piatok 24. februára 2017

Upozorňujeme: Nebezpečné kozmetické výrobky
Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém EÚ pre nepotravinárske výrobky) nahlásili kontrolné orgány v Spojenom kráľovstve a v Estónsku ďalšie nebezpečné produkty. Môžu sa tiež objaviť v našich predajniach.

V Superskin Concentrate značky Liz Earle (výrobná dávka/typ: 6T & 6P & 6F) zo Spojeného kráľovstva zistili úlomky skla! Pri aplikácii tak môže spôsobiť poškodenie tváre alebo rúk.

V kréme s medovkou a malinou Cream multi-purpose with melissa and raspberry značky MIRRA DAILY (výrobná dávka/typ: 0317R07, čiarový kód: 4602819004611) z Ruskej federácie bola zistená prítomnosť zmesi konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone (0,0014%), čo je v rozpore s európskou legislatívou. Takáto zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov!
EÚ: 444 miliónov eur pre energetickú infraštruktúru
Členské štáty EÚ odobrili návrh Európskej komisie a za najvhodnejšie na plnenie cieľov energetickej únie je vybraných 18 projektov zameraných na elektrinu, tzv. inteligentné siete a plyn. Sú medzi nimi aj 2 spojené so Slovenskom.

Cez tieto projekty sa má pokročiť vo vzájomnom prepájaní európskych energetických sietí, zvýšiť bezpečnosť dodávok a zlepšiť perspektívu využívania obnoviteľných zdrojov v celej EÚ. Podpredseda pre energetickú úniu Maroš Šefčovič povedal: ,,Som rád, že medzi projektmi, ktoré dostanú pomoc, sú aj dva spojené so Slovenskom - práce na slovensko-poľskom plynovom prepojení vo výške 107 miliónov eur a projekt štúdie týkajúcej sa plynového potrubia medzi Bulharskom a Slovenskom (Eastring projekt) vo výške 1 milióna eur."

Peniaze na vybraté projekty sa čerpajú z Nástroja na spájanie Európy (Connecting Europe Facility ,CEF), podporného programu EÚ na financovanie infraštruktúry.
Aktuálne: Merania jódu-131 v ovzduší
Úrad verejného zdravotníctva SR vykonáva nepretržité monitorovanie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou je meranie rádioaktívnych látok v ovzduší. Zatiaľ nebola zistená zvýšená úroveň aktivity jódu-131 v ovzduší.

štvrtok 23. februára 2017

UK: Genetika na kolesách
Analyzovanie vzorky DNA z miesta činu a následná restrikčná analýza, teda štiepenie DNA. Porovnanie získaného profilu páchateľa s profilmi piatich podozrivých a identifikácia delikventa.

Takto vyzerá experiment, počas ktorého sa zo stredoškolákov aspoň na chvíľu stávajú vyšetrovatelia závažného trestného činu - forenzní genetici, a to priamo v priestoroch svojej strednej školy. Tak takéto napätie a vedecké vzrušenie ponúka projekt Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Projekt Genetika na kolesách vznikol v minulom roku ako súčasť projektu KEGA. Do projektu sa môžu prihlásiť stredné školy formou krátkej videopozvánky. Do prvého kola sa prihlásilo 30 škôl, z ktorých bolo vybraných osem. ,,Ďalším školám sme ponúkli, že prídeme urobiť aspoň prednášku a mnohí túto možnosť uvítali. Doteraz (od októbra 2016) sme s praktickými cvičeniami navštívili štyri stredné školy na Slovensku - v Komárne, Vranove nad Topľou, Humennom a Prešove. Na gymnáziu v Gelnici sme boli urobiť prednášku a Spojená škola Tilgnerova z Bratislavy prišla k nám na fakultu," hovorí iniciátorka doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. Genetika na kolesách tak doteraz absolvovala cca 1.350 km a laboratórne cvičenie si vyskúšalo 129 študentov. Sprievodnou aktivitou projektu sú aj workshopy pre učiteľov biológie o nových trendoch vo výučbe genetiky, na ktorých sa zúčastnilo 26 pedagógov.

