piatok 17. júla 2020

Upozorňujeme: Nebezpečné TikTok

Čínska mobilná aplikácia TikTok je šiestou najpopulárnejšou sociálnou sieťou na svete s viac než 800 miliónmi používateľov a s počtom stiahnutí takmer dve miliardy je zároveň najsťahovanejšou aplikáciou dostupnou vo vyše 150 krajinách sveta vrátane Slovenska. Jej hlavnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia, prevažne do 20 rokov, pričom silné zastúpenie majú aj mladiství do 15 rokov. Policajný zbor apeluje na rodičov, ale aj samotných používateľov, aby si dávali pozor na nástrahy, ktorá táto moderná forma komunikácie prináša.

Obsah TikToku je tvorený krátkymi videami so zvukovým pozadím. Používatelia sú motivovaní zbieraním srdiečok, ktoré sú formou pozitívnej reakcie na videá a zvyšovaním počtu sledovateľov ich komunikačného kanála. Videá sa takýmto spôsobom dostávajú k mase neznámych internetových používateľov, medzi ktorými sú aj potenciálni páchatelia trestnej činnosti. Neškodné sledovanie zo strany cudzích ľudí sa môže pretransformovať do vydierania alebo kyberšikany. Pri každej modernej technológii a sociálnej sieti je dôležité chrániť si svoje súkromie a obmedziť obsah svojho účtu len pre priateľov, respektíve používateľov, ktorým prístup k svojmu obsahu majiteľ účtu manuálne schváli. 

Súčasťou TikToku sú videá, na ktorých sa objavujú sporo oblečení tínedžeri, niekedy aj mladší ako 15 rokov. Pred kamerou vystupujú so zámerom pobaviť svoje publikum, splniť výzvy, alebo - napríklad v prípade aktívnych športovcov - získať uznanie za svalstvo. Práve takýto obsah láka anonymných používateľov, medzi ktorými sú aj pedofili. Tí jednoduchým spôsobom získavajú bez vedomia majiteľa videí jeho obnažené zábery, sťahujú si ich buď pre vlastnú potrebu, alebo ich šíria medzi svojou komunitou. Samostatnou kapitolou sú reťazové výzvy. Niektoré majú humorný charakter, ďalšie však patria do skupiny nebezpečných a napodobňovateľom hrozí ujma na zdraví. Rodičom tínedžerov odporúčame, aby neriešili nové technológie striktným zákazom, ktorý by ich potomkov mohol motivovať k založeniu tajného účtu. Racionálnejšie je viesť s tínedžermi debatu, kedy im vysvetlíte možné riziká. V prípade mladistvých do 15 rokov polícia odporúča, aby bol medzi priateľmi/fanúšikmi ich účtov na sociálnych sieťach jeden z rodičov, ktorý tak bude mať možnosť kontrolovať zdieľaný obsah. 

Rady, ako používať TikTok:  
 • Ak si odmietate uzamknúť účet pre svojich priateľov, majte na pamäti, že medzi masou neznámych priateľov sú ľudia, ktorí vám môžu a chcú ublížiť, a preto tomu prispôsobte obsah svojich videí.
 • Zverejňujte iba videá, za ktoré sa niekedy v budúcnosti nebudete hanbiť.
 • Nezverejňujte videá a informácie, z ktorých by neznámy človek mohol zistiť, v ktorom meste a na akej ulici bývate.
 • Ak vás začnú iní používatelia obťažovať komentármi, zablokujte si ich.
 • Ak šikanovanie z ich strany bude pokračovať naďalej inou formou, obráťte sa na rodiča, kamaráta alebo učiteľa.
 • Nikdy nepristupujte na podmienky ľudí, ktorí sa vás pokúšajú vydierať, nestrácajte rozvahu a vždy situáciu riešte s chladnou hlavou.
 • Nepublikujte videá, na ktorých ste sporo oblečení, pretože sa tak podieľate na výrobe obsahu pre pedofilov.
 • Nikdy nikomu neposielajte svoje nahé fotografie alebo videá, a to ani vo forme súkromnej správy.
 • Zapájajte sa iba do výziev, pri ktorých vám nič nehrozí (ak niekto pred vami výzvu splnil, ešte neznamená, že sa to podarí aj vám).

EU: Nový daňový balík

Nový daňový balík Európskej komisie založený na dvojici pilierov - na spravodlivosti a jednoduchosti - má zabezpečiť, aby daňová politika Európskej únie (EÚ) podporovala obnovu hospodárstva a dlhodobý rast v Európe. Európska komisia naďalej považuje spravodlivé zdaňovanie za jednu zo svojich hlavných priorít ako prostriedok na ochranu verejných príjmov, ktorý bude v dlhodobom horizonte zohrávať dôležitú úlohu pri hospodárskom oživovaní EÚ.

Cieľom je zlepšiť daňovú spravodlivosť tým, že sa zintenzívni boj proti zneužívaniu daní, obmedzí sa nekalá daňová súťaž a zvýši sa daňová transparentnosť. Zároveň sa zameriava na zjednodušenie daňových pravidiel a postupov, aby mali podniky v celej EÚ priaznivejšie daňové prostredie. Súčasťou tohto úsilia je v mnohých odvetviach odstrániť daňové prekážky a administratívnu záťaž daňových poplatníkov, aby mohli spoločnosti na jednotnom trhu ľahšie rásť a prosperovať.

