piatok 29. januára 2021

Aktuálne: Zmeny Prvej pomoci

Zápis do registra partnerov verejného sektora nie je potrebný ani v roku 2021. Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 19. januára 2021 zrušila na obdobie celého roku 2021 túto administratívnu povinnosť pre podnikateľov aj živnostníkov. Menia sa však podmienky Prvej pomoci.
 
Finančná správa začala zverejňovať zoznam daňových dlžníkov. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tak budú u nových žiadateľov Prvej pomoci preverovať skutočnosti týkajúce sa splnenia daňových povinností. Rovnako budú postupovať aj pri tých žiadateľoch, ktorí ešte nemajú podpísanú dohodu o poskytnutí príspevku v rámci projektu alebo dodatok k dohode. Úrady doteraz tieto informácie nepreverovali, pretože do konca roka 2020 sa takýto zoznam nezverejňoval. 

Živnostníci, ktorým od 1. februára 2021 zanikne povinnosť platiť si odvody a chcú naďalej čerpať Prvú pomoc z opatrenia číslo 2, musia byť nemocensky a dôchodkovo poistené. Tí, ktorí tak neurobia, môžu čerpať príspevok z opatrenia číslo 4. Žiadateľ, ktorý mal nedoplatok na odvodoch a už ho zaplatil, alebo si dohodol splátkový kalendár so Sociálnou poisťovňou, musí o tom informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do konca januára. Ten so žiadateľom následne podpíše dodatok k dohode. V prípade, že tak žiadateľ urobí až 1. februára t. r., bude potrebné podpísať novú zmluvu a úrad práce bude musieť opätovne preveriť, či sú splnené všetky podmienky na poskytnutie pomoci.


EU: Starnutie populácie

Európska komisia otvorila širokú politickú diskusiu o výzvach a príležitostiach spojených so starnutím európskej spoločnosti. Vyzýva verejnosť, aby sa počas 12-týždňovej verejnej konzultácie vyjadrila, ako by sme mali na starnutie populácie reagovať.

Zelená kniha vytvára rámec pre diskusiu o starnutí obyvateľstva, v ktorom predstaví rýchlosť a rozsah demografických zmien v spoločnosti, ako aj ich vplyv na jednotlivé politiky a otázky, ktoré je potrebné zodpovedať. Týka sa to celého spektra politík od podpory zdravého životného štýlu a celoživotného vzdelávania až po posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti tak, aby sa vedeli postarať o staršie obyvateľstvo. Zdôrazňuje potrebu priviesť viac ľudí na trh práce, vyzdvihuje príležitosti na tvorbu pracovných miest a skúma vplyv starnutia na naše kariéry, životné podmienky, dôchodky, sociálnu ochranu a produktivitu. V zelenej knihe sa vďaka jej celoživotnému prístupu odzrkadlí všeobecný dosah starnutia na všetky generácie a obdobia života. Tým zdôrazňuje, aké je dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi udržateľnými riešeniami našich systémov sociálneho zabezpečenia a posilnením medzigeneračnej solidarity.

Počet starších ľudí v Európskej únii sa bude v najbližších desaťročiach zvyšovať. Dnes má 20 % populácie nad 65 rokov, do roku 2070 to bude 30 %. Okrem toho podiel ľudí starších ako 80 rokov sa pravdepodobne viac ako zdvojnásobí a do roku 2070 dosiahne 13 %. Podobný nárast sa očakáva aj u ľudí, ktorí by mohli potrebovať dlhodobú starostlivosť, a to z 19,5 milióna v roku 2016 na 23,6 milióna v roku 2030 a 30,5 milióna v roku 2050 (EÚ-27).


Biodpad: Bez vareného jedla, textilu aj nádob

Samosprávy na Slovensku sú povinné zabezpečovať zber bioodpadu od 1. januára t. r. Prechodné obdobie je do 30. júna, kedy si môžu uplatniť výnimku z povinnosti zberu. Do nádob na biologicky rozložiteľný odpad sa nemôže podľa Inštitútu cirkulárnej ekonomiky vhadzovať varené jedlo, nebezpečný odpad, textil, plastové a iné nádoby. 
  
Bioodpad sa rozlišuje na zelený a kuchynský. Zelený odpad je záhradný ako napríklad tráva, lístie, polámané halúzky alebo kvety. Kuchynský odpad vzniká v kuchyni. Kompostovať sa môžu šupky z ovocia a zeleniny či škrupiny z vajíčok, servítky aj rolky z toaletného papiera, vysvetľuje Maleš.

Biologicky rozložiteľný odpad sa môže skladovať rôzne. Ak samospráva zabezpečuje zber a bioodpad majú ľudia doma niekoľko dní, mali by ho skladovať vo vzdušnej, dierkovanej nádobe. Zabezpečí vyparenie vody z bioodpadu a nebude tak kvasiť. Záhradný odpad by sa mal vynášať aspoň raz za dva týždne, kuchynský aspoň raz za týždeň.

QR kód: Informácie o pneumatikách

V máji 2021 Európska únia (EÚ) zavedie nové štítky pneumatík, ktoré poskytnú viac informácií. Zmení sa štruktúra uvádzania tried valivého odporu a účinnosti brzdenia na mokrej vozovke, zatiaľčo hlučnosť sa bude uvádzať ako množstvo decibelov písmenami A, B alebo C. Prístup k doplňujúcim informáciám o konkrétnej pneumatike v databáze EÚ bude aj po načítaní QR kódu na štítku. 

Ďalšia zmena sa týka pneumatík pre osobné vozidlá (trieda C1), u ktorých sa môžu vyskytnúť dva nové piktogramy informujúce o záberu pneumatiky na snehovom povrchu (3PMSF), ktoré sú už v niektorých krajinách EÚ povinné pre označenie „zimných pneumatík“. Druhé označenie je primárne určené pre tzv. škandinávske krajiny a označuje záber pneumatík na ľadovom povrchu. Toto označenie by mali mať predovšetkým pneumatiky s tzv. „mäkkou zmesou“, ktoré sa v strednej Európe nepoužívajú. Od mája 2021 musia byť informácie na štítku pneumatiky v EÚ dostupné aj pri pneumatikách určených pre ťažké úžitkové vozidlá (trieda C3).

