piatok 7. mája 2021

Upozorňujeme: Nový podvod

Sociálna poisťovňa v okrese Dunajská Streda zaznamenala ďalší podvodný pokus - list s ponukou pomoci pri údajnom „vymazaní dlhu“. Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov, že nespolupracuje s osobami, ktoré takéto listy rozosielajú a varuje pred podobnými ponukami.

Odosielateľ listu (v slovenčine aj v maďarčine) sa predstavuje ako zástupca nemenovanej organizácie, ktorá pomáha ľuďom v núdzi. V liste hrozí trestným oznámením podaným zo strany Sociálnej poisťovne a následným odňatím slobody. Údajne preto ponúka pomoc pri „vymazaní dlhu na poistnom.“ Nenechajte sa takýmito listami uviesť do omylu, a to ani v prípade, ak by ponuka na „vymazanie dlhu“ obsahovala údaj o skutočnom dlhu. Ten je totiž možné jednoducho získať z verejného zoznamu dlžníkov.

Ak patríte k dĺžníkom Sociálnej poisťovne, nikdy neriešte svoj dlh s neznámymi osobami, neposielajte peniaze na neznáme bankové účty a pri riešení svojho prípadného dlhu alebo akýchkoľvek pochybnostiach pri platení poistného vždy najprv kontaktaktujte svoju pobočku Sociálnej poisťovne. Poskytne vám všetky potrebné informácie, ponúkne možnosť splátkového kalendára a poradí postup, ako dlh riešiť. 

EU: Zahraničné subvencie

Nový nástroj na riešenie potenciálnych rušivých vplyvov zahraničných subvencií na jednotnom trhu navrhuje Európska komisa. Legislatívny návrh nadväzuje na prijatie bielej knihy z júna 2020 aj na rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami. Cieľom je odstrániť regulačnú medzeru na jednotnom trhu, keďže subvencie poskytované vládami krajín mimo Európskej únie (EÚ) sa v súčasnosti zväčša nekontrolujú, zatiaľčo subvencie poskytované členskými štátmi podliehajú prísnemu dohľadu. Nariadenie je kľúčové aj z hľadiska plnenia aktualizovanej priemyselnej stratégie EÚ.
 
Podľa navrhovaného nariadenia bude mať Európska komisia právomoc prešetrovať finančné príspevky, ktoré poskytli verejné orgány krajiny mimo EÚ a z ktorých majú prospech spoločnosti vykonávajúce hospodársku činnosť v EÚ. Podľa potreby bude následne možné ich rušivé vplyvy napraviť. V tejto súvislosti sa v nariadení navrhuje zavedenie troch nástrojov: dvoch notifikačných nástrojov a jedného všeobecného nástroja na prešetrovanie trhu. Nástroje by slúžili takto:
  • pomocou jedného notifikačného nástroja by sa prešetrovali koncentrácie, na ktoré prispela vláda krajiny mimo EÚ, ak obrat nadobúdanej spoločnosti (alebo aspoň jednej zo strán fúzie) dosahuje v EÚ aspoň 500 miliónov eur a zahraničný finančný príspevok aspoň 50 miliónov eur;
  • pomocou druhého notifikačného nástroja by sa prešetrovali ponuky verejného obstarávania, na ktoré prispela vláda krajiny mimo EÚ, ak odhadovaná hodnota obstarávania dosahuje aspoň 250 miliónov eur, a
  • pomocou nástroja na prešetrovanie všetkých ostatných trhových situácií, menších koncentrácií a verejných obstarávaní by Komisia mohla začať prešetrovanie z vlastnej iniciatívy (ex-officio) alebo požiadať o ad hoc notifikácie.
Pokiaľ ide o uvedené dva notifikačné nástroje, nadobúdateľ alebo uchádzač bude musieť vopred oznámiť každý finančný príspevok, ktorý v súvislosti s koncentráciami alebo verejnými obstarávaniami spĺňajúcimi prahové hodnoty prijal od vlády krajiny mimo EÚ. Kým Európska komisia predmetnú koncentráciu nepreskúma, nemožno ju dokončiť a prešetrovanému uchádzačovi nemožno zadať zákazku. Komisia musí rozhodnúť v stanovených lehotách. Ak si spoločnosť nesplní povinnosť notifikovať subvencovanú koncentráciu alebo finančný príspevok pri obstarávaniach, ktoré spĺňajú príslušné prahové hodnoty, môže Európska komisia uložiť pokuty a preskúmať transakciu tak, akoby bola notifikovaná. Ak má Európska komisia podozrenie, že ide o zahraničnú subvenciu, môže vďaka všeobecnému nástroju na prešetrovanie trhu prešetriť iné typy trhových situácií, akými sú napríklad investície na zelenej lúke alebo koncentrácie a obstarávania pod prahovými hodnotami. V týchto prípadoch bude môcť začať prešetrovania z vlastnej iniciatívy (ex-officio) a požadovať notifikácie ad hoc. 

Na základe spätnej väzby k bielej knihe sa presadzovanie nariadenia zverí výlučne Európskej komisii, aby sa zabezpečilo jeho jednotné uplatňovanie v celej EÚ. Ak zistí, že zahraničná subvencia existuje a narúša hospodársku súťaž, zváži jej prípadné pozitívne vplyvy a porovná ich s negatívnymi vplyvmi spôsobenými narušením hospodárskej súťaže. Ak negatívne vplyvy prevážia nad pozitívnymi, bude mať právomoc uložiť nápravné opatrenia, alebo prijať od príslušných spoločností záväzky, že narušenie hospodárskej súťaže napravia. Súčasťou navrhovaného nariadenia je celá škála štrukturálnych nápravných opatrení a opatrení zameraných na zmenu správania, napríklad odpredaj určitých aktív alebo zákaz určitého trhového správania. V prípade notifikovaných transakcií bude mať Európska komisia zároveň právomoc akvizície podporené subvenciou alebo zadanie verejnej zákazky subvencovanému uchádzačovi zakázať.

K návrhu je pripojená aj správa o posúdení vplyvu. Podrobne sa v nej vysvetľujú dôvody, prečo navrhované nariadenie vzniklo, a opisujú sa v nej viaceré situácie, v ktorých zahraničné subvencie môžu spôsobiť narušenie vnútorného trhu.

LUX Film Days: Rezervujte si bezplatnú vstupenku

Tohtoročné LUX Film Days na Slovensku ponúknu od 7. do 9. mája projekciu troch filmov nominovaných na Európsku filmovú cenu publika LUX. Víťazný film, ktorý vyhlásia 9. júna počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu, vyberú nielen poslanci Európskeho parlamentu. Tento rok sa budú prvýkrát na výbere víťazného filmu podieľať aj všetci milovníci filmov z celej Európskej únie.

