piatok 31. marca 2023

WhatsApp: Riešenie sťažností

Ešte v júli 2021 podala Európska spotrebiteľská organizácia BEUC a osem jej národných členov koordinovanú sťažnosť prostredníctvom siete pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC) na spoločnosť WhatsApp. Predmetom boli agresívne praktiky WhatsApp zo začiatku roka 2021, ktorými boli používatelia tejto aplikácie vystavení pri aktualizácii podmienok na používanie služieb a zásad na spracovanie osobných údajov. V týchto zásadách boli vykonané nejasné, netransparentné a bližšie nevysvetlené zmeny, ktorých cieľom bolo zrejme umožniť prenos osobných údajov spotrebiteľov materskej spoločnosti Facebook (Meta) a ďalším tretím stranám. Európska komisia a európska sieť orgánov na ochranu spotrebiteľa teraz sťažnosť po dialógu so spoločnosťou WhatsApp uzavreli. Výsledkom je obyčajný záväzok spoločnosti k tomu, že sa v budúcnosti „bude zlepšovať“.

V pondelok 6. marca 2023 vydala Európska komisia tlačovú správu, kde v relatívne optimistickom duchu uvádza, že: „V nadväznosti na dialóg s orgánmi EÚ na ochranu spotrebiteľov a Európskou komisiou (sieť CPC) sa spoločnosť WhatsApp zaviazala k väčšej transparentnosti zmien svojich podmienok poskytovania služieb. Okrem toho má spoločnosť zjednodušiť používateľom odmietnutie aktualizácií, ak s nimi nebudú súhlasiť, a jasne vysvetliť, kedy také odmietnutie povedie k tomu, že používateľ nebude môcť naďalej využívať služby WhatsApp. Spoločnosť WhatsApp tiež potvrdila, že osobné údaje používateľov nie sú zdieľané s tretími stranami alebo inými spoločnosťami Meta – vrátane Facebooku – na reklamné účely. Dialóg so spoločnosťou WhatsApp bol koordinovaný švédskou spotrebiteľskou agentúrou a írskou komisiou pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa a sprostredkovaný Európskou komisiou.“

Skutočnosť tak optimistická však nie je. Reálne spoločnosť WhatsApp prijala iba záväzok lepšie vysvetľovať zmeny, ktoré chce vykonať, a dať používateľom možnosť odmietnuť zmeny rovnako ľahko, ako ich prijať. To sa však bude týkať iba budúcich zmien aplikácie. Spoločnosť teda neponúkla riešenie tisícom používateľov, ktorí prijali aktualizácie zásad aplikácie ešte v roku 2021, a to najmä kvôli pretrvávajúcim rušivým oznámeniam, prostredníctvom ktorých na nich spoločnosť WhatsApp tlačila, aby zmeny prijali. „Výsledok dialógu je sklamaním,“ hodnotí výsledok Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest a dopĺňa: „Úrady sa nezaoberali hlavným bodom našej sťažnosti, konkrétne agresívnou povahou praktík, ktoré spoločnosť WhatsApp používala. Spotrebiteľom, ktorí boli pod tlakom spoločnosti WhatsApp nútení prijať nové podmienky, nebola ponúknutá žiadna náprava.“

V koordinovanej CPC sťažnosti BEUC a spotrebiteľských organizácií boli označené viacnásobné porušenia práv spotrebiteľov vrátane agresívnych obchodných praktík, nejasných a zavádzajúcich zmien v podmienkach služieb spoločnosti a možného porušenia ochrany osobných údajov. Hekšová dodáva, že práva spotrebiteľov v digitálnej oblasti sú ťažko vymáhateľné. Ak neuspeje ani koordinovaná akcia spotrebiteľských organizácií, ako má v takom prípade uspieť samotný poškodený spotrebiteľ?

V prípade pochybností o zákonnosti spracovania osobných údajov internetovými platformami sa spotrebitelia môžu obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

štvrtok 30. marca 2023

EU: Jasné ekologogické pravidlá a značky

Spoločné kritériá proti environmentálne klamlivej reklame a zavádzajúcim tvrdeniam týkajúcim sa životného prostredia navrhla Európska komisia s cieľom, aby mali spotrebitelia jasnejšie informácie a hlavne väčšiu istotu v tom, že ak sa niečo predáva ako ekologické, je to aj skutočne ekologické. Prospech z toho budú mať aj podniky. Tie, ktoré vyvíjajú skutočné úsilie na zlepšenie environmentálnej udržateľnosti svojich výrobkov, budú ľahšie rozpoznateľné, čo sa premietne do uznania zo strany spotrebiteľov a vyššieho predaja. Takéto podniky sa zároveň nebudú musieť obávať nekalej konkurencie. 

