piatok 29. septembra 2017

Eurofondy: Opatrenia na zvýšenie transparentnosti
Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušovania implementácie eurofondov reaguje na zistené nedostatky výziev pre vedecko-výskumné projekty a proces ich hodnotenia na Slovensku.  

Celkom 38 opatrení v 26 oblastiach je navrhnutých na základe skúseností s implementáciu eurofondov, spolupráce s Európskou komisiou, riadiacimi orgánmi a zástupcami občianskej spoločnosti a na základe príkladov dobrej praxe zo zahraničia. Pokrývajú celú škálu procesov v rámci čerpania týchto zdrojov, a to sprísnenie podmienok predkladania projektových zámerov Národných projektov, elektronickú komunikáciu, odborné hodnotenie, možnosti využívať otvorené údaje súvisiace s realizáciou projektov atď. Zavádzať sa budú postupne do marca 2018.  

Špecifická pozornosť je venovaná hodnoteniu projektov a ich kontroly. Hodnotitelia musia spĺňať preddefinované štandardy a k jednotlivým projektom ich priradí elektronický systém. Výsledné hodnotiace hárky budú zverejňované. V prípade vedecko-výskumných projektov a projektov zavádzajúcich inovácie nad 10 miliónov eur bude povinne zavedené hodnotenie skupinou expertov. Akčný plán navrhuje tiež opatrenia na kvalitnejšiu prípravu výziev a národných projektov, zavádza sa aj posilnenie kontrolných procesov, napr. prostredníctvom využívania systému ARACHNE (prevádzkovaného Európskou komisiou). Ide o špeciálny analytický softvér, ktorý pracuje s údajmi o 110 miliónov firmách a môže odhaliť riziko stretu záujmov, podvodov alebo nezrovnalostí.

Akčný plán vypracoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu. Zavedenie do praxe bude realizované v spolupráci s Európskou komisiou, ministerstvami vnútra, financií, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Protimonopolným úradom, Úradom pre verejné obstarávanie a medzinárodnými organizáciami.    
EU: Voľný tok iných ako osobných údajov
Nové pravidlá na riadenie voľného toku iných ako osobných údajov v EÚ spolu s pravidlami, ktoré už platia v oblasti osobných údajov, umožnia ukladanie a spracúvanie údajov v celej únii. Cieľom je posilniť konkurencieschopnosť európskych podnikov a modernizovať verejné služby v rámci jednotného trhu pre dátové služby.  

Odstránenie obmedzení týkajúcich sa lokalizácie údajov sa považuje za najdôležitejší faktor pre hospodárstvo založené na údajoch, v dôsledku ktorého by sa jeho hodnota mala v roku 2020 zdvojnásobiť a dosiahnuť 4% HDP. Prehľadný, vyčerpávajúci a predvídateľný rámec prispeje k vytvoreniu konkurencieschopnejšieho a integrovanejšieho trhu EÚ so službami ukladania a spracúvania údajov.

-Zásada voľného toku iných ako osobných údajov cez hranice: členské štáty už nemôžu od organizácií požadovať, aby ukladali alebo spracúvali údaje v rámci svojich hraníc. Jediným dôvodom oprávňujúcim uloženie obmedzení bude ochrana verejnej bezpečnosti. Členské štáty budú musieť oznámiť Európskej komisii nové alebo existujúce požiadavky na lokalizáciu údajov. Voľný tok iných ako osobných údajov zjednoduší a zlacní cezhraničné pôsobenie podnikov, ktoré nebudú musieť mať duplicitné informačné systémy, ani ukladať rovnaké údaje na rôznych miestach.
-Zásada dostupnosti údajov pre regulačnú kontrolu: príslušné orgány budú môcť uplatňovať právo na prístup k údajom bez ohľadu na to, kde sú v EÚ uložené alebo spracúvané. Voľný tok iných ako osobných údajov nebude mať vplyv na povinnosti podnikov a iných organizácií poskytovať určité údaje na účely regulačnej kontroly.
- Komisia takisto podporuje rozvoj kódexov správania EÚ, ktorých cieľom je odstrániť prekážky brániace zmene poskytovateľa služieb cloudového úložiska a prenosu údajov naspäť do informačných systémov používateľov.

Nové pravidlá pripravia pôdu pre skutočne jednotný trh EÚ v oblasti ukladania a spracúvania údajov, čo vedie ku konkurencieschopnému, k bezpečnému a spoľahlivému európskemu cloudovému sektoru a k nižším cenám pre používateľov služieb ukladania a spracúvania údajov. Keďže cieľom nových pravidiel je zvýšiť dôveru, od spoločností sa očakáva, že budú viac využívať cloudové služby a budú istejšie pri vstupovaní na nové trhy. Takisto budú mať možnosť presunúť svoje vlastné informačné zdroje do nákladovo najefektívnejších miest. V konečnom dôsledku to znamená odhadovaný dodatočný rast HDP EÚ o 8 miliárd EUR ročne.  
Európska noc výskumníkov 2017: Made by Science – Vytvorené vedou
V poradí 11. ročník festivalu vedy na Slovensku sa uskutoční tradične posledný septembrový piatok, 29. septembra 2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici. 

