piatok 1. apríla 2022

Trend: Vodíkové technológie

Ako bude vyzerať udržateľná doprava budúcnosti, ktorá pomôže dosiahnuť uhlíkovú neutralitu? Doprava, ako ju poznáme dnes, už nie je dlhodobo udržateľná a ľudstvo musí hľadať alternatívne zdroje. Jednou z možností sú vodíkové technológie. Aj to je dôvod na zorganizovanie medzinárodnej vodíkovej konferencie Vodíkové technológie v doprave – Pripravení na budúcnosť! 

V zmysle Parížskej dohody, ktorú Slovensko podporilo, sa Európska únia zaviazala do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 55 %. Tento záväzok reflektuje aj Akčný plán pre vodíkovú stratégiu Slovenska. Podľa poslednej verejne dostupnej verzie dokumentu by malo Slovensko investovať do vodíkových technológií necelú miliardu eur a finančné prostriedky by mali byť vyčlenené nielen zo slovenského rozpočtu, ale aj z európskych zdrojov. Okrem toho by mal prispieť aj súkromný sektor, a to sumou 1,5 miliardy eur.

Akčný plán počíta na našich cestách do roku 2030 s deviatimi tisícmi automobilov a s takmer tromi stovkami vodíkových autobusov. Práve verejná doprava sa z hľadiska využitia vodíkových technológií aktuálne javí ako najperspektívnejšia a načrtnutá vízia začína naberať reálne kontúry. K prvému slovenskému vodíkovému autobusu vystavenom na svetovej výstave Expo Dubaj 2020 pribudol aj nízkopodlažný mestský vodíkový autobus s nízkou spotrebou a dojazdom 400 km od slovenskej technologickej startupovej spoločnosti, ktorá by ho do roku 2025 chcela vyrobiť až 250 kusov. 

EU: Nové práva spotrebiteľov

Pravidlá Európskej únie na ochranu spotrebiteľov navrhuje Európska komisia aktualizovať. Cieľom je posilniť v rámci zelenej transformácie postavenie spotrebiteľov a zabezpečiť informácie, ktoré  umožnia dôkladne posúdiť kupované výrobky a vybrať si ekologické varianty. Spotrebitelia tak budú mať právo dozvedieť sa, ako dlho má výrobok vydržať, ako a či sa vôbec dá opraviť. Okrem toho sa posilní ochrana spotrebiteľa pred nedôveryhodnými alebo nepravdivými tvrdeniami týkajúcimi sa životného prostredia, zakáže sa tzv. zelené vymývanie mozgov a praktiky zavádzajúce spotrebiteľov o trvácnosti výrobku.

Európska komisia navrhuje zmeniť smernicu o právach spotrebiteľov s cieľom uložiť obchodníkom povinnosť poskytovať spotrebiteľom informácie o trvácnosti a opraviteľnosti výrobkov:
 • Trvácnosť: Spotrebitelia musia byť informovaní o zaručenej trvácnosti výrobkov. Ak výrobca spotrebného tovaru ponúka komerčnú záruku na trvácnosť dlhšiu než dva roky, predajca je povinný spotrebiteľovi poskytnúť túto informáciu. V prípade tovaru využívajúceho energiu musí predajca informovať spotrebiteľov aj vtedy, keď obchodník neposkytol žiadne informácie o komerčnej záruke trvácnosti.
 • Opravy a aktualizácie: Predajca musí poskytnúť aj príslušné informácie o opravách, ako je rozsah opraviteľnosti (v prípade potreby) alebo iné príslušné informácie o opravách, ktoré sprístupnil výrobca, napríklad dostupnosť náhradných dielov alebo servisnú príručku. V prípade inteligentných zariadení a digitálneho obsahu a služieb musí byť spotrebiteľ informovaný aj o aktualizáciách softvéru poskytovaných výrobcom.
Výrobcovia a predajcovia rozhodnú o najvhodnejšom spôsobe poskytnutia týchto informácií spotrebiteľovi, či už na obale alebo v opise produktu na webovej lokalite. V každom prípade musia byť poskytnuté pred kúpou, a to jasne a zrozumiteľne.

Upraviť by sa mala aj smernica o nekalých obchodných praktikách. Zoznam vlastností výrobku, o ktorých obchodník nemôže spotrebiteľov zavádzať, sa rozširuje a bude zahŕňať environmentálny alebo sociálny vplyv, ako aj trvácnosť a opraviteľnosť. Pridávajú sa nové praktiky, ktoré sa považujú za zavádzajúce v závislosti od individuálnych okolností prípadu, napríklad tvrdenie týkajúce sa životného prostredia súvisiace s budúcim environmentálnym správaním bez jasných, objektívnych a overiteľných záväzkov a cieľov a bez nezávislého monitorovacieho systému. Nakoniec sa smernica zmení pridaním nových praktík do existujúceho zoznamu zakázaných nekalých obchodných praktík, tzv. čierny zoznam. Medzi takéto nové praktiky budú okrem iných patriť:

 • neinformovanie o prvkoch zavedených na obmedzenie trvácnosti, napríklad o softvéri, ktorý po určitom čase zastaví, alebo zníži funkčnosť tovaru,
 • uvádzanie všeobecných, vágnych tvrdení týkajúcich sa životného prostredia, pri ktorých nemožno preukázať vynikajúce environmentálne vlastnosti výrobku alebo správanie obchodníka. Príklady takýchto všeobecných tvrdení týkajúcich sa životného prostredia: „šetrné k životnému prostrediu“, „eko“ alebo „zelené“, ktoré nesprávne naznačujú alebo vytvárajú dojem vynikajúceho environmentálneho správania,
 • uvedenie tvrdenia týkajúceho sa životného prostredia v súvislosti s celým výrobkom, ak sa v skutočnosti týka len určitého aspektu výrobku,
 • zobrazovanie dobrovoľného označenia udržateľnosti, ktoré nebolo založené na systéme overovania treťou stranou ani vytvorené verejnými orgánmi,
 • neinformovanie o tom, že tovar má obmedzenú funkčnosť pri použití spotrebného materiálu, náhradných dielov alebo príslušenstva, ktoré nedodáva pôvodný výrobca.
Tieto zmeny sú zamerané na zabezpečenie právnej istoty pre obchodníkov, ale aj na uľahčenie presadzovania prípadov súvisiacich s environmentálne klamlivými vyhláseniami a skorým zastarávaním výrobkov. Okrem toho, keď sa zabezpečí správnosť tvrdení týkajúcich sa životného prostredia, spotrebitelia si budú môcť vybrať výrobky, ktoré sú pre životné prostredie naozaj lepšie ako konkurenčné výrobky. Tým sa podporí hospodárska súťaž v oblasti environmentálne udržateľnejších výrobkov, čo bude viesť k zmierneniu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Digitalizácia: Chýbajúci líder, tím a obavy zo zlyhania

