piatok 12. apríla 2019

SR: Pri výbere mobilu alebo tabletu rozhoduje výbava

Slováci sa pri kúpe mobilného telefónu alebo tabletu zameriavajú najmä na hardvérovú a softvérovú výbavu. Tieto parametre sú kľúčové pre 47 % respondentov. Cena je dôležitá pre 42 % opýtaných, nasledujú zákaznícka starostlivosť a servis (6 %), dostupnosť príslušenstva (3 %) a pôvod výrobku (2 %). 

Podľa prieskumu, ktorý pre Inštitút hospodárskej politiky, n. o., (IHP) vykonala agentúra NMS Market Research na reprezentatívnej vzorke 1.040 respondentov cenová senzitivita je pri kúpe mobilných zariadení vyššia u žien ako u mužov. Cena zariadenia zohráva vyššiu úlohu aj u starších vekových kategórií obyvateľstva. Dôležitosť hardvérového a softvérového vybavenia postupne s narastajúcim vekom klesá. Pre nadpolovičnú väčšinu oslovených pri výbere mobilného operátora je zároveň kľúčová cena za volania, SMS a dáta. Pre tretinu respondentov boli rozhodujúcim faktorom spoľahlivosť siete a pokrytie a pre 8 % opýtaných to boli podmienky a viazanosť.

Nadchádzajúca generácia mobilných 5G sietí je zatiaľ pre Slovákov neznámou. O jej výhodách nemá dostatok informácií až 40 % opýtaných. Vymeniť operátora, ktorý by ako prvý uviedol na trh 5G sieť, by sa rozhodlo 17 % respondentov. Najväčšiu skupinu prirodzene tvorila najmladšia veková skupina.
5G sieť zvládne obslúžiť až milión zariadení pripojených na jeden štvorcový kilometer, čo vytvorí priestor na nástup novej éry Internetu vecí (IoT).

EU: Štvrtá správa o stave energetickej únie

Európske politiky realizované počas posledných piatich rokov vo všetkých oblastiach nasmerovali Európsku úniu (EÚ) správnou cestou, takže si mohla plne osvojiť zásadu prechodu na čistú energiu, využiť hospodárske príležitosti, ktoré z toho vyplývajú, vytvárať rast a pracovné miesta a zdravšie životné prostredie pre spotrebiteľov. 

Energetická únia popri modernizácii európskej politiky v oblasti energetiky a klímy podporuje v súlade so záväzkami EÚ prijatými na základe Parížskej dohody prechod európskeho hospodárstva na čistú energiu v kľúčových odvetviach s akcentom na zabezpečenie sociálne spravodlivého prechodu. K správe sú priložené dva dokumenty preukazujúce pokrok dosiahnutý v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti. Komisia zároveň predkladá aj správu o vykonávaní strategického akčného plánu pre batérie a oznámenie o efektívnejšom a demokratickejšom rozhodovaní v politike EÚ v oblasti energetiky a klímy. Energetická únia posilnila vnútorný trh s energiou a zvýšila energetickú bezpečnosť EÚ vďaka investíciám do novej inteligentnej infraštruktúry (vrátane cezhraničnej). Zabezpečila sa nová moderná koncepcia príslušného trhu a bol zavedený mechanizmus spolupráce medzi členskými štátmi založený na princípe solidarity, ktorý umožňuje účinnejšie a efektívnejšie reagovať na potenciálne krízy. Ergetická transformácia si vyžaduje komplexnú hospodársku a spoločenskú transformáciu všetkých odvetví hospodárstva a spoločnosti, aby sa do roku 2050 uskutočnil prechod ku klimatickej neutrálnosti.

Aktualizovaný legislatívny rámec umožnil EÚ udržať si vedúce postavenie, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy, keďže zvýšil úroveň ambícií na rok 2030 vo viacerých odvetviach súvisiacich s energetikou, počnúc zvýšenými cieľmi v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti až po ciele týkajúce sa emisií z osobných automobilov, dodávok a nákladných áut. Okrem nového legislatívneho rámca zaviedla Európska komisia súbor podporných opatrení na zabezpečenie hladkého prechodu európskeho priemyslu, regiónov a miest. Bolo zavedených viacero cielených iniciatív s cieľom zaručiť všetkým regiónom a občanom rovnaký prospech z energetickej transformácie. Jednou z týchto iniciatív je Európska aliancia pre batérie. V súvislosti s posilnenou stratégiou pre priemyselnú politiku bolo európske odvetvie výroby batérií označené za strategický hodnotový reťazec pre EÚ. K správe o energetickej únii je pripojená samostatná správa o vykonávaní strategického akčného plánu pre batérie.

