piatok 23. augusta 2019

WIFI 6: Čo treba vedieť pri kúpe

S vyše 9 miliardami zariadeniami na celom svete a ich každoročným predpokladaným nárastom o ďalšie 3 miliardy sa Wi-Fi stáva všadeprítomné. Dopyt po pripojení 24 hodín denne, 7 dní v týždni neustále stúpa. V kancelárii sme si osvojili mobilné zariadenia, tablety, notebooky aj iné zariadenia a zamestnanci očakávajú, že budú môcť pracovať kedykoľvek a kdekoľvek. Prístup k internetu sa zmenil na nevyhnutnú súčasť práce aj osobného života.

Väčšina výrobcov Wi-Fi uvádza na trh prístupové body na Wi-Fi už s podporou nového štandardu. Wi-Fi 6 alebo 802.11ax je najnovší štandard bezdrôtových lokálnych sietí WLAN, ktorý prináša zvýšenie efektivity využitia prenosového kanála pomocou technológie OFDMA dlhodobo využívanej v mobilných sieťach. Tam, kde sa predchádzajúce generácie Wi-Fi zameriavali na zvyšovanie prenosových rýchlostí jednotlivých zariadení, je Wi-Fi 6 (označovaná aj HE – High Efficiency), navrhnutá tak, aby okrem zýšenia prenosových rýchlostí priniesla aj efektívnejšie využitie kanála viacerými klientskými zariadeniami a znížila zahltenie pri ich prístupe k prenosovému médiu. V praxi to znamená, že aj veľký počet súčasne komunikujúcich zariadení dostane primeranú konektivitu. Zlepší sa najmä dátová priepustnosť v oblastiach s vysokou hustotou klientských zariadení - v bytových domoch, kancelárskych budovách, na letiskách, konferenciách a podobne. V sieťach postavených čisto na Wi-Fi 6 technológii dôjde v porovnaní s Wi-Fi 5 (802.11ac) až k štvornásobnému zvýšeniu priepustnosti.

Wi-Fi 6 je ďalším kúskom, ktorý zapadá do evolučnej skladačky bezdrôtových sietí. Keď podniky premýšľajú nad kúpou Wi-Fi 6, je dôležité pochopiť, ktoré komponenty sú užitočné a ktoré nie. „Wi-Fi 6 má reálny potenciál pozitívne ovplyvniť nielen siete s vysokou hustotou, ale všetky siete a organizácie. Oproti Wi-Fi 5 prináša spätnú kompatibilitu aj so zariadeniami operujúcimi v pásme 2,4 GHz. Najväčší prínos však bude mať rozhodne pre prostredia postavené čisto na novom štandarde“, uvádza Veronika Marasová. Kedy upgradovať na Wi-Fi 6?
· Ak prevádzkujete bezdrôtové siete s vysokou hustotou klientských zariadení a máte kontrolu aj nad ich obmenou a plánujete v blízkej dobe nákup Wi-Fi 6 zariadení.
· V prípade, že vaše bezdrôtové siete prevádzkujete na štandardoch 802.11a/b/g/n, alebo vaša 802.11ac sieť dovŕšila EoL/EoS (End of Life, End of Support).
· Ak máte rozpočet ktorý potrebujete minúť a chcete sa pripraviť na príchod Wi-Fi 6 klientských zariadení očakávaný koncom 2020.

„Podniky by mali pri nákupe skorých riešení 802.11ax venovať zvýšenú pozornosť zabezpečeniu ochrany investícií. Sieťové výrobky, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú, sú založené na tom, čo výrobcovia veria, že bude odrážať ratifikovanú normu. Najlepšie je zabezpečiť, aby produkty uvádzali stav Wi-Fi 6 alebo certifikovaný. Ak vidíte kompatibilný, nemusím platiť, že produkty sú certifikované alianciou Wi-Fi," dodal Perry Correll. Ratifikácia normy 802.11ax sa očakáva začiatkom roku 2020. Presné načasovanie je však stále neisté. Je dôležité poznamenať, že najvýznamnejšie zmeny sa nachádzajú v prvých pozmeňovacích návrhoch.

