piatok 8. apríla 2022

Aktuálne: Klimatická kríza

Klimatická kríza je aj krízou zdravia, upozornila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v rámci tohtoročného Svetového dňa zdravia. Environmentálne príčiny ročne pripravia o život približne 13 miliónov ľudí na svete. Extrémne počasie, záplavy a suchá ohrozujú potravinovú bezpečnosť a dostupnosť potravín, ovplyvňujú šírenie infekčných ochorení, ale môžu spôsobiť alebo podnietiť aj presídľovanie ľudí.

Nadmerné znečistenie môže mať z hľadiska zdravia nepriaznivé akútne a chronické účinky najmä u citlivých populačných skupín (deti, seniori, ľudia chronicky chorí na respiračné a srdcovocievne ochorenia. Prejavuje sa dráždením očí, hrdla, dýchacích ciest, vyvolaním záchvatov u ľudí chorých na astmu, zvýšenou spotrebou liekov ale aj zvýšenou hospitalizovanosťou ľudí chorých na respiračné a srdcovocievne ochorenia. Dráždenie dýchacích ciest spôsobuje silnejšie prekrvenie slizníc horných dýchacích ciest a tým vytváranie priestoru na ich kolonizáciu baktériami a vírusmi, ich následné pomnožovanie a vznik infekčných ochorení dýchacích ciest, napr. chrípky. Z chronických účinkov pri dlhodobej (viacročnej až celoživotnej) expozícii sa môžu prejaviť srdcovo-cievne a chronické respiračné ochorenia a skrátenie strednej dĺžky života.

Príklady vplyvu dlhodobo a nadmerne znečisteného ovzdušia na zdravie podľa WHO
 • Pľúca: potlačený normálny vývoj pľúc u detí, zrýchlený pokles funkcie pľúc u dospelých, vznik astmy, ochorenia pľúc vrátane rakoviny.
 • Pankreas: súvisí s rozvojom cukrovky 2. typu u dospelých.
 • Srdce: súvisí s kardiovaskulárnymi ochoreniami, vrátane aterosklerózy, môže tiež zhoršiť už existujúce ochorenia.
 • Mozog: u tehotných žien môže ovplyvňovať duševný či fyzický vývoj u detí a kogníciu u dospelých.
„Na Slovensku sa znečisťuje vzduch najmä prachovými časticami. Čím sú častice menšie, tým hlbšie prenikajú do dýchacej sústavy”, uviedla docentka Kvetoslava Koppová. Rizikové sú zvýšené koncentrácie inhalovateľných prachových častíc, ktoré sa takto dostávajú až do dolných častí dýchacích ciest a sú nosičmi ďalších znečisťujúcich látok (oxidy dusíka, oxid siričitý, polycyklické aromatické uhľovodíky, ťažké kovy). Najvýznamnejším zdrojom emisií prachových častíc je vykurovanie domácností tuhým palivom, vysoké koncentrácie môžu byť namerané pri frekventovaných cestných úsekoch a parkoviskách, lokálne sa môže prejaviť vplyv veľkých priemyselných zdrojov.  Aktuálny stav ovzdušia ako aj výsledky dlhodobých meraní znečistenia ovzdušia vykonáva SHMÚ. Index kvality ovzdušia podľa lokalít meracích staníc si môžete skontrolovať on-line na webovom sídle ústavu.

K ochrane vlastného zdravia pred vplyvom znečisťujúcich látok z ovzdušia môžeme prispieť aj vlastným správaním - viac využívať verejnú dopravu, chodiť pešo alebo na bicykli, vyhýbať sa používaniu osobných automobilov v čase dopravnej špičky, zdieľať používanie automobilov, nespaľovať odpad, dbať na palivo, ktorým kúrime (v prípade kúrenia palivovým drevom používať dobre vysušené drevo). Pre športové aktivity sa odporúča vyberať miesta s priaznivým rozptylom znečisťujúcich látok - ďalej od frekventovaných ciest, v dobre prevetrávaných lokalitách. Výber miesta pre šport je dôležitý, keďže pri intenzívnej telesnej aktivite sa výrazne zvyšuje a prehlbuje ventilácia a objem vdychovaného vzduchu, a tým aj príjem znečisťujúcich látok z ovzdušia. Pohybové aktivity ako behanie či bicyklovanie by sa teda nemali vykonávať pri rušných cestách, ale radšej v parkoch, lesoch či voľnej prírode. Počas tzv. smogových situácií je potrebné obmedziť aktivity, ktoré zvyšujú znečistenie ovzdušia: lepenie, brúsenie, natieranie, ako aj vetranie vnútorných priestorov, pohyb a fyzickú aktivitu vonku.

„Je tiež potrebné zdôrazniť význam kvality ovzdušia vo vnútri budov, pretože v tomto prostredí trávime až 80 % svojho času”, upozorňuje doktor Martin Kapasný. Podľa WHO je vo vyspelých krajinách z hľadiska škodlivín v ovzduší stále na poprednom mieste tabakový dym, či už z aktívneho fajčenie alebo pasívneho fajčenia. Kvalitu vnútorného ovzdušia budov ovplyvňuje tiež spaľovanie v rôznych krboch, spaľovanie plynu pri varení a podobne. Kvalitu ovzdušia vo vnútri budov možno zvyšovať dostatočným vetraním a zásadným obmedzením (ideálne úplným obmedzením) fajčenia.

Bankrot: Medziročný nárast

V prvom štvrťroku 2022 zbankrotovalo 2.309 Slovákov. Podľa spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1.250 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast až o 84,72 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, kedy od októbra do decembra 2021 zbankrotovalo 2.892 dlžníkov, ich v prvej štvrtine roka 2022 bolo o 20,16 percenta menej. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca marca 2022 zbankrotovalo 60.371 obyvateľov Slovenskej republiky.