V druhom oznámení, ktoré bolo dnes uverejnené, sa vyzýva na posilnenie demokratickej zodpovednosti v rámci rozhodovacieho procesu na základe Zmluvy o Euratome. Európska komisia zriadi skupinu expertov na vysokej úrovni na posúdenie súčasného stavu vykonávania Zmluvy o Euratome s cieľom zvážiť, ako by sa na základe súčasnej zmluvy mohla zlepšiť jej demokratická zodpovednosť. Komisia v uvedenom oznámení žiada Európsky parlament a Radu, aby zvážili, ako by zdaňovanie energie mohlo prispieť k lepšiemu plneniu cieľov politiky EÚ v oblasti energetiky a klímy, a ako by prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v procese prijímania rozhodnutí medzi členskými štátmi mohol pomôcť naštartovať pokrok v tejto oblasti. Táto oblasť činnosti nadväzuje na plán Komisie na postupný prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v procese prijímania rozhodnutí vo všetkých oblastiach zdaňovania, ktorý bol prvýkrát uverejnený v januári.

Brexit: Nové povinnosti

Situácia okolo odchodu Veľkej Británie z Európskej únie ostáva zatiaľ nejasná. Firmy, ktoré plánujú naďalej obchodovať so Spojeným kráľovstvom, sa musia pripraviť na nové povinnosti. Spoločnosti, ktoré do Veľkej Británie dovážajú tovar v hodnote nižšej ako 135 libier (157 eur) čaká nová registračná povinnosť pre potreby platby dane z pridanej hodnoty. 

„Registrácia je jednoduchá a trvá iba niekoľko minút. Túto povinnosť však netreba zbytočne odkladať na reálny začiatok brexitu", radí Peter Pavuk. Európske firmy budú účtovať DPH v mieste nákupu, teda v Spojenom kráľovstve. Musia sa tak zaregistrovať na britskom colnom úrade HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs). Pri registrácii firma dostane jedinečné identifikačné údaje, ktoré budú pri zásielkach do Veľkej Británie využívať. Celý proces registrácie prebieha online na stránke britskej vlády www.gov.uk. „Po úspešnej registrácii zákazník oznámi identifikačné údaje HMRC svojej kuriérskej spoločnosti a bude ich tiež uvádzať na faktúrach", dodal Peter Pavuk.

Firmy, ktoré chcú po brexite plynulo pokračovať v obchodovaní s partnermi vo Veľkej Británii, by nemali zabúdať aj na ďalšie povinnosti. V prvom rade je potrebné požiadať o registračné a identifikačné číslo hospodárskych subjektov, takzvané EORI. Registrácia do EORI je jednoduchá a firmy ju môžu realizovať prostredníctvom webovej stránky Finančnej správy. 

štvrtok 11. apríla 2019

Umelá inteligencia: Slovenskí odborníci sa spájajú

Prvé stretnutie na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave zorganizovali Slovenská technická univerzita v Bratislave, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Americká obchodná komora v SR a IT asociácia Slovenska.
Odborníci z prostredia akadémie, biznisu a verejnej správy z celého Slovenska minulý týždeň diskutovali, čo by najviac pomohlo rozvoju umelej inteligencie na Slovensku, ktorá má čoraz väčší vplyv na všetky oblasti našich životov. Cieľom ich stretnutia je vypracovať odporúčania pre rozvoj a využitie umelej inteligencie na Slovensku. Jedným z bodov diskusie bol tiež plán založenia Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie — Slovak-AI, ktorého víziou je pôsobiť ako základňa pre transformáciu slovenskej ekonomiky založenej na technológiách využívajúcich umelú inteligenciu s ohľadom na etické zásady. Slovak-AI má ambíciu stať sa európskym uznávaným hráčom a partnerom významných medzinárodných štruktúr. Centrum bude spájať a zastupovať záujmy subjektov pôsobiacich v umelej inteligencii, čo umožní nielen prispievať k definovaniu potrieb pre rozvoj umelej inteligencie na Slovensku, ale najmä k rozvoju talentu a významnému posilneniu výskumu v umelej inteligencii a transferu do praxe.

