piatok 19. októbra 2018

SR: Elektronické verejné obstarávanie


Od 18. októbra 2018 je na Slovensku dostupná nová (modernizovaná) verzia Informačného systému EVO, ktorý zastrešuje Úrad pre verejné obstarávanie SR.

Nová verzia informačného systému pre verejné obstarávanie umožňuje, aby sa do aukcie a zákazky autentifikovali subjekty už cez eID kartu (občiansky preukaz s čipom).

Benefity modernizovaného systému EVO:
- Integrácia s Profilom VO a ISZÚ
- Jednotné prihlásenie do IS UVO a IS EVO
- Jednotný dizajn IS UVO a IS EVO
- Intuitívnejšie používateľské rozhranie oproti „starému“ EVO
- eID autentifikácia (prihlásenie pomocou eID karty do zákazky aj aukcie)
- Wizard (sprievodca výberu správneho oznámenia)
- Možnosť zadávania štruktúrovanej ponuky
- Elektronická aukcia na najnižšiu cenu, najlepší pomer ceny a kvality a nákladov počas životného cyklu
- ESPD
- Konverzia „papierových“ zákaziek a zákaziek vytvorených v „starom“ systéme EVO do modernizovaného systému EVO (resp. sprístupnenie funkcionalít modernizovaného EVO „papierovým“ zákazkám a zákazkám vytvorených v „starom“ systéme EVO)

EU: Nový investičný fond


Európska komisia a skupina Breakthrough Energy podpísali memorandum o porozumení s cieľom zriadiť spoločný investičný fond Breakthrough Energy Europe (BEE), ktorého účelom je pomáhať inovačným európskym podnikom rozvíjať radikálne nové technológie čistej energie a prinášať ich na trh.

Ide o ďalší krok v boji proti zmene klímy pri plnení Parížskej dohody a podpore energetickej efektívnosti, ktorým Európska komisia vysiela jasný signál kapitálovým trhom a investorom, že celosvetový prechod na moderné a čisté hospodárstvo je nezvratnou skutočnosťou.
Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas doplnil: „Plníme záväzok stimulovať verejno-súkromnú spoluprácu pri financovaní inovácie v oblasti čistej energie. Fond vybavený sumou 100 miliónov EUR je určený pre inovátorov a spoločnosti s potenciálom dosiahnuť výrazné a trvalé zníženie emisií skleníkových plynov."

Bill Gates, predseda fondu Breakthrough Energy Ventures, uviedol: „Potrebujeme nové technológie, aby sme zabrániť najhorším dôsledkom zmeny klímy. Európa svojimi rozsiahlymi investíciami do výskumu a rozvoja zaujala dôležité vedúce postavenie v tejto oblasti. Vedci a podnikatelia vyvíjajúci inovácie na riešenie zmeny klímy potrebujú kapitál, aby mohli vybudovať spoločnosti, ktoré tieto inovácie prinesú na celosvetový trh. Úlohou fondu Breakthrough Energy Europe je tento kapitál poskytovať.“

Breakthrough Energy Europe spája verejné financovanie s dlhodobým rizikovým kapitálom, aby sa umožnilo priniesť výskum a inovácie v oblasti čistej energie na trh rýchlejšie a efektívnejšie. Fond je vybavený prostriedkami vo výške 100 miliónov EUR a je zameraný na znižovanie emisií skleníkových plynov a podporu energetickej efektívnosti v oblasti elektrickej energie, doprave, poľnohospodárstve, výrobe a staviteľstve. Ide o pilotný projekt, ktorý môže slúžiť ako vzor pre podobné iniciatívy v iných tematických okruhoch. Začiatok fungovania fondu Breakthrough Energy Europe sa očakáva v roku 2019. Polovicu kapitálu poskytne skupina Breakthrough Energy a druhá polovica bude pochádzať z finančných nástrojov na rozdelenie rizika InnovFin financovaných prostredníctvom aktuálneho programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020.

