piatok 2. februára 2018

EU: Lepšia dostupnosť pitnej vody

Vďaka návrhu na revíziu európskej legislatívy, ktorý predložila Európska komisia, sa zlepší nielen kvalita pitnej vody a prístup k nej, ale aj informácie pre občanov.

Väčšina ľudí v únii má veľmi dobrý prístup ku kvalitnej pitnej vode, a to vďaka roky fungujúcej legislatíve EÚ, ktorá slúži na ochranu Európanov a zabezpečuje im prístup k pitnej vode vysokej kvality. Doplnením nových a doteraz neznámych látok do zoznamu kritérií, na základe ktorých sa určuje bezpečnosť vody (napr. legionella a chlorát) do pravidiel sa zlepší kvalita a bezpečnosť vody. Zohľadňujú sa pri tom najnovšie vedecké poznatky a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie. Od členských štátov sa bude vyžadovať, aby umožnili lepší prístup k pitnej vode všetkým občanom, a to predovšetkým zraniteľným a marginalizovaným skupinám. V praxi to znamená vytvorenie zariadení na prístup k pitnej vode vo verejných priestoroch, spustenie kampaní zameraných na informovanie občanov o kvalite vody a podporu prístupu k pitnej vode v administratívnych a verejných budovách.

Ďalšou zmenou získajú občania ľahký, jednoduchý (okrem iného aj on-line) prístup k informáciám o kvalite a dodávke pitnej vody v mieste ich bydliska. Nové opatrenia by podľa odhadov mali znížiť výskyt potenciálnych zdravotných rizík u obyvateľstva v súvislosti s kvalitou pitnej vody, a to zo 4% na menej ako 1%. Znížením spotreby fľaškovej vody môžu európske domácnosti ušetriť vyše 600 miliónov EUR ročne. Nárast dôvery k vode z vodovodu sa zároveň môže premietnuť do zníženia objemu plastového (vrátane morského) odpadu, ktorý pôvodne obsahoval predávanú/kúpenú vodu. Aktualizácia smernice o pitnej vode je významný legislatívny krok k vykonávaniu stratégie EÚ pre plasty zo 16. januára t.r.

Vďaka lepšiemu hospodáreniu s pitnou vodou sa členským štátom podarí zabrániť zbytočnému plytvaniu vodou, čo prispeje k zníženiu uhlíkovej stopy. Návrh bude teda predstavovať prínos na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 (cieľa č. 6) a cieľov Parížskej dohody o zmene klímy. Na základe nového prístupu k bezpečnosti, ktorý je založený na hodnotení rizík, bude možné v prípade vyšších rizík vykonávať cielenejšie bezpečnostné kontroly. Komisia zároveň zintenzívni úsilie v oblasti normalizácie s cieľom zabezpečiť, aby vodohospodárske stavebné výrobky (napríklad nádrže a potrubia) uvádzané na celom vnútornom trhu EÚ neznečisťovali vodu.    

Dane: Deň daňovej slobody

Daňovníci v SR budú tento rok pracovať na odvod daní 151 dní, čo je o sedem dní menej ako vlani. Podľa Deloitte pripadne tzv. deň daňovej slobody na 30. mája 2018.    

Približne rovnako ako Slováci na tom budú aj Briti, Španieli a Estónci. Najviac dní budú dane pre štát odvádzať daňovníci v Luxembursku a vo Francúzsku, najmenej v Rumunsku a Bulharsku. Podľa Ľubice Dumitrescu slovenskí daňovníci už dlhší čas pociťujú nárast daňovej agendy. Zmena nastala aj v prístupe finančných úradov, ktoré sa už viac zameriavajú na analytickú kontrolu poskytnutých dát, zatiaľ čo predtým sa venovali jednotlivostiam. Na základe dôkladnej analýzy jednotlivých dát z priznaní a hlásení tak posudzujú celkovú ekonomickú a daňovú situáciu daňovníka. V praxi to predstavuje zvýšené nároky na správne nastavenie systémov a precíznosť poskytovaných dát. Slovenskí daňovníci navyše pociťujú určitú neistotu, ktorá je spôsobená častými zmenami daňových zákonov.    

Deň daňovej slobody predstavuje jednoduchú, laicky zrozumiteľnú reprezentáciu daňového zaťaženia v ekonomike. Používaná metóda výpočtu rozdeľuje rok na dve časti v pomere zodpovedajúcom podielu celkových daňových príjmov a čistého národného dôchodku. 

e-Schránky: Zmenené doručenky

Od 1. februára 2018 sa zmenil vizuál doručenky. Po novom majú doručenky jednoduchší vzhľad a telo správy obsahuje len stručný text, ktorý prijímateľa prehľadne informuje o dátume a čase doručenia elektronického dokumentu.  

V detaile správy sú dostupné bližšie informácie, ktoré sa prijímateľovi elektronickej správy zobrazia až po kliknutí na „Podrobné informácie“. V prípade záujmu si tak môžete pozrieť napr. kto je odosielateľom správy, prijímateľ správy, dátum doručenia, identifikátor správy alebo elektronického dokumentu a iné. Tieto informácie boli doteraz zobrazované v doručenke spoločne.

Zároveň bolo spustené pečatenie všetkých doručeniek vytváraných modulom elektronického doručovania kvalifikovanou elektronickou pečaťou Úradu vlády SR. Ide o doručenky, ktoré sú vytvárané pri doručovaní rozhodnutí občanom a firmám ako napríklad v prípade prevzatia správy do vlastných rúk alebo v prípade fikcie doručenia. Doteraz boli pečatené iba doručenky vytvárané v centrálnej elektronickej podateľni pre elektronické podania doručené do schránok orgánov verejnej moci. Ide teda o zjednotenie prístupu pre všetky doručenky vytvárané na ÚPVS. 

