piatok 6. septembra 2019

EU: Sucho v Európe

Členské štáty Európskej únie (EÚ) súhlasili so súborom podporných opatrení Európskej komisie, aby poľnohospodárov odbremenili od finančných ťažkostí spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami a aby sa zvýšila dostupnosť krmiva pre zvieratá.

Opatrenia zahŕňajú možnosť vyšších zálohových platieb a niekoľkých mimoriadnych výnimiek týkajúcich sa pravidiel ekologizácie, aby poľnohospodári mali dostatok krmiva pre zvieratá. Dotknutí poľnohospodári sa budú môcť uchádzať o vyšší percentuálny podiel platieb, ktoré im prináležia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a zlepšiť si tak peňažné toky. Vďaka tomu im bude uhradených:
- až 70 % priamych platieb do polovice októbra,
- 85 % platieb na rozvoj vidieka okamžite po formálnom prijatí balíka opatrení na začiatku septembra.

Takisto budú povolené výnimky z určitých pravidiel ekologizácie s cieľom zvýšiť dostupnosť krmív.
Opatrenia zahŕňajú možnosť:
- považovať pôdu ležiacu úhorom za pôdu s odlišnou plodinou alebo za oblasť ekologického záujmu, aj keď bola spásaná, alebo bol na nej vykonaný zber,
- vysiať „medziplodiny“ ako „čisté plodiny“ (a nie zmesi plodín tak, ako je v súčasnosti predpísané), ak sú určené na pastvu/produkciu krmiva,
- skrátiť 8-týždňové minimálne obdobie pre „medziplodiny“, aby poľnohospodári na ornej pôde mohli po medziplodinách včas vysiať „zimné plodiny“.

Graffiti: Generácia Z a smartfóny

Špeciálna graffiti stena vyjadruje postoj proti negatívnym stereotypom mládeže. Umelecké diela vytvorené pouličnými umelcami Garffiti Kings sa nachádzajú hneď vedľa Commercial Road v Londýne. 

Podľa výskumu pri uvedení nového modelu HONOR až 76% respondentov vo veku 16-24 rokov má pocit, že staršia generácia si myslí, že trávia so svojimi telefónmi príliš veľa času. Len 8% tejto vekovej skupiny však má pocit, že smartfóny majú negatívny dopad na ich životy a 60% má pocit, že ich telefóny im zvyšujú produktivitu. Viac než polovica opýtaných (55%) mladých ľudí v Británii používa smartfóny aj v rámci vedľajších aktivít, než je len práca, a to napr. na nákup a predaj oblečenia, sieťový marketing a blogerstvo. Takmer tretina z nich (27%) používa smartfón ako doplnok k svojej práci, pričom ďalších 89% tvrdí, že bez inteligentného telefónu by nemohli úspešne zvládnuť každodenný ruch. Až 50% opýtaných18-24 ročných taktiež priznalo, že vďaka používaniu smartfónu odhalili svoj umelecký talent. 

V súčasnosti 92% populácie UK vlastní smartfón a 80% Generácie Z ho používa ako hlavné spojenie so svetom priznávajúc, že bez neho by nevedeli o správach zo sveta, politike a ochrane životného prostredia. V posledných 12 mesiacoch viac ako polovica (60%) podpísala on-line petíciu, štvrtina (25%) zdieľala petíciu prostredníctvom ich účtov na sociálnych sieťach a 42% začalo sledovať aktivistov a politikov na sociálnych médiách. Generácia Z využíva predovšetkým sociálne média na spájanie sa s priateľmi. Generácia Z (67%) a Mileniáli (62%) používajú fotografie ako novú hlavnú formu komunikácie, zatiaľ čo staršie generácie stále preferujú komunikáciu tvárou v tvár. Z výskumu taktiež vyplynulo, že 95% Generácie Z používa fotografie ako formu komunikácie, pričom 83% jeden alebo viackrát týždenne a 29% dokonca niekoľkokrát za deň.

Okrem toho 64% Generácie Z vníma fotografovanie ako kreatívny výtvor a kreativitu všeobecne označujú za tretí najväčší benefit, ktorý im ich telefón ponúka, po sociálnom vyžití (64%) a hudbe (47%).