Umelá inteligencia už dnes ponúka zefektívňovanie ľudskej produktivity, transformuje hospodárstvo, vzdelávanie i spoločnosť. Rýchlo a efektívne preto musí reagovať aj Slovenská republika, ktorá patrí podľa OECD medzi najohrozenejšie krajiny, ktoré budú čeliť radikálnym zmenám na trhu práce vplyvom umelej inteligencie. Európska komisia predstavila Koordinovaný európsky plán pre umelú inteligenciu, ktorý vypracovala s členskými štátmi EÚ na podporu rozvoja a využívania umelej inteligencie v Európe. Ak chce Slovensko využiť potenciál umelej inteligencie na Slovensku, a tiež efektívne využiť európske zdroje, musí v čo najkratšom čase definovať hlavné priority v oblasti umelej inteligencie.

EÚ: Prvá snímka čiernej diery

Čierne diery sú mimoriadne koncentrované kozmické telesá, ktoré obsahujú neuveriteľné množstvá hmoty na malom priestore. Majú extrémny vplyv na svoje okolie: zakrivujú časopriestor a prehrievajú akýkoľvek materiál, ktorý do nich vstúpi. Zachytená snímka odhaľuje čiernu dieru v strede obrovskej galaxie v súhvezdí Panna s názvom Messier 87. Táto čierna diera sa nachádza 55 miliónov svetelných rokov od Zeme a jej hmota je 6,5 miliardy ráz väčšia oproti nášmu Slnku.

Historicky prvé pozorovanie čiernej diery je výsledkom rozsiahlej medzinárodnej výskumnej spolupráce v rámci programu Event Horizon Telescope (EHT), kde zohrávali kľúčovú úlohu výskumníci financovaní z prostriedkov Európskej únie (EÚ). Tento významný vedecký úspech predstavuje prelom v našom chápaní čiernych dier, potvrdzuje predpovede Alberta Einsteina o všeobecnej teórii relativity a otvára nové brány pátraniu v našom vesmíre. Aby sa dalo priamo pozorovať bezprostredné okolie tejto čiernej diery, cieľom iniciatívy EHT bolo zmodernizovať a prepojiť celosvetovú sieť ôsmich rôznych teleskopov. Nachádzajú sa v ťažko prístupných lokalitách vo veľkej nadmorskej výške – od španielskej Sierry Nevady cez sopky na Havaji a v Mexiku či pohoria v Arizone až po čilskú púšť Atacama a Antarktídu. Na tejto významnej medzinárodnej operácii sa zúčastňuje viac ako 200 výskumných pracovníkov z Európy, Ameriky a východnej Ázie.

Európska rada pre výskum poskytuje finančné prostriedky vedcom zapojeným do spolupráce v rámci EHP prostredníctvom týchto projektov v rámci programu EÚ Horizont 2020 a 7. rámcového programu:
- Projekt BlackHoleCam s objemom 14 miliónov eur, ktorého cieľom je zachytávať, merať a skúmať čierne diery. Tento šesťročný výskumný projekt realizujú od roku 2014 traja vedúci výskumníci a ich tímy: konkrétne profesor Heino Falcke z Radboudovej univerzity v Nijmegene (ktorý takisto predsedá vedeckému výboru EHT), Michael Kramer z Inštitútu Maxa Plancka pre rádioastronómiu a Luciano Rezzolla z Goetheho univerzity vo Frankfurte.
- Projekt RadioNet, v rámci ktorého sa podporuje konzorcium 27 inštitúcií v Európe, Južnej Kórei a Južnej Afrike. Ich cieľom je integrovať infraštruktúry svetovej úrovne v záujme výskumu v oblasti rádioastronómie. Patria sem rádioteleskopy, teleskopické siete, dátové archívy a celosvetová európska sieť pre interferometriu s veľmi dlhou základňou. Projekt koordinuje Inštitút Maxa Plancka pre rádioastronómiu. Za posledných 15 rokov EÚ investovala do RadioNetu 30,3 milióna eur.

Európska rada pre výskum, ktorú EÚ zriadila v roku 2007, je popredným európskym fondom pre excelentný prelomový výskum. Každý rok bez ohľadu na štátnu príslušnosť a vek vyberá a financuje najlepších a najkreatívnejších výskumných pracovníkov, ktorí môžu realizovať projekty v Európe. ERC ponúka štyri základné grantové schémy: granty pre začínajúce projekty (Starting), konsolidáciu tých existujúcich (Consolidator), pokročilé projekty (Advanced) a napokon synergie (Synergy). Vďaka dodatkovej schéme na overenie koncepcie (Proof of Concept) ERC pomáha príjemcom grantov preklenúť medzery medzi priekopníckym výskumom a počiatočnými fázami jeho komercializácie.

