piatok 4. júna 2021

Trend: Rast pracovných ponúk

Padol ďalší rekord! Zamestnávatelia na Slovensku uverejnili v máji vyše 27-tisíc pracovných ponúk. Ide o najúspešnejší mesiac v 24-ročnej histórii portálu Profesia.sk. Piaty kalendárny mesiac roka 2021 tak aktuálne kraľuje rebríčku s najvyšším počtom inzerátov. 

Máj býva pravidelne obdobím, kedy je počas roka zvyčajne najviac pracovných príležitostí. Oproti máju 2017, ktorý sa doteraz držal na prvom mieste, narástli nové príležitosti najmä v IT a vo výrobe. V informačných technológiách stúpla ponuka o 30 a vo výrobe o 12 percent. V porovnaní s rokom 2017 vidíme aj rozdielnu situáciu s nezamestnanosťou. Zatiaľ posledné aprílové štatistiky z tohto roka hovoria, že na úradoch práce máme takmer 220-tisíc ľudí bez práce, čo predstavuje mieru nezamestnanosti 8 percent. V máji 2017 sme na Slovensku mali zhruba o 20-tisíc nezamestnaných menej a mieru nezamestnanosti 7,35 percenta. Aktuálna dostupnosť nových pracovných možností je tak dobrým impulzom pre zlepšenie situácie na našom trhu.

Od príchodu koronakrízy na Slovensko bola zatiaľ najhoršia situácia v apríli 2020. Vtedy zamestnávatelia uverejnili iba 8.602 ponúk. Vlani sa trh práce začal preberať najmä po lete. Pozitívny vývoj na trhu práce však pribrzdili opätovné protipandemické opatrenia, ktoré prišli v októbri. Rok 2021 však priniesol opätovný nárast v počtoch pracovných príležitostí. Vyššie čísla sme zaznamenali už v marci, hoci v tomto období platili na Slovensku ešte stále prísne opatrenia. Aktuálne vysoké čísla prinieslo aj prebudenie niektorých sektorov. Reč je najmä o cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve. Zamestnávatelia tu za posledný mesiac uverejnili až 1.615 pracovných inzerátov. V tomto prípade môžeme hovoriť taktiež o novom rekorde. Prevádzky potrebujú najmä ľudí do kuchyne a na recepciu, čašníkov a čašníčky či barmanov a barmanky. 

Aká práca je aktuálne najdostupnejšia? Zamestnávatelia uverejnili v máji tohto roka najviac pracovných ponúk v obchode, výrobe a informačných technológiách. Pre uchádzačov a uchádzačky s maturitou je dostupná najmä práca v administratíve a v obchode. Ľudia s vysokoškolským vzdelaním majú aktuálne k dispozícii najviac pracovných ponúk na učiteľov a učiteľky. Nasledujú pracovné príležitosti v informačných technológiách.

EU: V centre verejné zdravie, ale aj boj proti chudobe a zmene klímy

Prieskum Eurobarometer, realizovaný v období od marca do apríla 2021, poukazuje na čoraz väčší dopad pandémie COVID-19 na osobný život a finančnú situáciu občanov. Osem z desiatich európskych respondentov pozná opatrenia alebo kroky Európskej únie (EÚ) v reakcii na pandémiu spôsobenú novým koronavírusom. Občania EÚ si ako najvyššiu politickú prioritu pre Európsky parlament vybrali verejné zdravie, nasledujú opatrenia v boji proti chudobe, na podporu hospodárstva a vytvárania pracovných miest, ako aj opatrenia v súvislosti so zmenou klímy. 

COVID-19: Vplyv na osobné financie pociťuje či očakáva vyše polovica občanov
Tridsaťjeden percent Európanov na konci prvého štvrťroku 2021 uviedlo, že koronavírus už mal vplyv na ich osobný príjem. Ďalších 26 % očakáva, že sa tak stane v budúcnosti. Priemer EÚ - 57 % - tak predstavuje jasnú väčšinu, výsledky sa však v jednotlivých krajinách líšia. Koronakríza už mala vplyv na osobný príjem 40 % slovenských respondentov. Ďalších 29 % vplyv na financie ešte očakáva. Dôsledky pandémie tak pocítilo alebo očakáva 69 % Slovákov. Tridsať percent Slovákov si myslí, že pandémia nebude mať žiadny vplyv na ich financie, oproti priemeru EÚ 42 %.

Vnímanie opatrení: Zdravotné prínosy prevažujú nad ekonomickými škodami
Napriek finančným dopadom pandémie sa väčšina respondentov EÚ (58 %) domnieva, že zdravotné prínosy reštriktívnych opatrení v ich krajine prevažujú nad hospodárskymi škodami, ktoré mohli spôsobiť. S týmto sa stotožňujú respondenti vo väčšine krajín EÚ, čo naznačuje zmenu prístupu v porovnaní s druhou polovicou roku 2020, kedy podľa údajov prieskumu EP vnímala mierna väčšina hospodárske škody ako dôležitejšie. V prípade Slovenska to neplatí - kým 46 % slovenských respondentov si myslí, že prínosy pre zdravie sú väčšie ako ekonomické škody, podľa 51 % ekonomické škody prevažujú nad zdravotnými prínosmi.

Osem z desiatich občanov vie o krokoch EÚ, iba polovica z nich ich schvaľuje
Európania si dobre uvedomujú úsilie Európskej únie v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom: osem z desiatich Európanov, aj slovenských respondentov počulo, videlo alebo čítalo o opatreniach alebo krokoch iniciovaných EÚ v reakcii na pandémiu. Takmer polovica všetkých občanov EÚ (48 %) - a 38 % Slovákov - vie, o aké opatrenia ide. Napriek tejto vysokej úrovni informovanosti iba 48 % občanov (priemer EÚ) tvrdí, že je s opatreniami EÚ spokojných, kým 50 % spokojných nie je. Naopak, u Slovákov spokojnosť s opatreniami EÚ prevažuje nad nespokojnosťou - spokojnosť vyjadrilo 54 % respondentov, kým nespokojnosť 46 %. Mieru solidarity medzi členskými štátmi v boji proti pandémii považuje za uspokojivú 44 % občanov EÚ. Slováci sú pri vnímaní miery solidarity pozitívnejší: 57 % opýtaných je spokojných s prejavenou solidaritou medzi krajinami EÚ.

Napriek rozdielom zostáva podpora EÚ vo všeobecnosti veľmi silná
Pozitívne hodnotenie EÚ je v súčasnosti na jednej z najvyšších úrovní za posledných desať rokov, a to napriek krátkodobým kolísaniam či rozdielom medzi krajinami. Takmer každý druhý občan (EÚ priemer - 48 %) vníma úniu pozitívne. Ďalších 35 % má k EÚ neutrálny postoj, 17 % vyjadruje na úniu negatívny názor. Tento prieskum potvrdzuje nastúpený pozitívny trend, pokiaľ ide o názor na EÚ za posledných desať rokov, ktorý sa posilňuje a zostáva silný napriek pandémii a jej dôsledkom na život európskych občanov. Kombinácia niekedy kritického pohľadu občanov na konkrétne opatrenia zamerané na riešenie krízy s dlhodobým pozitívnym trendom vyjadrenia zásadnej podpory Európskej únii tiež poukazuje na jasnú a aktuálne prítomnu výzvu na reformu EÚ: 70 % respondentov EÚ v prieskume uvádza, že sú všeobecne za EÚ. Ale menej ako štvrtina Európanov (23 %) je za fungovanie EÚ ako doposiaľ (pokles o 4 percentuálne body oproti novembru/decembru 2020). Takmer polovica respondentov (47 %) vyjadrila podporu únii, nie však jej aktuálnej podobe či spôsobu fungovania.