V štúdii z roku 2020 sa zistilo, že 53,3 % preskúmaných tvrdení v Európskej únii bolo vágnych, zavádzajúcich alebo neopodstatnených a 40 % bolo nepodložených. Neexistencia spoločných pravidiel regulujúcich používanie dobrovoľných environmentálnych tvrdení spoločnosťami vedie k environmentálne klamlivej reklame a vytvára nerovnaké podmienky na trhu EÚ na úkor skutočne udržateľných spoločností. Podľa tohto návrhu budú musieť spoločnosti, ktoré sa rozhodnú použiť v súvislosti so svojimi výrobkami alebo službami tzv. tvrdenie týkajúce sa životného prostredia, dodržiavať minimálne normy týkajúce sa toho, ako treba takéto tvrdenie podložiť a prezentovať.

Návrh sa zameriava na výslovné tvrdenia, ako napríklad: „tričko vyrobené z recyklovaných plastových fliaš“, „doručenie s kompenzáciou CO2“, „balenie vyrobené z 30 % recyklovaných plastov“ alebo „opaľovací krém šetrný k oceánom“. Zameriava sa takisto na riešenie problému veľkého počtu značiek, ako aj vytvárania nových verejných a súkromných environmentálnych označení. Vzťahuje sa na všetky dobrovoľné tvrdenia o environmentálnych vplyvoch, aspektoch alebo vlastnostiach výrobku alebo samotného obchodníka. Z jeho rozsahu pôsobnosti sú však vylúčené tvrdenia, na ktoré sa vzťahujú existujúce pravidlá EÚ, ako je environmentálna značka EÚ alebo logo ekologických potravín, pretože spoľahlivosť týchto regulovaných tvrdení už zabezpečujú súčasné právne predpisy. Z rovnakého dôvodu budú z jeho rozsahu vylúčené aj tvrdenia, ktoré budú upravené v pripravovaných regulačných pravidlách EÚ. Aby spoločnosti mohli uvádzať akékoľvek tvrdenia týkajúce sa životného prostredia, na ktoré sa vzťahuje tento návrh, musia byť takéto tvrdenia nezávisle overené a preukázané na základe vedeckých dôkazov. V rámci tejto vedeckej analýzy budú spoločnosti musieť identifikovať vplyvy na životné prostredie, ktoré sú skutočne relevantné pre ich výrobok, ako aj všetky prípadné kompromisy, aby poskytli úplný a presný obraz.

Na základe viacerých pravidiel sa zabezpečí jasné oznamovanie tvrdení. Napríklad tvrdenia alebo značky hodnotiace celkový vplyv výrobku na životné prostredie súhrnným spôsobom, už nebudú povolené, pokiaľ to nie je stanovené v pravidlách EÚ. Ak sa výrobky alebo organizácie porovnávajú s inými výrobkami alebo organizáciami, musia byť tieto porovnania založené na rovnocenných informáciách a údajoch. Návrh sa zaoberá aj environmentálnymi značkami. V súčasnosti existuje aspoň 230 rôznych značiek a existujú dôkazy, že to u spotrebiteľov vyvoláva zmätky a nedôveru. V záujme obmedzenia prílišného šírenia takýchto značiek sa budú nové verejné systémy označovania povoľovať len vtedy, ak boli vyvinuté na úrovni EÚ, a nové súkromné systémy sa budú povoľovať, len ak sú z hľadiska ochrany životného prostredia pokročilejšie než existujúce systémy. Na environmentálne označovanie sa vo všeobecnosti vzťahujú podrobné pravidlá: aj tieto značky musia byť spoľahlivé, transparentné a nezávisle overené a musia sa pravidelne preskúmavať.streda 29. marca 2023

Trend: Data science - dátová veda

Bez odborných vedomostí profesionálov, ktorí premieňajú najmodernejšie technológie na využiteľné poznatky, sú veľké dáta ničím. V súčasnej dobe stále viac organizácií otvára svoje dvere veľkým dátam a uvoľňuje ich silu - čo zvyšuje hodnotu dátového vedca, ktorý vie, ako z gigabajtov dát vyťažiť užitočné poznatky. Spracovanie a analýza dát má obrovskú hodnotu - a práve tu sa do popredia dostáva dátový vedec (z anglického data scientist). Možno ste už počuli, že dátová veda je sexy odvetvie a že dátoví vedci sú ako novodobí superhrdinovia, ale väčšina z nich si stále neuvedomuje, akú hodnotu má dáta scientist v organizácii. Prečo je dátová veda v dnešnom svete tak dôležitá? 
 