Radíme: Zbytočné výdavky


Sedemdesiat percent Slovákov priznáva, že zbytočne míňajú peniaze na veci a služby, ktoré nepotrebujú. Približne polovici z ich sa takéto zbytočné náklady darí aspoň čiastočne obmedzovať, pätina ľudí sa však o to snaží márne. Najviac nepotrebných výdavkov smeruje na nákup potravín. Nasledujú „vyhodené peniaze“ na alkohol a cigarety a potom na cestovanie. Tretina ľudí si myslí, že po zredukovaní nepotrebných výdavkov by mesačne dokázali ušetriť od 50 do 100 eur a ďalšia štvrtina by vedela takto usporiť aj viac ako stovku.

Podľa prieskumu pre Home Credit (od 17. 9. do 21.9. 2018 agentúra STEM/MARK metódou CAWI na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie 506  respondentov vo veku 18 – 60 rokov) sa pätina ľudí  márne snaží obmedziť svoje zbytočné výdavky. „No a máme tu aj tri percentá Slovákov, ktorí si uvedomujú, že majú zbytočné výdavky, no nevadí im to a ani sa ich preto nechystajú zredukovať. Na druhej strane treba povedať, že ide o prirodzenú vlastnosť, keď si chcú ľudia takto urobiť radosť a potešiť sa napríklad novým mobilom, luxusnou kabelkou, parfumom alebo najnovším modelom lyží. Samozrejme, mali by prihliadať na svoje finančné možnosti a zbytočne sa príliš nezadlžovať“, hovorí Miroslav Zborovský. Najviac nepotrebných výdavkov smeruje na nákup potravín a nealkoholických nápojov (43 %). Približne tretina ľudí potom uvádza alkohol a tabak a štvrtina si uvedomuje zbytočné výdavky na dopravu a cestovanie. Nasledujú oblečenie a obuv, potom náklady na bývanie a energie, drogériu, ďalej na voľnočasové aktivity a taktiež na elektroniku a spotrebný tovar. Najmenej ľudia spomínajú zbytočné výdavky na zdravie (4 %). „Je zaujímavé, ako rozdielne vnímajú svoje nepotrebné náklady muži a ženy. Tak napríklad v prípade drogérie a kozmetiky sa priznáva k zbytočným výdavkom   len necelých 9 % mužov, u žien je to už 22 %. Podobne je to aj s oblečením a obuvou, kde zbytočne míňa peniaze 11 % mužov, no u žien je to až trojnásobok“, dopĺňa Miroslav Zborovský.

Štyria z desiatich ľudí to vidia tak, že po zredukovaní zbytočných výdavkov by mesačne dokázali z rodinnej kasy ušetriť do 50 eur. Ďalšia tretina to odhadla na sumu od 50 do 100 eur a takmer štvrtina by vedela takto usporiť aj viac ako stovku. A kde sa Slováci najviac reálne snažia ušetriť? V prieskume najčastejšie uvádzali alkohol a tabak (39 %) a následne oblečenie a obuv (33 %). Potom sú to výdavky na cestovanie a dovolenky, ďalej na bývanie a energie a až potom sú to ušetrené peniaze na nákup potravín a nealkoholických nápojov. Na zdraví sa snaží ušetriť len jeden zo sto Slovákov. „Zbytočné výdavky majú ľudia nezriedka aj pri spravovaní vlastných financií. Vo vlastnom záujme je preto vhodné urobiť si poriadok aj v tejto oblasti. Napríklad detailne si porovnať produkty rôznych finančných inštitúcií, ktoré sa v dôležitých detailoch často líšia. Nevýhodné úvery sa dajú spojiť do jedného výhodnejšieho, čím sa dá usporiť na mesačných splátkach, rovnako tak aj na zbytočných duplicitných poplatkoch a poisteniach. Dobré je si tiež sledovať splatnosť kreditky a využívať jej bezúročné obdobie a neplatiť tak nič navyše. Ideálne je taktiež bez omeškania platiť všetky mesačné splátky a účty a vyhnúť sa tak sankčným poplatkom a pokutám“, radí M. Zborovský.

štvrtok 18. októbra 2018

Zelená domácnostiam: Mimoriadne kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlási v stredu 24. októbra 2018 o 15. hod. mimoriadne kolo národného projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Je určené pre tie domácnosti z mimobratislavských regiónov, ktoré budú mať zariadenia na výrobu tepla nainštalované do jedného mesiaca.