Bezpečnosť: Chyby zamestnancov

Aj napriek množstvu zautomatizovaných postupov je to stále ľudský faktor, ktorý dokáže jednotlivé procesy v priemysle vystaviť riziku. Chyby spôsobené či už zámerným, alebo neúmyselným konaním zamestnancov tvorili v minulom roku podľa správy Kaspersky Stav kybernetickej bezpečnosti v priemysle až 52 % týchto prípadov. 

Narastajúca zložitosť a náročnosť fungovania priemyselných odvetví si vyžaduje zvýšenú ochranu, ako aj schopnosť poskytovať ju. A hoci je to prioritou takmer každej z firiem, reálne do nej investuje len približne 57 % z nich. Firmy čelia nedostatku IT špecialistov, súčasne si však operátori OT/ICS sietí nie sú úplne vedomí dôsledkov narušenia kyberbezpečnosti. Teda aj to je dôvodom, prečo sú to práve pochybenia zamestnancov, ktoré spôsobujú polovicu všetkých ICS incidentov, akými sú napr. infekcie malvérom, či iné, závažnejšie cielené útoky. 

Až štyri z piatich spoločností (81 %) považujú digitalizáciu operačných sietí za jednu z najdôležitejších úloh v tomto roku. Je to aj tým, že firmy pôsobiace v priemyselných odvetviach sa pripravujú na digitalizáciu priemyselných sietí a prijatie štandardov Industry 4.0. Ale aj napriek všetkým výhodám, ktoré navzájom poprepájaná infraštruktúra prináša, je hlavným rizikom práve kyberbezpečnosť. Dostatočná úroveň ochrany a efektívne výsledky sú dosiahnuteľné jedine vtedy, ak spoločnosti zainvestujú do špecializovaných opatrení a vysokokvalifikovaných odborníkov. Problémom je tiež kumulovanie funkcií. Až v takmer polovici spoločností (45 %) sú zamestnanci zodpovední za IT bezpečnosť, zodpovední taktiež za OT/ICS siete, pričom tieto úlohy kombinujú so svojou ďalšou - inou rovnako zásadnou pracovnou náplňou. A to predstavuje bezpečnostné riziko. Hoci sa prevádzkové a podnikové siete stále viac spájajú, odborníci na oboch stranách môžu mať odlišné prístupy (37 %) a ciele (18 %) v otázkach kyberbezpečnosti, čo môže spôsobovať konflikty v riešeniach.

Výzva: Posledné dni pre výskumno-vývojové centrá

Ešte do 30. augusta 2019 majú firmy a podniky možnosť predkladať svoje projekty v rámci piatich výziev zameraných na strategické priemyselné výskumno-vývojové centrá. Na tieto výzvy je z operačného programu Výskum a inovácie vyčlenených spolu 100 miliónov eur.
 
Výzvy sú rozdelené tematicky do piatich domén: prostriedky pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie, Zdravé potraviny a životné prostredie, Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel a Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie. Cieľom výziev je podpora nových alebo existujúcich priemyselných výskumno-vývojových centier. Každý subjekt sa bude môcť zúčastniť iba na 1 projekte, či už v pozícii žiadateľa alebo partnera – každý predkladaný projekt bude musieť byť unikátny skladbou žiadateľ/partner/partneri v rámci všetkých 5 výziev. Pre informácie k výzvam je k dispozícii e-mail: info@vyskumnaagentura.sk. Výzvy sú zverejnené na opvai.sk.

Prehľad finančných alokácií z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre jednotlivé výzvy (k výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020):

Doména Dopravné prostriedky pre 21. storočie
21 900 000 EUR
Doména Priemysel pre 21. storočie
37 400 000 EUR
Doména Zdravé potraviny a životné prostredie
12 500 000 EUR
Doména Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
16 500 000 EUR
Doména Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
11 700 000 EUR
štvrtok 22. augusta 2019

Aktuálne: Elektronický občiansky preukaz s čipom

Vláda SR v stredu 21. augusta 2019 schválila návrh nového znenia zákona upravujúceho problematiku občianskych preukazov. Každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky by tak mal získať do konca roku 2021 elektronický občiansky preukaz s čipom. Odhaduje sa, že do roku 2021 bude potrebné vydať elektronické doklady pre asi 900-tisíc detí do 15 rokov a asi pre 500-tisíc občanov starších ako 65 rokov.