Facebook: Profily zosnulých ľudí

Nástroje umelej inteligencie poslúžia Facebooku na vyhľadávanie profilov ľudí, ktorí už nežijú. Pri takýchto profiloch spoločnosť upraví nastavenia, aby priatelia zosnulého človeka už nedostávali upozornenia na blahoželanie k narodeninám. 

Sociálna sieť mení tiež pravidlá pri nahlasovaní profilov zosnulých ľudí samotnými používateľmi. Doteraz mohol takéto profily nahlasovať ktokoľvek, kto doložil pracovníkom spoločnosti úmrtie daného človeka nejakým dôkazom, napríklad úmrtným oznámením. Po novom už bude môcť profil zosnulého človeka nahlásiť len jeho príbuzný alebo niekto, kto mal túto osobu na Facebooku za priateľa.

Ďalšou zmenou, ktorú Facebook v tejto súvislosti chystá, je pridanie spomienkovej rubriky na profily zosnulých ľudí. Do tejto rubriky budú môcť písať alebo zverejňovať v nej fotografie priatelia na sieti či rodinní príslušníci konkrétnej osoby.

streda 10. apríla 2019

Radíme: Generiká sú lacnejšie a rovnako účinné

Od zavedenia tzv. generickej substitúcie liekov v roku 2005 lekári píšu na recepty názov účinnej látky. Generické lieky sa vyrábajú ako kópie originálnych liekov, ktorým skončila patentová ochrana. Majú tak rovnaký účinok. 

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová zdôrazňuje, že pacient má zo zákona nárok na liek bez doplatku. Štatistiky však ukazujú, že spotreba generík na Slovensku klesá. Generiká podľa nej musia prejsť povoľovacím procesom, ktorý garantuje ich kvalitu a často ich vyrábajú aj výrobcovia originálnych liekov. Mýtus, že ide o nekvalitné lieky, neplatí.
Okrem nižšieho alebo žiadneho doplatku pacienta generiká prinášajú aj úsporu nákladov na lieky vo verejných zdrojoch určených na nákup zdravotnej starostlivosti. „Odhaduje sa, že potenciál úspor vďaka generikám je v desiatkach miliónov eur, ktoré by sa dali využiť na nákup drahých inovatívnych liekov“, tvrdí prezidentka AOPP. V praxi však stále platí, že lekár väčšinou k účinnej látke pripíše aj názov konkrétneho lieku, čo mu zákon umožňuje. Lekárnik by mal pacientovi ale vždy ponúknuť viaceré lieky, ktoré obsahujú predpísanú látku. Pacienti majú možnosť nájsť si generikum aj v rámci elektronických aplikácií jednotlivých poisťovní či na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

Generikum však nemusí byť vhodné pre každého pacienta. Aj rovnaká diagnóza u rôznych pacientov môže mať podľa Lévyovej svoje špecifiká, pre ktoré lekár odporučí radšej užívať originálny liek. „Každý pacient reaguje inak na rôzne lieky určené na liečbu rovnakej diagnózy či ide o originálne, alebo generické lieky. Lekár má, samozrejme, odporúčať liek, ktorý sa mu najlepšie osvedčil na liečbu konkrétneho pacienta“, dodala. AOPP podľa nej nemá informácie o tom, že na liečbu niektorej diagnózy neexistuje generikum, avšak pri niektorých, najmä chronických a zriedkavých ochoreniach, to nevylučuje.

EU: Bezpečnosť na cestách

Minulý rok zomrelo na európskych cestách menej ľudí, ale podľa nových predbežných údajov za rok 2018, je potrebné vyvinúť v tomto smere väčšie úsilie. Celkovým cieľom EÚ je znížiť počet úmrtí na cestách do roku 2020 na polovicu, čo vyžaduje od členských štátov a celého spoločenstva v oblasti bezpečnosti cestnej premávky rýchly postup. 

V roku 2018 bolo v Európskej únii (EÚ) 28 približne 25.100 smrteľných nehôd spôsobených dopravnými nehodami. Ide o pokles o 21 % v porovnaní s rokom 2010 a o 1 % v porovnaní s rokom 2017. S priemerom 49 úmrtí na jeden milión obyvateľov to potvrdzuje, že európske cesty sú zďaleka najbezpečnejšie na svete. Čo sa týka Slovenska, v oblasti bezpečnosti cestnej premávky sa od roku 2010 zlepšilo o 28% - viac ako je priemer v EÚ. Okrem toho, od roku 2017 do roku 2018 Slovensko zaznamenalo pokles počtu úmrtí na cestách o 8%, čo predstavuje 46 úmrtí na milión obyvateľov.