Využívanie nových technológií má vo firmách pomôcť zlepšiť jednotlivé procesy – od obchodu cez vývoj nových produktov či služieb, získavanie a starostlivosť o zákazníkov až po riadenie ľudských zdrojov. V takmer každej spoločnosti už digitálna transformácia prebieha, veľa z nich však stále robí chyby. Chýba im stratégia, tím, alebo podcenili prípravu na projekt. V dôsledku toho ich úsilie o digitalizáciu a efektívne fungovanie vyjde často nazmar. Odborníci upozorňujú na deväť najčastejších prekážok pri digitálnej transformácii, ktoré sa objavujú aj v štátnych inštitúciách. 

Nasadzovanie nových technológií by malo iniciovať predovšetkým výkonné vedenie spoločnosti. To by malo mať jasnú víziu o tom, kam chce firma smerovať, a čo chce v budúcnosti dosiahnuť. „Pri tejto úlohe nie je podstatné to, či má CEO prehľad o dnešných technických možnostiach. Dôležitejšie sú nápady a prístup zhora nadol – od vízie po spôsob, akým sa dajú uskutočniť“, upozorňuje Eduard Gers. Hoci sú obavy zo zlyhania prirodzené, nemali by zabrzdiť úsilie o dosiahnutie úspechu. Most medzi technickým svetom a biznisom by mal tvoriť digitálny tím. Firmy, ktoré sú v digitálnej transformácii úspešné, obvykle disponujú práve takýmito tímami, ktoré pôsobia naprieč celou spoločnosťou. Ich súčasťou musia byť inovatívni ľudia, ktorí sa neboja nových vecí a najmä analytici, ktorí sú schopní zadefinovať požiadavky biznisu tak, aby pri realizácii nedochádzalo k nedorozumeniam.

Pri plánovaní digitálnej transformácie je najdôležitejšie stanoviť si strategický cieľ. Digitalizácia by mala slúžiť na zrýchlenie a zefektívnenie procesov a otvoriť firme nové príležitosti na rozvoj. Nemá ísť primárne len o to, aby sa spoločnosť „zbavila papierov“, ako sa niektorí mylne domnievajú. No ak ide o digitalizáciu papierovej dokumentácie, cieľom je, aby táto v budúcnosti nevznikala a procesy prebiehali elektronicky. Zároveň platí, že na digitalizáciu sa treba dôkladne pripraviť. „V praxi sa však stretávame bohužiaľ až príliš často s tým, že spoločnosti zanedbávajú dôležitosť samotnej prípravy na projekt. Digitalizácia pozostáva zo série samostatných projektov, z ktorých každý má svoj cieľ, harmonogram, náklady a predovšetkým business case. Dobrá analýza by mala vytvoriť plán realizácie, ktorý bude firma schopná postupne napĺňať. Analýza by mala obsahovať konkrétne návrhy riešení tak, aby tieto mohli byť použité ako funkčné špecifikácie či už pre interný realizačný tím, alebo pre externého dodávateľa“, radí Gers. Práve s prípravou súvisí aj výber konkrétneho riešenia v rámci digitalizácie. Spoločnosť by nemala postupovať prvoplánovo. Napríklad nákladnejšia investícia do digitalizácie ručne vypĺňaných dokumentov neprinesie potrebný efekt, ak je celkovým cieľom digitalizácia celého procesu, kedy dokumenty vôbec nebudú vznikať.

Častým fenoménom, s ktorým sa odborníci stretávajú pri slovenských spoločnostiach, je odmietanie externej pomoci. Predovšetkým firmy bez skúseného tímu však na to môžu doplatiť: „Nie je, žiaľ, výnimkou, kedy sú finančne náročné projekty implementácie IT systémov neúspešné a musia sa opakovať často aj niekoľkokrát, pričom to firmy stojí státisíce eur. Nie každá z nich si však môže dovoliť zamestnávať kvalitných a skúsených biznisových analytikov. Vtedy je pre úspech projektu nevyhnutné angažovať vhodnú externú spoločnosť“, zdôrazňuje Gers. Pomôže posúdiť zámery, navrhne „best practices“, prípadne odporučí overené riešenia, ktoré minimalizujú riziko neúspechu. Treba pritom tiež myslieť na rozdielnu úroveň znalostí na strane firmy a na strane externého partnera. Tím na strane zákazníka je expertom na core biznis spoločnosti, tím na strane dodávateľa zasa na problematiku dodávaného riešenia. V ideálnom prípade sa tieto dva tímy vhodne dopĺňajú. No pokiaľ chceme docieliť ešte lepšiu minimalizáciu rizika neúspechu, dobrou praxou je zabezpečiť si tzv. Quality Assurance služby od odbornej firmy, ktorá bude stáť na strane zákazníka a sčasti tak zabezpečovať rovnováhu úrovne skúseností oboch tímov.

SR: Podpora v čase skrátenej práce

Zamestnávatelia môžu od 1. apríla 2022 po splnení zákonných podmienok žiadať o podporu v čase skrátenej práce. Jednou z podmienok je existencia tzv. vonkajšieho faktora pričom platí, že má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť, ani mu predísť a má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom. O žiadosti rozhoduje príslušný úrad práce.

Za vonkajší faktor sa považuje najmä krízová situácia, ktorú vyhlasuje prezident SR alebo Vláda SR, a to mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav. Vonkajším faktorom môže byť aj okolnosť vyššej moci, napr. požiar alebo povodeň. V tomto prípade sa žiadosť podáva na ústredie práce a bude o nej rozhodovať komisia zložená zo zástupcov ústredia, ministerstva financií a ministerstva hospodárstva. Za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu (vyhláseného na území SR), sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia.

