piatok 29. marca 2019

SR: Imunologický prehľad

Imunologický prehľad v roku 2018 preveroval stav imunity Slovákov proti osýpkam, mumpsu a ružienke a vírusovej hepatitíde typu A, B a C. Do testovania sa zapojilo 322 praktických lekárov a v laboratóriách boli vyšetrené séra celkovo od 4.218 osôb s rovnomerne zastúpeným pohlavím a miestnou príslušnosťou vo veku od 1 - 69 rokov.

Podľa výsledkov je potreba bližšie sa zaoberať riešením problematiky v oblasti vírusovej hepatitídy typu A. Vyšetrené vzorky od účastníkov potvrdili proti VHA nízku zaočkovanosť celým spektrom vekových skupín. „Očkovanie proti VHA patrí v súčasnosti medzi odporúčané očkovanie pre deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania, a to od roku 2010. Pracovná skupina pre imunologické prehľady odporúča zvážiť zavedenie odporúčaného očkovania proti VHA pre deti vo veku 2 až 5 rokov, najmä s ohľadom na súčasnú mobilitu a migráciu obyvateľstva, a teda aj na možnosť vyššieho rizika vzniku ochorenia a súčasne vysokej účinnosť používaných očkovacích látok proti VHA“, vysvetlila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Laboratórne vyšetrenie vzoriek krvi od účastníkov v prípade niektorých zaočkovaných osôb ukázalo nedostatočne vytvorenú hladinu protilátok proti osýpkam. „V prípade osýpok dôjde podľa záverov Pracovnej skupiny pre imunologické prehľady k odporúčaniu zaočkovať jednou dávkou očkovacej látky približne 500 účastníkov, ktorým sa zistili negatívne a hraničné výsledky protilátok, napriek tomu, že tieto osoby boli v minulosti očkované. V rámci analyzovaných údajov bola zistená najvyššia vnímavosť k infekcii osýpok vo vekovej skupine od 25 – 49 ročných. Pracovná skupina pre imunologické prehľady zvažuje odporučiť osobám vo vekovej skupine 25 – 49 ročných, ktoré nemajú v zdravotnej dokumentácii záznam o prekonaní ochorenia alebo záznam o očkovaní proti osýpkam dvomi dávkami vakcíny ako aj osobám, ktoré sú v riziku nákazy ochorenia osýpok (napr. zdravotnícki pracovníci), aby sa dali zaočkovať jednou dávkou očkovacej látky“, informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

V priebehu jedného mesiaca budú výsledky imunologického prehľadu zasielané lekárom, ktorí vykonávali odbery krvi od vybraných osôb. Lekári následne oboznámia účastníkov alebo zákonných zástupcov detí s výsledkami sérologického vyšetrenia a poskytnú im odporúčania ohľadne prípadného zaočkovania.

EU: Nové emisné limity pre osobné autá a dodávky

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili návrh na zníženie emisií CO2 z nových automobilov do roku 2030. Nová legislatíva je výsledkom dohody vyjednávačov EP a Rady (ministrov) Európskej únie (EÚ).

Doprava je jediné významné odvetvie v EÚ, v rámci ktorého emisie skleníkových plynov nezaznamenali od roku 1990 žiaden výraznejší pokles. Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry sa zo všetkých druhov dopravy podieľa na emitovaní skleníkových plynov v najväčšej miere cestná doprava (72,9 % v roku 2016), ktorá je zároveň zodpovedná za 20 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ. Poslanci a zástupcovia ministrov členských štátov EÚ sa dohodli na znížení emisií z nových osobných automobilov do roku 2030 o 37,5 %. Európska komisia pôvodne navrhovala cieľ zníženia emisií o 30 %. Emisie oxidu uhličitého z ľahkých úžitkových vozidiel by do roku 2030 mali klesnúť o 31 %.

Výrobcom automobilov, ktorých priemerné emisie prekročia stanovené limity, bude vyrubený takzvaný poplatok za nadmerné emisie. Európska komisia do roku 2023 odporučí, či by tieto poplatky mali byť využité na financovanie spravodlivého prechodu k mobilite s nulovými emisiami a na podporu rozvoja zručností pracovníkov automobilového priemyslu. Nariadenie požaduje, aby sa emisie automobilov posudzovali počas celého ich životného cyklu s využitím metodiky EÚ. Komisia by na základe schváleného textu mala do roku 2023 posúdiť reálnosť vypracovania spoločnej metodiky hodnotenia a jednotného vykazovania údajov a prípadne predložiť v tejto veci legislatívny návrh.

Trend: Pracovné benefity v roku 2019


Stravné lístky, preplácanie nadčasov či „sick day“ ako bonus sú dnes už bežnou súčasťou firemnej kultúry. Nevyhnutnosťou sa stávajú nové formy benefitov, ktorými sa firmy snažia pritiahnuť pracovníkov a predbehnúť tak iných zamestnávateľov.