Krajiny EÚ s najlepšími výsledkami cestnej bezpečnosti v roku 2018 boli Spojené kráľovstvo (28 úmrtí / milión obyvateľov), Dánsko (30 úmrtí / milión obyvateľov), Írsko (31 úmrtí / milión obyvateľov) a Švédsko (32 úmrtí / milión obyvateľov). Krajiny s vyšším ako priemerným poklesom počtu úmrtí na cestách od roku 2017 do roku 2018 boli Slovinsko (-13%), Litva (-11 %), Bulharsko (-9 %) a Slovensko a Cyprus (obe krajiny -8 %). Naopak krajiny s najvyššou úmrtnosťou boli Rumunsko (96 úmrtí / milión obyvateľov, Bulharsko (88 úmrtí / milión obyvateľov), Lotyšsko (78 úmrtí / milión obyvateľov) a Chorvátsko (77 úmrtí / milión obyvateľov).


Trend: Televízor ako obraz

Uhlopriečky dnešných televízorov sa neustále zväčšujú. Úmerným tempom sa zvyšuje aj kvalita prehrávaného obsahu a úroveň jeho zobrazenia. To všetko diváci dennodenne využívajú a oceňujú – do chvíle, než film skončí a je čas televízor zhasnúť.

Technológie dokážu okrem zobrazenia obľúbených fotografií alebo praktických hodín obrazovku televízora farebne prispôsobiť okolitému prostrediu a celé zariadenie opticky zamaskovať – podobne ako to v prírode robia chameleóny. Opatrenie primárne zamerané na minimalizovanie nevľúdnej vizuálnej podoby steny s prázdnou čiernou obrazovkou sa teraz posúva o krok ďalej: k cielenému skrášleniu interiéru domácností svojich zákazníkov. Nový režim Ambient ponúkne diela Tali Lennoxovej, modelky a umelkyne, ktorá sa presadila najmä v módnom priemysle, známa je ale aj svojimi abstraktnými olejomaľbami. Zastúpená je v ponuke napríklad aj tvorba holandskej dizajnérskej dvojice Scholten & Baijings. „V priebehu nasledujúcich rokov hodláme obsah dostupný v režime Ambient aj naďalej rozširovať na základe spolupráce s mladými talentovanými umelcami, aby sme tak našim zákazníkom ponúkli ďalšie užitočné spôsoby, ako si svoj televízor QLED ešte lepšie vychutnať“, uviedol Jongsuk Choo.

Okrem radu výtvarných diel a „chameleónej“ funkcie poskytuje režim Ambient prístup k bohatej škále obsahu vrátane aktuálneho spravodajstva, správ o počasí, fotografií či hudby. QLED televízory sú navyše vybavené automatickým senzorom úrovne okolitého osvetlenia, ktorý priebežne prispôsobuje jas obrazovky aktuálnym svetelným podmienkam. Televízor tým šetrí energiu a súčasne je každú chvíľu „na očiach“ len do takej miery, ako je to práve potrebné.


utorok 9. apríla 2019

SR: Spustenie zálohovania PET fliaš a plechoviek

Samotné zálohovanie by malo začať v roku 2022. Zákon však bude pravdepodobne schválený už túto jeseň, pri čom platný má byť už od začiatku roka 2020. Návrh zákona prešiel oproti pôvodnému návrhu zásadnou zmenou v úprave výberu správcu zálohovania. 

Ministerstvo životného prostredia vyhlási výberové konanie, do ktorého sa budú môcť prihlásiť len združenia a asociácie výrobcov nápojových obalov. Z prihlásených záujemcov odborná komisia vyberie jedného, ktorý by mal byť poverený vytvorením správcu. „Keďže nastavenie celého systému zálohovania je náročná úloha, správca bude potrebovať maximum času, aby mohol systém v roku 2022 spustiť. Dôležité tak je, aby výrobcovia začali s hľadaním partnerov, diskusiami o systéme zálohovania a prípravou projektu čo najskôr. Nájdenie širšej zhody medzi výrobcami bude pri výbere zakladateľa správcu obrovskou výhodou“, upozornil právnik Filip Hloušek. Podľa návrhu zákona ministerstvo zverejní výzvu na zapojenie sa do výberu správcu najneskôr 60 dní pred jeho uskutočnením, pričom záujemca sa musí prihlásiť najneskôr 30 dní pred výberom aj s vypracovaným projektom zálohovania. Prakticky tak má záujemca 30 dní na vypracovanie potrebnej dokumentácie. „Na prvý pohľad je zrejmé, že 30 dní na vypracovanie projektu zálohovania nie je dostatočná doba. Dnes nie je jasné, či dôjde k širšej zhode výrobcov, ktorí pôjdu do výberového konania spoločne alebo dôjde k súťaži niekoľkých projektov. Je však zrejmé, že si výrobcovia budú musieť pripraviť projekt v predstihu. Ak začnú neskoro, je možné, že sa na nastavení systému zálohovania nebudú môcť podieľať“, doplnil F. Hloušek.