Lúčnica: 70 rokov krásy a mladosti

V tomto roku si pripomíname 25. výročie samostatného Slovenska, 100. jubileum prvej Československej republiky a 70. narodeniny oslavuje aj Lúčnica. 

Marián Turner, generálny riaditeľ Lúčnice: „Bola to dlhá, náročná, ale nádherná cesta. Viedla od amatérskych vystúpení na povojnových krojovaných plesoch v bratislavskej Redute, cez prvé verejné predstavenia v Prahe na Slovanskej poľnohospodárskej výstave v máji 1948, Trať mládeže a prvé zahraničné zájazdy v roku 1949, až po súčasné obrovské úspechy na domácich i svetových pódiách najväčších divadiel a operných scén.“  

V Lúčnici sa za 70 rokov vystriedalo takmer dva a pol tisíc členov. Vytvorili fenomén, aký v histórii našej kultúry nemá obdobu. Svojou profesionálnou kvalitou a nasadením dokázali prezentovať slovenský originálny folklór v štylizovanej javiskovej podobe vo vyše 60 štátoch sveta, kde ich umelecké výkony sledovali milióny nadšených divákov. Lúčnica sa tým zároveň stala aj jedným z najvýznamnejších kultúrnych veľvyslancov svojej krajiny a dnes je vo svojom odbore zaraďovaná publikom, kritikmi aj medzinárodnými agentúrami medzi najlepšie súbory svojho žánru vo svete. Nesúc odkaz o nevyhnutnosti zachovávania slovenskej tradičnej originálnej kultúry však pokračuje ďalej. S novými nápadmi, víziami aj formou stvárňovania svojich programov.


Lúčnica pripravila sériu slávnostných vystúpení, na ktorých uvedie program "Štefan Nosáľ 90". Ide o jedinečné a technicky výpravné predstavenie s veľkoplošnou projekciou unikátnych archívnych materiálov, s vyše stovkou účinkujúcich a špeciálnymi hosťami. Program vzdáva hold všetkým lúčničiarom, no najmä človeku a umelcovi, ktorý stál na jej čele nepretržite od roku 1949 do roku 2017 ako jej umelecký vedúci a hlavný choreograf. A je to zároveň aj hold vzdaný umeniu postavenému na základoch slovenskej ľudovej kultúry. Umeniu na jednej strane pokornému, ktoré s úctou pristupuje k národným tradíciám a nestráca nič zo svojej autenticity, ale na druhej strane umeniu vysoko profesionálnemu a náročnému na interpretáciu.


Jubilejné predstavenia sa uskutočnia v dňoch 7., 9., 10. a 11. februára 2018 v bratislavskej Inchebe. 

štvrtok 1. februára 2018

Aktuálne: Kvalita ovzdušia

V Bruseli sa konalo neformálne stretnutie, ktoré inicioval komisár Európskej komisie pre životné prostredie Karmenu Vella. Okrem Slovenska bolo pozvaných ďalších osem členských krajín Európskej únie, ktoré nedosahujú požadovanú kvalitu ovzdušia. 

Ministerstvo životného prostredia SR na stretnutí prezentovalo súčasnú situáciu a aktivity, ktoré Slovensko vykonáva v oblasti skvalitňovania ovzdušia - napríklad podporu energetickej efektívnosti, vytváranie nízkoemisných zón vrátane podpory elektromobility, prípravu Národného programu riadenia znečisťovania ovzdušia či prípravu novej Stratégie ochrany ovzdušia, ktorá má obsahovať detailnú analýzu kvality ovzdušia ako aj návrhy konkrétnych opatrení na jej zlepšovanie. Zlepšenie kvality ovzdušia je jednou z priorít v programovom vyhlásení vlády a tiež v pripravovanej Envirostratégii 2030. „Sme si vedomí, že Slovenská republika v predošlom období nespĺňala niektoré ustanovené kritéria určujúce dobrú kvalitu ovzdušia, najmä čo sa týka jemných prachových častíc PM10 a oxidov dusíka. Na druhej strane výsledky monitorovania ukazujú, že opatrenia prijaté v predchádzajúcom období viedli v mnohých oblastiach k zlepšenie kvality ovzdušia, preto veríme, že naše súčasné a najmä pripravované kroky povedú k ďalšiemu zlepšeniu kvality ovzdušia v blízkom období“, uviedol štátny tajomník N. Kurilla s tým, že kým v roku 2004 sme mali 17 oblastí riadenia kvality ovzdušia, v roku 2016 ich bolo už iba 12. Celkovo sa znížila aj ich rozloha o 52% a počet obyvateľov žijúcich v týchto oblastiach o 54%. V roku 2016 sa pritom vyskytli prekročenia limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre 24 hodinové koncentrácie len vo Veľkej Ide. Na ostatných staniciach nebolo žiadne ďalšie prekročenie limitnej hodnoty PM10 a ani priemernej ročnej hodnoty. Lepšia je situácia s oxidmi dusíka. V roku 2016 nebola prekročená ročná limitná hodnota NO2 ani na jednej monitorovacej stanici, rovnako nebola prekročená limitná hodnota na ochranu ľudského zdravia pre hodinové koncentrácie a nenastalo ani prekročenie výstražného prahu.

