piatok 10. novembra 2017

SR: Ochrana rastlín v poľnohospodárstve, lesníctve a verejnej zelene

Roztoče, baktérie, vírusy či iné parazitické rastliny dovezené z tretích krajín spôsobujú v Európe vážne ekonomické a hospodárske škody. 

Karanténna smernica Európskej únie zahŕňa 220 škodlivých organizmov, ktoré zavlečením do Európy spôsobujú vážne škody. V rámci EÚ je momentálne najväčšou hrozbou ochorenie spôsobené baktériou Xylella fastidiosa. Napáda cca 200 až 300 druhov bylín, okrasných a ovocných drevín, poľných plodín aj rastlín vo verejnej zeleni. Napadnuté rastliny sú zdrojom ďalšej infekcie a v krátkom čase hynú. V marci tohto roku bolo ohrozené aj Slovensko, kedy bolo na našom území predaných 11 kusov pravdepodobne infikovanej rastliny horčinka (Polygala myrtifolia). Podozrenie sa nepotvrdilo. Ale v roku 2012 sme čelili zavlečeniu škodcu jedlých gaštanov (Dryokosmus kuriphilus).

Schválené nové nariadenie vlády o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny transponuje vykonávaciu smernicu EÚ 2017/1279 do právneho poriadku SR. Smernica upravuje najmä dovozné podmienky rastlín a rastlinných produktov do EÚ aj podmienky bezpečného pohybu rastlín v rámci EÚ, konkrétne do tzv. chránených zón. Princíp chránených zón v EÚ je systémom, ktorý zabezpečuje udržanie stavu bez výskytu určitých škodlivých organizmov v určitých členských štátoch alebo na ich častiach.

EÚ: Čistá mobilita

Európska komisia v rámci  očakávaného  „dopravného balíčka" navrhla opatrenia, ktoré urýchlia  prechod k vozidlám s nízkymi a nulovými emisiami.  

Spojené štáty a Čína v oblasti čistej mobility napredujú míľovými krokmi, nové opatrenia by preto mali únii pomôcť  udržať si podiel na trhu a pokúsiť sa získať postavenie svetového lídra  v oblasti produkcie vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami. Navrhnuté boli aj nové ciele priemerných  emisií CO2 pre všetky nové osobné a nákladné automobily v EÚ, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2025, resp. 2030.  

Balík čistej mobility zahŕňa:
· nové normy týkajúce sa CO2,
· smernicu o ekologických vozidlách,
· akčný plán a investičné riešenia pre celoeurópske zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá,
· revíziu smernice o kombinovanej doprave,
· smernicu o službách osobnej autokarovej dopravy,
· iniciatívu v oblastí batérií.  

Trend: Viac platobných kariet než obyvateľov

Na Slovensku je aktuálne v obehu 5,7 milióna platobných kariet, z toho takmer 5,5 milióna je bezkontaktných.

Slovensko patrí naďalej k lídrom v používaní bezkontaktných platieb v regióne. Minulý rok u nás medziročne narástol počet platieb uskutočnených kartami až o 14% a objem transakcií o 7%. Takmer 40% všetkých platieb na Slovensku sa vykonáva bezkontaktne.

Absolútnymi priekopníkmi v bezhotovostných platbách sú severské krajiny Švédsko, Fínsko, Nórsko. Tam je počet terminálov niekoľkonásobne vyšší v porovnaní so Slovenskom, čo sa zároveň odráža len v tretinovom počte transakcií na jednu kartu.  

Trend: Fluktuácia zamestnancov

Z takmer 86.000 Slovákov, ktorí si na profesii.sk počas posledného roka vytvorili životopis, zmenila prácu až pätina. Najčastejšie išlo o zamestnancov v marketingu a cestovnom ruchu.

Pri porovnaní s predošlou analýzou z roku 2015 tak fluktuácia na Slovensku rastie. Vtedy spomedzi ľudí so životopisom na pracovnom portáli zmenilo na Slovensku prácu počas jedného roka 12%. Fluktuácia teraz klesla pod 10% pri ľuďoch nad 40 rokov. Nižšiu vernosť svojmu zamestnávateľovi teda pociťujú najmä mladší pracovníci. Fluktuáciu nad 30% eviduje portál pri vekových skupinách 15 až 19 rokov a 20 až 24 rokov.

