piatok 27. marca 2020

EU: Ochrana kritických európskych aktív a technológií

Európska komisia vydala usmernenia s cieľom zabezpečiť dôsledný celoeurópsky prístup k preverovaniu zahraničných investícií v čase krízy v oblasti verejného zdravia a súvisiacej hospodárskej zraniteľnosti. Cieľom je chrániť spoločnosti a kritické aktíva EÚ najmä v oblastiach ako zdravotníctvo, lekársky výskum, biotechnológie a infraštruktúry.

Na základe existujúcich pravidiel EÚ sú členské štáty oprávnené preverovať priame zahraničné investície (PZI) pochádzajúce z krajín mimo EÚ z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku. Ochrana verejného zdravia sa považuje za naliehavý dôvod vo všeobecnom záujme. Členské štáty môžu uložiť zmierňujúce opatrenia (napríklad záväzky súvisiace s dodávkami s cieľom splniť nevyhnutné potreby na úrovni EÚ aj jednotlivých členských štátov), alebo zabrániť zahraničnému investorovi v tom, aby nadobudol určitú spoločnosť, alebo aby nad ňou získal kontrolu. Vnútroštátne mechanizmy preverovania PZI sú v súčasnosti zavedené v 14 členských štátoch. 

V nových usmerneniach komisia apeluje na členské štáty, ktoré už majú zavedené existujúce mechanizmy preverovania investícií, aby v plnej miere využili nástroje, ktoré majú k dispozícii na základe práva EÚ aj vnútroštátneho práva s cieľom zabrániť tokom kapitálu z krajín mimo EÚ, ktoré by mohli oslabiť bezpečnosť Európy alebo verejný poriadok v nej. Zároveň vyzýva zostávajúce členské štáty, aby zriadili plnohodnotný mechanizmus preverovania investícií a kým sa tak stane, aby zvážili všetky možnosti dostupné v súlade s právom EÚ a medzinárodnými záväzkami s cieľom riešiť potenciálne prípady, kedy by nadobudnutie alebo získanie kontroly zahraničným investorom nad určitými podnikmi, infraštruktúrami alebo technológiami viedlo k riziku, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť alebo verejný poriadok v EÚ.

Komisia ďalej vyzýva členské štáty k vzájomnej spolupráci, pretože sa môžu vyskytnúť prípady preverovania PZI, v ktorých by zahraničné investície mohli mať vplyv na celý jednotný trh EÚ. Zahraničné akvizície, ku ktorým aktuálne dochádza, už teraz patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia EÚ o preverovaní priamych zahraničných investícií a mohli by sa preskúmať v rámci mechanizmu spolupráce zavedeného na základe nariadenia, ktorý bude plne funkčný od októbra 2020.

Pokiaľ ide o pohyb kapitálu, v usmerneniach sa zároveň pripomína, za akých špecifických okolností môže dôjsť k obmedzeniam v oblasti voľného pohybu kapitálu, a to najmä z tretích krajín a v súvislosti s nadobúdaním majetkových podielov.

On-line: Príručka verejného obstarávania

Úrad pre verejné obstarávanie a Nadácia Zastavme korupciu pripravili a na internete sprístupnili Stručnú príručku verejného obstarávania. Zámerom je pomôcť pri správnom používaní zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa dostupných štatistík sa ročne uzavrú zmluvy za takmer päť miliárd eur. Len v roku 2018 bolo celkovo ukončených 3.162 nadlimitných a podlimitných obstarávaní, v rámci ktorých bolo uzatvorených 6.796 zmlúv. „Kým na Slovensku neplatí zákon o profesionalizácií verejného obstarávania, na základe ktorého by sa znalosť zákona riešila systémovo, takéto pomôcky sú veľmi prospešné. Často sa stretávam s tými najzákladnejšími otázkami, na ktoré príručka dáva jasné odpovede. Oceňujem iniciatívu Nadácie Zastavme korupciu, ktorá nás na takúto spoluprácu oslovila”, vysvetľuje Jaroslav Lexa.