Aktuálne je na území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s:
 • hromadným prílevom cudzincov spojeným s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine,
 • ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia Covid-19.
Obe tieto krízové situácie možno považovať za vonkajší faktor, ak zamestnávateľ v ich dôsledku nemôže svojim zamestnancom prideľovať prácu. Zamestnávateľ však musí preukázať, akým spôsobom vyhlásená mimoriadna situácia obmedzila jeho prevádzkovú činnosť. V žiadosti uvedie konkrétne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré mali negatívny vplyv na prideľovanie práce. V súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorá bola vyhlásenia z dôvodu pandémie koronavírusu, môže ísť napríklad o obmedzenie činnosti športoviska, ktoré slúžilo ako očkovacie centrum. Ak v dôsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine dôjde k okolnosti, ktorá spĺňa všetky náležitosti vonkajšieho faktora, zamestnávateľ je rovnako oprávnený požiadať o podporu v čase skrátenej práce. Aj v tomto prípade je však povinný dokladovať príčinnú súvislosť medzi vonkajším faktorom a obmedzením činnosti zamestnávateľa. Môže ísť napríklad o výpadok dodávok surovín v súvislosti s konfliktom na Ukrajine alebo zrušenie objednávok v rámci sankcií a embarga voči Rusku. Ak žiadateľ neuvedie konkrétne opatrenia dokazujúce túto príčinnú súvislosť, alebo nedostatočne opíše ich negatívny vplyv na činnosť zamestnávateľa, úrad / ústredie ho vyzve k doplneniu žiadosti a preruší konanie. Ak však nepredloží doplnenie do 7 dní, podporu v čase skrátenej práce nie je možné poskytnúť. O poskytnutí podpory rozhodne úrad / ústredie do 10 dní od doručenia žiadosti. Viac informácií na skratenapraca.gov.sk.

Za vonkajší faktor sa nepovažujú prirodzené pohyby na trhu, napríklad zvyšovanie cien energií. V dôsledku zvyšovania cien môžu zamestnávatelia zaznamenať znížený dopyt a s tým spojený pokles tržieb. Táto okolnosť však neoprávňuje zamestnávateľa poberať podporu v čase skrátenej práce.

štvrtok 31. marca 2022

e-Learning: UPGRADNI SA! Buď kormidelníkom svojho života

Tajomstvo úspechu veľkých značiek a mien, akými sú Petra Vlhová, Bill Gates, IBM či Volkswagen, sa 
bezplatne odhaľuje prostredníctvom programu UPGRADNI SA! Buď kormidelníkom svojho života. A čo je tajomstvom úspechu? Je to zmena perspektívy, vďaka ktorej si dokážeme splniť svoje túžby a ciele. Zvýšením úrovne sebapoznania (upgradom) si berieme život do vlastných rúk a sami zlepšujeme jeho kvalitu.

Ako to dosiahnuť v praxi? Po jednoduchej registrácií na https://www.educoach.sk/studenti/ sa záujemci dostanú do e-learningovej platformy, v ktorej majú k dispozícii 6 modulov. V každom module ich prevedie moderátor a vzdelávací kouč 1 témou v krátkom 15-minútovom videu. Na to, aby vedeli počuté preniesť do svojich každodenných životov, EduCoach pripravil pracovné listy a vizualizačné videá, vďaka ktorým si študenti uvedomia, čo všetko už dosiahli, za čo všetko môžu byť vo svojom živote vďační a ako pracovať so zameraním pozornosti na to, čo chcú vo svojich každodenných aktivitách zažívať. Jednoducho sa naučia, ako žiť tú najlepšiu verziu svojho života, ako kormidlovať medzi požiadavkami školy, rodičov a budúceho povolania a ako sa nestratiť na tejto ceste.

EduCoach združuje 17 profesionálnych koučov. Ich spoločnou ambíciou je aj pomocou programu UPGRADNI SA! Buď kormidelníkom svojho života podporiť potenciál študentov a učiteľov, ich osobnostný rozvoj a zároveň popularizovať koučing ako inovatívny prístup neformálneho vzdelávania na pôde jednotlivých škôl. Ich prax podporujú aj mnohé štúdie zo zahraničia, ktoré sa venujú zlepšeniu školského systému zavádzaním koučovacej kultúry.

EU: Nový európsky Bauhaus - výzvy

Na podporu realizácie nového európskeho Bauhausu (NEB) vyhlásila Európska komisia tri nové výzvy. Podpora je určená špeciálne pre občanov, mestá a obce, aby preniesli hlboko do svojich komunít tento environmentálny, ekonomický a kultúrny projekt. Cieľom NEB je skombinovať dizajn, udržateľnosť, dostupnosť, cenovú dostupnosť a investície a pomôcť tak pri realizácii Európskej zelenej dohody.

Prvá a druhá výzva, ktorú spustil Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), sa zameriavajú na aktivity zapájania občanov a spoločné vytváranie verejných priestorov. „Výzva na zapojenie občanov“ vyzýva identifikovať relevantné výzvy NEB pre mestá a na spoluprácu pri navrhovaní riešení. Projekty majú občanom pomôcť osvojiť si udržateľnejšie návyky, vyvinúť nové produkty, služby alebo riešenia a členom komunity stať sa aktérmi zmeny. Výzva „Spolutvorba verejného priestoru“ podporí projekty, ktoré nachádzajú v témach nového európskeho Bauhausu inovatívne riešenia. Vyzývajú miestnych aktérov, aby hľadali inšpiratívne, krásne a udržateľné  návrhy verejných priestorov v mestách, mestských a vidieckych oblastiach a vytvárali nové transformačné riešenia. Uzávierka predloženia žiadostí pre obe výzvy z EIT je 29. mája 2022 o 23:59 SELČ.

Tretia výzva „Podpora nových európskych miestnych iniciatív Bauhaus“ poskytuje technickú pomoc malým a stredne veľkým obciam, ktoré nemajú kapacitu alebo bohaté odborné znalosti potrebné na realizáciu nápadov NEB. Vybraných 20 lokálnych projektov bude ťažiť z adresnej podpory na mieste, ktorú poskytuje skupina interdisciplinárnych expertov v súlade s NEB aj cieľmi Green Deal. Podpora z kohéznej politiky má teda pomôcť zaviesť lokálny prístup k iniciatívam NEB na regionálnej a miestnej úrovni a zapojiť verejné orgány v členských štátoch, aby spustili viac projektov NEB na národnej úrovni. Technickú pomoc financuje Európsky fond regionálneho rozvoja. Môže mať formu na mieru šitých metodických, technických, regulačných, finančných a sociálno-ekonomických expertíz poskytovaných expertným tímom priamo na mieste, ktoré podporia ďalší rozvoj projektových koncepcií zo strany samospráv, ako aj súbor nástrojov pre budúcich vlastníkov projektov. Uzávierka prihlášok je 23. mája 2022 o 17:00 SELČ.


