piatok 6. októbra 2017

eIDAS: Upozornenie od Európskej komisie
Európska komisia vyzýva Slovensko, aby zabezpečilo riadne uplatňovanie nariadenia eIDAS. 

Komisia sa rozhodla zaslať Slovensku formálnu výzvu v súvislosti s uplatňovaním nariadenia Európskej únie o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS; nariadenie (EÚ) č. 910/2014). Komisia má obavy týkajúce sa nezávislosti slovenského dozorného orgánu. Ak dozorný orgán nie je úplne nezávislý, ako sa to vyžaduje v nariadení, mohlo by to spôsobiť nerovnosť príležitostí medzi rôznymi hospodárskymi subjektmi a porušila by sa zásada vnútorného trhu EÚ.

Nariadenie eIDAS umožňuje občanom, podnikom a orgánom verejnej správy používať pri prístupe k on-line službám alebo riadení elektronických transakcií prostriedky elektronickej identifikácie a dôveryhodné služby (t. j. elektronické podpisy, elektronické pečate, časová pečiatka, elektronické doručovanie registrovaných zásielok a autentifikácia webového sídla). Slovensko má teraz dva mesiace, aby na túto výzvu odpovedalo.  
Zálohujeme: Druhý počítač a špeciálny softvér
Na zálohovanie je možné použiť aj ďalšie počítače v kancelárii alebo staré PC doma. Hoci sa toto riešenie zdá ako najlepšie z pohľadu nulových vstupných nákladov, je najmenej vhodné.  

Pokiaľ druhý počítač napadne vírus, dáta sú v podstate nepoužiteľné a nie je možné sa na takúto zálohu 100% spoľahnúť. Nevýhodou je potreba starať sa o ďalšie aktualizácie a riešenia možných hardvérových problémov. Výhodné je naopak to, že je možné zdieľať dáta pre viac PC a kapacita je v podstate neobmedzená, pretože do počítača je možné pridať ďalšie disky, alebo pripojiť externé. Možné je tiež nastavenie, kedy sa jednotlivé počítače zálohujú na všetky ostatné počítače v sieti, čo znamená niekoľkonásobnú zálohu. Samozrejme pri vyššom počte PC je toto riešenie neefektívne.

Výhody:
- Nulové vstupné náklady.
- Rýchle zdieľanie a možnosti práce s dátami.
- Veľká kapacita, ktorú je možné rozširovať.

Nevýhody:
- Aj ďalšie PC sa môže zavíriť a následne môže dôjsť k strate dát.
- Možné fyzické poškodenie alebo vypnutie.
- Potreba starať sa o aktualizácie a bezpečnosť PC.

Prenechať starosť o zálohu počítaču a nechať ho automaticky ukladať rôzne verzie dokumentov v rôznom čase a dokonca na rôzne miesta umožňuje dnes špeciálny softvér (ideálne je pritom zálohovanie na viacerých miestach). Každú noc sa zálohujú všetky dokumenty na externý disk, niekoľkokrát denne sa spraví záloha na ďalšie počítače v sieti a každý týždeň sa spraví záloha do cloudu, napríklad cez víkend. Softvér je možné jednoducho nastaviť pre ktorýkoľvek spôsob zálohy a cieľové zariadenie nerozhoduje. Niektoré zálohovacie programy majú dokonca svoj vlastní cloud v cene, takže užívateľovi skutočne zostáva len jednoduché nastavenie požiadaviek na zálohovanie.
EU: Luxembursko musí od Amazonu vymáhať daňové zvýhodnenie 
Európska komisia dospela k záveru, že Luxembursko poskytovalo neoprávnené daňové výhody spoločnosti Amazon v hodnote približne 250 mil. EUR. Podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ to bolo nezákonné. 

Vyšetrovanie začalo ešte v októbri 2014.  Záväzné daňové stanovisko vydané Luxemburskom v roku 2003, ktorého platnosť bola predĺžená v roku 2011, viedlo k neoprávnenému zníženiu dane zaplatenej spoločnosťou Amazon v Luxembursku. Amazon tak mohol presunúť veľkú väčšinu ziskov zo spoločnosti, ktorá patrí do skupiny Amazon a podlieha dani v Luxembursku (Amazon EU) na spoločnosť, ktorá dani nepodlieha (Amazon Europe Holding Technologies). Osobitne sa v záväznom daňovom stanovisku schválila platba licenčného poplatku spoločnosťou Amazon EU v prospech Amazon Europe Holding Technologies, čím sa výrazne znížil zdaniteľný zisk Amazon EU.

