piatok 24. júna 2022

EU: Nelegálny trh s cigaretami

Vlády prišli o 10,4 miliardy eur, ktoré mohli použiť na podporu ľudí v ťažkých časoch poznačených rekordnou infláciou. Výročná štúdia KPMG pre Philip Morris International Inc. (PMI) zistila, že celková odhadovaná spotreba nelegálnych cigariet v Európskej únii sa minulý rok zvýšila o 3,9 % na 35,5 miliardy kusov a dosiahla tak podiel 8,1 % z celkovej spotreby.

Podľa zistení KPMG bol nárast spotreby nelegálnych výrobkov v EÚ do značnej miery spôsobený odhadovaným 33-percentným nárastom spotreby falšovaných výrobkov vo Francúzsku. Celkovo zostáva Francúzsko najväčším trhom s nelegálnymi cigaretami v EÚ. Ich podiel na celkovej spotrebe tam dosiahol 29 %, čo je výrazný nárast oproti 13 % v roku 2017. Samotné Francúzsko pritom skoncentrovalo až 64,7 % celkovej spotreby falšovaných cigariet v EÚ. Naopak zhruba polovica členských štátov, 16 z 27, zaznamenala v roku 2021 pokles alebo stabilnú spotrebu nelegálnych cigariet. Medzi týmito krajinami zaznamenalo jeden z najväčších poklesov Poľsko, kde sa podarilo podiel nelegálnej spotreby znížiť o 3,7 percentuálneho bodu.

Štúdia zároveň ukazuje, že v dôsledku pokračujúcich obmedzení v súvislosti s pandémiou COVID-19 došlo k posilneniu kriminálnych aktivít v oblasti falšovaných cigariet priamo vo vnútri EÚ. Podľa zistení KPMG sa nelegálne výrobné závody čoraz viac presúvajú na západ Európy, aby sa priblížili ku koncovým trhom s najvyššími cenami. Pokiaľ by sa objem cigariet identifikovaných v štúdii predal legálne, vlády by na daniach vybrali o 10,4 miliardy eur viac. Tieto peniaze však namiesto do verejných rozpočtov prúdia do rúk organizovaného zločinu. 


EU: Ambiciózne emisné ciele

Systém obchodovania s emisiami by sa mal podľa europoslancov zreformovať a rozšíriť, aby stimuloval priemyselné odvetvia znižovať emisie a investície do nízkouhlíkových technológií. Európsky parlament prijal svoju pozíciu k revízii systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS). Poslanci sú presvedčení, že ETS je jadrom európskej klimatickej politiky a viedol k významnému zníženiu emisií, keďže cena emisií skleníkových plynov je stimulom pre hospodárske subjekty, aby znižovali svoje emisie a investovali do nízkouhlíkových technológií.

Parlament chce zvýšiť celkovú ambíciu Európskej komisie a ešte výraznejšie znížiť emisie v rámci ETS sektorov. Cieľ preto posunul zo 61 % na 63 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005. To sa má dosiahnuť ďalším jednorazovým znížením množstva kvót v obehu v celej Európskej únii v kombinácii s postupným zvýšením ročnej redukcie kvót do konca roka 2025 na 4,4 %, od roku 2026 na 4,5 % a od roku 2029 na 4,6 %. Zároveň chce zaviesť systém bonus-malus s cieľom stimulovať subjekty s najlepšími výsledkami a inovácie tak, že najúčinnejšie zariadenia v odvetví získajú dodatočné bezodplatné kvóty. Tí, ktorí nezrealizujú odporúčania energetických auditov alebo certifikovaných energetických systémov, alebo nezavedú plán dekarbonizácie pre svoje zariadenia  prídu o časť či dokonca o všetky svoje bezplatné kvóty.

ETS by sa mal rozšíriť aj na námornú dopravu. Poslanci chcú od roku 2024 pokryť 100 % emisií z vnútroeurópskych trás a medzi rokmi 2024 a 2026 50 % emisií z mimoeurópskych trás z EÚ a do EÚ. Od roku 2027 by sa emisie zo všetkých jázd mali pokryť na 100 % s možnými výnimkami pre krajiny mimo EÚ, v prípade ktorých by sa pokrytie za určitých podmienok mohlo znížiť na 50 %. Žiadajú tiež zahrnutie aj iných emisií skleníkových plynov ako CO2, napríklad oxidov dusíka. Až 75 % príjmov z obchodovania s námornými kvótami formou aukcie sa vloží do Fondu pre oceány na podporu prechodu na energeticky efektívny a voči zmene klímy odolný námorný sektor EÚ. Parlament chce tiež zahrnúť spaľovanie komunálneho odpadu do systému ETS od roku 2026.

Bezodplatné kvóty v rámci ETS sektorov, na ktoré sa vzťahuje mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciacj (CBAM) by sa mali postupne od roku 2027 rušiť a do roku 2032 by mali úplne zaniknúť. Parlament chce, aby bol mechanizmus do tohto roka už v plnej prevádzke, pričom je to o tri roky skôr, ako navrhovala Európska komisia. Bezplatné kvóty by sa mali znížiť na 93 % v roku 2027, 84 % v roku 2028, 69 % v roku 2029, 50 % v roku 2030, 25 % v roku 2031 a 0 % v roku 2032.

Samostatný nový systém obchodovania s emisiami pre distribúciu pohonných hmôt pre komerčnú cestnú dopravu a budovy sa zriadi od 1. januára 2024 – o rok skôr, ako navrhla Európska komisia. S cieľom zabrániť, aby občania museli znášať dodatočné náklady na energie, by obytné budovy a súkromná doprava nemali byť zahrnuté do nového systému ETS pred rokom 2029. To je zároveň jediný bod, ktorý ešte musí byť dôkladne posúdený Európskou komisiou a upravený v novom legislatívnom návrhu, ktorý schváli Rada ministrov a Parlament. Poslanci tiež navrhujú zaviesť cenový strop vo výške 50 EUR, aby sa v prípade, že priemerná cena kvót v ETS II prekročí tento strop pred rokom 2030, uvoľnilo 10 miliónov kvót z trhovej stabilizačnej rezervy. Príjmy z obchodovania formou aukcie so 150 miliónmi kvót v rámci ETS II sa sprístupnia pre Sociálny klimatický fond na pomoc nízkopríjmovým rodinám.

ETS bude vytvárať príjmy, ktoré sa použijú na podporu zelenej transformácie prostredníctvom rozvoja technológií prispievajúcich k úsporám energie a zdrojov a k znižovaniu znečistenia. Parlament chce, aby sa presne vymedzený podiel príjmov z aukcií v rámci ETS použil ako vlastný zdroj a všeobecný príjem do rozpočtu EÚ. EÚ aj členské štáty musia vynaložiť všetky svoje príjmy z ETS (I + II) na opatrenia v oblasti ochrany klímy alebo na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pracovníkov, ktorých uplatnenie by negatívne ovplyvnila zelená transformácia.

Parlament podporuje návrh Modernizačného fondu na zlepšenie energetickej efektívnosti a modernizáciu energetických systémov v menej bohatých členských štátoch. Z fondu by sa mohli financovať aj cezhraničné projekty so zapojením pohraničných regiónov s nízkym rastom, ktoré by inak neboli oprávnené na financovanie. Parlament tiež trvá na tom, že oprávnené čerpať tieto finančné prostriedky by mali byť len členské štáty, ktoré prijali právne záväzné ciele na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a opatrenia na postupné ukončenie používania všetkých fosílnych palív. Prístup k fondu by mal byť okrem toho podmienený aj dodržiavaním zásad právneho štátu. Výrazne navýšil veľkosť Inovačného fondu (ktorý bude premenovaný na Klimatický investičný fond) podporujúci inovácie v oblasti technológií, ktoré významne prispievajú k dekarbonizácii ETS sektorov.

