piatok 28. februára 2020

slovensko.sk: Dostupné pre ďalších občanov EÚ

Služby Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk môžu využívať už aj občania Nemecka, Talianska, Estónska, Chorvátska, Luxemburska, Španielska a Belgicka. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zabezpečuje prepojenie národných uzlov eIDAS aktuálne pre 7 krajín Európskej únie. 

Občania a osoby s prostriedkami elektronickej identifikácie, ktoré boli vydané v Taliansku, Estónsku, Chorvátsku, Luxembursku, Španielsku a Belgicku môžu najnovšie realizovať elektronické podania či riešiť rôzne právne úkony na diaľku (Nemecko bolo pripojené ešte v roku 2018). Umožňuje to nariadenie eIDAS, ktorého cieľom je odstrániť cezhraničné bariéry a zabezpečiť rozvoj digitalizácie komunikácie v rámci celej Európskej únie (EÚ). Občanom spomínaných krajín sa automaticky vytvorí elektronická schránka po prihlásení sa na Ústredný portál verejnej správy a udelení svojho súhlasu. Používatelia majú možnosť prechádzať integrovanými štátnymi portálmi rôznych ministerstiev a úradov, ktoré poskytujú elektronické služby. Nebudú pritom musieť opakovane zadávať svoje identifikačné údaje. 

Služby na portáli slovensko.sk budú môcť čoskoro využívať aj občania žijúci v Českej republike, Portugalsku, Spojenom kráľovstve, Holandsku a Lotyšsku. Informácie k jednotlivým službám sa budú na portáli postupne prekladať do anglického jazyka. Slováci s občianskym preukazom s čipom a držitelia dokladov o pobyte s čipom na Slovensku sa rovnako budú môcť čoskoro prihlasovať na zahraničné portály členských štátov EÚ a využívať ich elektronické služby. Najneskôr do 18.12.2020 to musia umožniť všetky členské štáty EÚ pre cezhraničnú autentifikáciu k službám on-line. Pripájanie krajín bude postupné.

EU: Kvalitnejšia pitná voda

Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre životné prostredie prijal návrh na zlepšenie kvality pitnej vody z vodovodu. Tvorcovia novej legislatívy dúfajú, že ľudia tak budú kupovať menej plastových fliaš.

Drvivá väčšina obyvateľov Európskej únie (EÚ) má dobrý prístup ku kvalitnej pitnej vody podľa výskumu Európskej environmentálnej agentúry, ktorého výsledky boli publikované v roku 2016. Viac ako 98,5% vzoriek odobratých v rokoch 2011 až 2013 spĺňalo európskej štandardy. Tie v EÚ stanovuje smernica o pitnej vode. Obsahuje minimálne požiadavky na kvalitu vody určenej pre ľudskú spotrebu (pitie, varenie a ostatné) a pravidlá proti kontaminácii. Táto smernica sa teraz dočkala reformy, ktorej cieľom je posilniť dôveru občanov a nabádať ich k tomu, aby balenú vodu nahradili vodou z kohútika. Vyjednávači parlamentu a rady sa na nej predbežne dohodli v decembri minulého roku a 18. februára tohto roku ju odobril výbor EP pre životné prostredie a verejné zdravie.

Nová legislatíva stanovuje vyššie štandardy kvality a minimálne hygienické požiadavky na materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou, akými sú napríklad potrubia s cieľom predchádzať kontaminácii. Novinkou bude aj zavedenie mechanizmu na sledovanie zvyškov liečiv, mikroplastov a látok narúšajúcich hormonálny systém, ktorý by sa mal opierať o najnovšie vedecké poznatky. Členské štáty budú povinné zabezpečiť prístup k čistej pitnej vode pre všetkých občanov a zvlášť pre tých, ktorí k nej dnes majú len limitovaný alebo žiaden prístup. Tam, kde to bude možné, by mali na verejných priestranstvách zriadiť vodovodné kohútiky alebo fontánky s pitnou vodou. Okrem toho sa môžu rozhodnúť prijať opatrenia na to, aby sa v reštauráciách ponúkala vodovodná voda buď zadarmo alebo nízky poplatok. Takisto budú musieť zabezpečiť viac transparentnosti a sprístupniť občanom informácie o kvalite pitnej vody.