„Dôvodom výrazne nižšieho počtu osobných bankrotov v prvom štvrťroku minulého roka boli na jednej strane vtedajšie vládne obmedzenia v súvislosti s bojom proti pandémii koronavírusu a na druhej strane aj prísnejšie legislatívne podmienky, keďže začalo platiť, že o osobný bankrot môže požiadať iba dlžník s minimálne rok trvajúcou exekúciou. Zo štatistík z predchádzajúceho mesiaca chceme upozorniť na skutočnosť, že zbankrotovalo 82 ľudí s trvalým pobytom na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Ľudia bez vlastného domova tak predstavujú takmer 10 percent z celkového počtu osobných bankrotov. Zároveň sme zaznamenali aj bankrotujúcich 27 manželských párov“, upresnila Jana Marková. 

V marci 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 843 osobných bankrotov. V porovnaní s marcom 2021 s 284 osobnými bankrotmi to predstavuje medziročný nárast až o 196,83 percenta. V porovnaní s februárom 2022, keď zbankrotovalo 732 dlžníkov, ich v treťom mesiaci 2022 bolo o 15,16 percenta viac. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 827 konkurzov (98,10 percenta) a 16 dlžníkov (1,90 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v marci 2022 ich bolo 69 (8,19 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 774 (91,81 percenta) na majetok nepodnikateľov. V marci 2022 súdy zrušili 832 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 815 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 17 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného rozvrhu výťažku.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v marci 2022 ich pripadalo na mužov 518 a na ženy 325. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži. V medziročnom porovnaní sa ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov zvýšil o 1,94 percentuálneho bodu (59,51 percenta v marci 2021 vs. 61,45 percenta v marci 2022). Podiel žien v marci 2022 medziročne o 1,94 percentuálneho bodu klesol (40,49 percenta v marci 2021 vs. 38,55 percenta v marci 2022). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v marci 2022, malo 2,32 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v marci 2021 ich bolo 6,51 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,46 percenta dlžníčok (v marci 2021 ich bolo 6,09 percenta). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi spolu stali tridsiatnici s 30,13 percentami (28,52 percenta v marci 2021), za nimi nasledovali štyridsiatnici s podielom 28,59 percenta (24,65 percenta v marci 2021). Najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom – 165, v Banskobystrickom – 137 a v Nitrianskom kraji – 137, naopak najmenej v Bratislavskom kraji – 52. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov v každom kraji vzrástol, najviac v Nitrianskom – až o 2 183,33 percenta (zo 6 na 137).

EU: DiscoverEU 2022

DiscoverEU, ktorá umožňuje 18-ročným mladým ľuďom poznávať Európu najmä z vlaku, otvára svoje prvé kolo prihlasovania na rok 2022. Do 21. apríla 12.00 hod. budú môcť mladí ľudia žijúci v krajinách zapojených do programu Erasmus+ požiadať o jeden z 35.000 bezplatných cestovných poukazov (tzv. travel pass). Pre tých, ktorí sa nevedia ľahko dostať na európsku pevninu, kde môžu nastúpiť na vlak, platia výnimky. Preto sa na mladých ľudí z najvzdialenejších regiónov, zo zámorských krajín a území, vzdialených oblastí a ostrovov vzťahujú osobitné podmienky.

Tohoročné kolo prihlasovania sa nesie v znamení začlenenia iniciatívy DiscoverEU do programu Erasmus+. Vďaka tejto zmene a vďaka osobitnému financovaniu v rámci Európskeho roka mládeže 2022 bude v roku 2022 dostupných 70.000 cestovných poukazov, z toho 35.000 v oznámenom kole prihlasovania a ďalších 35.000 v kole prihlasovania naplánovanom na október. Začlenením iniciatívy do programu Erasmus+ sa takisto otvárajú dvere pre uchádzačov z Islandu, Lichtenštajnska, zo Severného Macedónska, z Nórska, zo Srbska a z Turecka, ktorí sa do tejto iniciatívy budú môcť zapojiť po prvý raz. Uchádzači narodení medzi 1. júlom 2003 a 30. júnom 2004, ktorí uspejú vo výberovom kvíze, budú môcť v čase od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 stráviť až 30 dní cestovaním po Európe. Tí, ktorí oslávia 18. narodeniny až v druhej polovici roka, sa o poukazy budú môcť uchádzať v októbrovom kole. 

Držitelia cestovných poukazov dostanú navyše aj zľavovú kartu DiscoverEU. Vďaka tejto novinke budú môcť vo všetkých oprávnených krajinách využiť prístup k vyše 40.000 možných zliav na verejnú dopravu, kultúrne, ubytovacie, stravovacie, športové a iné služby. S cieľom rozšíriť vzdelávací rozmer účasti na iniciatíve DiscoverEU sa prostredníctvom národných agentúr programu Erasmus+ budú konať informačné sedenia a stretnutia, ktoré pripravia mladých cestovateľov na ich cestu a poskytnú im možnosť získať skúsenosť s partnerským učením. Takýmito stretnutiami sa iniciatíva DiscoverEU okrem iného snaží podporiť diskusie o udržateľnosti, kultúre a európskej identite. Osobitný dôraz sa kladie na inklúziu. Účastníci so zdravotným postihnutím alebo inými zdravotnými problémami môžu cestovať v sprievode. Okrem pokrytia cestovných nákladov sa poskytuje aj ďalšia individuálna pomoc.

SMS: Včasné varovanie

Bezplatné varovanie o blížiacom sa nepriaznivom počasí formou SMS správy môže zabrániť rôznym škodám. SMS informácie sú stručné, obsahujú druh blížiaceho sa nebezpečného počasia a časové rozmedzie, počas ktorého sa „vyčínanie“ živla očakáva. K dispozícii sú tiež maily s detailnejšími informáciami vrátane odporúčaní, ako sa na príchod extrémneho javu pripraviť a ako sa počas neho správať. Všetky správy sú doručované podľa zadaného PSČ, sú teda veľmi konkrétne tak v lokalizácii, ako aj v časovom určení udalosti. 