Najmenej stabilnú pracovnú silu majú firmy v marketingu, reklame, prekladateľstve či v cestovnom ruchu: z desiatich zamestnancov až traja za posledných 12 mesiacov zmenili prácu. Do odvetví s najčastejšie odchádzajúcimi zamestnancami sa dostali aj žurnalistika a právo. S výnimkou cestovného ruchu väčšina pracovných pozícií v odvetviach s najvyššou fluktuáciou vyžaduje netechnické vysokoškolské vzdelanie. Naopak najmenej zamestnancov zmenilo prácu za posledný rok v textilnom, kožiarskom či odevnom priemysle. Zamestnanci textilného priemyslu predbehli v rebríčku s najnižšou fluktuáciou dokonca aj vrcholový manažment. V predošlej analýze boli najvyšší riaditelia na prvom mieste. Na ďalších miestach sa dostala technika a rozvoj, výroba a strojárstvo.

Spomedzi všetkých regiónov menili prácu najviac zamestnanci v Bratislavskom kraji. Na druhom mieste skončil Prešovský kraj, ktorý je v poradí druhým regiónom s najnižším počtom ponúk. Zároveň však platí, že podľa portálu Platy.sk má Prešov a okolie najnižšiu priemernú mzdu (v priemere 954 eur v hrubom). Najnižšia fluktuácia je v Nitrianskom kraji. Po Bratislave a okolí a Trnavskom kraji ide o región s tretím najvyšším počtom pracovných miest.    

štvrtok 9. novembra 2017

Financie: Rozumné sporenie

Až 63% Slovákov si nevytvára dostatočnú rezervu, dlhodobé aktíva netvorí a na budúcnosť sa nezabezpečuje 94%. Úver či pôžičku spláca viac než polovica a až 85% smeruje peniaze do neprimerane vysokej spotreby.

Podľa prieskumu Nadácie Partners a agentúry Focus má väčšina Slovákov nedostatočnú finančnú gramotnosť, ktorá dostala Slovensko na nelichotivé miesta vo viacerých ukazovateľoch, napríklad najrýchlejšie sa zadlžujúca krajina v EÚ, najväčší podiel úspor v bankách medzi krajinami strednej a východnej Európy.

Bez ohľadu na výšku príjmu je nevyhnutné stanoviť si rozumné finančné ciele: ochrániť svoj príjem, vytvárať rezervu, ochrániť svoj majetok poistením a tvoriť aktíva na dôchodok. Odporúča sa dodržiavať pravidlo 10:20:30:40, podľa ktorého 10% z mesačného príjmu odkladáme ako rezervu, 20% smerujeme na dlhodobé aktíva (investície), úvery držíme pod hranicou maximálne 30% príjmov a maximálne 40% použijeme na bežnú spotrebu.   

GDPR: Vizuálny hacking

S účinnosťou od 25. mája 2018 nariaďuje General Data Protection Regulation (GDPR)  spoločnostiam pracujúcim s osobnými údajmi zaviesť konkrétne technické a organizačné opatrenia a tiež zdokladovať, že s dátami v súlade s nariadením aj pracujú. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov poskytuje modernizovaný právny rámec v oblasti ochrany dát v Európe, ktorý je založený na zodpovednosti používateľov. Spoločnosti už dnes investujú do softvérovej ochrany počítačových sietí a zariadení pred únikom informácií milióny eur. Ale podľa nariadenia bude dôležitá aj fyzická ochrana dát. Okrem zodpovedného používania mobilných zariadení chránia dáta pred nepovolanými pohľadmi aj filtre na obrazovky. Obmedzujú zorný uhol celej obrazovky a blokujú pohľad z obidvoch strán. Pri bočnom pohľade začína obraz už od 30 stupňov černieť a obsah obrazovky sa stáva pre nepovolaných neviditeľný. Druhou možnosťou je zlatý filter, ktorý hekerovi ukáže len jeho vlastný obraz a zanecháva o 14% zreteľnejšiu obrazovku ako čierny filter. Filtre sú priehľadné a nevytvárajú prekážku plnohodnotnej práci pri počítači.

