piatok 15. decembra 2017

Radíme: Príprava na Vianoce

Advent je obdobím prípravy na vianočné sviatky, kedy sa snažíme vyčistiť svoje príbytky, zohnať úžasné darčeky, ale akosi zabúdame na samotnú podstatu najkrajších sviatkov roka. 

Predvianočný zhon môže podľa odborníkov nadmieru zaťažiť psychiku. Upozornila na to Liga za duševné zdravie.  Ľudia si majú odpočinúť a skontaktovať sa s tým dobrým v ich živote. Nemali by si robiť ani príliš veľké starosti s kúpou darčekov. Cení sa nápad a dôležité je posolstvo, ktoré v sebe obdarúvanie nesie. A už vôbec by sa kvôli vianočným darčekom nemali brať úvery! Aby sa prežívali bez zbytočného stresu, odporúča sa popremýšľať nad výzdobou, menu či programom a pripravovať ich postupne.

Vianočné sviatky sú vnímané ako radostné. Rodina sa stretáva a spoločne trávi čas. Niektorým však môžu priniesť aj smútok. Ožívajú totiž pocity spojené so stratou najbližších, prebúdza sa nespracovaný smútok, úzkosť a neistota. Preto je dobré, ak človek trávi Vianoce s niekým, kto mu dopraje oddych a príjemné zážitky. Samota nie je v tomto prípade vhodným riešením.

EU: Európsky vyhľadávací portál

Informačné systémy dnes navzájom nekomunikujú: informácie sa uchovávajú oddelene v neprepojených systémoch, a tak sú roztrieštené, príliš zložité a náročné na prevádzku. Teroristi a páchatelia trestných činov sa tak môžu vyhnúť odhaleniu vďaka viacerým alebo falošným totožnostiam.  

Nové opatrenia majú zabezpečiť, aby informácie poskytované príslušníkom pohraničnej stráže a polície boli úplné, presné a spoľahlivé. To umožní vnútroštátnym orgánom:
- Čo najlepšie využívať existujúce údaje. Európsky vyhľadávací portál bude predstavovať „jednotné kontaktné miesto“ na počítačovej obrazovke, kde budú príslušníci pohraničnej stráže alebo policajní dôstojníci overovať doklady totožnosti. Už sa nebudú musieť rozhodovať, ktorú databázu majú skontrolovať v konkrétnej situácii, a budú môcť súčasne prehľadávať viaceré informačné systémy EÚ. Odstránia sa tak informačné medzery a úradníci získajú úplný obraz danej osoby bez zbytočného odkladu.

- Odhaliť viacnásobné totožnosti a bojovať proti podvodom s osobnými údajmi. Spoločná služba porovnávania biometrických údajov bude porovnávať biometrické údaje ako odtlačky prstov alebo podoby tváre so súčasnými databázami a umožní odhaliť informácie v rôznych informačných systémoch EÚ. Spoločné úložisko údajov o totožnosti poskytne základné osobné a biometrické údaje, ako sú mená a dátumy narodenia osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ, aby sa mohli dať spoľahlivo identifikovať. Na základe nich detektor viacnásobných totožností okamžite upozorní príslušníkov pohraničnej stráže a polície v prípadoch používania falošných alebo viacnásobných totožností.

- Vykonávať rýchle a účinné kontroly. Pri vykonávaní kontrol v rámci krajiny budú príslušníci polície môcť vyhľadávať v údajoch o totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín a potvrdiť ich identitu, a to aj v záujme odhaľovania viacnásobných totožností.

Komisia navrhuje dvojfázový prístup, aby príslušníci orgánov presadzovania práva, ktorí sa snažia predchádzať závažnej trestnej alebo teroristickej činnosti, odhaľovať a stíhať ju, získali prístup k informáciám o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktoré potrebujú aj mimo kontextu presadzovania práva. V rámci tohto prístupu sa plne dodržiava právo na ochranu osobných údajov a ako prvý krok sa uskutoční vyhľadávanie na základe princípu „pozitívnej/negatívnej lustrácie“. Ako druhý krok v prípade pozitívneho nálezu príslušníci orgánov presadzovania práva budú môcť požiadať o prístup k potrebným informáciám v súlade s príslušnými pravidlami a zárukami. S cieľom zabezpečiť, aby príslušníci pohraničnej stráže a polície mali k dispozícii úplné a presné informácie, sa vypracujú aj mechanizmy kontroly kvality údajov. 

EU: Zákaz glyfozátu

Európska komisia reaguje na európsku iniciatívu občanov „Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi“ a zaväzuje sa predložiť v roku 2018 legislatívny návrh v záujme ďalšieho zvýšenia transparentnosti a kvality štúdií používaných na vedecké posudzovanie látok. 

Komisia oznámili opatrenia na zaistenie väčšej transparentnosti postupu autorizácie, obmedzenia alebo zákazu používania pesticídov v budúcnosti. A v oznámení stanovila spôsob, ako postupovať ďalej:
- v rámci odpovede na iniciatívu občanov sa v ňom poskytuje podrobné vysvetlenie pravidiel EÚ týkajúcich sa pesticídov,
- na jar 2018 sa predloží legislatívny návrh na zlepšenie transparentnosti, kvality a nezávislosti vedeckých posúdení látok, ako napríklad prístup verejnosti k nespracovaným údajom,
- oznamujú sa tiež budúce zmeny právnych predpisov v záujme posilnenia pravidiel vykonávania relevantných štúdií, ktoré by mohli napríklad zahŕňať zapojenie orgánov verejnej moci do procesu rozhodovania o tom, ktoré štúdie treba vykonať v konkrétnom prípade.

