piatok 1. decembra 2017

Horizont 2020: Podpora vedeckých projektov

Európske výskumné centrum (ERC) udelilo granty ERC pre konsolidátorov (Consolidator Grants) viac ako 300 výskumníkom v celej Európe.  

Ide o granty z programu Horizont 2020 vo výške 630 miliónov Eur na podporu excelentnosti a konkurencieschopnosti. Projekty budú mať rôzne zameranie a prinesú odpoveď na veľa súčasných vedeckých výziev ako napr. antibiotická rezistencia, mechanizmy kolektívneho rozhodovania v spoločnosti či forenzné praktiky.

Tieto granty sú udeľované vynikajúcim výskumným pracovníkom z rôznych krajín, ktorí majú 7 až 12 rokov skúseností od ukončenia svojich doktorandských prác (PhD) a vďaka svojim vedeckým výsledkom ich čaká sľubná budúcnosť v oblasti vedy. Podrobnejšie informácie sú dostupné on-line na erc.europa.eu.  

Trend: Klasické telefóny miznú

Podľa prieskumu GFI Software v septembri t.r sú najvyužívanejšou telefónnou platformou v českých a slovenských SMB firmách mobilné telefóny, ktoré spoločne s VoIP telefóniou rýchlo vytláčajú z podnikov klasické telefónne linky.  

Telefónne hovory sú po elektronickej pošte druhým najvyužívanejším kanálom pracovnej komunikácie. Vo viacerých oblastiach, napríklad v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi, zostávajú nezastupiteľnou komunikačnou alternatívou. SMB firmy ale postupne uprednostňujú VoIP ústredne, ktoré je možné jednoducho prepojiť s CRM a inými systémami a poskytujú pokročilé funkcie: napríklad smerovanie, záznam a evidencia hovorov, konferenčných hovorov, posielanie hlasových správ do emailu či integrácia s mobilnými telefónmi typu iOS či Android.  

Hlavné zistenia prieskumu:
Najväčší dopyt medzi zákazníkmi je po riešeniach komunikácie (72%).
Pri pracovnej komunikácii sa najviac využívajú emaily (100%), telefónne hovory (58%) a osobné stretnutia (21%), chat či sociálne siete iba minimálne.
Telefónna infraštruktúra využívaná na pracovné hovory zahŕňa mobilné telefóny (v 95% firiem), stolné telefóny (47%), IP telefóny (39%) a Skype (5%).

Dôvodom nasadzovania IP telefónov sú predovšetkým výhodnejšie prevádzkové náklady, bohatšia funkčnosť a možnosti integrácie s podnikovou IT infraštruktúrou.

EU: Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva

Zmodernizovaná Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) prinesie vďaka jednoduchším pravidlám a flexibilnejšiemu prístupu lepšiu podporu poľnohospodárom a ďalší rozvoj poľnohospodárstva únie.  

Spoločná poľnohospodárska politika je jednou z najstarších politík EÚ, vznikla v roku 1962, odkedy prešla viacerými zmenami. Momentálne je na stole jej budúce smerovanie a modernizácia. Namiesto dodržiavania súladu sa bude klásť väčší dôraz na monitorovanie pokroku a cielené financovanie konkrétnych výsledkov. Prechod od univerzálneho prístupu k riešeniam na mieru znamená, že samotná politika a jej skutočné dôsledky budú lepšie prispôsobené tým, ktorí ju v praxi vykonávajú.

V oznámení sa navrhuje:
Rozšíriť využívanie moderných technológií na podporu poľnohospodárov v praxi a zabezpečiť väčšiu transparentnosť a istoty na trhu.
Podporiť zapojenie mladých ľudí do poľnohospodárstva, čo treba koordinovať s právomocami členských štátov v oblastiach ako zdaňovanie pôdy, územné plánovanie a rozvoj zručností.
Riešiť obavy občanov spojené s udržateľnosťou poľnohospodárskej výroby vrátane zdravia, výživy, plytvania potravinami a dobrých životných podmienok zvierat.
Prepojiť politické opatrenia v globálnom kontexte, najmä v oblasti obchodu, migrácie a udržateľného rozvoja.
Vytvoriť platformu EÚ pre riadenie rizík s cieľom čo najlepšie pomôcť poľnohospodárom pri zvládaní neistoty v oblasti klímy, volatility trhov a iných rizík.

Komisia do leta 2018 v nadväznosti na návrh viacročného rozpočtu predloží príslušné legislatívne návrhy na dosiahnutie cieľov uvedených v oznámení.  