Už v roku 2015 experiment inštitútu Ponemon v USA odhalil, ako ľahko sa vizuálni hekeri dostanú k citlivým dátam. V roku 2016 naň nadviazal prieskum 3M v Číne, Francúzsku, Nemecku, Indii, Japonsku, Južnej Kórei a Veľkej Británii. Výsledky sú alarmujúce: u takmer polovice pokusov dokázal vizuálny heker získať informácie najneskôr za 15 minút a 52% z nich bolo citlivých. Navyše k neželanému videniu citlivých informácií treťou osobou došlo nepozorovane. V 68% pokusov o prečítanie informácie nikto nepodnikol žiadne kroky, aby v tom hekerovi zabránil. Dôvodom môže byť sústredenosť na prácu, ale aj nevedomosť o výške rizika. 

Upozorňujeme: Nekalé fúzie spoločností

Od stredy 8.11.2017 platí časť novely Obchodného zákonníka, ktorá špekulatívne fúzie firiem ako spôsob zbavovania sa dlhov stavia mimo zákon.  ​

V zmysle schváleného návrhu nebude možné zlúčenie, splynutie obchodných spoločností, ak by výsledkom fúzie mala byť spoločnosť, ktorá by bola v úpadku. Zakazuje sa tiež, aby „fúzovali“ spoločnosti, ktoré sú v konkurze, v likvidácii a o ktorých súd rozhodol, že budú zrušené. K tomu, či sú tieto podmienky splnené, teda či nástupnícka spoločnosť nebude v úpadku, sa musí vyjadriť audítor. Rovnako bude účinná aj trestnosť prevodu obchodných podielov na tzv. „biele kone“.

Ak bol však návrh zmluvy o splynutí, zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti schválený pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, v tomto prípade platí právna úprava účinná do 7.11.2017.

Po 1. januári 2018 nadobudnú účinnosť ďalšie zmeny z novely Obchodného zákonníka, z ktorých možno spomenúť opatrenia proti vymenovaniu tzv. „bielych koní“ do funkcie štatutára či vyššiu mieru zodpovednosti štatutárov. Cieľom opatrení je zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku.  

Radíme: CRP test na vírusovú alebo bakteriálnu infekciu

Špeciálne testovanie v ambulanciách všeobecných lekárov sa na Slovensku realizuje asi 10 rokov. Hlavným zámerom je nepredpisovať zbytočné antibiotiká a liečiť infekciu či iné ochorenie správne. 

Lekári krátkym odberom krvi vyšetrujú najmä deti. Ministerstvo zdravotníctva to pediatrickým ambulanciám nariadilo od roku 2011, odkedy musia toto pomocné vyšetrenie vykonávať povinne. Ale vyžiadať si ho môže aj dospelý pacient. Kedy je na to najvhodnejší čas? Merateľné hodnoty je možné zaznamenať už o 4 – 6 hodín, maximum dosahuje CRP o 24 – 48 hodín a k poklesu dochádza o 4 – 5 dní. Pri prvých príznakoch horúčky je teda lepšie počkať a neutekať k lekárovi ihneď.

Aké hodnoty CRP sú nebezpečné? Kedy sú už potrebné antibiotiká? Normálna hodnota je menej než 10 mg/l. Pri 10–25 mg/l ide o zvýšenú hodnotu (vírusové ochorenie, avšak nevylučuje bakteriálnu infekciu, hlavne ak choroba v čase odberu vzorky trvala príliš krátko).Viac ako 50 mg/l znamená väčšinou bakteriálnu infekciu, kedy sú antibiotiká potrebné. Deti majú nižšiu základnú hladinu CRP než dospelí ľudia, preto sa u nich za hraničné považujú nižšie hodnoty CRP než u dospelých. Zložité je používanie testu CRP u novorodencov – treba ho opakovať aj niekoľko krát, aby sa hodnoty dali jednoznačne interpretovať. Rýchly test na stanovenie hladiny CRP je pre lekára cenným nástrojom pri rozhodovaní sa medzi nutnosťou okamžitej antibakteriálnej terapie a prípadným sledovaním vývoja choroby. Lekár však posudzuje celkový klinický stav a tak nie je CRP test vždy nutný.

streda 8. novembra 2017

Aktuálne: Žiadosti na mimoprodukčné a verejnoprospešné funkcie lesov

Pôdohospodárska platobná agentúra spustila výzvu na predkladanie žiadostí s cieľom motivovať obhospodarovateľov lesov, aby hospodárili trvalo udržateľným spôsobom a uplatňovali prírode blízke hospodárenie.  

