štvrtok 31. decembra 2020

Radíme: Prvá pomoc na Silvestra

Tiesňová linka 155 na Slovensku čelí v týchto dňoch obrovskému náporu. Operačná stredisko záchrannej zdravotnej služby SR apeluje na sociálnej sieti na občanov, aby ju využívali, len ak ide o život, alebo hrozí vážne poškodenie zdravia. V inom prípade majú kontaktovať obvodného lekára. K tradičným príčinám zásahov záchranárov počas Silvestra a novoročných osláv patrí tiež nadmiera alkoholu a úrazy spojené s pyrotechnikou.

Prvou pomocou pri otrave alkoholom je stabilizovaná poloha, v prípade popálenín je potrebné ranu aspoň 20 minút chladiť. Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR ďalej upresňuje: „Pri ťažšej forme, až otrave alkoholom, uložíme osobu do bočnej stabilizovanej polohy, aby sa neudusila zvratkami a pravidelne ju kontrolujeme. V prípade, že sa nepreberá a má sťažené dýchanie, voláme linku tiesňového volania 155 a riadime sa pokynmi operátora. Ak osoba nedýcha, je potrebné začať s oživovaním, pri ktorom môžu taktiež pomôcť pokyny operátora." V prípade ľahšej formy otravy alkoholom je dôležité vyspať sa, piť veľa tekutín a pomôže aj pobyt na čerstvom vzduchu.

Pri popáleninách je dôležité rýchle a dostatočne dlhé chladenie. Ak nemáme tečúcu vodu, chladíme napr. minerálkou, alebo ovievame. V prípade popálenín väčšieho rozsahu je potrebné zavolať na linku tiesňového volania 155 alebo vyhľadať lekársku pomoc.

EU: Ilegálny a škodlivý obsah na internete

Európska únia (EÚ) pripravuje nové pravidlách o digitálnych službách, ktoré by mali nastaviť mantinely pre rýchlo sa rozvíjajúcu digitálnu ekonomiku a tiež štandardy pre zvyšok sveta. Pre poslancov Európskeho parlamentu je tu dôležité, aby boli používatelia internetu chránení pred ilegálnym a škodlivým obsahom. 

Parlament chce, aby sa jasne rozlišovalo medzi ilegálnym a škodlivým obsahom. Istý obsah, napríklad popieranie holokaustu, je v niektorých krajinách ilegálny, v iných nie. Škodlivý obsah, napríklad nenávistné prejavy alebo dezinformácie, nie je vždy mimo zákona. Tieto dva typy obsahu si vyžadujú rozličný prístup a preto musíme medzi nimi jasne rozlišovať. Ilegálny obsah je potrebné odstrániť a so škodlivým zaobchádzať iným spôsobom. Poslanci sú presvedčení, že pokiaľ ide o odstraňovanie ilegálneho obsahu, nemôžeme od platforiem očakávať, že to budú robiť dobrovoľne. Potrebujeme jasné európske pravidlá pre moderovanie obsahu, ktoré by mali zabezpečiť nasledovné:
 • Používatelia musia mať možnosť upozorniť prevádzkovateľa platformy na potenciálne nezákonný obsah, aby ho mohol bezodkladne odstrániť.
 • Používateľ, ktorého obsah bol zmazaný, musí mať možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu platformy pred príslušným národným orgánom.
 • Nové pravidlá musia rešpektovať práva a slobody, ako je napríklad sloboda prejavu alebo právo na informácie, aby online platformy odstraňovali nelegálny obsah primerane a bez akejkoľvek diskriminácie a aby neodstraňovali obsah, ktorý nie je ilegálny.
Definitívne rozhodnutie o tom, či je daný obsah legálny alebo nie, by mal prijať nezávislý súdny orgán, a nie súkromné podniky, tvrdia poslanci. V prípade, ak je ilegálny obsah trestným činom, mali by sa tomu venovať orgány činné v trestnom konaní a súdy. Komisia by mala podľa poslancov zvážiť, či by on-line platformy nemali byť povinné nahlasovať závažnú trestnú činnosť príslušnému orgánu. Škodlivý obsah, akým sú napríklad nenávistné prejavy a dezinformácie by sa mali riešiť prostredníctvom zvýšenej transparentnosti platforiem a podporou mediálnej a digitálnej gramotnosti občanov. Poslanci poznamenávajú, že jedným z dôvodov, prečo sa dezinformácie šíria tak rýchlo, je to, že niektoré platformy uprednostňujú zobrazovanie obsahu so senzáciami, na ktorý kliká mnoho ľudí, aby sa zvýšili svoje zisky. Na riešenie tohto problému členovia požadujú, aby boli platforma transparentné ohľadne svojho biznis modelu.

Poslanci tiež presadzujú, aby mali používatelia viac kontroly nad tým, aký obsah na im na internete zobrazuje a aby mali možnosť vypnúť automatické spravovanie obsahu. Žiadajú aj prísnejšiu reguláciu cielenej reklamy v prospech menej rušivej kontextovej reklamy, ktorá je založená na tom, na čo sa používateľ v pozerá danom okamihu, a nie na histórii prehliadania. Okrem toho žiadajú Európsku komisiu, aby zhodnotila viaceré možnosti regulovania cielenej reklamy vrátane jej eventuálneho zákazu.

.

IPCEI: Výzva predĺžená

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA),  ktorá je spolu s Ministerstvom hospodárstva SR zodpovedná za národný výberový proces projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií, posúva uzávierku výzvy pre projekty v oblasti vodíkových technológií až na 21. január 2021. 

Výzva IPCEI v oblasti vodíkových technológií pre projekty, ktoré prekonávajú súčasné najvyspelejšie riešenia, bola pôvodne vyhlásená s uzávierkou do 31. decembra 2020. Avšak na základe posúdenia celospoločenskej situácie s výrazne obmedzenou mobilitou a po preskúmaní všetkých potrebných procesných úkonov s cieľom ich zefektívnenia sa SIEA rozhodla poskytnúť dodatočných 21 dní na prípravu projektových zámerov. Projekty tak možno prihlasovať do výzvy IPCEI až do 21. januára 2021 do 15. hodiny. 

Vyhlásenie výzvy IPCEI (z anglického Important Projects of Common European Interest – Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu) v oblasti vodíkových technológií je ďalším krokom k naplneniu novej produktovej stratégie SIEA, v ktorej majú vodíkové technológie prioritu, či už z pohľadu výroby alebo uchovávania energie. Všetky dôležité informácie o tom, ako sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií a o pripravovanom národnom výbere projektov nájdete na webovom sídle SIEA.

On-line: Objednávanie na antigénové testovanie

Ministerstvo zdravotníctva SR informuje, že na niektorých mobilných odberných miestach určených na bezplatné antigénové testovanie už je možné využiť objednávkový systém. Pilotné testovanie s časenkami funguje vo viacerých regiónoch Slovenska a má prebiehať do 31. decembra 2020. 

Následne sa budú ihneď od nového roka postupne pripájať do objednávkového systému všetky antigénové odberné miesta do  tzv. ostrej prevádzky. Občania sa môžu objednať vyplnením formuláru na https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php, kde zvolia konkrétne miesto odberu. Vo formulári si môžete vybrať preferovaný dátum a miesto vyšetrenia. Po zadaní preferovanej kombinácie sa zobrazí informácia o dostupnosti termínov. Po odoslaní žiadosti obdržíte SMS s prideleným COVID-19-PASSOM a presným miestom a časom svojho antigénového testovania. O výsledku testu budete informovaní rovnako formou SMS. V prípade pozitívneho výsledku obdrží informáciu aj príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Rezort zdravotníctva prosí občanov, aby rešpektovali objednávkové systémy/časenky jednotlivých odberových miest, ktoré slúžia predovšetkým na zabezpečenie väčšieho komfortu a plynulosti odberov. Upozorňuje, že na odberné miesta s objednávkovým systémom nemôžu prísť bez objednania. Bez objednania možno využiť ostatné miesta. Kompletný zoznam bezplatných miest na antigénové testovanie (s objednávkou i bez nej) nájdete na stránke ministerstva: https://www.health.gov.sk/?ag-mom.

streda 30. decembra 2020

SR: Nové distribučné poplatky v elektrine

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil od 1. januára 2021 zníženie distribučných poplatkov v elektrine pre priemyselných odberateľov a podnikateľov na Slovensku.

Priemyselní odberatelia majú podľa zverejnených informácií ušetriť v priemere 2,66 %, pričom najväčšie úspory získajú zákazníci pripojení na Východoslovenskú distribučnú (úspora 5 až 8 %). Podnikatelia v budúcom roku majú ušetriť na distribučných poplatkoch v priemere necelé 2 %.

Zmena cien má priniesť úsporu plánovaných nákladov na rok 2021 cca. 2,3 mil. Eur pre Západoslovenskú distribučnú (ZSD), cca. 9 mil. EUR pre Stredoslovenskú distribučnú (SSD) a cca. 6,2 mil. EUR pre Východoslovenskú distribučnú (VSD).