V aktuálnom návrhu zákona sú nedostatky, ktoré môžu mať negatívny dopad na transparentnosť procesu výberu. Podľa úpravy dôjde k výberu správcu v rámci výberového konania odbornou komisiou. „Návrh však neupravuje spôsob zloženia komisie či množstvo jej členov, čo môže viesť k spochybneniu jej zloženia a odbornosti. Chýbajú aj podrobnejšie kritéria hodnotenia. Komisia má záujemcov a ich projekty hodnotiť bodovým systémom, avšak návrh neupravuje, aké kritériá bude zohľadňovať, a akú bodovú stupnicu použije. Pochybnosti vyvoláva aj fakt, že ministerstvo nemusí zverejniť projekt pre systém zálohovania, ktorý predložia záujemcovia a jeho hodnotenie. Netransparentný postup predstavuje riziko pre dôveryhodnosť výberového procesu, keďže nemusí byť zaručená kontrola zo strany verejnosti“, opísal nedostatky F. Hloušek. Dané nedostatky by sa však dali napraviť v rámci ďalšieho legislatívneho procesu. Ani absencia legislatívnej úpravy spomenutých faktorov nemusí byť nevyhnutne problémom, ak ministerstvo v praxi proaktívne pristúpi k zvýšeniu transparentnosti výberového procesu bez prinútenia zákonom. 

EU: Nebezpečné hračky aj automobily

Európska komisia zverejnila správu za rok 2018 o systéme Safety Gate pre nebezpečné výrobky. Európske orgány si v minulom roku vymenili 2.257 varovaní o nebezpečných výrobkoch. K najviac nahlasovanej kategórii výrobkov patrili hračky (31 %), po ktorých nasledovali motorové vozidlá (19 %) a odevy, textil a módne doplnky (10 %). Hlavnými nahlasovanými rizikami boli chemické riziká a riziká poranenia (po 25 %) a ďalej riziko zadusenia v prípade detí (18 %).

Stiahnutie od používateľa je jedným z najbežnejších opatrení na zníženie rizík, ktoré nebezpečné výrobky predstavujú. Podiel úspešne stiahnutých výrobkov od používateľov však zostáva vo všeobecnosti nízky. Výsledky nového prieskumu týkajúceho sa tejto otázky poukazujú na skutočnosť, že až jedna tretina respondentov vedome naďalej používa výrobky stiahnuté od používateľov. Z toho vyplýva, že oznámenia o sťahovaní výrobkov od používateľov nemusia mať veľký vplyv na spotrebiteľov a/alebo spotrebitelia nie sú dostatočne zreteľne informovaní o existujúcich rizikách. Viac ako polovica všetkých zistených nebezpečných výrobkov pochádza z Číny. Spolupráca s čínskymi orgánmi v oblasti bezpečnosti výrobkov zostáva prioritou, no jej výsledky sú neisté. Komisia v tejto súvislosti naďalej spolupracuje s príslušnými čínskymi orgánmi. Týka sa to aj zvyšovania informovanosti o pravidlách bezpečnosti výrobkov, ktoré treba spĺňať pri predaji spotrebiteľom v Európskej únii (EÚ).

