štvrtok 27. októbra 2022

EU: Program zhovievavosti

Európska komisia uverejnila usmernenia, ktorých cieľom je uľahčiť podávanie žiadostí o zhovievavosť zabezpečením väčšej transparentnosti, predvídateľnosti a prístupnosti pre potenciálnych žiadateľov o zhovievavosť. Program zhovievavosti ponúka spoločnostiam možnosť priznať, v súlade so zásadou dôvernosti, svoju účasť na karteli a spolupracovať s komisiou pri vyšetrovaní. Úspešný žiadateľ o zhovievavosť sa buď úplne vyhne potenciálne vysokej pokute, alebo sa pokuta výrazne zníži.


S cieľom uľahčiť žiadosti o zhovievavosť v komplexnom kontexte zhovievavosti sa Európska komisia rozhodla vydať usmernenie vo forme dokumentu s často kladenými otázkami, ktorý pomôže spoločnostiam a ich právnym poradcom.

V dokumente s často kladenými otázkami: 
 • sa uvádzajú objasnenia týkajúce sa uplatňovania oznámenia o zhovievavosti a podrobnosti o právnej ochrane a výhodách, ktoré program zhovievavosti ponúka,
 • sa stanovujú nové praktické opatrenia, ako napríklad konkrétni úradníci pre zhovievavosť, na ktorých sa spoločnosti alebo ich právni zástupcovia môžu obrátiť so žiadosťou o neformálne poradenstvo v súvislosti so zhovievavosťou alebo o usmernenie k predloženiu žiadosti o zhovievavosť,
 • sa signalizuje zámer komisie diskutovať o potenciálnych žiadostiach o zhovievavosť bez spomínania konkrétnych mien/názvov, bez potreby uviesť odvetvie, zúčastnené strany alebo akékoľvek iné podrobnosti, ktorými by sa potenciálny kartel identifikoval. To potenciálnym žiadateľom umožní zistiť, či sa predmetné správanie pravdepodobne bude považovať za tajný kartel a či by jeho oznámenie komisii oprávňovalo žiadateľov využiť program. Táto možnosť bude obzvlášť užitočná, ak ide o nové správanie alebo ak nie je jasné, či patrí do rozsahu pôsobnosti oznámenia o zhovievavosti.

Radíme: Novela Zákonníka práce

Od 1. novembra 2022 začne platiť na Slovensku upravené znenie Zákonníka práce. Primárnym cieľom novelizácie je naplnenie európskych smerníc o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Na najdôležitejšie zmeny upozornil portál Profesia.sk.