Pri pneumatikách pre osobné vozidlá a dodávky (kategórie C1 a C2) už nebude trieda „D“ prázdna ako doteraz, ale sa nám posunie nasledujúca trieda „E“ práve do tejto novej funkčnej triedy „D“. Pneumatiky s vlastnosťami na úrovni tried „F“ a „G“ v aktuálnom štítkovaní sa rovnako posunú o jednu triedu nahor a budú po novom v triede „E“. Súčasne platí, že sa obmedzia maximálne povolené hodnoty valivého odporu a brzdnej dráhy na mokru. 

Spotrebitelia si môžu stiahnuť viac informácií o jednotlivých pneumatikách po zosnímaní QR kódu, ktorý sa nachádza v pravom hornom rohu štítka pneumatiky. QR kód odkazuje na databázu EPREL (European Product Registry for Energy Labelling = Európska databáza výrobkov s energetickým označením), ktorá obsahuje informačný list výrobku. Ten uvádza všetky hodnoty označujúce konkrétnu pneumatiku, ako aj začiatok a koniec výroby daného modelu. Informačné listy výrobkov zadáva do databázy EPREL výrobca pneumatík jednotlivo a podobne ako v minulosti, ich zaradenie do tried tiež zabezpečuje príslušný výrobca.

štvrtok 28. januára 2021

Upozorňujeme: Nové údaje eKasy

Podnikateľov čaká prvá povinnosť po dvoch rokoch od štartu projektu eKasa. Končí sa totiž platnosť autentifikačných údajov (AU) nahratých v on-line registračných pokladniciach. Používateľov VRP sa táto povinnosť netýka.

Podnikatelia, ktorí používajú na evidenciu tržieb eKasu, majú prvú povinnosť po dvoch rokoch od spustenia projektu. Postupne sa končí platnosť autentifikačných údajov (AU) nahratých v on-line registračných pokladniciach (ORP). Výmena údajov je nevyhnutná z dôvodu ochrany údajov zasielaných do systému eKasa v zmysle všeobecných platných bezpečnostných štandardov. Ide o bezplatný úkon. Na výmenu údajov automaticky upozorní on-line registračná pokladnica 30 dní pred ukončením ich platnosti. Podnikateľ musí o nové autentifikačné údaje požiadať na portáli finančnej správy v eKasa zóne. Jednoduchú výmenu môže urobiť aj skôr ako 30 dní pred uplynutím ich platnosti. Podľa pokynov výrobcu si potom nahrá nové údaje do ORP. Aktuálne autentifikačné údaje môže podnikateľ ponechať v platnosti, pretože sa automaticky zneplatnia po uplynutí dvojročnej lehoty.

Postupne musia o nové AU požiadať všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v on-line registračnej pokladnici. Najskôr však tí, ktorí začali eKasu používať od 1. apríla 2019. Išlo o všetky nové subjekty, ktorým k danému dátumu po prvý raz vznikla povinnosť evidovať tržbu. Ostatné subjekty sa postupne pripájali do 30. júna 2019. Od 1. júla 2019 museli byť do systému eKasa napojení všetci podnikatelia. V čase od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 ešte platilo prechodné obdobie na nepokutovanie podnikateľov finančnou správou za nepoužívanie eKasy.

EU: Nové batérie

Európska komisia schválila druhý projekt spoločného európskeho záujmu na podporu výskumu a inovácií European Battery Innovation. Spoločné ho pripravili  Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Taliansko, ktoré poskytnú financovanie až do výšky 2,9 miliardy eur. Verejné financovanie má pritiahnuť ďalších 9 miliárd eur súkromných investícií.

Vytvorením kompletného, dekarbonizovaného a digitálneho hodnotového reťazca batérií vznikne podľa Európskej komisie pre toto odvetvie konkurenčná výhoda, vytvoria sa nové pracovné miesta a zníži sa závislosť únie od tretích krajín. Projekt bude pokrývať celý hodnotový reťazec batérií od ťažby surovín, návrhu a výroby batériových článkov a obalov až po ich recykláciu a likvidáciu. Očakáva sa tiež rozvoj nových prelomových technológií.

Komisia posúdila navrhovaný projekt podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci, konkrétne z hľadiska spoločného európskeho záujmu (IPCEI). Podľa jej zistení uvedený projekt prispieva k spoločnému cieľu podporou strategického hodnotového reťazca pre budúcnosť Európy, najmä pokiaľ ide o čistú a nízkoemisnú mobilitu. Projekt je veľmi ambiciózny, lebo sa zameriava na vývoj technológií a procesov, ktoré idú nad rámec súčasnej technológie a umožnia zásadné zlepšenie výkonu, bezpečnosti a vplyvu batérií na životné prostredie. Pomoc jednotlivým spoločnostiam je obmedzená na nevyhnutnú, primeranú a nenarúša hospodársku súťaž.

Peniaze: Každý piaty Slovák má len na najnutnejšie výdavky

Necelé tri štvrtiny (69 %) slovenských domácností hospodária s relatívnym dostatkom peňazí na pokrytie základných potrieb aj závažnejších výdavkov. Do tejto skupiny patrí tiež 46 % domácností, ktoré majú dosť peňazí na pokrytie základných potrieb a sporia si na závažnejšie výdavky, pätina Slovákov (20 %), ktorí hospodária s vyrovnaným rozpočtom a uvádzajú, že majú dosť peňazí na všetko, čo potrebujú, ako aj 3 % Slovákov žijúcich v hojnosti, s dostatkom peňazí na väčšie výdavky aj sporenie.