On-line projekcie v SR
7. mája - Corpus Christi - On-line projekcia nominovaných filmov sa začne v piatok 7. mája poľskou snímkou ​​Corpus Christi, ktorá už vlani súťažila o Oscara za Najlepší cudzojazyčný film. Režisér Jan Komasa si v ňom posvietil na poľskú malomeštiacku spoločnosť, jej konflikty a mentalitu a na to, ako ľahko sa nechá ovplyvniť falošnými aj skutočnými vodcami.
8. mája - Kolektív - Nasledovať bude 8. mája strhujúci dokument Kolektív, ktorý skúma prípad požiaru v bukureštskom klube "Colectiva" v roku 2015 a odhaľuje skorumpovanosť rumunského zdravotníctva. Snímka z produkcie HBO Europe bola okrem iného nominovaná na Oscara v kategórii Najlepší cudzojazyčný film a Najlepší celovečerný dokument.
9. mája - Chlast - Na Deň Európy 9. mája projekcie LUX Film Days zavŕšia oscarovým filmom Chlast, ktorý je inšpirovaný spornou teóriou, podľa ktorej sa človek rodí s 0,05 ‰ alkoholu v krvi. Popri Oscarovi získal Chlast štyri Európske filmové ceny, vrátane Najlepšieho európskeho filmu a Najlepšieho hereckého výkonu pre Madsa Mikkelsena.

Projekcie sú pre divákov z celého Slovenska zadarmo, je potrebné si však vopred zarezervovať bezplatnú vstupenku. Počet vstupeniek je obmedzený. Filmy budú v pôvodnom znení so slovenskými titulkami. Hlasovanie formou ohodnotenia nominovaných filmov prebieha na webe https://luxaward.eu/sk#voting do 23. mája t. r. Náhodne vybraní diváci, ktorí sa zapojili do hlasovania, sa zúčastnia slávnostného udeľovania filmovej ceny divákov LUX, ktoré sa bude konať 9. júna 2021 v Európskom parlamente v Štrasburgu, popr. budúceho slávnostného odovzdávania Európskych filmových cien v decembri 2021.


On-line: Najčastejšie komunikujeme, nakupujeme a bankujeme

Mladí ľudia na Slovensku vo veku od 15 do 25 rokov sú v digitálnom prostredí sebaistí - 46 % z nich je presvedčených, že pozná nástrahy on-line sveta a len 23 sa takýchto nástrah obáva. Až 73 % mladých si myslí, že prípadné nebezpečenstvo dokáže včas odhaliť. Naopak je to u seniorov vo veku nad 65 rokov. Tí sú viac sebakritickí a svoje schopnosti nepreceňujú – len 20 % tvrdí, že nástrahy on-line sveta 
pozná a každý tretí (37 %) sa ich obáva. To, že prípadné nebezpečenstvo dokáže včas odhaliť, si myslí len každý druhý (51 %) z nich.

Podľa ďalších výsledkov prieskumu agentúry STEM/MARK, ktorý zrealizovala pre mBank (marec 2021, on-line populácia SR vo veku nad 15 rokov, N = 1 008) každý druhý (51 %) opýtaný uviedol, že internet a moderné komunikačné prostriedky využíva častejšie ako pred pandémiou. Najväčší nárast je podľa prieskumu vo vekovej kategórii od 15 do 25 rokov, a to až o 80 %. U respondentov v strednom veku (45 - 55 rokov) či seniorov (nad 65 rokov) je to približne o 40 % viac. S výrazným nárastom pohybu v digitálnom prostredí by mala vzrásť aj obozretnosť všetkých používateľov technológií a to nielen pri správe svojich financií. Aj preto mBank prichádza s edukačnou kampaňou zameranou na digitálnu bezpečnosť, v ktorej ich chce informovať o tom, ako sa chrániť a tiež im pomôcť, aby prípadné hrozby dokázali včas odhaliť. „V mobilnej aplikácii mBank si môžu napríklad okamžite zablokovať platobnú kartu či magnetický pásik, ktorý v Európe väčšinou vôbec nepotrebujú, ale jeho blokácia môže výrazne zvýšiť ochranu pred skimmingom. Klienti si môžu dočasne zablokovať celú kartu alebo len niektoré typy transakcií – napríklad bezkontaktné alebo zahraničné platby, výbery z bankomatov v zahraničí, ktoré si za transakcie účtujú dodatočný poplatok či službu DCC, ktorú v zahraničí ponúkajú prevádzkovatelia bankomatov a terminálov často s menej výhodným kurzom. Ďalšou veľmi užitočnou funkciou je možnosť nastavenia limitov pre rôzne typy transakcií. Vďaka tomu majú klienti istotu, že výber z bankomatov alebo platba na internete nebude vyššia. Limit sa, navyše, dá jednoducho meniť priamo v mobilnej aplikácii či cez internet banking“, hovorí Martin Podolák,

Slováci najčastejšie využívajú technologické novinky na komunikáciu s inými ľuďmi (99%), sledovanie sociálnych sietí (95 %), nákupy v e-shopoch (91 %), správu financií či obsluhu bankového účtu (89 %) a sledovanie spravodajstva (89 %). Viac ako polovica Slovákov používa internet a komunikačné technológie na vzdelávanie a sťahovanie filmov alebo hudby. Naopak, menej ako polovica opýtaných využíva tieto technológie na sťahovanie programov, hier a na aktivity, ktoré sú platené (napr. streamovacie platformy) alebo slúžia na finančné operácie (mikrotransakcie v hrách, investovanie na burze). Až 96 % Slovákov si myslí, že sa na internete správa väčšinou bezpečne. Najsebavedomejšie vystupuje skupina mladých ľudí. Z nich 27 % uviedlo, že sa vždy správa na internete bezpečne, zo skupiny seniorov to je len 17 %. Zaujímavé je aj to, že práve mladí ľudia sú v praxi zároveň aj menej opatrní – každý tretí (34 %) totiž občas alebo pravidelne potvrdzuje bez prečítania aj dôležité informácie ako správy z banky, v emaile či na sociálnych sieťach. Zo seniorov takto odpovedalo len 10 % opýtaných. Ako však vieme, útočníci vedia využiť aj malú chvíľku nepozornosti. Pri menej dôležitých veciach, ako napríklad potvrdzovanie cookies, pozornosť a zodpovednosť mladých klesá ešte výraznejšie. Bez prečítania, o čo presne ide, zaklikne takéto správy občas alebo pravidelne až 84 % z nich. Naproti tomu, vo vekovej kategórii seniorov je to len 40 %. Na webe mBank v hlavnom menu pribudla nová sekcia Bezpečnosť, kde všetci nájdu jednoduché tipy na to, ako svoje bezpečie v digitálnom svete zvýšiť.

štvrtok 6. mája 2021

SR: Recyklácia platobných kariet

Už čoskoro, od júna t.r. môžete odovzdať exspirované platobné karty v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne. Zabezpečí ich recykláciu, prípade ekologickú likvidáciu bez ohľadu na to, ktorá banka karty vydala. Súčasne začne sporiteľňa vydávať rozložiteľné platobné karty a tie postupne nahradí recyklovanými kartami. Novým kartám zároveň predlží platnosť z 3 na 4 roky.

Napriek výraznému rastu platieb mobilom a hodinkami sú tradičné platobné karty na Slovensku stále najpoužívanejším spôsobom platby. Podľa odhadov je u nás aktuálne v obehu 5,5 milióna platobných kariet. Keďže kartu od Slovenskej sporiteľne má viac ako štvrtina Slovákov, okrem recyklácie pripravuje aj prechod na ekologickejšie materiály, čím chce výrazne pomôcť životnému prostrediu.