 • Limitovaná skúšobná doba: pri pracovnom pomere na dobu určitú nesmie skúšobná doba prekročiť polovicu jeho trvania. Zároveň platí, že skúšobná doba trvá maximálne 3 mesiace, resp. u vedúcich zamestnancov ide o lehotu 6 mesiacov.
 • Platená otcovská dovolenka: vznikol inštitút otcovskej dovolenky, a otec dieťaťa môže poberať materské v rozsahu 14 kalendárnych dní počas šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. A to aj v prípade, že materské či rodičovský príspevok sú vyplácané aj matke. Jednou zo zmien je aj vyššia ochrana pre otcov na otcovskej dovolenke voči jednostrannému ukončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.
 • Zákaz zasahovať do výkonu inej práce zamestnanca: nedovoľuje zamestnávateľovi obmedzovať zamestnanca vo výkone inej zárobkovej činnosti mimo určeného pracovného času.
 • Poskytovanie informácii zamestnancom: ak zamestnanec pracuje na dobu určitú alebo kratší pracovný čas, a jeho pracovný pomer trvá vyše 6 mesiacov, má ukončenú skúšobnú dobu a požiada o trvalý pracovný pomer, zamestnávateľovi vzniká povinnosť písomne odôvodniť svoje rozhodnutie o tejto žiadosti v stanovenej lehote. Po novom to bude potrebné splniť do jedného mesiaca od podania žiadosti. Pre firmy s menej ako 50 zamestnancami platí, že vyjadrenie musí byť zamestnancovi doručené najneskôr do 90 dní. Brigádnici a pracovníci na dohodu budú vopred dostávať od zamestnávateľa písomne informácie o tom, kedy bude ich prítomnosť v práci vyžadovaná. Ak nebude pracovný rozvrh v súlade s písomnou informáciou, ktorá bola zamestnancovi poskytnutá, môže výkon práce odmietnuť. Výnimka platí, ak sa zamestnávateľ dohodne so zamestnancom, že si zamestnanec sám rozvrhuje pracovný čas, príp. priemerný týždenný pracovný čas nepresiahne tri hodiny v období štyroch po sebe nasledujúcich týždňov.
 • Ochrana zamestnancov pred ukončením pracovného pomeru za uplatňovanie ich práv: týmto krokom chce úprava zákona eliminovať fakt, že sa na pracoviskách zamestnanci boja žiadať o nároky, ktoré im zo Zákonníka práce prislúchajú. Nechcú totiž, aby ich v budúcnosti zamestnávateľ z dôvodu uplatnených nárokov prepustil. Ak však dôjde k dôvodnému podozreniu, zamestnávateľ bude musieť preukázať, že skutočné dôvody ukončenia pracovného pomeru boli iné.
 • Presnejšie definovaná lehota pre podanie žaloby na neplatnosť ukončenia pomeru: Štandardne je žalobu za neplatné ukončenie pracovného pomeru možné podať najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, kedy mal pracovný pomer skončiť. Zamestnávatelia a zamestnanci však nemali jasno v tom, či sa do dvojmesačnej lehoty zarátava aj predĺženie v dôsledku ochrannej doby. Po novom sa už na spomínané predĺženie prihliadať nebude.

Trend: Compliance požiadavky

Rastie počet organizácií, pre ktoré je splnenie zákonných požiadaviek jedným z kľúčových kritérií výberu riešení IT bezpečnosti. Až 37 % českých a slovenských firiem uviedlo v prieskume (lokálni partneri a zákazmíci GFI Software v ČR a SR)  „compliance“ požiadavky ako jednu zo štandardných či dokonca ako hlavnú požiadavku pri budovaní IT bezpečnosti, ďalšie musia spĺňať špecifické nároky svojho odboru alebo prinajmenšom sa ich dotýka nariadenie GDPR na ochranu osobných dát.

Zvyšujúci sa počet aj nároky zákonných požiadaviek v kombinácii s potrebou neustále vylepšovať úroveň svojej bezpečnosti tak vedú organizácie k vyššiemu dopytu po certifikáciách informačnej bezpečnosti typu ISO 27001. Mnoho firiem zisťuje, že splnenie zákonných požiadaviek na IT bezpečnosť je stále častejšou podmienkou pri výberových riadeniach a pri uzatváranie kontraktov s obchodnými partnermi a získanie certifikácie informačnej bezpečnosti tak vidia ako posilnenie svojej konkurenčnej výhody na trhu.

Najzaujímavejšie zistenia:
- Splnenie zákonných požiadaviek je hlavným kritériom pri výbere bezpečnostného softvéru pre 10 % opýtaných, pre 27 % sú štandardným kritériom, pre 21 % iba v prípade špecifických odborových požiadaviek a pre 24 % iba kvôli GDPR. 18 % firiem nerieši compliance vôbec.
- 16 % organizácií má certifikáciu ISO 27001, ďalších 9 % ju vážne zvažuje a 56 % plánuje niekedy v budúcnosti.
- Hlavným impulzom na získanie certifikácie informačnej bezpečnosti by bolo pre 55 % opýtaných zvýšenie reputácie u zákazníkov, pre 42 % zvýšenie úrovne vlastnej IT bezpečnosti a pre 26 % splnenie zákonných požiadaviek.streda 26. októbra 2022

EU: Usmernenia o umelej inteligencii

Európska komisia uverejnila Etické usmernenia pre pedagógov týkajúce sa používania umelej inteligencie a údajov pri výučbe a vzdelávaní. Usmernenia sa týkajú používania umelej inteligencie na školách a ich účelom je podporiť vyučujúcich pri výučbe a žiakov pri učení sa. Takisto majú byť pomôckou pri administratívnych úlohách v oblasti vzdelávania. Sú súčasťou akčného plánu digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027 a zostavila ich špecializovaná komisijná expertná skupina, v ktorej sa zišla široká škála odborníkov zo sveta vzdelávania a odbornej prípravy, akademickej obce, súkromného sektora a medzinárodných organizácií.