Každý deň využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií - počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy bez toho, aby sme si to uvedomovali. Noc výskumníkov 2017  odhalí vedu vašej každodennej rutiny. Organizátori pripravili zaujímavý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. V bratislavskej Starej tržnici budete môcť navštíviť aj infostánok Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. K dispozícii tu budú informačné materiály o vede a výskume v Európskej únii, ako aj zaujímavé súťaže a kvízy, pri ktorých si odvážlivci otestujú svoje vedomosti a zároveň sa aj niečo nové dozvedia.

Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020.  Noc výskumníkov je celoeurópska iniciatíva zameraná na populárno-vedeckú činnosť a učenie sa zábavnou formou. Uskutočňuje sa každý rok posledný piatok v septembri a je do nej zapojených viac ako 30 krajín a vyše 300 miest. Podujatia pod hlavičkou Noci výskumníkov interaktívnou formou s účasťou verejnosti predstavujú to, čo výskumníci robia pre spoločnosť a propagujú kariéru výskumného pracovníka medzi mladými ľuďmi a ich rodičmi. 
Trend: Inteligentné mestá
Európska investičná banka za posledných šesť rokov poskytla na tzv. Smart City projekty v Európskej únii 117 miliárd eur. Prognózy ukazujú, že do roku 2050 bude v mestách žiť takmer 70% svetovej populácie a nové technológie by mali život v mestách zjednodušiť. 

Potreba digitalizácie a zefektívnenia verejnej správy je aktuálnou témou aj na Slovensku. Digitalizácia verejnej správy je u nás zatiaľ na začiatku a občania po celom Slovensku aj naďalej narážajú na komplikovaný administratívny systém. Firmy a agentúry prinášajú nové predstavy o tom, ako využívať moderné technológie, napríklad mobilné zariadenia, wearable a IoT doplnky, aby boli mestá inteligentnejšie. Inšpiráciu ponúkajú tiež inteligentné mestá z rôznych kútov sveta.

SINGAPUR - Údaje zo siete senzorov na celom ostrove sa ukladajú aj do dynamického digitálneho modelu mesta. Umožňuje testovať koncepty, analyzovať prevádzku a spúšťať rôzne simulované scenáre (evakuácia davu). Až 98% vládnych služieb je dostupných on-line a k dispozícii sú tiež mobilné zdravotné, komunálne a dopravné aplikácie. Senzory a inteligentné aplikácie pomáhajú bytom znížiť spotrebu energie, vody aj výdavkov. Do roku 2020 by mali byť všetky vozidlá vybavené systémom satelitnej navigácie.

BARCELONA - Prostredníctvom údajov z bezdrôtových senzorov na parkoviskách a aplikácie sú vodiči informovaní o najbližších voľných parkovacích miestach. Znižuje sa tak hluk aj znečistenie prostredia a šetria sa financie. Digitálne kiosky na verejných miestach (nákupné centrá, knižnice atď.) slúžia na realizáciu administratívnych postupov on-line. Verejný webový portál sprístupňuje vyše 300 kategórií dát. S inovatívnym systémom osvetlenia si lampy automaticky upravujú intenzitu svetla a je tu tiež budova so samoreguláciou vnútornej klimatizácie aj osvetlenia.

SOUL - Inteligentné pracovné centrá s telekonferenčnými systémami, Wi-Fi a senzormi umožňujú tretine štátnych zamestnancov pracovať bližšie k domovu. Odsávacie systémy likvidujú odpad cez podzemné potrubie priamo do recyklačných závodov. Lekárske konzultácie a zdravotné prehliadky pre starších a zdravotne postihnutých sa poskytujú pomocou inteligentných zariadení a diaľkovo ovládaného zdravotníckeho vybavenia. Nechýba ani systém na nabíjanie elektrických verejných autobusov.

MILTON KEYNES – mesto v srdci Anglicka (vyše 250.000 obyvateľov) sa stalo britským priekopníkom využívania Internet of Things. Aplikácia MotionMap tu sleduje pohyb vozidiel aj ľudí a senzory upozorňujú na bezplatné parkovacie miesta. Do recyklačných centier bola zavedená technológia senzorov na diaľku, takže komunikujú so smetiarskymi vozidlami a upozorňujú na plné odpadkové koše.

VIEDEŇ - Rakúske hlavné mesto testuje ekologickú mobilitu prostredníctvom eMorail. Hlavným prvkom je železničná služba integrovaná so zdieľaním elektronických áut a elektronického bicykla. Aplikácia pre smartfóny umožňuje rezervovať si vozidlo, informuje o oneskorení vlakov, vzdialenosti, ktorú je možné riadiť bez zapožičania auta alebo bicykla aj o zostávajúcom kredite na cestovanie.    

štvrtok 28. septembra 2017

e-Bezpečnosť: Ochrana našich virtuálnych životov 
Podľa Kaspersky Cybersecurity Index  viac ako tretina používateľov (39%) nemá svoje zariadenia chránené pred kybernetickými hrozbami (malvér, finančné podvody, hacknutie zariadenia za účelom získania prístupu k citlivým údajom a pod). Ak vezmeme do úvahy, že v súčasnosti sa vo svete používa viac ako 6 miliárd pripojených zariadení (smart zariadení), je táto skutočnosť ešte hrozivejšia.  