Keby mali ľudia prístup ku kvalitnejšej pitnej vode, spotreba balenej vody by sa podľa odhadov Európskej komisie mohla znížiť o 17 %. Ľudia by tak nielen ušetrili peniaze, ale znížil by sa aj dopad na životné prostredie - emisie CO2 a plastový odpad. To, že kvalita pitnej vody je pre Európanov veľmi dôležitá, ukazuje aj úspech občianskej iniciatívy Right2Water, pod ktorú sa podpísalo vyše 1,8 milióna občanov a ktorá si vyžiadala túto reformu. Počas verejnej konzultácie sa ukázalo, že ľudia si nie sú istí kvalitou pitnej vody v iných krajinách EÚ, aj keď táto voda spĺňa požiadavky na kvalitu. Signatári tu okrem iného žiadali aj to, aby bola populácia o kvalite vody pravidelne informovaná.

Radíme: Digitálne súkromie

V prepojenom svete používatelia zostávajú neustále on-line, či už používajú mobilné emailové aplikácie, sociálne siete alebo rôzne chatovacie platformy a ich mobilné zariadenia sa zmenili na prenosné skrine osobných údajov. Podľa výročnej správy Vývoj mobilného malvéru dve z najaktívnejšie sa vyvíjajúcich mobilných hrozieb v roku 2019, konkrétne mobilný advér zaznamenal dvojciferný nárast a stalkerware zasa ohrozoval používateľov dvakrát častejšie než v roku 2018. 

Mobilný advér zhromažďuje súkromné informácie, aby používateľom zobrazoval cielené bannerové reklamy. Tento typ útoku má okrem obvyklých nepríjemných bannerov ešte ďalší rozmer – citlivé údaje obete môžu skončiť na serveroch tretích strán bez ich súhlasu či vedomia. V uplynulom roku sa 21 % všetkých mobilných hrozieb, ktoré spoločnosť zaznamenala, týkala práve advéru. 

Stalkerware zase pozostáva z komerčných špehovacích aplikácií zvyčajne inštalovaných na zariadenia používateľov bez ich vedomia alebo súhlasu, ktoré zostávajú aktívne na pozadí. Tieto aplikácie majú prístup k veľkému množstvu osobných údajov, napríklad poloha zariadenia, história prehliadača, textové správy, komunikácia na sociálnych sieťach, fotografie a ďalšie. Nielenže zdieľajú citlivé informácie so špehujúcim, ale vytvárajú tiež priestor pre záškodnícke tretie strany, ktoré dokážu získať prístup k stalkerwarovým serverom a využiť zhromaždené informácie na vlastné účely. Podľa štatistík útoky na osobné údaje používateľov mobilných zariadení sa za posledný rok zvýšili zo 40.386 jedinečných používateľov, ktorí boli zasiahnutí v roku 2018, na 67.500 v roku 2019. 

Odporúčania špecialistov: 
- Venujte pozornosť aplikáciám, ktoré máte nainštalované vo vašom zariadení a vyhnite sa ich sťahovaniu z neznámych zdrojov. 
- Svoje zariadenie vždy aktualizujte. 
- Pravidelne vykonávajte kontrolu systému, aby ste skontrolovali možné vírusy

štvrtok 27. februára 2020

EU: Zlá platobná disciplína

Strata zisku je najčastejším dôsledkom, ktorý uvádzajú spoločnosti bojujúce s problémom neplatenia faktúr, respektíve meškajúcich úhrad. V rámci celej Európy uviedlo túto skutočnosť 43 % respondentov. 

Podľa štúdie European Payment Practices 2019 skupiny EOS sa za stratou zisku nachádzajú nasledujúce dôsledky zlej platobnej disciplíny: výpadky v peňažnom toku (36 %), vyššie vstupné náklady (33 %), upustenie od investícií (25 %), nutnosť zvýšiť ceny na kompenzáciu neplatenia (20 %), reštriktívna politika pri prijímaní zamestnancov (20 %), ale aj obavy o vlastnú existenciu (15 %). 

Hrozbu zániku firmy najvypuklejšie cítia v Chorvátsku (26 %), Bulharsku (24 %), ale aj vo Veľkej Británii (23 %) a Francúzsku (22 %). Na Slovensku má obavy o vlastnú existenciu 12 % spoločností. Aj na Slovensku, podobne ako v Európe, je najčastejšie uvádzaným dôsledkom neplatenia strata zisku (50 %). „Nedostatočná platobná disciplína prináša so sebou vážne trhliny v riadnom chode podnikania. Pocíti ich každá firma, ktorá musí následne prijať rôzne opatrenia, aby ju čo najmenej zaťažili výpadky vo financiách", dodal Michal Šoltes.