Upozorňujeme: Nový kvalifikovaný e-podpis

Z dôvodu blížiaceho sa konca platnosti v súčasnosti používanej podpisovej politiky a jej zmeny by si používatelia elektronických služieb mali nainštalovať najnovšie verzie balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS.  

Uvedený balík klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS je určený na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu pre platformu .NET (MS Windows) z webového sídla Ústredného portálu verejnej správy. Aplikácie na platforme JAVA na ostatných systémoch sa aktualizujú automaticky.

Podpisové politiky pre kvalifikovaný e-podpis schvaľuje Národný bezpečnostný úrad. Ide o súbor pravidiel, ktoré upravujú tvorbu a overovanie elektronického podpisu a tiež jeho parametre.

štvrtok 30. novembra 2017

EU: Diagnóza zdravotníctva

Bez prehodnotenia systémov zdravotníctva nemôžeme zabezpečiť, aby naďalej spĺňali svoj účel a poskytovali starostlivosť zameranú na pacienta. Vyplýva to zo zdravotných profilov 28 krajín, ktoré uverejnila Európska komisia spolu so sprievodnou správou. 

Jednotlivé správy obsahujú hĺbkovú analýzu systémov zdravotníctva v členských štátoch Európskej únie. Zameriavajú sa na zdravie obyvateľstva a dôležité rizikové faktory, ako aj na efektívnosť, dostupnosť a odolnosť zdravotníckych systémov. Na Slovensku za posledných 17 rokov žijeme dlhšie, ale stále zaostávame za priemerom únie. Stredná dĺžka dožitia je o 4 roky kratšia ako priemer EÚ, máme aj pomerne vysokú mieru liečiteľnej úmrtnosti a nižšie výdavky na zdravotníctvo v porovnaní s priemerom EÚ. Veľkú úlohu pri kvalite zdravotného stavu zohráva sociálno-ekonomické prostredie. Asi dve tretiny (66%) obyvateľov Slovenska uvádzajú dobrý zdravotný stav, čo je pomer podobný priemeru EÚ, ale vyšší ako vo väčšine susedných krajín. Opäť sú tu ale rozdiely podľa sociálno-ekonomického postavenia: dobrý zdravotný stav uvádzajú viac ako tri štvrtiny (78%) ľudí  v najvyššej príjmovej skupine v porovnaní s menej ako dvoma tretinami (61%) v najnižšom príjmovom kvintile.

Ako dlho žijeme? Stredná dĺžka života pri narodení v roku 2015 bola 76,7 roka (priemer EÚ 80,6), v roku 2000 to bolo 73,3 roka. Sú tu však rozdiely z hľadiska pohlavia: 73,1 rokov u mužov v porovnaní s 80,2 rokov u žien. Osoby s nízkou úrovňou vzdelania žijú v priemere o 10 rokov kratšie ako tie s vysokoškolským vzdelaním. Stredná dĺžka života vo veku 65 rokov v roku 2015 dosiahla u žien 18,8 roka (v roku 2000 to bolo 16,7roka), u mužov 15,0 rokov (v roku 2000 bolo dožitie 12,9  roka).

V roku 2015 sa na zdravotnú starostlivosť vynaložilo 1.538 EUR na obyvateľa v porovnaní s priemerom EÚ vo výške 2.797 EUR (6,9% HDP, priemer EÚ 9,9). 

SR: Miestne akčné skupiny získajú takmer 150 miliónov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhodnotilo výzvu na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny. Najmenej rozvinutým regiónom poskytne veľkú príležitosť na tvorbu stoviek nových pracovných miest.

Agrorezort vyhlásil výzvu na udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny na jar tohto roku. Pôdohospodárska platobná agentúra prijala 121 žiadostí, podmienky poskytnutia príspevku splnilo 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré si rozdelia spolu 138 miliónov eur. Územie schválených miestnych akčných skupín pokrýva 30.000 km, čo je takmer 60% územia SR. Z 15 najmenej rozvinutých okresov Slovenska pokrýva územie schválených miestnych akčných skupín až 13. Projekty sa budú v rámci stratégie miestneho rozvoja realizovať celkovo v 1.744 obciach SR a pozitívne sa dotknú 2,3 milióna obyvateľov. Vďaka cielenej podpore do podnikateľských aktivít v rámci Programu rozvoja vidieka alebo Integrovaného regionálneho operačného programu MPRV SR predpokladá vytvorenie 2.000 pracovných miest. Najviac schválených stratégií bolo v Prešovskom kraji (18), Košickom (16) a najmenej v najrozvinutejšom regióne – Bratislavskom kraji (2). Schválené MAS plánujú podľa indikatívneho harmonogramu výziev vyhlásiť približne 600 výziev počas 4 až 5 rokov implementácie stratégií miestneho rozvoja.