Podpora je určená pre obhospodarovateľov lesných porastoch s celkovou výmerou najmenej 5 ha, ktoré boli vedené v programe starostlivosti o lesy s rokom začiatku platnosti programu starostlivosti o lesy 2007 alebo 2012 (okrem výnimiek, kde bol program starostlivosti o lesy vyhotovený pre iné ako desaťročné obdobie). Odmena zo strany štátu bude určená na poskytovanie netrhových úžitkov. Poskytuje sa v rámci schémy de minimis za predpokladu, že celková výška pomoci nepresiahne 200.000 eur v priebehu troch fiškálnych rokov.

Celkovo sú k dispozícii 2 milióny eur. Výška podpory bude vypočítaná ako súčet súčinov výmer obhospodarovaných lesných porastov v hektároch za príslušný hospodársky súbor lesných typov a sadzby za hospodársky súbor lesných typov. Uvedený súčin sa urobí osobitne pre porasty pestované prírode blízkym spôsobom, kde je sadzba na 1 hektár vyššia o 50% oproti sadzbe pre lesné porasty, v ktorých sa neuplatňovalo prírode blízke hospodárenie. Minimálna priemerná sadzba na jeden hektár bude 5,56 eur, jej výška bude závisieť od počtu podaných žiadostí a od toho, koľkí žiadatelia splnia podmienky, ktoré stanovuje vyhláška.

MPRV SR odhaduje, že počet žiadostí o podporu by mohol dosiahnuť číslo 1150.  Predpokladaný dátum vyplatenia podpory je 10. december 2017. Všetky potrebné dokumenty, ako aj vzor formulára žiadosti o podporu sa nachádzajú na www.apa.sk.  

Wi-Fi: Bezplatné zóny na Slovensku

Už budúci rok budú môcť slovenské mestá a obce získať finančný príspevok na zriadenie wifi zón s bezplatným pripojením k internetu. Zavedenie vysokorýchlostného internetu sa má týkať aj štátneho vlakového dopravcu. 

Jedným z finančných zdrojov bude osobitný program Európskej komisie WiFi4EU (Wifi pre EÚ) určený pre členské štáty Európskej únie. Podľa P. Pellegriniho však v rámci Slovenska z neho bude môcť získať podporu len zhruba 15 až 20 obcí, a to po cca 15.000 eur. Druhým zdrojom by mal byť program Wifi pre teba pripravovaný na národnej úrovni. Dotácia má pomôcť najmä malým obciam a mestám vybudovať na verejných miestach hotspoty k wifi sieti. Peniaze budú určené na technické vybavenie, akými sú wifi routre či antény.

Za dôležité považuje P. Pellegrini aj zlepšenie prístupu k internetu pre cestujúcich v železničnej doprave. So Železničnou spoločnosťou Slovensko sa tak má pripravovať projekt na poskytovanie vysokorýchlostného internetu pre cestujúcich.

SR: Deň bez dlhov

Piaty ročník podujatia opäť poradí ľuďom, ktorí majú problémy so splácaním svojich záväzkov v 11 obciach Prešovského, Banskobystrického a Košického kraja.

 V utorok 14. a v stredu 15. novembra sa tu otvoria kontaktné miesta, kde sa môžu ľudia bojujúvi so splácaním dlhov zadarmo poradiť, ako riešiť svoju ťažkú finančnú situáciu. Výsledkom je konkrétny plán, ako obmedziť náklady, ako zohnať ďalší zdroj príjmov, alebo ako rozložiť záväzky na dlhšie časové obdobie. V stánku v Prešove budú prítomní tiež konzultanti Centra právnej pomoci, štátnej organizácie, ktorá ako jediná môže slovenským občanom sprostredkovať osobný bankrot. Všetky informácie sú k dispozícii na nasedlhy.sk. Poradenské služby možno využiť aj na bezplatnej telefónnej linke 0800 333 700.