Čím viac surfujeme po internete, tým väčšia je šanca, že narazíme na infikovanú webstránku a staneme sa obeťou škodlivej kybernetickej aktivity. Z výsledkov každoročného prieskumu Kaspersky Lab vyplynulo, že až 63% internetových používateľov sa obáva podvodných emailov a webstránok (tzv. phishing). Bežných používateľov trápi aj obava zo straty informácií a údajov, ktoré majú uložené vo svojich zariadeniach, pričom najväčšiu cenu pripisujú fotografiám. Strata našich digitálnych spomienok je pre nás viac stresujúcou ako rozchod s partnerom či ochorenie nášho domáceho zvieracieho maznáčika. Viac ako polovica (56%) používateľov sa bojí, že by sa ich dáta stali predmetom vydierania, teda ransomvéru.

Popri obavách o bezpečnosť údajov a ochranu súkromia slabým miestom nášho prepojeného sveta môžu byť tiež členovia rodiny, ktorí trávia svoj voľný čas on-line. Napríklad až 60% rodičov má strach, že sa ich deti dostanú k nevhodnému obsahu na internete. Rôzne rodičovské kontroly umožňujú sledovať, koľko času trávia deti on-line a limitovať to, určiť a nastaviť aplikácie vhodné pre deti a vyhnúť sa tak nevhodnému obsahu či webstránkam, ktoré môžu ohroziť ich zdravý vývin (ide napríklad o obsah pre dospelých, drogy či alkohol).    
EU: Lepšia cezhraničná spolupráca
Európska komisia zriaďuje hraničné kontaktné miesto, ktoré umožní využiť hospodársky potenciál cezhraničných regiónov EÚ, kde žije 150 miliónov občanov. Fungovať má od januára 2018. 

Orientácia v odlišných administratívnych a právnych systémoch je stále veľmi zložitá a nákladná. Hraničné kontaktné miesto tak má zlepšiť prístup k pracovným miestam aj ku službám (napr. zdravotnej starostlivosti a verejnej doprave) a uľahčiť cezhraničné podnikanie. Experti budú poskytovať poradenstvo vnútroštátnym aj regionálnym orgánom tak, že budú zhromažďovať a sprístupňovať osvedčené postupy prostredníctvom novej online siete v celej Euróspkej únii.

Lepší prístup k pracovným miestam: Za hranice cestuje každý deň alebo každý týždeň 2 milióny pracovníkov a študentov. Hraničné kontaktné miesto bude poskytovať podporu regiónom s cieľom pomôcť ľuďom nájsť si prácu za hranicami. Občanom sa bude poskytovať poradenstvo v oblasti vzájomného uznávania kvalifikácií, spoločných študijných programov alebo poradenských služieb pre podnikateľov. Sústredí informácie o osvedčených postupoch, akým je napr. spoločná sieť španielskej Galície a portugalského Norte podporovanou portálom EURES. Môže takto prispieť k zriadeniu budúceho európskeho orgánu práce, ktorý avizoval predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie v roku 2017.

Lepší prístup k verejným službám: Aby boli pohraničné regióny atraktívnejšie a inkluzívnejšie z hľadiska verejných služieb, hraničné kontaktné miesto zmapuje existujúce cezhraničné zdravotné zariadenia (napr. zóny cezhraničnej zdravotnej starostlivosti pri francúzsko-belgickej hranici) a preskúma tiež chýbajúce železničné spojenia na vnútorných hraniciach v záujme efektívnejšej cezhraničnej verejnej dopravy.

Podnikanie cez hranice: Hraničné kontaktné miesto bude prostredníctvom online siete stimulovať dialóg o cezhraničných otázkach. Na požiadanie poskytnú experti podporu v záujme väčšieho zosúladenia pravidiel zakladania podnikov, vymieňania si osvedčených postupov medzi pohraničnými regiónmi a podpory väčšieho využívania online postupov.

Komisia vyberie tiež 20 projektov, ktoré ponúnu inovatívne riešenia na odstránenie cezhraničných prekážok. Výzva na predkladanie projektov bude vyhlásená do konca roka 2017.  
EEG: Pri pachovej identifikácii 
V Slovenských Ďarmotách sa realizuje pilotný projekt s celosvetovým dosahom - prvé použitie elektroencefalografie (EEG) v metóde pachovej identifikácie.   

„V rámci novej metódy VAMA (názov podľa jej tvorcov) nasadzujeme služobným psom na ich hlavy špeciálne čiapky s elektródami, ktoré sú prepojené so zariadením umiestneným na ich telách. Pomocou wifi signálu sa mozgové elektrické impulzy psa prenášajú do počítača, kde môžeme vidieť, ako pes reaguje na jednotlivé pachy pri ich porovnávaní“, popisuje Ján Varga. Počítačom zhromaždené a vyhodnotené výsledky tak jednoznačne preukážu hodnovernosť označenia pachovej stopy služobným psom. Vyhľadávanie a spárovanie pachových stôp sa pre služobného psa začína očuchaním vybranej pachovej stopy a následne prejdením okolo niekoľkých konzerv s pachovými stopami na porovnanie. Ak pri niektorej pes dá signál psovodovi, tak dôjde k úspešnému spárovaniu a identifikácii páchateľa, ktorý na mieste činu zanechal pachovú stopu.