Výška finančnej alokácie pre jednotlivé stratégie závisela od štatistických ukazovateľov, tým hlavným bola miera nezamestnanosti v okrese, ďalej rozloha územia, počet obcí tvoriacich verejno-súkromné partnerstvo a počet obyvateľov v jeho území. Fungovanie MAS bude dôsledne monitorované. Ak svoju predloženú stratégiu nebude MAS napĺňať, financie jej môžu byť odobraté. Na druhej strane, ak bude MAS plniť výkonnostné míľniky, môže získať dodatočné finančné prostriedky.

Získaniu štatútu MAS predchádza vytvorenie verejno-súkromného partnerstva – obce, súkromného sektora (miestni podnikatelia) a občianskeho sektora (neziskové organizácie, občianske združenia). Tie si museli vypracovať analýzy svojho územia, z ktorých vyplynuli potreby rozvoja, ich hierarchia a stratégia územia (5-ročné plány). Môže ísť o rôzne opatrenia od podpory mikropodnikov na rozbeh ich činnosti až po renovácie historických budov. Cieľom výzvy MAS je zvýšenie kvality života v danom území a posilnenie ekonomiky v regióne takzvaným prístupom zdola-nahor - samotné územia si zadefinujú, čo im najviac pomôže. 

ÚRSO: Ceny energií pre rok 2018

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil, že pre slovenské domácnosti sa v roku 2018 zvýši koncová cena elektriny priemerne o 2,71%. Pri plyne to bude pre domácnosti celoslovenský nárast ceny priemerne o 0,38%, cena za dodávku tepla domácnostiam sa zvýši priemerne o 1%, vodné a stočné sa zvýši priemerne o 0,51%.  

Podľa úradu sa mu vzhľadom na nárast cien komodít na burzách (elektrina + 17,96%, plyn + 4,72%)  podarilo zabezpečiť pre slovenské domácnosti a podnikateľov v roku 2018 optimálne ceny energií. Napríklad odberateľom elektriny v sadzbe DD1, čo sú malé byty s typickou spotrebou do 1000 kWh, sa v roku 2018 zvýšia priemerné náklady v rámci celého Slovenska o 0,13 €/mesiac. V sadzbe DD2, čo sú štandardné domácnosti s vyššou spotrebou okolo 2.300 kWh,  bude priemerná  zmena  v rámci celého Slovenska + 0,51 €/mesiac. Pri plyne napríklad v tarife D2, čo je charakter odberu plynu na varenie a ohrev vody pri priemernej ročnej spotrebe 14 000 kWh, si domácnosť priplatí 0,80 €/mesiac. Ak by spotreba tepla v roku 2018 zostala na úrovni roka 2017, náklady na teplo budú pre slovenské domácnosti vyššie priemerne o 0,30 €/mesiac.

Tarifa za prevádzkovanie systému pre rok 2018 klesne z hodnoty 26,2030 na 26,2011 €/MWh. Fixný sieťový poplatok Východoslovenskej distribučnej a.s. (VSD) sa na budúci rok upraví pre tarifu DD1 z 0,10 €/MWh na 0,40 €/MWh mesačne. ÚRSO zdôrazňuje, že v cenovom rozhodnutí nestanovuje dodávateľom elektriny, plynu, tepla, či vody pevnú cenu, ale MAXIMÁLNU CENU, tá sa nemôže prekročiť - nižšiu cenu v rámci trhovej súťaže však môžu okamžite ponúknuť slovenským domácnostiam všetci dodávatelia energií. 

EU: Bezpečnejšie elektronické platby

Európska komisia prijala pravidlá, vďaka ktorým budú elektronické platby v obchodoch a na internete bezpečnejšie a modernejšie.

Týmito pravidlami sa zavádza do praxe smernica EÚ o platobných službách (tzv. PSD2 – Payment Services Directive), ktorej cieľom je modernizovať európske platobné služby v súlade s potrebami rýchlo sa vyvíjajúceho trhu a elektronického obchodu, ako napríklad bezpečné platobné riešenia a nástroje na riadenie osobných financií cez aplikácie, ktoré združujú informácie z rôznych účtov.