„V posledných dňoch zrušili platné poukážky viaceré domácnosti a aktuálna disponibilná suma dosiahla 450.000 eur. Keďže pilotný projekt tento rok končí, vyhlásením mimoriadneho kola so skráteným termínom na inštaláciu zariadení umožňujeme, aby mohli byť využité aj zostávajúce vyčlenené prostriedky", uviedla Alexandra Velická zo SIEA. Suma môže ešte narásť, ak sa do začiatku kola uvoľnia ďalšie prostriedky z už vydaných poukážok. Domácnosti, ktoré vedia, že nebudú môcť využiť platné poukážky, by mali prostredníctvom zhotoviteľov čím skôr ukončiť ich platnosť.

V poslednom 28. kole budú podporené inštalácie tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a slnečných kolektorov. Inštalácie musia byť ukončené a žiadosti o preplatenie poukážok predložené do 26. novembra 2018. Mimoriadne kolo bude krátke. Je určené naozaj len pre tých, ktorí sú rozhodnutí a pripravení okamžite po vydaní poukážky začať s inštaláciou. „Ak nemajú domácnosti vybraného zhotoviteľa a nie je jasné, že zariadenie bude v priebehu pár dní k dispozícii, nech žiadosť radšej nepodávajú, ale počkajú na pokračovanie projektu v budúcom roku", zdôraznila Velická. 

SR: Od 1. januára 2019 sa zmení výška úrazových dávok


Sociálna poisťovňa upozorňuje, že úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2,6%. Rovnako o 2,6% vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou (ktorá sa tiež každý rok valorizuje).

Tieto dávky sa zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázaného Štatistickým úradom SR za prvý polrok roku 2018, ktoré je práve 2,6%. Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2019 bude 55.992,30 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2019 zvyšuje na 55.992,30 eura. Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2019 bude predstavovať 27.996,40 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2019 bude vo výške 2.800,30 eura. Na hodnotu 2.800,30 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Najčastejšie vyplácanou dávkou z úrazového poistenia je úrazová renta s priemerným mesačným počtom poberateľov 7.187 (v priemernej výške 312,14 eur). Ďalšou je úrazový príplatok, ktorý priemerne mesačne poberalo 2.702 poistencov (v priemernej výške 161,49 eur).

Trend: Takmer polovica zamestnancov pracuje pod stresom


Až 49 % zamestnancov na Slovensku pociťuje stres v práci niekoľkokrát za týždeň, resp. takmer každý deň. Vyplýva to z on-line prieskumu medzi takmer 3 tisíc respondentmi, ktorý zrealizovala spoločnosť Profesia pre združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis. Stres na pracovisku má negatívne dopady nielen na pohodu a zdravie zamestnancov, ale aj na ich produktivitu.

Až 45 % dopytovaných v prieskume deklarovalo, že stres im spôsobuje najmä nadmerné množstvo práce. Traja z desiatich zamestnancov sa priznali, že si musia prácu nosiť domov, a to až niekoľkokrát za týždeň. „Nadmerné pracovné vyťaženie sa dostáva až na úroveň 54 % v prípade súkromných zahraničných firiem a práca v nadčasoch presahuje hranicu 70 % u vrcholových manažérov“, hovorí Daniela Beráková. Zamestnaným ľuďom tiež spôsobujú stres vysoké očakávania od nadriadených (27 %) a zlé pracovné podmienky (25 %).  „Zaujímalo nás, či by ľudia boli ochotní pracovať za menej peňazí, ak by to zmiernilo tlak, pod ktorým pracujú. Prieskum ukázal, že štvrtina zamestnancov by bola ochotných vzdať sa časti svojej mzdy, ak by bola práca menej stresová“, uvádza Ivana Vagaská. Až 71 % z nich by bolo ochotných vzdať sa 10 % platu, avšak len 22 % by oželelo zníženie platu vo výške 20 %. „Dlhodobo preťažený zamestnanec, ktorému sa narušuje rovnováha medzi pracovným a osobným životom, skôr či neskôr z firmy odíde a tá za neho bude musieť hľadať náhradu. Navyše, v dôsledku syndrómu vyhorenia môže byť na dlhú dobu úplne vyradený z produktívneho života“, dodáva Ivana Vagaská.