Servis MeteoUNIQA sa líši od bežne dostupných meteorologických predpovedí, ktoré sú všeobecnejšie. Informuje o blížiacom sa vetre s rýchlosťou nad 70 km/h, o búrkach spojených so silným dažďom alebo krupobitím, intenzívnych prívalových dažďoch od 30 mm za 6 hodín a v zime o novom snežení nad 5 cm počas 6 hodín alebo o mrznúcom daždi. Správy môžu v prípade jasnejšieho vývoja počasia doraziť s predstihom jedného dňa alebo niekoľkých hodín, v prípade náhlej zmeny len niekoľko desiatok minút vopred. Údaje o čase, kedy sa zmena počasia očakáva, je vždy súčasťou oznámenia. Od roku 2009 aktuálne využíva zadarmo cielené informácie o náhlej zmene počasia vyše 100.000 záujemcov na Slovensku aj v Česku.

Najvyšší výskyt výstrah bol zaevidovaný v roku 2020, kedy stúpol počet vydaných správ oproti priemeru o 45 %. Trend vyššieho počtu informácií trval aj vlani. Spôsobil to nielen častejší výskyt nebezpečných poveternostných situácií, ale aj inovácie v práci meteorológov, ktoré umožnili podrobnejšie a lokalizovanejšie upozornenia a ďalšiu segmentáciu výstrah. V období rokov 2016-2021 sa väčšina varovaní týkala silných búrok (viac ako ¾ všetkých vydaných výstrah). Druhým najčastejším živlom bol prívalový dážď s podielom cca 11 %. Silné nárazy vetra a víchrica alebo silné sneženie sa vyskytovali v SMS správach zhodne necelými 6 %.

štvrtok 7. apríla 2022

SR: Príspevok na ubytovanie

O príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska môžu žiadať už aj majitelia hotelov a penziónov na Slovensku. Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo postup s podrobnými informáciami na webovej stránke www.mindop.sk/lex-ukrajina. Je tu k dispozícii aj vzor zmluvy s požadovanými prílohami. 

Rezort dopravy odporúča vyplnenú zmluvu vytlačiť, podpísať a poslať na ministerstvo ako základ pre zmluvný vzťah rámcového charakteru. Podpísanú zmluvu odošle ministerstvo späť hotelierovi a následne bude zverejnená v centrálnom registri zmlúv. V žiadosti o príspevok je potrebné vypísať konkrétne mená odídencov, ktorí majú štatút dočasného útočiska. Ďalej je potrebné doložiť všetky potrebné doklady a poslať ich na ministerstvo, ktoré ich bude kontrolovať a následne bude posielať schválenú výšku príspevku. Po implementácii elektronického formulára na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk bude možné žiadať o príspevok aj elektronicky. 

Ubytovacie zariadenia na Slovensku môžu dostať príspevok na ubytovanie odídenca z Ukrajiny v súvislosti s vojnovým konfliktom 7,70 eura za jednu noc. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov, dostanú príspevok 3,85 eura za jednu noc ubytovania odídenca. Vyplýva to z nariadenia  ministerstva dopravy, ktoré 30. marca 2022 schválila vláda SR.

Upozorňujeme: Nebezpečný podnos s bambusom

Cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed) bol zaslaný oznam z Českej republiky o nepovolenom použití bambusu v melamínovom podnose HUBERT TRAY (W27xL38 cm, EAN kód: 5710046019298, číslo výrobku: 4911272, výrobná dávka: 1021, materiál: melamín, bambus) vyrobenom v Číne pre JYSK a/s, Dánsko. Distribuovaný bol do rôznych európskych štátov vrátane SR v celkovom množstve 2.760 ks.

Kvôli obsahu bambusu nie je podnos v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami. Používanie bambusu a iných nepovolených rastlinných prísad v plastových materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami môže podľa Úradu verejného zdravotníctva SR predstavovať riziko pre ľudské zdravie, ku ktorému môže dôjsť pri rýchlejšej degradácii niektorých plastov. To môže viesť k migrácii niektorých látok do potravín (formaldehyd, melamín) v množstvách, ktoré prekračujú povolené limity. Z uvedeného dôvodu sa výrobok sťahuje z trhu.

Keďže sa uvedený výrobok môže ešte nachádzať nielen na slovenskom trhu, spotrebiteľom sa odporúča tento výrobok nekupovať, už zakúpený výrobok nepoužívať a prípadne ho vrátiť predajávajúcemu.

EU: Podpora vodíka, opúšťanie zemného plynu

Európsky parlament schválil nové pravidlá pre výber energetických projektov, ktoré bude možné financovať z rozpočtu Európskej únie, a zosúladil existujúce predpisy s Európskou zelenou dohodou. Nariadenie musí ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Následne bude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a po dvadsiatich dňoch vstúpi do platnosti.

Nariadenie stanovuje kritéria a metodológiu výberu energetických projektov spoločného záujmu, akými sú vysokonapäťové prenosové vedenia, plynovody, zariadenia na skladovanie energie alebo inteligentné siete, na ktoré sa budú vzťahovať urýchlené administratívne postupy a ktoré budú môcť získať podporu z rozpočtu Európskej únie. Europoslanci počas rokovaní podporili financovanie projektov rozvoja vodíkovej infraštruktúry, ako aj zachytávania a ukladania oxidu uhličitého. Oprávnené projekty by tiež mali napomáhať integrácii trhu a zvyšovať bezpečnosť dodávok energií v únii.

Vybrané projekty by mali členským štátom EÚ pomôcť postupne znižovať využívanie tuhých fosílnych palív ako čierne a hnedé uhlie, rašelina a roponosná bridlica. Poslanci tiež zaistili financovanie pre projekty, ktoré počas prechodného obdobia umožnia transformáciu a využívanie existujúcej infraštruktúry určenej pre transport či skladovanie zemného plynu na prepravu alebo uskladňovanie vodíka. Financovanie takýchto projektov z rozpočtu EÚ bude umožnené do 31. decembra 2027.

Nové projekty zamerané na zemný plyn už nebude možné financovať z rozpočtu EÚ. Výnimka sa bude vzťahovať iba na Cyprus a Maltu. Každý z tejto dvojice členských štátov bude mať za prísnych podmienok nárok na financovanie jedného na vodík pripraveného plynárenského projektu zameraného na pripojenie krajiny k sieti EÚ.