Výška licenčných poplatkov schválených záväzným daňovým stanoviskom bola navýšená a nezodpovedala ekonomickej realite. Na základe toho Európska komisia dospela k záveru, že záväzným daňovým stanoviskom sa spoločnosti Amazon poskytla selektívna ekonomická výhoda tým, že sa skupine umožnilo platiť nižšie dane v porovnaní s inými spoločnosťami, ktoré podliehajú rovnakým vnútroštátnym daňovým pravidlám. V dôsledku tohto stanoviska sa Amazon vyhol zdaneniu takmer troch štvrtín zisku z celkového predaja, ktorý zrealizoval v EÚ.

Luxemburské daňové orgány musia teraz na základe metodiky stanovenej v rozhodnutí určiť presnú sumu nezaplatenej dane v Luxembursku.
e-Schránka: Rozhodnutie do minúty
Počet podaní spracovávaných portálom slovensko.sk neustále rastie. Kým v januári spracoval portál 312 tisíc transakcií, v júni to už bolo 635 tisíc. A počet transakcií za september prekročil číslo 1,44 milióna. To predstavuje nárast oproti augustu (954.565 správ) o viac ako 50%. 

Počas mimoriadnych odstávok od 16. septembra bola tak zabezpečená čiastočná optimalizácia na diskovom poli, aby rozloženie zaťaženia na diskové skupiny bolo rovnomerné. V ďalšom kroku sa na portáli priorizovali spracovania jednotlivých prichádzajúcich požiadaviek. Prednostne sa spracovávajú požiadavky na potvrdenie doručenky, následne sprístupnenie rozhodnutia v schránke, po nich požiadavky občanov i podnikateľov a nakoniec požiadavky na odosielanie rozhodnutí orgánov verejnej moci. Koncom septembra bola dočasne posilnená aj infraštruktúra internými diskovými kapacitami dodávateľa, ktorý má na starosti podporu hardvérových komponentov v majetku NASES.

V priebehu posledných dní drvivá väčšina rozhodnutí aj v čase pracovných špičiek príde používateľom do jednej minúty od potvrdenia doručenky. Ak sa doručenie rozhodnutia oneskorí, ide pravdepodobne o individuálny problém používateľa a odporúča sa kontaktovať kontaktné centrum na +421 2 35 803 083, kde operátori pomôžu vyriešiť individuálne problémy.

Ak by nastala hypotetická situácia, že adresát elektronickej správy z objektívnych príčin zmeškal lehotu, pretože si nemohol úradnú správu prevziať a oboznámiť sa s jej obsahom, môže prostredníctvom slovensko.sk podať návrh na neúčinnosť doručovania. Orgán verejnej moci v takomto prípade po schválení zašle rozhodnutie opätovne.

štvrtok 5. októbra 2017

Zálohujeme: NAS server 
Predstavuje krabičku pripojenú k sieti alebo k internetu, na ktorú je možné ukladať dáta. Pripojením k sieti vzniká možnosť ukladať dáta z viacerých počítačov, dokonca naraz a zároveň možnosť prístupu k dátam odkiaľkoľvek zo sveta pomocou internetu.

Často sa NAS označuje za súkromný cloud, pretože poskytuje podobné možnosti, ale dáta sú u používateľa v byte alebo v kancelárii, nie v dátovom centre na Aljaške. Pevných diskov je možné použiť viac a nastaviť pomocou prehľadného a rýchleho sprievodcu zálohovaním tak, aby v prípade fyzického poškodenia alebo zlyhania jedného z nich došlo nielen k upozorneniu majiteľa na tento problém, ale hlavne aby boli dáta v poriadku. NAS umožňuje aj prehrávanie filmov rovno na televízor, zdieľanie tlačiarne alebo zapojenie monitorovacieho kamerového systému.