Daňový balík pozostáva z troch samostatných, ale vzájomne súvisiacich iniciatív:
 1. V akčnom pláne zdaňovania sa uvádza 25 rôznych opatrení na nadchádzajúce roky, ktoré majú za cieľ zjednodušiť a spravodlivejšie a lepšie zosúladiť dane s modernou ekonomikou. Tieto opatrenia uľahčia čestným daňovníkom život, a to odstránením prekážok v každej fáze od registrácie až po podávanie správ, platby, overovanie a riešenie sporov. Akčný plán pomôže členským štátom využiť potenciál údajov a nových technológií, zefektívniť boj proti daňovým podvodom, zlepšiť dodržiavanie predpisov a znížiť administratívnu záťaž.
 2. V návrhu o administratívnej spolupráci (DAC 7) sa pravidlá EÚ v oblasti daňovej transparentnosti rozširujú na digitálne platformy tak, aby tí, ktorí zarábajú predajom tovaru alebo služieb na platformách, zároveň platili spravodlivý podiel na daniach. Podľa tohto nového návrhu si budú členské štáty automaticky vymieňať informácie o príjmoch predajcov na online platformách. Návrh posilňuje a objasňuje pravidlá aj v iných oblastiach, v ktorých členské štáty spoločne bojujú proti zneužívaniu daní, napríklad uskutočňovaním spoločných daňových auditov.
 3. Oznámenie o dobrej správe daňových záležitostí je zamerané na podporu spravodlivého zdaňovania a obmedzovanie nekalej daňovej súťaže v EÚ aj na medzinárodnej úrovni. Komisia preto navrhuje reformu kódexu správania, ktorú zameriava na daňovú súťaž a škodlivé daňové praktiky v EÚ. Zároveň navrhuje zlepšiť proces zostavovania zoznamu EÚ, na ktorom sú uvedené nespolupracujúce jurisdikcie, čiže krajiny mimo EÚ, ktoré odmietajú dodržiavať medzinárodne dohodnuté normy. Tento proces aj doteraz motivoval tretie krajiny, aby prijímali normy dobrej správy daňových záležitostí, ale treba urobiť viac. V oznámení sa takisto predstavuje, ako bude EÚ pristupovať k spolupráci s rozvojovými krajinami v oblasti zdaňovania v súlade s programom udržateľného rozvoja do roku 2030.
Ide o prvú časť komplexného a ambiciózneho programu EÚ v oblasti daní na nadchádzajúce roky. Komisia bude pracovať aj na novom prístupe k zdaňovaniu podnikov v 21. storočí, ktorý zameria na to, aby sme vedeli čeliť výzvam digitálneho hospodárstva a aby všetky nadnárodné spoločnosti platili svoj spravodlivý podiel. V súvislosti so zelenou dohodou predloží návrhy, ako zabezpečiť, aby zdaňovanie podporovalo cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutrálnosť EÚ. Cieľom tohto viacstranného prístupu k reforme zdaňovania v EÚ je spravodlivejšie a zelenšie zdaňovanie, ktoré bude viac vyhovovať modernému hospodárstvu a celkovo prispievať k dlhodobému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu.

SR: Dotácie na nájomné

Žiadatelia o dotácie na nájomné získajú pomoc v šiestich regionálnych klientskych centrách Slovak Business Agency (SBA). Pomoc pracovníkov agentúry môžu využiť napríklad podnikatelia, ktorí nedisponujú potrebnou technikou, alebo majú problém s vyplnením formulára. 

Žiadatelia o nájomné, ktorí nemajú k dispozícii počítač, notebook alebo čítačku na elektronický podpis, budú môcť využiť technické prostriedky, ktoré pre nich rezort hospodárstva a SBA pripravili v klientskych centrách. S vyplnením žiadosti im poradia kvalifikovaní pracovníci. V prípade, ak sa do klientskeho centra dostavia obe strany (prenajímateľ a nájomca), žiadosť o dotáciu na nájomné je možné podať okamžite - spoločne na jednom mieste. Klientske centrá sú pre žiadateľov k dispozícii v šiestich krajských mestách – Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica a Prešov. Podnikateľom sa odporúča, aby si vopred preverili obsadenosť klientskeho centra a prípadne sa priamo telefonicky objednali na konkrétny čas. Všetky kontakty a otváracie hodiny klientskych centier sú k dispozícii aj na webe mhsr.sk. 

O dotáciu na nájomné môžu žiadať podnikatelia, ktorí mali pre koronakrízu zatvorené prevádzky, alebo významne obmedzili svoju činnosť. Rezort doteraz prijal takmer 4 tisíc žiadostí o dotácie, pričom vyplatených bolo zatiaľ 1,5 milióna eur. Mechanizmus je postavený na dobrovoľnosti - na dohode prenajímateľa a nájomcu. Dotáciu na nájomné možno poskytnúť vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného. Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov.

štvrtok 16. júla 2020

Upozorňujeme: Nová nebezpečná kozmetika

Na výskyt nových nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemeckej spolkovej republike, Írsku a v Litve upozornil Úrad verejného zdravotníctva SR.