V 21. storočí je oblasť data science považovaná za sľubnú kariéru. Ide zjednodušene o využitie matematiky, štatistiky, informatiky ale aj psychológie a ekonómie s cieľom získať informácie zo štruktúrovaných aj neštruktúrovaných dát. Možno teda povedať, že odbor data science je jedným z najkomplexnejších v IT segmente. „Vnímanie dôležitosti dáta science sa v posledných rokoch výrazne zmenilo nielen kvôli nárastu objemu dát a ich dostupnosti a pokroku v oblasti technológií na ich spracovanie, ale najmä vďaka rastúcemu povedomiu o potenciáli, ktorý môžu dáta v rôznych oblastiach ponúkať. Taktiež rastúca konkurencia v mnohých odvetviach núti firmy a organizácie hľadať nové a efektívne spôsoby využitia dát na zlepšenie svojich výsledkov a zisku,“ hovorí Jana Večerková. Dáta scientist môžu napríklad spolupracovať s výskumníkom v oblasti zdravotníctva a zhromažďovať informácie o celkovom zdravotnom stave určitej oblasti. Môžu navrhnúť počítačový softvér špeciálne pre analýzu zdravotných rizík, ktorým daná oblasť čelí. Na základe výsledkov môže následne odporučiť, aby zaviedli určité opatrenia, ktoré znížia zdravotné riziká, alebo aby investovali do výstavby ďalších zdravotníckych zariadení, ktoré by liečili najčastejšie zdravotné problémy v danej oblasti. S rozvojom nástrojov sa techniky dátovej vedy vyvíjajú a stávajú sa čoraz viac využívanými širokou verejnosťou. Hoci nie každý profesionál bude analytický alebo dátový mág, tieto schopnosti sa stanú prístupnejšie aj ľuďom, ktorí nie sú tak technicky zdatní.

Cieľom dátovej vedy je pomôcť organizáciám pochopiť vzorce rozptylu v dátach, vrátane informácií o klientoch, miery rastu obchodu, objemu dát alebo akejkoľvek merateľnej veličiny. V data science sa používajú štatistické a pravdepodobnostné modely na analýzu zmien a zlepšenie historických alebo aktuálnych dát. Dátová veda mení fungovanie podnikov po celom svete. Niektoré z hlavných výhod využitia dátovej vedy v podnikaní: 

  • Poskytuje manažmentu možnosť podporovať nové nápady: Data scientist sú kľúčom k nájdeniu lepších riešení, pretože dokážu pomocou strojového učenia identifikovať zložité obchodné problémy, ako sú výzvy v oblasti prevádzkového výskumu. Sú zodpovední aj za podávanie správ o trendoch v odvetví, výdavkoch na interné zdroje a odhadoch zisku, znižovaní slabých miest v pracovných postupoch a zlepšovaní efektivity podnikovej architektúry.
  • Zlepšená používateľská skúsenosť: Aj keď to nemusí byť to prvé, čo vás napadne, v konečnom dôsledku ovplyvní všetko ostatné, vrátane príjmov a ziskov. Lepšia spokojnosť klientov vedie k zvýšeniu predaja. Aj keď je váš produkt alebo služba vynikajúca, stratíte šancu, pokiaľ ju nebudete sústavne zlepšovať.
  • Nábor vhodných talentov pre organizáciu: Celodenné prečítanie životopisov je pre náborárov každodennou povinnosťou, ale to sa vďaka veľkým dátam mení. Vďaka množstvu dostupných informácií o talentoch – prostredníctvom sociálnych médií, firemných databáz a webových stránok na vyhľadávanie pracovných miest – môžu dátoví vedci prechádzať všetky tieto údaje a hľadať kandidátov, ktorí najlepšie zodpovedajú potrebám organizácie.