Systémy umelej inteligencie sa neustále vyvíjajú a miera využívania dát stále narastá, preto potrebujeme lepšie pochopiť ich vplyv, a to aj na vzdelávanie a odbornú prípravu. Rýchly nárast používania umelej inteligencie si vyžaduje, aby pedagógovia a žiaci mali o umelej inteligencii a používaní dát aspoň základné znalosti, aby mohli túto technológiu pozitívne, kriticky a eticky využívať a získať všetky výhody, ktoré ponúka. Usmernenia sú pomôckou pre učiteľov na základných a stredných školách bez ohľadu na ich skúsenosti s digitálnym vzdelávaním. Ich účelom je objasniť bežné a rozšírené mylné predstavy o umelej inteligencii, ktoré môžu vyvolať zmätok či obavy z jej používania, predovšetkým pri vzdelávaní. Etické úvahy a požiadavky sa odrážajú aj v praktických radách pedagógom a vedúcim pracovníkom školy, ako plánovať účinné využívanie umelej inteligencie a dát na školách. Ide napríklad o rady, ako využívať technológie na prispôsobenie vyučovania schopnostiam každého žiaka či ako pripraviť individuálne lekcie pre žiakov s osobitnými potrebami. Okrem toho sú aj spoľahlivým bodom, od ktorého sa možno odraziť v diskusii o nových kompetenciách, ktoré učitelia a pedagógovia potrebujú na etické využívanie umelej inteligencie a dát. Obsahujú aj odporúčania, ako zvyšovať informovanosť v komunite a zapájať ju do tejto sféry.

Podpora excelentnosti a dôvery v umelú inteligenciu sú kľúčovými prioritami Európskej komisie, ktorá v apríli 2021 navrhla historicky prvý právny rámec umelej inteligencie (akt o AI). Vychádza z koncepcie rizika a okrem iného ukladá prísne podmienky systémom AI používaným vo vzdelávaní a odbornej príprave, pretože môžu rozhodnúť o prístupe ku vzdelávaniu a o profesionálnej dráhe ľudí (napríklad hodnotenie skúšok). Zverejnené usmernenia doplnia úsilie komisie v oblasti umelej inteligencie propagovať AI a dáta vo vzdelávaní a odbornej príprave v rámci svojho programu Erasmus+, Európskeho zboru solidarity a komunity eTwinning.

 

i-Domácnosť: Koniec umývania topánok?

Nový inteligentný topánkovník predstavuje revolúciu v doterajšej domácej starostlivosti o obuv. Inovatívne a na mieru šité skladovanie obuvi pomôže predĺžiť životnosť obľúbených párov topánok. Zároveň sa sám postará o údržbu akéhokoľvek páru topánok z rôznych materiálov. Vďaka priehľadným panelom slúži tiež ako miesto na vystavenie obľúbeného páru topánok a vďaka efektnému 360 stupňovému otáčavému zariadeniu možno obuv pozorovať zo všetkých uhlov. Modulárny dizajn umožňuje skladať štyri púzdra na seba.

