piatok 12. júna 2020

On-line: Individuálny účet poistenca štátu

Sociálna poisťovňa na svojej internetovej stránke socpoist.sk v časti Prihlásenie do e-Služieb zriadila pre poistencov štátu novú elektronickú službu – Individuálny účet poistenca štátu. Prostredníctvom tejto služby si fyzické osoby, za ktoré poistné na dôchodkové poistenie platí štát, môžu nájsť všetky informácie o dôchodkovom poistení. Sociálna poisťovňa im tak už nebude zasielať „papierové“ oznámenia o vzniku, zmene či zániku ich dôchodkového poistenia.

Poistencom štátu je, a teda táto služba sa týka nasledujúcich kategórii poistencov: 
- fyzická osoba (rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, prípadne jeho manžel/manželka, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu), ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, 
- fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku, 
- fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, 
- fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu  - fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) najmenej 140 hodín mesačne, 
- vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu a fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok (platí od 1. apríla 2020). 
Štát platí poistné na dôchodkové poistenie aj za povinne dôchodkovo poisteného zamestnanca a samostatne zárobkovo činnú osobu v období, v ktorom sa im poskytuje materské. Obdobie, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa týmto osobám – poistencom štátu – v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dávok. 

Ak už v minulosti Sociálna poisťovňa pridelila poistencovi štátu prístup k elektronickej službe Individuálny účet poistenca, tento prístup mu umožňuje vstup aj k novej elektronickej službe Individuálny účet poistenca štátu. V opačnom prípade sa môže obrátiť na pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta trvalého pobytu, ktorá mu pre predložení dokladu totožnosti a podpísaní dohody umožní bezplatne získať prístup k svojmu „Individuálnemu účtu poistenca štátu“.

EU: Ako vnímame korupciu

Špeciálny prieskum Eurobarometra zameraný na korupciu naznačil, že fenomén korupcie je neprijateľný pre 69 percent Európanov, avšak medzi členskými krajinami sú veľké rozdiely. Na Slovensku považuje korupciu za problém 48 percent Slovákov. 

Občania 24 z 27 krajín Európskej únie (EÚ) sa domnievajú, že korupcia je v ich krajine široko rozšírená. Najviac tomu veria v Chorvátsku (97 percent), najmenej vo Švédsku (40 percent). Na Slovensku, podobne ako v Českej republike, tomu verí 87 percent opýtaných, čím sa obe krajiny zaradili na siedmu najhoršiu pozíciu v EÚ. V porovnaní s rokom 2013 to pre Slovenskú republiku znamená zlepšenie len o tri percentuálne body. 

Podľa Eurobarometra len 23 percent Európanov považuje za správne dať dar alebo protislužbu za vybavenie žiadosti úradníkom štátnej a verejnej správy a iba 16 percent si to myslí o finančnej odmene. Korupcia je neprijateľná v priemere pre 69 percent občanov EÚ. S odmietaním korupcie sú najviac stotožnení v Portugalsku (88 percent), najmenej sa proti korupčným praktikám vyslovili občania Maďarska (38 percent). Slovensko je na šiestom mieste od konca rebríčka, so 48-percentným odmietaním korupcie ako fenoménu.

S názorom, že korupcia ovplyvňuje ich každodenné životy, najviac súhlasia Rumuni (64 percent) a najmenej Holanďania (4 percentá). Na Slovensku si to myslí 41 percent opýtaných, pričom až 52 percent Slovákov má dojem, že miera korupcie v krajine sa za posledné tri roky zvýšila a 18 percent Slovákov uviedlo, že osobne pozná niekoho, kto dostal úplatok.

Zelená domácnostiam II: Žiadosti opäť od polovice júna

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) plánuje napriek obmedzeniam súvisiacim s ochorením COVID-19 v tomto roku vydať poukážky v rovnakom objeme ako vlani. Vyššiu dostupnosť európskej podpory zabezpečí inovovaný informačný systém so zásobníkmi. Pri jeho príprave SIEA zohľadnila aj podnety verejnosti. 