Po dôkladnom vedeckom posúdení všetkých dostupných údajov týkajúcich sa glyfozátu, na základe ktorého sa dospelo k záveru, že neexistuje žiadna súvislosť medzi glyfozátom a rakovinou u ľudí a na základe kladného hlasovania zástupcov členských štátov 27. novembra 2017  komisia prijala návrh o obnovení schválenia glyfozátu na ďalších 5 rokov. Pokiaľ ide o platnosť povolení, v prípade ktorých sú splnené všetky kritériá schválenia, komisia zvyčajne navrhuje 15 rokov, glyfozát však nie je bežný prípad. 

Aktuálne: Slováci sa prestali báť o prácu

Podľa najnovšieho prieskumu Grafton Slovakia až 18% respondentov by chcelo zmeniť zamestnanie do jedného mesiaca, 38% do pol roka a 31% do roka. 

Finančné ohodnotenie je pre Slovákov nielen najdôležitejším argumentom pre prípadný odchod zo súčasného zamestnania, ale aj pre prijatie novej pracovnej ponuky. Až 54% respondentov uviedlo, že sa im v tomto roku zvýšila mzda. Naopak 41% respondentov uvádza, že mzda sa im nezmenila a iba 5% uviedlo, že ich mzda klesla. Napriek tomu, že zamestnávatelia sa snažia motivovať svojich ľudí rastom miezd alebo ponukou nefinančných benefitov, zamestnanci sa viac než predtým obzerajú po novom mieste. Prieskum jasne deklaruje, že 18% respondentov by chcelo do mesiaca odísť, alebo zmeniť zamestnanie.

Ďalšími najčastejšími dôvodmi, prečo ľudia menia zamestnania, sú túžba po kariérnom raste a potreba zmeny. Medziľudské vzťahy na pracovisku sa stávajú veľmi dôležitým faktorom spokojnosti zamestnancov. Ľudia už nechcú chodiť do práce len za zárobkom, chcú sa tam cítiť komfortne aj po ľudskej stránke. Aj podľa prieskumu je najväčšou motiváciou v zamestnaní výška mzdy a dobré vzťahy s kolegami. Naopak za najviac demotivujúci faktor v zamestnaní respondenti označili zlé vzťahy na pracovisku, či už s  kolegami alebo s vedením spoločnosti.

Ako si Slováci najčastejšie hľadajú nové zamestnanie - rebríček najobľúbenejších kanálov vedú:
- pracovné portály, napr. profesia.sk, kariera.sk, LinkedIn či prace.sme.sk a inzercia, ktoré využíva 92% respondentov;- webstránky personálnych agentúr využíva až 50% respondentov;
- webstránky zamestnávateľov navštevuje 50% respondentov;
- až 47% respondentov si nové zamestnanie hľadá na sociálnych sieťach.

Prieskum sa zameral aj na ochotu Slovákov prijímať zamestnanie na dobu určitú či cez agentúru. Aj táto oblasť je ovplyvnená oživením pracovného trhu a vyšším sebavedomím zamestnancov, ktorí sa neobávajú zo straty zamestnania.
- Zmluvu na dobu neurčitú považuje za dôležitú zhruba polovica respondentov.
- 26% respondentov mala skúsenosť s prácou cez pracovnú agentúru a takmer polovica z nich bolo s touto formou pracovnej zmluvy spokojná. Hlavným dôvodom spokojnosti je dobrá práca a hladký priebeh spolupráce.
- Naopak, nízka mzda a horšie podmienky ako majú kmeňoví zamestnanci sú dôvodom nespokojnosti s pracovnou agentúrou.

Prieskum zamestnaneckých preferencií bol realizovaný na vzorke 1.503 respondentov v spolupráci so spoločnosťou Behaviolabs.com, v  priebehu augusta a  septembra 2017: 81% respondentov bolo vo veku od 21 do 40 rokov, 75% respondentov s VŠ vzdelaním a 94% pracuje v súkromnom sektore. 

štvrtok 14. decembra 2017

EU: Platforma pre uhoľné regióny v procese premeny

Vznikla nová platforma, ktorá uľahčí rozvoj projektov a dlhodobých stratégií v uhoľných regiónoch s cieľom naštartovať proces prechodu a reagovať na environmentálne aj sociálne výzvy. Činnosti platformy by sa neskôr mali rozšíriť aj na regióny, ktoré produkujú vysoké emisie oxidu uhličitého. 

V 41 regiónoch 12 členských štátov sa aktívne ťaží uhlie a v tomto odvetví je priamo zamestnaných približne 185.000 občanov. Produkcia a spotreba uhlia v EÚ ale trvalo klesá. V dôsledku plánovaného zatvárania uhoľných baní a záväzku viacerých členských štátov, že postupne prestanú využívať uhlie na výrobu elektrickej energie, sa tento trend zrýchli. Nová platforma je tak má pomôcť čeliť výzve udržať rast a zamestnanosť v dotknutých komunitách. Umožní dialóg medzi mnohými zainteresovanými stranami o rámcoch politiky a financovaní a pokryje oblasti, akými sú štrukturálna transformácia vrátane hospodárskej diverzifikácie a rekvalifikácie, zavádzania technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ekologických inovácií a moderných technológií na spracovanie uhlia.

