piatok 5. mája 2017

TIP SK: Zdravie sa začína jedlom, nie diétami
Populárna speváčka a skvelá gazdinka Marcela Laiferová sa vo svojej najnovšej knihe zamerala na zdravé koreniny, základnú zeleninu a najdôležitejšie vitamíny. Nájdete tu recepty na šaláty a zálievky, polievky, nátierky na chlieb, hlavné jedlá, dezerty a tiež lacné a rýchle recepty.

Už Hippokrates napísal: „Liečivá sú potraviny a potraviny sú liečivá.“ Samozrejme čerstvé, voňavé, farebné. V dnešnom živote nadmieru poznačenom stresom, kedy ľudia venujú práci aj vyše 10 hodín denne, sú presné diéty vlastne nerealizovateľné a aj nebezpečné. Pre bežných ľudí treba len trochu zmeniť systém stravovania a vždy mať poruke maličkosť – jablko, hrušku, aby sme zhruba každé 3 hodiny niečo zjedli. Obmedzujúce diéty aj tak takmer nikto nedodrží a keď, tak len s veľkým sebazaprením. Teda opäť zažíva stres.

K vytýčenému cieľu vedú malé kroky. To platí aj vtedy, keď sa chcete zdravo stravovať, tvrdí Marcela Laiferová. Na slávnostnom uvedení knihy Ako si spríjemniť a okoreniť život dodala, že zdravé stravovanie pre ňu znamená tiež variť v láskavej atmosfére s láskou k rodine, priateľom, keď sa občas môžeme stretnúť pri obede, káve či čaji alebo pri ľahkej večeri a vínku. To sú hodnoty, ktoré si osvoja naše deti a posúvajú ich do ďalších generácií. Kultúra jedla nie je len jedlo samotné, ale aj komunikácia a šťastné okamihy, ktoré sa nestrácajú.
Upozorňujeme: Nebezpečné čísla
Slovenskí používatelia mobilných telefónov zaregistrovali novú vlnu podozrivých volaní. Ide o viaceré telefónne čísla začínajúce predvoľbou +2. Vo vlastnom záujme na tieto a podobné čísla spätne nevolajte!

Telefonáty z čísel +224 55629177, +252 99167739, +22478600148, +22478222919, +25299124769, +22455629072 sú z krajín Guinea a Somálsko. Zaevidoval ich Orange a ihneď ich zablokoval.

Ak vás ale prezvoní podobné číslo, odporúča sa rovnako nevolať naspäť, pretože ide zrejme o podvod. Situáciu telekomunikačný operátor naďalej sleduje.
e-Schránka: Zriadená pre takmer všetky mestá a obce
Podľa posledných údajov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) môžeme elektronicky komunikovať už so všetkými slovenskými mestami a takmer so všetkými obcami.

Občania či podnikatelia sa tak môžu elektronicky obrátiť na všetkých 140 slovenských miest, 39 mestských častí a 2.828 obcí. Okrem nich majú z orgánov verejnej moci zriadenú elektronickú schránku tiež školy a školské zariadenia, správcovia, notári, exekútori, ale komunikovať elektronicky môžete napríklad aj so školskou jedálňou v Slovenskom Novom Meste, Národným športovým centrom, Slovenskou komorou architektov, Komorou geodetov a kartografov, ÚĽUV-om, Štátnou filharmóniou Košice, Dobrovoľným hasičským zborom Veľké Ripňany či Hvezdárňou a planetáriom Hlohovec. Svoju elektronickú schránku má zriadený aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Prevádzkovateľom elektronických schránok je NASES. Orgány verejnej moci zasielajú svoje žiadosti o ich zriadenie na Úrad vlády SR. Celý postup je zverejnený na stránke slovensko.sk. Na základe tejto žiadosti NASES schránky vytvorí. Zoznam inštitúcií, ktoré majú zriadenú svoju elektronickú schránku, NASES aktualizuje na mesačnej báze. Informácie sú dostupné na portáli otvorených dát data.gov.sk.
Trend: Tlak trhu práce na počítačové zručnosti rastie
Kým v roku 2012 sa s takýmito požiadavkami zamestnávateľov alebo situácie na trhu práce stretlo 40%, v súčasnosti je to už 67% mladých vo veku 18-26 rokov. Iba menej ako pätina opýtaných takúto skúsenosť nemá, hoci si zamestnanie už hľadala. Zvyšnú časť (16%) tvoria tí, ktorí ešte študujú a prácu si zatiaľ nehľadali.

