pondelok 14. novembra 2022

EU: Zahraničné dotácie

Európsky parlament schválil nový zákon Európskej únie, ktorý má zaistiť, že zahraničné dotácie poskytované krajinami spoza hraníc EÚ nenarušia vnútorný trh únie. Cieľom je zlepšiť mnohostranné pravidlá o dotáciách. V prípade prijatia ekvivalentných multilaterálnych pravidiel by preto mohlo dôjsť k zrušeniu aktuálneho nariadenia EÚ. Očakáva sa, že Rada (ministrov) EÚ dohodu oficiálne prijme 28. novembra t. r. Nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.


Nové nariadenie umožňuje Európskej komisii skúmať dotácie, ktoré verejné orgány mimo EÚ poskytujú spoločnostiam pôsobiacim v únii. Ak sa zistí, že dotácie narúšajú hospodársku súťaž, komisia môže uplatniť opatrenia na vyriešenie tohto problému. Tie by mali zabrániť podnikom využívať napríklad pôžičky s nulovým úrokom, financovanie pod úrovňou nákladov, preferenčné daňové zaobchádzanie alebo priame štátne granty na to, aby pri fúziách, akvizíciách alebo pri verejnom obstarávaní predbehli konkurentov z EÚ. Reaguje na dlhodobú regulačnú medzeru. Podpora poskytovaná krajinami mimo EÚ nebola totiž dosiaľ regulovaná, avšak členské štáty EÚ sú dlhodobo viazané prísnymi pravidlami štátnej pomoci. Spoločnosti budú musieť na základe nových pravidiel informovať komisiu o plánovaných fúziách a akvizíciách, ak jedna zo zainteresovaných strán má v EÚ obrat aspoň 500 miliónov eur a zahraničný finančný príspevok je aspoň 50 miliónov eur. Komisia preskúma aj výberové konania vo verejnom obstarávaní, ak hodnota obstarávania je aspoň 250 miliónov eur.

Parlamentní vyjednávači posilnili účinnosť opatrení EÚ tým, že do pôsobnosti nariadenia výslovne zahrnuli štátne spoločnosti, ktoré často dostávajú dotácie. Skrátili tiež lehotu, ktorú má Európska komisia k dispozícii na vyšetrovanie verejného obstarávania, a zabezpečili, že členské štáty, spoločnosti a iné zainteresované strany budú mať k dispozícii osobitné kanály na informovanie komisie o potenciálne narušujúcich dotáciách. Poslanci tiež zlepšili právnu istotu tým, že zaviazali komisiu vydať usmernenia o tom, ako posudzuje narušujúcu povahu zahraničných dotácií a ako posudzuje vplyv trh narúšajúcej dotácie vo vzťahu k jej potenciálnym výhodám. Zabezpečili tiež podnikom možnosť overiť si prostredníctvom konzultácie s komisiou potrebu zverejniť prijaté dotácie.

Aktuálne: Svetový deň diabetu

Počet diabetikov rastie každý rok a veľa z nich pritom ešte nie je diagnostikovaných. V roku 2021 malo vo svete potvrdené ochorenie diabetes mellitus 537 miliónov dospelých (1 z 10). Očakáva sa, že tento počet sa zvýši na 643 miliónov do roku 2030 a 783 miliónov do roku 2045. Cukrovka spôsobila v roku 2021 celkom 6,7 milióna úmrtí.


Diabetes mellitus je chronické ochorenie, ktorého priebeh a komplikácie vedú k vysokej morbidite a mortalite vo všetkých krajinách sveta. S rozvojom civilizácie, zmenou životného štýlu, v ktorom dominuje nízky energetický výdaj a vysoký kalorický príjem, stúpa počet pacientov s týmto ochorením. Za posledných 5 rokov sa podarilo vynájsť účinné lieky, ale aj zdravotnícke pomôcky, ktoré majú zásadný prínos pre pacientov. Nezanedbateľnou a veľmi dôležitou súčasťou liečby zostáva edukácia diabetikov. Úspech liečby diabetu a rozvoj komplikácií závisí hlavne na postoji pacienta k vlastnej chorobe, na ochote rešpektovať a dodržiavať odporúčania lekára a sestry, k čomu má napomôcť efektívna edukácia.