Trend: Ľudia odchádzajúci za prácu do zahraničia

Sociálna poisťovňa zaznamenala v uplynulom roku výrazný nárast žiadostí občanov, ktorí vykonávajú činnosť vo viacerých štátoch EÚ a požiadali o určenie uplatniteľnej legislatívy (výsledkom je dokument A1 vystavený príslušnou inštitúciou). Tento dokument určuje, v ktorej krajine bude občan sociálne poistený, a teda kde má odvádzať poistné. 

Kým v roku 2018 dostala Sociálna poisťovňa 29.216 takýchto žiadostí, minulý rok ich bolo až 41.180, čo predstavuje nárast o 11.964 žiadostí. Tieto údaje potvrdzujú celkový trend rastúcej migrácie pracovnej sily v rámci krajín Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska. Vzhľadom na rastúci počet žiadostí v tejto oblasti Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov, že na vybavenie žiadostí má lehotu 60 dní a odporúča im, aby žiadosti podávali v čo možno najväčšom predstihu. Často žiadajú o určenie uplatniteľnej legislatívy iba pár dní pred vycestovaním, v dôsledku čoho sa môže stať, že do termínu vycestovania Sociálna poisťovňa nerozhodne, pod ktoré právne predpisy občan spadá, a tým pádom nebudú disponovať ani dokumentom A1. Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne na požiadanie občana potvrdí, že bola podaná žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy. Sociálna poisťovňa pri určení legislatívy musí individuálne preskúmať viacero právnych okolností postavenia poistenca, vrátane zmluvných vzťahov.

Dokument A1 často vyžadujú zahraničné subjekty už pred nástupom na vykonávanie práce v zahraničí, potrebujú ho aj zdravotné poisťovne a tiež zamestnávatelia, aby vedeli, kde majú za zamestnanca odvádzať poistné na sociálne poistenie – či na Slovensku alebo v danej krajine, v ktorej bude občan zárobkovú činnosť vykonávať. Dokument A1 je potrebný aj pre to, aby občanovi mohli byť neskôr posúdené nároky na jednotlivé dávky sociálneho poistenia.

Snake/EKANS: Ransomvér útočí na priemyselné riadiace systémy

Ransomvéru Snake, známy tiež ako EKANS („Snake“ odzadu) útočí na priemyselné riadiace systémy (ICS), a to nie na jednotlivé stroje, ale na celé siete. Po prvý raz sa objavil v decembri minulého roku, odkedy pri útokoch zastavuje špecifické procesy vzťahujúce sa k ICS operáciám a maže Windows zálohy.

Snake vstupuje do systému prostredníctvom nezabezpečenej RDP konfigurácie a je distribuovaný s využitím spamovej pošty a nakazených príloh. Podľa Acronis sa môže do systému dostať rovnako s využitím botnetov, exploitov, infikovaných inzerátov, napadnutých webov či falošných aktualizácií infikovaných inštalačných súborov. „Priemyselné podniky sú jedným z najohrozenejších odvetví. Útočníci počítajú s tým, že každý deň zastavenej výroby predstavuje ohromné finančné straty a firmy potom pod tlakom výkupné nakoniec zaplatia. Firmy dnes majú v zásade tri možnosti: zaplatiť výkupné, s vypätím všetkých síl obnoviť svoje systémy bez zaplatenia, či preventívne si zabezpečiť také riešenie, ktoré ich ochráni od prvých dvoch situácií. Nie je ťažké uhádnuť, že prevencia je zo všetkých troch možností tá najmenej nákladná – časovo aj finančne“,  uviedol Zdeněk Bínek.

Ransomvérovým útokom čelilo prednedávnom mnoho priemyselných spoločností na celom svete, vrátane výrobných firiem Nissan, Renault, Norsk Hydro, TSMC či ASCO. V Českej republike zažila útok na svoju infraštruktúru koncom minulého roku aj spoločnosť OKD, ktorá musela v dôsledku napadnutia na 4 dny prerušiť ťažbu.

streda 26. februára 2020

Radíme: Bezpečnosť na internete

Internet nie je najbezpečnejším miestom ani pre dospelých, nieto ešte pre deti. Ako rodičia však môžete spraviť veľa preto, aby ste čo najviac ovládali svoj pohyb v on-line priestore a naučili to aj svoje ratolesti. Platí tu jednoduchá zásada – čím skôr, tým lepšie, aby sa nestalo, že sa nakoniec budete musieť poučiť z vlastných chýb. 

