piatok 29. marca 2024

Veľká noc: Slovenské zvyky

Naši predkovia verili, že v prelomových momentoch kalendárneho roka, akým je letný a zimný slnovrat, je hranica medzi svetom živých a svetom mŕtvych priestupná. Pred Veľkou nocou sa raj a peklo otvárajú a duše zomrelých môžu prebývať so svojimi príbuznými do obdobia Turíc. 

„Slovanským zvykom bolo chodiť počas Veľkej noci na hroby a v prítomnosti mŕtvych sa najesť, pritom im na hroboch nechať kraslice a jedlo“, približuje docentka Tatiana Bužeková z Filozofickej fakulty UK. Taktiež sa verilo, že ten, kto zomrie na Veľkú noc, sa môže dostať priamo do raja, keďže ten je v tom čase otvorený. Slovenským zvykom tiež bolo nosiť malé deti na Kvetnú nedeľu do kostola, aby začali skoro hovoriť. Nadprirodzené sily mali podľa našich predkov počas veľkonočného týždňa najväčšiu moc, a preto sa bolo treba pred nimi chrániť. Na Slovensku sa verilo, že v noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok sa na určitých miestach dediny stretávali strigy, ktoré nielen tancovali, ale aj čarovali, odoberali kravám mlieko a škodili ovocným stromom. Na ochranu pred nimi sa zárubne stajní natierali cesnakom, posvätenými vŕbovými prútmi sa šibal dobytok a kravám sa na rohy uväzovali červené stužky. Keďže sa verilo, že zlí duchovia a strigy sa boja hluku, plašili ich rapkaním na rapkáčoch.

K najvýraznejším prvkom veľkonočných zvykov však patrili zeleň a voda súvisiace so symbolikou plodnosti a zdravia. Vŕbové prúty, ktoré sa svätili na Kvetnú nedeľu, sa považovali za magické predmety na celom Slovensku. Využívali sa nielen na ochranu proti zlým silám, proti búrke, ale aj v liečebných praktikách. Veľkonočné zvyky sa v jednotlivých oblastiach Slovenska líšili. „Na západnom Slovensku bolo rozšírené šibanie korbáčom zo spletených vŕbových prútov, čo malo zabezpečiť znovuobnovenie rastu, zdravia a sily. Na strednom a východnom Slovensku sa však praktizovalo skôr kúpanie a oblievanie dievčat mládencami. Na juhozápadnom Slovensku boli známe obe praktiky a v niektorých obciach dievčatá šibačku a oblievačku mládencom na druhý deň opätovali“, hovorí docentka Bužeková. S plodnosťou súvisí aj zvyk trasenia ovocnými stromami, aby dobre rodili, či mastenie pluhov, aby na poliach nerástla burina.

Nie všetky dávne zvyky sa zachovali, ale nosenie košíkov s jedlom do kostola na posvätenie na Veľkonočnú nedeľu sa praktizuje dodnes. Verilo sa, že posvätené jedlá majú magické a liečivé vlastnosti. Dávalo sa z nich aj dobytku, odrobinky sa pridávali do osiva a zaorávali sa do prvej brázdy pri prvej orbe.  