V regiónoch, kde sa intenzívne využíva uhlie a ktoré produkujú vysoké emisie oxidu uhličitého, Európska komisia už nabáda na prechod svojou politikou súdržnosti. Táto politika pomáha regiónom dosiahnuť hospodársku transformáciu vďaka „inteligentnej špecializácii“, t. j. konkurencieschopným špecializovaným oblastiam regiónov s cieľom chopiť sa inovácie a napredovať v dekarbonizácii. Komisia súčasne pracuje v rámci pilotného projektu s malým počtom regiónov v členských štátoch na plánovaní a urýchlení procesu hospodárskej diverzifikácie a technologického prechodu prostredníctvom technickej pomoci, výmeny informácií a správne orientovaného bilaterálneho dialógu v súvislosti s príslušnými fondmi EÚ, programami a finančnými nástrojmi. Na žiadosť týchto členských štátov boli v druhej polovici roku 2017 vytvorené pilotné tímy jednotlivých krajín pre Slovensko, Poľsko a Grécko s cieľom pomôcť regiónom Trenčín, Sliezsko a Západné Macedónsko na základe ich konkrétnych potrieb. V priebehu práce sa tieto tímy podelia o svoje skúsenosti v rámci platformy pre uhoľné regióny v procese premeny. 

Trend: Nakupovanie cez internet

Podľa analýzy mBank vyše 12 miliónov platieb kartou Slováci najčastejšie navštevujú čínsky portál AliExpress a až štvrtina z celkového objemu platieb smerovala na stávkovanie.   

V minulom roku nakupovali Slováci v e-shopoch o niečo menej ako tento rok. Vlani to bolo 1.270.758-krát a v tomto roku už zrealizovali do novembra 1.494.620 platieb, pričom vývoj z predchádzajúcich rokov napovedá, že objem transakcií rastie najmä počas adventu. S množstvom platieb sa pred Vianocami zároveň zvyšuje aj ich objem, konkrétne o 30%. Do septembra išlo v priemere o sumu 4,3 milióna eur, v októbri a novembri už ale Slováci minuli v priemere takmer 6 miliónov eur mesačne.

Medzi nakupujúcimi je najpopulárnejší e-shop AliExpress, v ktorom ľudia do novembra vykonali 231.036 platieb v celkovom objeme 2.215.719 eur. Slováci tu však nakupujú najmä po malých čiastkach, priemerná platba predstavovala len 9,59 eura. Nasledujú stránky spojené so zábavou a tipovaním, kam mierilo 25% z celkového objemu transakcií. Značný objem platieb smeroval aj na kúpu diaľničných známok (viac ako 335.000 eur). Top desiatku spoločností s najväčším objemom platieb kartou na internete uzatvára Železničná spoločnosť Slovensko (viac ako 324.000 eur). 

Akustika: Určuje, ako sa cítime

Investovanie do tzv. zvukovej pohody sa často podceňuje. Vhodné riešenie interiéru pritom dokáže zlepšiť zrozumiteľnosť reči v školských triedach, znížiť únavu žiakov, ale aj zmierniť poruchy čítania u detí, či pomôcť učiteľom šetriť si hlasivky. V nákupných centrách znižujú únavu návštevníkov a v konečnom dôsledku zvýšia tiež príjmy obchodníkov. 

Výskumom hluku sa na Slovensku zaoberá  Stavebná fakulta STU. V nákupných centrách dominujú tvrdé odrazivé materiály: výklady, strop, dokonca schodisko či zábradlie je zo skla, dlažby sú rovnako na báze zvuk odrážajúcich materiálov - keramické, betónové a pod. Mäkkých, príp. pórovitých materiálov, ktoré pohlcujú hluk je tu, aj kvôli hygienickým normám, málo. Ak sú, tak najmä vo vnútri obchodov – koberce, polstrované materiály obaľujúce steny, prvky na báze dreva na podlahe či stenách, vystavené oblečenie. A nakoniec, aj samotní návštevníci môžu byť dôležití pri „pohlcovaní“ hluku – ak si neodložia kabáty v aute, ale vystúpia z MHD a nakupujú v nich.

Osobitným miestom sú reštaurácie či kaviarne.  V nich sme často nútení prekrikovať hlasnú hudbu a zvyšovať hlas na maximum (70-75 decibelov). Potom už radšej prestávame rozprávať. Riešením ale nie je hudbu vypnúť, pretože tá je v reštaurácií dôležitá z pohľadu súkromia, aby susedný stôl nepočul náš rozhovor. Akustické riešenia sú vždy otázkou optimalizácie rôznych faktorov: pozadie hluku, tvar a rozmer reštaurácie, materiály, rozmiestnenie a veľkosť stolov a pod.

Súčasné výskumy sú zamerané na akustické vlastnosti inovatívnych zastrešení, ktoré nahrádzajú sklo a využívajú sa práve pri prekrytí moderných átrií. Ide o akési vankúše z fólie, ktoré sú oproti sklu ľahšie, majú väčšiu životnosť a pohltivosťou pozitívne vplývajú na akustiku v priestore. Vyvíja sa tiež bezkontaktná metóda merania izolačných stavebných prvkov laserovým lúčom priamo na stene či strope. Cieľom je aj stanoviť jednočíselné hodnotenie izolácie posluchovými testami.  