Zdravie, vakcíny a ďalšie krízové kompetencie sú kľúčovými prioritami EÚ
Sedemdesiatštyri percent Európanov (61 % občanov Slovenska) si želá, aby EÚ mala viac právomocí na riešenie kríz, akou je pandémia COVID-19, vrátane 28 % opýtaných, ktorí s týmto postojom úplne súhlasia. EÚ by sa pri riešení pandémie mala podľa respondentov zamerať najmä na zabezpečenie rýchleho prístupu k bezpečným a účinným vakcínam pre všetkých občanov EÚ (39 % priemer EÚ, 38 % Slovákov). Medzi ďalšie priority patrí investovanie väčšieho objemu finančných prostriedkov do vývoja liečby a vakcín (29 % priemer EÚ, rovnako výsledok za Slovensko), vytvorenie európskej stratégie pre riešenie podobných kríz v budúcnosti (28 %, priemer EÚ, 23 % Slovákov) a vytvorenie európskej zdravotnej politiky (25 % priemer EÚ, 22 % občanov Slovenska). Pre Slovákov je však treťou prioritnou oblasťou presadzovanie prísnejších kontrol na vonkajších hraniciach EÚ (29 %).

EP by sa mal zamerať na verejné zdravie, ale aj boj proti chudobe a zmene klímy
Pokiaľ ide o očakávania od Európskeho parlamentu, občania EÚ požadujú, aby nimi zvolení zástupcovia venovali prioritnú pozornosť oblasti verejného zdravia (priemer EÚ - 49 %, očakávania Slovákov 5 1%). Nasleduje boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (priemer EÚ - 39 %, názor Slovákov - 37 %), opatrenia na podporu hospodárstva a vytváranie nových pracovných miest (priemer EÚ - 39 %, Slovensko - 37 %), ako aj opatrenia proti zmene klímy (34 % priemer EÚ, 28 % - Slovensko). Slováci však ako štvrtú prioritnú oblasť uviedli spravodlivú a udržateľnú poľnohospodársku politiku (29 %).

SR: Enviromesto 2021

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia opäť prinášajú šancu slovenským sídlam zapojiť sa do národnej súťaže Enviromesto 2021. Mestá môžu získať ocenenie odzrkadľujúce ich pozitívny, hodnotný a invenčný prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie.

Viaceré mestá a obce dlhodobo vyvíjajú v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia značné úsilie a na základe vlastných skúseností môžu ostatným priblížiť výhody využívania inovatívnych technológií, či prírode blízkych riešení. A práve tento prístup chce podporiť aj národná súťaž Enviromesto 2021. Zámerom je podnecovať komunitné vnímanie spolupráce politikov, podnikateľov, škôl, neziskových organizácií a verejnosti v mestách. Nielen víťazstvo, ale aj samotná účasť v súťaži je spôsobom, ako sa mesto dostane do širšieho povedomia verejnosti a bude sa vynímať ako pozitívny príklad.

Do súťaže Enviromesto 2021 sa môže zapojiť každá obec so štatútom mesta, pričom sa budú hodnotiť aktivity s environmentálnym dopadom na mestské prostredie, ktoré samospráva zrealizovala za posledné dva roky do uzávierky prihlášok súťaže. V tomto ročníku súťaže môžu mestá zabojovať o štyri ocenenia v jednotlivých súťažných oblastiach:
· Prechod na zelené hospodárstvo
· Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra
· Ochrana ovzdušia
· Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy

Víťazom súťaže Enviromesto 2021 bude mesto, ktoré sa zapojí do všetkých súťažných oblastí. Záujemcovia z radov miestnej samosprávy sa môžu prihlasovať elektronicky od 1. júna do 16. júla 2021 na adresu enviromesto@sazp.sk. O ocenených a víťazovi v 3. ročníku súťaže Enviromesto rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z odborníkov envirorezortu a zo zástupcov partnerských organizácií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v októbri tohto roka počas národnej konferencie Životné prostredie miest. Podrobnejšie informácie o prihlásení do súťaže nájdete na stránke www.sazp.sk/enviromesto.

Ransomvér: Prvenstvo malvér zameraný na Windows

Počet ransomvérových útokov za prvý kvartál sa v medziročnom porovnaní zvýšil o 107 percent. Bezpečnostný tím Check Point Research v Indexe globálnych hrozieb uvádza najagresívnejšie malvéry, kde prvú trojicu aktuálne tvoria trojany. Dridex mal dosah na 15 percent organizácií vo svete, AgentTesla na 12 percent a Trickbot zasiahol 8 percent organizácií.

„Čo sa týka Slovenska, pozorujeme celkový nárast kybernetických útokov a najmä agresívny nástup ransomvéru. Od začiatku roka 2021 je tu každá organizácia vystavená útokom priemerne 473-krát týždenne. Medzi najčastejšie malvéry patria bankové trojany a trojany na vzdialené ovládanie", upozorňuje Andrej Aleksiev. Trojan Dridex sa často používa v počiatočných fázach útokov ransomvéru a prvenstvo ako najrozšírenejší škodlivý softvér si udržuje už druhý mesiac. V apríli sa šíril napríklad prostredníctvom kampane QuickBooks Malspam. Phishingové emaily používali značku QuickBooks a lákali používateľov na falošné platobné oznámenia a faktúry. E-mail obsahoval škodlivú prílohu v podobe Microsoft Excel súboru a po jej stiahnutí nasledovalo infikovanie systému malvérom a šifrovanie napadnutých súborov.

Najčastejšie typy malvéru vo svete (zmeny v poradí v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom)
1. ↔ Dridex – Trojan, ktorý sa zameriava na platformu Windows. Šíri sa prostredníctvom spamových kampaní. Kontaktuje vzdialený server, odosiela informácie o infikovanom systéme a môže aj sťahovať a spúšťať ďalšie moduly na diaľkové ovládanie.
2. ↑ AgentTesla – AgentTesla je pokročilý RAT (remote access trojan) ktorý funguje ako keylogger a kradne heslá. Je aktívny od roku 2014, môže monitorovať a zbierať vstupy z klávesnice a systémovej schránky obete. Rovnako môže zaznamenávať snímky obrazovky a zbierať prihlasovacie údaje z rôznych softvérov na zariadení obete (Google Chrome, Mozilla Firefox aj Microsoft Outlook).
3. ↑ Trickbot – Dominantný botnet a bankový trojan, neustále aktualizovaný o nové schopnosti, vlastnosti a vektory distribúcie. Flexibilný a prispôsobiteľný malvér, distribuovaný ako súčasť viacúčelových kampaní.

Najčastejšie typy mobilného malvéru vo svete
1. ↑ xHelper – Malvér pre Android, prvýkrát spozorovaný v marci 2019. Používa sa na sťahovanie ďalších škodlivých aplikácií a na zobrazovanie reklamy. Aplikácia sa dokáže skryť pred používateľom a po odinštalovaní sa opätovne nainštalovať.
2. ↑ Triada – Modulárny backdoor pre Android, ktorý udeľuje superužívatelské oprávnenia na stiahnutie
malvéru a pomáha ich vložiť do systémových procesov.
3. ↓ Hiddad – Malvér pre Android, ktorý reštruktúruje legitímne aplikácie a zverejní ich na obchodoch tretích strán. Jeho hlavnou funkciou je zobrazovanie reklám, ale môže získať aj prístup ku kľúčovým bezpečnostným funkciám zabudovaným do operačného systému.

Kybernetickí zločinci pri útokoch na podnikové siete zneužívali najmä zraniteľnosti Web Server Exposed Git Repository Information Disclosure (46 percent organizácií), HTTP Headers Remote Code Execution (45,5 percenta organizácií) a MVPower DVR Remote Code Execution (44 percent organizácií). 

štvrtok 3. júna 2021

1 in - 1 out: Boj proti nadmernej regulácii

Slovensko má podľa ministerstva hospodárstva dlhodobý a chronický problém s nadmernou reguláciou. Od 1. júna 2021 budú mať všetky ministerstvá a ďalších 20 dôležitých úradov, napríklad Sociálna poisťovňa alebo finančná správa, povinnosť dodržiavať pravidlo 1 in - 1 out. Ak teda v rámci svojej kompetencie príjmu v nejakej oblasti určitú reguláciu, budú musieť v rovnakej oblasti znížiť regulačné zaťaženie a teda náklady na podnikanie v rovnakej výške. Od januára to potom následne bude v dvojnásobnej výške.