Pomer medzi úrovňou počítačových zručností, ktoré požadoval zamestnávateľ a úrovňou, ktorú deklarujú samotní uchádzači, nie je vyrovnaný. Na jednej strane „ponuka výrazne prekračuje dopyt“ v prípade základných, používateľských zručností. Pokiaľ zamestnávateľ alebo situácia požadovali iba základné zručnosti, vedelo ich splniť podľa najnovšieho prieskumu IVO 55% opýtaných. Zvyšných 45% uchádzačov však vedelo „ponúknuť“ vyššiu ako základnú úroveň – pokročilú až expertnú. Dopyt s ponukou sa ale nestretol v prípade, ak zamestnávateľ požadoval pokročilú úroveň. Túto podmienku totiž dokázalo splniť už len 65% opýtaných. No najhoršia situácia sa ukázala byť v prípade expertných zručností, ktorú dokázalo splniť iba 44% opýtaných. V inom pohľade zasa požiadavky trhu práce na zvládanie IKT rastú najmä s výškou dosiahnutého vzdelania. Kým medzi respondentmi so základným vzdelaním má takúto skúsenosť každý druhý (48%), medzi mladými s neúplným stredoškolským vzdelaním je to už 59%, s maturitou 69% a s vysokou školou až 80% opýtaných.

Základnú, teda užívateľskú úroveň počítačových zručností deklaruje v súčasnosti podľa prieskumu 43% respondentov. Ide o bežné činnosti ako práca s PC, rôznymi kancelárskymi aplikáciami, internetom, mailom, sociálnymi sieťami a pod. Takmer polovica mladých (49%) tvrdí, že zvláda prácu na pokročilej úrovni – teda prácu s profesionálnymi aplikáciami (softvérom) a hardvérom. IKT na expertnej úrovni, napr. programovanie, analýza, vývoj, modelovanie alebo iné tvorivé činnosti, však zvláda iba 8% opýtaných.

štvrtok 4. mája 2017

SR: Informatickému vzdelávaniu chýba väčšia orientácia na prax
Podľa najnovšieho prieskumu až 38% ľudí vo veku 18-26 rokov tvrdí, že základná alebo stredná škola ich v rámci informatického vzdelávania naučila len veľmi málo, čo by prakticky využili pre svoje zamestnanie, pri hľadaní zamestnania, prípadne pre podnikanie.

Ďalších 50% respondentov škola naučila iba základy a zvyšok sa museli doučiť sami. Iba 12% mladých hodnotí štúdium informatiky na základnej a strednej škole pozitív-ne – škola ich teda naučila všetko, čo potrebujú vedieť. Ako ďalej ukázali výsledky prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) na výberovej vzorke 1.061 respondentov z februára 2017 mladá generácia kritizuje najmä nedostatočnú úroveň vzdelávania v kľúčových oblastiach, akými sú programovanie a kreatívna činnosť (napr. tvorba web stránok, multimédií, programovanie aplikácií, návrhy a dizajnovanie systémov...); práca s rôznymi druhmi softvéru nezávislých na platforme; právna problematika (napr. autorské práva, typy softvérových licencií, nelegálne praktiky v prostredí in-ternetu,...) alebo riešenie problémov, algoritmické a logické myslenie. Skúsenosti a zručnosti v nich chýbajú priemerne štyrom z desiatich mladých ľudí, pričom za problém číslo jeden označilo až 55% respondentov programovanie a rôzne kreatívne činnosti. Mladým ľudom teda chýba možnosť naučiť sa využívať informačné technológie ako praktický nástroj na vytváranie „niečoho nového“.