Pneumatiky: Čas na výmenu

Jazdiť v zime na letných pneumatikách sa už dnes odváži málokto, a rovnako jazdu na zimných pneumatikách v lete sprevádzajú viaceré riziká. Vodiči často vynechajú ich výmenu pre dlhé čakacie lehoty v pneuservise pri štarte sezóny. Podobne ako koncom jesene, tak aj na jar si totiž vodiči nechávajú prezúvanie na poslednú chvíľu. A to je chyba. 

Jar sprevádzajú vyššie denné teploty, pri ktorých zimné pneumatiky strácajú svoje dôležité vlastnosti, predovšetkým priľnavosť. „Pri použití nevhodných pneumatík sa predlžuje brzdná dráha, znižuje sa jazdný komfort a naopak, zvyšuje sa spotreba vozidla. Naviac sa zimné pneumatiky počas jazdy pri vyšších teplotách opotrebúvajú viac ako v zime", upozorňuje Robert Hukel. Ak sa priemerná denná teplota pohybuje nad úrovňou +7 stupňov Celzia, je najvyšší čas neotáľať s prezúvaním a objednať sa do servisu. Autorizovaný servis ponúka aj možnosť pneumatiky vyčistiť, ošetriť a uskladniť na ďalšiu sezónu tak, aby ich vlastnosti zostali zachované čo najdlhšie. Rovnako odborníci skontrolujú stav opotrebovania a v prípade potreby môžu ponúknuť rovno novú sadu pneumatík. 

Auto je nevyhnutné udržiavať v požadovanom technickom stave počas celého roka. A preto je aj pri prezúvaní dobré vozidlo zároveň skontrolovať, či neprišlo počas zimy k opotrebeniu alebo poškodeniu jeho kľúčových častí. Odborne vyškolení mechanici sa postarajú o preventívnu vizuálnu kontrolu, po ktorej si vodič môže byť istý, že bude poznať skutočný stav podvozku, brzdového systému, akumulátora, stieračov či hladiny prevádzkových kvapalín vášho vozidla. Obzvlášť po tuhšej zime totiž mohlo dostať na cestách pekne zabrať. Jarná údržba auta by tak mala patriť medzi štandardné úkony.
.

streda 6. apríla 2022

Radíme: Príspevok na ubytovanie

Na získanie príspevku od štátu musia poskytovatelia bezplatného ubytovania odídencom na Slovensku odovzdať obci prvý výkaz o počte nocí, v ktorých poskytovali ubytovanie, do štvrtka 7. apríla 2022! Termín sa týka nepodnikateľov, ktorí ubytovávali ľudí s dočasným útočiskom. Podľa Ministerstva vnútra SR sa v mesiaci apríl vo výkaze uvedie počet prenocovaní za mesiace marec aj február, najskôr však až od 26. februára 2022. 

Žiadosť sa podáva v obci, do katastra ktorej nehnuteľnosť patrí, takže pobyt ubytovateľa nie je dôležitý. Príspevok možno získať najviac na sedem nocí predtým, ako ubytovaný utečenec z Ukrajiny získal dočasné útočisko. Obec vyplatí príspevky prenajímateľom do piatich pracovných dní od prijatia peňazí od ministerstva vnútra, ktoré spracováva poskytnuté údaje. Podmienkou získania príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Obci musí poskytovateľ predložiť originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi podľa vzorov zverejnených na stránke ministerstva vnútra vrátane čestného vyhlásenia oprávnenej osoby a kópie dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením "odídenec" alebo s označením "dočasné útočisko". Odporúča sa vyhotoviť zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi minimálne v troch rovnopisoch. V prípade spoluvlastníkov nehnuteľnosti zmluvu o poskytnutí ubytovania podpisujú všetci spoluvlastníci. Na výkaze už stačí podpis jednej osoby. Spoluvlastníci sa dohodnú na tom, ktorý z nich vyplní výkaz a uvedie svoj účet. Osoba so štatútom dočasného útočiska má povinnosť raz mesačne oznamovať obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Medzi oprávnenou osobou a odídencami, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu, postačuje uzatvoriť jednu zmluvu, v ktorej sú uvedení všetci odídenci. Jednotlivých ubytovaných odídencov (rodinu) uvedie oprávnená osoba vo výkaze.

Na príspevok za ubytovanie odídenca majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia. Môže ísť o vlastníkov bytov a rodinných domov, ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie, ak ide o nepodnikateľské subjekty, ale aj obce a vyššie územné celky v prípade, že ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej či príspevkovej organizácie. Štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory formou tohto príspevku vyňaté. Obci treba vždy do piatich pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca predložiť výkaz o počte nocí, v ktorých majiteľ nehnuteľnosti skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

EU: Colná únia

Skupina odborníkov pre výzvy, ktorým čelí colná únia, vo svojej správe konštatuje, že colná únia sa musí lepšie pripraviť na nastávajúce výzvy, akými sú rastúce objemy obchodu a nové obchodné modely, technologický vývoj, zelená transformácia, meniaci sa geopolitický kontext a bezpečnostné riziká.