Firemné benefity: Novinkou, ktorú zavádza čím ďalej, tým väčšie množstvo korporátnych firiem, je príspevok na dopravu alebo úplné preplácanie nákladov na dochádzanie do práce. Týmto krokom dokážu získať aj zamestnancov, ktorí pochádzajú z väčšej vzdialenosti a výdavky na dopravu by mohli ukrojiť významnú časť z ich príjmov. Veľkým prínosom najmä pre zamestnancov, ktorí majú deti, je flexibilný pracovný čas, ktorý si môžu prispôsobiť presne podľa svojich potrieb.

Zdravotné benefity: K zdravotným benefitom by už tradične malo patriť očkovanie proti chrípke. V prípade darovania krvi firmy ponúkajú voľno alebo zľavu na nákup vitamínov. Obľúbený býva aj Deň zdravia, počas ktorého má každý pripravený vitamínový nápoj, čerstvú ovocnú šťavu aj možnosť absolvovať vybrané lekárske prehliadky, napríklad vyšetrenie očí, diagnostiku znamienok, vyšetrenie ciev, EKG a podobne.

Sociálne benefity: Väčšina zamestnávateľov patrí k podporovateľom tretieho piliera, ale máloktorí poskytujú napríklad príspevky na detskú rekreáciu v letných táboroch, pripravujú pracovníkom vianočné darčeky či mikulášske balíčky pre deti. Toto všetko a ešte viac je však realita v korporátnych firmách, ktoré dokážu zamestnancom ponúknuť skutočne zaujímavé benefity. Motivujú sa už aj budúci zamestnanci (študenti) rôznymi zľavami na produkty, spoločenskými aktivitami, ale aj zaujímavými workshopmi či originálnymi projektmi.

Rodinné benefity: Patrí k nim napríklad deň voľna navyše pri svadbe alebo narodení dieťaťa či vyprevádzaní prváčikov do školy, zaujímavé finančné odmeny pri pracovných či životných jubileách alebo balíček školských potrieb pre deti. Hrdosť zamestnanca na to, čo robí a pre koho to robí, je pridanou hodnotou a energiou, ktorá sa automaticky pozitívne transformuje do všetkých častí spoločnosti.

Voľnočasové benefity: Väčšina firiem dnes už ponúka možnosť team buildingu, teda spoločne stráveného času zamestnancov. Niektoré firmy však majú aj ďalšie možnosti rekreačného vyžitia vo forme každoročnej firemnej lyžovačky, predplatného do fitnescentier či vlastných rekreačných stredísk, kde si zamestnanci môžu oddýchnuť za minimálne náklady.

Iné benefity: Samozrejmosťou je dnes aj pravidelná 10- až 15-minútová masáž napríklad raz do týždňa pre zamestnancov, ktorých chrbtica sa namáha za počítačom, možnosť kariérneho rastu, odborné vzdelávanie a rôzne certifikáty hradené zamestnávateľom či jazykové kurzy v pracovnom čase.


štvrtok 28. marca 2019

SR: Pozemkové úpravy takmer za 45 mil. eur

Už v priebehu tohto roka odštartuje realizácia projektov pozemkových úprav v katastroch na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Podľa ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pôjde o 168 katastrálnych území za 44,6 milióna eur bez DPH. Od roku 2010 ide o prvé realizovanie pozemkových úprav štátom.

Pozemkové úpravy sú jedným zo základných riešení vlastníckych práv k poľnohospodárskym a lesným pozemkom. Výsledkom bude nové usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich evidencia v katastrálnych operátoch katastra nehnuteľností, nové nájomné vzťahy k pozemkom, ako aj realizované technické a ekologické opatrenia spoločných a verejných zariadení. Na Slovensku je v súčasnosti 8,4 miliónov vlastníckych parciel, 4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov. Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu je 11,93 a jeden vlastník v priemer vlastní 22,74 parciel. Rozdrobenosť vlastníctva pôdy a komplikácie v užívateľských vzťahov majú na Slovensku korene v dedičskom uhorskom práve a neskôr v kolektivizácii. Dôsledkom toho vznikajú nevyjasnené a nevyvážené vzťahy medzi vlastníkmi a užívateľmi.

Územia, v ktorých budú realizované projekty pozemkových úprav museli spĺňať niekoľko kritérií. Museli mať hotové prípravné konanie, čo je podmienka zo zákona. Obce museli s pozemkovými úpravami súhlasiť a musel byť preukázaný aj záujem vlastníkov o pozemkové úpravy. Aby bolo možné projekty ukončiť počas obdobia oprávneného čerpania Programu rozvoja vidieka 2014-2020, muselo by ísť o katastrálne územia s rozlohou do 2.000 hektárov. Zoznam katastrálnych území, v ktorých budú realizované pozemkové úpravy je dostupný na webových stránkach ministerstva mpsr.sk.