„Kľúčové dôvody, prečo sa na základných a stredných školách naučili málo pre život a prax, sú mladými ľuďmi vnímané skôr ako metodicko-systémové nedostatky než deficity v technických alebo ľudských zdrojoch“, konštatuje Marián Velšic. „Za hlavnú príčinu nedostačujúceho informatického vzdelávania označilo 25% respondentov to, že sa učili príliš veľa teórie na úkor praxe. Ďalších 24% opýtaných kritizuje rýchlosť, povrchnosť a formálnosť preberania látky, ktorá bola zapríčinená nedostatočným počtom vyučovacích hodín vyčlenených na informatiku. Napokon tretím dôvodom sú podľa názoru 21% mladých zastarané učebné osnovy, ktoré nereflektujú najnovší vývoj a trendy v informatike.“
Slovensko: Nálada spotrebiteľov sa stále zlepšuje
Po silnej druhej polovici roka 2016 ekonomické očakávania slovenských spotrebiteľov v prvých troch mesiacoch t.r. mierne poklesli. Na konci marca však tento ukazovateľ zostal na 19,6 bodu, čo je o málinko vyššie ako vlani, kedy bola koncom marca zaznamenaná hodnota 16,3 bodu. Slováci teda vo svojej krajine aj naďalej očakávajú solídny hospodársky rast.

Takisto príjmové očakávania slovenských spotrebiteľov zostali vysoké a zaznamenali na konci prvého kvartálu hodnotu 29,2 bodu. To je o viac ako šesť bodov viac ako vlani. Nehľadiac na pretrvávajúco vysokú mieru nezamestnanosti zapôsobila ako určitá vzpruha zlepšujúca sa situácia na trhu práce a pokles inflácie.

Na konci prvého štvrťroka 2017 sa na Slovensku zvýšila aj ochota nakupovať, a síce o 13,1 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom (11,9 bodu) predstavuje mierny nárast. Rastúce príjmy a klesajúca nezamestnanosť zrejme poukazujú na to, že slovenskí spotrebitelia získavajú dojem, že si môžu opäť dovoliť väčšie nákupy.

Na konci decembra 2016 dosiahla spotrebiteľská klíma európskej dvadsaťosmičky najvyššie hodnoty od januára 2008. V januári 2017 stúpla podľa prieskumu GfK o ďalšie dva body na 19,9 bodu a potom sa v marci ustálila na 18,9 bodu.

 
EU: Sociálny rozmer Európy do roku 2025
Spolu s Európskym pilierom sociálnych práv Európska komisia zverejnila aj diskusný dokument nadväzujúci na nedávno zverejnenú Bielu knihu o budúcnosti únie. Ide o prvý zo série piatich diskusných dokumentov na témy, ktoré sú pre EÚ kľúčové a ktoré komisia plánuje zverejniť do konca júna tohto roku.

Dokument sa týka sociálneho rozmeru budúcnosti EÚ do roku 2025 a je príspevkom komisie do diskusie o tom, ako udržať životnú úroveň, zvýšiť počet a kvalitu pracovných miest a vybaviť ľudí správnymi zručnosťami. Komisia v ňom predstavuje tri možné scenáre, ktoré sa dajú kombinovať a navzájom sa nevylučujú.

Prvý scenár s názvom „Obmedzenie sociálneho rozmeru na voľný pohyb“ opisuje obmedzenie spolupráce v sociálnej oblasti len na voľný pohyb osôb. V rámci tejto možnosti by Komisia zachovala platné pravidlá týkajúce sa cezhraničného pohybu osôb, sociálneho zabezpečenia migrujúcich občanov, vysielania pracovníkov, cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a pravidlá o uznávaní diplomov. Neexistovali by už však minimálne normy EÚ napríklad v oblasti zdravia a bezpečnosti pracovníkov, pracovného času a času odpočinku ani materskej či otcovskej dovolenky.

Druhý scenár  názvom „Kto chce v sociálnej oblasti robiť viac, robí viac“ umožňuje prehĺbiť spoluprácu v sociálnej oblasti tej časti členských štátov, ktoré o to prejavia záujem.