V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva má mať do 31. decembra 2021 každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na našom území občiansky preukaz s čipom ako autentifikačný prostriedok pre prístup k záznamom z elektronickej zdravotnej knižky. V súčasnosti nemajú takýto doklad najmä dve skupiny občanov: občania do 15 rokov, ktorí podľa súčasnej legislatívy nemajú nárok na občiansky preukaz a občania starší ako 65 rokov, ktorí majú občiansky preukaz bez čipu. Navrhuje sa preto, aby sa týmto skupinám občanov vydával občiansky preukaz bez podoby tváre, ktorý bude vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, avšak bez fotografie a podpisu držiteľa, keďže sa bude vydávať z úradnej moci na základe údajov z Registra fyzických osôb (RFO). Tento doklad bude vydávaný automaticky: pri narodení občana, pri udelení štátneho občianstva osobe do 15 rokov a  pri prihlásení sa občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na našom území.

Občiansky preukaz bez podoby tváre maloletého bude mať platnosť 15 rokov (aby nebolo nutné vymieňať si ho, kým sa nedosiahne vek 15 rokov, pri ktorom už platí povinnosť mať štandardný občiansky preukaz). Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani prípadné vydanie štandardného občianskeho preukazu pre dieťa do 15 rokov na účely cestovania, ktorý bude mať kratšiu platnosť (v takom prípade bude môcť byť občan držiteľom oboch dokladov). Nový občiansky preukaz bez podoby tváre sa vydá na požiadanie pri jeho strate alebo odcudzení, pri zmene v ňom zapísaných údajov alebo pri nefunkčnosti elektronického čipu. Ak sa nájde stratený alebo odcudzený občiansky preukaz bez podoby tváre dieťaťa do 15 rokov a jeho zákonný zástupca ešte nepožiadal o vydanie nového, nový doklad bez podoby sa vydá automatizovane.

Ďalšou skupinou sú občania starší ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi OP s čipom – tejto skupine občanov sa rovnako ako deťom vydá preukaz bez fotografie a podpisu na základe dát z RFO a zašle sa im na adresu trvalého pobytu. Pri strate či krádeži budú musieť o nový doklad požiadať, v takom prípade im bude bezplatne vydaný štandardný elektronický OP s čipom – teda aj s fotografiou a podpisom.

Trend: Vyššie výdavky na bývanie

Slováci mesačne vynakladajú najviac finančných prostriedkov na bývanie. Výdavky na bývanie, vodu, elektrinu a plyn zhltnú až vyše štvrtinu z rozpočtu priemernej slovenskej domácnosti. Druhou najnákladnejšou zložkou sú potraviny a nealkoholické nápoje, na ktoré vynakladajú 17 % z celkových výdavkov domácnosti.

Podľa analytičky Lenky Buchlákovej zvyšujúce sa ceny energií sa podpisujú pod to, že medziročne musia Slováci minúť viac peňazí práve na bývanie. Ročný účet priemernej štvorčlennej rodiny porastie v tomto roku o desiatky eur. Za plyn si priplatí od 11 do 50 eur ročne, za teplo približne 22 eur, elektrina vytiahne z peňaženiek od 7 do 80 eur za rok a drahšia voda zvýši ročné výdavky približne o 9 eur.

Najmenej peňazí sa dáva na vzdelávanie, a to len 2 % z celkových mesačných výdavkov. Podobný trend však možno badať naprieč európskymi krajinami. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat najviac míňajú Európania práve na bývanie (24,5 %), nasleduje doprava (13 %) a potraviny a nealkoholické nápoje (12,2 %), výdavky v reštauráciách a hoteloch (8,8 %) a na rekreáciu a kultúru (8,5 %). Zaujímavosťou je, že na Slovensku výdavky na bývanie zaznamenali v rámci 28 krajín Európskej únie jeden z najvyšších nárastov. Ešte v roku 2007 boli na úrovni 14 %. Najviac za desať rokov narástli výdavky na bývanie aj vo Fínsku (+4,8 %), Portugalsku (+ 3,8 %), Holandsku (+ 3,7 %), Írsku (+3,5 %), Bulharsku (+3,4 %) a Španielsku (+ 3 %). „Nie je prekvapením, že vzhľadom na životný štýl, práve Španieli míňajú spomedzi krajín EÚ najviac peňazí v reštauráciách a baroch, a to až 15 % z ich celkových mesačných výdavkov. Najmenej je to v Rumunsku, a to necelé 2 %, čo, samozrejme, súvisí s finančnou situáciou v krajine", dopĺňa analytička.

