piatok 23. februára 2018

e-Bezpečnosť: Až 70% párov zdieľa medzi sebou prístupové heslá

Pre štvrtinu je bežným štandardom, že majú neobmedzený prístup do mobilu alebo tabletu svojej polovičky a pravidelne kontrolujú každú novú aktivitu.  

V prieskume Kaspersky Lab zameraný na sledovanie správania sa partnerov v súvislosti s ich digitálnymi aktivitami až osem z desiatich respondentov zastávalo názor, že páry by mali mať súkromný priestor tak v off-line ako aj on-line svete. Na druhej strane pre 70% z nich má vzťah oveľa vyššiu hodnotu ako súkromie. To zrejme vysvetľuje, prečo sa rovnako 70% párov priznalo k  vzájomnému zdieľaniu prístupových hesiel alebo PIN kódov do svojich zariadení či k on-line účtom.

Až 26% má v zariadení svojho partnera uložené súbory intímneho charakteru, napríklad textové správy (14%), fotografie (12%) alebo dokonca videá (11%). Týka sa to aj ďalších citlivých informácií finančného charakteru (11%) alebo pracovných záznamov (11%). Kým trvá vzťah, táto otvorenosť je prirodzená. Problémy však môžu nastať po rozpade vzťahu, čo potvrdili aj výsledky prieskumu. Až 12% z tých, ktorí prežili rozchod sa priznalo k tomu, že z pomsty zverejnili on-line súkromné či intímne informácie o expartnerovi. Rovnako 12% zámerne poškodilo, alebo chcelo poškodiť zariadenie svojho bývalého, 21% sa priznalo k špehovaniu partnera cez on-line účty, ku ktorým poznali prístupové údaje. V ohrození sú aj finančné úspory – 10% respondentov v prieskume sa priznalo, že po rozchode obrali svojho ex o peniaze, ku ktorým sa dostali on-line.

Muži sa ukázali ako pomstychtivejší - 17% zverejnilo z pomsty súkromné informácie o svojej bývalej oproti 7% žien. Rovnako aj vypočítavejší - 17% mužov zneužilo informácie od expartnerky vo svoj prospech v porovnaní s 8% žien. Ženy boli oveľa aktívnejšie pri zbavovaní sa všetkých spomienok, vrátane vymazania informácií týkajúcich sa ich expartnera. Viac ako muži sa venujú špehovaniu expartnera na sociálnych sieťach. 

EU: Jednoduchšie obchodovanie s energiami

Výbor Európskeho parlamentu pre výskum a energie schválil novú legislatívu, ktorá zjednoduší obchodovanie s energiami v rámci trhu Európskej únie. 

Európska únia dovezie ročne energie za vyše 350 miliárd eur. Veľká časť z týchto peňazí by sa mohla ušetriť, keby mohli členské štáty voľne obchodovať so svojimi prebytkami. Navrhovaná legislatíva to umožní a otvorí priestor na vznik nového trhu s energiami v rámci Európskej únie. Vďaka tomu sa znížia jej ceny pre firmy aj pre domácnosti. Ide o ďalší krok k budovaniu funkčnej Energetickej únie.

Europoslanci tiež navrhujú posilniť ochranu spotrebiteľov pri riešení nedostatku energie v členských štátoch Európskej únie a navrhujú niekoľko opatrení:
- V každej krajine EÚ by mal byť dostupný porovnávací nástroj, ktorý by zobrazoval a stanovoval sadzby od všetkých dodávateľov s nestranným algoritmom, nezávislým od dodávateľov.
- Spotrebitelia by mali mať možnosť odstúpiť od zmluvy bez toho, aby čelili sankciám a už na prvej strane by mal byť uvedený súhrn kľúčových podmienok.
- Do januára 2022 by prechod k inému dodávateľovi nemal trvať dlhšie než 24 hodín.

Účty by mali zobrazovať skutočné množstvo spotrebovanej energie, dátum splatnosti platby, kontaktné údaje spoločnosti, ako aj pravidlá týkajúce sa sprostredkovania poskytovateľa a riešenia sporov.  

Novinka: Zmeny v elektronických schránkach

Od 22. 02. 2018 je na portáli slovensko.sk dostupný upravený vizuál schránky spolu s novou funkciou umožňujúcou hromadné preberanie notifikácií o doručení. Uvedené zmeny boli zapracované len do novej verzie elektronických schránok. 

Aktuálne sú elektronické schránky dostupné v kontrastnejšej verzii, ktorá bola navrhnutá v súvislosti s prispôsobovaním vizuálu schránok pre zrakovo znevýhodnených. Nasadené úpravy dizajnu sú viditeľné najmä v zozname správ (lepšie farebné odlíšenie prečítaných/neprečítaných správ, farebné zvýraznenie stavu správy, plynutia lehôt). Menšími zmenami a úpravami prešli aj niektoré štýly a veľkosti písma.

Zároveň bola v elektronických schránkach fyzických a právnických osôb sprístupnená funkcia slúžiaca na hromadné preberanie doručeniek. Pri doručovaní rozhodnutí do vlastných rúk sa obsah elektronickej správy sprístupní používateľovi elektronickej schránky až po prevzatí notifikácie o doručení prostredníctvom zadania BOK kódu. Doposiaľ bolo prevzatie elektronických rozhodnutí doručovaných do vlastných rúk možné len po jednom, autorizovaním konkrétnej notifikácie o doručení príslušného rozhodnutia. Využitím novej funkcie hromadného prevzatia doručeniek môžu teraz používatelia prevziať  a autorizovať všetky prijaté notifikácie o doručení v schránke jednoduchšie. 