Od júna t. r. začne Slovenská sporiteľňa vydávať už iba rozložiteľné platobné karty so schopnosťou rozkladu až do 99 %. Sú vyrobené z materiálu, ktorý sa po pridaní do organického kompostu rýchlo rozkladá. Ekologickejší materiál použitý na výrobu bol podrobený testu rozkladu v súlade so súčasnou normou na testovanie biologickej odbúrateľnosti plastov bez toho, aby karta stratila vlastnosti ako bezpečný platobný prostriedok. Neskôr banka plánuje zaviesť aj recyklované platobné karty. Slovenská sporiteľňa navyše predĺži platnosť kariet z 3 na 4 roky, čím dosiahne nižšiu spotrebu materiálu.

EU: Zdravotná únia

Verejnú konzultáciu o európskom priestore pre údaje týkajúce sa zdravia spustila Európska komisia. Zámerom je podporiť prístup k údajom týkajúcim sa zdravia na účely prevencie, diagnostiky a liečby, výskumu a inovácií, ako aj tvorby politík a právnych predpisov. V centre pozornosti pritom bude právo jednotlivcov mať kontrolu nad svojimi osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia. Konzultácia bude otvorená do 26. júla 2021.

Vytvorenie európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia je jednou z kľúčových priorít v oblasti zdravia. Účelom je presadzovať výmenu údajov týkajúcich sa zdravia a podporovať výskum nových stratégií zameraných na prevenciu, ako aj liečebných postupov, liekov, zdravotníckych pomôcok a výsledkov. V oznámení o európskej dátovej stratégii je deklarovaný zámer dosiahnuť konkrétne výsledky v oblasti údajov týkajúcich sa zdravia a zistiť viac o potenciáli, ktorý prináša vývoj v oblasti digitálnych technológií. Zber údajov, prístup k nim, ich uchovávanie, využívanie a opakované použitie v oblasti zdravotnej starostlivosti predstavujú osobitné výzvy, ktorými sa treba zaoberať. To si vyžaduje regulačný rámec, ktorý najlepšie slúži záujmom a právam jednotlivcov, najmä pokiaľ ide o spracúvanie citlivých osobných údajov týkajúcich sa zdravia. V tejto súvislosti prijala EK návrh aktu o správe údajov (z roku 2020) s podmienkami týkajúcimi sa prístupu k údajom a ustanoveniami na podporu dôvery v dobrovoľné zdieľanie údajov.

Lepší prístup k zdravotným údajom a ich výmena sú nevyhnutné na zabezpečenie lepšej prístupnosti, dostupnosti a cenovej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Podnietia sa nimi inovácie v oblasti zdravia a starostlivosti v záujme lepšej liečby a výsledkov a podporia sa inovačné riešenia s využitím digitálnych technológií vrátane umelej inteligencie. Inovačné riešenia a digitálne technológie vrátane umelej inteligencie môžu transformovať systémy zdravotnej starostlivosti. Vďaka nim sú tieto systémy udržateľnejšie a zdravie ľudí sa zlepšuje. Vývoj týchto technológií si vyžaduje zabezpečený prístup výskumných pracovníkov a inovátorov k značnému množstvu údajov týkajúcich sa zdravia.

Táto verejná konzultácia je zameraná na:
  • prístup k údajom týkajúcim sa zdravia a ich využívanie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, výskumu a inovácií, ako aj tvorby politiky a regulačných rozhodnutí,
  • podporu jednotného trhu s digitálnymi zdravotnými službami a produktmi vrátane inovačných.

Radíme: Kúpele po COVID-19

Zákon č. 133, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v oblasti zdravotníctva, zmenil na Slovensku pravidlá poskytovania doplnkovej zdravotnej starostlivosti, pod ktorú spadá kúpeľná liečba uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia. Rozšíril sa Indikačný zoznam chorôb, na ktoré sa vzťahuje poisťovňou hradená kúpeľná liečba, aj pre COVID – 19 pacientov. Právne záväzný predpis nadobol platnosť dňom 14. 04. 2021 a k indikovaniu liečebnej kúpeľnej starostlivosti s vyššie pretrvávajúcimi príznakmi prekonanej infekcie COVID – 19 oprávňuje lekárov do 31. 12. 2021.

Príloha č. 6, indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť, tabuľková časť skupina VI. Nervové choroby sa dopĺňa indikáciou VI/15: stav po prekonaní COVID – 19 pri pretrvávaní neurologických alebo nervovo – svalových ťažkostí, ktoré výrazne limitujú bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Nový druh kúpeľnej starostlivosti (formou poukazu skupiny A) sú oprávnení indikovať neurológ, reumatológ a všeobecný lekár. Pacientom, ktorí prekonali infekciu COVID – 19 možno pri vyššie spomenutej indikácii uhradiť z prostriedkov verejného zdravotníctva kúpeľnú liečbu iba raz. Takisto sa Príloha č. 6 indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť, tabuľková časť skupina VII. Choroby pohybového ústrojenstva dopĺňa indikáciou VII/12: stav po prekonaní COVID – 19 pri pretrvávaní postihnutia pohybového aparátu, ktoré výrazne limituje bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Takýto liečebný kúpeľný pobyt formou poukazu skupiny A môže indikovať ortopéd alebo všeobecný lekár.

Na základe zmeny v zákone sa tak medzi kúpele na Slovensku, ktoré môžu poskytovať liečebné kúpeľné pobyty pacientom s pretrvávajúcimi následkami prekonanej infekcie COVID – 19, tzv. postkovidovým syndrómom, zaraďujú aj kúpele, ktoré sa špecializujú na ochorenia pohybového aparátu ako aj nervového systému, medzi ktoré sa radia aj Slovenské liečebné kúpele Piešťany. O vystavenie návrhu na kúpeľnú liečbu hradenú zo zdrojov verejného zdravotného poistenia po prekonaní ochorenia COVID – 19 môžu podľa platných pravidiel žiadať pacienti svojho všeobecného lekára alebo vyššie spomenutých špecialistov podľa indikačných skupín.

Doxing: Odcudzenie osobných on-line údajov

Zdieľanie a zaznamenávanie polohy na fotkách, nahrávanie dokumentov do cloudu, inštalácia nových aplikácií či browsovanie v e-shopoch – so správou osobných údajov sa stretávame každý deň. Často však nie je jasné, aké údaje zdieľame a kto sú koneční príjemcovia údajov, kvôli ktorým môžeme byť aj zraniteľní. Jednou z on-line hrozieb, ktorým čelia používatelia všetkých vekových skupín, profesií či pôvodu, je doxing – neoprávnená manipulácia s informáciami, resp. zhromažďovanie osobných údajov konkrétneho jednotlivca za účelom ich zverejnenia alebo iného spôsobu ich zneužitia. 