Google Mapy: Už aj s MHD v Bratislave

Priamo vo svojom počítači alebo v mobile si jednoducho vyhľadáte trasy verejnej dopravy, prezriete cestovné poriadky a nájdete spojenie. 

Doteraz bolo možné v Bratislave takto vyhľadávať trasy len pre vodičov automobilov a pre peších. Informácie sú dostupné na www.google.sk/transit alebo v mobilných zariadeniach s operačným systémom Android, iOS, BlackBerry či Windows Mobile v aplikácii Mapy Google. Aj keď informácie o vyhľadávaní trás a zastávok verejnej dopravy v Bratislave nie sú dnes ešte úplne kompletné, v najbližšom období sa bude pracovať na odstránení nedostatkov a doplnení všetkých potrebných údajov.

Google spustil funkciu Verejná doprava vo svojich mapách už v roku 2007. V súčasnosti sa takto zobrazuje viac ako 3,8 milióna zastávok verejnej dopravy spolu s cestovnými poriadkami vo viac ako 20.000 mestách po celom svete. Ako prví na Slovensku využívali spomínanú službu obyvatelia a návštevníci Žiliny.

Mapy Google využívajú poskytnuté dáta na hľadanie optimálnej cesty. V porovnaní s klasickým vyhľadávačom spojenia je jedinečnosť tohto riešenia predovšetkým v previazanosti cestovných poriadkov s Mapami Google. To umožňuje vyhľadávanie spojenia z miesta A do miesta B za pomoci verejnej dopravy. Pri samotnom vyhľadávaní stačí zadať názvy ulíc, alebo na mape označiť počiatočný a cieľový bod. Vyhľadávanie spojenia funguje vo všetkých mestách na rovnakom princípe, čo zjednodušuje používanie funkcie aj turistom.  

streda 13. decembra 2017

e-Government: Štyri nové projekty

Riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII) pokračuje eurofondovými projektami v zavádzaní princípu jedenkrát a dosť.  

Projekt manažmentu údajov Sociálnej poisťovne (5 miliónov eur) má zabezpečiť integráciu dát z 11 rôznych systémov. Zlepší tak správu údajov, napríklad pri opravovaní chybných dát. Systém počíta aj s rozhraním, v ktorom občania a podnikatelia uvidia všetky dáta, ktoré o nich Sociálna poisťovňa eviduje.

Projekt Centra právnej pomoci problémov (4,9 milióna eur) zjednoduší poradenstvo a konzultácie a zároveň zefektívni procesy v centre. Ľudia budú môcť o právnu pomoc požiadať elektronicky alebo prostredníctvom Call centra, systém zjednoduší evidenciu a najmä odbremení klientov centra od pravidelného nosenia dokladov a potvrdení. Projekt by tiež mal ušetriť viac ako 850.000 eur ročne a skrátiť čas čakania na riešenie osobného bankrotu na polovicu.

Vzájomná dátová integrácia 70 inštitúcií prostredníctvom informačného systému centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ, 15,6 miliónov eur) odstráni opakujúce sa požiadavky úradov na informácie, doklady a údaje (76% konaní) a odstráni ich chybovosť. Projekt by mal ušetriť ročne na správnych poplatkoch takmer 1,5 milióna eur a zároveň viac ako 240.000 dní čakania na rôzne výpisy a dokumenty, ktoré si úrady a inštitúcie budú vymieňať medzi sebou.

Rozšírenie služieb informačného systému Datacentra miest a obcí (DCOM) do ďalších stoviek obcí a jeho migrácia do vládneho cloudu  (do 31 miliónov eur s návratnosťou do roku 2026) prinesie úsporu miliónov eur ročne. Viac ako milión obyvateľov SR bude môcť využívať 141 elektronických služieb poskytovaných zapojenými samosprávami. Na konci projektu v roku 2020 by malo byť do projektu zapojených 86% miest a obcí Slovenska. 

Trend: LTE internet

V prvom polroku 2017 využívalo na Slovensku na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE viac ako 2,09 mil. používateľov. Až 78% z nich tvorili bytoví („nefiremní“) zákazníci.  

Za toto obdobie používatelia prostredníctvom LTE preniesli cca 9.400 TB dát, z toho bytoví zákazníci cca 6.600 TB dát. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).V štatistike je zahrnutá len technológia LTE. Technológie GSM/GPRS a technológie tretej generácie (3G) sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni používatelia. Používatelia s obmedzeným prístupom k internetu alebo len s emailovými službami nie sú zahrnutí.  

V prvom polroku 2017 bolo na Slovensku evidovaných takmer 4 milióny SIM kariet (spolu 3G a 4G – LTE), ktoré sa aktívne používali na širokopásmový prístup k internetu. Z uvedeného počtu cca 3,1 mil. aktívne používali bytoví zákazníci.  

Technológiu LTE na Slovensku využíva niekoľko ďalších spoločností v pevných sieťach na nomádsky prístup, pri ktorom sa umiestnenie koncového zariadenia môže meniť, ale počas používania má koncové zariadenie stále (fixné) umiestnenie.  