Prieskum finančnej situácie slovenských domácností si nechala spracovať spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). V porovnaní s rokom 2018, kedy medzi slovenskými domácnosťami prebehol podobný prieskum, sa finančná situácia Slovákov zlepšila. Ešte pred dvoma rokmi takmer dve tretiny (58 %) respondentov uvádzali, že pre to, aby mali dostatok peňazí na bežné aj mimoriadne výdavky, musia žiť veľmi striedmo. O trochu nižší (2 %) bol aj podiel domácností, ktoré označili svoju finančnú situáciu ako blahobyt. „Zlepšenie finančnej situácie slovenských domácností v období rokov 2018 až 2020 zodpovedá situácii ekonomického rastu a veľmi nízkej nezamestnanosti. Výrazne lepšie svoju finančnú situáciu hodnotia muži, vysokoškoláci a obyvatelia najväčších miest. Z profesijného hľadiska uvádzajú najlepšiu finančnú situáciu ľudia pracujúci v odbore IT, priemyslu a stavebníctva“, uvádza Jaroslava Palendalová.

Zatiaľčo v roku 2018 uviedlo 5 % Slovákov, že im peniaze nestačia ani na najlacnejšie jedlo a oblečenie, v aktuálnom prieskume z polovice roka 2020 svoju situáciu takto opísali len 4 % respondentov. V novom prieskume takmer každá desiata slovenská domácnosť (8 %) uvádza, že so svojím príjmom vystačí len na obstaranie najlacnejšieho jedla, ale už nie na najlacnejšie oblečenie. Pred dvoma rokmi sa takto vyjadrilo 6 %. Zmenila sa aj situácia domácností, ktorým príjem vystačí len na najlacnejšie jedlo a oblečenie – v roku 2018 ich bolo 13 % a o dva roky neskôr 20 %. „Takmer tretina Slovákov žije na hranici chudoby, alebo aj pod ňou. Títo ľudia bohužiaľ nezriedka riešia svoju finančnú situáciu úvermi od nebankových inštitúcií či z neoficiálnych zdrojov, bojujú s neschopnosťou splácať svoje záväzky a často sa dostávajú do dlhovej pasce. V týchto prípadoch odporúčame aktívne komunikovať s veriteľom a nestrkať pred svojimi finančnými záväzkami hlavu do piesku, dlhová špirála sa tým len prehĺbi,“ doplňuje Jaroslava Palendalová.

Aktuálne: Ivermektín na COVID-19

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR napokon schválilo používanie liečiva ivermektín na boj proti novému koronavírusu. Na terapeutické využitie sa nateraz môže na Slovensku používať pol roka. Podľa ministerstva bude liek okrem nemocníc dostupný aj v lekárňach na lekársky predpis. 

Ivermektín je antiparazitikum, ktoré má aj veľmi silné antivírusové a protizápalové vlastnosti pri ochorení COVID-19. Viaceré štúdie poukazujú na jeho účinnosť nielen v rámci in-vitro a zvieracích modelov, ale aj pri klinických podaniach. Liek sa bude podávať ako súčasť ďalšej liečby. Je už registrovaný vo viacerých krajinách, napríklad vo Francúzsku, USA, Švédsku a Nórsku.

Liečivo bolo doposiaľ na Slovensku neregistrované, povolenie na terapeutické využitie získal po doručení žiadosti hlavného odborníka pre infektológiu MZ SR Ivana Schrétera o skupinové povolenie neregistrovaného lieku pre potreby zdravotníckych zariadení v SR. Hlavnou indikáciou bude profylaxia a liečba pacientov s ochorením COVID-19.

streda 27. januára 2021

On-line: Problémy s webom

Ktoré problémy s webmi spôsobujú používateľom najväčší stres? Agentúra Cyber ​​Duck UX porovnala webové stránky s mnohými problémami, ktoré testovalo 1.100 účastníkov, aby určila, ktoré problémy s webovými stránkami spôsobujú používateľom najväčší stres meraný podľa ich hladín krvného tlaku.

Pomalé načítanie stránok spôsobuje používateľom webových stránok najväčší stres, pretože priemerné hladiny krvného tlaku vyskočili z 111 mm Hg na 134 mm Hg. To viedlo k ohromujúcemu zvýšeniu hladiny krvného tlaku o 21 %! Priemerný čas načítania webových stránok použitých v prieskume sa pohyboval medzi 8,8 - 10,5 sekundami - účastníci na opísanie rýchlosti načítania webových stránok použili slová ako „frustrujúce“ a „mučivé“. Načítanie dlhšie ako päť sekúnd je podľa nich „nepohodlné“ a „neprijateľné“. Viaceré vyskakovacie okná sú na druhej pozícii, pretože spôsobili, že krvný tlak účastníkov stúpol zo 108 mm Hg na 130 mm Hg. Vyskakovacie okná počas experimentu zahŕňali predplatné bulletinov, zľavové kódy, informovanosť o predaji a ponuky na vyskúšanie. Účastníci vyhlásili, že používanie viacerých kontextových okien bolo „nepríjemné“ a „zbytočné“. Na treťom mieste je automatické prehrávanie hudby, pretože krvný tlak účastníkov sa zvýšil v priemere o 20%, zo 106 mm Hg na 127 mm Hg. Neželané automatické prehrávanie hudby na webových stránkach je „poburujúce“ a „rušivé“. V porovnaní s tým sa videám s automatickým prehrávaním darilo lepšie (na piatom mieste, kedy krvný tlak účastníkov stúpol z 104 mm Hg na 121 mm Hg, čo je nárast o 16%), aj keď účastníci uviedli, že videá s automatickým prehrávaním sú „rušivé“, v porovnaní s hudbou s automatickým prehrávaním je pre nich ľahšie zistiť a vypnúť zdroj zvuku.