EÚ: Ekologickejší a spotrebiteľom naklonenejší trh s elektrinou

Európsky parlament prijal legislatívu, ktorej cieľom je ekologickejší, konkurencieschopnejší a na riziká pripravenejší trh Európskej únie (EÚ) s elektrickou energiou. Pred jej vstupom do platnosti ju musí formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ.

Poslanci schválili štyri legislatívne texty týkajúce sa trhu EÚ s elektrickou energiou, ktoré sú poslednou súčasťou balíka opatrení s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov. Nové pravidlá sú výsledkom dohody parlamentných vyjednávačov so zástupcami Rady (ministrov) EÚ. Spotrebitelia by na základe novej legislatívy mali získať garantovaný prístup k inteligentným elektromerom, dynamickej tvorbe cien a možnosti bezplatne zmeniť dodávateľa v rámci trojtýždňovej lehoty od podania žiadosti o zmenu. Od roku 2026 by sa lehota na zmenu dodávateľa mala skrátiť na 24 hodín od momentu, kedy spotrebiteľ o zmenu požiada. Členské štáty budú mať naďalej možnosť - na základe prísnych pravidiel - dočasne regulovať ceny za účelom pomoci domácnostiam, ktoré trpia energetickou chudobou alebo sú v tomto smere zraniteľné. Hlavným nástrojom boja proti energetickej chudobe by však mali byť vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia.

Jedným z hlavných cieľov nových pravidiel je dosiahnuť, aby aspoň 70% obchodnej kapacity mohlo voľne prúdiť cez hranice v rámci EÚ. Odstránenie prekážok cezhraničného obchodu s elektrickou energiou uľahčí v rámci EÚ aj obchod s energiou z obnoviteľných zdrojov, ktorá by na základe záväzného cieľa Únie mala do roku 2030 tvoriť aspoň 32% hrubej konečnej energetickej spotreby. Pravidlá EÚ v súčasnosti prostredníctvom takzvaných kapacitných mechanizmov umožňujú členským štátom poskytovať elektrárňam štátnu pomoc za účelom ich dočasného udržania v zálohe pre prípad výrazného nárastu dopytu po elektrickej energii. Nová legislatíva zavedie prísnejšie obmedzenia, ktoré by mali členským štátom zabrániť poskytovať štátnu pomoc najznečisťujúcejším elektrárňam využívajúcim fosílne palivá, teda aj uhoľným elektrárňam. Tieto opatrenia sa budú vzťahovať na všetky nové elektrárne, ktoré vzniknú po vstupe nariadenia do platnosti. Existujúcich elektrární sa budú týkať od roku 2025. Zmlúv o využívaní kapacít, ktoré budú uzavreté pred 31. decembrom 2019, sa nové pravidlá nedotknú.

Parlament schválil aj nariadenie týkajúce sa pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie. Nová právna úprava by mala zlepšiť ochranu občanov pred nečakanými výpadkami dodávok elektrickej energie. Vnútroštátnym orgánom vznikne povinnosť vypracovať na jej základe národné plány, ktoré sa zamerajú na riziká nedostatku elektrickej energie, a zlepšiť spoluprácu na regionálnej úrovni. Členské štáty, ktorým bude poskytnutá asistencia zo strany iných krajín EÚ, by mali niesť primerané náklady. Poslanci tiež schválili nariadenie, ktoré za účelom lepšej regulácie trhu EÚ s elektrickou energiou posilňuje právomoci Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER).


Aktuálne: Výskum, vývoj a inovácie na Slovensku

Zamestnávateľské organizácie podpísali dokument Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja výskumu – vývoja – inovácií (VVI) v Slovenskej republike. Ide o reakciu na masívny nástup inovácií a technologických trendov s cieľom jasne pomenovať najväčšie nedostatky a priniesť návrhy na fungujúce riešenia.

Slovensko potrebuje štátnu politiku pre oblasť VVI minimálne do roku 2030 a posilnenie spolupráce akademických, vedeckých a výskumných inštitúcií s podnikateľským sektorom. Pozornosť je už dnes potrebné venovať najmä rozvoju ľudských zdrojov a vzdelávaniu. Záujem o štúdium humanitných smerov v súčasnosti výrazne prevyšuje záujem študentov o technické smery. Je preto nevyhnutné realizovať výraznú reformu školstva s cieľom reagovať na potreby trhu práce a trendy vo svete. Zamestnávatelia žiadajú podporu technického a prírodovedného vzdelávania, žiadajú opätovne zaviesť povinnú výučbu angličtiny, zavedenie výučby druhého povinne voliteľného jazyka, ako aj povinnú maturitu z matematiky.