SIEA plánujé otvoriť v stredu 17. júna o 15. hodine prijímanie prvých žiadostí pre kotly na biomasu. Následne bude 22. júna otvorený zásobník pre slnečné kolektory, 24. júna pre tepelné čerpadlá a 29. júna pre fotovoltické systémy. Aktualizované podmienky projektu sú zverejnené na stránke zelenadomacnostiam.sk. Každá zaregistrovaná žiadosť bude ihneď po potvrdení záujmu zaradená do zásobníka pre daný druh zariadenia, kde bude čakať na vydanie poukážky. Počas tohto obdobia môže domácnosť sledovať poradie a žiadosť upravovať s výnimkou miesta inštalácie, druhu žiadaného zariadenia a emailovej adresy. Na zadanú emailovú adresu budú zasielané správy s aktívnym odkazom na potvrdenie záujmu, ale napríklad aj heslo na úpravu žiadosti čakajúcej v zásobníku. Preto je dôležité, aby k adrese mala domácnosť prístup. 

Prvé poukážky budú vydané už na druhý deň od otvorenia zásobníkov po 11. hodine. Ďalšie poukážky informačný systém vydá vtedy, keď bude doručený a vybavený dostatočný počet žiadostí o preplatenie poukážok pre daný druh zariadenia. Vydávanie nových poukážok priamo závisí od pripravenosti domácností a zhotoviteľov zariadenie v lehote nainštalovať a predložiť kompletné dokumenty k žiadosti o preplatenie poukážky. O poukážku by sa mali medzi prvými uchádzať tie domácnosti, ktoré sú pripravené na inštaláciu zariadenia do troch mesiacov od vydania poukážky.

štvrtok 11. júna 2020

EU: Falšovaný tovar

Z aktuálnej výročnej správy Úradu EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO) hospodárske a spoločenské škody zapríčinené falšovaním tovarov na trhu oberajú vlády členských krajín EÚ o miliardy eur a môžu viesť k závažnej trestnej činnosti, akým je obchodovanie s drogami či pranie špinavých peňazí.
 
Krajiny EÚ prichádzajú ročne až o 15 miliárd eur v dôsledku uvádzania falšovaných tovarov na trh, znížených priamych a nepriamych daní, ako aj sociálnych príspevkov, ktoré nezákonní výrobcovia neplatia. Podľa odhadov EUIPO únia v dôsledku falšovania tovarov každoročne prichádza až o 19 miliárd eur z tržieb z predaja v odvetví kozmetiky a výrobkov osobnej hygieny, vína a liehovín, produktov farmaceutického odvetvia, ako aj odvetvia hračiek a hier. Okrem toho falzifikáty neprechádzajú rovnako prísnymi kontrolami kvality ako pravý tovar, ktorými sa zaručuje bezpečnosť z hľadiska ich spotreby alebo používania.

Od poslednej analýzy zverejnenej EUIPO v roku 2019 vzrástli straty z predaja v odvetví kozmetiky a výrobkov osobnej hygieny o viac než 2,5 miliardy eur. Ide o najvyšší nárast spomedzi všetkých skúmaných odvetví. Prítomnosť falšovaných výrobkov na trhu EÚ znamená ročnú stratu na tržbách z predaja v odvetví kozmetiky a výrobkov osobnej hygieny vo výške približne 14,1 % (9,6 mld. eur). Pre Slovensko je tento údaj na úrovni 16,7 %, čo sa rovná strate z predaja vo výške 49 miliónov eur ročne. Ide o nárast o 17 miliónov eur od posledného odhadu.

SR: Až 83% Slovákov si chce zdravotnú poisťovňu vybrať

Drvivá väčšina Slovákov sa prikláňa k názoru, že na trhu by malo pôsobiť viacero zdravotných poisťovní. S možnosťou slobodného výberu jednoznačne súhlasí 57 % opýtaných a skôr súhlasí 26 % ľudí. Len 5 % nesúhlasí a 4 % ľudí to nevie posúdiť. 

V prieskume nezávislej agentúry MN Force, ktorý prebiehal 4.- 8.júna na vzorke viac ako tisíc respondentov pre Zdravotnú poisťovňu Union, slovenské zdravotníctvo podľa opýtaných nefunguje dobre a je potrebné prijať zmeny – to si myslí až 77 % a 76 % ľudí je presvedčených o tom, že financovanie nášho zdravotníctva nie je dostatočné. Podať si prihlášku ku konkurencii motivuje Slovákov pocit, že sa o nich poisťovňa nestará – urobilo by tak 46 % opýtaných. Ľudia citlivo vnímajú negatívne články a reportáže o „svojej poisťovni“ – kauzy a škandály v zdravotnej poisťovni by primäli k zmene 47 % ľudí. 