Na siedmej pozícii sa ocitli ťažko čitateľné písma webových stránok, čo viedlo k 13 % zvýšeniu hladín krvného tlaku účastníkov, zo 104 mm Hg na 118 mm Hg. Na druhej strane, na desiatom mieste, mali účastníci najmenší problém s dezorientujúcimi animáciami na webových stránkach, kde sa priemerné hladiny krvného tlaku pohybovali od 102 mm Hg do 107 mm Hg - čo je iba 5 % nárast. Mierne nad dezorientujúcimi animáciami je niekoľko posúvačov obrázkov, ktoré sú na deviatom mieste. V rámci štúdie bolo na jednom webe deväť posúvačov obrázkov (tiež známych ako kolotoče) - použitie tohto množstva posúvačov obrázkov zvýšilo krvný tlak účastníkov z 99 mm Hg na 109 mm Hg. Účastníci uviedli, že viac ako tri posúvače obrázkov na webovej stránke sú „nadmerné“ a „presýtené“.

EU: Voľný pohyb

Európska komisia navrhla aktualizovať odporúčanie Rady z minulého októbra o koordinácii opatrení ovplyvňujúcich voľný pohyb v Európskej únii (EÚ). Prijala tiež návrh na aktualizáciu odporúčania Rady o cestovaní do EÚ z krajín mimo EÚ.

Návrh prináša ďalšiu koordináciu v dvoch oblastiach, v ktorých sa členské štáty už predtým dohodli na spolupráci:
 • Aktualizácia dohodnutého farebného kódu na mapovanie rizikových oblastí: Komisia navrhuje, aby sa okrem existujúcej zelenej, oranžovej, červenej a sivej farby zaviedla aj „tmavočervená“, ktorou sa budú označovať oblasti, kde sa vírus vyskytuje vo veľmi vysokej miere. Vzťahovala by sa na oblasti, v ktorých je 14-dňová miera oznámených prípadov vyššia ako 500 na 100.000 osôb. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) bude naďalej uverejňovať aktualizované verzie mapy na základe údajov poskytnutých členskými štátmi.
 • Prísnejšie opatrenia pre cestujúcich z oblastí s vyšším rizikom: Komisia navrhuje, aby sa výrazne odrádzalo od všetkých ciest, ktoré nie sú nevyhnutné, až kým sa epidemiologická situácia výrazne nezlepší. Týka sa to najmä cestovania do „tmavočervených“ oblastí a z týchto oblastí. Členské štáty by pritom mali zabezpečiť súlad s opatreniami, ktoré platia pri cestovaní v rámci ich vlastného územia.
Ak niekto cestuje z „tmavočervenej“ oblasti, členské štáty by mali od cestujúceho vyžadovať, aby:
 • pred príchodom podstúpil test
 • a ZÁROVEŇ absolvoval karanténu, ako to odporúča Výbor pre zdravotnú bezpečnosť a ako to v súčasnosti uplatňujú niektoré členské štáty.
Členské štáty by mohli vo väčšej miere využívať testovanie pred odchodom aj v tých oblastiach, ktoré sú v súčasnosti na mape označené ako „oranžové“, „červené“ alebo „sivé“. Naopak, osoby, ktoré sa vracajú do členského štátu svojho bydliska, by mali mať možnosť podrobiť sa testu až po príchode.

Vzhľadom na riziká spojené s veľmi vysokým počtom nových infekcií komisia na základe usmernení centra ECDC odporúča, aby sa členské štáty dohodli na tom, že prijmú, zachovajú alebo posilnenia nefarmaceutické intervencie, akými sú napríklad opatrenia týkajúce sa zákazu vychádzania a dočasného zatvorenia určitých prevádzok, a to predovšetkým v oblastiach klasifikovaných ako „tmavočervené“, aby posilnili testovanie a trasovanie a zintenzívnili dohľad nad prípadmi ochorenia COVID-19 a ich sekvenovanie s cieľom zhromažďovať informácie o šírení nových, infekčnejších variantov koronavírusu.

Ľudia, ktorí žijú v pohraničných regiónoch, by mali mať výnimku z niektorých cestovných obmedzení. Ak musia často prekračovať hranicu, či už z rodinných alebo pracovných dôvodov, nemalo by sa od nich vyžadovať absolvovanie karantény a požadovaná frekvencia testov by mala byť primeraná. Ak je epidemiologická situácia na oboch stranách hranice podobná, testovanie by sa nemalo vyžadovať.

Členské štáty by sa zároveň mali snažiť, aby nedošlo k narušeniu cestovania z nevyhnutných dôvodov, a najmä aby dopravné toky pokračovali v súlade so systémom „zelených jazdných pruhov“ a nedošlo k narušeniam dodávateľských reťazcov. Vzhľadom na zvýšené riziko by testy a karanténu mali absolvovať aj osoby cestujúce z nevyhnutných dôvodov, napríklad zdravotnícki pracovníci, ľudia cestujúci z naliehavých rodinných alebo pracovných dôvodov, ktorí prichádzajú z „tmavočervených“ oblastí, za predpokladu, že to nebude mať neprimeraný vplyv na splnenie ich nevyhnutnej funkcie alebo potreby. Od pracovníkov v doprave, ktorí počas cesty mávajú len obmedzený kontakt s ostatným obyvateľstvom, by sa nemala vyžadovať karanténa a v zásade by mali byť oslobodení od testovania z dôvodu cestovania. Rovnaké výnimky by sa mali uplatňovať aj v prípade tranzitu osôb, ktoré cestujú z nevyhnutných dôvodov.

On-line: Nedoplatky a dĺžníci

Na internete boli aktualizované zoznamy nedoplatkov a informácie o daňových dlžníkoch. Podnikatelia aj občania tak nemusia o ne žiadať ostatné orgány verejnej moci. Od decembra 2019 nie sú povinní štátnym / verejným inštitúciám predkladať potvrdenia, že nemajú nedoplatky voči daňovým a colným úradom. 

Po vypuknutí pandémie nového koronavírusu sa na základe lex korona zákona prestal aktualizovať zoznam daňových dlžníkov. Finančná správa tak chcela zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na niektorých daňovníkov. Ustanovenia o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti sa však medzičasom na základe rozhodnutia legislatívneho zboru skončili.