EU: Farmaceutická politika

Lieky na humánne použitie v Európskej únii čakajú zmeny. Ako odmenu za inovácie chcú europoslanci zaviesť minimálne regulačné obdobie ochrany údajov (počas ktorého iné spoločnosti nemajú prístup k údajom o výrobkoch) vo výške sedem a pol roka, okrem dvoch rokov ochrany trhu (počas ktorých sa generické, hybridné alebo biologicky podobné výrobky nemôžu predávať) po udelení povolenia na uvedenie na trh.
Farmaceutické spoločnosti by mali nárok na dodatočné obdobia ochrany údajov, ak konkrétny výrobok rieši neuspokojené liečebné potreby (+ 12 mesiacov), ak sa vykonáva porovnávacie klinické skúšanie výrobku (+ 6 mesiacov) a ak sa významný podiel výskumu a vývoja výrobku uskutočňuje v EÚ a aspoň čiastočne v spolupráci s výskumnými subjektmi EÚ (+ 6 mesiacov). Poslanci tiež požadujú obmedzenie kombinovaného obdobia ochrany údajov na osem a pol roka. Jednorazové predĺženie (+ 12 mesiacov) dvojročného obdobia ochrany trhu by sa mohlo udeliť, ak spoločnosť získa povolenie na uvedenie na trh pre ďalšiu terapeutickú indikáciu, ktorá poskytuje významné klinické výhody v porovnaní s existujúcimi terapiami. Lieky na ojedinelé ochorenia (vyvinuté na liečbu zriedkavých chorôb) by mali získať výhradné právo na trhu až do 11 rokov, ak by riešili „vysokú neuspokojenú liečebnú potrebu".

Poslanci zdôraznili potrebu podporiť výskum a vývoj nových antimikrobiálnych látok, najmä prostredníctvom odmien za vstup na trh a systémov vyplácania čiastkových odmien (napr. finančná podpora v počiatočnej fáze po dosiahnutí určitých cieľov výskumu a vývoja pred schválením trhu). Tieto systémy by boli doplnené dobrovoľným systémom spoločného obstarávania založenom na modeli predplatného s cieľom podporiť investície do antimikrobiálnych látok. Súhlasia so zavedením „poukazu na exkluzivitu prenosných údajov" pre prioritné antimikrobiálne látky, ktorým sa v prípade autorizovaného výrobku poskytne maximálne ďalších 12 mesiacov ochrany údajov. Poukaz by sa nemohol použiť na liek, na ktorý sa už vzťahovala maximálna regulačná ochrana údajov, a na iného držiteľa rozhodnutia o registrácii by bol prenosný iba raz. Medzi novými opatreniami na podporu obozretného používania antimikrobiálnych látok poslanci požadujú prísnejšie požiadavky, napr. obmedzenie receptov a výdaja na množstvo potrebné na liečbu a obmedzenie doby, na ktorú sú predpísané.

Nové pravidlá by vyžadovali, aby spoločnosti pri podávaní žiadosti o povolenie na uvedenie na trh predložili posúdenie environmentálneho rizika (ERA). V rámci Európskej agentúry pre lieky by sa mala vytvoriť nová ad hoc pracovná skupina na posudzovanie environmentálnych rizík. Opatrenia na zmiernenie rizika (prijaté s cieľom zabrániť emisiám do ovzdušia, vody a pôdy a obmedziť ich) by sa mali týkať celého životného cyklu liekov. V záujme účinného riešenia výziev v oblasti verejného zdravia a podpory európskeho výskumu poslanci chcú, aby sa Európsky úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA, v súčasnosti útvar Európskej komisie) stal samostatnou štruktúrou v rámci Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). V prvom rade by sa mal zamerať na boj proti najnaliehavejším zdravotným hrozbám vrátane antimikrobiálnej rezistencie a nedostatku liekov.

štvrtok 28. marca 2024

SR: Zamestnanosť a mzda v januári 2024

Nominálne mzdy na Slovensku podľa štatistického úradu rástli aj na začiatku roka 2024, avšak nižším tempom ako na konci minulého roka, dvojciferne už iba v priemysle. Reálne nižšie platy v medziročnom porovnaní mali počas prvého mesiaca roka len zamestnanci odvetvia informácie a komunikácia. Zamestnanosť mierne vzrástla v 6 z 10 mesačne sledovaných odvetví, v priemysle sa prehĺbil jej pokles.