EU: Ženy trpia kvôli klimatickým zmenám viac ako muži.

Európska únia a jej členské štáty sa musia začať seriózne zaoberať presídľovaním ľudí v dôsledku klimatických zmien a pracovať na klimatickej agende, ktorá bude brať do úvahy požiadavky oboch pohlaví. 

Tento problém je obzvlášť viditeľný v menej rozvinutých krajinách a to vo viacerých ohľadoch:
- V oblastiach bez tečúcej vody sú to práve ženy a dievčatá, kto chodí po vodu. Keď udrú suchá, tak musia chodiť s vedrami oveľa ďalej. Stojí ich to nielen viac fyzickej námahy, ale dievčatá tak prichádzajú o čas, ktorý by radšej mohli venovať učeniu sa.
- Pri náraste teplôt alebo pri záplavách vzrastá aj riziko infekcií. A keďže o chorých sa starajú prevažne ženy, nielenže tak majú viac práce, ale hrozí im, že aj ony sa nakazia. Takisto sa starajú o zranených počas prírodných pohrôm. K ich nevýhodám sa dá pripísať aj to, keď nevedia plávať, alebo nosia sebe tradičný odev, v ktorom s nedá poriadne hýbať. A tehotné ženy sú ohrozené ešte viac.
- Extrémne počasie niekedy ľudí núti sťahovať sa do iných oblastí. Veľakrát však odchádzajú len muži, zatiaľ čo ženy ostávajú doma. Nemajú však rovnaké práva a nemôžu disponovať majetkom tak ako ich manželia. A keď sa už predsa len vydajú na cestu, stretávajú sa so sexuálnym násilím a nevyhovujúcimi hygienickými podmienkami. Obzvlášť zraniteľné sú tehotné ženy a matky malých detí.

Výbor Európskeho parlamentu pre práva žien prijal správu o klimatickej a rodovej spravodlivosti, kde od inštitúcií EÚ žiada, aby pri vytváraní nových politík pamätali aj na rovnosť medzi mužmi a ženami. Uvádza sa tu, že rovnosť pohlaví je katalyzátorom udržateľného rozvoja a že ženy by mali byť plne zapojené do rozhodovania v týchto oblastiach. 

Upozorňujeme: Nebezpečné krémy

Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém EÚ pre nepotravinárske výrobky) nahlásili kontrolné orgány v Litve a v Nemecku ďalšie zdravie ohrozujúce výrobky. Vyskytovať sa  môžu aj na Slovensku. 

V kréme  ROSKOŠNOJE PITANIJE „Argan i Mindal“ značky BİTЭКС® (výrobná dávka: No. 1041, čiarový kód: 4 81015 3020062, výrobca: Belarus) ako aj v kréme 24 H AQUA BOOSTER 03 Medium značky MARBERT (výrobná dávka: No. 140099, čiarový kód: 4 08540 4510313400výrobca: Marbert Cosmetics GmbH, Dusseldorf, Germany) sa nachádza nepovolená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone. Tie sa môžu používať len do zmývateľných výrobkov. Výrobky tak môžu spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb. Krém 24 H AQUA BOOSTER 03 Medium obsahuje aj ďalšiu zakázanú látku – isobutylparaben.

Rovnako zakázaný hydrochinón bol zistený v kréme Fade Cream značky Ultra Glow (výrobná dávka: 1AL7, výrobca: Keystone Laboratoires, TN 38101-2026, Memphis, United States). Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie. 

utorok 12. decembra 2017

Aktuálne: Elektronické diaľničné známky pre rok 2018

Zakúpiť si elektronickú diaľničnú známku na rok 2018 bude možné od 15. decembra 2017  opäť viacerými spôsobmi.  

A to, buď prostredníctvom internetového portálu eznamka.sk, cez mobilnú aplikáciu "eznamka", ako aj priamo na obchodných miestach najmä čerpacích staniciach) či diaľničných hraničných priechodoch. Predajné miesta budú označené logom "eznamka", ich zoznam je zverejnený na spomínanej internetovej stránke. Typy elektronických diaľničných známok ako aj ich cena ostávajú nezmenené:
- diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára 2018 (alebo odo dňa jej úhrady počas roku 2018) do 31. januára 2019 (50 EUR),
- diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou (14 EUR),
- diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou (10 EUR).

Diaľničná známka musí byť uhradená pre vozidlo a v prípade jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť je nad 3,5 tony, aj pre prípojné vozidlo. V prípade dvojstopovej jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony úhrada diaľničnej známky pre prípojné vozidlo nie je potrebná. Pri kúpe diaľničnej známky sa odporúča poriadne si skontrolovať správnosť zadaného EČV, ako aj všetkých ostatných údajov. Správnosť EČV je možné skontrolovať aj na doklade o úhrade (elektronickom alebo papierovom). Dôležité je tiež nepomýliť si druh diaľničnej známky podľa toho, či ide o známku na vozidlo alebo na prípojné vozidlo.

