piatok 18. marca 2022

Novinka: Index daňovej spoľahlivosti

Finančná správa na Slovensku doručuje prvé z viac než 600 tisíc oznámení o novom indexe daňovej spoľahlivosti. Hodnotenie daňových subjektov bude verejne dostupné (zoznam zverejnenia do 30.9.2022) a vzhľadom na úpravu kritérií aj transparentnejšie. Hodnotenými budú podnikatelia, ktorí boli registrovaní na daň z príjmov do 31.12.2019, aktuálne platná registrácia nebola a nie je prerušená, k dátumu hodnotenia nie sú v konkurze alebo v likvidácii a fyzické osoby v podanom daňovom priznaní k typu B uviedli za posledné zdaňovacie obdobie nenulové príjmy z podnikania alebo vykázali stratu z podnikania
.

Pravidlá na výpočet nového indexu budú dostupné na portáli finančnej správy. Prepočet k 1.1.2022 sa uskutočnil na základe dát so stavom k 31.12.2021. Plnenie povinností daňového subjektu je hodnotené v rozsahu kritérií určených vyhláškou Ministerstva financií SR. Porušenie povinností je bodovo hodnotené podľa závažnosti a dĺžky trvania. Zohľadňuje sa napr. nezaplatenie dane, oneskorené podanie daňového priznania a daňových dokumentov podľa jednotlivých daní, nálezy z kontroly, nedostatky pri používaní pokladnice e-kasa, alebo pri platbách v hotovosti. Index daňovej spoľahlivosti zohľadňuje aj ekonomické ukazovatele, ktoré sa vyhodnocujú prostredníctvom efektívnej daňovej sadzby. Efektívna daňová sadzba okrem prínosu pre štátny rozpočet cez vykázanú daň z príjmu zohľadňuje aj spoločenský význam daňového subjektu ako zamestnávateľa, ktorý je vyjadrený prostredníctvom zrazenej dane zo závislej činnosti za svojich zamestnancov.

Za vysoko spoľahlivý sa považuje daňový subjekt, ktorý má pridelených maximálne 10 bodov a zároveň spĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa. Za spoľahlivý daňový subjekt sa považuje taký, ktorý má pridelených viac ako 10 a zároveň menej ako 25 bodov, alebo ak má pridelených maximálne 10 bodov a zároveň nespĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa. Nespoľahlivým je daňový subjekt, ktorý má pridelených minimálne 25 bodov. Vysoko spoľahlivým daňovým subjektom budú poskytnuté benefity upravené priamo v príslušných právnych predpisoch, napr. zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu, či určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania. Všetky dôležité informácie k indexu daňovej spoľahlivosti budú postupne dostupné na špecializovanej podstránke na portáli finančnej správy. 

Radíme: Kedy patent box a kedy super odpočet

Slovensko sa stalo daňovým rajom pre inovatívne spoločnosti podnikajúce aktivity v oblasti R&D. Hlavným dôvodom sú nové, zvýhodnené daňové režimy patent box a superodpočet. Vďaka patent boxu môžu IT firmy, ktoré vyvíjajú softvér a iné R&D firmy, ktoré vyvíjajú rôzne vynálezy a technické riešenia, platiť dane z príjmov aj pri sadzbe 10,5 %. Superodpočet pre zmenu umožňuje znížiť základ dane o 100 – 250%, čím tak v kombinácií s patent boxom daňovník nemusí platiť daň z príjmov aj niekoľko rokov. 

Oba nástroje využíva na Slovensku už veľa firiem. Hoci im zákon umožňuje vo veľkej miere optimalizovať dane, odborníci z Highgate Law & Tax upozorňujú, že nie každú takúto optimalizáciu daňoví kontrolóri uznajú. Využitie patent boxu ako aj superodpočtu je štandardne možné iba v prípade, ak daňovník vykonáva nejakú výskumno-vývojovú činnosť. Tá však musí byť dostatočná na to, aby naplnila znaky kvalifikovanej aktivity pre účely patent boxu alebo superodpočtu. Patent box je riešením nielen pre IT firmy, ale aj iné spoločnosti, ktoré vyvíjajú vlastné softvéry, patenty, alebo úžitkových vzorov. Superodpočet, ktorý môže byť tento rok do výšky 100% nákladov, je riešením najmä pre výskumníkov. „Kým pri patent boxe je potrebné, aby bol nehmotný majetok (t.j. vynález chránený patentom, technické riešenie chránené úžitkovým vzorom alebo softvér) aktivovaný v účtovníctve, pri superodpočte nie je povinné, aby projekt dosahoval ekonomické úžitky. Daňovú výhodu v podobe superodpočtu tak môže daňovník získať napriek tomu, že jeho výskum alebo vývoj nepovedie k daňovým príjmom. Ak však firma vykonáva inú, ziskovú aktivitu, superodpočet mu dovoľuje znížiť jeho celkový základ dane“, vysvetľuje Peter Varga. Ak vynález umožňuje firme tiež generovať zisk, môže si pri optimalizácii daní uplatniť oba spomínané nástroje naraz. Na ten istý projekt výskumu a vývoja (vrátane vývoja počítačového programu) si môže uplatniť tak patent box superodpočet a po odrátaní nákladov na jeho vývoj a výskum môže príjmy z využitia tohto nehmotného aktíva zdaňovať iba z polovice.

Pri každom vývoji musí vznikať nové poznanie. Keďže ani právny, ani daňový poradca nie je kvalifikovaný, aby určil, či túto aktivitu daňovník v skutočnosti vykonáva, súčasťou tímu u daňovníka by mal byť aj technický poradca. Ten posúdi, či ide o výskumno-vývojovú činnosť. „Kľúčové na uplatnenie super odpočtu (najmä pre IT firmy) je posúdenie, či v ich konkrétnom prípade naozaj ide o výskum a vývoj. Tu treba vychádzať napríklad z postupov účtovania, zákona o organizácii štátnej podpory alebo príručiek OECD“, zdôrazňuje Peter Varga. Na uplatnenie super odpočtu je potrebné identifikovať konkrétny výskum a vývoj, založiť projekt a aj ho zrealizovať. Ten musí mať svoju projektovú a účtovnú smernicu. Tiež by mal obsahovať transparentnú kalkuláciu výdavkov a plán činností. Inými slovami, predmetný projekt výskumu a vývoja musí byť inštitucionalizovaný. Aj preto, že nie na všetky daňové výdavky súvisiace s vývojom a výskumom je možné uplatniť superodpočet, musí byť príslušná účtovná evidencia prehľadne evidovaná a preukázateľná pri prípadnej daňovej kontrole. Navyše, výdavok, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov (napríklad prostredníctvom daňových úľav podľa § 30b zákona o dani z príjmov) nemôže byť predmetom super odpočtu.

