piatok 22. októbra 2021

On-line: Divadelné storočie

Divadelný ústav, najnovší slovenský partner platformy Google Arts & Culture, prináša na internet unikátny obsah. Pri príležitosti minuloročného 100. výročia od založenia Slovenského národného divadla pripravil v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom výstavu Divadelné storočie – stopy a postoje, ktorou sa už môžu používatelia z celého sveta poprechádzať aj virtuálne vďaka zobrazeniu Street View. Históriu slovenského divadla používateľov sprevádza aj 10 unikátnych on-line výstav.

Výstava Divadelné storočie – stopy a postoj prináša pohľad na divadelný život na území Slovenska. Ponúka možnosť zoznámiť sa s významnými osobnosťami slovenského divadla, s najzaujímavejšími slovenskými inscenáciami za ostatných sto rokov, pozrieť sa na slovenskú divadelnú kritiku, festivaly a divadelný plagát, historické dokumenty, fotografie, kostýmy, audiovizuálne ukážky z rôznych predstavení, bábky či scénografické návrhy.

Prvá on-line výstava Milan Sládek, svetoznámy slovenský režisér, herec a mím sa venuje jednej z najvýznamnejších osobností slovenského divadla a zároveň zakladateľovi slovenskej pantomímy. Jeho majstrovské pantomimické diela ovplyvnili pantomímu v celosvetovom meradle. Už vo svojej rannej tvorbe čerpal z umenia francúzskych mímov ako Jean-Gaspard Deburau, Jean-Louis Barrault či Marcel Marceau.

V rámci samostatnej on-line výstavy Kostýmová návrhárka Ľudmila Purkyňová je priblížená práca tejto významnej kostýmovej návrhárky, ktorá bola aj pedagogičkou a zakladateľkou kostýmového výtvarníctva ako študijného odboru na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 1953 začala pracovať ako kostýmová návrhárka pre Slovenské národné divadlo v Bratislave. Jej celoživotným umeleckým zameraním boli opera a balet. V roku 1967 získala Zlatú medailu za kostýmy na Pražskom Quadriennale.

Treticu významných osobností slovenského divadla uzatvára on-line výstava Divadelný scénograf Ladislav Vychodil, ktorého scénografie boli základným pilierom slovenskej scénografie 20. storočia. Jeho tvorbu poznajú okrem slovenských a českých divadiel i v Krakove, vo Viedni, v Budapešti, v Sofii a v mnohých ďalších metropolách. V roku 1965 získal Zlatú medailu prezidenta Brazílskej republiky za najlepšiu národnú scénografickú expozíciu na bienále v Sao Paule.

On-line výstava Faust v bábkovom divadle na Slovensku približuje Fausta, najznámejšiu a najobľúbenejšiu hru kočovných ľudových bábkarov. Príbeh Fausta sa stal súčasťou repertoáru rodinných bábkových divadiel, ktoré vznikali na českom a slovenskom území začiatkom 20. storočia. Faust zaujal aj profesionálnych tvorcov bábkových divadiel. Ako prví sa tejto výzvy zhostili umelci z košického Bábkového divadla v roku 1979.

Pokrok v slovenskom divadle prinieslo dielo Williama Shakespeara a divadelný odkaz antickej kultúry. V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia vzrástol cielený záujem o Shakespeara na Slovensku. V tomto období slovenskí umelci inscenovali Shakespearove hry takmer systematicky – niektoré inscenácie boli veľmi úspešné – o čom vypovedá on-line výstava Shakespeare na Slovensku.

Virtuálni návštevníci sa môžu v samostatných on-line výstavách zoznámiť aj s Históriou slovenskej divadelnej architektúry ako aj jej modernou podobou či Príbehom Slovenského národného divadla. Takisto majú možnosť sa v rámci 2-dielnej on-line výstavy oboznámiť s Jazykom divadelného plagátu, pričom mnohí autori 20. storočia považujú plagát za „najvyššie médium“ grafického dizajnu.

EU: Správa hospodárskych záležitostí

Európska komisia prijala oznámenie, v ktorom hodnotí zmenené okolnosti správy hospodárskych záležitostí po kríze spôsobenej COVID-19 a ktorým obnovuje verejnú diskusiu o preskúmaní rámca správy hospodárskych záležitostí EÚ. 

Obnovená diskusia bude vychádzať z názoru komisie na účinnosť rámca hospodárskeho dohľadu predloženého vo februári 2020 ako aj z poznatkov získaných z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 opísané v  oznámení. Je nevyhnutné disponovať takým rámcom, ktorý bude schopný plne podporiť členské štáty pri náprave hospodárskych a sociálnych dôsledkov pandémie COVID-19 a pri reagovaní na najnaliehavejšie výzvy EÚ. Komisia zváži všetky názory vyjadrené počas tejto verejnej diskusie. V prvom štvrťroku 2022 poskytne usmernenia týkajúce sa fiškálnej politiky v nadchádzajúcom období s cieľom uľahčiť koordináciu fiškálnych politík a prípravu programov stability a konvergenčných programov členských štátov. Tieto usmernenia budú odrážať globálnu hospodársku situáciu a osobitnú situáciu každého členského štátu, pričom sa v nich zohľadní diskusia o rámci správy hospodárskych záležitostí. Komisia poskytne usmernenia týkajúce sa možných zmien rámca správy hospodárskych záležitostí s cieľom dosiahnuť široký konsenzus o ďalšom postupe v dostatočnom predstihu do roku 2023.

Vo verejnej diskusii o preskúmaní rámca správy hospodárskych záležitostí sa budú musieť zohľadniť a riešiť otázky, ktoré boli identifikované v oznámení z roku 2020. Patrí sem aj spôsob, akým môžeme zabezpečiť udržateľné verejné financie, predchádzať makroekonomickým nerovnováham a naprávať ich, resp. ako môžeme zjednodušiť existujúce pravidlá a zlepšiť ich transparentnosť, ako aj ich presadzovanie a zodpovednosť za ich presadzovanie. Okrem toho by sa pri preskúmaní rámca správy hospodárskych záležitostí EÚ mali zohľadniť nové výzvy, na ktoré poukázala kríza spôsobená ochorením COVID-19. Mohli by sa tiež vyvodiť užitočné ponaučenia z úspešnej reakcie na pandémiu prostredníctvom politík EÚ, najmä z riadenia Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Komisia vyzýva zainteresované strany, aby sa zapojili do diskusie a poskytli svoje názory na doterajšie fungovanie rámca správy hospodárskych záležitostí a na možné riešenia na zvýšenie jeho účinnosti. Medzi tieto zainteresované strany patria ostatné európske inštitúcie, vnútroštátne orgány, sociálni partneri a akademická obec. Diskusia sa uskutoční vo forme rôznych fór vrátane špecializovaných stretnutí, seminárov a on-line prieskumu, ktorý sa obnovil. Občania, organizácie a verejné orgány sa vyzývajú, aby predložili svoje príspevky do 31. decembra 2021.

SR: Máme autá v lepšom stave ako Nemci či Fíni?

Cez stanice technickej kontroly (STK) na Slovensku neprejde v priemere 13 zo 100 preverovaných áut. Ešte v roku 2018, kým neboli STK pod prísnym dohľadom, prechádzali technickou kontrolou takmer všetky preverované autá s výnimkou približne šiestich percent. Na porovnanie v štátoch EÚ s efektívnejším dohľadom to bolo 20 až 27 percent. 

Štatistiky vychádzajúce z preverovania vozidiel kontrolami STK v minulosti boli v príkrom rozpore s tým, čo uvádzali naši západní susedia. Slovensko je krajina šikovných ľudí a neobmedzených možností, a tak v roku 2013 nepomohlo ani zavedenie prvotného kamerového systému, ktorý mal dohliadať na prácu technikov na STK. Zásadná zmena však prišla pred dvoma rokmi, kedy popri štátnych kontrolných orgánoch rozšírila svoju činnosť aj spoločnosť TESTEK. Odborný dozor nad stanicami STK získal väčšie kapacitné možnosti aj vyššiu kvalitatívnu úroveň. TESTEK je v súčasnosti akousi predĺženou rukou štátu a jeho primárnou úlohou je dozerať na činnosť STK a ich technikov tak, aby zabezpečili ich efektívnu kontrolu a aby nedochádzalo k masívnym podvodom pri výkone technických kontrol. Posledné dva roky zhromažďuje komplexné údaje za všetky stanice technickej kontroly na celom Slovensku a podrobuje ich kontrole. 