streda 21. augusta 2019

Slovensko.sk: Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Zákon o e-Governmente vyžaduje, aby doložka právoplatnosti, resp. vykonateľnosti bola neoddeliteľne spojená s elektronickým úradným dokumentom, ktorého právne skutočnosti osvedčuje. Toto spojenie sa dosiahne tak, že oba dokumenty (aj rozhodnutie aj doložka) sa spoločne podpíšu kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a pripojí sa k nim kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.

Správne vytvárať doložku v zmysle novely zákona o e-Governmente s účinnosťou od 1. augusta 2019 môžu orgány verejnej moci nielen spoločnou autorizáciou, ale aj pripojením celého rozhodnutia do prílohy. V prípade priloženia rozhodnutia do prílohy elektronickej úradnej správy musí byť zároveň v doložke tento elektronický úradný dokument jednoznačne identifikovaný. Pokiaľ elektronický úradný dokument vznikol spoločnou autorizáciou elektronického dokumentu vo formáte PDF s údajmi elektronického formulára, musí byť v prílohe k doložke právoplatnosti pripojený celý pôvodný elektronický úradný dokument, a teda aj súbor obsahujúci všetky časti elektronického úradného dokumentu (napr. ASiC obsahujúci PDF spoločne autorizovaný s údajmi formulára).

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil doložku právoplatnosti a vykonateľnosti, ktorá je zverejnená v module elektronických formulárov od 29. marca 2018 s identifikátorom 50349287.DolozkaPravoplatnostiAVykonatelnosti.sk. Formulár doložky je dostupný cez zelené tlačidlo Vyznačiť doložku priamo v odoslaných elektronických úradných správach obsahujúcich elektronické úradné dokumenty, t. j. správy s class EGOV_DOCUMENT (rozhodnutia) a tiež ho môžeme hromadne pridať cez Vytvoriť oznámenie/výzvu, ktoré má každý orgán verejnej moci (OVM) vo svojej elektronickej schránke.

Novinka: Inovácie autobusového dopravcu

Slovak Lines spojil svoj rezervačný systém, nákup na webe či v mobilnej aplikácii a novú webovú stránku do jednej digitálnej platformy. Novinkou budú napríklad notifikácie o prípadných zmenách a meškaní spojov či možnosť rezervácie konkrétnych sedadiel.

Nový systém dopravcu prepája nielen digitálne, ale aj nedigitálne kanály. Predaj cez webstránku a mobilnú aplikáciu je v reálnom čase synchronizovaný s predajom u vodičov, pri pokladniach autobusových staníc či v pobočkách partnerov. Zároveň sa všetky dáta dajú prepojiť s digitálnymi tabuľami na nástupištiach či samoobslužnými kioskami. 

Komplexný systém notifikácií by mal umožniť informovanie o mimoriadnych udalostiach, akými sú meškanie spoja či zmena trasy a odchodu spoja. A čoskoro si zákazníci budú môcť rezervovať konkrétne sedadlá, alebo objednať si doplnkové služby a produkty aj od partnerov Slovak Lines.  Cestujúci by si tak v budúcnosti mohol cez aplikáciu napríklad dokúpiť cestovný lístok na MHD v Bratislave alebo lístky na rôzne mestské atrakcie či večeru v reštaurácii. Z pohľadu firmy je výhodou jednoduchší manažment cestovných poriadkov, liniek, trás a cien a zároveň aj kompletný servis lístkov a transakcií. Súčasťou systému sú aj CRM modul a dispečerský modul.

Výzva: Zelená nafta 2019

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijíma od 19. augusta t.r. žiadosti o Zelenú naftu 2019.. Žiadosť si do 20. septembra môžu podať oprávnení žiadatelia, ktorí si aktivovali používateľské konto v štátnom DataCentre, keďže proces je plne elektronizovaný. Doteraz si ho vytvorilo viac ako 3.000 subjektov. 