V Čechách je prax aj s daňovými kontrolami v tejto oblasti významne bohatšia ako na Slovensku. Aj preto je Česko pre slovenskú finančnú správu zdrojom kvalifikovaných inšpirácií, ako k týmto inštitútom pristupovať. Dôvodom pre tieto slovensko-české synergie je aj skutočnosť, že kritéria pre kvalifikáciu na výskumno-vývojový projekt vychádzajú z rovnakých medzinárodných štandardov.

EU: Nová platforma Kohesio

Nová, verejne dostupná on-line platformu Kohesio sprístupňuje všetky informácie o vyše 1,5 milióna projektoch financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézneho fondu (KF) a Európskeho sociálneho fondu (ESF) vo všetkých 27 členských štátoch. Takáto komplexná platforma údajov o projektoch bola sprístupnená verejnosti a onedlho bude vo všetkých jazykoch Európskej únie vôbec po prvýkrát. Komisia bude v spolupráci s riadiacimi orgánmi, ktoré členské štáty vybrali na riadenie financovania súdržnosti, pokračovať v rozvoji platformy a tá bude zahŕňať aj projekty z nového programového obdobia 2021 – 2027.

Platforma Kohesio obsahuje informácie, ktoré majú k dispozícii riadiace orgány. Týmto obrovským množstvom údajov poukazuje na kľúčový prínos politiky súdržnosti k hospodárskej, územnej a sociálnej súdržnosti regiónov EÚ, ako aj k zelenej a digitálnej transformácii. Cez túto politiku sa v členských štátoch vykonáva a financuje široká škála politických priorít. Platforma zároveň pomáha identifikovať a vymieňať si najlepšie postupy medzi rôznymi regiónmi a členskými štátmi.

Čo môže Kohesio ponúknuť:
 • štandardizované údaje o 1,5 milióna projektoch z obdobia 2014 – 2020 vrátane odkazov na príslušné programy a fondy,
 • štandardizované údaje o 500.000 prijímateľoch projektov a stave realizácie projektov,
 • údaje týkajúce sa viac ako 300 operačných programov vo všetkých 27 členských štátoch,
 • interaktívnu mapu umožňujúcu získať údaje podľa zemepisnej príslušnosti,
 • preklad informácií do všetkých jazykov EÚ.

Formula 1: Zmeny v roku 2022

Už tento víkend štartuje nový ročník Formule 1 a prináša viacero zmien. Do platnosti vstúpia napr. nové technické regulácie, ktoré zmenia vzhľad monopostov. Inovácie obnovujú winglety nad kolesami a kryty kolies, ktoré boli naposledy použité v roku 2009 s účelom lepšie smerovať vzduch, pričom zaistia dostatočný prítlak v blízkosti iného vozidla. Aerodynamike majú pomôcť aj 18-palcové kolesá s nízkoprofilovými pneumatikami. Tieto novinky okrem vyššie spomínaného, ovplyvnia aj vzhľad predného a zadného spojleru. 

Mení sa tiež plochý tvar podlahy monopostu. Túto zmenu prinesú Venturiho tunely. Počas vývoja sa však bral ohľad aj na bezpečnosť jazdcov. Nový podvozok má podľa predpisov zvládnuť absorbovať až o 48 % viac energie v prípade čelného nárazu a o 15 % viac energie pri náraze zozadu. Tieto nové bezpečnostné regulácie však znamenajú, že hmotnosť monopostu sa zvýši o 5 %. To znamená že váha porastie z pôvodných 752 kilogramov až na 790 kilogramov. 

Všetky najnovšie technické pravidlá boli určené už pre rok 2021, vplyvom pandémie koronavírusu sa presunuli na rok 2022. Pozastavený je aj vývoj motorov, a to do roku 2025. Nové pravidlá boli navrhnuté s cieľom zdokonaliť závodenie. Pravidlá umožňujú monopostom ísť bližšie k sebe, čo má viesť k súbojom koleso na koleso a väčšiemu počtu manévrov na predbiehanie. Vyššie spomínaná úprava teda rieši situáciu, ktorá nastáva, keď monopost stráca prítlak pri blízkej jazde za iným monopostom. Číselne sa jedná o zmenu z pôvodných 35 % straty prítlaku 20 metrov za iným monopostom na stratu štyroch percent. Pri jazde desiatich metrov za iným monopostom je strata z pôvodných 47 % upravená na 18 %.


štvrtok 17. marca 2022

Aktuálne: Slováci sú znepokojení a necítia sa bezpečne

Väčšiny Slovákov sa aktuálna situácia na Ukrajine dotýka a znepokojenie vládne podľa výsledkov aktuálneho prieskumu vo veľkej väčšine slovenskej populácie (60 % je znepokojených veľmi, 32 % trochu). V každej vekovej kategórii cíti znepokojenie vyše 80 % obyvateľov a najviac znepokojené sú ženy. Veľké znepokojenie Slovákov sa prejavilo aj na pocite ich bezpečnosti – štvrtina slovenskej populácie sa momentálne na Slovensku necíti bezpečne, a ďalších 30 % váha. Najmenej bezpečne sa cítia obyvatelia malých obcí.

Spoločenské znepokojenie sa prejavilo aj v ďalších krajinách, kde prebiehal výskum Slovenského národného panelu (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko), ale vo všetkých nemal taký vplyv na pocit bezpečnosti obyvateľov. „Pri detailnejšom pohľade na pocit bezpečia v jednotlivých krajinách je vidieť určitý vplyv geografickej polohy, kedy sa napríklad Slovensko a Poľsko, ktoré aktuálne situácia zasahuje najviac, cítia menej bezpečne ako ostatné merané krajiny. Nižší pocit bezpečia je zreteľný s ohľadom na blížiacu sa polohu k Ukrajine a bojovej zóne“, komentuje výsledky Zdenko Ružbacký riaditeľ. Podľa respondentov zo Slovenska by štát mal predovšetkým zaistiť humanitárnu pomoc a poskytovať azyl utečencom z ohrozených oblastí Ukrajiny. Najmä mladí ľudia do 24 rokov však považujú za dôležitú aj finančnú pomoc od štátu pre Ukrajinu. Ako najviac užitočná podpora od občanov sa hodnotí tá materiálna, ďalej osobná pomoc jednotlivcom (napríklad možnosť poskytnúť ubytovanie pre utečencov) a finančná pomoc. Za bojkot produktov z Ruska či iný bojkot je len necelých 17 % respondentov zo Slovenska. Čím je občan Slovenska mladší, tým považuje za užitočnejšiu osobnú pomoc jednotlivcom z Ukrajiny. Čím má vyššie vzdelanie, tým viac oceňuje humanitárnu pomoc a azyl utečencom poskytnutý štátom, a je viac za ekonomické sankcie a diplomatický bojkot. Ekonomické sankcie podporujú najviac vysokoškolsky vzdelaní ľudia a obyvatelia veľkých miest.