Vďaka technológii TrueSteam zostane uložená obuv svieža. Využíva tiež absorpčné vlastnosti zeolitového filtra Zeo-Dry, ktorý absorbuje vlhkosť a pomáha odstraňovať zápach z obuvi. Desiať špeciálnych programov sa postará o údržbu rôznych typov obuvi, vrátane koženej, semišovej alebo športovej. A navyše, je efektívny a dokáže osviežiť až štyri páry topánok len za 37 minút (štandardný program). Funkcia topánkovníka nikoho len tak nevyruší, pracuje totiž na zvukovej hladine len tridsiatich piatich decibelov, čo značí veľmi tichý chod. S viacnásobnou pohyblivou tryskou LG Moving Nozzle umožňuje vysušiť vnútro obuvi, pričom ju možno nastaviť podľa výšky každého páru topánok. Funkcia Dual Care System dokonca zaistí čistenie viacerých typov obuvi (s rôznymi potrebami starostlivosti o tkaniny) súčasne.

Pre pohodlnejšiu starostlivosť o obuv majú používatelia prístup k množstvu služieb prostredníctvom aplikácie ThinQ. Intuitívne umožňuje na diaľku ovládať a aj sledovať prácu topánkovníka a uskladnenie topánok.Trend: Komplexná ochrana

Už 43 % českých a slovenských podnikov zažilo podľa lokálneho prieskumu (účastníci konferencie ZEBRA Cyber Roadshow, október 2022) niekoľkohodinový výpadok obchodnej prevádzky v dôsledku straty firemných dát. Dlhšie prevádzkové výpadky hraničiace výnimočne až s ohrozením existencie podniku priznalo 5 % respondentov. Aj keď väčšina strát firemných dát je stále spôsobená ľudským faktorom či zlyhaním zariadenia, rastie počet prípadov strát v dôsledku kybernetických útokov – napríklad už 14 % respondentov uviedlo ako príčinu straty ransomvérový útok. 
 
Kľúčovým prvkom ochrany dát v českých a slovenských organizáciách je naďalej pravidelné zálohovanie, ale významne sa zvyšuje význam kybernetickej bezpečnosti a ochrany samotných záloh, ktoré bývajú stále častejším cieľom kybernetických útočníkov.

Najzaujímavejšie zistenia prieskumu:

 • V prípade straty dát sa českí a slovenskí IT administrátori najčastejšie stretávajú s ich náhodným zmazaním (85 %), zlyhaním zariadení (61 %) a zašifrovaním ransomvérom (14 %).
 • 43 % respondentov uviedlo, že typickým dôsledkom straty dát býva krátkodobý výpadok obchodnej prevádzky v rade hodín, 29 % uviedlo výpadok IT bez následkov na prevádzku firmy a 23 % žiadny výpadok vďaka existencii systému okamžitej obnovy dát. Iba 4 % opýtaných zmienila dlhodobý výpadok v rade dní a 1 % výpadok ohrozujúci samotnú existenciu firmy.
 • Kľúčovým prvkom prevencie straty dát je zálohovanie (86 % opýtaných), kybernetická bezpečnosť
  (68 %), ochrana záloh (51 %) a testovanie obnovy (46 %).
 • Iba 26 % firiem dnes využíva výhradne on-premise riešenia kybernetickej ochrany, zvyšok už využíva hybridné a cloudové riešenia.

„Podľa našich skúseností v poslednom čase môžeme potvrdiť, že rastie počet prípadov, keď zákazníci a partneri čelia útokom vedúcim až k výpadkom obchodnej prevádzky. Tieto útoky sú zvyčajne vedené priamo na zálohy, pretože pre útočníkov predstavujú hlavnú prekážku úspešného vydierania. Preto odporúčame, aby podniky a organizácie využívali ucelené riešenia ochrany dát a kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú schopné popri tradičnom zálohovaní zaistiť bezpečnosť celej infraštruktúry, vrátane ochrany kritických záloh“, dodal Aleš Hok.

utorok 25. októbra 2022

EU: Iniciatíva o vegánskych jedlách

Európska komisia  rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov (EIO) s názvom Európska iniciatíva občanov za vegánske jedlo (European citizens' initiative for vegan meal). Organizátori iniciatívy požadujú právny predpis, ktorý by výslovne vyžadoval, aby v súkromných a verejných priestoroch, v ktorých sa v Európe predávajú potraviny a nápoje, bola k dispozícii vegánska alternatíva. 

