmy na stôl" v rezolúcii prijatej v októbri 2021, avšak prijal odporúčania, aby bola ešte viač udržateľná. Špeciálne vyzdvihol, že balíček Fit for 55 by mal zahrňať ambiciózne ciele pre redukciu emisí v poľnohospodárstve a využívaní pôdy. Európska únia sa snaží zakročiť aj proti strate biodiverzity. Až jednému z ôsmich miliónov rastlinných a živočíšnych druhov na celom svete totiž hrozí vyhynutie. Európska stratégia pre biodiverzitu do roku 2030, ktorú Európska komisia predstavila v máji 2020 si kladie za cieľ zvrátiť degradáciu ekosystémov a spomaliť stratu biodiverzity. Parlament prijal svoje stanovisko k tejto stratégii 8. júna 2021. Poslanci vo svojej správe apelujú na to, aby bola v súlade s ďalšími stratégiami v rámci Európskej zelenej dohody. Európsky parlament sa zasadzuje za udržateľné lesné hospodárstvo, keďže lesy zohrávajú kľúčovú úlohu pri pohlcovaní a kompenzácii emisií uhlíka. Poslanci poukazujú na to, že lesníctvo vytvára pracovné miesta a že EÚ môže zohrávať úlohu pri ochrane a obnove lesov na celom svete.

V januári Európska komisia predstavila Investičný plán pre udržateľnú Európu. V zmysle tejto stratégie na financovanie ekologického dohovoru chce počas nasledujúcich 10 rokov pritiahnuť investície z verejného aj súkromného sektora vo výške najmenej jedného bilióna eur. Súčasťou investičného plánu je aj Mechanizmus spravodlivej transformácie na pomoc ľuďom a komunitám, ktorí počas prechodu na ekologickejšie hospodárstvo utrpia značné socioekonomické škody (napr. baníkom). V máji 2020 komisia navrhla úverový nástroj na podporu ekologických investícií v regiónoch, ktoré sú závislé na fosílnych palivách. Parlament ho schválil v júni 2021. Parlament a Rada EÚ sa dohodli na zavedení nových zdrojov na financovanie európskeho rozpočtu a hospodárskej obnovy po koronakríze. Tieto nové zdroje budú zahŕňať príjmy z európskeho systému obchodovania s emisiami a dovozného cla na uhlík. Ide o poplatky pri dovoze tovarov z tretích krajín, pri ktorých výrobe vzniká veľa emisií uhlíka. V júni 2020 parlament prijal plány na podporu investovania do udržateľných aktivít a proti tzv. greenwashingu. V novembri 2020 poslanci vyzvali k prechodu na udržateľný hospodársky systém, ktorý by mal byť kľúčovým na zabezpečenie dlhodobej autonómie EÚ a posilniť jej odolnosť.

Dilema: Zamestnať sa alebo podnikať?

Počet samostatne zárobkovo činných osôb za posledné dva roky rekordne vzrástol. Na Slovensku v súčasnosti podniká takmer 500-tisíc živnostníkov. Pred dilemou zamestnať sa alebo začať podnikať stoja každý rok aj desaťtisíce absolventov. Len minulý školský rok ich bolo vyše 33-tisíc. Ako naštartovať a riadiť svoj vlastný biznis?

Martin Cígler začínajúcim podnikateľom radí: „Nájsť dieru na trhu je tak trochu ako výhra v lotérii. Je to však stále len polovica úspechu, pretože podnikateľ ešte musí vedieť tú príležitosť využiť. Je trošku klišé hovoriť, že tých dier je čím ďalej tým menej, nie je to pravda. Príležitosti na trhu neustále generuje prostredie okolo nás – rozvoj techniky ponúka nové, netradičné riešenia, ekonomická či sociálna situácia generuje zaujímavé príležitosti. Aj napríklad pandémia umožnila celému radu firiem významne rásť. Avšak všeobecný recept na to nie je. Tu platí: buďte hraví, nevšední, nebojte sa prešľapávaniu nových ciest, pozerajte sa okolo seba. Keď netrafíte na svoju príležitosť na trhu, možno jednoducho budete vo vašom biznise len najlepší. A to sa tiež počíta.“

Čo je základná výbava pri štarte? Výhodou živnostníka alebo jednoosobovej firmy vedia byť nízke náklady. Existuje množstvo nástrojov, ktoré môže začínajúci podnikateľ využiť za pár eur alebo aj zadarmo. Na začiatku potrebujete: počítač, mailové konto, v súčasnosti aj spoľahlivý fakturačný webový nástroj a priestor, kde dáte o sebe vedieť. Ideálne jednoduchý web a k tomu kontá na sociálnych sieťach, cez ktoré oslovíte svojich zákazníkov. Vo fáze rastu a úspechu by mali byť začínajúci podnikatelia urobiť prvé zásadnejšie zmeny. Daniel Šturm komentuje: „Napodiv, najviac podnikateľov zanikne v prechode „z obývačky do firmy“. Už nestačí len pracovať od rána do noci. Musíte najať správnych ľudí. Musíte zapojiť technológiu, pretože papier a ceruzka nie sú nástroje pre firmu, ale pre jednotlivcov. Budete potrebovať účtovný systém alebo aj ERP, ktoré bude riadiť nielen účtovníctvo, ale napríklad aj sklady a ďalšie procesy vo firme. Ak budete chcieť mať poriadok medzi zákazníkmi, musíte implementovať overené CRM riešenie.“