Prehľad predpokladaných dopadov zmien ceny za prenos a distribúciu elektriny v roku 2021 
na ročné náklady priemyselných odberateľov (VVN a VN) a podnikateľov (NN)


Uvedené ceny a dopady sú priemerné pre daný segment odberateľov. Dopady na individuálneho odberateľa budú závisieť od charakteru spotreby a zaradenia do tarifnej triedy.LIFE: NATURA 2000 na Slovensku

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR získalo prvý dlhoročný integrovaný projekt LIFE zameraný na zlepšenie stavu území sústavy NATURA 2000 na Slovensku. Financovaný bude z programu Európskej únie a realizovať sa má v priebehu nasledujúcich 10 rokov vo výške viac než 16,5 milióna eur, pričom takmer 10 miliónov bude pochádzať z komunitárnych zdrojov Európskej únie.

Sústavu NATURA 2000 na Slovensku tvorí 41 chránených vtáčích území a 642 území európskeho významu. Jedným z hlavných cieľov projektu je dobudovanie a zefektívnenie opatrení starostlivosti o jednotlivé územia tejto sústavy. Projekt má taktiež prispieť k zlepšeniu prepojenosti jednotlivých území, posilniť personálne kapacity a zvyšovať environmentálne povedomie. Jedným z výstupov má byť aj analýza dopadov na zmenu klímy na sústavu NATURA 2000, čo sú naše osobitne chránené územia. Súčasťou projektu bude realizácia opatrení na revitalizáciu riek, ochranu biotopov rašelinísk, obnovu biotopov trávnatých porastov a mokradí.

Projekt prináša spoluprácu rezortov životného prostredia a pôdohospodárstva, ale taktiež spoluprácu s neštátnymi subjektmi a neziskovými organizáciami s celoslovenskou pôsobnosťou. Popri MŽP je do projektu zapojených 6 ďalších projektových partnerov: Štátna ochrana prírody SR, Svetový fond na ochranu prírody Slovensko, Národné lesnícke centrum, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, Slovenský vodohospodársky podnik a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského. Spolupracujúcimi inštitúciami sú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenská agentúra životného prostredia a Technická univerzita vo Zvolene. 


EU: Nové pravidlá pre on-line platformy

Počas posledných 20 rokov sme zaznamenali výrazný rozvoj aj v on-line prostredí. Na vzostupe sú nielen nové technológie a firmy, ale aj nové spôsoby práce, nakupovania, rezervácie ubytovania alebo objednávania jedla a dopravy. Smernica o elektronickom obchode, ktorá je základným stavebným kameňom jednotného digitálneho trhu, bola prijatá už v roku 2000. Platformy ako Amazon, Google alebo booking.com boli vtedy ešte len v plienkach. Facebook, Airbnb a Instagram ešte ani neexistovali.

Európska únia (EÚ) v záujme adaptovať svoju legislatívu na vývoj v on-line priestore pracuje na novom legislatívnom rámci s názvom Akt o digitálnych službách. Ten má za úlohu stanoviť pravidlá a pokyny pre nové on-line prostredie, a to aj pre platformy, aby bol digitálny priestor bezpečnejším miestom pre používateľov aj firmy v celej EÚ.

Aký význam majú online platformy pre ekonomiku? Za posledné dve desaťročia sa najvýraznejšie rozvinuli on-line platformy. Pod tento pojem možno zahrnúť on-line trhoviská, sociálne médiá, obchody s aplikáciami, webové stránky na porovnávanie cien, ale aj vyhľadávače. Bez nich by si mnohí z nás dnes už len ťažko dokázali predstaviť svoj život. Vďaka tomu, že platformy uľahčili cezhraničné obchodovanie nielen v rámci EÚ, ale aj mimo nej, priniesli spotrebiteľom mnohé výhody a otvorili nové príležitosti pre európske podniky a obchodníkov. Podľa údajov Európskej komisie až jeden milión podnikov v EÚ využíva online platformy na predaj svojho tovaru a služieb. Viac ako polovica malých a stredných firiem, ktoré sú prítomné na online trhoviskách, predáva na nich svoj tovar aj do iných krajín.
Tieto nové príležitosti so sebou samozrejme prinášajú aj nové riziká. Európski spotrebitelia sú vystavení celej škále nového nelegálneho tovaru, aktivít a obsahu. Novo vznikajúce podniky môžu mať často problém vstúpiť na trh, ktorý ovládajú veľké platformy. Práve tie platformy, ktoré prepájajú veľa firiem s mnohými spotrebiteľmi, majú prístup k veľkému množstvu údajov. Získavajú tak vplyv na kontrolu a stanovovanie štandardov pre dôležité oblasti digitálnej ekonomiky. EÚ chce opätovne získať možnosti na formovanie tejto oblasti na únijnej úrovni a stanovovať štandardy aj celosvetovo.

Poslanci Európskeho parlamentu spresnili svoje priority ohľadom toho, čo všetko by mal Akt o digitálnych službách obsahovať. Cieľom je zlepšiť fungovanie jednotného trhu:
 • Akt o digitálnych službách by sa mal vzťahovať na spoločnosti v EÚ i na spoločnosti, ktoré sídlia mimo EÚ, ale predávajú európskym spotrebiteľom. Mal by platiť pre všetky digitálne služby, nielen pre on-line platformy.
 • Ochrana spotrebiteľov nakupujúcich on-line by mala byť rovnaká ako pri nákupe v tradičných predajniach. To, čo je nezákonné v kamenných obchodoch, by malo byť považované za nezákonné aj v on-line prostredí a platformy by mali zintenzívniť svoje úsilie v boji proti obchodníkom predávajúcim falošné alebo nebezpečné výrobky.
 • V prípade zavedenia pravidla "poznaj svojho firemného zákazníka" by mali byť platformy nútené kontrolovať a blokovať podvodné podniky, ktoré využívajú ich služby na predaj nebezpečných produktov alebo šírenie dezinformácií.
 • Spotrebitelia by mali mať právo byť informovaní, ak služba využíva umelú inteligenciu. Zároveň by mali mať viac kontroly a právo odhlásiť sa. Lepšej regulácii by mala byť podrobená aj cielená reklama.
 • Vďaka aktu o digitálnych službách by mali mať ľahší prístup na trh nové firmy. Legislatíva by mala vyriešiť situáciu, keď veľkí digitálni hráči stanovujú pravidlá pre svojich používateľov aj konkurentov. Navrhované pravidlá by mali veľkým platformám zabrániť, aby prístupe na trh pre ostatných.
 • Pravidlá by mali byť zrozumiteľné a mali by poskytovať jasné pokyny na riešenie nezákonného a škodlivého obsahu v on-line prostredí.
Európska komisia predložila návrh na nový akt o digitálnych službách 15. decembra. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť tzv. Európu pripravenú na digitálny vek. Tri parlamentné výbory (vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa, právne veci a občianske slobody) pripravili pre Komisiu správy s odporúčaniami týkajúcimi sa rôznych aspektov spomínaného legislatívneho rámca. Parlament tieto správy prijal 20. októbra.

ITMATT: Elektronické colné údaje

Slovenská pošta na svojom webe informuje, že v súlade s medzinárodnou legislatívou bude s účinnosťou od 1. januára 2021 povinná zasielať ku všetkým poštovým zásielkam do celého sveta (mimo krajín Európskej únie) predbežné elektronické colné údaje vo forme tzv. ITMATT správ, ktoré sú potrebné na colné konanie v krajine určenia.

Povinnosť zasielania údajov platí pre podaj zásielok podávaných s papierovým podacím lístkom/podacím hárkom v prípade, ak obsahom zásielky sú „Tovary“ (t. j. odosielateľ v colnom vyhlásení CN22, CN23, resp. sprievodnom doklade, ktorého súčasťou je CN23 vyznačil - darček, obchodná vzorka, vrátený tovar, predaj tovaru alebo iné). Ak sú obsahom zásielky výhradne „Dokumenty“, pošta nateraz údaje z colného vyhlásenia v elektronickej forme povinne nevyžaduje, avšak uvedené sa môže v nasledujúcom roku zmeniť. 

Zber colných údajov bude vykonávaný z colných vyhlásení CN22 alebo CN23, ktoré je odosielateľ vždy povinný vyplniť a priložiť k poštovým zásielkam, podliehajúcim colnému konaniu, a bude prebiehať dvoma spôsobmi: v aplikácií ePodací hárok (elektronický podací hárok) alebo manuálne priamo pri poštovej priehradke. Pri využívaní aplikácie ePodací hárok je jeho súčasťou aj digitálna verzia colného vyhlásenia CN22 alebo CN23. Ak odosielateľ pri posielaní zásielok podliehajúcich colnému konaniu nevyužíva ePodací hárok, zamestnanec pošty pri preberaní zásielok na pošte zabezpečí manuálne pretypovanie údajov z colného vyhlásenia CN22 alebo CN23 do elektronickej formy. Za pretypovanie colných údajov do elektronickej formy je Slovenská pošta oprávnená vyberať poplatok v zmysle Tarify, ktorý je od 1. januára 2021 stanovený vo výške 1,- EUR (služba oslobodené od DPH).  

Slovenská pošta ďalej upozorňuje, že akékoľvek nedodržanie ustanovenia vyžadujúceho poskytnúť predbežné colné elektronické informácie môže viesť k situácii, že plynulé a efektívne colné prerokovanie a následne doručenie bude výrazne spomalené, resp. niektoré krajiny určenia (napr. USA) v zmysle ich národnej legislatívy môžu zásielku bez elektronickej ITMATT správy vrátiť späť do krajiny pôvodu. Na získanie ďalších informácií potrebných na urýchlenie colného prerokovania a doručenia sa odporúča uvádzať mailovú adresu alebo telefónne číslo príjemcu poštovej zásielky.

utorok 29. decembra 2020

Brexit: Pripravte sa na preclievanie

Od 1. januára 2021 sa musia podnikatelia aj občania pri objednávaní tovaru z Veľkej Británie pripraviť na uplatňovanie colných predpisov ako v prípade tretích krajín. Podľa finančnej správy sa občania aj firmy na Slovensku už na túto situáciu postupne pripravujú. Call centrum finančnej správy zaznamenalo zvýšený nápor na získanie čísla EORI ako aj na zriadenie elektronickej komunikácie s colnými orgánmi. 