Pri vysielaní vojakov na obranu Ukrajiny sú zdržanlivejší ľudia vo všetkých krajinách, kde prebiehal prieskum. Iba v Čechách a Poľsku sú tieto tendencie viac počuť, na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku je to len pod 6% respondentov. Väčšina Slovákov (vyše 80 %) si myslí, že by Slovensko malo prijímať v aktuálnom vojnovom konflikte utečencov z Ukrajiny. Ochota prijať utečencov do rodiny už nie je taká vysoká, určite by ich prijalo 16 % a skôr áno 19 %. V tomto nie sme v kontexte ostatných meraných krajín výnimkou, podobne je to aj u Čechov, Maďarov a Bulharov, ale premianti sú v tomto smere Poliaci – takmer každý druhý by prijal utečenca do rodiny.  Zhruba polovica Slovákov sa obáva, že Rusko po Ukrajine napadne aj ďalšie štáty. Obava panuje u všetkých meraných krajín u viac ako polovice obyvateľstva (najviac v Poľsku, 70 %) Váhavý postoj prejavili Slováci v tom, či by mala byť Ukrajina prijatá do EU a NATO. Takmer tretina Slovákov si myslí, že Ukrajina by nemala byť členom ani EÚ, ani NATO – ide najčastejšie o mužov, občanov staršej generácie a respondentov z malých obcí Slovenska. Súhlas s členstvom v oboch inštitúciách prejavilo necelých 30 % opýtaných. Veľkú podporu nemá ani vstup Ukrajiny len do EU, nemyslí si to ani pätina Slovákov a už vôbec nie len do NATO, tam by bol za len každý dvadsiaty človek. V kontexte ostatných krajín je Slovensko k členstvu Ukrajiny v EU a NATO najviac skeptické, nasledované je Bulharskom a Maďarskom. Naopak, v Česku s členstvami v oboch inštitúciách súhlasí viac ako tretina obyvateľov ČR, v Poľsku dokonca tieto členstvá Ukrajiny odmieta len 5 % obyvateľstva.

Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika

Do Rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky pribudli po kontrolách vo Švédsku nové upozornenia na zdravie ohrozujúce kozmetické výrobky. Predávať sa môžu aj v iných krajinách, ako aj na internete!

Ide o pleťové a telové mlieka na zosvetlenie pokožky: Sequence Lightening Beauty Lotion značka: Mama Africa Cosmetics (výrobná dávka: L#13345, čiarový kód: 6 280675 004457), Temosol Super Eclaircissante & Traitante Citronella značka: Mama Africa Cosmetics (výrobná dávka: L#13335, čiarový kód: 6 280675 004518), Skin Lighgt Lemon Lotion značka: Mama Africa Cosmetics (výrobná dávka: L¤12344, čiarový kód: 6 280765 003115) z Talianska a Skin Noveau Milk Protein Skin Toning Body Milk Lotion with Milk Proteins and A.H.A. značka: Skin Noveau (čiarový kód: 0 753182 12088) zo Švajčiarska s obsahom konzervačných látok methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone, ktoré sú povolené do zmývateľných výrobkov. Môžu tak spôsobiť alergické reakcie u citlivých osôb. Rosance X20 Whitening Body Lotion značka: Rosance z Francúzska ponúkané cez internet: www.rosance.com má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku isobutylparaben.

Krém na zosvetlenie pokožky Melanofree cream značka: Melanofree má v zozname zložiek uvedenú zakázaná látka Hydroquinone ( 4 %) a Fairness cream značka: Fairness (výrobná dávka: FR 2002) obsahuje okrem Hydroquinone (2 %) aj Mometasone 0,10 (hmot. %). Ide o látky, ktoré sa používajú do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobky preto môžu spôsobiť kožné alergie. Mometasone patrí do skupiny kortikosteroidov, je viazaný na lekársky predpis a môže byť toxický pre reprodukciu. Mydlo Clairmen Lightening program for men značka: Mama Africa Cosmetics (výrobná dávka: L#13189, čiarový kód: 6 280675 004358) obsahuje zakázanú látku isobutylparaben, ktorý môže byť rovnako toxický pre reprodukciu.

Outsourcing: Plán pre 89 % CTO

Až 89 % technologických riaditeľov plánuje v budúcnosti využiť outsourcing. Nariek poklesu popularity zostávajú CTO otvorení myšlienke outsourcingu vývoja softvéru alebo IT expertízy v roku 2022. Zistenia boli prevzaté z globálneho prieskumu CTO spoločnosti STX Next 2021, ktorý skúmal 500 globálnych CTO o najväčších výzvach, ktorým ich organizácia čelí. Rezonuje outsourcing IT talentov, pričom sa pozornosť upriamuje najmä na nearshoring.

Takmer deväť z desiatich CTO (89 %) plánuje v budúcnosti outsourcovať vývoj softvéru alebo IT expertízu. A to aj napriek tomu, že 59 % v súčasnosti nevyužíva outsourcing. Globálny prieskumu CTO spoločnosti STX Next v roku 2021 ďalej ukázal:
● Outsourcing zaznamenal útlm v popularite: 46 % CTO nikdy predtým nevyužívalo externé technické talenty, zatiaľčo 43 % ich využívali, ale prestali.
● Medzi dôvody ukončenia outsourcingu patrí nízka kvalita práce, nedostatok pevných vzťahov s externými partnermi, problémy s komunikáciou a nedostatočná kultúrnosť.
● Outsourcing má však stále veľkú príťažlivosť, ak potenciálni partneri v zahraničí uplatnia svoju hru: z tých, ktorí outsourcovali, 39 % tak urobilo celosvetovo, zatiaľčo 33 % zadalo outsourcing v rámci toho istého kontinentu.

