piatok 22. marca 2024

Inflácia: Vo februári 3,4 %

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb na Slovensku podľa štatistického úradu vzrástli vo februári oproti januáru o 0,5 %. Medziročná inflácia dosiahla 3,4 %, čo je hlboko pod maximom z prelomu rokov 2022 – 2023, kedy sa inflácia držala 4 mesiace nad 15 %. Pri februárovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 3,4 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 3,7 % a čistá inflácia hodnotu 3,9 %. Medzimesačne jadrová inflácia dosiahla hodnotu 0,4 % a čistá inflácia hodnotu 0,5 %.

Na februárový rast cien malo najväčší vplyv zdražovanie dopravy, alkoholu a tabaku, ako aj nábytku a bytové zariadenia. V doprave to boli najmä ceny pohonných látok, ktoré medzimesačne vzrástli o 4,5 % a zvýšenie cien v autobusovej doprave. Prudko zdraželi tabakové výrobky, pod vplyvom zvýšenia spotrebnej dane vzrástli o 6,4 % a aj ceny tovarov a služieb na údržbu domácnosti. Naopak, najvýraznejší tlmiaci efekt na medzimesačný rast cien mali nižšie ceny odevov a obuvi (o 0,6 %), výrobkov pre osobnú starostlivosť (o 0,5 %) a poistenia v súvislosti s dopravou. Spotrebiteľské ceny v bývaní s energiami a potravín s nealkoholickými nápojmi rástli zhodne len o 0,1 %. Utlmenie zdražovania sa prejavilo najmä pri potravinách, kde medzimesačný rast ovocia a zeleniny vyvážil pokles cien cukru s cukrovinkami, ako aj olejov a tukov.

Najväčší vplyv na celkovú infláciu v rámci medziročného porovnania mali naďalej ceny potravín s nealko nápojmi. Vo februári dosiahla inflácia pri potravinách medziročnú hodnotu 3,3 %. Medziročne vyššie ceny zaznamenalo 7 z 9 zložiek potravín, ale okrem ovocia s dvojciferným rastom vo všetkých zložkách zdražovanie spomaľovalo. Menej ako pred rokom spotrebitelia platili len za mlieko, syry a vajcia o 3,7 % a za oleje a tuky o 7,5 %. V odbore alkohol a tabakové výrobky negatívne ovplyvnili celkovú mieru inflácie najmä ceny tabaku, ktoré vzrástli o 12,5 % a destilátov, ktoré boli v medziročnom porovnaní drahšie až o 21,4 %. V odbore vzdelávanie to boli opäť najmä poplatky v materských a základných školách, ktoré podporili rast úhrnnej inflácie. Spolu za dva mesiace roku 2024 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 3,7 %.

štvrtok 21. marca 2024

EU: Nové pravidlá na ochranu spotrebiteľov

Spotrebitelia v EÚ by mali získať ľahší prístup k náhrade škody spôsobenej chybnými výrobkami. Pravidlá Európskej únie týkajúce sa zodpovednosti za chybné výrobky sú takmer 40 rokov staré. Európska komisia predložila návrh na ich aktualizáciu v septembri 2022, pričom zohľadnila vznik nových technológií, ako umelá inteligencia, nárast on-line nakupovania, a to aj z krajín mimo EÚ, a ambície únie pri budovaní obehového hospodárstva. Smernica po schválení nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Nové pravidlá sa budú uplatňovať na výrobky uvedené na trh 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti smernice.

Aktualizovaná smernica zjednodušuje požiadavky dôkazného bremena pre tých, ktorí žiadajú o náhradu škody a ruší minimálnu hranicu škody vo výške 500 eur. Zatiaľčo navrhovateľ by za normálnych okolností musel preukázať, že výrobok bol chybný a že táto chyba spôsobila škodu, teraz môže súd predpokladať, že výrobok je chybný, najmä v technicky a vedecky najzložitejších prípadoch. Súd môže tiež nariadiť výrobcovi, aby zverejnil „potrebné a primerané“ dôkazy na pomoc poškodeným pri ich nárokoch na náhradu škody. Nové pravidlá takisto umožňujú vnútroštátnym orgánom na ochranu spotrebiteľa poskytnúť spotrebiteľom dodatočnú pomoc. Spotrebitelia budú môcť získať náhradu nielen za materiálne škody, napr. keď bol zničený ich majetok. Takisto si budú môcť uplatniť nárok na náhradu nehmotných škôd, napríklad v podobe lekársky uznaných vplyvov na duševné zdravie. Nový zákon tiež zabezpečuje, aby tí, ktorí utrpeli škodu vo forme zničených alebo poškodených údajov (napr. pri vymazaní súborov z pevného disku), mali tiež nárok na náhradu škody.