Zelená domácnostiam: Aj na elektromobily, skútre či elektrinu

Z dodatočne vyčlenených finančných prostriedkov 30 mil. eur je v národnom projekte Zelená domácnostiam stále voľných 23 mil. eur.  Aktuálny dopyt po riešeniach využívajúcich obnoviteľné zdroje energií vysoko prevyšujú inštalačné aj dodávateľské možnosti, a to v rámci celej Európskej únie. Pomoc v energetickej kríze však nemusia predstavovať iba zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

V rámci reštartu národného projektu Zelená domácnostiam SIEA v júni 2022 navýšila rozpočet z pôvodných 15 miliónov eur na celkovú sumu 45 miliónov eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Využili sa pritom prostriedky z otvorených výziev Európskych štrukturálnych a investičných fondov, kde bol nízky záujem zo strany žiadateľov. Reagovalo sa tak na aktuálnu situáciu, kedy záujem domácností o príspevky na tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory a fotovoltické panely výrazne rastie, čo potvrdilo rekordne rýchle vyčerpanie alokovaných prostriedkov v rámci májovej výzvy. Ak sa reštart projektu a nový systém osvedčia, využije sa aj v budúcom období, kedy je na tento účel plánovaných ďalších viac ako 100 miliónov eur z Programu Slovensko.

Ďalšie navýšenie finančných prostriedkov by však teraz značne zvýšilo riziko nedočerpania alokácie projektu, a to z dôvodu horšej dostupnosti zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ale aj kapacity zhotoviteľov, ktorí zabezpečujú inštaláciu zariadení. Riešenie vidí SIEA vo vytváraní stabilného podnikateľského prostredia, ktoré umožní postupné zvyšovanie ich kapacít, nie v zaplavení trhu poukážkami, ktoré si domácnosti nebudú mať u koho uplatniť. V súvislosti so situáciou rezort hospodárstva rovnako uvíta rokovanie zo strany Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s Európskou komisiou o uvoľnení podmienok štrukturálnych fondov na umožnenie kompenzácií vysokých cien energií. Zároveň sa analyzujú ďalšie možnosti zamerania podpory, napríklad na nákup elektromobilov a skútrov.

Invalidita: Najčastejšie z chorôb

Na Slovensku je v súčasnosti vyše 225-tisíc poberateľov invalidného dôchodku. Nárok na tento druh dôchodku má každý zamestnanec či podnikateľ, ktorému bola uznaná invalidita a odpracoval stanovený počet rokov obdobia dôchodkového poistenia. Najčastejšou príčinou invalidity sú všetky civilizačné ochorenia – onkologické, srdcovocievne, metabolické ako diabetes, či choroby pohybového aparátu. Vo vyššej miere sa začínajú objavovať už aj psychické ochorenia. Úrazy sú prekvapivo zriedkavejšie.

Invalidita je zároveň spojená s doživotným poklesom príjmu a väčšina ľudí je odkázaná na podporu štátu. Priemerná výška invalidného dôchodku na Slovensku je však iba 415 eur. Kompenzovať finančný výpadok spojený so vznikom invalidity pomôže životné poistenie. Odporúča sa pritom zohľadniť, či kryje invaliditu komplexne – nielen z dôvodu úrazu, ale aj choroby. Pri poistení invalidity majú poisťovne obvykle čakaciu lehotu, ktorá sa pohybuje od 12 do 24 mesiacov. Ak sa teda u poisteného vyskytne invalidita v priebehu dvoch rokov od uzatvorenia poistenia, nemá nárok na poistné plnenie.

Pri nároku na poistné plnenie sa poisťovňa riadi rozhodnutím o invalidite, ktoré vydáva posudkový lekár. Invalidita musí byť priznaná rozhodnutím Sociálnej poisťovne, kedy pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presahuje 70 % v porovnaní so zdravou osobou. KOMUNÁLNA poisťovňa radí, aby pripoistenie invalidity chorobou alebo úrazom dopĺňalo aj poistenie smrti, trvalých následkov úrazu či kritických alebo onkologických ochorení a dohodnúť si percentuálne zľavy z poistenia.

štvrtok 23. júna 2022

Radíme: Zdravé kúpanie

Skôr než vyrazíte k vode alebo na kúpalisko, odporúčame vopred si skontrolovať stav vybranej prírodnej vodnej plochy či umelého kúpaliska. Pravidelné týždenné aktualizácie zistíte na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva uvzsr.sk. Pri vodnej ploche a na kúpaliskách je nevyhnutné dodržiavať niekoľko preventívnych zásad, ktoré pomáhajú chrániť zdravie kúpajúcich sa.

Všeobecné zásady pri kúpaní
 • Kúpanie a pobyt na kúpaliskách je ideálny pre zdravých jedincov. 
 • Navštevujete oficiálne prevádzkované kúpaliská a vodné plochy, ktorých kvalita je monitorovaná orgánmi verejného zdravotníctva; pred ich návštevou sa informujte o ich aktuálnom stave.
 • Nenechávajte deti bez dozoru dospelej osoby.
 • Dodržiavajte zásady správania sa na kúpaliskách, pokyny prevádzkovateľov i výstražné upozornenia v blízkosti prírodných vodných plôch.
 • Všímajte si okolie, vrátane výskytu príznakov ochorenia u ostatných návštevníkov, držte si odstup od ľudí s príznakmi respiračného ochorenia alebo s podozrivou vyrážkou na tele.
 • Po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte, vyperte plavky a prezlečte sa do suchého oblečenia.
Zásady kúpania sa na prírodných vodných plochách
 • Nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody.
 • Do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plavci a ani tí nikdy nie jednotlivo, nepreceňujte svoje schopnosti a sily.
 • Vstupujte do vody postupne, vyhýbajte sa prudkému ochladeniu organizmu.
 • Nevstupujte do vody, ktorá na základe senzorických vlastností (farba, zákal, priehľadnosť, zápach) pôsobí odpudivo.
 • Nevstupujte do zelenej vody s premnoženými riasami a sinicami a nedovoľte ani deťom či zvieratám hrať sa s vysušeným vodným kvetom, ktorý vzniká po poklese hladín v zátokách a na brehu vodných plôch.
 • Nevstupujte do vody, v ktorej je nahromadený odpad.
 • Nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky alebo iné zvieratá.
Zásady kúpania sa na umelých kúpaliskách
 • Pred každým vstupom do vody sa osprchujte a prejdite brodiskom
 • Pred vstupom do bazéna si všimnite farbu vody, zákal či zápach, respektíve plávajúce nečistoty na hladine.
 • Nekúpte sa vo vode, ak páchne po moči alebo výrazne po chlóre, ak sú na stenách bazéna slizovité povlaky, alebo ak sú steny a dno bazéna poškodené.
 • Nevstupujte do bazéna, pokiaľ viete, že máte prenosné ochorenie.
 • Používajte WC a dodržiavajte zásady osobnej hygieny.
 • Rešpektujte výstražné označenia pri bazéne.
 • Neskáčte do vody tam, kde je to zakázané, môžete ublížiť nielen sebe, ale aj iným ľuďom.
Vodou vo verejných bazénoch sa najčastejšie šíria pôvodcovia črevných nákaz, ktoré vyvolávajú hnačky najmä u detí, tiež vírusové ochorenia ako zápaly očných spojoviek či vírusový zápal pečene typu A. Možno sa nakaziť aj parazitárnymi červami (mrľa ľudská, škrkavka detská). Deti a dospelí sú na umelých kúpaliskách vystavení aj pôsobeniu mikroskopických húb, plesní a kvasiniek, ktoré vyvolávajú povrchové ochorenia kože, nechtov, vlasov a slizníc a prejavujú sa úporným svrbením. Ide najmä o rôzne typy dermatitíd, urologické aj gynekologické infekcie. Voda, napríklad na prírodných vodných plochách, môže byť tiež kontaminovaná aj výlučkami hlodavcov a psov. Na ľudí sa môžu preniesť leptospiry. Tie vyvolávajú ochorenie, ktoré sa prejavuje podobne ako pri chrípke, alebo prebieha s príznakmi ochorení centrálnej nervovej sústavy (zápal mozgu a mozgových blán), s postihnutím pečene a obličiek. Mikrobiologická kontaminácia môže spôsobiť po prehltnutí vody žalúdočné a črevné problémy, u detí hnačky. Podľa odborníkov môže dôkladné osprchovanie znížiť riziko kontaminácie až desaťnásobne. 
EU: Obnova prírody a menej pesticídov

Európska komisia prijala priekopnícke návrhy na obnovu poškodených ekosystémov a na ozdravenie prírody v celej Európe, od poľnohospodárskej pôdy a morí až po lesy a mestské prostredie. Navrhuje tiež do roku 2030 o 50 % znížiť používanie chemických pesticídov. Legislatívne návrhy nadväzujúce na stratégiu biodiverzity a stratégiu Z farmy na stôl majú pomôcť zaistiť odolnosť a zabezpečenie dodávky potravín nielen v Európskej únii, ale na celom svete.