Výrobky na bielenie pokožky Lightening Body Lotion without Hydroquinone Bio Claire (kojic acid 0,81%) a Fade Milk Bronz Tone Gandour (kojic acid 3,16+/- 0,40g/100g) nie sú bezpečné z dôvodu vysokého obsahu látky, ktorá je aplikovaná na veľký povrch pokožky.  

KPEM-XHA/Cream Henna farba na vlasy Fitocosmetic prekračuje koncentračné limity pre látky butyl-4-hydroxybenzoát (0,33%; 0,21% vyjadrený ako kyselina) a 2-fenoxyetanol (1,19%). Henna Hair Colouring Kina henna farba na vlasy Gama prekračuje povolený limit pre aeróbne mezofilné baktrérie (230 000 KTJ/g), kvasinky a plesne (66000 KTJ/g).  V prípade, že výrobok príde do kontaktu s poškodenou pokožkou alebo očami, môže spôsobiť infekcie alebo podráždenie.

V spreji na vlasy Hair Therapy Heat Protection Spray MessHead sa nachádza nepovolená zmes látok Methylisothiazolinone (MI) a Methylchloroisothiazolinone (MCI), ktorá sa môže používať iba  do zmývateľných výrobkov. Výrobok tak môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

Malvér: Mobilné bankovníctvo

Brazília je horúcou pôdou pre trójske kone zamerané na mobilné bankovníctvo – čiže malvér, ktorý kradne prístupové údaje pre elektronické platby ako aj systémy on-line bankovníctva, aby sa mohli kyberzločinci dostať k finančným prostriedkom uloženým na účtoch obetí. Štyri pokročilé bankové rodiny malvéru Guildma, Javali, Melcoz a Grandoreiro sa zamerali na používateľov z Európy, Severnej Ameriky aj Latinskej Ameriky. Pod názvom Tetrade predstavujú najnovšiu inováciu v oblasti bankového malvéru, pričom využívajú viaceré nové techniky ako sa vyhnúť detekcii. 

Guildma je jednou z malvérových rodín, ktorá je aktívna od roku 2015. Šíri sa najmä prostredníctvom phishingových emailov, ktoré sú maskované ako legitímna firemná komunikácia či notifikácie. Od svojho odhalenia sa malvéru Guildma podarilo osvojiť si niekoľko nových únikových techník, takže je náročné ho odhaliť. Začiatkom roka 2019 sa tomuto malvéru podarilo skryť svoj škodlivý program do systému obete s využitím špeciálneho formátu súboru. Navyše, tento malvér ukladá svoju komunikáciu s kontrolným serverom v zašifrovanej podobe na stránkach Facebooku a YouTubu. To vedie k tomu, že odhalenie tohto škodlivého komunikačného toku je veľmi náročné. A keďže žiaden antivírusový program tieto stránky neblokuje, tak sa mu darí nerušene realizovať príkazy z kontrolného servera. V roku 2015 bol malvér Guildma aktívny exkluzívne len v Brazílii. Teraz svoju pôsobnosť rozšíril aj na Južnú Ameriku, Spojené štáty americké, Portugalsko a Španielsko. 

Aktivity ďalšieho lokálneho bankového trojana známeho pod názvom Javali (aktívny je od roku 2017) boli zachytené aj mimo Brazílie. Zameral sa najmä na klientov bánk v Mexiku. Podobne ako Guildma sa aj tento malvér šíri cez phishingové emaily a využíva YouTube pre svoju komunikáciu s riadiacim a kontrolným serverom. 

Melcoz je treťou rodinou aktívnou od roku 2018. Tá medzičasom rozšírila svoje aktivity aj do zámoria, najmä do Mexika a Španielska. 

Štvrtou v poradí je malvérová rodina Grandoreiro, ktorá začala sústrediť svoje aktivity na používateľov v Latinskej Amerike pred svojou expanziou do Európy. Zo spomínaných rodín je najrozšírenejšou. Je aktívna od roku 2016 a podniká na základe modelu „malvér ako služba“, čiže rôzni kyberzločinci si môžu zakúpiť prístup k potrebným nástrojom na spustenie útoku. Táto rodina využíva na distribúciu kompromitované webstránky, ale aj tzv. spear phishing (typ phishingu zameraný na úzku skupinu potenciálnych obetí). Tak ako v prípade malvérov Guildma a Javali, aj Grandoreiro skrýva svoju komunikáciu s riadiacim a kontrolným serverom na legitímnych weboch tretích strán. 

Experti Kaspersky finančným inštitúciám odporúčajú: 
· Poskytnúť svojim SOC tímom (Security Operations Centre – centrum, ktoré zabezpečuje monitorovanie a identifikáciu hrozieb) prístup k najnovším poznatkom v oblasti hrozieb, aby mali k dispozícii aktuálne informácie o nových ako aj vznikajúcich nástrojoch, technikách a taktikách, ktoré útočníci a kyberzločinci najnovšie využívajú. 
· Vzdelávať svojich klientov v tom, aké triky využívajú kyberkriminálnici na oklamanie svojej obete. Pravidelne ich informovať o tom, ako sami dokážu identifikovať podvod a ako sa v takej situácii zachovať. 
· Implementovať riešenie, ktoré je schopné takéto sofistikované podvody odhaliť. 

streda 15. júla 2020

EU: Porovnanie justície

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície z roku 2020 porovnáva efektívnosť, kvalitu a nezávislosť justičných systémov vo všetkých členských štátoch EÚ. V tohtoročnom porovnávacom prehľade sa poukazuje na neustále zlepšovanie efektívnosti justičných systémov vo veľkom počte členských štátov. Podľa výsledkov uverejneného prieskumu Eurobarometra sa zároveň naďalej zhoršuje vnímanie nezávislosti súdnictva medzi občanmi vo viacerých členských štátoch.