„Snažili sme sa s kolegami príručku napísať čo najzrozumiteľnejšie a bez komplikovaných právnických fráz. Je pre tých, ktorí nemajú čas alebo chuť študovať komplikovaný zákon. Chcel by som, aby si ju prečítalo čo najviac ľudí nakupujúcich podľa zákona o verejnom obstarávaní“, dodal Miroslav Cák, právnik spolupodieľajúci sa na príprave príručky a poskytujúci právnu podporu Nadácii Zastavme korupciu pri kontrole nekalých praktík vo verejných obstarávaniach.

Upozorňujeme: Podvodné volania

Národná banka Slovenska (NBS) na svojich webových stránkach upozorňuje na podozrivé volania v jej mene,  ktoré sa snažia vylákať osobné údaje pod zámienkou predaja pamätných dvojeurových mincí. 

Volajúci väčšinou poznajú aj priezvisko volaného / volanej. Po tom, ako sa ľudia opýtajú, odkiaľ ho / ju poznajú, volajúca osoba ukončí hovor. Národná banka zdôrazňuje, že za žiadnych okolností pamätné dvojeurové mince nepredáva telefonicky, či už vo svojom mene alebo prostredníctvom partnerských firiem.

Pamätné dvojeurové mince, ktoré sú zákonným platidlom vo všetkých krajinách eurozóny, NBS vymieňa vo svojom ústredí v Bratislave a vo svojich expozitúrach vždy len za ich nominálnu hodnotu 2 eurá za kus. Predáva aj zberateľské euromince, ktoré sú zákonným platidlom len na území členského štátu, ktorý ich vydal. Zberateľské euromince sa dajú kúpiť osobne u zmluvných partnerov NBS. Zoznamy sú zverejnené na webových stránkach NBS.

štvrtok 26. marca 2020

Radíme: Jazda počas COVID-109

Svet zasiahnutý pandémiou nového koronavírusu určil  za hlavné pravidlo izoláciu v bezpečí doma, ale nie vždy je to možné. Aj pri jazde automobilom je však nenyhnutné dodržiavať bezpečnostné pravidlá.

V prvom rade uprednostnite individuálnu jazdu, resp. obmedzte počet spolujazdcov, vyvarujte sa ľudí s akútnymi príznakmi respiračného ochorenia a aj v aute používajte respirátor, alebo aspoň rúško.  Lekárka Jana Parmová ďalej odporúča uchovať si kontakty na všetkých spolucestujúcich, aby ste ich mohli v prípade nákazy okamžite kontaktovať.  

Riziko nákazy existuje aj pri cestovaní autom. Všetky povrchy, ktorých sa dotknete, dezinfikujte pred jazdou aj po jazde, obzvlášť pokiaľ s niekým auto zdieľate, alebo ste niekoho viezli. Dezinfekcia častí, akými sú volant, radiaca páka, ručná brzda, kľučky, držadlá alebo ovládacie prvky rádia napadnú takmer každého. Podľa lekárky nemalo by sa zabudnúť ani na páčky pod volantom (smerovky, stierače), ovládanie tempomatu, lakťovú opierku, ovládanie nastavenia sedadiel, rám dverí a kľučky z vonkajšej strany vozidla alebo napríklad držadlo batožinového priestoru. Tieto zásady platia dvojnásobne pre vodičov, ktorí prepravujú pasažierov. Organizácia Consumer Reports na dezinfekciu radí využiť niektoré prostriedky, ktoré sú doma. Proti novému koronavírusu zaberá najmenej 70-percentný roztok alkoholu. Alkoholom je možné utrieť  samotné čalúnenie sedadiel a ďalšie mäkké povrchy vo vozidle. Zásadne vo vozidle nepoužívajte peroxid vodíka, ktorý pravdepodobne spôsobí poškodenie povrchov. Na dotykové displeje v autách nepoužívajte ani čističe obsahujúce čpavok.

Rúško môžete nájsť aj vo svojej autolekárničke. V niektorých európskych krajinách boli totiž donedávna súčasťou jej povinnej výbavy. 

