piatok 5. júna 2020

Radíme: Prenájom nehnuteľnosti

Pri prenájme nehnuteľnosti je dôležité zvoliť správny typ nájomnej zmluvy. Existujú dve možnosti, podľa ktorých následne plynú odlišné práva a povinnosti. 

Prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár upresnil, že prvou z možností je nájomná zmluva podľa Občianskeho zákonníka, druhou zase zmluva podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. Pre prenajímateľa je vhodnejšia nájomná zmluva o krátkodobom nájme bytu, ktorá ho viac chráni pred problémovými nájomcami. Môžu si ju však zvoliť iba prenajímatelia, ktorí sa zaregistrovali na Daňovom úrade, a teda majú pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ).

„Pri nájme sa treba, samozrejme, dohodnúť na výške nájomného, platbách, termínoch, období nájmu, o počte osôb, ktorí budú v nehnuteľnosti bývať, spôsobe užívania bytu, atď.“, upozornil J. Palenčár. Jedným z mnohých problémov pri podpise nájomnej zmluvy je nedostatočná formulácia spôsobu užívania nehnuteľnosti, neinformovanie nájomcu o domovom poriadku, nedostatočne formulované právo na odstúpenie od zmluvy a s tým spojené odovzdanie či prevzatie nehnuteľnosti. Odporúča sa aj dostatočne špecifikovať technický stav nehnuteľnosti pri preberaní, aby pri ukončení nájomnej zmluvy nevznikali spory, v akom stave sa nehnuteľnosť má nachádzať. Pri prevzatí nehnuteľnosti nezabudnite riadne zapísať všetky stavy energií. Mal by sa dohodnúť tiež  spôsob vyúčtovania, ktorý vyhovuje obom stranám a  riadne zaznačiť aj prevzatie a odovzdanie kľúčov, čipov či iných prístupov k nehnuteľnosti.

On-line: Pre majiteľov psov

Základné pravidlá pre majiteľov psov prináša nový web pesbratislavsky.sk. Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom špeciálnej webstránky vyzýva psičkárov, aby mysleli aj na iných ľudí v meste a rešpektovali ich majetok či potreby. 

Magistrát apeluje na psičkárov, aby si po svojom psovi zakaždým upratali, inak im hrozí pokuta a prispievajú tiež k mnohým zdravotným rizikám. Zároveň upozorňuje, že pravidlá voľného pohybu psov, teda pohybu bez vôdzky, sú v bratislavských mestských častiach rôzne. Mesto odporúča voľný výbeh psa predovšetkým na vyhradených miestach. Vstup so psom je zakázaný najmä na detské ihriská, pieskoviská či cintoríny. Na webe pribudne aj mapa, ktorá pomôže zorientovať sa, kde v Bratislave sa dá prechádzať so psami a ktorým miestam je potrebné sa vyhnúť. V mestských lesoch je podľa zákona možné sa so psom poprechádzať, avšak musí byť na vôdzke! 

Vo vozidlách MHD musia byť psy držané na krátkej vôdzke, aby neobťažovali iných cestujúcich a majú mať náhubok. Špeciálne postavenie zvierat je upravené už aj v Občianskom zákonníku a je chránené aj Trestným zákonom. Hlavné mesto preto podnecuje ľudí, aby dopriali svojmu psovi plnú a kvalitnú starostlivosť. Na webe spresňuje, ako by takáto starostlivosť mala vyzerať. Je tu tiež postup, ak pes niekomu ublíži. Nechýba ani návod pre začiatočníkov, čo všetko robiť po kúpe psa, a to aj z hľadiska administratívy. Na otázyk a podnety je pre verejnosť určený e-mail pes.bratislavsky@bratislava.sk.

e-Schránka: Ďalšia vlna aktivácie

Od 1. júna 2020 štát spustil druhú vlnu aktivácie elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodnom registri SR. Z celkového počtu približne 78.880 právnických osôb má tak elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie približne 60 tisíc organizácií. 

V prvej vlne, k 1. júnu, boli aktivované elektronické schránky pre nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, odborové a zamestnávateľské organizácie, politické strany a hnutia, záujmové združenia právnických osôb a organizácie s medzinárodným prvkom. Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty. 

