piatok 9. júna 2023

Bankroty: V máji 2023 najmä na východnom Slovensku

V máji 2023 zbankrotovalo 1.025 občanov Slovenska. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 935 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 9,63 percenta. A v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v apríli zbankrotovalo 796 dlžníkov, ich v máji bolo o 28,77 percenta viac. Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) vyplýva, že od roku 2006 do konca mája bolo na Slovensku vyhlásených 71.595 osobných bankrotov.

„Z dlžníkov, ktorí zbankrotovali v máji, až 148 predstavovali ľudia bez domova, resp. s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, resp. na virtuálnych adresách. Ich podiel 14,60 percenta na celkovom počte dlžníkov je oproti minulým mesiacom mimoriadne vysoký, obvykle sa pohybuje okolo 11 percent. Prvýkrát sa stalo, že z nich bol rovnaký počet mužov i žien – po 74. Zároveň sme zaznamenali 18 bankrotujúcich manželských párov a 5 príbuzenských väzieb,“ dopĺňa Ing. Jana Marková. Spolu bolo vyhlásených 1.014 konkurzov (98,93 percenta) a 11 dlžníkov (1,07 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v máji 2023 ich bolo 72 (7,02 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 953 (92,98 percenta) na majetok nepodnikateľov. V máji 2023 súdy zároveň zrušili 810 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 722 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 88 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku. Zároveň boli zverejnené 3 uznesenia súdov o zrušení oddĺženia pre nepoctivý zámer. V roku 2023 do konca mája bolo do Registra diskvalifikácií zapísaných 8 dlžníkov, ktorým v predchádzajúcich mesiacoch oddlženie zrušil súd pre nepoctivý zámer.

Z osobných bankrotov vyhlásených v máji 2023 ich pripadalo na mužov 629 a na ženy 396. Stále viac bankrotujú muži. V medziročnom porovnaní s májom 2022 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov vzrástol iba o 1,48 percentuálneho bodu (59,89 percenta v máji 2022 vs. 61,37 percenta v máji 2023). Pomer žien v máji 2023 medziročne o 1,48 percentuálneho bodu klesol (40,11 percenta v máji 2022 vs. 38,63 percenta v máji 2023). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v máji 2023, malo 2,70 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v máji 2022 ich bolo 1,79 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 1,77 percenta dlžníčok (v máji 2022 ich bolo 3,20 percenta). Najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli tridsiatnici s podielom 30,21 percenta na bankrotoch mužov (v máji 2022 najväčšou skupinou medzi mužmi boli štyridsiatnici s podielom 28,93 percenta) a medzi ženami tridsiatničky s podielom 27,78 percenta (v máji 2022 najväčšou skupinou medzi ženami boli rovnako tridsiatničky s podielom 28,80 percenta).

V piatom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom – 208 a v Košickom kraji - 176, najmenej v Žilinskom – 68 a v Trnavskom kraji – 75. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v troch krajoch: v Nitrianskom o 42,76 percenta, v Trnavskom o 40,48 percenta a v Žilinskom o 8,11 percenta. O 90,83 percenta počet osobných bankrotov medziročne vzrástol v Prešovskom kraji a o 81,44 percenta v Košickom kraji.

štvrtok 8. júna 2023

Radíme: Platby v zahraničí

Na cesty do cudziny je vhodné mať k dispozícii dve karty. Ak napríklad vyčerpáte limit na jednej, stratíte ju, ukradnú vám ju, alebo ju „zhltne“ bankomat, máte ihneď k dispozícii náhradu. V niektorých štátoch, napríklad Švédsko či Holandsko, dokonca inak ako kartou nezaplatíte, a to ani pri pouličnom predaji. Avšak sú stále aj krajiny, kde na pláži alebo vo verejnej doprave budú preferovať hotovosť. Menší obnos si môžete priviezť zo Slovenka, prípadne si vybrať peniaze až na mieste z bankomatov. V exotických krajinách budete častejšie používať okrem miestnej meny aj doláre alebo eurá. Napríklad v stánkoch s občerstvením, ale aj taxíkoch či v reštauráciách alebo pri platení za rôzne výlety vám ponúknuť často lepšiu cenu, ak máte hotovosť. Spolu s Home Credit prinášame praktické rady týkajúce sa samotného platenia, výberu hotovosti, ale aj čo robiť v prípade straty či krádeže platobnej karty. 