Podľa organizátorov by takáto prax prospeloa vznikajúcej kolektívnej informovanosti o právach zvierat, a pomohlo by to aj v boji proti klimatickej kríze zvýšením spotreby potravín na rastlinnej báze a znížením nákladov na potraviny.

Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky, Európska komisia ju považuje za právne prípustnú. V tejto fáze sa ešte nevenovala obsahu návrhu. Po registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Môže sa rozhodnúť, či žiadosti vyhovie alebo nevyhovie. Toto rozhodnutie musí odôvodniť.

Aktuálne: Informačný systém dopravných nehôd

Ministerstvo vnútra sprístupnilo na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Informačný systém dopravných nehôd (ISDN). Zámerom navrhovaného riešenia je pripraviť funkčné prostredie pre procesy spracovania a evidencie dopravných nehôd v súlade s zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, vrátane poskytovania údajov oprávneným osobám.


Zavedením nových technológií dôjde k úprave procesov pri spracovaní agendy dopravných nehôd. Zámerom je znížiť počet krokov pri spracovaní záznamu o dopravnej nehode. Zmeny prispejú k zefektívneniu a zrýchleniu komunikácie s externými subjektami a s verejnosťou, napríklad pri poistnom plnení. Ráta sa s kompletným procesným spracovaním dokumentácie o dopravnej nehode, vrátane meritórneho rozhodnutia a odovzdania podkladov orgánom verejnej moci. Ďalšou časťou je zefektívnenie spracovania a poskytovania štatistických dát o dopravnej nehodovosti.

Dokumentácia k projektu: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/8d394dd1-2c54-44cd-9f44-6c5f7fc970ad/cimaster?tab=documentsForm. Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 4. novembra 2022 prostredníctvom priloženého pripomienkového formulára na adresu anna.vancikova@minv.sk.

Falzifikáty: Môžu firmy pomôcť?

Podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 2019 predstavuje obchodovanie s falšovaným a pirátskym tovarom 3,3 % hodnoty celosvetového obchodu. Hodnota dovezeného falšovaného tovaru predstavuje celosvetovo 509 miliárd dolárov. Posledné dva roky výrazne narástol objem predajov na internete v súvislosti s pandémiou a rôznymi obmedzeniami (lockdown) a na internet sa presunuli aj podvodníci.

Boj proti falšovateľom nadobúda na intenzite spolu s rozmáhajúcim sa predajom falzifikátov na internete. Vyžaduje si to však spoluprácu rôznych strán, pretože najväčšie prínosy má koordinované úsilie. Podľa HP je v záujme nás všetkých, aby sa podvodný spotrebný materiál pre tlač prestal používať. Pokiaľ totiž budú všetci používať originálne tlačové produkty, nie falšované, ich tlačiarne budú fungovať podľa najvyšších štandardov. Výhodou tiež je, že obmedzená záruka na tlačiareň pri poškodení nezanikne z dôvodu používania spotrebného materiálu, ktorý pre ňu nie je určený.

Nákup originálnych výrobkov taktiež prispieva k ochrane životného prostredia. HP už vyrobilo vyše 3,9 miliardy originálnych atramentových a tonerových kaziet, ktoré obsahujú recyklovaný plast. Viac než 80 % originálnych atramentových kaziet HP a 100 % originálnych tonerových kaziet HP sa dnes vyrába z recyklovaného materiálu. Prostredníctvom programu na vrátenie a recykláciu použitých produktov HP Planet Partners bolo od začiatku programu pred takmer tridsiatimi rokmi zrecyklovaných viac ako 875 miliónov kaziet a program sa rozšíril do 68 krajín sveta. Vyhľadávanie originálnych výrobkov toto úsilie podporuje a zvyšuje počet udržateľných kaziet v obehu.


pondelok 24. októbra 2022

EU: Väčšie ambície v oblasti bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry

Poslanci Európskeho parlamentu upozornili, že nedávny incident v súvislosti s Nord Stream odhalil krehkosť infraštruktúry Európskej únie a zdôraznil nebezpečenstvo kybernetických útokov, pričom poukázali na prípady, ktoré mali vplyv na lodnú spoločnosť v Dánsku a na systém zdravotnej starostlivosti v Írsku. Podľa nich Európska únia potrebuje ambicióznejšie právne predpisy na zabezpečenie kritickej infraštruktúry, ktorá by mala ísť nad rámec návrhov, o ktorých sa už diskutuje (predpis o odolnosti kritickej infraštruktúry a nové pravidlá kybernetickej bezpečnosti).