Výsledky tiež ukázali, že Slováci považujú hospodárenie súkromných zdravotných poisťovní za lepšie ako hospodárenie štátnej poisťovne. Potvrdzuje to aj fakt, že kvôli zlému hospodáreniu by zmenila zdravotnú poisťovňu viac ako polovica opýtaných. Transparentné nakladanie s peniazmi je zároveň aj jedným z kritérií, na základe ktorých si ľudia vyberajú zdravotnú poisťovňu. Bez ohľadu na vek alebo vzdelanie sú poistenci jednotní v otázke, či im vadí, keď poisťovňa neposkytuje žiadne benefity. Dôležité sú každého druhého Slováka. 


SR: Bezplatné IT tábory

Zručnosti v informatike, matematike, prírodných a technických vedách môžu deti rozvíjať počas tohtoročných letných prázdnin v bezplatných IT táboroch vo viacerých regiónoch Slovenska. Stačí, ak sa prihlásia a vyberú si z ponuky národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Témy letných táborov sa budú v jednotlivých regiónoch prispôsobovať aktuálnemu záujmu. 

Uskutočniť veľa zaujímavých pokusov a modelov, zahrať sa na vedcov, konštruktérov, ale aj kúzelníkov. Prípadne ponoriť sa do tajov života pod vodou aj na súši, zahrať sa na výskumníkov počasia... V päťdňových IT táboroch môžu deti tiež stavať rôzne robotické konštrukcie zo stavebníc Lega, programovať ich, programovať webové stránky, Scratch či 3D modelovať. „Denných letných táborov sa môžu zúčastniť žiaci druhého stupňa základných škôl alebo prímy až kvarty 8-ročného gymnázia, ktorí majú záujem nielen o informatiku, ale aj chémiu, fyziku, biológiu, geografiu. Uvítame smelé dievčatá a odvážnych chlapcov, ktorí sa technických predmetov či informatiky neboja a majú záujem o ich štúdium. Naše skúsenosti z predchádzajúcich táborov, hovoria, že deti zábavnou formou súťažia a svojou usilovnosťou získavajú nové vedomosti a zručnosti“, hovorí Eva Kalužáková. 

V rámci náplne programu sa aktívne využijú laboratória na univerzitách a iných výskumných pracoviskách. Bude to stretnutie účastníkov IT táborov s reálnymi vedeckými priestormi. Rozširovanie vedomostí žiakov zábavnou formou môže tiež pomôcť pri výbere štúdia strednej a neskôr aj vysokej školy. Podrobné informácie o zameraní jednotlivých táboroch, termínoch a možnostiach prihlásenia sú záujemcom dostupné na oficiálnej webovej stránke projektu. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a ja určený pre žiakov mimo Bratislavského kraja.

streda 10. júna 2020

EU: Kvalita vôd

Podľa výročného hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a Európskej komisie je kvalita vôd na kúpanie v Európe naďalej vysoká, takmer 85 % lokalít určených na kúpanie monitorovaných v roku 2019 v celej Európe spĺňa tie najvyššie a najprísnejšie normy výbornej kvality vody. Z dôvodov pandémie koronavírusu a reštriktívnych opatrení zavedených v celej Európe sa však odporúča vyhľadať aktualizované informácie o bezpečnostných opatreniach v lokalitách určených na kúpanie, ktoré vydávajú miestne a vnútroštátne orgány a prevádzkovatelia pláží. 

Podľa správy splnilo minimálne požiadavky na kvalitu takmer všetkých 22.295 lokalít na kúpanie (21.981 z nich sa nachádzalo v 28 členských štátoch EÚ vrátane Spojeného kráľovstva), ktoré boli sledované minulý rok v celej Európe. Monitorovanie kvality lokalít na kúpanie prebehlo aj v Albánsku a vo Švajčiarsku a ich údaje boli zahrnuté do posúdenia. Na konkrétnych výsledkoch monitorovania vidno len mierny pokles počtu lokalít v EÚ, ktoré spĺňajú najvyššie normy pre „výbornú“ vodu a minimálne „dostatočné“ požiadavky stanovené v smernici EÚ o vode určenej na kúpanie. 85 % lokalít v celej Európe získalo hodnotenie „výborné“. Minimálne „dostatočné“ požiadavky dosiahlo 95 % lokalít. Zo správy takisto vyplýva, že kvalita pobrežných lokalít na kúpanie je lepšia ako kvalita kúpalísk vo vnútrozemí. Len 1,3 % zo všetkých lokalít sledovaných v minulom roku získalo hodnotenie „nevyhovujúce“. Tento údaj výrazne nekolíše od roku 2013, kedy predstavoval 2 %, čo je dôkazom dlhodobého zlepšenia kvality vody na kúpanie.