Držitelia parkovacích preukazov ZŤP môžu využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest bezplatne aj v roku 2018. Existujúce registrácie vozidiel oslobodených od úhrady zostávajú v platnosti a o ich registráciu netreba žiadať opätovne, pokiaľ náležitosti ich žiadosti o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky zostali nezmenené počas trvania oslobodenia. V prípade akejkoľvek zmeny je potrebné podať novú žiadosť o oslobodenie prostredníctvom portálu eznamka.sk, resp. na vybraných obchodných miestach v krajských mestách SR. Ich zoznam je uvedený na uvedenej webovej stránke. 

e-Call: Testovanie zariadení

Všetky nové modely osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel vyrobené od apríla 2018 budú mať povinne zabudovaný systém tiesňového volania e-Call. 

Na správne fungovanie systému je potrebné, aby samotná technická realizácia e-Call zariadení jednotlivých automobiliek zodpovedala všetkým technickým požiadavkám. Na európskej úrovni momentálne prebieha testovanie eCall riešení jednotlivých výrobcov a Európska únia vydala aj príslušné usmernenia pre centrá typového schvaľovania. Výrobcovia zasielajú svoje výrobky do laboratórií Spoločného výskumného centra EÚ (Joint research centre) v talianskej Ispre, kde vedeckí pracovníci testujú a overujú súlad týchto riešení s potrebnými požiadavkami.

V prípade dopravnej nehody systém e-Call automaticky zavolá na číslo 112, oznámi miesto nehody záchrannej službe (lokalizácia prebehne pomocou satelitného systému Galileo), a to aj vtedy, ak je vodič v bezvedomí, alebo nie je schopný uskutočniť hovor. Systém eCall sa totiž aktivuje automaticky, keď senzory vo vozidle zaregistrujú vážnu zrážku. Odhaduje sa, že vďaka e-Call sa podarí zachrániť až 2.500 životov ročne a až o 50% by sa skrátil reakčný  čas záchranných služieb. V minulom roku prišlo na európskych cestách o život 25.500 ľudí a ďalších 135.000 bolo vážne zranených. Okrem prínosov pre bezpečnosť cestnej premávky systém výrazne ovplyvní aj na zníženie zápch spôsobených dopravnými nehodami, ako aj zníženie sekundárnych nehôd spôsobených nezabezpečenými miestami nehôd.

e-Shopy: Pred Vianocami vyšší rast než minulý rok

Dve tretiny zástupcov e-shopov na Slovensku očakávajú, že ich obrat sa v predvianočnom období zvýši do 20%. Polovica zároveň odhaduje, že nárast obratu počas tejto vianočnej sezóny oproti minulému roku bude medzi 16 – 30%.  

Podľa prieskumu, ktorý zrealizovali KPMG a ui42 formou on-line dotazníka, viac ako dve pätiny respondentov považujú za najväčšiu konkurenčnú výhodu širší sortiment. Jedna štvrtina opýtaných zas považuje za svoju prednosť efektívny marketing. Na prilákanie širšej zákazníckej základne 42% e-shopov investovalo za rok 2017 najviac prostriedkov do marketingu a propagácie. Napriek obhájenej prvej priečke medzi investíciami to znamená pokles o 12% oproti minulému roku. Tretina opýtaných zainvestovala do dizajnu a funkcionality svojho on-line obchodu, čo je výsledok na rovnakej úrovni ako v roku 2016.

Slovenské e-shopy za posledný rok najviac vylepšili marketing. Myslí si to rovná polovica opýtaných v prieskume. Štvrtina považuje za najväčšie zlepšenie oblasť „user experience“ – teda užívateľský zážitok, ktorý sa v dnešnom svete on-line marketingu spája najmä s dizajnom webov. Takmer tri pätiny zástupcov slovenských e-shopov hľadajú inšpirácie a relevantné informácie pre biznis v online článkoch, na sociálnych sieťach alebo na blogoch. Štvrtina naopak uprednostňuje školenia a semináre.

Aj keď sa môže zdať, že e-shopy sú dnes v kurze a ľudia si ich preto zakladajú ako ďalší zdroj príjmu, podľa výsledkov aktuálneho prieskumu to nie je pravda. Dve tretiny opýtaných potvrdili, že e-shop, ktorý spravujú, je aktuálne jediný zdroj ich príjmu. Zvyšná tretina respondentov sa popri e-shope venuje aj inému podnikaniu. Podľa prieskumu slovenské e-shopy vznikali v poslednom období najmä z dôvodu zaplniť miesto na trhu a urobiť tradičný model e-shopu inak. Túto možnosť si zhodne zvolilo viac ako 40% respondentov. Odsunuli tak na tretie miesto top motiváciu z roku 2016, ktorou bola túžba majiteľov mať vlastné podnikanie.

Upozorňujeme: Lactalis sťahuje výrobky kvôli salmonele

Francúzske úrady nariadili stiahnuť milióny výrobkov Lactalis pre obavy z kontaminácie baktériami salmonely. Dôvodom je ochorenie 26 dojčiat od 1. decembra 2017.

Podľa zoznamu, ktorý zverejnilo na internetovej stránke francúzske ministerstvo zdravotníctva, musí výrobca stiahnuť takmer 7.000 ton produktov vo viacerých krajinách sveta, vrátane Británie a Grécka v Európe, Maroka a Sudánu v Afrike, Peru v Južnej Amerike a Pakistanu, Bangladéša a Číny v Ázii. Preventívne sťahovanie produktov z trhu sa týka niekoľkých miliónov položiek vyrobených od polovice februára. Doterajších 26 prípadov infekcie bolo spojených s produktmi Picot SL, Pepti Junior 1, Milumel Bio 1 a Picot Riz. Zdrojom nákazy mohla byť v máji sušiareň jedného zo závodov na západe Francúzska. Spoločnosť už pristúpila k dezinfekcii a vyčisteniu tohto podozrivého ohniska.