Forenzný experiment, ktorý si genetici UK pripravili pre stredoškolákov, trvá dve vyučovacie hodiny. ,,Musím študentov pochváliť, pretože doteraz sa na všetkých školách podarilo páchateľa odhaliť", dodáva doc. Ševčovičová. Pre študentov, ktorých tieto cvičenia zaujmú, budú pracovníci katedry genetiky organizovať počas letných prázdnin týždňové letné sústredenie v laboratóriách katedry. Počas neho budú môcť pokračovať v experimentálnej činnosti a vyskúšať si náročnejšie metódy aj prácu so špičkovými prístrojmi.
EÚ: Hospodárka a sociálna analýza členských krajín
Európska komisia zároveň posúdila pretrvávajúce nerovnováhy, rozpočtovú dohody a dlhovú situáciu v Taliansku, ale tiež skresľovania štatistík v rakúskom Salzburgu s návrhom pokuty.

Celkovo 27 správ o jednotlivých európskych krajinách (okrem Grécka s osobitným programom makroekonomických úprav) prenáša pozornosť na národný rozmer európskeho semestra. Ešte v novembri minulého roka začal hĺbkový prieskum v 13 členských štátoch o makroekonomickej nerovnováhe. Záverom je, že vo Fínsku v súčasnosti takáto nerovnováha neexistuje. Ostatných 12 členských štátov čelí buď nerovnováhe (Nemecko, Írsko, Španielsko, Holandsko, Slovinsko a Švédsko), alebo nadmernej nerovnováhe (Bulharsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Portugalsko, Cyprus).

Ako je na tom Slovensko? ,,Slovensko aj napriek úspešnému hospodárskemu rastu čelí vážnym spoločenským výzvam. Hospodárstvo slušne rastie, rast HDP bol vlani 5. najvyšší v únii, nezamestnanosť klesla pod priemer v eurozóne a aktuálny rozpočet považuje Európska komisia za jeden z pätice najlepších v celej EÚ. Ako problémové oblasti EK vidí obrovské regionálne rozdiely, vysokú dlhodobú nezamestnanosť, kvalitu vzdelávania, sociálne vylúčenie rómskych komunít či nižšiu kvalitu podnikateľského prostredia a verejnej správy. Dobrá hospodárska situácia, široký rozsah možností financovania, vrátane značných európskych fondov, však vytvárajú veľký priestor na ich zvládnutie", komentoval Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Našu krajinu trápi predovšetkým vysoká dlhodobá nezamestnanosť a vylúčenie niektorých skupín z trhu práce, narastajúce regionálne rozdiely spôsobené okrem iného zlou dopravnou infraštruktúrou, zhoršujúce sa výsledky v školstve, nelichotivé indikátory v oblasti verejného zdravia, ako aj pretrvávajúce problémy vo verejnej správe, ktoré zhoršujú podnikateľské prostredie a vytvárajú priestor na korupciu.

streda 22. februára 2017

SR: Ceny Nadácie Orange
Až do 23. marca majú mimovládne organizácie možnosť zapojiť sa do nominačného procesu v oblastiach sociálna inklúzia, komunitný rozvoj a vzdelávanie.

O piatich nominantoch v každej kategórii rozhodnú hodnotiace komisie z odborníkov pre danú oblasť. V druhom kole  absolvujú zástupcovia mimovládok osobné prezentácie. Tie budú posledným krokom boja o ocenenie a hodnotiaca komisia následne vyberie víťazov, ktorí okrem ceny získajú aj finančnú podporu. Po druhýkrát  rozhodne o  víťazovi aj široká verejnosť v online hlasovaní. Udelená bude tiež Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť.

Mimovládne organizácie, ktoré sa chcú uchádzať o ocenenie, sa prihlasujú výlučne prostredníctvom nominačného formulára na nadaciaorange.egrant.sk. Uzávierka prijímania prihlášok je 23. marca 2017 o 24.00 hod. Laureáti Ceny Nadácie Orange za rok 2016 budú vyhlásení na slávnostnom gala večere v Bratislave.
Eurostat: Spotreba energie v EÚ je nižšia ako v roku 1990, ale závislosť na dovoze fosílnych palív naďalej rastie
V roku 2015 dosiahla hrubá domáca spotreba energie v EÚ 1,626 mld. ton ropného ekvivalentu, čo predstavuje pokles o 2,5 percenta oproti roku 1990 a pokles o 11,6 percenta oproti rekordnému roku 2006, kedy sa spotreba energie v Európskej únii vyšplhala až na 1,840 mld. ton ropného ekvivalentu.