Priemerná nominálna mesačná mzda v januári 2024 bola na Slovensku medziročne vyššia vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Rast v porovnaní s minuloročným januárom dosahoval od 1,9 % v odvetví informácií a komunikácii až po 11 % v priemysle. Po očistení o vplyv inflácie, ktorá síce klesala, ale stále je nad úrovňou dlhodobého priemeru, väčšina odvetví dosiahla aj reálny rast miezd. Najvyšší reálny rast miezd nad úrovňou 5 % sa prejavil v mzdách zamestnancov v priemysle, v doprave so skladovaní a tiež v maloobchode. Jediný spomedzi 10 mesačne sledovaných odvetví, kde reálne mzdy medziročne klesli, a to takmer 2 %, boli práve informácie a komunikácia.

V prvom mesiaci roka 2024 zamestnanosť rástla v 6 z 10 mesačne sledovaných odvetví. Prírastok počtu zamestnancov nad úrovňou 4 % bol vo vybraných trhových služieb a tiež v informáciách s komunikáciou. K miernejšiemu zvýšeniu nad úrovňou 2 % došlo v ubytovaní, stavebníctve, a tiež v predaji a oprave motorových vozidiel. Pokles zamestnanosti pokračoval v priemysle, odvetvie evidovalo o 2,1 % menej zamestnancov ako pred rokom. Úbytok zamestnancov v tomto odvetví pretrváva už 23 mesiacov za sebou, a aktuálna tempo úbytku je najvýraznejšie od mája 2021. Mierny pokles zamestnancov zaznamenali aj tri ďalšie odvetvia veľkoobchod, maloobchod a podniky reštaurácií a pohostinstiev.

streda 27. marca 2024

Investovanie: Iba 14% Slovákov má finančného partnera

Podľa prieskumu spoločnosti CreditCall iba 14 % respondentov sa pri svojich investičných aktivitách radí s odborníkmi. Takmer 70 % oslovených ľudí neinvestuje cez finančného partnera a ani o tejto možnosti neuvažuje. Finančné poradenstvo by pritom klientovi malo šetriť čas a priniesť odbornú pomoc vo forme aktuálnych informácií, trendov na trhu, na mieru pripravených finančných plánov, stratégií a odporúčaní.

Nie je vždy jednoduché zveriť svoje súkromie a financie tretej strane. Na Slovensku často veríme, že ak sa rozhodneme investovať, zvládneme to sami a potrebné informácie si naštudujeme, budeme sledovať trendy a sami si riadiť finančné portfólio. Pravda je ale taká, že väčšina ľudí na to pri bežnom chode života nemá čas a energiu, alebo finančným partnerom na základe negatívnej skúsenosti vôbec nedôveruje. Preto robia chybné kroky, neinvestujú vôbec, alebo investovanie dookola odkladajú na neskôr. Investovanie je však komplexný proces, ktorý si vyžaduje čas, poznanie finančných trhov, rizík a možných výnosov podľa požadovaných cieľov. Je potrebné si uvedomiť, že odborné poradenstvo od stabilného partnera poskytuje klientovi cenné informácie a rady, ktoré mu môžu pomôcť lepšie porozumieť jeho individuálnym potrebám a cieľom, maximalizovať výnosy a minimalizovať riziká.

Profesionálna pomoc odborníka by mala ponúkať efektívne nastavenie investičného portfólia a prístup k širšiemu spektru investičných nástrojov. Stratégia na efektívne zhodnocovanie investovaných prostriedkov je prirodzene najdôležitejším faktorom pri rozhodovaní o finančnom partnerovi. Preto viac ako polovica opýtaných pokladá pri výbere za najdôležitejšie odborné skúsenosti a výšku úročenia prostriedkov. Ďalšie aspekty, ktoré sú pre investorov pri výbere partnera veľmi dôležité, sú podľa prieskumu 365.invest dobrá povesť, ponúkané produkty a pozícia partnera na trhu. Dobrá reputácia a etika spoločnosti sú pre vyše 35 % respondentov rovnako veľmi podstatným kritériami. Dlhodobý a úspešný vzťah medzi klientom a finančným partnerom podporuje pocit bezpečia a spoľahlivosti, že investície klienta sú v dobrých rukách. Pre viac než 22 % respondentov je dôležitým aspektom ponúkaná škála produktov a služieb. Vyše 80% opýtaných respondentov uprednostňuje partnera s pevnou pozíciou na trhu. Silná pozícia a stabilná finančná situácia môžu byť zárukou, že finančný partner bude schopný poskytovať kvalitné služby a podporu aj v dlhodobom horizonte. Viac než 73% respondentov považuje za dôležitý faktor pri výbere finančného partnera jeho skúsenosti. Dlhoročná prax finančného partnera v investičnom sektore dodáva klientovi pocit istoty a dôvery v profesionalitu, a efektivitu spolupráce.