Maciej Dziergwa dodáva: „Existuje veľa rôznych spôsobov, ako outsourcovať vývoj softvéru a IT schopnosti, ale nearshoring – kde spoločnosti využívajú partnerov v iných krajinách, ale v podobnom regióne alebo časovom pásme – má potenciál poskytnúť výhody outsourcingu a zároveň sa vyhnúť nástrahám minulosti. Napríklad výber partnera v susednej krajine alebo na rovnakom kontinente umožňuje outsourcingu dôkladne preveriť poverenia potenciálnych partnerov. Po začatí práce nedostatok výrazných časových rozdielov alebo kultúrnych a jazykových bariér pomáha vytvárať úzke a trvalé vzťahy, kde externé tímy získajú komplexné pochopenie cieľov a požiadaviek svojich klientov a ich úloh pri ich dosahovaní.“

Aby bolo možné čo najlepšie využiť túto túžbu outsourcingu v budúcnosti, Dziergwa verí, že je teraz na IT firmách a firmách zaoberajúcich sa vývojom softvéru, aby urobili viac pre budovanie dôvery u potenciálnych partnerov v kvalite ich práce. Celkovo má outsourcing stále veľký potenciál a spoločnosti ho chcú robiť, takže ďalším krokom je, aby podniky a ich IT partneri prišli na to, ako ho zabezpečiť, aby fungoval dlhodobo. Technickí partneri musia zdvojnásobiť svoje úsilie, aby zlepšili kvalitu svojich služieb a urobiť niečo navyše, aby sa uistili, že sa správne začlenia do spoločností, s ktorými spolupracujú. To znamená pochopiť nielen to, čo chcú ich klienti z hľadiska funkcií, ale aj širšie obchodné ciele, ktoré chcú dosiahnuť vytvorením nového softvéru. Stručne povedané, partneri by mali zabezpečiť, aby vytvorili produkt klienta, ako keby bol ich vlastný. CTO by zase mali byť dôslední v procese obstarávania, pokiaľ ide o outsourcing, a ako súčasť toho by mali dôkladne zvážiť potenciál nearshoringu. 

EU: Akčný plán pre obehové hospodárstvo

Ak by sme aj naďalej využívali prírodné zdroje ako doteraz, tak do roku 2050 by sme potrebovali tri planéty. Musíme preto prehodnotiť súčasný hospodársky model, kde sa veci vyhadzujú, aby sa mohli vyrábať a predávať stále nové. Riešením je prejsť na obehové, uhlíkovo neutrálne, udržateľné hospodárstvo, kde sa nebudú používať toxické látky. Koronakríza ešte viac zvýraznila nedostatky v zásobovaní zdrojmi a hodnotových reťazcoch. Takisto má veľmi negatívne dopady na malé a stredné firmy a priemysel. Obehové hospodárstvo nielenže pomôže znížiť emisie CO2, ale môže podporiť ekonomický rast a vytvoriť nové pracovné príležitosti. 

Európska komisia už v marci 2020 predstavila akčný plán pre obehové hospodárstvo. Vychádza u Európskej zelenej dohody, ktorej hlavným cieľom je dosiahnuť v EÚ do roku 2050 klimatickú neutralitu. Dokument sa sústreďuje na odpadové hospodárstvo a prevenciu odpadu a takisto na podporu rastu a konkurencieschopnosti. Akčným plánom sa zaoberal aj Európsky parlament. Poslanci žiadajú prísnejšie pravidlá ohľadne recyklácie a záväzné ciele do roku 2030 ohľadne spotreby a využívanie surovín. Komisia navrhuje rozšíriť smernicu o ekodizajne aj na výrobky, ktoré nie sú náročné na energiu. Týmto krokom chce prispieť k vytvoreniu európskeho trhu s udržateľnými a klimaticky neutrálnymi výrobkami, pri ktorých výrobe boli zdroje využité čo najefektívnejšie. Poslanci podporili iniciatívy proti plánovanému zastarávaniu, na predĺženie životnosti produktov a na uľahčenie ich opráv. Okrem toho žiadajú zaviesť pre spotrebiteľov nové „právo na opravu“. Zdôrazňujú, že spotrebitelia musia mať právo byť náležite informovaní o environmentálnych dopadoch výrobkov alebo služieb, ktoré kupujú. Komisiu vyzývajú, aby pripravila návrhy proti greenwashingu.

Batérie a elektrické vozidlá - poslanci Európskeho parlamentu sa zaoberajú návrhmi, ktoré vyžadujú, aby výroba a materiály všetkých batérií na trhu EÚ mali nízku uhlíkovú stopu a pri výrobe sa dodržiavali ľudské práva, sociálne a ekologické normy.

Zásady obehovosti v kľúčových sektoroch - ak chceme dosiahnuť plne obehové hospodárstvo, tak musíme princípy udržateľnosti a obehovosti rešpektovať pri každom kroku v hodnotovom reťazci - od dizajnu cez výrobu po spotrebiteľa. Akčný plán Európskej komisie obsahuje sedem kľúčových oblastí, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie obehového hospodárstva: plasty; textil; elektroodpad; potraviny, voda a živiny; obaly, batérie a autá, budovy a staviteľstvo.

Plasty - cieľom Európskej stratégie pre plasty v obehovom hospodárstve je postupne vyradiť mikroplasty.

Textil - pri výrobe textilu sa používa veľmi veľa surovín a vody a len 1% z neho sa recykluje. Poslanci preto žiadajú konkrétne kroky proti úniku mikrovlákien (mikroplastov) a prísnejšie štandardy pre využívanie vody v textilnom priemysle.

Elektronika a počítače - elektroodpad je najrýchlejšie rastúcim typom odpadu v EÚ. Recykluje sa z neho len menej než 40 %. EÚ by mala podporovať životnosť elektronických zariadení, ich opätovné využívanie a opravy.

Jedlo a voda - odhaduje sa, že v EÚ sa stratí alebo vyhodí až 20 % všetkého vyrobeného jedla. Do roku 2030 je potrebné znížiť tento odpad na polovicu v rámci stratégie EÚ „z farmy na stôl“, ktorá sa bude komplexne zaoberať potravinovým reťazcom.

Obaly - odpad z obalov dosiahol v EÚ svoj rekord v roku 2017. Nové pravidlá by mali zaručiť, aby boli všetky obaly v EÚ do roku 2030 opätovne využiteľné alebo recyklovateľné.

Batérie a autá - výroba batérií a materiálov, ktoré obsahujú, musí obmedziť veľké množstvo emisií a rešpektovať pritom ľudské práva, sociálne a ekologické štandardy.

Stavebníctvo - viac ako 35% odpadu v EÚ sa produkuje v stavebníctve. Parlament tu žiada predĺžiť životnosť budov, zredukovať uhlíkovú stopu používaných materiálov a nastaviť minimálne štandardy pre energetickú účinnosť.

Nakladanie s odpadom - v EÚ sa každoročne vyprodukuje viac ako 2,5 miliardy ton odpadu. Poslanci preto žiadajú členské štáty, aby zintenzívnili vysoko kvalitnú recykláciu odpadu, vyhýbali sa skládkovaniu a minimalizovali jeho spaľovanie.

streda 16. marca 2022

Radíme: Ako sa postarať o nabíjací kábel

Základom jazdy na elektromobile či elektrifikovanom plug-in hybride je nabíjanie batérie. Ide o podobný princíp ako pri klasickom aute, teda doplnenie „paliva“, ktoré v tomto prípade predstavuje dobitie elektrickou energiou. Nabíjanie je možné realizovať ako rýchle nabíjanie jednosmerným prúdom (DC) na verejných nabíjacích staniciach, privátne nabíjanie cez „wallbox“ alebo prenosnou nabíjačkou dodávanou k vozidlu, ktorú môžete pripojiť do klasickej 230V zásuvky alebo 400V trojfázovej zásuvky. 