Ďalším dôležitým aspektom pre fungujúcu oblasť VVI je dostupnosť kapitálu a vyvážená štátna podpora. Investície do VVI v roku 2016 predstavovali v krajinách OECD 2,349 % HDP. Podiel Slovenska dosiahol len 0,790 % HDP. Podnikateľský sektor preto apeluje na vytvorenie reálnej databázy technickej infraštruktúry na Slovensku tak, aby existujúce vybavenie bolo dostupné nielen vedecko-výskumným pracoviskám, ale aj firmám. Tie v súčasnosti nemôžu využívať infraštruktúru obstaranú z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zmena by priniesla jej efektívnejšie využívanie a zabránenie duplicitným nákupom.

Predstavitelia zamestnávateľov dokument odovzdali zástupcom vlády na zasadnutí Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie vo štvrtok 21. marca. Z materiálu vzniklo uznesenie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie.

streda 27. marca 2019

EU: Reforma autorského práva na internete

Európsky parlament schválil smernicu o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu v znení, na ktorom sa vo februári dohodli poslanci so zástupcami ministrov členských štátov. Nové pravidlá musí ešte odobriť Rada (ministrov) EÚ. Ak Rada schváli poslancami prijatý text, nová smernica bude zverejnená v Úradnom vestníku EÚ a po dvadsiatich dňoch vstúpi do platnosti. Členská štáty budú mať následne dva roky na transponovanie nových pravidiel do svojich vnútroštátnych predpisov.

Smernica by mala rozšíriť pôsobnosť ustanovení autorského práva EÚ na internet. Nové pravidlá sa tak priamo dotknú aj služieb poskytovaných platformami ako YouTube, Facebook či Google News. Legislatívna úprava sa však zároveň usiluje o zachovanie internetu ako priestoru s garantovanou slobodou prejavu.

Odmeny pre umelcov a novinárov: Technologickí giganti sa budú musieť podeliť - smernica by mala zvýšiť šance nositeľov autorských práv, napríklad hudobníkov, umelcov, scenáristov či vydavateľov, vyjednať si lepšie zmluvy s vyššou odmenou za využívanie nimi vlastnených diel internetovými platformami. Vydavatelia budú mať automaticky právo rokovať v mene svojich novinárov s platformami o zmluvách týkajúcich sa využívania ich článkov. Internetové platformy budú zároveň priamo zodpovedné za obsah nahratý na svoje stránky.

Ochrana slobody prejavu: Zdieľanie úryvkov novinových článkov bolo explicitne vyňaté z pôsobnosti smernice, a teda nebude považované za porušenie autorských práv vydavateľa. Súčasťou novej legislatívy sú však aj ustanovenia, ktoré by mali takzvaným agregátorom správ zabrániť zneužívať túto situáciu. Dĺžka úryvkov, ktoré bude možné zverejniť napríklad na platforme Google News či voľne zdieľať na Facebooku, tak bude obmedzená. Smernica umožňuje, a dokonca uľahčuje využívanie diel chránených autorským právom za účelom citácie či parafrázy, kritiky alebo recenzie, karikatúry či paródie. Obrázky GIF a meme tak bude možné naďalej zdieľať a voľne šíriť na sociálnych sieťach.

Platformy vyňaté z pôsobnosti smernice: Schválený text stanovuje, že nekomerčné nahrávanie obsahu do on-line encyklopédií, napríklad Wikipedie, či softvérových platforiem s otvoreným zdrojovým kódom, akou je GitHub, bude z pôsobnosti smernice vyňaté. Miernejšie pravidlá sa budú vzťahovať aj na začínajúce platformy.

Silnejšia vyjednávacia pozícia pre autorov a umelcov: Autori a umelci si budú môcť nárokovať dodatočnú odmenu od distribútorov svojich diel, pokiaľ je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s príjmami distribútora za dané diela.

Pomoc špičkovému výskumu a ochrane kultúrneho dedičstva: Nové pravidlá by mali uľahčiť využívanie autorským právom chránených materiálov pri hĺbkovej analýze textu a údajov (text and data mining) a odstrániť tak dôležitú konkurenčnú nevýhodu európskych výskumníkov. Legislatívny text zároveň uvádza, že obmedzenia vyplývajúce z autorského práva sa nebudú vzťahovať na obsah využívaný za účelom výučby alebo ilustrácie. Smernica tiež umožňuje bezplatné využívanie autorským právom chráneného materiálu za účelom zachovania kultúrneho dedičstva. Využívanie komerčne nedostupných diel bude možné za predpokladu, že neexistuje organizácia kolektívnej správy, ktorá by mohla vydať licenciu.

V súčasnosti majú internetové spoločnosti malú motiváciu uzatvárať spravodlivé licenčné dohody s majiteľmi autorských práv, nakoľko nie sú zodpovedné za obsah nahratý používateľmi danej platformy. Ich povinnosťou je odstrániť obsah porušujúci autorské práva až v momente, keď ich o to požiada majiteľ daných práv. Prenesenie zodpovednosti na internetové platformy zvýši šance majiteľov autorských práv, napríklad hudobníkov, umelcov či scenáristov, ale aj vydavateľov a novinárov, na získanie spravodlivej licenčnej dohody a prostredníctvom nej aj spravodlivejšej odmeny za digitálne využívanie ich diel.