Podnikanie je neustále rozhodovanie v obmedzenom čase a s nedostatkom informácií. Pandémia radikálnym spôsobom zmenila podnikateľské prostredie. Vlastníci firiem museli riskovať, aby vôbec prežili. Pre krízu v podnikaní má D. Šturm len jednu radu - neurobte nič, čo má predpoklad dostať firmu do likvidácie. Všetko ostatné bude buď úspech alebo cenná skúsenosť. M. Cígler ku kríze dopĺňa: „Kríza, nech je akákoľvek, je predovšetkým príležitosť na zmenu. Príležitosť robiť veci inak. Neplatí to len pre ekonomické krízy, ale napríklad aj pre syndróm vyhorenia. Na kríze je asi najťažšie ju včas rozpoznať a mať dosť priestoru nájsť jej najlepšie riešenie. Riešenie krízy sa dá len veľmi ťažko rozdeliť na nejaké etapy. Každý prípad bude iný a môžu byť problémy, ktoré nemajú jednoduché, ľahké, či dobré riešenie. Jedno ale platí vždy – treba konať rýchlo, nestratiť nad vecami kontrolu, ale naopak, sám byť ten, kto si riadi krízový proces.“
Aktuálne: VRP 2 s novinkami

Aplikácia VRP 2 prešla od jej spustenia 1. júla 2022 viacerými aktualizáciami. Najnovšie pribudol formát PDF pre 80/58mm tlačiarne ako aj možnosť filtrácie pokladničných dokladov od roku 2015. Finančná správa bude naďalej pokračovať v zdokonaľovaní jej funkcií.

Druhý mesiac je podnikateľským subjektom na Slovensku dostupná bezplatná aplikácia finančnej správy VRP 2 na evidenciu tržieb. Cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. Nová aplikácia má funkciu zaokrúhľovania, ktorou nedisponuje doterajšia aplikácia Pokladnica. V platnosti však zatiaľ zostávajú obidve. Finančná správa vyzýva používateľov, aby postupne prešli na VRP 2. Okrem už uvedených zmien bolo ďalej upravené duplicitné vytváranie faktúr a nastavená minimálna hodnota faktúry či paragónu na 0,01 eur. Pri evidencii paragónu je už možné zadať číslo s viac ako troma číslicami.

Finančná správa sa zaoberá podnetmi používateľov a pracuje na zdokonalení VRP 2. V riešení je podpora POS terminálov aj rozšírenie cenovo dostupných mobilných tlačiarní. Momentálne je podporovaných sedem - Star S220i, Star SM-T300i, Zonerich AB-330M, Bixolon SPP-R200II, Bixolon SPP-R200III, Cashino PTP-II a POS-5805DD (ZJiang/ExVan). V prípade problémov s tlačou na tlačiarňach, ktoré nie sú uvedené, sa odporúča kontaktovať predajcu obstaraného tlačového riešenia. Úpravu riešenia musí totiž urobiť on, prípadne je možné prejsť na iné fungujúce tlačové riešenie pre VRP 2.

štvrtok 25. augusta 2022

EU: Nová iniciatíva proti fajčeniu

Európska komisia sa rozhodla zaregistrovať Európsku občiansku iniciatívu (ECI) s názvom „Výzva na dosiahnutie prostredia bez tabaku a prvej európskej generácie bez tabaku do roku 2030“. Organizátori iniciatívy ju vyzývajú, aby navrhla legislatívu, ktorá by zachránila nové generácie pred prepadnutím tabakovej závislosti, aby zakročila proti súvisiacim environmentálnym nebezpečenstvám a proti fajčeniu.

Konkrétnejšie žiadajú Európsku komisiu, aby navrhla právne akty na ukončenie predaja tabakových a nikotínových výrobkov občanom narodeným v roku 2010 a neskôr. Iniciatíva tiež vyzýva na konkrétne opatrenia na dosiahnutie pláží a brehov riek bez tabaku a cigariet, na vytvorenie európskej siete národných parkov bez tabaku a cigariet, na rozšírenie vonkajších priestorov bez výparov,

Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky, Európska komisia sa domnieva, že je právne prípustná. Po registrácii majú organizátori 6 mesiacov na otvorenie zbierky podpisov. Ak európska občianska iniciatíva dostane do 1 roka 1 milión vyhlásení o podpore z najmenej 7 rôznych členských štátov, Európska komisia bude musieť reagovať. Môže sa rozhodnúť, či žiadosť postúpi alebo nie, a bude musieť vysvetliť svoje odôvodnenie.

Radíme: Nákup vozidla v autobazári

Kúpa auta nepatrí medzi bežné každodenné činnosti, preto je dôležité sa na jeho nákup čo najlepšie pripraviť vopred. Zatiaľčo u nového automobilu predpokladáme, že by mal byť v poriadku, pri nákupe ojazdeného auta môže byť situácia iná. Nové vozidlo má síce dlhú záruku a čistú históriu, no nevýhodou je vysoká obstarávacia cena a hlavne nie je k dispozícii hneď. Pri najviac žiadaných modeloch nie sú výnimkou ani viac ako ročné čakacie lehoty.