„Ak budete platiť kartou tam, kde nemajú euro, neodporúčame využiť službu Dynamic Currency Conversion (DCC). Tá totiž ponúka prepočet čiastky transakcie na menu, v ktorej je vedená karta a výmenný kurz použitý u obchodníka je veľmi často pre klienta výrazne nevýhodný. V takomto prípade si z ponúknutých možností prepočtu vyberte menu krajiny, v ktorej sa nachádzate,“ radí Alesandro Villa. Ak máte debetnú kartu a zároveň aj kreditnú, odporúčame vyberať z bankomatov práve kartou debetnou. Niektoré debetné karty ponúkajú výber zadarmo po celom svete. Kreditná karta je potom vhodnejšia na platenie v obchodoch alebo za služby a môžete ju oceniť aj pri prenájme auta, kedy sa väčšinou účtuje nevratná kaucia ako poistka. Kreditná karta je tiež určitou finančnou rezervou na cesty. Obchodníci vo väčšine krajín sú tiež vybavení terminálmi pre bezkontaktné platenie, teda nahraním karty do mobilu sa minimalizuje prípadná škoda pri strate karty. Pokiaľ je to možné, vyberajte z bankomatov tiež bezkontaktne. Znížite tým riziko zneužitia, tzv. skimming (skopírovanie karty v bankomate) a nehrozí, že karta zostane v bankomate pri opakovane chybne zadanom PIN kóde. Aj v bankomatoch sa vyhnite službe DCC, rovnako ako pri platení v obchodoch. Pred samotným výberom si skontrolujte, či prevádzkovateľ bankomatu neúčtuje navyše poplatok, pričom o jeho výške musí informovať vopred. Kým vaša banka vám nemusí účtovať poplatok za výber z bankomatu ani v zahraničí, komerčný prevádzkovateľ áno. Ideálne preto je, ak vyberáte z bankomatov, ktoré prevádzkuje vaša banka alebo skupina, do ktorej patrí. 

Pred cestou si tiež skontrolujte nastavenie limitov na karte, a to tak pre výbery z bankomatov, ako aj v prípade platieb u obchodníkov. Nezabudnite ani na limity na platby on-line. Nastavením limitov tiež chránite svoje peniaze, pokiaľ by vám kartu ukradli. Čo robiť pri strate či krádeži karty? V prvom rade si okamžite zablokujte platobné karty. „Najrýchlejšie zablokujete kartu v mobilnej aplikácii, môžete tiež zatelefonovať na zákaznícku linku vydavateľa karty alebo prostredníctvom internetového bankovníctva. Zároveň si môžete zažiadať o vydanie novej karty. Niektorí poskytovatelia ponúkajú virtuálnu kartu, ktorú môžete okamžite aktivovať v mobilnom zariadení. Tí, ktorí majú v ponuke klasickú kartu, k nej môžu, ale nemusia, dodávať aj jej variant na okamžitú aktiváciu v smartfóne,“ popisuje Alessandro Villa. Pokiaľ máte kartu, ktorá má bezkontaktnú funkciu, môžete čerpať prostriedky do určitej výšky bez zadávania PIN. Tento limit sa môže v jednotlivých krajinách líšiť, prípadne niekedy je požadované zadanie PIN pri akejkoľvek platbe. V prípade, že vám kartu niekto ukradne a zneužije ju, platí, že najskôr je potrebné kartu zablokovať, potom nahlásiť na políciu a následne podať reklamáciu u prevádzkovateľa. Preveruje sa, či nedošlo k prezradeniu PIN a pokiaľ je potvrdené, že peniaze boli čerpané bez PIN – bezkontaktne, tak v prevažnej väčšine prípadov prevádzkovateľ reklamáciu uzná a peniaze klientovi vráti. 