Bitcoin: Rekordná úroveň

Svet je prepojený s digitálnou revolúciou a keďže investori jej venujú stále viac pozornosti, aj dlhodobá trajektória bitcoinu by mala stúpať. Napokon, najväčšia svetová kryptomena dosiahla rekordnú úroveň - v pondelok 28. 3. večer sa jeho cena dostala na tohtoročné maximum a nad 48.000 USD (43.771,66 eura). Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu si najväčšia a najznámejšia kryptomena pripísala viac než 27 %.

Bitcoin prerazil pásmo 35.000 – 45.000 USD, kde sa nachádzal od januára tohto roku. Približuje sa k ďalšiemu dôležitému míľniku 50.000 $. „Ceny budú z dlhodobého hľadiska raketovo stúpať – a inštitucionálni aj retailoví investori nebudú chcieť prísť o včasnú výhodu“, komentuje Nigel Green. Sledovanie ostatných, ako dosahujú slušné výnosy, vo vás môže vyvolať pocit, že sa musíte pripojiť a zarobiť. Avšak aj keď túžba dostať sa do rozbehnutého vlaku môže byť silná, zvyčajne to nie je dobrý spôsob, ako robiť investičné rozhodnutia, a zvyčajne je to neuvážené.

V našich čoraz viac digitalizovaných ekonomikách, v ktorých spoločnosti pôsobia vo viac než jednej jurisdikcii, existuje neodmysliteľná hodnota digitálnych globálnych mien bez hraníc na obchodné účely. Nedávne vážne geopolitické problémy navyše upriamili pozornosť na ďalšie kľúčové črty Bitcoinu, medzi ktoré patrí decentralizácia, odolnosť voči cenzúre či neskonfiškovateľnosť.

STK: Najviac chýb pri posudzovaní bŕzd a svetiel

Neohlásené inšpekcie spoločnosti TESTEK počas roku 2021 odhalili vážne nedostatky u 35 % z preverovaných STK. Išlo napríklad o zámerné manipulácie s výsledkami merania bŕzd alebo celkového hodnotenia kontrolovaného vozidla. Najviac porušení bolo odhalených pri kontrole bŕzd a osvetlenia. Problémy odhalili aj priebežné vopred ohlásené kontroly prístrojov a zariadení STK. 

V roku 2021 bol odborný dozor technickej služby vykonaný celkovo u 63 STK, čo je o 3 viac (+ 5 %) než v roku 2020. S využitím analýzy zaznamenaných údajov z meraní a videozáznamov sa preverili vybrané technické kontroly, ktoré zrealizovalo 352 technikov. Predmetom bola približne každá tretia STK a každý tretí technik technickej kontroly. Na 22 z kontrolovaných STK (35 %) zistili a zdokumentovali pracovníci dozoru celkovo 142 závažných porušení predpisov technikmi technickej kontroly. Dopustilo sa ich spolu 55 technikov technickej kontroly, teda 16 % z kontrolovaného počtu technikov. Bez zistených závažných porušení bolo 41 z kontrolovaných STK (65 %) a 297 z kontrolovaných technikov (84 %). Väčšina zistených porušení predpisov (61 %) sa týkala zámernej manipulácie, nesprávneho postupu alebo nesprávneho vyhodnotenia merania účinku prevádzkovej brzdy. Ďalších 19 % odhalených porušení sa týkalo chýb zariadení osvetlenia vozidla a 14 % zámernej manipulácie, nesprávneho postupu alebo nesprávneho vyhodnotenia merania účinku parkovacej brzdy. Zvyšok tvorili chyby pri kontrole ostatných častí vozidla, respektíve iné porušenia predpisov.

Okrem neohlásených inšpekcií sa vlani robili aj ohlásené kontroly. Priebežnému overeniu plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly podlieha raz za dva roky každá STK na základe schváleného a zverejneného plánu. Zameriava sa na preverenie technického vybavenia, stavebného vyhotovenia a administratívnych požiadaviek na STK. Ak je zistené nesplnenie predpísaných podmienok, STK je povinná ho v určenej lehote odstrániť (do 60 dní), hoci prerušiť činnosť kvôli nemu nemusí. V roku 2021 bolo vykonaných celkovo 92 priebežných overení, z čoho len na 4 STK, čiže v 4 % prípadov (!), bolo konštatované, že STK spĺňa podmienky na vykonávanie technických kontrol. Na 88 STK, teda v 96 % prípadov, bolo zistené nesplnenie. Všetky zistené nesplnenia boli v stanovenej lehote odstránené. Oproti roku 2020 bolo vykonaných o 53 pribežných overení viac (+ 136 %). Medzi najčastejšie zisťované nesplnenia predpisov patrili chyby pri technologických zariadeniach používaných na vykonávanie technických kontrol (66 %), monitorovacích záznamových zariadeniach - kamerových systémoch (17 %) a evidencii tlačív dokladov (6 %).

streda 30. marca 2022

Výzva: Prevádzkovatelia STK či kontroly originality

Štyri nové výberové konania na vykonávanie činností technických služieb vyhlásili Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Štátny dopravný úrad. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca mája tohto roku. Oznámenia o vyhlásení výberových konaní sú zverejnené na internetovej stránke ministerstva.

Súčasné technické služby vykonávajú svoju činnosť na základe poverenia z roku 2004, pričom tieto poverenia sú platné do 20. mája 2023. Nové výberové konania sa týkajú:
 • technickej služby technickej kontroly,
 • technickej služby emisnej kontroly,
 • technickej služby kontroly originality,
 • technickej služby montáže plynových zariadení.
Po realizácii výberových konaní rezort udelí nové poverenia na výkon technických služieb technickej kontroly a emisnej kontroly, ako aj kontroly originality a montáž LPG, CNG a LNG. 

Technická služba technickej kontroly, technická služba emisnej kontroly, technická služba kontroly originality a technická služba montáže plynových zariadení sú osoby poverené Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako nezávislé organizácie zabezpečujúce činnosti súvisiace s vykonávaním technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení podľa zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.


EU: Potravinová bezpečnosť

Európsky parlament schválil uznesenie o potrebe naliehavého akčného plánu Európskej únie na zaistenie potravinovej bezpečnosti v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Zákonodarcovia v prijatom texte vyzývajú na urýchlené poskytnutie pomoci Ukrajine vo forme dodávok potravín a na zmeny v nastavení stratégie EÚ v oblasti produkcie potravín v únii.