Nákupu vozidla spravidla predchádza prieskum ponuky a zúženie výberu na niekoľko modelov. „V päťdesiatich percentách prípadov majú zákazníci auto predvybrané na základe recenzií alebo skúseností. Z toho polovica na výbere trvá, druhá polovica je ochotná svoju voľbu na základe odporúčania prehodnotiť. Len asi štvrtina ľudí prichádza do autobazáru s tým, že si vozidlo nechá odporučiť až na mieste,“ dodáva Petr Vaněček. Pokiaľ sa kupujúci v automobiloch príliš nevyzná, je určite vhodné prizvať na nákup niekoho, kto je schopný urobiť aspoň základnú prehliadku vozidla. Testovacia jazda je rovnako dôležitá a nemali by sme na ňu zabúdať, môže totiž odhaliť mnohé nedostatky, ktoré sa pri obyčajnej statickej kontrole spoznať nedajú.

Na čo sa pri prehliadke vozidla zamerať? Pri exteriéri odborník radí skontrolovať farbu a rovnomernosť laku, ktorého hrúbku je možné overiť špeciálnym meračom. Preverte tiež škáry, spoje karosérie aj uchytenie jednotlivých dielov. V interiéri sa zamerajte hlavne na opotrebovanie volantu, pedálov, radiacej páky, kryty airbagov a vzhľad batožinového priestoru. Pozrite sa aj pod koberce a plastové kryty. Samostatnou kapitolou je motor. Jeho chod by mal byť plynulý, bez akéhokoľvek šklbania. Pri teste je dobré zrýchliť až do maximálnych otáčok. V zábere by nemali byť žiadne oneskorenia alebo straty výkonu. Dôležitá je aj prehliadka podvozku. Zamerajte sa na koróziu výfuku, stav uloženia náprav a ich súčastí. Dobre skontrolujte aj pneumatiky. Akákoľvek nepravidelnosť znamená problém v geometrii či tlmičoch.

Nezabudnite mať so sebou dva osobné doklady. Zídu sa aj v prípade, že vozidlo kupujete na úver, čo je dnes vo väčších autobazároch úplne bežný spôsob nákupu. Zároveň sa odporúča sledovať rôzne zľavové akcie.

Plávanie: Výhody pre bábätká

Jednou z najobľúbenejších aktivít už aj pre malé bábätka je plávanie. Veď bodaj by nie, keď si v maminom brušku užívali teplý kúpeľ dlhých deväť mesiacov. Aké benefity sa spájajú práve s touto aktivitou?

1. ZLEPŠUJE HRUBÚ MOTORIKU: Plávanie pre bábätká je vhodné pre deti od štvrtého mesiaca, respektíve od momentu, keď vie samostatne držať hlavičku, čo je pre plávanie veľmi dôležité, pretože sa vo vode vykonávajú aj cviky, ktoré vplývajú na krčnú chrbticu. Plávanie je jedným z najodporúčanejších zdravotných cvičení pediatrami, je vhodné napríklad pri brušnej diastáze, vyosenom chrbátiku, svalovej dystrofii, ale aj pri nedostatočnom vývoji hrubej motoriky vzhľadom k veku dieťaťa. Plávanie spevňuje svalstvo, pomáha lepšiemu pohybovému vývoju a môže výrazne pomôcť aj deťom trpiacim bolesťami bruška.

2. MENEJ STRACHU Z VODY: Čím menšie dieťa, tým má z vody menší strach a naopak, čím staršie dieťa, tým má pred vodou väčší rešpekt. „Môžem z vlastných skúseností povedať, že najlepšie akceptujú vodu najmenšie deti a čím sú staršie, tým viac sa u nich prejavuje strach. Preto je vhodné začať čo najskôr a pokračovať v kurze dlhodobo, deti majú potom z vody obrovskú radosť”, dopĺňa lektorka Zuzana Letková. Podľa nej je plávanie proces vzdelávania, v ktorom si dieťa osvojuje všetko postupne opakovaním a tréningom. Napríklad deti, ktoré plávali permanentne od 4. mesiaca života, vedeli v 15. mesiacoch zadržať dych a plávať pod vodou.

3. UČÍ DETI NOVÉ ZAUJÍMAVÉ VECI: Po úvodnej „rozcvičke” vo vode nasledujú plavecké misie, ktoré učia deti plaveckým technikám ako splývanie na bruchu, na chrbátiku alebo trénovanie úchopov. Podľa Zuzany Letkovej sú pre deti najväčšiou motiváciou hračky, čiže všetky plavecké úlohy sú spojené s hračkami, ktoré musia deti niekam dopraviť a podobne. Ako deti rastú, trénujú sa postupne základné plavecké pohyby, prsia, znak, skoky do vody, plávanie pod vodou.

4. BUDUJE SOCIÁLNE VÄZBY: Bábätká v prvých mesiacoch života poznajú zvyčajne len členov najbližšej rodiny. Plávanie je skvelá príležitosť pre spoznávanie sa aj s inými bábätkami a rozvíjaním prvých sociálnych väzieb. Okrem toho sa spoznávajú aj rodičia a keďže majú približne rovnako staré deti, udržiavajú kamarátske vzťahy nielen v bazéne, ale aj v súkromí.