EU: Osobné ochranné prostriedky

Spoločné obstarávanie osobných ochranných prostriedkov spustila Európska komisia (EK) s cieľom riešiť krízu spojenú s koronavírusom minulý týždeň. Zahŕňa najmä ochranné masky typu 2 a 3, ochranné rukavice a okuliare, ochranné štíty, chirurgické masky a kombinézy.

Podľa správy EK výrobcovia predložili ponuky na každú z požadovaných položiek, pričom v niektorých prípadoch ich ponuky presahujú množstvá požadované členskými štátmi Európskej únie. Nemocnice, zdravotnícki pracovníci, opatrovateľské domy aj pacienti, ktorí to potrebujú, by tak mali mať potrebné vybavenie na ochranu pred koronavírusom aj na obmedzenie šírenia tejto nákazy.

Objednaný zdravotnícky materiál má čoskoro priniesť úľavu pre Taliansko a Španielsko, ale aj pre ďalších 23 členských štátov únie. Vybavenie bude k dispozícii dva týždne po tom, ako členské štáty podpíšu zmluvy s výrobcami požadovaného zdravotníckeho materiálu. Na spoločnom obstarávaní sa zúčastňuje 25 členských štátov EÚ. Ponuky od rôznych výrobcov sa vyhodnocujú a očakáva sa, že zmluvy budú podpísané v najbližších dňoch. 

Novinka: ucimenadialku.sk

Viac ako 100 webinárov, on-line hodín, odporúčania pre učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov aj vysoké školy. To všetko nájdete na novom webe ucimenadialku.sk. Vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a rezortu školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu.

Cieľom je pomôcť zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení v oblasti školstva. Zároveň stránka ponúka inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu. Sú na nej sústredené všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby sa nimi mohli tieto zariadenia jasne a jednoznačne riadiť. Okrem toho na tejto stránke nájdete prehľad elektronických zdrojov dostupných on-line, ktoré sú určené pre učiteľov, žiakov a rodičov. Zoznam sa zameriava na zdroje pre materské, základné a stredné školy. Nachádzajú sa tu odkazy na rozmanité druhy materiálov, akými sú napr. interaktívne učebné materiály pre žiakov, náučné videá, interaktívne cvičenia a testy, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov či mobilné aplikácie. Pre čo najširšie použitie sú v zozname výlučne zdroje v slovenskom alebo českom jazyku a vo väčšine prípadov dostupné zadarmo. 

Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov. Mnohé spoločnosti poskytujúce on-line vzdelávanie sa rozhodli zadarmo sprístupniť svoj obsah počas trvania mimoriadnej situácie. Stránka sa bude priebežne aktualizovať. Akékoľvek námety, inšpirácie, pripomienky a otázky je možné zasielať na info@ucimenadialku.sk.

streda 25. marca 2020

Upozorňujeme: Falšované lieky

Európska lieková agentúra (EMA) nalieha na širokú verejnosť, aby nekupovala lieky od neautorizovaných webových stránok a predajcov, ktorých cieľom je využiť obavy počas prebiehajúcej pandémie koronavírusového ochorenia COVID-19.

V súčasnosti nie je povolená žiadna liečba liekom na COVID-19. K dispozícii sú iba lieky na liečbu príznakov, ako je horúčka, v súlade s odporúčaním lekára alebo lekárnika. Predajcovia môžu tvrdiť, že ich výrobky môžu liečiť, alebo predchádzať COVID-19, prípadne sa zdá, že poskytujú ľahký prístup k oprávneným liekom, ktoré inak nie sú ľahko dostupné. Takéto výrobky sú pravdepodobne falšované lieky. Falšované lieky sú falošné lieky, ktoré predajcovia vydávajú za skutočné alebo povolené. Môžu obsahovať nesprávnu či žiadnu účinnú látku, alebo správnu zložku v nesprávnom množstve. Môžu obsahovať aj veľmi škodlivé látky, ktoré by nemali byť v liekoch. Užívanie takýchto výrobkov môže viesť k vážnym zdravotným problémom až k zhoršeniu zdravia.