V problematike on-line ochrany často tápu aj samotní rodičia. S cieľom znížiť potenciálne riziká a vysvetliť deťom nástrahy, ktoré na ne číhajú pri surfovaní na internete si 81 % rodičov myslí, že učiť deti o on-line bezpečnosti je spoločnou zodpovednosťou rodičov ako aj učiteľov. Avšak až 86 % rodičov si uvedomuje, že by táto zodpovednosť mala byť skôr na pleciach rodičov, nakoľko im deti vo všeobecnosti dôverujú viac. Rodičia však takémuto dôležitému rozhovoru či diskusii s deťmi na tému on-line bezpečnosti dokopy nevenujú ani len hodinu času. Z prieskumu spoločnosti Kaspersky jasne vyplýva, že je pre nich takýto rozhovor zložitý. „Skutočne úprimne fandím a držím palce rodičom, aby dokázali oceniť hodnotu času s dieťaťom a doslova mu ho venovali ako dar. Prosto trávili čas s deťmi hrou a rozprávaním. Prax ukazuje, že to ozaj nie je jednoduché, mnoho rodičov s hanbou prizná, že sa nevládzu, nevedia hrať s deťmi, je to pre nich ako fárať v bani, resp. to ani nedokážu. Radšej budú taxikármi na „krúžkoch“. Rodičia okrem toho nepriamo učia deti pasívnej závislosti na médiách svojou neustálou prítomnosťou v on-line priestore, napr. televíznou kulisou počas rodinného diania. Už bábätká vídam s mobilom a pesničkou v jedálenskej stoličke, pretože inak by sa vraj nenajedli. Osobne si myslím, že obsahovo a časovo neohraničený kyberpriestor na úkor prirodzeného pohybu tela a čítaniu kníh, môže byť jednou z (viacerých) príčin zatiaľ nie úplne objasneného nárastu depresií či úzkostí u detí v čoraz nižšom veku“, uviedla psychologička Eva Kuzmiak Reichelová. 

Ktoré rodičovské výzvy na ochranu detí v on-line svete sú najväčšie? 
- Vysvetliť im on-line hrozby spôsobom, ktorému porozumejú a budú sa s ním vedieť stotožniť (60 %). 
- Primäť deti k tomu, aby tieto hrozby brali vážne (51 %). 
- Vysvetliť, či odradiť ich od toho, aby nepodľahli tlaku rovesníkov (42 %). 

Rady spoločnosti Kaspersky ako chrániť deti pred on-line rizikami: 
- Hovorte s deťmi o možných hrozbách, ktoré na ne môžu číhať na internete. 
- Ak je to možné, umiestnite stolový počítač, ktorý používa vaše dieťa do spoločnej miestnosti. 
- Obmedzte ich prístup na stránky či aplikácie so závadným obsahom. Umožňuje to viacero bezpečnostných riešení a možnosť blokovania on-line obsahu ponúkajú aj niektoré prehliadače či ich špeciálne rozšírenie. 
- Nabádajte deti k tomu, aby s vami hovorili o všetkom, čo robia na internete – aj o tom, čo ich štve a nie je im príjemné. 
- Nastavte si s nimi jasné a pritom kamarátske pravidlá, čo na internete smú a čo nie. Nemali by ste pritom zabudnúť na: registráciu na sociálnych sieťach a podobných stránkach, on-line nakupovanie, sťahovanie hudby, videí a iných programov, používanie chatovacích programov a aplikácií. Pokiaľ majú povolené používať messenger alebo iný on-line chat pripomeňte im, že písať si s cudzími ľuďmi, ktorých nepoznajú môže byť veľmi nebezpečné! 
- Chráňte všetky zariadenia, ktoré deti používajú na surfovanie internetom účinným bezpečnostným riešením. Niektoré z nich dokonca ponúkajú funkciu rodičovskej kontroly, ktoré môžu starostlivosť o bezpečnosť detí výrazne uľahčiť.

EU: Európska dátová stratégia a rozvoj umelej inteligencie

Európska komisia sa v nasledujúcich piatich rokoch zameria na tri základné ciele: technológie v službách človeka, spravodlivé a konkurencieschopné hospodárstvo a otvorená, demokratická a udržateľná spoločnosť. Bude tiež pokračovať v znižovaní rozdielov medzi digitálnymi zručnosťami Európanov a preskúma možnosti, ako zvýšiť kontrolu občanov nad získaním prístupu k ich strojovo generovaným osobným údajom. 