Parlament v snahe zmierniť závažné dôsledky ruského útoku na potravinovú bezpečnosť obyvateľov Ukrajiny vyzval na spustenie rozsiahleho dlhodobého programu humanitárnej potravinovej pomoci pre Ukrajinu, a to na úrovni EÚ aj medzinárodného spoločenstva. Únia by zároveň mala zaistiť vytvorenie bezpečných potravinových koridorov na Ukrajinu a z Ukrajiny, ktoré by slúžili ako náhrada uzavretých prístavov na brehu Čierneho mora. Poslanci tiež žiadajú, aby EÚ poskytla ukrajinským farmárom nedostatkové osivá, palivá a hnojivá.

Pandémia ochorenia COVID-19 a ruská invázia na Ukrajinu ukázali, že Európska únia musí znížiť svoju závislosť od vstupov dovážaných od príliš malého počtu dodávateľov z krajín mimo EÚ. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali na diverzifikáciu dodávok z tretích krajín. Komisia by podľa zákonodarcov mala z krátkodobého hľadiska uvažovať nad možnosťami, ako pomôcť zmierniť dosah výrazného zvýšenia cien hnojív na poľnohospodárov. Z dlhodobého hľadiska poslanci v záujme zníženia závislosti od dovážaných hnojív presadzujú prechod na alternatívne organické zdroje živín a podporu inovácií v poľnohospodárstve.

Parlament v reakcii na narušenie dovozu poľnohospodárskych produktov požaduje prijatie opatrení na zvýšenie domácej produkcie potravín. Poľnohospodárska pôda by sa podľa poslancov mala využívať len na výrobu potravín a krmív. Zákonodarcovia tiež v snahe vyriešiť nedostatok určitých plodín presadzujú, aby bolo roľníkom umožnené využívať v roku 2022 na ich pestovanie aj pôdu ležiacu úhorom. Komisia by tiež mala poskytnúť najviac zasiahnutým odvetviam podporu a zmobilizovať v tejto súvislosti aj krízovú rezervu v objeme 479 miliónov eur. Voľnejšie ruky v oblasti podpory poľnohospodárov majú mať podľa poslancov aj členské štáty EÚ. Zákonodarcovia presadzujú, aby im bolo umožnené poskytovať subjektom na poľnohospodárskom trhu širokú, rýchlu a flexibilnú podporu vo forme štátnej pomoci.

Aktuálne: Vojna na Ukrajine ženie ceny nahor

Priemerná slovenská domácnosť vynakladá každý mesiac zhruba 17 % svojich celkových výdavkov na potraviny a približne 15 % smeruje na bývanie a energie. Ak nepočítame dane, poistenie a splátky pôžičiek, tak sú to práve potraviny a bývanie, na čo vynakladáme najväčšiu časť svojich rodinných rozpočtov. Nasledujú výdavky na dopravu, kam smeruje zhruba desatina mesačných výdavkov. A práve tieto položky aj najvýraznejšie zdražujú.

Ceny benzínu sú na rekordných hodnotách. Podľa údajov Štatistického úradu SR za 11. tohtoročný týždeň sa ceny 95-oktánového benzínu na týždennej báze prudko zvýšili až o 3,7 % a dosiahli úroveň 1,700 eur za liter. A ceny nafty si na týždennej báze pripísali takmer 4 % a vzrástli na úroveň 1,608 eur za liter. Aj v medziročnom porovnaní si za benzín a naftu výrazne priplácame. Benzín 95 je oproti vlaňajšku drahší o zhruba 27 %. Ešte výraznejší rast ale zaznamenáva nafta, ktorá je až o 37 % drahšia ako vlani. Ak si to premietneme na plnú natankovú nádrž benzínu (50 litrov), tak dnes za ňu zaplatíme až 85 eur, ale pred rokom nás stála 67 eur, teda o 18 eur menej. Po prepočítaní na odpracovný čas to pre nás znamená, že kým vlani sme na plnú nádrž benzínu museli pracovať 9 hodín, tak dnes to je viac než 11 hodín. Ešte dramatickejší rozdiel je pri naftových motoroch, keďže za plnú nádrž dnes zaplatíme až o 22 eur viac ako vlani, teda 80 eur. Na natankovanie plnej nádrže sme vlani museli strávaiť v práci takmer 8 hodín, ale dnes je to až o 3 hodiny dlhšie. Zdražovanie pohonných hmôt na našich pumpách nadväzuje na rýchlo rastúce ceny ropy na komoditnom trhu. Nahor je ropa tlačená hlavne obavami z jej nedostatku na trhu po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine.

Februárová inflácia dosiahla medziročný rast až o 9 %. Pod rast inflácie sa podpísali hlavne drahšie potraviny, ktorých tempo rastu aj vo februári výrazne zrýchlilo a dosiahlo až 9,6 %. Môžu za to rastúce ceny agrokomodít a energií vo svete a zvyšovanie nákladov na prepravu. Analytička Jana Glasová očakáva, že ceny potravín budú v najbližších mesiacoch naďalej rásť silným tempom nad 10 %. Vojna na Ukrajine prispieva k zdražovaniu potravín dvoma spôsobmi. Prvým z nich je zdražovanie energií a benzínu, čo sa následne premieta aj do cien potravín. Druhým spôsobom je priame zvyšovanie cien obilnín, keďže Ukrajina aj Rusko patria medzi najväčších svetových producentov pšenice a kukurice, ale aj rastlinných olejov. Ceny obilnín aj olejov na svetovom trhu v súčasnosti kvôli vojne prudko rastú. Môžeme teda očakávať, že ich ceny pôjdu ešte nahor aj v našich obchodoch. Vo februárových cenách, za ktoré máme teraz údaje, nie je totiž ešte zahrnuté zdraženie v dôsledku narušených dodávok surovín z Ukrajiny a Ruska.