Výzva: Získajte grant a inovujte

Schopnosť umelej inteligencie rozumieť, rozpoznávať aj uvažovať je stále vyššia. Prevod reči na text v reálnom čase, schopnosť počítačového videnia a funkcie prediktívnej textovej nápovedy sú len niekoľkými príkladmi toho, ako umelá inteligencia už dnes pomáha ľuďom s postihnutím.

Päťročný grantový program vo výške 25 miliónov USD má cieľ podporiť využívanie potenciálu umelej inteligencie na zlepšenie života vyše miliardy ľudí s postihnutím. Program AI pre život bez bariér sa usiluje o zrýchlenie vývoja dostupných a inteligentných riešení, ktoré stavia na nedávne pokroky v kognitívnych službách Microsoftu. Vývojárom pomôže vytvárať smart aplikácie, ktoré vidia, počujú, hovoria a lepšie vyhodnocujú ľudské potreby. Je určený vývojárom, neziskovým organizáciám, akademickému sektoru, vedcom a vynálezcom, aby mohli svoje nápady a myšlienky posúvať ďalej k realizácii.

Na čo je program zameraný? Je celý rad oblastí, kde umelá inteligencia môže uľahčiť život ľuďom s postihnutím. V prvej fáze sa program AI pre život bez bariér sústredí na tieto témy:
Zamestnanie
• Výzva: Miera nezamestnanosti je u ľudí s postihnutím dvakrát vyššia ako u ľudí bez hendikepu.
• Príležitosť: Využite umelú inteligenciu a pomôžte ľuďom získať nové znalosti a schopnosti v pracovnom prostredí a podporiť inkluzívny nábor a zamestnávanie.

Moderný život
• Výzva: Technológie nie sú vždy cenovo dostupné a nie všetky nástroje zodpovedajú individuálnym potrebám používateľov.
• Príležitosť: Vytvorte moderné riešenie pre ľudí s postihnutím a zlepšite ich každodenný život prostredníctvom inteligentnejších a kontextovo relevantných softvérov a zariadení.

Spolupráca
• Výzva: Komunikácia a zdieľanie sú kritické pre zabezpečenie rovnocenného prístupu k informáciám a príležitostiam. Nedostatok možností komunikovať môže niektorých ľudí vylúčiť zo zamestnania i spoločnosti.
• Príležitosť: Modernizujte komunikačné nástroje pre ľudí bez ohľadu na to, ako počujú, hovoria alebo píšu.

Príjem žiadostí o grant sa od júna 2018 realizuje cez http://aka.ms/grant. Viac informácií o AI pre život bez bariér je dostupných na aka.ms/aiforaccessibility.

Novinka: S-Case

Viete si predstaviť, že na meranie tlaku, teploty tela, okysličenia krvi či cukru v tele budete potrebovať len jedno malé zariadenie? Vynašli ho slovenskí študenti a dokáže zmerať viaceré fyziologické funkcie. Uľahčí tak poskytovanie lekárskej starostlivosti.

Martin Pekarčík a Paulína Polakovičová z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, František Kudláček, Denis Capkovič a Ján Forgáč z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a manažér Slavomír Hruška pri realizácií svojho nápadu spolupracovali s lekármi pôsobiacimi v rozvojových krajinách. Výsledkom je prístroj s veľkosťou smartfónu, ktorý dokáže nahradiť viacero zdravotníckych pomôcok naraz a nesie názov S-Case. Získali s ním už viacero domácich aj zahraničných cien.

Prístroj S-Case je vybavený viacerými dôležitými, bežnými funkciami. Dokáže merať nasýtenie krvi kyslíkom (oximeter), vnútornú teplotu tela bezdotykovým teplomerom, ale aj teplotu prostredia a okrem toho disponuje tiež EKG (elektrokardiograf) na meranie elektrickej aktivity srdca, glukomerom, pulzmetrom, tlakomerom a identifikátorom žíl pod masou tuku. Všetky údaje sa zapisujú priamo do systému zariadenia a následne dokáže prístroj analyzované a vyhodnotené údaje poskytnúť v audiovizuálnej forme obsluhujúcej osobe, alebo do zariadenia osobe, ktorá je na opačnom konci sveta.

Zariadenie je možné pripojiť k mobilu a údaje z neho bude možné formou telemedicíny odoslať jedným klikom do mobilného alebo počítačového zariadenie lekára aj tisícky kilometrov ďaleko. S-Case nájde uplatnenie najmä v rukách lekárov pôsobiacich v krajinách tretieho sveta, ako je Afrika či India, alebo v imigračných táboroch pre rýchlu diagnostiku veľkého množstva jedincov. Slúžiť bude aj ako edukačná pomôcka na stredných zdravotníckych školách a lekárskych fakultách.


utorok 26. marca 2019

EU: Požičiavate si auto?