Aby ste sa ochránili pred podvodnými predajcami, kupujte lieky iba od miestnej lekárne alebo predajcu, alebo od lekárne on-line, ktorá je registrovaná u príslušných vnútroštátnych orgánov. Zoznamy registrovaných lekární on-line v krajinách EÚ nájdete na webovej stránke agentúry EMA alebo priamo na webových stránkach príslušných vnútroštátnych orgánov. Všetky registrované lekárne on-line majú spoločné logo: obdĺžnik s vodorovnými pruhmi a biely kríž v ľavej polovici obdĺžnika priľahlej k stredovej čiare. Pod touto vlajkou je vlajka krajiny EÚ, v ktorej je lekáreň on-line zaregistrovaná.

Pred zakúpením lieku zo stránky skontrolujte, či má logo a potom naň kliknite. Dostanete sa na webovú stránku vnútroštátneho orgánu a zobrazí sa zoznam všetkých legálne prevádzkovaných lekární on-line. Pred pokračovaním v nákupe skontrolujte, či je tam uvedená aj on-line lekáreň, ktorú ste navštívili. Ak nie je uvedená na zozname, nekupujte z nej žiadne lieky.

EU: Ochrana preťažených sietí

Eurokomisár Thierry Breton usporiadal videokonferenciu s generálnymi riaditeľmi európskych telekomunikačných spoločností a predstaviteľmi Globálneho systému pre mobilné komunikácie (GSMA) a Asociácie mobilných telekomunikačných operátorov. 

Zdôraznil potrebu chrániť najzraniteľnejších spotrebiteľov vrátane mikropodnikov a malých a stredných podnikov, ktoré majú ťažkosti s platením svojich účtov. Telekomunikační operátori sa zaviazali chrániť hladké fungovanie otvoreného internetu, monitorovať situáciu a predchádzať preťaženiu. Uvítali pozitívnu reakciu poskytovateľov obsahov na výzvu Európskej komisie znížiť zaťaženie siete a upozornili, že už došlo k podstatným zlepšeniam. 

Diskusia sa zaoberala aj potrebou zhromaždiť anonymizované mobilné metadáta, ktoré by pomohli analyzovať vzorce šírenia koronavírusu spôsobom, ktorý je plne v súlade s právnymi predpismi Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a s elektronickým súkromím. Obe strany zdôraznili dôležitosť ochrany sietí pred počítačovými útokmi aj počas krízy spôsobenej šírením koronavírusu.

On-line: Pošli tašku

Bratislavská arcidiecézna charita spustila projekt Pošli tašku. Ktokoľvek môže upozorniť prostredníctvom webstránky poslitasku.sk na osamelo žijúceho seniora a vybaviť mu donášku nákupu potravín. 

Bratislavská arcidiecézna charita má dlhoročné skúsenosti s pomocou pre seniorov. Projekt Pošli tašku je určený pre všetkých seniorov, ktorí si dokážu zaplatiť nákup, ale aj pre tých, ktorí finančné prostriedky nemajú a sú v núdzi. Zároveň vyzýva všetkých, ktorí sa chcú pridať ako dobrovoľníci, aby sa prihlásili a takisto aj tí, ktorí chcú prispieť inou formou. 

Služba je určená nielen pre seniorov z Bratislavy. Bratislavská arcidiecézna charita združuje dobrovoľníkov aj vo farských charitách. Projekt je tak dostupný aj v Skalici, Senci, Šaštíne či Pezinku.

utorok 24. marca 2020

Aktuálne: Otvorené obchody

Potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá budú v nedeľu zatvorené. Pôjde o sanitárny deň a deň, kedy si majú oddýchnuť zamestnanci predajní.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) zároveň vydá opatrenie, ktorým určí špeciálne otváracie hodiny pre dôchodcov nad 65 rokov, a to vo všetkých otvorených prevádzkach, vždy len od 9.00 do 12.00 h. Pri vstupe do obchodov sa má podľa slov predsedu vlády SR kontrolovať telesná teplota vchádzajúcich zákazníkov na čele. 