Návrh právneho predpisu o obnove prírody je kľúčovým krokom, ako zamedziť kolapsu ekosystémov a predísť najhorším vplyvom zmeny klímy a straty biodiverzity. Obnova mokradí EÚ, riek, lesov, trávnych porastov, morských ekosystémov, mestského prostredia a druhov, ktoré v nich žijú, je dôležitou a nákladovo efektívnou investíciou: do našej potravinovej bezpečnosti, odolnosti proti zmene klímy, zdravia a dobrých životných podmienok. Rovnako nové pravidlá týkajúce sa chemických pesticídov znížia environmentálnu stopu potravinového systému EÚ, ochránia zdravie a dobré životné podmienky občanov a poľnohospodárskych pracovníkov a pomôžu zmierniť hospodárske straty, ktoré v dôsledku zhoršujúceho sa zdravia pôdy a straty opeľovačov spôsobenej pesticídmi znášame už teraz.

Medzi navrhované ciele patria:
 • zvrátenie úbytku populácií opeľovačov do roku 2030 a zvyšovanie ich počtu od uvedeného roka,
 • žiadna čistá strata zelených mestských plôch do roku 2030, 5 % nárast do roku 2050, minimálne 10 % pokrytie korunami stromov v každom európskom veľkomeste, meste a na predmestí a čistý zisk zelenej plochy, ktorá je integrovaná do budov a infraštruktúry,
 • celkový nárast biodiverzity v poľnohospodárskych ekosystémoch a pozitívny trend v prípade lúčnych motýľov, vtáctva žijúceho na poľnohospodárskej pôde, organického uhlíka v minerálnych vrstvách ornej pôdy a krajinných prvkov s vysokou rozmanitosťou na poľnohospodárskej pôde,
 • obnova a opätovné zavlažovanie odvodnených rašelinísk využívaných na poľnohospodárske účely a na miestach ťažby rašeliny,
 • celkový nárast biodiverzity v lesných ekosystémoch a pozitívny trend z hľadiska prepojenosti lesov, odumretého dreva, podielu lesov s nerovnomerným vekom, lesných vtákov a zásob organického uhlíka,
 • obnova morských biotopov, ako sú morská tráva alebo morské dno pokryté sedimentmi, a obnova biotopov ikonických morských druhov, ako sú delfíny a sviňuchy, žraloky a morské vtáky,
 • odstránenie riečnych bariér, aby sa do roku 2030 aspoň 25 000 km riek zmenilo na voľne tečúce rieky.
Vedci aj občania sú čoraz viac znepokojení používaním pesticídov a hromadením ich rezíduí a metabolitov v životnom prostredí. Súčasné pravidlá smernice o udržateľnom používaní pesticídov sú príliš mierne a vykonávajú sa nerovnomerne. Takisto sa nedosiahol dostatočný pokrok pri využívaní integrovanej ochrany proti škodcom, ani pri využívaní iných alternatívnych prístupov. Chemické pesticídy poškodzujú ľudské zdravie a spôsobujú pokles biodiverzity v poľnohospodárskych oblastiach. Kontaminujú vzduch, vodu a širšie životné prostredie. Komisia preto navrhuje jasné a záväzné pravidlá:
 • Právne záväzné ciele na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni znížiť do roku 2030 používanie chemických pesticídov a s tým spojeného rizika a používanie nebezpečnejších pesticídov o 50 %. Členské štáty si v rámci vymedzených parametrov stanovia vlastné národné redukčné ciele, aby sa zabezpečilo dosiahnutie celoúnijných cieľov.
 • Prísne nové pravidlá kontroly škodcov šetrnej k životnému prostrediu: Novými opatreniami sa zabezpečí, aby všetci poľnohospodári a ostatní profesionálni používatelia pesticídov uplatňovali integrovanú ochranu proti škodcom, v rámci ktorej sa najprv zvážia alternatívne environmentálne metódy prevencie výskytu škodcov a kontroly škodcov pred tým, než sa ako krajné opatrenie použijú chemické pesticídy. Medzi tieto opatrenia patrí aj povinnosť, aby si poľnohospodári a ostatní profesionálni používatelia viedli záznamy. Okrem toho musia členské štáty stanoviť pravidlá pre jednotlivé plodiny, v ktorých sa určia alternatívy, ktoré sa majú použiť namiesto chemických pesticídov.
 • Zákaz všetkých pesticídov v citlivých oblastiach. Používanie všetkých pesticídov bude zakázané na miestach, ako sú mestské zelené oblasti vrátane verejných parkov alebo záhrad, ihrísk, škôl, rekreačných alebo športových plôch, verejných chodníkov a chránených oblastí v súlade so sústavou Natura 2000 a všetkých ekologicky citlivých oblastí, ktoré sa majú chrániť pre ohrozené opeľovače. Tieto nové pravidlá odstránia chemické pesticídy z našej blízkosti v našom každodennom živote.
Pri prechode na udržateľnejšie systémy výroby potravín podporí nielen poľnohospodárov balík kľúčových politík, do ktorého patria: 
 • nové pravidlá spoločnej poľnohospodárskej politiky, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodári dostávajú kompenzáciu za všetky náklady súvisiace s vykonávaním nových pravidiel počas prechodného obdobia piatich rokov,
 • dôraznejšie opatrenia na rozšírenie škály biologických a nízkorizikových alternatív na trhu,
 • výskum a vývoj v rámci programov Horizont EÚ na podporu nových technológií a techník vrátane precízneho poľnohospodárstva a akčný plán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu na dosiahnutie cieľov stratégie „Z farmy na stôl“ týkajúce sa pesticídov.
Transformáciu sa podporí aj návrh o údajoch o udržateľnosti poľnohospodárskych podnikov a vývoj na trhu v súvislosti s precíznym poľnohospodárstvom, akými sú postrekovače využívajúce geolokalizáciu a techniky rozpoznávania škodcov.

Komisia čoskoro po prvýkrát navrhne opatrenie, ktorým by sa dovážané potraviny obsahujúce merateľné rezíduá zakázaných látok časom nemali uvádzať na trh v EÚ. Konkrétne sa komisia čoskoro poradí s členskými štátmi a tretími krajinami o opatrení na zníženie rezíduí tiametoxámu a klotianidínu na nulu, čo sú dve látky, o ktorých je známe, že významne prispievajú k celosvetovému úbytku opeľovačov. Ide o látky, ktoré už v EÚ nie sú schválené.  v EÚ.

SR: Bezplatné rodinné poradne

Rodiny na Slovensku trápia vzťahy, výchova a zvládanie rozvodov, páry komunikačné problémy a konflikty, jednotlivcov najmä  emocionálne problémy. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) o dostupnosti a dopyte po službách psychologického poradenstva. Pomôcť majú Rodinné poradne v prvých štyroch mestách na Slovensku: v Nových Zámkoch, Trnave, Žiline a Košiciach, piata má pribudnúť v Humennom.

Mestá sa vyberali s dôrazom na veľkosť a najmä na nedostupnosť poradensko -psychologických služieb. Medzi najväčšie bariéry patria financie, fyzická dostupnosť ako aj dlhé čakacie lehoty. Rodinné poradne môže navštíviť každý, kto cíti, že potrebujú pomôcť, o pomoc sa uchádza z vlastného rozhodnutia a odborná pomoc mu je nedostupná o. i. aj z finančných dôvodov. Odbornú pomoc tu poskytujú psychológovia, sociálni pracovníci, ale aj iní profesionáli (napr. pedagógovia, či právnici). Účelom poradenstva je tiež problémom predchádzať, a teda vytvoriť systém prevencie možných duševných chorôb. V špecifických prípadoch (napr. s klientom so zdravotným znevýhodnením) môžu okrem osobného rozhovoru, komunikovať napr. aj prostredníctvom telekomunikačných zariadení. Rodinné poradne spolupracujú s Bezplatnými dlhovými poradňami. Tie špecificky pomáhajú všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii.