Aféra v súvislosti s produktmi Lactalis vypukla začiatkom tohto mesiaca po tom, ako bola 20 dojčatám mladším ako šesť mesiacov diagnostikovaná infekcia salmonelou. Spoločnosť vtedy nariadila prvé stiahnutie produktov z trhu a po nových prípadoch infekcií ho na žiadosť francúzskych úradov rozšírila na ďalšie výrobky.  

pondelok 11. decembra 2017

Radíme: Zmluva s operátorom

Blížia sa sviatky a ak aj vám končí zmluvná viazanosť u telekomunikačného operátora, máme pre vás užitočné rady.     

Na Slovensku v súčasnosti poskytuje pevné pripojenie k internetu až cca 800 operátorov, z ktorých väčšina pôsobí len lokálne alebo regionálne. Dostupné ponuky pevného internetového pripojenia pre domácnosť si môžete bezplatne vyhľadať na stránke porovnavacinternetu.sk. Je tu tiež možnosť ponuky porovnávať. V prípade mobilného pripojenia môžu byť užitočné skúsenosti používateľov vo forme výsledkov meraní. Tie sú voľne dostupné na stránke meracinternetu.sk, kde si na mape Slovenska vyhľadáte lokality, o ktoré sa zaujímate: okolie svojho bydliska, práce alebo školy, víkendovej chaty či na cestách k nim. Informácie sú k dispozícii aj ako krátke video na YouTube.

Ak sa rozhodnete využiť niektorú z ponúk, dôkladne sa oboznámte so všetkými  podmienkami. Rozhodne nestačia iba informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré získate rozhovorom so známymi či s predajcami služieb. Nemusia byť úplné! Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje, že operátor môže vydať všeobecné podmienky a cenník, ktoré sú súčasťou zmluvy. Na Slovensku pôsobí viac ako 1100 telekomunikačných operátorov. Obvykle ponúkajú výmenou za zmluvnú viazanosť rôzne benefity. Dôležité je premyslieť si, či je výhodné získať ponúkaný benefit za cenu zmluvnej viazanosti a podmienok s ňou spojených. Nemenej dôležité je uvážiť výhody aj nevýhody riešenia sporov pomocou rozhodcovského súdu. Prípadné nejasnosti je potrebné vysvetliť si pred uzavretím zmluvy. Neskoršie tvrdenia používateľa služby, že o niečom nevedel, alebo s niečím nesúhlasil, operátor zrejme nebude brať do úvahy, lebo ak by vyslovil nesúhlas s podmienkami zmluvy, tak operátor by zrejme využil svoje zákonné právo neuzavrieť s ním zmluvu.

Podpisom zmluvy zmluvné strany písomne deklarujú, že sú oboznámené s podmienkami, porozumeli im a že s nimi súhlasia. 

EU: Prísnejšie pravidlá pre bezpečnejšie a ekologickejšie automobily

Európsky parlament, Rada a Komisia dosiahli politickú dohodu s cieľom významne zvýšiť úroveň kvality a nezávislosti typového schvaľovania a testovania vozidiel, sprísniť kontroly automobilov, ktoré sú už na trhu EÚ a posilniť celkový systém európskeho dohľadu. 

Hlavnými prvkami nových pravidiel sú: 
1. Zvýšenie úrovne kvality a nezávislosti typového schvaľovania a testovania automobilov pred ich uvedením na trh: Technické služby budú na základe prísnych výkonnostných kritérií podliehať pravidelnej a nezávislej kontrole, aby mohli získať a udržať si oprávnenie členského štátu na testovanie a kontrolu nových modelov automobilov. Ak budú odhalené nejaké nedostatky, Komisia a ostatné členské štáty budú mať možnosť toto oprávnenie napadnúť.
Vnútroštátne schvaľovacie úrady budú predmetom kontrol zo strany Komisie, aby sa zabezpečilo dôsledné vykonávanie a presadzovanie príslušných pravidiel v celej EÚ.
Návrh Komisie upraviť systém odmeňovania, aby nedochádzalo k tomu, že technické služby sú platené priamo výrobcami, nebol schválený.

2. Zvýšenie počtu kontrol automobilov, ktoré už sú na trhu EÚ: Zatiaľ čo sú súčasné právne predpisy v oblasti typového schvaľovania zamerané najmä na kontroly ex ante súvisiace s prototypmi z výrobnej linky, členské štáty budú musieť v budúcnosti vykonávať pravidelné kontroly na mieste týkajúce sa vozidiel, ktoré už sú na ich trhu a výsledky týchto kontrol zverejňovať. Všetky členské štáty budú mať teraz možnosť ihneď prijať ochranné opatrenia proti nevyhovujúcim vozidlám na svojom území bez toho, aby museli čakať, kým tak urobí príslušný orgán, ktorý udelil typové schválenie, ako je tomu v súčasnosti.