Cieľom európskej dátovej stratégie je zabezpečiť, aby sa Európska únia (EÚ) stala vzorom a lídrom spoločnosti, ktorú posilňujú údaje. Vznikne európsky dátový priestor, jednotný trh s údajmi, pričom bude možné uvoľniť nevyužité údaje, ktoré sa dostanú do voľného obehu v EÚ vo všetkých sektoroch. Európska komisia najprv navrhne vytvoriť správny regulačný rámec týkajúci sa správy údajov, prístupu a opätovného použitia medzi podnikmi, podnikmi a verejnou správou a v rámci správnych orgánov. Vytvoria sa stimuly na zdieľanie údajov, zavedenie jednoznačných pravidiel prístupu k týmto údajom a ich využívanie v súlade s európskym právom: ochranou osobných údajov, ochranou spotrebiteľa a predpismi regulujúcimi hospodársku súťaž. Znamená to zároveň dať k širšej dispozícii údaje verejného sektora, a to sprístupnením súborov údajov v celej EÚ a povolením ich opätovného použitia na účely inovácií. Druhým cieľom Európskej komisie je podporiť rozvoj technologických systémov a novej generácie infraštruktúry na využitie príležitosti dátového hospodárstva. Prispeje investíciami do európskych projektov v oblasti európskych dátových priestorov a cloudových infraštruktúr. Napokon naštartuje špecifické činnosti s cieľom vybudovať európske dátové priestory, napríklad v oblasti priemyselnej výroby, zelenej dohody, mobility a zdravia. 

Európska komisia plánuje vytvoriť rámec pre dôveryhodnú umelú inteligenciu založenú na excelentnosti a dôvere v tzv. bielej knihe. Jasné pravidlá majú regulovať vysokorizikové systémy umelej inteligencie bez toho, aby sa neprimerane zaťažovali tie menej rizikové. Naďalej platia pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré riešia nekalé obchodné praktiky a chránia osobné údaje.

SR: Zvýšenie poplatkov za účet motivuje k zmene banky

Až 70 % Slovákov by uvažovalo nad zmenou súčasnej banky v prípade, že by výrazne zvýšila poplatky za vedenie bežného účtu. Medzi ďalšie rozhodujúce faktory, patria, aj keď s výrazným odstupom, napríklad zlé finančné výsledky banky (19 %) či neprehľadný a nespoľahlivý internet banking (17 %). 

Podľa prieskumu agentúry Focus pre mBank (v novembri 2019 medzi on-line populáciou SR vo veku od 18 do 60 rokov, N = 906) medzi ďalšie dôvody, ktoré môžu klientov slovenských bánk doviesť k úvahám nad zmenou banky patrí aj nepríjemný a neochotný personál (17 %), negatívne informácie o banke (15 %) a chýbajúce produkty či služby (13 %). Odradiť ich však môže aj nedostatočný vernostný program pre klientov banky (12 %), slabá mobilná aplikácia (6 %) a chýbajúce moderné platobné technológie (5 %). Viac ako tretina respondentov (77 %) považuje za najdôležitejší faktor pri výbere banky výšku mesačného poplatku za vedenie bežného účtu. 

A čo klienti na svojej banke oceňujú najviac? Je to predovšetkým fakt, že neúčtuje klientom žiadne alebo prípadne účtuje len nízke poplatky za vedenie účtu (31 %), má kvalitný internet banking (30 %), má tradíciu a je dôveryhodná (26 %). Nasledujú kvalitné a spoľahlivé služby (23 %), výborná mobilná aplikácia (20 %) a ochotný, milý a príjemný personál (19 %). Respondenti si cenia aj výhodné úroky na hypotéky či úvery (11 %) a výšku úrokovej miery na sporiacom alebo bežnom účte (9 %). 

Hoci mnohí Slováci považujú proces zmeny banky za komplikovaný a zdĺhavý (34 %), alebo nemajú radi zmeny (23 %), či sú podľa vlastného názoru príliš pohodlní (18 %), zmenu banky zvažujú práve pre rastúce poplatky.

utorok 25. februára 2020

Súťaž: Naj škola

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) pripravuje novú zábavnú súťaž Naj škola. Prihlásiť sa do nej môžu základné školy zo všetkých okresov na Slovensku. Víťazná škola bude odmenená aj finančnou výhrou. 