Na základe údajov ŠÚ SR za február 2022 vznikol rebríček základných potravín, ktoré sa porovnali s rovnakým obdobím vlaňajška a prepočítalo sa, koľko času musíme odpracovať na kúpu týchto potravín. Na čele sa nachádzajú viaceré druhy zeleniny. Najvýraznejší medziročný rast zaznamenal petržlen, ktorý je až o 55 % drahší ako vlani a uhorky, ktoré si prípisali takmer 50 %. Cenový rast v rozmedzí 20 až 30 % dosiahli ešte viaceré druhy zeleniny – zemiaky, paradajky, paprika, mrkva, zeler a kapusta. Okrem zeleniny sa medzi potravinami s najvyšším cenovým rastom umiestnili rastlinné oleje, múka a pečivo a taktiež aj mliečne výrobky. Rastliný olej bol vo februári medziročne drahší až o 31 %. Za klasické biele rohlíky dnes zaplatíme o takmer 30 % viac ako vlani a pšeničná múka je drahšia o štvrtinu. Chlieb nás vychádza približne o 14 % viac ako pred rokom. V rámci mliečnych výrobkov najviac zdraželo maslo, a to až o 28 %. Výrazne drahšie sú ale aj ďalšie mliečne výrobky – mlieko, bryndza, smotana aj tvrdé syry si pripisujú zhruba 15 %. Zdražovanie potravín sa samozrejme premieta aj do predlžovania času, ktorý musíme na ich kúpu odpracovať. Na kúpu 1 kg petržlenu sme vlani museli odpracovať 13 minút, ale po tohtoročnom zdražení je to až 21 minút. Druhé najvýraznejšie zdraženie dosiahli uhorky, tam sa čas strávený v práci predlžil zo 16 na 25 minút. Na kúpu 1 litra rastlinného oleja sme vlani pracovali 14 minút, dnes to je 19 minúť. A na kúpu masla sa čas predlžil z 9 na 12 minúť. Pomerne drahou potravinou je mäso, takže jeho ceny spotrebitelia citlivo sledujú. Hovädzie mäso je medziročne drahšie o 10 až 20 %. Napríklad na kúpu 1 kg hovädzieho zadného musíme dnes v práci stráviť 1 hodinu a 18 minút, čo je o 7 minút dlhšie ako vlani. Viac než desatinu si dnes priplácame aj pri kúpe kuracie mäsa. Ušetriť dokážeme jedine pri bravčovom mäse, ktoré je lacnejšie ako pred rokom – o -3 až -6 %. Nájsť potraviny, ktorých ceny sú nižšie ako pred rokom, je takpovediac “umenie”. Okrem bravčového mäsa sú oproti vlaňajšku lacnejšie ešte jablká, a to zhruba o -6 %. Ostatné sledované potraviny nás vychádzajú viac ako vlani.

Pneumatiky: Zasypávajú tonami mikroplastov

Pri bežnej prevádzke sa každoročne na území Európskej únie uvoľní z pneumatík až 500 tisíc ton materiálu. Na prevoz uhlia rovnakej váhy by bola potrebná vlaková súprava dlhá z Bratislavy až po Nové Mesto nad Váhom. dTest pripravil rebríček 68 pneumatík z pohľadu množstva oderu, a na 14 dní sprístupňuje aj kompletné výsledky najnovšieho testu 32 letných pneumatík.

Bežné skúšky kvality zamerané na dezén pneumatiky neodhalia množstvo materiálu, ktoré sa oderie z celej gumy počas prevádzky. „Testovanie prebiehalo počas troch rokov súčasne s klasickými testami pneumatík. Zisťovalo sa, či existuje súvislosť medzi jazdnými vlastnosťami a množstvom odieraného materiálu“, dodáva Hana Hoffmannová s tým, že iba niektoré pneumatiky s nižšou mierou odierania vykazovali o niečo slabšie výsledky počas jazdy na snehu. Na mieru oderu pneumatík pôsobí celý rad faktorov. Väčšie množstvo mikroplastov sa obvykle vyprodukuje pri jazde v horských oblastiach. K vyššiemu oderu prispieva cesta s betónovým povrchom, teplo a mokrá vozovka. Vplyv má aj vyšší točivý moment motora, váha vozidla a tiež rýchlosť či štýl jazdy. Počas testov oderu pneumatík sa zo všetkých testovaných vzoriek v priemere uvoľnilo 120 gramov na 1.000 najazdených kilometrov. Odraté kúsky gúm sú zvyčajne väčšie ako 50 mikrometrov a ani pri menších rozmeroch obvykle nehrozí hlboké preniknutie do dýchacej sústavy človeka. Spoločne s inými mikroplastmi však predstavujú hrozbu pre kvalitu vody, pôdy a života v nich. 

Výsledky z Formuly 1: Test sa zameral na šesť rozmerov pneumatík – tri letné a tri zimné. Výsledky ukázali, že existujú kvalitné pneumatiky, ktoré v porovnaní s konkurenciou zaťažujú životné prostredie menším množstvom mikroplastov. Porovnanie súhrnných výsledkov značiek ukázalo, že najekologickejšie sú pneumatiky od výrobcov Michelin, Vredestein a Goodyear. Na opačnom konci tabuľky sa však umiestnili aj tri prémiové značky - Continental, Bridgestone a Pirelli. Pri pohľade na množstvo uvoľňovaných častíc by sa v prípade pneumatík Pirelli dalo s trochou zveličenia povedať, že táto značka napodobňuje svoje pneumatiky pre monoposty Formuly 1 aj v prípade tých, ktoré sú určené na bežnú jazdu.

utorok 29. marca 2022

Aktuálne: Pribúdajú otravy liekmi

Lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) upozorňujú na zvýšený počet detí úmyselne intoxikovaných liekmi. Na Oddelení urgentného príjmu počas minulého týždňa prijali štyri deti úmyselne intoxikované liekmi s obsahom paracetamolu, ako aj v kombinácii s inými liekmi. V mesiaci marec hospitalizovali štyri deti intoxikované paracetamolom. 

,,Intoxikácia paracetamolom je nebezpečná v tom, že v úvode nemusia byť prítomné žiadne symptómy, k ich rozvoju môže prísť až po 24 hodinách, čo už je moment, kedy pečeň môže byť natrvalo poškodená", uviedol na sociálnej sieti lekár Jakub Gécz z urgentného príjmu. Symptómy sú prevažne gastrointestinálne – bolesti brucha, pocit na vracanie, vracanie. Niekedy deti užijú paracetamol aj v kombinácii s inými účinnými látkami, napríklad kofeínom, kedy hrozí aj otrava kofeínom a deti pociťujú búšenie srdca, majú závrate, kŕče, poruchy vedomia a iné symptómy.

Úmyselné intoxikácie liekmi, prípadne v kombinácii s inými látkami, majú vo všeobecnosti stúpajúcu tendenciu a slovenskí lekári ich sledujú už u detí od 12 rokov, ktoré ich užijú s úmyslom ublížiť si. S úmyselnými otravami paracetamolom sa lekári podľa NÚDCH stretávali aj v minulosti, bolo to však jedno dieťa mesačne.