Finančná správa aktualizovala údaje o nedoplatkoch k 31.12.2020 na portáli OverSi.gov.sk. Aktualizovaný bol aj zoznam daňových dlžníkov na portáli finančnej správy, ktorý nájdete na: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a.


Aktuálne: Zákaz vychádzania

Od 27. januára do 2. februára 2020 platia na Slovensku nové pravidlá zákazu vychádzania. Uznávať sa budú negatívne výsledky PCR testov a antigénových testov. Na svojom webe zhrnulo aktuálne platné pravidlá ministerstvo vnútra.

Kde potrebujete negatívny test:
 • práca, pracovný pohovor a uzavretie pracovnej zmluvy,
 • pošta, banka, poisťovňa,
 • čistiareň odevov, opravovňa obuvi, trafika, optika, knižnica,
 • servis bicyklov, telekomunikačnej techniky, autoservis, STK, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,
 • výdajné miesto obchodu, eshopu a zásielkovne,
 • orgán verejnej moci na úkon, ktorý sa nedá spraviť na diaľku,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v okrese (výnimky majú deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ZŤP na vozíku, autisti, osoby s mentálnym postihnutím a osoby so zdravotným stavom neumožňujúcim vykonanie testu),
 • vycestovanie do zahraničia a návrat späť,
 • cesta žiaka 2. stupňa ZŠ, SŠ a poslucháča do školy,
 • sprevádzanie dieťaťa do MŠ, žiaka a poslucháča do školy,
 • povolené hromadné podujatie. 
Kde sa dostanete aj bez negatívneho testu:
 • nákup a zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode alebo obdobnom mieste (potraviny, lieky, drogéria, krmivo pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 • lekár (vrátane sprevádzania blízkej osoby) a lekáreň,
 • testovanie na COVID-19,
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • starostlivosť o blízku osobu, ktorá je na to odkázaná,
 • vychádzka s dieťaťom do 3 rokov do 1 km od bydliska,
 • venčenie psa a mačky do 1 km od bydliska,
 • veterinárna starostlivosť,
 • cesta dieťaťa do MŠ a žiaka 1. stupňa ZŠ do školy,
 • cesta dieťaťa za rodičom alebo osobou s právom styku s dieťaťom (vrátane sprevádzajúcej osoby),
 • cesta pri striedavej osobnej starostlivosti o dieťa a na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotná vychádzka osoby nad 65 rokov alebo ZŤP na vozíku do 1 km od bydliska,
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
 • súdne pojednávanie.
Do priestorov prevádzok a úradov  môže vstupovať:
 • osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu na COVID-19 vykonaného od 18. januára,
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o tom doklad nie starší ako tri mesiace,
 • osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra do 17. januára,
 • osoba zaočkovaná proti COVID-19 aj druhou dávkou a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 • seniori nad 65 rokov,
 • dieťa do 10 rokov,
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,
 • osoba so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím,
 • osoba so závažnou poruchou autistického spektra,
 • osoba s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom,
 • onkologickí pacienti,
 • osoba, ktorá bola počas dní 18. januára až 26. januára v karanténe a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
 • príslušník záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
 • vodiči nákladnej a autobusovej dopravy, piloti, členovia posádky lietadla a letecký personál, posádka v lodnej doprave, rušňovodiči, vozmajstri, vlakové čaty a obslužní pracovníci v železničnej doprave vstupujúci na Slovensko, ak územie SR opustia do 48 hodín od vstupu.

utorok 26. januára 2021

Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika na vlasy

Nové nebezpečné výrobky vlasovej kozmetiky boli nahlásené do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky)  v Belgicku. Môžu sa však nachádzať aj na trhoch v iných krajinách. 

Upozornenia sa  podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR  týkajú výrobku na úpravu vlasov haircare 2 fasen značky Imago ako aj výrobku na úpravu vlasov značky CoiffiCare pod názvom Coifficare 2 en 1. V oboch sa nachádza látka Cyclotetrasiloxane (D4) v koncentrácii 4 percentá, čo je v rozpore s nariadeniami orgánov Európskej únie o kozmetických výrobkoch.

V rozpore s príslušnými právnymi predpismi je aj šampón a kondicionér Fructis Hair Food značky Garnier. V tomto prípade je problémom ľahká zámena výrobku s potravinou, a tým riziko požitia výrobku.

On-line: Lux Film Days

Filmové dni "Lux Film Days" sa na Slovensku uskutočnia prvýkrát on-line od 27. do 30. januára na platforme Kino doma www.kino-doma.sk. Premietanie bude prístupné zadarmo po celej SR a ponúka sledovanie najlepších európskych filmov, ktoré boli nominované na prestížnu cenu LUX, udeľovanú každoročne Európskym parlamentom. Predstavená bude aj nová podoba filmovej ceny "LUX - Európska filmová cena divákov".

Všetky projekcie sú pre divákov zo Slovenska zadarmo, je potrebné sa len vopred zaregistrovať. Nebudú chýbať ani príhovory dramaturgov a usporiadateľov, aby sa zážitok z virtuálneho kina čo najviac priblížil reálnej návšteve klubového kina. V stredu (27. januára) odštartuje filmové dni LUX poľská snímka Ida ocenená Oskarom. Vo štvrtok sa môžete tešiť na celovečerný debut tureckej režisérky Deniz Gamze Ergüvenovej Mustang o sestrách, ktoré vyrastajú na dedine na tureckom severozápade. Na piatok (30. januára) usporiadatelia pripravili strhujúcu poľskú kroniku Posledná rodina. Sobotňajší podvečer prinesie animovaný film pre celú rodinu Môj život Cuketky. Filmové dni LUX ukončí v sobotu večer snímka talianskej režisérky Alice Rohrwacherovej Šťastný Lazzaro, ktorá je poctou klasickým magicko-realistickým filmom.