SASS: Úspešný rok kolektívneho investovania

Celkový majetok v podielových fondoch a riadených portfóliách pod správou členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) k 31.12.2017 dosiahol 9,06 miliárd Eur.

V rámci celkového majetku pod správou narástol aj objem majetku v samotných otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR aj ďalší rok na historicky najvyššiu hodnotu 8,31 miliárd Eur, čo znamenalo solídny rast o 14,4% oproti koncu roku 2016. Najvyšší podiel, (40,2%) pripadá na zmiešané fondy. Viac ako 22% z celkových aktív v podielových fondoch tvoria dlhopisové fondy, 14,9% realitné fondy, 12,5% akciové fondy a 7,4% tvoria aktíva fondov krátkodobých investícií. Ide o historické rekordy kolektívneho investovania na Slovensku, výsledok niekoľko rokov pokračujúcej dôvery podielnikov v trh kolektívneho investovania a finančné trhy všeobecne. Táto dôvera bola vyjadrená aj rastom čistých predajov otvorených podielových fondov počas celého roka 2017. Najvyššie čisté predaje smerovali do zmiešaných fondov (581,6 mil. Eur), do realitných fondov (173,2 mil. Eur) do akciových fondov (62,2 mil. EUR). Naopak najväčší odlev finančných prostriedkov sme zaznamenali vo fondoch krátkodobých investícií (-88,8 mil. EUR).

Celkový objem čistých predajov za celý rok 2017 bol 703,5 milióna Eur. Celková ustálená dynamika rastu spravovanej hodnoty majetku ako aj nových investícií do otvorených podielových fondov bola odrazom rastu hodnoty jednotlivých tried aktív na svetových finančných trhoch aj odrazom záujmu a dôvery obyvateľstva v sektor kolektívneho investovania v SR. K tomu sa snaží prispieť tiež SASS podporovaním transparentnosti informovania verejnosti aj silným samoregulačnými aktivitami k svojim členom. V priebehu roku 2017 sa asociácia významne spolupodieľala na tvorbe národnej aj európskej legislatívy regulujúcej finančné trhy.

Slovenská asociácia správcovských spoločností v súčasnosti združuje 20 spoločností z oblasti kolektívneho investovania, ktoré na slovenskom trhu ponúkajú 648 otvorených podielových fondov. 

štvrtok 22. februára 2018

SR: Návrat odborníkov zo zahraničia

V roku 2017 ponúkli verejné inštitúcie v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia 33 pracovných pozícií a na Slovensko sa vrátilo 5 špičkových odborníkov. Stále zostáva otvorená možnosť prijatia ďalších 13 odborníkov.

Informácie o stave implementácie podpornej schémy predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na rokovanie vlády SR. Ministerstvo má záujem o ďalšie fungovanie podpornej schémy, pričom by mala obsahovať nové, jasnejšie nastavenia, ktorými sa odbúra prípadná administratívna záťaž. Snahou bude tiež zjednodušiť spôsob uchádzania sa o pozície Slovákmi pôsobiacimi v zahraničí. Mohlo by ísť predovšetkým o úpravu podmienok, ktoré musia spĺňať uchádzači o podporu v rámci schémy (napr. o odstránenie podmienky, že uchádzač nesmel mať žiaden pracovnoprávny vzťah v SR počas troch rokov pred podaním žiadosti o podporu zo schémy), ako aj niektorých ďalších procesov.

Na podporu návratu odborníkov zo zahraničia je vyčlenených ročne jeden milión eur do roku 2018. Štát takto motivuje absolventov vysokých škôl v zahraničí či expertov, ktorí pôsobia v cudzine, aby sa vrátili späť na Slovensko. Absolventi prestížnych zahraničných škôl, ktorí majú menej ako 40 rokov a v posledných troch rokoch u nás nepracovali, sú motivovaní sumou 10.000 eur. Slováci, ktorí pracujú na vedúcej alebo inej významnej pozícii v zahraničí vyše 10 rokov, môžu dostať až 50.000 eur. Peniaze im majú poslúžiť napríklad na náklady spojené s presťahovaním či na kompenzáciu nefinančných strát ako prerušenie sociálnych väzieb. Zo zahraničia sa zatiaľ vrátilo 6 mladých odborníkov a 7 expertov.  

Aktuálne: Menšia byrokracia už tento rok

Vláda SR schválila nový zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii). 

Tento zákon zruší povinnosť úradov pýtať od občanov a podnikateľov výpis a odpis z registra trestov, ako aj výpisy z katastra nehnuteľností, obchodného registra a živnostenského registra.  Účinnosť nadobudne od 1. júla tohto roka, zmení 167 zákonov, 68 vyhlášok a 8 opatrení a 12 nariadení vlády, ktoré hovoria o tom, že tieto výpisy v papierovej forme musia občania a podnikatelia predkladať. Úrady si ich vďaka registrom, ktoré budú mať k dispozícií, budú vedieť skontrolovať v reálnom čase. Ľudia vďaka tomu ušetria 13 miliónov eur len na poplatkoch, čase a cestovných nákladoch.

V roku 2017 si vyžiadali občania a podnikatelia v papierovej forme 348.680 výpisov z listu vlastníctva, 280.325 výpisov z obchodného registra, 67.690 výpisov zo živnostenského registra a 316.130 výpisov a odpisov z registra trestov. Hoci v obchodnom alebo súkromnom styku ešte tieto výpisy môžu byť vyžadované, štát a verejná správa ich už pýtať od občanov nebudú môcť. V prípade, že sa tak stane, organizáciám bude hroziť pokuta podľa zákona o e-Governmente. Na začiatku bude úradom pomáhať v zavádzaní integrácií či prechodných riešení, avšak následne aj  dohliadať na to, ako budú svoje povinnosti plniť úrad vicepremiéra. Plánuje  rokovať aj s komerčným sektorom, ktorý takéto výpisy stále vyžaduje.