Business Leaders Forum plánuje vydať pre firmy praktické odporúčania, ako pre svojich zamestnancov zabezpečiť zdravé pracovisko. Na to je podľa psychológov potrebné, aby mal zamestnanec prácu, ktorá ho baví, bol zapájaný do rozhodnutí vo fungovaní firmy, mal dobré vzťahy s kolegami a nezaťažovali ho neefektívne nastavené procesy. Ako tvrdí Ivana Vagaská: „Jedným z faktorov, ktoré podporujú psychické zdravie zamestnancov, je i vhodné pracovné prostredie. Trendom je odklon od open space priestorov, ktoré narušujú sústredenie a využívanie tzv. biofilického dizajnu, teda dizajnu, ktorý čo najviac pripomína prírodné prostredie.“ Čoraz viac firiem tiež zavádza tzv. sabbatical – a teda možnosť čerpania niekoľkomesačného voľna nad rámec zákona. Zamestnanci tiež oceňujú možnosť porozprávať sa pri ťažkých osobných či pracovných situáciách so psychológom, ktorého im prepláca zamestnávateľ. „Kľúčové je však uvedomiť si, že fungujú najmä tie najjednoduchšie veci. Prvoradé je rozprávať sa s ľuďmi, s každým osobne a individuálne“, dodáva I. Vagaská. Niektoré firmy investujú do pozície tzv. happiness manažéra, ktorý má na starosti proces získavania spätnej väzby od ľudí a zisťovania ich potrieb. Takýto osobný typ rozhovoru na pravidelnej báze však môžu na seba prebrať aj tímlídri, ktorí sú v najužšom kontakte so svojimi ľuďmi a vedia na vzniknuté problémy najrýchlejšie zareagovať.

streda 17. októbra 2018

e-Government: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR rozširuje elektronické služby


Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN) zahŕňajú 15 elektronických služieb na poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností o vlastníkoch, nehnuteľnostiach, o právach k nehnuteľnostiam, číselníkov a súpisov nehnuteľností a účastníkov právnych vzťahov.

V rámci zlepšovania podnikateľského prostredia Úrad geodézie, kartografie a katastra SR umožňuje napr. získavať podklady pre geometrické plány, kontrolu elektronických podkladov aj kvality výmery parcely v súbore popisných informácií. Služba sledovania zmien v katastri nehnuteľností je určená registrovaným používateľom, ktorými môžu byť občania aj firmy a inštitúcie. V overovacej prevádzke umožňuje notifikáciu pre používateľa v prípade zmien vo vybraných údajoch katastra počas zvoleného časového obdobia. Prínosom je zvýšenie ochrany práv k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri.
 Podľa štatistických informácií úradu bolo v roku 2017 poskytnutých viac ako 57.000 informácií elektronickými prostriedkami. Napríklad notári využili možnosti elektronických služieb a súčinnosť systémov až v tretine podaní.

Koncom roka 2018 sa plánuje overovacia prevádzka ďalších elektronických služieb, akými sú podania žiadosti o poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností, podania návrhu na doplnenie údajov a žiadosti na poskytnutie údajov z pozemkovej knihy, informácie z  elektronického registratúrneho strediska a poskytnutie dokumentu z  elektronického registratúrneho strediska. Na základe elektronických služieb bude možné sledovať priebeh overovania výsledkov geodetických prác a stav katastrálneho konania v katastri nehnuteľností. Elektronické služby katastra nehnuteľností budú nasadené v 72 katastrálnych odboroch okresných úradov a troch detašovaných pracoviskách.

Predmetom spravovania katastra nehnuteľností je takmer 8 miliónov pozemkov C a rovnaký počet pozemkov E, vyše 2,3 milióna stavieb so súpisným číslom, pričom kataster registruje takmer 4,5 milióna listov vlastníctva. Informačný systém katastra nehnuteľností je súčasťou informačného systému geodézie, kartografie a katastra a je jedným z  najväčších štátnych informačných systémov.