Podľa tretieho scenáru s názvom „EÚ27 spoločne prehlbuje sociálny rozmer Európy“ by sa posilnila spolupráca v sociálnej oblasti  medzi všetkými členskými štátmi, pričom právne predpisy by stanovovali nielen minimálne normy, ale vo vybraných oblastiach by v plnej miere harmonizovali práva všetkých občanov EÚ.

streda 3. mája 2017

Radíme: Ventily na radiátoroch
Teplejšie počasie a stúpajúce hodnoty na teplomeroch sú predzvesťou, že čas dodávky tepla na vykurovanie v našich domácnostiach sa blíži ku koncu. Avšak málo z nás vie, čo robiť po skončení vykurovacieho obdobia a ako správne používať termostatické hlavice.
 
Termostatický ventil je súčasťou vykurovacej sústavy a spája potrubie s radiátorom. Na ventile je naskrutkovaná termostatická hlavica so stupnicou, pomocou ktorej nastavujeme teplotu v miestnosti. Uzatváraním alebo otváraním ventilu sa udržiava v miestnosti nami zvolená teplota vzduchu na termostatickej hlavici na konštantnej úrovni.

5 dôležitých rád od odborníka:
1. Pre správnu funkciu nesmie byť termostatická hlavica zakrytá záclonami, nábytkom a pod. Pokiaľ nie je možné prekážku pred termostatickou hlavicou odstrániť, odporúča sa problém správnej funkcie snímača teploty riešiť inštaláciou hlavice s oddeleným teplotným snímačom.

2. Keď je teplota v miestnosti príjemná, aj pri studených radiátoroch, netreba sa znepokojovať, hlavice pracujú správne. Hlavica otvára ventil len vtedy, keď teplota v miestnosti klesne pod vami nastavený stupeň na termostatické hlavici.

3. V noci je možné energiu na vykurovanie šetriť privretím hlavice o jeden stupeň.

4. Pri vetraní by mala byť hlavica nastavená na najnižší stupeň, nakoľko pri znížení teploty v miestnosti dochádza pri otvorenom ventile k zvýšeniu prietoku vody do vykurovacieho telesa a dochádza k plytvaniu. Na teplotné rozdiely reagujú aj pomerové rozdeľovače tepla, čo sa môže odraziť na konečnom rozpočítaní nákladov za teplo.

5. Po skončení vykurovacieho obdobia je doporučené nastaviť termostatickú hlavicu na najvyšší stupeň (úplné otvorenie ventilu). Znížime tak opotrebenie ventilu, čím predĺžime jeho životnosť.
Upozorňujeme: Na internetové prehliadače na Slovensku útočí trójsky kôň
Používateľ je pri tomto útoku presmerovaný na web, ktorý ho presviedča, aby si do prehliadača nainštaloval rozšírenie - zbytočné a škodlivé.

Používateľ môže na tohto trójskeho koňa naraziť napríklad pred sledovaním filmov alebo seriálov cez niektorú z neplatených a neoficiálnych streamovacích stránok. Tie totiž pre spustenie vyžadujú niekoľkonásobné kliknutie na video, ktoré otvára nové okná prehliadača a zobrazuje v nich reklamy. Tieto weby majú v niektorých prípadoch aj .sk alebo .cz doménu. Útočníci však cez niektoré z týchto „reklamných“ okien presmerujú používateľa na web, ktorý ho presviedča, aby si nainštaloval dodatočné rozšírenia do prehliadača. Robí tak prostredníctvom pop-upov dovtedy, kým obeť neklikne na možnosť „OK“. Obeť následne presmeruje do Chrome Web Storu a prevedie inštaláciou nepotrebného a škodlivého rozšírenia do prehliadača Chrome.  

ESET túto hrozbu deteguje ako JS/Chromex.Submelius. Ide najmä o aplikácie so všeobecnými názvami, napríklad „Triger Warnings on Campus“, „Olympic atletics“, „Cycling at the 2016 Olympics“. Ani jedna z nich nepoužívala náhľadový obrázok, nemala zatiaľ žiadne hodnotenia používateľov a na markete sa všetky objavili len pred niekoľkými dňami. Rozšírenia pritom po inštalácii do prehliadača majú právo čítať a upravovať všetky dáta na stránkach, ktoré používateľ navštívi. Dokážu tak obeť napríklad presmerovať na inú stránku, ktorá môže obsahovať škodlivý kód alebo iný škodlivý obsah.
EU: Sociálne práva 
Európska komisia spolu s Európskym pilierom sociálnych práv spustila ďalšie aktivity: výklad smernice o pracovnom čase, sociálny prehľad aj konzultácie so sociálnymi partnermi. 

