piatok 10. februára 2023

SR: Prechodný pokles bankrotov

V januári 2023 zbankrotovalo 448 občanov Slovenska, čo je najmenší počet osobných bankrotov za posledných 21 mesiacov. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau. Môže za to zrejme pozastavené podávanie návrhov na osobný bankrot v Centre právnej pomoci z dôvodu prechodu na nový ekonomický systém. V najbližších mesiacoch sa tak očakáva opäť ich nárast.

V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 734 osobnými bankrotmi predstavuje tohtoročný januárový počet osobných bankrotov 448 pokles o 38,96 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v decembri 2022 zbankrotovalo 881 dlžníkov, ich v januári bolo o 49,15 percenta menej. „V minulom roku každý mesiac priemerne zbankrotovalo 806 dlžníkov, pričom najmenej osobných bankrotov sme zaznamenali v júli – 718. Dôvodom takéhoto výrazne nižšieho počtu osobných bankrotov v prvom mesiaci tohto roka je dočasné pozastavenie podávania návrhov na osobný bankrot v Centre právnej pomoci, ktoré v januári prechádzalo na iný ekonomický systém,“ vysvetľuje Ing. Jana Marková. Technické prekážky by mali byť odstránené v krátkom čase a podávanie návrhov bude podľa centra znovu obnovené.

V prvom mesiaci nového roka bolo vyhlásených 440 konkurzov a 8 dlžníkov sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov bolo vyše 91 % vyhlásených na majetok nepodnikateľov. V januári zbankrotovalo 12 manželských párov. Medzi bankrotujúcimi dlžníkmi bolo aj 52 ľudí bez domova. Na mužov pripadlo 255 a na ženy 193 bankrotov. Najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov boli medzi mužmi tridsiatnici a medzi ženami štyridsiatničky. Najviac osobných bankrotov bolo vyhlásených v Prešovskom a v Trnavskom kraji, najmenej naopak v Nitrianskom a v Žilinskom kraji. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol vo všetkých krajoch s výnimkou Košického.

štvrtok 9. februára 2023

EU: Podpora pre startupy

Softvér na počítačové videnie a robotické technológií pre ortopedických chirurgov, vizuálne vyhľadávacie technológie pre podniky a priemyselné aplikácie, rekonštrukcia prsníka s použitím vlastného tkaniva, inovačná fotonika, zlepšená výroba potravín so zníženými emisiami, prvý miniatúrny univerzálny analyzátor plynu pre všetky obnoviteľné plyny... To sú prvé startupy 13 spoločností s podpísanými investičnými dohodami z Fondu Európskej rady pre inovácie (fond EIC), ktorý už prijal 42 nových investičných rozhodnutí v prospech špičkových technologických spoločností. Celková suma investícií bude predstavovať 331 miliónov eur. 

Podpora je určená pre vysokorizikové startupy, aby mohli uviesť svoje inovačné technológie na trh a rozšíriť sa v oblastiach strategických pre Európu. Fond EIC je investičnou zložkou EIC Akcelerátora a je významným zdrojom financovania pre startupy a malé podniky v Európe. Kapitálové investície vo výške 500.000 až 15 miliónov eur na spoločnosť (v opodstatnených prípadoch aj viac) dopĺňajú grantové financovanie z EIC Akcelerátora o až 2,5 milióna eur. Doteraz v rámci programu Horizont Európa svoju dohodu o grante podpísalo 269 z 378 vybratých spoločností. EIC si teraz plní cieľ, ktorý jej stanovila rada EIC: podpísať dohody o grante s vybratými spoločnosťami do 4 – 5 mesiacov.

Na budúce generácie technológií v oblastiach strategických pre Európu je vyčlenených 525 miliónov eur. Medzi tieto oblasti patrí: uskladňovanie energie, kvantové alebo polovodičové komponenty, odolné poľnohospodárstvo, biomarkery rakoviny, ako aj vesmírne technológie a služby. Startupy a MSP môžu o financovanie z fondu EIC požiadať kedykoľvek pomocou platformy EIC. Žiadosť musí obsahovať propagačné video, prezentáciu a odpovede na stručný súbor otázok o ich inovácii a tíme. Odpoveď dostanú do štyroch týždňov. Ak sa dostanú do výberu, úplnú žiadosť môžu zaslať do jednej z pravidelných uzávierok: 22. marec, 7. jún, 4. október 2023.