S cieľom prebrať kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a chrániť sa pred doxingom prinášajú odborníci spoločnosti Kaspersky komplexný návod, ako zodpovedne zaobchádzať so svojimi súkromnými údajmi. Kontrolný zoznam, ktorý pozostáva z troch častí, sa venuje tomu, ako zaobchádzať s údajmi, ktoré máme a nemáme pod kontrolou, ide napríklad o údaje týkajúce sa aktivity v prehliadači či parametrov, ktoré sledujú jednotlivé aplikácie. Takisto ale môže ísť aj o údaje iných ľudí, ktorým ste skrížili cestu. Starostlivosť o súkromné údaje je čoraz viac v centre záujmu ľudí. Polovica spotrebiteľov sa v nedávnom prieskume spoločnosti vyjadrila, že v prípade porušenia ochrany údajov by takého poskytovateľa on-line služieb už ďalej nevyužívala a 57 % vyjadrilo obavy z toho, že ich bezpečnosť a súkromie sú ovplyvnené inteligentnými a k internetu pripojenými zariadeniami. Táto obava je oprávnená, pretože on-line používatelia čelia na dennej báze rizikám spojeným s ich údajmi. 

Stále sa učíme ako budovať náš vzťah s technológiami, aby sme im mohli viac dôverovať so zdieľaním našich osobných údajov ako aj využívať ich s väčšou obozretnosťou, nech sa vyhneme potenciálnemu strachu z ich používania či syndrómu vyhorenia. Nevinná fotografia tínedžera s práve vydaným občianskym preukazom môže skončiť v rukách finančných podvodníkov a emotívny odkaz určený priateľom sa cudziemu človeku môže zdať radikálny či urážlivý. Vaše fotografie z párty sa môžu objaviť on-line bez vášho súhlasu a inteligentné hodinky vášho dieťaťa môžu nepretržite vysielať svoju aktuálnu polohu. Zatiaľčo niektoré riziká – napríklad úniky údajov či ransomvérový útok na firmy – sú z veľkej časti mimo kontroly používateľa, iné hrozby, ako napríklad doxing, môžu ovplyvniť samotní používatelia. Doxing je možný preto, lebo existuje množstvo verejných kanálov (fóra, sociálne médiá a záznamy z aplikácií), kde sú zverejnené údaje používateľov, ale to je možné zamedziť. Existencia digitálnych rizík neznamená, že by sa používatelia mali v on-line priestore prestať vyjadrovať. Technológie a inovácie by mali zlepšovať životy a posilňovať naše duševné zdravie. Digitálna pohoda by mala byť najvyššou prioritou pre všetkých, najmä v súčasnom náročnom období. Preto sa digitálni používatelia musia naučiť, ako zodpovedne zaobchádzať s osobnými údajmi on-line – podobne, ako pristupujú k svojim financiám či majetku.

streda 5. mája 2021

Výzva: 26 miliónov eur pre Seal of Excellence

Dve nové výzvy za takmer 26 miliónov eur na predkladanie výskumno-vývojových projektov so známkou excelentnosti za kvalitu, Seal of Excellence, oznámilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Finančnú podporu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra až do výšky 2,5 milióna eur môžu získať projekty z celého Slovenska. Obidve výzvy vyhlási Ministerstvo hospodárstva SR.

Výzvy sú určené pre projekty, ktoré po 1. januári 2018 získali, vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť známku excelentnosti za kvalitu - Seal of Excellence v rámci programu Horizont 2020. Ďalšou podmienkou je, že predkladané projekty neboli finančne podporené z programu Horizont 2020, ktorý priamo riadi Európska komisia. Žiadať o príspevok môžu podávať fyzické alebo právnické osoby, a to mikro-, malé a stredné veľké podniky. Na celoslovenskú výzvu (okrem Bratislavského kraja) ide z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 12,8 milióna eur. Vo výzve určenej len pre Bratislavský kraj je celkovo z európskych zdrojov vyčlenených 13 miliónov eur. Medzi podmienky, ktoré musia spĺňať predložené projekty, patrí medzi iným aj to, že realizácia hlavnej aktivity projektu sa musí skončiť najneskôr 31. decembra 2023. Ďalšie podrobnosti nájdu záujemcovia v texte výziev po ich vyhlásení.

Známku Seal of Excellence doteraz získali takmer tri desiatky slovenských firiem za projekty, ako napríklad vývoj platformy na finančnú analýzu pre investorov, nabíjacie stanice pre elektromobily, inovatívny systém plazmového vŕtania, inteligentné parkovanie, vysoko výkonný procesorový čip a podobne.

EU: Ochrana pôdy

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali Európsku komisiu, aby navrhla spoločný právny rámec Európskej únie (EÚ) na ochranu a udržateľné využívanie pôdy, ktorý pomôže riešiť hrozby pre pôdu a podporí opatrenia na jej obnovu. Nelegislatívne uznesenie Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) prináša odporúčania Európskeho parlamentu vo vzťahu k pripravovanému Akčnému plánu nulového znečistenia vody, ovzdušia a pôdy a k novej stratégii EÚ pre pôdu, na ktorých aktuálne pracuje Európska komisia. 

Schválený text vyzýva Európsku komisiu, aby do spoločného právneho rámca EÚ na ochranu pôdy zahrnula účinné opatrenia na prevenciu alebo minimalizáciu zástavby pôdy. Cieľom týchto opatrení by malo byť dosiahnutie nulovej degradácie pôdy do roku 2030 a nulového čistého záberu pôdy najneskôr do roku 2050. Poslanci tiež požadujú väčšiu podporu pre výskum v oblasti multifunkčnej úlohy pôdy a s tým súvisiacu úpravu existujúcich programov financovania. Ochrana pôdy na úrovni EÚ bola tiež témou samostatnej plenárnej rozpravy. Parlament adresoval Rade aj Európskej komisii dve samostatné otázky na ústne zodpovedanie.

Účinná ochrana pôdy má zásadný význam pre riešenie degradácie a erózie pôdy pri súčasnom zachovaní, ochrane a zlepšovaní kvality životného prostredia, ľudského zdravia a prírodných zdrojov, zdôraznili poslanci. Zdravá pôda je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody, známej tiež ako Európsky ekologický dohovor, akými sú klimatická neutralita, obnova biodiverzity, cieľ nulového znečistenia v záujme životného prostredia bez toxických látok, zdravé a udržateľné potravinové systémy a odolné životné prostredie, uvádza sa v uznesení.Drony: V chránených územiach s pokutou

Štátna ochrana prírody (ŠOP) upozorňuje, že za lietanie dronom v chránených územiach bez povolenia hrozí fyzickým osobám pokuta do výšky 3.319,39 eura, prepadnutie veci alebo pokarhanie a právnickým osobám pokuta do výšky 9.958,17 eura a prepadnutie veci. Porušenie zákona a pokutovanie je možné dokázať aj na základe zverejnenej fotky či nahrávky. 

Na používanie dronu na Slovensku potrebuje majiteľ príslušné povolenia, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane prírody a krajiny. V chránených územiach s tretím až piatym stupňom územnej ochrany je na let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením (takým je aj dron), ktorého výška letu je menšia ako 300 metrov nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 metrov, možný len na základe súhlasu orgánu ochrany prírody. Rozhodovanie o vydaní súhlasu na let s dronom spadá do kompetencie okresných úradov.