Telekomunikační operátori pôsobiaci na Slovenskú majú niektoré predajne dočasne zatvorené, alebo fungujú v obmedzenom režime. Zoznam predajní a otváracích hodín je pravidelne aktualizovaný na webových stránkach. Zákazníkom sa odporúča minimalizovať návštevy predajní a vybavovať požiadavky prostredníctvom elektronickej komunikácie. V nevyhnutných prípadoch sa vybavujú zákazníci chrániaci sa rúškom a ich počet v predajniach je limitovaný.


EU: Zelené jazdné pruhy

Európska komisia vydala nové rady, ako uplatňovať jej usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc, aby sa nákladná doprava mohla pri súčasnej pandémii pohybovať naprieč Európskou úniou. 

Aby mohli naďalej fungovať celoúnijné dodávateľské reťazce, žiada sa od členských štátov, aby bezodkladne určili všetky relevantné medzinárodné hraničné priechody v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) ako hraničné priechody so „zeleným jazdným pruhom“. Tieto zelené hraničné priechody by mali byť otvorené pre všetky nákladné vozidlá bez ohľadu na tovar, ktorý vezú. Prekročenie hranice vrátane všetkých kontrol a zdravotných skríningov by nemalo trvať viac než 15 minút. Kontroly a skríning treba vykonávať tak, aby vodiči nemuseli vychádzať z vozidiel a samotní vodiči by mali byť podrobovaní iba minimálnym kontrolám. Od vodičov nákladných vozidiel by sa nemala vyžadovať žiadna dokumentácia okrem dokladu totožnosti a vodičského preukazu a podľa potreby listu od zamestnávateľa. Mali by sa uznávať elektronicky predložené / zobrazené dokumenty. Vzhľadom na súčasný stav sa od členských štátov zároveň žiada dočasne pozastaviť všetky obmedzenia prístupu na cesty momentálne platné na ich území – napríklad zákaz jazdy cez víkend, v noci a v určitých sektoroch.

Komisia vyzýva členské štáty, aby zriadili tranzitné koridory bezpečného prejazdu, ktoré súkromným vodičom a ich cestujúcim, ako sú zamestnanci zdravotníctva a dopravného sektora, ako aj občania EÚ, ktorí sa vracajú domov, bez ohľadu na národnosť, umožnia priamy a prioritný prejazd krajinou každým potrebným smerom v rámci siete TEN-T. Mali by sa pritom držať výlučne vymedzenej trasy a zastavovať len na minimálne potrebné oddychové prestávky. Členské štáty by mali zabezpečiť funkčnosť aspoň jedného letiska na účely návratu občanov a prijímania letov medzinárodnej pomoci.

Na zaistenie funkčnosti dopravy sa členským štátom odporúča prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí voľný pohyb všetkých pracovníkov medzinárodnej dopravy bez ohľadu na dopravný prostriedok. Treba predovšetkým upustiť od pravidiel ako dopravné obmedzenia a povinná karanténa dopravných pracovníkov, ktorí nemajú príznaky ochorenia. Členské štáty by napríklad nemali od dopravných pracovníkov vyžadovať potvrdenie od lekára, že sú zdraví. Na zaistenie bezpečnosti dopravných pracovníkov sú takisto potrebné posilnené hygienické a prevádzkové opatrenia na letiskách, v prístavoch, na železničných staniciach a v ďalších uzloch vnútrozemskej dopravy. Medzinárodne uznávané osvedčenia o odbornej spôsobilosti by sa mali považovať za dostatočné na preukázanie toho, že pracovník pôsobí v medzinárodnej doprave. Pri absencii osvedčenia (pretože nie každý medzinárodný vodič ho má) by sa mal akceptovať list podpísaný zamestnávateľom. Všetky tieto zásady by mali platiť aj pre občanov tretích krajín, pokiaľ sú nevyhnutní na zaistenie voľného pohybu nákladu v rámci EÚ a do nej.

COVID-19: Návšteva lekárne

Najväčším rizikom pri šírení nového koronavírusu je skutočnosť, že nie každý nositeľ vírusu má aj klinické prejavy ochorenia. Pacienti s ľahším priebehom zvyčajne nenavštívia lekára, ale lekáreň, kde si chcú kúpiť lieky dostupné bez lekárskeho predpisu. 