5. POSILŇUJE IMUNITU: Voda v bazénoch určených na plávanie bábätiek je o niečo chladnejšia ako je telesná teplota. Tým sa detičky začínajú otužovať, pričom to pozitívne vplýva na imunitný systém a deti sú menej náchylné na respiračné ochorenia, prevažne v zimných mesiacoch. „Mnoho rodičov má strach plávať s bábätkom v zime, boja sa aby, dieťatko neprechladlo. Keď však rodičia dodržia pár základných zásad, dieťatko dôkladne vysušia, utrú ušká, dajú vatu do ušiek, aklimatizujú sa po plávaní v detskom kútiku nemusia mať strach z prechladnutia”, odporúča na záver Zuzana Letková.

streda 24. augusta 2022

EU: Nové predpisy

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vo svojom treťom prejave o stave únie načrtne 14. septembra 2022 v Štrasburgu hlavné priority a výzvy na nasledujúcich 12 mesiacov. Poslanci Európskeho parlamentu zároveň zhodnotia jej prácu za uplynulý rok a na jeseň pripravujú tiež nové právne predpisy, okrem iného v oblasti energetickej bezpečnosti, rodovej rovnosti a umelej inteligencie.

Rovnosť medzi ženami a mužmi na pracovisku: Očakáva sa, že parlament odsúhlasí návrh zákona na zvýšenie parity v správnych radách veľkých spoločností. Takzvaná smernica "Ženy v správnych radách" zavedie transparentné postupy prijímania zamestnancov v spoločnostiach tak, aby najmenej 40 % nevýkonných riadiacich funkcií alebo 33 % všetkých riadiacich funkcií bolo obsadených nedostatočne zastúpeným pohlavím. Poslanci začnú rokovať s Radou aj o smernici o transparentnosti odmeňovania, ktorá by zaviazala niektoré spoločnosti zverejňovať platy mužov a žien na rovnakej pozícii a v rovnakej funkcii, čo by uľahčilo porovnávanie platov a odhalenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.

Minimálne mzdy: Prvé právne predpisy EÚ o primeraných minimálnych mzdách má parlament prijať už v septembri. Vyžaduje sa v nich, aby krajiny EÚ zabezpečili, že ich národná zákonná minimálna mzda umožní dôstojnú životnú úroveň. Poslanci EP očakávajú, že pravidlá povedú k rastu reálnych miezd a pomôžu znížiť chudobu pracujúcich a rozdiely v odmeňovaní žien a mužov.

Energetika: Energetická bezpečnosť sa stala kľúčovým problémom po ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá viedla k prudkému nárastu cien ropy a plynu v Európe a vo svete. Očakáva sa, že parlament bude hlasovať o opatreniach na zníženie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív a zvýšenie výroby ekologickej energie vrátane nových pravidiel pre obnoviteľné zdroje energie a energetickú účinnosť.

Kryptomeny: Poslanci Európskeho parlamentu budú hlasovať o právnom rámci pre kryptomeny v EÚ. Pravidlá, na ktorých sa parlament a Rada dohodli v júni, zahŕňajú opatrenia proti manipulácii s trhom a proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a iným trestným činnostiam. Ich cieľom je tiež lepšie informovať spotrebiteľov o rizikách, nákladoch a poplatkoch súvisiacich s kryptoaktívami vrátane kryptomien a nefinancovateľných tokenov (NFT).

Spoločná nabíjačka: Parlament má schváliť pravidlá, ktorými sa zavádza jednotná nabíjačka pre elektronické zariadenia, akými sú mobilné telefóny, tablety a slúchadlá. Do jesene 2024 sa USB typu C stane jednotnou nabíjačkou v EÚ bez ohľadu na výrobcu. Táto zmena zníži množstvo elektronického odpadu a uľahčí život spotrebiteľom.

Umelá inteligencia: Parlament bude hlasovať aj o nových pravidlách používania umelej inteligencie. Takzvaný zákon o umelej inteligencii by mal uvoľniť potenciál umelej inteligencie v oblastiach ako zdravie, životné prostredie a klimatické zmeny. Poslanci chcú, aby EÚ prevzala vedúcu úlohu v tejto oblasti a stanovila jasné normy, ktoré odrážajú hodnoty EÚ a zabezpečujú ochranu základných práv.

Pracovníci platforiem: Poslanci EP pokročia v práci na smernici, ktorá má zlepšiť práva pracovníkov digitálnych platforiem, akými sú Uber a Deliveroo. Cieľom navrhovaných pravidiel je zabezpečiť, aby sa týmto pracovníkom udelil zamestnanecký status zodpovedajúci ich pracovným podmienkam. Odhaduje sa, že deväť z desiatich platforiem v EÚ v súčasnosti klasifikuje ľudí pracujúcich prostredníctvom nich ako samostatne zárobkovo činné osoby. Z 28 miliónov ľudí pracujúcich prostredníctvom platforiem môže byť v súčasnosti nesprávne klasifikovaných 5,5 milióna. V dôsledku toho sú niektorým ľuďom pracujúcim prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem upierané pracovné a sociálne práva, ktoré by vyplývali zo statusu zamestnanca.

Aktuálne: Pribúdajú rodiny, ktoré neutrácajú za zábavu

Dve pätiny slovenských domácností (40 %) vydajú na zábavu a koníčky 10 – 30 % svojho mesačného rozpočtu. Slováci pritom najčastejšie utrácajú za cestovanie a výlety (23 %) a návštevy reštaurácií (18 %). Výdavky slovenských domácností na zábavu a koníčky skúmala spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Rovnako ako vlani sa na treťom mieste vo výdavkoch na koníčky umiestnilo záhradkárstvo (vlani necelých 14 %, tento rok 13 %). Výrazne klesol záujem Slovákov o športové aktivity (z 13 % na necelých 6 %) a kultúrne podujatia (z 5 % na menej ako 4 %).