Takýto kábel pritom dostanete k vášmu elektromobilu alebo si ho môžete kúpiť v sieti autorizovaných predajcov. Ako sa však oň postarať a na čo dbať, aby sa nepoškodil počas používania či prevážania, poradia odborníci zo ŠKODA AUTO Slovensko, ktorí pripravili hneď niekoľko rád a tipov.

 1. Používajte iba originálne káble: V prvom rade je najdôležitejšie používať iba výrobcom dodávané originálne nabíjacie káble. Originálny kábel zaručuje, že pri nabíjaní nepríde k jeho prehriatiu, poškodeniu, skratu či poškodeniu odberného miesta. Odborníci varujú, aby ste v žiadnom prípade nenabíjali svoj elektromobil či plug-in hybrid káblami od alternatívnych  výrobcov. Rovnako tak je nevhodné používať predlžovačky či rôzne rozdvojky.
 2. Čistiť áno, avšak opatrne: Nabíjací kábel od elektrifikovaného auta sa môže zašpiniť podobne ako iný spotrebný materiál, podľa odborníkov ho môžete taktiež čistiť. „Prirodzene, kábel i jeho súčasti je možné ošetriť, ak sú špinavé. Nezabudnite však, že pracujete so zariadením s vysokým napätím, preto je dôležité rešpektovať návod na použitie ako pri iných elektrických zariadeniach. To znamená, že kábel je možné umývať vodou či saponátom, no jeho kovové časti by sa mali vyhnúť styku s vodou. V prípade, že si všimnete, že je kábel mechanicky poškodený alebo jeho kovové časti prišli do kontaktu s vodou, kábel vysušte a obráťte sa na špecialistov", odporúča Robert Barta. 
 3. Pozor na poškodenie pri manipulácii: Nabíjací kábel odporúčajú odborníci skladovať a prepravovať v priestore na to určenom. Ku káblu zväčša býva taška či puzdro na jeho uskladnenie, ktoré zabráni poškodeniu kábla či naopak, jeho pohybu v priestore vozidla, kde by sa mohol poškodiť. V prípade, že je nabíjací kábel voľne pohodený v aute, môže sa počas jazdy hýbať, poškodiť sa o iné predmety či napríklad pri prudkom brzdení spôsobiť ujmu na majetku alebo zdraví, vzhľadom na jeho vyššiu hmotnosť!
 4. Počasie mu neublíži: Hoci sa na nabíjací kábel vzťahuje bežná zákonná záručná lehota, tá nepokrýva mechanické poškodenie. Pri používaní by ste mali teda mali dávať pozor na to, aby ste kábel chránili pred neželaným prejazdom, pádom, neprimeraným ťahom či zalomením. Po použití by ste tiež mali nasadiť ochranné kryty. Vonkajších teplôt či nabíjania počas dažďa sa však nemusíte báť. Nabíjacie káble je možné použiť v rozmedzí teplôt od mínus 30 až do plus 50 stupňov Celzia, takže ani zimné mesiace či naopak, extrémne letné horúčavy by životnosť kábla nemali ovplyvniť. Časti nabíjacieho kábla však chráňte pred snehom a ľadom a rovnako tak ich nikdy neponárajte do vody.

Trend: Elektrické automobily do roku 2035

Holandsko bude mať do roku 2035 najvyšší podiel predaja elektrických vozidiel v celej Európe, pričom sa predpokladá, že elektrických bude už 99,90 % novoregistrovaných áut. Experti z Confused.com analyzovali historické trendy elektrických vozidiel ako aj údaje Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a Eurostatu. Ich štúdia nakoniec predpovedala, ktoré európske krajiny budú mať do roku 2035 pravdepodobne najvyšší podiel predaja elektrických vozidiel.

S najvyšším percentom predaja nových elektrických vozidiel v roku 2020 (54,37 %) dosiahne Nórsko do roku 2035 pravdepodobne aj najvyšší podiel novoregistrovaných elektrických vozidiel. Confused.com predpovedá, že 99,9 % z nich bude elektrických – čo predstavuje neuveriteľných 83,74 % nárast za 15 rokov. Na vrchole rebríčka sa k nemu pripojilo Holandsko, od ktorého sa očakáva, že do roku 2035 bude mať 99,9 % svojich novoregistrovaných vozidiel elektrických. Ide o 336 % zlepšenie v stanovenom časovom rámci. Vo Švédsku sa predpokladá, že do roku 2035 bude 80,35 % nových áut predaných na elektrický pohon, čo je druhý najvyšší podiel v Európe. Keďže v roku 2020 bolo len 9,69 % nových registrovaných áut elektrických, švédsky trh pravdepodobne zaznamená výrazný skok v predaji. To znamená predpovedaný 729 % nárast registrácií EV do roku 2035! 

Krajina

Podiel elektrických automobilov  v nových registrovaných vozidlách 2020

Predpokladaný podiel elektrických automobilov                v nových registrovaných vozidlách v roku 2035

Holandsko

22,91 %

99,90 %

Nórsko

54,37 %

99,90 %

Švédsko

9,69 %

80,35 %

Dánsko

7,19 %

54,51 %

Portugalsko

5,42 %

51,86 %

Nemecko

6,86 %

51,68 %

Luxembursko

5,61 %

47,30 %

Francúzsko

6,50 %

43,43 %

Írsko

4,49 %

41,44 %

Rakúsko

5,47 %

40,84 %

Fínsko

4,53 %

38,18 %

Malta

3,13 %

33,28 %

Slovinsko

3,19 %

29,93 %

Lotyšsko

2,47 %

28,90 %

Chorvátsko

1,47 %

28,25 %

Dánsko je na štvrtom mieste, pričom sa odhaduje, že 54,51 % nových vozidiel bude do roku 2035 elektrických – v roku 2020 vzrastie podiel elektrických vozidiel o 658 % (7,19 %). V porovnaní s európskymi susedmi je to o 5 % viac ako Nemecko (51,68 %) , ale o 32 % menej ako Švédsko (80,35 %) a o 45 % menej ako Nórsko (99,90 %). S 51,86 % nových vozidiel, ktoré budú podľa odhadov do roku 2035 elektrické, je Portugalsko na piatom mieste. Ide o ohromujúcich 857 % nárast počtu elektronických vozidiel v roku 2020 (5,42 %). Nemecko tesne nasleduje na šiestom mieste s 51,68 % nových registrovaných vozidiel, ktoré budú do roku 2035 podľa predpovedí elektrických.