Súčasťou projektu je vytvorenie štandardov pre rodinné poradenstvo a identifikácia oblastí, ktoré treba zlepšiť. Národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny je realizovaný vďaka podpore z ESF v rámci OP Ľudské zdroje. Realizáciu projektu zabezpečuje Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s partnerom, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Na základe prieskumu IVPR (prelom apríla a mája 2022, v rámci 94 poradní verejného, súkromného a mimovládneho sektora a ich 265 klientov) boli zistené najčastejšie problémy.

Jednotlivci (v %):
Emocionálne problémy, napr. pocity smútku 47,0
Osobnostné problémy, napr. samotárstvo, nepriebojnosť 27,7
Komunikačné problémy 26,5
Problémy so zvládaním záťažových situácií 25,3
Potreba osobnostného rastu, napredovania 22,9
Depresívne/úzkostné stavy 21,7
Strata motivácie 20,5
Psychosomatické ťažkosti, napr. nespavosť, nechutenstvo 16,6
Osamelosť 13,3

Páry (v %):
Komunikačné problémy 45,8
Zvládanie konfliktných situácií 37,3
Emocionálne problémy, napr. pocity smútku 25,3
Zvládanie nevery 21,7
Závislosť u niektorého z manželov/partnerov 10,8
Nezamestnanosť 10,8

Rodiny (v %):
Problémové rodinné vzťahy 41,0
Výchovné problémy 22,9
Zvládanie rozvodu u manželov 14,5
Závislosť u niektorého člena rodiny 14,5
Násilie v rodine 12,0
Zvládanie rozvodu rodičov u mal. detí 9,6

Cestovanie: Platby v zahraničí

Veľa cestujúcich plánuje v zahraničí platiť platobnými kartami a zároveň aj vyberať hotovosť z bankomatu. Poštová banka však odporúča pred cestou najskôr overiť poplatky za využívanie platobnej karty a zobrať si so sebou pre istotu aj hotovosť. Vyhnete sa tak rôznym nevýhodným kurzom zmenární, poplatkom za výbery z bankomatov alebo za jeho použitie, či za službu DDC v krajinách mimo Európskej únie. Rovnako si treba dávať pozor na podvodníkov, ktorí využívajú skimming – kopírovanie kariet, ktoré vás môže pripraviť o všetky peniaze na účte.

Ak cestujete do krajín mimo eurozóny, nie je vôbec jedno, či si peniaze zameníte doma, v cudzine, v zmenárni či v banke, alebo si ich vyberiete na mieste z bankomatu. Ideálne je zameniť si hotovosť ešte doma. Ak to nie je možné, je dôležité si pred plánovanou cestou zistiť výšku poplatku, ktorý zaplatíte za výber z bankomatu v zahraničí. Poplatky si určuje každá banka individuálne, a to buď fixnú sumu alebo percento z vyberanej sumy. Prevádzkovateľ konkrétneho bankomatu v zahraničí si môže tiež prirátať poplatok. Bankomat vás naň upozorní ešte pred zrealizovaním výberu a peniaze si vyberiete až po potvrdení poplatku. Všeobecne sa odporúča vybrať si jednorazovo vyššiu sumu. Pri výbere mimo krajín eurozóny treba voliť domácu menu a bez konverzie. Zúčtovania transakcie je možné dvoma spôsobmi: v mene danej krajiny bez konverzie alebo v mene platobnej karty či v inej mene, napríklad v dolároch, s využitím služby DCC – Dynamic Currency Conversion. Služba DCC, inými slovami konverzia, môže byť na strane prevádzkovateľa bankomatu spoplatnená. Preto sa odporúča vyberať si v zahraničí peniaze z bankomatu bez využitia služby DCC v lokálnej mene, nakoľko je to lacnejšie.

U obchodníkov či v reštauráciách v zahraničí je najvýhodnejšie platiť kartou. V krajinách mimo eurozóny platia pri platbe kartou rovnaké zásady ako pri výbere z bankomatu. Na termináli si teda treba zvoliť platbu v domácej mene krajiny bez konverzie. Je vhodné vziať si so sebou viacero kariet pre prípad, že by ste jednu z nich stratili, zabudli PIN kód, vyčerpali denný limit či zostatok, alebo ju museli zablokovať. Pri bezhotovostných platbách najmä mimo Európy nezabúdajte na opatrnosť. „Napríklad v Indii alebo v Indonézii sa často vyskytuje skimming – podvodná praktika spojená s kopírovaním platobných kariet. V Číne si treba dať pozor na platby cez internet. Vyhýbajte sa nakupovaniu v podozrivých e-shopoch a obmedzte platby cez magnetický prúžok. Pri strate, krádeži či podozrení na zneužitie karty v zahraničí je potrebné okamžite kontaktovať svoju banku a požiadať o jej zablokovanie. Môžete tak urobiť aj on-line, no nikdy sa neprihlasujte do svojho internetbankingu vo verejných wifi sieťach na letiskách, námestiach a podobne. Využite na to zabezpečenú sieť alebo vlastné mobilné dáta,“ zdôrazňuje Lenka Kalafut Lendacká. Svoju platobnú kartu nikdy nedávajte z ruky a pri „zlyhaných platbách“ zvýšte pozornosť. Overte si, či náhodou platba nebola zrealizovaná už na prvý krát a či sedí suma, ktorú vám nanovo zadali k úhrade.

Základné pravidlá 
 • Na dovolenku si vždy berte kombináciu platobnej karty a hotovosti.
 • Majte k dispozícii aspoň 2 platobné karty pre prípad, že by ste jednu stratili, museli dať zablokovať či prečerpali limit.
 • Overte si dopredu poplatky spojené s výberom hotovosti v danej krajine. Na výber hotovosti si vyberte bankomat, kde si prevádzkovateľ neúčtuje poplatok za jeho využitie.
 • Pri výbere hotovosti, alebo platbe kartou mimo menovej únie vždy voľte možnosť v lokálnej mene.
 • Svoju platobnú kartu nikdy nedávajte do ruky iným ľudom, neumožnite im, aby sa s vašou kartou vzdialili.
 • Obmedzte platby cez magnetický prúžok.
 • Nikdy pri platbách nevyužívajte verejné wifi siete.
 • PIN si nikdy nepíšte na platobnú kartu, nedávajte si ho do peňaženky, na miesto, kde by ho podvodník vedel získať.
 • Pokiaľ využívate virtuálnu kartu, dostatočne si zabezpečte odomknutie obrazovky svojho telefónu.
 • Pri akomkoľvek podozrení zo zneužitia platobnej karty obratom kontaktujte svoju banku a kartu zablokujte
Na dovolenke majú ľudia tendenciu dopriať si viac pôžitkov, výletov či zábavy. Podľa dát Poštovej banky pri cestovaní najviac míňame popri ubytovaní za jedlo (35 %) a pohonné hmoty (16 %). V najobľúbenejších prímorských krajinách – Chorvátsku, Taliansku, Grécku, Bulharsku, Španielsku a Turecku zaplatili klienti Poštovej banky minulý rok celkovo o 1,5 milióna eur viac v porovnaní s rokom 2020. Ide o 25 %-ný nárast, pričom najväčšie útraty robili našinci v Chorvátsku. A hoci je dovolenka odvodená od slov „dovoliť si“, aj v tomto prípade platí, že utrácať treba s rozumom. Je totiž oveľa jednoduchšie peniaze minúť, ako ich znova nasporiť. 

streda 22. júna 2022

Aktuálne: Kybernetické útoky a podvody

Na zvýšené riziko kybernetických bezpečnostných útokov na Slovensku upozornil Národný bezpečnostný úrad (NBÚ). Cieľom môže byť najmä infraštruktúra prevádzkovateľov základných služieb a prvkov kritickej infraštruktúry. A pred podvodnými mailami o nedostatkoch v daňovom priznaní varuje opäť finančná správa
.