Súťaž je rozdelená na niekoľko fáz. Prvá, náborová, potrvá do 13. marca. V tomto termíne sa môžu školy registrovať na stránke najskola.sk. Následne prebieha hlasovanie a škola s najväčším počtom hlasov z každého okresu sa dostane do televíznej súťaže. Od septembra sa v 24 častiach proti sebe postaví vždy jedna škola zo západoslovenského, stredoslovenského a východoslovenského regiónu s najväčším počtom hlasov. V januári budúceho roka bude štvrťfinále, semifinále a súťaž vyvrcholí v júni 2021. 

RTVS začne s vysielaním 24 súťažných častí v septembri tohto roka. Diváci novú šou Naj škola uvidia v sobotu predpoludním na televíznej stanici Jednotka. Žiaci budú môcť svoju školu, učiteľov, spolužiakov, pozitíva, aj to, čo im v škole chýba, predstaviť tiež v televíznych dokrútkach.

SR: Aký vzduch dýchame

Výskyt oxidu dusičitého bude na Slovensku monitorovať 200 meracích sond. Spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) ich v spolupráci s partnermi z Bystro OZ, Edu Nature a ďalšími enviro odborníkmi rozmiestnila v Bratislave, siedmich krajských mestách a ďalších vybraných lokalitách. Projekt Zvedavé nosy je financovaný European Climate Fundation. Výsledky meraní spracuje švajčiarske laboratórium a mali by byť známe do konca marca t.r.

Medzinárodné porovnanie kľúčových indikátorov životného prostredia Inštitútu environmentálnej politiky z januára 2017 ukázalo, že koncentrácia oxidu dusičitého na Slovensku je najhoršia v Európskej únii. Ide o produkt premávky na cestách a iných procesov spaľovania fosílnych látok a je jednou z látok tvoriacich smog. Spôsobuje respiračné a srdcovocievne choroby. Podľa Centra pre trvalo udržateľné alternatívy umiera predčasne z dôvodu znečisteného ovzdušia okolo 5.000 ľudí ročne. Najhoršia kvalita ovzdušia v relatívnom prepočte na obyvateľa je z krajských miest v Banskej Bystrici a Prešove, nasledujú Košice, Žilina a Nitra.

Pri rozmiestňovaní meracích staníc sa kládol osobitný dôraz na miesta, kde veľká hustota dopravných tokov produkuje viac znečistenia a priamo vplýva na veľký počet zraniteľných ľudí. Preto sa plánuje merať najmä v blízkosti verejných subjektov s vysokým počtom každodenných návštevníkov, akými sú školy, ihriská, nemocnice či napríklad nákupné centrá. „Cieľom projektu je informovať verejnosť o stupni znečistenia ovzdušia v ich bezprostrednom okolí, rozprúdiť spoločenskú diskusiu a následne prijať opatrenia na riešenie tohto problému. Na základe pozitívnej skúsenosti z Belgicka sa spotrebiteľské organizácie strednej a východnej Európy rozhodli vytvoriť nezávislú sieť a skontrolovať kvalitu ovzdušia. Získané dáta budú následne informačným základom verejnej kampane, ktorej cieľom je mobilizovať legislatívcov a ostatné zodpovedné inštitúcie, aby sa začali problémom znečisťovania ovzdušia vážne zaoberať naprieč všetkými sektormi politiky i hospodárstva, so zameraním najmä na "špinavú" dopravu", priblížila Petra Čakovská. Projekt paralelne realizujú aj spotrebiteľské organizácie v Poľsku a Litve. Národné vlády a mestá môžu na základe výsledkov meraní zaviesť prísnejšie kontroly naftových automobilov, zvýšiť dane súvisiace so znečistením ovzdušia či zaviesť tzv. nízkoemisné zóny.

Trend: Bezhotovostné platby

Viac ako 70 percent slovenských zákazníkov platí v kamenných obchodoch radšej kartou alebo mobilom. Za nákupy v internetových obchodoch platí bezhotovostne aspoň niekedy 66 percent. Pokiaľ by to bolo možné, každý druhý zákazník by najradšej platil výhradne bezhotovostne. 