Bez zmeny životného štýlu to však nepôjde. Rôzne prieskumy poukazujú nato, že až približne 80 % pacientov nedodržiava režimové a diétne opatrenia, ktoré hrajú v živote diabetika veľmi významnú úlohu. K najdôležitejším opatreniam patria regulované stravovanie a pohybové aktivity. Predpokladom správneho stravovania sú dobré znalosti pacienta o obsahu sacharidov v potravinách a glykemickom indexe potravín. Držať chorobu pod kontrolou pomôže aj cvičenie. Na priaznivý efekt postačuje už cca 30 – 45 minút aeróbnej fyzickej aktivity denne s dosiahnutím frekvencie pulzu okolo 100 – 120/min., pri ktorej dochádza aj k spaľovaniu tukov s priaznivým vplyvom na celý rad biologických parametrov. Pravidelná fyzická aktivita má priaznivý efekt nielen na kontrolu glykémie, ale aj zlepšenie citlivosti na inzulín, pokles telesnej hmotnosti, krvného tlaku, zlepšenie spektra krvných tukov a ďalšie. U pacientov s diabetom 2. typu sa pravidelná fyzická aktivita strednej intenzity považuje za základnú súčasť terapeutického plánu. 

SR: Finančná situácia domácností

Podiel slovenských domácností, ktorým mesačný rozpočet vystačí len na najlacnejšie potraviny a oblečenie, sa v medziročnom porovnaní zvýšil z vlaňajších 22 % na tohtoročných 27 % a predstavuje viac než štvrtinu slovenských rodín. Vyše polovica slovenských domácností (51 %) hospodári s relatívnym dostatkom peňazí na pokrytie základných potrieb aj závažnejších výdavkov a ešte dokáže ušetriť. Pred rokom sa však v rovnakej finančnej situácii podľa vlastného hodnotenia nachádzali až dve tretiny (66 %) slovenských rodín. 

Prieskum finančnej situácie slovenských domácností si opakovane necháva vypracovať spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Podľa jeho výsledkov výrazne klesol aj podiel Slovákov, ktorí hospodária s vyrovnaným rozpočtom a zároveň majú dosť peňazí na všetko, čo potrebujú. V roku 2021 išlo o 21 % slovenských domácností, zatiaľčo dnes takto hodnotí svoju finančnú situáciu len 13 % respondentov prieskumu. Ďalší výrazný pokles nastal v najpočetnejšej skupine respondentov, ktorí majú dostatok peňazí na pokrytie základných potrieb a na väčšie výdavky si sporia: z vlaňajších 43 % na súčasných 37 %. „Ukazuje sa, že nepriaznivá ekonomická situácia sprevádzaná vysokou infláciou a výrazným nárastom cien energií sa dotýka nielen najchudobnejších slovenských rodín, ale aj domácností, ktoré svoju finančnú situáciu hodnotia ako dobrú, či dokonca veľmi dobrú. Žiaľ, najviac sa zvýšil podiel slovenských domácností, ktoré hospodária s peniazmi na hrane a rozhodne si ich nemôžu odkladať na neplánované výdavky,“ upozorňuje Jaroslava Palendalová. Zvýšil sa tiež  podiel respondentov, ktorí majú peniaze len na najlacnejšie potraviny a nemôžu si kúpiťani najlacnejšie oblečenie, a to z 8 % na 13 %. O tri percentuálne body, na 8 %, sa zvýšil počet domácností,ktorých príjem nestačí ani na najlacnejšie potraviny a oblečenie.

Okrem nezamestnaných majú so svojou finančnou situáciou problémy aj dôchodcovia a rodičia na rodičovskej dovolenke, v oboch prípadoch ide viac ako polovicu respondentov (59 %, resp. 56 %). Ako veľmi dobrú hodnotia svoju finančnú situáciu najmä zamestnanci v odbore IT a telekomunikácií, ako aj pracovníci v školstve, vede a výskume. S rodinným hospodárením sú najviac spokojní obyvatelia Bratislavského kraja, kde má viac ako štvrtina (27 %) respondentov dostatok peňazí na bežné výdavky aj sporenie, alebo žije v hojnosti. Zásadným nedostatkom financií naopak trpia obyvatelia Trnavského kraja, v ktorom viac ako polovica (57 %) domácností nakupuje len najlacnejšie potraviny a oblečenie a často im rozpočet nestačí ani na tieto základné potreby. Situácia v Košickom kraji je len o málo lepšia. So svojou finančnou situáciou sú spokojní najmä vysokoškoláci a ľudia vo veku 18 až 24 rokov, naopak najmenej spokojní sú ľudia so základným vzdelaním bez maturity. Problémy pri vychádzaní s rodinným rozpočtom majú viac ženy, a najmä ľudia starší než 45 rokov.