Podiel domácností, ktoré vôbec neutrácajú za zábavu a koníčky, sa takmer zdvojnásobil (zo 17 % na súčasných 32 %). „Zistenie, že slovenské domácnosti míňajú menej za šport a kultúru, nepochybne súvisí s minuloročnými protipandemickými opatreniami. Okrem toho sa ukazuje, že Slováci si dobre uvedomujú rastúce ceny energií a spotrebného tovaru, a preto viac šetria na zábave a ďalších aktivitách, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné. Dlhodobé zanedbávanie športových aktivít však môže mať negatívny vplyv na zdravie dospelých i detí, našťastie sa však dá športovať aj s veľmi nízkymi nákladmi,“ hovorí Jaroslava Palendalová.

Muži míňajú na zábavu a koníčky o niečo viac ako ženy, pričom len 27 % mužov, ale až 36 % žien uviedlo, že do zábavy vôbec neinvestujú. Ľudia vo veku od 18 do 44 rokov míňajú peniaze najmä na cestovanie, zatiaľčo mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov priťahuje stravovanie v reštauráciách a táto veková kategória tiež vydáva na zábavu zo svojho mesačného rozpočtu výrazne viac ako iné vekové skupiny. Cestujú najmä rodiny s deťmi, bez ohľadu na počet detí. Vysokoškoláci, ktorí sú zároveň najčastejšími cestujúcimi, investujú do zábavy častejšie a väčšiu časť svojho rozpočtu. „Slováci si na dovolenku, zábavu či rôzne voľnočasové aktivity zvyčajne nepožičiavajú, a tak s klesajúcim príjmom domácnosti klesajú aj výdavky na zábavu a koníčky. Zároveň sme zistili, že aj ľudia s dlhmi po splatnosti často vydajú na zábavu 31 až 50 % svojho mesačného rozpočtu. To isté platí pre domácnosti, ktorých finančný príjem stačí len na najnutnejšie potreby,“ dodáva Jaroslava Palendalová. Míňať peniaze na zábavu a koníčky sú zvyknutí ľudia pracujúci v oblasti finančných a poisťovacích služieb, informačných technológií a telekomunikácií. Na druhej strane, najmenej pravdepodobné je, že tak urobia ľudia pracujúci v poľnohospodárstve a lesníctve.

Výzva: Dotácie na zelené projekty

Environmentálny fond spustil novú výzvu na 40 miliónov eur, v rámci ktorej môžu slovenské obce do dvetisíc obyvateľov získať dotáciu na budovanie vodárenských zdrojov, verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. O dotáciu sa môže uchádzať 1.400 obcí, prioritne tie, ktoré sa nachádzajú v chránených územiach. Kľúčovou zmenou má byť poskytovanie výhodných úverov samosprávam a poskytovanie dotácií na podporu teplárenstva z Modernizačného fondu.

Minimálna výška dotácie v oblasti budovania vodárenskej infraštruktúry na jednu žiadosť je 501 tisíc eur, maximálna 3 mil. eur. V prípade záujmového združenia právnických osôb je maximálna výška dotácie 6 mil. eur, minimálna výška spolufinancovania je 5 %. Žiadatelia predložia jedno čestné prehlásenie namiesto 6 dokumentov. V procese hodnotenia žiadostí budú zvýhodnené tie obce, ktoré predložia projektovú dokumentáciu nie staršiu ako 5 rokov od podania žiadosti a zabezpečia vyššiu mieru spolufinancovania projektu (aspoň 7 %). 

Ministerstvo životného prostredia SR umožňuje mestám, obciam a vyšším územným celkom získať výhodné pôžičky predovšetkým na vybudovanie vodozádržných opatrení, zelených striech, zatepľovanie verejných budov, výsadbu zelene či podporu obnoviteľných zdrojov energie a elektromobility. V roku 2022 je celková výška úverov 50 miliónov eur s úrokovou sadzbou vo výške 0,1 % p. a. Dĺžka financovania úverov je do 20 rokov s možnosťou predĺženia. Záväzky z úveru z Environmentálneho fondu sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obcí alebo VÚC. Možnosť vyplatiť úver z dodatočne schválenej dotácie od Envirofondu.

Slovenskí výrobcovia tepla môžu využiť 149,5 milióna eur na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie energetickej efektívnosti. Žiadateľmi, môžu byť výrobcovia tepla alebo výrobcovia tepla, ktorí sú zároveň výrobcami elektrickej energie. O nenávratný finančný príspevok možno požiadať od 26. júla 2022, a to výlučne elektronicky cez systém https://envirofond.egrant.sk. Oprávnenými aktivitami sú výstavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení, investičné projekty výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov – energetických distribučných sietí – v rámci systémov centralizovaného zásobovania teplom. Minimálna výška poskytnutej dotácie pre jednotlivé aktivity je 500 tisíc eur, maximálna výška dotácie je 15 mil. eur pre vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektriny a 20 mil. eur pre energeticky účinné centralizované zásobovanie teplom a chladom na jeden podnik a jeden investičný projekt. Oprávnené obdobie na realizáciu aktivít projektu je maximálne do 54 mesiacov od uzatvorenia zmluvy.

utorok 23. augusta 2022

Radíme: Zálohovanie na Slovensku

Na sociálnych sieťach sa objavujú otázky k fungovaniu zálohového systému na PET fľaše a plechovky na Slovensku. Vybrali sme odpovede na tie, ktoré sa objavujú najčastejšie a ktoré by Vás mohli tiež zaujímať.