Europoslanci tiež požiadali o podrobnejšie informácie o balíku o obrane demokracie, o ktorom informovala Ursula von der Leyen vo svojom prejave o stave únie, a pýtali sa, ako by inštitúcie Európskej únie riešili prípady podozrienia zo špionáže. Niektorí rečníci poukázali na význam ochrany infraštruktúry pre skvapalnený zemný plyn, zatiaľčo iní odkazovali na negatívny vplyv zahraničných vlád na dôležitú infraštruktúru a na to, ako by sa ich ochrana mala koordinovať s NATO.

Podpredseda Európskej komisie Schinas uviedol, že éra naivity a neviny v Európe je už minulosťou a že právne predpisy, o ktorých sa rokuje, vybavia Európu bezprecedentnou úrovňou „ochrany“ pred hrozbami. Uznal tiež, že je stále potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na zvýšenie odolnosti, najmä proti hrozbám zo strany štátnych aktérov. Pokiaľ ide o hybridné hrozby, Schinas obvinil autoritárske režimy z inštrumentalizácie ľudského utrpenia nasmerovaním migrácie na územie EÚ a pripomenul úsilie, ktoré EÚ vynaložila na reakciu. Zdôraznil tiež prácu Osobitného výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií a potvrdil, že balík na obranu demokracie bude zahŕňať návrhy na boj proti dezinformáciám.

Trend: Web scraping

Predajcovia sa chystajú vstúpiť do svojho biznis zlatého štvrťroka. S rastúcim objemom on-line údajov si osvojujú stratégie rozhodovania založeného na údajoch, pri ktorých je 19-krát väčšia pravdepodobnosť, že budú ziskové a o 52 % lepšie porozumejú svojim zákazníkom. Firmy, ktoré využívajú údaje z platforiem elektronického obchodu, sa spoliehajú na web scraping analyzujúci konkurentov, sledovanie zákazníkov a generovanie potenciálnych zákazníkov pomocou verejne dostupných údajov.

Už viac než 82 % organizácií elektronického obchodu používa web scraping na zhromažďovanie externých údajov, ktoré im pomáhajú pri rozhodovaní, čím predbieha interný zber údajov (81 %), ktorý je na prvom mieste v takmer každom inom sektore. Toto je jedno z kľúčových zistení novej štúdie Oxylabs: Alternatívne údaje definujú konkurenciu v sektoroch elektronického obchodu v USA a Spojenom kráľovstve. V spolupráci s Censuswide uskutočnila spoločnosť Oxylabs prieskum medzi 500 vedúcimi pracovníkmi s rozhodovacou právomocou v oblasti údajov z e-commerce spoločností so sídlom v Spojenom kráľovstve a 501 v USA, pričom zhromaždila poznatky o postojoch k zberu údajov v tomto sektore: 75 % organizácií elektronického obchodu zvolilo web scraping, zatiaľčo 74 % používa druhý interný zber údajov. Iné metódy, napríklad získavanie údajov od agregátorov tretích strán zaostávajú ešte viac:  65 % v prípade tradičných údajov a 59 % v prípade alternatívnych údajov. 