Systém včasného varovania už od roku 2003 zabezpečuje rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Európskou komisiou o nebezpečných nepotravinových výrobkoch, ktoré boli stiahnuté z trhu a/alebo priamo od používateľov kdekoľvek v Európe. Vďaka tomu sa môžu v celej EÚ prijímať primerané následné opatrenia (zákaz/pozastavenie predaja, stiahnutie z trhu alebo od používateľov, resp. zamietnutie dovozu colnými orgánmi). Európska komisia premenovala systém včasného varovania na systém Safety Gate. Má vlastné verejné webové sídlo, ktoré umožňuje prístup k týždennej aktualizácii varovaní zaslaných vnútroštátnymi orgánmi zapojenými do systému. Každý týždeň sa na nej zaznamená a uverejní približne 50 varovaní. Na webovom sídle je k dispozícii aj osobitný portál Business Gateway, cez ktorý môžu podniky rýchlo a účinne informovať vnútroštátne orgány o výrobku, ktorý uviedli na trh a ktorý môže byť nebezpečný.

e-Shopping: Slováci patria k náročnejším zákazníkom

Podľa prieskumu DPD slovenskí zákazníci e-shopov najviac oceňujú, ak obchodník ponúka dopravu zadarmo a uvádza detailný opis predávaných produktov. Za objednaný tovar najradšej platia v hotovosti a doma ho chcú mať už na druhý deň. Naopak od nákupu ich odradia zlé recenzie na sociálnych sieťach a cenových porovnávačoch či chýbajúce skladové zásoby.

On-line zákazníci nemajú radi, ak pri nákupe objavia skryté poplatky. Podľa DPD E-shopper barometra takmer tretina opýtaných kupuje najradšej v obchodoch, ktoré ponúkajú dopravu zadarmo (32 %) a detailne opíšu predávané produkty (29 %), necelá štvrtina ľudí (23 %) oceňuje, ak k finálnej cene produktu už nie sú pripočítané žiadne ďalšie skryté poplatky. Pre zákazníkov je tiež dôležitá možnosť platby v hotovosti po doručení či možnosť bezplatného vrátenia tovaru. Pre ľudí je veľmi dôležité hodnotenie e-shopu na sociálnych sieťach a porovnávačoch. „Takmer polovica nakupujúcich (46 %) uviedla, že zlé recenzie ich od nákupu odradia. Zákazníci tiež neradi nakupujú v obchodoch, ktoré nemajú tovar na sklade alebo uvádzajú príliš dlhý čas doručenia. E-shop bez skladových zásob odradí každého tretieho človeka", vysvetľuje Andrea Bačíková.

Veľmi dôležitá je tiež bezpečnosť platby. Ak má internetový obchod slabé zabezpečenie platieb až štvrtina potenciálnych zákazníkov z neho radšej odíde ku konkurencii. Platba v hotovosti po doručení tovaru na dobierku je na Slovensku stále najobľúbenejšia. Najradšej tento spôsob podľa prieskumu využívajú až dve tretiny zákazníkov. Rastúce nároky na rýchlu dodávku tovaru kopíruje aj zrýchlenie platieb. Platby platobnou kartou používa pri nákupoch už 45 % ľudí, čo predstavuje medziročný rast o sedem percentuálnych bodov. Naopak, klasický bankový prevod je na ústupe. Kým v roku 2017 túto možnosť využívala takmer polovica zákazníkov (49 %) slovenských e-shopov, aktuálne je to už len 38 %.

pondelok 8. apríla 2019

Zelená domácnostiam II: Poukážky na kotly na biomasu

V 4. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II, ktoré bude otvorené v utorok 9. apríla, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu v celkovej hodnote 800.000 eur. 

Podľa informácií Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) už o týždeň na to bude nasledovať kolo na slnečné kolektory s rovnakou sumou. Do septembra 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť spolu 20 kôl. V predchádzajúcom treťom kole projektu Zelená domácnostiam II (utorok 2. 4.) vydala SIEA 265 poukážok na inštaláciu tepelných čerpadiel.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).

EU: Otcovská, rodičovská a opatrovateľská dovolenka

Európsky parlament schválil konečné znenie smernice, ktorá okrem iného zavádza minimálnu dĺžku otcovskej a neprenosnej rodičovskej dovolenky v celej Európskej únii (EÚ). 

Smernica, na ktorej znení sa už poslanci neformálne dohodli s ministrami členských štátov a ktorú plénum schválilo, definuje minimálne požiadavky záväzné pre všetky krajiny EÚ. Nová právna úprava, reagujúc na spoločenské zmeny a dopyt, by mala umožniť otcom intenzívnejšie sa zapojiť do rodinného života a matkám skorší návrat do práce. Smernica by tiež mala prispieť k zrovnoprávneniu žien na pracovisku.