PREČO NIE JE MOŽNÉ VRÁTIŤ DO ZÁLOHOMATU POKRČENÉ FĽAŠE A PLECHOVKY? Čip v zálohomate obsahuje databázu nápojových obalov registrovaných v zálohovom systéme aj s ich parametrami vrátane tvaru a váhy. Ak nezistí zhodu s niektorým zo vzorov, fľašu či plechovku neakceptuje. Príčinou môže byť aj zmena tvaru pokrčením plechovky či stlačením fľaše, čomu sa treba vyhnúť.

JE POTREBNÉ PRED VRÁTENÍM FĽAŠE A PLECHOVKY UMYŤ? Plastové fľaše a plechovky zaradené do zálohového systému netreba pred odovzdaním umývať, ak v nich nebol iný ako pôvodný obsah.

AKÉ TYPY FLIAŠ MÔŽEME ZÁLOHOVAŤ? Do zálohového systému na Slovensku sú zaradené všetky typy jednorazových plastových fliaš a plechoviek s objemom od 0,1 do 3 litrov vrátane, v ktorých sa predávajú nealkoholické nápoje s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov, oleja, octu a alkoholu nad 15 %. Obchodníci zapojení do zálohového systému sú povinní od zákazníka takéto nápojové obaly (označené známym symbolom „Z“ medzi dvomi šípkami) odobrať a vyplatiť mu záloh 15 centov za každý kus.

AKO SI MÔŽEM UPLATNIŤ ZÁLOH? NÁKUPOM ALEBO PREPLATENÍM? KDE MI LÍSTOK PREPLATIA? Záloh vo výške 15 centov krát počet vrátených plastových fliaš a plechoviek majú predajne nad 300 m2 zákazníkovi umožniť uplatniť obidvomi spôsobmi – jeho zohľadnením a odpočítaním pri platení za nákup alebo vyplatením v hotovosti. Predajne menšie ako 300 m2 nie sú povinné záloh preplatiť v hotovosti.

KEĎ PRÍDEM DO OBCHODU A ZÁLOHOMAT NEFUNGUJE, ČO MÁM ROBIŤ? V prípade, že zálohomat odmieta odobrať plastové fľaše alebo plechovky aj napriek tomu, že spĺňajú všetky požiadavky (majú označenie „Z“ a čitateľný čiarový kód, sú prázdne a nestlačené), treba na to upozorniť personál predajne a ten by mal situáciu začať okamžite riešiť. Ak sa ukáže, že zálohomat má poruchu, ktorú pracovníci predajne nevedia rýchlo odstrániť (a musia sa napríklad obrátiť na servis dodávateľa), ponúknu vám náhradné riešenie, napríklad dostupné odberné miesta v okolí.

RMM: Rýchlosť a automatizácia

Pri výbere riešení pre vzdialenú správu a monitoring (RMM) patrí k najdôležitejším kritériám podľa spoločnosti ZEBRA SYSTEMs rýchlosť ako aj možnosti automatizácie. Vzhľadom na tlak na vyššiu produktivitu IT správcov a tiež komplexnejšie bezpečnostné hrozby hľadajú poskytovatelia MsP (Managed Service Providers) také RMM platformy, ktoré im umožnia vyrovnať sa s aktuálnymi nárokmi zákazníkov na zachovanie kontinuity podnikania.

V zozname 10 odporúčaných vlastností od spoločnosti N-able, ktoré je potrebné zohľadniť pri voľbe vhodnej RMM platformy, sa celá polovica týka rýchlosti a schopnosti automatizovať:
• Automatizácia skenovania a informovania o firemných sieťach, virtuálnych strojoch a ďalších zariadeniach, ktoré vyžadujú okamžitú pozornosť.
• Automatizácia bežných rutinných činností umožňujúca zastať viac úloh s rovnakým personálom.
• Automatizovaný patch management operačných systémov a aplikácií, ktorý výrazne znižuje riziko napadnutia cez neošetrené zraniteľnosti.
• Generovanie a zdieľanie prehľadných reportov umožňujúce rýchle rozhodovanie a vyriešenie vzniknutých problémov.
• Rýchly a bezpečný vzdialený prístup pomáhajúci riešiť problémy bez nutnosti prerušenia prevádzky IT infraštruktúry zákazníka.

Odporúčané riešenie napríklad umožňuje vytvárať automatizačné postupy a procesy s využitím vyše 600 dostupných elementov. Zefektívňuje MSP operácie automatizáciou opakovaných procesov a vďaka používateľskému rozhraniu v štýle „drag & drop“ nevyžaduje žiadne predchádzajúce znalosti skriptovania. Maximalizuje tak produktivitu technických pracovníkov a pomáha štandardizovať a skvalitňovať IT procesy.

Upozorňujeme: Podvody v mene Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska upozorňuje na svojich webových stránkach na podvodné konanie, kedy podvodníci pod rôznymi zámienkami (napríklad prisľúbenie úveru, podanie informácií o produktoch, informovanie o údajnom zablokovaní účtu) kontaktujú spotrebiteľov, pričom sa predstavujú alebo podpisujú ako zamestnanci alebo organizačné útvary Národnej banky Slovenska.