Podľa prieskumu, ktorý si nechala spoločnosť KRUK vypracovať, je priemerná výška dlhu slovenských dlžníkov 845 eur. Častejšie a viac si požičiavajú muži (55% dlžníkov s priemerným dlhom 926 eur), zatiaľ čo podiel žien tvorí 45% a ich priemerný dlh je 765 eur. Najviac dlžníkov (16,1% z celej SR s priemerným dlhom 919 eur) pochádza z Košického kraja, nasledujú kraje Nitriansky (15,9% dlžníkov, priemerný dlh 888 eur) a Prešovský (13,9% dlžníkov, priemerný dlh 920 eur), kde majú dlžníci súčasne najvyššie záväzky. Najmenšie sumy si požičiavajú dlžníci z Bratislavského kraja, ktorí s priemerným záväzkom 829 eur tvoria iba 5,5% slovenských dlžníkov. 

SR: Osobné bankroty lámu rekordy

V októbri t.r. na Slovensku zbankrotovalo 867 občanov. Najviac bankrotov bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji. Od začiatku tohto roka zbankrotovalo už 3.641 Slovákov. 

Podľa CRIF – Slovak Credit Bureau takmer všetky osobné bankroty v októbri 2017 prebiehali podľa novelizovanej právnej úpravy zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinnej od 1. marca 2017, pričom oddlženie formou konkurzu si zvolilo 856 občanov Slovenska a možnosť splátkového kalendára využilo 9 dlžníkov. Iba 2 osobné bankroty boli vyhlásené podľa ustanovení zákona platných do 28. februára 2017.

V októbri 2017 oddlženie formou osobného bankrotu využilo 833 občanov a 34 fyzických osôb podnikateľov. Najviac, 202 ľudí zbankrotovalo v Banskobystrickom kraji, nasleduje Žilinský kraj so 159 osobnými bankrotmi. Najmenej ľudí zbankrotovalo v Trnavskom kraji – 45. To ale môže súvisieť aj s tým, že v tomto kraji ešte stále nie je zriadená ani jedna pobočka Centra právnej pomoci a dlžníkov vybavujú pobočky Centra v Bratislavskom a Nitrianskom kraji.

Z ľudí, ktorí zbankrotovali v októbri 2017, bolo 566 mužov a 301 žien. Najväčšiu skupinu dlžníkov s 269 osobnými bankrotmi tvorili ľudia vo veku 40 – 49 rokov. Viac ako 8% dlžníkov malo vysokoškolské vzdelanie.

utorok 7. novembra 2017

Upozorňujeme: Reaper môže spôsobiť rozsiahle výpadky internetu aj elektrickej siete

Desiatky tisíc internetových zariadení od webových kamier cez routre až po digitálne video rekordéry boli v ostatných týždňoch infikované novým typom malvéru. 

Na rozdiel od predchodcov (napr. Mirai), ktorí sa do internetových routerov a IP kamier dostával cez slabé alebo prednastavené heslá, je Reaper sofistikovanejší a pri rozširovaní využíva pokročilé hekerské techniky. Do zariadení sa dostáva zneužitím známych chýb a zraniteľností firmvéru. Stvoritelia Reapera sa týmto spôsobom pokúšajú ovládnuť armádu zariadení označovanú ako botnet. Ich motívy zatiaľ nie sú známe, rýchly nárast počtu kompromitovaných zariadení ako aj skutočnosť, že škodlivý kód neustále modifikujú, môžu byť ale predzvesťou rozsiahleho útoku. Infikované zariadenia by sa dali zneužiť nielen na zahltenie a odstavenie vybraných webových služieb, znefunkčnenie internetových pripojení, ale aj na pokus o preťaženie elektrickej siete, a to v prípade, že by sa kód pokúsil o súčasné spustenie obrovského množstva elektrických zariadení. Napríklad cez termostat ovládnutý na diaľku môžu útočníci spustiť klimatizácie alebo kúrenie a spôsobiť tak preťaženie a kolaps elektrickej siete.