Rezort neprestáva analyzovať situáciu a hľadá možnosti ako dosiahnuť ešte lepšie výsledky. Ministerstvo už napríklad implementovalo emisné limity pre veľké spaľovacie zariadenia, prijalo stratégiu pre častice PM10, do zákona o ovzduší presadilo povinnosť každé tri roky preskúmať programy na zlepšenie kvality ovzdušia a dalo obciam možnosť vyhlásiť nízkoemisné zóny. Veľký význam prikladá aj zlepšeniu informovanosti. Vlani zaviedlo povinnosť informovať obyvateľov o smogovej situácii a len nedávno sprístupnilo webstránku o možnostiach prechodu na menej znečisťujúce zdroje lokálneho vykurovania na vykurovanie.enviroportal.sk. Okrem toho sa na ochranu ovzdušia využívajú aj programy financované z eurofondov, Environmentálneho fondu či štátneho rozpočtu.

Komisár Vella na záver stretnutia zdôraznil, že občania očakávajú okamžité zlepšenie ovzdušia a komisia preto vyzvala národné vlády k urýchleným krokom, ktoré však nemôžu byť len v réžii ministrov životného prostredia, ale sú úlohou pre celú vládu.

Novinka: Zákon o kybernetickej bezpečnosti

Cieľom nového zákona, ktorý v utorok 30. januára t.r. schválila Národná rada SR, je definovať efektívne opatrenia pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru. Účinný bude od apríla 2018.  

Za kybernetický bezpečnostný incident označuje akúkoľvek udalosť, ktorá má negatívny vplyv na kybernetickú bezpečnosť, alebo ktorej následkom je strata dôvernosti údajov, ich zničenie alebo narušenie integrity systému, obmedzenie alebo odmietnutie dostupnosti základnej alebo digitálnej služby, vysoká pravdepodobnosť kompromitácie činností základnej alebo digitálnej služby, resp. ohrozenie bezpečnosti informácií. Závažný kybernetický bezpečnostný incident sa člení na kategóriu prvého, druhého a tretieho stupňa. Závisí to od počtu používateľov základnej alebo digitálnej služby zasiahnutých kybernetickým incidentom, dĺžky jeho trvania, geografického rozšírenia incidentu, stupňa narušenia fungovania základnej alebo digitálnej služby a od rozsahu vplyvu kybernetického bezpečnostného incidentu na hospodárske alebo spoločenské činnosti štátu.

Nový zákon transponuje do slovenského právneho poriadku európsku smernicu o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (NIS). Smernica predstavuje prvú celoeurópsku legislatívnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa zameriava na posilnenie právomocí príslušných vnútroštátnych orgánov, zvyšuje ich vzájomnú koordináciu a predstavuje bezpečnostné podmienky pre kľúčové sektory.  

NASA: Simulovaná misia na Mars s účasťou Slovenska

Kolonizovanie Marsu je stále aktuálnejšou témou. Marťanské podmienky si s ďalšími štyrmi účastníkmi vyskúša aj astrobiologička Dr. Michaela Musilová, ktorá bola vybraná na 8 mesačnú simulovanú misiu na Mars, vedenú a financovanú NASA v spolupráci s Havajskou univerzitou. 

Misia sa bude sa odohrávať 2500 m n. m. na sopke Mauna Loa na Havajských ostrovoch v USA, veľmi podobné povrchu Marsu. Stanica je vybudovaná na mieste, kde bude posádka úplne izolovaná od sveta. Skladá sa z dómu s priemerom len 11 metrov, kde bude posádka pracovať a žiť. Ďalej zo skleníka, kde bude môcť botanik pestovať čerstvú stravu pre posádku a zo skladu, kde bude vysušené astronautské jedlo, voda a iné dôležité zásoby potrebné pre prežitie. V simulovanom marťanskom teréne sa budú môcť pohybovať len v špeciálnych skafandroch. Na misiu poputujú aj slovenské experimenty a technológie, medzi nimi rover, ktorý bol kompletne vyvinutý na Slovensku. M. Musilová ako vedúca výskumu misie plánuje počas misie robiť veľa vedeckých experimentov, vzdelávacích a popularizačných aktivít spojených so Slovenskom.

Ide o v poradí šiestu simulovanú misiu na Mars vedenú NASA. Budúce spiatočné misie na Mars budú trvať približne dva roky, z čoho by cesta na Mars trvala v priemere 8 mesiacov každým smerom a samotný pobyt na planéte by tiež trval 8 mesiacov. Práve preto má táto misia rovnakú dĺžku trvania. Sú to asi najbližšie podmienky životu na Marse, aké môže v súčasnosti na Zemi človek vyskúšať. Na rozdiel od iných simulovaných misií sa táto sústreďuje najmä na testovanie psychologických aspektov života v dlhodobo uzavretom priestore bez súkromia. Doteraz sa totiž nevie dobre odhadnúť, či ľudia dokážu prežiť taký dlhý čas odlúčení od rodiny a priateľov, v klaustrofobických podmienkach a s nesmiernym množstvom obmedzení bez toho, aby v posádke vznikli konflikty.

Rover bude pomáhať pri zbere geologických vzoriek a pri snímaní terénu pre vedecké účely. Dáta z rovera budú mať tiež študenti FEI STU a v SOSA k dispozícií pre ich bakalárske a diplomové práce. Po misií budú môcť pre rover vybudovať ďalšie technológie a pripraviť ďalšie projekty. Ak NASA tento zámer schváli, tak s misiou bude spojený aj experiment, cez ktorý posádka dostane príkazy priamo prostredníctom družice skCUBE. 