Platobnú kartu je možné poistiť proti zneužitiu ako aj strate osobných vecí. Poistenie sa často vzťahuje na hotovosť v peňaženke, osobné doklady, ale aj na veci, ako je kabelka, peňaženka, kľúče či drobná elektronika. Okrem mobilu je to napríklad aj fotoaparát, hodinky, tablet a samozrejme v rámci poistenia osobných vecí je poistené zneužitie karty. Pre prípad, keď niekto zneužije vašu kartu skôr, ako stihnete nahlásiť jej stratu či odcudzenie, existuje poistenie, ktoré vám stratu peňazí čiastočne alebo úplne nahradí. S využívaním mobilných aplikácií na správu financií súvisí ešte jedno úskalie, a to pripájanie k verejne dostupnej wifi. Neodporúčame sa prihlasovať do mobilného alebo internetového bankovníctva pomocou wifi v hoteli alebo v reštaurácii. Nikdy neviete, ako je taká sieť zabezpečená, ani kam presne prúdia vaše dáta. V tomto prípade radšej využívajte vlastné mobilné pripojenie alebo skutočne zabezpečenú a dôveryhodnú sieť.

streda 7. júna 2023

EU: Ako ďalej s antibiotikami

Podľa odporúčania europarlamentu o koordinovanej reakcii Európskej únie na ohrozenie zdravia, ktoré predstavuje antimikrobiálna rezistencia (AMR), majú členské krajiny vypracovať vnútroštátne stratégie boja s AMR. Úspešné riešenie vyžaduje obozretné používanie antibiotík u ľudí a zvierat, vhodné opatrenia zamerané na prevenciu a kontrolu infekcií a ďalší výskum a vývoj nových antimikrobiálnych látok a alternatív k antimikrobiálnym látkam. Ak sa opatrenia odporúčané členským štátom ukážu ako nedostatočné, budú potrebné ďalšie legislatívne opatrenia na úrovni EÚ.

Členské krajiny EÚ boli vyzvané, aby zaviedli, vykonávali a pravidelne aktualizovali (aspoň každé dva roky) „národné akčné plány“ proti AMR ako prioritu svojich vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti. S cieľom podporiť obozretné používanie antimikrobiálnych látok pre ľudské zdravie chcú poslanci zlepšiť zber údajov vrátane údajov v reálnom čase, a to tak o AMR, ako aj o spotrebe antimikrobiálnych látok. Takisto žiadajú Európski komisiu, aby vytvorila databázu na úrovni EÚ. A hoci súhlasia s cieľom znížiť do roku 2030 celkovú ľudskú spotrebu antibiotík v EÚ o 20 %, poslanci trvajú na tom, že vnútroštátne opatrenia musia tiež zabezpečiť, aby aspoň 70 % spotrebovaných antibiotík patrilo do „prístupovej skupiny“ vymedzenej v klasifikácii WHO AWaRe (antibiotiká, ktoré sú účinné proti širokému spektru bežne sa vyskytujúcich patogénov a zároveň vykazujú nižší potenciál rezistencie).

V uznesení sa členské štáty aj Európska komisia vyzývajú, aby podporovali výmenu výskumných údajov a technologické inovácie v oblasti odhaľovania, prevencie a liečby infekcií u ľudí spôsobených patogénmi rezistentnými voči antimikrobiálnym látkam. V tejto súvislosti poslanci tvrdia, že vytvorenie európskeho partnerstva by malo zahŕňať všetky zainteresované strany (priemysel, organizácie pacientov, akademickú obec) a malo by byť prístupné pre malé a stredné podniky. Zdôrazňujú význam koordinácie vnútroštátnych iniciatív v oblasti výroby, obstarávania a vytvárania zásob s cieľom zabrániť nedostatku liekov a výrazne zlepšiť kontinuitu dodávok antimikrobiálnych látok a iných protiopatrení proti antimikrobiálnej rezistencii v EÚ.


utorok 6. júna 2023

SR: Mzdy v prvom štvrťroku 2023

Priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku  v 1. štvrťroku 2023 dosiahla 1.327 eur, medziročne sa tak podľa Štatistického úradu SR zvýšila o 9,5 %. Zamestnanci dostávali v hrubom priemerne o 115 eur viac ako na začiatku roka 2022, čo ale nestačilo pokryť vysokú infláciu a priemerná mzda reálne medziročne klesla o 4,9 %. Po takmer 8 % prepade na konci minulého roka to bol druhý najvyšší pokles reálnej mzdy za posledných 22 rokov. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 4. štvrťroku 2022 vzrástla o 3,3 %. 

Relatívne najrýchlejšie vzrástli mzdy v odvetviach s dlhodobo najnižšími zárobkami – v ubytovacích a stravovacích službách (o 17 %), stavebníctve (o 14,8 %) a v ostatných činnostiach (o 13,8 %). Pracovníci v ubytovacích a stravovacích službách ako jediní zaznamenali rast svojich reálnych miezd, a to o 1,7 %. Ich hrubý mesačný zárobok však predstavoval 771 eur, čo bolo len 58 % priemernej mzdy za celé hospodárstvo SR. Naopak najvýraznejší prepad reálnej mzdy o 7 až 9 % pocítili zamestnanci v oblasti informácií a komunikácie, v umení, zábave a rekreácii a predovšetkým vo finančných a poisťovacích činnostiach.