Na vývoji spolupracuje aj Aladár Maďari, špecialista na neurológiu a správanie zvierat z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Prvé výsledky poukazujú na vysokú objektivitu pri vyhodnocovaní kriminalistických pachových stôp. Vďaka potenciálu novej metódy majú závery pachovej identifikácie šancu stať sa plnohodnotným dôkazom v trestnom dokazovaní. K dispozícii tak bude nielen písomný záznam o výsledku porovnávania, ale aj počítačom vygenerovaný dôkaz o mozgovej aktivite psa, kde budú viditeľné rozdiely medzi jeho reakciami na pachy, ktoré sa nezhodujú a ktoré sa s pachovou stopou vytypovaného páchateľa zhodujú. 
SR: Ceny elektronických diaľničných známok sa nezmenia     
V budúcom roku 2018 zostávajú ceny a platnosť elektronických diaľničných známok nezmenené. Rozhodol o tom minister dopravy a výstavby SR. 

Vodiči osobných áut tak zaplatia za ročnú diaľničnú známku 50 eur, cena mesačnej známky ostane 14 eur a desaťdňovej 10 eur. Súčasne bude ročná diaľničná známka platiť od 1. januára 2018 do 31. januára 2019. Elektronickú diaľničnú známku si môžete zakúpiť cez internetovú stránku eznamka.sk, cez mobilnú aplikáciu "eznamka" a tiež na predajných miestach, väčšinou na čerpacích staniciach. Pri úhrade diaľničnej známky v elektronickej forme je potrebné, aby vodiči udali správne a úplne potrebné údaje, vrátane evidenčného čísla vozidla a následne si ich aj skontrolovali.

Slovensko podľa ministra zostáva krajinou, ktorá má najlacnejšie diaľničné známky v regióne. Národná diaľničná spoločnosť aktuálne spravuje približne 790 kilometrov diaľnic, rýchlostných ciest a vymedzených úsekov ciest prvej triedy. V roku 2017 bolo otvorených 23 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest.

streda 27. septembra 2017

On-line: Paralelné svety
S internetom trávime stále viac času a postupne si vytvárame vlastné virtuálne identity. No má to aj svoje tienisté stránky. Tak ako v bežnom živote, aj v tom virtuálnom na nás číhajú hrozby.  

Internet zmenil naše návyky a významne ovplyvňuje životný štýl. Vďaka nepretržitému internetovému pripojeniu, digitálnym smart zariadeniam a nespočetnému množstvu aplikácií si dokážeme užívať možnosti, o ktorých sa nám predtým ani nesnívalo. Viaceré z obľúbených činností – ako nakupovanie, finančné transakcie, získavanie informácií, sledovanie médií, komunikácia či sociálne interakcie – sa vo veľkej miere odohrávajú vo virtuálnom prostredí. Podľa prieskumu Slovakia online 2015 agentúry Median SK, ktorá skúmala digitálny život viac ako 3 miliónov Slovákov, podiel  on-line komunity na Slovensku sa za posledných 10 rokov zdvojnásobil. Slováci strávia v priemere takmer 3 hodiny denne on-line, pričom toto číslo naďalej rastie.

Náš život sa tak odohráva akoby v dvoch paralelných svetoch – v tom skutočnom a v tom virtuálnom. Zatiaľ čo v tom skutočnom sa správame pomerne zodpovedne, v tom virtuálnom sa často bezdôvodne vystavujeme rizikám, ktoré však môžu negatívne ovplyvniť naše skutočné životy. „V on-line prostredí sa cítime uvoľnenejšie, strácame zábrany, za monitorom počítača sa cítime  bezpečnejšie – nikto nás nevidí a nepočuje. Práve preto sme o čosi menej obozretní a často popúšťame zo svojich noriem a pravidiel správania sa. Aj v on-line svete stoja na druhej strane skutoční ľudia, ktorí si vytvárajú skutočné obrazy o nás a našom správaní. Rovnako skutočné sú aj riziká, ktorým naše správanie vo virtuálnom svete vystavujeme. Mali by sme byť preto obozretní, aby sme sa vyhli negatívnym dôsledkom. Tých je čoraz viac a aj z vlastnej praxe poznáme niekoľko prípadov, kedy sa predovšetkým mladí ľudia stali obeťami kybernetických hrozieb, ktoré vážne zasiahli do ich skutočných životov“, konštatuje Marek Madro z internetovej poradne IPčko.sk. 
EU: Európsky deň jazykov 2017
Posledný septembrový utorok sa v Európe oslavoval Európsky deň jazykov. Ako je to teda  s našimi jazykovými znalosťami?  

V roku 2015 sa viac ako 19 miliónov žiakov základných škôl EÚ (84% všetkých žiakov na tejto úrovni) učilo aspoň jeden cudzí jazyk, a to vrátane 1 milióna žiakov (približne 5%), ktorí sa učili dva cudzie jazyky alebo viac. Najpopulárnejšia je angličtina, ktorej sa venuje viac ako 17,5 mil. žiakov (83,5%). Francúzština sa  umiestnila na druhom mieste (s 0,8 mil. žiakov, čiže 4,8% populácie), po nej nasleduje nemčina (takmer 0,7 mil. žiakov alebo 3,9%), španielčina (0,1 mil. alebo 0,6%), ruština (54 tis. alebo 0,3%) a taliančina (33 tis. alebo 0,2%). Top tri krajiny s najväčším počtom žiakov, ktorí sa učia viaceré cudzie jazyky, sú Luxembursko, Estónsko a Grécko.