Z hľadiska nášho regiónu je bežné, že len 5 % áut do troch rokov má nejaký vážny technický problém. Keď sa však pozrieme na kategóriu vozidiel vo veku 9 a viac rokov – pričom priemerný vek osobného vozidla v SR je 13,9 roka – tam už je situácia oveľa horšia. Vážne a menej vážne chyby má až 68 % vozidiel, prakticky teda prejde cez STK bez problémov ani nie tretina áut. Pri týchto údajoch je pochopiteľné, že tlak na technikov STK sa stupňuje a vznikajú aj príležitosti na nekalé konanie. No zdravie je len jedno a nik nechce byť zrazený autom, ktorému napríklad zlyhali brzdy. Preto je kontrola vozového parku štandardom v celej západnej Európe. Odstrašujúcim príkladom môže byť situácia z Ruska, kde zašla korupcia na STK tak ďaleko, že tamojší odborníci ju navrhujú úplne zrušiť, pretože kontrolami prešlo takmer každé vozidlo a zdôrazňujú, že technická kontrola nemá nič spoločné s bezpečnosťou na cestách. Našťastie si aj u nás začíname uvedomovať dôležitosť udržiavania svojho vozidla v spôsobilom technickom stave. Napríklad zlyhanie alebo nerovnomerný účinok bŕzd môže mať fatálne následky na životoch a zdraví účastníkov cestnej premávky. Pritom špeciálne zariadenie na meranie účinku má len časť servisov na Slovensku, a tak na chybu prídu motoristi často až pri kontrole STK.

GDPR: Sociálne siete a chatovacie aplikácie začínajú doplácať na podceňovanie

Začiatkom septembra t. r. zarezonovala informácia o rekordnej pokute, ktorú udelil írsky dozorný orgán spoločnosti WhatsApp. Výška pokuty sa vyšplhala až na 225 miliónov eur, čo je druhá najvyššia pokuta podľa GDPR. Nórsky dozorný úrad zasa prestal používať Facebook z dôvodu jeho vysokej rizikovosti pre práva používateľov. Írsky úrad ďalej vyšetruje TikTok, ktorý v Holandsku už čelí dvom miliardovým kolektívnym žalobám. 

Aj tieto skutočnosti sú podľa odborníka na ochranu osobných údajov jasným signálom na ostražitosť pre všetkých používateľov sociálnych sietí či komunikačných aplikácií. Podľa dozorného orgánu WhatsApp neposkytol potrebné informácie o ochrane osobných údajov používateľom ani „nepoužívateľom“, ktorých osobné údaje spracúva s cieľom ukázať, ktoré z kontaktov uložených v našich telefónoch tiež používajú WhatsApp. Informácie naviac nesprístupnil prehľadne a nedodržal zásadu transparentnosti. Vo vzťahu k určovaniu výšky pokuty prinieslo rozhodnutie dôležité objasnenie, podľa ktorého sa pokuty sčítavajú, a teda sa neukladá len pokuta za najzávažnejšie porušenie, ako si mnohí doteraz mysleli. Pre skupiny podnikov je podstatná informácia, že základ pokuty netvorí len obrat jednej spoločnosti, ale v uvádzanom prípade obrat celej skupiny spoločností patriacich pod Facebook Inc. Povesť Facebooku nezlepšuje ani rozhodnutie nórskeho dozorného orgánu, ktorý prestal používať Facebook. Riziká pre práva a slobody používateľov sú podľa orgánu príliš vysoké a súčasne dozorný orgán nevie s istotou zistiť, čo sa deje s dátami návštevníkov po interakcii so skupinou úradu.

„Pribúdajúce rozhodnutia európskych dozorných orgánov a súdov nám neustále pripomínajú, že v on-line priestore musíme byť ostražití. Citlivá firemná komunikácia by sa v žiadnom prípade nemala posielať cez rôzne chaty či nezabezpečené aplikácie. Za takýto postup dokonca ukladajú dozorné orgány v celej EÚ pokuty v desiatkach tisíc eur, naposledy napríklad v Dánsku. Okrem pokuty však existuje vysoké riziko úniku informácií a ďalších možných následkov, medzi ktoré patrí najmä naštrbená dôvera verejnosti, ktorej náprava si vyžaduje nemalé finančné náklady“, upozorňuje odborník na ochranu osobných údajov Jakub Berthoty. Rovnako obozretné by však mali byť aj fyzické osoby. Cez sociálne siete či komunikačné aplikácie by nemali zdieľať údaje ako napríklad rodné číslo, prístupové heslá, fotografie identifikačných preukazov, fotografie platobných kariet či iné citlivé informácie.

štvrtok 21. októbra 2021

Tlač: Široké spektrum využitia

Medzinárodný deň tlače upriamil pozornosť na využitie tlačových služieb, dnes cenných najmä v oblastiach, kde hrá prím kreativita, rozmanitosť využitia a snaha zapôsobiť na viac zmyslov naraz: v typografii, fotografovaní, marketingu, v móde, ale tiež napríklad v interiérovom dizajne. 

Technológia tlače zaznamenala za posledných 100 rokov ohromujúci pokrok. Od prvých tlačových telegrafov cez rozetové a líniové tlačiarne išiel vývoj smerom k ihličkovým, laserovým a atramentovým prístrojom až po súčasné 3D tlačiarne. Dnešné možnosti sú skutočne takmer neobmedzené. Záleží len na nápadoch a chuti skúšať pomocou tlače meniť svet okolo nás. Aby sme vynikli v dave, môžeme si sami doma potlačiť tričká vďaka nažehľovací fóliám. A najmä dievčatá ocenia dekoratívne samolepky na nechty. To všetko možno dnes zvládnuť vďaka domácej tlačiarni. Samostatnou kapitolou je potom 3D tlač, ktorá sa dnes uplatňuje napríklad pri tvorbe hračiek, dekorácií na stenu alebo magnetických obrázkov, ktoré si zavesíme alebo dáme chladničku. Zároveň zohráva stále silnejšiu úlohu aj v rámci výrobného alebo servisného procesu v mnohých priemyselných odvetviach a úspešne sa s 3D tlačou experimentuje aj v lekárstve.

Veľkú budúcnosť majú podľa odborníkov publikácií pre interiéry, ktorých obľuba v posledných rokoch závratne rastie. Pandémia tento trend ešte akcentovala, kedy okrem komerčných priestorov rástol záujem aj o nápaditejšie riešenia interiéru doma. Ľudia si už nechcú vyberať z vopred daného portfólia, ale radšej by mali svoje vlastné vzory. Preto je veľký dopyt po personalizovaných tapetách, ktoré si môžu používatelia sami navrhnúť a ktoré sú vďaka technológii digitálnej tlače, patentovaným atramentom a množstvu materiálov ozajstnou kreatívnou lahôdkou. Tlač pre interiéry využívajú aj obchody alebo kaviarne, ktoré ocenia možnosť potlačiť rýchlo a kvalitne takmer čokoľvek, a tovďaka digitálnym technológiám - od papiera cez sklo až po dlaždice alebo drevo. Pomocou najmodernejších zariadení vznikli potlače hotelových stropov prispôsobené aktuálnej sezóne roka alebo dokonca veľkoformátová reklama na povrchu ľadovej plochy alebo dna bazéna.

Zabúdať nesmieme ani na kníhtlač, ktorá zostáva jednou z najdôležitejších odvetví polygrafického priemyslu napriek klesajúcim nákladom. Vydavatelia sa zameriavajú na nízkonákladové publikácie, ktoré sa snažia pomocou kreatívneho dizajnu prispôsobiť skupinám svojich čitateľov. Podľa správy Insight Report, ktorú si spoločnosť Canon nechala tento rok vypracovať, sa počíta naďalej s výraznou úlohou tlače aj podľa marketérov, ktorí vo svojich rozpočtoch vyhradzujú priemerne tretinu na tlačenú reklamu. A nejde len o billboardy a plagáty. Napríklad jedna z automobilových spoločností v rámci svojej kampane umiestnila do magazínu fotografiu s kľukatou horskou cestou a odkazom na mobilnú herňu. Ľudia, ktorí sa rozhodli aplikáciu vyskúšať, sa ocitli za volantom najnovšieho modelu auta. Práve takéto kampane dokážu čeliť vzrastajúcej únave spotrebiteľa z výhradne digitálneho reklamného obsahu.

EU: Z farmy na stôl

Reforma potravinových systémov Európskej únie by mala priniesť zdravšie potraviny, znížiť environmentálnu stopu poľnohospodárstva a zaistiť potravinovú bezpečnosť a spravodlivú odmenu pre farmárov. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré schválil Európsky parlament. Poslanci privítali stratégiu Z farmy na stôl a zdôraznili, že na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody vrátane cieľov v oblasti klímy, biodiverzity, nulového znečistenia a verejného zdravia je dôležitá produkcia udržateľných a zdravých potravín.