Slovenská lekárnická komora preto vyzýva, aby návštevu lekárne zvážili a pripravila niekoľko odporúčaní.

CHRONICKÍ PACIENTI (vysoký tlak krvi, diabetes, astma a pod.) požiadajte (ideálne telefonicky alebo mailom) lekára o predpísanie elektronického lekárskeho predpisu s maximálnym možným množstvom užívaných liekov – väčšinou na tri mesiace, u liekov s obsahom omamných a psychotropných látok na jeden mesiac. Následne telefonicky kontaktujte lekárnika a informujte sa o aktuálnej dostupnosti predpísaných liekov, aby ste v prípade nedostupnosti lieku nemuseli navštíviť viac lekární, prípadne sa do lekárne opakovane vrátiť, ak je potrebné lieky objednať.

AKÚTNI PACIENTI, či už požadujúci výdaj liekov bez lekárskeho predpisu, alebo pacienti s lekárskym predpisom na liek, ktorí neužívajú dlhodobo (napríklad antibiotiká, analgetiká, antihistaminiká a pod.), požiadajte o výber liekov príbuzných či známych. Prispejete tak k prechodnému zníženiu koncentrácie chorých pacientov v priestoroch lekární.

VŠETCI PACIENTI, ktorí pozorujete symptómy ako horúčka, suchý kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti hlavy a kĺbov, sa podľa možnosti vyhnite kontaktu s inými ľuďmi a kontaktujte call centrum Úradu verejného zdravotníctva (0917 222 682), prípadne rýchlu zdravotnú pomoc (112).

ZDRAVÍ KLIENTI verejných lekární požadujúci výživové doplnky, liečebnú kozmetiku a iný sortiment verejných lekární, odložte návštevu lekárne aspoň o mesiac.

FARMACEUTI a prevádzkovatelia lekární - je potrebné zabezpečiť častejšie uplatňovanie sanitačných postupov v zmysle schváleného hygienického režimu, vetranie priestorov lekárne a dôraz na osobnú hygienu zamestnancov, zvlášť v prípade individuálnej prípravy liekov. V regiónoch s potvrdeným výskytom vírusu odporúčame zvážiť obmedzenie vstupu pacientom do lekárne a expedovať cez pohotovostné výdajné okienko.

pondelok 23. marca 2020

COVID-19: Bezpečné nakupovanie

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou šírením nového koronavírusu členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu (BILLA, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, METRO, Terno a TESCO) zverejnili odporúčania pre bezpečné nakupovanie.

Úspešné zvládnutie situácie vyžaduje ohľaduplnosť a dodržiavanie nasledovných odporúčaní:
- Vyhnite sa nákupom v čase špičky. Nechajte deti doma a nákup urobte sami.
- Pri návšteve predajní používajte ochranné rúško a noste ho počas celej doby pobytu v obchode tak, aby zakrývalo ústa aj nos.
- Ak rúško nemáte, použite vreckovku, šál alebo akýkoľvek materiál na prikrytie nosa a úst v záujme ochrany nielen seba, ale aj ostatných.
- Pri nakupovaní dbajte na odporúčania zdravotníkov. Ani počas nakupovania sa nedotýkajte tváre, najmä pier, nosa a očí.
- Ak máte kašeľ alebo nádchu, vyhýbajte sa návšteve predajní; v krajnom prípade výlučne s ochrannou maskou na nos a ústa; na ľudí v obchode, prípadne na jedlo a iné výrobky, nekašlite a nekýchajte.
- Pri nutnosti kýchania si zakryte ústa a nos lakťom alebo vreckovkou; vreckovku uschovajte a nevyhadzujte do koša v predajni a jej blízkom okolí.
- Nenaberajte čerstvé výrobky (najmä pekárske) holými rukami, používajte jednorazové rukavice alebo vrecká.
- Nakupujte iba to, čo naozaj potrebujete. Ak sa nezmyselne zásobíte prehnaným množstvom produktov, ohrozíte jeho dennú dostupnosť pre iných.
- Počas nákupu dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť pri obslužných pultoch či platení.
- Odporúčame platby bezhotovostným stykom, je to rýchlejšie a pohodlnejšie.
- Ak je to možné, použite samoobslužné pokladne.