Fosílne palivá predstavovali v roku 2015 s podielom takmer tri štvrtiny naďalej hlavný zdroj energie, hoci jej podiel rokmi postupne klesá - zatiaľ čo v roku 1990 predstavovali fosílne palivá 83 percent, minulý rok to už bolo 73 percent. Naproti tomu ale vzrástla závislosť EÚ na dovoze fosílnych palív - zatiaľ čo v roku 1990 to bolo 53 percent, v roku 2015 tento podiel predstavoval už 73 percent.

Väčšina členských štátov tak ostáva vysoko závislá na fosílnych palivách. Na Slovensku predstavovali v roku 2015 fosílne palivá podiel 65 percent na celkovej spotrebe energie, pričom v roku 1990 to bolo 82 percent. Závislosť Slovenska od dovozu fosílnych palív však naďalej ostáva nad priemerom EÚ, a predstavuje 90 percent. Oproti roku 1990 ide o zlepšenie o dve percentá.

utorok 21. februára 2017

Junior Internet: Posledné dni na prihlásenie
Blogeri či youtuberi, programátori webových stránok, vývojári mobilných aplikácií, grafickí dizajnéri, ale aj copywriteri a textári sa stále môžu prihlásiť do 12. ročníka súťaže (do 26. februára).

Tento ročník je totiž špeciálny vďaka kategórii JuniorText, kde môžu študenti napísať svoje práce na tému: Je tajomstvom šťastia nezištná pomoc iným? Vybrať si môžete úvahu, esej, poviedku, príbeh, reportáž, rozhovor či báseň, žáner je ľubovoľný. Dôležité je ukázať fantáziu, rozhľad a názor na danú tému. Autori najlepších prác budú pozvaní na súťažnú konferenciu - finále, kde svoje projekty verejne odprezentujú pred odborníkmi z online biznisu, ďalšími kreatívnymi tvorcami, žiakmi a študentmi, či pedagógmi a návštevníkmi.

Súťažné projekty hodnotí odborná porota celkovo v šiestich kategóriách: JuniorWEB, JuniorBLOG, JuniorDESIGN, JuniorAPP, JuniorTEXT a JuniorLEARN. Vyhlásenie výsledkov sa bude konať už tradične na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave počas mesiaca knihy a internetu od 31. marca do 1. apríla 2017.
Aktuálne: Informačno-poradenské centrá pre eurofondy
V Banskej Bystrici otvorili siedme informačno-poradenské centrum (IPC), ktoré majú poskytovať bezplatné poradenstvo o možnostiach a spôsoboch čerpania eurofondov a pomáhať pri príprave projektových zámerov alebo žiadostí o nenávratný finančný príspevok v programovom období 2014 - 2020.

Doterajších šesť IPC bolo zriadených v priebehu druhého polroka 2016, počas ktorého každé IPC už získalo do databázy približne 150 záujemcov. Pracovníci poskytujú informácie osobne, prostredníctvom emailu ale aj telefonicky. IPC v rámci svojej činnosti organizujú školenia a vzdelávacie aktivity pre žiadateľov a prijímateľov napr. o verejnom obstarávaní, k jednotlivým vyhláseným výzvam a pod. Spolupracujú taktiež s regionálnymi kontaktnými bodmi jednotlivých operačných programov (napr. INTERREG), informačnými strediskami (napr. Europe Direct), regionálnymi združeniami ZMOSu a pod. Otázky žiadateľov sa doposiaľ najčastejšie týkali možností financovania ich podnikateľských zámerov (služby, kultúry, vzdelávania), spôsobu prípravy projektov a ich následnej realizácie, informácií  o jednotlivých operačných programoch atď.

IPC sú podporované z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 - 2020, ktorý je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Za uplynulé mesiace sa podľa Petra Pellegriniho podarilo zvýšiť čerpanie eurofondov o viac ako 550 miliónov EUR (nárast o takmer o 300%). V porovnaní 28 krajín EÚ ku koncu roku 2016 Slovensko tak stúplo o 4 miesta. Vyhlásených už bolo 193 výziev a vyzvaní v objeme 9 miliárd EUR, vyčerpali sme vyše 800 miliónov EU.

pondelok 20. februára 2017

Radíme: Reklamácia online
Pri reklamácii tovaru zakúpeného v e-shope je potrebné tovar zaslať predajcovi, ktorý má povinnosť reklamáciu vybaviť do 30 dní. Reklamačná lehota začína plynúť odo dňa, kedy predajca zaslaný tovar prevezme späť od spotrebiteľa. Povinnosťou predajcu je potom zabezpečiť bezplatnú opravu alebo výmenu tovaru, vrátenie kúpnej ceny či uplatnenie zľavy na tovar, odstúpenie od zmluvy alebo zamietnutie reklamácie.