Preclievať budú musieť od 1.1.2021 všetci občania a firmy. Platí, že pri zásielkach do hodnoty 22 eur neplatí občan clo ani daň z pridanej hodnoty. Ak je zásielka vo vyššej hodnote, tak ju klient musí precliť, pričom platí DPH, od hodnoty zásielky 150 eur platí aj clo. Na proces vyclievania môže občan splnomocniť za poplatok prepravcu, alebo tak urobí sám. Potrebuje mať však zriadenú elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi a poznať colné predpisy. 

Podobné povinnosti čakajú aj firmy. Na vyclievanie musia mať tzv. číslo EORI, ktoré je platné v celej Európskej únii a používa sa pri podávaní colného vyhlásenia v každom z členských štátov. Ak už firmy takéto číslo majú, nemusia vybavovať ďalšie, pretože bude platiť aj pre obchodovanie s Veľkou Britániou. Rovnako ako fyzické osoby, aj firmy môžu na preclievanie využiť služby špedičných alebo logistických firiem. Povinnosti si môže splniť aj firma sama – bez zastupovania, potrebuje však nielen znalosť colných predpisov, ale aj zriadenú elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi. Pomocnú ruku podáva aj finančná správa, ktorá pripravila špecializovanú podstránku k Brexit-u ako aj informačné materiály s návodmi: https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/clo/brexit. K dispozícii je tiež Taxana, ktorá ovláda celý proces preclievania a je pripravená odpovedať na všetky otázky. 

EU: Elektroodpad je najrýchlešie rastúcim odpadom

Len ťažko si dnes vieme predstaviť život bez výdobytkov modernej techniky, či už tú tu chladničky, televízory, sušičky bielizne alebo smartfóny a iná elektronika. Všetky tieto zariadenia však potom, ako nám prestanú slúžiť, predstavujú obrovské množstvo odpadu. A ak sa chce Európska únia (EÚ) vydať ekologickou cestou, musí vyriešiť aj tento narastajúci problém.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení, elektroodpad alebo e-odpad sú vlastné staré vyhodené spotrebiče alebo zariadenia. Viac ako polovicu z neho tvoria veľké domáce spotrebiče, napríklad práčky a elektrické rúry. Veľkou katégoriou sú počítače, laptopy, tlačiarne telefóny a všetko okolo nich. Nasleduje spotrebná elektronika, lampy a menšie domáce spotrebiče ako napríklad vysávače alebo hriankovače. Ďalšie kategórie, ako elektrické náradie alebo zdravotnícke zariadenia, predstavujú cez 7 percent vyzbieraného e-odpadu. V EÚ sa aktuálne recykluje menej ako 40 % všetkého elektronického odpadu. Miera jeho recyklácie sa značne líši z krajiny na krajinu. Chorvátsko v roku 2017 recyklovalo 81,3 % všetkého elektronického a elektrického odpadu, zatiaľ čo na Malte to bolo 20,8 %. Na Slovensku je to necelá polovica.

Prečo je dôležité recyklovať odpad z elektrických a elektronických zariadení? Vyhodené elektrické a elektronické zariadenia obsahujú látky, ktoré môžu byť nebezpečné pre životné prostredie alebo pre ľudí, ktorí pracujú v recyklačných centrách. EÚ preto prijala legislatívu proti používanie niektorých látok, napríklad olovo. Ďalším problémom sú vzácne minerály, ktoré sa používajú v elektronike. Ich veľká časť totiž pochádza z krajín, kde sa nerešpektujú ľudské práva. Európsky parlament preto prijal pravidlá, ktoré ukladajú európskym dovozcom týchto minerálov povinnosť preverovať svojich dodávateľov, aby sme svojou spotrebou nefinancovali ozbrojené konflikty a zneužívanie ľudí.

V marci 2020 predstavila Európska komisia Akčný plán pre obehové hospodárstvo. Ako jedna z priorít sa tu spomína aj redukcia e-odpadu. Píše sa tu aj o opravovaní pokazených vecí a o ich opätovnom využívaní, zavedení jednotnej nabíjačky pre mobily a systému odmien, ktorý by ľudí motivoval k tomu, aby staré zariadenia recyklovali a nevyhadzovali s ostatnými smeťami. Európsky parlament vypracoval na akčný plán svoje stanovisko, o ktorom by mal hlasovať vo februári 2021. Jeho autor, holandský liberálny poslanec Jan Huitema sa vyjadril: „Je dôležité, aby sme ho pojali v jeho celku. Aby bola obehová ekonomika úspešná, musíme implementovať princípy obehovosti všetkých fázach hodnotového reťazca.“ Podľa neho by sme sa mali osobitne zamerať na elektroodpad, pretože jeho recyklácia nestíha doháňať jeho vytváranie. V roku 2017 bolo na svete vyprodukovaných 44,7 milióna metrických ton (Mt) e-odpadu a len 20 % z neho bolo náležite zrecyklovaných. Huitema okrem toho poznamenáva, že akčný plán by mohol pomôcť aj pri obnove hospodárstva: „Podpora inovatívnych obchodných modelov bude stimulovať ekonomický rast a pracovné príležitosti, ktoré bude Európa potrebovať na svoje zotavenie sa z krízy.“ 

e-Shopping: Nastupuje druhé najsilnejšie obdobie roka

Záujem o on-line nákupy v povianočných dňoch rastie zhruba o polovicu oproti bežnému roku, ktorý už beztak prekonal všetky rekordy. Hneď v prvý posviatočný deň sú navyše internetoví predajcovia pripravení ponúknuť Slovákom tovary v obrovských zľavách. Ako ich využiť naplno a nenechať sa oklamať?

Slováci sa do e-shopov vrátili už 25. decembra, a to najmä tí, ktorí si pod stromčekom našli finančné darčeky alebo poukážky. „Ďalší veľký skok v nákupoch očakávame 4. januára, kedy mnohí po dovolenke znova usadnú za počítače a pustia sa do práce“, doplnil Tomáš Braverman. On-line predajcovia toto obdobie tiež využívajú na spustenie obrovských povianočných výpredajov.  Priemerná výška skutočných zliav sa pohybuje okolo 18 %, takže niektoré sľubované fantastické zľavy nemusia byť vôbec výhodné. iekedy sú zľavnené ceny iba návratom k priemernej trhovej cene. Celoročný vývoj a porovnanie cien preto uvádza Heureka.sk formou grafickej krivky pri každom produkte. Kontrola ceny tak môže ušetriť nemalé peniaze.

Existuje veľa poctivých firiem či predajcov, ale popri nich aj podvodníci, ktorí predávajú nekvalitné napodobeniny osvedčených značkových výrobkov. Na prvý pohľad také výrobky vyzerajú ako originál, ale sú ponúkané za oveľa nižšiu cenu a tiež v oveľa nižšej kvalite. Preto môže byť ťažké rozpoznať, či skutočne kupujete za skvelú cenu, alebo sa vám niekto snaží podstrčiť falzifikát. Spotrebitelia často zistia, že kúpili falzifikát, až keď je neskoro," upozorňuje Erika Lindauerová. Pamätajte, že on-line môžu podvodníci svoj tovar predávať oveľa ľahšie - na falšovaný tovar už pripadá 3,3 % z celkového objemu svetového obchodu (OECD, Trade in fake goods is now 3.3% of world trade and rising (podiel falzifikátov na celosvetovom trhu dosiahol 3,3 %) a ďalej rastie! Navyše spotrebitelia sa môžu nechať nachytať a kúpiť originálny tovar od neautorizovaných predajcov. Tieto výrobky, s ktorými sa obchoduje na tzv. šedom trhu, často nie sú falšované a môže ísť o originálny tovar, ktorý sa ale často za zníženú cenu predáva prostredníctvom neautorizovaných predajcov alebo kanálov. V Európskom hospodárskom priestore (EHP) je takéto sivé obchodovanie nezákonné a spotrebitelia, ktorí výrobky vedome či nevedome touto cestou nakúpia, sa môžu neskôr ocitnúť v ťažkej situácii, pretože autorizovaní predajcovia im často nebudú ochotní poskytnúť k zakúpenému tovaru servis.

Než teda za tovar zaplatíte, uistite sa, že nakupujete u niekoho, komu môžete dôverovať. Hoci výhodná cena nemusí nutne znamenať, že je výrobok falšovaný, ak je cena až príliš priaznivá, často ju zaplatíte práve za falzifikát. Smiešne nízka cena by mala prinajmenšom rozsvietiť varovné svetielko a prinútiť vás k tomu, aby ste si pred stlačením tlačidla kúpiť, urobili trochu detailnejší prieskum. Ponúkame vám pár tipov, s ktorými prekabátite falšovateľov a vyhnete sa nákupu tovaru na šedom trhu. 

