piatok 3. novembra 2023

Upozorňujeme: Zvieratá na ceste

Ako zareagujete, keď vám do cesty vbehne zviera? Jeseň patrí k najrizikovejším obdobiam, kedy zrážky s lesnou a poľnou zverou spôsobujú škody na autách a ohrozujú naše zdravie. Dni sa skracujú, viditeľnosť sa zhoršuje, cesty sú mokré a šmykľavé. Zhruba od polovice septembra sa začína aj obdobie ruje, kedy je zver aktívnejšia a zároveň menej ostražitá.

Na voľne žijúce zvieratá môžete naraziť prakticky kdekoľvek, rizikovejšie sú však cesty cez les, medzi poľami a popri vodných tokoch. Zvieratá čoraz častejšie mieria aj do obytných sídiel, takže ich môžete stretnúť aj v obci. K zrážkam so zverou najčastejšie dochádza v mesiacoch september až november (rizikové sú ale tiež jarné mesiace, predovšetkým od apríla do júna). Zver je najviac aktívna nadránom za svitania a podvečer za súmraku, čo sa kryje so zhoršenou viditeľnosťou na ceste a zároveň s dopravnými špičkami. Ráno je stretnutie so zverou najpravdepodobnejšie medzi 5.00 a 7.00 hodinou, večer zver stretnete najčastejšie medzi 18.00 a 21.00 hodinou. Niektoré cesty sú označené dopravnou značkou upozorňujúcpu na zvýšený výskyt zveri. Zvlášť pri zníženej viditeľnosti tu jazdite viac predvídavo. Takisto spomaľte tam, kde ste už nejaké lesné či poľné zviera videli. Možno predpokladať, že ich tam bude viac.

Univerzálna rada čo robiť, keď vám zviera vbehne do cesty, neexistuje. Blog Fingo radí nereagovať zbrklo a vyhnúť sa prudkým vyhýbacím manévrom. Riskujete šmyk, auto by ste mohli prevrátiť, naraziť s ním do stromu alebo do protiidúceho vozidla. A to by mohlo mať ešte horšie následky ako samotná zrážka so zvieraťom. Na zver zatrúbte a začnite brzdiť. Ak sa kolízii nedá zabrániť, so zvieraťom sa pokúste zraziť pokiaľ možno kolmo. Po zrážke so zvieraťom nemanipulujte. S uhynutou či zranenou zverou totiž môžu nakladať len poľovníci alebo ochranári, ktorých po nehode privolá polícia. Ak by ste zviera naložili do auta a odviezli, dopustili by ste sa trestného činu pytliactva.

Ako postupovať po zrážke
  • Overte zdravotný stav všetkých spolusediacich v aute. V prípade zranenia privolajte záchranku
  • Overte, či vám od zrazeného zvieraťa nehrozí nebezpečenstvo. Ak áno, nevystupujte z vozidla.
  • Zaistite spolucestujúcich a miesto nehody – ak je to možné, odstavte vozidlo čo najbližšie k okraju vozovky, zapnite výstražné svetlá, oblečte si reflexné vesty a umiestnite na cestu výstražný trojuholník.
  • Privolajte políciu, ktorá zaistí miesto nehody, zdokumentuje ju a privolá užívateľa poľovného revíru.
  • Pokiaľ je vaše auto nepojazdné, kontaktujte asistenčnú službu poisťovne a škodu nahláste.

štvrtok 2. novembra 2023

EU: Digitálne víza

V nadväznosti na dohodu s Radou v júni Európsky parlament schválil digitalizované vízové postupy pre oblasť voľného pohybu v Schengenskom priestore. Nový systém bude dostupný pre všetkých bez ohľadu na jazykové otázky, zdravotné postihnutie alebo slabé internetové pokrytie. Europoslanci tým reagujú
 na želania občanov vyjadrené v Správe o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy a týkajúce sa zlepšenia digitálneho prístupu k verejným službám.

Digitalizáciou procesu podávania žiadostí o víza znížia právne predpisy náklady a úsilie potrebné na podanie žiadosti a zároveň zabezpečia harmonizované postupy v celej Európe a zvýšia jej bezpečnosť. Žiadosti o víza sa budú spracúvať na jednej on-line platforme, ktorá žiadateľom tiež oznámi, ktorá krajina dostane ich žiadosť (v prípade ciest do viacerých krajín). Nové kryptograficky podpísané víza sú tiež bezpečnejšie a ťažšie falšovateľné.