Kvalita vody na kúpanie v Európe sa za posledných 40 rokov od zavedenia smernice EÚ o kvalite vody na kúpanie významne zlepšila. Zaviedlo sa ňou účinné monitorovanie a riadenie kvality vody, čo v kombinácii s ďalšími právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia, ako je napríklad smernica o čistení komunálnych odpadových vôd (1991), viedlo k tomu, že sa do vody určenej na kúpanie dostáva výrazne menej neupravených alebo len čiastočne upravených komunálnych a priemyselných odpadových vôd. Vďaka tomu čoraz viac lokalít nielen spĺňa minimálne normy kvality, ale zlepšilo kvalitu vody na najvyššiu úroveň. EEA spolu s tohtoročnou správou uverejnila aj aktuálnu interaktívnu mapu s údajmi o kvalite vody v jednotlivých lokalitách. K dispozícii sú aj aktualizované správy o jednotlivých krajinách a ďalšie informácie o uplatňovaní smernice. Komisia chce v najbližších týždňoch začať hodnotenie smernice s cieľom analyzovať, čo sa osvedčilo a čo nie. Na základe tejto analýzy sa rozhodne, či treba prijať ďalšie iniciatívy na zlepšenie fungovania smernice.

Všetky členské štáty EÚ spolu s Albánskom a so Švajčiarskom monitorujú svoje lokality na kúpanie podľa ustanovení smernice EÚ o kvalite vody určenej na kúpanie. Hodnotenie kvality vody na kúpanie podľa smernice o vode určenej na kúpanie sa zakladá na dvoch mikrobiologických parametroch: na obsahu črevných baktérií enterokok a Escherichia coli.

Radíme: Konto pracovného času

Poradenská spoločnosť Déhora pripomína, že zavedenie konta pracovného času umožňuje firmám kompenzovať obdobia, kedy nemajú pre zamestnancov dostatok práce s obdobím, kedy nestíhajú. V závislosti od toho sa mení aj dĺžka pracovnej doby zamestnancov, ich príjem však zostáva každý mesiac rovnaký. Na Slovensku nie je tento spôsob práce zatiaľ veľmi rozšírený a využívajú ho najmä firmy, ktoré s ním majú skúsenosti v zahraničí. 

Podmienky uplatňovania konta pracovného času upravuje Zákonník práce. Zavádza sa len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov, pričom sa musí dohodnúť aj vyrovnávacie obdobie konta pracovného času, ktoré nesmie byť dlhšie než 30 mesiacov. Režim konta pracovného času pre zamestnanca znamená, že v prípade väčšej potreby práce zamestnanec odpracuje viac hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas a v prípade menšej potreby práce zamestnanec odpracuje menej hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas alebo prácu nebude vykonávať vôbec. Priemerný týždenný pracovný čas vrátane kladného konta pracovného času a práce nadčas nesmie presiahnuť 48 hodín v období najviac 12 mesiacov. Počas tejto doby má zamestnávateľ právo meniť rozvrh práce podľa potreby, s ohľadom na jej množstvo. To znamená, že napríklad jeden mesiac môžu napríklad zamestnanci chodiť do práce len jeden deň v týždni a v ďalších mesiacoch si chýbajúce dni odpracovať.

Aj keď pracovný režim v rámci konta pracovného času pôsobí veľmi flexibilne, je nevyhnutné, aby sa firmy riadili určitými pravidlami, najmä Zákonníkom práce. Počas týždňa je dôležité dodržiavať pravidelné prestávky a odpočinok. Zamestnávateľ napríklad môže plánovať maximálne 6 pracovných dní a v ďalšom týždni 5, nie je teda možné nastaviť pracovnú dobu na 7 dní v týždni. O rozvrhu by mal zamestnávateľ informovať svojich zamestnancov vždy vopred podľa zákonom stanovenej lehoty, ktorá sa dá skrátiť len v prípade vzájomnej dohody. Dohoda o zavedení konta pracovného času musí byť písomná. Nemožno ju nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. V špecifických prípadoch sa na zavedenie konta pracovného času u zamestnanca (napr. tehotná žena, zamestnanec so zdravotným postihnutím a pod.) vyžaduje aj dohoda s týmto zamestnancom.