štvrtok 5. septembra 2019

e-Government: Bezpečnejšia komunikácia

Sociálna poisťovňa zaviedla priamu, bezpečnejšiu komunikáciu so zamestnávateľmi. Ide o jednoduchší spôsob komunikácie v rámci elektronických služieb, ktorý posilňuje bezpečnosť ochrany vzájomnej komunikácie a osobných údajov zasielaných do Sociálnej poisťovne. 

Subjekty z externého prostredia sa môžu spoľahnúť na to, že dokumenty či osobné údaje, ktoré potrebujú doručiť poisťovni, sa dostanú výlučne do rúk zamestnanca tejto inštitúcie. Praktickou novinkou pre používateľa e-služieb bude sprístupnená poštová schránka (Inbox). Komunikácia prostredníctvom tejto schránky sa vždy začína zo strany Sociálnej poisťovne, na ktorú zamestnávateľ následne reaguje. V hornom menu e-služieb sa nachádza položka správy, pri ktorej sa v prípade doručenej správy zo Sociálnej poisťovne objaví červená ikonka s číslom (napr. 1 doručená správa). Požívateľ po doručení takejto správy má možnosť priamo na ňu odpovedať a súčasne odoslať prílohy. Schránka teda slúži na jednoduché a bezpečné odoslanie informácie a prípadných príloh, o ktoré požiadala Sociálna poisťovňa. Zamestnávateľ nemá možnosť cez túto schránku vytvárať nové vlastné správy pre Sociálnu poisťovňu – na to slúži kontaktný formulár, ktorý je zverejnený na portáli e-služby.

Používateľsky komfort novej služby sa zvyšuje tým, že poštová schránka má aj možnosť notifikácie. Ak chce byť zamestnávateľ informovaný o doručenej pošte zo Sociálnej poisťovne bezprostredne po jej doručení, mal by si v nastaveniach e-služieb doplniť svoj e-mail. V takom prípade bude prostredníctvom neho ihneď informovaný o doručenej správe zo Sociálnej poisťovne, aj keď nie je práve prihlásený do e-služieb.

Výzva: Podpora sociálnych inovácií

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo novú výzvu na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí mikro-, malých a stredných podnikov (MSP). Na výzvu je vyčlenených 4,5 milióna eur z prostriedkov Európskej únie, pričom žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 200.000 eur.  

Podporené budú projekty zamerané na uvedenie nových alebo inovovaných výrobkov, procesov či služieb na trh, alebo na inovatívne využitie existujúcich výrobkov, procesov či služieb. Musí ísť o sociálnu inováciu, ktorá poskytne inovatívne riešenie spoločenských problémov týkajúcich sa vymedzených oblastí trvalo udržateľného rozvoja. Nenávratné finančné prostriedky je možné získať na projekty realizované mikro-, malými a strednými podnikmi v rámci celého Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Žiadosti sa budú posudzovať v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierky prvých dvoch kôl sú naplánované na 29. novembra 2019 a 28. februára 2020. Prípadné ďalšie uzávierky budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, k jej uzavretiu dôjde po vyčerpaní prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa.

S cieľom znížiť administratívnu záťaž žiadateľov je aj táto výzva vyhlásená v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane jednotlivých príloh je možné predkladať plne elektronicky. Žiadateľ nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi, teda preukazovať splnenie podmienok, ktorých splnenie si poskytovateľ môže overiť vo verejne dostupných registroch. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v používateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí.

Výzva svojím zameraním podľa MH SR prispieva k plneniu špecifických cieľov operačného programu Výskum a inovácie, Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP a Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja. Všetky potrebné informácie môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu opvai.sk v časti Výzvy Ministerstva hospodárstva SR a prostredníctvom emailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.

streda 4. septembra 2019

Ransomvér: Dobre známy aj na Slovensku

Firmy aj verejné organizácie na Slovensku čelia celej plejáde kybernetických útokov, a to vo väčšom rozsahu, ako by sa mohlo zdať na základe správ z médií, ktoré zvyčajne informujú o prípadoch zo zahraničia. 