PROGRAM
27.1. 20.20 – Ida | Ida (Paweł Pawlikowski, Poľsko/Dánsko, 2013)
28. 1. 20.20 – Mustang | Mustang (Deniz Gamze Ergüven, Francúzsko/Nemecko/Turecko, 2015)
29. 1. 20.20 – Posledná rodina | Ostatnia rodzina (Jan P. Matuszyński, Poľsko, 2016)
30. 1. 18.00 – Ja ako Tekvička | Môj život Cuketky | Ma vie de Courgette (Claude Barras, Švajčiarsko/Francúzsko, 2016)
30. 1. 20.20 – Šťastný Lazzaro | Lazzaro felice (Alice Rohrwacher, Taliansko/Francúzsko/Nemecko/Švajčiarsko, 2018)

Stream každého filmu prebieha iba raz v konkrétny daný deň a hodinu. Atmosféru kina ďalej navodzujú tematické úvody.


Novinka: Solárny ovládač

Ani vás už nebaví večne meniť batérie v diaľkovom ovládači televízora? Riešenie ponúka ovládač SolarCell s integrovaným solárnym panelom, ktorý je možné nabíjať nielen zo slnečného, ale aj interiérového svetla alebo prostredníctvom USB portu. Zároveň je vyrobený ekologicky: štvrtinu objemu plastového ovládača tvorí materiál zo zrecyklovaných PET fliaš.

Zabudovaný solárny panel v diaľkovom ovládači je prvou inováciou svojho druhu na svete, ktorá umožní počas siedmich rokov ušetriť až 99 miliónov jednorazových AAA batérií. Používatelia tak nebudú musieť nakupovať klasické alkalické batérie, ani riešiť výmenu dobíjacích batérií. Ak ovládač od televízora otočia solárnym panelom, ktorý je umiestnený na jeho spodnej strane, na svetlo, pohodlne ho nabijú v čase, kedy televízor nepoužívajú. Alebo využijú akúkoľvek nabíjačku s USB portom. Ovládač má garantovanú životnosť minimálne sedem rokov, čo je priemerná doba obmeny televízorov v domácnostiach. Ovládače so solárnym nabíjaním aj s nabíjaním cez USB port budú k dispozícii len pre modelové rady televízorov QLED. Pri ostatných televízoroch Samsung bude možné dobíjať ovládač len cez USB port. 

V rámci stratégie Going Green na zmenšenie uhlíkovej stopy pri výrobe televízorov bude mať rad televízorov od Samsungu ekologické balenie. Krabice budú popísané menším textom a grafika bude minimalistickejšia, čím výrobca šetrí atrament na olejovej báze, ktorý sa na obaloch televízorov bežne používa. Krabicu je možné navyše využiť na výrobu dekoratívnych prvkov pre domácnosť: praktické poličky, hračky, ale napríklad aj lepenkové domčeky pre domácich miláčikov, ktoré tak milujú mačky. Vďaka tomuto udržateľnému riešeniu bude možné zrecyklovať až 200 tisíc ton vlnitej lepenky ročne.

EDUNET: Pre vyše dvetisíc škôl

Už viac ako dve tisícky slovenských škôl sú pripojené k Edunetu a k školského internetu tak má prístup takmer 400-tisíc žiakov. Štartu obrovského projektu, ktorý má zabezpečiť školám bezproblémové pripojenie do siete a zároveň chrániť deti pred nástrahami internetu, v mnohom komplikovala pandémia Covid-19. Pripájanie škôl bude pokračovať podľa ich záujmu. Samotné školy pritom za služby neplatia, projekt manažuje a financuje Ministerstvo školstva SR.

Kým za normálnych okolností sa predpokladá, že tok dát bude smerovať skôr do škôl, aktuálna situácia a on-line výučba spôsobila, že dáta prúdia najmä opačným smerom. Učitelia vyučujú a často vysielajú zo škôl, čo mení nároky na sieť. Aktuálne je k Edunetu pripojených 2.073 škôl, čo v praxi znamená 395-tisíc žiakov a viac ako 61-tisíc učiteľov a zamestnancov škôl. Konektivita sa do škôl dodáva vždy najlepšou možnou technológiou, preferovaná je optická infraštruktúra. Kde nie je vybudovaná, škola je pripojená vzduchom cez moderné mikrovlnné spoje alebo technológiu LTE Advanced, čo je predchodca 5G sietí. Ak nie je možné školu pripojiť týmito technológiami, nastupujú ďalšie možnosti ako napríklad DSL. V školách sú inštalované najmodernejšie zariadenia, aj vďaka ktorým môžu mnohé z nich už dnes využívať vysoké rýchlosti pripojenia až 1Gbps.

Okrem konektivity sú súčasťou projektu aj ďalšie služby, predovšetkým ochrana detí a mládeže pred nevhodným obsahom a to na základe filtrov podľa veku používateľa. Tie nastavuje a definuje Ministerstvo školstva SR. Cez centrálny bod majú školy prístup k digitálnemu učivu. SWAN ako dodávateľ riešenia tiež zabezpečuje ochranu celej siete Edunet pred hekerskými útokmi. Rovnako napríklad nonstop monitoring poskytovaných služieb a služby call centra. Čo ale pocítili samotné školy okamžite, je vysoko nastavený štandard pokrytia priestorov modernou WiFi sieťou. „To doteraz nebolo štandardom. Školy ho doteraz riešili najmä svojpomocne. Na každej škole sme sa stretli s iným riešením. Buď išlo o sponzorské dary, alebo si škola sama nakúpila vybavenie. Častokrát to však neboli
profesionálne riešenia, ale riešenia určené pre domácnosti“, vysvetľuje Jozef Lasz. 