Trend: Atramentové tlačiarne vytláčajú laserové

V Európe pretrvávajú mylné predstavy o technológií laserovej tlače, pritom ale rastú očakávania v oblastiach ochrany životného prostredia, nákladov a výkonnosti, čo prináša nové príležitosti pre atramentové tlačiarne. 

Podľa on-line prieskumu Epson 74% manažérov s rozhodovacími kompetenciami a influencerov v európskych firmách volí atramentové tlačiarne, ak majú dostatok informácií o výhodách tlačovej technológie  (názory vyše 8.000 profesionálov z 21 európskych krajín, vrátane Slovenska). Stále pretrváva veľa mylných predstáv o tom, aká technológia je výkonnejšia, najmä v súvislosti s odpadom a produktivitou. Len 7% respondentov vedelo, že atramentová tlačiareň podává vyšší výkon vo všetkých piatich testovaných oblastiach: odpad, produktivita, rýchlosť, emise CO2 a spotreba energie.

V európskom regióne 3 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko) z odpovedí respondentov vyplýva, že napriek predsudkom by sa veľká väčšina (76% opýtaných) rozhodla pre firemnú atramentovú tlačiareň, pokiaľ by boli obmedzovaní reálnymi možnosťami tlače. Väčšina respondentov (74%) sa mylne domnievala, že laserová tlačiareň produkuje menej CO2 a 61% respondentov sa mylne domnievalo, že laserová tlačiareň produkuje menej odpadu ako atramentová tlačiareň. Okrem toho 77% opýtaných nesprávne predpokladalo, že laserová tlačiareň prináša vyššiu produktivitu vďaka kratšom čase údržby a menšiemu množstvu prestojov pri tlači.

Atramentové tlačiarne získavajú čoraz silnejšie postavenie na trhu, podľa analytikov IDC môžeme očakávať, že ich sektor v západnej Európe do roku 2020 porastie rýchlosťou 10,2% (CAGR). V Európe pracovné štandardy súvisia aj so spoločenskou zodpovednosťou firiem (vrátane environmentálnych a sociálnych atribútov). Výhody atramentových tlačiarní sú mimoriadne dôležité pre veľké korporácie, ktoré vnímajú rastúcu potrebu zaistiť každoročnú súlad s normami pre nefinančné výkazy tak v EÚ ako aj v ostatných častiach sveta. Existujúce národné politiky často nedokážu zaistiť udržiavanie otepľovania pod dva stupne Celsia definované v Parížskej klimatickej dohode. Splnenie mezinárodných cieľov bude vyžadovať, aby najmä obchodná komunita preukázala, že plní potreby globálnych kritérií, akými sú ciele udržateľného rozvoja. 

Radíme: Získajte príspevok až 1.750 €

Domácnosti, ktoré plánujú využívať slnečnú energiu na ohrev vody, majú v tomto roku opäť šancu získať finančný príspevok z projektu Zelená domácnostiam financovaného z európskych fondov. 

Jednou z najväčších výhod solárnych kolektorov je podľa Erika Chabrečeka, že dokážu domácnosti ročne ušetriť až 70% nákladov na ohrev teplej vody a na rozdiel od fotovoltických panelov im stačí menšia plocha na streche. Dajú sa inštalovať prakticky na celom území Slovenska bez ohľadu na to, či žijete na juhu či na Orave. Rozdiel medzi najchladnejšími a najteplejšími regiónmi v dopadajúcom množstve slnečnej energie je približne len 15%.

Účinnosť solárnych kolektorov závisí od nasmerovania na svetovú stranu, od ročného obdobia a od sklonu plochy, na ktorú dopadajú slnečné lúče. Počas leta, kedy je slnečné žiarenie pomerne veľké, je možné prakticky úplne zohrievať vodu slnkom. Kolektory  však spoľahlivo pracujú i pri teplotách pod nulou. Stačí, ak je slnečný deň a vyrábajú teplo aj v zime. 

streda 21. februára 2018

EU: Ako postupovať pri verejnom obstarávaní projektov z prostriedkov EÚ

Európska komisia uverejnila nové usmernenie určené pre štátnych, regionálnych a miestnych úradníkov pracujúcich s finančnými prostriedkami EÚ.

Usmernenie, ktoré bude čoskoro dostupné vo všetkých jazykoch, pokrýva celý postup od A po Z, t. j. od prípravy a uverejnenia výziev až po výber a vyhodnotenie ponúk a plnenie zmlúv. Je ho možné použiť aj nad rámec fondov EÚ. Prináša tipy, ako sa vyhnúť chybám, osvedčené postupy aj užitočné odkazy a šablóny. Takisto sa v ňom vysvetľuje, ako čo možno najlepšie využiť možnosti, ktoré ponúkajú revidované smernice o verejnom obstarávaní z roku 2014.

Cieľom je pomôcť pri zabezpečovaní účinných a transparentných postupov verejného obstarávania pre projekty financované z európskych prostriedkov, menej byrokracie a viac on-line postupov. Uľahčiť má účasť malých podnikov na verejných súťažiach a umožniť zaviesť nové kritériá pri vyhodnocovaní ponúk so zámerom vybrať sociálne zodpovedné spoločnosti a inovatívne, ekologické výrobky.