Päť najväčších autopožičovní – Avis, Europcar, Enterprise, Hertz a Sixt – reagovalo na výzvu Európskej komisie a orgánov Európskej únie (EÚ) na ochranu spotrebiteľa a zmenilo, alebo zmení spôsob, akým prezentujú ceny za požičanie áut. Ceny tak budú pre spotrebiteľov plne transparentné.

Uvedené spoločnosti až doteraz nesplnili niektoré zo svojich záväzkov v plnom rozsahu. Európska komisia a orgány EÚ na ochranu spotrebiteľa preto nemohli konštatovať, že plne dodržiavajú predpisy EÚ o ochrane spotrebiteľa. V uverejnenom hodnotení sa uvádza, že spoločnosti Enterprise a Sixt už uskutočnili všetky požadované zmeny. Spoločnosť Avis sa zaviazala vykonať zostávajúce zmeny do mája 2019. Spoločnosť Europcar, ktorej súčasťou je teraz aj spoločnosť Goldcar, uskutoční zvyšné zmeny do júna 2019. Spoločnosť Hertz sa zaviazala, že všetky potrebné zmeny vykoná najneskôr do konca prvého štvrťroka 2020.

Spoločnosti sa zaviazali:
- Zahrnúť všetky poplatky do celkovej ceny rezervácie: cena ponúknutá spotrebiteľom na webovej stránke bude zároveň konečnou cenou, ktorú budú musieť zaplatiť. Tá musí zahŕňať všetky dodatočné náklady, ako napríklad osobitné poplatky za dotankovanie, letiskové poplatky, príplatky za mladých vodičov alebo poplatok za vrátenie auta na inom mieste.

- Jasne opísať základné služby zahrnuté do prenájmu v obchodných podmienkach, a to vo všetkých jazykoch daného štátu: spotrebitelia sa už nebudú musieť boriť s nejasnými alebo zavádzajúcimi informáciami o základných podmienkach prenájmu, ako napríklad počte kilometrov zahrnutých v cene, pravidlách týkajúcich sa stavu nádrže, podmienkach zrušenia rezervácie či požadovanej zálohe.

- V cenovej ponuke jasne uviesť podrobné informácie o voliteľných službách a ich cene, najmä o poistení pre prípad nehody, vďaka ktorému sa zníži spoluúčasť pri poškodení auta. Malo by byť jasne uvedené, aké poškodenie je zahrnuté v základnej cene za prenájom, a najmä čo by ešte musel doplatiť vodič. Pri doplnkovom poistení alebo poistení pre prípad nehody musí mať spotrebiteľ jasné informácie o tom, na čo sa vzťahuje alebo nevzťahuje, ešte pre tým, než si ho prikúpi.

Európska komisia a orgány na ochranu spotrebiteľa jednotlivých štátov, ktoré sú združené v európskej sieti spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa, budú vykonanie zostávajúcich zmien pozorne sledovať. Hoci na spoločnosti, ktorých sa táto aktivita týka, pripadajú dve tretiny prenájmov osobných áut v EÚ, dôležitú úlohu na tomto trhu zohrávajú aj ďalší obchodníci, napríklad sprostredkovatelia a menšie spoločnosti. Spomínané orgány a Európska komisia budú naďalej sledovať všetkých hráčov na trhu, aby zabezpečili, že plne dodržiavajú pravidlá EÚ na ochranu spotrebiteľa. Ak spoločnosti nebudú plniť svoje záväzky, orgány na ochranu spotrebiteľa by mohli pristúpiť k vymáhaniu príslušných predpisov.

Aktuálne: Chýbajú pracovníci s technickými vedomosťami


Prevažná časť finančných riaditeľov z regiónu strednej Európy predpokladá, že počet zamestnancov v ich spoločnostiach sa nezmení (45 %), alebo dokonca vzrastie (37 %). Ukázal to prieskum, ktorý mapoval aktuálne názory a kroky finančných riaditeľov najväčších a najvplyvnejších spoločností v strednej Európe.

„Pri hľadaní tých správnych ľudí je pre spoločnosti najnáročnejšie nájsť pracovníkov s technickými vedomosťami a pracovnými skúsenosťami. Hlavnými krokmi na vyriešenie otázky nedostatku zručností tak budú zvyšovanie platov a školenia zamestnancov", predpokladá Martin Kubiš. Z dlhodobého pohľadu však na zamestnanosť môže mať vplyv zavedenie nástrojov umelej inteligencie do firiem. Aj keď finanční riaditelia veria, že v nasledujúcich troch rokoch bude vidieť iba malé dôsledky a technológie so zamestnancami budú vzájomne spolupracovať, v horizonte desiatich rokov už bude značné množstvo pracovných miest na finančnom oddelení nahradených práve technológiami.