Na otázku, aký typ údajov respondenti používajú pri obchodných rozhodnutiach, sa agregátori tretích strán umiestnili na treťom mieste za web scrapingom a internými údajmi, pričom iba 66 % ich považovalo za najdôležitejší zdroj rozhodovania založeného na údajoch. Agregátory tretích strán sa často orientujú na údaje B2B, vďaka čomu sú ich ponuky užitočnejšie pre interné rozhodovanie než pre priame generovanie príjmov. Gediminas Rickevičius uviedol: „Web scraping predbieha interný zber dát v akomkoľvek odvetví je míľnikom. Externý zber údajov je oblasťou, v ktorej si budú podniky v mnohých sektoroch v budúcnosti navzájom tvrdo konkurovať, pričom elektronický obchod bude v tomto ohľade udávať dôležitý trend. Keďže externé údaje ponúkajú vzrušujúce, jedinečné a ziskové poznatky, dostať sa k nim ako prvé by malo byť prioritou pre každú firmu, či už je zapojená do elektronického obchodu alebo nie. Spoliehanie sa na údaje je jednoznačne dôležité, a preto nie je prekvapením, že sa očakáva, že v nasledujúcom roku sa zvýšia aj rozpočty.“ 

Keďže potreby prístupu k údajom sa zvýšili (o 85 %, pričom 30 % uviedlo významné zvýšenie), vzrástli aj rozpočty pre oddelenia údajov (73 %, pričom 27 % uviedlo významné zvýšenie). Okrem toho 70 % respondentov očakáva, že v nasledujúcich 12 mesiacoch budú pokračovať v rozširovaní rozpočtov svojho dátového oddelenia. Rickevičius pokračoval: „Elektronický obchod nie je jediným odvetvím, ktoré smeruje k výraznému zvýšeniu obstarávania externých dát. Tieto trendy sú viditeľné vo všetkých odvetviach, čo ukazuje, že externé dáta, najmä ich pokročilé formy, sa stali nevyhnutnou súčasťou každodenných operácií. Dnešná obchodná optimalizácia sa dosahuje prostredníctvom starostlivého rozhodovania založeného na údajoch, čo poukazuje na nesmiernu dôležitosť oddelení, ktoré takéto procesy podporujú. V elektronickom obchode, kde sú marže nízke a konkurencia je tvrdá, spoločnosti využijú absolútne akúkoľvek výhodu, ktorú môžu získať. Web scraping sa teraz osvedčil ako spôsob, ako to dosiahnuť. Prostredníctvom externých údajov môžu podniky sledovať konkurenciu, prispôsobovať sa meniacemu sa prostrediu a dokonca predvídať správanie spotrebiteľov, čo všetko ich približuje k optimálnemu výkonu.“

 

Výzva: Zmiernenie dosahov sucha

Chovatelia na Slovensku môžu od pondelka 24. októbra do 2. novembra 2022 žiadať o pomoc na zmiernenie dosahov sucha. Z celkovo alokovanej sumy 50 miliónov eur je stanovená maximálna kompenzácia na jedného chovateľa (jedno IČO) až do výšky 500.000 eur. Podmienkou sú vyrovnané záväzky voči štátu a podľa Centrálnej evidencie hospodárskych zviera (CEHZ) nesmie mať podnikateľ nulový stav hospodárskych zvierat k augustu 2022.

Podmienkou získania kompenzácie je podľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry zachovanie deklarovaného počtu zvierat k 31. augustu 2023, ku ktorému sa chovateľ dobrovoľne zaviaže v žiadosti. Deklarovaný stav neprekročí 100 % počtu dobytčích jednotiek (DJ) evidovaných v CEHZ k 31. augustu tohto roka a zároveň nepoklesne pod 70 % počtu DJ evidovaných v CEHZ k 31. augustu 2022. 

Žiadosti musia byť podávané prostredníctvom systému ITMS2014+, preto je potrebná registrácia žiadateľa v DataCentre na webovom odkaze https://www.itms2014.sk/. Podanie žiadosti o aktiváciu konta nenahrádza samotné podanie žiadosti o dotáciu, je iba nevyhnutným predpokladom na jej spracovanie. V prípade technických otázok k registrácii je potrebné kontaktovať priamo Centrum podpory užívateľov DataCentra na tel. čísle: 0850 123 344, príp. e-mailom na: itms@datacentrum.sk.