Podľa prieskumu Flowmon Networks medzi špecialistami zodpovednými za prevádzku a bezpečnosť informačných technológií (IT) bola ransomvérom u nás v ostatných 12 mesiacoch napadnutá takmer tretina (31,5 %) podnikov a úradov verejnej správy, vyše pätina (20,4 %) zažila výpadok niektorej dôležitej internetovej služby a rovnaký počet tiež identifikoval neautorizovaný prístup k dátam. Najslabším článkom v počítačovej bezpečnosti sú naďalej ľudia. Za najväčšie riziko pre najbližšie roky považujú organizácie takzvané vnútorné hrozby pochádzajúce najmä od súčasných či bývalých zamestnancov, ktorí majú informácie o spôsobe zabezpečenia počítačových systémov. Takmer dve pätiny (37 %) sa tiež obávajú sociálneho inžinieringu, pri ktorom sa útočníci usilujú o psychologickú manipuláciu ľudí s cieľom preniknúť do systému či kompromitovať dáta. Z vonkajších hrozieb organizácie na Slovensku najviac znepokojuje malvér (40,7 %) a phishing (35,2 %). Tretina respondentov tiež považuje za mimoriadne aktuálne hrozby DDoS útokov (33,3 %) a napadnutia ransomvérom (29,6 %).

Zabezpečiť adekvátnu ochranu pred kybernetickými útokmi, ktorá by mala pozostávať aj z nepretržitého monitoringu siete a automatickej detekcie známych hrozieb aj doposiaľ nepopísaných podozrivých udalostí, však môže byť pre mnohé organizácie problém. Viac ako štvrtine z nich totiž v uplynulých dvoch rokoch rozpočet na bezpečnosť IT mierne (do 10 %) alebo výraznejšie (nad 10 %) klesal a viac ako pätine stagnoval. Zmiešané výsledky priniesla aj otázka ohľadom budúceho vývoja rozpočtu na bezpečnosť IT počas najbližších dvoch až troch rokov. Kým mierna väčšina (51,22 %) odborníkov z IT oddelení ráta s nárastom rozpočtu na počítačovú bezpečnosť, zvyšok predpokladá pokles (31,7 %) alebo stagnáciu (17,07 %).

Radíme: Extrémne horúčavy a auto

Niekoľko týždňov trvajúce extrémne horúčavy boli úmorné nielen pre ľudí a zvieratá, ale podpísali sa aj na automobiloch. Pri celodennom intenzívnom slnečnom žiarení trpí nielen lak, ale prakticky všetky časti vozidla: od strechy, cez brzdy, batériu a čelné sklo, až po pneumatiky. Po takýchto horúčavách odborníci odporúčajú kontrolu stavu auta a odstránenie najhorších následkov spôsobených vysokými teplotami.

Vysoké denné teploty či veľké teplotné rozdiely medzi dňom a nocou totiž môžu viesť k celkovému zníženiu tlaku v pneumatikách. Hodnotu odporúčanú pre konkrétne vozidlo zvyčajne nájdete na vnútornej strane viečka palivovej nádrže, prípadne na B-stĺpiku po otvorení dverí vodiča. „Po letných horúčavách je najdôležitejšie vykonať kontrolu tlaku v pneumatikách, doplniť prevádzkové kvapaliny, dôkladne vyčistiť a potom ošetriť všetky namáhané povrchy auta. To sa týka nielen laku, ale aj všetkých plastových plôch, ktoré boli vystavené slnečnému žiareniu a vysokým teplotám“, upozornil Petr Vaněček. Nezanedbajte najmä kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách. Podhustené, rovnako tak aj prehustené pneumatiky môžu mať negatívny vplyv na ovládateľnosť vozidla a hospodárnosť jazdy. „Po extrémnych teplotných výkyvoch by vodiči mali pred cestou skontrolovať tlak pri normálnej vonkajšej teplote. Zároveň by nemali zabudnúť ani na kontrolu tlaku v rezerve, keďže človek nikdy nevie, kedy ju môže potrebovať“,  zdôrazňuje Vaněček.