3. Európsky dohľad: Komisia bude v budúcnosti vykonávať kontroly trhu nezávisle od členských štátov a bude mať možnosť iniciovať stiahnutie automobilov z obehu v rámci celej EÚ. Bude mať právomoc napadnúť oprávnenie technických služieb a ukladať administratívne sankcie pre výrobcov alebo technické služby až do výšky 30-000 EUR za nevyhovujúci automobil. Komisia bude viesť nové fórum na presadzovanie predpisov, aby sa zabezpečil jednotnejší výklad príslušných právnych predpisov EÚ, úplná transparentnosť, pokiaľ ide o prípady nesúladu, a lepšie a koordinovanejšie činnosti dohľadu nad trhom zo strany členských štátov.

V novom nariadení sa zachováva súčasný zákaz rušiacich zariadení, na ktorý vnútroštátne orgány majú aj naďalej povinnosť dozerať a presadzovať ho, pričom ide ešte ďalej. V budúcnosti budú výrobcovia musieť poskytnúť prístup k softvérovým protokolom vozidla. Toto opatrenie ide ruka v ruke s balíkom týkajúcim sa skutočných emisií, vďaka ktorému bude veľmi ťažké obchádzať emisné požiadavky a ktorý zahŕňa povinnosť výrobcov zverejňovať svoje stratégie znižovania emisií, tak ako je to v prípade USA.

Nariadenie o typovom schvaľovaní dopĺňa niektoré ďalšie dôležité iniciatívy Komisie za ekologickú mobilitu, akými sú nové a zdokonalené emisné skúšky vozidiel, ktoré sa stali povinné 1. septembra 2017 a návrhy nových cieľov emisií CO2 s cieľom pomôcť urýchliť prechod na vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami. Nariadenie bude priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch a bude povinné od 1. septembra 2020. 

EU: Hospodárska a menová únia

Európska komisia predložila akčný plán a návrhy na nadchádzajúcich 18 mesiacov s cieľom posilniť jednotnosť, účinnosť a demokratickú zodpovednosť hospodárskej a menovej únie v Európe do roku 2025. 

Prehĺbenie hospodárskej a menovej únie má viesť k väčšej zamestnanosti, vyššiemu rastu, väčším investíciám, väčšej sociálnej spravodlivosti a makroekonomickej stabilite. Predložený balík opatrení nie je prvým ani posledným krokom v procese dobudovávania hospodárskej a menovej únie v Európe. Všetky doteraz podniknuté reformy viedla snaha o zlúčenie solidarity a zodpovednosti na všetkých úrovniach. Toto úsilie je aj ústrednou prioritou najnovšieho balíka.

Štyri hlavné iniciatívy:
Návrh na zriadenie Európskeho menového fondu (EMF) – vychádzal by z modelu Európskeho mechanizmu stability.
Návrh na začlenenie podstaty Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe do právneho rámca únie.
Oznámenie o nových rozpočtových nástrojoch pre stabilnú eurozónu v rámci únie.
Oznámenie, v ktorom sa objasňujú možné funkcie európskeho ministra hospodárstva a financií – mohol by pôsobiť ako podpredseda Európskej komisie a predseda Euroskupiny, čo umožňujú platné zmluvy EÚ.

Pri tejto príležitosti bol zverejnený aj prieskum Eurobarometer o podpore spoločnej meny euro. Podľa neho 67% Slovákov súhlasí, že euro je pre našu krajinu dobrá vec, pre EÚ je euro dobrá vec podľa 79% respondentov. Vďaka euru sa cíti 23% opýtaných Slovákov ako väčší Európan. 

e-Inteligencia: Pomoc pri chorobách

Nová služba vyhodnotí zadané zdravotné príznaky a podľa ich naliehavosti a závažnosti odporučí ďalší postup. Zároveň zobrazí prehľad pravdepodobných diagnóz, ktoré môžu s ťažkosťami súvisieť a ponúkne tiež možnosť telefonickej konzultácie s lekárom.  

Po ukončení testovacej prevádzky novej služby získa poistenec Dôvery kdekoľvek a kedykoľvek rýchlu a dôveryhodnú radu. Služba bude dostupná na webe aj v mobilnej aplikácii. Slovenskú verziu samodiagnostického nástroja už vyskúšalo približne 70 slovenských lekárov z rôznych lekárskych odborností. Obsahuje vyše 600 bežných diagnóz a dokáže vyhodnotiť viac ako 1.300 symptómov. Unikátnosť aplikácie spočíva v jej schopnosti zdokonaľovať sa prostredníctvom postupného zberu dát od pacientov, ktoré dopĺňa k najčerstvejším medicínskym informáciám.

Poisťovňa plánuje služby na báze umelej inteligencie postupne rozširovať. Pri prvom testovaní záujem o novinku prejavili hlavne ženy, prevažovala veková skupina 20 až 30-ročných. Výsledky sú podobné ako v iných krajinách, kde Infermedica už túto službu uviedla (USA, India, Veľká Britácia, Nemecko, Poľsko). Nástroj sa teší obľube u mladých ľudí vo veku do 30 rokov, celkove ju použilo približne tri milióny ľudí. Z hľadiska rizikových faktorov používatelia najčastejšie udávali hypertenziu, fajčenie a vysoký cholesterol. K TOP predbežným diagnózam, ktoré samodiagnostický nástroj identifikoval, patrili tenzné bolesti hlavy, migréna, syndróm dráždivého čreva, degeneratívne ochorenie platničky krížovej a driekovej chrbtice.