Uvedené opatrenia sa netýkajú všetkých oblastí, výnimku tvoria dane, odvody ale aj pandemické opatrenia. Napriek tomu by podľa ministerstva mali pomôcť zvýšiť produktivitu, ale aj konkurencieschopnosť podnikateľov, pričom predstavujú nepriamy stimul pre ekonomiku. Cieľom je zmeniť zaužívanú prax, keď sa doteraz riešila väčšina problémov prijatím nových zákonov alebo novelizáciou už existujúcich. Po novom by mali úradníkov školiť, aby sa snažili najprv preskúmať všetky iné možnosti a alternatívy. Za nedodržiavanie uvedených pravidiel nebudú ministerstvá a úrady sankcionované, rezort hospodárstva ich však na túto skutočnosť bude upozorňovať v rámci pripomienkového konania a raz ročne predloží na vládu odpočet.

Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíks normy väčšinou tvoria úradníci, ktorí nemajú dostatok skúseností s reálnym životom. Svet je dnes preregulovaný, máme obrovské množstvá pravidiel, pričom je veľká časť z nich zbytočná a niektoré dokonca škodlivé. Vďaka uvedeným pravidlám by Slovensko podľa neho mohlo stúpať v rebríčkoch kvality podnikateľského prostredia. Aktualizáciu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov schválila vláda začiatkom mája t. r. V prvej fáze je primárne zameraná na zavedenie princípov „one in - one out“ a „one in - two out“.

EU: Jarný balík európskeho semestra

Európska komisia predstavila jarný balík európskeho semestra, v ktorom členským štátom poskytuje fiškálne usmernenia pri postupnom znovuotváraní hospodárstiev. Cieľom je pomôcť členským štátom, aby obnovili svoje hospodárstva a pritom čo najlepšie využili Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF), ktorý je kľúčovým nástrojom programu NextGenerationEU. Do tohtoročného európskeho semestra prinieslo aktualizačný moment jeho prepojenie na plány členských štátov na podporu obnovy a odolnosti, v ktorých si stanovujú, aké investície a reformy budú financovať z nástroja RRF.

Aktivácia všeobecnej únikovej doložky Paktu stability a rastu v marci 2020 umožnila členským štátom rýchlo reagovať a prijať núdzové opatrenia, ktoré mali minimalizovať hospodársky a sociálny vplyv pandémie. Komisia vo svojom oznámení o fiškálnej politike z 3. marca 2021 uviedla, že rozhodnutie o deaktivácii všeobecnej únikovej doložky by sa malo prijať až po celkovom posúdení stavu hospodárstva na základe kvantitatívnych kritérií, pričom kľúčovým kvantitatívnym kritériom by mala byť úroveň hospodárskej činnosti v EÚ v porovnaní s predkrízovými úrovňami. Podľa hospodárskej prognózy z jari 2021 sa všeobecná úniková doložka bude uplatňovať aj v roku 2022 a očakáva sa, že od roku 2023 sa deaktivuje. Fiškálna politika musí byť podporná aj v rokoch 2021 a 2022. Členské štáty by nemali rušiť podporu predčasne a mali by naplno využiť financovanie z RRF. Investície a reformy uskutočnené v rámci RRF podporia obnovu hospodárstva, zvýšia potenciálny rast a zamestnanosť, znížia nerovnováhy a zlepšia verejné financie. V roku 2022 by sa fiškálne politiky členských štátov mali čoraz viac diferencovať a všetky členské štáty by mali zachovať investície do obnovy. Hneď ako to bude možné, by členské štáty mali zaviesť politiky na zabezpečenie fiškálnej udržateľnosti v strednodobom horizonte.

Komisia prijala správu podľa článku 126 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) pre všetky členské štáty EÚ okrem Rumunska, na ktoré sa už vzťahuje nápravná časť paktu. Účelom tejto správy je posúdiť, či členské štáty dodržiavajú kritériá týkajúce sa deficitu a dlhu stanovené v zmluve. Z analýzy vyplýva, že kritérium deficitu splnili len Bulharsko, Dánsko a Švédsko, žiadny iný členský štát ho nesplnil. Dlhové kritérium nespĺňa 13 členských štátov (Belgicko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Maďarsko, Rakúsko, Portugalsko, Slovinsko a Fínsko). Komisia sa domnieva, že v tejto fáze by sa nemalo prijímať rozhodnutie o tom, či sa na členské štáty vzťahuje postup pri nadmernom deficite. Rumunsku Komisia odporúča aktualizovať postup fiškálnych úprav a odstrániť nadmerný deficit do roku 2024.

V 12 členských štátoch vybraných na hĺbkové preskúmanie v správe o mechanizme varovania na rok 2021 našla Európska komisia makroekonomicky slabé miesta súvisiace s nerovnováhami a nadmernými nerovnováhami. V troch členských štátoch sa naďalej vyskytujú nadmerné nerovnováhy (Cyprus, Grécko a Taliansko) a v ďalších deviatich členských štátoch existujú nerovnováhy (Chorvátsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko a Švédsko). Očakáva sa, že reformy a investície v rámci RRF pomôžu riešiť výzvy zistené v predošlých cykloch semestra a zohrajú dôležitú úlohu pri riešení súčasných makroekonomických nerovnováh. Komisia prijala desiatu správu o sprísnenom dohľade nad Gréckom. V nej dospela k záveru, že Grécko napriek nepriaznivým okolnostiam spôsobeným pandémiou COVID-19 prijalo opatrenia, aby splnilo svoje osobitné záväzky. Komisia prijala aj správy o dohľade nad Írskom, Španielskom, Cyprom a Portugalskom po skončení programu. V týchto správach sa dospelo k záveru, že schopnosť každého z dotknutých členských štátov splácať je naďalej dobrá.

V usmerneniach pre politiky zamestnanosti sa stanovujú spoločné priority vnútroštátnych politík zamestnanosti, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu ich inkluzívnosti a spravodlivosti. Usmernenia prijaté v októbri 2020 boli doplnené o environmentálnu udržateľnosť a digitálne rozmery, keď sa do nich premietlo oznámenie o silnejšej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Zároveň sa zamerali na dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a osobitne sa venovali otázke, ako zmierniť vplyv krízy na zamestnanosť a sociálnu oblasť. Keďže súčasné usmernenia pre politiky zamestnanosti sú aj naďalej relevantné, komisia ich navrhuje preniesť aj do roku 2021. Zdôrazňuje pritom úlohu nových hlavných cieľov EÚ stanovených v akčnom pláne Európskeho piliera sociálnych práv a politických usmernení, ku ktorým sa dospelo na sociálnom samite v Porte.

Radíme: Zapamätateľné heslá

Počet našich aktivít on-line neustále narastá, pričom jedným z najväčších problémov, s ktorými sa neustále stretávame, je správne zapamätanie si hesla pre naše príslušné on-line účty / aplikácie, akými sú e-mail a sociálne médiá. Spoločnosť Reboot Online Marketing využila analytický nástroj Ahrefs na zistenie, ku ktorým on-line účtom / aplikáciam ľudia najčastejšie zabúdajú svoje prístupové údaje.

Spoločnosť Reboot Online Marketing identifikovala tri kľúčové on-line vyhľadávané výrazy / frázy, ktoré používatelia internetu použijú najčastejšie, keď si nepamätajú heslo pre on-line účet / aplikáciu - „zabudnuté heslo“, „zmena hesla“ a „obnovenie hesla“ v angličtine a prípadne v príslušnom primárnom jazyku každej krajiny, z ktorých sa vygeneroval priemer. Možno to nie je až také prekvapujúce, ale na prvom mieste je Gmail (t. j. Google Mail), ku ktorému používatelia zabúdajú heslo najčastejšie - s ohromujúcim priemerným počtom 454.100 on-line vyhľadávaní mesačne „zabudnuté heslo služby Gmail“, čo zodpovedá 14.648 vyhľadávaniam denne! Na druhej pozícii je Apple ID s 308.250 globálnymi on-line vyhľadávaniami každý mesiac „zabudol som Apple id“. Instagram je na treťom mieste, pretože každý mesiac sa v priemere vykoná 118.000 globálnych on-line vyhľadávaní používateľmi, ktorí si ťažko pamätajú svoje heslo („zabudnuté heslo Instagramu“). Na štvrtom mieste je Windows 10, ktorý zaznamenal v priemere 86.300 globálnych on-line vyhľadávaní mesačne od používateľov, ktorí si nemôžu správne spomenúť na svoje heslo pre tento operačný systém („zabudnuté heslo pre Windows 10“). Facebook („zabudnuté heslo pre Facebook“ - 78 500) a Steam („zabudnuté heslo pre Steam“ - 70 440) patria medzi ďalšie on-line účty / aplikácie, ktoré dosiahli vyše 70.000 globálnych on-line vyhľadávaní od tých, ktorí zabudli svoje heslo pre uvedenú platformu sociálnych médií a poskytovateľa digitálnych videohier na piatom a šiestom mieste.
Na opačnom konci je na 10. pozícii Amazon, pretože mesačne sa vykoná priemerne 32.900 globálnych on-line vyhľadávaní „zabudnuté heslo pre Amazon“ od spotrebiteľov, ktorí si nezapamätali svoje heslo pre elektronický e-shop.