Po spustení Vízového informačného systému (VIS) a iných databáz v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí sa časti konania o udelení víza v EÚ digitalizovali, ale žiadosti o víza a nálepky poskytnuté úspešným žiadateľom zostávajú v analógovej forme. V poslednej revízii Vízového kódexu EÚ sa výslovne stanovila možnosť elektronicky podpisovať žiadosti, čím sa pripravila pôda pre plne digitalizovaný postup podávania žiadostí o udelenie víz.
streda 1. novembra 2023

Aktuálne: Dušičky a Pamiatka všetkých zomrelých

Začiatkom novembra si viac spomíname na svojich zomrelých príbuzných a priateľov. Už naši predkovia v týchto dňoch navštevovali cintoríny, kde čistili okolie hrobov, ukladali vence, kvetiny a zapálili sviečku, aby sa potom v tichu pomodlili za spásu duší.

Cirkev veriacich povzbudzuje k modlitbe za zosnulých práve preto, že pre všetky duše v očistci na začiatku novembra možno získať tzv. odpustky. V minulosti sa tiež verilo, že počas dušičkovej polnoci majú duchovia bohoslužbu. Keď sa ráno ozvalo zvonenie z kostola, museli sa dušičky vrátiť späť do očistca. Taktiež sa hovorilo, že ak na Dušičky prší, duše zomrelých oplakávajú svoje hriechy.

Pôvodne sa tento sviatok slávil 13. mája, prvýkrát v Ríme v roku 609, kedy pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám všetkých bohov, tzv. Pantheon a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii a všetkým svätým mučeníkov. Pápež Gregor III. (731-741) zmenil slávenie Všetkých svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých.

utorok 31. októbra 2023

EU: : Boj proti hrozbe zo strany civilných dronov

Hoci Európska únia sťažila používanie niektorých dronov na nekalé účely, ich rýchlo sa rozvíjajúce funkcie predstavujú rastúce bezpečnostné riziká. Zneužívajú ich pašeráci a obchodníci s drogami, pričom podozrivé drony boli spozorované v blízkosti kritickej infraštruktúry, čo naznačuje potenciálne zneužitie na účely nepriateľského zhromažďovania informácií. Nezákonné používanie dronov môže mať navyše vplyv aj na osobnú bezpečnosť a právo jednotlivcov na súkromie, najmä keď sa drony prevádzkujú v obytných oblastiach. Európska komisia preto prijala oznámenie o boji proti hrozbám, ktoré predstavuje nezákonné a nebezpečné používanie dronov určených na civilné použitie.

Oznámenie stanovuje komplexnú politiku EÚ v oblasti boja proti dronom s cieľom zabezpečiť, aby rýchly technologický vývoj a rastúci počet dronov neviedli k nekontrolovanému nárastu hrozieb v civilnom priestore. Slúži tiež na vytvorenie harmonizovaného politického rámca a dosiahnutie dohody na spoločnom výklade príslušných postupov na riešenie nepretržite sa vyvíjajúcich hrozieb. Do roku 2027 sa uskutoční priebežné hodnotenie, pričom úplná revízia programu EÚ na obranu proti dronom je naplánovaná najneskôr do roku 2030. K oznámeniu sú priložené dve príručky vypracované Spoločným výskumným centrom Európskej komisie, ktoré obsahujú praktické usmernenia týkajúce sa kľúčových technických aspektov politiky EÚ v oblasti dronov.