Prečítajte si podrobnejšie 5-hviezdičkové recenzie: Prvým krokom by malo byť, že si na predajcu prečítate recenzie. Dlhé litánie plné uštipačných poznámok od nahnevaných zákazníkov vás okamžite varujú, že by ste sa danému predajcovia mali radšej vyhnúť, ale aj priaznivé recenzie berme s istou rezervou. Podvodníci si často sami na seba píšu vymyslené recenzie a môžeme sa s nimi stretnúť aj na dôveryhodných weboch. Našťastie existujú varovné indície, ktoré napovedia, či čítate recenzie pravdivé alebo propagačné, resp. vymyslené. Hodnotenia, ktorá vyznievajú príliš vágne či všeobecne, obsahujú komentáre, ktoré opakovane hovoria to isté, len trochu inými slovami, prípadne v nich hodnotitelia používajú prehnané alebo marketingovo znejúce výrazy, môžu naznačovať, že ide buď o sebapochvalné texty, prípadne že predajca zákazníka k pochvale motivoval, napríklad produktom zdarma alebo odplatou za kladnú recenziu.

Venujte pozornosť detailom: Niekedy možno už pri pohľade na e-shop alebo internetové stránky podľa pochybného grafického spracovania odhadnúť, že si pozeráte nedôveryhodného predajcu. Avšak profesionálni podvodníci dokážu vytvoriť veľmi profesionálny dojem, možno teda budete musieť urobiť dôkladnejší prieskum. Skúste si prečítať sekcie O nás alebo Kontakt. Ak sa text hemží gramatickými chybami a preklepmi, prípadne v nich chýbajú základné informácie, napr. adresa sídla alebo telefónne číslo, máte pomerne spoľahlivý ukazovateľ, že tu niečo nesedí. Ďalší krok môže znamenať overenie internetovej domény. Okamžite zbystrite pozornosť, ak adresa internetovej stránky končí doménou .org alebo .net - legálny predajcovia obvykle tieto domény nepoužívajú. Ak si však nie ste istí, skopírujte adresu stránky do vyhľadávacieho okienka niektorej bezplatnej overovacej stránky (napríklad DomainTools), kde zistíte všetko, čo o stránke potrebujete vedieť, vrátane dátumu založenia a fyzického umiestnenia IP adresy. Majte sa na pozore pred stránkami, ktoré sa zobrazia vo vašom miestnom jazyku, ale doména je hosťovaná v inej krajine, prípadne pred stránkami, ktoré existujú menej ako jeden rok.

Skontrolujte obal: Prvé informácie o originalite prináša už samotný obal. Väčšina značiek používa pre svoje výrobky vysoko kvalitné a starostlivo navrhnuté obaly, ktoré reprezentuje značku. Podvodníci sa snažia napodobniť dizajn, avšak samotný obal bude pravdepodobne nekvalitný až nepodarok, dokonca  nebude na výrobok pasovať. Väčšina ľudí číta drobný text na obale len letmo, ak vôbec, a pritom v ňom môžu nájsť detaily pomáhajúce rozpoznať falošný tovar. Skontrolujte, či na krabici nájdete uvedenú kontaktnú, emailovú alebo webovú adresu a telefónne číslo zákazníckej linky. Na obale bývajú tiež často vytlačené povinné právne informácie, napríklad údaje o záruke alebo zdravotné a bezpečnostné upozornenia. Niektoré spoločnosti dokonca ponúkajú zákazníkom rozšírené možnosti, ako si môžu overiť, či zakúpili originálny výrobok: QR kód, ktorý automaticky nasmeruje na webovú stránku, kde si môžete overiť originalitu, príp. vyhľadať sériové číslo výrobku alebo holografickú bezpečnostnú nálepku, potvrdzujúcu autenticitu výrobku a ochrannú nálepku proti neoprávnenej manipulácii, z ktorej dokážete spoznať, či do výrobku niekto akýmkoľvek spôsobom zasahoval. 

Seal of Excellence: Podpora z eurofondov

Slovenské firmy, ktorých projekty získali označenie Seal of Excellence (tzv. pečať výnimočnosti), sa budú môcť uchádzať o podporu z eurofondov. Rozdeliť si budú môcť 25 miliónov eur, pričom o prostriedky môžu žiadať aj firmy z Bratislavského samosprávneho kraja. 

S realokáciou sumy na tieto projekty v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra súhlasilo Ministerstvo dopravy ako riadiaci orgán. Následne rezorty hospodárstva a dopravy vyrokovali so zástupcami Európskej komisie možnosť použiť financie aj pre bratislavský kraj. Podpora inovatívnych projektov môže prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska, keďže môžu priniesť zásadné inovácie, a to aj z globálneho hľadiska. Práve takéto projekty môžu prispieť k vytváraniu sofistikovaných pracovných miesta a k rozvoju vedy, výskumu a inteligentného priemyslu na Slovensku. 

Projekty s tzv. pečaťou výnimočnosti majú vysoké hodnotenie expertami Európskej komisie v rámci schémy EIC Accelerator (Akcelerátor Európskej rady pre inovácie v programe Horizont 2020). V súčasnosti má takéto označenie 28 projektov zo Slovenska. Ide o projekty, ktoré priamo prispievajú k dosahovaniu cieľov Green Deal a/alebo Digital Europe.

pondelok 28. decembra 2020

Novinka: Jamie varí v karanténe

Pandémia Covid-19 skomplikovala situáciu aj v našich kuchyniach. Na jar sa v reakcii na prvý lockdown takmer cez noc vyprázdnili regály v supermarketoch. Doba zostáva naďalej neistá a musíme okrem iného starostlivo strážiť rodinný rozpočet. Ak si neviete dať rady, čo v takom prípade variť, nechajte si poradiť od Jamieho Olivera.
 

V novej relácii s Jamie Oliverom sa môžete tešiť na jednoduché, rýchle a lacné recepty. Všetky jedlá nielenže zvládnete ľahko doma, ale skutočne kvôli nim nikam nemusíte ísť. Jamie vás naučí poradiť si s ingredienciami, ktoré máte doma v špajze alebo v mrazničke. To sa vám bude hodiť kedykoľvek, nielen keď nemôžete skočiť do obchodu oproti pre suroviny, ale aj keď sa vám skrátka len nikam nechce. Slávny šéfkuchár je aj vďaka neobvyklým okolnostiam, za ktorých show vznikala, praktickejší a zábavnejší než kedykoľvek predtým. Na TV Paprika štartuje 28. decembra o 18:05. 

Jamie varí v karanténe poradí, ako napríklad upiecť bezvaječnú čokoládovú tortu, na ktorú potrebujete len šesť surovín, alebo ako pripraviť hráškové pesto, ktoré bude chutiť aj deťom. Bez problémov určite zvládnete univerzálnu paradajkovú omáčku, ktorú môžete ľahko zamraziť a použiť do cestovín, chilli, polievok alebo napríklad na pizzu. Naučíte sa aj veľa jednoduchých trikov, ako posunúť vaše domáce varenie na úplne novú úroveň. Jamie nezabúda ani na začiatočníkov, ktorým zábavnou formou vysvetlí základy varenia, ktoré sa budú určite hodiť. Môžete sa tešiť tiež na epizódu venovanú deťom, kde vám Jamie ukáže jednoduchý recept na rybie prsty, ale aj šalát, vďaka ktorému ani tie najvyberavejšie deti konečne nepohrdnú zeleninou. A ak ste to predchádzajúci večer trochu prehnali s pitím, môžete sa spoľahnúť na Jamieho rezance, ktoré vraj vyliečia každú opicu... 

SMS: Vysoká cena?

Pri sťahovaní hier či aplikácií alebo pri rôznych súťažiach ste mohli udeliť tiež súhlas so zasielaním spätných (spoplatnených) SMS správ. Prekvapila vás ich cena?
 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vyzýva občanov, ktorým operátori naúčtovali SMS správy so zvýšenou tarifou a domnievajú sa, že neoprávnene, aby ho o tom informovali. Môžu tak urobiť do konca januára 2021 elektronicky na adresu prieskum@teleoff.gov.sk. V správe by ste mali uviesť čo najviac podrobností.

Vždy sa vopred oboznámte so všetkými podmienkami, vrátane cien za odoslanie SMS a za prijatie spätnej SMS správy. Je potrebné vedieť aj to, ako svoju účasť ukončiť, a tým zastaviť zasielanie spätných, spoplatnených správ. Vyhnete sa vďaka tomu zbytočným problémom a vysokým účtom.

EU: Dohody so Spojeným kráľovstvom

Európska komisia napokon dosiahla so Spojeným kráľovstvom dohodu  o podmienkach budúcej spolupráce s Európskou úniou. Spolupráca v zahraničnej politike, vonkajšej bezpečnosti a obrane nie je predmetom dohody a Spojené kráľovstvo si ani neželalo o týchto otázkach rokovať. 

Dohoda o obchode a spolupráci sa vzťahuje na viaceré oblasti z dôvodu, že Spojené kráľovstvo opúšťa ekosystém Európskej únie (EÚ) a jeho spoločné pravidlá, mechanizmy dohľadu a presadzovania práva, a preto už nemôže využívať výhody, ktoré ponúka členstvo EÚ ani jednotný trh. Od 1. januára 2021 tak končí voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. Vytvoria sa dva samostatné trhy, teda dva odlišné regulačné a právne priestory a s nimi prekážky brániace obchodovaniu s tovarom a službami aj cezhraničnej mobilite a výmenám.