Podľa novej smernice musí vždy existovať podnik so sídlom v EÚ, ako výrobca, dovozca alebo ich splnomocnený zástupca, aby bol zodpovedný za škodu spôsobenú chybnými výrobkami. Toto opatrenie platí aj pre výrobky zakúpené on-line z krajín mimo EÚ. Na ochranu inovácií sa nové pravidlá nebudú vzťahovať na softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý nie je predmetom obchodnej činnosti. Obdobie zodpovednosti sa vo výnimočných prípadoch predlžuje na 25 rokov, keď sa príznaky prejavia pomaly. Ak sa súdne konanie začalo v požadovanej lehote, obeť škody bude môcť byť odškodnená aj po tomto období.

streda 20. marca 2024

On-line: Kalkulačka podpory

Sociálna poisťovňa pripravila novú pomôcku - kalkulačku na informatívny výpočet dávky v nezamestnanosti. V období, keď sa človek ocitne bez práce, rieši aj svoju finančnú situáciu. Ak chce požiadať o dávku v nezamestnanosti, jeho základná otázka znie: V akej výške túto dávku dostanem? Podľa kalkulačky na webe Sociálnej poisťovne sa to dozvie po pár klikoch.

Záujemca do on-line kalkulačky  zadáva iba dva údaje:
  • dátum zaradenia, alebo predpokladaného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • výšku priemernej mesačnej hrubej mzdy.
Následne stačí použiť tlačidlo Vypočítať a kalkulačka zobrazí rozhodujúce údaje:
  • dennú výšku dávky (keďže dávka sa poskytuje za dni),
  • výšku dávky za mesiac, ktorý ma 30 dní
  • a výšku dávky za mesiac, ktorý ma 31 dní.
Vypočítané sumy dávok kalkulačka zaokrúhľuje na 10 eurocentov nahor.

Sociálna poisťovňa zároveň odporúča, aby si občania v tejto životnej situácii zároveň aktivovali prístup do svojho Elektronického účtu poistenca, ktorý im ponúkne detailnejšie informácie – o stave žiadosti o dávku v nezamestnanosti a po jej priznaní tiež informácie o sume dávky v nezamestnanosti a jej výplate po jednotlivých mesiacoch. Poistenec tak môže sledovať celý proces on-line od žiadosti až po výplatu. V prípade, ak sa vyskytnú nejasnosti, môže bezodkladne kontaktovať Sociálnu poisťovňu. Elektronický účet poistenca majú zriadený klienti Sociálnej poisťovne automaticky a bezplatne. Stačí si k nemu aktivovať prístup osobne v pobočke alebo elektronicky cez slovensko.sk.


utorok 19. marca 2024

EU: Povinnosti a práva aktu o digitálnych trhoch

Európska komisia ešte v septembri 2023 označila šesť spoločností Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft a ByteDance za strážcov prístupu a tí sú od 7. marca 2024 povinní úplne dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z aktu o digitálnych trhoch. Účelom je zabezpečiť spravodlivé trhy v digitálnom sektore umožňujúce hospodársku súťaž. Akt zavádza nové pravidlá pre 10 určených základných platformových služieb, akými sú internetové vyhľadávače, on-line trhoviská, obchody s aplikáciami, on-line inzercia a zasielanie správ, a európskym podnikom aj koncovým používateľom dáva nové práva.

Komerční používatelia so sídlom v EÚ, ktorí sú pri kontaktoch so zákazníkmi závislí od služieb určených šiestich strážcov prístupu, budú mať nové možnosti, napríklad:
• zaručené spravodlivé zaobchádzanie a rovnaké podmienky, ak budú v konkurencii k službám strážcov prístupu na ich platformách.
• požiadať o interoperabilitu so službami strážcov prístupu, aby mohli ponúkať nové inovatívne služby,
• predávať svoje aplikácie nielen prostredníctvom obchodov s aplikáciami strážcov prístupu ale aj alternatívnych kanálov,
• prístup k údajom vygenerovaným na základe svojej aktivity na platformách strážcov prístupu,
• inzerovať ponuku a uzatvárať zmluvy so zákazníkmi mimo platforiem strážcov prístupu.