Skupina navrhla 10 súborov opatrení, ktoré sa majú vykonať do roku 2030:
 • Balík reforiem týkajúci sa procesov, kompetencií, povinností a riadenia colnej únie.
 • Nový prístup k údajom s cieľom znížiť závislosť od colných vyhlásení, získavať kvalitnejšie údaje z komerčných zdrojov a poskytnúť podnikom jednotné miesto pre uvádzanie údajov na plnenie colných formalít
 • Komplexný rámec pre spoluprácu, ktorý umožní lepšie vymieňanie si údajov v celej colnej únii, za účasti orgánov dohľadu nad trhom, orgánov presadzovania práva a daňových orgánov.
 • Zriadenie európskej colnej agentúry, ktorá by dopĺňala úlohu Komisie a podporovala prácu členských štátov.
 • Zreformovanie a rozšírenie systému schválených hospodárskych subjektov.
 • Nový rámec zodpovednosti a dôvery, v ktorom by sa podniky snažili o status schválených hospodárskych subjektov, aby tak získali komerčný prístup na trh EÚ. Malé nekomerčné zásielky by sa naďalej zasielali obvyklými postupmi. Nemali by však prioritu a podliehali by stupňu kontroly, ktorý by zodpovedal ich „nedôveryhodnému“ statusu.
 • Zrušenie oslobodenia od cla pre zásielky do 150 eur pri elektronickom obchode, so zjednodušenými sadzbami pre zásielky s nízkou hodnotou.
 • Balík opatrení pre zelené colníctvo EÚ – t. j. digitalizovať postupy, zabezpečiť riadne vykonávanie zákazov a obmedzení súvisiacich s udržateľnosťou dovážaných výrobkov a prípadne aj zreformovať nomenklatúru harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie, aby umožňovala vhodne zatriediť výrobky šetrné k životnému prostrediu, ktoré chce EÚ podporovať pri medzinárodnom obchodovaní.
 • Zabezpečenie riadnych zdrojov, školení a vybavenia pre colné správy, aby boli plne spôsobilé zvládať svoje úlohy.
 • Každoročný odhad výpadku colných príjmov, ktorý by umožnil lepšie riadiť výber colných príjmov.
Za vážny problém označujú odborníci fakt, že neexistuje spoločný zoznam právnych predpisov o zákazoch a obmedzeniach, čo vedie k rozdielnym prístupom a postupom v jednotlivých členských štátoch. Európska komisia preto uverejnila súhrn existujúcich zákazov a obmedzení na úrovni EÚ. Mal by slúžiť ako praktický nástroj pre inštitúcie EÚ a vnútroštátne orgány, ako aj pre ďalšie zainteresované strany.

O odporúčaniach skupiny odborníkov budú teraz diskutovať Európsky parlament a členské štáty. Komisia vytvorí „skupinu pre reflexiu“ s účasťou členských štátov, ktorá tieto odporúčania prediskutuje a skonkretizuje. Na základe týchto podkladov a širších konzultácií so zainteresovanými stranami do konca roka predloží balík reforiem v colnej oblasti.

On-line: obnovdom.sk

Kritériá postupu pri realizácii obnovy 30-tisíc rodinných domov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Výzva bude vyhlásená v 3. štvrťroku 2022 a následne do konca roka budú uzatvorené zmluvy na obnovu prvých 4-tisíc rodinných domov. Informácie o pripravovanej výzvy môžu záujemcovia získať na bezplatnej Zelenej linke MŽP SR: 0800 144 440 a na webe obnovdom.sk. Postupne pribudne aj 10 regionálnych kancelárií v krajských mestách, ale s ohľadom na spádové oblasti pribudnú aj kancelárie v Liptovskom Mikuláši a Lučenci.

Zvýhodnenou skupinou budú rodiny so štyrmi a viac deťmi, rodič, ktorý sám vychováva dieťa a rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím dieťaťa. Efekt, ktorý sa od obnovy očakáva, je pre všetkých žiadateľov rovnaký – zlepšiť tepelno-technické vlastnosti domu, vymeniť neefektívne zdroje tepla a teplej vody, ale tiež realizovať adaptačné opatrenia zmierňujúce klimatickú krízu. Záujemca bude môcť podporu využiť buď na jedno opatrenie, alebo kombináciu viacerých, podľa jeho finančných možností. Náklady mu budú preplatené až po vydokladovaní zrealizovanej obnovy, alebo uvoľňované z účtu priebežne.

Dôležitým kritériom je vek rodinného domu. Vlastník môže získať financie na obnovu 10 a viac ročného domu na základe listu vlastníctva. Sociálne alebo zdravotne znevýhodnení žiadatelia budú môcť požiadať až o 95 % dotácie, pričom DPH z finančných prostriedkov na obnovu uhradí štát. Štandardná skupina žiadateľov môže dostať 60 % dotáciu. Dôležitou podmienkou je dátum objednania prác, tovarov a služieb pri obnove rodinného domu, ktorý nemôže byť skorší ako 1. február 2020.


Aktuálne: Respirátory zatiaľ zostávajú

Od stredy 6. apríla 2022 pri vstupe na Slovensko nie je nariadená registrácia do systému eHranica a končí tiež povinná karanténa pre nezaočkovaných proti COVID-19. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 28/2022, ktorou sa nariaďovali tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR, bola zrušená.

Odporúča sa však sledovať svoj zdravotný stav a v prípade príznakov COVID-19 kontaktovať všeobecného lekára, resp. pediatra. Zároveň od 6. apríla 2022 sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v exteriéri (povinnosť, ak sa ste sa nachádzali menej ako dva metre od osoby mimo spoločnej domácnosti).

Naďalej ostáva povinnosť nosiť respirátor:
 • na hromadných podujatiach ako v interiéri, tak aj v exteriéri,
 • vo všetkých interiéroch verejných budov - úrady, obchody, prevádzky služieb, budovy športových a kultúrnych podujatí, pracoviská a podobne,
 • v prostriedkoch verejnej dopravy - MHD, vlaky, prímestské a diaľkové autobusy,
 • v preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti - taxislužby, lanovky, vozidlá prepravujúce napr. pracovníkov do zamestnania alebo ubytovania.
Rozsah výnimiek zostáva bez zmeny, podrobný zoznam je uvedený v novej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 31/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

utorok 5. apríla 2022

Novinka: Zmeny pri narodení dieťaťa

Od začiatku apríla tohto roku sa hlásenie o narodení dieťaťa aj overovanie podmienok na vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa podáva elektronicky. Zdravotnícke zariadenia na Slovensku sa budú do systému pripájať postupne v priebehu mesiaca, kedy funguje služba duálne v papierovej aj v elektronickej forme.

Ďalšiu fázu elektronických služieb v zdravotníctve sprístupnilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Nová e-služba umožní zdravotníckym pracovníkom zapísať narodenie dieťaťa elektronicky do informačného systému NCZI, ktoré informáciu odošle ďalej do Centrálneho informačného systému matrík. 