Skúsení vodiči chránia počas leta lak vozidla vhodným prípravkom s UV filtrom a interiér vozidla vhodným zaclonením, no ani tak sa všetkým drobným škodám nevyhnú. S príchodom chladnejšieho počasia preto nastane čas na odstránenie hrubých nečistôt aj drobných prachových častíc (vrátane agresívneho letného peľu) a mastných sadzí z výfukov ostatných automobilov. „Až po dôkladnom ručnom umývaní alebo po umývaní v tlakovej umývačke s odmasťovacím prípravkom je možné nanášať leštidlo, v opačnom prípade hrozí aj trvalé poškodenie laku. Rovnako tak je vhodné ošetriť kvalitnými prípravkami aj interiér vozidla“, odporúča Petr Vaněček.

Dobré je naplánovať si aj cestu do autoservisu na dôkladné preverenie stavu bŕzd, batérie a štartéra, prípadne zmeranie bodu tuhnutia chladiacej kvapaliny. Čím vyššia teplota, tým viac hrozí prehriatie brzdového obloženia a brzdovej kvapaliny. Návštevu servisu by mali vodiči súčasne využiť aj na kontrolu klimatizácie, ktorá tiež vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Kabínový filter by sa mal meniť aspoň jedenkrát do roka, občas je nutné doplniť chladiace médium. Keďže klimatizácia bola v posledných mesiacoch pravdepodobne v prevádzke každý deň, mala by byť jej kontrola taktiež na programe dňa.

utorok 3. septembra 2019

Aktuálne: Poukážky na tepelné čerpadlá

V 19. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II, ktoré bude otvorené v utorok 3. 9., môžu domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na tepelné čerpadlá v celkovej sume 1,5 milióna eur. 

Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) by mohlo byť vydaných asi 501 poukážok. V 18. kole projektu vydala SIEA 328 poukážok na inštaláciu fotovoltických panelov. Poukážky získali všetky domácnosti, ktoré potvrdili záujem počas otvoreného kola. O príspevky v 18. kole mohli žiadať domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja elektronicky od 20. augusta od 15.00 hodiny.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je vďaka európskej a štátnej podpore do roku 2023 zvýšiť využívanie OZE v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).

Výzva: Výkupca zelenej elektriny

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk do aukcie na výber výkupcu zelenej elektriny. Bude vykupovať elektrinu od výrobcov a zároveň preberie zodpovednosť za odchýlku za menších výrobcov, ktorí majú právo na uvedenú podporu. 

Výkupcovia elektriny začnú reálne pôsobiť od januára budúceho roka a úspešní uchádzači získajú oprávnenie na dva roky. Nahradia doterajšie pôsobenie prevádzkovateľov distribučných sústav pri činnostiach spojených s podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou. Do konca roka by mali byť vyhlásené aj aukcie pre nové zdroje energie z obnoviteľných zdrojov.

V prípade výkupcov elektriny pôjde o jednokolovú transparentnú aukciu, pri ktorej uchádzači ponúknu cenu bez znalosti ponúk ostatných uchádzačov. Záujemcovia v ponuke predloženej v osobitnej obálke uvedú požadovanú úhradu za činnosť výkupcu elektriny v EUR/MWh. Môže ísť o ponuky pre jednotlivé súťažené územia, dve alebo všetky alebo súhrn súťažených území pre celé Slovensko. Jediným hodnotiacim kritériom pri vyhodnocovaní ponúk bude výška požadovanej úhrady za činnosť výkupcu elektriny, pri splnení podmienky minimalizácie celkových nákladov na zabezpečenie činnosti výkupcu elektriny pre všetky súťažené územia. Jednotlivými súťažnými územiami sú oblasti existujúcich distribučných spoločnosti - Stredoslovenskej, Západoslovenskej a Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, ako aj celé územie Slovenska.

V aukcii možno vybrať pre každé súťažené územie iného záujemcu. Cenové ponuky sa budú vyhodnocovať jednotlivo pre súťažené územia a súčasne pre súhrn všetkých súťažených území. Ak bude cenová ponuka predložená pre súhrn všetkých súťažených území výhodnejšia ako súhrn cenových ponúk predložených pre jednotlivé súťažené územia, vyberie sa záujemca, ktorý doručil cenovú ponuku pre súhrn všetkých súťažených území. V opačnom prípade sa vyberú záujemcovia, ktorí doručili najvýhodnejšie cenové ponuky pre jednotlivé súťažené územia.