Zelená nafta je prvá systémová štátna podpora v agrosektore v histórii Slovenska, ktorá bude 100 % realizovaná elektronicky. Oprávnení žiadatelia budú môcť z tohto systémového opatrenia získať celkovo 30 miliónov eur na podporu špeciálnej a špecializovanej rastlinnej a živočíšnej prvovýroby.
V živočíšnej výrobe je podpora zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, ale aj hydiny. V rastlinnej výrobe ide predovšetkým o vybrané druhy ovocia, zeleniny, strukovín, okopanín, ale napríklad aj zemiaky či cukrovú repu. Nechýbajú ani olejniny ako mak či ľan. Podporené budú tiež pestovanie chmeľu, viniča či liečivých rastlín.

Elektronizáciu procesu žiadostí o Zelenú naftu 2019 umožnila spolupráca s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a využitie jeho systému ITMS2014+.  Žiadatelia tak nebudú musieť podávať množstvo tlačív, ale tie si PPA overí priamo zo štátnych databáz a registrov. Z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat bude priamo čerpať stavy hospodárskych zvierat k 30. novembru 2018 a podporované plodiny zasa z Integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS) za rok 2018. 

Všetky informácie o žiadostiach na Zelenú naftu 2019 sú zverejnené na webstránke PPA Podpory/Štátna pomoc/Výzvy.

utorok 20. augusta 2019

Upozorňujeme: Nebezpečný stlačený medicinálny plyn Conoxia

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sťahuje z trhu stlačený medicinálny plyn Conoxia. Obsahuje stopercentný kyslík, ktorý sa používa na liečbu alebo prevenciu akútneho alebo chronického nedostatku kyslíka v inhalačnej terapii ako súčasť anestézie alebo intenzívnej starostlivosti. 

Dôvodom stiahnutia predmetných fliaš z trhu je potenciálne riziko vznietenia počas prípravy na použitie. Stiahnutie sa týka jednotlivých tlakových fliaš, podľa ktorých je nutné sa orientovať. Nedostatkom v kvalite nemusia byť dotknuté všetky tlakové fľaše v rámci jednej šarže, preto je nutné sa riadiť čiarovými kódmi fliaš.
Konkrétne čiarové kódy sú zverejnené na webovej stránke sukl.sk vrátane metodického pokynu pre distrubučné spoločnosti a zdravotnícke zariadenia. 

ISIC: Náhrada potvrdenia o návšteve školy

Študentský preukaz ISIC (International Student Identity Card) sa čoraz viac akceptuje ako plnohodnotná náhrada potvrdenia o návšteve školy zo strany partnerských spoločností združenia CKM SYTS, ktoré vydáva na Slovensku preukazy ISIC, učiteľské ITIC (International Teacher Identity Card) a European Youth Card EURO<26 .="" font="" nbsp="">

Všetky tieto preukazy obsahujú čiarový kód s licenčným číslom a väčšina má tiež čip s výrobným číslom. Tieto identifikátory sú súčasťou databázy združenia a platnosť preukazov sa jednoducho overuje pomocou webovej služby. Združenie zaznamenalo nárast poskytovateľov zliav, ktorí overujú platnosť preukazu on-line. V súčasnosti overuje platnosť preukazov on-line 69 partnerov, čo predstavuje elektronickú kontrolu platnosti na niekoľkých stovkách miest na Slovensku. V porovnaní s minulým rokom je to nárast o 44 percent. V internetových obchodoch je to bežné už viac ako desať rokov. U obchodníkov v kamenných prevádzkach overenie závisí aj od zariadení, čítačiek, ktoré používajú.

Podľa štatistík CKM SYTS počet poskytnutých zliav po on-line overení platnosti preukazu ISIS sa v prvom polroku medziročne zvýšil o viac ako 300 percent. Najvyužívanejšími zľavami s elektronickou kontrolou platnosti boli v tomto roku zľavy na elektronický tovar, špeciálny paušál u mobilného operátora a poistenie. Takáto rozsiahla spolupráca s poskytovateľmi zliav na základe on-line overenia platnosti preukazov zaraďuje Slovensko na špičku krajín združených v rámci ISIC Asociácie, do ktorej patrí vyše ako 130 krajín. 