Ako upresnila ŠOP drony evokujú pre voľne žijúce zvieratá predátora. U väčšiny druhov to vyvoláva únikovú reakciu. Výsledkom môže byť napríklad u vtákov opustenie znášky. Nebezpečné je tiež riziko vo vysokohorskom teréne pre kamzíky vrchovské tatranské. Známe sú aj prípady útokov dravých vtákov na dron. V prípade sokola sťahovavého, ktorého stratégia útoku využíva vysokú rýchlosť, môže skončiť zrážka s dronom s ťažkými poraneniami dokonca až smrťou.

AMR roboty: Rekordný záujem

Predaj AMR robotov v prvom štvrťroku roku 2021 bol podľa Mobile Industrial Robots (MiR) o 55 % vyšší v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020. Trh strednej a východnej Európy rástol ešte výraznejšie, keď sa v porovnaní s 1. minuloročným kvartálom zdvojnásobil.

Celosvetovo teraz pracujú s autonómnymi robotmi MiR už tisíce zamestnancov priemyselných firiem. Medzi zákazníkov firmy aktuálne patria z veľkej časti nadnárodné podniky, ktoré ďalej rozširujú svoje flotily robotov MiR s cieľom automatizovať manipuláciu s materiálom a internou logistiku. Automatizácia a digitalizácia sú považované za dôležité opatrenia vedúce k rozvoju výrobných podnikov, tak počas pandémie Covid-19 ako aj v nadchádzajúcom období. To je tiež jeden z dôvodov, prečo sa veľa pilotných AMR projektov zmenilo na nasadenie veľkých flotíl s až 50 robotmi.

Automatizácia vnútropodnikovej dopravy sa veľmi rýchlo rozvíja najmä v automobilovom a elektronickom priemysle, AMR roboty ale stále viac využívajú tiež firmy z farmaceutického priemyslu, logistiky a FMCG. Celosvetová pandémia spôsobila aj dramatický rozvoj čistiacich modulov pre roboty MiR, keďže sa roboty autonómne používajú na dezinfekciu kancelárií, nemocníc a ďalších verejných miest na elimináciu šírenia vírusu. Výrobcovia technológií navyše stále viac využívajú integráciu robotických platforiem MiR do svojich existujúcich produktov tak, aby ich automatizačné riešenia boli mobilné a flexibilné.

utorok 4. mája 2021

EU: Ceny za ukončenie volania

S účinnosťou od 1.7.2021 a následne vždy od 1.1. príslušného roku budú klesať veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní, ktoré si vzájomne účtujú telekomunikační operátori poskytujúci hlasové služby. Európska komisia nariadením stanovila jednotnú maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platnej v Európskej únii (EÚ) a jednotnú maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platnej v EÚ.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb už nebude rozhodnutím určovať maximálnu výšku poplatkov za ukončovanie volaní v pevných a mobilných sieťach. Týmto nariadením ale nie sú dotknuté právomoci úradu vymedzovať relevantné trhy, vykonávať test troch kritérií a ukladať iné prostriedky nápravy, akou je regulácia cien. V dôsledku toho necenové záväzky v súčasnosti uložené úradom prevádzkovateľom s významným vplyvom na trhu v súvislosti so službami za ukončenie volania v pevných alebo mobilných sieťach, nebudú ovplyvnené nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a budú teda naďalej platné, až kým ich úrad neprehodnotí.

Veľkoobchodné ceny za ukončenie volania v SR
  • do 1.7.2021 - 0,818 cent/min (v mobilnej sieti), 0,0976 cent/min (v pevnej sieti)
  • od 1.7.2021 do 31.12.2021 - 0,70 cent/min (v mobilnej sieti), 0,078 cent/min (v pevnej sieti)
  • od 1.1.2022 do 31.12.2022 - 0,55 cent/min (v mobilnej sieti), 0,07 cent/min (v pevnej sieti)
  • od 1.1.2023 do 31.12.2023 - 0,40 cent/min (v mobilnej sieti), 0,07 cent/min (v pevnej sieti)
  • od 1.1.2024 - 0,20 cent/min (v mobilnej sieti), 0,07 cent/min (v pevnej sieti)
V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou sa stanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií, 18.12.2020 Európska komisia prijala Delegovaný akt, ktorým sa stanovuje jednotná maximálna sadzba za ukončovanie hlasových volaní v pevnej aj mobilnej sieti. Publikovaniu delegovaného aktu predchádzali verejné konzultácie poskytovateľov elektronických komunikačných sietí, odbornej verejnosti, národných regulačných orgánov, Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC), ako aj ďalších združení a organizácií. Delegovaný akt nadobudne účinnosť dňom 1.7.2021 kedy sa začnú aplikovať nižšie uvedené veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní.


EU: Železničná doprava

Poslanci Európskeho parlamentu schválili nové pravidlá, ktoré by mali dôslednejšie chrániť cestujúcich vlakom a pomôcť im pri meškaní či zrušení ich spoja alebo v prípade diskriminácie. Novela pravidiel by mala pomôcť cestujúcim aj prostredníctvom garancie presmerovania na alternatívny spoj. Osobám so zníženou pohyblivosťou by mala zaistiť lepší prístup do vlaku a dostupnejšie asistenčné služby. Nové pravidlá by tiež mali uľahčiť prepravu bicyklov.

Predložený návrh umožňuje cestujúcim pri meškaní vlaku nad 60 minút vybrať si medzi náhradou plnej ceny cestovného lístka, pokračovaním v ceste alebo využitím iného spoja smerujúceho do cieľovej destinácie, a to za porovnateľných prepravných podmienok a bez akéhokoľvek doplatku. Cestujúci by pritom mali mať nárok cestovať v rovnakej triede, za akú zaplatili pri kúpe pôvodného cestovného lístka. Pokiaľ prevádzkovateľ železničnej dopravy do 100 minút od plánovaného odchodu spoja cestujúcim neponúkne možnosti presmerovania, cestujúci si budú môcť sami zorganizovať cestu po inej trase. Ich nový cestovný lístok im prevádzkovateľ železničnej dopravy bude musieť uhradiť.

Povinnosť presmerovať cestujúcich sa bude navyše uplatňovať aj v prípade vyššej moci. V prípade potreby sa vtedy cestujúcim bude musieť zabezpečiť aj občerstvenie a ubytovanie. Nové pravidlá takisto lepšie objasňujú pojem vyššej moci. Jeho jasné vymedzenie by železničné spoločnosti oslobodilo od platenia náhrady za meškanie alebo zrušenie spoja. Okrem extrémnych poveternostných podmienok a závažných prírodných katastrof by mali nové pravidlá zahŕňať aj rozsiahle krízy v oblasti verejného zdravia či teroristické útoky. Táto výnimka sa však nebude vzťahovať na štrajky zamestnancov železníc.

Nové pravidlá by tiež mali uľahčiť cestovanie osobám so zníženou pohyblivosťou, a to aj skrátením lehoty na podanie žiadosti o pomoc prevádzkovateľovi zo súčasných 48 hodín na 24 hodín pred cestou. Osoby sprevádzajúce cestujúcich so zníženou pohyblivosťou budú cestovať bezplatne. V prípade potreby bude tiež zaručené, aby osobu so zníženou pohyblivosťou mohol počas cesty sprevádzať asistenčný pes.