Najčastejšie dochádza k osloveniu cez sociálne siete, emailom, ale aj priamo telefonicky či správami prostredníctvom rôznych aplikácií. Praktiky podvodníkov sú rôznorodé, môže ísť o ponuku úveru, ale aj vyhrážky o údajnom zablokovaní účtu, ak spotrebiteľ nezaplatí „pokutu“ ako výsledok fiktívnej kontroly. Národná banka Slovenska pritom nikdy nekontaktuje spotrebiteľov ohľadne ponuky úverov, pôžičiek alebo iných služieb a už vôbec nie prostredníctvom emailov, sociálnych sietí alebo aplikácií (Messenger, WhatsApp, Viber).

Vzhľadom na skutočnosť, že sú veľmi rozšírené rôzne podvodné aktivity, Národná banka Slovenska radí obozretnosť a neodporúča ďalšiu komunikáciu s odosielateľom podvodných správ. Ak sa stretnete s ponukou, reklamou alebo stránkou, ktorá vám ponúka rôzne výhodné služby či úver, v prvom rade si zistite, o akú spoločnosť ide a prípadne si o spoločnosti vyhľadajte informácie na internete. Na tento účel môžete využiť aj internetovú stránku subjekty.nbs.sk a overiť si, či daný subjekt dohliada Národná banka Slovenska alebo iný zahraničný dohliadací orgán, a či môže podnikať v danej oblasti na Slovensku.

pondelok 22. augusta 2022

EU: Spravodlivá minimálna mzda

Chudoba pracujúcich v Európskej únii sa za posledné desaťročie zvýšila a hospodárske krízy ako počas pandémie Covid 19 ukazujú, že primeraná minimálna mzda zohráva dôležitú úlohu pri ochrane pracovníkov s nízkymi mzdami. Po návrhu Európskej komisie obsahujúcom pravidlá na zlepšenie primeranosti minimálnych miezd dosiahli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady v júni dohodu. O nových pravidlách sa bude hlasovať už na septembrovom plenárnom zasadnutí.

Poslanci očakávajú, že pravidlá povedú k tomu, aby krajiny EÚ dosiahli reálny rast miezd a zabránili konkurencii v oblasti nákladov práce na jednotnom trhu, ako aj pomôcť zníženiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, keďže takmer 60 % osôb zarábajúcich minimálnu mzdu v EÚ tvoria ženy. Krajiny EÚ budú musieť zabezpečiť, aby ich vnútroštátne zákonné minimálne mzdy umožňovali dôstojnú životnú úroveň. Na určenie, aká výška mzdy tomu zodpovedá, budú môcť použiť nástroje ako napr:
  • národný kôš tovarov a služieb v reálnych cenách, ktorý by mohol zahŕňať kultúrne, vzdelávacie a sociálne aktivity,
  • porovnanie minimálnej mzdy s referenčnými hodnotami bežne používanými na medzinárodnej úrovni, ako je 60 % hrubej mediánovej mzdy alebo 50 % hrubej priemernej mzdy,
  • porovnanie čistej minimálnej mzdy s hranicou chudoby,
  • kúpna sila minimálnej mzdy.
Medzi ďalšie opatrenia, ktoré budú musieť vlády jednotlivých štátov prijať, patria:
  • podpora kolektívneho vyjednávanie o stanovení miezd,
  • aktualizácia zákonom stanovenej minimálnej mzdy aspoň každé dva roky alebo najviac každé štyri roky v prípade krajín, ktoré používajú automatický valorizačný mechanizmus,
  • presadzovanie pracovných inšpekcií na zabezpečenie dodržiavania predpisov a riešenie zneužívania pracovných podmienok,
  • zabezpečiť, aby pracovníci mali prístup k riešeniu sporov a právo na nápravu.
Budú mať všetky krajiny EÚ rovnakú minimálnu mzdu? Nie, každá krajina si stanoví výšku minimálnej mzdy na základe sociálno-ekonomických podmienok, kúpnej sily, úrovne produktivity a vývoja v jednotlivých krajinách. Krajiny, v ktorých sa mzdy stanovujú výlučne prostredníctvom kolektívnych zmlúv, nebudú povinné zaviesť zákonnú minimálnu mzdu.

Minimálna mzda je najnižšia odmena, ktorú by mali zamestnanci dostávať za svoju prácu. Hoci všetky krajiny EÚ majú určitú formu minimálnej mzdy, vo väčšine členských štátov táto odmena často nepokrýva všetky životné náklady. Približne sedem z desiatich zamestnancov s minimálnou mzdou v EÚ malo v roku 2018 problém pokryť svoje potreby na život. Mesačná minimálna mzda sa v roku 2022 v EÚ značne líši, od 332 eur v Bulharsku po 2.256 eur v Luxembursku. Jedným z hlavných faktorov tohto rozdielu sú rozdiely v životných nákladoch. V krajinách EÚ existujú dve formy minimálnej mzdy:
  • zákonná minimálna mzda - upravená zákonmi alebo formálnymi zákonmi, takéto pravidlá má väčšina členských štátov,
  • kolektívne dohodnuté minimálne mzdy - v šiestich krajinách EÚ (Rakúsko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Taliansko a Švédsko) sa mzdy určujú prostredníctvom kolektívnych zmlúv medzi odborovými zväzmi a zamestnávateľmi, v niektorých prípadoch vrátane minimálnej mzdy.