Výhody:
- Možnosť prístupu odkiaľkoľvek zo sveta.
- Veľká kapacita, ktorú je možné rozširovať.
- Prístup pre viac počítačov a mobilných zariadení.

Nevýhody:
- Vyššie vstupné náklady.
- Potreba základných IT znalostí na zapojenie.
- V prípade výpadku elektrickej energie nedostupné. 
Oxid dusičitý: Na Slovensku chýba spoľahlivé meranie 
Európska komisia zaslala Slovensku a Luxembursku formálnu výzvu z dôvodu znečisťovania ovzdušia NO2. Obe krajiny by mali pripraviť odpovede najneskôr do dvoch mesiacov. 

Pravidlá Európskej únie týkajúce sa kvality okolitého ovzdušia (smernica 2008/50/ES) a čistejšieho ovzdušia v Európe od členských štátov vyžadujú, aby hodnotili kvalitu ovzdušia na celom svojom území a prijímali opatrenia s cieľom obmedziť vystavenie občanov znečisťujúcim látkam.

Od nadobudnutia jej účinnosti sa Slovensku nepodarilo zaistiť primeraný počet a druh miest odberu vzoriek a poskytnúť dostatok platných údajov. Luxembursko zasa nebolo schopné zabezpečiť dodržiavanie záväzných limitných hodnôt NO2 v meste Luxemburg. 
SR: Dve tretiny Slovákov si privyrábajú 
Až dve tretiny (66%) Slovákov v produktívnom veku si aspoň niekedy privyrábajú na brigádach, alebo majú vedľajší pracovný pomer. 

Podľa prieskumu, ktorý si v agentúre Ipsos Marketing nechala spracovať skupina KRUK, si najčastejšie na brigádach privyrábajú ľudia vo veku 18 až 26 rokov (58% respondentov) a vo veku 27 až 35 rokov (51%). Absolútna väčšina opytovaných volí skôr formu nárazovej, príležitostnej brigády. Pravidelne si privyrábajú o niečo viac muži (17% oproti 15% žien), pri príležitostných brigádach sa pomer prakticky vyrovnáva (50% žien oproti 51% mužov). Brigády sú pravidelné pre viac než pätinu (21%) obyvateľov Žilinského kraja, najmenej ľudí (11%) si pravidelne privyrobí v Trnavskom kraji, kde si však zároveň najviac (58%) ľudí privyrába príležitostne.

Spolovice ide o nárazové brigády, veľmi časté sú však aj vedľajšie pracovné pomery formou dohody o vykonaní práce, napríklad roznos novín či letákov alebo rôzne sezónne práce. Hlavným dôvodom je získanie financií na pokrytie základných životných potrieb (30% respondentov s vedľajším príjmom). Nasledujú zárobky učené na koníčky a rôzne voľnočasové aktivity (19%) a brigády s cieľom splácať dlhy (17%). Na základné životné potreby si privyrábajú skôr ženy (32% oproti 27% mužov), v prípade brigád na financovanie koníčkov je pomer medzi ženami a mužmi opačný (15% žien oproti 24% mužov). Ďalší príjem na základné životné potreby vyhľadávajú najviac obyvatelia Nitrianskeho kraja (43%), najmenej ľudia z Bratislavského kraja (21%).

Typický mesačný zárobok sa pohybuje do 40 eur (37%), viac než tretina (34%) brigádnikov si privyrába 41 až 120 eur. Rozhodujúcimi faktormi pri voľbe brigády sú najmä výška mzdy (33% brigádnikov) a náplň práce (27%). Ženy výrazne priorizujú mzdu (41%), zatiaľčo muži skôr náplň práce (26%). Obsah práce zaujíma aj predovšetkým ľudí starších ako 45 rokov, vysokoškolákov a obyvateľov Bratislavy. Ľudia s vyšším vzdelaním si najčastejšie privyrábajú na zábavu, menej vzdelaní ľudia predovšetkým na životné potreby. Vzdelanejší ľudia a ľudia nad 45 rokov volia hlavne vedľajší pracovný pomer, mladší ľudia zas nárazové brigády. 
Aktuálne: Slováci prezúvajú hlavne podľa počasia 
Väčšina slovenských vodičov si nenecháva prezúvanie zimných pneumatík na poslednú chvíľu.  