Parlament poukázal na potrebu posilniť udržateľnosť vo všetkých častiach potravinového dodávateľského reťazca a zopakoval, že v tomto úsilí zohráva úlohu každý občan – od farmára až po spotrebiteľa. Poslanci žiadajú, aby Európska komisia zintenzívnila úsilie o posilnenie postavenia poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci, a to aj úpravou pravidiel hospodárskej súťaže. Cieľom tohto opatrenia je zaistiť farmárom spravodlivý podiel na zisku z udržateľne vyrábaných potravín.

Poslanci navyše v jednotlivých oblastiach presadzujú:
Zdravšie potraviny:
 • vedecky podložené odporúčania EÚ týkajúce sa zdravého stravovania - vrátane povinného označenia výživovej hodnoty na prednej strane balenia;
 • potrebu riešiť nadmernú konzumáciu mäsa a vysoko spracovaných potravín s veľkým obsahom soli, cukru a tuku, a to aj stanovením maximálnych prípustných úrovní ich príjmu.
Pesticídy a ochrana opeľovačov:
 • zlepšenie procesu schvaľovania pesticídov a dôslednejšie monitorovanie ich uplatňovania v záujme ochrany opeľovačov a biodiverzity;
 • záväzné ciele v oblasti znižovania používania pesticídov - členské štáty by mali tieto ciele realizovať prostredníctvom svojich strategických plánov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Emisie skleníkových plynov (GHG):
 • reguláciu a stanovenie ambicióznych cieľov zníženia emisií z poľnohospodárstva a s ním súvisiaceho využívania pôdy, ktorých súčasťou by mali byť aj prísne kritériá na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na báze biomasy, a to v rámci balíka predpisov „Fit for 55“ na splnenie klimatických cieľov EÚ do roku 2030
 • potrebu obnoviť a posilniť prirodzený záchyt uhlíka.
Dobré životné podmienky zvierat:
 • spoločné, vedecky podložené ukazovatele dobrých životných podmienok zvierat v záujme rozsiahlejšej harmonizácie na úrovni celej EÚ;
 • posúdenie súčasných právnych predpisov EÚ s cieľom zistiť, či sú potrebné zmeny;
 • postupné ukončenie používania klietok v živočíšnej výrobe v EÚ;
 • povolenie dovozu živočíšnych produktov z krajín mimo EÚ len pod podmienkou, že spĺňajú normy EÚ.
Ekologické poľnohospodárstvo:
 • zväčšenie plochy ekologicky obhospodarovanej pôdy v EÚ do roku 2030;
 • podporu dopytu prostredníctvom iniciatív v oblasti propagácie, verejného obstarávania a zdaňovania.

Trend: Umelá inteligencia

Umelú inteligenciu využívalo vlani na Slovensku 7 % firiem s viac ako desiatimi zamestnancami, čo zodpovedá priemeru krajín Európskej únie. Najrozšírenejšie sú technológie umelej inteligencie v Írsku, kde sa na ne spolieha vyše trojnásobne viac organizácii (23 %). Na chvoste rebríčka je Lotyšsko.

Zo 7 % podnikov (bez finančného sektora), ktoré v EÚ nástroje umelej inteligencie nasadili, využívajú 2 % firiem strojové učenie na internú analýzu veľkých objemov dát. Ďalšie 2 % nasadili chatbotov alebo virtuálnych agentov schopných so zákazníkmi samostatne komunikovať a rovnako 2 % využívajú robotov, ktorí dokážu autonómne vykonávať niektoré úkony, napríklad čistiť priestory alebo triediť skladové položky. Zostávajúce 1 % firiem analyzuje big data s pomocou rozpoznávania a spracovania prirodzenej ľudskej reči.

Umelú inteligenciu identifikovala Európska komisia ako jeden z kľúčových motorov ekonomického rastu a rozvoja. Pozornosť jej venuje aj slovenská vláda v Stratégii a akčnom pláne na zlepšenie postavenia Slovenska v rebríčku DESI do roku 2025, ktorý odzrkadľuje aj mieru využívania dát a digitálnych technológií v podnikoch.„Vláda deklaruje záujem zintenzívniť využívanie umelej inteligencie vo verejnej správe aj v podnikaní, a to napríklad zlepšením vzdelávania a podporou technologického transferu v oblasti AI a spracovania veľkých objemov dát z výskumného prostredia do biznisovej praxe. Firmy by si však mali prínosy a nevyhnutnosť intenzívnejšieho využívania dát a umelej inteligencie uvedomiť v prvom rade samé. Pre mnohé podniky je to jedna z mála oblastí, kde sa môžu odlíšiť a získať konkurenčnú výhodu, a to nielen na lokálnom, alebo ale aj na nadnárodnom trhu“, hovorí R. Kraus.

Strojové učenie so spracovaním veľkých objemov dát využívajú podľa R. Krausa firmy na Slovensku nielen na analýzu zákazníckeho správania za účelom automatizácie a lepšej obsluhy klientov cez digitálne kanály, ale taktiež na prevenciu podvodov, na riadenie rizík či na zlepšenie kvality výroby. Najväčší potenciál pre najbližšie roky má u nás umelá inteligencia vo finančnom sektore, čo potvrdzuje aj tohtoročný prieskum Národnej banky Slovenska, podľa ktorého plánuje v horizonte troch rokov implementovať umelú inteligenciu približne 30 % dohliadaných subjektov finančného trhu.

SR: Pomoc ľuďom v exekúcii

Na rokovaní vlády SR bol schválený návrh ministerstva spravodlivosti upravujúci rozsah zrážok zo mzdy v exekúcii tak, aby bola zohľadnená aktuálna hospodárska a ekonomická situácia a súčasne, aby boli povinní motivovaní zaradiť sa na trh práce. Cieľom úpravy je uspokojiť pohľadávky oprávnených a súčasne zachovať príjem povinného v takej výške, ktorá je potrebná na zachovanie jeho dôstojného života, zabezpečovanie potrieb rodiny a domácnosti, čo má v konečnom dôsledku prispieť aj k uspokojeniu vymáhanej pohľadávky oprávneného, ktorá by inak bola nevymožiteľná z dôvodu, že povinný sa nechce zamestnať práve z obavy vysokých exekučných zrážok.

Podstatou zmien v návrhu je zvýšiť tzv. základnú sumu, na ktorú povinnému nebude siahnuté. V prípade, že má deti či manželku, sa táto skutočnosť zohľadní vo výške základnej sumy vo väčšej miere, ako tomu bolo doteraz. Ďalšou podstatnou zmenou je zvýšenie tzv. zrážky bez obmedzenia, čo môže motivovať povinného zamestnať sa s príjmom prevyšujúcim minimálnu mzdu bez obavy, že veľká časť jeho mzdy sa opäť zrazí a povinný ostane na tom istom, či zarobí 700 eur alebo 1.500 eur. Účinnosť nariadenia je v zmysle schváleného návrhu od 1. januára 2022.

Na ilustráciu zmien možno ako príklad uviesť domácnosť s jedným povinným (napr. samoživiteľ) a jednou vyživovanou osobou s príjmom 400 eur. Podľa aktuálnej právnej úpravy ostáva povinnému po vykonaní zrážky zo mzdy 357,53 eur. Po novom to bude 393,87 eur. Ak by išlo napríklad o domácnosť s jedným povinným (samoživiteľ) a dvoma vyživovanými deťmi s čistým príjmom 500 eur, po vykonaní zrážky ostáva povinnému podľa doterajšej právnej úpravy suma 442,35 eur (po novom ostane povinnému suma vo výške 485,97 eur). Domácnosť s rovnakým zložením s čistým príjmom 700 eur po vykonaní zrážky zo mzdy bude mať príjem vo výške 619,31 eur (podľa doterajšej právnej úpravy ostáva povinnému 545,12 eur).


streda 20. októbra 2021

On-line: Parasociálne interakcie

Jednostranné vzťahy, známe aj ako „parasociálne interakcie “, prekvitajú na celom svete aj pod vplyvom pandémie Covid-19. Globálna štúdia spoločnosti Kaspersky ukázala, že necelá polovica (47 %) používateľov sociálnych sietí verí, že influenceri, ktorých sledujú, im poskytujú „únik z reality“. Viac ako jeden z piatich (21 %) respondentov sa zas domnieva, že „by sa mohol spriateliť“ s influencermi, ktorých sleduje a približne rovnaký podiel (22 %) zašiel tak ďaleko, že poslal influencerovi súkromnú správu. Napriek prevažne virtuálnej povahe týchto vzťahov sa viac ako tretina (34 %) používateľov sociálnych sietí dokonca stretla v reálnom živote s niektorými influencermi, ktorých sledujú.