Tipy na vytvorenie zapamätateľných hesiel
1) Myslite na nezabudnuteľné vety / texty piesní: Pravdepodobne si bez problémov spomenieme na niečo, čo má pre nás osobnú hodnotu - okrem sentimentálnych spomienok to môžu byť aj texty piesní. Zvážte použiť napr. prvé písmeno každého slova v texte vety alebo piesne, ktoré sú pre vás nezabudnuteľné a pridajte niekoľko čísel a / alebo špeciálne znaky na konci, aby ste si vytvorili heslo, ktoré bude zložité a zároveň pre vás jedinečné.
2) Použite svoju klávesnicu na inšpiráciu: Pomocou svojej fantázie vytvorte na svojej klávesnici zmysluplné vzory, ktoré vám umožnia prísť s robustným heslom. Pokúste sa vytvoriť geometrický tvar a pri predstavovaní svojho geometrického tvaru na klávesnici nezabudnite vedľa čísel zahrnúť aj písmená.
3) Zvážte využívanie renomovaného správcu hesiel: Prečo sa nevyrovnať problémom s pamätaním prihlasovacích údajov každého z vašich on-line účtov / aplikácií zverením ich správcovi hesiel. Uložia prihlasovacie údaje pre všetky vaše on-line účty / aplikácie na jednom mieste a pomáhajú automaticky sa do nich prihlásiť. Zašifrujú vašu databázu hesiel bezpečným hlavným heslom a to bude jediné heslo, ktoré si budete musieť pamätať.Upozorňujeme: Nebezpečný hrniec

Slovenská obchodná inšpekcia na svojom webe upozorňuje na tlakový hrniec, ktorého používanie môže byť spojené s rizikom poranenia a ohrozenia zdravia, a preto je nebezpečným výrobkom.

Konkrétne ide o tlakový hrniec TORO 270478 6L, model DSS 2206 z Číny. Nerezový tlakový hrniec s objemom 6 l je zabalený v kartónovej krabici s uvedením EAN kódu: 8591177089469. K výrobku je priložený návod na použitie v štátnom jazyku. Pri manipulácii s regulátorom tlaku uvoľnená horúca para uniká šikmo nahor, môže tak zasiahnuť spotrebiteľa a poraniť ho.

SOI už uložila zákaz sprístupňovania predmetného výrobku, nariadila stiahnutie výrobku z trhu a povinnosť informovať o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny. Ak ste si tento výrobok zakúpili, vo vlastnom záujme ho prestaňte používať.

streda 2. júna 2021

COVID semafor: Pre kultúrne podujatia

Ministerstvo kultúry SR spustilo web kulturnysemafor.sk s webovou aplikáciou ako on-line pomôcku pre organizátorov aj návštevníkov kultúrnych podujatí. S ich pomocou si môžu vyhľadať aktuálne podmienky pre ľubovoľné kultúrne podujatie či kultúrnu inštitúciu, ktorú plánujú navštíviť. 

Semafor pre kultúru nadväzuje na všeobecný COVID automat a jeho zóny a je rozdelený do siedmich stupňov, resp. farieb. Určuje počet návštevníkov na podujatí, potreby testov a tiež konzumáciu jedla či nápojov. Po vyplnení základných parametrov vygeneruje aktuálne platné podmienky pre daný okres, stupeň varovania či ostražitosti a podujatie.

V červenej fáze je povolených do 200 návštevníkov v exteriéri a do 150 návštevníkov v interiéri za podmienok 50 percentnej kapacity a na sedenie. Ružová fáza povoľuje 500 návštevníkov v exteriéri a 250 návštevníkov v interiéri, taktiež za podmienok 50 percentnej kapacity a na sedenie. V oranžovej farbe sa kultúrny semafor prepína na regióny a pridávajú sa aj interiérové kiná. Vo fáze monitoringu je možné organizovať podujatia s kapacitou 1.000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri. Povinnosť negatívneho testu pri vstupe na kultúrne podujatia bude kultúrny semafor upravovať vždy podľa aktuálne platného covid automatu. V úvode fungovania kultúrneho semafora bude pri vstupe na kultúrne podujatia potrebný negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín alebo negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín.

EU: Digitálne zhromaždenie 2021

Európska komisia a portugalské predsedníctvo Rady Európskej únie organizujú 1. a 2. júna 2021 tzv. Digitálne zhromaždenie, ktoré sa tento rok bude venovať európskemu digitálnemu desaťročiu. Zameria sa na ciele digitálneho desaťročia, ktoré EÚ stanovila do roku 2030 a na program Digitálna Európa, nový program financovania s rozpočtom 7,5 miliardy eur na zavádzanie európskych digitálnych projektov.

Prvý deň zhromaždenia sa zameral na vymedzenie cesty Európy k úspešnej digitálnej transformácii do roku 2030, a to na základe vízií v tzv. Digitálnom kompase. Na dosiahnutie týchto cieľov sa okrem iných programov uskutočnia veľké investície prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách digitálneho desaťročia bude zahŕňať záväzky, ako zabezpečenie prístupu k vysokokvalitnému pripojeniu v celej Európe, presadzovanie digitálnych zručností pre všetkých občanov a budovanie spravodlivého on-line sveta bez diskriminácie. Cieľom verejnej konzultácie, ktorá bude prebiehať do 2. septembra 2021, je otvoriť rozsiahlu spoločenskú diskusiu a zhromaždiť názory občanov, mimovládnych organizácií, organizácií občianskej spoločnosti, podnikov, správnych orgánov a všetkých zainteresovaných strán. Získané príspevky budú podkladom pre návrh medziinštitucionálneho vyhlásenia.

Prvý deň priniesol aj slávnostné spustenie projektu EllaLink, ktorý spolufinancuje EÚ prostredníctvom programu BELLA. Ide o optický podmorský kábel spájajúci európsky a juhoamerický kontinent. Umožní prvé priame, vysokokapacitné dátové spojenie medzi Európou a Latinskou Amerikou, čím podporí výmenu a spracovanie údajov v oblasti výskumu a vzdelávania. EÚ je najväčším investorom do programu BELLA s príspevkom vo výške 26,5 milióna EUR, latinskoamerické národné výskumné a vzdelávacie siete a brazílska vláda poskytli dodatočné finančné prostriedky.

Program Digitálna Európa je stredobodom pozornosti druhého dňa zhromaždenia. S celkovým rozpočtom vo výške 7,5 miliardy EUR sa zameriava na posilnenie digitálnej suverenity EÚ, pričom podporuje dva ciele – zelenú transformáciu a digitálnu transformáciu. Má urýchliť obnovu hospodárstva a digitálnu transformáciu Európy v prospech občanov aj podnikov. Bude financovať európske projekty v štyroch oblastiach: superpočítače, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť a pokročilé digitálne zručnosti. Počas podujatia majú zástupcovia priemyslu a podnikateľskej sféry vrátane zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) a začínajúcich podnikov ako aj vládnych orgánov príležitosť dozvedieť sa viac o tom, čo im program Digitálna Európa ponúka a získať praktické usmernenia.