Zmeny sa od 1. apríla 2022 dotknú aj zápisu údajov na príspevok pri narodení dieťaťa. Ošetrujúci lekár pri prepustení matky po pôrode zapíše v lekárskej prepúšťacej správe prostredníctvom funkcionality e-vyšetrenie v e-zdraví NCZI aj údaje na príspevok. Rovnaké údaje bude mať možnosť zapísať prostredníctvom e-zdravia do záznamu z odborného vyšetrenia aj lekár gynekologicko-pôrodníckej ambulancie a pediater. Lekármi zapísané údaje v systéme e-zdravie si príslušný úrad práce overí a potvrdí splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení.

EU: Nové laboratóriá pre emisné testy

Dve nové laboratóriá Spoločného výskumného centra v talianskej Ispre zvýšia kapacitu emisného testovania automobilov v Európskej únii. Právomoc kontrolovať emisie z automobilov získala Európska komisia po emisnom škandále (tzv. aféra Dieselgate) a následnom prepracovaní predpisov Európskej únie v oblasti typového schvaľovania vozidiel, na základe ktorých sa bol zavedený dohľad a presadzovanie predpisov na úrovni EÚ.

Nové zariadenia pre dohľad nad trhom s vozidlami umožnia skúšať emisie v regulovaných a simulovaných podmienkach skutočnej premávky. Vďaka dvom klimatickým emisným komorám bude možné testovať vozidlá v rôznych podmienkach (napr. teplota, vlhkosť a tlak), ktoré vplývajú na konečné emisné charakteristiky vozidla. Nové laboratóriá budú so svojimi najmodernejšími technológiami zároveň pomáhať Európskej komisii pri zavádzaní budúcich emisných noriem.

Komisia súčasne zverejňuje výsledky z prvého roka činností Spoločného výskumného centra v oblasti dohľadu nad trhom, ktoré vykonávali ďalšie skúšobné zariadenia tohto centra. V správe s názvom Dohľad nad európskym trhom s motorovými vozidlami sa uvádzajú výsledky emisných skúšok a posudzovania zhody v prípade 40 vozidiel podľa normy Euro 6 – zistilo sa, že skúšané vozidlá spĺňajú požiadavky za najrôznejších podmienok prevádzky. Centrum sa v správe takisto podelilo o skúsenosti a osvedčené postupy pri skúšaní, aby tak pomohlo orgánom z EÚ, ktoré vykonávajú dohľad nad motorovými vozidlami.

Aktuálne: Slovákov valcuje inflácia

Celkový objem spotrebných úverov na Slovensku dosiahol za január t. r. 5 mld. eur a medziročne mierne poklesol rovnako ako objem zlyhaných spotrebných úverov. Hlavnými dôvodmi sú prísnejšie podmienky poskytnutia úveru, ale tiež opatrnosť Slovákov. Napriek tomu takmer každý tretí Slovák žije od výplaty do výplaty a nie je schopný tvoriť si finančnú rezervu a ďalších 15 % Slovákov žije na dlh, alebo siaha na svoje úspory. Aktuálna inflácia spotrebiteľom načrela do vrecka ešte hlbšie. Tým, ktorí splácajú viacej úverov naraz môže pomôcť ich konsolidácia. 

Skúsenosť s konsolidáciou však podľa prieskumu pre Poštovú banku (1.000 respondentov) nemá vyše 60 % opýtaných. Spotrebné úvery využívajú prevažne ľudia po 30-tke. Až 67,2 % respondentov do 30 rokov nemá so spotrebným úverom žiadnu skúsenosť. Je to do veľkej miery ovplyvnené aj tým, že mladí ľudia opúšťajú svoj mama hotel až okolo tridsiatky a preto spotrebný úver ani nepotrebujú. Z prieskumu tiež vyplýva, že po tridsiatke sa skúsenosť s čerpaním spotrebného úveru výrazne mení a v priemere ho nikdy nevyužilo len 30 % Slovákov. Pritom 4 z 10 opýtaných za život splácali jeden až tri úvery. Až takmer 4 % Slovákov však už splácalo 10 a viac úverov.

Slováci, ktorí majú skúsenosť s využívaním spotrebných úverov, sa nevyhýbajú splácaniu viacerých úverov naraz. Z nich až 54,3 % splácalo dva a viac úverov súbežne. Štyri a viac úverov v jednom čase naraz splácalo až 6 % opýtaných, ktorí spotrebný úver už mali. Ochotu využívať tri a viac úverov naraz majú opýtaní vo veku od 30 do 39 rokov, takúto skúsenosť má takmer každý piaty. „Pre klientov, ktorí paralelne splácajú viac úverov naraz, je vhodným riešením konsolidácia, ktorá im umožní splácať len jednu splátku, efektívne si znížiť mesačné náklady a tým stabilizovať rodinný rozpočet. Ušetrené financie môžu využiť na tvorenie finančnej rezervy, ktorá je v aktuálnej ekonomicky náročnej situácii, kedy až 48 % Slovákov nesporí vôbec, veľmi dôležitá“, radí Melinda Burdanová.


Novinka: LEI kód

Fyzické aj právnické osoby zodpovedné za transakcie s finančnými nástrojmi majú novú povinnosť preukázať sa tzv. LEI kódom (Legal Entity Identifier). Zaručuje jedinečnú identifikáciu subjektov v celosvetovom meradle a zabezpečuje kvalitu referenčných údajov. Túto povinnosť majú okrem emitentov cenných papierov aj úverové a finančné inštitúcie, fondy, vrátane penzijných, správcovia fondov, poisťovne ako aj každý subjekt, ktorý je právne alebo finančne zodpovedný za finančné operácie. Od marca tohto roka dochádza k skvalitneniu kategorizácie organizácií s LEI kódom.