V rokoch 2014 – 2020 smeruje z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) do reálnej ekonomiky vyše 450 miliárd eur, z ktorých polovica sa investuje prostredníctvom verejného obstarávania.

SR: Technológie pod drobnohľadom ministerstva financií

Centrum pre finančné inovácie, ktoré vo februári vzniklo na ministerstve financií, sa bude detailne venovať problematike FinTech inovácií, identifikácii možných bariér pre ich vznik a pôsobenie na Slovensku.  

Inovácie umožňujú rozvoj existujúcich služieb bánk, poisťovní a obchodníkov s cennými papiermi. Riešenia založené na technológii blockchain sú fenoménom súčasnosti. Ich využitie môže zmeniť spôsob, akým ľudia vykonávajú každodenné finančné operácie. Ministerstvo financií vytvorilo tím ľudí, ktorí sa tejto téme budú podrobne venovať.

„Mať všetky svoje prostriedky/peniaze pod kontrolou a na dosah niekoľkých klikov nám určite uľahčí život. Samozrejme udržanie vysokej bezpečnosti pri overovaní identity a autorizácii, napríklad vo forme odtlačkov prstov alebo skenov tváre bude prioritou“, uviedol predseda Centra pre finančné inovácie na MF SR Martin Peter. Tieto témy budú predmetom diskusií a výsledkom by malo byť zvýšenie dynamiky rozvoja finančných služieb na Slovensku a zlepšenie konkurencieschopnosti slovenského podnikateľského ekosystému na európskom ako aj globálnom trhu. Koordináciu aktivít skupiny v európskej a medzinárodnej oblasti zastrešuje podpredseda pracovnej skupiny Peter Paluš, vedúci oddelenia finančných politík Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únií v Bruseli.

Centrum pre finančné inovácie je zložené zo zamestnancov sekcie finančného trhu na MF SR a stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli. Cieľom je zapojenie všetkých relevantných rezortov, účastníkov trhu, záujmových združení a verejnosti. 

Radíme: Šetríme firemné náklady

Šetriť výdavky je bežná prax každej spoločnosti. Zámerom je viesť ju tak, aby bola v dobrej finančnej kondícii, rástla a zabezpečila prosperitu aj pre svojich zamestnancov.  

Ako a kde šetriť náklady a čas? Asseco Solutions odporúča 4 užitočné rady pre každú spoločnosť.  

1. Myslite ekologicky, riešte veci digitálne
Zbytočné tlačenie všetkých tlačív  a dokumentov na papier vie v dlhodobom horizonte urobiť škrt cez váš rozpočet. A to nehovoríme o starostiach so skladovaním nekonečných hromád papierov. Riešenie je pritom jednoduché. Stačí prejsť na „digitálnu éru“. Digitálne dokumenty umožňujú zdieľanie, zálohovanie a zverejňovania dokumentov. Efektívna práca so zmluvami, dohodami a faktúrami tak môže výrazne uľahčiť chod firmy, ušetriť čas a určite sa vám poďakuje aj naša planéta.

2. Zvážte svoje investície
Investície sú neoddeliteľnou súčasťou podnikania, pretože kto neinovuje, stagnuje. Avšak aj k ním sa musíme postaviť s rozumom a ekonomicky. Firemné autá, tlačiarne či iné nákladné položky si už dnes firma nemusí kupovať, ale prenajať. Spojenie operatívny lízing je často skloňované a z dlhodobého hľadiska vám fokáže ušetriť čas aj peniaze. Odpadajú starosti so servisom či dodávkou spotrebného materiálu, ktoré sú v cene mesačného paušálu.

3. Riaďte procesy efektívne a majte kontrolu nad firmou
Sledovať dianie vo firme je vyčerpávajúce. Pamätať na všetky termíny, sledovať efektívnosť procesov, maximalizáciu ziskov. Pomoc poskytnú podnikové systémy. Sprehľadnia všetky agendy (účtovníctvo, zásielky, jazdy firemnými autami, PHM), pomôžu vo finančnom riadení (sledovanie nákladov, zamestnancov, vozidlá a o.), zvýšiť efektivitu výroby a skladového hospodárstva, uľahčiť mzdovú agendu a personalistiku, zjednodušiť komunikáciu so štátnou správou... Dobrý systém musí mať intuitívne ovládanie, možnosť personalizácie a mal by vedieť spolu s firmou tiež rásť.

4. Šetrite náklady na kancelárie
Zamestnanci sa v spoločnostiach nezaoberajú úsporou elektrickej energie do takej miery ako v ich vlastných domácnostiach. Ak nepomôže napomínanie, prejdite na LED žiarovky s 80 až 90% úsporu energie. Rovnako dokáže niekoľko desiatok až stoviek eur ušetriť aj vypínanie elektronických spotrebičov. Standby mód nestačí. Pri kúpe nových zariadení si všímajte aj ich spotrebu, pretože investícia do drahších spotrebičov sa môže vrátiť späť už v krátkom čase a chránite aj životné prostredie. 

Smartfón: Závislosť naša každodenná

Čoraz viac sme odkázaní na inteligentný telefón, našu predĺženú ruku. Chodí nám do stánku pre magazíny, nakupuje nám oblečenie a nosí košíky v obchode, či posiela pohľadnice k sviatkom. Takto strávi v tesnom kontakte s telefónom telo na telo až 85% Európanov počas aspoň piatich hodín denne. 