Dohoda o vystúpení zostáva v platnosti, pričom okrem iného chráni práva občanov EÚ a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, finančné záujmy EÚ, a čo je najdôležitejšie, mier a stabilitu v Írsku. Úplné a včasné vykonávanie tejto dohody predstavuje pre Európsku úniu hlavnú prioritu. Vďaka intenzívnym rokovaniam medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v spoločnom výbore a v rôznych osobitných výboroch sa dohoda o vystúpení, a najmä protokol o Írsku a Severnom Írsku, budú vykonávať od 1. januára 2021.

Európska komisia navrhuje, aby sa dohoda predbežne vykonávala počas obmedzeného časového obdobia, ktoré by trvalo do 28. februára 2021. Komisia urýchlene navrhne rozhodnutie Rady o podpísaní a predbežnom vykonávaní dohody a o jej uzavretí. Všetkých 27 členských štátov bude potom musieť na pôde Rady jednomyseľne prijať rozhodnutie, ktorým povolí podpísanie dohody a jej predbežné vykonávanie od 1. januára 2021. Po ukončení tohto procesu bude možné oficiálne podpísať dohodu o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Následne sa žiadosť o vyjadrenie súhlasu s dohodou adresuje Európskemu parlamentu. Ako posledný krok na strane EÚ musí Rada prijať rozhodnutie o uzavretí dohody.

On-line: Deti a COVID

Cieľom nového webu detiacovid.sk  je pomôcť zorientovať sa v tom, čo deti prežívajú počas pandémie nového koronavírusu aj čo im pomáha.  Nachádzajú sa tu tiež tipy, kde hľadať pomoc v prípade potreby či odborná chatová poradňa.

„Verejná diskusia o ochorení COVID-19 v spojitosti s deťmi a mládežou sa často vedie len okolo témy dištančného vzdelávania a zavretých škôl. Deti však v súvislosti s pandémiou môžu zažívať širokú škálu problémov či pocitov, ktorým nerozumejú a nevedia ich spracovať. Ako detskému hnutiu nám záleží na tom, aby deti dokázali adekvátne psychicky spracovať pandémiu a aby neutrpela celková kvalita ich života. Chceme pomáhať rodičom, aby vedeli kompetentnejšie pomôcť svojim deťom prekonať následky krízy”, priblížil zameranie webu Andrej Gejdoš.

Na stránke sa dozviete, čo deti od tých najmladších až po tínedžerov podľa jednotlivých vekových kategórií prežívajú (od straty istoty a bezpečia až po premeškanie významných životných udalostí), aké sú konkrétne dopady pandémie na deti (on-line dištančné vzdelávanie a zvýšený čas na internete, otázky kedy to už všetko skončí, sociálna izolácia…) či materiály o rodičovstve v tejto neľahkej dobe. Dozviete sa, čo konkrétne deťom pomáha a nájdete tu aj rôzne námety na doma s deťmi.

eRko vytvorilo stránku detiacovid.sk v spolupráci s odborníčkami z internetovej poradne IPčko.sk, Úsmev ako dar a vysokoškolskými pedagogičkami so zameraním na psychológiu a pedagogiku. Boli taktiež zozbierané mnohé slovenské a zahraničné materiály odborného či populárno-náučného charakteru.


streda 23. decembra 2020

Vianoce 2020: Tradície na Slovensku

Vianočné tradície a rodinné zvyky ako štedrovečerná kapustnica, kapor, vianočný stromček, cesnak s oblátkou či hádzanie orechov do kútov môžu byť pre nás tento rok ešte významnejšie. Podľa odborníkov nám práve vianočné zvyklosti pomáhajú nielen čo najkrajšie osláviť vianočné sviatky, ale zároveň zvýrazňujú našu spolupatričnosť s ostatnými či pocit rodinnej pohody.

Význam vianočných tradícií – vrátane obľúbených pokrmov – potvrdzuje sociologička Silvia Porubänová, a to najmä v súčasnom neľahkom období: „Je viac než pravdepodobné, že vplyvom koronakrízy – vrátane jej perspektívnych, existenčných, komunikačných dosahov a následkov – sa ľudia budú s ešte väčšou nádejou pozerať na istotu v podobe vianočných sviatkov. V akýchkoľvek dobrých aj zlých časoch nám Vianoce symbolizujú nespochybniteľnú stabilitu, tradíciu, nádej, vzájomnosť. Najvýznamnejšie sviatky roka v každom z nás už od detstva evokujú rodinnú blízkosť, pokoj, mier a bezpečie. Nemožno sa preto čudovať, že v závere roku 2020, po skúsenosti s novým typom ohrozenia, budeme intenzívnejšie a autentickejšie hľadať odpovede na zásadné životné otázky a nachádzať a potvrdzovať si ich v spomínaných pozitívnych hodnotách Vianoc.“ 

Hodnota spočíva aj v pestrosti a často aj „netradičnosti“ našich vianočných zvyklostí. Tradíciou môže byť teda čokoľvek, čo rodinu spojí na Vianoce – napríklad aj netradičná štedrovečerná polievka. Podľa minuloročného prieskumu Tesca, do ktorého sa zapojilo 15 tisíc zákazníkov, je napríklad na západnom Slovensku najmenej tradičnou vianočnou polievkou rybacia polievka – halászlé a na východe Slovenska zase slepačí vývar. Tradičná vianočná večera je totiž iná v každom regióne.

Východné Slovensko
Ak ste z východného Slovenska, nemala by na vašom štedrovečernom stole chýbať kapustnica s klobásou, údeným mäsom a hubami. Hlavné jedlo večera je ako v mnohých iných regiónoch vyprážaná ryba alebo bravčový rezeň a zemiakový šalát. Túto večeru si môžete pripraviť aj v alternatívnej podobe vyprážaného kapra v rúre a zemiakového šalátu bez majonézy. Sladká pochúťka bobáľky s makom (tie sa jedia už na obed) a oblátky s medom.

Severné Slovensko
Aj v tomto kúte Slovenska sa jedáva ryba (tá je zároveň symbolom kresťanstva), častejšie ako vyprážaný kapor sa na severe pripravuje kapor na masle. Pripraviť si ho môžete ešte sviatočnejšie, napríklad na orechoch a mandľovom masle. Ako dezert sa na severnom Slovensku pripravujú oblátky s medom a obľúbené sú tiež makové opekance. Okrem kapustnice si ľudia na severnom Slovensku zvyknú variť aj hrachovú polievku. Vyskúšať môžete tiež moderné recepty, ktoré zachutia aj deťom. Medzi ne patrí napríklad hráškovo-pórová polievka alebo svieži hráškový krém s mozzarellou.

Južné a západné Slovensko
Okrem klasiky v podobe ryby zvyknú obyvatelia západného či južného Slovenska jedávať aj hubovú polievku či šošovicovú alebo kapriu polievku. 

Stredné Slovensko
Časť Slovenska, kde je zvykom jesť na vianočnú večeru pečenú hydinu namiesto ryby. Sviatočná kačka je na vianočný stôl ako stvorená.

Najznámejšie vianočné tradície na Slovensku: 
 • počas Štedrého dňa sa nemá jesť, ak to vydržíme, uvidíme zlaté prasiatko, ktoré nám splní naše priania,
 • pred samotnou štedrovečernou večerou sa zje oblátka s medom, aby sa od ľudí odohnali choroby,
 • rozkrajovanie jabĺčka pred večerou, aby sa ukázal jadrovník v tvare peknej hviezdy a symbolizoval tak zdravie rodiny,
 • počas večere nesmie nikto odísť od stola okrem gazdinej, ktorá nosí jedlo. Inak by to znamenalo, že rodina by budúci rok nebola pohromade,
 • kapria šupina pod obrusom na štedrovečernom stole má priniesť do rodiny hojnosť a bohatstvo a cesnak na štedrovečernom stole prinesie členom rodiny zdravie.

Radíme: Vianočné problémy

Veľa ľudí odmieta jesť ryby zo strachu a kostí. Účinnou prvou pomocou pri uviaznutej kostičke v krku je kúsok suchého chleba, ktorý ju obalí. V žalúdku ju potom rozpustia žalúdočné kyseliny. Máme užitočné rady aj pri problémoch s trávením a alkoholom.

Ak  kosť uviazne tak, že spôsobuje bolesť, prípadne aj pri dýchaní, dôležité je nepodľahnúť panike a dýchať nosom. V takom prípade je potrebné vyhľadať odbornú pomoc, alebo volať na tiesňovú linku 155, kde operátor poradí, ako postupovať, dodala Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. K typickým príznakom tráviacich ťažkostí patrí pocit plného brucha, nevoľnosť, až bolesti v oblasti brucha. Vyskytnúť sa môže aj napínanie na zvracanie, prípadne zvracanie. Pri ľahšej forme postačí diéta – ideálny je nesladený čierny čaj, staršie pečivo alebo sucháre. Pri úpornom, dlhotrvajúcom zvracaní je potrebné vyhľadať lekársku pomoc, alebo volať na linku 155.

Pri ľahšej forme v rámci otravy alkoholom je ideálne vyspať sa, piť veľa tekutín a pomôže aj pohyb na čerstvom vzduchu. Pri ťažšej forme až otrave alkoholom je potrebné uložiť osobu do bočnej stabilizovanej polohy, aby sa neudusila zvratkami, a pravidelne ju kontrolovať. V prípade, že sa nepreberá a má sťažené dýchanie, je potrebné zavolať na linku tiesňového volania 155 a riadiť sa pokynmi operátora. Ak nedýcha, okamžite začneme s oživovaním a ak postup neovládame, operátor nám poradí.