Na slovenských základných školách sa v roku 2015 učilo cudzí jazyk 85,9%, pričom 80,4% sa učí jeden jazyk a 5,5% sa učí dva a viac jazykov. Najobľúbenejšia je angličtina, učí sa ju až 82,6% žiakov.

V Európskej únii je 24 úradných jazykov, približne 60 regionálnych jazykov a jazykov národnostných menšín a viac než 175 jazykov migrantov. Vo svete existuje 6.000 až 7.000 jazykov, z ktorých väčšina sa vyskytuje v Ázii a v Afrike. Aspoň polovica svetovej populácie je dvojjazyčná alebo viacjazyčná, t. j. ovláda alebo rozumie dvom alebo viacerým jazykom. 
Novinka: Vznikla Digitálna koalícia 
Nová koalícia spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového aj akademického sektora v úsilí pripraviť Slovákov všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. 

Každý z 21 signatárov zakladajúceho memoranda predstavil svoje ciele zamerané na zlepšovanie digitálnych zručností študentov aj na zvyšovanie digitálnej gramotnosti zamestnancov, nezamestnaných či podnikateľov. Slovensko tak nadviazalo na celoeurópsku iniciatívu Digital Skills and Jobs Coalition. V EÚ v súčasnosti funguje 17 digitálnych koalícií a očakáva sa, že v priebehu tohto roka budú založené ďalšie.

Aktivity Digitálnej koalície sú inšpirované celoeurópskymi prioritami v oblasti digitálnej práce: napríklad štrukturálne zmeny vo vzdelávacom systéme, ktoré umožnia prípravu digitálne kvalifikovanej pracovnej sily, rozbehnutie projektov rekvalifikácie neuplatnených absolventov iných odborov do technických a IT smerov či podpora dialógu medzi priemyslom a vzdelávaním. Podpisom memoranda prijali členovia konkrétne záväzky, na základe ktorých budú zrealizované napríklad nové predmety na stredných a vysokých školách, rekvalifikačné kurzy či semináre a workshopy. Digitálna koalícia vypracuje štúdiu dopadov Priemyslu 4.0 a digitálnej transformácie. Na jej základe sa bude sústreďovať úsilie členov na pripravenosť Slovenska, napríklad aj na reformu školstva.

Činnosti Digitálnej koalície budú financovať jednotliví členovia. Do budúcnosti sa počíta s kombinovanou podporou štátu a firiem. Organizačno-technické fungovanie DK finančne zabezpečí ÚPVII a ITAS. Výkonný výbor sa bude stretávať každý štvrťrok za účelom odpočtu svojich aktivít a prijatia nových členov.
Bratislava v pohybe: Po prvýkrát sa predstaví robot
Dvadsiaty prvý ročník podujatia medzinárodného významu otvorí taiwanský choreograf a tanečník Huang Yi a jeho robotický spoločník KUKA. 


V harmonickom prepojení tanečného umenia a vedy je Huang Yi a KUKA poetickým dielom, ktoré plynule prepája moderný tanec a výtvarné umenie so svetom robotov. Tancovať tvárou v tvár s robotom je ako pozerať na vlastnú tvár v zrkadle… Myslím, že som našiel kľúč ako preniesť ľudské emócie do robota”, tvrdí Huang. V roku 2010 kontaktoval spoločnosť KUKA v Taiwane. Keď im predstavil svoj plán, odpovedali: „Zákon hovorí, že keď sa robot pohybuje, človek nesmie do priestoru jeho pohybu vstúpiť. Ak nájdete spôsob, ako to urobiť, požičiame vám KUKA.“ 

V rámci festivalu môžete od 1. do 22. októbra 2017 vidieť aj: mužské duo Woo-Sang Jeon, dvojice Gayoung Lee a Kyum Ahn  (Južná Kórea) a Žigan Krajnčan a Gašper Kunšek (Slovinsko), súbor La Veronal (Španielsko) aj Timothy and the Things (Maďarsko) . Po vystúpení Phillippe Saire Company (Švajčiarsko) budú odpremietané filmy Cartographie  7, 9, 10  a 11 dokumentujúce kombináciu ich živého predstavenia s videoprodukciou. Domácu tanečnú scénu zastúpia Yuri Korec s predstavením d-Body-m a tanečná skupina Debris Company s predstavením WOW!

Sprievodným podujatím je site-specific predstavenie Kilometrový tanec v centre Bratislavy. Testuje, či by tanečníci vedeli natiahnuť svoj tanec až na kilometrovú vzdialenosť. Diváci majú možnosť absolvovať celý kilometer spolu s nimi. Začína sa „pod hodinami“ Obchodného domu TESCO na Kamennom námestí o 15:00 hod. Zakaždým bude iný vďaka 6 osobnostiam slovenského tanečného a performačného umenia: Jaro Viňarský, Ján Valík, Soňa Ferienčíková, Martina Hajdyla Lacová, Lívia Balážová MM a Radoslav Piovarči. Je tiež reakciou na to, že súčasný tanec nemá v Bratislave vlastný priestor.

Vstupenky na všetky predstavenia je možné zakúpiť online priamo na stránke festivalu www.abp.sk v časti Vstupenky, alebo na konkrétne predstavenia priamo v mieste konania.    

utorok 26. septembra 2017

EU: Spravodlivé zdaňovanie digitálnych spoločností 
Európska komisia spustila agendu na zaistenie férového zdaňovania spoločností v oblasti digitálneho hospodárstva.  