Hlavné zistenia vydania z roku 2020:
 • Pozitívny vývoj v oblasti efektívnosti justičných systémov: Od roku 2012 možno pozitívny vývoj pozorovať vo väčšine členských štátov, ktoré boli v rámci európskeho semestra identifikované ako krajiny čeliace osobitným výzvam. V takmer všetkých týchto členských štátoch sa dĺžka súdnych konaní v prvej inštancii skrátila alebo ostala na rovnakej úrovni. Takmer všetky členské štáty vykázali vysokú mieru vyriešenia prípadov (viac ako 97 %), čo znamená, že súdy sú vo všeobecnosti schopné riešiť nové prípady a zároveň dosahovať pokrok pri riešení neuzavretých prípadov. Porovnávací prehľad sa zameriava aj na efektívnosť v konkrétnych oblastiach práva EÚ, ktoré boli vybrané z dôvodu ich významu pre jednotný trh a podnikateľské prostredie. Patrí k nim napríklad spotrebiteľské právo, v súvislosti s ktorým trvalo prijatie rozhodnutia o prípade v siedmich členských štátoch menej ako tri mesiace, ako aj pranie špinavých peňazí, v prípade ktorého sa dĺžka súdnych konaní v prvej inštancii pohybuje v priemere od jedného roka v polovici členských štátov do dvoch rokov v niekoľkých ostatných členských štátoch, ktoré čelia problémom v súvislosti so stíhaním trestných činov prania špinavých peňazí.
 • Vnímanie nezávislosti súdnictva sa v porovnaní s rokom 2019 zhoršilo: Podľa výsledkov nového, dnes uverejneného prieskumu Eurobarometra sa od roku 2016 zlepšilo vnímanie nezávislosti súdnictva medzi občanmi v dvoch tretinách členských štátov. V porovnaní s minulým rokom však verejnosť vníma nezávislosť súdnictva horšie v približne dvoch pätinách všetkých členských štátov a v približne polovici členských štátov, ktoré čelia osobitným výzvam. Zasahovanie alebo tlak zo strany vlády a politikov bol najčastejšie uvádzaným dôvodom vnímania nedostatočnej nezávislosti súdov a sudcov. Po ňom nasledoval tlak na základe hospodárskych alebo iných špecifických záujmov.
 • Zlepšenia v oblasti prístupnosti a rodovej rovnosti: Takmer všetky členské štáty sprístupňujú on-line určité informácie o svojom justičnom systéme, pričom väčšina z nich poskytuje informácie pre osoby so zrakovým alebo sluchovým postihnutím, ako aj pre cudzincov. Členské štáty začínajú zavádzať opatrenia, ktoré umožnia vydávať strojovo čitateľné rozsudky, aj keď v súvislosti s pokrokom pri zavádzaní týchto opatrení existujú rozdiely medzi členskými štátmi. Rozsudky v tomto formáte sú používateľsky ústretovejšie a prístupnejšie širšej verejnosti. Takmer všetky členské štáty zaviedli aspoň niektoré zjednodušenia pre deti, napríklad prostredníctvom opatrení zameraných na vypočutia so zohľadnením potrieb detí. Webové sídla vhodné pre deti s informáciami o justičnom systéme však existujú v menej než polovici členských štátov. A napokon, hoci ženy stále predstavujú menej ako 50 % sudcov na väčšine najvyšších súdov členských štátov, údaje od roku 2010 poukazujú na postupné zvyšovanie ich podielu vo väčšine členských štátov.

On-line: Strom roka

Aj v osemnástom ročníku súťaže stromov zabojuje o prestížny titul a odborné ošetrenie 12 finalistov z celého Slovenska. Patronát nad anketou drží už deväť rokov spevák Peter Lipa. Hlasovanie verejnosti začalo 1. júla a potrvá do konca septembra. 

Anketa svojim poslaním upozorňuje na význam, hodnotu, krásu stromov, prispieva k ich ošetreniu a v mnohých prípadoch aj k ich záchrane. Jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie mohli svoj obľúbený strom do ankety prihlásiť do polovice mája, v júni vybrala odborná komisia z 23 prihlásených stromov 12 finalistov. Cenou pre víťaza je odborný posudok a ošetrenie v hodnote 300 eur a automatický postup do medzinárodného finále ankety Európsky strom roka. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú sumu 300 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. 

Hlasovať je možné formou oficiálneho hlasovacieho lístka, ktorý nájdete v časopise Krásy Slovenska. Takisto sa dá hlasovať aj formou sms, na webovej stránke ekopolis.sk alebo na sociálnej sieti Facebook/nadacia.ekopolis. Fotografie a príbehy stromov – finalistov sú uverejnené na webovej stránke Nadácie Ekopolis. 