Prvá konzultácia sa týka pravidiel pracovných zmlúv a revízie smernice o písomnom vyhlásení, ktorá dáva zamestnancom začínajúcim na novom pracovnom mieste právo byť písomne informovaný o hlavných aspektoch ich pracovnoprávneho vzťahu. Toto právo má aj naďalej veľký význam, no môže byť nutné ho zmeniť na základe nových skutočností a postupov na trhu práce, aby aj v meniacom sa svete práce boli zaručené spravodlivé pracovné podmienky. Komisia chce preto otvoriť diskusiu o minimálnych zárukách, ktoré si zaslúži každý pracovník, vrátane pracovníkov v neštandardnom pracovnom pomere či samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Komisia má v úmysle predstaviť revíziu uvedenej smernice do konca tohto roku.

Druhá konzultácia so sociálnymi partnermi sa týka prístupu k sociálnej ochrane, keďže práva a povinnosti v tejto oblasti boli doteraz vypracované najmä pre pracovníkov zamestnaných na bežné zmluvy, a teda nepostačujú v prípade SZČO a ľudí v neštandardnom pracovnom pomere. Komisia tak chce odstrániť vzniknuté medzery a preskúmať spôsoby, ktorými chce zaručiť, aby mal každý pracujúci prístup k sociálnemu zabezpečeniu a k službám zamestnanosti v závislosti od výšky svojich príspevkov do systému.

Komisia tiež schválila objasnenie Smernice o pracovnom čase poskytnutím usmernení o spôsobe výkladu rozličných aspektov tejto smernice. A v snahe lepšie vyhodnotiť a posúdiť pokrok pri dosahovaní hodnotenia AAA v sociálnej oblasti v rámci EÚ sa tiež zavádza sociálny prehľad https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/ na sledovanie trendov a výsledkov vo všetkých krajinách EÚ v 12 oblastiach, ktorý bude súčasťou Európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík.

utorok 2. mája 2017

Novinka: Aplikácia pre geopriestorovú žiadosť o podporu (GSAA)
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje žiadateľov o podporu, že aplikácia GSAA pre zakresľovanie hraníc využívania je už spustená na stránke Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Budúci rok bude na základe legislatívy EÚ povinná.

Aplikácia na  https://gsaa.vupop.sk je dostupná všetkým žiadateľom bez ohľadu na celkovú výmeru využívaných poľnohospodárskych pozemkov. Vygenerovanú grafickú prílohu zo systému GSAA (stačí formát A4 čiernobielo) spolu s vyplnenými zoznamami poľnohospodárskych pozemkov a oblastí ekologického záujmu a vyplneným formulárom jednotnej žiadosti na rok 2017 predkladá žiadateľ na príslušné regionálne pracovisko PPA v určenom termíne. Po prihlásení sa do aplikácie sa minuloročným žiadateľom automaticky zobrazia hranice užívania podľa ním nahlásených dielov pôdnych blokov z predošlého roku 2016 až na úrovni parciel. Zaznačenie hraníc užívania v online prostredí pritom poskytuje niekoľko výhod, napr. automatický výpočet výmer vrstiev programu rozvoja vidieka aj krížového plnenia a prvkov oblastí ekologického záujmu potrebných na korektné vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a zoznamu oblastí ekologického záujmu. Zároveň znižuje počet nezrovnalostí po krížovej kontrole. Taktiež zobrazuje spoločné hranice užívania so susedným žiadateľom. V ďalšom roku, kedy bude musieť týmto spôsobom žiadať 100% žiadateľov, sa už iba potvrdia pozemky, respektíve sa upraví zmena užívania.