Reaper je len jedna z celého radu tohtoročných vážnych hrozieb, ktoré pripomínajú nevyhnutnosť lepšie zabezpečiť siete firiem a verejnej správy. Firmy aj verejná správa by mali zvýšiť ochranu riadiacich systémov, ktoré stoja napríklad aj za procesmi v energetike, vodárenstve či verejnej doprave. Tieto tradične izolované systémy sa dnes prepájajú s vonkajším svetom, aby mohli napríklad zbierať dáta zo vzdialených senzorov a umožnili zariadenia ovládať na diaľku. Nové komunikačné toky ich však vystavujú aj novým rizikám.

e-Platby: Stále na vzostupe

Počet platieb platobnými kartami v obchodoch rastie rýchlejším tempom ako výber hotovosti z bankomatov. 

Podľa ČSOB sa počet platieb na POS termináloch v obchodoch od začiatku roka zvýšil oproti vlaňajšku o 16%, zatiaľčo počet výberov hotovosti z bankomatov v rovnakom období poklesol o 1%. Dynamicky rastie aj využívanie bezkontaktných platieb. Klienti ČSOB platia kartami najčastejšie v supermarketoch, obchodoch s potravinami, na čerpacích staniciach, v reštauráciách alebo obchodoch s oblečením. Zároveň sa z roka na rok zvyšuje obľuba bezkontaktných platieb. Bezkontaktné platby tvorili aktuálne až 72% podiel z celkového počtu POS platieb realizovaných klientmi ČSOB, zatiaľ čo vlani to bola necelá polovica. Priemerná výška takejto platby je 15,53 eura.

Z prieskumu ČSOB a TNS Slovakia medzi generáciou mladých vyplýva, že kým medzi mladými vo veku od 16 do 19 rokov majú platobné karty iba 14% zastúpenie, študenti vo veku od 20-26 rokov využívajú kartu v takmer tretine prípadov. V prípade mladých, ktorí už majú vlastný príjem, je tento podiel ešte vyšší. 

Financie: Slováci si mesačne odložia 106 eur

V porovnaní s minulým rokom sme sa zlepšili o 9 eur. Muži si pritom sporia výrazne viac ako ženy (127 eur oproti 84 eur). Každý šiesty Slovák je schopný odložiť si mesačne aj viac ako 200 eur. 

Slováci si po prvý raz v histórii dokážu mesačne odložiť vyše 100 eur. Viac ako pätina Slovákov (22%) si sporí či investuje viac ako pred dvomi či tromi rokmi. Hlavnými dôvodmi sú vyšší príjem domácnosti, snaha nasporiť si napríklad na vlastné bývanie či nové zamestnanie. Polovica Slovákov si odkladá mesačne rovnakú sumu ako v nedávnej minulosti. Horšie je na tom viac ako štvrtina ľudí (27%). Najčastejším dôvodom sú vyššie životné náklady pri nezmenenom príjme, nižší príjem domácnosti, odchod do dôchodku či vyšší výdavky na rodinu, napríklad z dôvodu narodenia dieťaťa.

Najčastejšou motiváciou, prečo si Slováci odkladajú peniaze, je finančná rezerva či prípad núdze (94%). Ďalším dôvodom sú menšie či väčšie nákupy alebo rekonštrukcia vlastného bývania (70%). Práve na tieto účely slúžia najobľúbenejšie sporiace účty. Dve tretiny zo Slovákov si zároveň odkladajú, aby si mohli dovoliť kúpiť niečo neskôr, bez konkrétneho cieľu. Na lepší príjem v starobe či skorší odchod do dôchodku si odkladajú takmer tri pätiny Slovákov. Na dovolenku si sporí len 29% Slovákov.

Prieskum pre Slovenskú sporiteľňu zrealizovalo IMAS International počas júla 2017 prostredníctvom telefonických rozhovorov na vzorke 500 respondentov nad 15 rokov.

Radíme: Kvalifikovaný elektronický podpis

Z dôvodu potenciálnej zraniteľnosti certifikátov na slovenských eID kartách bola 31. októbra 2017 o 18:23 hromadne zrušená (revokovaná) platnosť certifikátov s veľkosťou kľúčov 2048-bitov, ktoré boli vydané na občianskych preukazoch s čipom (eID) a elektronických dokladoch o pobyte (eDoPP) kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb SVK eID ACA/PCA/SCA. 