Na zníženie rizika kyberútokov odporúča NBÚ vykonať preventívne bezpečnostné opatrenia: zvýšený monitoring sietí a systémov, kontrolu prístupu tretích strán či zákaz všetkých portov a protokolov, ktoré nie sú potrebné na prevádzku sietí, systémov a služieb. Preveriť treba aj účinnosť zálohovacieho manažmentu a aktualizovať procesy riadenia kybernetických bezpečnostných incidentov. Všetky rady nájdu používatelia na webovej stránke sk-cert.sk.

Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Neznámy odosielateľ v mene finančnej správy rozposiela daňovníkom e-mail, v ktorom ich informuje, že v daňovom priznaní, ktoré za nich podal zamestnávateľ, sú nedostatky a nekorektné informácie. Zároveň ich vyzýva k otvoreniu prílohy, v ktorej sa majú nachádzať podrobnosti a návod ako postupovať ďalej. Pod emailom je podpísané „Oddelenie evidencie daní“ a odosielaný je z neznámej adresy noreply@fInancnasprava.sk, pričom nejde v žiadnom prípade o oficiálnu adresu finančnej správy. Tá má svoje platné kontakty zverejnené na svojom internetovom portáli.

Finančná správa chce informovať verejnosť o týchto podvodných praktikách, aby sa občania zbytočne nenaleteli podvodníkom. Finančná správa vyzýva verejnosť, aby na takéto emaily nereagovali, neklikali v žiadnom prípade na priložené linky ani neotvárali prílohy a obrátili sa na políciu. Žiadne takéto emaily finančná správa nerozposiela.

EU: Spoločný cloud pre kultúru

Európska komisia plánuje vytvoriť spoločný cloud pre kultúrne dedičstvo s plánovaným rozpočtom 110 miliónov eur do roku 2025 z programu Horizont Európa. Má umožniť interdisciplinárnu spoluprácu medzi odborníkmi, akými sú akademickí pracovníci v oblasti kultúrneho dedičstva, kurátori, archivári a reštaurátori. Poskytne špičkové technológie na digitalizáciu artefaktov, výskum umeleckých diel a zdokumentovanie údajov, čo pomôže zachovať, ochrániť aj obnoviť kultúrne dedičstvo a dodá im nový digitálny rozmer. Cieľom je tiež uľahčiť prístup k pokročilým technológiám a odstrániť prekážky pre menšie inštitúcie alebo inštitúcie vo vzdialenejších lokalitách.

Doteraz sa digitalizovalo len 30 % až 50 % kultúrnych zbierok v Európe. V prípade trojrozmerných zobrazení veľkých štruktúr a krajiny kultúrneho dedičstva, ktoré sú základom hĺbkového vedeckého výskumu, sú štatistické údaje ešte slabšie. Okrem toho väčšina používaných noriem nie je jednotná, vysledovateľná ani bezpečná, čo ohrozuje hmotné aj nehmotné kultúrne poklady Európy.

Príprava spoločného cloudu už začala, pričom posúdenie vplyvu spolupráce v cloude ex ante vykonalo osem nezávislých odborníkov. Vývoj cloudu sa uskutoční v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa (2021 – 2027). Program má po prvýkrát klaster s celkovým rozpočtom 2,28 miliardy eur na roky 2021 – 2027, ktorý sa zaoberá výlučne „kreativitou, kultúrnym dedičstvom a inklúziou“. Komisia bude úzko spolupracovať s členskými štátmi na príprave pracovného programu Horizont Európa na zavedenie štruktúry, služieb a nástrojov pre cloudovú infraštruktúru. Vyčlenil sa rozpočet vo výške 110 miliónov eur a výzvy na predkladanie návrhov sa majú vyhlásiť v rokoch 2023 a 2024.

Umelá inteligencia: Riziko straty zraku

Diabetes mellitus, cukrovka, nie je len metabolické ochorenie, pri ktorom je dlhodobo zvýšená hladina cukru v krvi. Časom môže pacientovi spôsobiť rôzne ďalšie zdravotné komplikácie – napríklad ochorenie ciev, problémy s obličkami alebo diabetickú retinopatiu. Nebezpečné očné ochorenie, ktoré v tom najhoršom prípade končí stratou zraku. Včasné odhalenie zmien na sietnici však znižuje riziko fatálnych komplikácií.

Štatistiky z posledných rokov na Slovensku ukazujú, že očné komplikácie trápia takmer 30 % diabetikov. Pravidelná návšteva očného lekára by preto mala byť pre diabetikov samozrejmosťou. Zdravotná poisťovňa Union preto pre svojich poistencov, ktorí trpia diabetom, pripravila unikátnu novinku. Možnosť nechať si vyšetriť zrak aplikáciou Aireen. Je založená na umelej inteligencii a oproti bežne dostupným vyšetrovacím metódam dokáže odhaliť riziko straty zraku oveľa skôr, rýchlejšie a presnejšie. Len v testovacej prevádzke vyhodnotila aplikácia 1,2 miliónov záberov očných sietnic, ktoré boli v rôznych fázach diabetickej retinopatie. No a v týchto dňoch prišla už aj na Slovensko!

Ako to funguje? Oční lekári najskôr vyhotovia snímky vášho oka. Následne spustia diagnostiku aplikácie AIREEN, a v priebehu desiatich sekúnd aplikácia zanalyzuje a vyhodnotí snímky očného pozadia s vysokou presnosťou. Výsledok o stave svojich očí sa tak dozviete prakticky okamžite. Na toto špeciálne vyšetrenie vás môže odoslať váš všeobecný lekár a tiež ošetrujúci diabetológ. Objednať sa na bezplatné vyšetrenie je možné v jednej z troch očných kliník Neovízie na Slovensku v Bratislave, Poprade a Trnave.

Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika aj utierky

Po kontrolách v Taliansku, Nemecku a Litve pribudli v systéme Európskej únie Safety Gate RAPEX na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch upozornenia na nové, zdravie ohrozujúce výrobky. Predávať sa môžu aj prostredníctvom internetových predajcov.

Výrobok na zosvetlenie pokožky Caro White značky Dream Cosmetics (čiarový kód: 6181100530056, 6181100530018 a 6181100530001) z Pobrežia Slonoviny má zozname zložiek uvedenú zakázanú látku - hydroquinone, ktorá sa nesmie používať v nezmývateľných výrobkoch. Výrobok môže spôsobiť podráždenie kože a dermatitídu.

Pri Liftactiv Specialist Peptide-C Anti-Aging-Ampullen vo forme ampúl značky Vichy (typ výrobku/číslo výrobku: MB167200, MB180500, MB223800, čiarový kód: 30162990, 3337875670630, 3433425339887 a 301578800) z Francúzska sa zistilo, že postupom času a v závislosti od podmienok skladovania a prepravy sa tlak vyvíjaný výrobkom môže zvýšiť a sklo sa môže oslabiť. Sklenená ampulka môže pri otváraní prasknúť a spôsobiť poranenie používateľa. 

Detské vlhčené utierky Wet baby wipes AURA ultra comfort značky cotton club (výrobná dávka: 10.07.21 07 R, čiarový kód: 4607068626911) z Ruskej federácie obsahujú látky propylparaben (0,209 percenta) a phenoxyisopropanol (0,216 percenta), ktoré sa v EÚ nesmú používať v nezmývateľných výrobkoch pre deti do 3 rokov.

utorok 21. júna 2022

Pasívne fajčenie: Ohrozuje aj domáce zvieratá

Podľa Európskej federácie výrobcov potravín pre domáce zvieratá žije v našich domácnostiach 890 tisíc psov a 550 tisíc mačiek. Zvieratá v domácnostiach s fajčiarmi sú pritom tiež vystavené negatívnym dopadom pasívneho fajčenia. Takmer polovica fajčiarov (45,4 %) oslovených v prieskume Benes Consulting Group a Instant Research IPSOS (812 fajčiarov vo veku 18-65 rokov, majiteľov domácich zvierat, apríl 2022) si však toto riziko neuvedomuje. Pritom až štvrtina respondentov fajčí v priestoroch, ktoré zdieľajú so svojimi miláčikmi. 