Formou Oznámenia sú zadefinované prvé kroky k legislatívnemu návrhu európskych pravidiel na zdaňovanie ziskov v digitálnej ekonomike. Tieto pravidlá by mali uzrieť svetlo sveta už na jar 2018. Oznámenie zohľadňuje aj medzinárodné snahy v tejto oblasti na úrovni G20 a OECD.

Daňové pravidlá platné v súčasnosti boli navrhnuté pre podmienky tradičného hospodárstva a nepočítali so súčasnými novými trendmi. Výsledkom je, že skutočná sadzba dane pre digitálne spoločnosti v EÚ sa odhaduje na polovicu sadzby pre tradičné podniky či ešte nižšiu. Zmes jednostranných vlastných pravidiel jednotlivých členských štátov v reakcii na tieto rozdiely by hrozila vytvorením ďalších prekážok a medzier na jednotnom trhu.

Cieľom  nových pravidiel je jednotný európsky prístup k zdaňovaniu digitálnych spoločností, čo prispeje aj k dokončeniu Jednotného digitálneho trhu.   
SR: Podnikateľské prostredie sa opäť zhoršilo  
Index podnikateľského prostredia na základe prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska klesol v druhom štvrťroku 2017 na úroveň 49,6 bodu a prvýkrát v histórii sa dostal pod polovicu pôvodnej štartovacej hodnoty. Oproti poslednému hodnoteniu klesol celý index o 2,22%.  

Najnegatívnejšiu známku si vyslúžil indikátor Uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom (-7,15%). Podobný pokles zaznamenali aj Vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva či Funkčnosť politického systému v štáte. Výrazne sa zhoršila aj položka Úroveň korupcie na úradoch (-5,86%), ktorá klesla najviac od 3. kvartálu 2015. Stále rastúcim problémom podnikateľov je nedostatok pracovnej sily. Odrazilo sa to na historicky najvýraznejšom zhoršení položky Kvalita a dostupnosť výrobných vstupov a pracovnej sily (o 5,78%). Výrazný pokles hodnoty ukazovateľa Funkčnosť politického systému na najnižšiu hodnotu od začiatku roka 2013 mohlo spôsobiť zvolenie poslanca Smeru Ľubomíra Jahnátka za predsedu nezávislého Úradu regulácie sieťových odvetví. Pochybnosti rozvírili aj voľby šéfa Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá sa musela opakovať voľba najmä pre pochybnosti o odbornosti kandidáta, spájaného so stranou Most-Híd.

Najnegatívnejšiu hodnotu za posledných 7 rokov s jednou výnimkou dosiahol Výskyt hospodárskej kriminality a organizovaného zločinu. Podnikatelia vnímajú túto hrozbu vo väčšej miere, čo mohli ovplyvniť medializované podozrenia z vyplatenia podvodných vratiek DPH a nedôsledného postupu daňových a policajných zložiek voči podvodníkom. Vysoko negatívne hodnotenie majú tradične aj položky ako byrokracia a efektívnosť hospodárenia štátu.

Určité zmiernenie hodnotenia nastalo v oblasti pracovnoprávnej legislatívy a stálosti právnych predpisov. Tieto položky podnikatelia stále vnímajú negatívne, indikátor Zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov sa však zhoršuje už len podobne rýchlo ako v období rokov 2011 až 2012. Podnikatelia vnímajú pozitívne najmä zmeny v používaní virtuálnej registračnej pokladnice či prístup k finančným zdrojom. Naopak veľmi negatívne je hodnotený prijatý zákon o kolektívnom vyjednávaní, ktorý prenáša záväznosť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa aj na ostatných zamestnávateľov bez ich súhlasu. 
Spyware: Nová špehovacia kampaň
Škodlivý kód FinFisher na sledovanie využíva nový spôsob infekcie. Viacero ukazovateľov pritom naznačuje zapojenie veľkých internetových providerov.  

Novú špehovaciu kampaň zaznamenal ESET v siedmich krajinách. FinFisher či FinSpy umožňuje živé sledovanie cez webovú kameru alebo mikrofón infikovaného zariadenia, sledovanie stlačených kláves (čiže všetkého, čo sledovaná osoba napíše) aj odosielania súborov z infikovaného zariadenia. FinFisher je pritom prezentovaný ako nástroj na presadzovanie zákona a podľa medializovaných informácií ho majú využívať represívne vlády. Podľa Wikileaks.org malo v minulosti tento softvér zakúpiť aj Slovensko za 5,3 milióna eur. Ministerstvo obrany SR túto informáciu ale poprelo. Faktom je, že screenshoty z technickej podpory FinFishera zobrazovali český Windows aj s českou klávesnicou. Wikileaks sa teda mohli pri identifikácii krajiny pomýliť.

FinFisher dokáže zariadenia infikovať mnohými spôsobmi. „Novinkou je použitie takzvaného man-in-the-middle útoku, pri ktorom úlohu tohto „človeka“ uprostred tvorí vysoko pravdepodobne internetový provider“, dopĺňa Filip Kafka s tým, že takéto správanie ESET zaznamenal v dvoch dotknutých krajinách. Infekcia prebieha nasledovne: keď si chce používateľ (alebo cieľ sledovania) stiahnuť do svojho počítača jednu z legitímnych aplikácií, je presmerovaný k verzii aplikácie, ktorá je infikovaná FinFisherom. Medzi aplikácie, ktoré boli zneužité na šírenie FinFishera patrí WhatsApp, Skype, Avast, WinRAR, VLC Player a niekoľko ďalších. Celé presmerovanie na aplikáciu prešpikovanú FinFisherom sa deje bez vedomia obete.