Všetky vlaky budú musieť disponovať vyhradenými priestormi a stojanmi na bicykle, pričom v každom vlaku budú musieť byť pre bicykle aspoň štyri miesta. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť udržateľnejšiu mobilitu a pohodlné alternatívy cestovania.

Upozorňujeme: Colné konanie sa mení

Objednávanie tovaru z tretích krajín bez potreby zaplatiť DPH (pri zásielkach do 22 eur), či tovar povinne precliť, sa skončí už o dva mesiace. Od 1. júla 2021 sa pravidlá zmenia. Začnú platiť nové podmienky, ktoré sú súčasťou celoeurópskeho projektu eCommerce. Nové pravidlá sa budú vzťahovať aj na všetky zásielky, pri ktorých sa colné konanie skončí po 1. júli t.r.

Colné konanie sa od 1. júla stane povinným pre všetky nákupy z tretích krajín. Nakupujúci budú musieť podať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z krajín mimo Európskej únie. Pravidlá pre clo sa však nemenia, clo sa zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur. Zásielky, ktoré tak budú oslobodené od cla (do 150 eur), bude možné preclievať zjednodušeným spôsobom. Keďže nepodliehajú platbe cla, klienti finančnej správy budú mať možnosť podávať colné vyhlásenie zjednodušeným spôsobom - k dispozícii bude jednoduchý elektronický formulár. Umožní klientom elektronicky, rýchlo a najmä jednoducho podať colné vyhlásenie pre zásielky, ktorých hodnota neprevyšuje 150 eur. Ak však bude tovar predmetom spotrebnej dane (napr. alkoholické nápoje), alebo sa budú na tovar vzťahovať zákazy a obmedzenia (napr. výrobky z chránených živočíchov, zbrane a pod.), nebude možné použiť tento jednoduchý formulár, ale použije sa štandardné colné vyhlásenie.

Finančná správa pripravuje nový „preclievaci portál“ na zjednodušené podávanie colných vyhlásení. Všetky zásielky z tretích krajín, ktorých hodnota presahuje 150 eur, alebo budú predmetom spotrebnej dane, resp. zákazov a obmedzení, budú klienti finančnej správy naďalej preclievať prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka (CEP).

Odpad: Nárast triedenia

Pandemický rok 2020 sa postaral aj o pozitívnu správu – viac vytriedeného odpadu. Objem vyzbieraného vytriedeného odpadu v obciach, kde triedený zber koordinuje a financuje OZV ENVI - PAK, vzrástol medziročne o 13 percent. 
Za rok 2020 zabezpečila spoločnosť úsporu CO2 vo výške 70.545 ton (o 2,19 % viac ako v roku 2019). Táto hodnota zodpovedá 261.406.189 km prejdenými autom (Zem by sme obišli 6,5 tisíckrát, cestu na mesiac a späť by sme absolvovali 340 krát).

Spoločnosť zabezpečovala v minulom roku financovanie triedeného zberu v 1.238 mestách a obciach na Slovensku, kde sa vyzbieralo takmer 132 tisíc ton triedeného odpadu. Z tohto množstva vyzbierali 74 % Slováci v rámci kontajnerového alebo vrecového zberu, zvyšnú štvrtinu tvorili školské zbery a výkupne. Jeden obyvateľ Slovenska vyzbieral v obciach, kde organizuje triedený zber OZV ENVI - PAK, v priemere 55,3 kg triedeného odpadu, pričom slovenský priemer je o 14 % nižší, teda 48,5 kg/obyvateľa. V absolútnych číslach narástol objem vyzbieraného triedeného odpadu medziročne o viac ako 10 tisíc ton. Najvyšší medziročný nárast v objeme vytriedeného odpadu nastal v prípade kovov, ktorých sa v minulom roku vytriedilo o 32 % viac. Z troch najsilnejšie zastúpených druhov odpadu (sklo, plast, papier) bol najväčší nárast v plastoch, a to o 16 %. Dôvodov, prečo Slováci v minulom roku triedili viac a poctivejšie, môže byť niekoľko. Okrem toho, že trávili viac času vo svojich domácnostiach, im k tomu dopomohlo aj vyššie pohodlie, keďže mali k dispozícii viac zberných nádob a vriec.

ENVI - PAK medziročne zvýšil v obciach hustotu zbernej siete o 17 %. Kým v roku 2019 mal každý obyvateľ k dispozícii na triedenie odpadu 24 kusov 50 litrových vriec, v roku 2020 to bolo už 28 kusov týchto vriec. Celkovo v roku 2020 poskytol ENVI - PAK obyvateľom v obciach 3,3 miliardy litrov nádob na pohodlné triedenie odpadu, čo v prepočte predstavuje objem v približne 1.320 olympijských plaveckých bazénoch. V prepočte na 1.100 l kontajnerové nádoby, čo je najbežnejší typ kontajnera, to bolo takmer 3 mil. nádob. Denne ENVI - PAK financoval obsluhu viac ako 8.000 nádob v objeme 1.100 litrov. Keby sme objem 3,3 miliardy litrov nádob prepočítali na 120 litrové vrecia, tak by to bolo viac ako 27 mil. vriec, 74 tisíc vriec denne.

Výrobcovia, ktorých OZV ENVI - PAK zastupuje, uviedli v uplynulom roku na trh viac ako 250 tisíc ton obalov. Je to 43 % všetkých obalov a neobalových výrobkov uvedených na slovenský trh. Najväčší podiel obalov uvedených na trh bol v segmente potravín a drogérie. V kategórii potraviny sa na základe medziročných percentuálnych zmien zistilo, že v roku 2020 zásadne (o 68 %) stúpla spotreba pochutín / korenín. Výraznejší nárast zaznamenali aj balené poľnohospodárske výrobky vrátane ovocia a zeleniny (18 %) a konzervované/mrazené výrobky vrátane výrobkov z mäsa (17 %).

              Zmeny v množstve obalov potravín uvedených na trh (2020 / 2019, v %)

Konzervované / mrazené výrobky a mäso

1019

  17 %

Koreniny, pochutiny

856  

  68 %

Alkoholické nápoje

587

    4 %

Cukrovinky

500

    5 %

Káva, čaj

225

    6 %

Pekárenské výrobky

132 

    4 %

Poľnohospod. produkty balené (napr. múka, sušené strukoviny),

ovocie a zelenina

129

   18 %

Mliečne výrobky

105                

     1 %

Nealkoholické nápoje

-2738

  -12 %

 

  


 
pondelok 3. mája 2021

Trend: Útoky zneužívajú známe značky

Pri phishingových útokoch kybernetickí zločinci zneužívajú známe značky a napodobňujú ich webové stránky vrátane URL adresy aj dizajnu. Odkaz na podvodný web šíria najčastejšie emailom alebo textovou správou. Podvodný web často obsahuje formulár určený na krádež prihlasovacích údajov, platobných dát alebo iných osobných informácií. Aj na Slovensku sú to technologické giganty a dopravcovia. 