Aktuálne: Národne dni na podporu ekonomiky Slovenka


Za posledných pár rokov projektu Kvalita z našich regiónov, ktorého sú Národné dni súčasťou, sa podarilo zvýšiť záujem spotrebiteľov o sledovanie krajiny pôvodu pri nákupoch až o 60%. Spotrebitelia si čoraz viac uvedomujú dôsledky svojho nákupného správania na makroekonomiku krajiny, v ktorej žijú.

Dôležitosť nakupovania domácich produktov sa stala celospoločenskou témou. Podľa prieskumu GfK viac ako 60% ľudí sa doma, v práci aj medzi priateľmi rozpráva o dopadoch nákupného patriotizmu na kvalitu nášho života. Až 65% spotrebiteľov nakupuje potraviny zo Slovenska, pokiaľ ich má na výber a považuje ich za najkvalitnejšie a 75% spotrebiteľov súhlasí, že je dôležité zastúpenie domácich výrobkov na regáloch predajní. Už 40% kupujúcich sa orientuje pri svojich nákupoch na slovenské výrobky. Od roku 2016 sa toto % preferencie nakupujúcich slovenské produkty zvýšilo o 4%. Za posledné dva roky sa o 4% znížil počet tých spotrebiteľov, ktorým je jedno, z akej krajiny potraviny pochádzajú. V roku 2016 ich bolo 20,2% a aktuálne je ich 16,2%.

Na základe výsledkov a zmien správania sa spotrebiteľov za posledných desať rokov zrejme dozrel čas aj na rozšírenie komunikácie so spotrebiteľom o ďalšie, súvisiace oblasti, akými sú neplytvanie potravinami či surovinovými zdrojmi a upriamenie pozornosti na hodnoty, ktoré sú v nich ukryté a ako sa k nim správať. Nejde len o dopad na našu ekonomiku, ale aj na naše zdravie, životné prostredie a taktiež na kvalitu života, za ktorú nesieme spoločnú zodpovednosť.

SR: Operátorom sa otvárajú možnosti na skvalitňovanie služieb aj na znižovanie cien


Na základe právoplatného rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb klesli mobilným operátorom a menším telekomunikačným operátorom náklady za to, že ich účastníci volajú zákazníkom iných fixných sietí. Konkrétne klesli tzv. prepojovacie poplatky do fixných sietí o cca 20%.

Úrad právoplatnými rozhodnutiami určil spoločnosti ANTIK Telecom, BENESTRA, DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A., IPfon, O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom, Slovanet, SWAN, UPC BROADBAND SLOVAKIA, VM Telecom, VNET , Železnice Slovenskej republiky (ŽSR, Železničné telekomunikácie Bratislava) za významný podnik na relevantnom trhu č. 1 a uložil im povinnosti, ktoré majú podporiť súťaž a rozvoj trhu: povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom, povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia, povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia a povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia. Úrad okrem týchto povinností uložil aj povinnosť od 1.9.2018 účtovať za službu ukončenia hlasového volania vo svojej verejnej telefónnej sieti (tzv. prepojovací poplatok) v pevnom umiestnení cenu vo výške maximálne 0,000976 EUR za minútu volania, ktoré bolo zostavené v inej národnej mobilnej, resp. fixnej sieti alebo v inej zahraničnej mobilnej, resp. fixnej sieti v členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.
      
Cena za službu ukončenia volania, ktorá vychádza z nákladov teoreticky efektívneho operátora, stanovil úrad využitím vzostupného nákladového modelu čistých prezieravých dlhodobých prírastkových nákladov - Bottom up Long Run Incremental Cost pure. Pri ukladaní povinnosti cenovej regulácie prihliadal úrad na Odporúčanie Európskej komisie o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami v pevných a mobilných telefónnych sieťach v EÚ (2009/396/ES) a na vysvetľujúce memorandum k odporúčaniu. Relevantný trh č. 1 je definovaný ako veľkoobchodné služby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení. 

utorok 16. októbra 2018

FLEX: Nové štipendiá pre slovenských stredoškolákov


Desať slovenských stredoškolákov bude mať po prvý raz možnosť stráviť školský rok 2019/2020 na strednej škole v USA v rámci programu Future Leaders Exchange (FLEX). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31. októbra t.r.  