Novinka: Prvé platby on-line na slovensko.sk

Poplatok za vybrané služby štátu na ÚPVS slovensko.sk zaplatíte už aj kartou. V pilotnej prevádzke zatiaľ môžete platiť kartou v reálnom čase za 25 služieb Ministerstva vnútra SR.  
Doteraz sa používal prevod na účet alebo platba pomocou QR kódu (Pay by square). Teraz pribudol najpopulárnejší spôsob platby on-line, platba kartou, ktorá sa overí v reálnom čase. Používatelia tak ihneď po úhrade dostanú do svojej elektronickej schránky potvrdenie o zaplatení poplatku. Ako systém platby kartou na slovensko.sk funguje? Vyplníte elektronický formulár spoplatnenej služby. Po spracovaní podania vám do elektronickej schránky príde príkaz na úhradu s variabilným symbolom platby. Po otvorení správy kliknete na tlačidlo zaplatiť, čím budete presmerovaní do Virtuálneho kiosku (aplikácia Slovenskej pošty) a ďalej už postupujete ako pri klasickom nákupe cez internet – zadaním mena držiteľa karty, čísla karty. Na konci nezabudnite stlačiť tlačidlo, ktoré vás vráti do vašej elektronickej schránky, do ktorej vám bude doručená Informácia o úhrade.

Pilotným partnerom pre platbu kartou je Ministerstvo vnútra SR, ktoré aktuálne ponúka 25 platených, občanmi často využívaných služieb:
Získanie potvrdenia o trvalom pobyte
Získanie potvrdenia o ohlásení „trvalého“ pobytu v zahraničí
Získanie potvrdenia o prechodnom pobyte
Získanie potvrdenia o ohlásení prechodného pobytu v zahraničí
Podanie žiadosti o vydanie úmrtného listu s pôvodným menom
Vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu
Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom
Žiadosť o zmenu údajov po prisťahovaní držiteľa z iného okresu
Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla (za klasickú, voliteľnú alebo plastovú)
Žiadosť o odhlásenie vozidla do cudziny
Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom za duplikát (z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia)
Žiadosť o objednanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov
Žiadosť o obnovenie osvedčenia o evidencii vozidla po strate alebo odcudzení
Žiadosť o výmenu osvedčenia, osvedčení o evidencii vozidla
Žiadosť o zrušenie prevodu držby vozidla na inú osobu
Žiadosť o vykonanie zmeny v dokladoch vozidla
Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu vozidla
Žiadosť o zápis vlastníka vozidla po oznámení ukončenia predchádzajúceho vlastníctva
Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie
Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla
Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla
Žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie
Podanie žiadosti o nahliadnutie do matriky
Podanie žiadosti o poskytnutie správnej informácie

Proces platby kartou je intuitívny, tak aby ho zvládli aj počítačovo menej zdatní používatelia. Ak by občania potrebovali pomoc, môžu si pozrieť videonávody na slovensko.sk, alebo sa obrátiť na operátorov Ústredného kontaktného centra slovensko.sk na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 počas pracovných dní od 8.00 do 18:00, v stredy až do 21:00. 

streda 31. januára 2018

Trend: Plne autonómne automobily

Napriek stúpajúcej dôvere môžu výrobcovia týchto automobilov podľa štúdie Deloitte stále naraziť na viaceré prekážky.  

Podstatne menej respondentov sa dnes domnieva, že autonómne autá nebudú bezpečné: menej ako polovica (47%) spotrebiteľov na americkom trhu predstavuje dramatický pokles oproti roku 2017, kedy až 74% respondentov uviedlo, že autonómne autá nie sú bezpečné. Podobná situácia je v Európe. V Nemecku napríklad klesol počet „nedôverujúcich“ respondentov zo 72% na 45%.  Viac ako polovica opýtaných (54%) v Nemecku uviedla, že by uprednostnila autonómne vozidlo, ak by pochádzalo od tradičného výrobcu áut, ktorému dôverujú (34% respondentov v roku 2017). Vyššiu dôveru v tradičných producentov má v prípade autonómnych vozidiel generácia Y/Z a so zvyšujúcim sa vekom postupne dôvera postupne klesá. V USA by napríklad autonómne auto od známej značky šoférovalo až 70% respondentov z generácie Y/Z, 60% opýtaných z generácie X a 56% ľudí narodených skôr než v roku 1965.

Viac než polovica spotrebiteľov by mala lepší pocit z jazdy v autonómnom vozidle, ak by jednotlivé vlády zaviedli konkrétne štandardy a predpisy.  Hoci sa spotrebitelia zdajú byť ochotnejší prijať nové technológie vo forme autonómnych áut, viacerí odmietajú možnosti novších spôsobov pohonu a uprednostňujú tradičné motory. Takmer na všetkých skúmaných trhoch nadpolovičná väčšina respondentov stále uprednostňuje buď benzínový alebo dieselový motor. A keďže výrobcovia áut začínajú vytvárať partnerstvá pri budovaní infraštruktúry elektrických nabíjacích staníc a vývoji súvisiacich služieb s pridanou hodnotou zvyšujúcich komfort spotrebiteľov, môžu sa elektromobily stať želanou alternatívou.

Podľa Deloitte Global Automotive Consumer Study 2018 (vyše 22.000 spotrebiteľov v 17 krajinách sveta)
spotrebitelia nie sú ochotní zaplatiť za autonómne vozidlá oveľa viac ako za tradičné: v Nemecku (50%), USA (38%) a v Japonsku (31%). Prieskum priniesol podobné závery v oblasti elektromobilov, kde 42% nemeckých spotrebiteľov a len niečo viac než tretina Japoncov a Američanov uviedla, že nie je ochotná znášať zvýšené náklady na získanie takejto technológie. 

DPO: Úradník pre osobné údaje

Nariadenie o prísnejšej ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) prikazuje niektorým firmám vytvoriť novú pozíciu – pracovníka zodpovedného za osobné údaje. Data Protection Officer (DPO) bude podľa odborníkov zakrátko lukratívnou pozíciou a nebude vôbec jednoduché ho nájsť.  