Bez ohľadu na počet odpracovaných hodín dostávajú zamestnanci základnú zložku mzdy, ktorá zodpovedá ustanovenému týždennému pracovnému času zamestnanca. Pri uplatňovaní konta pracovného času je zamestnávateľ povinný viesť účet konta pracovného času, na ktorom eviduje rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom zamestnanca a takisto aj rozdiel medzi skutočne poskytnutou základnou zložkou mzdy a základnou zložkou mzdy, na ktorú by mal zamestnanec právo za skutočne odpracovaný čas, vrátane príplatkov. Pri poslednom výplatnom termíne sa tieto kontá navzájom porovnajú a zamestnávateľ doplatí zamestnancom rozdiel medzi stálou mzdou a skutočne odvedenou prácou. Ak zamestnanec neodpracoval ku dňu skončenia pracovného pomeru alebo vyrovnávacieho obdobia celý rozsah pracovného času, za ktorý mu zamestnávateľ poskytol základnú zložku mzdy, zamestnávateľ má právo na vrátenie základnej zložky mzdy len v špecifických prípadoch definovaných Zákonníkom práce (napr. zrušenie pracovného miesta, ak sa zamestnanec stane nadbytočným, závažne poruší pracovnú disciplínu a pod.).


Upozorňujeme: Podvodné alternatívne účty

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje, že sa opakovane na internete objavujú klamlivé reklamy, ktoré sa podobajú na novinové články a ponúkajú možnosť „zbohatnúť prostredníctvom alternatívneho bankového účtu". 

Klamlivá reklama opisuje možnosť sto- až tisícnásobného zhodnotenia peňazí za niekoľko dní. Takáto reklama má množstvo podozrivých znakov podvodu a spotrebiteľom sa odporúča na ňu nereagovať!

Medzi hlavné znaky podozrivých ponúk patrí:
 • Ponuka veľmi rýchleho zhodnotenia peňazí v násobkoch vloženej sumy za veľmi krátky čas.
 • Vytvorenie predstavy o naliehavosti ponuky napríklad slovami „na registráciu máte posledných 10 minút", „už len sedem voľných miest" a pod.
 • Presmerovanie na internetovú stránku spoločnosti, ktorá nepodlieha finančnému dohľadu (po kliknutí na odkaz v inzeráte).
NBS odporúča, aby si potenciálni klienti overili, či spoločnosť, do ktorej plánujú investovať peniaze, môže na Slovensku ponúkať finančné služby. Ich zoznam si môžete skontrolovať na webových stránkach https://subjekty.nbs.sk/?ll=sk.

utorok 9. júna 2020

EU: 314 miliónov eur na boj proti vírusu a podporu obnovy

Prostredníctvom pilotného nástroja Európskej rady pre inováciu Akcelerátor poskytla Európska komisia takmer 166 miliónov eur 36 podnikom, ktoré sa podieľajú na boji proti pandémii koronavírusu. Ďalším 36 podnikom udelí viac ako 148 miliónov eur s cieľom prispieť k plánu obnovy pre Európu, vďaka čomu v tomto kole celkové investície z výskumného a inovačného programu EÚ Horizont 2020 dosiahnu 314 miliónov eur.

Vybraných 36 podnikov, ktoré prispejú k boju proti koronavírusu, bude pracovať na priekopníckych projektoch, akými sú rozšírenie výroby dekontaminačných bioobrúskov, vývoj ventilačných monitorovacích systémov, ktoré poskytujú záchranárom prehľad o kvalite ventilácie pacienta, vybudovanie platformy protilátok na liečbu závažných prípadov infekcie či mnohé ďalšie. Navyše 139 podnikov zaoberajúcich sa koronavírusom, ktoré v tomto kole z dôvodu rozpočtových obmedzení nemohli získať finančné prostriedky, dostalo nedávno zavedenú známku excelentnosti v súvislosti s nákazou COVID-19, ktorá je uznaním hodnoty ich návrhov a mala by im pomôcť získať podporu z iných zdrojov.