Počas postupného zavádzania lockdownov po celom svete mnohí ľudia trávili veľa času doma a začali sa obracať na virtuálnych spoločníkov, aby si tak vynahradili stratený spoločenský život. Tento typ jednostranných vzťahov mal silný vplyv na mnohé životy. Viac ako sedem z desiatich (71 %) respondentov uviedlo, že sa učia od influencerov, ktorých sledujú v rôznych oblastiach, ako napríklad zdravie, koníčky, štýl a správy. Takmer štvrtina (23 %) hovorí, že je „závislá“ od obsahu influencerov a jeden z desiatich (10 %) dokonca povedal, že pociťuje istú absenciu, ak s influencermi neinteraguje. Mnohí používatelia vyhľadávali priamy kontakt s on-line influencermi, najčastejšie prostredníctvom komentovania ich príspevkov (37 %) alebo reagovania na ich príspevky či príbehy (37 %).

Sociálne siete boli pre mnohých ľudí počas pandémie nenahraditeľné – takmer šesť z desiatich (59 %) ľudí uviedlo, že sociálne siete im počas pandémie poskytli životne dôležité spojenie. Toto číslo bolo najvyššie medzi mladšou generáciou vo veku 18 – 34 rokov (71 %), ktorí sa spoliehajú na sociálne siete, aby zostali v spojení. Na druhej strane, tretina ľudí (33 %) uviedla, že sa počas pandémie stali menej tolerantnými voči ľuďom na sociálnych sieťach. „Hoci viac ako polovica (56 %) ľudí je na sociálnych sieťach aktívna už viac ako desať rokov, mnohí z nás sa stále snažia nájsť ten správny vzorec, ako vyvážiť pozitíva sociálnych sietí s negatívami. Momentálne sme sa posunuli do novej éry, v ktorej sa virtuálne vzťahy stávajú normou. Tieto jednostranné vzťahy môžu často viesť k nadmernému zdieľaniu na sociálnych sieťach, pretože ľudia sa snažia tieto vzťahy rozvíjať. To však môže viesť k obrovskému množstvu negatívnych a nepredvídateľných dôsledkov – hekerské a phishingové útoky, doxing a kyberšikana, on-line zahanbovanie – zoznam je dlhý. Je pochopiteľné, že vzhľadom na lockdowny, ktoré sme všetci zažili v minulom roku, sa ľudia priklonili k on-line a parasociálnym vzťahom, aby odvrátili osamelosť a nudu, ale je veľmi dôležité, aby si ľudia uvedomovali dôsledky nadmerného on-line zdieľania a dokázali zaujať vyváženejší prístup“, hovorí Miroslav Kořen.

Ďalšie kľúčové zistenia:
• Takmer dve tretiny (63 %) dospelých si vedelo vybaviť správy o negatívnych účinkoch sociálnych sietí na súkromie. 78 % z nich uviedlo, že to ovplyvnilo spôsob, akým používajú sociálne siete.
• Vyše tretina (38 %) respondentov uviedla, že pozná niekoho, koho osobné údaje boli kompromitované, pričom vo vekovej kategórii 18 – 34 rokov toto percento stúplo až na 52 %.
• Celkovo dve pätiny (41 %) ľudí je presvedčených, že sociálne siete majú pozitívny vplyv na spoločnosť a politiku, čo je viac ako dvojnásobok počtu tých, ktorí sú presvedčení, že sociálne siete majú negatívny vplyv (19 %).
• Pri používaní sociálnych sietí sa ľudia najčastejšie cítia „pobavení“ (56 %), „v spojení“ (36 %), „šťastní“ (26 %) a „inšpirovaní“ (23 %).
Spoločnosť Kaspersky tiež spustila stránku ShareAware Hub, kde ľudia nájdu užitočné tipy, ktoré im pomôžu bezpečne využívať sociálne siete.

EU: Program na rok 2022

Európska komisia prijala svoj pracovný program na rok 2022, v ktorom stanovila ďalšie kroky svojej odvážnej agendy postpandemickej premeny Európy na zelenší, spravodlivejší, viac digitalizovaný a odolnejší kontinent. Obsahuje 42 nových politických iniciatív zameraných na plnenie všetkých šiestich hlavných cieľov politických usmernení predsedníčky von der Leyenovej a nadväzuje na jej prejav o stave únie 2021. 

Európska zelená dohoda: Komisia bude pokračovať v úsilí o premenu Európy do roku 2050 na prvý klimaticky neutrálny kontinent na svete. Popri priekopníckom balíku právnych predpisov z roku 2021, vďaka ktorým sa majú znížiť emisie o 55 %, a tak vytvoriť podmienky pre splnenie Európskej zelenej dohody, navrhne regulačný rámec pre certifikáciu odstraňovania uhlíka; zároveň: podnikne ďalšie kroky smerom k mobilite s nulovými emisiami, napríklad preskúma emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá; nadviaže na akčný plán nulového znečistenia a zameria sa na zlepšenie kvality vody a ovzdušia; stanoví nové pravidlá udržateľného používania pesticídov a bude presadzovať obehové hospodárstvo, v ktorom sa posilní právo na opravu výrobkov namiesto ich nahradenia. Komisia okrem už navrhnutého Sociálno-klimatického fondu zmobilizuje ďalšie zdroje, čím zdvojnásobí externé financovanie v prospech biodiverzity. Čoraz dôležitejšiu úlohu budú zohrávať aj zelené dlhopisy, ktoré svedčia o našom odhodlaní dbať pri obnove EÚ najmä na udržateľnosť financovania.

Európa pripravená na digitálny vek: Komisia bude pokračovať na svojej ceste digitálnym desaťročím s cieľom dosiahnuť digitálnu transformáciu EÚ do roku 2030. Pre inovácie v Európe má kľúčový význam jednotný trh. Komisia preto nanovo preskúma politiku hospodárskej súťaže a pripraví nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh, ktorý zabráni budúcim narušeniam. V odozve na naliehavé obavy o dodávky polovodičov umožňujúcich digitálne riešenia prijmeme európsky akt o čipoch, ktorým sa podporí najmodernejší ekosystém a vytvorenie nových trhov pre prelomové európske technológie. Komisia okrem toho navrhne európsky akt o kybernetickej odolnosti s cieľom stanoviť spoločné kyberneticko-bezpečnostné normy a začať budovať globálny vesmírny systém zabezpečených komunikácií EÚ, ktorý členským štátom poskytne dodatočné širokopásmové pripojenie a bezpečnú nezávislú komunikáciu po celej EÚ. Popredným bodom agendy budú aj opatrenia v prospech ľahšieho osvojovania digitálnych zručností v školskom a vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí: Komisia nadviaže na akčný plán presadzovania Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý má viesť ku kvalitným pracovným miestam, spravodlivým pracovným podmienkam a lepšej rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, a predloží aj návrh na zlepšenie ochrany pracovníkov pred rizikami spojenými s vystavením azbestu pri práci. Na podporu politík členských štátov spevní záchranné sociálne siete nevyhnutné na zmiernenie hospodárskych otrasov a predloží iniciatívu zameranú na primeraný minimálny príjem. Keďže pri hospodárskom oživení zohráva zásadnú úlohu finančný sektor, predloží aj návrhy na podporu plnohodnotného využívania okamžitých platieb a zároveň uľahčí prístup podnikov v EÚ ku kapitálu. Keď sa dosiahne konečné celosvetové riešenie reformy medzinárodného rámca dane z príjmov právnických osôb, zabezpečí jeho rýchle a jednotné vykonávanie v celej EÚ.

Silnejšia Európa vo svete: V priebehu budúceho roka Európska komisia predstaví novú stratégiu Global Gateway zameranú na vytváranie partnerstiev v oblasti prepojenosti na celom svete na podporu obchodu a investícií. Do konca tohto roka predložia EÚ a NATO nové spoločné vyhlásenie a komisia sa bude snažiť zrýchliť prípravu skutočnej európskej obrannej únie. V úsilí o globálnu transformáciu energetiky a zdravšie oceány navrhne novú stratégiu medzinárodnej angažovanosti v oblasti energetiky a akčný plán pre medzinárodnú správu oceánov.