Európske nariadenie GDPR účinné od 25. mája tohto roka si podľa odhadov vyžiada zmeny procesov a systémov u približne pol milióna firiem na Slovensku za vyše 40 miliónov eur. Nariadenie zavádza niekoľko nových požiadaviek, medzi ktorými je aj povinné ustanovenie DPO – zodpovednej osoby za spracúvanie osobných údajov pre určený okruh prevádzkovateľov. Dnes je na Slovensku ustanovenie zodpovednej osoby dobrovoľné. Podľa GDPR musia mať prevádzkovatelia Data Protection Officera v troch konkrétnych prípadoch:
- Spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt.
- Hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú také spracovateľské operácie, ktoré si vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu.
-Hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

Pojem „veľký rozsah“ nie je nikde presne kvantifikovaný. Aby firma zistila, či spadá do tejto kategórie, môže si pomôcť vysvetlením pracovnej skupiny pri Európskej komisii WP29, ktorá vydáva k GDPR metodické usmernenia. Za určujúce faktory veľkého rozsahu považuje počet dotknutých osôb, objem údajov alebo rozsah rôznych položiek údajov, dĺžku trvania alebo stálosť činnosti spracúvania a geografický rozsah spracovateľskej činnosti.

Kompetencie a úlohy DPO sú veľmi široké. Monitoruje dodržiavanie nových požiadaviek na ochranu osobných údajov a súvisiacich právnych predpisov, poskytuje informácie, poradenstvo a odporúčania vedeniu či spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov. DPO majú reguláciou garantované nezávislé postavenie, musia byť prizývané na zasadnutia manažmentu a budú musieť byť pri rozhodnutiach vplývajúcich na ochranu osobných údajov. Zodpovedná osoba nemusí byť iba interný zamestnanec firmy, môže túto funkciu zastávať aj externe na základe zmluvy. Zároveň podniky patriace do jednej skupiny si môžu zvoliť iba jedného DPO.

Radíme: Pohľadávka v konkurze

Po vyhlásení konkurzu na Rapid life životná poisťovňa (predtým aj Prvá československá poisťovňa alebo Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid) informuje Národná banka Slovenska o ďalšom postupe. 

Nároky (pohľadávky) vyplývajúce z uzatvorených poistných zmlúv je potrebné si uplatniť v rámci konkurzného konania, teda prihlásiť podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou, ktorá musí byť doručená na predpísanom tlačive a obsahovať základné náležitosti (§ 29 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii), a to v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (t.j. do 15.03.2018) v jednom rovnopise správcovi (JUDr. Dana Husťáková, so sídlom: Žriedlová 3, 040 01 Košice) a v jednom rovnopise na príslušnom súde (Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice k spisovej značke 31K/28/2017). K prihláške je potrebné pripojiť dokumentáciu preukazujúcu prihlásenú pohľadávku (napríklad poistnú zmluvu, poistku a pod.).

Ak si klienti prihlásia pohľadávku až po uplynutí 45 dňovej lehoty od vyhlásenia konkurzu, nebudú mať hlasovacie právo, ktoré má inak veriteľ v rámci konkurzu. Prihlásiť je potrebné každú pohľadávku, ktorá dosiaľ nebola celkom uspokojená (uhradená) bez ohľadu na to, či poistná zmluva bola ukončená pred vyhlásením konkurzu, alebo či v čase vyhlásenia konkurzu ešte trvala. Prihlásiť je potrebné aj pohľadávky, ktoré si spotrebitelia už uplatňujú prostredníctvom súdu alebo v exekučnom konaní. V súlade s  § 30 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť." Nesprávne alebo neúplne vyplnená prihláška pohľadávky finančného spotrebiteľa teda môže viesť k jej neuspokojeniu.

Všetky začaté súdne konania, ktoré sa týkajú majetku poisťovne, sa vyhlásením konkurzu prerušujú a všetky začaté exekučné konania, ktoré sa týkajú majetku poisťovne, sa zastavujú. Národná banka Slovenska odporúča, aby sa klienti s prihlásením pohľadávky do konkurzu voči spoločnosti Rapid life životná poisťovňa obrátili na Centrum právnej pomoci, advokáta alebo vyhľadali inú kvalifikovanú právnu pomoc. 

Polročné vysvedčenie: Pre Slovákov stále dôležité

Polročné vysvedčenie školopovinného dieťaťa vníma ako dôležitú udalosť 50,2% Slovákov. Najviac vnímajú polročné vysvedčenie pozitívne, ak sú na ňom len jednotky a dvojky. 

Podľa aktuálneho prieskumu ACRC (1.012 respondentov) ako dôležitú udalosť vnímajú vysvedčenie najmä ľudia žijúci v Trenčianskom kraji. Najmenšiu dôležitosť mu pripisujú obyvatelia Prešovského kraja. Najviac opýtaných vníma polročné vysvedčenie pozitívne, ak sú na ňom len jednotky a dvojky. Štvrtina opýtaných pripúšťa, že je dobré, aj keď je na ňom jedna trojka. Slovensko má aj skupinu prísnych dospelých, ktorí ocenia vysvedčenie, len ak sú na ňom samé jednotky. Tých však nie je ani 5%.