Dátová veda je jedným z najinovatívnejších odborov moderného sveta. Poskytuje najlepšie návrhy na riešenie výziev, ktorým čelí rastúci dopyt a udržateľná budúcnosť. Spoločnosti dnes majú prístup k obrovským databázam kvôli dokumentácii každého aspektu. Dátová veda zohráva kľúčovú úlohu pri analýze a vývoji týchto dátovo riadených modelov strojového učenia. S rastom tohto odvetvia by malo byť k dispozícii viac pracovných miest, pretože analýza potrebuje viac dátových vedcov. Záujemcov o kariéru v oblasti dátovej vedy teda čaká pravdepodobne žiarivá budúcnosť.

 

utorok 28. marca 2023

EU: Právo na opravu

V posledných desaťročiach sa často uprednostňuje
pred opravou výmena, a to vždy, keď sa výrobky pokazia, pričom spotrebiteľom sa na opravu tovaru po uplynutí zákonnej záruky neposkytujú dostatočné stimuly. Európska komisia prijala nový návrh o spoločných pravidlách na podporu opravy tovaru, ktorý má zabezpečiť úspory pre spotrebiteľov a podporiť ciele Európskej zelenej dohody okrem iného znižovaním objemu odpadu. Vďaka tomuto návrhu bude pre spotrebiteľov jednoduchšie a nákladovo efektívnejšie nechať si tovar opraviť, nie ho vymeniť. Väčší dopyt po opravách sa navyše premietne do rozmachu tohto odvetvia a bude mať za následok stimulovanie výrobcov a predajcov, aby vyvíjali udržateľnejšie obchodné modely.

Z nedávneho prieskumu Eurobarometra vyplynulo, že 77 % Európanov pociťuje osobnú zodpovednosť konať tak, aby došlo k obmedzeniu zmeny klímy. Dosluhujúce výrobky sú často použiteľným tovarom, ktorý sa dá opraviť, ale často sa predčasne vyhadzuje, v dôsledku čoho vzniká v Európskej únii ročne 35 miliónov ton odpadu, 30 miliónov ton surovín a 261 miliónov ton emisií skleníkových plynov. Okrem toho sa výška straty, ktorá vzniká spotrebiteľom, keď sa namiesto opravy rozhodnú pre výmenu, odhaduje na takmer 12 miliárd ročne. Navyše sa predpokladá, že táto iniciatíva prinesie EÚ rast a investície vo výške 4,8 miliardy eur.

V rámci zákonnej záruky sa tak má opraviť viac výrobkov a spotrebitelia by zároveň mali mať jednoduchšie a lacnejšie možnosti opravy výrobkov, ktoré sú technicky opraviteľné (akými sú vysávače alebo čoskoro tiež tablety a smartfóny), a to po uplynutí zákonnej záruky, alebo keď sa funkcie tovaru obmedzia v dôsledku opotrebovania. Uvedeným návrhom sa zavádza nové „právo na opravu“ pre spotrebiteľov, a to tak v rámci zákonnej záruky, ako aj po jej uplynutí. V rámci zákonnej záruky sa od predajcov bude vyžadovať, aby ponúkli opravu s výnimkou prípadov, keď je oprava drahšia ako výmena. Po uplynutí zákonnej záruky budú mať spotrebitelia k dispozícii nový súbor práv a nástrojov, aby bola „oprava“ jednoduchou a dostupnou možnosťou: 
  • Právo spotrebiteľov žiadať od výrobcov opravu výrobkov, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi EÚ technicky opraviteľné, akými sú práčka alebo televízor. Tým sa zabezpečí, aby sa spotrebitelia mali vždy na koho obrátiť, ak sa rozhodnú pre opravu svojich výrobkov, a zároveň dôjde k stimulácii výrobcov, aby vyvíjali udržateľnejšie obchodné modely.
  • Povinnosť výrobcov informovať spotrebiteľov o výrobkoch, ktoré sú povinní si opraviť sami.
  • On-line platforma na sprostredkovanie opráv na účely prepojenia spotrebiteľov s opravovňami a predajcami opraveného tovaru v ich okolí. Prostredníctvom tejto platformy sa umožní vyhľadávanie podľa polohy a noriem kvality, spotrebitelia získajú možnosť nachádzať atraktívne ponuky a dôjde k zviditeľneniu opravovní.
  • Európsky formulár na informácie o oprave, ktorý si spotrebitelia budú môcť vyžiadať od akéhokoľvek opravára, čím sa zabezpečí transparentnosť, pokiaľ ide o podmienky opravy a cenu, a spotrebiteľom sa uľahčí porovnávanie ponúk na opravu.
  • Vypracovanie európskej normy kvality pre opravárenské služby, ktorá pomôže spotrebiteľom identifikovať opravovne ponúkajúce vyššiu kvalitu. Táto norma „jednoduchej opravy“ bude prístupná všetkým opravovniam v celej EÚ, ktoré sa chcú zaviazať k dodržiavaniu minimálnych noriem kvality, napríklad na základe dĺžky trvania alebo dostupnosti výrobkov.