Ďalších 36 podnikov usilujúcich sa o podporu plánu obnovy pre Európu bude pracovať vo viacerých odvetviach na projektoch, medzi ktoré patrí napríklad rozvoj silnejších a vyšších veterných turbín z drevených modulov s potenciálom výrazne znížiť náklady na veternú energiu, systém produkcie organických hnojív či riešenie pre udržateľné recyklačné postupy výrobcov založené na blockchaine. Navyše bolo dodatočných 679 známok excelentnosti udelených špičkovým návrhom, ktoré splnili kritériá financovania EIC, ale nemohli byť financované z dôvodu obmedzeného rozpočtu.

O podporu v rámci EIC Akcelerátora sa v marci uchádzal rekordný počet takmer 4.000 startupov a malých a stredných podnikov (MSP). Z toho viac než 1.400 navrhlo inovačné projekty relevantné pre pandémiu koronavírusu. Preto bolo na toto kolo financovania nedávno vyčlenených ďalších 150 miliónov eur, čím sa celková suma vyšplhala na viac ako 314 miliónov eur. Startupy a MSP vybrané na podporu pochádzajú zo 16 krajín vrátane 12 členských štátov EÚ, Spojeného kráľovstva a troch pridružených krajín.

Radíme: Kde uložiť lieky


Nesprávne skladovanie lieku môže ovplyvniť jeho účinok, dokonca ho znehodnotiť natoľko, že vyvolá nežiaduce reakcie. Štátny  ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozorňuje, že najmä v lete je  potrebné dodržiavať inštrukcie o uchovávaní lieku.

Informácie o správnom uchovávaní lieku sa nachádzajú v každom príbalovom letáku, prípadne sa pacient môže poradiť s lekárnikom. Všeobecne platí, že lieky nesmú byť vystavené slnečnému žiareniu a mali by sa uchovávať na tmavom, chladnom mieste. Niektoré lieky si vyžadujú uchovávanie v chlade. Ide predovšetkým o krémy, roztoky či injekčne podávané lieky vrátane vakcín. Častou chybou je tiež to, že pacienti skladujú lieky v kúpeľni, kde je relatívne vysoká vlhkosť.

Nespotrebované lieky a lieky po dátume exspirácie nepatria do komunálneho odpadu. Vyhodením lieku do komunálneho odpadu vzniká riziko znečistenia životného prostredia kontamináciou pôdy alebo podzemných vôd. Lieky je potrebné vrátiť do lekárne, kde sa bezpečne uskladňujú až po ich odvoz.


      

SR: Životné minimum 2020

Životné minimum aj tento rok porastie. Jeho suma sa pre prvú plnoletú fyzickú osobu zvýši na 214,83 eura, pre druhú plnoletú fyzickú osobu na 149,87 eura a pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa na 98,08 eura mesačne. Životné minimum, ako aj príspevky a dávky naň naviazané stúpnu o 2,2%.

Sumy životného minima sa upravia tak, že tie aktuálne sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Ten bol podľa údajov Štatistického úradu za rozhodujúce obdobie (t. j. apríl 2020/apríl 2019) 1,022. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje, že nielen životné minimum, ale aj dávky naň naviazané, sa zvýšia o 2,2%.

Sumy životného minima sa upravia nasledovne:
 • suma 210,20 eura mesačne sa upravuje na 214,83 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • suma 146,64 eura mesačne sa upravuje na 149,87 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • suma 95,96 eura mesačne sa upravuje na 98,08 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa.
Životné minimum sa upraví k 1. júlu t.r., avšak dávky naň naviazané sa upravia buď k júlu 2020 alebo k januáru 2021 v závislosti od toho, ako úpravu tej - ktorej dávky, príspevku, stanovuje príslušná legislatívna norma.

pondelok 8. júna 2020

Trend: Slováci BMW, Česi Mercedes, Poliaci Audi

Národné preferencie sú zrejmé aj u prémiových ojazdených automobiloch. A hoci kríza spojená s novým typom koronavírusu zásadne zasiahla všetky segmenty automobilového trhu, určitú skupinu zákazníkov pravdepodobne príliš neovplyvní. Ide o segment prémiových ojazdených automobilov. Mototechna Premium ich len za posledné tri roky predala takmer 1.500.