utorok 26. marca 2024

EU: Klimatické riziká

Podľa prieskumu Eurobarometra považuje 77 % Európanov zmenu klímy za veľmi vážny problém a viac ako každý tretí Európan (37 %) pociťuje klimatické riziká na vlastnej koži. V roku 2023 dosiahlo globálne otepľovanie 1,48 °C oproti predindustriálnym úrovniam, teploty oceánov a topenie ľadovcov v Južnom oceáne lámali rekordy. Teplota vzduchu pri zemskom povrchu v Európe stúpla ešte prudšie – posledný päťročný priemer je o 2,2 °C vyšší než v predindustriálnej ére. Európa sa otepľuje dvakrát rýchlejšie ako zvyšok sveta. Hoci EÚ prijíma opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov, účinky zmeny klímy pociťujeme už teraz a riziká sa budú naďalej zvyšovať. Preto sú nevyhnutné aj opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy.

Európska komisia uverejnila oznámenie o riadení klimatických rizík v Európe. Stanovuje, ako môžu EÚ a jej členské štáty lepšie predvídať, pochopiť a zvládať rastúce klimatické riziká a ako môžu EÚ a jej členské štáty pripravovať a vykonávať politiky, ktoré zachraňujú životy, znižujú náklady a chránia prosperitu v celej EÚ. Oznámenie reaguje na historicky prvé európske hodnotenie klimatických rizík (EUCRA) vo forme vedeckej správy zostavenej Európskou environmentálnou agentúrou. Identifikuje 36 hlavných klimatických rizík pre Európu v rámci piatich širokých klastrov: ekosystémy, potraviny, zdravie, infraštruktúra a hospodárstvo. Viac ako polovica zistených rizík si už teraz vyžaduje intenzívnejšie opatrenia a osem z nich si vyžaduje mimoriadne naliehavé opatrenia, najmä na ochranu ekosystémov, ochranu ľudí pred teplom a ochranu ľudí a infraštruktúry pred povodňami a prírodnými požiarmi.