Správne zriadiť a aktivovať elektronickú schránku na doručovanie je možné za predpokladu, ak sa v danom registri nachádzajú údaje o organizácií a štatutárovi: názov a IČO právnickej osoby, meno, priezvisko a rodné číslo štatutára. Štatutári občianskych združení, odborových a zamestnávateľských organizácií a organizácií s medzinárodným prvkom mali povinnosť nahlásiť svoje údaje do 30.6.2019. Je dôležité, aby si  štatutári, ktorí tak doteraz neurobili, skontrolovali svoje údaje v príslušnom zdrojovom registri  a požiadali o ich doplnenie. Ak má organizácia viac štatutárov, musia byť údaje správne vyplnené o každom z nich. Zákon o registri mimovládnych a neziskových organizácii neumožňuje takýmto organizáciám vstupovať do finančných vzťahov zo štátom, ak nepreukážu svojho štatutára.

Ak majiteľ elektronickej schránky nemá počítač, alebo nechce pristupovať do elektronickej schránky, môže  udeliť oprávnenie na prístup a možnosť disponovať s e-schránkou inej osobe, ktorej určí rozsah tohto oprávnenia. 

štvrtok 4. júna 2020

SR: Príliš veľa pôžičiek v dobrých časoch

V máji zbankrotovalo 1.055 Slovákov. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, v medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o viac ako 32 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v apríli 2020 zbankrotovalo 963 dlžníkov, ich počet v máji vzrástol takmer o 10 %. 

V máji 2020 bol osobný bankrot vyhlásený na minimálne 26 manželských párov a trom manželským párom bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku. „Nie je vylúčené, že o osobný bankrot žiadajú aj rodičia s deťmi. Osobným bankrotom sa môžu odraziť od dna aj dlžníci, ktorí sú bez trvalého bydliska, prihlásení na miestnych alebo mestských úradoch. Len v máji ich bolo okolo 100, z toho napríklad 13 v Bratislave“, dodala Marková.

Dôvodom osobného bankrotu je podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej okrem iného vysoké zadlženie, keď človek nesprávne odhadol svoje možnosti splácania alebo si v časoch prosperity nabral na „svoje plecia“ príliš veľa pôžičiek. Ďalším dôvodom je, že dlžník nemá žiadne úspory, ktoré by mohol použiť na splácanie dlhov v prípade výpadku alebo poklesu svojho príjmu. A  v neposlednom rade môže človeka do bankrotu dostať aj výpadok príjmu spôsobený napríklad dlhodobejšou nezamestnanosťou alebo zdravotnými problémami.

Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca mája 2020 možnosť oddlženia využilo takmer 44.000 obyvateľov Slovenska.

EU: Európske observatórium digitálnych médií

Európske observatórium digitálnych médií (EDMO) financované Európskou úniou (EÚ) začalo svoju činnosť 1. júna 2020. Observatórium funguje pod vedením Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii. Konzorcium vytvárajúce EDMO zahŕňa aj Technologické centrum v Aténach, Univerzitu v Aarhuse (Dánsko) a taliansku organizáciu na overovanie pravdivosti informácií Pagella Politica.

Cieľom EDMO je podporovať vytváranie a prácu multidisciplinárneho spoločenstva zloženého z overovateľov faktov, akademických pracovníkov a iných zainteresovaných strán s odbornými znalosťami v oblasti on-line dezinformácií. Projekt prispeje k hlbšiemu pochopeniu dezinformačných aktérov, šírenia dezinformácií aj ich nástrojov, metód a dynamiky šírenia či prioritných cieľov, na ktoré sú zamerané a tiež ich vplyvu na spoločnosť

Centrum spolupráce bude fungovať nezávisle od štruktúr EÚ a má zvýšiť dostupnosť vedeckých poznatkov o dezinformáciách v on-line prostredí, urýchliť rozvoj vznikajúceho trhu so službami na overovanie faktov a podporiť úrady zodpovedné za monitorovanie digitálnych médií ako aj rozvoj nových mediálnych politík. Európska komisia vyčlenila na tento projekt 2,5 milióna eur prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF). 


COVID-19: Zmena nákupného správania

Slováci nakupovali aj v karanténe, 20 % z nich dokonca minulo viac peňazí než normálne. Vyplýva to zo špeciálneho prieskumu Fashion (Re)search Covid-19 Report zameraného na to, ako príchod Covid-19 zvládla slovenská módna e-commerce a slovenskí používatelia internetu. Napriek finančnej neistote, ktorú priniesla náhla pandémia, sa 69 % opýtaných Slovákov naďalej zaujíma o udržateľnú módu, pričom až 79 % z nich je dokonca ochotných si za ňu priplatiť.