Program študentom umožňuje spoznať novú kultúru, zvýšiť svoje sebavedomie, získať jazykové zručnosti, ako aj rozšíriť svoje kariérne príležitosti. Účastníci programu FLEX sa stávajú mladými ambasádormi svojich krajín, ktorí oboznamujú Američanov s kultúrou, históriou a tradíciami Slovenska. Študenti si tiež vytvárajú silné vzťahy s hostiteľskou rodinou a spolužiakmi, ktoré často pretrvávajú po celý život. Letenku, štúdium, zdravotné poistenie aj prípravné školenie im zaplatí americká vláda, ktorá im zároveň bude mesačne prispievať na účasť na spoločenských aktivitách. Ubytovanie je zabezpečené v amerických hosťovských rodinách.

Do programu sa môžu prihlásiť slovenskí občania narodení medzi 15. júlom 2001 a 15. júlom 2004, ktorí vedia komunikovať po anglicky, majú dobrý študijný priemer a za posledných päť rokov strávili v USA menej ako 90 dní. Musia byť tiež študentmi prvého alebo druhého ročníka strednej školy, alebo kvinty alebo sexty na osemročnom gymnáziu. Následne prejdú výberovým konaním. V semifinále sa študenti zúčastnia individuálneho pohovoru, podstúpia test angličtiny, vypracujú esej a následne vyplnia prihlášku, ktorú pošlú do pobočky American Councils v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Vo výberovom konaní študenti majú preukázať svoju spôsobilosť zúčastniť sa ročného výmenného pobytu.

Upozorňujeme: Falošné maily


Polícia upozorňuje na podvodné elektronické správy, v ktorých sa páchateľ vydáva za obchodného partnera alebo dokonca riaditeľa spoločnosti. Jedna z firiem tak prišla o 167.524 eur.
      
Takzvané CEO podvody (z anglického prekladu Chief Executive Officer) prebiehajú prostredníctvom emailu. V ňom sa podvodník môže vydávať za manažéra alebo riaditeľa či predsedu spoločnosti. Osloví pracovníka učtárne a predstiera pokyn nadriadeného na prevod finančných prostriedkov. Totožnosť manažéra alebo jeho mailová adresa môže byť v elektronickej forme maskovaná. Páchateľ však môže vytvoriť aj pozmenenú adresu, ktorá sa výrazne podobá na adresu nadriadeného. Ojedinelé nie sú ani prípady, kedy je falošná žiadosť odoslaná z pravej adresy nadriadeného. Text správy býva stručný a vo väčšine prípadov direktívne formulovaný: „Urobte prevod na účet... Môžete urobiť prevod...dnes?" Páchateľ sa tiež vydáva za iného obchodníka či spoločnosť, s ktorou je obeť v kontakte práve z dôvodu prebiehajúceho obchodu. Pozmení údaje na faktúre, najmä číslo účtu, kam majú financie previesť. V takomto prípade obdrží pracovník správu z mailovej adresy obchodníka, s ktorým už bol predtým v kontakte, čo podvodníkovi pomôže zvýšiť dôveryhodnosť zmeny.

Páchatelia získavajú osobné informácie pomocou manipulácie. Táto metóda sa podľa polície bežne používa v komunikácii cez telefóny alebo internet, pričom zneužíva dôverčivosť ľudí vydávaním sa za známe a existujúce spoločnosti či inštitúcie. Je preto potrebné prijať opatrenia za účelom pravidelných školení zameraných na aktuálne kybernetické hrozby. Dôležité je tiež zavedenie technických opatrení, ako aj bezpečnostných (administratívnych) postupov pri udeľovaní pokynov na akýkoľvek prevod alebo platbu finančných prostriedkov najmä na zahraničné účty (dvojitá kontrola, telefonické overovanie pri náhlej požiadavke o úhradu alebo pri náhlej zmene čísla účtu na faktúre a podobne).