EU: Testovanie na COVID-19

Najspoľahlivejšou metodikou testovania na ochorenie COVID-19 sú v súčasnosti RT-PCR testy. Vzhľadom na ich zvýšené používanie, ktoré vedie k nedostatku testov, ako aj na pomerne vysoké náklady, ktoré sú s nimi spojené, a dlhý čas potrebný na získanie výsledku sa však čoraz častejšie odporúča, aby sa v konkrétnych prostrediach doplnkovo používali rýchle antigénové testy.

V súvislosti s používaním rýchlych antigénových testov sa členským štátom Európskej únie odporúča, aby:
 • používali rýchle antigénové testy na ďalšie posilnenie svojej celkovej testovacej kapacity, keďže testovanie zostáva kľúčovým pilierom pri zvládaní a zmierňovaní prebiehajúcej pandémie COVID-19,
 • zabezpečili, že rýchle antigénové testy bude vykonávať vyškolený zdravotnícky personál alebo prípadne iní vyškolení pracovníci, a to v súlade s vnútroštátnymi špecifikáciami, pri prísnom dodržiavaní pokynov výrobcu a pod podmienkou kontroly kvality,
 • investovali do odbornej prípravy a prípadne certifikácie zdravotníckeho personálu a ďalších pracovníkov, ktorí vykonávajú odber vzoriek a testovanie, čím zabezpečia dostatočné kapacity a zaistia odber kvalitných vzoriek,
 • zvážili použitie rýchlych antigénových testov najmä v týchto situáciách a prostrediach: diagnostika ochorenia COVID-19 u symptomatických prípadov, kontaktov potvrdených prípadov, v klastroch nákazy a pri skríningu vo vysokorizikových oblastiach a v uzavretých prostrediach,
 • používali rýchle antigénové testy na plošné testovanie obyvateľstva v epidemiologických situáciách alebo oblastiach s vysokým alebo veľmi vysokým podielom pozitívnych testov,
 • zabezpečili zavedenie stratégií, na základe ktorých bude jasné, kedy je potrebné potvrdiť výsledok rýchleho testu prostredníctvom RT-PCR testu alebo druhého rýchleho antigénového testu,
 • naďalej monitorovali a posudzovali potreby v oblasti testovania v súlade s epidemiologickým vývojom.
V súvislosti s validáciou a vzájomným uznávaním rýchlych antigénových testov sa členským štátom  Európskej únie odporúča, aby:
 • sa dohodli na spoločnom zozname rýchlych antigénových testov, ktoré sú v súlade s ich stratégiami v oblasti testovania a sú vhodné pre uvedené situácie, ktoré sú označené značkou CE, spĺňajú požiadavky na minimálnu citlivosť a špecifickosť stanovené Európskou komisiou a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb a ktoré validoval aspoň jeden členský štát, a aby tento zoznam aktualizovali a poskytli Európskej úniekomisii,
 • sa dohodli, že tento spoločný zoznam rýchlych antigénových testov sa bude pravidelne aktualizovať, a to najmä vtedy, keď budú sprístupnené nové výsledky z nezávislých validačných štúdií a pri vstupe nových testov na trh,
 • sa dohodli na vzájomnom uznávaní výsledkov vybraných testov zahrnutých v spoločnom zozname,
 • preskúmali potrebu a možnosť vytvorenia digitálnej platformy, prostredníctvom ktorej by sa dala overiť pravosť certifikátov o teste na COVID-19.

BREXIT: Platnosť dokumentov A1

Vystavené dokumenty A1 ostávajú v platnosti aj po 31. 12. 2020, a to až do konca obdobia, na ktoré boli vystavené, resp. do dňa ukončenia činností, na ktoré boli vystavené (ak takýto deň predchádza poslednému dňu obdobia, na ktorý boli vystavené). Zamestnávatelia, zamestnanci, resp. SZČO postupujú v situáciách, ktoré vznikli pred 1. januárom 2021 rovnako ako doteraz.

Naďalej tak platia právne predpisy Európskej únie, vrátane určovania uplatniteľnej legislatívy a vystavovania dokumentov A1. Platnosť dokumentov je v súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a dohodnutou úpravou postupov medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

Dokumenty A1 potvrdzujú, že poistné na sociálne zabezpečenie zamestnanca alebo SZČO, ktorí vykonávajú prácu v zahraničí, sa naďalej odvádza na Slovensku. Súvisí to s európskou legislatívou, podľa ktorej občan môže byť poistený na sociálne zabezpečenie výlučne v jednom členskom štáte Európskej únie.

utorok 22. decembra 2020

COVID-19: Cestovanie zo zahraničia

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo väčšine krajín, zapríčinenú pandémiou nového koronavírusu, sa slovenským občanom neodporúča cestovať do zahraničia. Ako však postupovať, ak ste už na ceste?

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pripomína, že uvoľnený hraničný režim platí v súčasnosti pri návrate z Austrálie, Číny, Fínska, Írska, Islandu, Japonska, Južnej Kórey, Nórska, Nového Zélandu, Singapuru a Taiwanu. Po príchode na Slovensko z iných krajín je povinnosť registrácie a absolvovania izolácie v domácom prostredí do získania výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Osoba je povinná podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. V prípade príchodu z krajiny EÚ neuvedenej v zozname krajín s uvoľneným hraničným režimom, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska je podľa MZVEZ SR možné ukončiť izoláciu aj bez vykonania laboratórneho testovania. A to pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej desiateho dňa. 

Pri návrate z krajín EÚ okrem Fínska a Írska, taktiež okrem Lichtenštajnska alebo Švajčiarska je možné vyhnúť sa karanténnym a registračným povinnostiam preukázaním sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. Pri návrate z Rakúska a Česka stačí negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19. Táto povinnosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú v SR trvalý alebo prechodný pobyt a sú občanmi EÚ, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Švajčiarskej konfederácie a ktoré zároveň za posledné tri mesiace pred vstupom na územie SR prekonali ochorenie COVID-19. Pri vstupe do SR musia byť ale schopné preukázať sa potvrdením o prekonaní ochorenia. Neplatí to pre osoby vracajúce sa zo Spojeného kráľovstva!

EU: Viacročný finančný rámec

Európskemu parlamentu sa počas vyjednávaní so zástupcami členských štátov podarilo zaistiť 16 miliárd eur nad rámec sedemročného rozpočtu dohodnutého hlavami štátov a vlád EÚ počas júlového samitu Európskej rady. Približne 15 miliárd eur by sa malo prostredníctvom vyššej podpory kľúčových programov EÚ vynaložiť na ochranu obyvateľov pred následkami pandémie ochorenia COVID-19, na rozšírenie príležitosti pre budúce generácie a na ochranu európskych hodnôt. 

Poslancom sa tak podarilo okrem iného dosiahnuť strojnásobenie rozpočtu pre program EU4Health, zaistiť ekvivalent ďalšieho ročného rozpočtu pre program Erasmus+ či presadiť pokračovanie navyšovania prostriedkov pre výskum. Pritom sa 4 miliardy eur získajú presunmi prostriedkov a využitím rezerv v rámci VFR a 1 miliarda eur sa vyčlení ako flexibilná rezerva využiteľná napríklad v prípade budúcich kríz či na dofinancovanie kľúčových programov EÚ.

Plán zavádzania nových vlastných zdrojov financovania EÚ počíta od roku 2021 s poplatkom za plasty, ktorý sa bude odvíjať od množstva nerecyklovaného plastového odpadu v danom členskom štáte. Predpokladá tiež zavedenie zdroja príjmu založeného na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) a pravdepodobne prepojeného s mechanizmom uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (od roku 2023), digitálnej dane (od roku 2023) a vlastného zdroja založeného na dani z finančných transakcií, ako aj príspevku spojeného s podnikovým sektorom alebo nového spoločného základu dane z príjmov právnických osôb (od roku 2026). Až 11 miliárd eur dodatočných výdavkov by malo byť pokrytých najmä príjmami z pokút v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré sú ukladané spoločnostiam porušujúcim pravidlá EÚ. Tento prístup zodpovedá dlhodobej požiadavke EP, aby prostriedky získané na úrovni Únie zostali v rozpočte EÚ. Tieto prostriedky postupne navýšia celkový strop VFR, stanovený na 1,0743 biliónov eur v cenách roku 2018, až na 1,0853 biliónov eur.

Zákonodarcovia chcú zlepšiť monitorovanie vývoja v oblasti biodiverzity a klímy a zaistiť, aby sa na podporu klimatických cieľov EÚ vynaložilo aspoň 30 % celkového rozpočtu EÚ a fondu obnovy EÚ pre budúce generácie. Ciele v oblasti biodiverzity by mali byť od roku 2024 financované sumou zodpovedajúcou 7,5 % ročných výdavkov EÚ, od roku 2026 by malo ísť až o 10 % rozpočtu EÚ na daný rok. Ďalšou horizontálnou prioritou dlhodobého rozpočtu EÚ bude podpora a uplatňovanie rovnosti žien a mužov, a to aj prostredníctvom hodnotenia dopadov opatrení na rodovú rovnosť a s tým súvisiace monitorovanie programov.