„Prémiové ojazdené automobily, spravidla luxusných značiek a modelov, sú a budú veľmi obľúbené. Klientela, ktorá sa na ne zameriava, býva veľmi dobre finančne zabezpečená a preto ani v dobe krízy nemá problém so zaobstaraním si auta, ktoré istým spôsobom vyjadruje ich sociálne postavenie", hovorí Petr Vaněček. Na Slovensku je medzi zákazníkmi najobľúbenejšou prémiovou značkou BMW, v Českej republike preferujú Mercedes – Benz a v Poľsku dávajú prednosť značke Audi. „Pri autách, ktorých predajná cena presahovala 30.000 eur sme v posledných rokoch sledovali celkom strmý nárast predajov vo všetkých krajinách, kde naša spoločnosť pôsobí. Od roku 2017 do dnešného dňa sa počet predaných automobilov každoročne takmer zdvojnásobil“, komentuje záujem o prémiové ojazdené autá Vaněček. Napriek tomu, že prémiové značky boli vždy zamerané hlavne na luxusné limuzíny, aj v tejto kategórií za posledné roky prevážil všeobecný záujem o SUV, ktorých sa v tomto segmente predalo takmer 65 %. Limuzíny potom tvorili len niečo málo cez 16 %.

Medzi bežnými ojazdenými autami sa takmer vyrovnal pomer medzi benzínovými a naftovými motormi, v prémiovej triede je pomer jednoznačný v prospech dieselov - až 77 % jazdí na naftu. Vozidiel s alternatívnym pohonom v tejto kategórii je stále málo, len 2,5 % využíva hybridný alebo plne elektrický pohon. Zrejme neprekvapí, že až 95 % luxusných áut je  vybavených automatickou prevodovkou. Hoci medzi prémiovými ojazdenými autami vládne hlavne tzv. nemecká „Veľká trojka“, teda značky Mercedes - Benz, BMW a Audi, zákazníci siahajú aj po menej frekventovaných značkách a ich modeloch. Mototechna Classic tak predala napríklad niekoľko vozidiel Bentley Continental alebo  Maserati Ghibli a Quatroporte. Záujem je aj o značky Porsche alebo Jaguár alebo unikáty, ako Alpina B7 vychádzajúca z BMW rady 7. Medzi priekopníkmi elektromobility môžeme zaradiť napríklad niekoľko Tesiel Model S alebo celkom unikátnu Fisker Karma. Na Slovensku bol zaujímavým kúskom Mercedes GL 6.1 V8 od úpravcu automobilov Brabus.

EU: Spravodlivá minimálna mzda

Európska komisia otvorila druhú fázu konzultácií s európskymi odborovými a zamestnávateľskými organizáciami o tom, ako zabezpečiť spravodlivé minimálne mzdy pre všetkých pracovníkov v Európskej únii. Nadväzuje tak na prvé kolo konzultácií, ktoré prebiehalo od 14. januára do 25. februára 2020 a v ktorom komisia dostala odpovede od 23 sociálnych partnerov pôsobiacich na úrovni EÚ. Na základe doručených odpovedí dospela k záveru, že sú potrebné ďalšie opatrenia na úrovni únie. 

Cieľom Európskej komisie nie je stanoviť jednotnú európsku minimálnu mzdu ani harmonizovať systémy jej stanovovania. Akékoľvek možné opatrenie by sa uplatňovalo rozdielne v závislosti od systémov a tradícií stanovovania minimálnej mzdy členského štátu pri plnom rešpektovaní vnútroštátnych právomocí a zmluvnej slobody sociálnych partnerov. V druhej fáze konzultácií sa predostierajú možné kroky EÚ zamerané na to, aby mali minimálne mzdy primeranú úroveň a chránili všetkých pracovníkov. Rozhodujúcu úlohu zohráva kolektívne vyjednávanie, ako to zdôraznili odpovede sociálnych partnerov v prvom kole. 