Podpora európskeho spôsobu života: Komisia navrhla vyhlásiť rok 2022 za Európsky rok mládeže a zavedie novú iniciatívu ALMA (z angl. Aim, Learn, Master, Achieve – stanov si cieľ, nauč sa, zvládni a dosiahni), ktorá znevýhodneným mladým Európanom bez zamestnania, vzdelávania či odbornej prípravy pomôže získať odborné skúsenosti v zahraničí s potrebnou sociálnou podporou. Konečným zámerom je zapojiť mladých do vzdelávania, odbornej prípravy alebo kvalitného zamestnania. Komisia okrem toho predloží stratégiu EÚ pre univerzity a navrhne cesty k hlbšej a udržateľnejšej nadnárodnej spolupráci vo vysokoškolskom vzdelávaní. Predloží tiež na základe skúseností získaných z pandémie európsku stratégiu v oblasti starostlivosti, ktorá má komplexne zlepšiť starostlivosť o všetkých od detí až po dlhodobú starostlivosť. Ako súčasť európskej zdravotnej únie navrhne nový rámec pre dynamický farmaceutický sektor EÚ, ktorý má zabezpečiť prístup k cenovo dostupným a kvalitným liekom; predloží revíziu právnych predpisov EÚ o liekoch pre deti a na zriedkavé choroby a vydaním odporúčania o skríningu rakoviny podporí životne dôležitý skríning a včasnú diagnostiku rakoviny.

Nový impulz pre európsku demokraciu: Európska demokracia s Konferenciou o budúcnosti Európy v plnom prúde a európskymi iniciatívami občanov sa bude aj v budúcnosti ďalej dynamizovať. Komisia takisto podnikne ďalšie kroky na ochranu slobody a plurality médií a predloží európsky akt o slobode médií. Takisto bude naďalej dohliadať na právny štát, ktorý je základným predpokladom účinného fungovania EÚ. V záujme zintenzívnenia boja proti cezhraničnej trestnej činnosti zostane popredným bodom agendy vytvorenie spoločného právneho rámca na účinné odovzdávanie trestných konaní medzi členskými štátmi. V úzkej spolupráci s ostatnými inštitúciami má pokračovať aj úsilie o vytvorenie nového medziinštitucionálneho orgánu EÚ pre etiku. V záujme rovnosti pre všetkých navrhne opatrenia na zlepšenie uznávania rodičovstva medzi krajinami EÚ. Predloží aj iniciatívu proti úniku mozgov a na zmiernenie ťažkostí spojených s úbytkom obyvateľstva.

Komisia chce minimalizovať zaťaženie spojené s plnením cieľov politík EÚ, a preto v tomto pracovnom programe v plnej miere uplatní zásadu rovnováhy záťaže. To znamená, že pri ukladaní nevyhnutnej novej záťaže systematicky a z vlastnej iniciatívy v tej istej oblasti zníži zaťaženie súvisiace s existujúcimi právnymi predpismi EÚ. Očakávané náklady na dodržiavanie právnych predpisov EÚ sa vyčíslia transparentnejšie a budú sa systematicky uvádzať v posúdeniach vplyvu, zatiaľčo administratívne náklady sa budú kompenzovať. K udržateľnosti a digitálnej transformácii bude aj naďalej prispievať zlepšovanie právnej regulácie, v rámci ktorého sa bude klásť dôraz na zásady „nespôsobovať významnú škodu“ a „digitálne služby ako štandard“ .

Aktuálne: Svetový deň osteoporózy

Pri os
teoporóze sú kosti slabé a krehké a už pri minimálnom páde alebo nesprávnom pohybe sa môžu zlomiť. Nepríjemné je, že nemá príznaky. Často sa diagnostikuje až pri prvej zlomenine. Pri ťažkej osteoporóze neprináša len bolesť pri zlomenine, ale aj psychickú záťaž, ktorá môže prerásť až do depresie. Najmä v staršom veku sa veľmi znižuje kvalita života.
                            
Zlomenina v staršom veku, ktorú možno diagnostikovať ako osteoporotickú, je možným signálom, že budú nasledovať ďalšie. Všeobecný alebo odborný lekár by mal takéhoto pacienta poslať na vyšetrenie hustoty kostí. Aj samotný pacient môže o takéto vyšetrenie požiadať svojho všeobecného lekára. Osteoporózu na Slovensku lieči reumatológ, ortopéd a endokrinológ. Denzinometria je najpresnejšia a široko používaná neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva röntgenové žiarenie na stanovenie minerálnej hustoty kostí (BMD). Denzinometria meria kostnú hustotu v oblasti chrbtice a krčku stehennej kosti a na základe toho sa stanoví tzv. T – skóre (index toho, akú má pacient kosť v porovnaní s mladým zdravým jedincom). Výsledky sa analyzujú spolu s laboratórnymi testami a anamnézou pacienta, na základe čoho sa osteoporóza potvrdí, alebo vylúči.

Ak už bola pacientovi diagnostikovaná osteoporóza, je potrebné dodržiavať odporúčania lekára, chodiť pravidelne na kontroly a dodržiavať liečbu. Ak už príde k chirurgickému zásahu do zlomeniny, je dôležitá sekundárna prevencia, ktorá musí nasledovať po každej zlomenine z osteoporózy spolu s medikamentóznou liečbou, aby sa zabránilo ďalšej zlomenine. Liečbou sa dá zastaviť odbúravanie kostnej hmoty, teda udržať kostnú hmotu takú, akú ju v danom štádiu pacient má a liečba dokáže aj nabudovať kostnú hmotu. Ak je príčinou osteoporózy u pacientky napríklad postmenopauza, liečba musí byť dlhodobá. Podľa psychologičky Mgr. Ivy Medveckej, Phd. je najväčšou pascou tohto ochorenia zľahčovanie. Čiastočne to vychádza aj z toho, že nemá príznaky, nebolí. Okrem toho, veľa žien zvláda rôzne drobné zdravotné problémy alebo aj vážnejšie ochorenia a často sa popri nich ešte aj stará o svoje rodiny či rodičov. Zľahčovanie tohto ochorenia však vedie k osteoporotickej zlomenine a tá môže prísť úplne nečakane - napríklad pri zdvíhaní ťažšieho predmetu alebo obyčajnom zohnutí sa. 

Tipy, ako si udržať režim liečby:
1. Zahrňte do svojej liečby niekoho blízkeho – manžela, dcéru, alebo kamarátku a tá vám pripomenie, kedy je potrebné ísť k lekárovi.
2. Urobte si z návštevy u lekára rituál a spojte ho s drobnou odmenou za zvládnutie. Zájdite si na kávu do obľúbenej kaviarne, alebo si kúpte pre seba drobný darček.
3. Veďte si záznamy, plánujte písomne – čo je zapísaní, nemusíme nosiť v hlave.
4. Stanovte si merateľné ciele – vysadím zeleninu, vyjdem na kopec, usporiadam oslavu a podobne.

Trend: Zelené financovanie

Zelené financovanie sa stáva dôležitým biznis segmentom finančných trhov aj bánk. Čoraz viac investorov, ale tiež regulátorov sa pozerá na to, koľko a ako sa investuje do projektov dlhodobej udržateľnosti života na planéte. 

Podľa Zdenka Štefanidesa sú zatiaľ najrozvinutejšou formou takéhoto financovania zelené dlhopisy a fondy, a postupne sa ale zapája aj klasické bankové financovanie:„Na lepšie využitie jeho potenciálu je však nevyhnutné sa dohodnúť na takzvanej taxonómii. Teda presnom popise toho, čo predstavuje zelenú aktivitu tak, aby sa umožnilo konzistentné a spoľahlivé označovanie zelených finančných produktov a zabránilo sa tzv. greenwashingu." Taxonómia EÚ pre zelené investície prináša komplexné kritériá na posúdenie, ktoré činnosti podnikov je možné označiť ako environmentálne udržateľné s cieľom podporiť investície do zelených projektov.

Priestor pre zelené financovanie sa javí byť obrovský. Dokumentuje to aj Zelená dohoda EÚ, teda plán na ekologickú transformáciu hospodárstva únie v záujme udržateľnej budúcnosti. Na financovanie zelenej agendy mobilizujú inštitúcie únie v priebehu najbližších desiatich rokov prostriedky v objeme rádovo 1,4 bilióna eur. „Podľa odhadov však predpokladaná investičná potreba na 55-percentné zníženie emisií do roku 2030 bude rádovo dva a pol až trojnásobne vyššia. Zapojenie súkromného sektora do financovania zelenej agendy je teda kľúčové“, skonštatoval Z. Štefanides. A platí to podľa neho aj pri obnove budov a ekodizajne, teda aktivít, ktoré predstavujú najväčší potenciál na Slovensku na zníženie emisií v krátkodobom horizonte. Peniaze z Fondu obnovy budú stačiť na obnovu 30 tisíc rodinných domov, čo sú len tri percentá ich celkového počtu. Podobne symbolicky sa javí aj alokovaná suma peňazí v porovnaní s celkovými investíciami potrebnými v sektore budov. Priestor pre (spolu)financovanie zelenej obnovy budov je preto veľký a banky sa budú snažiť ho svojim klientom proaktívne sprístupniť.