Polročné vysvedčenie oslavuje 38% Slovákov. Viac rodičov uprednostňuje darček pred spoločným zážitkom. Peniaze ako formu odmeny využívajú necelé 4% rodičov. Najčastejšími darčekmi sú sladkosti a knihy. Medzi najobľúbenejšie zážitkové odmeny patrí výlet s rodinou, návšteva cukrárne alebo spoločný obed v reštaurácii. Iba 6% respondentov sa priznalo, že svoje dieťa za zlé vysvedčenie potrestalo. Medzi najviac využívané formy trestu patria zákazy používania počítača, mobilu, sledovania televízie a vychádzok s kamarátmi.

Ľudia vnímajú drobnú pozornosť učiteľovi vo forme kytice kvetov alebo čokolády ako vhodné poďakovanie za úsilie venované ich deťom. Napriek tomu túto formu prejavu vďaky urobí menej ako polovica opýtaných. Najčastejšie si učiteľov malou pozornosťou uctia v Trenčianskom a Trnavskom kraji. 

utorok 30. januára 2018

BFHI: Baby friendly hospital aj na Slovensku

Ministerstvo zdravotníctva informuje na svojom webe o zlepšovaní podmienok v oblasti gynekológie, pôrodníctva a neonatológie v slovenských nemocniciach. Postupne prijíma opatrenia, aby čo najviac zdravotníckych zariadení na Slovensku získalo certifikát Nemocnica priateľská k deťom - Baby friendly hospital (BFHI).  

Odborné semináre: V prvom štvrťroku 2018 sa v 4 nemocniciach MZ SR (v Univerzitnej nemocnici Bratislava, Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice, Univerzitnej nemocnici Martin a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici) uskutočnia odborné semináre pre zástupcov gynekologicko-pôrodníckych a neonatologických oddelení. Povedú ich lektorky s medzinárodným odborným certifikátom, ktoré ministerstvo vybralo na základe odporúčania Slovenskej pediatrickej spoločnosti (SPS). Jednotlivé oddelenia môžu následne požiadať o udelenie certifikátu BFHI. Udeľuje ho WHO v spolupráci s UNICEF, pričom túto iniciatívu na Slovensku zastrešuje SPS. Plaketa sa udelí, ak nemocnica opustí zastarané nemocničné postupy a dodržiava súbor 10 pravidiel podporujúcich priateľský prístup k matkám a novorodencom.

Profesionálni laktační konzultanti: Ministerstvo plánuje aj akreditáciu sústavného vzdelávania v špecializácii „profesionálny laktačný konzultant“. Zdravotnícki pracovníci (lekár, pôrodná asistentka alebo sestra) by takýto kurz mohli absolvovať už v  polovici tohto roka. Zámerom je, aby na každom gynekologicko-pôrodníckom a neonatologickom oddelení bol najmenej jeden laktačný konzulant. Preto rezort súčasne pracuje aj na úprave výnosu o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie.

Poplatky v pôrodniciach: V snahe o čo najväčšiu humanizáciu pôrodov bez bolesti MZ SR od februára 2018 ruší poplatok za podanie epidurálnej anastézie, resp. analgézie  a tiež poplatok za prítomnosť ďalšej osoby pri pôrode.

Nové štandardy: MZ SR v spolupráci s odborníkmi finalizuje tvorbu štandardných diagnostických a terapeutických postupov v tejto oblasti. Súčasťou bude napr. podpora ženy počas laktácie s cieľom, aby ženy čo najskôr začali s dojčením a ešte v nemocnici sa naučili jeho správnu techniku. 

Upozorňujeme: Zmeny pri podpore fotovoltických panelov

V roku 2018 čakajú žiadateľov o poukážky na fotovoltické panely na Slovensku dve zmeny. Zníži sa sadzba podpory na inštaláciu fotovoltických panelov o 100 € a pribudne nová povinná príloha k žiadosti o preplatenie poukážky.

Vyhlásené budú dve fotovoltické kolá s plánovanou alokáciu 1,65 milióna €. Podobne ako v predchádzajúcom období bude na fotovoltické inštalácie určená štvrtina z celkovej sumy 13,2 milióna € určenej pre mimobratislavské regióny. Sadzba podpory pre fotovoltické zariadenia sa od januára 2018 znižuje na základe aktualizácie, ktorá vychádza z cien predložených za fotovoltické inštalácie v roku 2017. Aj naďalej však bude v prípade fotovoltických panelov príspevok na 1 kW inštalovaného výkonu podstatne vyšší ako pri iných zariadeniach.

Nová príloha sa týka iba fotovoltických inštalácií a bude sa prikladať až k žiadosti o preplatenie poukážky. Pri všetkých fotovoltických inštaláciách, ku ktorým bude vydaná poukážka v roku 2018, bude nutné predložiť kópiu oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky v zmysle odseku6 § 4a zákona č. 309/2009 Z. z., ktoré majú domácnosti odosielať distribučným spoločnostiam. Uvedenie malého zdroja do 10 kW do prevádzky má podľa zákona výrobca elektriny do 10 pracovných dní od spustenia zariadenia oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, bez ohľadu na použité technické riešenie. Oznámenie má podľa zákona obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť.

Doplnenie novej povinnej prílohy vychádza z pripomienok, že domácnosti neinformujú distribučné spoločnosti o inštaláciách uvedených do prevádzky. Na stránke Zelená domácnostiam bol doplnený zoznam podporených inštalácií  o príslušný kraj, aby si mohli distribučné spoločnosti overiť, či si domácnosti svoju povinnosť splnili.

Aktuálne: O demencii aj cez telefón

Slovenská Alzheimerova spoločnosť zriadila telefonickú linku, kde sa možno do konca marca t.r. poradiť o možnostiach prevencie, zdravotníckej aj sociálnej pomoci.