Radíme: Hygiena mobilných telefónov

Spoločnosti  by mali urgentne zakomponovať sprísnenú hygienu mobilných telefónov pri príprave na návrat do každodenného pracovného života svojich zamestnancov. Dr. Simon Clarke, bunkový mikrobiológ na prestížnej univerzite a jeden z top mikrobiológov z Veľkej Británie, zároveň upozorňuje, že by sme mali zmeniť svoje správanie pri používaní mobilných telefónov, predovšetkým v práci a pri cestovaní verejnou dopravou, kde najčastejšie riskujeme kontamináciu vírusom, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19. 

Kľúčové rady a odporúčania: 
 • Vyhýbať sa používaniu mobilných telefónov počas cestovania verejnou hromadnou dopravou. 
 • Minimalizovať využívanie telefónu na súkromné účely počas pracovnej doby a využívať ho iba na nevyhnutné pracovné účely. 
 • Čistiť si nielen ruky, ale aj telefón pred tým, než odídete z práce domov a akonáhle dorazíte domov. Myslite na to, že ak sú vaše ruky kontaminované, rovnako kontaminovaný je aj váš telefón. 
 • Pokiaľ možno, používať telefóny, ktoré sú odolné a je ich možné umývať dezinfekčným prostriedkom, mydlovou vodou či alkoholom. 
Smartfóny sú vďačným úložiskom pre mikroorganizmy a majú potenciál šíriť patogény, ako napríklad vírus spôsobujúci Covid-19. Používame ich denne, dotýkame sa ich rukami, ktorými sa potom dotýkame tváre. Ak si zakašlete alebo kýchnete, kvapôčky sa prenášajú na váš telefón. Našťastie sa umývanie rúk veľmi rýchlo u ľudí osvojilo, no v momente ako opätovne chytíte svoj telefón, vaše ruky môžu byť opäť kontaminované. Dr. Clarke verí, že telefóny, ktoré môžu byť denne umývané viackrát rôznymi čistiacimi prostriedkami, môžu zohrať kľúčovú rolu pri znížení šírenia vírusu spôsobujúceho Covid-19. 


utorok 14. júla 2020

EU: Európska únia pri ochrane verejného zdravia


Európsky parlament v nelegislatívnom uznesení o budúcej stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia poukázal na potrebu vyvodiť z krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 náležité ponaučenie. Vyzval na urýchlené vytvorenie Európskeho mechanizmu reakcie v oblasti zdravia (EHRM), ktorý by mal zabezpečovať reakciu na všetky druhy zdravotných kríz. Nový mechanizmus by mal zabezpečovať posilnenú operačnú koordinácie na úrovni EÚ a správu strategickej rezervy liekov a zdravotníckych pomôcok.

Uznesenie oceňuje návrh na vytvorenie nového programu v oblasti zdravia EU4Health, ktorého rozpočet by mal v rokoch 2021-2027 dosiahnuť objem 9,4 mld. eur, zdôrazňujúc pritom potrebu dlhodobých investícií a záväzkov. Poslanci tiež presadzujú vytvorenie špecializovaného fondu EÚ na posilnenie nemocničnej infraštruktúry a zdravotníckych služieb. Posilniť by sa podľa nich mali aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európska agentúry pre lieky (EMA), ale aj spolupráca v oblasti zdravotníckeho výskumu.

Nová farmaceutická stratégia by podľa poslancov mala priniesť opatrenia zamerané na zaistenie väčšej dostupnosti základných liekov. Zákonodarcovia tiež presadzujú diverzifikáciu dodávateľského reťazca liekov s cieľom zaistiť ich stálu cenovú dostupnosť. Parlament zároveň opätovne zdôraznil potrebu zabezpečiť celosvetový prístup k cenovo dostupným očkovacím látkam a liekom proti ochoreniu COVID-19 čo najskôr po ich vyvinutí. Na nákup vakcín a liekov by sa podľa poslancov malo systematickejšie využívať spoločné obstarávanie EÚ, aby sa v situáciách, kedy je ohrozené verejné zdravie, predišlo vzájomnej konkurencii členských štátov.

Hlavnú zodpovednosť za verejné zdravie, a najmä za systémy zdravotnej starostlivosti nesú členské štáty. Európska únia však zohráva dôležitú úlohu pri upevňovaní verejného zdravia, prevencii a prekonávaní chorôb, obmedzovaní zdrojov rizík pre ľudské zdravie a harmonizácii jednotlivých vnútroštátnych zdravotných stratégií. Parlament je dlhodobým zástancom vytvorenia konzistentnej politiky verejného zdravia na úrovni EÚ. Poslanci v májovom uznesení k prepracovanému návrhu dlhodobého rozpočtu a plánu hospodárskeho oživenia EÚ vyzvali na vytvorenie nového samostatného európskeho programu v oblasti zdravia. Komisia odvtedy predstavila návrh na zriadenie programu EU4Health, ktorého rozpočet by mal v rokoch 2021-2027 dosiahnuť objem 9,4 mld. eur. Nový zdravotný program EÚ by mal byť súčasťou plánu obnovy Únie pre budúce generácie.