V oznámení sa určujú štyri hlavné kategórie opatrení:
• Zlepšenie správy veci verejných: Komisia vyzýva členské štáty na zabezpečenie lepšieho pochopenia rizík a zodpovednosti, ktoré bude podložené najlepšími dôkazmi a dialógom. Rozhodujúcim prvým krokom je určenie „vlastníkov rizika“. Vyzýva aj na užšiu spoluprácu v oblasti odolnosti proti zmene klímy medzi aktérmi na národnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby boli poznatky a zdroje k dispozícii tam, kde ich možno najúčinnejšie využiť. Odolnosť proti zmene klímy sa čoraz viac začleňuje do všetkých odvetvových politík, ale nedostatky v plánovaní a realizácii na vnútroštátnej úrovni pretrvávajú. V oznámení sa konštatuje, že členské štáty podnikli prvé kroky na začlenenie odolnosti proti zmene klímy do svojich národných energetických a klimatických plánov (NEKP).
• Lepšie nástroje na posilnenie akcieschopnosti vlastníkov rizík: Tvorcovia politík, podniky a investori musia lepšie pochopiť prepojenia medzi klimatickými rizikami, investíciami a dlhodobými stratégiami financovania. To môže poskytnúť správne trhové signály, ktoré pomôžu preklenúť súčasné nedostatky v oblasti odolnosti a ochrany. Komisia zlepší existujúce nástroje, aby regionálnym a miestnym orgánom pomohla lepšie sa pripraviť na nadchádzajúce výzvy a to s podporou spoľahlivých a dôveryhodných údajov. Komisia a Európska environmentálna agentúra (EEA) poskytnú prístup ku kľúčovým podrobným a lokalizovaným údajom, produktom, aplikáciám, ukazovateľom a službám. S cieľom zlepšiť pomoc pri núdzových situáciách bude v roku 2025 k dispozícii satelitná služba núdzového varovania systému Galileo (EWSS), ktorá bude občanom, podnikom a verejným orgánom oznamovať informácie o výstrahách, a to aj v prípade, keď nebudú fungovať pozemné výstražné systémy. Veľké medzery v údajoch sa znížia vďaka navrhovanému právnemu predpisu o monitorovaní lesov a právnemu predpisu o monitorovaní pôdy, ktoré zlepšia nástroje včasného varovania pred prírodnými požiarmi a inými prírodnými katastrofami a prispejú k presnejšiemu hodnoteniu rizika. V širšom zmysle bude komisia presadzovať využívanie dostupných systémov monitorovania, prognóz a varovania.
• Využívanie štrukturálnych politík: na riadenie klimatických rizík sa môžu v členských štátoch efektívne využívať štrukturálne politiky. Pre riadenie klimatických rizík vo všetkých odvetviach sú mimoriadne sľubné tri oblasti štrukturálnych politík: lepšie priestorové plánovanie v členských štátoch; začlenenie klimatických rizík do plánovania a údržby kritickej infraštruktúry; prepojenie mechanizmov solidarity na úrovni EÚ, napríklad mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, Fondu solidarity EÚ a štrukturálnych investícií v rámci politiky súdržnosti, s primeranými vnútroštátnymi opatreniami na zvýšenie odolnosti. Systémy civilnej ochrany a súvisiace zdroje musia byť odolné proti budúcim zmenám, a to prostredníctvom investícií do riadenia rizika katastrof EÚ a členských štátov, kapacít reakcie na katastrofy a odborných znalostí, ktoré možno rýchlo nasadiť cez hranice. Tým by sa mali klimatické riziká v plnej miere začleniť do procesov riadenia rizika katastrof.
• Vhodné predpoklady na financovanie odolnosti proti zmene klímy: Zásadný význam bude mať mobilizácia dostatočných finančných prostriedkov na odolnosť proti zmene klímy, a to verejných aj súkromných. Komisia je pripravená podporiť členské štáty pri zlepšovaní rozpočtových procesov zohľadňujúcich klimatické riziká a pri plnom začleňovaní týchto procesov do vnútroštátnych rozpočtových postupov. S cieľom zabezpečiť, aby boli výdavky EÚ odolné proti zmene klímy, komisia začlení aspekty adaptácie na zmenu klímy do vykonávania programov a opatrení EÚ ako súčasť zásady „nespôsobovať významnú škodu“. Zvolá dočasnú skupinu pre reflexiu o mobilizácii financovania odolnosti proti zmene klímy. V tejto skupine pre reflexiu budú združení najdôležitejší priemyselní aktéri a zástupcovia verejných a súkromných finančných inštitúcií, ktorí sa budú zamýšľať nad tým, ako uľahčiť financovanie odolnosti proti zmene klímy. Komisia vyzýva členské štáty, aby pri začleňovaní kritérií environmentálnej udržateľnosti do verejných súťaží zohľadnili aj klimatické riziká, napríklad prostredníctvom aktu o emisne neutrálnom priemysle.
Z odvetvového hľadiska predkladá komisia konkrétne návrhy opatrení v šiestich hlavných zraniteľných zoskupeniach: prírodné ekosystémy, voda, zdravie, potraviny, infraštruktúra a zastavané prostredie a hospodárstvo. Účinné riadenie rizík v mnohých z týchto oblastí vo veľkej miere závisí od vykonávania existujúcich právnych predpisov EÚ a vo vyššie uvedenom oznámení sa v tejto súvislosti stanovujú kľúčové opatrenia.

pondelok 25. marca 2024

Radíme: Máte opar? Nebozkávajte dieťa!