Trend: Rast záujmu o luxusné autá

Pandémia koronavírusu stihla za posledný rok v automobilovom priemysle napáchať veľa škôd. Celé odvetvie sa ocitlo v recesii a predaje áut klesli približne o 20 %. Kríza však paradoxne nezasiahla luxusné a drahšie jazdené vozidlá s cenou presahujúcou 30.000 eur.

Na spoločnom českom a slovenskom trhu sa darilo predaju luxusnejších jazdených vozidiel v rámci Mototechna Premium aj počas koronakrízy, pričom od apríla 2020 do apríla 2021 sa predalo až 700 takýchto vozidiel. Za sedem rokov fungovania Mototechny Premium narástli predaje prémiových ojazdených áut o 177 %, za posledný rok o 30 %. Aj napriek tomu, že prémiové značky sa v minulosti spravidla zameriavali na luxusné limuzíny, aj v tejto kategórii za posledné roky prevážil všeobecný záujem o SUV, ktorých sa v tomto segmente predáva na slovenskom a českom trhu vyše 65 %.

Na Slovensku je v rámci prémiových vozidiel medzi zákazníkmi najobľúbenejšia značka BMW, nasleduje Mercedes - Benz a potom Škoda. „V segmente ojazdených automobilov, ktorých predajná cena presahovala 30.000 eur, sme na Slovensku v posledných rokoch sledovali medziročné nárasty predajov okolo 20 %. Výrazný skok nastal v roku 2018, kedy predaje narástli o takmer 60 % oproti roku 2017 a tento rok, kedy sa aj napriek dlhodobo zatvoreným pobočkám zvýšil predaj luxusných ojazdených vozidiel o 13 %“, komentuje záujem o prémiové jazdenky Petr Vaněček.

TOP 10 najviac predávaných modelov v Mototechne Premium v SR (apríl 2020 - apríl 2021)
1. Škoda Kodiaq
2. BMW X6
3. BMW X5
4. Volkswagen Touareg
5. Ford Tourneo Custom
6. Audi A5
7. Mercedes-Benz GL
8. BMW 5
9. Toyota Land Cruiser
10. Audi Q7

Medzi najdrahšími predanými vozidlami z ponuky Mototechny Premium bol v minulom roku Mercedes-Benz GLE 63S AMG Coupé – vozidlo z roku 2015 s necelými 9 tisícami najazdených kilometrov, pričom
sa predal za 105 tisíc eur. Na druhom mieste bolo Audi Q8 50TDI z roku 2019, s necelými 19 tisícami kilometrov, ktoré sa predalo za 73 tisíc eur.

On-line: DPH a clo z dovozu

Finančná správa na Slovensku sprístupnila špeciálnu podstránku k projektu e-commerce s detailnými informáciami o preclievaní zásielok z tretích krajín. Nové pravidlá začnú platiť od 1. júla 2021 vo všetkých členských krajinách Európskej únie. 

Finančná správa sprístupnila špeciálnu podstránku na svojom portáli https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/ecommerce, kde sústredila všetky potrebné informácie:
· kedy a kde podať colné vyhlásenie,
· aké doklady klient potrebuje,
· ako sa registrovať a podať colné vyhlásenie,
· ako zaplatiť DPH,
· ako sa dostanem k nakúpenému a preclenému tovaru.
Okrem špecializovanej podstránky bude klientom k dispozícii aj automatizovaný chatbot finančnej správy Taxana. Pripravení pomôcť sú aj konzultanti colného call centra finančnej správy, ktoré funguje v non stop režime.

Podľa nových pravidiel bude musieť kupujúci podať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z krajín mimo Európskej únie. Pravidlá pre clo sa nemenia, clo klient zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur. Neplatí to však pre DPH, ktorú budú musieť klienti od júla zaplatiť v prípade všetkých zásielok, aj tých s nízkou hodnotou do 22 eur. Preclievanie zásielok do 150 eur (s výnimkou alkoholu, tabaku, zbraní a pod.) sa bude realizovať prostredníctvom uvedeného portálu. Bude stačiť vyplniť elektronický formulár, podpísať a odoslať. Celý proces bude automatizovaným, vrátane prepustenia tovaru, finančná správa nebude doňho zasahovať. Pre zásielky s tovarom nad 150 eur budú klienti používať štandardné colné vyhlásenie. 


utorok 1. júna 2021

Novinka: Nevolajtemi.sk

Nový register nežiaducich volaní Nevolajtemi.sk má slúžiť každému, kto si chce overiť neznáme volajúce číslo. Ak išlo o volanie bez predchádzajúceho súhlasu, pomocou webstránky nevolajtemi.sk môže zároveň podať priamo podnet na takýto nevyžiadaný hovor. Podozrivý hovor sa totiž v zmysle legislatívy nahlasuje Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý by mal následne preveriť konanie konkrétnej firmy a v prípade porušenia legislatívy vyvodiť sankcie.

Podľa prieskumu O2 z decembra minulého roka sa vyše 80 % ľudí pri volaní z neznámeho čísla obáva, že ide o podvodné hovory, hovory z automatov alebo zvláštne hovory, kde sa nikto neozval. Medzi najčastejšie dôvody neprijatia hovoru sú obavy z podvodných hovorov a audiotexu, hlášok z automatov či telefonický predaj. Až 10 % ľudí volania z neznámych čísel kvôli takýmto obavám vôbec neprijíma.

Podľa generálneho riaditeľa O2 Igora Tótha je takýto stav alarmujúci a preto sa operátor snaží už dlhší čas podniknúť kroky, ktoré by viedli k obmedzeniu marketingových hovorov na prijateľnú úroveň a už v apríli  t. r. vyzvalo zodpovedné firmy, aby túto myšlienku podporili: „Takýto prístup napomôže v prvom rade znížiť obavu ľudí z volaní z neznámych čísel, ako aj obmedzí podozrivé a pochybné praktiky zamerané na spotrebiteľov, aby mohla byť prinavrátená dôvera v prichádzajúce hovory, čo je nielen v čase pandémie dôležité.“


Aktuálne: Deti on-line

Nová štúdia Safe Kids odhalila, o čo sa deti zaujímali v uplynulom roku. Za posledný rok vzrástol ich záujem v kategóriách „softvér, audio a video“ a „on-line nakupovanie“, zatiaľčo pojmy „komunikačné médiá na internete“ a „počítačové hry“ mierne poklesli. Najpopulárnejšími aplikáciami sú TikTok, YouTube a WhatsApp. TikTok zároveň predbehol Instagram s takmer dvojnásobnou úrovňou popularity.

Pandémia ovplyvnila viaceré každodenné situácie, vrátane vzdelávania, stretnutí s kamarátmi a rodinou, oddychu a zábavy. Spoločnosť Kaspersky analyzovala napríklad vyhľadávané výrazy, najpopulárnejšie Android aplikácie či kategórie webových stránok, na základe anonymizovaných údajov, ktoré dobrovoľne poskytli používatelia aplikácie Kaspersky Safe Kids, aby preskúmala, ako sa v nových podmienkach zmenili záujmy a potreby detí. Najobľúbenejšie kategórie webových stránok u detí boli „softvér, zvuk, video“ (44,38 %), „komunikačné médiá na internete“ (22,08 %) a „počítačové hry“ (13,67 %). Medzi najobľúbenejšími aplikáciami vedie YouTube s veľkým náskokom – služba zostáva najobľúbenejšou službou streamovania videa medzi deťmi na celom svete. Druhou v poradí je služba WhatsApp a na treťom mieste je populárna sociálna sieť TikTok. TOP 10 rebríček zahŕňa aj štyri hry: Brawl Stars, Roblox, Among US a Minecraft.