Prezídium Slovenskej bankovej asociácie (SBA) schválilo a jeho členovia pristúpili k Memorandu Slovenskej bankovej asociácie o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji. Pristúpenie ďalších bánk k memorandu sa očakáva v najbližšom období. Slovenská banková asociácia bude monitorovaťa vyhodnocovať plnenie záväzkov bánk v zmysle memoranda minimálne jedenkrát ročne. Okrem legislatívneho tlaku z Európskej komisie sa banky zelenou agendou musia zaoberať čoraz viac aj kvôli nariadeniam Európskej centrálnej banky (ECB). Tá v júli tohto roku predstavila detailný akčný plán v rámci „zozelenenia“ svojej menovej politiky. V rámci neho začne banky testovať na klimatické riziká, v roku 2022 zatiaľ pilotne a od roku 2023 pravidelne. Pre mnohé banky to bude znamenať veľkú výzvu. V nedávnom príhovore šéfka ECB, Christine Lagarde zdôraznila, že iba 20 % bánk systematicky hodnotí klimatické riziká,zatiaľ čo 90 % to robí len čiastočne alebo vôbec.

utorok 19. októbra 2021

Radíme: Zákazníkom Slovakia Energy

Dodávky energií na Slovensku bude počas nasledujúcich troch mesiacov po ukončení činnosti Slovakia Energy zaisťovať tzv. dodávateľ poslednej inštancie (DPI) – toto právo vzniká každému zákazníkovi priamo zo zákona: pre zemný plyn je to Slovenský plynárenský priemysel a pre  elektrickú energiu Západoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská energetika, a to podľa územia odberného miesta.

DPI má povinnosť dodávať plyn či elektrinu v dohodnutom rozsahu, než si zvolíte nového dodávateľa, najviac však počas nasledujúcich troch mesiacov od ukončenia činnosti Slovakia Energy. Ak do troch mesiacov neuzatvoríte dodávkovú zmluvu s novým dodávateľom, dochádza v prípade elektriny ku konkludentnému uzatvoreniu dodávkovej zmluvy s DPI, a to podľa jeho obchodných podmienok. Pri zemnom plyne sa však v prípade neuzatvorenia novej dodávkovej zmluvy do troch mesiacov zákazník môže ocitnúť v režime neoprávneného odberu. Konečné vyúčtovanie sľubuje SLOVAKIA ENERGY vystaviť najneskôr do 4 týždňov odo dňa prijatia podkladov od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Môžete zaslať samoodpočet k dátumu ukončenia zmluvy, ktorý oznamujete aj novému dodávateľovi alebo DPI, ideálne formou fotografie elektromeru alebo plynomeru. Nový dodávateľ určí spotrebu vo vašom odbernom mieste na základe odpočtu alebo odhadom (typový diagram odberu). 

Ak ste platbu za elektrinu na mesiac október 2021 neuhradili do 8.10.2021 a za plyn do 9. 10.2021, podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ich už Slovakia Energy dodatočne uhrádzať nemusíte. A ak uhradené preddavkové platby spoločnosť nestihne zaúčtovať vo vyúčtovacej faktúre, budú Vám následne vrátené späť. Platby, ktoré sa týkajú dodávky elektriny od 9.10.2021 a dodávky plynu od 10.10.2021 Vám oznámi nový dodávateľ. Vzhľadom na vzniknutú situáciu a prebiehajúce rokovania úradu a dodávateľov DPI o zjednotení podmienok aplikácie ceny DPI, môže dodávateľ zasielať odberateľom rozpis platieb s miernym časovým posunom voči termínu začiatku DPI. Avšak dodávka elektriny alebo plynu nebude prerušená.

V prípade, že by vám dodávka elektriny alebo plynu bola prerušená, kontaktujte úrad na spotrebitel@urso.gov.sk a nezabudnite uviesť číslo zmluvy, druh dodávanej komodity, číslo odberného miesta, adresu odberného miesta a EIC alebo POD kód, aby bolo možné Vaše odberné miesto identifikovať.

EU: Za ekologickejšiu Arktídu

Európska únia zriadi v Grónsku úrad Európskej komisie, ktorý zviditeľní otázky týkajúce sa Arktídy vo vonkajších vzťahoch EÚ. Finančné prostriedky EÚ budú určené aj na podporu zelenej transformácie v Arktíde v prospech jej obyvateľov.V súvislosti s konferenciou OSN o zmene klímy (COP26) a v záujme podpory celosvetových opatrení v oblasti klímy v oznámení vyzýva, aby ropa, uhlie a plyn zostali nevyťažené v jej podzemí.

Zmena klímy je najväčšou hrozbou, ktorej Arktída čelí. Dosiahla bezprecedentný krízový bod. EÚ je pripravená v plnej miere sa ujať svojej úlohy a prevziať celosvetovú zodpovednosť. Preto si ešte pred konferenciou OSN COP26 o zmene klímy stanovila ambíciu stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou a znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 55 %, ako sa stanovuje v novom európskom klimatickom predpise a v balíku návrhov týkajúcich sa Európskej zelenej dohody. 

Otepľovanie Arktídy má obrovský vplyv na zvyšok sveta a vyžaduje si, aby sa v oblasti klímy prijali naliehavé opatrenia. Ústredným prvkom angažovanosti EÚ v Arktíde bude Európska zelená dohoda so súborom legislatívnych návrhov a spolu s novým prístupom EÚ k udržateľnému modrému hospodárstvu, ktorý je založený na vede, inováciách a regionálnych investíciách. EÚ bude ďalej zvyšovať svoju angažovanosť v Arktíde a snažiť sa o dosiahnutie týchto kľúčových cieľov:
 • prispievať k mierovému a konštruktívnemu dialógu a medzinárodnej spolupráci s cieľom zachovať bezpečnosť a stabilitu Arktídy tým, že bude nastoľovať problematiku Arktídy v dialógu s vonkajšími partnermi, zintenzívni regionálnu spoluprácu a bude sledovať a predvídať vznikajúce bezpečnostné výzvy;
 • prijať rázne opatrenia na riešenie ekologických, sociálnych, hospodárskych a politických dôsledkov zmeny klímy a zhoršovania životného prostredia. Zvýšiť odolnosť Arktídy prostredníctvom právnych predpisov v oblasti životného prostredia, zosúladených opatrení namierených proti tzv. čiernemu uhlíku a roztápaniu permafrostu a presadzovaním, aby ropa, uhlie a plyn zostali nevyťažené v podzemí, a to aj v arktických regiónoch;
 • podporovať komplexný, inkluzívny a udržateľný rozvoj arktických regiónov v prospech ich súčasných obyvateľov a budúcich generácií s osobitným dôrazom na potreby pôvodného obyvateľstva, žien a mladých ľudí a investovať do pracovných miest orientovaných na budúcnosť, a to aj v modrom hospodárstve.

Upozorňujeme: Nebezpečný ventilátor

Na Slovensku bol zistený ďalší nebezpečný výrobok, ktorého používanie môže ohroziť zdravie. Ide o teplovzdušný ventilátor SENCOR model SFH 6010BL typ EUE2 s označením šarže (LOT): 2020601006 pôvodom z Číny. Rozhodne ho nepoužívajte!
 
Pri používaní teplovzdušného ventilátora totiž hrozí podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom: z dôvodu nedostatočného konštrukčného vyhotovenia výrobku môže prísť, v prípade uvoľnenia napájacieho kábla, ku kontaktu napájacieho kábla s ochrannou kovovou mriežkou.

Na Slovensku už platí zákaz predaja tohto nebezpečného výrobku, pričom je nariadené jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.


Úvery: Na čo si požičiavajú mladí Slováci?

Hoci sa mladým Slovákom vo veku od 20 do 25 rokov veľmi zadlžovať nechce, mnohí v tomto veku už majú nejakú skúsenosť s úverom. Najčastejšie si požičali na jazdené auto, dovolenku či zaplatenie vzdelávacieho kurzu. Viacerí už taktiež nakupovali aj na splátky, predovšetkým išlo o mobily či notebooky. Dve tretiny mladých dali prednosť pôžičke od banky, tretina si požičala peniaze v rámci rodiny. Nemyslia však na dôležitú vec, ktorou je úverová história. 