Pokles v GMV (Gross Merchandise Value, v e-comerce odhadovaný objem tržieb e-shopov) dosiahol v týždni zavedenia núdzového stavu až -25 %, 80 % e-shopov zaznamenalo pokles predajov a 11 % čelilo problémom s prerušením dodávateľského reťazca. Zvýšený dopyt po lacnejších produktoch zaznamenalo 27 % e-shopov. Najviac oslabený týždeň bol od 9. do 16. marca, kedy posilnila iba jedna kategória produktov - šatky a šály (+15 %), ostatné kategórie sa prepadli až o 52 %. Odo dňa, kedy bol vyhlásený zákaz pohybu, sa čísla pomaly začali vracať na svoje pôvodné hodnoty, niektoré kategórie dokonca vyleteli smerom hore, medzi nimi napríklad oblečenie pre deti a bábätká (+47 %). Taktiež oblečenie, ktoré si ľudia kupovali na doma, konkrétne legíny a tepláky (+14 %), športové oblečenie (+23 %), objavili sa tam aj tenisky (+15 %). S nástupom karantény sa menilo aj nákupné správanie zákazníkov. Najväčší dôraz ľudia kládli na peniaze a bezpečie. Všeobecne sa zvýšil dopyt po lacnejších/zlacnených produktoch. Doba doručenia zaujímala 35 % zákazníkov, 9 % sa dopytovalo na bezpečnosť doručenia zásielok. 

Zníženie návštevnosti deklaruje 43 % e-shopov s módou na Slovensku, 29 % e-shopov zároveň zaznamenalo zvýšenú interakciu používateľov s ich obsahom na sociálnych sieťach. V reakcii na koronavírusovú situáciu e-shopy znižovali budgety, pozastavovali spolupráce s externými agentúrami a freelancermi, znižovali platy a niektoré z nich aj prepúšťali. Naopak 9 % e-shopov zaznamenalo nárast v návštevnosti a 6 % zaznamenalo zmeny vo výkonnostných kategóriách. Obdobie koronavírusu malo veľký vplyv na viac ako jednu tretinu e-shopov, no vnímajú ho aj ako príležitosť prispôsobiť stratégiu a skúsiť niečo nové. Až 18 % opýtaných e-shopov si dokonca myslí, že koronavírus nie je hrozbou pre on-line módu a po počiatočnom poklese očakáva rapídny nárast, ktorý vyváži straty. Toto tvrdenie sa neskôr potvrdilo, keď v druhej polovici apríla nastúpil nárast, ktorý nielen vyrovnal straty z predchádzajúceho obdodbia, ale dokonca priniesol e-shopom zisk navyše. Ľudia nakupovali hlavne základné sezónne kúsky – tenisky, šaty, tričká, tielka, spodnú bielizeň, ale aj oblečenie pre deti a topánky na šport.

Hlavným dôvodom nákupu Slovákov bolo urobiť radosť sebe alebo niekomu blízkemu (35 %), prípadne potreba nového kúsku, ktorý sa im v aktuálnej situácii zišiel (oblečenie na doma, obuv na domáce cvičenie, detské veci). Až 17 % deklarovalo, že sa ich nákupné zvyky vôbec nezmenili ani počas koronavírusu. Ľudia mysleli nielen na seba, ale aj na podporu lokálnych obchodov a dizajnérov, ktoré podporilo až 13 % opýtaných. Šály a šatky neboli jediným trhákom mesiaca marec. Úplným víťazom vyhľadávania sa stali rúška. Vzhľadom k tomu, že nepatria k práve vyhľadávaným produktom, nárast ich vyhľadávania o 4.250 % môžeme označiť za priamo raketový. Športové tenisky sa držia popredných miest vyhľadávania aj počas pandémie a počet objednávok dokonca stúpol o 65 %. Muži sa špeciálne zaujímali o model Nike Jankovski, ktorého vyhľadávanie stúplo o 575 %. Záujem ľudí o cvičenie doma potvrdzuje marcové zvýšenie objednávok športových kúskov o takmer polovicu, najviac ľudí zaujala značka Puma, ktorej vyhľadávanie stúplo o 156 %. Z našich dát takisto vieme, že rodičia potrebné nákupy oblečenia pre deti neodkladali na neskôr, ale práve naopak využili online nákupy. Objednávky produktov pre deti a bábätká stúpli o takmer 60 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. Nárast pokračoval aj v nasledujúcom mesiaci. Po prvotnom rapídnom náraste vyhľadávania rúšok nastal v apríli pokles a ľudia skôr vyhľadávali produkty, ktoré sú spojené s nadchádzajúcou zmenou ročného obdobia.