Kľúčovým cieľom smernice EÚ o platobných službách je zvýšiť úroveň bezpečnosti a dôveryhodnosti elektronických platieb. Vyžaduje sa v nej predovšetkým, aby poskytovatelia platobných služieb vyvinuli silné overenie/autentifikáciu zákazníka. Prijaté pravidlá teda zahŕňajú prísne ustanovenia v oblasti bezpečnosti s cieľom podstatne znížiť objem platobných podvodov a chrániť dôvernosť finančných údajov používateľov pri on-line platbách. Pred uskutočnením platby vyžadujú spojenie aspoň dvoch samostatných prvkov, konkrétnej položky, ako je platobná karta alebo mobilný telefón, v kombinácii s heslom alebo biometrickým znakom, ako sú napríklad odtlačky prstov. 

streda 29. novembra 2017

SR: Pribudnú ďalšie cyklotrasy

V mestách a obciach na Slovensku pribudnú nové cyklotrasy. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhodnotilo v poradí už druhú sériu žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ. Podporu získalo 14 projektov.  

Ministerstvo spustilo v decembri 2016 cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP) výzvu na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Výzva s alokáciou 81,8 mil. eur je zameraná na obnovu a rekonštrukciu už existujúcich a budovanie nových cyklistických komunikácií, výstavbu doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a tiež na propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti. Do druhého hodnotiaceho kola výzvy (uzavreté v júni t.r.) bolo doručených 21 projektov v celkovom objeme 8,611 mil. eur, schválených 14 v celkovom objeme 5,867 mil. eur zo zdrojov EÚ.

Doteraz bolo v troch kolách na ministerstvo predložených 87 žiadostí za 37,724 milióna eur. Do tretieho kola (uzávierka 21.9.2017) bolo predložených 31 projektov v hodnote 17,69 mil. eur. Aktuálne prebieha administratívne overovanie predložených žiadostí. Jednotlivé hodnotiace kolá výzvy prebiehajú v trojmesačnom cykle až do vyčerpania alokácie na jednotlivé regióny. Uzávierka štvrtého kola je 21. 12. 2017. K dispozícii je ešte 44,107 mil eur.

V rámci výzvy na cyklotrasy sú oprávnení predkladať projekty obce, samosprávne kraje, mimovládne organizácie a subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu. Oprávnenými výdavkami sú rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti. Žiadať finančné prostriedky je možné aj na budovanie prvkov upokojovania dopravy, napríklad pešie zóny, zdieľané priestory či napríklad vylúčenie individuálnej automobilovej dopravy z ulíc. Z výzvy je tiež možné podporiť zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky ako je odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní.   

Peteraj – Augustín: TEXTY V OBRAZOCH | OBRAZY V TEXTOCH

V Bratislave bola slávnostne uvedená nová luxusná publikácia dvojice renomovaných slovenských autorov: výtvarníka Martina Augustína a poeta, textára, autora bonmotov a sentencií Kamila Peteraja. 

Umelecký tandem Peteraj – Augustín tvorí už dlhší čas originálnym spôsobom. Na takmer hotové obrazy Martina Augustína dopisuje vlastnoručne svoje verše a bonmoty Kamil Peteraj. Alebo si vymenia úlohy a básne a texty piesní dotvorí do jedinečného umeleckého diela výtvarník. Obaja umelci úspešne prezentovali svoje spoločné diela na viacerých domácich výstavách, vrátane múzea moderného umenia Danubiana Meulensteen Art Museum.

TEXTY V OBRAZOCH | OBRAZY V TEXTOCH sú neopakovateľné nielen pokiaľ ide o originálne spojenie krásy obrazu a slova. Do každej knihy je vlepená originálna trojfarebná litografia s číslovaním a podpismi oboch autorov.  Jej súčasťou sú tiež zlatom glitrované a parfumované stránky, obálka je rovnako zlatená a reliéfne razená. Dielo je uložené v magneticky zatvárateľnom púzdre z matného laminátu s reliéfnym zlatením, ktoré súčasne slúži aj ako stojan.

V limitovanej edícii 500 výtlačkov je novinka v ponuke iba cez  e-shop luxusnakniznica.sk. Cena je 379 €. 

eGov Benchmark 2017: Ocenenie pre e-Schránky

Slovensko sa v európskom hodnotení dostalo do skupiny s Francúzskom, Fínskom či Veľkou Britániou. Najlepšie výsledky v eGovernment Benchmark 2017 dosiahlo v hodnotení elektronických služieb štátu pri zakladaní podnikania.  