Keď si mladí Slováci do 25 rokov potrebujú požičať viac ako 800 eur, tak dve tretiny z nich podľa údajov Home Credit uprednostnia pôžičku od banky. Hlavným dôvodom je dostupnosť aj vyššej čiastky, ktorá v rodine často nie je k dispozícii. Taktiež berú do úvahy aj to, že keby sa dostali do problémov so splácaním, zbytočne by to narušilo dobré rodinné vzťahy. Na druhej strane tretina preferuje požičať si peniaze práve v rámci najbližšej rodiny. V tomto prípade je kľúčovým faktorom to, že spravidla ide o pôžičku bez úrokov a vrátia teda maximálne toľko, koľko si požičali. Tí, ktorí už majú reálnu skúsenosť s úverom, sa pri ňom rozhodovali porovnateľne ako vekovo starší ľudia. Zvažovali najmä tieto faktory:
- vyhovujúca splátka (sú presvedčení, že budú mať vždy dosť peňazí na jej splácanie),
- istota schválenia a dobré podmienky v banke (v porovnávaní sú rovnako konzervatívni/pohodlí ako starší zákazníci),
- administratívne jednoduchá žiadosť (nemusí byť nutne on-line, vybavenie na pobočke nie je pre nich zásadným problémom),
- úroková sadzba,
- možnosť predčasného splatenia.

Dvadsiatnici, ktorí si už stihli zobrať vlastný úver, si najčastejšie požičiavali napríklad na jazdené auto, vysnívanú dovolenku či zaplatenie nejakého vzdelávacieho kurzu. Ďalšia časť mladých má skúsenosť aj s nákupmi na splátky, v rámci ktorých u nich dominovali predovšetkým mobily a notebooky. Keďže väčšinou žijú v domácnosti u rodičov, prípadne v podnájme, ich ochota investovať do vybavenia domu alebo bytu, ktorý nie je v ich vlastníctve, je minimálna. Aj tí, ktorí doteraz nemajú reálnu skúsenosť so žiadnym úverom, však do budúcnosti počítajú s hypotékou a pôžičkou na drahšie veci, hlavne do vybavenia domácnosti, a to v horizonte najbližších 5 až 10 rokov. „Vhodným riešením pre mladých ľudí bez úverovej skúsenosti je vyskúšať si pôžičku na nejakom menšom produkte, kde však budú mať väčšie mesačné výdavky, nech sa naučia plánovať a hospodáriť s financiami. Dobrým príkladom môže byť trebárs lepší mobilný telefón. Môžu tu zistiť, že dobre nastavené splátky nie sú žiadnym veľkým problémom. Mali by si však požičať u overeného poskytovateľa pôžičky a dobre si zvážiť svoje možnosti so splácaním do budúcnosti“, radí Milan Cáder.

Hoci mladí zväčša počítajú s tým, že si v budúcnosti budú brať väčšiu pôžičku, budovanie ich úverovej histórie s tým vôbec nekorešponduje. Len približne jeden z desiatich mladých vníma dôležitosť úverovej histórie ako plusového parametra pri vybavovaní si hypotéky. Drvivá väčšina nad tým vôbec doteraz nerozmýšľala. Niektorí sú zase presvedčení, že pre získanie hypotéky je úplne jedno, či má žiadateľ pozitívnu úverovú históriu alebo nulovú úverovú históriu. „Mnohí si nechcú brať pôžičky, pretože sa často mysle domnievajú, že nulový zápis v registroch je ideálny. Potom sú však rozčarovaní z toho, že pri žiadosti o hypotéku sú pre banku v podstate nepopísaným listom. Dvadsiatnici by si mali uvedomiť, že o pár rokov, keď budú o niečo starší a budú si chcieť vziať hypotéku, ich úverováhistória bude pre banku nespornou výhodou. Lepšie podmienky pri úvere im v konečnom dôsledku napokon môžu ušetriť nemálo peňazí. Preto je dobré myslieť na to dopredu“, dopĺňa Milan Cáder.

pondelok 18. októbra 2021

Auto: Mobilné rúško

Za posledný rok vzrástol počet starších vodičov so záujmom o kúpu ojazdeného auta. Hlavnou príčinou je fakt, že veľa starších ľudí sa bojí pre pandémiu cestovať hromadnou dopravou. Dopyt po autách vzrástol vo vekovej kategórii nad 55 rokov na Slovensku predovšetkým u žien, a to medziročne o viac ako 17 %. Za novšie vozidlo sú slovenskí seniori tento rok ochotní minúť o 11 % viac ako vlani. Vyplynulo to z analýzy predaných vozidiel siete autocentier AAA AUTO.

Na cestách tak pribúda vodičov, ktorí majú z posledných rokov minimálne jazdné skúsenosti. Navyše si musia poradiť aj s novými technológiami, ktoré pre nich predstavujú istú komplikáciu. Napriek tomu veľa seniorov vníma cestu vlastným autom ako bezpečnejší variant než cestovanie v hromadných dopravných prostriedkoch, ktoré v čase pandémie vnímajú ako hrozbu pre svoje zdravie. Menej skúseným starším vodičom by som odporučila vyberať si modely s vyšším sedením, ktoré umožňujú jednoduchšie nastupovanie aj vystupovanie. Ešte pred kúpou auta by si mali overiť, či sú v okolí ich bydliska servisy aj pre automobily zvoleného výrobcu. Pre zánovné vozidlá je lepšie mať po ruke autorizovaný servis, pre tie staršie postačí menší servis s univerzálnymi dielňami", odporúča Karolína Topolová. 

Nie je prekvapením, že seniorom sú bližšie autá na benzín, s jednoduchým ovládaním a len so základnou technologickou výbavou. Auto ako "mobilné rúško" si slovenskí seniori zaobstarávajú najčastejšie na benzínový pohon (60 %), zatiaľčo alternatívne pohony nevyhľadávajú. Čo sa týka karosérie, tak u tejto skupiny zákazníkov je najpopulárnejší hatchback (36 %), ktorému ale šliape na päty SUV (27 %), a to v súlade so všeobecne vyšším dopytom po týchto robustnejších vozidlách. Tretím najobľúbenejším typom je prevedenie kombi (16 %). A 18 % seniorov si kupuje autá s automatickou prevodovkou, na 15 % sa zvýšil podiel predaných áut s pohonom na všetky štyri kolesá. Prekvapením nie je skutočnosť, že starší motoristi-seniori si najčastejšie z druhej ruky zaobstarávajú modely značky Škoda, ktoré tvoria 17 % zo všetkých predaných vozidiel, 8 % potom tvorí značka Volkswagen a 7 % Kia.

Najpredávanejšie modely jazdených vozidiel seniorom v sieti AAA AUTO v SR

20212020 20212020
1Škoda FabiaŠkoda Fabia6Kia CeedDacia Duster
2Škoda OctaviaŠkoda Octavia7VW PassatSuzuki SX4
3Kia SportageVW Passat8VW GolfSuzuki Vitara
4Dacia DusterKia Sportage9Opel AstraRenault Clio
5Suzuki VitaraVW Tiguan10Renault ClioFord FocusEU: Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro

Európska komisia navrhla postupné zavádzanie nového nariadenia o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro v snahe predísť narušeniu dodávok týchto dôležitých zdravotníckych pomôcok. Bezprecedentné výzvy spojené s pandémiou COVID-19 presmerovali zdroje členských štátov, zdravotníckych zariadení a hospodárskych subjektov do riešenia krízy, takže nebolo možné sa včas prispôsobiť novým zmenám. Návrh ešte musí schváliť Európsky parlament a Rada.

Návrhom sa nemení žiadna z požiadaviek nariadenia o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (IVD), len sa upravujú prechodné ustanovenia tak, aby umožňovali postupné zavedenie nariadenia. Dĺžka navrhovaných prechodných období závisí od typu pomôcky: pri pomôckach s vyšším rizikom, ako sú testy na HIV alebo hepatitídu (triedy D) či niektoré testy na chrípku (triedy C), platí prechodné obdobie do mája 2025 a 2026 a pri tých menej rizikových, ako sú napríklad sterilné pomôcky triedy B a A, zasa do mája 2027.

Nariadením IVD sa zásadne mení regulačný rámec pre diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro napr. testy na HIV, tehotenské testy či testy na SARS-CoV-2. Zvyšuje sa význam úlohy orgánov posudzovania zhody (tzv. notifikovaných subjektov): budú nezávisle monitorovať, či pomôcky spĺňajú požiadavky na bezpečnosť a výkon ešte pred tým, než sa dostanú na trh EÚ. Podľa plánu sa má nariadenie IVD začať uplatňovať od 26. mája 2022. Kapacity notifikovaných subjektov sú však obmedzené, čo výrobcom znemožňuje včas vykonať právne záväzné postupy posudzovania zhody. Bez prijatia legislatívnych opatrení hrozí, že dôjde k výraznému narušeniu dodávok viacerých základných diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro na trh, čo môže negatívne ovplyvniť diagnostiku pacientov a ich prístup k potrebnej zdravotnej starostlivosti. 