Priemysel, ako najväčší zamestnávateľ, vykázal počas 1. štvrťroku 2023 medziročný rast miezd na úrovni 9,9 % (na 1.398 eur), reálne však mzdy klesli o 4,5 %. Spomedzi odvetví s najväčším počtom zamestnaných osôb dokázal lepšie čeliť tempu inflácie obchod, v ktorom nominálne mzdy vzrástli o 11,8 % (na 1.266 eur). Reálny pokles platov pracovníkov v obchode dosiahol 2,9 %, čo bolo menej ako v priemere za celé hospodárstvo SR. Najvyššiu priemernú mesačnú mzdu nad 2,3 tisíca eur mali v odvetví finančné a poisťovacie činnosti, informácie a komunikácia a dodávka elektriny, plynu a pary. V desiatich zo 16 odvetví ekonomiky bola mzda nižšia ako v priemere za celé hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu, ktorá nedosiahla ani 1 tisíc eur, mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, ostatných činnostiach a v stavebníctve.

Z územného hľadiska bola nadpriemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1.676 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 1.023 eur v Prešovskom kraji do 1.230 eur v Trenčianskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 1. štvrťroku 2022 s najvyšším relatívnym prírastkom o 12,7 % v Nitrianskom a o 11,3 % v Prešovskom kraji. Reálne mzdy klesli najmenej v Nitrianskom (o 2,1 %) a najviac v Košickom kraji (o 6,3 %).

pondelok 5. júna 2023

SR: Konkurzy v máji 2023

V máji t. r. bolo na Slovensku vyhlásených 27 konkurzov na majetok dlžníkov a boli povolené 2 reštrukturalizácie. Žiadny dlžník nevyužil nástroj na oddlženie – preventívnu reštrukturalizáciu. Podľa analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.  (CRIF SK) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa počet konkurzov nezmenil a počet reštrukturalizácií vzrástol z 0 na 2. V medziročnom porovnaní s májom 2022 počet konkurzov klesol o 3,57 percenta (z 28 na 27) a počet reštrukturalizácií sa nezmenil. Zároveň bolo zastavených 9 konkurzných konaní pre nedostatok majetku (7 v máji 2022) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 13 konkurzov (20 v máji 2022). Zároveň sa začalo 31 nových konkurzných konaní (35 v máji 2022).

Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v máji 2023 bolo 26 konkurzov (96,30 percenta) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov – z toho 20 (76,92 percenta) boli spoločnosti s ručením obmedzeným, jedna (3,85 percenta) bola akciová spoločnosť a 5 (19,23 percenta) bolo verejne obchodných spoločností. V konkurze je aj jedno združenie, ktoré predstavuje inú právnu formu podnikania. Obe spoločnosti, ktorým bola povolená reštrukturalizácia, sú eseročky. Až 66,67 percenta zo spoločností v konkurze boli firmy bez zamestnancov a 22,22 percenta zamestnávalo menej ako 10 pracovníkov.

V máji 2023 bolo najviac konkurzov vyhlásených vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov (6) a v priemyselnej výrobe (5). Z hľadiska sídla spoločností bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom (6) a v Žilinskom kraji (5). Jedna spoločnosť s povolenou reštrukturalizáciou pôsobí v priemysle, druhá v stavebníctve. Sídlia v Košickom a v Žilinskom kraji. Najväčšou spoločnosťou v konkurze z hľadiska obratu je GREAT UNITED TRADING SLOVAKIA, s.r.o.. Tento maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach, sídliaci v Bratislavskom kraji, dosahoval obrat od 3 do 4 miliónov eur.

V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 288 konkurzov, čo je o 0,70 percenta viac než v predchádzajúcom období (286 konkurzov). V období od júna 2022 do mája 2023 bolo povolených 16 reštrukturalizácií, čo je o 40,74 percenta menej než v období od júna 2021 do mája 2022 (27 povolených reštrukturalizácií). Od roku 2006 do konca mája 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 4 956 konkurzov a bolo povolených 914 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.