Koncoví používatelia budú mať väčšiu možnosť výberu a širší záber inovácie v digitálnom priestore v Európe. Budú môcť:
• opäť uplatňovať si právo výberu a nemusieť akceptovať predvolené možnosti strážcov prístupu. Napríklad si budú môcť vybrať iné obchody s aplikáciami, než obchod, ktorý ponúka strážca prístupu,
• získať lepšiu kontrolu nad svojimi údajmi. Budú totiž môcť rozhodnúť, či strážca prístupu smie prepojiť ich účty, a tak sledovať a kombinovať ich osobné údaje vo všetkých službách,
• jednoducho získať údaje z jednej služby alebo aplikácie a preniesť ich do inej a tam ich používať. Znamená to bezproblémové zálohovanie dát a prenos účtov medzi rôznymi službami,
• používať v platobných službách, ktoré sú súčasťou aplikácie, alternatívny spôsob elektronickej identifikácie.

Strážcovia prístupu sú povinní dokázať, že akt o digitálnych trhoch skutočne dodržiavajú a v správach o dodržiavaní predpisov načrtávať prijaté opatrenia. Verejná verzia týchto správ je dostupná na webovej stránke venovanej aktu o digitálnych trhoch. Ďalej majú povinnosť predložiť nezávisle auditovaný opis akýchkoľvek metód, ktoré používajú na profilovanie spotrebiteľov, spolu s verziou správy, ktorá nemá dôverný charakter. Komisia správy o dodržiavaní predpisov dôkladne zanalyzuje a posúdi, či sú zavedené opatrenia účinné na dosiahnutie cieľov podľa daných povinností v akte o digitálnych trhoch. Pri posudzovaní bude vychádzať aj z vstupov zainteresovaných strán, a to aj na workshopoch k dodržiavaniu predpisov, kde strážcovia prístupu budú mať príležitosť predstaviť svoje riešenia.

Komisia v snahe o úplné presadzovanie aktu o digitálnych trhoch nebude váhať pristúpiť k formálnym opatreniam na presadenie dodržiavania predpisov. Na tento účel má k dispozícii celý súbor nástrojov. Ak by mala podozrenie na porušenie aktu o digitálnych trhoch, môže začať postup vyšetrovania. Ak sa podozrenie potvrdí, môže uložiť pokuty vo výške až do 10 % celosvetového obratu spoločnosti. V prípade opakovaného porušenia výška pokuty môže narásť až na 20 % obratu. Navyše v prípade systematického porušovania predpisov má právomoc prijať dodatočné nápravné opatrenia. Napríklad môže strážcovi prístupu uložiť povinnosť predať podnik alebo jeho časti alebo mu zakázať nadobudnutie dodatočných služieb v súvislosti so systematickým porušovaním predpisov.

pondelok 18. marca 2024

Radíme: Ako nenaletieť pri nákupe na sociálnych sieťach

Podvodníci na internete sú stále rafinovanejší a aj malá chvíľka nepozornosti vás môže vyjsť draho. Pri inzercii či nákupe na sociálnych sieťach sa preto oplatí preveriť si záujemcu a venovať pozornosť aj najmenším detailom. Ako vždy, aj v tejto situácii sa oplatí problému predchádzať, než ho následne zložito riešiť.

„Skôr ako začnete s niekým na sociálnych sieťach komunikovať ohľadom nákupu či predaja tovaru, overte si jeho užívateľský profil. Zistite si jeho predchádzajúcu aktivitu na Marketplace či obdobnej službe, prípadne skontrolujte, či máte spoločných priateľov alebo známych. Ak objavíte spoločných priateľov, overte si u nich, ako dobre predávajúceho alebo záujemcu o váš tovar poznajú a aké s ním majú skúsenosti. Zamerajte sa tiež na predchádzajúcu inzerciu a hodnotenie používateľa,“ upozorňuje Eduarda Hekšová. Zároveň sa ponúka zadať jeho meno do internetového vyhľadávača, či sa neobjavia negatívne skúsenosti ostatných používateľov, alebo dokonca varovanie polície. Obľúbeným trikom podvodníkov je vytváranie nátlaku. Cieľom je dostať vás do stavu, keď víťazia emócie nad zdravým rozumom. „Kuriér už ide! Za tovar som zaplatil, peniaze si vyzdvihnite tu: http://nastroj-podvodnika/akozvasvytiahnut/100-2000/eur.web.sk“ Pri podobnom spôsobe komunikácie si môžete byť istí, že obchodujete s manipulátorom, ktorý sa vás snaží pripraviť o peniaze. Zároveň platí, že ak vám predávajúci či kupujúci zasiela akékoľvek odkazy, neotvárajte ich. V lepšom prípade odovzdáte osobné údaje nevedno kam, v horšom prídete o peniaze. Počas predajných „pytačiek“ tiež radšej komunikujte tak, aby bola komunikácia zaznamenaná pre eventuálnu neskoršiu potrebu ako dôkaz.