streda 3. júna 2020

Aktuálne: Trh s automobilmi

Odborníci Euler Hermes poznamenávajú, že v dôsledku obmedzení v celej Európe, zaznamenali európske automobilové trhy v apríli bezprecedentný pokles. Verejná mobilita bola zastavená, predajne automobilov zatvorené a autosalóny zrušené či presunuté na neskôr.

Podľa údajov jednotlivých národných ekonomík zverejnených začiatkom mája klesol počet registrácií nových áut v Nemecku v apríli medziročne o 61 %, vo Francúzsku o 89 %, v Španielsku, v Spojenom kráľovstve o 97 % a v Taliansku až o 98 %. Od začiatku tohto roka do konca apríla poklesol automobilový trh v Nemecku o 31 %, v Spojenom kráľovstve o 43 %, vo Francúzsku o 48 %, v Španielsku o 49 % a v Taliansku o 51 %. „Týchto päť krajín reprezentujúcich 75 % európskeho trhu zaznamenalo v apríli súhrnný prepad o 84 %. Prepad počas prvých štyroch mesiacov je na úrovni -42 %, čo zodpovedá zníženiu predaja o 1,6 milióna nových automobilov“, uviedol Peter Mucina. Podľa ukazovateľov vyhľadávania automobilov sledovaných spoločnosťou Google vidno obnovený záujem o autá u domácností. S výnimkou Nemecka však ešte nie je dosť silný na to, aby sa čoskoro prejavil na nákupoch automobilov. Skúmala sa frekvencia vyhľadávaní výrazov „nákup automobilu“ a „cena automobilu“ na internete. „Medzi oživením záujmu o automobily na internete a obnovením registrácií nových áut v priemere dochádza k troj- až štvormesačnému oneskoreniu“, poznamenal Peter Mucina. V Nemecku už vyhľadávanie výrazov „nákup automobilov“ a „cena automobilov“ prekročilo úroveň pred krízou, čo naznačuje, že domácnosti sa v najbližších týždňoch pripravujú na nákup nových automobilov. V prípade ostatných krajín sa však záujem o automobily ešte nedostal na predkrízovú úroveň (Francúzsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo a Belgicko) alebo sa ešte ani nezačal zotavovať (Španielsko).

Automobilová výroba sa pomaly rozbieha aj u nás a všetky štyri slovenské automobilky už svoju produkciu postupne obnovili – Kia Motors Slovakia vyrába už od konca apríla, Volkswagen Slovakia už funguje v dvojzmennej prevádzke a nedávno svoju produkciu spustili aj Jaguar Land Rover Slovakia a Groupe PSA Slovakia. „Výpadok výroby je ale značný a v polovici mája pre odstávky v štyroch slovenských automobilkách dosiahol takmer 115 tisíc vozidiel“, dopĺňa Peter Mucina. Zastavenie výroby pre pandémiu sa prirodzene prenieslo aj na dodávateľské reťazce v rámci automobilového priemyslu. „Znovuotvorenie showroomov a predajní v celom regióne je prvým predpokladom obnovenia dopytu, samozrejme popri ukončení obmedzení mobility. Pomôcť by mohli zľavy na aktuálne zásoby skladových vozidiel. Ďalším faktorom je samotné ochorenie Covid-19, pretože ľudia sa obávajú používať verejnú dopravu a autá považujú za bezpečnejšie“, pripomína Peter Mucina. Európa je podľa neho saturovaným trhom, poháňaným predovšetkým pravidelnou výmenou áut. Neočakáva však, že sa nákup automobilu stane v najbližšom čase prioritou pre väčšinu domácností, pokiaľ k tomu nedostanú určitú „motiváciu“.

Obnovenie vyústi do výroby nových modelov, bude však postupné a nebude stačiť na úplné oživenie dopytu. Ak neprídu žiadne konkrétne opatrenia na zvýšenie dopytu takým či oným spôsobom, ako napríklad bonusy, dotácie alebo fiškálne stimuly - najmä v prospech vozidiel s nižšími emisiami - mali by sme očakávať, že európsky trh sa v roku 2020 zníži zhruba o 30 %. To by viedlo k najhoršiemu výsledku od začiatku týchto štatistík v roku 1999, kedy sa predalo 12 miliónov kusov áut, čo je o 6 miliónov kusov menej ako v roku 2019.