MVDr. Zita Filipejová, Ph.D. varuje: „Pri fajčení cigariet sa uvoľňujú do ovzdušia pevné častice dymu, ktoré sa usadzujú aj na srsti zvierat. Práve tie komplikujú ich každodennú hygienu, nakoľko pri čistení srsti sa dostávajú do ich tela. Domáci miláčikovia sú tak vystavení zvýšenému riziku rakoviny pľúc, dutiny nosnej, lymfatických uzlín či viacerým respiračným problémom, ktoré spôsobuje práve pasívne fajčenie. V prípade ak už zviera má nejaký zdravotný problém, ako je napríklad astma, zúžená priedušnica alebo trpí bronchitídou, môže fajčenie v jeho prítomnosti viesť aj k ďalším zdravotným komplikáciám, napríklad k vzniku atopickej dermatitídy. Život ohrozujúci stav, ktorý môže nastáť inhaláciou plynov, je nekardiogenný edém pľúc alebo zavodnenie pľúc." Fajčiari sú ochotní urobiť zmenu. Pre viac ako tretinu opýtaných Slovákov je zdravie štvornohého priateľa dôvodom, prečo definitívne s cigaretami skoncovať. No a necelá polovica respondentov (43 %) by kvôli zvieratku prešla na menej rizikové bezdymové alternatívy ako elektronické cigarety alebo napríklad zariadenie na nahrievaný tabak IQOS. V prípade, keď sa dozvedia o negatívnom vplyve fajčenia na domáce zvieratá, chcú hľadať riešenia a zistené informácie ďalej komunikovať. Pre tretinu opýtaných sú tieto informácie dôvodom na konzultáciu s veterinárom. Diskutovať o probléme v kruhu rodiny chce približne tretina respondentov a štvrtina by informácie zdieľala s inými majiteľmi domácich zvierat.

V prieskume boli psičkári vo vedení. Psi robia spoločnosť takmer trom štvrtinám (73 %) dospelých fajčiarov. Až dve tretiny si počas venčenia aj zapália cigaretu a pre skoro štvrtinu opýtaných ide dokonca o akýsi rituál. Približne 40 % opýtaných sú majiteľmi mačiek. No zaujímavé čísla priniesli aj chovatelia hlodavcov (vyše 10 %) alebo zajacov, ktorých má doma 8 % opýtaných. Pasívne fajčenie psov je jednou z príčin rakoviny pľúc a nosných dutín. Avšak len 20 % majiteľov psov z radov fajčiarov si riziko vplyvu pasívneho fajčenia uvedomuje. V prípade, že pes trpí ochorením dýchacích ciest, cigaretový dym ho ešte viac zhorší. Rizikom pasívneho fajčenia je vyššia dychová frekvencia, kolaps priedušnice či bronchitída. Rakovine ústnej dutiny či rakovine lymfatických uzlín sú zase vystavené mačky fajčiarov. Môžu za to to pevné častice, ktoré vznikajú spaľovaním tabaku a usadzujú sa v srsti mačiek. Tie totiž venujú veľkú časť dňa jej „čisteniu“, kedy si srsť olizujú a prichádzajú tak do kontaktu so škodlivými pevnými časticami z cigariet. A práve tie môžu vyvolať rakovinu. Toto riziko si uvedomuje iba necelých 14 % majiteľov mačiek. Ostatní o tom vôbec nevedia, alebo sa nad tým nikdy nezamýšľali.

Riziká pasívneho fajčenia pre zvieratá
PSY: Pevné častice cigaretového dymu sa im ukladajú v pľúcach, jeho vdychovanie môže spôsobovať rakovinu pľúc. Rakovinou dolných dýchacích ciest sú pasívnym fajčením ohrozené krátkosrsté plemená, rakovina nosných dutín môže postihnúť plemená s dlhým ňufákom. Fajčenie v ich blízkosti zhoršuje ich doterajšie zdravotné problémy a fatálne sa môže podpísať na kolapse priedušnice, hrozí im aj bronchitída
MAČKY: Riziko rakoviny ústnej dutiny spôsobuje fakt, že pevné častice z cigaretového dymu sa ukladajú do ich srsti, ktorú si olizujú. Čoraz viac  trápi mačky, ktoré žijú v jednej domácnosti s fajčiarmi, tiež  rakovina lymfatických uzlín. Pasívne fajčenie negatívne vplýva aj na ich dýchacie cesty a môže byť spúšťačom astmy.
VTÁKY: Cigaretový dym im spôsobuje kožné problémy, pevné častice dymu môžu zapríčiniť aj zvýšené šklbanie peria. Hrozí tiež otrava nikotínom pri kontakte s cigaretovým ohorkom.
ZAJACE: Dym z cigariet sa ukladá vo výplňových materiáloch, ktoré majú umiestnené v klietkach. Ovplyvňuje dýchacie cesty, privodiť im môže aj rôzne infekcie.


EU: Vzdelávanie, digitalizácia aj boj proti chudobe

Najnovší prieskum Eurobarometra preukázal širokú podporu spolupráce Európskej únie s krajinami po celom svete. Skúmal tiež vnímanie dôležitosti podpory vzdelávania a digitalizácie v partnerských krajinách. Viac ako deväť z desiatich respondentov (91 %) súhlasí s tým, že jednou z hlavných priorít činnosti Európskej únie v partnerských krajinách by mala byť podpora vzdelávania pre všetkých. Takmer osem z desiatich (79 %) si myslí, že je dôležité, aby EÚ podporovala partnerské krajiny pri prechode na digitálne technológie.

Podľa 80 % respondentov by mal byť aj boj proti chudobe v partnerských krajinách jednou z hlavných priorít EÚ, čo je od roku 2020 nárast o 3 body. EÚ má tiež širokú podporu v boji proti zmene klímy v partnerských krajinách, pričom 89 % respondentov tvrdí, že je to dôležité. Ďalším z kľúčových zistení je zvýšený záujem o mier a bezpečnosť, pričom štyria z desiatich (40 %) respondentov to považuje za najpálčivejšiu výzvu pre budúcnosť partnerských krajín. Je to nárast o osem percentuálnych bodov od novembra do decembra 2020, kedy to bola tretia najspomínanejšia naliehavá výzva. Druhou najpálčivejšou spomenutou výzvou je zdravie (39 %), po ňom nasleduje vzdelávanie (37 %) a voda a hygiena (30 %). Jedna štvrtina (25 %) si myslí, že hospodársky rast a zamestnanosť sú najnaliehavejšie pre budúcnosť partnerských krajín, zatiaľčo 24 % uviedlo demokraciu a ľudské práva a 23 % potravinovú bezpečnosť a poľnohospodárstvo. 

Politika EÚ týkajúca sa medzinárodných partnerstiev a finančné záväzky na jej podporu sú naďalej silné: EÚ a jej členské štáty spoločne zostávajú najväčším globálnym darcom oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA). Oficiálna rozvojová pomoc Team Europe v roku 2021 vzrástla o 4,3 % v porovnaní s rokom 2020, zo 67,3 miliardy EUR na 70,2 miliardy EUR (na základe predbežných údajov OECD za rok 2021). Ako popredný svetový darca so 43 % celosvetovej ODA stojí Team Europe pevne po boku partnerských krajín v súlade s podporou občanov pre medzinárodnú spoluprácu.

Novinka: Slovensko v mobile

Od pondelka 20. júna 2022 je spustená dlho riešená aplikácia Slovensko v mobile, ktorej súčasťou je tiež Mobilné ID. Ústredný portál verejnej správy – Slovensko.sk tak používatelia budú využívať pomocou aplikácie dostupnej cez Obchod Play či App Store. Umožniť má prístup k vyše 400 webom a elektronickým službám verejnej správy. Návody sú dostupné na webstránke svm.slovensko.sk.

Doteraz sa používatelia do Ústredného portálu verejnej správy prihlasovali cez elektronický občiansky preukaz s čipom a čítačku kariet spolu so zadávaním kódu. Fyzická čítačka kariet zostáva stále potrebná pri prvom prihlásení sa do portálu Slovensko.sk, aby mohlo dôjsť k overeniu identity a spárovaniu používateľa s jeho Mobilným ID. Až následne bude možný prístup iba cez aplikáciu. Návody sú dostupné na webových stránkach svm.slovensko.sk.