Domnienku ESETu, že do infekcie sú zaplatení aj internetoví provideri, podporuje niekoľko faktov:
-          Geografické rozloženie detekcie najnovších variantov FinFishera.
-          Uniknuté a webom WikiLeaks zverejnené interné materiály o tom, že tvorca FinFishera ponúkal zákazníkom aj riešenie s názvom FinFly ISP, ktoré malo byť nasadené do sietí internetových providerov funkcionalitou, ktorá dokáže využívať man-in-the-middle útoky analyzované ESETom.
-          Technika infekcie použitím HTTP 307 presmerovania bola použitá identickým spôsobom v oboch dotknutých krajinách.
-          Všetky dotknuté ciele v rámci jednej krajiny používali toho istého internetového providera.
-          Tá istá metóda a formát presmerovania bola internetovým providerom použitá na filtrovanie internetového obsahu v minimálne jednej z dotknutých krajín. 
SR: Koniec nálepiek STK?
Národná asociácia staníc technickej kontroly navrhuje zrušiť kontrolné nálepky pre autá. Podľa nej nálepky potvrdzujúce absolvovanie technickej a emisnej kontroly automobilu stratili zmysel.

„Navrhujeme ponechať len vyznačený protokol o kontrole technického stavu ako jediný povinný doklad o vykonaní technickej a emisnej kontroly. Kontrola a evidencia áut je dnes plnohodnotne realizovaná prostredníctvom moderných informačných systémov", uvádza sa v stanovisku asociácie. Nálepky a osvedčenia považuje asociácia za duplicitnú povinnosť zaťažujúcu štát aj motoristov.

Navrhovaná zmena by viedla k úspore finančných zdrojov aj zníženiu administratívy. Asociácia očakáva pozitívny vplyv na motoristov, ktorým sa znížia náklady na absolvovanie technickej a emisnej kontroly a zrýchli sa jej celkový priebeh. Zároveň platí, že osvedčenia a kontrolné nálepky nemajú oporu ani v platných smerniciach Európskej únie.

Zrušenie nálepiek je jednou zo zásadných pripomienok asociácie k pripravovanej novele zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. 

pondelok 25. septembra 2017

Aktuálne: Očné ochorenia Slovákov 
Medzi najčastejšie očné ochorenia Slovákov patrí glaukóm, ľudovo nazývaný zelený zákal. Ako mnohé očné problémy aj glaukóm je nebezpečný najmä svojim dlhodobým bezpríznakovým priebehom. 

Glaukóm nepostihuje obe oči rovnako, a tak jedno oko dokáže dočasne nahradiť druhé, choré oko. Že niečo nie je v poriadku si pacient uvedomí až pri náhodnom prekrytí oka, alebo až keď je ochorenie v pokročilom štádiu. Častým očným problémom je aj diabetická retinopatia, ktorá býva príčinou slepoty aj vo vyspelých krajinách. Podľa lekárov majú diabetici až o 20% vyššie riziko oslepnutia ako zvyšok populácie. Vysoká hladina cukru, ako aj vysoký obsah tukov v krvi diabetikov má za následok nedokrvenie sietnice, tvorbu slabých ciev v ktorých dochádza ku krvácaniu na sietnici. VPDM, alebo vekom podmienená degenerácia makuly je najčastejšia príčina praktickej slepoty v populácii nad 60 rokov. Je to ochorenie, ktoré ovplyvňuje každodenné aktivity (čítanie, písanie, pohyb v priestore, pozeranie televízie, akékoľvek aktivity vyžadujúce zrak) a výrazne znižuje kvalitu života.

Kedy by ste mali vyhľadať očného lekára?
-         Videnie dúhových kruhov okolo svetiel
-          Zmeny či strata zraku
-          Začervenanie oka
-          Nevoľnosť alebo vracanie
-          Bolesť očí a hlavy
-          Rozmazané videnie
-          Zúžené (tunelové) videnie

V rámci prevencie sa odporúča OCT vyšetrenie - dokáže detailne vyšetriť všetky vrstvy sietnice a určiť rozsah jej poškodenia. Je bezbolestné, bezkontaktné a pacient sa výsledok dozvie okamžite. Kontrola vnútroočného tlaku je dôležitá pri diagnostike glaukómu, ktorý vzniká pri zvýšenom vnútroočnom tlaku. Naopak, znížený očný tlak má za následok deformáciu očnej gule. Bezkontaktné meranie vnútroočného tlaku pracuje na princípe prúdenia vzduchu. Tonometer meria spätný odraz vzduchu po strete s rohovkou.  Aj pri tomto vyšetrení získate výsledok vyšetrenia okamžite.  
Trend: Každý tretí Slovák pracuje aj z domova
Pracovať na diaľku mimo kancelárie začína byť čoraz populárnejšie aj medzi slovenskými malými a strednými firmami. Až 35% Slovákov niekedy využíva home office.  