Alzheimerovu chorobu sprevádza strata pamäti, prvým príznakom je časté zabúdanie. „Problémy s pamäťou netreba bagatelizovať a ak sa k nim pridružia aj ďalšie prejavy, akými sú zmena nálady a správania, je potrebné vyhľadať lekára. Ak je niekto vo vašej blízkosti zábudlivý, opakovane sa pýta na tie isté veci, prípadne má problémy nájsť správne slová a vy sa obávate, či netrpí demenciou, využite individuálne bezplatné telefonické poradenstvo a skonzultujte svoj problém s odborníkmi", radí Jana Blusková zo Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

Demencia patrí medzi závažné duševné poruchy typické pre vyšší vek a prináša so sebou zmeny v oblasti fungovania kognitívnych funkcií. Prečo u niekoho vznikne toto ochorenie a u iného nie, stále nie je známe. Prvé prejavy Alzheimerovej choroby, ktorá je najčastejšou príčinou demencie, sa podľa skúseností odborníkov z praxe často pripisujú starnutiu, stresu alebo depresii. Hlavným z varovných príznakov tohto degeneratívneho ochorenia mozgu je zhoršovanie pamäti, najprv sa stráca krátkodobá, neskôr aj dlhodobá. Reč a úsudok bývajú postihnuté neskôr.    

Odborníci v poradni sú k dispozícii na čísle 02/62 41 08 85 do konca marca v pracovné dni v čase od 12.00 do 16.00 h. Viac informácií možno nájsť na alzheimer.sk. 

GDPR: Právo na zabudnutie

Spracovatelia osobných údajov budú musieť podľa GDPR nariadenia zabezpečiť ochranu zhromaždených osobných údajov a rešpektovať aj tzv. právo na zabudnutie.  

Pokiaľ niektorý zo zákazníkov či iných fyzických osôb toto právo využije, spracovatelia budú musieť všetky osobné údaje dotyčnej osoby zlikvidovať. Uchovávať osobné údaje nemožno dlhšie, než je to nevyhnutné. Každý e-shop by preto mal stanoviť lehoty, po uplynutí ktorých sa uchované údaje vymažú. Musí tiež zabezpečiť možnosť preskúmania ich správnosti a opravy nesprávnych údajov. Nariadenie prinieslo tiež zásadu minimalizácie osobných údajov. Spracúvať ich bude možné len v nevyhnutnom rozsahu a na určitý účel. Nariadenie GDPR sa pritom netýka len spracovateľov, ktorí osobné údaje spracúvajú plne automatizovanými prostriedkami (napr. počítačovým programom), ale aj tých, ktorí ich spracúvajú neautomatizovane (napr. písomne do záznamovej knihy) či čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania (napr. časť údajov sa spracúva na počítači a časť písomne).

Každý e-shop musí zabezpečiť ochranu osobných údajov, ktoré spracúva nielen v súlade s nariadením GDPR ale aj novoprijatým zákonom o ochrane osobných údajov. Musí zabezpečiť dôvernosť osobných údajov, a tiež prijať opatrenia na zamedzenie neoprávnenému prístupu k nim a k zariadeniu, ktoré sa na spracúvanie používa. Osobné údaje by mali byť zoskupené do určitých skupín, resp. databáz, a to podľa účelu, na ktorý sa spracúvajú. Tieto skupiny, databázy či zoznamy sa označujú ako informačné systémy. E-shop môže mať informačný systém zhromažďujúci údaje o zákazníkoch, personálny a mzdový informačný systém zhromažďujúci informácie o zamestnancoch a pod. Každý spracúvateľ, e-shop, musí o jednotlivých informačných systémoch viesť evidenciu. Registrácia týchto informačných systémov sa síce po novom nevyžaduje, ale určité povinnosti si prevádzkovateľ voči Úradu na ochranu osobných údajov musí splniť. 

pondelok 29. januára 2018

e-Bezpečnosť: Kybernetická bezpečnosť EÚ

Ochrana bezpečnosti občanov sa dostáva do stredobodu legislatívnej činnosti únie. Prioritné iniciatívy musia zabezpečiť, aby orgány členských štátov boli informované, kto prekračuje spoločnú vonkajšiu hranicu EÚ.  

Iniciatívy sú zamerané na interoperabilitu informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc a migrácie a iniciatívy na posilnenie nástrojov na boj proti terorizmu a praniu špinavých peňazí. Európsky program v oblasti bezpečnosti stanovil hlavné opatrenia na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby. Medzi takéto opatrenia patrí aj boj proti radikalizácii, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, blokovanie zdrojov financovania terorizmu, ako aj lepšia výmena informácií. Komisia o vývoji informuje v pravidelne zverejňovaných správach.

Na základe stratégie kybernetickej bezpečnosti zo septembra 2017 vznikla sieť odborných stredísk v oblasti kybernetickej bezpečnosti a výskumné a odborné stredisko pre kybernetickú bezpečnosť. V prvom štvrťroku 2018 sa vytvorenie tejto siete podporí pilotným projektom, na ktorý bude v rámci iniciatívy Horizont 2020 vyčlenených 50 miliónov EUR. Komisia zároveň poskytne ďalších 5 miliónov EUR na posilnenie dešifrovacích kapacít Europolu, aby podporila orgány presadzovania práva pri vyšetrovaniach trestných činov. Urobí tak aj v nadväznosti na výzvu na poskytnutie ďalšej podpory, ktorú členské štáty predniesli na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci minulý rok v decembri.

RIA 2020: Jednoduchá a zrozumiteľná legislatíva

Vláda SR schválila Stratégiu lepšej regulácie RIA 2020. Ministerstvo hospodárstva chce pilotne do roku 2020 testovať nové formy hodnotenia, posudzovania a tvorby regulácií. Vzniknúť má aj nová komplexná IT platforma, aby aj verejnosť mala viac informácií o problematike regulácií. 