Aktuálne: Google Analytics a GDPR

Google Analytics využívajú aj prevádzkovatelia webových stránok na Slovensku. Dozorné orgány štátov Európskej únie však čoraz častejšie upozorňujú na rozpory Google Analytics s ePrivacy a GDPR. Európski regulátori vidia problém predovšetkým v americkej legislatíve (FISA), na základe ktorej majú americké úrady prístup k dátam používateľov danej služby a to aj v prípade, ak ich Google zašifruje. Dotknuté osoby sa voči takýmto zásahom v podstate nemajú právo brániť.

Podľa odborníkov na ochranu osobných údajov je však Google Analytics predsa len možné používať. Podľa advokátskej kancelárie Dagital Legal je rámci verzie Google Analytics 4 možné zabezpečiť silnú pseudonymizáciu dát ešte pred ich prenosom na server Google, čo by malo znemožniť prístup amerických úradov k údajom. Francúzsky dozorný orgán zas odporúča využívanie proxy servera, ktorý zabráni priamemu kontaktu medzi koncovým zariadením používateľa a servermi Google. Ak využívate platenú verziu služby Google Analytics 360 môžete tiež zvážiť aj šifrovanie dát s využitím Big Query a Cloud Key Management Service. Existuje aj iné efektívne riešenie, ako zabezpečiť prenosy do tretích krajín? „Často sa zabúda na tzv. zlatý štandard medzinárodných prenosov údajov, ako záväzné vnútropodnikové pravidlá označil britský dozorný orgán. Tieto môže využívať skupina podnikov alebo podniky zapojené do spoločnej hospodárskej činnosti. V Slovenskej republike s týmto schvaľovacím procesom už máme prvú skúsenosť. Napriek tomu, že úvodné spracovanie potrebnej dokumentácie je náročné, v závere mimoriadne znižuje časové i finančné náklady na prenosy údajov v rámci skupiny a je aj určitou pečaťou kvality pre klientov takýchto medzinárodných skupín,“ dodáva Jakub Berthoty.

Napriek komplikovanosti problému sa možno v dohľadnom čase dočkáme jednoduchého riešenia. Európsky komisár Didier Reynders totiž uviedol, že oficiálny právny text dohody o prenosoch medzi EÚ a USA bude vypracovaný v najbližších týždňoch. Tým sa začne proces posúdenia primeranosti, ktorý povedie k finalizovanej dohode najneskôr do konca prvého štvrťroka budúceho roka. „Ak by sa podarilo prelomiť právo plošného prístupu amerických tajných služieb k údajom používateľov a zaviesť do systému prvky proporcionality a nevyhnutnosti a možno aj väčšieho dohľadu, mohlo by to znamenať, že USA sa, ako celok, stanú primeranou treťou krajinou a mohli by sme do Spojených štátov vykonávať prenosy osobných údajov v podobnom režime, ako v rámci EÚ, resp. EHP. Úplne ideálne by bolo, ak by v USA existovala federálna legislatíva na ochranu osobných údajov, podobná GDPR,“ uzatvára Berthoty.

Upozorňujeme: Požiare automobilov

V horúcom počasí môžu byť príčinou požiaru aj automobily, v ktorých sa za hodinu na slnku môže volant zohriať aj na viac než 50 °C a prístrojová doska dokonca až na 70 °C. Vozidlo môže začať horieť aj pre poruchy palivového alebo elektrického systému. Majitelia áut, ktorí podceňujú pravidelný servis, sa teda okrem hrozieb v bezpečnosti cestnej premávky vystavujú aj vyššiemu riziku porúch, ktoré môžu spôsobiť požiar, a to nielen v horúcom lete.

K vznieteniu automobilu nedochádza len v dôsledku nehody. Jednou z najčastejších príčin býva únik paliva z palivového systému. Dôvodov aj miest, kadiaľ môže palivo unikať, je veľa. Moderné vozidlá sú navyše stále viac prešpikované elektronikou, ktorá je čím ďalej tým zložitejšia a ktorej systémy sú vedené cez celé vozidlo, teda od motora cez palubnú dosku, dvere a podlahu až po batožinový priestor. Aj nepatrné poruchy potom môžu spôsobiť iskrenie, pre ktoré môže začať horieť unikajúce palivo alebo jeho výpary. Následný požiar potom v aute postupuje veľmi rýchlo. Dôvodom požiaru vozidla môže byť aj prehriaty motor. Ak sa tak stane, môže sa chladiaca kvapalina alebo olej pri úniku do motorového priestoru dostať do kontaktu s rozpálenými časťami vozidla, akým je napríklad výfukové potrubie, kde môže dôjsť k ich vznieteniu.

Letné horúčavy „rozpália“ tiež interiér auta Automobil môže byť vo všeobecnosti pri súčasných teplotách významným požiarnym rizikom. Pri vonkajšej teplote 35 stupňov Celzia sa počas jednej hodiny môže interiér vozidla zaparkovaného na slnku vyhriať až na 47 stupňov. Niektoré prvky interiéru môžu dosiahnuť aj ďaleko vyššie teploty – napríklad sedadlá až 51, volant 53 a palubná doska až 69 °C. Potom môže dôjsť aj k výbuchu alebo aj samovznieteniu rôznych predmetov vo vozidle, ako je napríklad cigaretový zapaľovač či náplň do osviežovača vzduchu.