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP SR), ktorý kódy na Slovensku vydáva, získal tiež oprávnenie prideľovať LEI kódy aj podielovým fondom na základe novej akreditácie od nadácie GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation). Cieľom je presnejšia, detailnejšia a spoľahlivejšia databáza informácií o subjektoch, ktorým bolo LEI pridelené. K zmenám dochádza v troch veľkých oblastiach. Prvou sú vládne subjekty. Doteraz postačovalo iba ich označenie vládny subjekt. Podľa najnovších pravidiel budú musieť byť označené presnejšie, a to v súlade metodikou pre systém národných účtov 2008 (SNA 2008): ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy, regionálne subjekty štátnej správy a subjekty sociálneho zabezpečenia. Druhou oblasťou sú podielové fondy. Aj tu ide o rozšírenie štruktúry dát, ktoré sa reportujú GLEIFu a sú teda k dispozícii širokej verejnosti. Doteraz mal LEI subjekt povinnosť označiť iba, že ide o subjekt typu fond. Aktuálne sa bude označovať a zverejňovať správca fondu, ako aj typ fondu (napríklad či ide o fond alebo podfond). Treťou dôležitou oblasťou je implementácia štandardizovaných udalostí pre firmy tzv. „Corporate actions“. Verejnosti tak budú prezentované udalosti typu zmena obchodného mena, zmena názvu, premena právnej formy a mnohé ďalšie. Udalosti budú kvôli ich jednoznačnej identifikácii číslované a reportované.

Zmeny sa aktuálne najviac dotknú podielových fondov. Dôvodom akreditácie na prideľovanie LEI pre fondy je totiž súbor nových zlepšení, ktorý pozostáva z rozšírenia získavania množstva dát a sofistikovanejšieho označovania LEI subjektov. „V súvislosti s rozsiahlymi zmenami v štruktúre údajov o podielových fondoch, ktoré centrálny depozitár udržiava a reportuje nadácii GLEIF, sa GLEIF rozhodol, že všetky LOU (Local Operating Units), ktoré prideľujú LEI kódy pre podielové fondy budú musieť prejsť dodatočnou akreditáciou, ktorá sa bude týkať priamo fondov. Pri najbližšej pravidelnej obnove LEI kódu bude potrebné doplniť dodatočné informácie nevyhnutné na predĺženie platnosti kódu. Niektoré požadované údaje, ako napríklad dátum vzniku fondu/spoločnosti, bude našim klientom predvypĺňať naša webová aplikácia pre uľahčenie obnovy LEI kódu“, konštatuje Ľubomír Demčák.


pondelok 4. apríla 2022

CRM: Oneskorené odpovede

Podľa novej on-line štúdie pre Sinch (2.980 spotrebiteľov, 15 krajín, október 2021) digitálne značky spotrebiteľov neúmyselne ignorujú. Až 89 % respondentov uprednostňuje obojsmernú konverzáciu a odpovede prostredníctvom mobilných či sociálnych kanálov. Viac ako polovica (53 %) si však spomenula na frustrujúce chvíle, keď nebolo možné pokračovať v komunikácii, napríklad položiť otázku, prijať aktualizáciu, alebo dokončiť naplánovanie stretnutia.

Dokonca aj značky, ktoré nasadili určitú obojsmernú komunikáciu, majú problém splniť očakávania spotrebiteľov. Na otázku, ako dlho zvyčajne trvá získanie odpovede cez sociálne médiá, takmer jeden zo štyroch respondentov potvrdil, že to trvá deň alebo dlhšie. Väčšina respondentov zároveň uviedla, že by si vzhľadom na tieto neprimerané čakacie doby pravdepodobne nič nekúpili. Škálovanie obojsmerného zasielania správ naprieč mobilnými kanálmi s cieľom poskytnúť bezprostrednosť, ktorú zákazníci očakávajú, si vyžaduje väčšiu pozornosť a nástroje.

Podľa štúdie 70 % respondentov už minimálne raz interagovalo s chatbotom poháňaným umelou inteligenciou – ale čo sa stane, keď bude musieť zasiahnuť živý agent? Až 95 % respondentov si želalo, aby ich v týchto situáciách okamžite odovzdali živému agentovi – čo je v ostrom kontraste s 35 % firiem, ktoré to v súčasnosti podľa údajov IDC umožňujú. Existuje tu teda výrazná nerovnováha medzi túžbou spotrebiteľov po intímnejšej interakcii medzi digitálnymi značkami a obmedzeniami súčasnej reality jednosmernými správami. Aktivácia viackanálového obojsmerného zasielania správ sa stáva kritickým spôsobom, ako zlepšiť zákaznícku skúsenosť a vytvoriť lojálnejšie a spokojnejšie vzťahy so spotrebiteľmi.

 


SR: Ekonomika v marci 2022

Po februárovom poklese sa ekonomická nálada na Slovensku v marci mierne zlepšila. Podľa údajov Štatistického úradu vzrástol Indikátor ekonomického sentimentu IES o 0,8 bodu na hodnotu 95,7 bodu. Pod mierny marcový nárast optimizmu sa podpísal hlavne rast dôvery v priemysle a v obchode. Naopak, k zhoršeniu sentimentu došlo v stavebníctve, v službách a najvýraznejšie medzi spotrebiteľmi.

Priaznivejší vývoj bol v marci zaznamenaný predovšetkým v priemysle hlavne vplyvom poklesu zásob, čo indikuje naštartovanie výroby a opätovného zásobovania. Pozitívny bol hlavne vývoj v automobilkách a vo výrobe počítačov a elektroniky. V marci sa zlepšila aj ekonomická nálada medzi obchodníkmi, ktorá rástla už tretí mesiac po sebe. Naopak, zhoršil sa ekonomický sentiment v službách, ktorý bol tak najnižší za posledný rok. Podnikatelia negatívnejšie hodnotili hlavne aktuálny vývoj a dopyt v posledných mesiacoch, ale ich očakávania ohľadom vývoja dopytu v ďalších mesiacoch boli celkom pozitívne. Pesimistickejší boli v marci aj podnikatelia v stavebníctve, ktorý nepriaznivo hodnotia hlavne celkovú úroveň objednávok. K najvýraznejšiemu zhoršeniu nálady došlo medzi spotrebiteľmi, ktorá sa dostala na najnižšiu hodnotu za posledný rok. Spotrebitelia sa obávajú hlavne celkového vývoja ekonomiky a vývoja úspor. Miernejšie obavy ale majú aj čo sa týka vývoja ich finančnej situácie a situácie na trhu práce.