Najčastejšie zneužívanou značkou v prvom štvrťroku 2021 podľa Check Point Research bol Microsoft - 39 percent phishingových útokov sa týkalo práve tohto technologického gigantu. Útočníci sa zameriavajú na zamestnancov pracujúcich na diaľku a ponúkajú servis a aktualizácie, často dokonca bezpečnostné. Rovnakú pozíciu si naďalej drží aj prepravná spoločnosť DHL, ktorú využívalo 18 percent phishingových podvodov. Prvú trojku „zneužívaných značiek“ uzatvára Google (9 %).  „Útočníci prispôsobujú techniky a taktiky, pričom reagujú na prudký nárast online bankovníctva, nakupovania a doručovania“, uviedol Andrej Aleksiev. Okrem toho sa sústreďujú na známe značky, ktoré si roky budujú vzťah so zákazníkmi na globálnej úrovni. Lokálne sa na útoky najčastejšie využívajú dopravné a poštové služby a banky, čiže známe značky s významným počtom zákazníkov a klientov, alebo adresy finančnej správy a zdravotných poisťovní. 

Brand Phishing Report sumarizuje informácie najväčšej siete pre spoluprácu v boji proti kybernetickým hrozbám Check Point ThreatCloud, ktorá zbiera údaje na báze globálnej siete senzorov. Denne analyzuje viacej ako tri miliardy webových stránok a 600 miliónov súborov a následne identifikuje viacej ako 250 miliónov škodlivých aktivít.

                Najčastejšie zneužívané značky v phishingových podvodoch v 1. štvrťroku 2021

Ako sa chrániť pred phishingom?
1. Všímajte si detaily. Buďte pozorný a nedôverujte podozrivým správam.
2. Zdieľajte s rozvahou. Nezdieľajte viac, ako je nevyhnutné.
3. Podozrivé správy mažte. Správu či e-mail zmažte bez otvárania a klikania na odkazy.
4. Neklikajte na prílohy. Neotvárajte prílohy v podozrivých mailoch.
5. Overte si odosielateľa. Vždy kontrolujte adresu odosielateľa mailu.
6. Neodkladajte aktualizácie. V mobilnom telefóne aj v počítači používajte najnovšie verzie softvéru.
7. Používajte moderné bezpečnostné riešenia.

EU: Osvedčenie pre COVID-19

Európsky parlament schválil svoj rokovací mandát k návrhu na zavedenie osvedčení Európskej únie (EÚ) pre ochorenie COVID-19, ktoré by mali aj napriek pandémii opätovne umožniť voľný pohyb v únii. Cieľom je dosiahnuť dohodu na konečnom znení nových predpisov pred začiatkom letnej turistickej sezóny. Poslanci premenovali Digitálne zelené osvedčenie na Osvedčenie EÚ pre COVID-19 a zdôraznili, že nové nariadenie by malo byť účinné najviac dvanásť mesiacov. 

Osvedčenie v papierovej alebo digitálnej forme by malo obsahovať informáciu o zaočkovaní cestujúceho proti ochoreniu COVID-19, prípadne o negatívnom výsledku testu na dané ochorenie alebo o prekonaní nového koronavírusu. Nepôjde však o cestovný doklad, takže osvedčenie nebude ani podmienkou uplatnenia práva na voľný pohyb v rámci EÚ. Podľa poslancov by osvedčenia mohli fungovať popri vnútroštátnych certifikátoch. Parlament však požaduje, aby členské štáty, ktoré sa rozhodnú vydávať osvedčenia na čisto vnútroštátne účely, zabezpečili ich plnú interoperabilitu so spoločným rámcom na úrovni EÚ. Členské štáty by podľa poslancov mali povinne akceptovať osvedčenia vydané v inej krajine únie potvrdzujúce zaočkovanie cestovateľa vakcínou, ktorej použitie v EÚ odobrila Európska agentúra pre lieky (EMA). V súčasnosti ide o vakcíny Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Janssen. Členské štáty by sa tiež mohli rozhodnúť, či budú akceptovať aj osvedčenia vydané inou krajinou Únie o zaočkovaní vakcínou, ktorá sa dostala do zoznamu núdzového použitia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Osvedčenia by mali podliehať overovaniu integrity a pravosti elektronických pečatí s cieľom predchádzať podvodom a falšovaniu. Členské štáty, na ktorých územie cestovatelia smerujú, by nemali mať právo ukladať si osobné údaje z osvedčení a žiadna centrálna databáza by nemala vzniknúť ani na úrovni EÚ. Zoznam inštitúcií, ktoré budú mať právo spracúvať a získavať údaje z osvedčení, bude verejný tak, aby si mohli občania uplatniť svoje práva vyplývajúce zo Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Na držiteľov osvedčení EÚ pre COVID-19 by sa podľa poslancov nemali vzťahovať ďalšie cestovné obmedzenia, napríklad karanténa, samoizolácia alebo testovanie. Parlament tiež v snahe zabrániť diskriminácii cestovateľov na základe ich finančných možností alebo toho, či už sú zaočkovaní, presadzuje, aby členské štáty zabezpečili univerzálne, prístupné, včasné a bezplatné testovanie na nový koronavírus.

Ekonomika: 7 kľúčových prekážok zotavenia

Po dlhých mesiacoch ekonomických problémov sa globálna ekonomika začala ozdravovať. Rýchlosť zotavenia však nebude rovnomerná a bude ovplyvnená siedmimi kľúčovými faktormi. Analytici Euler 
Hermes očakávajú, že globálny HDP vzrastie v roku 2021 o 5,1 %, pričom štvrtinu oživenia zabezpečia USA, zatiaľ čo Čína prispeje k ekonomickému rastu menšou mierou. V Európe by malo prísť k výraznému zlepšeniu situácie až v nasledujúcom roku.

Experti Euler Hermes identifikovali 7 kľúčových prekážok, ktorých prekonanie ovplyvní zotavenie svetovej ekonomiky.

Prekážka č. 1: Závod vo vakcinácii - oživenie bude závisieť od toho, kedy a či sa podarí dosiahnuť kolektívnu imunitu voči ochoreniu Covid-19. Medzi najsilnejšími ekonomickými hráčmi totiž panujú výrazné rozdiely v postupe vakcinácie. Na základe súčasného tempa očkovania by mohli USA a Veľká Británia dosiahnuť úroveň kolektívnej imunity už v máji, zatiaľčo Európa by mala do leta zaočkovať len zraniteľnú časť obyvateľstva. Dosiahnutie kolektívnej imunity v Európe sa preto dá očakávať najskôr na jeseň, aj keď sa viacero štátov snaží vakcinačnú kampaň urýchliť (napr. Francúzsko).

Prekážka č. 2: Nadmerné úspory domácností - ku koncu roka 2021 budú úspory domácností naďalej o 40 % vyššie ako boli pred krízou. V relatívne optimistickom scenári by mohli prispieť k zvýšeniu spotrebiteľských výdavkov v Európe vo výške 1,5 % HDP a viac ako 3 % v USA. Podľa odhadov Euler Hermes by sa v Eurozóne mohlo do súkromnej spotreby premietnuť 163 miliárd eur, čo zodpovedá 30 percentám nadmerných pandemických úspor. V prípade USA sa očakáva, že polovicu úspor Američania utratia už v roku 2021, pretože skoršie uvoľnenie obmedzení a silnejšie fiškálne impulzy posilňujú dôveru spotrebiteľov.