WiFi4EU: Posledná výzva

Európska komisia (EK) otvára v stredu 3. júna o 13.00 h SELČ v poradí už štvrtú a poslednú výzvu na predkladanie žiadostí o finančné poukážky v rámci iniciatívy WiFi4EU na zriadenie bezplatných sietí Wi-Fi vo verejných priestoroch vrátane mestských radníc, verejných knižníc, múzeí, verejných parkov alebo námestí. Od spustenia iniciatívy WIFI4EU v roku 2018 bolo doteraz udelených celkom 7.980 poukážok v hodnote a 120 miliónov eur.

Posledná výzva bude otvorená do štvrtka 4. júna do 17:00 SELČ pre obce alebo združenia obcí vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, ako aj pre lokality zo Spojeného kráľovstva a tiež Islandu a Nórska. Obce budú môcť v rámci tejto vývzy  požiadať o 947 poukážok, každá v hodnote 15.000 eur. Úspešné obce budú môcť použiť poukážky na inštaláciu zariadení Wi-Fi vo verejných priestoroch obce, kde doteraz bezplatný hotspot Wi-Fi nebol.

Každá z obcí, ktorá má záujem získať poukážku, sa musí zaregistrovať na portáli WIFI4EU (https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home), kde bude môcť jedným kliknutím požiadať o poukaz. Podobne ako pri predošlých troch výzvach aj teraz sa poukážky budú distribuovať podľa zásady "kto skôr príde, ten skôr berie", pričom EK zabezpečí geografickú rovnováhu v snahe poskytnúť poukážky všetkým 30 krajinám zúčastňujúcich sa na tejto iniciatíve. Každá zúčastnená krajina má nárok na najmenej 15 poukážok.

utorok 2. júna 2020

Trend: Ekologické nákupy

Slovenskí zákazníci internetových obchodov pri nákupoch myslia na životné prostredie a zodpovednosť k prírode vyžadujú aj od e-shopov, ktoré využívajú. Až takmer polovica z nich si je ochotná za environmentálny prístup či produkty šetrné k prírode priplatiť. 

Podľa prieskumu E-shopper barometer sú Slováci v prístupe k životnému prostrediu pri internetových nákupoch zodpovednejší ako priemerní Európania. Až 73 percent ľudí, ktorí pravidelne nakupujú na internete, si myslí, že značky a firmy by mali byť environmentálne zodpovedné, pričom takmer dve tretiny z nich pri nákupe uprednostnia produkty šetrné k životnému prostrediu vždy, keď je to možné. Takmer polovica zákazníkov (48 percent) je ochotná si dokonca za produkty a služby priplatiť, ak vedia, že sú šetrné k životnému prostrediu.

Ekologické produkty a služby podľa prieskumu uprednostňuje už každý druhý európsky zákazník internetových obchodov a ochotu priplatiť si vyjadrilo 43 percent ľudí. Internetové obchody, ktoré chcú byť dlhodobo úspešné, by očakávania zákazníkov mali zohľadniť. Ak budú zodpovedne pristupovať k prírode, využívať recyklované materiály a spolupracovať so zodpovednými dodávateľmi, môžu si tak získať dôveru viacerých zákazníkov.

COVID-19: Dočasná ochrana

Od 12. mája do konca minulého mesiaca vydali súdy na Slovensku potvrdenia o dočasnej ochrane 98 podnikateľským subjektom, z ktorých tri požiadali následne o zrušenie ochrany. 

Najpočetnejšiu skupinu tvorí 24 firiem, ktoré sa venujú veľkoobchodu a maloobchodu, oprave motorových vozidiel a motocyklov. Za ňou nasleduje 12 firiem z oblasti priemyselnej výroby. Podľa najnovšej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) takmer tretina firiem s dočasnou ochranou, a to 29, sídli v Bratislavskom kraji, rovnaký počet - 12 firiem - sídli v Košickom, Nitrianskom a v Prešovskom kraji. Sedem firiem s dočasnou ochranou je zo Žilinského kraja a najmenej, šesť firiem, má svoje sídlo v Trnavskom kraji.