Podľa prieskumu Huawei takmer polovica opýtaných (42%) považuje samých seba za skôr závislých, alebo dokonca úplne závislých na telefóne. Prejavuje sa to aj v obetiach, ktoré sme ochotní položiť na oltár moderných komunikačných technológií. Zo skúmaných vecí by sa priemerný Európan nemal problém vzdať sladkostí. V prospech smartfónu tak odpovedalo 68% opýtaných. Najmenší problém so sladkosťami by mali Dáni a najväčší Gréci. Obyvatelia Dánska by rovnako ľahko vedeli prežiť aj bez alkoholu... „Alkohol je tam výrazne drahší a ťažšie dostupný. Vníma sa teda ako luxusná záležitosť a toho sa všeobecne vzdávame ako prvého. Smartfón bude pre Dánov pravdepodobne tak dôležitý ako jedlo alebo vzduch”, objasňuje sociologička Silvia Porubänová. Najťažšie zo všetkých opýtaných európskych krajín by sa vzdával alkoholických nápojov český národ. Odborníčka vysvetľuje, že „ísť na jedno” má aj iný význam, než len načerpať promile: „V Česku je kultúra pitia (nielen piva) skutočne vžitou hodnotou. Je súčasťou každodenných úkonov a konzumácia alkoholu tvorí kulisu individuálnych i spoločenských príbehov.” 

So vzdaním sa TV setu mnohí otáľali viac, než to bolo v prípade sladkostí či nápojov pre dospelých. Európsky priemer (71%) zdvihli Srbi, kde by sa až 76% obyvateľov nebránilo odovzdaniu televízie. Dáni by sa však o to ťažšie vzdávali televízie, o čo ľahšie prišli o pochutiny či alkoholické nápoje. Ich ochota je na 62%, čo je najnižšia hodnota v prieskume.

V rebríčku toho, čo by sme za telefón za žiadnu cenu nevymenili, vedie sex a intimita (76% opýtaných). Temperamentní Gréci a horkokrvní Maďari povedali jasné nie telefónu v 89% prípadov, Dáni tvorili opozíciu s len 57% opýtaných. Ďalšia oblasť, v ktorej sa Európa rozdelila, je chodenie na rande. Dáni a Rakúšania by radšej sedeli doma s telefónom, než sa chystali na schôdzku. S tým ale zásadne nesúhlasia Rumuni, kde by len desatina obyvateľstva vystriedala randenie za ťukanie do mobilu.

Prieskum z januára 2018 zahŕňa viac než 6-tisíc respondentov z 12 krajín strednej a východnej Európy: Dánsko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Grécko a Turecko. 

utorok 20. februára 2018

Trend: Výroba liečiv bude regulovaná prísnejšie

Biofarmaceutický priemysel prechádza zásadnými zmenami, ktoré prinášajú nové príležitosti. Zástupcovia priemyslu by mali rozmýšľať nekonvenčne a podporovať rýchle a cielené inovácie. 

Bezpečnejšie lieky: Industrializácia biofarmaceutického priemyslu napreduje. Umelá inteligencia, kognitívne technológie, automatizácia a výpočtové technológie zásadne menia aj túto oblasť. Vyššia bezpečnosť liekov a efektívnejšia liečba umožnia poskytovať individuálnejšiu a cielenejšiu starostlivosť o pacientov. Hodnota pre pacientov a platiteľov bude čoraz viac ovplyvňovať tvorbu cien, a nielen pokrývať náklady na výskum a vývoj. Aj regulačné orgány sa budú zameriavať hlavne na etiku, bezpečnosť a ochranu, takže očakávajú, že biofarmacutické spoločnosti budú proaktívne.

Orientácia na pacientov: Úlohou biofarmaceutických spoločností bude naďalej zavádzať digitálne technológie a orientácia na pacienta. Na to budú využívať rôzne stratégie vrátane podnikovej kultúry zameranej na pacienta, spolupráce v zdravotníckom ekosystéme a digitálnych partnerstiev. Budú sa viac usilovať pracovať s pacientmi, aby lepšie porozumeli ich potrebám, ktoré ovplyvňujú návrh klinického skúšania, nábor pacientov a odolnosť. Produkty a služby budú lepšie spĺňať potreby pacientov a zlepšovať liečebné postupy, a teda budú zaujímavejšie pre platiteľov, poskytovateľov aj regulačné orgány.

Globálna regulácia: Keďže sa regulácia neustále vyvíja, všetky zastúpené strany budú musieť neustále vyhodnocovať vplyv nových regulácií a proaktívne pristupovať k riadeniu regulačných zmien. Stále častejšie sa rozličné regulačné predpisy uplatňujú na globálnej úrovni a tento trend sa bude naďalej rozširovať. Už samotné spoločnosti tak budú smerovať k samoregulácii a ku kultúre kvality. Cieľom každej zainteresovanej strany sa stane vytvorenie jednoduchších procesov a zosúladenie svojich regulačných skupín, aby urýchlili nastolené zmeny.

Podľa správy Deloitte 2018 Global Life Sciences Outlook: Innovating Life Sciences in the Fourth Industrial Revolution: Embrace, Build, Grow (Globálna prognóza pre biofarmaceutický priemysel na rok 2018: inovácia biofarmácie počas štvrtej priemyselnej revolúcie: prijatie, rozvoj, rast).  

EU: Nové celoeurópske výskumné projekty

Európsky obranný fond podporí ďalší rad výskumných projektov v oblasti obrany financovaných z prostriedkov EÚ.  