Slovensko v mobile bude do praxe zavádzané postupne v niekoľkých fázach. V prvej fáze mobilná aplikácia okrem prihlásenia sa do elektronickej schránky ponúka Kalendár notifikácií, kde je nastavených 40 najdôležitejších dátumov a štátnych sviatkov. V kalendári sú zadefinované termíny na podanie daňového priznania, hlásenie o vyúčtovaní daní, zmenu zdravotnej poisťovne či  zmenu minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne a ďalšie. Medzi ďalšími službami pribudne napr. výpis z obchodného registra, či podanie žiadosti o zasielanie notifikácie o konci platnosti emisnej a technickej kontroly vozidla. Jednoduchšie má byť tiež vybavovanie náhradných cestovných dokladov v prípade ich straty alebo odcudzenia, registrácia pred cestou do zahraničia či  prehľad o plnení daňových povinností. Od leta má pribudnúť služba, ktorá bude proaktívne informovať o nedoplatkoch v Sociálnej poisťovni. 

Radíme: Ako sa starať o kávovar?

V mnohých domácnostiach aj na pracoviskách je už k dispozícii automatický kávovar. Aby pripravovaná káva či obľúbené kávové nápoje chutili stále výborne, je potrebné venovať pravidelnú pozornosť čistote a hygiene prístroja. Jiří Šeba odporúča začať správnym nastavením tvrdosti vody, ktorú budete na prípravu kávy používať. Pokiaľ je tvrdosť vody vyššia než 21 °dH, je lepšie používať balenú pitnú vodu, prípadne vodu pred použitím upraviť. Vďaka tomu nebudete musieť odvápňovať kávovar tak často.

Pri pravidelnej údržbe určite oceníte automatické programy na odvápnenie prístroja či odmastenie sparovacej jednotky, na spustenie ktorých vyzýva priamo prístroj. Pre tieto čistiace programy používajte čistiace prostriedky – tablety. Komfortné je aj umývanie vybraných súčastí v umývačke. Tieto prvky bývajú od výrobcu označené symbolom. V umývačke by sme nemali umývať vonkajšie časti prístroja, pretože vplyvom chémie a teploty v umývačke by mohli zmeniť svoj vzhľad. Z dôvodu šetrnosti k plastovým dielom sú vhodné výhradne umývacie programy s teplotou do 55 °C.

Odporúčané intervaly
Denne
Vylejte zvyšnú vodu zo zásobníka. Vysypte a umyte nádobu, kde sa usádza kávová usadenina, vylejte a umyte odkvapkávaciu misku a odkvapkávací plech. Všetky vyššie spomínané súčasti kávovaru je možné umývať v umývačke riadu, rovnako ako nádobu na mlieko či trysku na mlieko.

Raz za týždeň 
Umývačke môžete pokojne zveriť aj centrálne trysky (bez nerezového krytu). No mliečny ventil a pripojovacie rozvodné diely na mlieko čistite výhradne ručne – dodanou čistiacou kefkou. Pre sparovaciu jednotku je vhodné výhradne ručné umývanie teplou vodou bez čistiaceho prostriedku – vďaka tomu bude zachovaná dobrá chuť kávy a predíde sa tvorbe choroboplodných zárodkov. Suché zvyšky mletej kávy z vnútorného priestoru (pod sparovacou jednotkou) odstráňte vysávačom. Veľmi dôležité je tiež umyť plášť teplou vodou s umývacím prostriedkom a následne osušiť mäkkou utierkou.

Raz za mesiac
Suchou mäkkou utierkou vyčistite zásobník na zrnkovú kávu, zo zásobníka na mletú kávu odstráňte zvyšky mletej kávy. Po vybratí zásobníka na vodu vyberte sitko a opláchnite ho pod tečúcou vodou. Čistiacou kefkou jednoducho dočistite parnú trysku.

Po výzve na displeji
Automatický program umožní odmastiť sparovaciu jednotku na to určenou čistiacou tabletou. Predtým by ste ju ešte ale mali vybrať a umyť. Nevyhnutným úkonom je odvápnenie. Trvá asi 15 minút a postačuje k nemu jedna odvápňovacia tableta. Ak by ste tak neurobili, prístroj sa zablokuje.

pondelok 20. júna 2022

Radíme: Kolaps z tepla

Horúčavy prinášajú veľa zdravotných rizík a môžu spôsobovať kolapsové stavy. Vysoké teploty vzduchu sú pre organizmus záťažou, problémy môžu spôsobiť aj zdravým ľudom. Netreba preto podceňovať pitný režim.

Dospelý človek by mal počas horúcich dní vypiť najmenej tri litre vody. Nevhodné sú však nápoje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alkoholu. Do pitného režimu sa teda nezapočítavajú tekutiny prijaté vo forme malinoviek, piva, alkoholu či kávy. Ideálna je obyčajná voda, prijímaná najlepšie pravidelne v menších dávkach. Dôležitá je tiež teplota - vhodnejšie sú vlažné nápoje. Potreba pitia rastie nielen v závislosti od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdravotného stavu. Vodu je potrebné piť aj vtedy, keď človek nepociťuje smäd! Na uhasenie smädu detí je vhodná voda, neperlivé minerálne vody a nesladené ovocné či bylinkové čaje. Najmä počas horúcich letných dní, pri pobyte v prostredí s nízkou vlhkosťou vzduchu alebo pri športe treba dbať na to, aby dieťa vypilo aspoň dva až trikrát viac ako inokedy. Seniori by mali počas horúčav piť v menších dávkach a častejšie. Organizmus seniora obsahuje menej tekutín a orgány pracujú pomalšie, nedokážu preto vylučovať tekutiny spoločne s odpadovými látkami tak ako u mladších ľudí. Denná dávka približne jeden a pol až dva litre by sa mala rovnomerne rozložiť počas celého dňa. Najvhodnejšia pre seniorov je čistá pitná voda, pri výbere minerálnych vôd treba venovať zvýšenú pozornosť obsahu sodíka, pretože starší ľudia majú často vysoký krvný tlak a obsah sodíka vo vode by im mohol tento stav ešte zhoršiť. Pre príjem vitamínov sú vhodné nesladené ovocné šťavy alebo džúsy bez chemických prísad, ktoré je dobré zriediť vodou.

Záťaž teplom môže viesť podľa odborníkov z Úradu verejného zdravotníctva SR k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním. Teplo viac ohrozuje ženy, podľa skúseností záchranárov skolabujú častejšie ako muži. Rovnako je potrebné dávať pozor aj na deti a seniorov. Človek vtedy náhle zbledne, dostaví sa nevoľnosť, môže ho obliať studený pot, na chvíľu stratí vedomie, no po pár sekundách sa začne preberať. Vtedy ho treba dať do tieňa, dať mu trochu vody, ovlažiť ho, nechať ležať, lebo môže znova odpadnúť a zavolať na tiesňovú linku 155, kde operátor poskytne ďalšie rady a pošle pomoc.


EU: Sociálne ciele do roku 2030

Národné ciele na splnenie Akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv do roku 2030 majú zabezpečiť, aby bola Európa spravodlivou, inkluzívnou a plnou príležitostí. Členské štáty Európskej únie svojimi národnými záväzkami podporujú spoločné úsilie dosiahnuť tri hlavné ciele EÚ v oblasti zamestnanosti, zručností a znižovania chudoby.