EU: Ako zmierniť vysoké ceny energií

Po samite vo Versailles predložila 
Európska komisia legislatívny návrh, v ktorom od členských štátov vyžaduje, aby k 1. novembru 2022 zabezpečili naplnenie podzemných zásobníkov plynu na 80 % kapacity a v nasledujúcich rokoch na 90 %. Komisia je pripravená zriadiť pracovnú skupinu pre spoločný nákup plynu na úrovni EÚ. Členské štáty navrhli viacero potenciálnych núdzových opatrení aj na obmedzenie dosahu vysokých cien elektriny.

Prevádzkovatelia zásobníkov a úložísk plynu by vnútroštátnym orgánom mali nahlasovať úrovne naplnenia. Členské štáty by následne mali mesačne monitorovať úrovne naplnenia a podávať Euróspkej komisii správy. Zásobníky plynu sú kritickou infraštruktúrou na zaistenie bezpečnosti dodávok. Novou povinnou certifikáciou všetkých prevádzkovateľov zásobníkov sa predíde potenciálnym rizikám vyplývajúcim z vonkajšieho vplyvu. Prevádzkovatelia, ktorí certifikáciou neprejdú, sa budú musieť vzdať vlastníctva alebo kontroly zásobníkov plynu v EÚ. Navyše aj ukončenie činnosti zásobníka plynu bude podmienené súhlasom vnútroštátneho regulačného orgánu. Komisia navrhuje podporiť dopĺňanie zásobníkov plynu v EÚ poskytnutím 100 % zľavy z kapacitných prepravných taríf na vstupných a výstupných miestach do zásobníkov.

Na riešenie vysokých cien elektriny neexistuje jedna jednoduchá odpoveď. Dôvodom sú rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o ich energetický mix, štruktúru trhu a úrovne prepojenia energetických sietí. Dôležité je riešiť základné príčiny súčasných vysokých cien elektriny prijatím spoločných európskych opatrení na trhu s plynom. V máji predloží Európska komisia podrobný plán REPowerEU a posúdi možnosti optimalizácie koncepcie trhu s elektrinou. Takisto je pripravená navrhnúť plán EÚ na úsporu energie. Zvažuje tiež poskytnúť členským štátom usmernenia, ako čo najlepšie využiť cielené výnimky pre jednotlivé krajiny podľa smernice o zdaňovaní energie.

Aktuálne: Nové ceny za vodu

Od 1. apríla 2022 mení Bratislavská vodárenská spoločnosť cenu vodného. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil nové ceny vodného pre bežných odberateľov na úrovni 1,0387 eura za kubický meter (m3) bez DPH, respektíve 1,2464 eura za m3 s DPH. Cena za stočné sa zatiaľ nemení.

Zmena ceny za vodu vstupuje do platnosti 1. apríla tohto roku. V termíne od 1. do 10. apríla t. r. by mali zákazníci vykonať na svojich vodomeroch mimoriadny odpočet. Môžu ho následne oznámiť priamo cez zákaznícky portál spoločnosti on-line, alebo osobne v ktoromkoľvek kontaktnom centre spoločnosti. Za nahlásenie stavu vodomeru v bytových domoch spravovaných správcovskou spoločnosťou zodpovedá príslušný správca.

Ak zákazník nenahlási stav vodomeru v určenom termíne, na výpočet spotreby bude použitý odhad na základe historickej spotreby. Prebehne automaticky a zákazník oň nemusí žiadať. Stav vodomeru nie je potrebné nahlasovať ani pri nulovom odbere vody.

Upozorňujeme: Lieky z internetu

Na podvodné internetové stránky, ktoré ponúkajú rôzne zázračné produkty a neoverené lieky, upozorňuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Na zvýšenie dôveryhodnosti používajú logá aj označenia štátnych inštitúcií či súkromných spoločností, alebo sa skrývajú za všeobecné pomenovania ako „vedci z prestížnej univerzity“ či fiktívne percentá účinnosti produktov.

Pri objednávke “zázračných prípravkov“, ktoré majú rýchlo dopomôcť k zdraviu, môžete nielen prísť o peniaze za zbytočný a neúčinný produkt, ale ohroziť aj svoje zdravie. Odporúča sa preto vopred konzultovať ich užívanie s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom. Ministerstvo zároveň upozorňuje, že lieky viazané na lekársky predpis sa vydávajú výhradne v lekárni na základe lekárskeho predpisu. Rovnako tak aj na kúpu voľnopredajných liekov rezort odporúča využívať iba sieť tzv. kamenných lekární alebo schválených internetových lekární. Autorizované internetové lekárne majú na svojich stránkach znázornené zelené logo a po kliknutí ste automaticky presmerovaní na webovú stránku Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv so zoznam subjektov s povolením na internetový výdaj (predaj).

V žiadnom prípade sa neodporúča nakupovať lieky prostredníctvom inzerátov, sociálnych sietí alebo od fyzických osôb! Pri zaobstaraní z iných zdrojov môže ísť o produkty s neistým pôvodom a zložením, o falšované lieky alebo produkty s nedodržanými podmienkami skladovania. Nákupom takýchto produktov riskujete svoje zdravie.

Ako rozpoznať podvodnú webovú stránku
• Webová (internetová) stránka – overte si, či obsahuje kontakt a informácie o prevádzkovateľovi webu, všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok, spôsoby platby či spôsoby doručenia tovaru a pod. Podvodné stránky zvyčajne neuvádzajú žiadne kontaktné údaje.
• Gramatika webovej (internetovej) stránky - veľa gramatických a štylistických chýb môže byť spôsobených automatickým on-line prekladom textu z iného jazyka.
• Hodnovernosť autora – identitu a dôveryhodnosť autora je možné preveriť z iných zdrojov.
• Kvalita zdrojov – uvedené zdroje nie sú v rozpore s tvrdeniami v danej webovej (internetovej) stránke a použité tvrdenia majú oporu vo vedecky overených alebo overiteľných dátach.
• Zamyslite sa – legitímna webová (internetová) stránka sa vás nesnaží zmanipulovať a neponúka „zázraky na počkanie.“

pondelok 28. marca 2022

GDPR: Cookie lišta v rozpore?

Belgický dozorný orgán rozhodol, že cookie lišta od IAB Europe je v rozpore s GDPR. Ak nadobudne rozhodnutie právoplatnosť, bude mať vplyv aj na slovenských prevádzkovateľov webov. Téma tzv. „cookies“ je na Slovensku dlhodobo podceňovaná, a to aj napriek tomu, že sa týka prakticky všetkých prevádzkovateľov webov. Na čo sa teda máme pripraviť?