pondelok 27. marca 2023

Aktuálne: Šetríme na všetkom

Ak sa slovenské domácnosti dostanú do finančných problémov, začnú najskôršetriť na nákupoch oblečenia. Následne obmedzia výdavky za zábavu a kultúru alebo sa vzdajú dovolenky.Na pôžičky sa spoliehajú len minimálne a skôr využijú úspory. Správanie Slovákov v prípade nepriaznivej finančnej situácie zisťoval opäť prieskum spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK).

Obmedzenie nákupov oblečenia uvádza ako hlavný krok k úsporám 65 % dopytovaných Slovákov – výrazne viac ženy (69 %) než muži (61 %). V predchádzajúcom dopytovaní na tú istú tému pred rokom uvádzalo úspory pri nákupoch oblečenia 59 % Slovákov. Na druhom mieste respondenti uvádzajú obmedzenie nákladov na zábavu a kultúru. Návštevy reštaurácií, kín alebo divadiel si pri nedobrej finančnej situácii odoprie 54 % Slovákov (v predchádzajúcom prieskume to bolo 52 %) a podobný podiel respondentov (53 %, predchádzajúcich 47 %) utratí menej za cestovanie a dovolenky. V rámci týchto kategórií úspor sú rozdiely medzi mužmi a ženami úplne zanedbateľné. Prípadné finančné ťažkosti by sa úverom vo finančnej inštitúcii alebo pôžičkou od priateľov snažili riešiť len necelé dve percentá slovenských domácností, ale 25 % Slovákov by sa skôr spoľahlo na svoje úspory. To je o niečo menej než 36 % respondentov v predchádzajúcom prieskume a stále pritom platí, že na úspory sa môžu spoľahnúť skôr muži než ženy.

Výrazný nárast medziročne zaznamenalo obmedzenie spotreby energií a vody. Dnes by sa na tieto úspory sústredilo 52 % slovenských domácností, zatiaľčo pred rokom to bolo len 26 %. Narástla aj snaha ušetriť na vzdelávaní a záujmových aktivitách detí – z 9 % na súčasných 12 % – a na výdavkoch spojených so zdravím (vitamíny, lieky nehradené zo zdravotného poistenia a ďalšie) – zo 16 % na 28 %. „Slováci v prípade zníženia alebo úplného výpadku svojich príjmov pri šetrení logicky postupujú od tovaru a služieb, ktoré nepatria ku každodenným potrebám. S ohľadom na medziročný nárast cien elektriny a plynu by sa viac než kedykoľvek predtým snažili ušetriť práve na energiách. Až ako posledné v rade by obmedzili výdavky na vzdelávanie a rozvoj detí, ale aj tieto úspory už zvažujú častejšie než predtým. V momente, kedy sa domácnosť dostane do ekonomických problémov, je veľmi podstatné realisticky vyhodnotiť svoje finančné možnosti, vytvoriť si konkrétny plán, kde obmedziť výdavky, ako zohnať ďalší zdroj príjmov alebo ako rozložiť záväzky na dlhšie časové obdobie,“ hovorí Jaroslava Palendalová. Viac než pred rokom by sa Slováci v prípade zhoršenia svojej finančnej situácie obmedzili tiež pri nákupe potravín. Vlani tento spôsob úspory uvádzalo 41 % respondentov, teraz je to 51 % – pričom nákupom lacnejších potravín by sa snažili ušetriť skôr ženy (55 %) než muži. Takmer pätina (18 %) slovenských domácností by sa snažila šetriť na prevádzke vlastného auta a viac využívať hromadnú dopravu (v predchádzajúcom prieskume šlo o 16 % respondentov).