Po zrušení platnosti certifikátov je možné eID kartu a eDoPP kartu bez získania nových certifikátov naďalej používať na preukazovanie totožnosti občana, prihlasovanie sa do elektronickej schránky, potvrdzovanie doručeniek, aktivovanie elektronickej schránky, doručovanie a na ďalšie elektronické služby, pri ktorých stačí zadávať BOK kód. Funkčnosť eID karty je teda rovnaká, ako keby mal občan eID kartu iba aktivovanú zadaním BOK kódu bez nahratia certifikátov (t.j. iba s aktivovanou online eID funkciou). Samozrejme bez získania nových certifikátov nie je možné uskutočňovať úkony, pri ktorých sa vyžaduje použitie kvalifikovaného elektronického podpisu.

Aplikácie na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu dostupné na portáli slovensko.sk (sekcia Na stiahnutie) umožňujú aj po zrušení platnosti certifikátov týmito certifikátmi podpisovať dokumenty, pričom používateľa neinformujú o neplatnosti použitých certifikátov. Dôvodom je, že pri procese podpisovania sa platnosť certifikátov neoveruje a k overovaniu prichádza až po doručení podania do elektronickej podateľne. Pri overení platnosti je takto vytvorený podpis vyhodnotený ako ako neplatný. To znamená, že na dokument podpísaný použitím certifikátu so zrušenou platnosťou sa bude nazerať rovnako, ako keby nebol vôbec podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Po výmene certifikátov v eID alebo eDoPP sa pri podpisovaní môže zobrazovať ponuka dvoch kvalifikovaných certifikátov: certifikát so zrušenou platnosťou a nový certifikát, ktoré sa líšia iba časom platnosti. Na podpisovanie je potrebné zvoliť certifikát s dlhšou dobou platnosti (certifikát s kratšou dobou platnosti je certifikát so zrušenou platnosťou). 

pondelok 6. novembra 2017

EU: Rovnosť odmeňovania na Slovensku

Európsky deň rovnosti odmeňovania (tento rok 3. novembra) je momentom, kedy ženy oproti mužom akoby prestali dostávať odmenu – takmer dva mesiace pred koncom roka. 

Priemerná hodinová mzda žien na Slovensku je dnes o 19,6% nižšia ako u mužov. V rebríčku sa tak zaradilo opäť na šieste miesto v EÚ, pričom európsky priemer rozdielu v odmeňovaní žien a mužov je 16,3%.

Kroky Európskej komisie:
· Už v priebehu niekoľkých týždňov predloží akčný plán na riešenie platovej nerovnosti, zintenzívni tak prebiehajúce opatrenia a predstaví nové kroky.
· V novembri usporiada kolokvium na tému „Práva žien v búrlivých časoch". Časť programu bude venovaná hľadaniu nových riešení zameraných na boj proti rozdielom v odmeňovaní.
· Komisia v apríli predložila legislatívne  návrhy o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, ktoré prinesú väčšiu flexibilitu a lepšiu ochranu matkám, otcom a pestúnom, či už si vezmú voľno na starostlivosť o deti, využijú pružné pracovné úpravy, alebo sa vrátia do zamestnania.
· Záväzok EÚ zabezpečiť rodovú rovnosť medzi jej občanmi potvrdzuje aj Európsky pilier sociálnych práv, ktorý tri inštitúcie EÚ spoločne vyhlásia 17. novembra na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast. 

Upozorňujeme: Podvodníci blokujú výdavky z automatov

Dopravný podnik Bratislava zaznamenal problémy s podvodníkmi, ktorí manipulujú s automatmi na cestovné lístky. 

Podvodníci sa chcú obohatiť na cestujúcich, ktorí si kupujú cestovné lístky prostredníctvom multifunkčných automatov. Upchávajú na automatoch výdajný otvor na mince tak, aby automat výdavok nevyplatil. Cestujúci v domnení, že im automat nevydal, opustia priestor pri automate a výdavok si vezmú podvodníci.