Prekážka č. 3: Postupné rušenie podporných mechanizmov a riziká - silné menové a fiškálne stimuly až do výšky 20 % HDP pomohli zmierniť prepad globálneho HDP v roku 2020. Na začiatku 2021 už budú štáty robiť len to, čo bude nevyhnutné a podporu postupne utlmovať. Napríklad v Číne už zreteľne vidno cestu k fiškálnej normalizácii. Hospodárske oživenie znamená koniec podporných mechanizmov, hoci určitá flexibilita systému zostáva zachovaná, aby bolo možné v prípade potreby riešiť úverové riziká. Globálny dopyt potiahnu najmä USA, kde gigantické fiškálne stimuly vo výške 1,9 miliardy dolárov (9 % HDP) poskytnú veľmi vítanú podporu globálnemu exportu (362 miliárd dolárov v rokoch 2021 - 2022). Plán obnovy pre EÚ posunul poskytovanie pomoci až od druhej polovice roku 2021, čo bude mať za následok, že rast HDP bude mierny (kumulatívne + 1,5 percentuálneho bodu do roku 2025) a oneskorený.

Prekážka č. 4: Efektivita verejných výdavkov - podporné mechanizmy v USA, EÚ aj Číne sa budú podieľať na zvýšení dopytu a podporia rastový potenciál globálnej ekonomiky v strednodobom horizonte. Ich úspech však závisí od toho, či vlády nasmerujú nadmerné úspory do zmysluplných projektov a do podpory súkromného sektora. Analytici Euler Hermes zistili, že nadmerné úspory v Nemecku, Francúzsku a Spojenom kráľovstve vo výške 100 miliárd eur môžu medziročne zvýšiť investície do obchodu približne o 2 %, ale veľa bude závisieť aj od budúcich daňových pravidiel a podmienok financovania (napr. obnovenie štátom zaručených pôžičiek).

Prekážka č. 5: Prekážky v dodávateľských reťazcoch - dodávateľské reťazce sa stále potýkajú s rovnakým množstvom prekážok ako počas vrcholu pandémie a v druhom štvrťroku by mali tlačiť globálny obchod na hranicu recesie. Z hľadiska objemu sa rast globálneho obchodu v roku 2021 zvýši o 7,9 %, ale bez pozitívnych efektov z roku 2020 sa rast zastaví na 5,4 %. Ešte dôležitejšie však je očakávané dočasné spomalenie v 2. štvrťroku 2021 z dôvodu prevládajúceho narušenia dodávateľských reťazcov – celkovo by tieto výpadky mohli v roku 2021 ovplyvniť rast globálneho obchodu o -1,7 percentuálneho bodu. Obchodné aktivity v oblasti služieb budú naďalej zasiahnuté oneskoreným znovuotváraním odvetvia, ktoré je najviac ovplyvnené pandemickými reštrikciami a tiež pretrvávajúcimi obmedzeniami cezhraničného cestovania.

Prekážka č. 6: Dočasný nárast inflácie - dočasné zvýšenie inflácie je pravdepodobne spôsobené prechodným bázickým efektom. Dôsledkom pravdepodobne bude obmedzená schopnosť cenotvorby firiem, a to vzhľadom k utlmenej dynamike dopytu: (I.) nadmerné úspory domácností či technológie bezkontaktného prenosu dát NFC, ktoré brzdia rýchlosť obehu peňazí; (II.) pretrvávajúce výpadky vo výrobe v dôsledku nižšieho využívania kapacít a (III.) rastúca miera nezamestnanosti, ktorá drží rast miezd pod 3 %. Preto neočakávame, že by centrálne banky reagovali na dočasne vyššiu infláciu v USA na úrovni 3,5 % v polovici roku 2021 a dosiahnutie hodnoty 2 % v Eurozóne v priebehu niekoľkých mesiacov.

Prekážka č. 7: Rizikové aktíva - fungujú za predpokladu, že to, čo je pre ne prospešné - nekonvenčná menová politika a fiškálna márnotratnosť - je nevyhnutne dobré aj pre reálnu ekonomiku. Zatiaľ však vidno zväčšujúce sa rozdiely medzi cenami aktív a ich základnou hodnotou. Rôzne techniky automatického riadenia investícií (ETFs, riziková parita) túto odchýlku ešte zväčšujú a robia ich zraniteľnými. 

Trend: Lepšia nálada v ekonomike

Ekonomická nálada na Slovensku sa podobne ako v marci, tak aj v apríli výrazne zlepšila: indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol až o 18,7 bodu na hodnotu 104,3 bodu. Dosiahol tak svoju najvyššiu úroveň za posledné zhruba 3 roky, je už dokonca vyšší než pred začiatkom pandémie. Dôvera sa zlepšila vo všetkých oblastiach našej ekonomiky, najvýraznejšie v službách a v stavebníctve, v odvetviach najviac zasiahnutých krízou a protipandemickými opatreniami. O niečo miernejšie sa zlepšila aj nálada medzi priemyselníkmi a spotrebiteľmi a taktiež v oblasti obchodu.

Prečo sa dôvera zlepšuje hlavne v sektore služieb a stavebníctva? Sektor služieb je koronakrízou najviac zasiahnutý, viac ako priemysel. Priemyselné podniky fungujú, ale služby sú ovpylvnené protipandemickými opatreniami a prevádzky museli byť dlho zatvorené. Aktuálny nárast optimizmu medzi podnikateľmi v službách je dôsledkom pozitívnych očakávaní vyplývajúcich z uvoľňovania pandemických opatrení. Vďaka očkovaniu sa náš život môže začať postupne vracať do normálu. Podnikatelia už možu opäť otvárať svoje obchody a prevádzky a privítať v nich zákazníkov. Okrem služieb je koronakrízou najviac zasiahnutý aj sektor stavebníctva. Ceny nehnuteľností na našom realitnom trhu napriek koronakríze stále rastú, a to kvôli slabej ponuke cenovo dostupných nehnuteľností, ktorá nedokáže uspokojiť dopyt. Aktuálna pandémia pritom túto ponuku ešte viac obmedzila. Niektorí developeri a stavebné spoločnosti totiž pristúpili k okresávaniu investícií alebo odložili plánovanú výstavbu na neskôr, aby sa vyhli situácii, že o rozostavené nehnuteľnosti nebude dostatočný záujem. S postupným ústupom pandémie a zlepšovaním ekonomického vývoja teda narastá aj pozitívna nálada medzi stavebníkmi.

Aj dôvera medzi spotrebiteľmi bola v apríli výrazne optimistickejšia a priblížila sa tak už k úrovniam spred vypuknutia pandémie. Vďaka očkovaniu a otváraniu ekonomiky majú našinci pozitívnejší pohľad na budúci vývoj ekonomiky a nezamestnanosti a očakávajú tiež zlepšovanie svojej finančnej situácie. Ako sa bude ďalej vyvíjať sentiment v našej ekonomike? Analytička Jana Glasová predpokladá, že zlepšovanie nálady v našej ekonomike bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Podpisovať sa pod to bude hlavne vakcinácia, ktorá vráti náš život do normálu. To bude znamenať postupné otváranie všetkých sektorov hospodárstva, zlepšovanie nášho ekonomického rastu aj vývoja na trhu práce.