Z prieskumu pre značku Matador, ktorý zrealizovala agentúra Nielsen Admosphere (v auguste na vzorke 500 respondentov) vyplynulo, že pre 38% vodičov je pri prezúvaní rozhodujúce počasie, čiže nemajú naplánovaný presný termín, kedy chcú mať auto prezuté. Naopak až 23% opýtaných chce mať už prezúvanie vyriešené v októbri a 22% v novembri.

Aké faktory vplývajú na vodičov pri výbere a kúpe zimných pneumatík? Najviac respondentov sa rozhoduje podľa kvality. Až 51% vodičov sa informuje priamo u predajcu o jazdných vlastnostiach a garancii bezpečnosti pneumatiky. Pre 32% vodičov je pri kúpe prvoradé odporúčanie od známych, predajcov alebo na základe používateľských recenzií na internete, 20% sa riadi podľa výsledkov nezávislých bezpečnostných testov.

Zaujímavým ukazovateľom je výber zimnej pneumatiky podľa konkrétnej značky. Jednotkou je pre slovenských vodičov značka Matador, ktorú si vyberá 20%. Zhodne 14% opýtaných používa zimné pneumatiky značky Contintental, Barum a Michelin. S pomerne veľkým odstupom nasledovali značky ako Goodyear, Hankook, Dunlop, Pirelli, Bridgestone a Sava. 

streda 4. októbra 2017

Zálohujeme: Externý disk
Druhou najrozšírenejšou formou zálohy je externý disk. Má veľa spoločných znakov s flashkou: majú podobnú rýchlosť zálohovania a kapacita v radoch TB je samozrejmosťou.  

Pevné disky je možné tiež jednoducho prenášať a zálohovať na ne tak aj väčšie množstvo počítačov. Používatelia ocenia jednoduché použitie disku na odkladanie dát, ktoré v notebooku už nechcú, napríklad staré fotografie, filmy či dokumenty z minulých rokov. Pevné disky v dnešnej dobe nahrádzajú aj SSD, takže ide o najrýchlejšiu možnosť zálohy, kedy je možné kopírovať dáta rýchlosťami okolo 500MB/s, čo žiadny flash disk nevie. Odolné pevné disky sú navyše použiteľné aj na cestách, kde hrozí napríklad pád, alebo negatívne vplyvy prostredia typu vlhkosť či prach. Niektoré disky ponúkajú automatický softvér, ktorý zálohu nastaví a používateľ tak nemusí pamätať na kopírovanie dát.

Výhody pevného disku/SSD:
- Veľká kapacita a rýchlosť prenosu.
- Možné použitie s viacerými PC.
- Existujú odolné varianty.

Nevýhody:
- Hrozí fyzické poškodenie.
- Disk je potrebné mať stále pripojený, alebo ho ručne pripájať.
- Často manuálne nastavenie ako pri flash diskoch.  
Aktuálne: Nebezpečné zimné pneumatiky 
Jeseň je už v plnom prúde a s ňou prichádza obdobie prezúvania letných pneumatík na zimné. Majú slovenskí vodiči dostatočné informácie o zimných pneumatikách?  

Podľa prieskumu pre značku Matador, ktorý zrealizovala agentúra Nielsen Admosphere (v auguste na vzorke 500 respondentov) vyše tri štvrtiny Slovákov vlastní, alebo šoféruje auto. Viac ako polovica z nich pritom nevie, kedy sa zimné pneumatiky stávajú  nebezpečnými. Na Slovensku zákony povoľujú minimálnu hĺbku dezénu na zimnej pneumatike 3 mm. Tento parameter správne identifikovalo len 22% respondentov. Ďaleko viac – takmer 30% vodičov si myslí, že minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm, čo platí pre zákonné minimum pri letných pneumatikách. Ďalších 14% opýtaných si myslí, že správna hodnota je 2 mm, 9% - 4 mm, 5% - 5 mm. Viac ako pätina respondentov nevedelo odpovedať.