Návrh neobsahuje žiadne zmeny týkajúce sa pomôcok s označením CE, pri ktorých nie je v zmysle nariadenia o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro nutná certifikácia notifikovaným subjektom, ani pomôcok, ktoré sú „nové“, čiže ešte nemajú od notifikovaného subjektu certifikát ani vyhlásenie o zhode podľa súčasnej smernice 98/79/ES. Pre tieto typy pomôcok bude teda nariadenie IVD platiť tak, ako bolo plánované, t. j. od 26. mája 2022. Komisia zároveň navrhuje odložiť uplatňovanie požiadaviek na pomôcky vyrábané a používané v tom istom zdravotníckom zariadení (tzv. interné pomôcky).


Podvýživa: Rozšírená aj na Slovensku

Podvýživa je na Slovensku rozšírená viac, ako sa môže zdať, až jeden z troch seniorov žijúcich doma je podvýživený. Výsledky prieskumu zameraného na povedomie širokej verejnosti o podvýžive ukázali, že takmer jedna polovica dospelej populácie sa stretla so situáciou, keď oni alebo niekto z blízkych neúmyselne schudli, alebo nemohli jesť.

Najčastejšie uvádzanými dôsledkami chudnutia a podvýživy sú slabosť (častejšie to uvádzali ľudia vo veku 35-44 rokov) a chorobnosť. Mladší ľudia spomenuli aj dlhšiu rekonvalescenciu a zlé hojenie rán. Pozitívnym zistením bolo, že ak by ľudia museli hľadať informácie alebo pomoc týkajúcu sa podvýživy, kontaktovali by predovšetkým lekára alebo iných zdravotníckych pracovníkov (88 %), 31% z nich by využilo radu na internete a 18 % by navštívilo lekáreň a svoje problémy by prediskutovali s lekárnikom. Najohrozenejšia skupina ľudí nad 65 rokov si spravidla vôbec neuvedomuje následky podvýživy, ktoré môžu byť v mnohých prípadoch veľmi rizikové pre ich zdravie. Lekárka a vedkyňa MUDr. Adela Penesová, PhD., upozorňuje: „Kvalitná a vyvážená strava je základ zdravia. Podvýživa nemusí znamenať len nedostatok potravy, ale aj nedostatok potrebných makro- a mikroživín. Pokiaľ však telo nedostáva potrebné živiny, človek nie je schopný žiť život ako predtým, klesá jeho kvalita života. Človek s podvýživou sa cíti slabý, unavený, nedokáže tak ľahko vstať a postarať sa sám o seba, klesajú mu samoobslužné schopnosti. Často je potom odkázaný na pomoc iných. S ťažkosťami zvláda ísť si nakúpiť a nehovoriac o prechádzke, či návšteve lekára, väčšinu dňa má potrebu odpočívať. Riešenie podvýživy patrí do rúk lekára, ktorý dokáže identifikovať príčinu a následne tak nastaviť liečbu pacientovi na mieru. To môže zahŕňať úpravu stravovacích návykov a zaradenie klinickej výživy napríklad vo forme nutričných nápojov.“

Počas intervencie sledovali lekári vývoj zdravotného stavu u pacientov s podvýživou. Počas šiestich mesiacov pacienti priemerne pribrali o 1,39 kg. Mierne väčšie zvýšenie hmotnosti nastalo medzi 3. a 6. mesiacom. Kvalita života pacientov s malnutríciou výrazne stúpla po zavedení enterálnej výživy. V porovnaní so začiatkom sledovaného obdobia o 35 % viac pacientov dokázalo ísť na 20-minútovú prechádzku, a takmer polovica sa už necítila slabá. Až 99 % pacientov uviedlo, že po vypití 2 fľaštičiek nápoja pocítilo aspoň jeden pozitívny vplyv klinickej výživy na kvalitu života. Nutričné drinky pomáhajú doplniť denný príjem stravy, zlepšiť kondíciu a posilniť telo. Ľudia, ktorí už majú osobné alebo zdieľané praktické skúsenosti s klinickou výživou, ju používajú opakovane a spravidla sa v danej problematike viac orientujú. Väčšinou ide o ženy vo veku 45 – 54 rokov, ktoré používali klinickú výživu pre svojich starších príbuzných alebo deti. Prekvapivý je fakt, že spravidla najnižšie povedomie o problematike podvýživy majú seniori nad 65 rokov.

Prieskum u širokej verejnosti bol realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Nielsen v auguste 2021 na vzorke 1.000 respondentov, ktorými boli dospelí ľudia nad18 rokov. Post marketingová štúdia sa realizovala v roku 2021 u všeobecných lekárov aj špecialistov na vzorke 471 pacientov s potvrdenou malnutríciou. Štúdia prebiehala počas šiestich mesiacov.

Aktuálne: Ceny potravín rastú

Inflácia na Slovensku naďalej zrýchľuje a v septembri dosiahla medziročný rast už o 4,6 %. Aktuálne teda dosahujeme najvyšší rast cien za posledných takmer 10 rokov. Pod rast inflácie sa výrazne podpísali hlavne drahšie potraviny. Aj svetové ceny potravín v septembri opäť medzimesačne vzrástli, oproti augustu sa zvýšili o 1,2 %. A v medziročnom porovnaní sú ceny potravín vo svete v priemere vyššie až o 33 %. Vyplýva to z Indexu cien potravín FAO, ktorý zostavuje Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a zahŕňa ceny obilnín, olejov, cukru, mliečnych výrobov a mäsa.

Smerom nahor svetové ceny potravín v septembri ťahalo hlavne výrazné zdražovanie obilnín a rastlinných olejov. Rástli ale aj ceny cukru a mlieka, ceny mäsa boli stabilné. Ceny obilnín sa v septembri oproti augustu zvýšili o zhruba 2 %, v medziročnom porovnaní sú obilniny drahšie v priemere až o 27 %. Najvýraznejšie vzrástli ceny pšenice (medziročne o 41 %). Smerom nahor ale mieri aj jačmeň, ryža aj kukurica. Rastlinné oleje medzimesačne zdraželi o 1,6 %, medziročne sú ale drahšie až o 60 %. Rast je spôsobený hlavne vyššími cenami palmového a repkového oleja. Palmový olej je na svojich 10-ročných maximách, a to hlavne kvôlli obavám z nedostatočnej produkcie v Malajzii. K medzimesačnému cenovému rastu došlo v septembri aj v prípade mliečnych výrobkov, a to o 1,5 %. Oproti minulému roku je mlieko a mliečne výrobky drahšie o cca 15 %. V septembri sa oproti augustu zvyšovali hlavne ceny masla a sušeného mlieka. Spôsobené je to hlavne silným dopytom a zníženým exportom z Európy. Ceny mäsa v medzimesačnom porovnaní stagnovali, medziročne sú ale vyššie o cca 26 %. Smerom nahor mierilo hovädzie aj jahňacie mäso, pod čo sa podpisuje hlavne vysoký dopyt. Naopak, hydinové aj bravčové mäso mierne pokleslo. Ceny cukru sa oproti augustu zvýšili len mierne, oproti vlaňajšku sú ale vyššie až o 53 %. Cukor zdražuje hlavne kvôli slabej úrode cukrovej trstiny v Brazílii, ktorá je najväčším svetovým exportérom.

Pod rastúce ceny potravín vo svete sa podpisuje horšia úroda v dôležitých producentských krajinách, ale aj pandémia, ktorá spôsobila problémy pestovateľom aj výrobcom. Mnohí z nich bojovali s nedostatkom zamestnancov kvôli chorobe či karanténe a narušená bola aj medzinárodná preprava. No a po ústupe pandémie došlo k výraznému rastu dopytu. Drahšia ropa a náklady na prepravu taktiež tlačia ceny potravín nahor. No a do tretice sú to aj aktuálne rastúce ceny energií, ktoré taktiež vstupujú do výroby a teda aj do cien potravín. Vzhľadom na vývoj vo svete predpokladáme, že ceny potravín budú rásť aj v našich obchodoch. Na jeseň a v zime sa ich tempo rastu môže pohybovať v rozmedzí 4 až 6 %. Analytička Jana Glasová očakáva, že aj v nasledujúcich mesiacoch bude inflácia u ná vysoká a bude rásť tempom okolo 4 až 5 %. Smerom nahor ju budú tlačiť hlavne vyššie ceny výrobných vstupov, stavebných materiálov, benzínu, agrokomodít a potravín. Počas jesenných mesiacov bude ale karty miešať aj tretia vlna pandémie a jej dopad na ekonomiku. To môže pôsobiť naopak brzdiaco na infláciu.