Deti veľmi aktívne počúvajú a sledujú hudobné videá na YouTube – vyhľadávanie hudobných žánrov a videí predstavuje podiel 17,35 %. V štatistikách vyskočilo aj niekoľko „trendových“ videí – a to na tému „pop it a simple dimple“ (antistresových hračiek) a „ASMR“ (skratka pre Autonomous Sensory Meridian Response, čiže autonómna senzorická meridiánová odpoveď), pričom spolu tvorili 4,43 % vyhľadávaných dopytov. Tento rok vynikli v top hodnotení detí z celého sveta aj dopyty týkajúce sa videohry Gacha Life s podielom 4 %. Pokiaľ ide o hudobný vkus, popri tradičných lídroch, medzi ktorých patria K-POP skupiny ako BTS či BLACKPINK a speváčky Ariana Grande či Billie Eilish ako aj spevák Travis Scott sa stáva populárnym aj ďalší hudobný žáner – „phonk“. Ďalším trendom je posun smerom ku „kreatívnym“ videám – k čoraz populárnejším vyhľadávaniam patria výrazy so záujmom o rytmy, ukážky a lekcie týkajúce sa tvorby hudby v rôznych programoch. TikTok zároveň zostáva hlavnou platformou určujúcou hudobné trendy pre deti.

Vyše polovica (50,21 %) zo všetkých vyhľadávaní videí deťmi z celého sveta sa týkala kreslených rozprávok. Medzi najobľúbenejšie patria Lady Bug a Super Cat, Gravity Falls a Peppa Pig. Druhou populárnou kategóriou sú rôzne televízne programy – v angličtine bol najčastejšie vyhľadávaný The Voice Kids. V kategórii filmov a televíznych seriálov bodovali upútavky na filmy Godzilla vs. Kong a Justice League Zacha Snydera a na minisériu WandaVision dostupnej na platforme Disney+. Netflix aj naďalej priťahuje pozornosť detí, najčastejšie prostredníctvom tejto platformy vyhľadávali seriál Cobra Kai, ako aj dnes už kultový seriál Stranger Things. TikTok zostáva nesporným lídrom medzi deťmi, zároveň sa však začalo meniť vnímanie tejto sociálnej siete. Už totiž nejde len o sociálnu sieť, kde sa tancuje a synchronizujú sa texty piesní, začalo sa tu objavovať viac vzdelávacieho a kreatívneho obsahu. Tvorba videí pre platformu TikTok znamená, že jeden človek robí prácu kameramana, herca, režiséra a celého filmového štábu. To všetko rozvíja zručnosti, ktoré môžu byť pre deti užitočné nielen v budúcnosti, ale môžu ich to viesť k tomu, že si to zvolia ako ich povolanie.

Pokiaľ ide o videohry, medzi deťmi najviac leteli Minecraft (22,84 %), Fortnite (6,73 %), Among Us (3,80 %), Brawl Stars (6,34 %) a veľmi obľúbená hra Roblox (3,82 %). Roblox je zároveň najčastejšie hranou hrou v TOP 10 pre takmer všetky krajiny. Spomedzi všetkých regiónov to boli deti z Kazachstanu, ktoré vedú v návštevnosti stránok venovaných počítačovým hrám – 26,01 %. Na druhom mieste boli deti zo Spojeného kráľovstva (19,40 %). Veľmi odlišný obraz je vidieť v Indii, kde deti takmer nikdy nenavštívili na počítači stránky venované videohrám (iba 5,08 %). „Moderné deti vyrastajú s technologickými zariadeniami od malička, preto sa dokážu prispôsobiť digitálnemu priestoru a zvládať nové technológie oveľa rýchlejšie. Vidíme, ako sa TikTok stal v krátkom čase jednou z hlavných platforiem určujúca trendy medzi deťmi a naďalej si udržiava ich pozornosť. YouTube sa zároveň nestratil a zostáva lídrom v popularite u detí, najmä vďaka obrovskému množstvu rozličných videí, počnúc videami typu „poďme sa hrať“, cez videá dokumentujúce hranie videohier, až po vzdelávacie prednášky a klipy. Pochopenie a analýza záujmov detí na internete nám pomáha venovať pozornosť otázke bezpečnosti. Rodičia môžu tým, že vedia, akú hudbu dieťa počúva, kto sú ich obľúbení blogeri alebo aké hry hrá, posilniť ich dôveryhodné vzťahy s deťmi. Spoločne môžu napríklad natočiť video na TikTok. To tiež umožní rodičom pomôcť ich deťom chrániť sa pred potenciálnymi rizikami a hrozbami v online priestore,“ komentuje AnnaLarkinová, expertka na analýzu webového obsahu spoločnosti Kaspersky.

Aby mali deti v on-line priestore pozitívne skúsenosti, spoločnosť rodičom odporúča:
• Spoznávajte záujmy svojich detí.
• Spolu surfujte po internete a učte sa spoločne. Zistite, kde v on_line priestore trávia deti svoj čas a preskúmajte, ako ich čo najlepšie ochrániť.
• Vysvetlite deťom, že citlivé informácie by sa mali zdieľať iba prostredníctvom komunikačných aplikácií, tzv. messengerov a iba s ľuďmi, ktorých poznajú v reálnom živote.
• Zvážte stiahnutie aplikácií rodičovskej kontroly a porozprávajte sa s deťmi o tejto téme, aby ste im vysvetlili, ako tieto aplikácie fungujú a prečo ich potrebujú, aby boli v on_line priestore v bezpečí.
• Venujte viac času komunikácii s deťmi o on_line bezpečnostných opatreniach. Povedzte svojim deťom, čo nesmie byť za žiadnych okolností zverejnené na internete a prečo.

EU: Zdravotnícke pomôcky

Zdravotnícke pomôcky zohrávajú zásadnú úlohu pri záchrane životov, pretože umožňujú inovačné riešenia zdravotnej starostlivosti na diagnostikovanie, prevenciu, monitorovanie, formulovanie predpokladov a prognóz, liečbu alebo zmiernenie ochorenia. Na trhu Európskej únie (EÚ) sa nachádza vyše 500.000 typov zdravotníckych pomôcok, napríklad kontaktné šošovky, röntgeny, ventilačné prístroje, kardiostimulátory, softvér, prsníkové implantáty, náhrady bedrového kĺbu a náplasti. Nové pravidlá EÚ zavádzajú robustnejší regulačný rámec na ochranu verejného zdravia a bezpečnosti pacienta. Sú reakciou na potrebu zvýšenej dostupnosti životne dôležitých zdravotníckych pomôcok v celej EÚ.

Nariadenie o zdravotníckych pomôckach sa vzťahuje na zdravotnícke pomôcky od náhrad bedrového kĺbu až po náplaste. Zvyšuje mieru transparentnosti a zlaďuje právne predpisy EÚ s technologickým aj medicínskym pokrokom. Zlepšuje klinickú bezpečnosť a výrobcom zabezpečuje spravodlivý prístup na trh. Dopĺňa ho nariadenie o diagnostických zdravotníckych pomôcka in vitro (2017/746/EÚ), ktoré sa začne uplatňovať 26. mája 2022. Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro slúžia na vykonávanie testov na vzorkách a patria medzi ne krvné testy na HIV, tehotenské testy, testy na COVID-19 a systémy na monitorovanie hladiny cukru v krvi pre diabetikov. 

Nariadenie o zdravotníckych pomôckach v skratke:
  • Zlepšuje kvalitu, bezpečnosť a spoľahlivosť zdravotníckych pomôcok: ukladá prísnejšie kontroly vysokorizikových pomôcok, akými sú implantáty, aj povinnosť viesť konzultácie so skupinou odborníkov na úrovni EÚ pred uvedením zdravotníckych pomôcok na trh. Rovnako sa prísnejšie kontroly budú vzťahovať na klinické hodnotenia a skúšania, ako aj na notifikované osoby, ktoré schvaľujú certifikáciu zdravotníckych pomôcok.
  • Posilňuje transparentnosť a informovanie pacientov – dôležité informácie sa musia dať ľahko nájsť. Európska databáza zdravotníckych pomôcok (EUDAMED) bude obsahovať informácie o každej zdravotníckej pomôcke na trhu, a takisto informácie o hospodárskych subjektoch a certifikátoch, ktoré vydali notifikované osoby. Každé zariadenie bude mať unikátny identifikátor pomôcky, aby ho bolo možné nájsť v databáze EUDAMED. Podrobnejšie označenia a elektronické manuály zaručia jednoduchosť používania. Pacienti s implantátmi dostanú kartu implantátu so všetkým podstatnými informáciami.
  • Zlepšuje vigilanciu a dohľad nad trhom: keď sa zariadenie uvedie na trh, výrobcovia musia zbierať údaje o jeho výkone. Krajiny EÚ budú vigilanciu a dohľad nad trhom úzko koordinovať.