Európska komisia využila na zhodnotenie digitálnych verejných služieb v 34 krajinách v Európe štyri životné situácie – začiatok podnikania, stratu a hľadanie zamestnania, štúdium a rodinný život (nové životné situácie v rodine). E-Government Benchmark 2017 hodnotil všetky oblasti jedným alebo viacerými referenčnými ukazovateľmi – benchmarkami:
- Orientácia na klienta – dostupnosť, použiteľnosť verejných e-služieb a prívetivosť pre mobilné zariadenia.
- Transparentnosť – proces poskytovania služby, otvorenosť vládnych organizácií, ich služobných procesov a úroveň kontroly svojich osobných dát klientmi.
- Cezhraničná mobilita pre občanov a podnikateľov – dostupnosť služieb pre zahraničných obyvateľov a podnikateľov.
- Kľúčové predpoklady – dostupnosť funkcionalít ako Autentické zdroje a eID (elektronický občiansky preukaz).

V rámci celkovej výkonnosti elektronickej verejnej správy zaradil európsky benchmark Slovensko do kategórie na úrovni 50-75% spolu s krajinami ako Veľká Británia, Francúzsko, Fínsko, ale aj Česko a Poľsko. Európsky priemer výrazne presiahlo v kategórii Key enablers – kľúčové predpoklady, a to najmä zásluhou zavedenia elektronických schránok, ktoré vyniesli Slovensku 100%, teda najvyššie hodnotenie v rebríčku. Tento kľúčový predpoklad eGov vo všetkých službách a životných udalostiach má pritom okrem Slovenska len sedem krajín – Dánsko, Estónsko, Island, Litva, Malta, Holandsko, Švédsko.

V kategórii Orientácia na klienta, teda zhodnotenia, do akej miery sú služby poskytované on-line, či poskytujú občanovi podporu a pomoc a či sú verejné webstránky použiteľné v mobilnom zariadení dosiahlo 72%. Potvrdila sa stále výraznejšia orientácia na občana. Značný pokrok ( +33 bodov) sme dosiahli v kategórii Transparentnosť, ktorá hodnotí proces poskytovania služby, otvorenosť vládnych organizácií, ich služobných procesov a osobných údajov. V hodnotení v roku 2015 bolo pritom v tejto oblasti na poslednej priečke práve Slovensko.

Nepriaznivé hodnotenie dosiahol slovenský eGovernment v časti prístupu cezhraničných používateľov k slovenským službám. Je to spôsobené najmä malou možnosťou využiť cudzie e-ID v slovenských službách. Táto cezhraničná autentifikácia podľa nariadenia o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie bude povinná o rok, v septembri 2018. 

e-Schránka: Zmeny v doručenkách

V notifikácii o doručení sa v elektronickej schránke na Ústrednom portáli verejnej správy  mení zobrazenie uplynutia lehoty. 

Od 29. 11. 2017 sa bude výpočet uplynutia lehoty v Notifikácii o doručení zobrazovať po novom. K tejto zmene dôjde, aby bol čas uplynutia lehoty jednoznačný a nedochádzalo k nedorozumeniam. Doteraz bol v notifikácii uvádzaný len deň, kedy lehota uplynie. Po novom tu nájdete aj konkrétny čas, dokedy musí byť doručenka prevzatá.


Príklad (ak je lehota 15 dní):
Notifikácia o doručení vám príde: 9. 11. 2017
Lehota začne plynúť: 10. 11. 2017 o 00:00:00
Dátum, dokedy môžete potvrdiť prevzatie: 24. 11. 2017 do 23:59:59 (vrátane)
Lehota uplynie: 25. 11. 2017 00:00:00 (elektronickú správu už nie je možné prevziať)

Tento príklad platí, ak vám bola doručená správa bez fikcie doručenia. Pri správe s fikciou doručenia je po uplynutí lehoty správa považovaná za prevzatú. 

utorok 28. novembra 2017

EU: Tretia správa o stave energetickej únie

Transformácia Európy na nízkouhlíkovú spoločnosť sa v Európskej únii stáva novou realitou. Nanovšia správa o stave energetickej únie opisuje vývoj od uverejnenia druhej správy o stave energetickej únie vo februári 2017 a predstavuje očakávania na nadchádzajúci rok.  

Potvrdilo sa, že energetická transformácia nie je možná bez prispôsobenia infraštruktúry potrebám budúceho energetického systému. Energetická, dopravná a telekomunikačná infraštruktúra sú čoraz viac navzájom previazané. Miestne siete budú mať čoraz väčší význam pre každodenný život európskych občanov, ktorí budú čoraz viac prechádzať na riešenia elektromobility, decentralizovanej výroby energie a riadenia odberu. Dosiahli sa síce značné úspechy, problémy však naďalej pretrvávajú najmä v sektore elektrickej energie. V záujme ich riešenia Európska komisia prijala oznámenie o cieli dosiahnuť prepojenosť elektrizačných sústav na úrovni 15% do roku 2030. Prijala tiež tretí zoznam projektov spoločného záujmu.