10 spotrebiteľských rád pre reklamáciu
1. V prípade nespokojnosti s daným tovarom máte ako spotrebiteľ právo vrátiť tovar do 14 dní od jeho zakúpenia. Spolu s tovarom je potrebné priložiť aj doklad o zakúpení a odstúpenie od zmluvy.
2. Reklamáciu vášho tovaru zbytočne neodkladajte. Je vhodné kontaktovať e-shop, v ktorom bol tovar zakúpený.
3. Reklamácia sa uplatňuje aj pri zľavnenom tovare. Tovar však nie je možné reklamovať z dôvodu, pre ktorý bol daný tovar zlacnený.
4. Pôvodný obal ani krabicu, v ktorej bol tovar pôvodne zabalený, nebudete potrebovať. Obal nie je súčasťou zakúpeného tovaru. Výnimka platí iba v prípade tovaru, ktorý je bez obalu nepredajný a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
5. Reklamovaný tovar je potrebné zabaliť, priložiť sprievodný list s popisom chyby zakúpeného tovaru, doklad o zaplatení či záručný list. Aj napriek tomu, že s dokladom o kúpe daného tovaru bude reklamácia jednoduchšia, tovar je možné reklamovať aj bez záručného listu či dokladu. Stačiť by mal výpis z účtu, všetko však záleží na ústretovosti predávajúceho.
6. Reklamovaný tovar sa odporúča posielať s podacím lístkom. V rukách tak budete mať doklad o tom, že tovar bol zaslaný na reklamáciu.
7. Rovnako sa odporúča vyžiadať si potvrdenie o vydaní/zaslaní reklamácie od predajcu, v ktorom by mali byť uvedené všetky informácie o konkrétnej reklamácii.
8. V prípade uznania reklamácie platí poštovné e-shop. Počítajte však s tým, že pôjde o najnižšie a nutne vynaložené náklady.
9. Pri opakovanej reklamácii tovaru s rovnakou chybou (trikrát), rôzne chyby tovaru (štyrikrát), alebo tri rôzne chyby naraz, máte nárok na vrátenie peňazí.
10. Predajca môže reklamáciu tovaru zamietnuť v prípade, že bolo zistené bežné opotrebovanie tovaru, nesprávne používanie či poškodenie tovaru.
Magická sedmička: #1 Ja na prvom mieste
Rok 2016 priniesol viacero noviniek v internete vecí (Internet of Things, IoT). Vzniklo niekoľko výnimočných personalizovaných aplikácií a aj v tomto roku sa internet vecí stane čoraz viac internetom mňa.

Podľa Cisco bude do roku 2020 internetovo pripojených až 50 miliárd zariadení, z ktorých 40% pripadne spotrebiteľom z post-miléniovej generácie Z. Vďaka rastúcej obľube tzv. nositeľných zariadení si ich používatelia postupne začínajú vytvárať vlastné inteligentné ekosystémy prispôsobené ich vkusu, zvykom a životnému štýlu. Očakávajú inteligentné platformy umožňujúce robiť veci podľa seba, vlastným štýlom. Táto požiadavka nie je vôbec prehnanou, keďže technológiu reagujúcu na individuálne potreby používateľov už dnes poznáme.

Čo to ale znamená pre značky a firmy? Mali by pristúpiť k čiastočnej kontrole svojich zákazníkov, čo im umožní priamu komunikáciu o spôsobe ich výberu. Budú si ale musieť osvojiť nové technológie v oveľa väčšej miere a využívať údaje nazhromaždené armádou tzv. botov. Spotrebitelia tak zároveň získajú rozmanité spôsoby zákazníckeho prístupu. Gartner predpokladá, že už v tomto roku spotrebitelia pri online nakupovaní pomocou mobilných digitálnych asistentov utratia viac ako 2 miliardy amerických dolárov. Aj podľa Grayling sa bude umelá inteligencia (Artificial Intelligence, AI,) čoraz viac využívať na riadenie rôznych aspektov nášho života - či už pôjde o pracovné stretnutia, nakupovanie alebo cestovanie.