Pre žiadateľov využívajúcich GSAA pripravila PPA aj ďalšiu pomoc pri príprave príloh v rámci tzv. predgenerovanej žiadosti v informačnom systéme PPA. Žiadateľ pred podaním jednotnej žiadosti na rok 2017 môže osobne v spolupráci s administrátorom priamych podpôr na príslušnom regionálnom pracovisku PPA doplniť údaje o pestovaných plodinách na jednotlivých zakreslených parcelách a môže tiež uviesť, že žiada o platbu na ANC (LFA). Následne administrátor podľa údajov o zakreslení hraníc užívania v GSAA vytlačí žiadateľovi zoznam poľnohospodárskych pozemkov formátu A4. Žiadateľom sa zároveň zníži administratívna záťaž ako aj počet chýb z nesprávneho zápisu.
SR: Novela zákona o sťažnostiach
V zákone o sťažnostiach sa v súvislosti s možnosťou podávať sťažnosti cez elektronické schránky zavádzajú viaceré zmeny s účinnosťou od 1. júna 2017.

Ruší sa možnosť podania sťažnosti ústne do záznamu (v praxi sa tento spôsob zneužíval) alebo telefaxom (v praxi sa tento spôsob takmer vôbec nevyužíval). Orgán verejnej správy bude však povinný sťažovateľa prijať, ak sa dostaví osobne a umožniť mu, aby si sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, vyhotovil sám v listinnej podobe.

Rozširuje sa teda spôsob podávania sťažností v listinnej, ale aj v elektronickej podobe (cez elektronickú schránku – všeobecné podanie na Ústrednom portáli verejnej správy, elektronickou poštou alebo cez elektronickú podateľňu). Pri elektronickej komunikácii musí byť však splnená požiadavka na dostatočné overenie identity sťažovateľa. Preto musí byť sťažnosť podaná v elektronickej podobe sťažovateľom buď:
- autorizovaná podľa zákona o e-Governemnte,
- alebo odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa,
- alebo do piatich pracovných dní od jej podania potvrdená vlastnoručným podpisom, autorizáciou podľa zákona o e-Governmente alebo odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.

Inak sa sťažnosť odloží a sťažovateľ sa do 15 dní o tejto skutočnosti upovedomí.
EÚ: Nový Európsky pilier sociálnych práv
Cieľom návrhu je nájsť opatrenia, ktorými by sa európsky trh práce prispôsobil hospodárskemu a sociálnemu vývoju v 21. storočí, ktorý poznačila globalizácia, technologický pokrok sprevádzaný automatizáciou a digitálnou revolúciou či meniace sa pracovné modely a demografický vývoj.

Pilier pozostáva z 20 kľúčových zásad a práv na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré sú rozdelené do troch kategórií: rovnaké príležitosti a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky a sociálna ochrana a inklúzia. Primárne je určený pre štáty eurozóny, nakoľko je súčasťou úsilia o posilnenie hospodárskej a menovej únie, ale pripojiť sa môžu aj ostatne členské štáty. Sprevádza ho aj prijatie a spustenie viacerých konkrétnych legislatívnych i nelegislatívnych iniciatív, konkrétne prijatie 1 legislatívneho návrhu týkajúceho sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, spustenie 2 konzultácií a schválenie objasnenia smernice o pracovnom čase.

V legislatívnom návrhu týkajúcom sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, informovanosti pracovníkov, prístupu k sociálnej ochrane a pracovného času sa stanovujú nové alebo vyššie minimálne štandardy týkajúce sa rodičovskej, otcovskej a opatrovateľskej dovolenky. Ich súčasťou je napríklad:
·         právo pre otcov vziať si minimálne 10 pracovných dní voľna v čase narodenia dieťaťa,
·         návrh, aby sa existujúce právo na štyri mesiace rodičovskej dovolenky mohlo využiť až do 12-teho roku veku dieťaťa, v porovnaní s doposiaľ iba nezáväzným usmernením týkajúcim sa veku 8 rokov,
·         rodičovská dovolenka by sa mala stať individuálnym právom matiek a otcov bez možnosti previesť túto štvormesačnú dovolenku na druhého rodiča, čo je silný impulz pre mužov, aby túto možnosť takisto využili,
·         po prvý raz sa zavádza tzv. opatrovateľská dovolenka v trvaní päť dní do roka, ktorá umožňuje starostlivosť o priameho rodinného príslušníka v prípade choroby,
·         možnosť pre rodičov detí vo veku do 12 rokov a opatrovateľov požiadať o pružné formy organizácie práce, ako sú napr. skrátený alebo pružný pracovný čas, či flexibilitu na pracovisku.