Projekt Ocean2020 na podporu námorného dozoru a operácií na izoláciu námorného priestoru a pre ich potreby zaradí do operácií flotily dróny a ponorky bez posádky. Získané informácie sa prepoja s tradičnými systémami, aby si vojenskí velitelia vytvorili celkový prehľad o vývoji situácie. Projekt uskutoční konzorcium združujúce 42 partnerov z 15 krajín EÚ pod vedením Leonardo S.p.A. Podporí ho grant vo výške približne 35 miliónov EUR. V roku 2019 sa v rámci projektu vykonajú dve predvádzacie akcie v reálnych podmienkach, jedna v Pobaltí pod vedením švédskeho námorníctva a druhá v Stredomorí pod vedením talianskeho námorníctva.

Granty vo výške jeden milión až tri milióny eur sa poskytli aj trom ďalším projektom, ktoré majú za cieľ zlepšiť výstroj vojakov:
Projekt ACAMSII vyvinie adaptabilnú kamufláž, ktorá bude vojakov chrániť pred snímačmi pôsobiacimi v niekoľkých vlnových dĺžkach.
Gossra zdokonalí kompatibilitu komplexných systémových prvkov (napr. snímačov alebo digitálnych ochranných okuliarov), ktoré vojaci používajú.
Vestlife sa snaží vyvinúť ultraľahký nepriestrelný ochranný výstroj pre vojakov po výsadku.
Príslušné dohody o grante pre tieto projekty sa podpíšu v nadchádzajúcich týždňoch.

V rámci výskumnej zložky Európskeho obranného fondu sa 90 miliónov EUR pridelí na výskumné granty v oblasti obrany, ktoré budú v plnej výške financované priamo z rozpočtu EÚ (2017–2019). Projekty, ktoré sa budú financovať, sa vybrali v prvom kole výzvy na prekladanie návrhov výskumných projektov v oblasti obrany, ktoré sa konalo v roku 2017. V decembri 2017 sa podpísala prvá dohoda o grante s konzorciom PYTHIA. Cieľom tohto projektu je identifikovať hlavné trendy v rýchlo sa vyvíjajúcom prostredí inovačných obranných technológií.

Komisia takisto onedlho prijme pracovný program pre výskum v oblasti obrany na rok 2018 a požiada Európsku obrannú agentúru, aby vyhlásila nové výzvy na predkladanie návrhov výskumných projektov v oblasti obrany. Budú zamerané na technológie elektronického dizajnu pre obranné aplikácie a európsky vysokovýkonný laserový efektor. Ďalší balík grantov na výskum v oblasti obrany sa podpíše do konca roka 2018. 

On-line: Test ekologickej inteligencie

Naozaj vieme správne triediť odpad? Odpoveď získame v novom vzdelávacom on-line projekte Test ekologickej inteligencie.  

Na stránke www.triedime.sk/test-ekologickej-inteligencie sú každý týždeň pre účastníkov pripravené zaujímavé témy, vďaka ktorým získajú praktické vedomosti ako prispieť k ochrane životného prostredia. Počas 13 týždňov bude vždy v pondelok zverejnená nová téma. Účastníci si ju naštudujú a následne zodpovedajú krátky test. Každý týždeň budú vyžrebovaní spomedzi všetkých účastníkov traja, ktorí budú odmenení populárnym fidget spinnerom a edukačnými materiálmi. Do súťaže je možné zapojiť sa počas celého trvania vzdelávania – jedinou podmienkou je zodpovedanie všetkých otázok  jednotlivých tém v poradí, v akom boli zverejnené.

On-line vzdelávací projekt Test ekologickej inteligencie sa začal 12. februára a končí 13. mája 2018. Výhercovia budú zverejnení 18. mája na stránke triedime.sk. Po skončení všetkých 13 epizód vzdelávania bude úspešným účastníkom vygenerovaný certifikát o  absolvovaní. Zapojiť sa môžu všetci – deti, mládež aj dospelí. Po uzavretí posledného kola testu budú vyžrebovaní aj traja výhercovia hlavných cien: tabletu, fitness náramku a slúchadiel. 

Radíme: Zimný smog

Aj na Slovensku už pociťujeme smog, najčastejšie je to práve počas zimného obdobia. Ako sa pred jeho škodlivými účinkami chrániť?

Počas vyhlásenej smogovej situácie by sa mali ľudia vyhnúť fajčeniu aj športovaniu. Mali by sme obmedziť aj vetranie v interiéroch a skrátiť celkový pobyt vonku. Vyhnúť by sme sa mali tiež aktivitám, ktoré ďalej zhoršujú kvalitu vzduchu. Okrem fajčenia ide napríklad o lepenie, prášenie alebo spaľovanie na voľných priestranstvách. „Smog dráždi sliznice dýchacích ciest, čo môže spôsobiť jeho akútny zápal", varuje Kvetoslava Koppová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. „U alergikov môžu smogové situácie viesť k vyvolaniu astmatického záchvatu a u osôb s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy ku zhoršeniu aktuálneho zdravotného stavu.“

Na výstrahu pred nepriaznivým vplyvom znečisteného ovzdušia počas smogových situácií slúži smogový varovný systém. Upozornenie na smogovú situáciu nasleduje po prekročení informačného prahu 100 µg/m3, výstraha pred závažnou smogovou situáciou nasleduje po prekročení výstražného prahu 150 µg/m3 vyjadreného ako 12-hodinový kĺzavý priemer koncentrácie PM10 a súčasne podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia nie je odôvodnené predpokladať zníženie koncentrácie tejto znečisťujúcej látky v priebehu 24 h pod hodnotu informačného/výstražného prahu. Obec vtedy musí o smogovej situácii informovať a regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v spolupráci s obcami poskytnúť podrobnejšie informácie o dosahoch znečistenia ovzdušia na zdravie a možnostiach ochrany.

pondelok 19. februára 2018

e-Schránka: Rozhodnutia o dôchodkoch

Sociálna poisťovňa informovala poberateľov dôchodkov, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, že rozhodnutie o zvýšení dôchodku od 1. januára 2018 im zaslala iba do aktivovanej elektronickej schránky. 