Podľa prieskumu GfK Czech uskutočneného pri príležitosti vyhlásenia súťaže Mastercard Obchodník roka 2019 (v januári 2020 na reprezentatívnej vzorke 1.000 respondentov internetovej populácie na Slovensku) bezhotovostné platby uprednostňujú častejšie ľudia s vyšším vzdelaním a príjmom, ktorí žijú v mestách nad 20 tisíc obyvateľov, najviac vo vekovej skupine nad 25 rokov. V kamenných obchodoch platí bezhotovostne 70 percent opýtaných, pritom jednoznačne dominujú platby kartou. Mobil využíva 10 percent respondentov. Výhradne hotovosťou platia len 4 percent zákazníkov. Aj pri on-line nákupoch ubúda používania hotovosti. Polovica opýtaných odpovedala, že platia za objednaný tovar zásadne vopred, a to kartou, mobilom, elektronickou peňaženkou alebo bankovým prevodom. Tretina platí vždy až pri prevzatí tovaru, ale aj vtedy veľa z nich používa platobnú kartu alebo mobil. Platby až pri dodaní sa viac týkajú e-shopov, kde ľudia nakupujú prvýkrát alebo ich považujú za menej dôveryhodné. Hotovosť uprednostňujú častejšie starší ľudia a horšie situovaní zákazníci, ale aj mladí ľudia, ktorí nemajú možnosť bezhotovostnej úhrady. 

Účastníci prieskumu, ktorí uprednostňujú bezhotovostné platby, sa zhodujú, že je to pre nich rýchlejšie a jednoduchšie. Oceňujú, že nemusia nosiť peniaze, respektíve príliš veľké čiastky a myslieť na to, či majú dostatok prostriedkov pre momentálnu potrebu. Používanie platobných kariet je podľa nich tiež bezpečnejšie. Naopak skalní zástancovia hotovostných platieb argumentujú, že majú lepšiu kontrolu nad svojimi financiami. Zákazníci, ktorí platby striedajú, dávajú prednosť hotovosti pri menších sumách, napríklad pri nákupe potravín v malom. Hotovosť je podľa nich tiež vhodnejšia pri úhrade účtu v reštauračných zariadeniach. Ako dôvod uvádzajú možnosť dať sprepitné priamo personálu. Bezhotovostné platby potom častejšie volia, pokiaľ ide o vyššie čiastky. 

Podľa prieskumu majú účastníci pomerne malé povedomie o tom, kde sa platí iba bezhotovostne. Menujú zvyčajne e-shopy, samoobslužné pokladne u rôznych obchodníkov alebo čerpacie stanice. Žiadne konkrétne miesto nebolo zmienené viac ako raz. Informovanejší sú ľudia do 40 rokov a obyvatelia hlavného mesta. Tí, ktorí takéto miesta poznajú, z jednej tretiny uvádzajú, že im to úplne vyhovuje, ostatní sú s princípom výhradnej bezhotovostnej platby skôr oboznámení.

pondelok 24. februára 2020

e-Government: Návrhy na zlepšenie


Nahlasovanie podnetov je jedna z aktivít, ktorá má pomôcť zlepšiť elektronické služby štátu na Slovensku. Aj preto sa Slovensko.Digital v spolupráci s členom, spoločnosťou EEA, rozhodli pripraviť on-line projekt Lepšiesluzby.sk, kde môžete upozorniť na problémy elektronických služieb štátu, prípadne zaslať podnety vo forme návrhov na ich zlepšenie.

Jednotlivé podnety môžu používatelia zaradiť do kategórii podľa životných situácií v súlade s rozdelením ÚPVS slovensko.sk. Každý podnet je odborne analyzovaný a posunutý zodpovedným úradom ako aj správcov elektronických služieb. Prvé podnety sú už uverejnené v časti Zadané podnety, kde zároveň získať aj prehľad o stave ich riešenia. Prihlásený používateľ má navyše možnosť aktívne sa zapojiť do diskusie.

Od spustenia portálu lepsiesluzby.sk v decembri 2019 je zatiaľ nahlásených takmer 30 podnetov. Viaceré z nich už boli úspešne doriešené vďaka spolupráci s pracovníkmi Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby a Sekcie informatiky Finančného riaditeľstva SR.

On-line: Pomoc obetiam sexuálneho zneužívania

Psychológovia z on-line linky dôvery IPčko.sk spustili novú webovú stránku na pomoc detským a tínedžerským obetiam sexuálneho zneužívania, vydierania a manipulácie (grooming) na internete. Zámerom je tiež motivovať obeť nezostávať s traumatickými skúsenosťami osamote. Prináša užitočné rady a informácie aj pre rodičov a odborníkov.