V Slovenskej republike upravuje cookies zákon o elektronických komunikáciách, ktorý okrem iného implementuje ePrivacy smernicu Európskej únie. Tá podmieňuje marketingové využívanie cookies súhlasom používateľa. Až v minulom roku však boli zavedené sankcie za porušenie pravidiel cookies, ktoré v slovenskej legislatíve takmer 20 rokov chýbali. Prekvapivá je však ich výška - až do 10 % z obratu. Pokuta tak môže v tomto prípade presiahnuť aj výšku sankcie podľa GDPR, ktorá je v najvyššej sadzbe 4 % z celkového svetového ročného obratu s limitom 20 miliónov eur. Naopak, pri „nepodnikateľoch“ môže byť uložená maximálne pokuta vo výške do 20.000 eur. „Pri zásahoch do súkromia nie je dôležité, či ich robí fyzická alebo právnická osoba alebo či má status podnikateľa, podstatný je dopad porušenia na práva dotknutých osôb. Znenie zákona upravujúce sankcie pre podnikateľov a nepodnikateľov rozdielne bude skôr motiváciou pre obchádzanie zákona“, zhodnotil zavedenie sankcií advokát Jakub Berthoty.

Väčšina prevádzkovateľov nemá čas ani dostatočné vedomosti na riešenie úpravy cookies a volia jednoduché riešenie formou externého dodávateľa rozhrania. Medzi najznámejších poskytovateľov v EÚ patrí spoločnosť IAB Europe so svojím systémom získavania súhlasu Transparency & Consent Framework (TCF). Známe cookie lišty využíva v EÚ až 80 % prevádzkovateľov webov, vrátane gigantov ako Google, Microsoft či Amazon. Cieľom je informovať používateľov o oprávnených záujmoch inzerentov a súčasne získavať súhlas používateľov so spracovaním osobných údajov v systéme real - time bidding (RTB)*. Podľa belgického dozorného orgánu sú však cookie lišty v rozpore s GDPR. IAB Europe bola uložená aj pokuta vo výške 250 tisíc eur a povinnosť vymazať všetky údaje zhromaždené s využitím TCF. V zmysle rozhodnutia TCF totiž okrem iného nezabezpečuje bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov, nepoužíva platný právny základ a neinformuje používateľov o tom, ako budú ich osobné údaje ďalej spracúvané. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, keďže IAB Europe podalo odvolanie. Ak však bude neúspešné, budú osobné údaje, ktoré prostredníctvom TCF zhromaždili prevádzkovatelia v EÚ, spracúvané nezákonne, a teda budú musieť byť vymazané. Prevádzkovatelia by mali zvážiť komplexný audit využívania cookies zameraný na to, ktoré osobné údaje skutočne potrebujú a ktoré údaje postačujú aj v anonymizovanej forme, a teda nepodliehajú GDPR. Audit by mal tiež jasne určiť, aké právne základy sú vhodné na príslušné spracúvanie osobných údajov a či využívaný súhlas spĺňa zákonné podmienky.

*RTB je sieť partnerov, ktorá umožňuje zlepšiť predaj reklamného priestoru prostredníctvom využívania dát v reálnom čase a personalizovanej (behaviorálnej) reklamy. Na predaj a nákup reklamného priestoru používa okamžitú automatizovanú on-line aukciu, kde používateľ vstúpi na webovú stránku alebo do aplikácie, ktorá obsahuje reklamný priestor, čím sa aktivuje sa automatizovaný on-line aukčný systém. Tisícky inzerentov ponúkajú v reálnom čase cenu za cielenú reklamu, špecificky prispôsobenú profilu dotknutej osoby. Denne sa takto vydražia miliardy inzerátov.

Radíme: Chyby pri daňovom priznaní

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je potrebné venovať pozornosť pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane (NZČD) na manžela či manželku. Ak daňovník počas roka poberal tzv. pandemický rodičovský príspevok, za toto obdobie nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela či manželku. Ak ste už podali chybne vyplnené daňové priznanie, do 31.03.2022 môžete podať opravné daňové priznanie. 

Rodičia mohli počas minulého roka v súvislosti pandémiou poberať tzv. pandemický rodičovský príspevok. Ten však nemá vplyv na uplatnenie NZČD na manžela či manželku za zdaňovacie obdobie roka 2021, ak nie sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky. Ak sa napríklad manželka starala o vlastné vyživované maloleté dieťa, ktoré nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, potom spĺňa ustanovenú podmienku len za mesiace, v ktorých sa starala o maloleté dieťa do troch rokov veku dieťaťa. Poberanie rodičovského príspevku alebo tzv. pandemického rodičovského príspevku nemá vplyv na splnenie tejto podmienky.

Pri uplatnení nezdaniteľnej časti je rozhodujúca aj výška dosiahnutého vlastného príjmu manželky. Na tieto účely sa ním rozumie len príjem manželky znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré v príslušnom zdaňovacom období bola povinná z tohto príjmu zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky sa okrem iného nezahŕňajú štátne sociálne dávky, medzi ktoré patrí aj rodičovský príspevok. Ak manželka daňovníka poberala v čase krízovej situácie tzv. pandemický rodičovský príspevok, poberala teda štátnu sociálnu dávku, ktorá sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava.


Upozorňujeme: Koniec odvodovej úľavy

Zamestnávatelia na Slovensku si pri platení poistného mohli do konca februára 2022 uplatniť tzv. odvodovú úľavu za zamestnancov, ktorí boli predtým evidovaní na úrade práce najmenej 12 mesiacov, alebo mali trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov. Táto výnimka sa však od 1. marca 2022 skončila a vzniká povinnosť prihlásiť zamestnanca, ktorý bol do 28. februára 2022 zamestnancom s tzv. odvodovou úľavou do Sociálnej poisťovne, resp. odhlásiť ho v prípade, ak sa jeho pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer už skončil.

Najneskôr do 2. apríla 2022 majú zamestnávatelia na Slovensku voči Sociálnej poisťovni tieto povinnosti:
 • prihlásiť na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti zamestnanca, ktorý bol zamestnancom s tzv. odvodovou úľavou do 28. februára 2022 a jeho pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trvá aj po 28. februári 2022,
 • prihlásiť na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti zamestnanca, ktorý bol do 28. februára 2022 zamestnancom s tzv. odvodovou úľavou a jeho pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trval aj po 28. februári 2022 a skončí pred 1. aprílom 2022 a zároveň odhlásiť tohto zamestnanca z týchto poistení.
Zamestnávateľ prihlasuje / odhlasuje zamestnancov na sociálne poistenie prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby. Ak pripadne koniec lehoty na plnenie si uvedených povinností na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší pracovný deň.