BREXIT: Zdravotné poistenie po 31. decembri 2020

Rokovania o ďalšej dohode o budúcich vzťahoch medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou a Severným Írskom naďalej pokračujú, avšak je čoraz reálnejšie, že do 31. decembra 2020 nebude podpísaná žiadna ďalšia dohoda.  Ministerstvo zdravotníctva SR preto zverejnilo na svojich webových stránkach usmernenie o  čerpaní zdravotnej starostlivosti v novom roku 2021.

Práva a nároky vyplývajúce z koordinačných nariadení (teda aj nárok na účasť na systéme zdravotného zabezpečenia) ostávajú zachované a naďalej sa uplatňujú aj po skončení prechodného obdobia, teda po 31. decembri 2020, pokiaľ sa osoby pokryté koordinačnými nariadeniami, nachádzali v cezhraničnej situácii zahŕňajúcej tak Veľkú Britániou a Severné Írsko, ako aj jeden zo štátov EÚ, a v tejto situácii zotrvávajú „bez prerušenia“.

Plná ochrana v oblasti zdravotného zabezpečenia trvá iba dovtedy, kým bez prerušenia trvá cezhraničná situácia osoby. O prerušenie nejde pokiaľ:
 • dôjde k zmene kategórie osoby (študent sa stane pracovníkom, rodinný príslušník sa stane závislým a pod.),
 • dôjde k prechodu medzi cezhraničnými situáciami (napr. vyslaný pracovník sa zamestná v štáte vyslania),
 • zmena medzi jednotlivými situáciami nastane v krátkom časovom období (strata práce - 1 mesiac - nová práca).
Keďže nárok na zdravotnú starostlivosť po 31. decembri 2020 sa týka len vyššie určených skupín osôb, nebude už na území Veľkej Británie a Severného Írska po tomto dátume platný existujúci Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Obdobne tak na území SR nebude platný doposiaľ používaný britský EHIC, ale iba špeciálny britský EHIC s novým vizuálom. Konkrétne príklady sú rozpísané na webe Ministerstva zdravotníctva SR.

COVID-19: Úrazový príplatok

V súvislosti s ochorením COVID-19 upozorňuje Sociálna poisťovňa  zamestnávateľov aj poškodených zamestnancov, že dávku úrazový príplatok je možné priznať len z jedného úrazového poistenia.

Poškodený má nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 iba z úrazového poistenia toho zamestnávateľa, u ktorého k tomuto ochoreniu došlo. Zamestnávateľ pritom musí potvrdiť, že zamestnancovi ochorenie vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností. Prakticky ani technicky nie je možné, aby k ochoreniu COVID-19 poškodeného došlo súčasne u viacerých zamestnávateľov v tom istom čase, potvrdené testom z toho istého dňa. Nárok na úrazový príplatok tak nemôže poškodenému vzniknúť súčasne z viacerých úrazových poistení zamestnávateľov.

Zároveň Sociálna poisťovňa informuje, že túto dávku nie je možné priznať samostatne zárobkovo činnej osobe, pretože táto skupina poistencov nie je krytá úrazovým poistením (neplatí poistné na úrazové poistenie)

pondelok 21. decembra 2020

Upozorňujeme: Nebezpečný hrnček aj utierky

Úrad verejného zdravotníctva SR informuje na svojich webových stránkach o nových nebezpečných výrobkoch: hrnčeku z bambusu a vlhčených obrúskoch.
 
Hrnček GEO 240 ml (materiál: bambus, označenie: Art. Number: 91474, EAN kód: 5902643322547, iné označenie: HTBB2547, www.mondex.pl, výrobca: MONDEX A. i J. Affek Sp.J, Olsztyn, Poľsko, bol odobratý v obchodnej sieti (predajňa typu „Ľudovka“). Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami v Poprade testovaný hrnček v parametri obsah formaldehydu v 3. výluhu vzorky do 3% kyseliny octovej za podmienok testu I. (2h, 70°C – najhoršie predvídateľné podmienky) a II. (2 h, 50°C – teplota zvolená v súlade so značením na výrobku) nespĺňa požiadavky nariadenia Európskej komisie č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami v parametri obsah formaldehydu – limitná hodnota 15 mg/kg, nameraná hodnota za podmienok testu I. (198 ± 14) mg/kg a (170 ± 12) mg/kg, nameraná hodnota za podmienok testu II. (22,6 ± 3,1) mg/kg a (23,1 ± 3,1) mg/kg.

Wet Wipes Aloe Vera–vlhčené utierky značka: Optimal (výrobná dávka: Lot 143 Manufacturing Date 22/5/2020, Expiry Date 22/5/2023, (3MAO) a
Lot 252 Manufacturing Date 8/9/2020, Expiry Date 8/9/2023, (3MAO), čiarový kód: 5304000204372, krajina pôvodu: Albánska republika) obsahujú zmes látok- Methylisothiazolinone (MI) a Methylchloroisothiazolinone (MCI), čo je v rozpore s prílohou 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Zmes látok je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

Všetkým spotrebiteľom odporúčame, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do predajní.

EU: Rozpočet na roky 2021 - 2027

Dlhodobý rozpočet Európskej únie (EÚ) na obdobie 2021 – 2027 bol schválený a nadobúda 1. januára 2021 účinnosť. Prijímateľom financovania z prostriedkov EÚ tak bude v priebehu nasledujúcich siedmich rokov k dispozícii suma 1,074 bilióna eur (v cenách roku 2018).

Pokračuje tiež úsilie o finalizáciu nástroja NextGenerationEU, dočasného nástroja obnovy, ktorý bol vytvorený s cieľom podporiť obnovu Európy po kríze spôsobenej koronavírusom. Po prijatí bude tento balík s celkovým objemom 1,8 bilióna eur (v cenách roku 2018) vôbec najväčším balíkom, aký sa kedy financoval z rozpočtu EÚ. Tento balík má pomôcť prebudovať Európu po pandémii ochorenia COVID-19 tak, aby bola ekologickejšia, digitálnejšia, odolnejšia a lepšie pripravená na súčasné aj budúce výzvy.

Európska komisia bude môcť začať prideľovať prostriedky na základe nasledujúceho finančného rámca od 1. januára 2021. Podmienkou je, aby Európsky parlament a Rada prijali príslušné sektorové právne predpisy, ako aj rozpočet na rok 2021. Na to, aby si komisia mohla začať požičiavať prostriedky v rámci nástroja NextGenerationEU, a teda aby sa tento nástroj začal využívať, je potrebné, aby všetky členské štáty ratifikovali nové rozhodnutie o vlastných zdrojoch v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami.
 

Aktuálne: Rast nezamestnanosti

V novembri 2020 dosiahla na Slovenskú podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR miera evidovanej nezamestnanosti 7,38 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla o 0,03 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne stúpla o 2,46 p. b. Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol v novembri 201.948 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o 667 osôb (o 0,33 %).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v novembri na úrovni 8,14 %. Medzimesačne vzrástla o 0,02 p. b., medziročne vzrástla o 2,13 p. b. Úrady práce evidovali celkovo 222.976 ľudí bez práce, čo je o 734 osôb viac ako v októbri. Celkovo bolo v novembri 2020 z evidencie vyradených 16.047 uchádzačov o zamestnanie, 13.100 z nich si našlo prácu, pre nespoluprácu odišlo 242 ľudí, ďalších 2705 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov - starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a podobne.

Aj v novembri t. r. počet voľných pracovných miest prekonal hranicu 70.000, konkrétne ku koncu mesiaca ich úrady práce evidovali 71.037. V medzimesačnom porovnaní ide o pokles o 3.884 miest, pričom najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 20.508 miest (podiel 28,87 %), najmenej v Košickom kraji 3903 (podiel 5,49 %). Zamestnávatelia hľadajú najmä operátorov a montérov strojov a zariadení a kvalifikovaných aj nekvalifikovaných pracovníkov.

COVID-19: Pandemická PN

Sociálna poisťovňa (SP) opäť upozorňuje žiadateľov o pandemické nemocenské, aby po uznaní práceneschopnosti (PN) lekárom nezabudli odoslať do poisťovne elektronickú žiadosť o túto dávku.  

Formulár je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne, treba si vybrať jeden variant podľa zaužívaného postupu poistenca, a to na základe toho, či má, alebo nemá aktivovaný elektronický občiansky preukaz. Postup pri vybavení pandemickej PN je nasledovný: lekár zašle do evidencie SP potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca, ktorú uznal z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie. Poistenec si následne sám vyplní elektronickú žiadosť o pandemické nemocenské a ihneď ju odošle. 

Cieľom tohto postupu je podľa poisťovne snaha urýchliť vybavenie žiadosti a aj vyplatenie "péenky" poistencovi. Je to najrýchlejší spôsob vybavenia pandemickej PN, a to bez rizikového osobného kontaktu aj bez ďalšej telefonickej komunikácie.


piatok 18. decembra 2020

Vianoce 2020: Ako sa vyvíjajú ceny potravín?

Na základe najnovších údajov Štatistického úradu SR sa ceny tovarov a služieb v slovenských obchodoch v novembri medziročne zvýšili o 1,5 %, čo predstavuje druhý najpomalší rast v tomto roku. Na začiatku roka spotrebiteľské ceny rástli ešte tempom 3,0 %, ale pod vplyvom koronakrízy začali spomaľovať. Čo nás pred tohtoročnými Vianocami vychádza drahšie a čo lacnejšie? 