Až 90 % dospelej populácie je nositeľom vírusu herpes simplex, ktorý spôsobuje bolestivý opar. Nepríjemné opary nevznikajú náhodou. Ide o vírusové ochorenie, ktoré ste s najväčšou pravdepodobnosťou získali už v detstve. Nechcete rovnaký „suvenír“ podarovať svojim deťom? Poradíme vám, ako zamedziť jeho šíreniu.

Herpes simplex je jedným z rozsiahlej skupiny herpetických vírusov. Spôsobuje väčšinou bolestivé a často sa opakujúce opary lokalizované najčastejšie na mäkkej, tenkej a bohato prekrvenej pokožke pier a ich bezprostredného okolia. Herpes simplex vírus má dva varianty. Prvým je HSV-1 – k nákaze dochádza najčastejšie už v detskom veku, kedy sa prejavuje ako tzv. herpetická gingivostomatitída. Prenáša sa osobným kontaktom, kvapôčkovou infekciou, ale aj používaním rovnakého príboru či uteráka a deti ho zvyknú najčastejšie chytiť od dospelej osoby, ktorá je nositeľom vírusu. Na začiatku môže mať príznaky podobné chrípke, akými sú horúčka, únava a strata chuti do jedla. Neskôr sa však objavia bolestivé pľuzgiere v ústnej dutine, často na ďasnách, tvrdom podnebí alebo na zadnej časti jazyka. Zväčša sa zacelia do dvoch týždňov. Po zahojení však vírus naďalej zostáva driemať v tele a reaktivuje sa pri oslabenej imunite, silnom UV žiarení, hormonálnych zmenách či strese. Infekcia druhým variantom HSV-2 je pravdepodobnejšia u dospievajúcich a dospelých ľudí – k jej nákaze dochádza orálno-genitálnymi sexuálnymi aktivitami.

Keď sa infekčný vírus prejaví oparom, je potrebné byť obozretným. Obzvlášť pri malých deťoch. „Okolie pier a tváre je najháklivejšou oblasťou na prenos tohto vírusu. Pokiaľ ste spozorovali bolestivý pľuzgierik plný tekutiny určite nebozkávajte svoje dieťa. Bábätká a deti približne do 3 rokov sú najzraniteľnejšou skupinou na prenos tohto vírusu. Vo vyššom veku k nemu ľudia prichádzajú už len zriedkakedy,“ radí dermatovenerologička MUDr. Regina Paulinyová. Dodržiavajte tiež jednoduché zásady, ktoré zamedzia šíreniu vírusu:
- Používajte svoj príbor a pohár, držte ich oddelene od ostatného riadu.
- Používajte vlastný uterák a podobne, ako pri príbore zamedzte jeho kontaktu s ostatnou bielizňou.
- To isté platí aj o návliečke na vankúš a lôžkovinách – nezdieľajte ich s ostatnými členmi rodiny.
- Oddeľte svoju zubnú kefku od kefiek ostatných, ak to tak nerobíte automaticky a v období výsevu majte aj vlastnú tubu so zubnou pastou.
- „Nepožičiavajte“ si navzájom kozmetiku a aplikátory líčidiel po výseve infekcie dezinfikujte.
- Nedotýkajte sa postihnutých miest rukami a ak sa tak stane, ruky si dôkladne umyte.
- Obzvlášť opatrní buďte, keď má niektorý z členov rodiny drobné poranenia – narušená kožná bariéra je ideálnou plochou na preniknutie herpetického vírusu do tela.