SR: Pokles zamestnanosti aj miezd

Pokles zamestnanosti a miezd na Slovensku sa podľa Štatistického úradu SR nezastavil ani v máji. Negatívnym vývojom boli naďalej najviac poznačené ubytovacie a stravovacie služby. Zamestnanosť rástla iba v informačných a komunikačných činnostiach, mzdy len v maloobchode.

Zamestnanosť sa v máji 2020 v porovnaní s májom 2019 zvýšila len v informačných a komunikačných činnostiach o 5,2 %. Klesla v ubytovaní o 18,9 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 12,2 %, stavebníctve o 8 %, priemysle o 6,6 %, maloobchode o 5,5 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 5,1 %, vybraných trhových službách o 4,1 %, veľkoobchode o 3,9 % a v doprave a skladovaní o 2,4 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v máji 2020 oproti máju 2019 v maloobchode o 0,5 % (794 eur). Výrazne klesla v ubytovaní o 32,1 % (536 eur), pričom pokles bol aj v ďalších činnostiach: doprave a skladovaní o 9,9 % (976 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,5 % (478 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 8,1 % (967 eur), priemysle o 2,7 % (1.231 eur), veľkoobchode o 2,6 % (1.022 eur), stavebníctve o 2,4 % (726 eur), vybraných trhových službách o 2,2 % (1.000 eur) a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,3 % (1.977 eur). Priemerná reálna mesačná mzda v máji 2020 medziročne klesla vo všetkých sledovaných odvetviach, najviac v ubytovaní o 33,4 %. V doprave a skladovaní sa znížila o 11,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 11,3 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 9,9 %, priemysle o 4,6 %, veľkoobchode o 4,5 %, stavebníctve o 4,3 %, vybraných trhových službách o 4,1 %, informačných a komunikačných činnostiach o 2,3 % a v maloobchode o 1,5 %. Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v maloobchode o 2,2 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,3 %. Klesla v ubytovaní o 11,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,1 %, doprave a skladovaní o 3,2 %, priemysle o 2,7 %, stavebníctve o 2 %, informačných a komunikačných činnostiach o 1,1 %, veľkoobchode o 0,3 % a vo vybraných trhových službách o 0,2 %.

V priemere za päť mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach o 5,1 % a v doprave a skladovaní o 0,3 %. Znížila sa v priemysle o 4,5 %, ubytovaní a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev zhodne o 4,2 %, maloobchode o 3,6 %, stavebníctve o 2,7 %, veľkoobchode o 2,2 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 1,6 % a vo vybraných trhových službách o 0,9 %. Mzda sa pritom  zvýšila v maloobchode o 4,8 % (785 eur), v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,8 % (519 eur), vo vybraných trhových službách o 2,3 % (1.019 eur), vo veľkoobchode o 2,2 % (1.045 eur), v informačných a komunikačných činnostiach o 1,4 % (2 017 eur) a v stavebníctve o 0,4 % (723 eur). Klesla v ubytovaní o 9,4 % (685 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 1,7 % (1.018 eur), doprave a skladovaní o 0,8 % (997 eur) a v priemysle o 0,3 % (1.149 eur).

On-line: Do práce na bicykli

Registrácia do národnej kampane Do práce na bicykli pokračuje pre samosprávy až do 18. augusta. Dvoj- až štvorčlenné družstvá sa môžu prihlásiť až do 7. septembra. Siedmy ročník obľúbenej kampane sa musel tento rok pre koronavírus presunúť z tradičného májového termínu na september.

Aj tento rok budú počas celého septembra 2 až 4-členné súťažiace tímy jazdiť do práce na bicykli s cieľom podporiť rozvoj cyklistickej dopravy vo svojom meste a obci. Budú tým zároveň apelovať na svojich volených zástupcov, aby im vytvárali podmienky pre budovanie bezpečnej infraštruktúry, ako aj na svojich zamestnávateľov, aby im v zamestnaní vytvorili miesto pre odkladanie bicyklov, šatne a sprchy a pod.

Vyhlasovateľom kampane Do práce na bicykli je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Zámerom je podporiť myšlienku denného dochádzania do zamestnania či za vzdelávaním ekologickou formou dopravy, predovšetkým bez použitia osobného automobilu. Bližšie podrobnosti k organizácii kampane, ako aj podmienkam registrácie nájdete na dopracenabicykli.eu.

pondelok 13. júla 2020

GDPR: Nedostatky na Slovensku

V máji 2019 uplynul rok od účinnosti nových pravidiel pre GDPR. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) overil plnenie povinností na reprezentatívnej vzorke 62 subjektov miestnej a krajskej samosprávy aj v kľúčových inštitúciách štátu. Na základe jasných kritérií bol proces ochrany osobných úradov vyhodnotený známkou 2,87. 

Kvalita ochrany osobných údajov vo verejnom sektore klesá najmä s veľkosťou inštitúcie. Čím menšia samospráva, tým menej financií si môže dovoliť na zaplatenie tak počítačovej techniky ako aj odborníkov pre oblasť informatiky či práva. Podľa zistení takmer 30 percent subjektov považuje legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov za nezrozumiteľnú a ťažko aplikovateľnú. Približne polovica kontrolovaných subjektov jej čiastočne rozumie, no dodávajú, že bez odbornej pomoci si s ňou nevedia poradiť. Nesprávne pochopenie legislatívy je možné ukázať na inštitúte tzv. zodpovednej osoby. Tú musí mať každá inštitúcia, avšak GDPR túto úlohu chápe nie ako vykonávateľa agendy, ktorý za agendu nesie zodpovednosť, ale skôr ako kontrolóra, ktorý stav len monitoruje a vykonáva dohľad na spracovaním osobných údajov v rámci organizácie. Zrejme aj v dôsledku nevhodne zvoleného slovenského termínu pri preklade európskej legislatívy došlo k tomu, že len menej ako štvrtina kontrolovaných subjektov uplatňovala tento inštitút správne. 