Táto iniciatíva EÚ by preto mala zabezpečiť, aby:
 • dobre fungovalo kolektívne vyjednávanie v oblasti stanovovania miezd,
 • vnútroštátne rámce umožňovali stanoviť a pravidelne aktualizovať zákonné minimálne mzdy podľa jasných a stabilných kritérií,
 • sociálni partneri boli fakticky zapojení do stanovovania zákonnej minimálnej mzdy v záujme jej primeranosti,
 • sa odchýlky a výnimky v minimálnych mzdách odstránili alebo obmedzili,
 • sa vnútroštátne minimálne mzdové rámce účinne dodržiavali a uplatňovali sa monitorovacie mechanizmy.
Odpovede na otázky v rámci konzultácie od sociálnych partnerov komisia uvíta do 4. septembra 2020. Komisia zvažuje legislatívne aj nelegislatívne nástroje, konkrétne smernicu v oblasti pracovných podmienok či odporúčanie Rady. Ďalším krokom po tejto druhej fáze konzultácií sú buď rokovania medzi sociálnymi partnermi s cieľom uzavrieť dohodu podľa článku 155 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ), alebo predloženie návrhu Európskou komisiou.

Aktuálne: Rodičov často nahrádza televízor alebo mobil

Viac ako štvrtina detí trávi pri televíznej obrazovke dve až tri hodiny denne a takmer 28 % rovnaký čas venuje mobilným telefónom, tabletom, počítačom alebo herným konzolám. Výrazný nárast záujmu o televízne vysielanie, streamovacie a ďalšie video služby zaznamenal u slovenských detí počas uzavretia škôl výskum spoločnosti Samsung (prostredníctvom služby Instant Research výskumnej agentúry Ipsos v dňoch 23. až 25. apríla 2020 na vzorke 324 rodičov detí, ktorí chodia do základnej školy a žijú s nimi v spoločnej domácnosti). 

„Zvýšený záujem o televízne vysielanie potvrdili aj výsledky píplmetrov spoločnosti PMT, podľa ktorých bol marec mesiacom s najvyššou sledovanosťou v histórii merania televízie od roku 2004. Predbehol dokonca aj tradične najsledovanejší december. Z nášho výskumu vyplýva, že výrazne stúpol záujem aj o iné typy šírenia videoobsahu a využívanie inteligentných funkcií televízorov“, hovorí Michal Forejt. Deti najčastejšie sledovali rozprávky a animované seriály na klasických televíznych programoch (67,2 %), prípadne školské vyučovanie ako Školský klub na druhom programe RTVS. Iným klasicky šíreným televíznym programom dalo prednosť 29 % školákov. Internetové video služby zaujali 29,3 % detí, filmy stiahnuté z internetu si na televízore prehrávala pätina z nich (20,1 %) a voľne dostupný videoobsah z internetu uprednostňoval podobný podiel školákov (19,1 %). Nezáujem alebo obmedzené časové možnosti rodičov často viedli k tomu, že deti nadužívali možnosti sledovať televízor alebo používanie smart zariadení ako je mobil, tablet alebo herné konzoly. Osem z desiatich detí, ktoré na televízore alebo iných smart zariadeniach pravidelne sledujú rôzne on_line videotéky počas obdobia, kedy boli uzavreté školy, denne navštevovalo videoportál YouTube. Viac ako tretina z tých, čo mali prístup ku streamovacím službám (29,3 %), využívala platenú streamovaciu službu Netflix. Medzi obľúbené videoslužby slovenských školákov sa zaradili aj HBO GO (sledovalo ju 17,4 % respondentov) a Google Play (15,2 %)

Takmer 50 % rodičov deťom kvôli pracovným povinnostiam púšťa televízor. Viac ako štvrtina detí využíva televízor aj na domácu výučbu a videohovor s učiteľmi. „Pre deti sa v čase sociálnej izolácie stalo častejšie sledovanie televízora alebo streamovacej služby náhradnou voľnočasovou aktivitou, ktorú by realizovali v „normálnom“ čase pravdepodobne aj inak. Ak už rodič volí ako voľnočasovú aktivitu pre svoje dieťa sledovanie televízora, resp. on-line streamu, mal by dozorovať a u menších detí aj spolu s dieťaťom rozhodovať o výbere sledovaného programu“, uviedla psychologička a zástupkyňa riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie PhDr. Alena Kopányiová, PhD. a zároveň dodala: „Kombináciou výberu programu dieťaťa podľa jeho záujmu, podľa zadaných úloh, ktoré museli deti vypracovávať v rámci on-line vyučovania a zodpovedného výberu, resp. dohľadu rodičov nad sledovaným programom, tak došlo pre dieťa k doplneniu si zaujímavých, ale aj potrebných informácii a poznatkov.“