Prijaté bolo:
3. správa o stave energetickej únie a príloha 1: aktualizovaný plán energetickej únie; príloha 2: Politické postrehy; príloha 3: Stav príprav národných plánov v oblasti energetiky a klímy; príloha 4: Pokrok v urýchlení inovácií v oblasti čistej energie; Energetická únia v 28 členských štátoch – prehľad Tretí zoznam projektov spoločného záujmu
Oznámenie o infraštruktúre (o plnení cieľa prepojenia elektrizačných sústav na úrovni 15%)
Správa o pokroku v oblasti energetickej efektívnosti
Správa o fungovaní európskeho trhu s uhlíkom
Správa o Dohovore primátorov a starostov
Správa Európskej environmentálnej agentúry o trendoch a prognózach
Štúdia o výrobcoch-odberateľoch v sektore bývania 

Aktuálne: Zamestnanecké benefity v Čechách a na Slovensku

Podľa Štatistického úradu SR pracuje v Českej republike až 25% Slovákov z celkového počtu pracujúcich v zahraničí. Aká je motivácia zamestnancov pracovať  v zahraničí a aké sú najžiadanejšie benefity? 

Podľa prieskumu Grafton Recruitment medzi 2.259 respondentmi v Českej republike a 930 respondentmi na Slovensku naprieč 15 sektormi trhu zostáva primárnou preferenciou finančné ohodnotenie. V prípade nefinančných benefitov sa na prvej priečke umiestnilo služobné auto na súkromné účely a flexibilita – možnosť práce z domova, flexibilná pracovná doba či platené krátkodobé ochorenie. Zamestnanci žiadajú tiež firemnú škôlku. Na rozdiel od nás v ČR stúpa aj dopyt po osobnom koučingu a českí zamestnávatelia ponúkajú priestor na inovácie.

Rebríček zamestnávateľských výhod pre zamestnancov na Slovensku ako aj v ČR vedú príspevok na bývanie (najmä pri zamestnávaní remeselníkov ako príspevok na ubytovňu), platená dovolenka nad rámec zákona, príspevok na dopravu či príspevok na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Tento rebríček uzatvára možnosť jazykového vzdelávania a možnosti pracovať z domu. Novinkou je, že zamestnávatelia čoraz viac reflektujú na potreby zamestnancov, ktorí by chceli skĺbiť rodinný život s pracovným a ponúkajú možnosť firemnej škôlky.

Kandidátsky prieskum 2017 v ČR aj na Slovensku poukázal, že najväčší záujem majú kandidáti o 13. a 14. plat, príspevok na bývanie či na dopravu. Podľa portálu numbeo.com sú náklady na život v Prahe pre Bratislavčanov o málo vyššie. Podľa jeho výpočtu by sme pri rovnakom životnom štandarde pri bývaní v Prahe potrebovali 2.331, 68 eur oproti 2.300 eurám v Bratislave. 

On-line: Kalkulačky sociálneho poistenia

Od 1. januára 2018  sa mení výška minimálneho aj maximálneho vymeriavacieho základu  sociálnych odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby. Sociálna poisťovňa sprístupnila na webe nové informatívne kalkulačky. 

Nové on-line kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku Sociálnej poisťovne socpoist.sk v časti Poistné alebo Kalkulačky. Poslúžia na informatívny výpočet poistného na obdobie od 1. januára 2018.

SZČO si v kalkulačke po zadaní príjmu z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, čiastkového základu dane a zaplateného poistného (na povinné verejné zdravotné poistenie a povinné nemocenské, dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity) môže vypočítať vymeriavací základ a následne aj jednotlivé sumy poistného. Ide o poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. V súčte sa dozvie, koľko je celkové poistné, ktoré je povinná mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.

Dobrovoľne poistená osoba si v kalkulačke na výpočet poistného najprv určí, aký je typ dobrovoľne poistenej osoby (pomôcku s popisom nájde pri kalkulačke), zadá svoj vymeriavací základ a kalkulačka jej informatívne vypočíta jednotlivé druhy poistného a ich súčet. Takto sa informatívne dozvie, koľko je povinná celkovo mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.

Upozorňujeme: Nebezpečné poháre

Úrad verejného zdravotníctva SR upozornil na poháre, ktorých používanie môže ohroziť zdravie. Dôvodom je migrácia kadmia a olova. 

Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) bolo zaslané varovné oznámenie č. 2017.1820 –  migrácia kadmia a olova zo sady pohárikov pôvodom z Číny, označenie: Kama Sutra Shooter Glasses, šarža: 4029811214686.

Spotrebiteľom sa odporúča, aby daný výrobok nekupovali a prípadne už zakúpený výrobok nepoužívali. Môžu ho vrátiť späť do predajne. 

pondelok 27. novembra 2017

Upozorňujeme: Štvrtá verejná konzultácia NGA

V priebehu rokov 2016 a 2017 sa uskutočnili tri verejné konzultácie NGA bielych miest Slovenska, ktorých výsledkom je 46 NGA bielych miest. A vyhlásená je už aj štvrtá.  

Vzhľadom na požiadavku telekomunikačných operátorov, ktorí vyjadrili záujem pokryť všetky NGA biele miesta Slovenska, bola dňa 22. 11. 2017 zahájená štvrtá verejná konzultácia NGA bielych miest Slovenska. Predmetom verejnej konzultácie je zoznam 46 zostávajúcich NGA bielych miest Slovenska.

Podklady k verejnej konzultácii NGA bielych miest je potrebné vypracovať v zmysle pokynov uvedených v metodike k verejnej konzultácii NGA bielych miest (prístupové siete) a v metodike mapovania backhaulovej infraštruktúry pre NGA. Trojročné obdobie na pokrytie zostávajúcich 46 NGA bielych miest začína plynúť od 22. 11. 2017. Vyplnené súbory je potrebné zaslať na broadband@vicepremier.gov.sk, alebo doručiť v zalepenej obálke na adresu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v termíne najneskôr do 22. decembra 2017 (vrátane). 

Open data: Slovensko je trendsetterom

Podľa štatistiky Európskeho data portálu (European Data Portal) je Slovensko v prvej trojke najrýchlejšie sa rozvíjajúcich krajín v oblasti otvorených dát. Zaradili sme sa medzi lídrov spoločne so Slovinskom a Luxemburskom, ktoré sa umiestnili pred nami. 

Tretie miesto je odrazom zvýšenia efektivity využívania otvorených dát z pôvodných 13% na 87% v ostatných dvoch rokoch. Slovensko je zároveň jednou zo 4 krajín, ktoré majú 100% používateľský dosah - používatelia vedia, o akú informáciu ide, ak kliknú na datasety zverejnené na data.gov.sk. (Ďalšími sú Francúzsko, Írsko a Fínsko.) V udržateľnosti open dát je Slovensko nad Európskym priemerom, a to na 12. mieste. Európsky portál taktiež vyzdvihol, že politická angažovanosť  na Slovensku v súvislosti s témou otvorených dát patrí medzi priaznivé aspekty. Zároveň poukázal, že vláda v roku 2016 nastavila pravidlá, ktoré napomáhajú v rozvoji tejto konkrétnej oblasti.

Veľa zaujímavých dát vlastní samospráva, ktorá ich zverejnením pomocou datasetov umožňuje tvorbu aplikácii s informačným obsahom pre obyvateľov jednotlivých miest a obcí. Najlepšie spracované datasety má podľa NASES mesto Prešov. Udávajú napríklad významné objekty mesta, verejné toalety, početnosť občanov v geodátach, register adries a stavieb v meste a iné. Na základe informácií z datasetov sa na Slovensku vytvorila tiež mapa zločinu (http://mapazlocinu.sk/), ktorá poradí, akým oblastiam sa vo večerných hodinách vyhnúť, či kde kúpiť nehnuteľnosť. Nezamestnaní môžu využiť Notifikátor výberových konaní (https://www.uvostat.sk/vyberovekonania), kde si môžu nastaviť pripravované výberové konania na základe okresu, platovej triedy alebo konkrétneho služobného úradu, v ktorom majú záujem pracovať.

Portál data.gov.sk vznikol ako jeden z 11 modulov národného projektu OPIS „Elektronické služby Úradu vlády SR – eDemokracia a otvorená vláda“  a bol spustený do prevádzky 1. januára 2016. Aktuálne ponúka vyše 1.200 datasetov, ktoré každým mesiacom pribúdajú. Prioritou vládneho akčného plánu v nasledujúcom období sú oblasti týkajúce sa otvorenej justície, otvorených informácii, otvoreného vzdelávania a vlády SR otvorenej pre dialóg. 

EU: Diagnóza zdravotníctva

Európska komisia uverejnila zdravotné profily 28 krajín spolu so sprievodnou správou. Obsahujú hĺbkovú analýzu systémov zdravotníctva v členských štátoch únie. Zameriavajú sa na zdravie obyvateľstva a dôležité rizikové faktory, ako aj na efektívnosť, dostupnosť a odolnosť systémov zdravotníctva v každom členskom štáte EÚ.  