Nová legislatíva ukladá členským štátom prijať právne predpisy, ktorých súčasťou by mali byť minimálne tieto, členskými štátmi však rozšíriteľné, práva:
* Právo na minimálne desať pracovných dní otcovskej dovolenky v období po narodení dieťaťa, ktorá by mala byť platená minimálne na úrovni nemocenskej dávky, pre otcov alebo - pokiaľ to vnútroštátna legislatíva danej krajiny umožňuje - rovnocenných druhých rodičov.
* Právo na dva mesiace neprenosnej platenej rodičovskej dovolenky, ktoré by malo rodinám vytvoriť vhodné podmienky na vyváženejšie rozdelenie starostlivosti o dieťa .
* Právo na primeranú výšku príspevku počas minimálneho neprenosného obdobia rodičovskej dovolenky, ktorá by mala brať do úvahy stratu príjmu domácnosti a umožniť jej lepšie platenému členovi, ktorým je nezriedka muž, jej reálne využitie.
* Právo na päť dní opatrovateľskej dovolenky ročne pre zamestnancov poskytujúcich osobnú opateru rodinnému príslušníkovi alebo osobe žijúcej v spoločnej domácnosti, ktorá ju potrebuje z vážneho zdravotného alebo s vekom súvisiaceho dôvodu.
Schválený text zdôrazňuje, že ide o minimálnu harmonizáciu, a teda členské štáty so štedrejšími systémami rodičovskej dovolenky nemusia znižovať svoje štandardy. Za predpokladu, že všetky požiadavky zadefinované v novej smernici sú už súčasťou ich vnútroštátneho práva, môžu svoje systémy zachovať v nezmenenej forme.

Pracujúci rodičia a opatrovatelia by mali mať právo požiadať zamestnávateľa o úpravu rozvrhnutia svojho pracovného času, vrátane, pokiaľ je to možné, využitím inštitútov práce na diaľku či flexibilného pracovného času. Zamestnávatelia by pri posudzovaní žiadostí o flexibilnú organizáciu práce mali podľa poslancov zohľadňovať okrem vlastných zdrojov a prevádzkových kapacít aj potreby rodičov detí so zdravotným postihnutím alebo dlhodobou chorobou či potreby osamelých rodičov.

Schválená smernica vstúpi do platnosti dvadsať dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať následne tri roky na transponovanie jej ustanovení do svojich vnútroštátnych predpisov.

Smart: Inteligentné vstupné dvere

Bezpečnostné dvere sú v súčasnosti už takmer štandardom zabezpečenia domácností na Slovensku. Vstup do bytu môžu chrániť inteligentné dvere, ktoré majiteľa upozornia na neštandardné dianie pred jeho prahom. Môžu byť nainštalované na akékoľvek dvere.

Inteligentné dvere dokážu vizuálne zabezpečiť priestor pred dverami, pričom rozlíšujú podozrivé správanie osôb. Zaujímavou funkciou je možnosť komunikácie s osobou predo dvermi. Systém upozorní, ak sa pred dverami niekoľko sekúnd zdržiava osoba vo vzdialenosti približne do pol metra. Odosiela signál do mobilného telefónu a cez aplikáciu môžete nielen sledovať živý obraz spred dverí, ale tiež stlačením tlačidla s osobou pri dverách komunikovať. Takto môžete prípadného páchateľa odradiť od pokusu vlámať sa do bytu aj preto, lebo tento v tej chvíli nevie, či ste doma. Na základe vyhodnotenia situácie môžete zavolať susedom, alebo priamo na políciu. K ďalším praktickým možnostiam využitia patrí spojenie s poštovým doručovateľom v čase neprítomnosti, alebo monitorovanie detí pri príchode zo školy či seniorov. Získate tak prehľad o tom, či tieto chránené osoby odišli z domu a vrátili sa, či ich niekto neobťažuje, či neprišli nejakí podomoví podvodníci, prípadne či im nehrozí nejaké nebezpečenstvo.

Obraz sa zaznamenáva a archivuje priamo v systéme inteligentných dverí a tiež v mobilnom telefóne používateľa. V prípade potreby sa záznam môže uložiť na pamäťové médium a odovzdať polícii ako dôkaz. Z vnútornej strany dverí je obrazovka, na ktorej je možné si obraz aktivovať a nastavovať parametre systému. Zariadenie má tiež nočné videnie a pracuje aj za absolútnej tmy. Komunikácia inteligentného systému ide cez domácu sieť WIFI a cez internetové pripojenie do mobilného telefónu jedného, alebo viacerých používateľov. V aplikácii je možné jednotlivé parametre inteligentných dverí nastavovať, prípadne kontrolovať stav batérie. Systém nevyžaduje žiadne externé elektrické pripojenie, ale funguje na nabíjateľnú batériu.