Rozhodnutia o zvýšení dôchodkov boli do elektronických schránok zasielané od 27.12.2017 do 17.1.2018, čiže každý majiteľ aktivovanej e-schránky takéto rozhodnutie už dostal. Týmto poberateľom dôchodkov tak už nebolo rozhodnutie o zvýšení dôchodku zaslané poštou. Celkovo Sociálna poisťovňa k 1. januáru 2018 valorizovala 1.716.599 dôchodkov, z toho 6.305 rozhodnutí o zvýšení dôchodkov odoslala poberateľom elektronicky do e-schránok.

Povinnosť Sociálnej poisťovne zasielať elektronické dokumenty, vrátane rozhodnutí o zvýšení dôchodkovej dávky, do aktivovanej elektronickej schránky, vyplýva zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente). 

Compliance: 3 oblasti, kde musia firmy zabrať

Compliance je termín zaužívaný v podnikateľskom prostredí ako súbor opatrení, predpisov a postupov zabezpečujúcich súlad interných postupov, smerníc s legislatívnymi požiadavkami zákonodarcu pri súčasnom dodržiavaní vnútornej kultúry, spoločenskej zodpovednosti a etiky vo vnútri každej spoločnosti. Každý podnikateľ má, alebo je povinný určiť osobu, ktorá je za súlad s legislatívnymi požiadavkami vo vnútri firmy zodpovedná.  

V tomto roku bude nepochybne hlavnou úlohou správne implementovanie zmien týkajúcich sa ochrany osobných údajov (GDPR), ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo – pre niektoré subjekty – ochrany pred kybernetickými incidentmi.

1. Kybernetická bezpečnosť a ochrana osobných údajov je dnes alfou a omegou, keďže veľká časť aj vcelku bežných aktivít firmy sa presunula do on-line prostredia. Dôverné informácie či obchodné tajomstvo sú tak vystavené vyššiemu riziku zneužitia. Navyše, vyššiu bezpečnosť stanovuje aj nová legislatíva: nový zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý vstúpi do platnosti v apríli a koncom mája nás čaká aj účinnosť právnej úpravy ochrany osobných údajov (GDPR) v spojení s nedávno uverejneným novým znením zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z.z.).
Odporúčania pre firmy: S ochranou osobných dát rovnako ako s kybernetickou bezpečnosťou by sa malo začať na webových stránkach, kľúčovým vstupným zdrojom informácií. Povesť firmy dokáže doslova položiť na lopatky tiež nezvládnutá krízová situácia, ktorá sa môže týkať napríklad úniku dát či ich zneužitia. Počiatočné časové a finančné investície do školení zameraných na bezpečnosť siete, monitorovanie on-line činností, do procesných postupov pre prípad úniku dát a pod. majú nevyčísliteľnú hodnotu.

2. Etika v podnikaní je na Slovensku pomerne vágnym pojmom. Slovenské firmy v nej nevidia veľkú pridanú hodnotu, napríklad vo forme konkurencieschopnosti na trhu. „Pozorujeme však trend, že tlak zo strany nových zamestnancov na kvalitu firiem, do ktorých nastupujú, pomaly rastie. Viac sa o túto problematiku zaujímajú, keď si hľadajú novú prácu. Významnú úlohu majú aj tzv. whistlebloweri, o ktorých radi informujú médiá. Ich počiny odhaľujú to, ako firmy nereflektujú na zvýšené reputačné riziko, ak do svojich vnútorných procesov neimplementujú práve spomínanú etiku a kultúru podnikania, alebo nezadefinujú pevne svoju korporátnu kultúru“, hovorí Sylvia Szabó z advokátskej kancelárie Ružička Csekes.
Odporúčania pre firmy: Compliance programy sú realitou síce pre väčšie spoločnosti, ale časom budú aj pre stredne veľké a stredné firmy. Ak chce akákoľvek spoločnosť eliminovať čo najviac riziko spojené s jej reputáciou, určite by mala postupovať systémom „tone from the top“. Na začiatku totiž stojí úprava celkovej korporátnej komunikácie a v ďalšom kroku aj vo vzťahu k jednotlivým nižším úrovniam, a to cez úpravu internej štruktúry, organizácie, kompetencií či právomocí. Výzvou u nás nepochybne bude aj zavádzanie nulovej tolerancie pre prípady interných podvodov alebo vo vzťahu k tretím stranám. Navyše novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ukladá povinným osobám, aby ich program zameraný proti praktikám legalizácie schválil aj štatutárny orgán.

3. Reputačné riziko - nie nadarmo sa hovorí, že každý zamestnanec je chodiacou reputáciou firmy. S ohľadom na nekontrolovateľnosť pohybu zamestnancov a toho, čo zverejňujú na sociálnych sieťach, právnici upozorňujú, že reputačné a prípadne i regulačné riziko číha na spoločnosti aj tu.
Odporúčania pre firmy: V tomto kontexte naberá už spomínaná etika a dôraz na kultúru spoločnosti ešte väčšiu dôležitosť. Firmy by reálne mali začať klásť dôraz na tieto hodnoty a v praxi ich aj „žiť“. Na začiatku stojí revidovanie existujúcich alebo zavedenie nových eticko-pracovných poriadkov. Firmy by mali konkrétne stanoviť interné pravidlá na používanie sociálnych sietí, či pravidlá na komentovanie a vyjadrovanie sa zamestnancov na rôznych verejných fórach, ak sa dotýkajú danej spoločnosti. 