Spolu s rozširovaním elektronickej komunikácie medzi občanmi a štátom rastú aj bezpečnostné hrozby možných útokov hekerov, ktorí sa snažia zmocniť chránených osobných údajov. Preto kontrolóri preverovali tiež to, či sú údaje získavané samosprávnymi inštitúciami od občanov dostatočne chránené. Z výsledkov vyplýva, že kontrolované subjekty nemali dostatočne spracované pravidlá pre zamestnancov ako postupovať pri ochrane získaných dát, ale riziká boli kontrolórmi identifikované tiež pri nedostatočnej ochrane IT systémov s využívaním bezpečného softvérového vybavenia. Štát je povinný zabezpečiť bezpečnosť osobných údajov svojich občanov, ktoré od nich vyžaduje. Na tento účel by mal aj vyčleniť potrebné finančné prostriedky. NKÚ upozorňuje, že štát nemá prehľad o tom, koľko stojí agenda ochrany osobných údajov vo verejnej správe. Ministerstvo financií doteraz nepripravilo takúto analýzu a v konečnom dôsledku náklady ostávajú na pleciach orgánov verejnej správy. Až 81 % inštitúcií sa pre kontrolný úrad vyjadrilo, že nemajú finančné zdroje, aby splnili všetko, čo sa od nich pri ochrane údajov očakáva. Bez dostatočných financií je takmer nemožné zabezpečovať akúkoľvek vysoko odbornú činnosť. O to viac v oblasti, ktorá si vyžaduje zvýšené nároky nielen na aktuálne hardvérové a softvérové vybavenie, ale aj na odmeňovanie špecialistov na ochranu osobných údajov.

Príslušné inštitúcie zodpovedné za dohľad nad ochranou osobných údajov by mali podľa NKÚ SR zintenzívniť informačnú, resp. komunikačnú činnosť. Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ SR) by mal predovšetkým svojou metodickou činnosťou a preventívnymi krokmi pomáhať subjektom so správnou aplikáciou predpisov. Nezrozumiteľnosť zákonných povinností ohrozuje ich uplatňovanie v praxi a v konečnom dôsledku môže viesť k nedostatočnej ochrane údajov. Štát by sa preto mal zaoberať aj zmenami vo vnútroštátnej legislatíve. Slovensko má tiež rezervy v nezávislosti ÚOOÚ SR, na čo už našu krajinu upozornila Európska komisia. Ministerstvo spravodlivosti SR v rozpore s pravidlami únie nezabezpečilo nezávislú kontrolu nad spracovaním osobných údajov na súdoch pri výkone ich súdnej právomoci. NKÚ SR odporúča, aby ÚOOÚ SR v spolupráci so zodpovednými inštitúciami prehodnotil či Nariadenie EÚ bolo do slovenskej legislatívy prevzaté dostatočne zrozumiteľne pre prevádzkovateľov i samotných občanov. Výsledky kontroly by mal ÚOOÚ SR v aktívnej spolupráci s rezortom financií využiť pre vypracovanie analýzy finančných nárokov na zabezpečenie ochrany osobných údajov v štátnom i verejnom sektore.

Mnohé, najmä menšie samosprávy si objednali externé firmy, ktoré im zabezpečujú agendu ochrany osobných údajov. Národná autorita pre oblasť externej kontroly tu však upozorňuje na riziko, že činnosť týchto súkromných spoločností nepodlieha žiadnej kontrole ani povoľovaniu, pritom majú prístup k citlivým osobným údajom. Sankcie za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona resp. z Nariadenia EÚ však hrozia len subjektom verejnej správy, nie súkromným spoločnostiam, ktoré verejným inštitúciám poskytujú službu.

EU: Nové pravidlá pre vodičov

Európsky parlament definitívne schválil novú legislatívu, ktorá má zlepšiť pracovné podmienky vodičov a ukončiť narúšanie hospodárskej súťaže v cestnej nákladnej doprave. Nové pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov, časov jazdy a odpočinku vodičov, ako aj lepšieho vymáhania pravidiel týkajúcich sa kabotáže, teda prepravy v rámci členského štátu dočasne zabezpečovanej dopravcom z inej krajiny EÚ po vyložení cezhranične prevážaného nákladu, majú ukončiť narúšanie hospodárskej súťaže v sektore cestnej dopravy a zabezpečiť lepšie pracovné podmienky pre vodičov. 