Chýbajúca kontextuálna a komplexná analýza je už dlho označená za hlavnú prekážku pre tvorcov politiky v oblasti zdravia. Na vyplnenie tejto medzery Európska komisia dokončila tento mesiac prvý dvojročný cyklus Stav zdravia v EÚ. Zdravotné profily krajín boli vypracované v spolupráci s OECD a Európskym observatóriom zdravotníckych systémov a politík. Zo sprievodnej správy vyplýva päť prierezových záverov:
- Podpora zdravia a prevencia chorôb dláždia cestu k účinnejším a efektívnejším systémom zdravotníctva. Okrem nevyvážených investícií do prevencie treba riešiť sociálne nerovnosti, čo dokazujú rozdiely v skríningu rakoviny alebo vo fyzickej aktivite medzi ľuďmi s nižšími a vyššími príjmami a úrovňami vzdelania.
- Silná primárna starostlivosť efektívne sprevádza pacientov systémom zdravotníctva, a pomáha tak zabraňovať plytvaniu finančnými prostriedkami. Pokiaľ ide o návštevy pohotovostného oddelenia, 27% ľudí sa tam ocitá z dôvodu nedostatočnej primárnej starostlivosti. Iba v 14 krajinách EÚ je v prípade konzultácie u špecialistu potrebná žiadosť všeobecného lekára; v ďalších 9 krajinách existujú finančné stimuly, pokiaľ ide o žiadosti o konzultáciu.
- Integrovanou starostlivosťou sa zabezpečuje prepojenosť systému starostlivosti o pacienta. Zabraňuje sa tak súčasnej fragmentácii, ktorej sme svedkom takmer vo všetkých krajinách EÚ, kde si pacienti musia nájsť cestu v bludisku zariadení zdravotnej starostlivosti.
- Proaktívne plánovanie pracovnej sily v zdravotníctve a predpovedanie dopytu po nej robí systémy zdravotníctva odolné a pripravené na budúci vývoj. V EÚ pracuje 18 miliónov zdravotníckych pracovníkov a do roku 2025 bude vytvorených ďalších 1,8 milióna pracovných miest. Zdravotnícke orgány musia pripraviť svoju pracovnú silu na nadchádzajúce zmeny: starnúce obyvateľstvo a multimorbiditu, potrebu spoľahlivej náborovej politiky, nové zručnosti a technické inovácie.
- Pri vytváraní ďalšej generácie lepších zdravotných údajov pre politiku a prax by sa mal klásť dôraz na pacientov. Digitálna transformácia zdravotníctva a zdravotníckej starostlivosti pomáha zachytávať reálne výsledky a skúsenosti relevantné pre pacientov a zároveň má obrovský potenciál, pokiaľ ide o zefektívnenie systémov zdravotníctva.

Po prezentácii týchto správ ministerstvám zdravotníctva všetkých krajín EÚ môžu vnútroštátne orgány o nich ďalej diskutovať s odborníkmi z OECD a Európskeho observatória zdravotníckych systémov a politík. Od začiatku roka 2018 sa budú môcť konať dobrovoľné výmeny, ktoré pomôžu ministerstvám lepšie pochopiť hlavné výzvy a vypracovať primerané politické reakcie. 

fueLCNG: Zemný plyn v doprave

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) spustil projekt vybudovania základnej siete plniacich staníc stlačeného plynu na diaľniciach D1 a D2. Prevádzka sa plánuje na rok 2020. 

Realizáciou fueLCNG na diaľniciach D1 a D2 pribudne 14 nových plniacich staníc CNG (Compressed Natural Gas – stlačený zemný plyn) a 3 nové plniace stanice LNG (Liquefied Natural Gas – skvapalnený zemný plyn) určené predovšetkým pre ťažkú nákladnú dopravu. Súčasťou projektu je aj výstavba prvého zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu na Slovensku, čím sa vytvoria predpoklady na zásobovanie všetkých segmentov dopravy, vrátane riečnej dopravy LNG.

Projekt fueLCNG podporí Európska komisia prostredníctvom implementačnej agentúry INEA finančným grantom vo výške takmer 15,7 milióna eur. Je v súlade s Národným politickým rámcom pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a je podporovaný Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Finančná spoluúčasť SPP na projekte je 15%. Partnerom SPP v tomto projekte je Európske zoskupenie hospodárskych záujmov Danube LNG, ktoré má na starosti študijnú časť a vedeckú publikačnú činnosť.