Zelená domácnostiam: Poukážky na fotovoltické panely

V 18. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II, otvorené v utorok 20. augusta 2019, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštalácie fotovoltických panelov v celkovej sume 500.000 eur. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v 17. kole projektu vydala 421 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov. Podporu získali takmer všetci záujemcovia. O príspevky v 17. kole mohli žiadať domácnosti z regiónov okrem Bratislavského samosprávneho kraja elektronicky 6. augusta od 15.00 hod. Kolo bolo uzatvorené takmer po deviatich minútach od spustenia, keď záujem o podporu prekročil vyčlenenú sumu 700.000 eur. 

Do konca roka plánuje SIEA vyhlásiť ešte sedem kôl v celkovej hodnote 4,8 milióna eur. Aktuálne je vydaných viac ako 4.900 platných poukážok v hodnote viac ako 9,4 milióna eur. Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).

pondelok 19. augusta 2019

Upozorňujeme: Opäť nebezpečná kozmetika - aktualizované

Úrad verejného zdravotníctva SR varuje pred novými nebezpečnými kozmetickými výrobkami, ktoré boli nahlásené do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) v Litve. Tieto výrobky sa však môžu nachádzať aj v iných krajinách.

Zdravie môže ohroziť koncentrovaný gél a balzam na nohy, ako aj telový gél značky Horse Health a telový gél Zolotoj Us z Ruska. Upozornenie sa týka aj dvoch druhov krémov na ruky značky Gratia z Poľska - harmančekového a s aloe vera. Vo všetkých týchto výrobkoch sa nachádza zmes konzervačných látok Methylisothiazolinone a Methylchloroisothiazolinone, ktorej použite je podľa predpisov Európskej únie možné len v zmývateľných výrobkoch. Nezmývateľné výrobky s týmito zložkami môžu u citlivých osôb spôsobiť alergickú reakciu.

Minulý týžden kontrolné orgány v Írsku a v Nemecku nahlásili ako nebezpečný výrobok na umývanie rúk Fast Orange Hand Cleaner z USA obsahujúci  methylisothiazolinone, ktorý je na zozname zakázaných látok. Výrobca už upravil zloženie svojho produktu a od 7. mája 2018 tento výrobok danú látku neobsahuje. Oznam sa teda netýka výrobkov, ktoré boli vyrobené po uvedenom dátume a v ich zozname zložiek nie je uvedená nebezpečná látka methylisothiazolinone. Ďalším nebezpečným produktom bol prípravok na bielenie pokožky Caro bright Lemon, pri ktorom nie je uvedený ani výrobca, ani krajina pôvodu. Zdravie môže poškodiť nadlimitné množstvo látky kojic acid, ktoré sa vo výrobku nachádza.

5G: Umelá inteligencia

Prechod na 5G a využitie potenciálu, ktorý siete piatej generácie ponúkajú, znamená obrovské investície pre poskytovateľov mobilných služieb. Umelá inteligencia môže operátorom pomôcť zabezpečiť rýchlejšiu návratnosť týchto investícií. Prieskum spoločnosti Ericsson, ktorý prebiehal medzi vedúcimi pracovníkmi 132 poskytovateľov mobilných služieb z celého sveta, sa zaoberal ich plány na začlenenie umelej inteligencie (AI) do ich sietí. 

Až 53% svetových poskytovateľov služieb očakáva, že do konca roka 2020 implementujú do svojich sietí niektoré aspekty umelej inteligencie. Časový horizont pre ich prijatie sa pre 19% z nich pohybuje od 3 do 5 rokov. Celkom 55% operátorov označilo za kľúčový faktor pre využitie umelej inteligencie zlepšenie zákazníckej skúsenosti a domnieva sa, že AI bude mať v tejto oblasti pozitívne dopady. Pre 68% je obchodným cieľom v najbližších troch rokoch práve posilnenie zákazníckych služieb. Poskytovatelia očakávajú, že umelá inteligencia pomôže zlepšiť kvalitu siete a zabezpečiť poskytovanie služieb na mieru.