Napriek spomaľovaniu inflácie podľa analýzy Poštovej banky zaplatíme dnes menej ako pred rokom jedine za dopravu, a to o -4,6 %. Vďačíme za to výraznému poklesu cien ropy na svetovom trhu kvôli slabému dopytu, ktorý ochromila koronakríza. Ceny ostatných položiek boli v novembri vyššie ako vlani. Najviac sa v novembri medziročne zvýšili ceny v reštauráciách a hoteloch (o 4,1 %), ceny rozličných tovarov a služieb (o 3,8 %) a ceny v zdravotníctve (o 3,7 %). Medzimesačne, teda v porovnaní s októbrom, sa v novembri celkové spotrebiteľské ceny zvýšili len o 0,1 %. K zlacneniu došlo v prípade rozličných tovarov a služieb (o -0,3 %) a v zdravotníctve (o -0,1 %). Najrýchlejší rast bol dosiahnutý v oblasti rekreácie a kultúry o 0,6 % a v doprave o 0,5 %. Ostatné položky stagnovali alebo rástli medzimesačným tempom 0,1 % alebo 0,2 %.

Počas prvej vlny pandémie sa rast cien potravín nezastavil, keďže dopyt po potravinách počas krízy rástol. Až s príchodom leta sa dostavilo upokojenie a rast cien potravín začal výraznejšie spomaľovať. V septembri dosiahol už len 0,1 %, v októbri však opäť zrýchlil na 1,0 % a na podobnej úrovni sa udržal aj v novembri (0,9 %). Môžeme teda povedať, že vianočné nákupy potravín nás tento rok vychádzajú v priemere o jedno percento viac ako vlani. Samozrejme ale záleží hlavne od toho, ktoré potraviny zvykneme pred Vianocami nakupovať. Hlbšie do vrecka budeme musieť siahnuť hlavne pri nákupe mäsových výrobkov, akými sú šunky, salámy a klobásy. Drahšia je aj kvasená kapusta a rybacie filé či mrazené ryby. Lacnejšie dokážeme kúpiť viaceré druhy zeleniny vrátane zemiakov, maslo a iné mliečne výrobky a napríklad aj vajcia.

Na čele cenového rebríčka sú potraviny, ktoré môžeme zaradiť do kategórie „vianočných potravín“. Najvýraznejší medziročný rast dosiahlo údené bravčové mäso, ktoré je medziročne drahšie až o cca 14 %. Dvojciferný rast ale zaznamenali aj ďalšie mäsové výrobky – párky a šunková saláma sú o 11 % drahšie ako vlani a za klobásy, slaninu a salámu si priplácame 10 %. Do zoznamu potravín s dvojciferný rastom cien sa dostali ešte jablká, ktoré sú o 13 % drahšie, a cesnak, ktorého cena sa zvýšila o 11 %. Okrem rôznych mäsových výrobkov si tieto sviatky zrejme priplatíme aj za vianočnú kapustnicu. Zvýšila sa totiž nielen cena klobásy, ale aj kvasenej kapusty, a to o 7,5 %. Lacnejšie si ale budeme môcť na vianočný stôl pripraviť zemiakový šalát, keďže cena zemiakov medziročne klesla až o -23 % a vajíčka sú tiež mierne lacnejšie (o -2 %). Ceny kaprov síce zo štatistík nepoznáme, ale drahšie ako pred rokom nás tieto Vianoce vychádza aj rybacie filé a filety, a to o takmer 6 %, a mrazené ryby o takmer 2 %. A koľko nás vyjde pečenie vianočných koláčov? Pšeničná múka je drahšia o 3,5 %, cukor o cca 2 až 3 % a olej až o viac než 6 %. Na druhej strane nás ale lacnejšie vychádza maslo (až o -8 %) a ďalšie mliečne výrobky, vajcia (o -2%) a med (o -6 %). Nájdu sa aj potraviny, ktorých ceny sú pred tohtoročnými sviatkami oveľa nižšie ako vlani. Najvýraznejšie medziročne zlacnela kapusta a petržlen, a to až o zhruba -24 %. Zemiaky sú lacnejšie o -23 % a zeler o -22 %. Približne -15 % ušetríme aj pri kúpe banánov.

EU: 47,5 miliardy eur v rámci REACT-EU

Poslanci Európskeho parlamentu schválili dodatočnú pomoc pre regióny Európskej únie (EÚ) na riešenie pandémie COVID-19 a jej dôsledkov v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti. K dispozícii bude prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ, pričom 37,5 miliardy eur sa vyčlení na rok 2021 a 10 miliárd eur na rok 2022. Oprávnené operácie by však mohli byť financované retroaktívne od 1. februára 2020, pričom zdroje bude možné využiť až do konca roka 2023.

Krajiny EÚ budú môcť časť finančných prostriedkov vyčleniť na Európsky sociálny fond, Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako aj na cezhraničné programy (Interreg). Investície financované z nových prostriedkov by sa mali zamerať na odvetvia, ktoré boli najviac postihnuté hospodárskymi následkami pandémie.

REACT-EU, t. j. iniciatíva pomoci pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe, je návrh z dielne Európskej komisie zameraný na riešenie hospodárskych a sociálnych následkov pandémie. Formálne ide o novelu nariadenia o spoločných ustanoveniach, známeho tiež ako všeobecné nariadenie, ktoré predstavuje právny rámec pre politiku súdržnosti počas programového obdobia 2014 – 2020. Nová právna úprava nadväzuje na dva predchádzajúce návrhy v oblasti kohéznej politiky (politiky súdržnosti): Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus Plus (CRII+). Obe iniciatívy zmenili pravidlá pre regionálne výdavky s cieľom uľahčiť obnovu Únie po pandémii. Iniciatíva REACT-EU bude financovaná z prostriedkov nástroja na obnovu EÚ pre budúce generácie (NGEU).

On-line: Kalkulačka uhlíkovej stopy

Ako prispievame ku globálnemu otepľovaniu a klimatickej kríze? Inštitút environmentálnej politiky pri ministerstve životného prostredia sprístupnil na svojom webe on-line kalkulačku na výpočet uhlíkovej stopy. Uhlíková stopa je množstvo emisií plynov uvoľnených do atmosféry, ktoré majú dopad na podnebie Zeme, pričom sú dôsledkom činnosťou človeka. Produkujeme ich pri väčšine aktivít, napríklad pri spotrebe fosílnych palív v doprave alebo spotrebe tepla vyrobeného z uhlia či elektriny. A ako sa počíta uhlíková stopa?

Prvým krokom na výpočet uhlíkovej stopy je stanovenie využitia zdrojov pri výrobe a spotrebe jednotky produktu či služby. Následne sa k týmto zdrojom priradí zodpovedajúci emisný faktor, ktorý spája množstvo uvoľnenej znečisťujúcej látky s aktivitou spojenou s jej vypúšťaním (napr. 0,2 g metánu na kilogram spotrebovanej nafty). Výsledné emisie tak získame prenásobením emisného faktora mierou aktivity: 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑒𝑥 = 𝐸𝐹𝑥 × 𝑄 × 𝐺𝑊𝑃𝑥, kde 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑒𝑥 sú emisie znečisťujúcej látky x, 𝐸𝐹𝑥 je emisný faktor znečisťujúcej látky x, 𝑄 je miera aktivity, spotreby alebo produkcie a 𝐺𝑊𝑃𝑥 je potenciál globálneho otepľovania danej látky.

V akých jednotkách sa meria uhlíková stopa? Keďže medzi skleníkové plyny patrí viacero látok (oxid uhličitý, metán a iné), emisie týchto látok sa prevádzajú do ekvivalentov emisií oxidu uhličitého (CO2e) prenásobením s potenciálom pre globálne otepľovanie (Global Warming Potential – GWP). Emisie skleníkových plynov, ktoré škodia v rôznych pomeroch, tak môžeme pomocou CO2e vzájomne porovnávať.

Novinka: e-PIN

Krátko pred koncom tohto roku plánujú banky na Slovensku zaviesť tzv. silné overenie klienta v zmysle Nariadenia Európskej komisie v prenesenej právomoci (EU) 2018/389. Pri platbe kartou v e-shope bude v niektorých prípadoch potrebné potvrdiť transakciu okrem overenia 3D Secure (kódom z SMS) ešte e-PINom. Vďaka dvojitému overeniu majú byť peniaze na účtoch ešte viac chránené a riziko zneužitia platobnej karty menšie.

E-PIN je trojmiestne číslo, ktoré nájdete vo svojom internetbankingu alebo smartbankingu v detaile platobnej karty. Každá naša platobná karta má vygenerovaný originálny e-PIN, ktorý je nemenný a platí po celú dobu jej platnosti. Tento ďalší faktor overenia sa týka klientov, ktorí svoje platby kartou na internete autorizujú pomocou SMS kódu. Ti, ktorí platby kartou na internete overujú v mobilnej aplikácii, už podmienky silného overenia spĺňajú, kde je to jednoduchšie a rýchlejšie. 

Pre bezpečné platenie na internete nie je na škodu pripomenúť dodržiavanie základných bezpečnostných pravidiel a odporúčaní. Buďte obozretní, kde citlivé údaje o svojej platobnej karte zadávate a e-shop si radšej vopred overte. Nikdy nezadávajte svoje platobné údaje na základe podozrivých emailov alebo SMS. Limity platobnej karty pre internet si môžete znížiť až na nulu a zvýšiť až v okamihu platby.