Alex Kindred dodáva: „Keďže elektrické vozidlá sú na celom svete čoraz populárnejšie, je dôležité pochopiť, aký typ poistenia potrebujete. Možno sa vám podarí pokryť svoj elektromobil štandardnou poistkou na auto, no nie vždy je to ten najlepší krok. Vyhradené pravidlá pre elektrické autá často prinášajú celý rad výhod, ako kryt nabíjacieho kábla, bezplatné obnovenie do najbližšieho nabíjacieho bodu, ak sa vám vybije batéria, a kryt batérie pri náhodnom poškodení, požiari a krádeži. Keďže je batéria drahým komponentom auta, je pravdepodobné, že vám ponúknu možnosť prenajať si ju namiesto priamej kúpy, aby bol prechod z palivového auta na elektromobil lacnejší. Nezabudnite potom oznámiť svojej poisťovni, či je batéria prenajatá, aby mohla zaplatiť správnej strane za akékoľvek poškodenie batérie, ak by ste náhodou uplatnili nárok.“

Inflácia: Medziročný rast už o 9 %

Februárová inflácia na Slovensku dosiahla medziročný rast až o 9 %, čo je ďalší rast oproti januárovej úrovni 8,4 %. Pod rast inflácie sa podpísali hlavne drahšie potraviny, ktorých tempo rastu sa aj vo februári výrazne zrýchlilo. Okrem nich ťahali infláciu smerom nahor aj vyššie ceny za bývanie, konkrétne drahšie energie, a taktiež drahá ropa. Proinflačne pôsobia aj vyššie ceny tabakových výrobkov a aj drahšie školské stravovanie.

V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška vo februári najrýchlejšie rástli ceny v reštauráciách a hoteloch (až o 15,6 %), čo súvisí aj so zdražovaním potravín, ale premietajú sa sem aj výrazne vyššie  ceny za obedy v školských jedálňach. Druhý najvyšší rast (o 13,2 %) dosiahli ceny za bývanie a energie. Smerom nahor sú ťahané zvýšením regulovaných cien energií od začiatku tohto roka, a taktiež aj prudko rastúcimi cenami stavebných materiálov. Dvojciferný rast (o10,9 %) zaznamenali aj ceny v doprave, kvôli zdražovaniu ropy. Ceny ropy Brent sa aktuálne nachádzajú nad 110-dolárovou hranicou, čo tlačí nahor ceny benzínu. Štvrtý najrýchlejší rast dosiahli potraviny, ktoré boli vo februári medziročne drahšie až o 9,6 %. Ovplyvňujú to rastúce ceny agrokomodít, potravín a energií vo svete a zvyšovanie nákladov na prepravu. Pod rast cien sa podpisujú rastúce ceny ropy, energií a agrokomodít na svetovom trhu. A pridáva sa aj surovinová kríza, ktorá tlačí nahor ceny nedostatkových výrobných vstupov (čipov, plastov, kovov a plechov, stavebných materiálov…).

Akú infláciu očakávame? Aj v nasledujúcich mesiacoch bude podľa analytičky Jany Glasovej inflácia u nás vysoká a pravdepodobne prekročí aj hranicu 10 %, bude sa teda pohybovať aj na dvojciferných hodnotách. Zároveň predpokladá, že priemerná inflácia za celý tento rok sa bude hýbať v rozpätí 7 až 8 %. Smerom nahor budú infláciu tlačiť hlavne vyššie ceny ropy a energií, ktoré prudko rastú ako dôsledok vojny na Ukrajine. Vojna vytvára obavy z nedostatku týchto energetických komodít na trhu a vedie k ich výraznému zdražovaniu. Zastabilizovať by sa ceny energií vo svete mohli až po upokojení vojnového konfliktu. A to si nateraz nikto netrúfa odhadnúť, kedy k tomu dôjde. Takže vysoké ceny energií nás budú trápiť aj počas tohto roka a zrejme aj v roku 2023. Trápiť nás počas roka budú aj drahé potraviny. Očakávame, že ceny potravín budú v najbližších mesiacoch naďalej rásť silným tempom nad 10 %. Aj vojna na Ukrajine prispieva k zdražovaniu potravín, a to dvoma spôsobmi. Prvým z nich je spomínané zdražovanie energií a benzínu, čo sa následne premieta do cien v podstate všetkých ostatných tovarov a služieb, vrátane potravín. Druhým spôsobom je priame zvyšovanie cien obilnín, keďže Ukrajina patrí medzi najväčších svetových producentov pšenice a kukurice a Rusko je taktiež svetovým lídrom v exporte
pšenice. Ceny obilnín teda pod vplyvom vojny dosahujú dlhodobé maximá.

Aktuálne: Drahšie mäso

Ceny mäsa a mäsových výrobkov budú podľa Slovenského zväzu spracovateľov mäsa výrazne rásť. Zvyšovanie cien bravčového mäsa a mäsových výrobkov považuje zväz za nevyhnutnú reakciu výrobcov na zvyšujúce sa náklady vstupujúce do výroby.

Spracovatelia mäsa zvyšovaním cien reagujú na skokový nárast vyvolávacej ceny jatočne upravených tiel (JUT) na nemeckej burze s bravčovým mäsom, kde bol zaznamenaný nárast ceny z hodnoty 1,20 EUR/kg v 6. týždni na hodnotu 1,75 EUR/kg v 10. týždni, čo predstavuje historicky najvyšší nárast ceny o 45,83% v priebehu štyroch týždňov. Zároveň ďalším nepriaznivým vplyvom, ktorý má priamy vplyv na odberateľské ceny mäsa a mäsových výrobkov sú aj neúmerne sa zvyšujúce ceny energií a pohonných hmôt.

„Výrazný nárast cien bravčového mäsa ako základnej suroviny, energií a PHM sú spracovatelia mäsa nútení premietnuť aj do ich odberateľských cien. Očakávame preto, že navýšenie cien mäsa a mäsových výrobkov sa u výrobcov prejaví už druhej polovice marca a to približne na úrovni 25 - 30 %, pričom predpokladáme, že navýšenie cien mäsa a mäsových výrobkov nemusí byť konečné“,  uviedla Eva Forrai.

utorok 15. marca 2022

EU: Globálne rokovania o biodiverzite COP15

Od 14. do 29. marca 2022 sa Európska únia zúčastní na obnovených globálnych stretnutiach o biodiverzite s cieľom pokročiť vo vývoji globálneho rámca pre biodiverzitu po roku 2020 – novej globálnej dohody na zastavenie a zvrátenie straty rastlín, živočíchov a ekosystémov na planéte. Rozhovory v Ženeve sú posledným oficiálnym stretnutím vlád, ktoré majú rokovať o globálnej dohode raz za desaťročie pred jej príchodom do Kunmingu v Číne, ktorá má byť prijatá na konferencii OSN o biodiverzite COP15 neskôr v tomto roku. Rámec bude usmerňovať globálne opatrenia pre prírodu a ľudí, čo je životne dôležité pre boj proti zmene klímy a budovanie spravodlivejšieho, bezpečnejšieho a zdravšieho sveta pre každého a kdekoľvek.