COVID-19: Financie na výskum

Iniciatíva pre inovačné lieky, ktorá je verejno-súkromným partnerstvom medzi Európskou komisiou a farmaceutickým priemyslom v Európe, zverejnila začiatkom marca zrýchlenú výzvu na predkladanie výskumných projektov zameraných na liečbu a diagnostiku nákazy COVID-19. 

Výzva je súčasťou koordinovanej reakcie Európskej únie na hrozbu, ktorú pre verejné zdravie predstavuje COVID-19 a dopĺňa rozpočet vyčlenený na pohotovostný výskum nového koronavírusu z programu Horizont 2020 ešte koncom januára. 

Na podporu výskumu prostredníctvom Iniciatívy pre inovačné lieky bude z programu Horizont 2020 vynaložených až 45 miliónov eur. 

Radíme: Využívať telekomunikačné služby zodpovedne

Vzájomná pomoc, prejavy vďaky tým, ktorí pomáhajú v prvých líniách, ale aj vyzývanie na zodpovednosť voči iným dopĺňa výzva na efektívne používanie telekomunikačných služieb.
 
Byť zodpovedným k iným a akceptovať nariadenia odborníkov prízvukujú mnohí. K týmto odporúčaniam sa pridáva aj Orange, ktorý chce apelovať na racionálne a zodpovedné využívanie aj telekomunikačných služieb. Spolu môžeme efektívne rozvrhnúť naše telekomunikačné potreby počas celého dňa, a tým minimalizovať nápor na telekomunikačnú prevádzku a zabezpečiť tak jej fungovanie pre všetkých.

Internet a dáta
*Počas pobytu doma, keď máte pevný domáci internet, nezabudnite si skontrolovať, či máte svoje zariadenia – mobil, tablet, počítač pripojené na domácu Wi-Fi sieť, pripadne si mobilné dáta vypnite úplne a zapínajte ich len v prípade, ak idete nevyhnutne von.
*Ak využívate mobilné dáta počas dňa a primárne, ak pracujete z domu, sťahujte iba tie dokumenty alebo súbory, ktoré skutočne potrebujete a ak môžu počkať, sťahujte väčšie súbory v noci alebo v hodinách s menšou prevádzkou, ideálne medzi 20. hodinou večer a 8. hodinou ráno.
*Vždy, keď je to možné, vyhnite sa priamemu posielaniu súborov s veľkým objemom dát, akými sú napríklad videá alebo prezentácie.
*Posielajte odkazy alebo linky, kde sú tieto súbory uložené na sieti (napr. Google docs, Wetransfer, Úschovňa, Orange úložisko a iné).
*Ak je napriek všetkému nevyhnutné odoslať súbory s veľkým objemom, komprimujte ich, alebo uložte vo formáte, ktorý ma menší objem dát (napríklad z ppt do pdf).
*Používajte nástroje na spoluprácu – napríklad Teams alebo Slack, a ak je to možné, nie vždy s videom.
*Vyhnite sa posielaniu alebo odpovedaniu na hromadné emaily.
*Optimalizujte svoju prevádzku a fungovanie podľa toho, čo skutočne potrebujete v danom čase – emaily, práca, tele-konferencie, školské a vzdelávacie aplikácie, prístup k informáciám či nástroje pre voľný čas, videohry, live streaming, prehrávanie videa – zvážte, či nie je možné nechať si tieto aktivity na hodiny s menšou prevádzkou.

Volania a správy
*Využívajte chatovacie aplikácie a sociálne média, cez ktoré si môžete písať, telefonovať aj uskutočňovať videohovory.
*Využívajte SMS správy.
*V prípade hlasových hovorov cez mobilnú sieť počas dňa, kedy je sieť najviac vyťažená, volajte krátko a stručne, dlhšie hovory si nechávajte na večerné, nočné a skoré ranné časy.