Napriek tomu, že umelá inteligencia (UI) dosiahla v poslednom čase významné postavenie, výsledky prieskumu ukazujú, že spoločnosti strednej Európy nevyužívajú jej potenciál. Až 77 % spoločností v regióne stále nepoužíva žiadne kognitívne nástroje a 64 % finančných riaditeľov priznáva, že finančné oddelenie v ich organizácii je len málo, alebo nie je vôbec pripravené na implementáciu riešení UI. „Približne polovica respondentov vidí najväčšie výhody robotiky a riešení UI vo zvýšenej rýchlosti, efektívnosti a znižovaní nákladov. Čo sa týka nahradenia ľudí umelou inteligenciou a inými kognitívnymi nástrojmi, dlhodobé vyhliadky pre pracovné príležitosti nie sú ružové", uzavrel Kubiš.
      
Zistenia uvedené v prieskume Deloitte predstavujú názor 674 finančných riaditeľov zo 17 krajín strednej Európy, a to Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Estónska, Maďarska, Kosova, Lotyšska, Litvy, Čiernej Hory, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Prieskum sa uskutočnil od septembra do novembra 2018.

Zelená domácnostiam II: Podpora na fotovoltiku

V druhom kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II, ktoré bude otvorené v utorok 26. marca 2019, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov.

Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v prvom kole Zelenej domácnostiam II vydala SIEA 490 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov. Do septembra 2019 plánuje SIEA vyhlásiť podľa zverejneného harmonogramu spolu 20 kôl. Poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. V projekte Zelená domácnostiam II sa podľa zverejnených všeobecných podmienok zmenil spôsob uplatnenia uprednostňujúcich podmienok a platia nové sadzby podpory. Maximálne môže rodinný dom získať 1.750 eur na slnečné kolektory, 3.400 eur na tepelné čerpadlo, 1.500 eur na kotly na biomasu a 1.500 eur pri fotovoltických systémoch. Sadzby podpory boli zmenené tak, aby bolo možné naplniť merateľné ukazovatele nového projektu týkajúce sa inštalovaného výkonu zariadení využívajúcich OZE. V rámci projektu Zelená domácnostiam II má byť do roku 2023 podporených 21.000 inštalácií s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov (MW).

V Operačnom programe Kvalita životného prostredia sú na podporu inštalácií malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo viac rozvinutých regiónoch vyčlenené prostriedky limitované sumou 2,5 milióna eur na celé programové obdobie, teda až do roku 2023. Tieto prostriedky boli vyčerpané v pilotnom projekte. Preto podpora inštalácií v Bratislavskom samosprávnom kraji nie je predmetom schváleného projektu Zelená domácnostiam II. V tejto fáze programového obdobia uvedené už nie je možné zmeniť.

pondelok 25. marca 2019

Divadlo: Mária Terézia#posledná milosť

Bratislavské divadlo Nová scéna uviedlo počas víkendu premiéru nového, pôvodného slovenského muzikálu trojice autorov Gombár – Horňák – Brezáni. Svojím poňatím je Mária Terézia#posledná milosť iný muzikál, než na aký sme zvyknutí. Na javisku hrá živá kapela a na scéne sa objavia aj svetielkujúce mobily.

Muzikál rozpráva osudy dvoch žien. Výnimočnej panovníčky, ktorá ovplyvnila chod dejín v našom stredoerópskom priestore a bola nositeľkou hodnôt, na ktorých stojí dnešná Európa. Mária Terézia bola však nielen mocnou političkou medzi mužmi – panovníkmi, ale aj ľúbiacou a zraniteľnou ženou medzi mužmi – slabochmi. Napokon príbeh muzikálu sa začína odvíjať práve v momente, kedy Mária Terézia stráca svojho milovaného manžela a panovníčka prestáva mať na dlhé mesiace záujem o vonkajší svet a dianie v ňom. Dramaticky konšpiratívne aj  čisto ľudské súradnice, osobné aj politické priesečníky v zložitom živote výnimočnej ženy sa prelínajú s príbehom mladej vdovy Magdalény, ktorá príde do prešporského podhardia Vydrice oživiť starý mlyn a zabudnúť tak na svoje trápenie. Pre jej výnimočné schopnosti ju však chcú obyvatelia Vydrice odsúdiť a upáliť. Osudy oboch žien sa napokon v závere fatálne pretnú. 