Radíme: Neodsúvajte aktualizácie

Vyskakovacie okná či notifikácie s upozorneniami na vykonanie aktualizácie operačného systému používatelia častokrát ignorujú. Podľa odborníkov na kyberbezpečnosť však robíme chybu, najmä ak tento krok dlhodobo ignorujeme. Hrozí totiž riziko útoku hrkerov, ktorí využívajú slabé zabezpečenie zariadení. Prísť tak môžeme o cenné dáta, no môže nám byť tiež ukradnutá identita či v horšom prípade financie alebo prístup k bankovému kontu.

„Aktualizáciu systému považuje stále veľké množstvo používateľov za nutné zlo, ktoré musia z času na
čas pretrpieť. Preto s týmto úkonom často čakajú až do poslednej chvíle, kedy si aktualizáciu vyžaduje program či aplikácia alebo samotné zariadenie. Aktualizácie sú však mimoriadne dôležité pre vašu digitálnu a kybernetickú bezpečnosť. Čím skôr svoje zariadenie aktualizujete, tým skôr sa budete cítiť istejší, že je váš mobil, tablet či počítač bezpečnejší – až do nasledujúcej aktualizácie“, odporúča Vladimír Palečka. Používať zastaraný softvér, aplikáciu alebo operačný systém prirovnávajú odborníci k životu v dome bez zámkov na dverách. Ak ignorujete aktualizácie v počítači či mobilnom zariadení, nechávate počítač otvorený pre hekerov. Tí sa môžu dostať k vašim citlivým dátam, ovládať zariadenia, vidieť obraz z bezpečnostných kamier alebo napríklad ukradnúť financie či identitu, pod ktorou môžu napáchať nemálo škôd.

Aktualizovať svoje zariadenie či softvér v ňom by ste preto podľa odborníkov mali z niekoľkých
dôvodov:
1.) Aktualizácia prináša niekoľko nových vecí: Aktualizácia softvéru ponúka viaceré výhody. Okrem opravy objavených bezpečnostných dier často pridávajú nové funkcie a odstraňujú tie neefektívne, resp. zastarané.
2.) Aktualizácie pomáhajú opraviť chyby zabezpečenia: Hekeri milujú bezpečnostné chyby sotfvéru – tzv. zraniteľné body. Zraniteľnosť softvéru je bezpečnostná diera alebo slabina nájdená v programe, prípadne v operačnom systéme. Hekeri môžu využiť túto slabinu napísaním kódu, ktorý sa na túto slabú stránku zameriava. Kód je zabalený do malvéru, ktorý slúži ako dopravný prostriedok pre spomínaný kód do počítača. Malvér na nás môže číhať takmer všade, pri prehliadaní webu, sťahovaní súborov, otváraní emailov. „Poznáme hneď niekoľko známych prípadov, kedy sa útočníci zamerali na citlivé dáta uložené na počítačoch, ktoré znefunkčnili a za ich odblokovanie požadovali nemalú sumu zaplatenú v digitálnej mene, zvyčajne v bitcoinoch“, uvádza Palečka.
3.) Aktualizácie softvéru pomáhajú chrániť dáta: Vo svojich zariadeniach pravdepodobne máte veľa dokumentov a osobných informácií. Kybernetickí zločinci považujú za cenné vaše osobné identifikovateľné informácie – od emailov, kontaktov až po informácie o bankových účtoch. Môžu ich použiť na spáchanie trestného činu vo vašom mene, alebo ich predať na tzv. „dark webe“, aby umožnili iným páchať trestnú činnosť.
4.) Zvýšená produktivita a lepšia podpora: V neposlednom rade je novší softvér efektívnejší a lepšie si rozumie s procesorom, pamäťami, wifinami a ostatným hardvérom. Takisto, spätnú kompatibilitu so staršími verziami operačného systému udržujú výrobcovia len isté časové obdobie, preto niektoré staršie verzie OS nepodporujú nové funkcie a tie sú následne dostupné až s novou aktualizáciou.

Odborníci preto zdôrazňujú, že aj napriek tomu, že aktualizácia softvéru môže trvať desiatky minút, je dobré ju absolvovať. Väčšina systémov umožňuje plánovať inštaláciu aktualizácií na čas, kedy zariadenie nevyužívate, napríklad v noci. Vďaka tomu vás aktualizácia nebude obťažovať počas pracovnej doby a svoje zariadenie budete mať vždy chránené.

pondelok 31. mája 2021

SR: Ekonomická nálada

Ekonomická nálada na Slovensku sa počas predchádzajúcich dvoch mesiacov (marec, apríl) výrazne zlepšovala. V máji t. r. ale došlo k miernemu zhoršeniu nálady v našej ekonomike. Indikátor IES totiž klesol o -1,2 bodu na hodnotu 103,1 bodu. Nálada v hospodárstve je ale stále na vyššej úrovni než pred začiatkom pandémie.

Dôvera sa podľa analytičky Jany Glasovej výrazne zhoršila medzi priemyselníkmi. V ostatných oblastiach našej ekonomiky sa naopak nálada v máji zlepšovala. Optimizmus narástol v obchode, v službách a aj v stavebníctve, teda v odvetviach, ktoré boli najviac zasiahnuté krízou a protipandemickými opatreniami. Mierne sa zlepšila aj nálada medzi spotrebiteľmi. Aktuálny nárast optimizmu medzi podnikateľmi v službách a medzi obchodníkmi je dôsledkom pozitívnych očakávaní vyplývajúcich z návratu nášho života do normálu. Podnikatelia už možu opäť otvárať svoje prevádzky a privítať v nich zákazníkov. Okrem služieb a obchodu je koronakrízou silno zasiahnutý aj sektor stavebníctva. Niektorí developeri a stavebné spoločnosti pristúpili počas pandémie k okresávaniu svojich investícií alebo odložili plánovanú výstavbu na neskôr, aby sa vyhli situácii, že o rozostavené nehnuteľnosti nebude dostatočný záujem. S postupným ústupom pandémie a zlepšovaním ekonomického vývoja teda narastá aj pozitívna nálada medzi stavebníkmi.

Nálada medzi priemyselními sa v máji oproti aprílu výrazne zhoršila, pod čo sa podpísalo hlavne očakávané zníženie produkcie v nasledujúcich mesiacoch. Aktuálny pesimizmus medzi priemyselníkmi je spôsobený chýbajúcimi priemyselnými tovarmi a súčiastkami potrebnými na výrobu. Globálna ekonomika sa aktuálne borí s nedostatkom čipov, ktorý spôsobuje odstávky výroby hlavne v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Ďalším veľkým problémom pre priemysel je nedostatok plastového granulátu, ktorého cena rapídne rastie. Ten sa využíva vo väčšine odvetví vrátane automobiliek. A zoznam nedostatkového tovaru sa týmto nekončí. Trh hlási už aj problémy s nedostatkom plechov, dreva a aj skla. Táto materiálová kríza v priemysle je spôsobná hlavne zabrzdením výroby počas krízy a s pomalším rozbiehaním výroby po pandémii.

Ako sa bude ďalej vyvíjať sentiment v našej ekonomike? Predpokladá sa, že zlepšovanie nálady v službách, v obchode a aj medzi spotrebiteľmi bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Kameňom úrazu ale bude nálada v priemysle, ktorá sa bude pravdepodobne ešte zhrošovať pod vplyvom materiálovej krízy.

EU: Ochrana opeľovačov

Európska komisia zverejnila správu o vykonávaní vôbec prvej iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače, ktorú Európska komisia prijala v roku 2018 v snahe riešiť úbytok voľne žijúceho opeľujúceho hmyzu. Opeľujúci hmyz má zásadný význam pre fungovanie ekosystémov, našu potravinovú bezpečnosť, lieky a naše dobré životné podmienky. Jeden z desiatich druhov včiel a motýľov v Európe je však na pokraji vyhynutia a v prípade tretiny z nich dochádza k úbytku. 