EU: Ochrana na sociálnych sietiach

Facebook, Twitter a Google+ zverejnili zmeny vykonané na zosúladenie s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Pre viac ako štvrť miliardy používateľov v EÚ sú už aj v tejto forme prínosom. 

Spotrebitelia v EÚ tak môžu využívať právo odstúpiť od nákupu uskutočneného v elektronickom obchode, alebo budú môcť podávať svoje sťažnosti priamo v Európe, a nie v Kalifornii. Zmeny však len čiastočne spĺňajú požiadavky právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa. Facebook a hlavne Twitter iba čiastočne vyriešili závažné problémy týkajúce sa ich zodpovednosti a toho, ako sú používatelia informovaní o možnom odstránení obsahu či ukončení zmluvy. Pokiaľ ide o postup „oznamovania a prijímania opatrení“ používaný orgánmi na ochranu spotrebiteľa na účely oznámenia nezákonného obsahu a podania žiadosti o jeho odstránenie, zmeny sú tiež nedostatočné. Zatiaľ čo Google+ vytvoril protokol a stanovil lehoty na vybavovanie takýchto žiadostí, Facebook a Twitter súhlasili iba s poskytnutím osobitnej mailovej adresy, na ktorú môžu vnútroštátne orgány oznamovať porušenie práva. Nezaviazali sa však riešiť takéto žiadosti v určitých lehotách.

V novembri 2016 sa začali realizovať opatrenia v oblasti presadzovania práva v reakcii na viacero sťažností od spotrebiteľov, ktorí sa pri používaní týchto webových stránok stali obeťami podvodov a na ktorých sa uplatňovali podmienky o poskytovaní služieb nerešpektujúce právo EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Prevádzkovatelia sociálnych médií odvtedy konkrétne súhlasili so zmenou:
- podmienok poskytovania služieb obmedzujúcich alebo úplne vylučujúcich zodpovednosť sociálnych sietí v súvislosti s plnením danej služby,
- podmienok, ktoré od spotrebiteľov vyžadujú, aby sa vzdali práv spotrebiteľa zaručených legislatívou EÚ, medzi ktoré patrí právo odstúpiť od nákupu uskutočneného v elektronickom obchode,
- podmienok upierajúcich spotrebiteľom ich právo obrátiť sa na súd v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko, a stanovujúcich uplatňovanie kalifornských právnych predpisov,podmienok, ktoré oslobodzovali platformu od povinnosti označovať komerčné oznamy a sponzorovaný obsah.
Spoločnosti sa zaviazali vykonať tieto zmeny vo všetkých jazykových zneniach svojich podmienok v prvom štvrťroku 2018. Komisia očakáva, že on-line platformy budú rýchlo a proaktívne odhaľovať a odstraňovať nezákonný obsah na internete a predchádzať jeho opakovanému výskytu. Pracuje už na návrhu konkrétnych opatrení.

Vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa a Európska komisia budú monitorovať vykonávanie prisľúbených zmien a budú aktívne využívať postup oznamovania a prijímania opatrení poskytovaný spoločnosťami. Zamerajú sa na nezákonný komerčný obsah týkajúci sa neželaného predplatného a iných podvodov. Okrem toho môžu orgány v prípade potreby prijať opatrenia, a to vrátane donucovacích opatrení. Komisia predloží v apríli Nové smerovanie s dôrazom na spotrebiteľa. V rámci tejto reformy sa navrhne modernizácia existujúceho práva v oblasti ochrany spotrebiteľa a zabezpečí sa jeho riadne presadzovanie. 

On-line: Spoznaj svojho policajta

Mesto Zvolen rozbieha projekt, od ktorého si sľubuje väčšie prepojenie obyvateľov a svojich strážcov verejného poriadku.  

Obyvatelia budú informovaní, kto má na starosti okolie ich bydliska a budú môcť zodpovedného policajta kontaktovať a prebrať s ním problémy verejného poriadku. Za týmto účelom vznikla na internetovej stránke mestskej polície sekcia Spoznajte svojho policajta, ktorá okrem kontaktu obsahuje aj fotografie tváre policajtov a ich rozdelenie do jednotlivých rajónov. Ktokoľvek môže už dnes kontaktovať svojho strážcu verejného poriadku so svojím podnetom na mailovej adrese tvojpolicajt@zvolen.sk či na mobilnom telefónnom čísle 0905382769.

Rajóny sú rozdelené tak, aby aj jednotliví policajti dostali na starosť práve lokalitu, v ktorej sami žijú. Zámerom je čo najosobnejší kontakt. Samotní policajti by časom mali zorganizovať stretnutia s obyvateľmi, aby sa im predstavili a informovali ich o svojej činnosti. Pochopiteľne policajti musia plniť aj množstvo iných úloh, hliadkovanie v ich lokalite teda z objektívnych príčin musí byť časovo obmedzené. Na hliadkovanie a riešenie problémov priamo vo svojich rajónoch sú vyčlenené najmenej dve hodiny týždenne. Po každej návšteve rajónu budú povinní urobiť úradný záznam o svojich zisteniach, následne budú stanovené lehoty na prípadné vyriešenie problémových situácií. Ich aktivita bude pochopiteľne podliehať kontrole.