Zaujímavé čísla o Edunete
 • 2.073 aktuálne zapojených škôl
 • 10.000 nainštalovaných zariadení na školách
 • 100 Gbps celoslovenská chrbticová sieť SWANu tvorí základ Edunetu
 • 1 Gbps je najvyššia možná rýchlosť pripojenia škôl
 •  100 inštalačných tímov s pôsobnosťou po celom Slovensku pracovalo na realizácii projektu
pondelok 25. januára 2021

Trend: Robotická automatizácia procesov

Štúdia Automatizácia inteligentne potvrdila rast využívania inteligentných automatizačných technológií v rôznych odvetviach. Pomocou kognitívnych a analytických nástrojov dokážu tieto technológie zásadne meniť obchodné procesy spoločností. Podnikateľským subjektom a ich zamestnancom prináša zmena nové príležitosti, ale zároveň aj nové výzvy a úlohy.

Podľa globálneho prieskumu Deloitte (441 vedúcich pracovníkov z 29 krajín vrátane Slovenska) sa traja zo štyroch respondentov (73 %) čoraz viac spoliehajú na automatizačné technológie, akými sú inteligentná automatizácia, strojové učenie a spracovanie prirodzeného jazyka. Je to významný nárast oproti minuloročnému prieskumu, v ktorom takto reagovala menej ako polovica opýtaných (48 %). Rovnako narástol aj rozsah využitia automatizačných technológií v rámci spoločností. Z prieskumu vyplýva, že v 13 % spoločností bolo implementovaných viac ako 50 procesných automatizácií. Na porovnanie, v roku 2018 to boli iba 4 %. Počet spoločností, v ktorých využívanie procesnej automatizácie výrazne narástlo, sa za dva roky strojnásobil. Počas krízy v dôsledku pandémie umožnili automatizované procesy mnohým spoločnostiam zvýšiť ich efektivitu a produktivitu. Z globálneho hľadiska sa teda aj vďaka pandémii COVID-19 stala automatizácia ešte dôležitejšou na udržanie a rozvíjanie podnikania spoločností. Používanie automatizačných technológií má okrem zvýšenia produktivity aj iné ekonomické výhody. Zníženie nákladov pomocou inteligentnej automatizácie dosahuje v priemere 24 %, navýšenie rastu predaja v priemere 9 %. Návratnosť investícií sa dosahuje v priemere za menej než 11 mesiacov od dátumu implementácie.

Najpopulárnejšou automatizačnou technológiou v súčasnosti je robotická automatizácia procesov (RPA). Túto technológiu už implementovalo 78 % manažérov a ďalších 16 % tak plánuje urobiť v nasledujúcich troch rokoch. Do roku 2023 by malo túto technológiu používať viac ako deväť z desiatich opýtaných spoločností. S cieľom zvýšiť efektivitu sa spoločnosti čoraz viac zameriavajú aj na ďalšie oblasti, v ktorých je možné využiť automatizačné procesy, ako sú riadenie podnikových procesov (BPM), monitorovanie procesov a tzv. ťažba dát (data mining), ako aj využitie umelej inteligencie v kombinácii s dátovou analytikou. Práve kombinácia rôznych technológií sa považuje z pohľadu automatizácie vyspelých spoločností za kľúčovú. Kombinácia robotických nástrojov založených na pravidlách a rôznorodosti umelej inteligencie schopnej rozumieť, učiť sa a rozhodovať sa stane v dohľadnej dobe bežnou praxou u väčšiny opýtaných (85 %). Rozdiel medzi spoločnosťami, ktoré „iba“ pilotujú automatizáciu (1 – 10 procesov), a tými, ktoré ju implementujú (11 – 50 procesov), resp. už intenzívne zdokonaľujú (51+ procesov), je citeľný. Je preto pravdepodobné, že tí skúsenejší rýchlejšie zapracujú zmeny, ktoré dokážu zlepšiť výnosy z automatizácie. Na druhej strane je pre organizácie v pilotnej fáze typické, že automatizujú procesy s menšími zmenami. Naopak, najpokročilejšie organizácie už prechádzajú od tradičného prístupu postupného zlepšovania svojich existujúcich procesov na komplexný procesný re-dizajn.

Na úspešné integrovanie inteligentnej automatizácie je potrebné, aby si spoločnosť uvedomila jej nevyhnutnosť. Proces sa začína vedomým výberom cieľov na základe individuálnych možností spoločnosti. Z definovaných dosiahnuteľných cieľov sa následne vytvorí realistická stratégia. Z prieskumu však vyplýva, že iba necelá štvrtina respondentov si pred zavádzaním inteligentnej automatizácie procesov vypracovala potrebnú celopodnikovú stratégiu. Organizácie urobili významný pokrok v novom svete rozšírenej inteligentnej automatizácie, ale zavedenie procesov nezaručuje pridanú hodnotu. Tí, ktorí vidia najväčšie výhody v automatizácii, sa zapájajú do celofiremnej transformácie, do vytvorenia stratégie so zreteľom na ľudí a s výhľadom do budúcnosti.

EU: Prieskum podpory očkovania

Vakcínou proti COVID-19 sa plánovalo podľa decembrového prieskumu verejnej mienky občanov krajín Európskej únie (EÚ), o ktorom informovala Európska komisia zaočkovať 70 % Európanov a 62 % Slovákov. Slovensko sa tak zaradilo medzi krajiny, ktoré najmenej dôverujú vakcínam a ich bezpečnosti.

Prieskum spoločnosti Kantar z polovice decembra minulého roka sa konal na vzorke 24.424 respondentov zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Podľa 62,6 % opýtaných zo všetkých členských štátov sú vakcíny proti novému typu koronavírusu bezpečné. S týmto vyjadrením nesúhlasí 42 % ľudí a takmer polovica si myslí, že vakcíny sú neefektívne. V Európskej únii účinnosti nových vakcín verí 73,4 % obyvateľov. S očkovaním najviac nesúhlasia obyvatelia Bulharska (34 % sa nechce dať nikdy zaočkovať), Slovinska (33 %) a potom Slovenska a Maďarska (32 %). Najmenej obáv z nových vakcín majú občania Malty (41 %) a potom Írska, Dánska, Talianska, Lotyšska, Holandska a Fínska (nad 30 %). 