EU: Nové označovanie palívTáto iniciatíva sa uskutočňuje na základe článku 7 smernice o infraštruktúre pre alternatívne palivá z októbra 2014 a v súlade s Akčným plánom týkajúcim sa infraštruktúry pre alternatívne palivá, ktorý Európska komisia oznámila v novembri 2017. Stanovuje sa v ňom niekoľko podporných opatrení na urýchlenie zavedenia infraštruktúry, zvýšenie investícií a zlepšenie prijatia zo strany spotrebiteľov. Zároveň dopĺňa návrhy komisie v rámci stratégie Európa v pohybe pre čistú, bezpečnú a prepojenú mobilitu.

Nové značky sú rozdelené do troch skupín:
·  Benzínové palivá označené písmenom „E“ v kruhu: E5, E10, atď. (písmeno „E“ označuje špecifické biozložky (etanol) prítomné v benzíne).
·  Dieslové palivá označené písmenom „B“ v štvorci: B7, B10, XTL, atď. (písmeno „B“ značí špecifické zložky bionafty prítomné v nafte, písmená XTL označujú syntetickú naftu, ktorá sa nezískava spracovaním surovej ropy).
·   Plynové palivá s uvedením ich špecifického podtypu v kosoštvorci: napr. CNG, LNG, LPG a H2 (vodík).

V prípade novších vozidiel budú etikety viditeľné aj v príručke majiteľa a môžu sa objaviť aj v elektronickej príručke, dostupnej prostredníctvom informačno-zábavného systému vozidla. Okrem toho, že by mali byť viditeľné na všetkých verejných čerpacích staniciach, mali by byť viditeľné aj u autorizovaných predajcov. Nové značky sú zavedené vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie, krajinách EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) a takisto v Macedónsku, Srbsku, vo Švajčiarsku a v Turecku.

pondelok 15. októbra 2018

Zálohovanie: Pre 54 % domácich používateľov zbytočnosť


Najčastejšími príčinami straty dát je ľudská chyba, zlyhanie hardvéru a nákaza malvérom.
Prieskum Acronis realizovaný v auguste 2018 medzi používateľmi zo Spojených štátov, Európy a Ázie ukázal, že svoj osobný počítač si zálohuje stále menej než polovica používateľov. 

Hoci si veľa používateľov svoj osobný počítač stále nezálohuje, povedomie verejnosti o potrebe ochrany dát rastie. Podľa prieskumu sa počet používateľov zálohujúcich si svoj počítač zvýšil oproti minulému roku o 2,8 percentuálneho bodu. Na druhej strane sa medziročne zvýšil o takmer 4 percentuálne body počet domácností, ktoré zažili stratu dôležitých dát. Až 26,4 % používateľov by bolo ochotných za odblokovanie dát zašifrovaných ransmovérom zaplatiť.

Kľúčové zistenia prieskumu:
- 46,1 % respondentov tohto roku potvrdilo, že si zálohuje svoje osobné počítače (vlani 43,3 %);
- 39 % domácností uviedlo, že už niekedy zažili stratu dôležitých osobných dát (vlani 35,1 %);
- najčastejšími príčinami straty dát je ľudská chyba (30,6 %), zlyhanie hardvéru (26 %), útok ransomvéru či iného malvéru  (13,2 %) a strata či krádež zariadenia (10, 8 %);
- zaplatiť za odšifrovanie dát zasiahnutých ransomvérom je ochotných 26,4 % používateľov, 73,6 % by nezaplatilo nič.

EU: Rovnosť žien a mužov

Rozdiely medzi mužmi a ženami sa v Európskej únii postupne znižujú. Slovensko však bolo jedinou krajinou únie, v ktorej sa za desať rokov situácia síce len mierne, ale zhoršila. 

Vyplýva to z aktuálneho Indexu rodovej rovnosti, ktorý zverejňuje Eurostat. Aktuálne výsledky priradili Slovensku úroveň 52,4 bodu zo 100 (26. miesto, prepad o 7 pozícií). Najmenšie rozdiely sú vo Švédsku, kde je rovnosť na úrovni 82,6 bodu. Najväčšiu nerovnosť zaznamenali v Grécku (50 bodov), nasleduje Maďarsko (50,8 bodu) a Slovensko zhodne s Rumunskom. Priemer za všetkých 28 krajín EÚ je na úrovni 66,2 bodu.