Najväčším zamestnávateľom je topoľčianska nábytkárska spoločnosť Decodom s 1000 – 1999 pracovníkmi a Nexis Fibers z Humenného, ktorá sa zaoberá výrobou umelých vlákien a zamestnáva 250 – 499 pracovníkov. Obe spoločnosti zároveň dosahujú najvyšší obrat – od 50 do 149,999 milióna eur. Viac ako polovica firiem s dočasnou ochranou, a to 48, dosahuje tržby do 999.999 eur. Z hľadiska počtu zamestnancov najväčšiu skupinu s dočasnou ochranou tvorí 20 podnikateľov, ktorí nezamestnávajú žiadneho pracovníka.

Dočasná ochrana je určená podnikateľom, ktorí sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 ocitli v zlej ekonomickej situácii. Veritelia nemôžu na tieto firmy podať návrh na vyhlásenie konkurzu, prerušuje sa konanie o veriteľskom návrhu na vyhlásenie konkurzu a ani podnikateľ nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Nie je tiež možné začať výkon záložného práva na majetok podnikateľa, podnikateľovi nemôže byť vypovedaná žiadna zmluva pre omeškanie jej plnenia. Ak o ukončenie dočasnej ochrany nepožiada podnikateľ skôr, alebo o jej zániku nerozhodne súd, dočasná ochrana podľa zákona zanikne 1. októbra, prípadne na konci roka 2020.

Radíme: Ako prestať fajčiť

Ľudia, ktorí majú záujem prestať fajčiť, sa môžu obrátiť aj na Linku pomoci na odvykanie od fajčenia - 0908 222 722. Odborníci sú k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 hod. 

Aktívnu pomoc ponúkajú odborníci z vybraných regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku, a to tak fajčiarom vo fáze rozhodovania sa,  ako aj tým, ktorí zažívajú abstinenčnú krízu. Ponúkajú individuálne aj skupinové poradenstvo, ako prestať fajčiť pomocou metód a psychologických techník, uskutočňujú vyšetrenia smokerlyzerom či spirometriu. Upozornili však, že fajčiari musia nájsť dostatok dôvodov na to, aby s tabakom prestali. Takisto musia zmeniť životný štýl. Dostaviť sa môžu aj abstinenčné príznaky. Tie sú však podľa odborníkov iba dočasné, môžu trvať jeden až dva týždne. 

Chuť na cigaretu sa môže u dlhodobého fajčiara objaviť aj po mesiaci, najmä v situáciách, kedy fajčiari automaticky siahali po cigarete alebo tabaku. Odporúčajú tiež vyhýbať sa alkoholu, káve a nápojom, pri ktorých si zvykli fajčiari zapáliť cigaretu, piť veľa čistej vody a ovocných džúsov. Rovnako považujú za vhodné vyhýbať sa miestam, kde boli zvyknutí fajčiť, ďalej zmeniť prostredie, venovať viac času fyzickej aktivite a prechádzkam v prírode. V období prvých týždňov je podľa odborníkov vhodné vyhýbať sa situáciám a ľuďom, s ktorými fajčiari zvykli fajčiť. Rovnako je podľa odborníkov vhodné vrátiť sa k pôvodným koníčkom a ručným prácam, starať sa o svoje zdravie, chodievať na masáže, cvičiť, jesť viac ovocia a zeleniny či hovoriť viac s okolím o nefajčení. Za dôležité považujú aj byť v kontakte s osobou, ktorá bude fajčiara pri odvykaní podporovať.

pondelok 1. júna 2020

Aktualizácia: e-Karanténa

  
Dopĺňame informácie k pôvodnému článku Novinka: Inteligentná karanténa vzhľadom na aktuálnu situáciu.

Osoby, ktoré od 22. mája 2020 od 20:00 hod. vstúpili, alebo ešte len pricestujú na územie Slovenskej republiky a budú mať aktivovanú mobilnú aplikáciu na inteligentnú karanténu, môžu ísť na 14 dní do povinnej domácej karantény. Platí to aj pre ľudí prevezených do štátnej karantény. 

Ešte pred cestou, resp. vstupom do SR, je potrebné vykonať 3 kroky:
1. Zaregistrovať sa na ekarantena.korona.gov.sk vyplnením formulára.
2. Stiahnuť si aplikáciu.
3. Aktivovať aplikáciu. 