Ak už nie sú zimné pneumatiky spôsobilé na ďalšie používanie, je veľmi dôležitá ich likvidácia podmienená zákonom. Väčšina slovenských vodičov volí správny postup: až 63% ich necháva v servise k ekologickej likvidácii a iba 12% ich ešte dojazdí v lete, 23% opýtaných sa vyjadrilo, že tento problém za nich rieši niekto iný. Zimná pneumatika je viditeľne odlišná od tej letnej. Slovenskí šoféri rozoznávajú zimné pneumatiky podľa viacerých faktorov. Prieskum ukázal, že až 44% vodičov spozná zimnú pneumatiku podľa tzv. „alpského symbolu“ vločky v hore. 37% šoférov sa zase orientuje iba podľa vzorky pneumatiky a 17% ju rozozná podľa označenia na bočnej strane pneumatiky „M+S“.
SR: Predaj cigariet maloletým klesá
Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcii predajcovia vlani na Slovensku predali tabakové výrobky vyše 20% maloletých. Predaj cigariet osobám mladším ako 18 rokov ale z roka na rok klesá: v roku 2009 bolo zaznamenaných 55% takýchto prípadov, v roku 2015 poklesl na 35% a predvlani na 29%.

V rámci projektu Na veku záleží sa tento rok v maloobchode v rámci zákona o ochrane nefajčiarov podarilo vyškoliť vyše 30.000 predajcov tabakových výrobkov. Projekt chce však okrem zmeny správania sa na strane predajcu dosiahnuť aj zmeny u spotrebiteľov. Napokon denne fajčia aj niektoré slovenské deti na základných školách. Mnohé sa pritom rozhodnú okúsiť cigaretu podľa vzoru svojich rodičov. Dieťaťu preto treba byť vzorom už v útlom veku a nepriťahovať jeho pozornosť k tomuto nebezpečnému zlozvyku.

Cigaretu si podľa posledného prieskumu z roku 2012 denne zapáli takmer 10% slovenských žiakov základných škôl. Na strednej škole siahne po cigarete takmer 24% študentov. Dospelých fajčiarov na Slovensku ubúda, je ich asi 21% (európsky prieskum z roku 2014). V počte fajčiarov sme však na tom stále horšie ako európsky priemer. Na následky fajčenia zomiera na Slovensku ročne asi 11.000 ľudí. Aktívny fajčiar si môže privodiť choroby srdca, impotenciu či rakovinu pľúc. Prestať s fajčením pomáhajú na všetkých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.
Radíme: Vykurovacia sezóna
Už ste pripravení na chladné počasie? Odborníci upozorňujú, aby sme sa včas pripravili na novú vykurovaciu sezónu a znížili tak výdavky za teplo.

V prvom rade by sme si mali skontrolovať tesnenie okien a dverí. Zlé utesnené okná a dvere môžu zvýšiť účty za vykurovanie až o pätinu, pretože teplo zbytočne uniká do okolia. Niekedy sa dokonca oplatí vymeniť staré okná a dvere za nové. Problémom môže byť tiež poškodené alebo opotrebované tesnenie. Pred zimou je potrebné ho skontrolovať a v prípade potreby vymeniť. Rovnako sa odporúča namontovať na radiátory termoventily, ktoré dokážu ušetriť vyše 10% nákladov na kúrenie. Radiátory nebudú vďaka nim zbytočne zapnuté, napríklad keď si miestnosť vykúrite varením alebo vďaka skleníkovému efektu počas slnečného dňa.

Všetci, ktorí majú vlastné kúrenie, by mali pravidelne servisovať kotol. Ak má poruchy, znižuje sa tým jeho efektivita, čo zvyšuje finančné náklady na prevádzku. Aj tu je niekedy vhodné zvážiť výmenu kotla za nový, efektívnejší. Úspora v závislosti od veku energetickej efektívnosti starého kotla môže výrazne presiahnuť úroveň 10% z účtu za kúrenie. Ak vykurujete plynom, nemali by ste zabudnúť ani na revíziu plynového zariadenia, ktorú vyžadujú aj poisťovne. Bez revíznej správy poisťovňa nemusí prikročiť k poistnému plneniu a vzniknutú škodu nepreplatí. Samozrejme údržbu potrebuje aj komín. Podľa aktuálne platnej vyhlášky sa termíny líšia podľa výkonu spotrebiča, jeho typu, ako aj typu komína. Revíziu tak treba vykonať raz za 2 až 12 mesiacov.

utorok 3. októbra 2017

On-line: Kniha, ktorá pomáha vychovávať dieťa s poruchou sluchu
Na Slovensku sa ročne narodí približne 200 detí s poruchou sluchu, až 90% z nich počujúcim rodičom. Tí zväčša ostávajú zaskočení, pričom prvé mesiace sú pre vývoj dieťatka mimoriadne dôležité.  