Pri vykonávaní opatrení iniciatívy sa dosiahol  pokrok, pretrvávajú však problémy pri riešení rôznych príčin úbytku. Do konca roka 2020 sa vykonalo viac než tridsať opatrení v troch prioritných oblastiach: zlepšenie vedomostí o úbytku opeľovačov; riešenie príčin úbytku opeľovačov; zapojenie verejnosti a podpora spolupráce s cieľom zastaviť úbytok. Komisia okrem iného vytvorila interaktívny digitálny nástroj Park opeľovačov, ktorý má zvýšiť informovanosť o nebezpečnom úbytku opeľovačov a podnietiť globálne opatrenia na jeho riešenie. Park opeľovačov umožňuje zažiť prostredníctvom virtuálnej reality odohrávajúcej sa v roku 2050 svet, z ktorého takmer úplne vymizol opeľujúci hmyz. Pestrá škála aktivít na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ svedčí o tom, že verejnosť uznáva tento problém a je pripravená konať. V rámci iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače bol vyvinutý celoeurópsky systém monitorovania druhov opeľovačov s cieľom získať viac poznatkov o stave ich populácií a príčinách ich úbytku. Tento systém sa čoskoro zavedie v celej EÚ. Komisia vytvorila osobitný informačný systém pre opeľovače a začala niekoľko špecifických výskumných iniciatív.

Úsilie však treba zintenzívniť, najmä pokiaľ ide o reakciu na stratu biotopov v poľnohospodárskej krajine a vplyvy pesticídov. Na ich riešenie sa v stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, stratégii EÚ „z farmy na stôl“ a akčnom pláne EÚ v oblasti nulového znečistenia stanovujú špecifické ciele: rozširovanie chránených oblastí a obnova ekosystémov, podpora ekologického poľnohospodárstva, obnova krajinných prvkov s vysokou rozmanitosťou na poľnohospodárskej pôde a významné znižovanie používania pesticídov a iných látok znečisťujúcich životné prostredie a škodlivých pre opeľovače. Nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy a posilnená ambícia v oblasti klimatickej neutrality pomôžu zmierniť vplyvy zmeny klímy na opeľovače.

V druhej polovici roka 2021 začne Európska komisia konzultačné činnosti s cieľom zhromaždiť názory a komplexnejšie dôkazy od odborníkov, zainteresovaných strán a občanov v záujme možného zlepšenia iniciatívy a určí ďalšie opatrenia na vykonávanie jej dlhodobých cieľov. Komisia zohľadní získanú spätnú väzbu a zváži rozsah revízie iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače.

Radíme: Nenaleťte podvodníkom

Podvodníci neustále hľadajú spôsob, ako ukradnúť osobné údaje. Minulý rok vo veľkej miere využívali spamové správy a phishingové stránky súvisiace s ochorením Covid-19. Podľa štúdie spoločnosti Kaspersky „Spam a phishing v 1. štvrťroku 2021“ podvodníci naďalej využívali náročnú epidemiologickú situáciu, no teraz sa zamerali na proces očkovania.

Experti objavili rôzne typy phishingových stránok na celom svete. Príjemca obdržal spamovú správu s informáciou, že je pozvaný na očkovanie, alebo na účasť v prieskume, alebo na diagnostikovanie ochorenia Covid-19. Napríklad, niektorí používatelia zo Spojeného kráľovstva dostali e-mail akoby z Národnej zdravotnej služby NHS. Príjemca bol pozvaný na očkovanie, pričom kliknutím na odkaz mal potvrdiť, že sa chce očkovania zúčastniť. Na získanie termínu na očkovanie musel vyplniť formulár so svojimi osobnými údajmi vrátane údajov o platobnej karte. Útočníkom tak odovzdali svoje osobné aj finančné údaje. Ďalším spôsobom boli falošné prieskumy týkajúce sa očkovania. Podvodníci poslali emaily v mene veľkých farmaceutických spoločností vyrábajúcich vakcíny proti ochoreniu Covid-19 a vyzvali používateľa na účasť v krátkom prieskume. Všetkým účastníkom bol prisľúbený darček za účasť v prieskume. Po zodpovedaní otázok bola obeť presmerovaná na stránku s „darom“. Na získanie darčeka boli vyzvaní, aby vyplnili podrobný formulár s osobnými údajmi. V niektorých prípadoch útočníci požiadali aj o zaplatenie symbolickej sumy za doručenie. Aj 7,04 % slovenských používateľov má skúsenosť s phishingom a až 52,61 % používateľov narazilo na určitý druh spamu súvisiaceho s témou Covid-19.

Experti spoločnosti Kaspersky objavili tiež spamové správy, ktoré ponúkali služby v mene čínskych výrobcov. V mailoch boli používateľom ponúknuté produkty na diagnostiku a liečbu vírusu, dôraz sa však kládol na predaj očkovacích injekčných striekačiek. „Trendy, ktoré sa prejavili v roku 2020 pokračovali aj v roku 2021. Kybernetickí zločinci stále aktívne využívajú tému Covidu-19 na oklamanie potenciálnych obetí. Keď sa zaviedli programy očkovania proti koronavírusu, podvodníci to využili ako skvelú návnadu. Je dôležité mať na pamäti, že hoci tieto ponuky môžu vyzerať veľmi dobre a lákavo, pravdepodobnosť úspešného naplnenia takejto ponuky je nulová. Používateľ sa môže vyhnúť strate údajov alebo v niektorých prípadoch aj strate peniazov, ak zostanú ostražití voči lukratívnym online ponukám", komentuje Tatyana Shcherbakova.

Aby ste sa nestali obeťou podvodu, experti odporúčajú:
  • Buďte skeptickí voči akýmkoľvek neobvykle štedrým ponukám a propagačným akciám.
  • Vždy si overte, či správy pochádzajú zo spoľahlivého zdroja.
  • Neklikajte na odkazy z podozrivých emailov, správ alebo z komunikácie na sociálnej sieti.
  • Skontrolujte pravosť webových stránok, ktoré navštevujete.
  • Inštalujte bezpečnostné riešenie s aktuálnymi databázami, ktoré obsahujú informácie o najnovších zdrojoch phishingu a spamu.

COVID-19: Nežiaduce účinky

V súvislosti s očkovaním na prevenciu COVID-19 evidoval Štátny ústav pre kontrolu liečiv k 26. 5. 2021 na Slovensku 5.109 hlásení podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu bolo 344 závažných, čo predstavuje 6,7 % hlásení.

Celkovo bolo na Slovensku k 28. 5. 2021 podľa údajov NCZI prvou dávkou zaočkovaných 1.677.653 osôb, druhou dávkou 791.605 osôb.

Vakcína

Počet hlásení

Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

2 089 hlásení (148 závažných, z toho 1 úmrtie)

COVID-19 Vaccine Moderna

417 hlásení (25 závažných, z toho 1 úmrtie)

Vaxzevria (AstraZeneca)

2 588 hlásení (171 závažných, z toho 1 úmrtie)

Neuvedený názov (informácie boli dožiadané)

15 hlásení

Štátny ústav informuje iba o uzavretých prípadoch úmrtí v kauzálnej súvislosti s očkovaním. Vakcíny určené na prevenciu ochorenia COVID-19 sú podávané injekčne do svalu a môžu v priebehu hodín až dní po podaní vyvolať reakcie menšej alebo strednej intenzity, ktoré spontánne v priebehu niekoľkých dní odznievajú. Výskyt a intenzita nežiaducich reakcií závisia od celkového zdravotného stavu daného človeka, od veku (všeobecne sú nežiaduce reakcie po očkovaní u ľudí vo vyššom veku menej časté a menej intenzívne), iných súbežne užívaných liekov, imunitnej odpovede, ale v niektorých prípadoch aj od psychického nastavenia človeka. Takisto ich výskyt a intenzita závisí od toho, či ide o prvú alebo druhú dávku. Pri tzv. mRNA vakcínach – Comirnaty a COVID-19 Vaccine Moderna boli pozorované častejšie a intenzívnejšie nežiaduce reakcie po druhej dávke vakcíny. Naopak, po vakcíne Vaxzevria boli po druhej dávke v klinických skúšaniach pozorované nežiaduce reakcie menej často a menej intenzívne.