Testovacia prevádzka tzv. smart karantény, ktorú štát spustil v sobotu 23. mája o 19. hodine na hraničnom priechode Petržalka-Berg, od nedele 24. mája popoludnia funguje aj na slovensko-českom priechode Drietoma-Starý Hrozenkov a od 15-tej hodiny aj na slovensko-rakúskom priechode Jarovce Kitsee. Postupne sa majú pripájať aj ďalšie hraničné priechody.

Aktuálne je eKaranténa dostupná pri príchode cez nasledovné vstupné body:
 • Petržalka-Berg, Jarovce-Kittsee – diaľnica
 • Čunovo-Rajka – diaľnica
 • Šahy - Parassapusta
 • Milhost-Tornyosnémeti – R4
 • Vyšný Komárnik - Barwinek
 • Trstená - Chyžné
 • Drietoma - Starý Hrozenkov.
 • Brodské - Břeclav – diaľnica
 • Svrčinovec - Mosty u Jablunkova
 • Makov - Bíla Bumbálka
 • Vyšné Nemecké
Polícii na hraničných priechodoch pomáhajú aj dobrovoľníci, a to nielen pri registrácii záujemcov, ale aj pri riešení individuálnych technických problémov spojených väčšinou s technologickými procesmi v mobilných zariadeniach.
     
Kontroly na vnútorných hraniciach SR vláda predĺžila do 26. júna t. r. Vnútorné hranice SR je preto možné prekročiť iba na vybraných hraničných priechodoch. Ak osoba prekročí vnútornú hranicu Slovenskej republiky na iných miestach, dopúšťa sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 300 eur a v blokovom konaní do 165 eur.

Upozorňujeme: Nebezpečné klimatizácie

Z trhu sa sťahujú posledné kusy mobilných klimatizacií Sencor SAC MT122xCH vyrobené v roku 2019 z dôvodu možného rizika vznietenia.

Ide o mobilné klimatizácie Sencor SAC MT1221CH a SAC MT1222CH vyrobené v roku 2019 (výrobná šarža „Lot 2019122 ***), pri používaní ktorých existuje v dôsledku poruchy možné poškodenie  vnútornej elektroinštalácie a následne zvýšenie rizika  skratu, respektíve vznietenia klimatizácií. Zákazníci by mali prestať tieto produkty používať a vrátiť ich do predajne alebo do centrály výhradného distribútora FAST PLUS. Peniaze im vrátia v plnej výške kúpnej ceny. 

Uvedené klimatizácie už nie sú od júla 2019 na žiadnom trhu vrátane SR k dispozícii na kúpu. Nemôže sa tak stať, že by si tento model zákazník mohol kúpiť v tohtoročnej sezóne. Zákazníci sa môžu pre bližšie informácie obrátiť telefonicky na telefónnom čísle +421 249 105 853 Po-Pia: 8:30 – 17:00 alebo na e-mail info@sencor.sk.

SR: Aký vzduch dýchame

Viac ako 40 μg/m³, čo je maximálny limit priemernej ročnej koncentrácie NO2 v ovzduší v Európskej únii, namerali vo februári 2020 vo všetkých krajských mestách Slovenska okrem Trnavy. Najvyššiu koncentráciu NO2 zaznamenala Spoločnosť ochrany spotrebiteľov v Trenčíne (46,8 μg/m³).

Spotrebiteľské združenie mapovalo v dvesto vybraných lokalitách na Slovensku dva týždne koncentráciu NO2 v ovzduší v rámci medzinárodného projektu Zvedavé nosy.  Hodnotu 40 μg/m³ priemernej ročnej koncentrácie NO2 v ovzduší prekročili počas meraného obdobia dve lokality v Žiline a po jednej stanici v Bratislave, Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici, Čadci, Ružomberku, Košiciach a Prešove. Hodnotu 30 μg/m³ koncentrácie NO2 v ovzduší, ktorú má ako ročný maximálny povolený priemer stanovené Švajčiarsko, prekročilo spolu 51 meračov, čo predstavuje 28 % všetkých meraných miest na Slovensku. Najvyššia koncentrácia NO2 bola v meranom období v Trenčíne, na Hasičskej ulici (46,8 μg/m³), naopak najnižšia v Topoľníkoch, Aszod (4,9 μg/m³). Jasne identifikovanými oblasťami s najvyššou koncentráciou NO2 v meranom období bol najmä región Žilinského kraja a Kysúc a mestá Zvolen a Prešov (priemer nad 30 μg/m³). Nasledujú mestá Trenčín, Nitra, Bratislava, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Spišská Nová Ves a Košice. Naopak najmenej znečistenými oblasťami sú podľa meraní projektu Žitný ostrov, podtatranská oblasť, Nízke Tatry a periférie miest, kde nedochádza k veľkému zahusťovaniu dopravy.