Aj preto na Slovensku vznikla unikátna kniha Máme dieťa s poruchou sluchu. Rodičom pomôže s množstvom otázok, ktoré ich sprevádzajú v prvých rokoch dieťatka. Spája odborný pohľad pedagógov a lekárov s reálnymi skúsenosťami rodín s dieťaťom s poruchou sluchu. Publikáciu zostavili 3 autorky, ktoré v nej zúročili dlhoročné skúsenosti z ich praxe a tiež z programu Mobilný pedagóg.

Otázky, na ktoré kniha odpovedá:
- Ako sa rodičia vyrovnávajú s diagnózou?
- Čo môžu urobiť, aby minimalizovali dôsledky poruchy sluchu?
- Čo môžu urobiť, aby ich dieťatko vedelo, že sa mu snažia porozumieť?
- Prečo čítať s dieťatkom s poruchou sluchu?
- Ako vidia výchovu ľudia s poruchou sluchu?
- Ako začať so sluchovou a rečovou výchovou?
- Posunkovať alebo neposunkovať?

Knihu si môžete stiahnuť na internete na stránke Nadácie Pontis alebo si ju v tlačenej verzii môžete objednať na DobraKrajina.sk  za 15 EUR. Výťažok poputuje na podporu občianskeho združenia OZ Nepočujúcedieťa.sk, ktoré sa venuje rodinám s deťmi s poruchami sluchu. 
Zálohujeme: Cloud
Cloudové služby Google Drive, Dropbox alebo OneDrive sú veľmi dostupnou formou zálohovania. Obľúbili si ich najmä používatelia, ktorí sú často na cestách.  

Na vytvorenie zálohy stačí aj pomalé pripojenie k internetu a veľkou výhodou je práve to, že zálohovať je možné tak z kaviarne ako z kancelárie alebo z iného miesta cez mobilné pripojenie. Problémom môže byť vytvorenie bezpečného hesla (a jeho obmieňanie), pretože v opačnom prípade sú dáta v podstate verejné a dostať sa k nim nie je zložité. Ďalším problémom je obmedzená veľkosť úložiska, hoci za príplatok je vymedzený priestor možné rozšíriť. Platiť je potom potrebné kontinuálne, inak budú dáta zmazané, a tým pádom nedostupné.

Výhody:
- Dostupnosť odkiaľkoľvek.
- Bezpečné z hľadiska straty či fyzického poškodenia.
- Možnosť ukladania rôznych verzií dokumentov automaticky.

Nevýhody:
- Zdanlivo bezpečné, ale aj cloudovú službu je možné napadnúť hekermi.
- Potreba bezpečného hesla a najlepšie jeho časté obmieňanie.
- Malá kapacita a nízka rýchlosť pre veľké súbory. 
Bankrot: Kvôli neplatiacim zákazníkom 
Meškajúce platby od zákazníkov, prípadne aj úplne nedobytné pohľadávky, automaticky vyúsťujú do straty zisku spoločností a obáv, že zbankrotujú.

Takýto kolobeh je bežnou súčasťou života podnikateľských subjektov na Slovensku. Podľa štúdie European Payment Practices 2017 až 23% zákazníkov u nás platí za tovary či služby neskoro a 4% nezaplatia vôbec. Dôsledkom meškajúcich či neuhradených faktúr je tak hrozba straty zisku spoločností. Podľa prieskumu skupiny EOS viac ako polovica slovenských podnikateľských subjektov stráca kvôli nedisciplinovaným zákazníkom svoje príjmy a až 11% sa bojí o svoje prežitie.