Viacerí z opýtaných Slovákov pripustili, že by zmenili svoj prístup k očkovaniu, keby videli priame dôkazy o bezpečnosti a účinnosti vakcín na už zaočkovaných ľuďoch. Pritom až 66,5 % respondentov uviedlo, že pozná ľudí, ktorí mali pozitívny test na COVID-19 a 61,7 % pozná ľudí, ktorí ochoreli. Väčšina respondentov prieskumu by chcela získať viac informácií o bezpečnosti vakcín proti COVID-19 (56,9 %) aj o účinnosti vakcín (49,9 %). Opýtaní uviedli, že za najdôveryhodnejšie zdroje považujú zdravotníckych pracovníkov, lekárov, zdravotné sestry a farmaceutov (56,6 %), národné zdravotnícke orgány (42,6 %) a EÚ (20,3 %). Za menej dôveryhodné považujú médiá (9,4%), webové stránky (7,8 %) a sociálne siete (5,4 %).

Približne 60 % Európanov verí, že jediný spôsob, ako skoncovať s pandémiou, je očkovanie. S týmto názorom však súhlasí iba 40,7 % opýtaných Slovákov a 67 % Slovákov verí, že nové vakcíny boli vyvinuté a otestované príliš rýchlo. Na otázku, či si občania myslia, že EÚ zohrala kľúčovú úlohu, aby sa dostali k vakcíne vo vlastnej krajine, najviac túto možnosť pripustili občania Malty (87 %), potom Cypru, Portugalska, Írska a Luxemburska (nad 70 %). Najmenej tomu veria ľudia v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4): Česká republika (49 %), Maďarsko a Poľsko (55 %) a Slovensko (56 %).

Radíme: Pomoc pre obete domáceho násilia

Obete domáceho násilia či týrania môžu na Slovensku volať 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní v roku na bezplatné číslo 0800 212 212. Iniciátorom a garantom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Národná linka pre ženy zažívajúce násilie od marca minulého roka poskytuje poradenstvo aj prostredníctvom mailovej komunikácie - linkaprezeny@ivpr.gov.sk. 

Počas koronakrízy násilie v rodinách stúplo. Obeťami sú najmä tí najzraniteľnejší, a to sú deti, seniorky a seniori, ženy, ale aj zdravotne postihnutí. Ministerstvo bude naďalej podporovať a aj rozvíjať služby národnej linky a napriek tomu, že linka bola v roku 2015 primárne zriadená pre týrané ženy, pomoc u poradkýň hľadajú aj muži. Krízovú pomoc a všetky potrebné informácie volajúcim na tejto linke poskytuje sedem špeciálne vyškolených poradkýň. Volajúce ženy sa často zverujú s tými najintímnejšími informáciami a tie sa ľahšie hovoria žene ako mužovi. Preto na linke radia iba psychologičky. Zároveň ide o prísne dôverné informácie a kontaktovať políciu, záchrannú zdravotnú službu alebo inú inštitúciu, ktorá žene môže pomôcť, je možné jedine iba so súhlasom volajúceho.

Hlavným princípom činnosti Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie je podľa MPSVR bezpečie žien, obhajoba a posilňovanie ich práv. Okrem krízovej pomoci, podpory a poskytovania informácií v oblasti násilia páchaného na ženách asistujú poradkyne volajúcim aj pri naviazaní kontaktu so špecializovanými poradenskými centrami, krízovými strediskami, bezpečnými ženskými domami či zariadeniami núdzového bývania. Slovensko sa pripojilo k európskej iniciatíve za vznik jednotného celoeurópskeho čísla pre obete násilia, ktoré by fungovalo podobne ako tiesňová linka 112.

SR: Výročná správa o internete

Slovensko sa v roku 2020 naučilo niekoľko nových slovíčok a nadobudlo veľa digitálnych zručností. Pojmy ako videokonferencia, práca na diaľku / home office, on-line objednávka či on-line výučba budú pravdepodobne adeptmi na každodenné používanie aj v roku 2021.
 
Tvrdenie, že starší ľudia nerozumejú novým technológiám a nepoužívajú internet nie je pravdivé a po roku 2020 ešte menej. Až dve tretiny ľudí nad 45 rokov používajú sociálne siete na rôzne účely a v kategórii 65 a viac rokov to bola až takmer štvrtina Slovákov. SK-NIC analyzoval štatistiky zo sveta internetu, domén či virtuálneho Slovenska a pripravil Výročnú správu o internete na Slovensku 2020. Telefonovanie cez internet, získavanie informácií alebo nakupovanie cez internet. Tieto aktivity lámali rekordy. Rok 2020 bol špecifický a tieto aktivity sú už v súčasnosti bežnou rutinou.

Najobľúbenejší znak, ktorým začínajú slovenské domény (teda adresy na internete s koncovkou .sk) je písmeno „s“. V roku 2020 ním začínalo 42.695 domén, t.j. viac ako 10 %. Prečo? Skúste sa zamyslieť, ktoré slová sa začínajú na „s“. Priemerná dĺžka .sk domény je 10 znakov, najdlhšia doména na Slovensku má až 63 znakov. Dá sa vôbec vysloviť? Najkrajšia doménová koncovka .sk je na Slovensku naozaj obľúbená. Až tri štvrtiny všetkých domén zaregistrovaných Slovákmi používa práve túto koncovku. Ostatné doménové koncovky sú veľmi ďaleko v pozadí a väčšinou boli registrované v tzv. „balíkových akciách“ spoločne s koncovkou .sk.

Odkiaľ sú jednotliví držitelia .sk domén? Zodpovedá to ekonomickému rozdeleniu obyvateľov Slovenska? 10 okresov s najviac doménami spoločne spravuje 111.928 domén, z čoho polovicu tvoria držitelia z Bratislavy. Stále je to však iba cca štvrtina všetkých .sk domén…