streda 8. februára 2023

Aktuálne: Prognózy finančných riaditeľov

Finanční riaditelia vykazujú rekordnú úroveň rizika, index dôvery v ekonomiku zaznamenal rapídny prepad a kombinovaný vplyv vysokej inflácie, nízkeho rastu a prísnej menovej politiky naďalej ovplyvňuje podnikateľské prostredie. Deloitte zverejnil 15. vydanie prieskumu CE CFO Survey, ktorý sumarizuje názory popredných finančných riaditeľov v strednej Európe vrátane Slovenska.

Vzhľadom na ruskú inváziu na Ukrajine nie je prekvapujúce, že finanční riaditelia majú pocit, že vonkajšie sily naďalej neúprosne pôsobia na ich spoločnosti, čím sa zvyšuje neistota a podkopáva dôvera. Nedostatok tovaru a rastúce náklady na suroviny, komodity, energie a dopravu sú príčinou vysokej inflácie, nízkeho rastu a narušenia dodávateľského reťazca. Napriek tomu sa však zdá, že v roku 2023 budú dominovať v strednej Európe expanzívne stratégie, ako sú organický rast, rast na existujúcich trhoch a digitalizácia. Index dôvery finančných riaditeľov, ktorý odráža ich optimizmus alebo jeho nedostatok, klesol na -15 %, pričom výrazný pokles zaznamenal aj index dôvery v ekonomiku (2023: -6 %, 2022: 44 %). K tomuto stavu nepochybne prispeli nižšie očakávania rastu HDP a vyššie predpovede rastu nezamestnanosti. Až 68 % opýtaných sa domnieva, že nezamestnanosť v ich krajine sa zvýši, zatiaľ čo iba 8 % sa domnieva, že klesne. Až 70 % finančných riaditeľov aj v tomto roku predpovedá nárast indexu spotrebiteľských cien. Pokles inflácie pritom očakáva len 22 % respondentov, čo súvisí s jej súčasnou vysokou úrovňou. „Prieskum poukázal na viacero pozoruhodností. Na jednej strane je sentiment ovplyvnený volatilitou a neistotami ekonomického prostredia vyvolanými exogénnymi šokmi, na druhej strane vidieť silné zameranie finančných riaditeľov na digitalizáciu, udržateľnosť a selektívne hľadanie príležitostí na rast,“ uviedol Ján Bobocký. 

Finanční riaditelia, účastníci prieskumu,  sú výrazne menej optimistickí ako vlani. Úroveň vonkajšej finančnej a ekonomickej neistoty, ktorej podniky čelia, sa zvýšila na 61 %, viac ako 90 % opýtaných predpokladá zvýšenie nákladov na pracovnú silu a celkové náklady na výrobu alebo dodávky a približne 80 % respondentov predpokladá, že sa zvýšia aj náklady na dopravu, dlhovú službu a služby súvisiace s podnikaním. Za hlavné zdroje obáv firiem v stredoeurópskom regióne v roku 2023 považujú finanční riaditelia znížený domáci dopyt (45 %), geopolitické riziko (45 %) a nedostatok kvalifikovaných odborníkov (42 %). Dôvera v perspektívu spoločnosti taktiež ukazuje negatívny trend – index klesol na 7 %. Iba štvrtina finančných riaditeľov vyjadruje optimizmus, pokiaľ ide o finančné vyhliadky ich firiem, zatiaľ čo 43 % respondentov vníma tieto vyhliadky negatívne. Príjmy budú podľa 58 % opýtaných naďalej rásť, pričom najoptimistickejší sú finanční riaditelia spoločností pôsobiacich v spotrebiteľskom sektore a v sektore technológií, médií a telekomunikácií. Z prieskumu vyplýva, že 42 % finančných riaditeľov predpokladá zníženie prevádzkových marží, tretina respondentov odhaduje, že v ich spoločnostiach nastane nárast zamestnanosti a polovica opýtaných predpokladá, že ich schopnosť splácať úvery sa nezmení.