Európska únia spolupracuje s podobne zmýšľajúcimi krajinami na ambicióznej dohode s merateľnými cieľmi na riešenie priamych a nepriamych príčin strát, oveľa prísnejšími ustanoveniami o monitorovaní a preskúmaní a objasnení prostriedkov implementácie. Rokovať sa bude minimálne o týchto prvkoch rámca:
 • Ambiciózne, merateľné a časovo ohraničené ciele, míľniky a ciele, ktorých cieľom bude, aby všetky svetové ekosystémy boli obnovené, odolné a primerane chránené do roku 2050.
 • Ciele na riešenie priamych a nepriamych faktorov straty biodiverzity a zabezpečenie trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov vrátane cieľa 30x30 chrániť aspoň 30 % svetovej pôdy a oceánov do roku 2030, doplnené o ciele, ktoré sa zaoberajú priamymi a nepriamymi faktormi straty biodiverzity.
 • Operačné ustanovenia na mobilizáciu financií a iných prostriedkov implementácie; v tejto súvislosti v septembri predsedníčka von der Leyenová oznámila, že EÚ zdvojnásobí svoje medzinárodné financovanie biodiverzity, najmä pre najzraniteľnejšie krajiny.
 • Oveľa prísnejšie procesy implementácie, monitorovania a preskúmania vrátane transparentnosti plánovanej implementácie, podávania správ, analýzy globálnych nedostatkov a inventarizácie so zvýšeným úsilím v prípade potreby.
 • Účinná implementácia cieľa 3. Dohovoru o biodiverzite, pokiaľ ide o prístup a spravodlivé a spravodlivé zdieľanie výhod z využívania genetických zdrojov spojených s biodiverzitou, čo zároveň zaručuje, že veda, výskum a inovácie môžu naďalej prinášať plné výhody, ktoré podporujú realizáciu ostatných cieľov. 
 • Zabezpečenie dodržiavania práv pôvodného obyvateľstva a plná a efektívna účasť domorodého obyvateľstva a zainteresovaných strán.
Vychádzať sa bude z dobrých výsledkoch minulotýždňového environmentálneho zhromaždenia OSN v Nairobi vrátane dohodnutého vymedzenia riešení založených na prírode, ktoré sú nevyhnutné pre prírodu, ľudí a klímu.

Radíme: Finančná pomoc

Vojna na Ukrajine otvorila priestor aj pre podvodníkov, ktorí sa môžu snažiť zneužiť nešťastie ľudí utekajúcich pred vojnou vo svoj prospech. Ministerstvo vnútra SR vyzýva na obozretnosť pri poskytovaní finančnej pomoci a potrebu overovať si informácie.

Vykonávanie verejných zbierok sa riadi zákonom - získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných peňažných príspevkov môžu vykonávať len zákonom určené právnické osoby. Podmienkou je, aby bola verejná zbierka oficiálne povolená. V prípade celoslovenských zbierok robí zápis do registra ministerstvo vnútra. Ak aspoň časť z čistého výnosu bude použitá mimo územia Slovenska, pred registráciou je potrebný aj súhlas Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Na pomoc pre utečencov však môžu slúžiť aj už predtým existujúce zaregistrované zbierky, ktorých registrovaný všeobecne prospešný účel a územie použitia výnosu takýto druh pomoci umožňujú. Zákon o verejných zbierkach sa nevzťahuje na výzvy jednotlivcov o finančnú alebo materiálnu pomoc. V prípade, že fyzická osoba cez mail, sociálnu sieť alebo on-line systém darcovstva požiada verejne o pomoc pre seba alebo iných, je na vôli občanov, či takúto pomoc poskytnú.

Ak chcete pomôcť utečencom a ľuďom na Ukrajine zaslaním financií, tak si vždy overte hodnovernosť danej organizácie. V prípade pochybností, či je verejná zbierka legálna, je možné overiť túto informáciu v registri. Právnická osoba je tiež povinná na svojom webovom sídle informovať o vykonávaní zbierky zapísanej v registri zbierok. V registri sú okrem iného uvedené informácie ako: názov, sídlo, IČO a webové sídlo právnickej osoby, dátum zápisu a registrové číslo zbierky, účel a názov zbierky, spôsob vykonávania zbierky, telefónne číslo na zasielanie darcovských správ SMS alebo pre volanie na skrátené číslo, názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo osobitného účtu, dátum začatia a ukončenia, územie, na ktorom sa zbierka bude vykonávať, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby zodpovednej za vykonávanie zbierky, dátum predloženia predbežnej a záverečnej správy zbierky, hrubý a čistý výnos zbierky.

Odporúčame tiež dávať si pozor:
 • na podvodné maily, ktoré dostanete od neznámych odosielateľov, v ktorých sa budú tváriť, že organizujú finančnú zbierku pre Ukrajinu;
 • na podvodné maily, v ktorých budú podvodníci tvrdiť, že vo vojne na Ukrajine zahynul "niekto", po ktorom by ste mali zdediť veľkú sumu peňazí;
 • na stránky, ktoré sa budú tváriť, že chcú nejakou formou pomôcť Ukrajine, no v konečnom dôsledku sa dostanete na stránku, kde od vás budú chcieť podvodníci, aby ste zadali číslo svojej kreditnej karty.

COVID-19: Čo odhalila práca z domu

Pandémia Covid-19 si vyžiadala rýchle zavedenie práce z domu vo väčšine európskych krajín. Počas roka 2020 množstvo hodín práce z domu drasticky narástlo. Najvyšší podiel ľudí pracujúcich z domu v EÚ-27 je vo Fínsku (25,1 %), Luxembursku (23,1 %) a Írsku (21,5 %), kde pracuje z domu viac ako pätina pracujúcich. Podľa dostupných dát sa Slovensko umiestnilo pod priemerom EÚ-27 (12 %) s 5,7 % zamestnancov pracujúcich z domu. N
árast nezaplatenej domácej práce spolu s prácou z domu naplno zasiahol rovnováhu medzi prácou a voľnom a aj duševné zdravie žien.