V predloženom oznámení sa uvádzajú rôzne opatrenia súvisiace s budovaním komunít a výmenou informácií medzi členskými štátmi, ako aj jasné opatrenia zamerané na ich podporu formou usmerňovania, odbornej prípravy, financovania a operačných postupov. Stanovuje sa v ňom šesť jasných činností na účinné vykonávanie politiky EÚ v oblasti dronov:
• Výmena osvedčených postupov a informácií zjednodušením práce v rámci existujúcich iniciatív a zriadením expertnej skupiny Komisie pre obranu proti dronom.
• Preskúmanie regulačných opatrení identifikovaním regulačných potrieb a možnosti harmonizácie právnych predpisov a postupov v celej EÚ.
• Pomoc členským štátom pri výbere z rozsiahlej škály komerčných kybernetických a nekybernetických technológií v oblasti obrany proti dronom, ktoré sú dostupné na trhu, a to poskytovaním poradenstva a usmernení napríklad prostredníctvom osobitnej expertnej skupiny pre obranu proti dronom, ako aj v rámci činnosti Spoločného výskumného centra (JRC).
• Ponuka praktických usmernení a operačnej podpory členským štátom formou rozšírenia existujúcej odbornej prípravy v oblasti obrany proti dronom napríklad na súkromný sektor zaisťujúci bezpečnosť a na orgány presadzovania práva.
• Podpora výskumu a inovácií prostredníctvom dostupných rozpočtových programov, ako je Horizont Európa.
• Zvýšenie finančnej podpory prostredníctvom vyhlásenia výzvy na predkladanie návrhov týkajúcich sa riešení na obranu proti dronom v rámci pracovných programov tematického nástroja Fondu pre vnútornú bezpečnosť na roky 2026 – 2027.

pondelok 30. októbra 2023

Radíme: Ako reklamovať bez účtenky

Spotrebitelia často vzdajú reklamáciu kvôli zmiznutej účtenke. Absencia účtenky ale nie je automaticky dôvodom na neprijatie reklamácie. Podľa platnej legislatívy stačí preukázať, že ste tovar alebo službu zakúpili u konkrétneho predajcu. Čím všetkým je teda možné nákup alebo čerpanie služby preukázať?

Niektorí spotrebitelia si fotia účtenky do telefónu pre prípad straty či neskoršej nečitateľnosti papierovej účtenky. Pokiaľ následne takúto elektronickú kópiu účtenky predložia, takýto doklad musí byť na reklamáciu akceptovaný. Dostupné sú tiež viaceré mobilné aplikácie na správu účteniek. Účtenku tak stačí odfotiť, dať jej názov a originál môžete s pokojným svedomím zahodiť. Ak spotrebiteľ platí za tovar či službu bezhotovostne, platobnou kartou alebo prevodom, je možné podporne ako doklad použiť bankový výpis, kde je uvedený názov obchodníka, dátum nákupu a zaplatená suma. Pre dobrého predajcu by v takom prípade nemal byť problém dohľadať účtenku v jeho evidenčnom systéme. Pokiaľ ste zaplatili v hotovosti a nemáte ani papierovú, ani elektronickú účtenku, situácia stále nie je stratená. „Spotrebiteľ môže nákup tovaru preukázať napr. originálnym obalom tovaru alebo unikátnosťou tovaru, ktorý nikto iný nepredáva – typicky môže ísť o produkt nejakej autorskej tvorby,” dodáva Eduarda Hekšová z dTestu. Tento spôsob dokazovania však najskôr bude nutné doplniť ďalšími prostriedkami, pretože ním možno preukázať nákup konkrétneho tovaru, ale nie dátum nákupu, teda overiť trvanie záruky. V krajnom prípade, ak by spor o reklamácii dospel až k súdnemu konaniu, je možné preukázať kúpu svedeckou výpoveďou. Je teda potrebné pamätať na časovo obmedzenú zodpovednosť za vady a preukázať, kedy sa nákup tovaru či čerpanie služby uskutočnilo.

Veľa spotrebiteľov rado nakupuje tovar z druhej ruky. V takom prípade zvyčajne dostávajú účtenku od pôvodného vlastníka, ktorá potvrdzuje, že je tovar ešte v záruke. Pokiaľ však spotrebiteľ potrebuje tovar reklamovať, môže naraziť na situáciu, kedy predajca reklamáciu neprijme. Spotrebiteľa môže prekvapiť tvrdením, že s novým majiteľom tovaru nemá žiadny právny vzťah. „Podnikateľ bude mať v takejto situácii pravdu. Práva z vadného plnenia sú totiž viazané ku kúpnej zmluve, ktorú predajca uzavrel so svojím pôvodným zákazníkom,” pripomína Eduarda Hekšová. Pri kúpe tovaru z druhej ruky je vhodné spísať dohodu o postúpení práv z vadného plnenia (postúpenie pohľadávky) s prehlásením vlastníka, že všetky súčasné i budúce práva postupuje na nového vlastníka tovaru.