„V minulom roku nás kontaktovalo až 2.875 mladých ľudí s myšlienkami na samovraždu, z toho 550 bolo v akútnej krízovej situácii. Psychológovia na IPčko.sk však v týchto kontaktoch o myšlienkach na smrť až v 719 prípadoch postrehli aj skúsenosti s on-line groomingom, a teda so sexuálnym vydieraním a násilím na internete", uviedol Marek Madro. Web Stalosato.sk má priniesť jednoduchú, ale cielenú pomoc obetiam „sexuálnych predátorov" na internete. Sprevádza mladého človeka možnosťami, ako zastaviť on-line grooming špecifickú formu sexuálneho zneužívania a manipulácie. Popisuje konkrétne možnosti, ako o týchto nepríjemných skúsenostiach otvoriť rozhovor s rodičom či s blízkym dospelým, ako povedať „predátorovi“ nie, ako sa na internete chrániť. A tiež ako požiadať o pomoc linku dôvery a ďalších odborníkov a ako kontaktovať políciu. 

IPčko.sk pripravuje aj osvetovú kampaň a v najbližších týždňoch predstaví metodický materiál pre učiteľov, psychológov, ako s témou on-line groomingu pracovať v školách. Na príprave webu spolupracovali viacerí odborníci aj z iných organizácií a inštitúcií, ktorí sa téme groomingu a násilia venujú. Za najdôležitejší spôsob ochrany detí a mladých ľudí pred rizikami aj na internete psychológovia naďalej považujú dobrú komunikáciu a kvalitné vzťahy v rodine. Plánujú preto pripraviť návod aj pre rodičov, ako o začínajúcej sexualite hovoriť v rodine.

Radíme: Aj jeden liek môže spôsobiť nežiaduce účinky

Najmä seniori veľmi často sa zbytočne užívajú veľké množstvo liekov, ktoré môže navzájom spôsobovať nežiadúce účinky. Problémom môže byť aj samotné užívanie lieku, pretože starší pacienti majú často problémy jednak s prečítaním informácií o lieku alebo tiež porozumením, ako ich správne užívať. 

„Preto sme pripravili návrhy, ako tieto problémy riešiť. Je to napríklad používanie liekov v nižších dávkach. Pripravili sme aj zoznamy liekov, ktoré by mali starší pacienti užívať s opatrnosťou", uviedla profesorka Magdaléna Kuželová z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tieto zoznamy sa v zahraničí bežne používajú, teraz sú adaptované na slovenské podmienky. Vznikla tak publikácia Bezpečná farmakoterapia seniorov, ktorá je súčasťou kampane Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Vek nie je len číslo. Dôležitou je tiež téma liekov bez lekárskeho predpisu. „Situácia je alarmujúca, a to nielen v domovoch dôchodcov, ale aj v nemocniciach. Máme aj údaje z lekárskych predpisov, z ktorých jasne vidíme, že v tejto oblasti je potrebné sa viac angažovať. Vidím tu práve veľké pôsobenie farmaceutov, ktorí pracujú v nemocniciach na pozíciách klinických farmaceutov", upozornila M. Kuželová. Aby lieky starším ľuďom čo najviac pomohli, odporúča pripraviť si nielen celý ich zoznam, ale aj zoznam všetkých výživových doplnkov, ktoré pacient užíva. Za rovnako dôležité považuje aj to, aby pacient vedel, ako ich má užívať. Je dôležité, aby pacienti oznámili lekárovi aj farmaceutovi všetky lieky, výživové doplnky aj rastlinné produkty, pretože môžu reagovať s inými liekmi. 

Lieky by mali ich užívajúci skladovať v originálnych obaloch. V prípade, že sa pacientovi točí hlava, má hnačky, zakopáva alebo má poruchy spánku, je potrebné tento stav konzultovať s lekárom alebo lekárnikom. Vhodnou pomôckou je dávkovač liekov, aby mal senior prehľadne pripravené lieky na celý deň, prípadne aj na celý týždeň. Za nevhodné sa považuje svojvoľné dávkovanie či zmenu liekovej formy, ako otváranie a vysýpanie kapsúl či drvenie tabliet. Raz ročne je potrebné zvážiť kontrolu všetkých využívaných liekov a výživových doplnkov lekárom alebo lekárnikom. „Práve farmaceuti v lekárňach sú na to, aby mohli pacienti konzultovať liečbu. Farmaceuti môžu prípadne upozorniť lekárov na to, ktoré lieky by mali byť vynechané z terapie. Veľmi dôležité je, aby pacienti náhle neprerušili liečbu", zdôraznila M. Kuželová. Poukázala aj na to, že seniori mávajú slabší zrak a nevedia si prečítať písomnú informáciu pre používateľov, preto by sa do liečby mali zapájať aj členovia rodiny.