Vyššia flexibilita a autonómia spojená s prácou z domu často ústi do väčšej intenzity práce a dlhších pracovných hodín s negatívnym dopadom na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Počas pandémie predstavovala práca z domu pre zamestnancov veľa výziev spojených s rozvrhnutím času, rovnováhou medzi prácou a rodinou, duševnou rovnováhou a tiež s pracovným prostredím. Pandémia mala vplyv na každého, ale najnovšie dáta ukazujú, že ženy boli ovplyvnené viac. Podľa údajov z februára a marca 2021 malo 7,4 % oslovených žien a 5,7 % oslovených mužov  ťažkosti s koncentráciou na prácu vzhľadom na ich rodinné povinnosti. Čísla sú ešte väčšie pre tých, ktorí pracovali z domu na plný úväzok, s malými deťmi doma (27 % žien, 19 % mužov). Neplatí len, že rodinné povinnosti mali vplyv na pracovný výkon, ale tiež naopak, 31 % žien a 22 % mužov pracujúcich z domu na plných úväzok s malými deťmi doma vyjadrilo, že tento druh práce im významne znemožnil tráviť čas s rodinou.

Nový prieskum Eurobarometer poukázal na výrazný vplyv pandémie Covid-19 na ženy. Štyria z desiatich respondentov (38 %) uvádzajú, že pandémia mala negatívny dopad na príjem žien, na ich rovnováhu medzi prácou a súkromím (44 %) a na množstvo času, ktoré mohli venovať platenej práci (21 %). Ženy stále vykonávajú väčšinu neviditeľnej, nedocenej a nezaplatenej opatrovateľskej a domácej práce, vrátane starostlivosti o deti a o starších členov rodiny. Počas týždňa ženy venujú v priemere viac hodín starostlivosti o deti alebo vnúčatá a ich vyučovaniu ako muži (ženy 11,1 hodín a muži 6,1 v období február až marec 2021). Dáta tiež poukazujú na rozdiel v starostlivosti o starších a zdravotne znevýhodnených príbuzných - 4,2 hodiny v prípade žien a 2,9 hodín v prípade mužov v období február až marec 2021.

Pandémia koronavírusu má tiež odlišný dopad na duševné zdravie mužov a iný na duševné zdravie žien. Podľa štúdie zadanej Výborom pre ženské práva a rodovú rovnosť Európskeho parlamentu si tlak na rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom vyžiadal svoju daň na duševnej rovnováhe žien, s vyšším podielom žien ako mužov, ktorí trpia obavami spôsobenými pandémiou Covid-19. Rola žien ako tých, ktoré vykonávajú starostlivosť, mala tiež vplyv na ich duševné zdravie, ženy tiež poukazovali na zvýšené prežívanie obáv a strachu o svoju rodinu a jej blaho a tiež finančnú situáciu. Najmä ženy s malými deťmi boli výrazne ovplyvnené.

TOP: Obľúbené značky podľa tweetov

Bez používania smartfónov, tabletov či laptopov už nevydržíme ani jeden deň. Podľa údajov Statistica je aktuálne na celom svete 4,66 miliardy aktívnych používateľov internetu, z ktorých mnohí pravidelne využívajú služby a produkty viacerých technologických značiek. Ktoré z nich sú práve najobľúbenejšie?

So zámerom zistiť popularitu jednotlivých technologických značiek zrealizoval money.co.uk analýzu na Twitteri pomocou on-line analytického nástroja SEMrush. Porovnal tisícky tweetov, v ktorých sa o technologických značkách najčastejšie hovorilo pozitívne alebo negatívne. Na vytvorenie zoznamu analyzovaných značiek boli použité údaje Statista a The Teal Mango – výsledkom bol zoznam 26 najlepších svetových značiek podľa hodnoty v USD ($), ktorý sa po vylúčení Apple kvôli potenciálnemu rozporuplnému výkladu zúžil na konečných 25 značiek. Následne sa využil on-line analytický nástroj SEMrush na zhromažďovanie údajov z Twitteru o každej technologickej značke. Súbor 107.811 tweetov spomínajúcich každú technologickú značku bol členený na pozitívne, neutrálne a negatívne nálady. Údaje boli extrahované z Twitteru 14. februára 2022.

Pozitívne tweety
#1 Huawei: Na prvom mieste je čínsky technologický gigant so 65,4 % pozitívnych tweetov. Napriek negatívnym správam o bezpečnosti zariadení tejto značky výsledky ukazujú opak. Ako druhý najväčší výrobca smartfónov na svete je Huawei určite významným hráčom v globálnom technologickom svete.
#2 Google: Na druhom mieste je ďalší celosvetový giganť, pričom 64,5 % tweetov bolo pozitívnych. Google sa stal natoľko dominantným technologickým gigantom, že sa dokonca stal termínom v Oxfordskom anglickom slovníku .#1 Huawei: Na prvom mieste je čínsky technologický gigant so 65,4 % pozitívnych tweetov. Napriek negatívnym správam o bezpečnosti zariadení tejto značky výsledky ukazujú opak. Ako druhý najväčší výrobca smartfónov na svete je Huawei určite významným hráčom v globálnom technologickom svete.
#3 Salesforce: Tretie miesto patrí uznávanej cloudovej softvérovej spoločnosti známej tým, že podnikom umožňuje efektívne riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Dosiahla 58,4 % pozitívnych tweetov.

Negatívne tweety
V centre pozornosti negatívnych tweetov bola značka Sony – získala najviac (26,3 %) negatívnych tweetov, nasleduje Intel (24,7 %) a potom Facebook (23,0 %).

Poradie

Značka

% pozitívne tweety 

% neutrálne tweety

% negatívne tweety

1.

Huawei

65.4%

21.4%

13.2%

2.

Google

64.5%

23.4%

12.1%

3.

Salesforce

58.4%

31.3%

10.3%

4.

Nvidia

56.5%

29.3%

14.2%

5.

Oracle

55.0%

29.7%

15.3%

6.

Xiaomi

54.8%

33.7%

11.5%

7.

Microsoft

53.8%

26.4%

19.8%

8.

Cisco

53.7%

35.1%

11.2%

9.

Adobe

53.7%

30.9%

15.4%

10.

Qualcomm

52.8%

37.7%

9.5%


Expert na osobné financie Salman Haqqi radí, čo treba zvážiť pri nákupe technológie:
1. Definujte svoje požiadavky podľa rozpočtu – Pri toľkých značkách a modeloch, ktoré sú k dispozícii, je ťažké určiť najlepšiu voľbu. Dobrým prvým krokom je zadefinovať si rozpočet podľa kritérií, ktoré potrebujete spolu so zoznamom potreby versus túžby. Pomôžu zúžiť najvhodnejšie možnosti.
2. Porovnanie cien – Porovnanie cien medzi technickými značkami podobných produktov môže pomôcť ušetriť peniaze. Nástroje na porovnávanie cien, napríklad Nákupy Google , uľahčia porovnanie rôznych produktov za najlepšiu dostupnú cenu.
3. Porovnanie špecifikácií – Technické produkty vyžadujú veľa odborných znalostí a webové stránky na porovnávanie špecifikácií, napríklad Versus.com, poskytujú ich porovnanie od mobilných telefónov po počítače, herné konzoly a ďalšie.