Vďaka službám inkasných spoločností (40% spoločností si podľa prieskumu najíma firmy, ktoré sa venujú inkasu pohľadávok) dochádza k návratu likvidity. Podľa European Payment Practices 2017 sa 6% obratu spoločností ročne vracia prostredníctvom inkasa pohľadávok. Profesionálny manažment pohľadávok tak udržiava firmám ich peňažný tok a dovoľuje im venovať sa naplno svojej hlavnej podnikateľskej činnosti.

Prieskum European Payment Practices (Európske platobné postupy) zrealizoval Kantar TNS na jar 2017 medzi 3.200 spoločnosťami v 16 európskych štátoch (po 200 firiem  z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Rakúska, Grécka, Rumunska, Ruska, Slovenska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska a Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka). Vykonala sa analýza názorov odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur a priemerne 180 zamestnancov.
EU: Mesiac kybernetickej bezpečnosti
Kampaň únie European Cyber Security Month (ECSM) sa snaží o zmenu vnímania bezpečnostných hrozieb formou propagácie informačnej bezpečnosti, vzdelávania, zdieľania dobrých praktík a súťaží. 

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti prebieha tradične v mesiaci október a je organizovaný Európskou agentúrou pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie DG CONNECT a ich partnermi. Cieľom Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti je:
- budovanie všeobecného povedomia o kybernetickej bezpečnosti, ktoré je jednou z priorít identifikovaných v Stratégii kybernetickej bezpečnosti Európskej únie,
- budovanie povedomia v oblasti sieťovej a informačnej bezpečnosti (NIS – network and information security), ktorou sa zaoberá návrh direktívy NIS,
- propagácia bezpečného používania internetu všetkými používateľmi,
- vybudovať zoznam úspešných aktivít zvyšovania bezpečnostného povedomia prostredníctvom ECSM,
- zahrnutie relevantných inštitúcií,
- vzbudenie záujmu národných médií vďaka európskemu a globálnemu rozmeru projektu,
- zvýšiť záujem o informačnú bezpečnosť prostredníctvom politickej a mediálnej koordinácie.

Hlavným mottom je Kybernetická bezpečnosť je spoločnou zodpovednosťou! Zastavte sa. Premýšľajte. Pripojte sa. (STOP.THINK.CONNECT). Počas 5. ročníka ECSM bude každý týždeň venovaný špecifickej téme z informačnej bezpečnosti:
1. týždeň: školenia pre zamestnancov z oblasti kybernetickej bezpečnosti,
2. týždeň: vytváranie kultúry kybernetickej bezpečnosti v pracovnom prostredí,
3. týždeň: programátorský týždeň,
4. týždeň: priblíženie Cloud riešení verejnosti,
5. týždeň: jednotný digitálny trh (Digital Single Market).

V priebehu októbra sa v Európe uskutoční približne 300 aktivít zodpovedajúcich týmto cieľom, pričom bolo oznámená nová Cena Horizon. Cena s názvom Bezproblémová autentifikácia pre všetkých je dotovaná sumou štyri milióny eur a bude udelená inovátorom, ktorí prispievajú k vynaliezaniu bezpečných, cenovo prístupných a dostupných autentifikačných metód pre každého.    

pondelok 2. októbra 2017

Zálohujeme: Flash disk
Zálohovanie dát je dnes jednou z najdôležitejších súčastí používania moderných technológií. Vybrať si môžeme z niekoľkých možností, ktoré majú svoje výhody aj nevýhody. 

Prvou z nich  je obľúbený a jednoducho dostupný flash disk. Flash disk je skoro vždy poruke a pracovať s ním dokáže takmer každý. Stačí skopírovať dáta na správne miesto. Kapacity dnešných USB flash diskov sú v radoch desiatok GB, takže už dávno neplatí, že na flashku nie je možné zálohovať celý fotoalbum, desiatky videí aj v rozlíšení 4K a tisícky dokumentov či prezentácií.

Výhody:
- Kompaktné rozmery.
- Cenová dostupnosť.
- Možnosť zdieľania dát s viacerými zariadeniami.