Sentiment v našej ekonomike v marci ovplyvňovali hlavne prudko rastúce ceny ropy a energií a materiálová kríza. Vzhľadom na obdobie, kedy boli údaje zisťované, ešte naplno neodzrkadľujú dopady vojny na Ukrajine. Materiálová kríza sa síce už teraz nesie “len” v tieni vojnového konfliku, ale naďalej sa prejavuje nedostatkom viacerých materiálov a komponentov, vrátane čipov a stavebných materiálov. Analytička Jana Glasová očakáva, že v ďalších mesiacoch sa nálada v našej ekonomike môže opäť zhoršiť, a to hlavne vplyvom vojny na Ukrajine. Tá totiž tlačí nahor ceny energetických komodít a narušuje dodávky tovarov a dodávateľsko- odberateľské vzťahy. Okrem výpadkov v dodávkach ropy či plynu sa trhy obávajú aj nedostaku iných produktov – Rusko je totiž dôležitým exportérom kovov ako paládium, lítium, hliník a neónový plyn, ktorý sa používa pri výrobe polovodičov. Ich nedostatok môžu v prípade narušených dodávok pocítiť aj naši priemyselníci vrátane automobiliek a výrobcov elektroniky a počítačov. Vývoj v priemysle aj vývoj nálady v našej ekonomike v ďalších mesiacoch ale bude závisieť hlavne od toho, ako dlho potrvá vojnový konflikt na Ukrajine.

EU: Zelená dohoda - nové návrhy

Vďaka balíku nových návrhov Európskej zelenej dohody sa v Európskej únii majú udržateľné výrobky stať normou, podporia sa obehové obchodné modely a posilní sa postavenie spotrebiteľov v záujme zelenej transformácie. Európska komisia v súlade s akčným plánom pre obehové hospodárstvo navrhuje nové pravidlá, aby takmer všetok fyzický tovar na trhu Európskej únie bol viac šetrný k životnému prostrediu, obehovejší a energeticky účinnejší počas celého svojho životného cyklu, a to od fázy návrhu cez každodenné používanie, zmenu účelu až po koniec životnosti.

Komisia takisto predložila novú stratégiu, ktorej cieľom je zvýšiť životnosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť textilných výrobkov, riešiť otázku rýchlej módy, textilného odpadu a likvidácie nepredaných textilných výrobkov a zabezpečiť, aby sa pri ich výrobe v plnej miere dodržiavali sociálne práva. Cieľom tretieho návrhu je posilniť vnútorný trh so stavebnými výrobkami a zabezpečiť, aby bol zavedený regulačný rámec vhodný na to, aby sa plnili naše ciele v oblasti udržateľnosti a klímy aj pokiaľ ide o zastavané prostredie. Balík nakoniec obsahuje návrh nových pravidiel na posilnenie postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie, vďaka ktorým budú spotrebitelia lepšie informovaní o environmentálnej udržateľnosti výrobkov a lepšie chránení pred environmentálne klamlivou reklamou.

Komisia návrhmi predkladá nástroje slúžiace na prechod na skutočne obehové hospodárstvo v EÚ: zbavené závislosti od energie a zdrojov, odolnejšie voči vonkajším otrasom a rešpektujúce prírodu a zdravie ľudí. Návrhy vychádzajú z úspechu existujúcich pravidiel EÚ v oblasti ekodizajnu, vďaka ktorým sa dosiahlo pozoruhodné zníženie spotreby energie v EÚ a významné úspory pre spotrebiteľov. Len v roku 2021 spotrebitelia vďaka existujúcim požiadavkám na ekodizajn ušetrili 120 miliárd EUR. Pravidlami sa takisto dosiahlo 10 % zníženie ročnej spotreby energie v prípade výrobkov, na ktoré sa tieto požiadavky vzťahujú. Do roku 2030 sa môže vďaka novému rámcu ušetriť primárna energia v objeme 132 miliónov ton ropného ekvivalentu, čo zodpovedá zhruba 150 miliardám kubických metrov zemného plynu, čo je takmer ekvivalent dovozu ruského plynu do EÚ.

Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika

Na výskyt nových nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii upozornili hlásenia z Rumunska, Švédska a Španielska v systéme RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky). Predávať sa však môžu aj v iných krajinách či prostredníctvom internetu.

Päť výrobných šarží SENSIBIO H2O – micelárnej vody na čistenie a odličovanie make-upu značky BIODERMA (23012H, 22411H, 22515H, 22915H a 22413H, čiarový kód: 3701129801642) z Francúzska bolo počas výrobného procesu mikrobiologicky kontaminovaných. Pri týchto výrobkoch nie je možné zaručiť ich bezpečnosť. Z tohto dôvodu spoločnosť NAOS a jej pobočky v Rumunsku, Belgicku a v Taliansku, preventívne stiahli uvedené výrobky z trhu a na svojej internetovej stránke uverejnili výzvu pre spotrebiteľov na vrátenie výrobkov. Uvedené výrobné šarže (23012H, 22411H, 22515H, 22915H, 22413H) boli určené na trh: Rumunsko, Belgicko, Taliansko.

Výrobok na zosvetlenie pokožky Mama Africa Skin Light Whitening Lotion značky Mama Africa Cosmetics (čiarový kód: 6 280675 002996) z Talianska a výrobok proti vypadávaniu vlasov New Placentyne lotione per capelli alla placenta značky New Placentyne (čiarový kód: 8 029550 000126) z Talianska obsahujú v rozpore s európskou legislatívou zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone povolenej len do zmývateľných výrobkov. Môže tak spôsobiť u citlivých osôb alergické reakcie.

Výrobok na spevnenie nechtov Esmalte endurecedor para uñas "Nail Hardener" značky Quimica Alemana z Kolumbie ponúkaný na internete cez Amazon (s ASIN číslom BOO381A8XA) má v zozname zložiek uvedenú v rozpore s európskou legislatívou zakázanú látku formaldehyd. Ide o kožný senzibilizátor, ktorý môže vyvolať alergické reakcie a spôsobiť rakovinu.