Prieskum medzi finančnými riaditeľmi uskutočňuje Deloitte od roku 2010. Posledný prieskum sa realizoval v období od októbra do decembra 2022 a zapojilo sa doň vyše 620 finančných riaditeľov z 15 krajín strednej Európy vrátane Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Respondenti zastupujúci široké spektrum odvetví sa vyjadrili k prognózam na rok 2023. Samostatnú kapitolu v prieskume tvorili otázky týkajúce sa technológie cloud computing a riadenia dodávateľského reťazca. 

utorok 7. februára 2023

Upozorňujeme: Nebezpečný adaptér

Na Slovensku sa podľa zistenia Slovenskej obchodnej inšpekcie predával nebezpečný adaptér s powerbankou. Pri jeho používaní hrozí úraz elektrickým prúdom. Vyskytovať sa však môže aj na trhoch iných krajín ako aj predávať cez internet.

Ide o multifunkčný cestovný adaptér s bezdrôtovou powerbankou, model SL-310 z Číny. Má dva USB sloty čiernej farby a jeho súčasťou je aj oddeliteľná powerbanka s dvomi USB vstupmi, z ktorých jeden je micro USB. Na bočnej strane výrobku sa nachádza označenie CE, číslo modelu, symbol ochrany triedy II, symbol separovaného zberu, technické údaje a krajina pôvodu. Výrobok je balený v bielo čiernej kartónovej krabičke.

Uvedený adaptér nespĺňa základnú požiadavku na elektrickú bezpečnosť, pretože jeho technické vyhotovenie umožňuje zapojiť zástrčku triedy ochrany I do zásuvky adaptéra triedy ochrany II. Pri jeho používaní tak hrozí rizík úrazu elektrickým prúdom. Slovenská obchodná inšpekcia preto odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

pondelok 6. februára 2023

Trend: MSP a MSSP

Podľa januárového prieskumu ZEBRA SYSTEM už 39 % jej predajcov ponúka služby MSP alebo MSSP (Managed Security Service Provider). Hlavnou motiváciou prechodu na riadené služby je automatizácia rutinných činností, ktorá prináša predovšetkým vyššiu úroveň poskytovanej bezpečnosti, vyššiu produktivitu a rýchlejšiu reakciu na bezpečnostné incidenty.


Hoci stále najviac poskytovateľov IT ponúka klasické dodávky hardvéru, softvéru a tradičných služieb postavených na break-fix modeli, viac než polovica z nich ponúka aspoň čiastočne proaktívnu správu a takmer 40 % už poskytuje aj riadené služby (MSP) alebo riadené služby bezpečnosti (MSSP). Prispieva k tomu tiež rozširujúca sa ponuka súčasných RMM platforiem, ktoré pokrývajú komplexné nároky koncových zákazníkov od správy a monitoringu zariadení až po zálohovanie, patch management a ďalšie prvky IT bezpečnosti. „Automatizácia je kľúčom k úspechu nášho podnikania. Využívame monitorovací systém N-sight RMM postavený na cloudovej platforme N-able s vlastnými pokročilými skriptmi, ktoré spolu tvoria ucelený kontrolný nástroj. Systém stráži celú IT infraštruktúru našich zákazníkov vrátane serverov, staníc, storage, UPS, switchov, routerov, kamier, wifi AP a detekcie neznámych zariadení. Keby sa toto všetko malo kontrolovať manuálne, kontrola by trvala celé týždne, náš monitorovací nástroj to zvládne každých 5 minút," hovorí Martin Melich.

Najzaujímavejšie zistenia prieskumu:
  • 83 % respondentov poskytuje dodávky hardvéru a softvéru, 80 % tradičné IT služby (break-fix model), 61 % ponúka čiastočne proaktívnu správu, 39 % poskytuje MSP služby a 22 % MSSP  služby.
  • Službou, ktorú majú IT poskytovatelia automatizovanú v najvyššej miere je zálohovanie (57 %), za ním nasleduje správa a monitoring zariadení (23 %), služba ochrany koncových bodov (17 %) a patch management (3 %).
  • Hlavné prínosy automatizácie svojich činností vidia IT poskytovatelia vo vyššej úrovni bezpečnosti (71 %) a vyššej produktivite (61 %). 57 % respondentov vidí benefit automatizácie v rýchlejšej reakcii na incidenty, 41 % vo vyššej spokojnosti zákazníkov a 20 % v nižšej úrovni chybovosti.