Reforma pomôže zabezpečiť lepšie podmienky oddychu pre vodičov a umožní im tráviť viac času doma. Dopravné spoločnosti budú musieť upraviť ich pracovný čas tak, aby sa vodiči v sektore medzinárodnej nákladnej dopravy mohli pravidelne vracať domov, a to každé tri alebo štyri týždne v závislosti od toho, ako bude rozvrhnutý ich pracovný čas. Povinný týždenný odpočinok nebude možné čerpať v kabíne vozidla. Ak vodič čas odpočinku strávi mimo domova, zamestnávateľ bude povinný uhradiť mu náklady na ubytovanie.

Na zamedzenie podvodom sa budú používať tachografy inštalované do vozidiel, ktoré budú zaznamenávať každé prekročenie hraníc. V snahe zabrániť systematickej kabotáži sa zavedie štvordňová prestávka, ktorá musí uplynúť pred tým, ako môže vozidlo vykonávať ďalšiu kabotážnu prepravu v tej istej krajine. 

V rámci opatrení zameraných proti schránkovým spoločnostiam by podniky cestnej nákladnej dopravy mali byť schopné preukázať, že podstatnú časť svojej prepravy vykonávajú v členskom štáte, v ktorom sú registrované. Schválená legislatíva tiež obsahuje požiadavku, aby sa nákladné vozidlá vracali do operačného centra podniku každých osem týždňov. Nové pravidlá sa budú vzťahovať aj na ľahké úžitkové vozidlá s hmotnosťou nad 2,5 tony, ktoré budú musieť byť takisto vybavené tachografom.

Reforma prináša jasný právny rámec, ktorý by mal zamedziť rozdielnym prístupom jednotlivých členských štátov k vodičom spoza ich hraníc a zabezpečiť všetkým vodičom spravodlivú odmenu. Pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov sa budú vzťahovať na kabotážnu a medzinárodnú prepravu s výnimkou tranzitnej, bilaterálnej prepravy a bilaterálnej prepravy s dvoma dodatočnými nakládkami alebo vykládkami tovaru.

Smernica o vysielaní vodičov nadobudne účinnosť 18 mesiacov po vstupe do platnosti. Nariadenie definujúce časy odpočinku a návratu vodičov nadobudne účinnosť 20 dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Nariadenie upravujúce návrat nákladných vozidiel a prístup na trh nadobudne účinnosť 18 mesiacov po vstupe do platnosti.

DESI: Horšie výsledky pre Slovensko

Európsky Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) meria vyspelosť a pokrok jednotlivých krajín EÚ v oblasti digitalizácie. Slovensko si od roku 2018 pohoršilo o 2 priečky a v tomto roku sa umiestnilo na 22. mieste. Na prvých miestach sa umiestnilo Fínsko, Švédsko a Dánsko, ktoré sa vyznačujú predovšetkým širokou dostupnosťou internetu a digitálnymi zručnosťami obyvateľov. Na druhom konci rebríčka sa nachádza Bulharsko, Grécko a Rumunsko. Z krajín V4 dosiahlo najlepšie umiestnenie Česko (17. miesto), zvyšné krajiny sú v tesnej blízkosti Slovenska (Maďarsko o priečku lepšie, Poľsko o priečku horšie).

Zatiaľčo v oblasti ľudského kapitálu priemer EÚ medziročne výrazne vzrástol, za Slovensko zaznamenávame najnižšiu hodnotu za posledné roky, čím obsadzuje 20 miesto spomedzi 28 hodnotených krajín. Iba niečo cez polovica obyvateľov má základné digitálne zručnosti (54 %) alebo základné softvérové zručnosti (56 %), ešte horší výsledok je pri vyšších než základných digitálnych zručnostiach (27 %). Všetky tieto podiely oproti predošlým rokom poklesli a voči priemeru zaostávajú o niekoľko percentuálnych bodov. Naopak na Slovensku zaznamenávame zvýšenie podielu odborníkov na informačné a komunikačné technológie (IKT), ako aj podiel žien zamestnaných v tejto oblasti, ktorý je však stále medzi najnižšími spomedzi hodnotených krajín. Jemný nárast zaznamenávame aj pri percentuálnom vyjadrení absolventov IKT odborov spomedzi všetkých, ktorí školu ukončujú. Dostávame sa na úroveň 3,3 %, pričom sme niekoľko desatinných bodov za priemerom zvyšku Európskej únie (3,6 %).

Budovanie ľudského kapitálu s digitálnymi zručnosťami je nevyhnutným predpokladom pre ďalší rast krajiny. Základom je kvalitné vzdelanie, ktoré pomôže rozvíjať potenciál všetkých detí, so špeciálnym dôrazom na tie zo sociálne slabších rodín. V oblasti digitálnych verejných služieb sme od roku 2016 zaznamenali výrazný progres, v bodovom hodnotení sa dostávame na takmer dvojnásobnú úroveň. Opäť však sledujeme trend, kedy sa ostatné krajiny posúvali výrazne viac než Slovensko, čím sa dostávame na 26. priečku spomedzi 28 členských štátov EÚ. Najväčšie medzery zaznamenávame pri on-line komunikácii s verejnými inštitúciami, vopred vyplnených formulároch a najmä otvorených údajoch, kde máme až polovičnú medzeru oproti priemeru EÚ. Otvorenosť a transparentnosť údajov či vytvorenie predpokladov na jednoduchú a efektívnu komunikáciu s úradmi je dôležitým predpokladom pre podporu podnikateľského prostredia, ale aj potenciálne šetrenie v štátnej správe.