Zámerom autorov preto bolo nehistorizujúci muzikálový príbeh podporiť súčasnou hudbou, ktorá vznikla na texty. Klasický hovorený text nahradil rytmizovaný. Herci tak majú náročnú úlohu prechádzať z rytmického rozprávania do spevu a naopak. Najviac sa to prejavuje v postave mladého Jozefa II., ktorý bol rebelom a jeho spev môže pripomínať rap...  Osvietenú rakúsko-uhorskú panovníčku hrá Sisa Sklovska, jej syna Jozefa II. stvárňujú v alternácii Dávid Hartl a Martin Harich, dcéru Máriu Kristínu hrá Jana Lieskovská, v postave generála Hadíka sa predstaví Braňo Deák. V paralelnom príbehu mladej vdovy Magdalény, ktorú obvinia z bosoráctva, účinkujú Petra Dubayová v alternácii s Viktóriou Matušovovou. 

Foto: René Miko

Trend: Až 54 % európskych firiem čelilo kybernetickému útoku

Viac ako polovica európskych podnikov (54 %) čelila v priebehu uplynulých 24 mesiacov najmenej jednému kybernetickému útoku, ktorý viedol k narušeniu ich činnosti. V mnohých prípadoch útočníci nezanechali po útoku žiadnu stopu o svojej identite, čo opäť upriamuje pozornosť na náročnú úlohu vyšetrovacích tímov.

Podľa prieskumu Kaspersky Lab, ktorý sa pozrel na európske organizácie z kyberbezpečnostnej perspektívy, vo väčšine prípadov útoky vyústili do narušenia služieb (31 %), problémov s integritou údajov (18 %) a časť z nich spôsobila stratu údajov (15 %). Najväčším rizikám v tomto kontexte čelia firmy vo Veľkej Británii a Španielsku, pričom v posledných dvoch rokoch takéto nepríjemné skúsenosti potvrdilo až 64 % respondentov z týchto krajín. Aj keď veľké podniky tradične disponujú väčším rozpočtom na IT ako malé a stredné podniky, až 64 % korporácií čelilo kybernetickému útoku, ktorý viedol k jednému z vyššie spomínaných problémov, v porovnaní s 45 % malých a stredných podnikov. Viac ako jeden z piatich respondentov (21 %) tvrdí, že počet kybernetických útokov na ich organizáciu sa v posledných 12 mesiacoch v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil, zatiaľ čo v 42 % prípadov bol približne rovnaký. Okrem toho narastá aj zložitosť kybernetických útokov, pričom jeden z piatich IT manžérov tvrdí, že aktéri útoku, ktorí na nich útočia, nezanechali za sebou žiadnu stopu, ktorá by viedla k odhaleniu ich identity.

„Je obzvlášť zaujímavé a znepokojujúce, že viac ako polovica podnikov v Európe čelila v posledných 24 mesiacoch kybernetickému útoku, ktorý narušil ich činnosť alebo spôsobil iné druhy škôd. Skutočnosť, že šanca stať sa obeťou útoku je v súčasnosti jedna ku dvom, je varovný signál pre majiteľov podnikov a IT manažérov, aby posilnili svoju ochranu. Výsledky prieskumu tiež potvrdzujú ďalší trend, na ktorý odborníci z odvetvia kybernetickej bezpečnosti už nejaký čas upozorňujú. Útočníci sa nenápadne infiltrujú a niekedy po sebe zanechávajú len veľmi málo alebo dokonca žiadne stopy, čo sťažuje prácu vyšetrovateľov a zdôrazňuje význam spolupráce medzi odborníkmi v oblasti kybernetickej bezpečnosti", varuje Miroslav Kořen.

Aktuálne: Nové rýchlonabíjacie stanice pre elektromobily

Počet majiteľov elektrických bicyklov a automobilov sa aj vďaka ekologickej gramotnosti neustále zvyšuje. Využívať budú môcť aj nové rýchlonabíjacie stanice vo vybraných prevádzkach Kauflandu vo viacerých mestách Slovenska.

V Považskej Bystrici bola inštalovaná nabíjačka pre elektrobicykle. V Trnave na Trstínskej ceste je nainštalovaná rýchlonabíjacia stanica pre elektrobicykle a druhá pre automobily. Jedna nabíjačka pre automobily a jedna pre elektrobicykle bola spustená aj v Bratislave na Trnavskej ceste. Všetky nabíjacie stanice zákazníci nájdu na parkoviskách pri prevádzkach Kaufland. Dostupné sú od marca 2019.

Inštalované sú nabíjacie stanice ABB Terra 54. Sú vybavené 3 nabíjacími konektormi. Z nich sú dva DC (direct current) na jednosmerný prúd s výkonom 50 kW a jeden AC (alternating current) na striedavý prúd s výkonom 43 kW. Vďaka rôznym typom konektorov sú nabíjacie stanice ABB vhodné pre všetky elektrické vozidlá na trhu Európskej únie. Je možné aj nabíjanie dvoch vozidiel zároveň cez jeden DC konektor a jeden AC konektor. Všetky konektory sú rýchlonabíjacie a vozidlá dokážu nabiť na 80 % plnej kapacity už do pol hodiny. Vďaka tomu si zákazníci stihnú pohodlne nabiť vozidlá počas nákupu.