Zaviesť  do procesu legislatívy jednoduchosť a zrozumiteľnosť a zároveň hodnotenie vplyvov je cieľom Stratégie lepšej regulácie RIA 2020 (Regulatory Impact Assessment – posudzovanie vplyvov navrhovaných regulácií), ktorú odsúhlasila vláda. Ministerstvo hospodárstva si uvedomuje, že táto reforma musí byť postupná a je potrebné pri jej uvádzaní do praxe prihliadať na potreby a možnosti administratívy. Jednotlivé nové formy hodnotenia, posudzovania a tvorby regulácií sa budú do roku 2020 pilotne testovať na úrovni MH SR, prípadne aj  na úrovni ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Rezort hospodárstva plánuje navrhovať opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia systematicky, v rámci pilotného fungovania by ich malo byť viac ako 100.

Pri hodnotení regulácii by mala pomôcť plánovaná nová komplexná IT platforma lepšej regulácie, ktorá umožní nielen lepšiu vzájomnú komunikáciu subjektov štátnej správy zapojených do agendy lepšej regulácie, ale poskytne aj priestor pre verejnosť na získavanie informácií z tejto oblasti. Všeobecným cieľom hodnotenia regulácií je posúdiť ich pozitívne a negatívne účinky na vybrané oblasti: na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské a životné prostredie, na sociálnu oblasť a životnú úroveň občanov, ktorých sa týka, ako aj na informatizáciu spoločnosti a na služby poskytované občanom zo strany štátnej správy. Hodnotenie môže vysvetliť, či a do akej miery sa naplnili pôvodné účely regulácie, posúdiť pozitívne účinky a určiť účinok na vymedzené oblasti, čiže možné negatívne účinky.

Súčasťou schválenej stratégie je aj vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o problematike regulácií. Stratégia lepšej regulácie by mala byť financovaná prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ zo zdrojov Operačného programu Efektívna verejná správa. 

e-Busy: V hlavnom meste Slovenska ich bude 18

Do vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava pribudli prvé elektrobusy. Celkovo ich bude 18 a v premávke budú všetky do júna 2018. 

V uliciach Bratislavy už začali jazdiť prvé z nich v rámci bežných liniek MHD. Elektronabíjacie stanice sú umiestnené primárne vo vozovni Krasňany a Jurajov Dvor. Dve nabíjacie miesta sú naplánované na trase elektrobusov na Kollárovom námestí a na Patrónke. Vozidlá budú nabíjané aj počas dňa na rýchlonabíjačkách, ale aj pomocou pantografových ramien. V noci budú nabíjané pomocou nabíjačiek vo vozovniach. Dojazd vozidiel je bez priebežného dobíjania min. 160 km.

Všetky elektrobusy sú nízkopodlažné, plne klimatizované, s vnútorným aj vonkajším kamerovým systémom. Vybavené sú modernými technológiami, nebude chýbať ani wi-fi pripojenie či USB nabíjačky. Po nasadení elektrobusov klesne zaťaženie životného prostredia približne o 976, 61kg/rok oxidu uhoľnatého, o 277, 74 kg/rok aromatických uhľovodíkov, o 1914,42 kg/rok oxidu dusíka a o 12,61 kg/rok pevných častíc. Maximálna obsaditeľnosť elektrobusu s dĺžkou 12 metrov je 106 osôb z toho 33 + 1 na sedenie, maximálna obsaditeľnosť vozidla do 9 metrov je 54 osôb z toho 16 + 1 na sedenie. Elektrobusy sú taktiež vybavené elektronickým počítaním cestujúcich.

Nákup elektrobusov bol financovaný z fondov EÚ. Celková suma za 18 ks vozidiel je 10,4 mil. eur. bez DPH, pričom z fondov EÚ sa financovala čiastka 8, 5 mil. eur, zo štátneho rozpočtu 1 mil. eur a 900 tisíc eur bolo vykryté z rozpočtu mesta. 

GDPR: Vopred zaškrtnuté políčko na získanie súhlasu končí

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov (GDPR) prinieslo sprísnené podmienky na získanie súhlasu na spracovanie osobných údajov fyzickej osoby.  

V súčasnosti je bežné, že jednotlivé e-shopy získavajú súhlas so spracovaním osobných údajov zákazníka tak, že na záver objednávky umiestnia vopred zaškrtnuté políčko pred vetou ,,súhlasím so spracovaním osobných údajov“. To už však nebude možné. Súhlas musí byť po novom udelený slobodne a na vopred vymedzený účel spracovania. Zákazníci budú môcť svoj súhlas kedykoľvek odvolať, o čom ich e-shop musí upovedomiť ešte pred jeho poskytnutím, napr. už pri spomínanom políčku, ktorého zaškrtnutím súhlas udelí. Odvolanie, ale aj udelenie súhlasu nesmie zákazníka zavádzať a musí byť formulované jednoducho a jasne.

E-shop ako spracovateľ osobných údajov bude musieť v prípade kontroly preukázať, že osobné údaje určitej osoby spracúva na základe súhlasu, ktorý získal v súlade s nariadením GDPR. Ak do mája 2018 e-shop nezíska súhlasy so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením GDPR, na ďalšie spracovanie týchto údajov bude potrebné získanie opätovného súhlasu. V opačnom prípade sa prevádzkovatelia e-shopov nevyhnú likvidačným pokutám, ktoré môžu byť uložené až do výšky 20 miliónov eur alebo do výšky 4% z ročného obratu.