Miera zamestnanosti za sledované obdobie rokov 2005 až 2015 sa pohybovala na úrovni 60 % v prípade žien, zamestnaných však boli až tri štvrtiny mužov. Na plný úväzok bolo zamestnaných až 60 %, žien len 44 %. Naopak, na čiastočný pracovný úväzok pracovalo viac žien, a to 8 %, mužov iba 4 %. Čo sa týka platov, ženy zarábajú v priemere o 21 % mesačne menej ako muži. V priemere pritom pracujú 39 hodín týždenne. Muži pracujú o dve hodiny dlhšie. Za posledné roky narastajú rozdiely medzi pohlaviami v starostlivosti o domácnosť a deti, a to v neprospech žien. Až 35 % z nich sa stará o deti, prípadne sa s nimi učí, a to najmenej hodinu denne. Rovnaké činnosti vykonáva len 19 % mužov. Ženy sa viac starajú aj o dennodenné aktivity spojené s chodom domácnosti, podľa indexu sa to týka až 77 % žien, pričom tieto činnosti má na starosti iba 47 % mužov. Najmenej hodinu denne varí a upratuje 60 % žien, muži iba 16 %. V prípade vzdelania sú rozdiely medzi pohlaviami mierne. Vysokoškolské vzdelanie dosiahlo 19 % žien a 16 % mužov. Ženy sa však nezapájajú do verejného života tak ako muži. V sledovanom období bola iba pätina z nich v parlamente. A iba 15 % žien je v predstavenstvách firiem.

Najväčšie rozdiely v prospech žien sú na Slovensku v prípade zdravia. Ženy sa dožívajú v priemere o sedem rokov viac ako muži, a to napriek tomu, že 40 % mužov inklinuje k športovým aktivitám a konzumácii ovocia a zeleniny, v porovnaní s 33 % žien. Nadmerne však  pije alkohol a fajčí 47 % mužov, zatiaľ čo žien len 24 % žien.

SR: Pozemkové úpravy

Pozemkové vzťahy na Slovensku sú mimoriadne komplikované. Prevláda rozdrobenosť a nejasnosť vlastníckych a užívateľských vzťahov. Pozemkové úpravy by mali priniesť poriadok, kratšie lehoty konaní aj ušetriť financie. 
     
Na Slovensku je v súčasnosti 8,4 miliónov vlastníckych parciel, 4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov. Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu je 11,93 a jeden vlastník v priemer vlastní 22,74 parciel. Systémovým riešením sú pozemkové úpravy, ktoré však prebiehali len veľmi pomaly. Podľa ministerstva pôdohospodárstva možno z kapacitných dôvodov začať proces sceľovania v 120 katastrálnych územiach ročne, čo znamená, že by celý proces trval približne 30 rokov. Už za desať rokov by však bolo vidieť veľký efekt na celom Slovensku. Dôležité je však zabezpečiť stabilný prísun financií, ktorý na 30 rokov odhaduje na úrovni 800 až 850 miliónov. Ministerstvo už vyhlásilo verejné obstarávanie, ktoré vytvorí priestor na vykonanie komplexných pozemkových úprav vo viac ako 160 katastrálnych územiach. Alokovaných je viac ako 44 miliónov eur.

Ministerka tiež avizovala aktualizáciu Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva. Výsledkom pozemkových úprav je nové usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich evidencia v katastrálnych operátoch katastra nehnuteľností, nové nájomné vzťahy k pozemkom, ako aj realizované technické a ekologické opatrenia spoločných a verejných zariadení.

Pozemkové úpravy v číslach
      Počet vlastníckych parciel: 8,4 mil.
      Počet evidovaných vlastníkov pozemkov: 4,4 mil.
      Počet spoluvlastníckych vzťahov: 100,7 mil.
      Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu: 11,93
      Priemerný počet parciel na 1 vlastníka: 22,74

„Komplexné“ pozemkové úpravy
       počet ukončených: 418
       počet prebiehajúcich: 18
       počet ukončených prípravných konaní: 290
       počet prebiehajúcich prípravných konaní: 58

Jednoduché pozemkové úpravy
      počet ukončených: 91
      počet prebiehajúcich: 126
      počet ukončených prípravných konaní: 26
      počet prebiehajúcich prípravných konaní: 89