Záujmy a potreby predávajúceho a kupujúceho sú často opačné. Platba vopred na účet je výhodná, keď tovar predávate, pri kúpe tovaru sa jej, ak je to možné, vyhnite. Pre niektorých predávajúcich, zrejme ovplyvnených ich vlastnou negatívnou skúsenosťou, naopak, nepripadá do úvahy ani dobierka, ktorú kupujúci často preferujú. Výnimočné totiž nie sú prípady neprevzatých a vrátených zásielok, čím odosielateľovi vzniknú náklady za zbytočné odoslanie tovaru. Stretnúť sa preto môžete s požiadavkou na zaplatenie zálohy na účet vo výške poštovného. Odporúča sa preto osobné prevzatie tovaru. Vyvarujete sa neskorším dohadom ohľadom opotrebenia či poškodenia veci, ktoré nebolo zrejmé na inzertných fotografiách, a predovšetkým nevyzdvihnutým zásielkam. Pri konverzácii si všímajte vyjadrovanie, slovné spojenia, slovosled, gramatické chyby a úroveň jazyka všeobecne. „Kostrbaté formulácie alebo podivné znaky môžu v textovej komunikácii odhaliť nevydarený strojový preklad z cudzích jazykov, čo opäť ukazuje, že záujemca nie je ten, za koho sa vydáva. Dôležitý je aj kontext uvádzaných informácií. Neváhajte preto niektoré svoje otázky aj opätovne zopakovať. Nie je vylúčené, že sa záujemca do svojho prejavu zamotá,“ uzatvára riaditeľka dTestu. Zbystrite tiež, ak vám v priebehu ďalšej komunikácie oznámi iné informácie ako na začiatku, napríklad o spôsobe platby a doručení.

Bankroty: Vo februári najmä tridsiatnici

Vo februári 2024 zbankrotovalo 858 občanov Slovenska. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 514 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 66,93 percenta a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v januári zbankrotovalo 616 dlžníkov, ich v druhom mesiaci tohto roka bolo o 39,29 percenta viac. Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca februára bolo vyhlásených 78 911 osobných bankrotov.

„Vo februári zbanktorovalo aj 95 ľudí s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, či na virtuálnych adresách, čo predstavuje 11,07 percenta z celkového počtu. Zároveň sme zaznamenali 12 bankrotujúcich manželských párov a 8 príbuzenských väzieb. Do Registra diskvalifikácií, kde sú zaradené oddlžené osoby, u ktorých sa preukázal nepoctivý zámer, vo februári pribudla jedna osoba,“ dopĺňa Ing. Jana Marková. Z 858 osobných bankrotov v minulom mesiaci bolo vyhlásených 848 konkurzov (98,83 percenta) a 10 dlžníci (1,17 percenta) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva 858 osobných bankrotov vo februári 2024 ich bolo 89 (10,37 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 769 (89,63 percenta) na majetok nepodnikateľov. Vo februári súdy zároveň zrušili 820 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 751 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 69 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Z osobných bankrotov vyhlásených vo februári 2024 ich pripadalo na mužov 556 a na ženy 302. Stále viac bankrotujú muži. V medziročnom porovnaní s februárom 2023 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov klesol o 1,93 percentuálneho bodu (66,73 percenta vo februári 2023 vs. 64,80 percenta vo februári 2024). Pomer žien vo februári 2024 medziročne o 1,93 percentuálneho bodu vzrástol (33,27 percenta vo februári 2023 vs. 35,20 percenta vo februári 2024).