Lehota pre záujemcov na predkladanie ponúk je do 20. septembra t.r. do 15:00. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky (osobne alebo poštovou prepravou) do podateľňe ministerstva. Presné znenie výzvy ako aj podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovom sídle MH SR.

pondelok 2. septembra 2019

Aktuálne: Niektorí poistenci nebudú musieť prísť k posudkovému lekárovi osobne

Od 1. septembra 2019 bude môcť posudkový lekár Sociálnej poisťovne v niektorých prípadoch určiť, že prítomnosť poistenca alebo poškodeného nebude pre posúdenie zdravotného stavu pred posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne vždy potrebná. 

Zdravotný stav posudkový lekár v takýchto prípadoch posúdi v neprítomnosti poistenca na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov, akými sú napríklad ťažké onkologické ochorenia, prípady po ťažkých cievnych mozgových príhodách, nevidomí poistenci, poistenci po amputácii končatín a pod. 

Podľa poisťovne bude poistenec o možnosti posúdenia zdravotného stavu v neprítomnosti vopred informovaný, keď o tom rozhodne posudkový lekár. Ak napriek tomu prejaví poistenec vôľu osobne sa zúčastniť na posúdení jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, Sociálna poisťovňa mu vyhovie a predvolá ho.

Radíme: Vreckové pre deti

Dieťa sa musí viesť k zodpovednému zaobchádzaniu s peniazmi už odmalička. Okrem rozhovorov o hodnote peňazí je praktickou pomôckou vreckové.

Pre deti vo veku od 6 rokov až 10 rokov by sa mohla pohybovať výška vreckového v hodnote 3 až 5 eur a malo by sa poskytovať v pravidelnom týždennom intervale. U detí vo veku 11 až 15 rokov by výška vreckového mohla byť na úrovni 10 až 15 eur. Po platobnú kartu, pričom sa dieťa zároveň učí zaobchádzať s platobnou kartou. Rodič má okrem toho nepretržitý prehľad o tom, načo dieťa svoje vreckové míňa. Deťom v tomto veku je rovnako nutné vštepovať zásady efektívneho hospodárenia s peniazmi, najmä dôležitosť tvorby finančnej rezervy minimálne vo výške 10 % z týždenného vreckového", odporúča Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

U starších detí v stredoškolskom veku je režim v poskytovaní vreckového odlišný. Vreckové by sa malo pohybovať v rozpätí od 30 do 50 eur v intervale jedenkrát mesačne poukázaním na bankový účet dieťaťa. Bankový účet je pre dieťa v tomto veku môže slúžiť aj na účely poukázania výplaty z brigádnej činnosti či ako platobný prostriedok pri pobyte v zahraničí alebo ako platobný prostriedok na školskom výlete. Navyše, dieťa nemusí nosiť so sebou hotovosť, čím sa znižuje riziko krádeže. „Keďže pre túto vekovú skupinu sa už stáva platobná karta aktívnym platobným nástrojom, je dôležité, aby rodič poučil dieťa o zásadách bezpečného používania platobnej karty. Najmä, že PIN kód sa nemôže nikde zapisovať, ani ukladať, ani sa nesmie nikomu oznamovať. Ďalej, že pri výbere z bankomatu je potrebné zadávať PIN kód tak, aby bola zakrytá klávesnice platobného terminálu a nebola viditeľná zadaná číselná kombinácia PIN kódu tretím osobám, že citlivé údaje o platobnej karte sa nesmú nikomu oznamovať, nikam posielať a že porušením týchto základných pravidiel môže dôjsť k riziku ich zneužitia a porušeniu bezpečnostných predpisov banky", upozorňuje Ďatelinková.

Najčastejšou chybou je dávať deťom peniaze, kedykoľvek si o ne požiadajú. Najdôležitejším pravidlom, ako naučiť deti správne hospodáriť s peniazmi, je dodržiavať pravidelnosť a stabilnosť v poskytovaní vreckového. Samozrejme, výška vreckového závisí od majetkových pomerov tej-ktorej rodiny, avšak je nevyhnutné ju stanoviť triezvo a uvážene. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že vreckové plní výchovnú, a nie vyživovaciu a motivačnú funkciu.