„Pre prevádzkovateľa sietí bude umelá inteligencia viac a viac potrebná predovšetkým na efektívne plánovanie, optimalizáciu a riadenie 5G sietí. Vzhľadom na riadenie veľkého množstva 5G cloudových aplikácií v jadrové (Core) časti siete, OSS & BSS vrstvách, ktoré budú napr. V čase meniť svoje nároky na kapacitu, budú prechádzať upgradom, budú testované atď. Pri existencii stoviek aplikácií bude v historicky krátkom čase veľká časť prevádzkových krokov bez aspoň elementárne podpory AI pre ľudskú obsluhu skoro nemysliteľná", hovorí Jiří Rynt. Kľúčovými aspektmi, ktoré umelá inteligencia operátorom prináša, je zabezpečenie návratnosti investícií spojených s prechodom na 5G siete, nový zdroj príjmov a zníženie prevádzkových nákladov. S rozvojom 5G bude potrebné zvýšiť tiež kapacitu sietí. Poskytovatelia služieb sa zhodujú na tom, že AI pre nich tiež predstavuje účinný mechanizmus pre zber, štruktúrovanie a analýzu obrovských objemov dát, ktorý nevyhnutne potrebujú.

Bezpečnosť: Nárast DDoS útokov

V druhom štvrťroku 2019 vzrástol počet DDoS útokov v porovnaní s rovnakým obdobím spred roka o 18 percent. Podľa správy Kaspersky – DDoS Q2 2019 report najdlhší DDoS útok trval až 509 hodín, čiže takmer 21 dní.  Ide o najdlhšie trvajúci zaznamenaný útok, odkedy spoločnosť od roku 2015 monitoruje aktivitu botnetov. Doposiaľ najdlhší útok trval 329 hodín a zaznamenaný bol v poslednom štvrťroku minulého roka.

Počet zaznamenaných útokov v druhom kvartáli roku 2019 bol oproti prvým trom mesiacom roka nižší o 44 percent. Tento pokles však nie je prekvapivý, nakoľko počet útokov koncom jari a v lete klesá. Znepokojujúcim faktom je, že v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli DDoS útoky v druhom štvrťroku o 18 % a v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2017 dokonca o 25 %. Sezónny pokles mal len zanedbateľný vplyv na počet útokov na aplikačnú vrstvu. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa znížil len o 4 %. Tento typ DDoS útokov cieli najmä na určité funkcie a API aplikácií, aby zaťažili nielen sieť, ale zahltili aj samotný server. Takéto útoky sa ťažšie odhaľujú, no zároveň je aj ťažšie sa pred nimi chrániť, pretože zahŕňajú aj oprávnené žiadosti. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2018 sa počet týchto útokov zvýšil takmer o tretinu (32 %) a ich celkový podiel v druhom štvrťroku 2019 bol takmer polovičný (46 %). Oproti prvým trom mesiacom roka je to nárast o 9 % a v porovnaní s rovnakým obdobím spred roka je to dokonca viac až o 15 %.

„Tí útočníci, ktorí realizujú DDoS útoky len tak pre zábavu, odchádzajú už tradične počas leta na dovolenky a tak sú aj ich škodlivé aktivity na prázdninách približne do septembra. Štatistiky za tento štvrťrok však ukazujú, že profesionálni útočníci, ktorí vykonávajú zložité DDoS útoky, pracujú tvrdo aj v letných mesiacoch. A práve tento trend je pre firmy znepokojujúci. Totiž mnoho firiem je dobre chránených pred zahltením siete v dôsledku veľkého množstva neoprávnených požiadaviek, ale DDoS útoky na aplikačnú vrstvu vyžadujú identifikáciu konkrétnych nelegitímnu aktivitu, aj keď je objem požiadaviek nízky. Preto firmám odporúčame, aby ich bezpečnostné riešenie proti DDoS útokom zahŕňalo aj ochranu schopnú takýmto komplexným útokom odolať“, komentuje aktuálnu situáciu Alexey Kiselev.

Na zvýšenie ochrany pred DDoS útokmi experti organizáciám odporúčajú:
- Uistiť sa, že váš web a IT zdroje dokážu uniesť vysokú návštevnosť.
- Používať profesionálne bezpečnostné riešenia na ochranu firmy pred útokmi.