V Akčnom pláne na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv sa stanovuje ambícia EÚ vybudovať silnú sociálnu Európu zameranú na pracovné miesta, zručnosti a sociálne začlenenie. Obsahuje tri sociálne ciele na úrovni EÚ, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030:
 • Malo by byť zamestnaných najmenej 78 % ľudí vo veku 20 až 64 rokov.
 • Na odbornej príprave by sa malo každoročne zúčastniť najmenej 60 % všetkých dospelých osôb.
 • Počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov vrátane najmenej 5 miliónov detí v porovnaní s rokom 2019.
V akčnom pláne Európska komisia vyzvala Európsku radu, aby schválila tri hlavné ciele EÚ, a členské štáty, aby vytýčili svoje národné ciele ako príspevok k tomuto spoločnému úsiliu. Medzičasom všetky štáty predložili návrhy svojich národných cieľov a predstavili ich na zasadnutí Rady EPSCO. Záväzky členských štátov spoločne vytvárajú predpoklady, za ktorých môže EÚ dosiahnuť alebo dokonca prekonať svoje hlavné ciele:
 • Pri zamestnanosti národné ciele spoločne presahujú hlavný cieľ EÚ.
 • Pri vzdelávaní dospelých osôb doteraz predložené ciele členských štátov spoločne takmer dosahujú hlavný cieľ EÚ.
 • Pri znížení počtu ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením národné ciele spoločne presahujú hlavný cieľ EÚ.

Cieľ

Cieľ EÚ do roku 2030

Národné záväzky spolu

Miera zamestnanosti

78 %

78,5 %

Účasť dospelých osôb na vzdelávaní

60 %

57,6 %

Znižovanie chudoby

–15 miliónov

–15,6 milióna 


Komisia bude pozorne monitorovať ich vykonávanie v kontexte cyklu európskeho semestra 2023, rámca EÚ pre koordináciu hospodárskych politík a politík zamestnanosti.

VPN: Ako ušetriť

S neustále pokračujúcim rastom eCommerce nie je žiadnym prekvapením, že na celom svete dnes existuje okolo 2,14 miliardy digitálnych predajcov. Od rezervácie dovoleniek až po nákup najnovších streamovacích služieb alebo softvéru, takmer všetko je možné vykonať on-line. Veľa ľudí pritom ani netuší, že nakupovaním z rôznych krajín môže dokonca ušetriť, a to pomocou VPN a zmenou virtuálnej polohy.

Čo je to VPN? Virtuálna súkromná sieť je softvér, ktorý zabezpečuje anonymitu on-line premenou verejného internetového pripojenia na súkromnú sieť. Siete VPN skrývajú vašu adresu internetového protokolu (IP). Pomocou VPN sa môžete pripojiť k externému serveru a prijať jeho IP adresu, takže sa bude zdať, že sa nachádzate v rovnakej krajine ako server, ktorý používate. Ak sa teda nachádzate napríklad v Amerike a ste pripojení k serveru v Spojenom kráľovstve, webová stránka bude veriť, že ste v Spojenom kráľovstve, a zobrazí všetky svoje ceny vzhľadom na danú krajinu.

5 vecí, na ktorých môžete ušetriť peniaze pomocou VPN
 • Predplatné: Prístup k streamovacím službám ako Netflix, Amazon Prime, Hulu a Disney+ je jedným z najbežnejších dôvodov, prečo ľudia používajú VPN. Ponuky jednotlivých  krajín sa líšia, pričom mnohí používatelia si neuvedomujú, že aj cena predplatného sa tiež v jednotlivých krajinách líši. Napríklad za predplatné Netflix môžete zaplatiť oveľa menej, ak sa pripojíte k serveru VPN so sídlom v Turecku, Argentíne alebo Brazílii. Ak získate účet Netflix v inej krajine, stále môžete sledovať Netflix vo svojej domovskej krajine, ale za nižšiu cenu. 
Rozdiely v cenách obľúbených služieb:

Streaming service

Cheapest subscription price

Most expensive subscription price

Apple Music

India, $1.32 per month

Denmark, $15.50 per month

Netflix

Turkey, $3,27 per month

Switzerland and Liechtenstein, $12.74 per month

Amazon Prime

India, $1.76 per month

United States, $12.99 per month

Spotify

India, $2.17 per month

Denmark, $15.40 per month

YouTube Premium

Argentina, $1.57 per month

Denmark, $18.59 per month

(Source: CashNetUSA, CompareitTech, HowToSpotify, Thesimarchitect)

 • Letenky: Krajiny s nižšími príjmami majú zvyčajne cenovo lepšie ponuky leteniek. Cez VPN si teda môžete porovnať ceny letov z celého sveta v nádeji, že nájdete lepšiu ponuku. Ďalšou možnosťou je vymazať súbory cookie a informácie z predchádzajúcich prehliadaní. Keďže tieto údaje sa používajú na určenie vašej polohy a on-line správania, ich odstránenie vám umožní v podstate obnoviť vaše údaje a potenciálne získať prístup k lacnejším letom. Webové služby zvyčajne zvyšujú ceny pre ľudí, ktorí prejavujú vyšší záujem o lety, čím viac času strávite na webovej stránke, tým viac vám účtujú.
 • Hotely: Hotely fungujú podobne ako letecké spoločnosti, takže spoločnosti môžu meniť svoje ceny v závislosti od cieľového publika. Je známe, že ponuky a ceny hotelov môžu kolísať v závislosti od rôznych faktorov, akými sú zvyky prehliadania, poloha a dokonca aj mena. Takže v niektorých prípadoch vám vyhľadávanie z krajiny s nižším príjmom pomôže získať najlepšie ponuky. Okrem toho, pretože niektoré hotely sa pokúšajú účtovať turistom vyššiu sadzbu, môžete zistiť, že ceny sú vyššie, ak hľadáte z inej krajiny, ako je krajina, kde sa hotel nachádza.
 • Prenájom auta: To isté platí, keď sa pokúšate prenajať auto v cudzej krajine - požičovne účtujú vyššie ceny za on-line rezerváciu zahraničných cestujúcich. Veľa spoločností bude meniť svoje ceny na základe vašej geografickej polohy. Ak si chcete rezervovať auto v USA, je lepšie skontrolovať ceny z niekoľkých iných krajín, aby ste zistili, či môžete získať lepšiu ponuku.
 • Video hry: Môžete tiež ušetriť peniaze na videohrách, pretože rôzne krajiny majú rôzne ceny svojich hier. Po nainštalovaní siete VPN už stačí len porovnať ceny jednotlivých hier po pripojení z rôznych krajín. 
Ako získať prístup k zľavám pomocou VPN:
1. Skontrolujte si ceny vo vašej krajine na webovej stránke služby, o ktorú máte záujem. Môžete to urobiť jednoduchým vyhľadaním služby na Google. Potom prejdite na webovú stránku uvedenej služby a poznamenajte si cenu. Napríklad pri letenkách zadajte podrobnosti o ceste, na ktorú sa chystáte ísť, a potom si zapíšte cenu letu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
2. Pripojte sa k sieti VPN z inej krajiny. Zatvorte prehliadač a potom sa pripojte k serveru VPN v inej krajine. Teraz by ste mali skontrolovať ceny služby, aby ste zistili, ktorá krajina ponúka najnižšiu cenu. Napríklad Apple Music stojí v Indii len 1,32 dolára mesačne, naopak mesačné predplatné v USA bude stáť 9,99 dolára.
3. Porovnajte ceny. Zostáva len zistiť, či by ste mohli získať zľavu na službu, o ktorú máte záujem Napríklad u leteniek sa vráťte na tú istú webovú stránku letu a zadajte presne tie isté údaje o lete. Zistite, či môžete získať zľavu z ceny.
Upozorňujeme: Nebezpečné kvapky

Prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) pribudlo nové oznámenie o vysokom obsahu delta-9-tetrahydrokanabinolu (delta-9-THC) v kvapkách CURE POINT SLEEP 10 % CBD. Obsah THC vo výrobku bol zistený laboratórnou analýzou v Českej republike.

Výrobok v papierovej krabičke (objem 10,0 ml, minimálna trvanlivosť do: 23.9.2023, šarža: AR-0000014-01) je v rozpore s právnymi predpismi umiestnený na trhu v SR ako výživový doplnok, ktorý však môže poškodiť ľudské zdravie (nebezpečný výrobok). Použitie CBD v potravinách nie je povolené.

Úrad verejného zdravotníctva a príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú kontrolu a zabezpečujú stiahnutie uvedeného výrobku z trhu. Spotrebiteľom sa odporúča, aby uvedený výživový doplnok nekupovali (ani iné šarže), už zakúpený produkt neužívali, prípadne ho vrátili v mieste predaja.