Pri väčšine miest možno za najväčšieho producenta znečistenia považovať práve dopravu, no v prípade miest Žilina, Ružomberok alebo Bratislava môže byť ďalším významným zdrojom znečistenia aj priemysel. Región Tatier je vychýrený aj svojimi liečebnými ústavmi, ktoré sa špecializujú na respiračné ochorenia. Umiestnením väčšieho množstva meracích túb v tejto oblasti chceli realizátori projektu potvrdiť predpoklad, že ovzdušie v tejto „rekreačnej“ oblasti by plynom NO2 malo byť znečistené menej ako iné regióny Slovenska. Pri počte 9 staníc v Tatrách (Štrbské pleso, Starý Smokovec, Dolný Smokovec a Tatranská Lomnica) aktivisti namerali hodnoty do 10 μg/m³ s výnimkou Starého Smokovca, kde na chodníku pre peších, pri hlavnej dopravnej križovatke pri autobusovej stanici, zaznamenali znečistenie v hodnote pre národný park povážlivých 21,5 μg/m³ NO2.

Aktuálne: Strach o budúcnosť

Až 75 % opýtaných zamestnancov vyjadrili obavy z toho, čo im prinesie budúcnosť. Najčastejšie ich trápi neistota z ďalšieho vývoja krízy (37 %) spolu s obavami zo zníženia príjmu (27 %). Viac ako pätina zamestnancov zároveň nie je spokojná s reakciou svojho zamestnávateľa na koronakrízu. 

Obavy často súvisia s budúcnosťou samotného zamestnávateľa: takmer pätina zamestnancov má obavy, či bude mať zamestnávateľ prostriedky na výplaty, 14 % zamestnancov sa obáva dopadov opatrení na podnikanie, či dokonca aj krachu firmy (8,2 %). Až pätina opýtaných zamestnancov zároveň nie je spokojná s reakciou firmy na krízovú situáciu, napríklad kvôli nedostatočnej či málo empatickej komunikácii zo strany vedenia. 

Spôsob, akým pracujeme, sa od začiatku marca tohto roku zmenil až pre 54 % Slovákov. Niektorí nepracujú vôbec (11,6 %), niektorí si čerpajú OČR (2,9 %), dovolenku (5,8 %), prípadne pracujú na skrátený úväzok (4,7 %). Pre takmer štvrtinu zamestnancov však súčasná situácia priniesla celkom novú skúsenosť – úplnú alebo čiastočnú prácu z domu, tzv. home office. Až 85 % opýtaných pracujúcich z domu tvrdí, že tento spôsob práce im vyhovuje, prípadne v ňom vidia výhody aj nevýhody. Podľa zamestnancov na home office sa ich vzťahy s kolegami nezmenili buď vôbec (51 %), alebo sa dokonca upevnili (18 %). Iba 12 % zamestnancov, ktorí pracujú z domu, uvádza zhoršenie vzťahov s ostatnými kolegami počas tohto obdobia. 

Podľa výsledkov prieskumu on-line komunikáciu prostredníctvom videohovorov využíva približne pätina zamestnancov oslovených v prieskume, u zamestnancov na home office je to prirodzene viac – až jedna tretina. Väčšina zamestnancov však naďalej získava informácie zaužívaným spôsobom – telefonicky (45 %), emailom (40 %) alebo komunikáciou s kolegami (26 %). Intranet ako zdroj informácií využíva 15 % zamestnancov, chatovacie aplikácie ako WhatsUp alebo Messenger 11,5 % zamestnancov. Inovatívne formy komunikácie prostredníctvom firemnej aplikácie využíva iba 4,5 % zamestnancov, a len 3,8 % oslovených získava informácie prostredníctvom blogu alebo vlogu vedenia firmy. 

Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry AMI COMMUNICATIONS realizovaného na vzorke 550 respondentov na začiatku mája t. r. Zo záverov vyplýva, že kľúčovú úlohu pri úspešnom zvládnutí náročnej situácie zohráva interná komunikácia firiem.