Nevýhody:
- Ľahšie sa stratí.
- Hrozí fyzické poškodenie.
- Zložité udržiavanie viacerých verzií.
- Výhradne manuálne zálohovanie.    
EU: Dvojaká kvalita potravín
Európska komisia vydala súbor usmernení, ako uplatňovať predpisy EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa v prípadoch dvojakej kvality výrobkov. 

Vnútroštátnym orgánom pomôžu určiť, či spoločnosť porušuje právne predpisy EÚ, keď predáva výrobky dvojakej kvality v rôznych krajinách. Vysvetľujú relevantné požiadavky právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa, ktoré musia orgány zohľadňovať, keď analyzujú potenciálny prípad dvojakej kvality výrobkov. Ak má prípad cezhraničný charakter, orgány na ochranu spotrebiteľa ho môžu riešiť na európskej úrovni prostredníctvom Siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Týmito predpismi sú:
-          Nariadenie o poskytovaní informácií o potravinách stanovuje, že spotrebiteľom sa musia o konkrétnych potravinách poskytovať pravdivé a dostatočné informácie. Napríklad na etiketách potravín sa musí uvádzať zoznam všetkých zložiek obsiahnutých vo výrobku.
-          Smernica o nekalých obchodných praktikách zakazuje nekalé praktiky, ako napríklad uvádzanie rovnako označených výrobkov na trh spôsobom, ktorý môže zavádzať spotrebiteľa.

Vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa a potravinové správy sú zodpovedné za zabezpečenie toho, aby spoločnosti dodržiavali právne predpisy EÚ. Európska komisia je však odhodlaná im pomáhať, týmito usmerneniami aj rôznymi inými aktivitami. 
Novinka: Philips Lighting Foundation 
Cieľom novej neziskovej organizácie je umožniť udržateľný prístup k svetlu ľuďom žijúcich v miestach, kde nie je dostatok elektrickej energie. Nadácia chce tento cieľ splniť aj v spolupráci s hercami, ktorí budú upozorňovať na prekážky v hodnotovom reťazci. 

Viac ako jeden zo siedmich ľudí dnes nemá prístup k elektrickej energii a viac ako polovica týchto ľudí žije na vidieku v krajinách s rozvíjajúcou sa ekonomikou. Osvetlenie je katalyzátorom pre spravodlivý vývoj, nakoľko zlepšuje prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a lepšiemu živobytiu.

Nadácia preto finančne podporí projekty, ktoré sa zameriavajú na osvetlenie domov, inštitúcií a ulíc, vďaka čomu môžu byť ľudia aktívni a životaschopní aj po západe slnka. Zámerom je teda podpora komunít, ktoré sa musia samé starať o vlastné osvetlenie.   
Roaming: Prvé leto v EÚ bez poplatkov 
Podľa výsledkov bleskového prieskumu Eurobarometra veľká väčšina Európanov vie o výhodách bezplatného roamingu.  

Zrušenia roamingových poplatkov si uvedomuje až 71% Európanov a 72% si myslí, že z ich odstránenia budú mať oni  alebo niekto, koho poznajú, prospech. Miera informovanosti je ešte vyššia u občanov, ktorí už po 15. júni v zahraničí boli (86%). Prieskum ukazuje aj to, že podiel dovolenkárov používajúcich mobilné  dátové služby v roamingu tak často ako doma sa zdvojnásobil u tých, ktorí vycestovali po 15. júni 2017 (31%) v porovnaní s tými, ktorí cestovali ešte pred týmto dátumom (15%).

Roamingové poplatky boli v EÚ zrušené od 15. júna 2017. Spotrebitelia tak môžu využívať  mobilné služby pri zahraničných cestách  po únii za domáce ceny. Významne vzrástol prenos dát - v porovnaní s letom 2016 ide o niekoľkonásobný nárast (3 až 6-násobný). V dôsledku zrušenia roamingových poplatkov klesá aj obmedzovanie používania mobilu v zahraničí - po 15.júni 2017 si svoj mobil  vyplo 12% dovolenkárov v porovnaní s 20% pred 15. júnom.

Na Slovensku bolo o zrušení roamingových poplatkov dobre informovaných až 78% opýtaných a 65% sa domnieva, že z tohto zrušenia budú mať osoh oni alebo niekto, koho poznajú.