Ďalšími obľúbenými miestami na prácu mimo kancelárie sú zastávky pri cestovaní, kaviarne či zdieľané kancelárie. V Európe mimo kancelárie pracuje z domu niekedy 31% ľudí. Vyplýva to z prieskumu Microsoftu v 19 európskych krajinách začiatkom tohto roka. Možnosť zorganizovať si čas a prácu po svojom patrí medzi hodnoty, ktoré sú významné najmä pre mladšie generácie pracovníkov (tzv. millenials).

Predpokladom úspešného zavedenia flexibility v práci je riadenie ľudí založené na dôvere a zodpovednosti. Výsledky prieskumu naznačujú, že v tomto smere si Slovensko počína dobre – až 57% zamestnávateľov dôveruje svojim zamestnancom, že sú efektívni aj mimo kancelárie, ďalších 28% dôveruje čiastočne. Rovnako je to aj v Európe, kde plne dôveruje práci na diaľku až 58% manažérov, 22% čiastočne. Ďalším predpokladom bezpečnej a efektívnej práce na diaľku sú profesionálne cloudové technológie. Až štyri pätiny firiem (81%) už nejaké cloudové riešenia používajú, čo je dobrý potenciál využívať flexibilitu.

Prieskum Slovenské firmy – moderné, či zaostalé? prebehol v 19 európskych krajinách od decembra 2016 do januára 2017. Celkový počet respondentov bol 12804. Respondenti boli z mikrofiriem (1 – 9 pracovníkov), malých (do 49 pracovníkov) a stredných (do 250 pracovníkov) firiem. Prieskum bol realizovaný v spolupráci s Ipsos Mori.      
CETA: Dohoda medzi EÚ a Kanadou  
Predbežné uplatňovanie dohody medzi Európskou úniou a Kanadou, tzv. Canada - EU Trade Agreement (CETA) uľahčí vzájomné obchodovanie a otvorí nové príležitosti v oblasti investícií.   

Dohoda uľahčí vstup európskych firiem na trh Kanady a vytvorí lepšie podmienky aj na uplatnenie sa expertov. V dôsledku CETA sa odstránia clá, skončia sa obmedzenia prístupu k verejným zákazkám, otvorí sa trh so službami a poskytnú sa predvídateľné podmienky pre investorov. Dohoda obsahuje aj záruky, aby hospodársky zisk v žiadnom prípade nedosahoval na úkor základných práv, sociálnych noriem, práva vlády na reguláciu, ochrany životného prostredia alebo zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.

EÚ aj Kanada odstránia od prvého dňa jej vykonávania clá pre 98% colných položiek. Clá v priemyselnom sektore budú plne liberalizované, z toho viac ako 99% už od začatia uplatňovania dohody. To ušetrí exportérom z EÚ ročne na nevybratom cle cca 470 mil. eur. Po siedmich rokoch od platnosti dohody má dôjsť k úplnému odstráneniu ciel na produkty vyvážané z EÚ do Kanady. Na Slovensko bude mať zmluva zrejme skôr nepriamy ekonomický dosah, pretože podiel obchodu s Kanadou na celkovom vývoze SR je menej ako pol percenta.

Európsky parlament schválil dohodu 15. februára 2017, čím EÚ ukončila vnútorné schvaľovacie postupy a CETA sa môže začať predbežne uplatňovať. Nasledovať bude ratifikácia členskými štátmi, ktorá ja potrebná na definitívne nadobudnutie platnosti dohody. V SR by sa mal ratifikačný proces začať na jeseň tohto roku.    
Aplikácia: Testovanie vodičov 
Jednoduchá mobilná aplikácia aktívne sleduje a hodnotí štýl jazdy. Bezpečnou jazdou si vodiči budú môcť „vyjazdiť“ zľavu na povinnom zmluvnom poistení. 

Počas jazdy aplikácia automaticky zbiera dáta o nebezpečných manévroch a po jej skončení poskytne konkrétne odporúčania, ako jazdiť bezpečnejšie. Súčasťou AXA Drive sú tiež osobné tipy, ktoré sa používateľom zobrazujú na základe ich štýlu šoférovania. Aplikácia využíva hardvérovú výbavu mobilných telefónov: akcelerometer, gyroskop a GPS modul. Systém všetky získané dáta spracuje, a to vrátane informácií získaných z mapových podkladov o prechádzanej trase a aktuálnych dát z monitorovacích satelitov. Automaticky sú do vyhodnotenia zahrnuté aj relevantné meteorologické dáta, respektíve špecifiká dennej / nočnej jazdy. To významne rozširuje kvalitu a autenticitu dopravných štatistík, ktoré vodič získa okamžite po skončení jazdy, vrátane grafu zrýchľovania, predbiehania, zatáčania a brzdenia.

Na mapách, ktoré sú dostupné pre každú ukončenú jazdu a vodiči sa k nim môžu kedykoľvek vracať, si môžu zároveň zobraziť a pripomenúť kritické miesta a pred ďalšou cestou sa tak vyvarovať opakovaným chybám. Odporúčania AXA Drive ocenia najmä menej skúsení vodiči. Môžu si zobraziť napríklad tipy, ktoré sú v komunite aplikácie najviac oceňované inými používateľmi. Testovacia verzia aplikácie je voľne dostupná pre všetkých záujemcov na Google Play (Android) či AppStore (iOS). Je otvorená pripomienkam vodičov, ktorí môžu svoje návrhy na zlepšenie zasielať priamo prostredníctvom aplikácie.