Dopravný podnik spolu so servisnou spoločnosťou už testuje riešenia, ktoré by mali zabrániť fyzickému zablokovaniu otvoru na výdavok mincí. Apeluje na zvýšenú pozornosť cestujúcej verejnosti, aby pri výdavku v automate vždy skontrolovali, či otvor nie je fyzicky upchatý a vzali si svoju vrátenú hotovosť. Ak ste takýto problém zaznamenali, nahláste ho na infolinku 02/ 5950 5950.   

SR: Vojna byrokracii

Slovenskú legislatívu čaká zmena vyše 147 zákonov, 68 vyhlášok, 8 opatrení a 12 nariadení vlády. Výpis listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, zo živnostenského registra a z registra trestov tak nebudú k rôznym žiadostiam prikladať občania či podnikatelia, ale pozrú si ich priamo samotné úrady, navyše v reálnom čase. 

Žiadosti o tieto výpisy presiahli za rok 2016 počet pol milióna, napríklad výpis z obchodného registra a živnostenského registra bol v papierovej forme vydaný 321.159 krát a výpis listu vlastníctva 288.470 krát. Výpis z registra trestov v papierovej forme si  v tomto roku vyžiadali občania a podnikatelia 213.379 krát. Po podrobnej analýze slovenskej legislatívy preto pripravil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu novelu  správneho poriadku, ktorá by mala už od 1. mája budúceho roka odstrániť potrebu listinnej formy výpisov. Úrad očakáva úsporu až 3,5 milióna eur občanom a podnikateľom na  poplatkoch a úsporu až 620 000 hodín strávených pri získavaní týchto výpisov. Bude rokovať aj s komerčným sektorom, ktorý takéto výpisy stále vyžaduje.

Úrad vicepremiéra bude na začiatku úradom pomáhať v zavádzaní integrácií či prechodných riešení, avšak následne aj  dohliadať na to, ako budú svoje povinnosti plniť. Keďže v súlade s princípom jedenkrát a dosť si údaje z výpisov môžu úrady získavať sami v reálnom čase, v  prípade, že svoju povinnosť nesplnia, budú čeliť sankciám. Sankcie na troch úrovniach zaviedla jesenná novela zákona o eGovernmente, platná od 1. novembra 2017. 

Trend: Čítačka odtlačkov prstov

Stále viac telefónov má vo svojej výbave čítačku odtlačkov prstov. Niektoré značky ju využívajú len na odomknutie telefónu, iné sa naopak  sústredia na to, aby bola táto technická vymoženosť využitá čo najviac.  

Čítačka odtlačkov prstov sa nachádza buď na zadnej strane telefónu alebo priamo pod displejom. Pri výbere telefónu je dobré si dopredu zistiť, ako je čítačka citlivá, rýchla, či overí aj mierne vlhký prst a či funguje po priložení prstu z akéhokoľvek smeru. Základnou funkciou čítačky odtlačkov prstov zostáva prebúdzanie telefónu bez zadávania PIN kódov. U niektorých značiek je možné nahrať aj viacero odtlačkov prstov. Dôležitou funkciou je tiež zabezpečenie telefónu z hľadiska ochrany osobných dát. Vďaka čítačke sa bezpečne prihlásite do mobilného bankovníctva a niektoré aplikácie, napríklad Google Play, potom môžu váš odtlačok využiť pri overení platby.

Čítačkám je možné priradiť ďalšie ovládacie funkcie. Pomocou senzoru môžete napríklad listovať v galérii, spustiť fotenie či nahrávanie videa, vypnúť alarm, alebo prijať hovor. Okrem toho je pomocou čítačky možné stiahnuť notifikačnú lištu. Nastaviť si môžete tiež otvorenie vybranej aplikácie priradeným odtlačkom prstu, alebo vybranú aplikáciu odtlačkom prstu zabezpečiť tak, že sa bez jeho použitia neotvorí. Môže slúžiť aj ako navigačné tlačidlo, pomocou ktorého sa vrátite späť, otvoríte prehľad naposledy spustených aplikácií, alebo sa presuniete na domovskú obrazovku. K dispozícii je dnes celý rad aplikácií, vďaka ktorým ešte viac rozšírite využitie čítačky. Môžete tak napríklad zhasnúť displej, zapnúť lampičku, ovládať hudobný prehrávač alebo video...